Lager: Minimum 96Kbytes frit lager. Emne. Rckalk til PICCOLINE, rel PICCOLINE IIIfOIMtIOII Pakkebeskrlvense g. 2.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lager: Minimum 96Kbytes frit lager. Emne. Rckalk til PICCOLINE, rel. 1.3. PICCOLINE IIIfOIMtIOII Pakkebeskrlvense g. 2."

Transkript

1

2

3 . Kategori s Produkt PICCOLINE IIIfOIMtIOII Pakkebeskrlvense g Journal Nr. g /2 Emne Erstatter Side sw14o3 Rckalk til PICCOLINE, rel Pakkenavn SWl403 Rckalk til Partner. 1.1 Forudsætninger Styresystem:. Sw14OO release 2.0 eller nyere. Lager: Minimum 96Kbytes frit lager. 2. Pakkeindhold 1 Diskette mærket SW Rckalk, Brugervejledning 3. Disketteindhold Disketten indeholder følgende filer: RCKALK.CMD INSTJOB.SUB RCKÅLK.NCH DEMO.NCD 1Kun deli kolonne et nævnte filer vil blive flyttet af INSTJOB under installationen. 4. Installation Rckalk installeres som beskrevet: i brugervejledningen, afsnittet om installation. 5. Releaseinformation - Ved udskrivning af aknaet afsluttes alle sider nu med et naideakift.

4 Pxccouns mfomatiøn ' * %2 à Journal Nr. Erstatter Side /2 Eine RCKa1k til PICCOLINE, tel Betingelsen HVIS Al = 0 : O : A2/Al! gav fejlmeddelelsen 'Division med nul i det tilfælde, hvor Al havde værdien 0. - Flere mindre rettelser er udført. 6. Manualrettelser Henvisninger til 'RC750 mikrodatamatsystem rettes til 'Partner'. Afsnit 5. Referencedel. L - Lås kommandoen. Bemærkning vedrørende H - hent komandoen og låsning gælder ikke længere. Låsen fjernes efter en hent kommando. 7. Kendte groblemer Celler indeholdende mere end 80 tegn kan få Rckalk til at "gå ned". Under normale omstændigheder kan der maks. inddateres 80 tegn i en celle. Hvis man derimod flytter en celle indeholdende beregningsudtryk, kan antallet af tegn i den nye celle blive større end BO, da cellehenvisninger andres under flytningen. En celle henvisning kan blive op til 3 tegn længere, eks.: Cellen A8 indeholder 'A1 + A2 ialt 7 tegn. -'ä - CB kopieres /K! til åal20, der nu indeholder AAll3 + AAll4 ialt 13 tegn.

5 Betjeningsv RcKalk CCP/M- og RcKalk lmroduktiøn Brugervejledning Staff 09 S100 Fleference Bilag D PN:

6 Forfattere: Henning Christensen, Steen Christensen Nøgleord: RcKalk, talbehandlingssystem, Partner, RC750, CCPIM-86, Brugervejledning. Resume: Beskrivelse af RcKalk anvendt pà RC750 mikrodatamatsystem. Dels udformet som betjeningsvejledning, der introducerer de gru ndlæggende begreber; dels som håndbog til daglig brug. Udgave: Juni 1984 CCPIM-86 er et registreret varemærke fra Digital Research. Copyright 1987, A/S Regnecentralen af 1979 RC Computer A/S Printed by A/S Regnecentralen af 1979, Copenhagen Users of this manual are cautloned that the specifications contained herein are subject to change by RC at any time without prior notice. RC is not responsible for fypographical or arithmetic errors which may appear in this manual and shall not be responsible for any damages caused by reliance on any of the materials presented.

7 5. Referencedel Start Hovedmenu Grundindstilling RCKalk Indhold Indhold Side Læsevejledning iii 10 OOOOOOOOOOOOOIOOOOOIOOOOOIOOOOOIOOIOOOO l 1.1 OOOOOOOOOOOOOOOGOOOOOOOOOOC 2 2O OOOOOOOOOOOOOIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 7 3. jeningsvejledning e I... 9 u:u>w<»luu Inddatering... 9 Kommandoindtastning Skemahåndtering Skemaopbygning..., Beregningsudtryk Skemaudbygning og -ændring OIO mw-bwtoø- 4. Betjeningsvejledning II Skemahåndtering Skematilrettelægning Beregningsudtryk... 42

8 Indhold RcKa1k Indhold fortsat! ii oooocoooooøoooøooooooooouooocoooooooo 3*ÉiB!Nl< uuooøoooooooøoooøooocoooooüooooooo noeoaooooøoooooooooooøooøooooooooooooou!nc4p4 M W OOOOOOOOOOOOOOOOOIOUIOOIOOOOIOOIOOOOOOIO Regnemåde Slet Tøm Udskrift Værdiregning Celleliste Ændring Søjlebredde Gå til Side 5.7 eregningsudtryk UIUIUIUIW.7.l Cellehenvisninger Almene beregninger Beregninger på områder Funktioner Ve 31./fejloplysninger Rckalk og CCP/M Installation Sikkerhedskopiering Behandling af disketter Filnavne siííagi A. RcKa1k eksempel A.1 Udskrift A.2 Celleliste A.3 Internt filformat... n4é?`» Ãfü &#39;.?~z _ f 125 B. RcKa1k og RcTekst...;; lco0goioloiooooooooooooooooooooooooioo A/S Regneoentralen

9 RcKalk Indhold iii Læsevejledning Denne brugervejledning tjener to formål: dels at introducere nye brugere til RcKalk, dels at fungere som håndbog i det daglige. Kapitel l Introduktion og kort gennemgang af grundtræk med det formål at formidle et orienterende overblik, der kan tjene som "perspektiv" i en konkret indlæringssituation. Ikke nødvendig som forudsætning for at gå igang med den egentlige betjeningsvejledning i kapitel 3; alle begreber forklares undervejs. Kapitel 2 Aftegner kort rammerne for forløbet af arbejdssituationen. Kapitel 3 Beskriver typiske arbejdssituationer og udgør en skridt for skridt vejledning med eksempler. Dette kapitel bør gennemarbejdes som optakt til arbejdet med RcKalk. Kapitel 4 Fører linierne videre fra den indledende vejledning og peger på nogle muligheder, der vil være en naturlig udbygning af kendskabet til RcKalk. Kapitel 5 Håndbogsdel, hvor man efter behov kan søge oplysninger i konkrete situationer. Kapitel 6 _ Kort orientering specielt om relationer til styresystemet ccp/m-96. Som bilagsmateriale er medtaget: udskrift, cellelistning og beskrivelse af internt filformat for RcKalk eksempel demonstrationseksemplet!; relationer mellem RcKalk og Rc- Tekst. Betjening af RC75O mikrodatamatsystem og CCP/M-86 styresystemet er beskrevet i særskilte vejledninger, der leveres med de pågældende systemer. A/S Regnecentralen

10 IndhOld RcKalk iv A/S Regecentralen

11 1. Introduktion RcKalk er et universelt talbehandlingssystem af "spreadsheet" typen. Det betyder, at opstillinger på skærmbilledet er i skemaform og svarer til de talrækker og de talsøjler. som kendes fra budgetter, regnskabsoversigter, tidstabeller og lignende. Det er næppe muligt at bearbejde et talmateriale uden at benytte en form for skemaopstilling. Det betyder også visuel kalkulation. Alle trin i talbehandlingen afspejles i skemaet og kalkulationen i alle dens detaljer kan umiddelbart overskues. En skemaopstilling kan se ud som følger udsnit fra demofilen på distributionsdisketten!: JAN FEB... JUN 1 HALVÅR Salg ialt, antal: l l8982- Salgsindtægt: Salgsomkostning: variable omk.: Dækningsbidrag: RESULTAT akk.!: Dækningsgrad: Resultatgrad akk.! RcKalk aflaster arbejdet på tre væsentlige områder: opbygning, beregning og genbrug. Opbygning af skemaet er ulig lettere med RcKalk end ved direkte skrivning på papir. Hele tiden er der mulighed for at tilføje, ændre eller fjerne oplysninger og samtidig bevare de dele af skemaet, der er i orden. Omflytninger og gentagelser er andre muligheder. Mange skemaer indeholder f.eks. den samme søjleopbygning gentaget gennem en tidsperiode; i den situation er det nok at opbygge den første, de øvrige kan afledes ved kopiering. A/S Regnecentralen 1

12 l. Introduktion RcKalk Beregningsarbejdet er faktisk udført :í og med skemaet er færdig opbygget. Undervejs i opstillingen af skemaet, indskrives de regneudtryk som skal gælde og de gennemregnes fortløbende. Når skemaet er færdigt, er resultaterne det også. Ikke blot er beregningerne udført på de tal, der aktuelt er indeholdt i skemaet, men ethvert nyt talmateriale, der passer til den aktuelle skemaopstilling, kan inddateres og er gennemregnet i samme nu. Alle hvad-nu-hvis" svar ligger og venter på spørgsmålene. Genbrug er, som antydet, at kunne benytte samme skema til at analysere og vurdere forskellige handlingsmuligheder her og nu. Det er også at kunne vende tilbage om en måned, hente skemaet frem og bruge det igen. Bruge det direkte eller bruge det som del af et nyt skema. Skemaerne gemmes på diskette og kan derfor hentes igen og igen, ligesom de kan udskrives så tit det skal være. Udskriften kan være til printer eller som fil på diskette. Skal skemaet indgå i et større skriftligt materiale, kan det direkte viderebehandles med tekstbehandlingssystemer - RcKalk og RcTekst udgør i de henseender den perfekte løsning. l.l Grundtræk af RcKalk Skemaformen og den visuelle kalkulation er de grundlæggende træk i RcKalk&#39;s virkemåde - datamaten så at sige tvinges til at "tænke" i rækker og søjler, samt gengive alle beregningsdetaljer i skemaet. Skærmbilledet er inddelt med tal, 2, 3,...! i venstre side og bogstaver A, B, C,...! foroven og de benyttes, når der skal henvises til en bestemt række eller søjle. På lignende måde som et ark kvadreret papir, dannes et mønster af felter, hvor de vandrette rækker og de lodrette søjler krydser hinanden. Disse felter kaldes celler og har hver især navn efter den række og den søjle, der netop krydser hinanden det sted. Cellen i øverste venstre hjørne er Al. Skemaet er betydeligt større end skærmbilledet; yderste søjle mod højre er DW og nederste række er nummer 255. Cellen nederst til højre i skemaet er således DW255. Nye udsnit af skemaet ses, når cellemarkøren flyttes til cellenavne, der ligger uden for det udsnit, der netop er vist i skærmbilledet. Rækker eller søjler kan også fastholdes i skærmbilledet, så det nye udsnit hele tiden sammenholdes med de låste rækker/søjler - derved kan beskrivende tekster i randen af skemaets opbygning også tjene deres formål over for udsnit dybere inde i skemaet. 2 &#39;A/S Regnecentralen

