Eksemplerne er bygget over en fælles læst: Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksemplerne er bygget over en fælles læst: Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb."

Transkript

1 dékatalog Differentierede undervisningsforløb ndholdsfortegnelse ndledning... 1 Vigtige begreber... 3 Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb... 4 Forløbsbeskrivelser... 5 Mad til mennesker... 5 Tema 1: Fjerkræ... 5 Beskrivelse af undervisningsforløbet... 5 Elevopgaver: Fjerkræ Skema til undervisningsforløb: fjerkræ Tema 2: Ægget Beskrivelse af undervisningsforløbet Elevmaterialer: projektopgaver til temaet æg Bygnings- og brugerservice Tema 1: Vandets kredsløb og vandet som ressource Beskrivelse af undervisningsforløbet Elevopgaver: Vandets kredsløb og vandet som ressource Tema 2: Sundhed og energigivende næringsstoffer Beskrivelse af undervisningsforløbet Elevopgaver: Sundhed og energigivende næringsstoffer ndledning dékataloget indeholder eksempler på læringsforløb, elevopgaver og anvisninger på konkret brug heraf inden for grundforløbsindgangene Mad til Mennesker og Bygnings- og Brugerservice. Eksemplerne er udviklet som en del af FoU-projektet Differentieret samspil mellem mentor og underviser om differentieret undervisning. Eksemplerne er bygget over en fælles læst: Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb. Ud over idékataloget er der udarbejdet et inspirationshæfte til mentorer og lærere med en beskrivelse af de udviklede og anvendte metoder i samarbejdet mellem de to faggrupper. 1

2 projektet og i idekataloget er nogle begreber særligt relevante. De har været givet særlig opmærksomhed, har været styrende: Uddannelsesmål og undervisningsmål Læringsaktiviteter og læreproces Differentiering Praksisnærhed Transfer Lærerens forskellige roller. Før skabelonen præsenteres er disse begreber givet plads. Læseren anbefales at læse dem som noget af det første, da de indgår i resten af idékataloget. Nærværende projekt forsøger at sammenfatte flere forskellige aspekter af en undervisning, der virker appellerende på frafaldstruede elever. Mentor og undervisere har arbejdet sammen om opgaven og bidraget fra hver sit faglige udgangspunkt, så læringsaktiviteterne og differentieringen tilgodeser disse elever. Man kan vise det via nedenstående illustration som tandhjul, der griber ind i hinanden. Når det lykkes bedst, oplever eleven ikke det ene eller det andet tiltag, ja, eleven hæfter sig slet ikke ved det pædagogiske, men er optaget af det faglige arbejde. varieret formidling transfer differentiering 2

3 Vigtige begreber gennem arbejdet med projektet er vi stødt på en række områder, som dukker op på forskellige steder i de forskellige forløb i mere eller mindre udpræget grad. Vi har her løftet dem ud af deres kontekst og giver dem en samlet og særskilt fremstilling. Uddannelsesmål og undervisningsmål Det har vist sig særdeles vigtigt at skelne mellem de to niveauer. Uddannelsesmålene kan aflæses uddannelsernes bekendtgørelser. De angiver det, eleven skal kunne og vide efter endt uddannelse. Undervisningsmålene er de delmål, de konkrete fortolkninger, som angiver det, eleven skal kunne eller vide efter afgrænsede sekvenser (en time, en dag, en uge) inden for et længere uddannelsesforløb. Undervisningsmålene er vigtige for læreren som et middel til at styre og begrunde læringsaktiviteterne. Og eleven kan tydeligt se, hvad han eller hun arbejder hen imod, fordi undervisningsmålene er konkrete. Endelig kan mentor også få et bedre grundlag for at gå i dialog med både elev og lærer: for det bliver også her mere konkret, hvad eleven har besvær med eller har let ved. Læringsaktivitet og læreproces Man må skelne mellem læringsaktivitet og læreproces. Aktiviteten er det, eleven foretager sig: lytter, skriver, pisker æg, fremlægger et projekt osv. Aktiviteten er synlig. Læreprocessen er den læring, der skal komme ud af læringsaktiviteten. Den samme aktivitet kan være grundlag for forskellige læreprocesser. Fx kan eleven snitte løg for at lære håndteringen af en kniv. Eller for at lære råvarens egenskaber at kende. Differentiering Det er ikke muligt at differentiere på den måde, at hver enkelt elev hele tiden tilgodeses med sine egne behov, læringsstile eller lignende. Differentiering må og skal ikke være på bekostning af eller i modsætning til fællesskabet. Derfor kan man med fordel differentiere inden for et forløb på den måde, at man fx anvender forskellige metoder hen over en periode. Det er ofte mere realistisk end en differentiering af hver undervisningssekvens. Desuden kan man med fordel arbejde med mange forskellige former for differentiering i sine forløb. Man kan fx differentiere i forhold til opgaver (sværhedsgrad og mængde), tid (eleverne får forskellig tid til fx at løse en opgave), undervisningsmål (forskellige elever kan følge forskellige undervisningsmål). To forhold må man altid holde sig for øje, når man vil anvende en metode til differentiering: Hvordan sikrer man sig, at alle elever når de mål, de skal? Og hvordan bevarer man overblikket og sørger for, at man har tid nok? Transfer Ordet betyder overførsel. nden for undervisning hentyder det til overførsel af viden og færdigheder fra et område til et andet. Det kan være overførsel af teoretisk eller faglig viden til praksis i værkstedet. Eller omvendt: viden, oplevelser og erfaringer med færdigheder overføres til det mere teoretiske arbejde. Men transfer kan også betegne overførsel af viden fra et sted til et andet. Eller overførsel af færdigheder fra et sted til et andet. Fx fra grundforløb til hovedforløb eller fra grundforløb til virksomhedspraktik. Sammenfattende kan man sige, at transferbegrebet gør op med at viden og færdigheder kun læres og bruges på snævre, isolerede områder; men tvært imod skal overskride disse. Praksisnærhed En praksisnær undervisning er ikke ensbetydende med, at eleverne arbejder i værkstedet. Men naturligvis også dette. Teoriundervisning kan også være praksisnær, hvis underviseren kan knytte den til dele af faget 3

4 eller fagets udøvelse. Og som ordet siger, bør idealet ikke være, at al undervisning er lige som praksis. Praksisnær betyder, at der er en distance til praksis. Nemlig den distance, hvor eleven lærer sig praksis. Lærerens forskellige roller Der findes mange beskrivelser af underviserens roller. Mange modeller, mange bud. nærværende projekt er vi blevet opmærksomme på en skelnen mellem tre typer, som angiver forskellige måder at spille sammen med eleven på. De kan beskrives ved de forskellige måder, læreren billedlig talt kan gå sammen med eleven: Læreren går foran: Som mesteren viser læreren eleven, hvordan en opgave løses; eleven iagttager og efterligner senere. Læreren sender eleven foran: Læreren angiver en retning, udstikker en opgave, og lader eleven arbejde på egen hånd med eller uden vejledning. Typisk i forbindelse med projektarbejde eller opgaveløsning. Læreren går sammen med eleven: Læreren arbejder sammen med eleven om at løse en opgave og støtter og inspirerer eleven igennem dialog og praktisk demonstration. Fx i arbejdet med at formulere et projekt: med spørgsmål, eksempler og anvisninger, viser læreren eleven til rette. ngen af de tre typer skal gælde som ideal. Hver især har de en berettigelse. Men valget må afgøres konkret. Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb Skabelonen kan bruges, når man ønsker at udvikle eller planlægge kortere eller længere forløb. Den er udformet som spørgsmål til læreren - og kan bruges af den enkelte lærer, af teamet eller på skoleniveau som led i udviklingsarbejde. Skabelonen indeholder seks punkter: - Titel - Undervisningsmål og læreproces - Beskrivelse af indhold og metode - Begrundelse - Materialer og rammer - Evaluering. Titel: Navnet på forløbet hentes fra den aktivitet, som forløbet bygger på. Undervisningsmål og læreproces: Hvad skal eleverne/eleven nå frem til i den eller de lektioner, som forløbet strækker sig over: Hvad skal de vide? Hvad skal de kunne? Giver forløbet mulighed for transfer? givet fald hvad og hvordan? Endelig: Hvordan underbygger forløbet og undervisningsmålene (nogle af) uddannelsesmålene? Beskrivelse af indhold og metode: Her udfoldes den eller de læringsaktiviteter, som eleverne skal involveres i. Metodebeskrivelsen omfatter beskrivelser af: - Lærerens aktivitet, dvs. hvad skal læreren foretage sig - Elevernes aktiviteter, dvs. hvad skal eleverne foretage sig 4

5 - Organisering (gruppe, hold, individuelt osv.) - Tidsramme. Anvendte metoder til differentiering beskrives også. Begrundelse: En refleksion over deltagernes forudsætninger. Hvordan besvarer forløbet elevernes forudsætninger? Hvorfor er der valgt netop den eller disse læringsaktiviteter og metoder? Refleksionen/beskrivelsen skal omhandle det udsædvanlige og særlige ved eleverne (som vi har afdækket) og ikke noget mere generelt gældende for vores elevgruppe. Materialer og rammer: Stiller forløbet særlige krav til fx undervisningslokaler, redskaber, it eller andet? Angivelse af læreroplæg, elevmaterialer som fx YouTube klip, bøger, artikler, eget elevmateriale mv., hjemmelavede eller færdige opgaver mv. Evaluering: Hvordan gik det? Hvilke resultater gav forløbet? Hvordan evalueres forløbet? Dukkede der barrierer op? Hvilke? Forløbsbeskrivelser På de følgende sider kan du læse eksempler på forskellige forløb, der er udviklet og afprøvet på Skive Tekniske Skole først forløb fra Mad til mennesker, længere fremme forløb fra Bygnings- og brugerservice. Det kan nok være vanskeligt at kopiere forløbene direkte. En vis tilretning til egen praksis må til. kke mindst ud fra overvejelser over samspil mellem: De konkrete deltagerforudsætninger Overvejelser over valg af konkret indhold Overvejelser over konkrete undervisningsmål Forløbets placering i uddannelsen Lokale rammebetingelser. Mad til mennesker Tema 1: Fjerkræ Beskrivelse af undervisningsforløbet Forløbet retter sig mod grundforløbet. Tidsrammen er to uger. Disse er placeret et stykke henne i forløbet. dette tema indgår forskellige fag: køkkenteori, kalkulation, dansk og T, miljø (økologi), naturfag, hygiejne og sundhed. Dermed er flere lærere inddraget i temaet for at dække fagene. forløbet arbejder eleverne med 6 opgaver inden for temaet fjerkræ. De 6 opgaver beskrives senere i et særskilt afsnit under overskriften elevopgaver. Der indgår således flere emner fra forskellige fag. 5

6 Tidligere foregik undervisningen adskilt mellem teori og praksis, og lærernes oplevelse var, at eleverne ikke kunne se sammenhængene mellem teori og praksis og dermed ikke lærte optimalt. Tilgangen tilgodeså primært de mere bogligt stærke elever. For at øge forståelsen for teorien, styrke identificeringen med uddannelsen og nytænke teoriundervisningen ændrede vi opbygningen af undervisningen, så den er centreret om temaer (fx fjerkræ, supper & saucer, desserter, svinet, oksen, frugt & grønt, bagværk osv.), hvor de forskellige fag bidrager til at belyse det enkelte tema i sin helhed. Undervisningsmål og læreproces: Eleven kan vurdere og forarbejde almindelige råvarer til fødevarer under vejledning. Eleven kan under vejledning arbejde i teams omkring løsninger af faglige og praktiske opgaver. Vi vil arbejde med ovenstående uddannelsesmål gennem mere konkrete undervisningsmål, som fx: Eleven kan kende forskel på de mest almindelige slags fjerkræ, som kylling, and og kalkun. Eleven kan vurdere fjerkræsets kvalitet ved at lugte til det og se og mærke på det. Eleven kan partere en kylling korrekt. Beskrivelse af indhold og metode: Fremgangsmåden er, at der hver dag veksles mellem læreroplæg, skriftligt gruppearbejde og praksis i køkkenet. Dog vil der være én dag i ugen, hvor eleverne ikke kan benytte køkkenet. Eleverne får til temaet et notat/refleksionsark, som dels indeholder små skemaer med ting, som uddyber emnet og dels indeholder overskrifter, som de selv skal finde information om. Der er lagt op til at eleverne arbejder med en fotostory eller deres egen kogebog i form af lyd, foto/video via telefon/pc. Fotostoryen består af elevernes egne fotos undervejs i processen og lidt tekst. Fotostoryen er god til at holde eleverne fokuserede på det, der foregår i køkkenet i og med, at de løbende skal fotografere. Fotostoryen medvirker til, at eleverne opdager og husker, hvad de har lært, ligesom den fungerer som dokumentation og giver en feedback til læreren, som kan se, hvad eleverne har fået ud af undervisningen. Lærerens aktivitet: Læreren fremlægger, på PowerPoint, ved dagens start de mål, eleverne skal arbejde hen i mod. Læreren præsenterer de retter, der skal laves med gennemgang af opskrifter. Da det er et grundforløb, bliver opskrifter præsenteret først på dansk uden fagudtryk. Fagudtryk bliver forklaret senere, dette kunne være grønsager, der snittes og vises som tynde strimler, og så fortælles det, at fagordet er julienne. På den måde skal underviseren kunne skifte perspektiv og se det faglige arbejde fra elevens synsvinkel: Eleven hentes fra sit mere dagligdags udgangspunkt, og føres til et fagligt niveau. Men netop ved at elevernes erfaringer danner grundlag: det kan give de svageste lidt selvtillid, at de således allerede ved noget. Underviseren skal fx udskære en kylling og viser så som mester, hvordan det gøres. Også her er det vigtigt, at underviseren kan skifte perspektiv og betragte sin aktivitet fra elevens synsvinkel. Underviseren skal fx gøre opmærksom på vanskeligheder, som eleven ikke umiddelbart kan se. Derfor skal læreren italesætte sit arbejde. Det skal eleverne filme og fotografere; de skal tage stikord til processen. For det skal kunne præsenteres i en fremlæggelse. 6

7 Elevernes aktiviteter: Eleven skal udarbejde en portfolio, der kan danne grundlag for en fremlæggelse. Eleven skal bruge sine forskellige medier i arbejdet med portfolien for at kunne dokumentere arbejdet til sit projekt. Skal opsøge oplysninger fra hjemmesider (fx RosePoultry). Kunne stille kritiske spørgsmål til emnet. Anvende og tilberede råvarer som præsenteres i køkkenet. Ved hvert af disse punkter er det vigtigt, at læreren ikke bare kaster eleven ud i opgaven. Eleven skal lære at lave en portfolio, lære at bruge fx phonens kamera, lære at søge på en hjemmeside, lære at stille kritiske spørgsmål osv. Differentieringen af undervisningen består i, at der inden for temaet fjerkræ arbejdes med seks mindre opgaver (disse beskrives senere i et særskilt afsnit under overskriften elevopgaver). Hver elev får udleveret den første opgave efter et samlet oplæg på klassen. Når denne er besvaret og godkendt af underviseren, udleveres den næste opgave. Underviseren kan differentiere sin støtte til og vejledning af den enkelte elev, så han eller hun så grundigt som muligt uddyber sine svar på spørgsmålene. Det betyder, at den hurtige og bogligt stærke elev kan fordybe sig yderligere i teorien, ved at læreren stiller uddybende spørgsmål, eller eleven kan øve sig i at blive stærkere i praksis. Og den ustrukturerede elev får støtte til at strukturere sine opgaver og uddybe dem, der hvor læreren påpeger, at det er nødvendigt - og øger derved elevens refleksion. Begrundelse: Begrundelsen for forløbet skal ses i to retninger: dels i forhold til det faglige, dels i forhold til elevernes forskellige forudsætninger. Faglig begrundelse: Forløbet gav eleverne mulighed for stor indsigt i genanvendelse af råvarer, økologi, hygiejne/krydssmitte, pumpede kyllinger kontra ikke-pumpede. De blev meget mere bevidst om kvaliteten og kilopris af kylling. Så selv om temaet er fjerkræ, er det håndteret på den måde, at eleverne får mulighed for at foretage transfer: Når de fx lærer om hygiejne i forbindelse med håndteringen af fjerkræ, vil de naturligvis få viden og lære færdigheder, der kun gælder denne råvare. Men de vil måske samtidig lære noget, der er af mere principiel eller almen karakter, noget, der kan flyttes over til andre områder i køkkenet: viden om bakterier, viden om personlig hygiejne osv. Og det er lærerens opgave at gennemlyse sit fag på denne måde og se de enkelte temaers muligheder. Med andre ord bør læreren undersøge muligheden for at bruge det valgte tema (fjerkræ eller et andet tema) som eksemplarisk, dvs. som eksempel på også andre områder, emner. Deltagerforudsætninger som begrundelse: Elevernes skole- og sociale baggrund er meget forskellige og dermed er deres forudsætninger for læring også meget forskellige. Der er studenter, voksne med lang arbejdserfaring, elever med dårligt selvværd, mobning, misbrug, sorg, diagnoser eller manglende drivkraft. Lad os give et eksempel, Agnete. Hun er jo en individuel elev, men hendes eksempel rummer noget mere alment. Eksemplet kan give en idé om, hvordan begrebet deltagerforudsætninger bør håndteres. For viden 7

8 om de almene forudsætninger (fx i form af viden om unges kultur og adfærd), må suppleres med specifik viden (viden om den enkelte elev). Har en elev fx ADHD kan man i litteraturen finde forklaringer og anvisninger af generel karakter, men eleven, man møder, har jo en særlig, individualitet, en personlig udmøntning af det almene. Eksemplet antyder også, hvordan læreren via dialog kan spille sammen med en elev på en anerkende og konstruktiv måde. Agnete, der har dårligt selvværd, har brug for struktur og anerkendelse fra læreren. Agnete får ro, når hun ved, at hun kan få hjælp til de mindre og overskuelige opgaver. Feedbacken på opgaven øger hendes sikkerhed og selvværd. En opgave for læreren er desuden at give konstruktiv kritik og opøve alternative mestringsstrategier, for at opretholde og øge det selvværd hun har. Et eksempel: Agnete har kogt kartofler; de er blevet udkogte og brændt på. Hun siger: Ja, jeg kan altså godt lide at kartoflerne er lidt bløde og brændte, sådan laver jeg dem tit. Lærerens svarer: Nå, okay. Du skal bare huske, at når du skal servere det til andre, skal de nok lige have lidt kortere tid og simrekoge. Din bøf er i øvrigt rigtig saftig, hvordan har du gjort det? Det kræver stort overblik af lærerne at holde styr på elevernes mange delopgaver. Der skal være et godt samarbejde mellem lærerne, og temaet kræver to undervisere eller samarbejde med sps-lærer, for at det kan lade sig gøre 100 % i praksis. Et redskab til at styre dette med kan være en oversigtsplan i form af et skema for elevernes forløb delt op i hhv. aktivitet og mål. Fysisk kan skemaet findes på en fælles pc, eller det kan være på en whiteboard eller et stykke papir. Planen vil i øvrigt være et godt grundlag for samarbejdet med mentor. For mange elever vil oversigtsplanen være enslydende. Man kan fx give hver elev en papirudgave eller en elektronisk udgave, hvor han eller hun sammen med læreren kan markere sin egen vej igennem aktiviteterne og position i forhold til mål. Det er denne aktivitet, du skal gå i lag med osv. Skemaet kan også danne grundlag for samarbejdet mellem mentor, elev og lærer mere herom senere. Du skal lave (aktivitet) 9:00-9:30 Lære at holde rigtigt på en kniv Lære at anvende julienne-jern 9:30 Osv. Fordi (mål) Du ikke skal komme til skade Du skal lære at bruge forskellige redskaber Du skal lære at passe på dine redskaber Og skære rigtigt i kyllingen 8

9 Materialer og rammer: det omfang det er muligt, skal underviserne udvikle og finde forskeligt materiale fra forskellige steder. Det kan være klip fra YouTube, uddrag fra artikler, bøger (vær opmærksom på reglerne fra Copydan (http://www.copydan.dk), eget elevmateriale mv., hjemmelavede eller færdige opgaver mv. Materialet skal måske præsenteres med inspiration fra nutidens trend og mode som vises i tv, blade eller det, der snakkes om. Fordelen er, at eleverne lettere kan identificere sig med emnet; ulempen kan være, at der tegnes et skævt billede af fag og branche (arbejdsvilkår, realistiske arbejdspladser osv.). Der er øget behov for flere lokaler til gruppearbejde, pc, kamera mm. Evaluering: forhold til elevernes aktivitetsniveau var forløbet vellykket. Emnet blev gjort mere levende og spændende, og vi fik eleverne mere i spil ved det praktiske arbejde i køkkenet, som var en stor del af opgaverne. Forløbet gav nok, som sagt, eleverne større indsigt i genanvendelse af råvarer, økologi, hygiejne/krydssmitte, pumpede kyllinger kontra ikke-pumpede. De blev tilsyneladende meget mere bevidste om kvaliteten og kilopris af kylling. forhold til en vurdering af om målene blev nået, løb vi ind i en vanskelighed. For når vi ovenfor formulerer os med forsigtighed, er det fordi vi løb ind i en barriere. Vi fik nemlig ikke fulgt arbejdet med alle de opgaver, som blev stillet, løbende. Opgavebesvarelserne skulle afleveres til underviser inden næste opgave, men det lykkedes som sagt ikke fuldt ud. For det var krævende at nå alle inden slut. Samlet set fik de fleste et stort udbytte ( målt i forhold til deres opgavebesvarelser og tilkendegivelser i forhold til fjerkræ-temaet). Dog kunne det ikke vurderes tilstrækkeligt, hvor meget de elever, der ikke mødte op eller ikke fik lavet opgaverne, fik ud af forløbet. Næste gang kan man arbejde med en løbende evaluering ved at føje en kolonne til ovenstående skema. Som sagt kan man arbejde individuelt med skemaet: det kan, som vist nedenfor, gøres personligt og forsynes med elevens navn. Om skemaet så opbevares i papirform eller elektronisk, må afgøres af den enkelte underviser. Skemaet kan også gøres offentligt, dvs. hænges et passende sted i køkkenet, men dette kræver nok en drøftelse med eleverne og en accept. Agnete Du skal lave (aktivitet) Fordi (mål) Og du fik dette ud af det (evaluering) Lære at holde rigtigt på en kniv Du ikke skal komme til skade Holder godt på kniven Du skal lære at bruge forskellige redskaber Mangler lidt træning Du skal lære at passe på dine redskaber Og skære rigtigt i kyllingen Osv. 9

10 Elevopgaver: Fjerkræ Eleverne arbejder med temaet fjerkræ i 1 uge. Eleverne præsenteres for fjerkræ i køkkenet. Og de lærer, hvordan de parterer en kylling. De hører i køkkenet også om kvalitetskendetegn og om, hvordan de kan se, at kyllingen er frisk. Derefter går vi i teorilokalet, og eleverne får udleveret de 6 opgaver, de skal arbejde med på både teoretisk og praktisk plan om fjerkræ. forbindelse med hver opgave skal eleverne finde svar på de forskellige spørgsmål og give en skriftlig besvarelse af disse. Opgaverne henvender sig dels til eleverne, dels til underviseren. Teksten til eleverne kan naturligvis omarbejdes og tilpasses de lokale forhold. Men teksten skal være så tilgængelig, at den kan udleveres til eleverne. Den kursiverede del, der har overskriften Til læreren, er kun til lærerens brug. Opgave 1: Fjerkrætyper denne opgave skal du blive god til dette: At kende forskel på forskellige slags fjerkræ Hvad forskellen er på vildt og tamt fjerkræ. Om sammenhængen mellem fjerkræ, måltid og sæson. Opgaven består i, at du skal besvare disse spørgsmål: Hvilket tamt fjerkræ og hvilket vildt kender du/? Undersøg og nævn min. 4 stk. af hver slags og lav en kort beskrivelse af dem. Hvad er tamt fjerkræ og vildt? Hvordan kan vi dele dem op i grupper? Du skal vise de andre og læreren hvad du er nået frem til, inden du begynder på næste opgave. Du kan løse opgaven som en fotostory med billeder og lidt tekst, eller skrive det ind i et Word-dokument. Til læreren: Du bør sikre, at alle elever har forstået opgaven, inden de går i gang; måske skal den gennemgås grundigt på klassen? Måske skal enkelte elever hjælpes med at forstå opgaven? Hav adgang til computer mv klar. Mht. gruppesammensætningen, skal du være opmærksom på, at læse-skrive-svage elever ikke placeres i samme gruppe. Opgave 2: Ernæringsmæssig opbygning af fjerkræ denne opgave skal du blive god til dette: Vide hvor der findes proteiner og hvad vi bruger dem til i kroppen. Hvad forskellen er på fedtindholdet i fjerkrætyperne, og hvorfor fjerkræ er sundt. Opgaven består i, at du skal besvare disse spørgsmål: 10

11 Hvad består fjerkræ af? Hvad er protein (aminosyrer), og hvad skal vi bruge det til i kroppen? Hvorfor skal vi spise meget af det, hvis vi vil leve sundt? Hvad er forskellen på fedtindholdet i de forskellige fjerkrætyper? Du skal vise de andre og læreren hvad du er nået frem til, inden du begynder på næste opgave Til læreren: Eleverne får teorigennemgang omkring proteiner. Eleverne producer en fedtfattig fjerkræret og en fed fjerkræret i køkkenet. Opgave 3: Økologisk kontra konventionelt fjerkræ denne opgave skal du blive god til dette: Du skal lære om forskellene i kvalitetskravene for økologi og konventionelt fjerkræ. Du skal lære om A og B kvalitet. Du skal lære om forskellen på stegesvind for en økologisk og en neutralmarineret kyllingefilet. Opgaven består i, at du skal besvare disse spørgsmål: Hvordan du vurderer du de forskellige fjerkrætypers smag, tekstur og konsistens samt saftighed Hvad er prisen på typerne pr. kg? Hvad er svindet? Og hvad bliver prisen så i forhold til? Du skal vise de andre og læreren hvad du er nået frem til, inden du begynder på næste opgave. Du skal lave stegeforsøg i køkkenet og notere resultaterne på din computer. Til læreren: se ovenstående vedr. opgave 1. Opgave 4: Fjerkræ og hygiejne denne opgave skal du blive god til dette: Hygiejneforholdsreglerne for arbejdet med fjerkræ, bakterier i fjerkræ osv. Du skal lære om krydssmitte og temperaturregler. Du skal lære om sammenhængen imellem sygdomme og fjerkræion. Opgaven består i, at du skal besvare disse spørgsmål: - Nævn reglerne for opbevaring af fjerkræ og vildt. - Referer regler for kontrol af sygdomme og hygiejne: Hvad skal man tage højde for? - Er der ting, man skal være særligt opmærksom på, når man arbejder med fjerkræ? Opgaven løses skriftligt og vises læreren inde du går videre til næste opgave. Til læreren: Eleven bruger pc og arbejder med opgaver. 11

12 Opgave 5: Fjerkræ og tilberedningsmetoder denne opgave skal du blive god til dette: Du skal lære om de forskellige tilberedningsmetoder, vi bruger til fjerkræ. De fede og magre fjerkræstyper. Viden om hvad der sker med proteinerne og bindevævet i kødet, når vi steger det. Vide hvad begreber som koagulering og denaturering af proteiner betyder. Opgaven består i, at du skal besvare disse spørgsmål: Hvilke køkkentekniske egenskaber har fjerkræ og vildt? Hvordan tilbereder man kylling, hvilke tilberedningsmetoder er passende? Hvad er forskellen på fjerkrætyper - fx imellem fede og magre. Hvad sker der rent kemisk i kødet, når det bliver stegt? Hvilke smagsvarianter passer til hvilke fjerkrætyper? (skema i sensorik). Hvordan laver man en fjerkræret, der indeholder alle grundsmage, noget blødt, fast, sprødt, alle farver (grøn, rød og gul)? Du skal vise de andre og læreren hvad du er nået frem til, inden du begynder på næste opgave Til læreren: Eleven bruger pc og arbejder med opgaver. Opgave 6: Fjerkræret i køkkenet denne opgave skal du blive god til dette: At planlægge, forberede og tilberede en valgfri ret med fjerkræ. At inddrage din viden om de 5 grundsmage og sensorik. At lave en arbejdsplan og varebestilling til din ret, inden den tilberedes i køkkenet. Opgaven består i, at du skal lave følgende alene: Finde en fjerkræret du vil lave Planlæg retten: tegn anretningen, beskriv den sensorisk, tilberedningsmetoder i retten Lav en arbejdsplan for tilberedelsen Lav en varebestilling Fremstil retten i køkkenet Til læreren: Det skal sikres at eleverne ved hvordan opdelingen af en varebestilling foregår, én elev kan evt. stå for at samle det ind til én varebestilling. Sikre eleverne ved, hvordan en arbejdsplan tilrettelægges. Vær obs på enkelte elever, der skal have ekstra støtte i at arbejde selvstændigt. 12

13 Skema til undervisningsforløb: fjerkræ Nedenfor ses et skema for en uge. Skemaet skal naturligvis tilpasses lokale forhold med andre elever, andre rammer og andre ideer. Det er sat ind her som inspiration. Kl Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Præsentation af ugerne 43 og 44 (Ådal-lokalet) Gennemgang af portfolie/kogebog (Ådal-lokalet) Kvalitetskendetegn (køkken) Fjerkræ typer (køkken) Hygiejne og snak omkring smittefare og kendte fjerkræ sygdomme (køkken) Gå i køkkenet og se en udskæring og gør det selv, udfyld kalkulations- og suppeark og lav suppen (køkken) Kog 1 kylling. Lav jeres supper så de smager Se film med pumpede kyllinger Pressemeddelelse Gåtur Oplæg om kalkulation Danskopgaver fra Undervisning i værkstedssprog Teori omkring retorik (dansk) Sensorik Start op med opgaverne og undersøg fakta omkring emnet og tag stikord Lav en klar suppe med grøntsager og kød som vil servere den (køkken) Hvad er vigtigt ved genopvarmning? Egenkontrol, skema med opvarmning, nedkøling regler (foregår løbende mens eleverne er i køkkenet) Lav kylling i tarteletter på den lette måde og så på den fede måde (køkken) Gem det der kan gemmes (alt) Øko kylling med spansk præg sammenligne med alm. Hvorfor er den større? Regler for økologi (køkken) Forskel på øko/pumpet stegning/svind kyllingebryst (køkken) Hvad sker der når man steger kød? (naturfag) (køkken) Tilberedningsmetoder- Sous-vide Vi laver spansk inspireret kylling vælg selv tilberedningsmetode (køkken) Lave udregninger på disse retter (Ådallokalet) Morgenmad. Alle resterne vejes af og der laves en færdig kalkulation Fedt, fup og flæskesteg økologi (Ådallokalet) Gruppearbejde 5 minutters oplæg om emne Paneldebat omkring økologi og konventionelle kyllinger Opsamling fra denne uge afslutning på ugens portfolie, notater osv. Pak supperne ned Madspild hel kylling/grøntsager (køkken) Lærerens huskeseddel Vægte, termometer, poser, skriveredskaber, kalkulation ark + suppe ark Film + computer Gem noget suppe, halvdelen Gennemgå jævne arter Husk diverse ark. Opskrift på øko spansk egenkontrol med opvarmning og varm holdelse Ænder ud fra frost til uge 44 Tema 2: Ægget Beskrivelse af undervisningsforløbet Temaet æg er omdrejningspunkt for det undervisningsforløb, der beskrives nedenfor. Forløbet strækker sig over 2-3 dage. Det er placeret på grundforløbet. 13

14 Forløbet består af 4 sammenhængende projekter: 1. Ægget som luftbindingsmiddel. 2. Ægget som bindemiddel. 3. Ægget som jævnemiddel. 4. Ægget som emulgeringsmiddel. Undervisningsmål og læreproces: Eleverne skal nå frem til forskellig viden om ægget og færdigheder knyttet hertil. Det er viden og færdigheder, der dækker forskellige fagområder som sundhed, køkkenpraksis, naturfag, miljø og hygiejne. Tanken er, at eleverne opnår en mere helhedsorienteret indsigt i området ved at koble fagene sammen. Det kan understøtte de svageste elevers overblik ved at give forståelse og mening til arbejdet. De kan fx se og forstå en omelet ud fra en større sammenhæng. Eller man kan sige, at arbejdet med omeletten bliver samlingssted for mange aspekter. Der er i høj grad taget højde for at skabe transfer, både med udgangspunkt i praktisk arbejde, der efterbearbejdes i teorien: Hvad skete der, da vi lavede en omelet? Og med teoretisk arbejde der afprøves i køkkenet efterfølgende: Vi har læst at ægget koagulerer, hvornår sker det så, når vi laver æggekagen? Med fokus på et så afgrænset tema som ægget, kan der være en fare for, at læringsudbyttet også bliver snævert. Men denne snæverhed søges imødekommet ved at arbejde med temaets forskellige emner som eksemplariske: Fx skal viden om og færdigheder i hygiejne i omgangen med æg kunne overføres til andre råvarer og arbejdsprocesser. Så også her arbejder vi med transfer. Derfor bliver samspil mellem uddannelsesmål og undervisningsmål væsentlige. Undervisningsmålene skal på én gang være knyttet til eller udspringe af det konkrete arbejde med æg og fx omelet og have et perspektiv i forhold til andre dele af køkkenfaget, sådan som det er beskrevet i de overordnede uddannelsesmål. Lad os give et par eksempler: Vi kan fx omsætte uddannelsesmålene til mål i vores undervisning på denne måde: Uddannelsesmålene siger, at eleverne skal kunne lave retter under vejledning, og vi sætter derfor som undervisningsmål, at de skal lave fx omelet og æggekage. Det kan de måske gøre, efter de har set en video om det på nettet. Underviseren snakker med eleverne om, hvad de skal være opmærksomme på. køkkenet vejleder underviseren eleverne; viser måske hvordan paletten eller et andet redskab holdes og bruges. Underviseren bør her have øje for at perspektivere arbejdet til arbejdet med andre råvarer enten ved at fortælle undervejs eller samle op på emnet, når komfurerne er slukkede. uddannelsesmålene står der, at eleverne skal kunne tage deres hygiejniske forholdsregler, når de arbejder med fødevarer i køkkenet. Vi opsætter et undervisningsmål, der hedder: Kendskab til, hvordan du undgår at få salmonella, når du arbejder med æg. Og også her bør læreren åbne elevernes øjne for hygiejne ved andre fødevarer fx kød eller fisk. Uddannelsesmålene siger, at eleverne skal kende til økologi, og vi opsætter et undervisningsmål der hedder: Kendskab til forskellen på buræg og økologiske æg. Måske kendskab til fjerkræs forskellige former for opvæksbetingelser. Kendskab til sammenhænge mellem foder og kødkvalitet. Her kan læreren passende bruge æg og fjerkræion til at formidle forskelle på konventionel drift og økologisk drift. 14

15 Beskrivelse af indhold og metode: Læreren: Fortæller om ideen med at sammenkøre fagene sundhed, naturfag, hygiejne og miljø med de køkkenteoretiske/praktiske emner som fx ægget. Fortæller, hvad der er målene med arbejdet. Fortæller om projektformen og giver eleverne anvisninger på, hvordan de arbejder med et projekt. Formidler faglig viden, fx om æggets anatomi/opbygning det kan være i form af oplæg, demonstration i køkkenet, videoklip osv. Fortæller, hvilke aktiviteter, eleverne skal i gang med (eller videre med). Underviseren fungerer med andre ord som rammesætter, formidler, mester, vejleder og konsulent. Organisering: Eleverne arbejder sammen i to-mandsgrupper. Vi forsøger at sammensætte grupperne, så de matcher hinanden ift. arbejdshastighed. Eleverne: Eleverne skal både være modtagende (lytte til instruktion og information; se demonstration) og udførende (øve sig, prøve nyt; læse og skrive; formidle viden mundtligt og skriftligt). Aktiviteterne i projekterne er knyttet til brug af filmklip, små opgaver, der skal løses, faktabokse, der skal læses, opskrifter, der skal læses, æggeretter, der skal laves i køkkenet, en photostory, der skal laves, hvor de tager billeder i løbet af processen, en afsluttende madanmeldelse af deres æggeretter. Det er vigtigt, at læreren undersøger, om eleverne har de nødvendige kompetencer til at indgå i de forskellige aktiviteter. Elever og lærere: Evalueringen kan undervejs finde sted i forhold til undervisningsmålene. Hermed får eleven indblik i, hvor langt han eller hun er nået, og på hvilke områder, der skal sættes ind frem over i forløbet. Og underviseren får feedback på, hvor og hvordan han eller hun skal gå videre i forløbet i forhold til den enkelte elev. Tidsramme og tidsplan: Der er sat to dage af til arbejdet med æggeprojekterne. Dvs. at eleverne har en dag til 2 projekter. De elever, der ikke når alle 4 projekter indenfor den beregnede tid, kommer igennem det på et senere tidspunkt. De elever, der bliver hurtigere færdige, er der taget højde for med ekstra opgaver. Nedenfor skitserer vi forløbet i en opgave: Først i 5 overordnede trin, dernæst i form af et skema eller en lektionsplan. Begge dele er naturligvis til inspiration og bør rettes til efter lokale forhold. 1) Udlevering og fælles gennemgang af projekterne på klassen 2) Eleverne arbejder i grupper med første projekt. De kan selv vælge om de vil gå i køkkenet og lave retterne først eller søge informationer, så de kan svare på spørgsmålene i projektet. 3) Arbejdet med projekterne kører som en vekselvirkning imellem praktik og teori. 15

16 4) Til sidst samler eleverne deres billeder, lægger dem ind i projektet og kommenterer på dem. Projektet er nu afsluttet og afleveres til læreren til gennemsyn. 5) Godkendes opgaven udleveres projekt nr. 2 og så fremdeles med projekt 3 og 4 1 dag: Tidsplan for arbejdet med tema om ægget For forståelse Teori ntroduktion til tema om ægget Hvad tror, at har brug for at vide om ægget? Hvilke fag ligger vi indover temaet æg? Hvad hvorfor hvordan 10 min. 5 min. 5 min. 5 min. Lærerstyring dialog Lærerstyring Lærerstyring Tavle mindmap skriv noter. 2 min tænketid. Projektor Projektor Projektor Dagens program Fremvise projekt Opgaveløsning i køkkenet. Se projekt 1-4 Tag billeder af processen i fotostory 60 min. Elevstyring - dialog PC Køkken Opgaveløsning i køkkenet. Se projekt 1-4 Tag billeder af processen i fotostory 60 min. Elevstyring - dialog PC Køkken Oprydning og rengøring Elevstyring - dialog Køkken opvask 60 min Efter bearbejdelse af opgaven. Brug billederne som dokumentation i foto story og arbejde med udleveret opgave. 95 min. Elevstyring - dialog PC teori lokale 16

17 Den næste dag vil se ud som den første med den undtagelse af der ikke bruges tid på introduktion. Begrundelse: Vi har brugt flere forskellige metoder for om muligt at tage hensyn til elevernes læringsstile: fotostory, film og enkle faktabokse som det visuelle; filmlyd, læreroplæg som det auditive og det praktiske arbejde i køkkenet som det kinæstetiske. Dette er en vigtig del af differentieringen, da vi ved, at vi har en broget flok af elever med meget blandede forudsætninger for at lære. På denne måde håber vi at kunne appellere til de fleste elevers læringsstile undervejs i processen. Det er også en meget afvekslende arbejdsmetode, hvor eleverne bliver udfordret på forskellige måder. Vi differentierer med andre ord ikke undervisningen eller læringsaktiviteterne minut for minut, så læreren skal håndtere noget nær en lektionsplan for hver elev: Vi varierer forløbet for hele klassen hen over tiden. Det giver os mulighed for at afdække, når vi rammer rigtigt i forhold til de enkelte elever og måske forstærke eller gentage den tilgang til disse elever. Vi har valgt en enkel opbygning af de enkelte projekter og den øvrige undervisning, så alle kan være med. Altså ikke en differentiering i fx svære og lette opgaver. Der er så mulighed for at fordybe sig i opgaverne og tilsvarende kan de besvares på kortfattet vis. Fremadrettet kunne vi udfordre de bogligt stærke yderligere med mere uddybende spørgsmål og flere af dem, for at udligne forskellen i arbejdshastigheden. Vi er meget opmærksomme på, at der skal være plads til de forskellige tempi, eleverne arbejder i. Den, der arbejder hurtigt med opgaven på computer, kan dog være langsom i køkkenet. Og omvendt. Og så vil det måske udligne sig mere. På denne måde, vil vi også tilgodese, at eleverne har forskellige styrker, og det kan give dem mulighed for at stråle på et eller andet tidspunkt undervejs. modsætning til rent teoretisk arbejde med teksten, hvor kun de bogligt stærke kan brillere. Det er tilsigtet, at der er to lærere på i timerne, så der kan vejledes både i køkkenet og ved computeren, og så der er tid og plads til de elever, der har brug for meget hjælp. For den store udfordring ved denne metode er at sikre, at alle elever når målene. Tre eksempler på reaktioner på denne for eleverne nye måde at arbejde på: En stærk pige (både rent socialt og fagligt) giver udtryk for, at hun har lavet det meste i gruppen og gerne vil arbejde med nogen med samme faglige fundament, som hendes. Et andet eksempel er en gruppe på 4, alle ret stille og arbejdsomme uden de store armbevægelser, arbejder godt og uden problemer, får fordelt opgaverne imellem sig og kommunikerer godt. Et tredje eksempel er en urolig dreng, der skal have hjælp til at blive fastholdt både i arbejdet i køkkenet og i arbejdet med teori. Det kan være en arbejdsform, der udfordrer ham, da han ikke kan holde strukturen i de afvekslende opgaver. Materialer og rammer: Denne arbejdsform kræver, at der er både et teorilokale og køkken til rådighed, da vi arbejder med denne vekselvirkning imellem teori og praksis. Der skal desuden være computere og kamera (se vedhæftet dokument tema om ægget og elevprojekt, for at se opbygningen af opgaverne) Forud for projektdagene kan muligvis indgå et mere uddybende oplæg om æg, så eleverne har et godt kendskab til emnet, inden vi går i gang. Men det kan også placeres et stykke inde i forløbet. 17

18 Evaluering: Det har været en udfordring at få eleverne til at aflevere et projekt og vente på godkendelse til at gå videre til næste. Det har de ikke den store forståelse for, at de skal. Vi siger, at det er for at sikre os, at de kommer igennem alle områderne på en struktureret måde. Det viste sig, at 4 mandsgrupper gav samarbejdsproblemer flere steder. Der var for mange forskellige metoder til at de kunne arbejde 4 på en gang. Og uddelegering af opgaver gav ikke mulighed for, at de kunne skabe transfer: de manglede enten det køkkenpraktiske eller den teoretiske efterbearbejdelse. Det kræver en god og klar struktur i opgaven. Den, vi lærere lagde ned over opgaven, viste sig ikke nødvendigvis at give mening for eleverne. Så der skal arbejdes med at gøre de enkelte projekter mere tydelige. Hvad skal eleverne lære i det pågældende projekt? Men denne form giver eleverne et større ansvar for egen læring, og den giver os lærere en støttende og vejledende funktion frem for tankpasser metoden. Desuden skaber det en større sammenhæng imellem de fag, de skal have på grundforløbet, når eleverne arbejder, frem for at de arbejder med et fag ad gangen. Det er vigtigt, at underviseren er opmærksom på: 1) Der skal bruges tid på at sammensætte grupperne. Det er godt, hvis der en blanding af teoretisk og praktisk stærke elever i grupperne. 2) Eleverne skal gøres tydeligt opmærksomme på, at et projekt SKAL afleveres og godkendes af læreren før det næste udleveres. 3) Nogle elever har brug for mere støtte og vejledning med denne arbejdsmetode, hvor de veksler imellem praktik og teori. De kan miste overblikket pga. friheden undervejs. Elevmaterialer: projektopgaver til temaet æg Undervisningsforløbet består som nævnt ovenfor af 4 sammenhængende projekter, hvor omdrejningspunktet er æggets funktionelle egenskaber: 1. Ægget som luftbindingsmiddel 2. Ægget som bindemiddel 3. Ægget som jævnemiddel 4. Ægget som emulgeringsmiddel. Hvert projekt har fokus på et af æggets funktionelle egenskaber. Her giver vi et eksempel på elevmaterialer knyttet til det første projekt: Opgave 1: Ægget som luftbindingsmiddel Eleverne skal lave retter i køkkenet hvor luftbindingen er central (se opgave). Desuden arbejder de i projektet med æg og ph (naturfaglig vinkel) og typer af æg, såsom buræg, skrabeæg, økologiske æg osv. (miljømæssig vinkel). 18

19 Undervisningsmål, begrundelse og metode: - Som udleveres og gennemgås sammen med eleven Hvad skal lære? skal vide, hvad der er i et æg, og hvordan det er bygget op. skal vide, hvad der sker inde i ægget når blommen og hviden stivner (koagulerer). skal have kendskab til æggets evne til at binde luft og væske, og til at jævne, virke som hævemiddel og til at emulgere samt klaringsevne. skal kende de hygiejneregler, skal følge, når arbejder med æg. skal kunne kende forskel på de forskellige typer af æg, der findes på det danske marked. skal kende æggets ernæringsmæssige opbygning. skal kunne nogle af de forskellige tilberedningsmetoder vi bruger til æg. Hvorfor skal lære det? Ægget kan bruges til mange ting, og skal lære disse at kende. Den viden får om ægget, kan bruge i andre sammenhænge fx regler for hygiejne. Hvordan skal lære det? arbejder praktisk i køkkenet med ægget og lærer de forskellige tilberedningsmetoder at kende. Det er metoder, vi bruger, når vi anvender ægget som hævemiddel, som jævnemiddel, som emulgeringsmiddel, som klaringsmiddel og som luftbindingsmiddel. skal læse det udleverede materiale til hvert æggeprojekt. skal selv søge informationer, så kan svare på de udleverede spørgsmål. skal se de vedhæftede filmklip om æg og tage billeder undervejs, som skal bruge til at dokumentere jeres arbejde i køkkenet. Billederne skal lægges ind i fotostory. Så får en samling af billeder over jeres arbejde i køkkenet med æg. skal arbejde i grupper og fremlægge jeres resultater fra projekt 1 4. får udleveret et projekt ad gangen. Projektet skal færdiglaves og godkendes, før får det næste projekt skal tage billeder af processen, og når lægger billederne ind i fotostory, skal kommentere billederne. skal forklare, hvordan kom frem til slutresultatet. Yderligere elevmateriale: Det følgende materiale udleveres til eleven. 19

20 Baggrundsviden om æg Det følgende er vigtig baggrundsviden om ægget, du skal læse før du går i gang med opgaven. Æg kan drille, så hvis du ved nedenstående, kan du fx undgå at kagen, eller anden mad med æg, klapper sammen Hvad består æggehviden af? Æggehviden udgør ca. 60 % af æggets vægt Æggehviden består af 88 % vand og 12 % tørstof Æggehviden indeholder meget protein, som er opbygget af aminosyrer Æg og ph Ægget er en af de få basiske fødevarer. Friske hviders ph er ca. 7,6. Ved lagring stiger ph. Jo højere temperatur jo hurtigere stiger ph. Æggehviden det helt friske æg er der små bitte luftbobler, som kan give æggehviden et mat mælket udseende Æggehviden beskytter æggeblommen, så der ikke trænger bakterier ind i den. Æggehvidens evne til at binde luft 1. Først dannes der luftbobler. 2. Når man pisker æggehvider, vil proteinet omslutte den luft, der piskes ned i hviderne, og de vil fastholde denne. 3. Luftboblerne holdes stabile af en film. 4. Denne film består af denaturede (ødelagte) proteiner fra æggehviden. 5. Proteiner er opbygget af aminosyrer og disse aminosyrer folder sig ud i lange kæder. 6. Denne evne anvender vi i gratin, marengs, souffleer og fromager. Når man ved fremstilling af disse typer, vender de piskede hvider forsigtigt i den anden del af massen, fordeles luften. 20

Inspirationsmateriale. til. Arbejdsmarkedsuddannelse. Salat og salatbar i madfremstilling

Inspirationsmateriale. til. Arbejdsmarkedsuddannelse. Salat og salatbar i madfremstilling Inspirationsmateriale til Arbejdsmarkedsuddannelse 45531 Salat og salatbar i madfremstilling Udviklet af: Susanne Pedersen Hotel- og Restaurantskolen København KHRU 2006 1 1. Uddannelsesmålets sammenhæng

Læs mere

- Hvad har målet været? - Hvad har der primært været fokus på?

- Hvad har målet været? - Hvad har der primært været fokus på? Undervisningsdifferentiering v.h.a. IKT: Mercantec (levnedsmiddel) Dokumentation af læringsproces via PhotoStory inden for levnedsmiddel 1. Introside PR-side om forløbet. - Hvad er det vigtigt at slå på?

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Fra antologien Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Den indledende artikel fra antologien Mål, evaluering og læremidler v/bodil Nielsen, lektor, ph.d., professionsinstituttet for didaktik

Læs mere

Naturens spisekammer: Æbler hvordan gemmer vi sæsonens frugt?

Naturens spisekammer: Æbler hvordan gemmer vi sæsonens frugt? Naturens spisekammer: Æbler hvordan gemmer vi sæsonens frugt? Læringsforløbet handler om hygiejne med omdrejningspunktet at hente og gemme sæsonens råvarer i naturen. Eleverne skal lære, at de også kan

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling

Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling Indholdsfortegnelse Organisering og klassetrin Projektets problemstilling Formulering af læringsmål for projektforløbet Eksempler på

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN 2016 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Ernæringsassistent Indhold 1. Fagets formål og profil... 2 1.1 Fagets formål... 2 1.2 Fagets profil... 2 2. Faglige mål og fagligt indhold... 3 2.1. Faglige mål... 3 2.3 Fagligt

Læs mere

Slutmål og undervisningsplan for faget Hjemkundskab

Slutmål og undervisningsplan for faget Hjemkundskab Formål med undervisning i hjemkundskab: Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne gennem alsidige læringsforløb tilegner sig kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at handle

Læs mere

Undervisningsforløb om udskæringer

Undervisningsforløb om udskæringer Undervisningsforløb om udskæringer Udarbejdet af Madkulturen og Roskilde Kommune SIDE 2 Undervisningsforløb om udskæringer Materialet er udarbejdet i samarbejde mellem Rasmus Dalsgaard, fagkonsulent (Madkulturen),

Læs mere

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse.

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Årsplanen er blevet til ud fra undervisningsministeriets nye Fælles Mål. Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne

Læs mere

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Pædagogisk Strategi Mercantec 2016 Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Vores pædagogiske mål er at udvikle unge og voksne mennesker fagligt, personligt og socialt,

Læs mere

Økologisk grundkursus for køkkenansvarlige i MSO Den 26. oktober 2015 den 27. november 2015 Skemaet er med forbehold for evt.

Økologisk grundkursus for køkkenansvarlige i MSO Den 26. oktober 2015 den 27. november 2015 Skemaet er med forbehold for evt. UGE 44 26.oktober 27. oktober 28. oktober 29. oktober 30. oktober Amu nr. 30265-3 30265-3 45874 45492 45492 Smagen i centrum menu i restaurant og menu i restaurant og 2 dage 30265-3 1 dag 45874 2 dage

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Madkundskab. ÅRSPLAN MADKUNDSKAB Kompetenceområdet Madlavning

Madkundskab. ÅRSPLAN MADKUNDSKAB Kompetenceområdet Madlavning Køkkenkørekort/ 2 Eleven kan anvende Kend dit køkken almindelig hygiejne principper i madlavning Eleven har viden om hygiejne- og opbevarings- og konserveringsprincipper Eleven kan lave mad efter en Eleven

Læs mere

Projektarbejde i naturvidenskabelig faggruppe vejledning.

Projektarbejde i naturvidenskabelig faggruppe vejledning. 1 Projektarbejde i naturvidenskabelig faggruppe vejledning. Introduktion Projektarbejde er en arbejdsform eller arbejdsmetode. Arbejdet forgår i dette tilfælde i grupper, ud fra en formuleret problemstilling

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder Inno-elev SÅDAN KOMMER DU I GANG! Drejebog til undervisningsforløb i innovative arbejdsmetoder Projektleder: Annie Bekke Kjær Faglig projektleder: Alan Proschowsky Inno-Agent: Lene Gundersen Inno-Agent:

Læs mere

Guide til danske råvarer

Guide til danske råvarer VIDEN vækst balance Guide til danske råvarer lærervejledning Landbrug & Fødevarer guide til danske råvarer Guide til danske råvarer lærervejledning Formål Guide til danske råvarer er udarbejdet for alle,

Læs mere

UVMs Læseplan for faget Hjemkundskab

UVMs Læseplan for faget Hjemkundskab UVMs Læseplan for faget Hjemkundskab Hjemkundskab tager udgangspunkt i menneskers handlemuligheder i forhold til problemstillinger, som er knyttet til mad, måltider, husholdning og forbrug set i relation

Læs mere

Lærings- & trivselsbarometer

Lærings- & trivselsbarometer Lærings- & trivselsbarometer - hvordan du styrker din formidling og undervisning ved hjælp af elevernes feedback En vejledning til underviseren. Indhold Materialer Barometret Som man spørger, får man svar

Læs mere

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag UGE 10 7. marts 8. marts 9. marts 10. marts 11. marts Amu nr. 30265-3 42449 45874 42449 42886

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag UGE 10 7. marts 8. marts 9. marts 10. marts 11. marts Amu nr. 30265-3 42449 45874 42449 42886 UGE 9 29. februar 1. marts 2. marts 3. marts 4. marts Amu nr. 30265-3 30265-3 42886 45874 42886 2 dage 30265-3 2 dage 42886 1 dag 45874 Vurdere forskelle på økologiske og konventionelle varer Vurdere forskelle

Læs mere

viden vækst balance Æggelab Æggets madtekniske egenskaber Æggelab 1/15

viden vækst balance Æggelab Æggets madtekniske egenskaber Æggelab 1/15 viden vækst balance Æggelab Æggets madtekniske egenskaber Æggelab 1/15 Fakta Inden for madlavning taler man om en fødevare og dens madtekniske egenskaber. Det vil sige, at en fødevare reagerer på en bestemt

Læs mere

Temadag Gennemførelse af talentudvikling i hovedforløbet. Talentudvikling i lyset af differentiering, hvad er mulighederne

Temadag Gennemførelse af talentudvikling i hovedforløbet. Talentudvikling i lyset af differentiering, hvad er mulighederne Temadag Gennemførelse af talentudvikling i hovedforløbet Talentudvikling i lyset af differentiering, hvad er mulighederne 28-09-16 Karin Løvenskjold Svejgaard Lektor Alle elever er forskellige Der er tre

Læs mere

Elevens alsidige personlige udvikling

Elevens alsidige personlige udvikling Elevens alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Mål Tegn 0.-3. klasse Tegn 4.-7. klasse Tegn 8.-9. (10.)klasse kan samarbejde kan arbejde i grupper á 3-4. arbejder sammen med en makker om opgaver.

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

Madkundskab Årsplan 5.B og 5.D 2014-15

Madkundskab Årsplan 5.B og 5.D 2014-15 Hver hjemkundskabsgang vil jeg indlede med at spørge, hvad eleverne har lavet/hjulpet til med at lave af mad derhjemme siden sidst. Lektien i hjemkundskab er således; Mindst en gang om ugen at være en

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden praktikvejledning.dk

Læs mere

Bæredygtighed ØKOLOGI. 1. Lærervejledning. Undervisningsmateriale til grundforløbet Mad til Mennesker

Bæredygtighed ØKOLOGI. 1. Lærervejledning. Undervisningsmateriale til grundforløbet Mad til Mennesker Bæredygtighed ØKOLOGI & 1. Lærervejledning Undervisningsmateriale til grundforløbet Mad til Mennesker Side 1 Økologi bliver hverdagskost Regeringen har i et nyt økologipolitisk udspil i efteråret 2011

Læs mere

viden vækst balance Verden rundt Æg verden rundt 1/9

viden vækst balance Verden rundt Æg verden rundt 1/9 viden vækst balance Æg Verden rundt 1/9 Fakta Æg, egg, ovo, ei, oeuf, ouvo... Overalt i verden er æg en vigtig del af maden. Høns er husdyr, der holdes hvor som helst overalt i verden hos bonden i landsbyen,

Læs mere

Forslag til indarbejdelse af kundeinvolvering i produktudviklingsforløb Dekorationsbrød og produktudvikling

Forslag til indarbejdelse af kundeinvolvering i produktudviklingsforløb Dekorationsbrød og produktudvikling Forslag til indarbejdelse af kundeinvolvering i produktudviklingsforløb Dekorationsbrød og produktudvikling Introduktion På baggrund af projekt ny service, er der udviklet nogle værktøjer til inddragelse

Læs mere

Underviser: Bitten Krabbe (faglærer) Skole: social- og sundhedsskolen FVH. Så generelt er der en stor diversitet blandt vores elever.

Underviser: Bitten Krabbe (faglærer) Skole: social- og sundhedsskolen FVH. Så generelt er der en stor diversitet blandt vores elever. Projektleverance for fase 3 (august-december 2015): Beskrivelse af undervisningsforløb eller læringsaktivitet med udgangspunkt i temaet for fase 3 ELEVEN SOM MEDPRODUCENT I ET FLIPPED KLASSEVÆRELSE Underviser,

Læs mere

El kredsløb Undervisningsforløb til Natur/Teknik

El kredsløb Undervisningsforløb til Natur/Teknik El kredsløb Undervisningsforløb til Natur/Teknik Side 1 af 25 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om el/strøm Se punkt 1 i vejledning

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden www.praktikvejledning.dk

Læs mere

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer 21SKILLS.DK CFU, DK Kom godt i gang Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejd sammen! Den bedste måde at få det 21. århundredes kompetencer

Læs mere

Hotel og Restaurant Opfølgningsplan 2015

Hotel og Restaurant Opfølgningsplan 2015 Opfølgning og evaluering på sidste års indsatser udfyldes. Derefter udvælges mindst 5 indsatser indenfor prioriteringsområderne til forbedring jvf. skolens kvalitetscirkel ud fra dataindsamlingen i 2014

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Silkeborg den 10.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Vejledende uddannelsestid: 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål

Læs mere

Projektopgaven på Forældreskolen

Projektopgaven på Forældreskolen på Forældreskolen Introduktion til lærerne Side 1 af 6 Projektopgave 7.-9. klasse Indledning: Denne folder er lavet for at ensarte og sikre kvalitet i projektopgaven i udskolingen på Forældreskolen. Den

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job Fra interesser til forestillinger om fremtiden Uddannelse og job, eksemplarisk forløb for 4. - 6. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Fabulous Fiction gennemførelsen

Fabulous Fiction gennemførelsen Fabulous Fiction gennemførelsen Lektionsplan Lektion 1-2 Start: Læreren introducerer læringsmålene for undervisningsforløbet og sikrer sig elevernes forståelse af disse måske skal nogle af dem yderligere

Læs mere

Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse

Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse 1 Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse Dette papir er en vejledning i at lave synopsis i Almen Studieforberedelse. Det beskriver videre, hvordan synopsen kan danne grundlag for det talepapir,

Læs mere

Vores forslag giver mulighed for at arbejde med flere elementer hentet fra bekendtgørelsen (her skrevet med kursiv):

Vores forslag giver mulighed for at arbejde med flere elementer hentet fra bekendtgørelsen (her skrevet med kursiv): Side 1 Mærkning Til læreren Didaktisk model Temaet mærkning relateres her hovedsagelig til dimensionen råvarer og produkter, idet der lægges vægt på, at eleverne får kendskab til forskellige mærker på

Læs mere

Læringspakke 1 Modul 1.1 Pædagogiske greb

Læringspakke 1 Modul 1.1 Pædagogiske greb //Læringsteams Uge 38-43 Læringspakke 1 Modul 1.1 Kære Læringsteam På de følgende sider vil du finde materiale, der kan være til hjælp og inspiration, når du skal tilrettelægge dine læringsaktiviteter.

Læs mere

Klart på vej - til en bedre læsning

Klart på vej - til en bedre læsning FORLAG Lærerguide til LÆSEKORT Klart på vej - til en bedre læsning Af Rie Borre INTRODUKTION Denne vejledning er udarbejdet til dig, der gerne vil gøre din undervisning mere konkret og håndgribelig for

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Guide til elevnøgler

Guide til elevnøgler 21SKILLS.DK Guide til elevnøgler Forslag til konkret arbejde Arbejd sammen! Den bedste måde at få de 21. århundredes kompetencer ind under huden er gennem erfaring og diskussion. Lærerens arbejde med de

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven SIDE 1 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK Fagbogen i skolehaven SIDE 2 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK fagbogen I skolehaven SIDE 3 DANSK FAGBOGEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Arbejdet med fagbøger og produktion

Læs mere

Prøver Evaluering Undervisning. Hjemkundskab. maj-juni 2009

Prøver Evaluering Undervisning. Hjemkundskab. maj-juni 2009 Af fagkonsulent Bo Ditlev Pedersen Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen Kontor for Afgangsprøver, Test og Evalueringer Indhold INDLEDNING...3 PRØVEOPLÆGGENE...4 UNDERVISNINGSBESKRIVELSERNE...4

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver de sundhedspædagogiske principper, som Region Sjællands gruppebaserede

Læs mere

Valgfagskatalog Kok, 2. skoleperiode

Valgfagskatalog Kok, 2. skoleperiode Lokal Undervisningsplan for hovedforløb Valgfagskatalog Kok, 2. skoleperiode Beskrivelse af læringsaktiviteterne på 2. skoleperiode - valgfag - i kokkeuddannelsen (3. niveau) 27. juli 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne

Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne Projektbeskrivelse Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne Undervisningsministeriet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 17. april 8. maj. Kære elev i 2g.

Udarbejdelse af synopsis: 17. april 8. maj. Kære elev i 2g. Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper. Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus:

Læs mere

Lektionsplanlægning Tektonik og Bionik i arkitekturen Udarbejdet af Capo

Lektionsplanlægning Tektonik og Bionik i arkitekturen Udarbejdet af Capo Miniprojekt, arkitektur uge, 1 semester - Uge 42 Emne: Tektonik og bionic i arkitekturen Analyse Gennem en uge skal de studerende på 1 semester, international og dansk linje, arbejde sammen i en arkitektur

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

MANDS OPLÆRING HVORDAN?

MANDS OPLÆRING HVORDAN? MANDS OPLÆRING HVORDAN? SIDE Du har fået en elev, en lærling eller en ny kollega, som du skal lære op på dit fagområde. Her får du 4 metoder. Arbejdsopgaven og situationen bør afgøre, hvilken metode du

Læs mere

Aktionslæring som metode

Aktionslæring som metode Tema 2: Teamsamarbejde om målstyret læring og undervisning dag 2 Udvikling af læringsmålsstyret undervisning ved brug af Aktionslæring som metode Ulla Kofoed, uk@ucc.dk Lisbeth Diernæs, lidi@ucc.dk Program

Læs mere

Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Detailslagter Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Detailslagter

Læs mere

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema LFG, hold 2, E10 Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? I relation

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Mad politik for plejecentret Fortegården.

Mad politik for plejecentret Fortegården. Mad politik for plejecentret Fortegården. Mål Fortegårdens mad politik har som formål at sikre den enkelte beboer det bedst mulige tilbud om mad service i forhold til den enkeltes behov og ønsker. Mad

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Bager og konditor

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Bager og konditor Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Bager og konditor Faget skal beskrive den viden, de metoder og processer, den faglige dokumentation og kommunikation eleven skal lære i den pågældende uddannelses

Læs mere

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE Kære lærer! Dette spil er udviklet til historieundervisningen i 7.-9. klassetrin. Spillet handler om Grundloven 1915 og har et særligt fokus på de mennesker i datiden, der

Læs mere

Kompetenceprofiler og hverdagspraksis for kost- og ernæringsuddannelserne

Kompetenceprofiler og hverdagspraksis for kost- og ernæringsuddannelserne Kompetenceprofiler og hverdagspraksis for kost- og ernæringsuddannelserne Juni 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 1. Indledning og sammenfatning... 3 Ernæringshjælper - en

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 22. april 9. maj. Kære elev i 2g.

Udarbejdelse af synopsis: 22. april 9. maj. Kære elev i 2g. Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre Kodeks for god pædagogik HANSENBERG Lad os gøre en god skole bedre Eleverne oplever lærere, som arbejder tæt sammen og involverer eleverne 2 På HANSENBERG lægger vi vægt på, at al undervisning skal være

Læs mere

Projekt Grænseløs læring Statusrapport maj 2015

Projekt Grænseløs læring Statusrapport maj 2015 Projekt Grænseløs læring Statusrapport maj 2015 Afprøvning og evaluering af virtuelt valgfag I uge 16 2015 blev der afviklet valgfaget Udsatte borgere for SOSU Trin 1 elever på Randers Social- og Sundhedsskole.

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer.

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer. Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer. Nr. 47531 Udviklet af: Marianne Luther og Ulla Bach EUC-Nord M.P. Kofoedsvej 10 9800 Hjørring November

Læs mere

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre Kodeks for god pædagogik HANSENBERG Lad os gøre en god skole bedre På HANSENBERG lægger vi vægt på, at al undervisning skal være meningsfuld og udbytterig kort sagt give lærelyst og erhvervskompetence.

Læs mere

Ernæringsassistentelever

Ernæringsassistentelever EUD ERHVERVSUDDANNELSER Ernæringsassistentelever - svendeprøve efterår 2015 Projektopgave: Den 06.11.15-16.11.15 Praktisk prøve: Den 25.11.15 Mundtlig prøve: Den 26.11.15 - kompetencer til en fremtid med

Læs mere

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø.

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø. Modul 1: Klassekontrakt Kilde: bidrag fra lektor Solvejg Andersen og lektor Anne Dalgas Bjerre, Taarnby Gymnasium og HF: Demokrati i skolen del 1 i 19 veje til bedre trivsel på ungdomsuddannelserne,dcum,

Læs mere

Hotel- & Restaurantskolen Opfølgningsplan 2016

Hotel- & Restaurantskolen Opfølgningsplan 2016 Der udvælges mindst 5 indsatser indenfor prioriteringsområderne til forbedring jvf. skolens kvalitetscirkel ud fra dataindsamlingen i 2015 (ESB tilfredshedsmåling, HF Q-målinger, Audit, Fokusgruppeinterview,

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 Hvad skal der ske Ugenr. Hvordan Med hvilket formål

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper. Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus:

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

GODE RÅD TIL MØDELEDER

GODE RÅD TIL MØDELEDER GODE RÅD TIL MØDELEDER Dette dokument er beregnet til dig som mødeleder. Dokumentet giver dig alle de nødvendige oplysninger og gode råd, så du bedst muligt kan forberede og afholde mødet. Det forventes

Læs mere

Kompetencevurdering af elever.

Kompetencevurdering af elever. Kompetencevurdering af elever. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer. Skolen har den overordnende holdning, at det er lysten som driver værket. Eleven skal derfor være motiveret

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

SKUD udviklingsprojekt 2007-2008 Elevmedbestemmelse i Idræt

SKUD udviklingsprojekt 2007-2008 Elevmedbestemmelse i Idræt SKUD udviklingsprojekt 2007-2008 Elevmedbestemmelse i Idræt Oplæg og modeller til afprøvning i Idrætsundervisningen Pia Paustian Udviklingskonsulent, SKUD Adjunktvikar, CVU Sønderjylland Er det elevmedbestemmelse,

Læs mere

Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit

Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit 1 PRESSETIPS Jeres køkken skal da i pressen! Lækker veltillavet mad, glade inspirerede medarbejdere og tilfredse mætte kunder er værd at fortælle

Læs mere

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse Den røde tråd i din uddannelse Skole Praktik Praktik 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen side 3-5 2. Kontaktinformationer

Læs mere

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Vi er en privat børnehave som er placeret ved Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg. Normeringen er 80 børnehavebørn

Læs mere

Fagårsplan 12/13 Fag: hjemkundskab Klasse: 6.a/b Lærer: RL Fagområde/ emne Præsentation af faget + køkkenet samt redskaber Hygiejne

Fagårsplan 12/13 Fag: hjemkundskab Klasse: 6.a/b Lærer: RL Fagområde/ emne Præsentation af faget + køkkenet samt redskaber Hygiejne Fagårsplan 12/13 Fag: hjemkundskab Klasse: 6.a/b Lærer: RL Fagområde/ emne Præsentation af faget + køkkenet samt redskaber Hygiejne Tilberedning af enkle måltider. Æg. Periode Mål Eleverne skal: Uge 33

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere