Klage over vvs-grossisters forretningsbetingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klage over vvs-grossisters forretningsbetingelser"

Transkript

1 Klage over vvs-grossisters forretningsbetingelser Jnr.: 2:801-13/cga Rådsmødet den 29. april Resumé En byggevirksomhed har klaget over, at to lokale filialer af de landsdækkende vvs-grossister Brødrene Dahl a/s og Sanistål A/S praktiserer den forretningsbetingelse kun at ville sælge vvsmaterialer til autoriserede vvs-installatører. Klagen indebærer, at rådet skal tage stilling ti om Brødrene Dahl a/s og Sanistål A/S indtager en dominerende stilling på det relevante marked om det er en overtrædelse af forbuddet i konkurrencelovens 11 stk. 1, jf. stk.2 nr. 1, mod urimelig forretningsbetingelser, at de to vvs-grossister kun vil levere vvs-artikler til autoriserede vvs-installatører På grundlag af de foreliggende oplysninger må det vurderes, at Brødrene Dahl a/s og Sanistål A/S især i kraft af deres markedsandele og af de fælles kutymer, der følges i branchen, har en dominerende stilling på det relevante marked - engrossalg af vvs-artikler i Nordjylland (defineret som Vendsyssel og Ålborg). Endvidere må vvs-grossisters forretningsbetingelse om kun at ville levere vvs-materialer til autoriserede håndværksvirksomheder anses for en urimelig forretningsbetingelse, der begrænser konkurrencen, og som forringer mulighederne for, at andre virksomheder kan konkurrere på lige fod med autoriserede vvs-installatører på de områder, hvor arbejdet kan udføres uden autorisation. Selvom den konkrete sag isoleret set er af mindre økonomisk betydning, har den stor principiel betydning for konkurrenceforholdene i branchen, fordi de to grossisters forretningsbetingelse om kun at ville levere vvs-artikler til autoriserede håndværkere også praktiseres af den tredje af de store vvs-grossister. 2. Beslutning Det meddeles vvs-grossisterne Brødrene Dahl a/s og Sanistål A/S, at det er en overtrædelse af forbuddet i konkurrencelovens 11, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 1, at gøre salg af vvs-materialer betinget af, at kunderne har autorisation som vvs-installatør, hvorfor selskaberne i medfør af konkurrencelovens 11 stk. 3, pålægges at ophøre med den ulovlige praksis. 3. Sagsfremstilling

2 En nordjysk byggevirksomhed har klaget over vvs-grossisterne Brødrene Dahl a/s og Sanistål A/S. Klagen angår grossisternes vilkår for at ville levere vvs-materialer til virksomheden. Det drejer sig dels om, at grossisterne ikke vil levere vvs-materialer, der anvendes ved autoriserede vvs-arbejder, dels om at grossisterne kræver, at byggefirmaet i hvert enkelt tilfælde skal redegøre for, hvortil indkøbte materialer skal anvendes. I forbindelse med sagen har styrelsen indhentet udtalelser fra de to grossister. Sagsfremstillingen har været forelagt de to vvs-grossister. Sanistål A/S havde ingen bemærkninger hertil. Brødrene Dahl a/s har telefonisk fremsat sine bemærkninger, som er indarbejdet i sagsfremstillingen. 3.1 Sagens parter Klager Klager er et nedbrydningsfirma, der undtagelsesvis også udfører reparationer og installationer, hvortil der ikke kræves autorisation. Ifølge firmaets revisor, drejer det sig om installationer i ejendomme, der ikke er tilsluttet offentligt net, arbejder på skibe og arbejder på centralvarmeinstallationer i enfamilieshuse. Firmaets indehaver er udlært maskinarbejder. Klageren har hidtil købt sine materialer i afdelingerne af Brødrene Dahl a/s og Sanistål A/S i Frederikshavn. Klagerens omsætning var på ca. *** kr. i 1996 og ca. *** kr. i Klager er kontantkunde hos de to grossister. Det betyder, at han ikke får kredit, og at han ikke optjener bonus. Han har købt materialer hos Brødrene Dahl a/s for ca. *** kr. i 1996 og for ca. *** kr. i Hos Sanistål A/S var der kun handlet i 1997 for et beløb på ca. *** kr. Klageren har oplyst, at han forventer, at samhandelen vil udgøre *** kr. årligt. Klageren har oplyst, at der ved indkøb af materialer hos Sanistål A/S i hvert enkelt tilfælde skal redegøres for, hvortil materialerne skal anvendes. Dette finder klageren yderst belastende. Firmaet har peget på, at der ikke findes alternative indkøbsmuligheder inden for rimelig afstand for de varegrupper, som firmaet ikke længere har mulighed for at købe hos de to leverandører. Nogle af varegrupperne kan købes i begrænset udvalg og til en væsentlig højere pris blandt andet i byggemarkeder m.v. Sanistål A/S Efter klagerens oplysninger har Sanistål A/S meddelt klager, at han ikke længere kan handle i firmaets Frederikshavns afdeling, fordi han ikke har en vvs-autorisation, og at selskabet kun vil levere materialer, der kan anvendes til arbejder, der kan udføres uden autorisation. Sanistål A/S har i første omgang bekræftet, at byggefirmaet har mulighed for at købe materialer, der kan anvendes til arbejder, der kan udføres uden autorisation. Det drejer sig blandt andet om bolte, slanger, diverse tekniske produkter, værktøj og stål.

3 Sanistål A/S har i øvrigt imødegået klagers opfattelse af, hvornår der er krav til autorisation i forbindelse med arbejder (nyinstallation, ændringer og tilføjelser) på vandinstallationer. Sanistål A/S har henvist til den kutyme der findes i branchen, og som betyder, at vvs-produkter kun sælges til autoriserede vvs-installatører, og henviser byggefirmaet til at indkøbe de omhandlede vvs-materialer hos lokale vvs-installatører. Selskabets markedsandel på landsplan er ca. ** pct. Virksomheden er landsdækkende, men har sit hovedmarked i Jylland, hvor hovedkontoret er beliggende i Ålborg. Selskabets markedsandel i det nordjyske område er væsentligt større end på landsplan - omkring ** pct. Brødrene Dahl a/s Efter klagerens oplysninger har Brødrene Dahl a/s meddelt, at man ikke længere ønsker at handle med klager, hvilket er begrundet med, at byggefirmaet ikke har en vvs-autorisation. Brødrene Dahl a/s har anført, at klager som ikke-autoriseret vvs-installatør ikke er autoriseret til at installere størstedelen af de produkter, som selskabet forhandler. Levering til byggefirmaet kan herefter kun ske, såfremt firmaet kan dokumentere, at de ønskede produkter skal anvendes til arbejder, der kan udføres uden autorisation. Brødrene Dahl a/s har i sit svar givet byggefirmaet mulighed for samhandel inden for et veldefineret smalt produktsortiment. Brødrene Dahl a/s har oplyst, at det er selskabets politik ikke at handle med uautoriserede håndværkere. Firmaets primære kundekreds, de autoriserede vvs-installatører, er ikke trygge ved, at selskabet handler med virksomheder uden autorisation. Derfor forudser selskabet at lide et markant omsætningstab, såfremt samhandelen fastholdes med ikke-autoriserede installatører. Brødrene Dahl a/s har i sit svar omtalt henvendelser fra den lokale installatørforening, der hævder, at klager har foretaget installation i strid med lovgivningen - det vil sige autorisationskravet. Brødrene Dahl a/s har anført, at selskabet ikke er dominerende i lokalområdet. Det har henvist klageren til at købe materialer enten hos Sanistål A/S eller hos trælasthandlere i Sæby, Frederikshavn og Elling, der alle ligger i ret kort afstand fra klagerens adresse. På landsplan er Brødrene Dahl a/s dominerende med en markedsandel på ca. 40 pct af engrosmarkedet for vvs-artikler. Selskabet har konsolideret sin stilling som den absolut førende vvs-grossist gennem opkøb af mindre grossister på markedet. Selskabet anslår sin markedsandel på det lokale marked til ca. ** pct. 3.2 Autoriseret vvs-arbejde Lov nr. 250 af 8. juni 1978 om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger, (som ændret ved lov nr. 936 af 27. december 1991 og lov nr. 386 af 22. maj 1996) fastlægger kravene, der stilles til de virksomheder, der udfører arbejder på installationer for gas, vand og afløb(kloak). Det bestemmes heri, at kun personer eller virksomheder, der har opnået autorisation som gas-, vand- og sanitetsmester (vvs-installatør) henholdsvis kloakmester, må udføre arbejder ved:

4 1. gasinstallationer, fra og med tilslutning til forsyningsledning (hovedledning), forsyningsanlæg eller gasflasker, 2. vandinstallationer fra og med tilslutningen til forsyningsledningen (hovedledningen), medmindre tilslutningen sker til et forsyningsanlæg for en enkelt forbruger, samt 3. afløbsinstallationer og dertil hørende kloakledninger til og med tilslutningen til hovedkloak/gadekloak. Forsyningsanlæg for en enkelt forbruger omfatter anlæg, der kun benyttes af vedkommende ejer og dennes hustand. Formålet med reglen er navnlig at undtage helt private vandinstallationer fra lovens bestemmelser. For eksempel ejendomme, der udelukkende aftager vand fra et på vedkommende ejendom til dennes eget brug indrettet pumpeanlæg, hvilket især gælder for ejendomme på landet. Uden for autorisationskravet falder således vand- og afløbsinstallationer, på ejendomme, der ikke er tilsluttet et offentligt net. Desuden falder installationer på centralvarmeanlæg uden for kravet om autorisation. Dette gælder tillige arbejder på installationer til vand på skibe. Noget andet er, at de autoriserede installatører i praksis udfører en stor del af det arbejde, der lovligt kunne udføres af andre virksomheder eller af forbrugerne selv. Autorisationskravet skal tilgodese sikkerhedshensyn ved gasinstallationer og skal blandt andet forebygge, at drikkevandforsyningen forurenes med afløbsvand mv. 3.3 Afgrænsning af det relevante marked For at vurdere om der er tale om dominerende stilling er det nødvendigt at foretage en afgrænsning af det relevante produktmarked og af det relevante geografiske marked. Produktmarkedet Det relevante produktmarked omfatter engrossalg af vvs-artikler d.v.s. produkter, der anvendes ved installation og reparation af vand-, varme- og sanitetsinstallationer. Det drejer sig om varegrupperne: Rør- og fittings: Stålrør, kobberrør, plastrør, herunder afløbsrør og kloakrør med tilhørende muffer og fittings mv. Varme: Varmekedler, olie- og gasfyr samt brændere hertil med tilbehør, vandvarmere, pumper, radiatorer, ventiler, haner mv. Sanitet: Klosetter, håndvaske, badekar, brusekabiner, køkkenvaske, blandingsbatterier og håndbrusere mv. Sortimentet omfatter omkring varenumre, hvoraf kun ca lagerføres af grossisterne. Den vigtigste forsyningskilde for vvs-installatører og andre byggevirksomheder er de lagerførende specialgrossister for vvs-materialer. Disse grossister er organiseret i Rørforeningen, som den 1. januar 1998 havde 34 medlemsvirksomheder.

5 Vvs-materialer sælges også til håndværkere og byggefirmaer gennem tømmerhandelere og byggemarkeder, men udbudet er ikke så stort, og priserne er heller ikke konkurrencedygtige sammenlignet med priserne hos vvs-grossisterne. Den samlede omsætning hos vvs-grossisterne er af branchens virksomheder skønnet til godt 5 mia. kr. i Heraf har Rørforeningens medlemmer ca. 4 mia. kr. Imidlertid indeholder dette skøn andre varegrupper end vvs-artikler. Den samlede engrosomsætning med vvs-materiel kan derfor skønnes til at udgøre ca. 4 mia. kr i Rørforeningens medlemmer har en samlet omsætning på ca. 3,5 mia. kr. eller ca. 90 pct. af det samlede marked. Af de tre største grossister har Brødrene Dahl a/s en markedsandel på det således afgrænsede marked på ca. 40 pct., medens A/S Brødrene A. & O. Johansen har en markedsandel på ca. ** pct. og Sanistål A/S har en markedsandel på ca. ** pct. De tre store vvs-grossister har i alt haft en samlet markedsandel på ca. 80 pct. Herudover findes der på markedet godt 30 mindre lokale vvsgrossister. De tre store grossister har deres styrke i forskellige dele af landet, jf. nedenstående oversigt over den geografiske fordeling af selskabernes omsætning i Den samlede omsætning i de tre virksomheder ligger på ca. 3,2 mia. kr. Brødrene Dahl a/s Mio. kr. index Sanistål A/S Mio. kr. index A/S Brødrene A. & O. Johansen Mio. kr. index Jylland, nord *** * *** * *** * Øvrige Jylland *** * *** * *** * Fyn *** * *** * *** * Sjælland *** * *** * *** * I alt *** * *** * *** * Selvom der ikke foreligger nøjagtige totalopgørelser for alle de geografiske områder viser tallene, at Brødrene Dahl a/s med en omsætning på *** mio. kr. er størst, når man betragter hele Jylland, efterfulgt af Sanistål A/S med *** mio. kr., mens A/S Brødrene A. & O. Johansen med en omsætning på *** mio. kr. er klart mindre betydende her. Brødrene Dahl a/s er ligeledes størst på Sjælland, hvor A/S Brødrene A. & O. Johansen er næststørst, medens Sanistål A/S kun har en mindre andel af dette marked. I følge oplysninger fra branchen skønnes det, at salget af vvs-artikler, der medgår til arbejder, der kan udføres uden autorisation, udgør mellem 25 og 40 pct. Det relevante geografiske marked