13 RcKalk l. Introduktion Cellemarkøren vises på skærmen i invers skrift og markerer på denne måde den aktuelle celle. Cellemarkøren flyttes med pil-tasterne. Cellemarkøren har flere måder at flytte sig på; det bestemmes med en af RcKalk&#39;s kommandoer. Den celle, som cellemarkøren omslutter, kaldes den aktive celle. Hver gang data overføres til skemaet, bliver de henført til den aktive celle og næste inddatering igen sker til den celle, som dernæst er den aktive. I skærmbilledet under skemaet ses tre linier, der altid befinder sig på dette sted; de benævnes: aktivlinie første linie under skemaet!, arbejdslinie midterste linie! og systemlinie nederste linie! - illustration i afsnit 5.2. På arbejdslinien ses den traditionelle markør, som kendes fra skærmterminaler i almindelighed. Her foregår alle indtastninger; RcKalk skelner mellem tre slags: numeriske udtryk, tekst og kommandoer. Indtastningerne indledes tilsvarende med: "ingenting", $-tegn og /-tegn. På aktivlinien informerer RcKalk om det, der aktuelt sker, og om de muligheder, der er til rådighed. Tastes et /-tegn på arbejdslinien, ses navnet på den valgte kommando og vejledende tekster, der skridt for skridt giver oplysning, om de muligheder kommandoen indebærer. Indtastninger, der ikke svarer til mulighederne for et givet kommandotrin, udløser yderligere hjælpetekster, der leder på rette spor. Hjælp er desuden indbygget som generelle oversigter, der kaldes frem på skærmen ved at taste?. Hvis teksten "? = hjælp vises på systemlinien, er der således mulighed for en her-og-nu orientering, hvorefter skærmbilledet med arbejdsskemaet igen kaldes tilbage ved tryk på en enkelt tast. Systemlinien indeholder iøvrigt mange praktiske oplysninger, som det er rqwtigt, hurtigt at kunne overskue undervejs i arbejdet. Allerførst på linien ses, hvilken celle der i øjeblikket er den aktive. Data på arbejdslinien vil blive tolket som numeriske, hvis ikke første tegn er $ eller /. Numeriske udtryk kan bestå af tal, cellenavne og regneudtryk. Celleindholdet kan eksempelvis være: A ;beregningerne i celle A4 og A :benytter henvisninger til cel ;lerne Al, A2 og A3, hvorved 4 Al+A2 ;beregningerne altid sker på 5 A3*A4 ;grundlag af de aktuelle tal i 6 :cellerne Al, A2 og A3. A/S Regnecentralen I 3

14 l. Introduktion RcKalk Netop brugen af cellenavne giver skemaet en indre sammenhæng, således at samme skema i næste øjeblik - eller om en måned - kan udregne nye resultater blot ved at inddatere nyt talmateriale. I skemaet i skærmbilledet ses de tal, som direkte inddateres, og tal, som er resultat af beregninger. De regneudtryk, som faktisk blev inddateret, kan derimod ses på aktivlinien, der altid viser det faktiske indhold i den aktive celle. Med en særlig kommandofacilitet kan det også vises i skærmbilledet. Hvis celleindholdet indledes med S- tegn, er der tale om tekstindhold, der godt kan indeholde tal og andre numeriske elementer, men som selvfølgelig oftest er overskrifter eller andre ledetekster til skemaets opbygning. Talværdien for en tekstcelle er nul. Alle beregninger inddateres ganske ligefremt, som de ønskes udført. Foruden alle almindelige regneoperatorer, er der indbygget udtryk til behandling af data i større områder og funktioner til brug i beregningsformler. Sammenligning mellem værdier kan benyttes tj. at vælge mellem forskellige beregningsudtryk. Nye værdier kan endvidere beregnes på grundlag af flere skemaer. RcKalk er således en åben og u- niversel regnemester. &#39; Under hele forløbet af inddateringen kan data på arbejdslinien redigeres. Tegn kan indsættes, slettes eller overskrives og data overføres først til skemaet ved at trykke på vognreturtasten. Før inddateringen accepteres, bliver alle udtryk kontrolleret og hjælpetekster på aktivlinien vil pege på eventuelle manglende eller ulovlige elementer. Præsentationen af data og selve skemaets opbygning styres med kommandoerne. Nogle kommandoer arbejder direkte på celleindholdet annullering, beskyttelse, decimaler,1 højre- /venstrejustering, ændring!, andre har virkning på cellerne i relation til skemaopbygningen flyt, indsæt, kopi, slet, tøm! og atter andre varetager forskellige systemfunktioner cellemarkør, exit, lås, regnemåde, søjlebredde, gå til!. Yderligere er der et sæt kommandoer, der tjener til generel håndtering af skemaer gem, hent, udskrift, celleliste!. Håndterings- og beregningsfunktioner kan direkte udnyttes i een operation til beregning af værdier på grundlag af flere skemaer værdiregning!. Kommandoerne giver frit spillerum til individuelle formål og har samtidig en række standardværdier indbygget, der kan udløses med en enkelt tastning og som i mange daglige situationer netop dækker behovet. 4 A/S Regnecentralen

15 RcKalk Q 1. Introduktion Disse grundtræk i forening gør RcKelk til et effektivt redskab til talbehandling - let at lære, endnu lettere at bruge. A/S Regnecentralen 5

16 1. Introduktion RcKalk 6 &#39; A/S Regnecentralen

17 2. Start-Stop forløb Før man kan komme igang med at bruge RcKalk, skal programmellet RcKalk, hjælpetekster og demonstrationseksempel! overføres til en arbejdskopi fremgangsmåden er beskrevet i afsnittet om RcKalk og CCP/M-86!. Herefter går man frem som følger: _ 1! Start anlægget på sædvanligvis. 2a! Under menusystemet: når menuen fremkommer&#39; på skærmen tastes valgtegnet for RcKalk. 2b! Under CCP/M-86: RcKalk startes med kommandolinien A>rckalk RcKalk præsenterer sig så med følgende skærmbillede hovedmenu! efter et kort øjeblik: Rc750 RcKalk x.x Arbejdsskema Grundindstilling Release xx.xx.xx Copyright 1984 A/S Regneoentralen Løbenummer RCxXxxxxx vælges &#39;Arbejdsskema&#39; eller &#39;Grundindstil- Fra hovedmenuen ling&#39;. Oftest vil man vælge arbejdsskemaet direkte. De følgende afsnit i brugervejledningen giver en bred beskrivelse af typiske arbejdssituationer. De mere detaljerede beskrivelser af de enkelte begreber og kommandoer er samlet i kapitel 5, der er tænkt som opslagsværk. AYS Regnecentralen ` 7

18 2. Start-Stop forløb RcKalk Grundindstilling er udtryk for de værdier, der ligger til grund for opbygning af det rå arbejdsskema og for standardværdier i relation til udskrift-kommandoen. Disse forhold er nærmere omtalt i afsnit For at vælge arbejdsskema: tast a - taster du ved en fejl et g som er valg af grundindstilling!, så tryk blot på mellemrum tangenten, hvorefter arbejdsskemaet vises i skærmbilledet; øvrige fejltastninger vil blive ignoreret. Allerede på dette stadie skal det understreges, at man bør gemme sit arbejde hyppigt dvs. sikre, at det jævnligt skrives på disketten! og sørge for sikkerhedskopiering. Gem-kommandoen omtales i vejledningsafsnittet; sikkerhedskopiering er en generel problemstilling og er berørt i afsnittet om RcKalk og CCP/M-86. Kendskab til CCP/M-86 operativsystemet er ingen forudsætning for at arbejde med RcKalk, men en vis fornemmelse for CCP/M-86&#39;s muligheder kan være en hjælp, især i forbindelse med filhåndtering og udnyttelsen af flere diske. Du bør således gøre dig bekendt med skrivemåden "d:filnavn, der dirigerer en fil til diskettestationen "d:". Når du efter arbejdet skal slukke for anlægget, anbefales, at disketter tages ud før anlægget slukkes - derved nedsættes risikoen for diskettefejl. Anlægget slukkes ved at afbryde strømmen. 8 ` A/S Regnecentralen

19 33<cr> 3. Betjeningsvejledning I 3.1 Inddatering Inddatering sker altid til den aktive celle. Cellemarkøren feltet i invers skrift! bestemmer, hvilken celle der er aktiv, og du kan dirigere cellemarkøren rundt i skemaet med pil-tasterne. Cellemarkøren har forskellige flyttemåder - umiddelbart efter start og når det rå arbejdsskema benyttes direkte, er flyttemåden automatisk til nabocelle. Det betyder, at cellemarkøren efter hver inddatering flytter til næste celle i den retning, den senest har flyttet sig. Det betyder også, at du må flytte den ud af celle Al for at give den en retning. samt at du skal give den en ny retning, hvis den støder mod skemaets grænser. Gældende retning og flyttemåde ses på systemlinien. Skemaets grænser er søjle A og søjle DW samt række 1 og række 255. Hvis du flytter cellemarkøren "ud af skærmbilledet" - og iøvrigt befinder dig inden for skemaets grænser - vil du se et nyt udsnit af skemaet. Når du inddaterer, skrives data på arbejdslinien. De overføres til den aktive celle, når du trykker på vognreturtasten. ` cellemarkør til E2 ;cellemarkøren får retning B2 til cellemarkør til B3 :B3 og videre ned - B3 er den ak- :tive celle 48<cr> :med <cr> angives, at du skal tryk- 55<cr> :ke på vognreturtasten - det vil 36<cr> :fremover blive skrevet på denne 72<cr> :måde i vejledningen her cellemarkør til C7 ;cellemarkør dirigeres til søjle C cellemarkør til C6 :og gives retning C7 til C6 og vi- :dere op - C6 er nu den&#39;aktive :celle 89<cr> 27<cr> 66<cr>

20 3. Betjeningsvejledning I RcKalk Skemaet ser herefter således ud: 1 A B C D E F Mens du skriver på arbejdslinien før <cr>!, kan du redigere i det skrevne. Du bruger pil-tasterne til at flytte markøren <- eller ->!; tj. at indsætte tegn bruges tasten "TEGN IND", til at slette tegn "SLET TEGN". Med Q tasten kan du slette tegn bagfra"; med ESC tasten hele indtastningen. Bemærk, at mellemrum tangenten ikke kan benyttes til at flytte markøren, men at mellemrum blank! i sig selv er et tegn: det skal f.eks. slettes før arbejdslinien regnes for tom. 183 :skulle være 1983 <- <- "TEGN IND :flyt markør med pil-taster og 9 :indsæt - skriv 9 <- <- "SLET TEGN" "SLET :tøm arbejdslinien du kan evt. TEGN" "SLET TEGN" "SLET ;udnytte, at tasterne repeterer, TEGN" ~ :hvis de holdes nedtrykket :længere end ca. et sekund! Du kan også overskrive indholdet i en celle i skemaet. cellemarkør til B3

21 A/S Regnecentralen ll RcKalk 3. Betjeningsvejledning I cellemarkør til Cl re/små oi bogstaver o l $Model 20<cr> I O Skemaet ser herefter således ud: A B C D E F l Model 10 Model ll 12 Hvis du inddaterer et regneudtryk, er det kun resultatet, der ses i cellen i skemaet. cellemarkør til B8 b3+b4+b5+b6<cr> :resultatet 205 ses i B8 Hvis du flytter cellemarkøren tilbage til B8, ser du regneudtrykket blive vist på aktivlinien. Aktivlinien viser altid. det faktiske indhold. i en celle..hvis indholdet er "tekst", indledes det med $-tegn. Før inddata accepteres, underkastes de en kontrol. Hvis der er fejl eller mangler, vises en meddelelse på aktivlinien. cellemarkør til C8 c3+c4c5+c6<cr> ;meddelelse: "syntaks fejl" oi <-<-<-<-<-TEGN IND"+<cr> :indsæt det manglende "+" - ud- :trykket accepteres nu og resul- ;tatet 215 ses i C8 Bemærk. at bogstav lille l og bogstav o ikke kan benyttes som tallene 1 og 0 i numeriske udtryk.

22 3. Betjeningsvejledning I RcKa1k Skemaet ser_herefter således ud: A B C D E F 1 Model 10 Model Før du begynder en inddatering eller en kommandoindtastning, kan du få vist et hjælpeskema med generel vejledning - du taster blot et?. Arbejdsskemaet "forsvinder" imens, men vender uændret tilbage, når du forlader hjælpeskemaet!. På systemlinien ses teksten? = hjæ1p", hver gang der kan kaldes et hjælpeskema frem på skærmen. 12 A/S Regnecentralen

23 RcKalk 3. Betjeningsvejledning I 3.2 Kommandoindtastning Kommandoer indtastes på arbejdslinien. De indledes med /. Du kan ikke tdande kommandoer og øvrige inddata. Kun en kommando kan indtastes ad gangen. Når du indleder med /, vises alle kommandomuligheder på aktivlinien: Kommando: A,B,c,n,E,F,G,H,1,J,K,L,R,s,T,U,v,z,æ,ø,Å Når du taster et af bogstaverne, vises kommandoens navn på aktivlinien i venstre side og en vejledende tekst i højre side. / :indlede en kommandoindtastning c ;vælge en kommandomulighed m ;vælge en specifikation <cr> :udføre kommandoen Bemærk, at store/små bogstaver har samme betydning i forbindelse med kommandoindtastning. Kommandoen i dette eksempel har kun et trin. Mange kommandoer har flere trin og du vil så få en vejledende tekst til næste trin, hver gang du afslutter det forudgående med <cr>. / 1 r<cr> :trin 1: vælge række eller søjle l<cr> ;trin 2: angive hvor i skema n<cr> :trin 3: be- eller afkræft Alle specifikationer til de enkelte kommandotrin bliver kontrolleret, før de accepteres. På aktivlinien i venstre side vises accepteres. i en hjælpetekst, hvis en specifikation ikke kan í 1 r<cr> a<cr> :forud er specificeret, at en række :skal indsættes - med denne speci- ;fikation angives imidlertid en :søjle ;hjælpetekst: "svar passer ikke" A7S Regnecentralen 13

24 3. Betjeningsvejledning I RcKalk Mens du indtaster en kommando, kan du slette tegn "bagfra" med «tasten eller hele indtastningen med ESC tasten dog slettes / først efter næste tryk på ESC!. n :slette l<cr> :indtaste n<cr> fejlspecifikation ret specifikation De enkelte trin adskilles med komma - det tilføjes automatisk efter kommandobogstavet og ellers i og med <cr>. Hvis du med«tasten sletter et skillekomma, skifter den vejledende tekst, så den igen gælder det forudgående trin. I stedet for at afslutte de enkelte trin med <cr>, kan du også direkte bruge et komma. Erfaringsmæssigt er det tit de samme specifikationer, der benyttes i det daglige i forbindelse med nogle af kommandoerne. Mange kommandoer har derfor indbyggede standardspecifikationer, der kan "indtastes" blot ved at bruge <cr> eller komma. / a <cr> eller, :benytte standardværdi, her: Al Hvis en standardværdi benyttes, skal det pågældende trin ikke afsluttes med <cr> eller, - det indgår automatisk. Hvis sidste trin i kommandoen har en standardværdi og den benyttes, vil kommandoen således også umiddelbart blive udført uden "ekstra" <cr> eller, - benyttes standardværdien ikke, skal det afsluttende <cr> eller, indtastes. a!/ å

25 Rckalk 3. Betjeningsvejledning I Du vil hurtigt vænne dig til betydningen af de enkelte bogstaver for kommandoerne. Du kan også få en oversigt som hjælpeskema, når <h1 har indledt indtastningen næd /C Du skal blot taste et?. /? :oversigt forklaring med kom- til ;mandobogstaver - side l <mellemrum tangent> ;samme - side 2 <mellemrum tangent> :returnere til arbejdsskema a I Ofte benyttes cellenavne i specifikationerne. Du kan altid "indtaste" navnet på den aktive celle ved at bruge tasten det gælder iøvrigt altid, ikke bare kommandoindtastninger!.

26 3. Betjeningsvejledning I RcKalk 3.3 Skemahândtering Når et skema er gemt på en disk, kan det altid senere hentes igen med samme indhold, som da det blev gemt. Skemaet bliver stående på skærmen og arbejdet kan umiddelbart fortsættes efter brug af gem-kommandoen. Gem det aktuelle skema: / 9 salg-1, :gem under navnet "salg-l", ;standardværdier benyttes, da ske-, :maet gemmes i sin helhed Fortsæt inddatering med følgende: / å d3, :først vælges D3 som aktiv celle lo<cr> ;bemærk: kun kommandoer kan af- :sluttes med komma, ikke ind- :dateringer Herefter tøm-kommandoen: kan du agere uheld" - slet skemaindholdet med / t

27 RcKalk 3. Betjeningsvejledning I Du kan også nemt få en udskrift af skemaet. Udskrift-kommandoen benytter også standardværdier: de er ikke "fast" indbyggede, men bestemt af grundindstilling. Lige nu kan du få en udskrift ved at gå frem som følger gør printer klar først!!: / u 20, :linier pr. side vælges til 20 80, :skrivepos. pr. linie vælges til 80 j. Efter denne runde med inddatering, kommandoindtastning og generel skemahåndtering, er der en passende lejlighed til en prøve på at afslutte RcKalk og returnere til menusystemet - det kan gøres på to måder: a! <ESC> :brug ESC tasten - "afbryde RcKalk j :- j/n!:" besvares med at taste j :for at afbryde, n for at fortsætte b! / :brug exit-kommando, der som trin 2 e :har en be- eller afkræft specifi~ j, :kation forud for udførelsen Da det aktuelle skema tidligere er gemt i dets nuværende form, sker der ikke noget ved at afbryde uden først at gemme - men generelt, hvis du er i tvivl, om du har fået gemt skemaet, så gem hellere en gang ekstra. A/S Regnecentralen 17

28 3. Betjeningsvejledning I RcKalk 3.4 Skemaopbygning Vi vil arbejde videre med skemaet fra tidligere: / h salg-l, :skemaet er gemt under navnet. ;"salg-1". standardværdier benyttes, :som specifikationer iøvrigt Skemaet ser foreløbig således ud: A B C D E F 1 Model 10 Model ll 12 På systemlinien ses status for cellemarkørens flyttemåde at være til nabocelle og efter første flytning ses M for manuel flyttemåde; aktive celle er Al dette under den forudsætning, at du har fulgt eksemplerne og ikke andet!. Skemaet indeholder salgstal for indeværende periode for to produkter fordelt på fire områder og en sammentælling pr. produkt. Det kan gøres mere tydeligt med følgende inddateringer/ændringer i skemaet: / ;cellemarkørens flyttemåde ændres c :til automatisk - det er mest praka, :tisk i denne situation 18 A/S Regnecentralen

29 RcKalk 3. Betjeningsvejledning I cellemarkør til A3 $Område l:<cr> :"tekst" venstrestilles - det beror $2:<cr> :på grundindstillingen. Tal og re- $3:<cr> :sultater af beregninger er til- $4:<cr> :svarende højrestillet. cellemarkør til A8 $Ialt: / :gældende grundindstilling for juj :stering kan ændres individuelt i a3:a8, :forskellige områder af skemaet h. Ofte skal en kommando gælde flere celler og de to yderste af cellenavnene anføres så med et kolon imellem. Udstrækningen skal altid angives fra øverst/venstre til nederst/højre, f.eks.: et område - a3:c8 et interval, hvis del af en række - a3:c3 -, hvis del af en søjle - a3:a8 Kommandoerne er forskellige med hensyn til mulighederne for at specificere celleintervaller/celleområder. Kan et område specificeres, kan også et immerval: kan et interval, kan også en enkelt celle. / :højre-/venstrejustering er mest et j :individuelt skøn mht. den finish, bl:cl, :der tilstræbes - det letter skemah, :læsningen, men har ingen betydning :for beregningen cellemarkør til B2 $ <cr> :stregmarkeringer har samme funk- :tion, men kan samtidig være en :hjælp ved senere udvidelser/ :ændringer af skemaet A7S Regnecentralen 19

30 3. Betjeningsvejledning I RcKalk / :kopi-kommandoen kan anvendes til k :at genbruge et celleindhold andre b2, :steder i skemaet C2, ; / :i kommandospecifikationerne anføk :res hvorfra og hvortil, der skal b2, :kopieres b7:c7, : Skemaet ser herefter således ud: A B C D E F 1 Model 10 Model Område 1: : : : Ialt: ll _l2 Efter at skemaet har fået tilført nye detaljer, vil vi gemme skemaet: ` / :du gemmer under samme navn, som da g :du hentede og kan derfor bruge, _ :standardværdier til alle specifi-, :kationer Da der imidlertid tidligere er gemt et skema under dette navn, udføres kommandoen først endeligt, når du har svaret på spørgsmålet: salg-l.ncd eksisterer - overskrive j/n!: Du kan svare ja tast j! i denne situation, fordi "salg-1" er den tidligere udgave af samme skema, som godt må overskrives. 20 &#39; A/S Regnecentralen

31 RcKalk 3. Betjeningsvejledning I Skemaet er "færdigt" - en afrundet helhed. Og dog. Dukker model 15 op, er der også plads til den. / :du kan indsætte en tom søjle og i :derved få de dele af skemaet, der s, :ligger højre for, skubbet mod c. :højre tilsvarende gælder rækker! j. / :du kan genbruge indholdet fra en k :af de andre søjler og ændre, så bl:b8, :det passer på model 15 cl, :hvis du kopierer fra mere end en :celle, er det nok at angive første :cellenavn det nye sted / :du kan overføre et celleindhold æ :til arbejdslinien og ændre cl, ->->->->->->->->5<cr> / :tallene fra søjle B er kopieret a :med over i søjle C, de skal anc3:c6, :nulleres du kunne også vælge at j,. :overskrive med de nye tal! cellemarkør til B3 20<cr> :i takt med inddatering af talle- 35<cr> :ne for model 15, udregnes sammen- 8<cr> :tællingen i C8 - beregningsudtryk- 37<cr> :ket er også genbrugt Gem skemaet. Når du efter næste periode igen skal lave et skema, kan du genbruge skemaet i sin helhed. Lad os antage, at de nye salgstal er som følger: model 10 model 15 model 20 Område l: : : : ll 47 l Først henter du det tidligere "salg-1" skema lige nu er det på skærmen, så det er unødvendigt!. A/S Regnecentralen 4 21

32 3. Betjeningsvejledning I RcKalk / :du annullerer de gamle salgstal a b3:d6, j, Inddater de nye salgstal efter oplysningerne ovenfor. I takt med índdateringen bliver tallene automatisk lagt sammen. Regnearbejde tager tid, så i situationer med índdatering er det oftest en fordel at ændre regnemåden til manuel gennemregning. / :samtidig med at du ændrer regner :måden, ændres indikationen på arm, :bejdslinien - den er = for auto- :matisk gennemregning og > for :manuel Efter índdateringen kan du få skemaet gennemregnet ved at taste et 1-tegn arbejdslinien må ikke indeholde data eller kommando!. Skemaet med de nye salgstal gemmer du herefter under navnet "salg-2". / ;navnet fra systemlinien kan ikke g :bruges direkte, idet det er navnet salg-2, :fra den tidligere hent/gem opera-, :tion - du kan dog få det overført, :til arbejdslinien som standardvær-, :di og foretage rettelser med ved :hjælp af Q. Filnavne følger samme standard, som gælder for CCP/M-86 filnavne jvf. RcKalk og CCP/M-86!. Du kan ændre filnavne med CCP/M-86 kommandoen REN eller menusystemets filadministration. Du har nu et skema for to salgsperioder og på tilsvarende måde kan du altid bygge videre på skemaer, du tidligere har lavet. 22 A/S Regnecentralen

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

REDIGERING AF REGNEARK

REDIGERING AF REGNEARK REDIGERING AF REGNEARK De to første artikler af dette lille "grundkursus" i Excel, nemlig "How to do it" 8 og 9 har været forholdsvis versionsuafhængige, idet de har handlet om ting, som er helt ens i

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

Rapporter / Udskrifter

Rapporter / Udskrifter Rapporter / Udskrifter Fra CompuClock kan der udskrives et meget stort antal oplysninger og kunsten består tit i at begrænse sig for ikke at drukne i papir. All udskrivning foregår under menuen Udskrifter.

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Excel light. Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik

Excel light. Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik Excel light Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik Forfatter: Thorkil S. Hansen, CFV Redigeret af Claus Larsen, VUC Århus Version til Windows Vista LEKTION 1 I denne lektion skal du: - have

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Indhold. Selandia-CEU Side 2

Indhold. Selandia-CEU Side 2 Excel 2007 Indhold Excel 2007... 4 Start Excel... 4 Luk Excel... 4 Skærmbilledet i Excel 2007... 5 Titellinjen... 5 Båndet... 5 Formellinjen... 6 Celler... 6 Ark... 7 Mus og markør... 7 Fyldhåndtaget...

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

xleasy.dk xleasy Projektplan Light er et værktøj til at planlægge projekter. Der er fokus på planlægning af et mindre antal opgaver.

xleasy.dk xleasy Projektplan Light er et værktøj til at planlægge projekter. Der er fokus på planlægning af et mindre antal opgaver. xleasy.dk v410 dk - 13-10-2014 1 Introduktion 1 2 Opret et Projekt 1 2.1 Rediger projektplan... 1 2.2 Tidsplanlægning... 5 2.3 Tilpas Gantt-kort... 6 2.4 Andre kolonner... 6 3 Visninger 7 4 Kommuniker

Læs mere

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 1 Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 Hvad er en database? En database er en samling data, som er organiseret på en systematisk måde og er tilgængelig i digital form. Med andre ord er det en slags elektronisk

Læs mere

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Version 1.0 02-05-2010 Udarbejdet af Brandsoft. 1 Før man kan bruge økonomiportalen, skal man have et kasse nr. og en adgangskode. Det er provstiet, der udleverer

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark.

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Kopi fra Blåt Medlem til Open Office regneark 1 Eksport fra Blåt Medlem til Open Office regneark 2 Hvad kan du bruge det til 4 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Programmering af Babysimulator

Programmering af Babysimulator Programmering af Babysimulator Indhold Introduktion... 3 Programmering via computeren... 3 Class... 5 Student... 5 Baby... 6 Start/stop... 6 Schedule order... 6 Quiet Times... 7 Daycare vuggestue... 7

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Vejledning til Turneringsregneark for Kidsvolley Level 3-4, TeenVolley & Let s Volley

Vejledning til Turneringsregneark for Kidsvolley Level 3-4, TeenVolley & Let s Volley Vejledning til Turneringsregneark for Kidsvolley Level 3-4, TeenVolley & Let s Volley Undertegnede har for DVBF udviklet det regnearksbaserede turneringssystem, som vi benytter til afvikling af kidsvolley

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Excel.

Fra Blåt Medlem til Excel. Fra Blåt Medlem til Excel. Kopi fra Blåt Medlem til Excel 1 Eksport fra Blåt Medlem til Excel 2 Hvad kan du bruge det til 5 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt liste med spejderne 5 Fødselsdage og

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere

Matricer og lineære ligningssystemer

Matricer og lineære ligningssystemer Matricer og lineære ligningssystemer Grete Ridder Ebbesen Virum Gymnasium Indhold 1 Matricer 11 Grundlæggende begreber 1 Regning med matricer 3 13 Kvadratiske matricer og determinant 9 14 Invers matrix

Læs mere

Med TI-89 / TI-92 Plus kan du også sammenligne eller manipulere binære tal bit for bit.

Med TI-89 / TI-92 Plus kan du også sammenligne eller manipulere binære tal bit for bit. Kapitel 20: Talsystemer 20 Resumé af talsystemer... 344 Indtastning og omregning af talsystemer... 345 Udførelse af matematiske beregninger med hexadecimale og binære tal... 346 Sammenligning eller manipulation

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Opgaver. Notater. Opgave 1: Find kursus hjemmeside og bladre lidt rundt på siderne.

Opgaver. Notater. Opgave 1: Find kursus hjemmeside og bladre lidt rundt på siderne. Opgaver Opgaverne er stillet i henhold til medleverede brugervejledning, og som er en facitliste for opgaverne. Brug den undervejs til at løse opgaverne med, og kom med de punkter som den måtte mangle,

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Introduktion. Installation. En kort oversigt

Introduktion. Installation. En kort oversigt Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Installation...2 En kort oversigt...2 Biblioteksoversigt...3 Liste over mapper...3 Miniatureportrætter...4 Flytte et billede...4 Slette et billede...4 Det nederste

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Tilretning af regneark med autosum, formatering af tekst og tal samt oprettelse og kopiering af formel (relativ reference)

Tilretning af regneark med autosum, formatering af tekst og tal samt oprettelse og kopiering af formel (relativ reference) Excel-opgaver - 1 - opgave: overnatningstal Tilretning af regneark med autosum, formatering af tekst og tal samt oprettelse og kopiering af formel (relativ reference) A. Åbn råfil til nedenstående regneark

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4 Regnskab... 3 Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3 Regnskabsparametre... 3 Regnskab standard... 4 Hent model (1.75/1.80 -> 1.85) (afsnit 4.1.3 er kun relevant for kunder med modeller

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

Betjeningsvejledning vedr. elektronisk indberetning i indberetningssystemet INDB Opdateret d. 20/2 2012

Betjeningsvejledning vedr. elektronisk indberetning i indberetningssystemet INDB Opdateret d. 20/2 2012 Betjeningsvejledning vedr. elektronisk indberetning i indberetningssystemet INDB Opdateret d. 20/2 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Log på systemet 1 1.2 Generel arbejdsgang 3 1.3 Knapper og

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Artikel i Matematik nr. 2 marts 2001 VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Inge B. Larsen Siden midten af 80 erne har vi i INFA-projektet arbejdet med at udvikle regne(arks)programmer til skolens

Læs mere

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer VUC IT Niveau G Drev Mapper Filer Harddiske og andre lagringsmedier ( drev ) Det mest enkle er at tænke på disk-drev som et arkivskab. Drev navngives med et bogstav. Normalt navngives med C:, D:, E: osv.

Læs mere

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE z x y z=exp( x^2 0.5y^2) CAS er en fællesbetegnelse for matematikprogrammer, som foruden numeriske beregninger også kan regne med symboler og formler. Det betyder: Computer

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Kom godt i gang. Mellemtrin

Kom godt i gang. Mellemtrin Kom godt i gang Mellemtrin Kom godt i gang Mellemtrin Forfatter Karsten Enggaard Redaktion Gert B. Nielsen, Lars Høj, Jørgen Uhl og Karsten Enggaard Fagredaktion Carl Anker Damsgaard, Finn Egede Rasmussen,

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

Microsoft Word 2010 Videregående DK

Microsoft Word 2010 Videregående DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Videregående DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Faneblade og trykknapper i Word 2010... 3 Båndet...3 Minimer båndet...4 Arbejde med filer... 4 Værktøjslinjen

Læs mere

Udarbejdelse af fælles opsætninger

Udarbejdelse af fælles opsætninger VIGTIGT Denne vejledning er KUN aktuel for den bruger, som er ansvarlig superbruger på Næsgaard Markkort ADVICER. Vejledningen omhandler funktionerne til anvendelse af fælles opsætninger for alle brugere

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 Brugervejledning People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 1 Start programmet Isæt USB-nøglen i et ledigt USB-stik på computeren. Klik på: Klik på ikonet, når mappen på USB-nøglen er åbnet. Skulle

Læs mere

Kontrolbasen. Brugsanvisning. Kontrolbasen holder styr på og fremstiller sagsbehandlingsbreve til brug for Færdselsstyrelsens virksomhedskontrol.

Kontrolbasen. Brugsanvisning. Kontrolbasen holder styr på og fremstiller sagsbehandlingsbreve til brug for Færdselsstyrelsens virksomhedskontrol. Kontrolbasen Brugsanvisning Kontrolbasen holder styr på og fremstiller sagsbehandlingsbreve til brug for Færdselsstyrelsens virksomhedskontrol. Samtidig indeholder den indtastningsfaciliteter til oplysninger

Læs mere

CSU Center for Specialundervisning

CSU Center for Specialundervisning LÆSETEK HANDS-ON I VITRE ViTal (oplæsningsprogram) ViTal-bjælken Ikonforklaringer Hvis du bliver i tvivl om, hvad ikonerne på ViTal-bjælken betyder, kan du bruge ikonforklaringen. Når musen placeres på

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb Januar 2014 Indhold Opbygning af et regneark... 3 Kolonner, rækker... 3 Celler... 3 Indtastning af tekst og tal... 4 Tekst... 4 Tal... 4 Værdier... 4 Opbygning af formler... 5 Indtastning af formler...

Læs mere

Kom i gang med regneark:

Kom i gang med regneark: Kendte og nye værktøjs ikoner på værktøjslinien. Det er de samme værktøjs ikoner der går igen i mange af programmerne, men der er dog også nogle nye. Autosum Formel regner Sortering Diagrammer Flet og

Læs mere

Mathcad Survival Guide

Mathcad Survival Guide Mathcad Survival Guide Mathcad er en blanding mellem et tekstbehandlingsprogram (Word), et regneark (Ecel) og en grafisk CAS-lommeregner. Programmet er velegnet til matematikopgaver, fysikrapporter og

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 1 1. INDLEDNING 3 2. HVEM KAN ANMODE OM DRIFTSLIGNENDE TILSKUD 3 3. KRAV TIL ANMODNINGENS FORM OG INDHOLD 3 4. DET ELEKTRONISKE

Læs mere

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling Denne quickguide gennemgår de vigtigste trin, du som skoleadministrator skal igennem, når du benytter Skoleportalen til afvikling af prøver i

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer 17112014AS ipad for let øvede modul 10 ipad og computer Indledning I dette modul gennemgås nogle af de muligheder, der er for samspil mellem computeren og ipad'en. På ipad'en findes app'en itunes Store.

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

matematik Demo excel basis+g preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel basis+g preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel basis+g preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel G 2. udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-21-3 2010 by bernitt-matematik.dk Kopiering af

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

Sådan gør du som leder i Randers kommune

Sådan gør du som leder i Randers kommune Randers kommune personaleafdelingen Sådan gør du som leder i Randers kommune Indberetning til lønsystemet Version 1.1 Dato 04.01.2007 1 Indholdsfortegnelse: Side 1: Side 2: Side 3: Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Udskrifter - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Indholdsfortegnelse Udskriv side 3 Ressourcer til udskrift side 3 Diverse side 4-5 -dato, tid, filnavn, blokeringer, tomme udskrifter, team-markering

Læs mere

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Projekter Et Projekt, består af alle de ingredienser, der er samlet sammen til et bestemt design. Til en samplerquilt, kan man f.eks gemme alle de forskellige blokke man har tænkt sig at bruge. Emnerne

Læs mere

SecureAware Workflow TNG

SecureAware Workflow TNG SecureAware Workflow TNG Manualen beskriver brugen af SecureAware version 4.5.0 og senere versioner Dokument opdateret: januar 2014 Om dette dokument Dette dokument beskriver brugen af Workflow TNG i SecureAware

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere