En realistisk evaluering af Tryghed under Tags indsats i Brændgårdsparken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En realistisk evaluering af Tryghed under Tags indsats i Brændgårdsparken"

Transkript

1 En realistisk evaluering af Tryghed under Tags indsats i Brændgårdsparken Aalborg Universitet Sociologi 6. semester 2013 Skrevet af: Camilla Neve Lieknins, Christina Lissa Jakobsen, Mathilde Gammelgaard, Rose Kampmann. Sofia Bang Møller Indholdsfortegnelse 1 Indledning Realistisk evaluering Programteori Teori (udeladt) Succeskriterier Metodekombination Konklusion Forbedringsforslag til Tryghed under Tag... 7 Bilag A Sammenligning af angivelser for 2011 og

2 1 Indledning I følgende rapport præsenteres kort hovedaspekter fra bachelorprojektet En realistisk evaluering af den boligsociale indsats i Brændgårdsparken. Ydereligere beskrivelser og forklaringer vil altså være at finde i dét projekt. Der gøres opmærksom på, at de statistiske resultater i projektet kun indeholder de årige respondenter. Statistiske resultater vedrørende børn og unge er derimod at finde i det materiale Naboskabet.dk selv sender ud. ( ) (Afsnit udeladt) 2 Realistisk evaluering Den realistiske evaluerings opgave er, at teste om indsatsen virker, som det forventes i en given kontekst, samt hvorfor eller hvorfor ikke. Genstandsfeltet anses i denne evaluering for at være komplekst, hvilket betyder, at problemerne er vanskelige at definere, og målene for indsatserne er uklare, da indsatsen ikke er standardiseret, men netop tilpasset situationen. Dette giver en erkendelse af, at forskellige indsatser vil virke forskelligt afhængig af konteksten. I dette tilfælde er Brændgårdsparken den givne kontekst og case, hvori det bliver undersøgt, hvordan Tryghed under Tags indsats virker. Realistisk evaluering fokuserer dermed også på procesdelen af indsatsen, men denne evaluering ønsker ikke at evaluere på hvert enkelt tiltag, Tryghed under Tag har foretaget. Dette er et bevidst valg, da det ikke er de enkelte aktiviteter, der er interessante for evalueringen, men derimod den kumulerede effekt af disse - altså om der er en kausal sammenhæng mellem Tryghed under Tags indsats og de effekter, denne evaluering undersøger. Dette er med begrundelse i, at der ønskes en vurdering af, om Tryghed under Tags indsats som helhed har haft en indvirkning på fællesskabet, eller om der muligvis er andre faktorer, der spiller ind såsom den fysiske renovering. Da dette er en midtvejsevaluering, beskæftiger denne sig med kortsigtede effekter, der kan indikere, om den ønskede langsigtede effekt af indsatsen kan opnås. 3 Programteori ( ) (Afsnit udeladt) 2

3 Den langsigtede effekt, dette projekt orienterer sig mod, er et af de formål, Tryghed under Tag arbejder efter. Denne langsigtede effekt er: En styrkelse af de sociale relationer og netværk i boligområdet. I programteorien indgår tre forskellige implementeringer; Tryghed under Tag, afdelingsbestyrelsen og den fysiske renovering af Brændgårdsparken. Tryghed under Tags indsats er dét, der evalueres. Dog medtages de andre inputs for at gøre opmærksom på, at disse også kan have en vigtig betydning for de resultater, denne undersøgelse finder. Dvs., at det er svært at vurdere, hvorvidt forandringer i Brændgårdsparken skyldes Tryghed under Tag, eller om andre implementeringer også spiller en rolle. 4 Teori ( ) (Teorien udeladt) 5 Succeskriterier Succeskriterier er de kriterier, evaluator opstiller for at have en målestok, hvorudfra det kan bedømmes, hvorvidt en indsats er en succes eller ej. Da evalueringen både indeholder en kvantitativ og en kvalitativ del, opstilles der succeskriterier for hver af disse inden for otte emner, som er at finde i tabel 1. Kravet for, at indsatsen er en succes, er, at 5 ud 8 emner skal være opfyldt. Succeskriterierne opstilles separat for begge metoder, da de kvalitative succeskriterier ikke er kvantificerbare, som de kvantitative. Succeskriterierne er de resultater, der med Tryghed under Tags indsats kan forventes i forhold til naboskabsundersøgelsen i 2011, og jo mere eksplicit disse nedskrives, jo mere præcist kan det determinere, hvorvidt indsatsen har haft en effekt. Det er ikke muligt at undersøge de langsigtede effekter i denne evaluering, hvorfor der opstilles kortsigtede mål, der kan indikere, om de langsigtede mål kan opfyldes. Succeskriterierne er blandt andet dannet på baggrund af teorierne om social kapital og social identitet. Tabel 1 Oversigt over emner og kvantitative og kvalitative succeskriterier Emne Kvantitativt og kvalitativt succeskriterie Arrangementer Andelen af beboere der deltager Altid eller ofte skal stige fra 33,8% til 37%. Beboerne i Brændgårdsparken oplever, at arrangementerne giver plads til at møde andre. Naboskab Kategorien høj grad af naboskab for skalaen for 3

4 Etnicitet og heterogenitet naboskab skal gå fra 50,8%til 55%. Beboerne i Brændgårdsparken skal opleve, at der er et godt naboskab i området. Andelen der angiver, at beboere med forskellige etniske baggrunde har det godt sammen, skal stige fra 59,7% til 65%. Beboerne i Brændgårdsparken oplever, at beboerne med forskellige baggrunde har det godt sammen. Omdømme Beboerne i Brændgårdsparken skal opleve, at Brændgårdsparken har et forbedret omdømme Tillid Kategorien Høj grad af tillid skal stige fra 49,2% til 55,0%. Beboerne i Brændgårdsparken har tillid til de andre beboere i Brændgårdsparken. Tryghed Kategorien høj grad af tryghed på skalaen tryghed, skal stige med 4,2 procentpoint fra 70,8% til 75,0%. Beboerne i Brændgårdsparken oplever tryghed ved at bo og færdes i Brændgårdsparken. Tilfredshed Andelen der angiver at være glade for at bo i området, skal stige fra 78,5% til 85,0%. Beboerne i Brændgårdsparken oplever en tilfredshed ved at bo i Brændgårdsparken. Tryghed under Tag Beboerne i Brændgårdsparken skal opleve, at Tryghed under Tag har gjort en forskel fra før deres tiltrædelse til nu i Brændgårdsparken. 6 Metodekombination I følgende afsnit redegøres for evalueringens centrale metoder, nemlig kombinationen af spørgeskema og interviews, og i forlængelse heraf validiteten og reliabiliteten af evalueringen med specielt henblik på, hvordan disse er forsøgt forhøjet netop gennem metodekombination. De forskellige metoder, der er benyttet, er; observationsstudier i Brændgårdsparken, interviews med 8 udvalgte beboere og spørgeskemaundersøgelse af alle beboere. Formålet med metodekombinationen er at nå i bredden og dybden med genstandsfeltet i casen, hvilket også er lykkedes gennem denne metodetilgang. 4

5 Gennem hele evalueringsprocessen er der truffet valg med forhøjelsen af reliabilitet og validitet for øje. Dette lægges der særligt vægt på i evalueringer, da vurderingen af en indsats er et eksplicit mål. Derfor bliver gennemskuelighed af evalueringsprocessen og anvendelsen af de rette mål for vurderingen essentielle. Validiteten af denne evaluerings resultater er højnet gennem anvendelsen af både kvantitativ og kvalitativ metode, da resultaterne således kan undersøges og genfindes i begge tilgange. Der er gennem metodekombinationen opnået et validt og reliabelt resultat, da tendenserne i det statistiske materiale underbygges af udtalelserne i de kvalitative interviews. Dog er det stadig relevant at stille sig kritisk over for de resultater, der foreligger. Svarprocenten for spørgeskemaet er på 40,1%, hvilket er en relativ stor andel af hele populationen, hvilket også har gjort stikprøven repræsentativ i forhold til forskellige baggrundsvariable, såsom etnicitet, alder, køn osv. Men det vides ikke om stikprøven er biased i forhold til, at det er de mest tilfredse, der har svaret. 7 Konklusion Da syv ud af otte emner for succeskriterier er opfyldt, må det konkluderes at Tryghed under Tags indsats en succes som det også ses i Tabel 2. Tabel 2 Opnåelse og udvikling af emner for succeskriterier Emne Udvikling fra 2011 til 2013 Opnåelse Arrangementer 33,8% til 28,0% Ikke opnået Naboskab 50,8% til 63,7% Opnået Etnicitet og heterogenitet 59,7% til 84,8% Opnået Omdømme X Opnået Tillid 49,2% til 63,5% Opnået Tryghed 70,8% til 83,5% Opnået Tilfredshed 78,5% til 94,1% Opnået Tryghed under Tag X Opnået 5

6 På baggrund af resultaterne i undersøgelsen kan det konkluderes, at beboerne i Brændgårdsparken har oplevet en meget positiv udvikling ift. Naboskab, Heterogenitet, Omdømme, Tillid, Tryghed og Tilfredshed. Tryghed under Tag har som indsats generelt medført en forøgelse af fællesskabsfølelsen i Brændgårdsparken. Fællesskabsfølelsen er dog stærkest for dem, der deltager i arrangementerne i området. På baggrund af udviklingen har beboerne udvidet deres sociale kapital og skabt et grundlag for en fælles social identitet. Beboerne er ikke præget af territoriel stigmatisering, men er tværtimod glade for at bo i området. Som det også fremgår af resultaterne, har metodekombinationen forhøjet evalueringens validitet, da fremgangsmåden har sikret, at projektgruppen ikke blot har fundet tendenser i området, men også er kommet med forklaringer på disse, hvortil de kvantitative og kvalitative resultater er behandlet sammen. Samtidig beskrives det også, hvordan nye aspekter afdækkes, som det kvantitative materiale ikke har formået at afdække fyldestgørende. Dog må det holdes for øje, at de to spørgeskemaundersøgelser er bedrevet på samme case, men at det ikke vides, om nogle af de respondenter, der svarede første gang, også svarede anden gang. Dermed kan det ud fra det kvantitative materiale ikke konkluderes, at evalueringen beror sine resultater på de samme respondenter. Som det beskrives i projektet, har deltagelsen i arrangementer sammenhæng med de positive angivelser på succeskriterierne, og da denne deltagelse faciliteres af Tryghed under Tag, kan det konkluderes, at Tryghed under Tags tiltag virker for dem, der anvender disse. For dem, der ikke anvender disse, må det antages, at der er sket en fejl. Der må derfor fokuseres på at få beboerne til at deltage i aktiviteterne, da det er dét, som har en virkning. Mod forventning er deltagelsen faldet blandt beboerne fra 2011 til En hovedårsag hertil kan være, at forøgelsen af arrangementer besværliggør denne deltagelsen, da det nu kræver mere af beboerne at deltage Altid eller ofte, end det gjorde tidligere. Manglende lyst og interesse kan være skyld i, at det ikke er alle, der deltager, og derfor er det ikke et spørgsmål om, at Tryghed under Tag ikke formår at formidle budskabet om arrangementernes eksistens ordentligt. Et boligområde som Brændgårdsparken består af forskellige sociale grupper, og det kan være vanskeligt at inkludere alle på tværs af forskellige behov og interesser. Desuden kan det tilføjes, at da Brændgårdsparken består af lejeboliger, og dermed har en naturlig udskiftning, kan det være vanskeligt fortsat at bevare fællesskabet. Det er bemærkelsesværdigt, at succeskriterierne er steget så markant, da 6

7 deltagelsen er faldet. Dette kan skyldes, at andre faktorer har påvirket beboerne, såsom renoveringen og udskiftningen af beboere. Indsatsen kan også have en indirekte effekt på beboerne, blot ved at Tryghed under Tags tilstedeværelse giver en vished og tryghed. Udvidelsen af fællesskabet blandt visse beboere kan påvirke andre beboere indirekte, f.eks. gennem det bedre naboskab. Ift. den realistiske evaluering er det svært at vurdere, hvorvidt de forandringer, som er blevet beskrevet, skyldes Tryghed under Tag. Dog kan det konkluderes, at deltagelsen i arrangementer har betydning for de forskellige komponenter af fællesskab, hvortil indsatsen gør en forskel for dem, der deltager. Derfor har Tryghed under Tags indsats været en succes, men bør fortsat fokusere på at inddrage flere beboere. Det kan konkluderes, at Tryghed under Tag indgår i en kompleks kontekst, hvor mange elementer sammen har skabt den positive udvikling i Brændgårdsparken, denne evaluering har blotlagt. En kompleks kontekst gør, at undersøgelser af det sociale felt er under hårde vilkår, da indsatser i den sociale verden er svære at adskille. Tryghed under Tag må altså være én blandt flere faktorer, der er skyld i forandringerne i Brændgårdsparken. 8 Forbedringsforslag til Tryghed under Tag Rekruttering af frivillige: Brændgårdskorpset og Frivilliglisten Ideen bag både Brændgårdskorpset og Frivilliglisten er, at en række frivillige står klar til at hjælpe. På den måde er der ressourcer, der altid står til rådighed, og hvervningen af frivillige behøver ikke at ske fra arrangement til arrangement. Der trækkes derfor ikke på den samme lille uformelle gruppe af engagerede frivillige, men på mange forskellige mennesker. Desuden kan det have en forstærkende effekt for nogle, der i starten ikke vil forpligte sig for meget, men som med tiden måske ville have lysten til at engagere sig mere. Det kan ikke forventes, at alle tidligere har lavet frivilligt arbejde, hvorfor alle ikke ved, hvor mange timers arbejde, der skal lægges i de enkelte aktiviteter. Lav en forventningsafstemning for potentielle frivillige, og gør dem efterfølgende opmærksomme på arbejdsindsatsen i det frivillige arbejde. Gør dem derfor opmærksom på, at de selv afgør, hvor mange frivillige timer, de lægger i opgaven. Brændgårdskorpset: Opret et korps, bestående af beboere, der indimellem gerne vil være frivillige, men måske ikke vil forpligte sig til at stå for noget fast. Gennem sociale aktiviteter, af dem selv 7

8 og for dem selv, skaber de frivillige den gruppeidentitet, der kan udvikle sig i et formelt korps - evt. gennem teambuiding. Frivilliglisten: Beboere kan skrive sig på en liste, hvor Tryghed under Tag kan henvende sig, hvis de har nogle små opgaver i forbindelse med et arrangement (bage en kage, dække bord, etc.). ( ) (forslag udeladt) Rekruttering af deltagere Opfordringen til at deltage fra andre beboere har en afgørende effekt. Når først en beboer deltager, formodes det, at dennes kendskab til andre beboere øges og dermed vil blive ved med at deltage. I og med at det første skridt til deltagelse er svær, kan opgaven, med at prikke flere beboere på skulderen, med fordel udvides. Derfor rådes det, at Tryghed under Tag beder deres netværk af frivillige, aktive deltagere og andre beboere om at prikke en anden beboer i Brændgårdsparken på skulderen. Dermed står Tryghed under Tag ikke selv for hele rekrutteringsprocessen og for at lokke deltagere til arrangementerne. Alle beboere i Brændgårdsparken skal føle et fælles ansvar for at opfordre hinanden til at deltage, hvortil det bliver alle beboeres ansvar, at alle har det godt og føler sig velkomne til arrangementerne. Opfordre beboerne til at snakke med naboer og hjælpe hinanden hvis muligt, da resultater fra analysen viser, at det betyder noget for den enkelte og giver en højere social kapital, som muligvis resulterer i endnu større deltagelse i arrangementer, da beboerne så kender nogen. For nogle beboere betyder det noget, at kende andre til arrangementerne, før de gider at deltage, og den eneste måde hvor de så kan mødes udover arrangementerne er i opgangen og rundt om i boligområdet. Så alle beboere opfordres til at snakke sammen og hilse på hinanden. ( ) (Forslag udeladt) Tidsrammen skal være mere dækkende For at fokusset på arrangementerne ikke ligger kun på pensionisterne og efterlønnere, så bør flere af arrangementerne også være senere på eftermiddagen. Ved at aktiviteterne foregår om formiddagen og omkring middag, så rammer det også kun den målgruppe og inkluderer dermed ikke alle. Nogle giver også udtryk for, at der netop er et fokus på udsatte grupper, men at de mener at fo- 8

9 kus bør være på almindelige danskere. Dette mærkat med udsat kan skræmme folk, så de ikke deltager, da de ikke vil sættes i bås. Skabe et (nemt) fællesudgangspunkt for at møde Det forslås at lave deciderede arrangementer, der fokuserer på dét at have hund eller børn eller noget helt tredje, da de der indgår i disse grupper så vil deltage og møde hinanden. På den måde er der også en større sandsynlighed for, at disse personer efterfølgende oftere vil deltage i arrangementer, som er henvendt alle, da de har mødt andre og skabt relationer. Samtidig omtales det at have hund at gøre en stor forskel i at møde andre beboere i området. Formidling Der udtrykkes flere gange, at der er en dårlig placering af opslagstavlerne, hvilket medfører, at beboerne ikke altid ser opslag med arrangementerne. Muligvis giv besked til beboerne på anden vis ved større arrangementer kunne der eksempelvis laves et banner, som var en større markering af, at nu sker der noget. Derudover kunne man tænke, om det ikke ville være fordelagtigt at sætte Tryghed under Tags opslag op på biblioteket og på skolen. Mere fokus på tiden efter 2014 Flere beboere nævner bekymringer om, at de ikke tror, at der er noget efter Tryghed under Tags afgang i Derfor skal der allerede nu skabes åbenhed og kontrol over, hvad der skal ske efterfølgende. Forbered beboerne og gør dem klar til opgaven få fat i de nøglebeboere som har mulighed for at styre aktiviteter og forbered dem på opgaven. Konkrete forslag Opret Brændgårdskorpset. Opret Frivilliglisten. Arrangementer skal både være for danskere og for grupper med anden etnisk herkomst. Rekruttering af deltagere gennem netværk og prikken på skulderen. Arrangementer, hvor deltagende skal opfordre ikke-deltagende til at tage med. ( ) Åbenhed omkring financieringen. 9

10 Forbedringsforslag direkte fra beboerne gennem spørgeskemaundersøgelsen Pigeklub, drengeklub Der er for mange tiltag om formiddagen, lav flere om aftenen, da det ville være rart med flere tiltag og foredrag om aftenen Fælles sport Sykurser og kreative aktiviteter Motion, f.eks. gymnastik og zumba Spilleaftener Der er mange aktiviteter for helt unge eller voksne måske lav noget for årige Fællesarrangementer for unge; dans, spil eller filmaftener Måske lave noget til dem med dyr, da nogle er trætte af, at folk har fået lov til at holde hund, men omvendt er mange også glade for det. Så afskærm det lidt, lav et areal eller arrangementer for dem med dyr, så det ikke generer dem, som ikke bryder som om dyrene. Børnedyreskue Pensionistklub Tryghed under Tag opfordres til at snakke med Boligforeningen om diverse ønsker fra beboerne. Både så beboerne føler sig hørt (da mange ting er direkte til Boligforeningen og ikke noget Tryghed under Tag kan gøre noget ved selv), men også så beboerne ønsker at engagere sig mere i boligområdet. o System med vasketider burde gøres elektronisk samt der burde være en bøde, hvis man glemte at slette sin vasketid o Nye legepladser 10

11 Bilag A Sammenligning af angivelser for 2011 og ,0% Udvikling i deltagelsen fra 2011 til ,4% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 33,8% 28,0% 24,6% 18,6% 41,5% 10,0% 0,0% Altid eller ofte Enkelte gange Sjældent, meget sjældent eller aldrig ,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Udvikling i naboskabet fra 2011 til ,7% 50,8% 39,3% 32,7% 9,8% 3,5% Høj grad af naboskab Middel grad af naboskab Lav grad af naboskab

12 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Udvikling i angivelsen af, om forskellige etniske baggrunde har det godt sammen, fra 2011 til ,7% 84,8% Har det godt sammen 40,3% 15,2% Har det ikke godt sammen Udvikling i tilliden fra 2011 til ,0% 63,5% 60,0% 50,0% 40,0% 49,2% 43,1% 30,0% 27,0% 20,0% 10,0% 7,7% 9,6% 0,0% Høj grad af tillid Middel grad af tillid Lav grad af tillid

13 90,0% 80,0% 70,0% 70,8% Udvikling i trygheden fra 2011 til ,5% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 29,2% 20,0% 10,0% 0,0% 15,7% 0,0% 0,9% Høj grad af tryghed Middel grad af tryghed Lav grad af tryghed ,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 78,5% Udvikling i glæden ved at bo i området fra 2011 til ,1% 10,8% 10,8% 5,0% Glad Hverken glad eller ikke-glad Ikke glad ,8% 13

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Kopi til: Københavns Kommune (Socialforvaltningen) Kontaktoplysninger Stine Kofod Konsulent T 38381853 sti@kab-bolig.dk Naboskabsundersøgelse for Det hvide

Læs mere

De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af. naboskab og tryghed. i Vollsmose VOLLSMOSE. sekretariat for byudvikling

De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af. naboskab og tryghed. i Vollsmose VOLLSMOSE. sekretariat for byudvikling De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af naboskab og tryghed i Vollsmose VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling GENNEMFØRT DEN 4. MAJ TIL 1. JUNI 2015 Undersøgelse af naboskab og tryghed i Vollsmose

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup O punktsmåling Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Udviklingsafdelingen 04-03-2013 O punksmålingen er gennemført i 2013, hvor der er omdelt spørgeskemaer

Læs mere

KOMPARATIV RAPPORT. Er der ligheder og forskelle i beboernes opfattelse af at bo i forskellige almene boligområder.

KOMPARATIV RAPPORT. Er der ligheder og forskelle i beboernes opfattelse af at bo i forskellige almene boligområder. KOMPARATIV RAPPORT Er der ligheder og forskelle i beboernes opfattelse af at bo i forskellige almene boligområder. Baseret på to uafhængige beboerundersøgelser, foretaget i Århus og Randers. BOLIGORGANISATIONERNE

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Naboskabsundersøgelse for Hvissinge 2013

Naboskabsundersøgelse for Hvissinge 2013 Naboskabsundersøgelse for Hvissinge 2013 Afsluttet oktober 2013 Søgekriterier: Valgte undersøgelser: Hvissinge 2013 Delrapport - Voksne Indhold: Denne delrapport indeholder et deludtræk af naboskabsundersøgelsen

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

TEMPERATURMÅLING AF AARHUSMÅL

TEMPERATURMÅLING AF AARHUSMÅL TEMPERATURMÅLING AF AARHUSMÅL AARHUS KOMMUNE OPLÆG TIL ANALYSEDESIGN MAJ 2015 OVERSIGT Indledning Dataindsamlingen Forholdet mellem de to Aarhusmål Medborgerskab En god by for alle 3 5 8 10 12 1 INDLEDNING

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Naboskabsundersøgelse for Brændgårdsparken 2013

Naboskabsundersøgelse for Brændgårdsparken 2013 Naboskabsundersøgelse for Brændgårdsparken 2013 Afsluttet april 2013 Valgte undersøgelser: Brændgårdsparken 2013 Hovedrapport Indhold: Denne rapport indeholder resultaterne fra naboskabsundersøgelsen Brændgårdsparken

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

FællesBo. Januar 2011. IB&Co. FællesBo Januar 2011 1

FællesBo. Januar 2011. IB&Co. FællesBo Januar 2011 1 FællesBo Januar 2011 IB&Co. FællesBo Januar 2011 1 IB&Co. FællesBo Januar 2011 2 OM UNDERSØGELSEN Om undersøgelsen Metode Undersøgelsen er foretaget via telefoninterview. Univers Undersøgelsens univers

Læs mere

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 1. Introduktion Denne rapport præsenterer de foreløbige resultater for fyraftensmøderne i Projekt Unfair. Rapporten skal redegøre for effekten

Læs mere

Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017

Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Herning Kommune Att.: Kommunaldirektør Lone Lyrskov Herning, den 10. november 2014 Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Boligselskabet

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 1 Indholdsfortegnelse Metode... 3 Resultater... 4 Overordnet tilfredshed med tandplejen... 4 Resultater - Tryghed, tillid og smertefri behandling...

Læs mere

Borgerpanelsundersøgelse Evaluering af kommunens app Naturens Rige

Borgerpanelsundersøgelse Evaluering af kommunens app Naturens Rige BBBBBBBBhghghgfhghgfhghg Borgerpanelsundersøgelse Evaluering af kommunens app Naturens Rige Viden & Strategi Juni 2016 Om undersøgelsen Ringkøbing-Skjern Kommune lancerede i 2015 app en Naturens Rige.

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

PARTNERSKABER MED VIRKSOMHEDER TIL GAVN FOR BEBOERE I UDSATTE BOLIGOMRÅDER

PARTNERSKABER MED VIRKSOMHEDER TIL GAVN FOR BEBOERE I UDSATTE BOLIGOMRÅDER PARTNERSKABER MED VIRKSOMHEDER TIL GAVN FOR BEBOERE I UDSATTE BOLIGOMRÅDER Liv i boligområderne Mandag den 22. november 2010 Lise Heiner Schmidt 1 Lise COWIs Heiner kommunikationspolitik Schmidt lihs@cowi.dk

Læs mere

Naboskabsundersøgelse for Stærmosegårds- og Rødegårdsparken

Naboskabsundersøgelse for Stærmosegårds- og Rødegårdsparken Naboskabsundersøgelse for Stærmosegårds- og Rødegårdsparken Afsluttet december 2011 Hovedrapport Valgte undersøgelser: Stærmosegårds- og Rødegårdsparken Indhold: Denne rapport indeholder resultaterne fra

Læs mere

Kvantitative metoder, teori og praksis

Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder Målet med de kvantitative metoder Forskellige typer kvantitative metoder Styrker og svagheder Repræsentativitet og udtræksperioder Det gode spørgeskema

Læs mere

Opfølgende undersøgelse i Korskærparken 2013

Opfølgende undersøgelse i Korskærparken 2013 Opfølgende undersøgelse i Fredericia Kommune Rapport Marts 2014 AARHUS COPENHAGEN NUUK OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLD 1. INDLEDNING 3 1.1 Læsevejledning 4 2. HOVEDRESULTATER 6 3. DATAINDSAMLING OG

Læs mere

IVA København 24.November 2010

IVA København 24.November 2010 IVA København 24.November 2010 Hovedbiblioteket Aarhus Jannik Mulvad Overvejelser for brugerinddragelse Konkrete eksempler på metoder til brugerinddragelse og brugerdreven innovation Materialer og værktøjer

Læs mere

Effektevaluering af Landsbyggefondens pulje. Kort & klart

Effektevaluering af Landsbyggefondens pulje. Kort & klart Effektevaluering af Landsbyggefondens 2006-2010-pulje Kort & klart Om evalueringen Evalueringens fire dele Evalueringen har fire fokusområder, som søger at besvare følgende spørgsmål: Landsbyggefonden

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Spørgeskema. Voksne 19-100 år. (Dansk)

Spørgeskema. Voksne 19-100 år. (Dansk) Spørgeskema Voksne 19-100 (Dansk) Kære beboer Eksempel: 15. Hvor stor en del af et bor du i dit boligområde? Hele et Over halvdelen af et Under halvdelen af et 1 måned eller mindre www.naboskabet.dk

Læs mere

Spørgeskema. Unge 16-18 år. (Dansk)

Spørgeskema. Unge 16-18 år. (Dansk) Spørgeskema Unge 16-18 år (Dansk) Kære 16-18- årige din opfattelse, Godt at vide: Hvordan gør du? Eksempel: 15. Hvor stor en del af året bor du i dit boligområde? Hvad får du ud af det? 1 Først et par

Læs mere

TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR

TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR mellem mennesker opfattes normalt som et samfundsmæssigt gode. Den gensidige tillid er høj i Danmark, men ofte ses dette som truet af indvandringen.

Læs mere

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007 Rapport vedrørende etniske minoriteter i Vestre Fængsel Januar 2007 Ved Sigrid Ingeborg Knap og Hans Monrad Graunbøl 1 1. Introduktion Denne rapport om etniske minoriteter på KF, Vestre Fængsel er en del

Læs mere

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Konferencen Mentorer og uddannelse, 29. august 2007 Peter Rosendal Frederiksen 1 LXP Consulting Peter Rosendal Frederiksen Cand.mag. i

Læs mere

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Afsluttet oktober 2011 Hovedrapport Valgte undersøgelser: Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Læs mere

9. Kursusgang. Validitet og reliabilitet

9. Kursusgang. Validitet og reliabilitet 9. Kursusgang Validitet og reliabilitet 20.04.09 1 På programmet Validitet og reliabilitet - i teori og praksis Midtvejsevaluering 17-18: Oplæg 18-19: El-biler Lectio 19-20: Amnesty Cykelgruppen 1 20-21:

Læs mere

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 Rapport vedr. Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 1. Indledning I oktober og november blev de gymnasiale uddannelser, HF, HHX, HTX, STX, VUC og Studenterkurser

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen. En kvalitativ undersøgelse

Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen. En kvalitativ undersøgelse Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen En kvalitativ undersøgelse Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendens jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen 4 4.0 Arbejdsbelastning

Læs mere

Hovedkonklusioner fra midtvejsevalueringen af Gymnasiet tænkt forfra

Hovedkonklusioner fra midtvejsevalueringen af Gymnasiet tænkt forfra INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK KØBENHAVNS UNIVERSITET Hovedkonklusioner fra midtvejsevalueringen af Gymnasiet tænkt forfra Jan Alexis Nielsen INDLEDNING Gymnasiet tænkt forfra er et treårigt projekt,

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 BJELLERUPPARKEN BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Kolde fakta og varme resultater

Kolde fakta og varme resultater Kolde fakta og varme resultater Den løbende evaluering af Kommunechat-projektet Aarhus Hvem vi er Hvor vi arbejder Hvad vi vil Speciale i Innovativ evaluering 6 medarbejdere i alt Amalie Agerbæk Forbedre

Læs mere

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1 Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Nærværende rapport giver et overblik over, hvorledes eleverne fra 4. til 10. klasse i Rebild Kommune trives i forhold til deres individuelle

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Notat vedr. brugerundersøgelse 2011 i Familieafdelingen.

Notat vedr. brugerundersøgelse 2011 i Familieafdelingen. Notat vedr. brugerundersøgelse 2011 i Familieafdelingen. 1. Indledning. 1.1. Familieafdelingen. Familieafdelingen i Svendborg Kommune tager sig af sager om børn og unge, der kræver særlig støtte. Familieafdelingen

Læs mere

Det åbne bibliotek i Lynge

Det åbne bibliotek i Lynge Allerød Kommune Det åbne bibliotek i Lynge Brugerundersøgelse Tekst og layout af Tine Schrøder Lunøe 1 Om undersøgelsen Antal udfyldte spørgeskemaer: 100 Derved svarer alle tal til %. I tolkningen af rapportens

Læs mere

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN BØRNEINDBLIK 5/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 5/2014 1. ÅRGANG 3. JUNI 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES SYN PÅ FOLKESKOLEREFORMEN ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN Omkring fire ud af ti elever i 7.

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014 Workshop Ledelse på afstand Landsforeningens årsmøde 2014 Program den 25. maj 2014 Formål med workshop Vilkår for ledelse på afstand Udfordringer ved ledelse på afstand: Forventningsafstemning Formål og

Læs mere

Resultater spørgeskemaundersøgelse:

Resultater spørgeskemaundersøgelse: Resultater spørgeskemaundersøgelse: Status opgjort 4. dec. 2013: 43 besvarelser + 6 eksterne besvarelser (de eksterne besvarelser vil i det nedenstående være angivet med rødt og er ikke regnet med i evt.

Læs mere

2015 i Vollsmose Sekretariatet kort fortalt!

2015 i Vollsmose Sekretariatet kort fortalt! 2015 i Vollsmose Sekretariatet kort fortalt! VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling Indledning De følgende sider er et sammenkog af den årsberetning, som Vollsmose

Læs mere

Analyse 18. december 2014

Analyse 18. december 2014 18. december 214 Unge efterkommere med ikke-vestlig baggrund halter stadig efter danskere i uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Unge med ikke-vestlig baggrund klarer

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Bostøtte, Bofællesskaber og Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus

Læs mere

Indledning. Problemformulering:

Indledning. Problemformulering: Indledning En 3 år gammel voldssag blussede for nylig op i medierne, da ofret i en kronik i Politiken langede ud efter det danske retssystem. Gerningsmanden er efter 3 års fængsel nu tilbage på gaden og

Læs mere

Resume af brugerundersøgelse i KABS. Af: Antropolog Kathrine Bro Ludvigsen, KABS 2014

Resume af brugerundersøgelse i KABS. Af: Antropolog Kathrine Bro Ludvigsen, KABS 2014 Resume af brugerundersøgelse i KABS Af: Antropolog Kathrine Bro Ludvigsen, KABS 2014 Baggrund og formål Nærværende notat er et resumé af den brugerundersøgelse, som blev gennemført i KABS januar 2014 marts

Læs mere

Spørgeskema. Unge 12-15 år. (Dansk)

Spørgeskema. Unge 12-15 år. (Dansk) Spørgeskema Unge 12-15 år (Dansk) Kære 12-15- årige din opfattelse, Godt at vide: Hvordan gør du? Eksempel: 15. Hvor stor en del af året bor du i dit boligområde? Hvad får du ud af det? 1 Først et par

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Leve-Bo konceptet. Sagsnr.: 2013/ Dato: 2. januar Notat om afsluttende evaluering af Leve-Bo

Leve-Bo konceptet. Sagsnr.: 2013/ Dato: 2. januar Notat om afsluttende evaluering af Leve-Bo Sagsnr.: 2013/0009013 Dato: 2. januar 2014 Titel: Notat om afsluttende evaluering af Leve-Bo Sagsbehandler: Sune Sloth Udviklingskonsulent Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012-2014

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Grønnebæk

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Grønnebæk De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. Voksne med Handicap 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse. Voksne med Handicap 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2015 Rapporten er udarbejdet for: Drift og Udvikling Socialafdelingen Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers Kontakt Randers Kommune: Lise Suhr Pedersen,

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Lilleskov

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Lilleskov De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING 2015. Fællesskab. Udarbejdet af: Linda Hornstrup

Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING 2015. Fællesskab. Udarbejdet af: Linda Hornstrup Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING 2015 Fællesskab Udarbejdet af: Linda Hornstrup Maj-juni 2015 1. Indledning hvad er fællesskab? En af skolens værdier og noget, der fylder meget i skolens selvforståelse

Læs mere

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene?

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Af Jette Stenlev Det heterogene princip for teamdannelse er et meget væsentligt princip i Cooperative Learning. Med heterogene teams opnår man

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 DRONNINGBORG BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

SMTTE-modellen for Solvang - Ældrepuljen

SMTTE-modellen for Solvang - Ældrepuljen SMTTE-modellen for Solvang - Ældrepuljen Projekttitel: Projekt Ældre Milliard. Projektleder: Ruth Siersbæk. Projektgruppe: Puljepigerne. Læsevejledning: SMTTE modellen er oprindeligt udviklet i Norge,

Læs mere

Konstantin Alex Ottas, Perfusionist, M.Sc, EBCP. Rigshospitalet, University of Copenhagen

Konstantin Alex Ottas, Perfusionist, M.Sc, EBCP. Rigshospitalet, University of Copenhagen August 2014 Kritik af SFI rapport vedr. Døvfødte børn og deres livsbetingelser Denne kommentar til rapporten Døvfødte børn og deres livsbetingelser udgivet af SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Læs mere

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Ansøgning til en boligsocial indsats fra 2013 1. Problemkomplekset 1.1 Hvilke problemer ønskes løst/afhjulpet? På Nørremarken ligger der 3 almene boligafdelinger

Læs mere

Om indsamling af dokumentation

Om indsamling af dokumentation Om indsamling af dokumentation Overordnede overvejelser omkring dokumentation Bearbejdning af kvalitative data Eksempler på visuelle / grafiske data Eksempler på skriftlige data Eksempler på mundtlige

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTER

EVALUERING AF PROJEKTER EVALUERING AF PROJEKTER TIL EVALUERINGEN SKAL I LAVE EN FORANDRINGSTEORI En forandringsteori er et projektstyringsredskab, som skal vise hvilke resultater, man ønsker at skabe for en given målgruppe og

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

Beboerundersøgelse i Toften april - maj Beboerundersøgelse i Toften april - maj 2008

Beboerundersøgelse i Toften april - maj Beboerundersøgelse i Toften april - maj 2008 Beboerundersøgelse i Toften Udarbejdet af sbs v/benjamin Ekerot rapport, juni 2008 Indhold INDLEDNING... 2 SAMMENFATNING AF RESULTATER... 3 RESULTATER OG RESULTATBEHANDLING... 4 Stamdata og undersøgelsens

Læs mere

Samarbejde om sundhed i udsatte boligområder

Samarbejde om sundhed i udsatte boligområder Samarbejde om sundhed i udsatte boligområder Vejle, d. 14. november 2013 Anette Lykke Hindhede, Steno Center for Sundhedsfremme Vibeke Kvist, Vejle Kommune Vikki Thygesen, BolivVejle Steno og Vejle Kommune

Læs mere

skoleårene 2004/05 og 2005/06

skoleårene 2004/05 og 2005/06 Rapport Forsøg i den kommunale sundhedstjeneste i Høje-Taastrup Kommune skoleårene 2004/05 og 2005/06 19 i lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge Høje-Taastrup Kommune Januar 2007 Børne-

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Synscenter Refsnæs

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Synscenter Refsnæs De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Virkningsevaluering en metode til monitorering og evaluering af patientuddannelse. Michaela Schiøtz Cand.scient.san.publ., Ph.d.

Virkningsevaluering en metode til monitorering og evaluering af patientuddannelse. Michaela Schiøtz Cand.scient.san.publ., Ph.d. Virkningsevaluering en metode til monitorering og evaluering af patientuddannelse Michaela Schiøtz Cand.scient.san.publ., Ph.d. Agenda 1 Hvordan forstås forandringer? Hvad er virkningsevaluering? Køreplan

Læs mere

TDC ERHVERV FIK UDVALGTE HØJVÆRDI B2B-KUNDER I TALE EN KREATIV DIRECT MAIL GAV OPMÆRKSOMHED OG RESPONS

TDC ERHVERV FIK UDVALGTE HØJVÆRDI B2B-KUNDER I TALE EN KREATIV DIRECT MAIL GAV OPMÆRKSOMHED OG RESPONS TDC ERHVERV FIK UDVALGTE HØJVÆRDI B2B-KUNDER I TALE EN KREATIV DIRECT MAIL GAV OPMÆRKSOMHED OG RESPONS» Det betaler sig at sende kreative direct mails og bruge gaver og konkurrencer, når man vil trænge

Læs mere

Projekt: Din sundhed ved psykisk sygdom Anita Ulsing og Sylvia Johannsen november 2017

Projekt: Din sundhed ved psykisk sygdom Anita Ulsing og Sylvia Johannsen november 2017 Projekt: Din sundhed ved psykisk sygdom Anita Ulsing og Sylvia Johannsen november 2017 1 Din sundhed ved psykisk sygdom Baggrundsviden Projektets formål og mål Interviews med målgruppen Afprøvning af en

Læs mere

Ghettoer hvad er problemet

Ghettoer hvad er problemet Ghettoer hvad er problemet Seniorforsker Knud Erik Hansen SBi Konferencen: Sundhedsplejen Udsatte boligområder DPU 12.5.2015 Ord med betydning Ghetto Udsatte boligområder Ghetto Får indhold fra historiske

Læs mere

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Sammenfatning Forældrene er glade for elevplanerne 70 % af skolebestyrelsesmedlemmerne i Skole og Samfunds undersøgelse

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG

EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG Fritagelse for frit valg på hjælpemidler ( 112) og boligændringer ( 116) Marts 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 1.1 Sammenfatning 2 1.2 Beskrivelse af forsøget 2 2.0 Evalueringsmetode

Læs mere

Evalueringens grundlag svarprocent Skemaet er sendt til 105 studerende. Heraf har 87 studerende besvaret spørgeskemaet, svarende til 83 %

Evalueringens grundlag svarprocent Skemaet er sendt til 105 studerende. Heraf har 87 studerende besvaret spørgeskemaet, svarende til 83 % Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 13 II ABD, april - juni 2014. C-klassen indgår ikke, da den afvikles som net-baseret uddannelse, og evalueres af projektgruppen Evalueringens grundlag svarprocent

Læs mere

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark [0] Dansk KundeIndex 2003 skadesforsikring Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark Hovedresultater Indledning og metode For tredje år i træk gennemføres en samlet kundetilfredshedsundersøgelse

Læs mere

De pårørende har ordet 2012. Kommentarsamling for pårørende til beboere på Bocenter Høvejen

De pårørende har ordet 2012. Kommentarsamling for pårørende til beboere på Bocenter Høvejen De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN I: DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK HELE DANMARK DECEMBER 2015 1. INDHOLD 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

VELKOMMEN. Fra viden til handling

VELKOMMEN. Fra viden til handling VELKOMMEN Fra viden til handling 1 PROGRAM Præsentation af oplægsholdere - værdisæt og visioner bag samarbejdet Præsentation af videntilhandling.dk Øvelsessession meningsfuld og anvendt dokumentation hjemme

Læs mere

Bilag B: Spørgeskema: Undersøgelse af 2.e s opfattelse af informationskompetence

Bilag B: Spørgeskema: Undersøgelse af 2.e s opfattelse af informationskompetence : Spørgeskema: Undersøgelse af 2.e s opfattelse af informationskompetence Om dig Hvad er dit navn? Hvor gammel er du? Dit køn Kvinde Mand 1 Kategori 1 Kunne bruge IT Jeg bruger IT til at søge efter informationer.

Læs mere

Ineva Innovativ Evaluering ineva.dk Princippet for gode mål

Ineva Innovativ Evaluering ineva.dk Princippet for gode mål Princippet for gode mål Princip 1: Udarbejd mål der betyder noget for dem der gør arbejdet Mål bliver tit akademiske forklaringer, som dem der skal arbejde med dem har vanskeligt ved at se sig selv i Udarbejd

Læs mere

Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning

Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning Om skabelonen... 1 Sådan udfyldes skabelonen.. 6 Referencer og inspiration til videre læsning... 11 Skabelon til dokumentation

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C

Læs mere

Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen. Popkomm 2007 MIDEM 2008 Storbritannien 2007

Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen. Popkomm 2007 MIDEM 2008 Storbritannien 2007 Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen Danmarks

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

Derfor har Aarhus Kommune og Østjyllands Politi indgået et samarbejde om en fælles strategi, der skal styrke trygheden i Aarhus.

Derfor har Aarhus Kommune og Østjyllands Politi indgået et samarbejde om en fælles strategi, der skal styrke trygheden i Aarhus. Til Til Magistraten Drøftelse Side 1 af 6 Tryg i Aarhus Udkast til en fælles tryghedsstrategi for Østjyllands Politi og Aarhus Kommune Tryghed er et grundlæggende behov for alle mennesker. Det er det,

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash

Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash At arbejde procesorienteret med fokus på flertalsmisforståelser 1. PROJEKTET BAGGRUND OG UDGANGSPUNKT Dette projekt tager dels udgangspunkt i den livsstilsundersøgelse

Læs mere