6 Det relevante geografiske marked kan afgrænses ud fra overvejelser om virksomhedernes aktuelle geografiske placering samt produkternes egenskaber. Den geografiske udstrækning af det relevante marked må blandt andet afhænge af, hvor transporttunge de omhandlede varer er, og af efterspørgernes adfærd. Når det drejer sig om vvs-artikler, er det især den tid, der går med deres fremskaffelse, der har betydning for kunden. Behovet for materialer opstår ofte medens arbejdet udføres. Derfor er det vigtigt, at varerne er på lager og tilgængelige, inden for kort køreafstand, når de udførende virksomheder står og skal bruge dem. Det store antal varenumre gør, at installatører og andre byggevirksomheder ikke selv har større lagre. Det har kun vvs-grossisterne. Derfor er det meget vigtigt for grossisten at være fysisk til stede tæt på kunden, og det forklarer de mange lokalafdelinger, som de største vvs-grossister har. Brødrene Dahl a/s har således 49 afdelinger, Brødrene A & O Johansen A/S har 31 afdelinger og Sanistål A/S har 30 afdelinger. Den måde, hvorpå de større vvs-grossister har ekspanderet på ved at overtage mindre lokale grossister, tyder på, at markedet må defineres ret snævert. Man kan antage, at grossisterne lægger deres afdelinger, så de får en passende dækning af markedet. Den enkelte grossists afdelinger er formentlig lagt, så de ikke skal konkurrere med andre af grossistens afdelinger. I det relevante område er afstandene mellem de byer, hvori der findes afdelinger af Brødrene Dahl a/s og Sanistål A/S på mellem 23 km og 62 km. Ud fra disse betragtninger må det relevante geografiske marked afgrænses til en del af Nordjylland defineret som Vendsyssel og Ålborg. At det er relevant at tage udgangspunkt i en snæver geografisk markedsafgrænsning understreges af, at de alternative leverandører, som Brødrene Dahl a/s henviser klageren til, alle ligger inden for ca. 15 km fra klagerens adresse. 3.4 Markedsstruktur og konkurrenceforhold Markedet for engrossalg af vvs-artikler er præget af høj koncentration. Således har de tre største virksomheder på landsplan en samlet markedsandel på ca. 80 pct. Brødrene Dahl a/s har som den største vvs-grossist som nævnt alene en markedsandel på ca. 40 pct. På det relevante geografiske marked i denne sag - Vendsyssel og Ålborg - er fire vvsgrossistvirksomheder repræsenteret: de to indklagede vvs-grossister, A/S Brødrene A. & O. Johansen samt GKM A/S. Brødrene Dahl a/s og Sanistål A/S har afdelinger i Frederikshavn, Hjørring og Ålborg. Herudover har Sanistål A/S en afdeling i Brønderslev. Nærmest uden for området har Brødrene Dahl a/s afdelinger i Thisted og Hadsund, medens Sanistål A/S har afdelinger i Skive og Års. Den tredje af de landsdækkende vvs-grossister A/S Brødrene A. & O. Johansen er den af de store grossister, der er svagest repræsenteret i markedet med en enkelt afdeling i Ålborg. (Afstanden mellem klagers virksomhed og Ålborg er ca. 50 km.). Samtidigt gælder det, at denne grossist har oplyst, at visse dele af Vendsyssel ligger i virksomhedens sekundære distributionsområde, som ikke forsynes via virksomhedens eget distributionssystem, men via fragtmandscentraler.

7 Derudover har styrelsen kendskab til en uafhængig vvs-grossist GKM A/S i Hjørring. Der findes ifølge oplysninger fra denne virksomhed, udover afdelinger af de landsdækkende grossister, kun denne ene vvs-grossist i Jylland nord for Limfjorden. De andre uafhængige grossistvirksomheder, der tidligere har været, er blevet købt op af de to store grossister. Den nærmeste tilbageværende uafhængige vvs-grossist er en grossist i Nykøbing Mors, ellers skal man længere ned i Jylland for at finde uafhængige vvs-grossister. Brødrene Dahl a/s har i henhold til sin egen bedømmelse en markedsandel på ** pct. på det relevante marked, medens Sanistål A/S bedømmer sin markedsandel til ca. ** pct. GKM A/S markedsandel udgør skønsmæssigt ca. ** pct. Da A/S Brødrene A. & O. Johansens markedsandel på det relevante marked næppe overstiger ** pct., resterer der ca. ** pct., hvilket formentlig kan tages som udtryk for, at især de to store grossisters markedsandele på dette marked er noget undervurderede. Brødrene Dahl a/s har i sit høringssvar afvist dette og henvist til, at selskabet ved opgørelsen af sin markedsandel har medtaget grossist K. Kjeldgaard i Ålborg og A/S Chr. Boldsen, der har afdelinger i Hadsund og Hobro. Styrelsen skal bemærke, at tilføjelsen af K. Kjeldgaard til kredsen af udbydere kan forklare lidt af den manglende andel. Derimod vil styrelsen anse afdelingerne af A/S Chr. Boldsen for at ligge uden for det relevante marked. Konkurrencerådet har tidligere konstateret, at på markedet for engrossalg af vvs-artikler er konkurrencen ikke tilstrækkelig virksom, jf. rådets beslutning under den tidligere konkurrencelov om indberetningspligt for oplysninger om priser og rabatter, samhandelsvilkår mv., som var gældende for Brødrene Dahl a/s, A/S Brødrene A. & O. Johansen og Sanistål A/S. Denne indberetningspligt blev senest forlænget i 1997, og antallet af virksomheder er stadig faldende, hvorfor konkurrencen fortsat må antages at være begrænset. Konkurrencen mellem de store vvs-grossister udspiller sig først og fremmest som en konkurrence på rabatter og bonus, som gives i form af individuelle og fortrolige nedslag på selskabernes listepriser. Derimod konkurreres der kun i mindre grad på prislistepriserne, hvor Brødrene Dahl a/s på dele af produktsortimentet optræder som prisfører. De individuelle rabat- og bonusydelser lå i følge de af Konkurrencerådet offentliggjorte tal for de tre største grossister i 3. kvartal 1997 på gennemsnitligt fra pct. af listepriserne, medens de højeste rabat- og bonusydelser typisk lå op til pct. af listepriserne. 4. Vurdering I den foreliggende sag er klageren udsat for, at de to vvs-grossister, ikke vil levere vvs-materialer, hvortil der kræves autorisation, når de skal installeres. Derfor kræver de, at byggefirmaet i hvert enkelt tilfælde redegør for, hvortil indkøbte materialer skal anvendes. Spørgsmålet er, om de to vvs-grossister herved gør sig skyldige i misbrug af dominerende stilling. Misbrug kan foreligge, når en eller flere dominerende virksomheder, som nævnt i konkurrencelovens 11 stk. 2, nr. 1, påtvinger andre virksomheder urimelige forretningsbetingelser. Dominans

8 Det relevante marked i sagen er engrossalg af vvs-artikler, d.v.s. produkter, der anvendes ved installation og reparation af vand-, varme- og sanitetsinstallationer, i Nordjylland (Vendsyssel og Ålborg). På dette marked må såvel Sanistål A/S som Brødrene Dahl a/s anses for dominerende. Sanistål A/S opfylder umiddelbart dominanskriteriet på baggrund af en markedsandel på knap ** pct. Brødrene Dahl a/s har en noget lavere markedsandel på det relevante marked. Derudover underbygges Brødrene Dahl a/s dominerende stilling i markedet af, at de to grossister følger den samme kutyme ved salg til ikke-autoriserede håndværksvirksomheder. Også den tredje af de store grossister praktiserer denne fremgangsmåde. Man kunne derfor alternativt overveje at gribe ind over for denne kutyme ved et landsdækkende indgreb. Herved måtte man imidlertid løfte en bevisbyrde for samordnet praksis, jf. konkurrencelovens 6 eller misbrug af dominans jf. lovens 11 eventuelt i form af misbrug af kollektiv dominans. Såfremt man betragter hele landet under ét, kan kun Brødrene Dahl a/s med en markedsandel på ca. 40 pct. antages at være dominerende. Kun at rette et indgreb mod Brødrene Dahl a/s og lade det være op til de øvrige grossister om eventuelt frivilligt at følge trop vil være klart utilfredstillende. Det kan her nævnes, at et tidligere forsøg fra Brødrene Dahl a/s på ensidigt at nedsætte listepriser og rabatter for vvs-artikler ikke blev fulgt af de øvrige grossister. Umiddelbart tabte Brødrene Dahl a/s markedsandele og imødegik dette ved en gradvis tilbagevenden til højere bruttopriser og højere rabatter. Det stiller imidlertid store krav til dokumentationen at skulle bevise, at kutymen er resultat af en branchemæssig samordnet praksis. Styrelsen er ikke stødt på oplysninger, der tyder på, at det er drøftet i grossistkredse. Endelig forekommer tilgangen til spørgsmålet via en påvisning af misbrug af kollektiv dominans heller ikke at være fremkommelig. Det kræver formentlig, når der ses på erfaringer fra EUkonkurrenceretten 1), at der foreligger et nærmere økonomisk samarbejde (markedsdeling, gensidig udveksling af produkter til videresalg mv.) end blot det, at virksomheder, der tilsammen har en dominerende markedsposition, udviser den samme adfærd. Urimelige forretningsbetingelser De to grossisters krav om, at selskaberne alene vil levere til autoriserede vvs-installatører og til andre virksomheder kun i det omfang de dokumenterer, at materialerne ikke anvendes til arbejder, hvortil der kræves autorisation, opfylder ikke de krav man må stille til dominerende virksomheder, d.v.s. at deres forretningsbetingelser skal være objektive, saglige og konsekvent administrerede. Det kan ikke være grossisternes opgave, at påse og stå inde for, om deres kunder overholder de regler, som det offentlige stiller om autorisation. Der kan i den forbindelse henvises til EU-praksis på området. Således fastslog Retten i første instans 2) i en sag om misbrug af dominerende stilling, at det på områder, hvor der findes lovkrav om produktsikkerhed mv., og hvor der samtidig er

9 myndigheder, der påser overholdelsen heraf, ikke er en dominerende virksomheds opgave på egen hånd at varetage disse offentlige hensyn, når den agerer i markedet. Det er yderst problematisk at lade levering af materialer afhænge af en sondring mellem formålene, hvortil materialerne kan anvendes. Det er således karakteristisk, at en række af de i denne sag omhandlede vvs-materialer både kan anvendes til arbejder, hvortil der kræves autorisation, og til arbejder hvortil det ikke kræves. Det forekommer derfor ikke rimeligt at afvise at levere materialer til en erhvervsdrivende med den begrundelse, at materialerne også vil kunne anvendes til formål, hvortil der kræves autorisation. Et kvalificeret skøn fra repræsentanter for branchen anslår, at pct. af vvs-artiklerne kan installeres uden krav om autorisation. Der fremgår ikke udtrykkeligt af grossisternes forretningsbetingelser, at der er begrænsninger i de typer materialer, der tilbydes virksomheder uden autorisation. Begge de to grossister henviser imidlertid til, at det er kutyme i branchen kun at levere vvs-materialer til de autoriserede virksomheder. Denne kutyme påberåber grossisterne sig i den konkrete sag dog først efter, at der er leveret materialer i både 1996 og 1997 for et betydeligt beløb. Det sker efter, at repræsentanter for de lokale vvs-installatører, der er i konkurrence med virksomheder, der ikke har autorisation, har beskyldt klageren for at overtræde lovgivningen om autorisation. Sammenfattende kan det anføres, at vvs-grossisters krav om, at de alene vil levere vvs-materialer til autoriserede virksomheder er udtryk for en urimelig forretningsbetingelse, der begrænser konkurrencen, fordi andre virksomheders muligheder for at konkurrere på lige fod med autoriserede vvs-installatører på de områder, hvor arbejdet kan udføres uden autorisation forringes. Det må derfor være i strid med lovens forbud i 11, hvis en dominerende virksomhed praktiserer denne urimelige forretningsbetingelse. 1) Jf. sagen om italiensk planglas, Retten af første instans T-68/89. Retten slog heri fast, at kollektiv dominans kan være i strid med artikel 86. Dette kan være tilfældet, når der mellem to uafhængige virksomheder består sådanne økonomiske forbindelser på et konkret marked, at de tilsammen indtager en dominerende stilling i forhold til andre virksomheder. Som eksempel nævnte Retten den situation, hvor de sammen (via aftaler eller licenser) besidder teknologiske fordele frem for deres konkurrenter. 2) T 30/89 Hilti AG

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S 18/11/12 Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K 23. september 2005 Journal nr. 3/1120-0401-0075/ CGA/FI Konkurrencestyrelsen

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Jnr.: 2:801-9/HTh Rådsmødet den 28. januar 1998 1. Resumé I anledning af en klage fra HH-Ferries over Scandlines pris og rabatbetingelser

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet

1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet 1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 19. november 1999 afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.449, LK a/s ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved skrivelse

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Lemvigh-Müllers overtagelse af Brdr. A & O Johansen

Lemvigh-Müllers overtagelse af Brdr. A & O Johansen Lemvigh-Müllers overtagelse af Brdr. A & O Johansen Rådsmødet den 14. maj 2008 Ikke fortrolig udgave Indholdsfortegnelse 1. Resumé...6 1.1 Indledning...6 1.2 Markedsafgrænsning...6 1.3 Vurdering...7 1.3.1

Læs mere

EKKO's klage over diskriminerende fragttillæg

EKKO's klage over diskriminerende fragttillæg 1 af 8 18-06-2012 11:09 EKKO's klage over diskriminerende fragttillæg Rådsmødet den 27. oktober 1999 1. Resumé Advokat Henrik Holm-Nielsen, Plesner & Grønborg Advokatfirma, har den 16. marts 1998 på vegne

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Egentlig har jeg kun 2 problemer med huset og det er taget og fyret.

Egentlig har jeg kun 2 problemer med huset og det er taget og fyret. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lars Busk v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har afgivet fejlagtige

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Jnr.: 2:8032-18/kb Rådsmødet den 29. april 1998 1. Resumé Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) har ved anmeldelse af 25. februar 1998 ansøgt om

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

Knud Wexøe A/S' vilkår for leverancer af kabelkanaler af mærket

Knud Wexøe A/S' vilkår for leverancer af kabelkanaler af mærket 1 af 9 21-06-2012 12:14 Knud Wexøe A/S' vilkår for leverancer af kabelkanaler af mærket Journal nr. 2:801-73/cga/industri Rådsmødet den 30. august 2000 Resumé 1. På mødet den 21. juni 2000 behandlede rådet

Læs mere

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-122.075 Viterra Energy Services A/S (advokat Jan-Erik Svensson)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen "danmark"s retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling.

Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen danmarks retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling. Sygeforsikringen Rådsmødet den 25. november 1998 J.nr. 2:800-16/ld 1. Resumé Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen "danmark"s retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling.

Læs mere

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår 1 af 9 18-06-2012 10:21 Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår J.nr. 2:801-115/hla Rådsmødet den 27. januar 1999 1. Resumé BG Garanti Forsikringsselskab A/S (BG Garanti) indsendte den 7. oktober 1998

Læs mere

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening 1 af 7 08-08-2012 11:24 Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:8032-863/psoe 1. Resumé Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) har foretaget anmeldelse af foreningens

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 150-2011 Ejendomsmæglervirksomheden RR indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 18. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Love for Rørforeningen. Foreningen af danske vvs-grossister. Side 1 af 6. Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet:

Love for Rørforeningen. Foreningen af danske vvs-grossister. Side 1 af 6. Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet: Love for Rørforeningen Foreningen af danske vvs-grossister Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet: Foreningen af Grosserere i Rør- og Sanitets-Branchen i Danmark. I 1956 blev

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K. Att.: Svend Pedersen. Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik

Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K. Att.: Svend Pedersen. Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K Att.: Svend Pedersen Dato: 5. marts 2015 Sag: BITE-14/08045-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Danske Havnes standardlejekontrakt

Danske Havnes standardlejekontrakt Danske Havnes standardlejekontrakt Journal nr. 4/0120-0389-0008/ISA/KHS Rådsmødet den 29. november 2006 Resumé 1. Ved skrivelse af 20. december 2005 har Brancheforeningen Danske Havne anmeldt foreningens

Læs mere

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Dansk Forening for Konkurrenceret 18. maj 2015 Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg,

Læs mere

Viterra Energy Service' vilkår for salg af varmefordelingsmålere

Viterra Energy Service' vilkår for salg af varmefordelingsmålere 1 af 9 21-06-2012 11:46 Viterra Energy Service' vilkår for salg af varmefordelingsmålere Journal nr. 2:801-434/cga/industri Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Andelsboligforeningen Poppelgården har klaget

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen Dato: 28. september 2012 Sag: BITE-12/14123 Sagsbehandler: / CHJ/HK Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18.

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Journal nr. 2:801-319/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Det Kooperative Fællesforbund har på Dantaxi s vegne indgivet klage over,

Læs mere

BYGGETILLADELSE Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 1.3.3.

BYGGETILLADELSE Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 1.3.3. Ansøgerens navn og adresse Arløse Landsbylaug v/georg Andersen Hindholmvej 10 4262 Sandved Afsender: Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Byggemyndighed Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6110 Dato:

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1336 og 1337 Klager: Jan Frørup Overdrevsvej 29 4660 Store Heddinge Indklagede: DLC ApS Landskronagade 48A 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10052 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Pkt.1. Der er monteret kobberrør i brugsvandsinstallationen før galvaniserede stålrør. (i vandretningen) Pkt.2. Tæring og lille

Læs mere

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret 7. november 2000 Journal nr.2 8034-2, hgo Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12c, stk. 7 Resumé 1. Advokat Johannus Egholm

Læs mere

2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist)

2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist) 1 af 7 2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist) Advokaterne Fønss & Hove Toldbodgade 10, 4. sal 6000 Kolding Konkurrencerådet Nørregade 49 1165 København

Læs mere

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet 1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 21. oktober afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-186.503 Café Garibaldi ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt.

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. (Elforsyning) [B Aps], Virum over Energitilsynet af 17. marts 2004 NESA s krav på betaling for el Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

Post Danmarks fremtidige prissætning

Post Danmarks fremtidige prissætning Post Danmarks fremtidige prissætning Journal nr. 1120-0289-0076/ISA/twa/chj Rådsmødet den 23. februar 2005 Resumé 1. I anledning af en klage fra Forbruger-Kontakt traf Konkurrencerådet den 29. september

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 18-06-2012 11:18 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset

Læs mere

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset købsaftale,

Læs mere

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-35.305 Elbodan a.m.b.a. (advokat Martin André Dittmer) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 K E N D E L S E EF Sikring A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune (advokat Andreas Christensen, Hellerup)

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI Compliance Program November 2014 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 930 Klager: Freeway ApS Sct. Leonisgade 5 8800 Viborg v/advokat Morten Wagner Indklagede: Zolid ApS Bjergbygade 1 A,2.th 4200 Slagelse Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup. København den 22. marts 2004

Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup. København den 22. marts 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/REKLAME Arne M. Eike Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup København den 22. marts 2004 Klage over tv-reklame for Dansk Hørecenter udsendt på TV 2 MEDIESEKRETARIATET

Læs mere

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Prisreklame Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Prisreklame 2005 Kend reglerne for prisreklame Unøjagtighed i prismarkedsføringen giver

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B1932002 - JRH UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 1. februar 2002 af østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Teilmann l Lodberg og Steen Mejer Hansen (kst.)). 9. afd. nr. B-1932-00: Advok

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

DONGS AFTALER OM GASFYRSERVICE

DONGS AFTALER OM GASFYRSERVICE DONGS AFTALER OM GASFYRSERVICE Journal nr. 3/1120-0100-0895/kl/ISA RÅDSMØDET DEN 27. AUGUST 2003 RESUMÉ 1. DS Håndværk & Industri (DS) har klaget over DONG s ny underentreprenøraftale med VVS-installatører,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. januar 2014 I sag 202-2012 KK mod Ejendomsmægler PP og Ejendomsmæglervirksomheden AA afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 3. december 2012 har KK indbragt ejendomsmægler PP og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført: Kendelse af 12. maj 1998. 97-129.334. Låneforenings virksomhed omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder. Låntagere ikke anset for virksomhedsdeltagere. Spørgsmål om hæftelse. Lov om erhvervsdrivende

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet

2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet 2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 15. november 2001 i sag 00-213.839 Kirudan A/S (advokat Erik Korpela-Andersen) mod Konkurrencerådet (specialkonsulent

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032331). Pengeinstituts

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsselskab og PwC vil opnå enekontrol med Grant Thornton, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsselskab og PwC vil opnå enekontrol med Grant Thornton, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 26. juli 2011 BYS 4/0120-0401-0074 CHJ, HK, MEM PwC s overtagelse af Grant Thornton Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog d. 24. maj 2011 en anmeldelse af en fusion mellem revisionsselskaberne PwC

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Annette Rønne Skt. Clemens Torv 11 8000 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 28. januar 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. september 2004 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. september 2004 hedder det: Kendelse af 21. november 2005. (j.nr. 04-249.605) Anmeldte binavne registreringsnægtet, da de var egnede til at fremkalde det indtryk, at der er tale om pengeinstitutter henholdsvis realkreditinstitutter

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1130 Klager: Jesper Thorsager Bogholder Allé 31A, 2. th. 2720 Vanløse Indklagede: Henrik Kjærsgaard Hansen Ildervej 7 Thorsager 8410 Rønde Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S Dato: 20. juli 2015 Sag: FLID-15/06396-18 Sagsbehandler: sbj/mni Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S 1. Transaktionen 1.1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037566). Navn egnet til at fremkalde

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Formodningen for mangler var ikke afkræftet

Formodningen for mangler var ikke afkræftet Formodningen for mangler var ikke afkræftet Telefonen var mangelfuld, idet fejlen var opstået inden for seks måneder efter købet, og den erhvervsdrivende havde ikke afkræftet formodningen. Den erhvervsdrivende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

fordi styrke forpligter

fordi styrke forpligter fordi styrke forpligter B R Ø D R E N E D A H L W W W. B D. D K Vi er store nok ti Få endnu mere ud af os Du kender allerede lidt til Brødrene Dahl. Det er vi glade for. Vi tror også, at du kan få endnu

Læs mere