En realistisk evaluering af Tryghed under Tags indsats i Brændgårdsparken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En realistisk evaluering af Tryghed under Tags indsats i Brændgårdsparken"

Transkript

1 En realistisk evaluering af Tryghed under Tags indsats i Brændgårdsparken Aalborg Universitet Sociologi 6. semester 2013 Skrevet af: Camilla Neve Lieknins, Christina Lissa Jakobsen, Mathilde Gammelgaard, Rose Kampmann. Sofia Bang Møller Indholdsfortegnelse 1 Indledning Realistisk evaluering Programteori Teori (udeladt) Succeskriterier Metodekombination Konklusion Forbedringsforslag til Tryghed under Tag... 7 Bilag A Sammenligning af angivelser for 2011 og

2 1 Indledning I følgende rapport præsenteres kort hovedaspekter fra bachelorprojektet En realistisk evaluering af den boligsociale indsats i Brændgårdsparken. Ydereligere beskrivelser og forklaringer vil altså være at finde i dét projekt. Der gøres opmærksom på, at de statistiske resultater i projektet kun indeholder de årige respondenter. Statistiske resultater vedrørende børn og unge er derimod at finde i det materiale Naboskabet.dk selv sender ud. ( ) (Afsnit udeladt) 2 Realistisk evaluering Den realistiske evaluerings opgave er, at teste om indsatsen virker, som det forventes i en given kontekst, samt hvorfor eller hvorfor ikke. Genstandsfeltet anses i denne evaluering for at være komplekst, hvilket betyder, at problemerne er vanskelige at definere, og målene for indsatserne er uklare, da indsatsen ikke er standardiseret, men netop tilpasset situationen. Dette giver en erkendelse af, at forskellige indsatser vil virke forskelligt afhængig af konteksten. I dette tilfælde er Brændgårdsparken den givne kontekst og case, hvori det bliver undersøgt, hvordan Tryghed under Tags indsats virker. Realistisk evaluering fokuserer dermed også på procesdelen af indsatsen, men denne evaluering ønsker ikke at evaluere på hvert enkelt tiltag, Tryghed under Tag har foretaget. Dette er et bevidst valg, da det ikke er de enkelte aktiviteter, der er interessante for evalueringen, men derimod den kumulerede effekt af disse - altså om der er en kausal sammenhæng mellem Tryghed under Tags indsats og de effekter, denne evaluering undersøger. Dette er med begrundelse i, at der ønskes en vurdering af, om Tryghed under Tags indsats som helhed har haft en indvirkning på fællesskabet, eller om der muligvis er andre faktorer, der spiller ind såsom den fysiske renovering. Da dette er en midtvejsevaluering, beskæftiger denne sig med kortsigtede effekter, der kan indikere, om den ønskede langsigtede effekt af indsatsen kan opnås. 3 Programteori ( ) (Afsnit udeladt) 2

3 Den langsigtede effekt, dette projekt orienterer sig mod, er et af de formål, Tryghed under Tag arbejder efter. Denne langsigtede effekt er: En styrkelse af de sociale relationer og netværk i boligområdet. I programteorien indgår tre forskellige implementeringer; Tryghed under Tag, afdelingsbestyrelsen og den fysiske renovering af Brændgårdsparken. Tryghed under Tags indsats er dét, der evalueres. Dog medtages de andre inputs for at gøre opmærksom på, at disse også kan have en vigtig betydning for de resultater, denne undersøgelse finder. Dvs., at det er svært at vurdere, hvorvidt forandringer i Brændgårdsparken skyldes Tryghed under Tag, eller om andre implementeringer også spiller en rolle. 4 Teori ( ) (Teorien udeladt) 5 Succeskriterier Succeskriterier er de kriterier, evaluator opstiller for at have en målestok, hvorudfra det kan bedømmes, hvorvidt en indsats er en succes eller ej. Da evalueringen både indeholder en kvantitativ og en kvalitativ del, opstilles der succeskriterier for hver af disse inden for otte emner, som er at finde i tabel 1. Kravet for, at indsatsen er en succes, er, at 5 ud 8 emner skal være opfyldt. Succeskriterierne opstilles separat for begge metoder, da de kvalitative succeskriterier ikke er kvantificerbare, som de kvantitative. Succeskriterierne er de resultater, der med Tryghed under Tags indsats kan forventes i forhold til naboskabsundersøgelsen i 2011, og jo mere eksplicit disse nedskrives, jo mere præcist kan det determinere, hvorvidt indsatsen har haft en effekt. Det er ikke muligt at undersøge de langsigtede effekter i denne evaluering, hvorfor der opstilles kortsigtede mål, der kan indikere, om de langsigtede mål kan opfyldes. Succeskriterierne er blandt andet dannet på baggrund af teorierne om social kapital og social identitet. Tabel 1 Oversigt over emner og kvantitative og kvalitative succeskriterier Emne Kvantitativt og kvalitativt succeskriterie Arrangementer Andelen af beboere der deltager Altid eller ofte skal stige fra 33,8% til 37%. Beboerne i Brændgårdsparken oplever, at arrangementerne giver plads til at møde andre. Naboskab Kategorien høj grad af naboskab for skalaen for 3

4 Etnicitet og heterogenitet naboskab skal gå fra 50,8%til 55%. Beboerne i Brændgårdsparken skal opleve, at der er et godt naboskab i området. Andelen der angiver, at beboere med forskellige etniske baggrunde har det godt sammen, skal stige fra 59,7% til 65%. Beboerne i Brændgårdsparken oplever, at beboerne med forskellige baggrunde har det godt sammen. Omdømme Beboerne i Brændgårdsparken skal opleve, at Brændgårdsparken har et forbedret omdømme Tillid Kategorien Høj grad af tillid skal stige fra 49,2% til 55,0%. Beboerne i Brændgårdsparken har tillid til de andre beboere i Brændgårdsparken. Tryghed Kategorien høj grad af tryghed på skalaen tryghed, skal stige med 4,2 procentpoint fra 70,8% til 75,0%. Beboerne i Brændgårdsparken oplever tryghed ved at bo og færdes i Brændgårdsparken. Tilfredshed Andelen der angiver at være glade for at bo i området, skal stige fra 78,5% til 85,0%. Beboerne i Brændgårdsparken oplever en tilfredshed ved at bo i Brændgårdsparken. Tryghed under Tag Beboerne i Brændgårdsparken skal opleve, at Tryghed under Tag har gjort en forskel fra før deres tiltrædelse til nu i Brændgårdsparken. 6 Metodekombination I følgende afsnit redegøres for evalueringens centrale metoder, nemlig kombinationen af spørgeskema og interviews, og i forlængelse heraf validiteten og reliabiliteten af evalueringen med specielt henblik på, hvordan disse er forsøgt forhøjet netop gennem metodekombination. De forskellige metoder, der er benyttet, er; observationsstudier i Brændgårdsparken, interviews med 8 udvalgte beboere og spørgeskemaundersøgelse af alle beboere. Formålet med metodekombinationen er at nå i bredden og dybden med genstandsfeltet i casen, hvilket også er lykkedes gennem denne metodetilgang. 4

5 Gennem hele evalueringsprocessen er der truffet valg med forhøjelsen af reliabilitet og validitet for øje. Dette lægges der særligt vægt på i evalueringer, da vurderingen af en indsats er et eksplicit mål. Derfor bliver gennemskuelighed af evalueringsprocessen og anvendelsen af de rette mål for vurderingen essentielle. Validiteten af denne evaluerings resultater er højnet gennem anvendelsen af både kvantitativ og kvalitativ metode, da resultaterne således kan undersøges og genfindes i begge tilgange. Der er gennem metodekombinationen opnået et validt og reliabelt resultat, da tendenserne i det statistiske materiale underbygges af udtalelserne i de kvalitative interviews. Dog er det stadig relevant at stille sig kritisk over for de resultater, der foreligger. Svarprocenten for spørgeskemaet er på 40,1%, hvilket er en relativ stor andel af hele populationen, hvilket også har gjort stikprøven repræsentativ i forhold til forskellige baggrundsvariable, såsom etnicitet, alder, køn osv. Men det vides ikke om stikprøven er biased i forhold til, at det er de mest tilfredse, der har svaret. 7 Konklusion Da syv ud af otte emner for succeskriterier er opfyldt, må det konkluderes at Tryghed under Tags indsats en succes som det også ses i Tabel 2. Tabel 2 Opnåelse og udvikling af emner for succeskriterier Emne Udvikling fra 2011 til 2013 Opnåelse Arrangementer 33,8% til 28,0% Ikke opnået Naboskab 50,8% til 63,7% Opnået Etnicitet og heterogenitet 59,7% til 84,8% Opnået Omdømme X Opnået Tillid 49,2% til 63,5% Opnået Tryghed 70,8% til 83,5% Opnået Tilfredshed 78,5% til 94,1% Opnået Tryghed under Tag X Opnået 5

6 På baggrund af resultaterne i undersøgelsen kan det konkluderes, at beboerne i Brændgårdsparken har oplevet en meget positiv udvikling ift. Naboskab, Heterogenitet, Omdømme, Tillid, Tryghed og Tilfredshed. Tryghed under Tag har som indsats generelt medført en forøgelse af fællesskabsfølelsen i Brændgårdsparken. Fællesskabsfølelsen er dog stærkest for dem, der deltager i arrangementerne i området. På baggrund af udviklingen har beboerne udvidet deres sociale kapital og skabt et grundlag for en fælles social identitet. Beboerne er ikke præget af territoriel stigmatisering, men er tværtimod glade for at bo i området. Som det også fremgår af resultaterne, har metodekombinationen forhøjet evalueringens validitet, da fremgangsmåden har sikret, at projektgruppen ikke blot har fundet tendenser i området, men også er kommet med forklaringer på disse, hvortil de kvantitative og kvalitative resultater er behandlet sammen. Samtidig beskrives det også, hvordan nye aspekter afdækkes, som det kvantitative materiale ikke har formået at afdække fyldestgørende. Dog må det holdes for øje, at de to spørgeskemaundersøgelser er bedrevet på samme case, men at det ikke vides, om nogle af de respondenter, der svarede første gang, også svarede anden gang. Dermed kan det ud fra det kvantitative materiale ikke konkluderes, at evalueringen beror sine resultater på de samme respondenter. Som det beskrives i projektet, har deltagelsen i arrangementer sammenhæng med de positive angivelser på succeskriterierne, og da denne deltagelse faciliteres af Tryghed under Tag, kan det konkluderes, at Tryghed under Tags tiltag virker for dem, der anvender disse. For dem, der ikke anvender disse, må det antages, at der er sket en fejl. Der må derfor fokuseres på at få beboerne til at deltage i aktiviteterne, da det er dét, som har en virkning. Mod forventning er deltagelsen faldet blandt beboerne fra 2011 til En hovedårsag hertil kan være, at forøgelsen af arrangementer besværliggør denne deltagelsen, da det nu kræver mere af beboerne at deltage Altid eller ofte, end det gjorde tidligere. Manglende lyst og interesse kan være skyld i, at det ikke er alle, der deltager, og derfor er det ikke et spørgsmål om, at Tryghed under Tag ikke formår at formidle budskabet om arrangementernes eksistens ordentligt. Et boligområde som Brændgårdsparken består af forskellige sociale grupper, og det kan være vanskeligt at inkludere alle på tværs af forskellige behov og interesser. Desuden kan det tilføjes, at da Brændgårdsparken består af lejeboliger, og dermed har en naturlig udskiftning, kan det være vanskeligt fortsat at bevare fællesskabet. Det er bemærkelsesværdigt, at succeskriterierne er steget så markant, da 6

7 deltagelsen er faldet. Dette kan skyldes, at andre faktorer har påvirket beboerne, såsom renoveringen og udskiftningen af beboere. Indsatsen kan også have en indirekte effekt på beboerne, blot ved at Tryghed under Tags tilstedeværelse giver en vished og tryghed. Udvidelsen af fællesskabet blandt visse beboere kan påvirke andre beboere indirekte, f.eks. gennem det bedre naboskab. Ift. den realistiske evaluering er det svært at vurdere, hvorvidt de forandringer, som er blevet beskrevet, skyldes Tryghed under Tag. Dog kan det konkluderes, at deltagelsen i arrangementer har betydning for de forskellige komponenter af fællesskab, hvortil indsatsen gør en forskel for dem, der deltager. Derfor har Tryghed under Tags indsats været en succes, men bør fortsat fokusere på at inddrage flere beboere. Det kan konkluderes, at Tryghed under Tag indgår i en kompleks kontekst, hvor mange elementer sammen har skabt den positive udvikling i Brændgårdsparken, denne evaluering har blotlagt. En kompleks kontekst gør, at undersøgelser af det sociale felt er under hårde vilkår, da indsatser i den sociale verden er svære at adskille. Tryghed under Tag må altså være én blandt flere faktorer, der er skyld i forandringerne i Brændgårdsparken. 8 Forbedringsforslag til Tryghed under Tag Rekruttering af frivillige: Brændgårdskorpset og Frivilliglisten Ideen bag både Brændgårdskorpset og Frivilliglisten er, at en række frivillige står klar til at hjælpe. På den måde er der ressourcer, der altid står til rådighed, og hvervningen af frivillige behøver ikke at ske fra arrangement til arrangement. Der trækkes derfor ikke på den samme lille uformelle gruppe af engagerede frivillige, men på mange forskellige mennesker. Desuden kan det have en forstærkende effekt for nogle, der i starten ikke vil forpligte sig for meget, men som med tiden måske ville have lysten til at engagere sig mere. Det kan ikke forventes, at alle tidligere har lavet frivilligt arbejde, hvorfor alle ikke ved, hvor mange timers arbejde, der skal lægges i de enkelte aktiviteter. Lav en forventningsafstemning for potentielle frivillige, og gør dem efterfølgende opmærksomme på arbejdsindsatsen i det frivillige arbejde. Gør dem derfor opmærksom på, at de selv afgør, hvor mange frivillige timer, de lægger i opgaven. Brændgårdskorpset: Opret et korps, bestående af beboere, der indimellem gerne vil være frivillige, men måske ikke vil forpligte sig til at stå for noget fast. Gennem sociale aktiviteter, af dem selv 7

8 og for dem selv, skaber de frivillige den gruppeidentitet, der kan udvikle sig i et formelt korps - evt. gennem teambuiding. Frivilliglisten: Beboere kan skrive sig på en liste, hvor Tryghed under Tag kan henvende sig, hvis de har nogle små opgaver i forbindelse med et arrangement (bage en kage, dække bord, etc.). ( ) (forslag udeladt) Rekruttering af deltagere Opfordringen til at deltage fra andre beboere har en afgørende effekt. Når først en beboer deltager, formodes det, at dennes kendskab til andre beboere øges og dermed vil blive ved med at deltage. I og med at det første skridt til deltagelse er svær, kan opgaven, med at prikke flere beboere på skulderen, med fordel udvides. Derfor rådes det, at Tryghed under Tag beder deres netværk af frivillige, aktive deltagere og andre beboere om at prikke en anden beboer i Brændgårdsparken på skulderen. Dermed står Tryghed under Tag ikke selv for hele rekrutteringsprocessen og for at lokke deltagere til arrangementerne. Alle beboere i Brændgårdsparken skal føle et fælles ansvar for at opfordre hinanden til at deltage, hvortil det bliver alle beboeres ansvar, at alle har det godt og føler sig velkomne til arrangementerne. Opfordre beboerne til at snakke med naboer og hjælpe hinanden hvis muligt, da resultater fra analysen viser, at det betyder noget for den enkelte og giver en højere social kapital, som muligvis resulterer i endnu større deltagelse i arrangementer, da beboerne så kender nogen. For nogle beboere betyder det noget, at kende andre til arrangementerne, før de gider at deltage, og den eneste måde hvor de så kan mødes udover arrangementerne er i opgangen og rundt om i boligområdet. Så alle beboere opfordres til at snakke sammen og hilse på hinanden. ( ) (Forslag udeladt) Tidsrammen skal være mere dækkende For at fokusset på arrangementerne ikke ligger kun på pensionisterne og efterlønnere, så bør flere af arrangementerne også være senere på eftermiddagen. Ved at aktiviteterne foregår om formiddagen og omkring middag, så rammer det også kun den målgruppe og inkluderer dermed ikke alle. Nogle giver også udtryk for, at der netop er et fokus på udsatte grupper, men at de mener at fo- 8

9 kus bør være på almindelige danskere. Dette mærkat med udsat kan skræmme folk, så de ikke deltager, da de ikke vil sættes i bås. Skabe et (nemt) fællesudgangspunkt for at møde Det forslås at lave deciderede arrangementer, der fokuserer på dét at have hund eller børn eller noget helt tredje, da de der indgår i disse grupper så vil deltage og møde hinanden. På den måde er der også en større sandsynlighed for, at disse personer efterfølgende oftere vil deltage i arrangementer, som er henvendt alle, da de har mødt andre og skabt relationer. Samtidig omtales det at have hund at gøre en stor forskel i at møde andre beboere i området. Formidling Der udtrykkes flere gange, at der er en dårlig placering af opslagstavlerne, hvilket medfører, at beboerne ikke altid ser opslag med arrangementerne. Muligvis giv besked til beboerne på anden vis ved større arrangementer kunne der eksempelvis laves et banner, som var en større markering af, at nu sker der noget. Derudover kunne man tænke, om det ikke ville være fordelagtigt at sætte Tryghed under Tags opslag op på biblioteket og på skolen. Mere fokus på tiden efter 2014 Flere beboere nævner bekymringer om, at de ikke tror, at der er noget efter Tryghed under Tags afgang i Derfor skal der allerede nu skabes åbenhed og kontrol over, hvad der skal ske efterfølgende. Forbered beboerne og gør dem klar til opgaven få fat i de nøglebeboere som har mulighed for at styre aktiviteter og forbered dem på opgaven. Konkrete forslag Opret Brændgårdskorpset. Opret Frivilliglisten. Arrangementer skal både være for danskere og for grupper med anden etnisk herkomst. Rekruttering af deltagere gennem netværk og prikken på skulderen. Arrangementer, hvor deltagende skal opfordre ikke-deltagende til at tage med. ( ) Åbenhed omkring financieringen. 9

10 Forbedringsforslag direkte fra beboerne gennem spørgeskemaundersøgelsen Pigeklub, drengeklub Der er for mange tiltag om formiddagen, lav flere om aftenen, da det ville være rart med flere tiltag og foredrag om aftenen Fælles sport Sykurser og kreative aktiviteter Motion, f.eks. gymnastik og zumba Spilleaftener Der er mange aktiviteter for helt unge eller voksne måske lav noget for årige Fællesarrangementer for unge; dans, spil eller filmaftener Måske lave noget til dem med dyr, da nogle er trætte af, at folk har fået lov til at holde hund, men omvendt er mange også glade for det. Så afskærm det lidt, lav et areal eller arrangementer for dem med dyr, så det ikke generer dem, som ikke bryder som om dyrene. Børnedyreskue Pensionistklub Tryghed under Tag opfordres til at snakke med Boligforeningen om diverse ønsker fra beboerne. Både så beboerne føler sig hørt (da mange ting er direkte til Boligforeningen og ikke noget Tryghed under Tag kan gøre noget ved selv), men også så beboerne ønsker at engagere sig mere i boligområdet. o System med vasketider burde gøres elektronisk samt der burde være en bøde, hvis man glemte at slette sin vasketid o Nye legepladser 10

11 Bilag A Sammenligning af angivelser for 2011 og ,0% Udvikling i deltagelsen fra 2011 til ,4% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 33,8% 28,0% 24,6% 18,6% 41,5% 10,0% 0,0% Altid eller ofte Enkelte gange Sjældent, meget sjældent eller aldrig ,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Udvikling i naboskabet fra 2011 til ,7% 50,8% 39,3% 32,7% 9,8% 3,5% Høj grad af naboskab Middel grad af naboskab Lav grad af naboskab

12 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Udvikling i angivelsen af, om forskellige etniske baggrunde har det godt sammen, fra 2011 til ,7% 84,8% Har det godt sammen 40,3% 15,2% Har det ikke godt sammen Udvikling i tilliden fra 2011 til ,0% 63,5% 60,0% 50,0% 40,0% 49,2% 43,1% 30,0% 27,0% 20,0% 10,0% 7,7% 9,6% 0,0% Høj grad af tillid Middel grad af tillid Lav grad af tillid

13 90,0% 80,0% 70,0% 70,8% Udvikling i trygheden fra 2011 til ,5% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 29,2% 20,0% 10,0% 0,0% 15,7% 0,0% 0,9% Høj grad af tryghed Middel grad af tryghed Lav grad af tryghed ,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 78,5% Udvikling i glæden ved at bo i området fra 2011 til ,1% 10,8% 10,8% 5,0% Glad Hverken glad eller ikke-glad Ikke glad ,8% 13

Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017

Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Herning Kommune Att.: Kommunaldirektør Lone Lyrskov Herning, den 10. november 2014 Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Boligselskabet

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup O punktsmåling Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Udviklingsafdelingen 04-03-2013 O punksmålingen er gennemført i 2013, hvor der er omdelt spørgeskemaer

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Kvantitative metoder, teori og praksis

Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder Målet med de kvantitative metoder Forskellige typer kvantitative metoder Styrker og svagheder Repræsentativitet og udtræksperioder Det gode spørgeskema

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Afsluttet oktober 2011 Hovedrapport Valgte undersøgelser: Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Læs mere

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Konferencen Mentorer og uddannelse, 29. august 2007 Peter Rosendal Frederiksen 1 LXP Consulting Peter Rosendal Frederiksen Cand.mag. i

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Opgave af Inger, Rikke, Sussie, Peter, Jesper & Hanne. December 2007 Vejleder og underviser: Pia Bille, Region Sjælland. Introduktion til undersøgelsen Afsluttende

Læs mere

Resultater spørgeskemaundersøgelse:

Resultater spørgeskemaundersøgelse: Resultater spørgeskemaundersøgelse: Status opgjort 4. dec. 2013: 43 besvarelser + 6 eksterne besvarelser (de eksterne besvarelser vil i det nedenstående være angivet med rødt og er ikke regnet med i evt.

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Om indsamling af dokumentation

Om indsamling af dokumentation Om indsamling af dokumentation Overordnede overvejelser omkring dokumentation Bearbejdning af kvalitative data Eksempler på visuelle / grafiske data Eksempler på skriftlige data Eksempler på mundtlige

Læs mere

SLUTEVALUERING AF UNDERVISNINGS- FORLØB E14

SLUTEVALUERING AF UNDERVISNINGS- FORLØB E14 Bliv opdateret VIA University College SLUTEVALUERING AF UNDERVISNINGS- FORLØB E14 VCM-UDDANNELSEN Udarbejdet af Mette Blach (MEBG) Bliv opdateret VIA University College INDHOLD 1 FORMÅL OG KONSEKVENS 3

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

1. INDLEDNING. AAB Vejle Side 1 Trivselsundersøgelse November 2007. fastholde denne aldersgruppe i undersøgelsen. NIRAS Konsulenterne A/S

1. INDLEDNING. AAB Vejle Side 1 Trivselsundersøgelse November 2007. fastholde denne aldersgruppe i undersøgelsen. NIRAS Konsulenterne A/S AAB Vejle Side 1 1. INDLEDNING NIRAS Konsulenterne har for Boligforeningen AAB - Vejle gennemført en trivselsundersøgelse blandt beboerne i Finlandsparken. Resultaterne af undersøgelsen præsenteres i denne

Læs mere

Sprogdidaktisk model. Sprogpakken og den sprogdidaktiske model, SMTTE. Sprogdidaktisk model - Sprogpakken.dk

Sprogdidaktisk model. Sprogpakken og den sprogdidaktiske model, SMTTE. Sprogdidaktisk model - Sprogpakken.dk Sprogdidaktisk model Til sprogpakkens sprogdidaktiske model anvendes en kendt og i den pædagogiske verden ofte anvendt didaktisk model, nemlig SMTTE. Den følgende tekst er først en beskrivelse af SMTTE

Læs mere

SMTTE-modellen for Solvang - Ældrepuljen

SMTTE-modellen for Solvang - Ældrepuljen SMTTE-modellen for Solvang - Ældrepuljen Projekttitel: Projekt Ældre Milliard. Projektleder: Ruth Siersbæk. Projektgruppe: Puljepigerne. Læsevejledning: SMTTE modellen er oprindeligt udviklet i Norge,

Læs mere

Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning

Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning Om skabelonen... 1 Sådan udfyldes skabelonen.. 6 Referencer og inspiration til videre læsning... 11 Skabelon til dokumentation

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder Samarbejdsaftale mellem Bibliotek og Medier og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om brug af Brug for alle unges rollemodeller på biblioteker. Bibliotek og Medier og Ministeriet for

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012

Medlemsundersøgelsen 2012 Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Foreningen af Speciallæger bør prioritere for at forbedre tilfredshed og loyalitet blandt medlemmerne af Foreningen af Praktiserende Speciallæger

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Sammenfatning Forældrene er glade for elevplanerne 70 % af skolebestyrelsesmedlemmerne i Skole og Samfunds undersøgelse

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Evaluering af MindSpring København

Evaluering af MindSpring København EVALUERINGSNOTAT Emne: Evaluering af MindSpring København Afdeling: Center for Udsatte Flygtninge Udarbejdet af: Mads Ted Drud-Jensen Udgivelsesdato: 29.01.2015 Evaluering af MindSpring København Indhold

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

Beboerundersøgelse i to boligområder Gl. Jennumparken og boligområdet omkring Glarbjergvej

Beboerundersøgelse i to boligområder Gl. Jennumparken og boligområdet omkring Glarbjergvej RAPPORT 2012 Beboerundersøgelse i to boligområder Gl. Jennumparken og boligområdet omkring Glarbjergvej RAPPORT FRA BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 AB GUDENAA

Læs mere

BAGGRUND. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune. Undersøgelsens formål:

BAGGRUND. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune. Undersøgelsens formål: PRÆSENTATION: BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BAGGRUND Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune.

Læs mere

MED Konference 19. juni 2008

MED Konference 19. juni 2008 MED Konference 19. juni 2008 Workshop om Evaluering af ledelse Program for workshoppen 13.15 Velkommen til workshoppen v/dorthe Storm Meier, OAO og Hans C. Hansen, FTF Sådan arbejder vi med ledelsesevaluering

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

Frivillige ledere...

Frivillige ledere... Køb bøgerne i dag Frivillige ledere... V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

PARTNERSKABER MED VIRKSOMHEDER TIL GAVN FOR BEBOERE I UDSATTE BOLIGOMRÅDER

PARTNERSKABER MED VIRKSOMHEDER TIL GAVN FOR BEBOERE I UDSATTE BOLIGOMRÅDER PARTNERSKABER MED VIRKSOMHEDER TIL GAVN FOR BEBOERE I UDSATTE BOLIGOMRÅDER Liv i boligområderne Mandag den 22. november 2010 Lise Heiner Schmidt 1 Lise COWIs Heiner kommunikationspolitik Schmidt lihs@cowi.dk

Læs mere

UDEVA - Set med andre øjne

UDEVA - Set med andre øjne UDEVA - Set med andre øjne Temaeftermiddag på Gentofte Sygehus 17. September 2013 V/ Rikke Sørup, Danmarks Evalueringsinstitut rs@eva.dk www.eva.dk Slagplan Evaluering og tilfredshedsmålinger Hvordan omsættes

Læs mere

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED 18. oktober 2002 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 ad pkt. 6b) SUNDHEDSPOLITIK Resumé: SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED Der er social skævhed i fordelingen af sygdom. De socialt dårligt

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Rapport 1 Nordfyns Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt om medindflydelse

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

Refleksioner vedrørende spørgeskemaundersøgelse om Syddansk Universitets dimittenders jobsituation

Refleksioner vedrørende spørgeskemaundersøgelse om Syddansk Universitets dimittenders jobsituation Refleksioner vedrørende spørgeskemaundersøgelse om Syddansk Universitets dimittenders jobsituation Projekt Karrierestarteren er en del af et fælles projekt for Syddansk Universitet, Aalborg Universitet

Læs mere

EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 1 of 6 NOTAT 17. DECEMBER 2014 EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har fået til opgave at evaluere Socialstyrelsens model

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Udfordringer og styrker Hvad er jeres styrker

Læs mere

Undervisningsvurdering 2012 Vejstrup Efterskole.

Undervisningsvurdering 2012 Vejstrup Efterskole. Undervisningsvurdering 2012 Vejstrup Efterskole. Indledning: Da vi i skoleåret 2011/12 har fokuseret ekstra meget på vores boglige profil, har vi valgt at oprette fem boglige linjer. Disse linjer er produktet

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

Rekruttering af informanter med etnisk minoritetsbaggrund udfordringer og lessons learned

Rekruttering af informanter med etnisk minoritetsbaggrund udfordringer og lessons learned Rekruttering af informanter med etnisk minoritetsbaggrund udfordringer og lessons learned Annemette Nielsen og Maria Kristiansen Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Tech College Aalborg

Tech College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Tech College Aalborg Colleger: College College College College College College College Style & Wellness College College Style & Wellness

Læs mere

BLIV INNOVATIV EVALUATOR - EVALUERINGSKOMPETENCER PÅ DIPLOMNIVEAU

BLIV INNOVATIV EVALUATOR - EVALUERINGSKOMPETENCER PÅ DIPLOMNIVEAU BLIV INNOVAIV VALUAOR - VALURINGSKOMPNCR PÅ DIPLOMNIVAU valuering skal drive innovation af praksis og understøtte kerneopgaven i organisationer. Det skal understøtte praktikerne i deres opgaver samtidig

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde

Læs mere

Arbejdsmiljømæssige problemer som følge af overvægtig hos medarbejdere i social- og sundhedssektoren

Arbejdsmiljømæssige problemer som følge af overvægtig hos medarbejdere i social- og sundhedssektoren Resultater fra spørgeskemaundersøgelse, 2. del: Arbejdsmiljømæssige problemer som følge af overvægtig hos medarbejdere i social- og sundhedssektoren Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Maj 2005.

Læs mere

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn? Møder, møder, møder Du kan sikkert nikke genkendende til, at en betragtelig del af din arbejdstid bruges på forskellige møder.

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

Evalueringer af pædagogisk praksis til gavn for hvem?

Evalueringer af pædagogisk praksis til gavn for hvem? Christina Laugesen, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Cand.scient.soc. og evalueringskonsulent ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og tidligere konsulent ved SIPsekretariatet, Center for Kvalitetsudvikling

Læs mere

Spørgeskema. Unge 16-18 år. (Dansk)

Spørgeskema. Unge 16-18 år. (Dansk) Spørgeskema Unge 16-18 år (Dansk) Kære 16-18- årige din opfattelse, Godt at vide: Hvordan gør du? Eksempel: 15. Hvor stor en del af året bor du i dit boligområde? Hvad får du ud af det? 1 Først et par

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 9% (74 besvarelser ud af 82 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole

Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole SMTTE-Modellen SMTTE - modellen har sit udgangspunkt i Pædagogisk Center i Kristiansand i Norge, og er i Danmark bl.a. beskrevet af Frode Boye Andersen

Læs mere

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID INSPIRATIONSPJECE TIL AKTIVITETER FOR KVINDER SIDE 2 Erfaringerne i denne pjece stammer fra frivillige i Dansk

Læs mere

BILAG 3: Skema over erfaringer med brugerundersøgelser i Teknik- og Miljøforvaltningens enheder. Hvornår er det brugt? (fra dato til dato)

BILAG 3: Skema over erfaringer med brugerundersøgelser i Teknik- og Miljøforvaltningens enheder. Hvornår er det brugt? (fra dato til dato) BILAG 3: Skema over erfaringer brugerundersøgelser i Teknik- og Miljøforvaltningens enheder Enhed Er de evalueret? Hvor meget er de brugt (antal) og til hvad? Analysen anvendes ved revisionen Agendaplanen

Læs mere

Bibliotekerne som læringsrum. 3. møde den 9. juni 2010 Gentofte Hovedbibliotek

Bibliotekerne som læringsrum. 3. møde den 9. juni 2010 Gentofte Hovedbibliotek Bibliotekerne som læringsrum 3. møde den 9. juni 2010 Gentofte Hovedbibliotek Dagens program Kl.8.45-9.00: Kl.9.00-10.00: Kl.10.00-11.15: Kl.11.15-12.00: Kl.12.00-13.00: Kl.13.00-13:45: Kl.13.45-14:30:

Læs mere

Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING 2015. Fællesskab. Udarbejdet af: Linda Hornstrup

Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING 2015. Fællesskab. Udarbejdet af: Linda Hornstrup Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING 2015 Fællesskab Udarbejdet af: Linda Hornstrup Maj-juni 2015 1. Indledning hvad er fællesskab? En af skolens værdier og noget, der fylder meget i skolens selvforståelse

Læs mere

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014 Projekt Over Muren 2. kvartalsrapport 2014 August 2014 Opsummering 2. kvartalsrapporten minder i store træk om foregående opgørelser af projektets behandlingsindsats. En lang række tidligere udviklingstendenser

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (12 besvarelser ud af 141 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

Kvantitative metoder 5.3.2010

Kvantitative metoder 5.3.2010 Kvantitative metoder 5.3.2010 Dagsorden Opsamling fra sidste gang Kvantitativ metode i kort form Validitet og reliabilitet Udformning af spørgeskema herunder spørgsmålsformuleringer Dataindsamling Databehandling

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

TIDLIG BRANDING - Et redskab til evaluering af konceptudvikling

TIDLIG BRANDING - Et redskab til evaluering af konceptudvikling TIDLIG BRANDING - Et redskab til evaluering af konceptudvikling TIDLIG BRANDING Brugerdrevet design med et branding perspektiv standarder Motivation Funktionalitet Æstetik Oplevelsesdesign Værdier Usability

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Baggrund Som et middel til at reducere CO2-emissionen fra biler har EU bestemt sig for at indføre

Læs mere

Hvordan måler vi effekten af forebyggelse? Ulf Hjelmar

Hvordan måler vi effekten af forebyggelse? Ulf Hjelmar Hvordan måler vi effekten af forebyggelse? Ulf Hjelmar forskningsprogramleder Anvendt KommunalForskning (AKF) www.akf.dk Agenda 1. Hvordan måles effekt? 2. Effekt af forebyggende hjemmebesøg 3. Opsummering

Læs mere

Forandring uden behandling et spørgsmål om recovery capital?

Forandring uden behandling et spørgsmål om recovery capital? STOF nr. 23, 2014 Forandring uden behandling et spørgsmål om recovery capital? Hvordan kan det være, at nogle mennesker formår at komme ud af et problematisk forbrug af rusmidler ved egen hjælp? AF ANNE-SOFIE

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER FORORD Den offentlige sektor skal være tættere på virksomhederne. Vi skal være bedre til at servicere, samarbejde og kommunikere. Som en del af regeringens

Læs mere