Udarbejdelse af it-ordbog Dansk-spansk Spansk-dansk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udarbejdelse af it-ordbog Dansk-spansk Spansk-dansk"

Transkript

1 SPECIALE CLM-SPANSK Opgaveskriver: Kathrine Holm Nilsson Studienr Vejleder: Sven Tarp Spansk Institut Handelshøjskolen i Århus Udarbejdelse af it-ordbog Dansk-spansk Spansk-dansk Handelshøjskolen i Århus Oktober 2003

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING Problemformulering Afgrænsning Kilder Opbygning ORDBOGSKONCEPT Brugerprofil, funktion og ordbogstype Makro- og mikrostruktur Makrostruktur Mikrostruktur Den generelle arbejdsproces Vigtige overvejelser og beslutninger FAGLIGE FORKLARINGER Hvad er faglige oplysninger? Brugertype og ordbogsfunktion som retningslinie for indholdet i faglige forklaringer Hvorfor og hvornår er faglige forklaringer nødvendige? Stil, omfang og sprog i faglige forklaringer Eksempler på eksisterende fagordbøger UDARBEJDELSE AF FAGLIGE FORKLARINGER I ORDBOGEN Kritik af de faglige forklaringer i Dansk Sprognævns ordliste Funktionen i Dansk Sprognævns ordliste De faglige forklaringer i Dansk Sprognævns ordliste Tilpasning af forklaringerne til min ordbog Brugergruppens og ordbogsfunktionens indflydelse på udarbejdelsen af faglige forklaringer Stil, omfang og sprog i de faglige forklaringer Arbejdsprocessen med de faglige forklaringer...35

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5. DANSK-SPANSK/SPANSK-DANSK IT-ORDBOG (EKSEMPLARISK) Introduktion Dansk-spansk it-ordbog Spansk-dansk it-ordbog KONKLUSION PERSPEKTIVERING RESUMEN ESPAÑOL...76 LITTERATURLISTE...78

4 UDARBEJDELSE AF IT-ORDBOG DANSK-SPANSK/SPANSK-DANSK 1. INDLEDNING Faget informationsteknologi udvikler sig med hastige skridt. Der opstår konstant nye produkter, og de eksisterende produkter bliver bedre og hurtigere. I den vestlige verden er det nærmest blevet obligatorisk at have adgang til en pc, og i særdeleshed til én, der har internetadgang. Pc ens og internettet bruges i så mange forskellige situationer og af så mange forskellige mennesker, at ord og vendinger inden for faget er blevet en naturlig del af det aktuelle sprog. Men det kommer nok bag på mange, at også sproget har været i stand til at udvikle sig tilsvarende hastigt. I og med at skabelsen af de første computere (Hansen 2002: 114) og den senere udvikling af blandt andet software fra fx Silicon Valley (Hansen 2002: 567) har fundet sted i USA, er det ikke overraskende, at det er det engelske sprog, der præger faget i så stort omfang, som det gør. Det danske sprog er meget modtageligt over for fremmedord fra engelsk, og derfor er adskillige ord og vendinger blevet inkorporeret i det danske sprog (Hansen et al. 2000) - tænk blot på ord som cookie, computer og internet. Det er ord, de fleste kender, eller i det mindste har hørt omtalt. Men hvornår bruges de danske endelser på ordene, og hvornår bruges de engelske? Det er ikke altid nemt at finde frem til. Tilsvarende problem finder vi i forbindelse med spansk, der traditionelt har tendens til at oversætte ord og vendinger fra andre sprog i stedet for at låne (Preisler 1998). Hvis man står i en oversættelsessituation, hvor en tekst på spansk omhandlende informationsteknologi skal oversættes til dansk, hvilke grammatiske regler gør sig så gældende på dansk? Problematikken omkring de sproglige konventioner inden for dette fag ligger til grund for valget af mit specialeemne, som er udarbejdelse af en it-ordbog inden for sprogene dansk og spansk. Samtidig eksisterer der ikke nogen fagordbog inden for informationsteknologi i sprogene spansk og dansk, hvilket kunne være yderst ønskværdigt for brugere i diverse oversættelsessituationer Problemformulering Dette speciales hovedformål er derfor: 1. At udarbejde en eksemplarisk fagordbog inden for informationsteknologi i sprogene dansk og spansk. 1

5 UDARBEJDELSE AF IT-ORDBOG DANSK-SPANSK/SPANSK-DANSK Ved ordet eksemplarisk forstås, at ordbogen er et bud på, hvordan jeg mener, at en itordbog skal konstrueres. Herunder vil følgende underspørgsmål blive behandlet: - hvilke elementer er relevante ved udarbejdelse af en fagordbog, og hvordan får disse indflydelse på informationerne i ordbogsartiklerne? Som man vil kunne observere i løbet af specialet, er de faglige forklaringer et centralt element i min ordbog, hvorfor disse studeres nærmere. Derfor er et andet formål med specialet at diskutere: 2. Hvilke elementer har afgørende betydning for informationerne i de faglige forklaringer, og hvordan får disse elementer indflydelse på min ordbog? 1.2. Afgrænsning Ved udarbejdelsen af en faglig ordbog er sammensætningen af et tekstkorpus den mest sikre arbejdsmetode (Bergenholtz & Tarp 1994: 102). Korpusset sammensættes ved, at et omfattende antal faglige tekster scannes ind i en database, hvorefter forskellige programmer anvendes til at hente de oplysninger ud, som forekommer relevante for det pågældende fag. Dette speciales omfang tillader ikke en så omfattende arbejdsmetode, hvorfor arbejdsmetoden her har været markant anderledes. Jeg har valgt at arbejde ud fra en allerede eksisterende ordliste udarbejdet af Dansk Sprognævn. Ordlisten, som Sprognævnet kalder Definitioner og eksempler på brug af nogle almindelige it-ord (Dansk Sprognævn 2001), omfatter 100 af de mest almindelige danske it-ord. Under udarbejdelsen af konceptet til ordbogen har jeg vurderet, at ordbogen primært skal bruges i forbindelse med oversættelse. I en sådan situation er det optimalt at angive en ordliste i begge sprogretninger, hvilket betegnes som en tovejsordbog (Bergenholtz & Tarp 1994: 49). I dette tilfælde drejer det sig om ordlister fra dansk til spansk og fra spansk til 2

6 UDARBEJDELSE AF IT-ORDBOG DANSK-SPANSK/SPANSK-DANSK dansk. Da min ordbog bliver tovejs, begrænses den til at omfatte de første 50 lemmaer 1 fra ovennævnte ordliste, så der i alt angives 100 lemmaer, 50 i hver sprogretning Kilder I stedet for at arbejde med et tekstkorpus har min materialesamling til udarbejdelsen af ordbogen bestået af følgende litteratur: monolingvale, dvs. ensproglige, fagbøger og bilingvale, dvs. tosprogede, tekniske fagordbøger. Derudover har internettet, og især internetsøgemaskinen google (http://www.google.com), været et yderst brugbart arbejdsredskab. Google er brugt, da det er den søgemaskine, der søger i det største antal hjemmesider af alle søgemaskiner. Desværre er den ikke fuldendt. Man får fx samme søgeresultater, hvis man søger efter et ord, der er sammensat ved en bindestreg, som hvis man søger efter det samme ord, men delt i to. Problemet ved søgemaskinen vurderes ikke at være omfattende. Derfor benyttes google, sammen med den øvrige faglitteratur, som et brugbart alternativ til et tekstkorpus. Ved brug af internettet er det yderst vigtigt, at holde sig for øje, at alle og enhver kan lægge noget ud på internettet. I forbindelse med udarbejdelsen af min ordbog har jeg konstant skullet tage stilling til dokumenternes troværdighed. Hermed menes det, at forfatteren eller virksomheden, som står til ansvar for hjemmesiden, skal være kompetent inden for informationsteknologi, for at informationerne på hjemmesiden bruges. Derfor kommer de hjemmesider, som jeg har brugt informationer fra, fra organisationer, virksomheder eller institutter, der har en eller anden form for faglig kompetence inden for informationsteknologi. Derudover undersøges hjemmesidernes faglige relevans. Herved forstås at de konkrete informationer på hjemmesiden skal have noget med informationsteknologi at gøre Opbygning Specialet består af fire dele: Den første del omfatter konceptet til ordbogen (kap. 2). Her skitseres og kommenteres nærmere hvem der skal bruge ordbogen, og hvad den skal bruges til. Ordbogens struktur 1 Lemma er den videnskabelige benævnelse for, hvad der populært kaldes opslags- eller indgangsord, (Bergenholtz & Tarp 1994: 11). 3

7 UDARBEJDELSE AF IT-ORDBOG DANSK-SPANSK/SPANSK-DANSK og indhold beskrives, og de relevante elementer for selve ordbogsartiklerne diskuteres. Afslutningsvis beskrives den generelle arbejdsproces. Den anden del af specialet er primært et teoretisk afsnit, hvor emnet faglige forklaringer behandles i detaljer (kap. 3). Herunder diskuteres hvilke principper, der har indflydelse på udarbejdelsen af faglige forklaringer, og hvilke effekter det får på min ordbog. Derefter opstilles nogle eksempler på eksisterende faglige forklaringer. Specialets næste kapitel (kap.4) omfatter udarbejdelsen af de faglige forklaringer til min ordbog. De faglige forklaringer fra Dansk Sprognævns ordliste, og hvordan de får indflydelse på mine faglige forklaringer, diskuteres. Kapitlets sidste del omhandler andre elementers indflydelse på, hvordan mine forklaringer skal udarbejdes for at opfylde formålene. Kapitel 5 er den praktiske del, hvor resultatet af ordbogsarbejdet præsenteres i selve ordbogen. Her illustreres de elementer, som er blevet diskuteret gennem specialets fire første kapitler. Som sagt drejer det sig om en bilingval tovejs fagordbog inden for faget informationsteknologi i sprogene spansk og dansk. Afslutningsvis konkluderes der på resultaterne og perspektiveres til et fremtidigt leksikografisk arbejde. 4

8 UDARBEJDELSE AF IT-ORDBOG DANSK-SPANSK/SPANSK-DANSK 2. ORDBOGSKONCEPT Som sprogstuderende har jeg erfaret, at ikke alle ordbøger er lige brugervenlige. For at udarbejde en brugervenlig ordbog er det grundlæggende ifølge Tarp at fokusere på brugerne og deres behov (Tarp 1998: 124). Det er derfor vigtigt at fastsætte en brugerprofil, hvilket vil sige, at man afgør, hvem der skal bruge ordbogen, i hvilke situationer den skal anvendes, og hvordan behovene skal indfries. Disse behov får afgørende betydning for ordbogens funktioner og danner dermed rammerne for den videre udarbejdelse af ordbogen. I dette kapitel fastsættes brugergrupperne og deres behov. Dermed beskrives desuden relevante elementer i ordbogsartiklerne, der findes nødvendige for at indfri de forskellige behov. Der redegøres for hvordan selve arbejdsprocessen har fundet sted, samt hvilke afgørende overvejelser, der er blevet gjort gennem hele forløbet. 2.1 Brugerprofil, funktion og ordbogstype Ordbogen i dette speciale henvender sig til to brugergrupper: en primær og en sekundær brugergruppe. Den primære består af personer, der har stiftet mindst en smule bekendtskab med det spanske sprog. Her er eksempelvis tale om sprogstuderende. Denne gruppes behov består i assistance i forbindelse med oversættelse af især faglige tekster, men også ikke-faglige tekster, hvor it-ord indgår. Den sekundære brugergruppe består af professionelle oversættere, der fortrinsvis arbejder med faglige tekster. Det forekommer næsten usandsynligt, at en tertiær gruppe, bestående af fagfolk inden for it-verdenen, vil kunne bruge ordbogen, da de naturligvis også skal beskæftige sig med spansk. Derfor anses denne gruppe ikke som mulig bruger af ordbogen. De grundlæggende forskelle på den primære og sekundære brugergruppe er deres faglige indsigt, deres arbejdsopgaver og deres respektive beherskelse af fremmedsproget, hvilket får betydning for hvilke informationer, der medtages i ordbogen. I afsnit bliver der redegjort for de forskellige elementer, der inkluderes i ordbogsartiklerne. Hvilke kommunikative funktioner skal denne ordbog opfylde? Der skelnes normalt mellem (1) reception, dvs. tekstforståelse, og (2) produktion, som både kan foregå på brugerens modersmål, eller på fremmedsproget samt (3) oversættelse til og fra modersmålet 5

9 UDARBEJDELSE AF IT-ORDBOG DANSK-SPANSK/SPANSK-DANSK (Bergenholtz & Tarp 1994: 18). Ordbogens primære funktion er oversættelse til og fra spansk, hvorfor ordbogen skal være tovejs. Dvs. der opstilles to ordlister, en i hver sprogretning. Tovejsfunktionen er ønskværdig, da den er optimal for at kunne løse de mange problemer, man kan støde på i oversættelsesprocessen fra modersmål til fremmedsprog (Tarp 2002: kap. 6). Det stemmer desuden overens med mine egne erfaringer som sprogstuderende, hvor jeg ofte har følt mig nødsaget til ordbogsopslag i den modsatte sprogretning af den sprogretning, som jeg arbejdede med. En sekundær funktion, som ordbogsbrugeren vil have behov for, at ordbogen opfylder, er reception på begge sprog. Reception er nødvendig, fordi den primære brugergruppe, som i øvrigt har ingen eller kun ringe faglig indsigt inden for informationsteknologien, vil have brug for mindst en smule faglig indsigt, hvis en oversættelse skal være vellykket (Bergenholtz & Tarp 1994: 146). Derfor har jeg valgt at inkludere faglige forklaringer, da de yder en stor hjælp til forståelse af de faglige tekster. Brugerens modersmål, hvilket også er et vigtigt aspekt ved udarbejdelse af ordbøger (Bergenholtz & Tarp 1994: 17), vil i dette tilfælde være dansk, hvorfor oplysningerne i ordbogen sammenfattes på dansk. Den primære brugergruppe består som nævnt af blandt andre sprogstuderende, der har ringe eller blot en smule faglig indsigt. Denne gruppe kan således betegnes lægfolk. Afsnit 3.2. omfatter blandt andet en opdeling af ordbogsbrugere efter deres faglige kompetence, hvor begrebet lægfolk diskuteres mere i detaljer. Da det som nævnt er vigtigt at have mindst en smule indsigt i faget for at kunne oversætte optimalt, vil det være nødvendigt at inkorporere faglige forklaringer i ordbogsartiklerne. I afsnit 3.3 diskuteres brugernes faglige forudsætning og hvilken indflydelse, det får på de faglige forklaringer. Den sekundære brugergruppe, dvs. oversætteren, vil ikke nødvendigvis have brug for lige så mange informationer som den primære, da oversætteren sandsynligvis har en større faglig indsigt end den primære brugergruppe. Oversætteren arbejder fx med faglige og ikke-faglige tekster inden for informationsteknologien, og vil måske blot sikre sig den 6

10 UDARBEJDELSE AF IT-ORDBOG DANSK-SPANSK/SPANSK-DANSK rigtige ækvivalent 2 ved et opslag i ordbogen, eller finde informationer om sprogbrugen inden for informationsteknologi. Ofte er det tilfældet, at lægfolk ikke behersker modersmålet optimalt, når det drejer sig om et bestemt fagsprog. Derfor vil nogle sproglige oplysninger som fx grammatik, være til stor hjælp for brugeren (Bergenholtz & Tarp 1994: 17). Da informationsteknologien i meget høj grad domineres af engelsk, er der endnu større grund til at lette brugerens arbejde ved at give informationer om den danske grammatik, idet brugen af it-ord kan afvige fra de almindelige sprogkonventioner. Da brugergrupperne behersker fremmedsproget på forskellige niveauer, er det nødvendigt med forskellige typer sproginformationer i ordbogen. Nogle informationer vil forekomme overflødige, fx for de brugere der har en stor beherskelse af fremmedsproget. Da grammatiske problemer, der opstår på grund af præget fra det engelske sprog, også forekommer på spansk, finder jeg det hensigtsmæssigt at inkludere en stor del grammatiske oplysninger i begge ordlister (jf ). Ordbogsbrugerne forventes at have en del kendskab til ordbogsbrug, da de mindst erfarne er sprogstuderende, hvilket indebærer en del arbejde med ordbøger. Derfor er det ikke nødvendigt at forklare brugerne, hvordan ordbogen fungerer. Dog er en oversigt over de anvendte tegn og forkortelser i ordbogen nødvendig (jf og 5.3.) Makro- og mikrostruktur Inden udarbejdelsen af ordbogsartiklerne er det meget vigtigt at have fastlagt nogle klare retningslinier for at lette selve udarbejdelsen af ordbogen. Her er en fastlagt makro- og mikrostruktur hensigtsmæssig. Makrostrukturen er den overordnede struktur af alle lemmaer i selve ordlisten. Den kan enten være ordnet alfabetisk eller efter en anden systematisk opbygning. Mikrostrukuren er opbygningen af informationerne i de konkrete ordbogsartikler (Bergenholtz & Tarp 1994: 11). I dette afsnit beskrives makro- og 2 Ækvivalent er benævnelsen for oversættelsen til et andet sprog af et lemma eller et andet udtryk på udgangssproget,og ækvivalenter optræder således kun i forbindelse med bi- og polylingvale ordbøger (Bergenholtz & Tarp 1994: 11). 7

11 UDARBEJDELSE AF IT-ORDBOG DANSK-SPANSK/SPANSK-DANSK mikrostrukturen i min ordbog, og det diskuteres hvorfor de forskellige elementer i ordbogsartiklerne er inkluderet Makrostruktur Den anvendte makrostruktur i ordbogen opstiller lemmaerne i alfabetisk rækkefølge. Tegn, så som bindestreger, anses ikke for bogstaver, hvorfor fx lemmaet e placeres før lemmaet emotikon Mikrostruktur Ordbogsartiklerne indeholder følgende elementer i nævnte rækkefølge: Ordbogsdelen dansk-spansk Lemma (DK) Dansk grammatik Spansk ækvivalent Spansk grammatik Faglig forklaring på dansk Eventuelle kollokationer Dansk eksempel Spansk eksempel Evt. danske komposita Evt. dansk synonym Evt. spansk synonym Evt. dansk antonym Evt. spansk antonym Ordbogsdelen spansk-dansk Lemma (SP) Spansk grammatik Dansk ækvivalent Dansk grammatik Faglig forklaring på dansk Eventuelle kollokationer Spansk eksempel Dansk eksempel Evt. spanske komposita Evt. spansk synonym Evt. dansk synonym Evt. spansk antonym Evt. dansk antonym Som sagt er lemmaerne i den danske ordbogsdel de 50 første ord i Dansk Sprognævns ordliste over almindelige it-ord (Dansk Sprognævn 2001). Fra spansk til dansk er lemmaerne de tilsvarende ækvivalenter, som er overført fra den dansk-spanske ordbogsdel. Ved verber og adjektiver angives ordklassen, men da de fleste lemmaer er substantiver, er oplysningen om ordklasse udeladt i disse tilfælde. Hvis der ikke anføres en ordklasse i den modsatte sprogretning, skyldes det, at der ikke er tale om ordklasseskift. 8

12 UDARBEJDELSE AF IT-ORDBOG DANSK-SPANSK/SPANSK-DANSK Genus angives altid. Pluralisbøjningerne på spansk angives kun, hvis det afviger fra det normale bøjningsmønster. Brugeren forventes at have kendskab til almindelig pluralisbøjning, eftersom brugeren har mindst en smule kendskab til sproget (jf. 2.1). Som tidligere nævnt finder jeg det relevant at inkludere mange grammatiske informationer, som er brugbare i en oversættelsessituation. De faglige forklaringer, der, som tidligere nævnt er udarbejdet på dansk, er inkluderet i begge ordlister for at øge brugervenligheden i ordbogen. Ordbogsbrugeren tvinges hermed ikke til at foretage endnu et opslag i den anden sprogretning, hvis de faglige forklaringer fx kun blev angivet i den danske ordliste. Dermed er de faglige forklaringer i de to ordlister identiske. En længere diskussion af faglige forklaringer findes i kapitel 3. Kollokationer, dvs. ordforbindelser, er inkluderet i ordbogsartiklerne for at hjælpe ordbogsbrugeren til en oversættelse, der ikke blot er sproglig korrekt, men som også svarer til fagets sprogkonventioner. Desuden er tilstedeværelsen af kollokationer med til at opfylde ordbogsbrugernes eventuelle behov ved produktion af faglige tekster på både dansk og spansk (Bergenholtz & Tarp 1994: 118). Det er dog blot de kollokationer, som synes relevante for faget, der er opgivet. Hermed menes der, at de kollokationer, som er inkluderet i ordbogen skal være kollokationer, der er karakteristiske for fagsproget inden for informationsteknologi. Det skal nævnes, at it-sproget inkorporeres mere og mere i almensproget, hvorfor nogle kollokationer kan virke banale som fx: skrive en escribir un correo electrónico (jf ) Komposita, dvs. sammensatte ord, er relevante i samme grad som kollokationer, da de ligeledes kan være et behjælpeligt redskab for ordbogsbrugeren. Ved udarbejdelsen af disse opstod der dog en problematik. Adskillige gange var det vanskeligt at finde frem til, om der var tale om flere ord i en kollokation, eller om det var et sammensat ord, dvs. et kompositum. Der opstår jævnligt nye informationsteknologiske ord, og det er ikke umiddelbart nemt at gennemskue hvilke regler, der gør sig gældende for, hvordan et ord skal skrives. Denne problematik gjorde sig især gældende på internettet. I afsnit 2.3 vedr. den generelle arbejdsproces skitseres, hvordan jeg har udvalgt de angivne kollokationer og komposita. 9

13 UDARBEJDELSE AF IT-ORDBOG DANSK-SPANSK/SPANSK-DANSK Eksempler hjælper også ordbogsbrugeren ved oversættelse og tekstreception. Det skyldes, at sproglige og faglige informationer kommer til udtryk i eksemplerne, hvilket gør det nemmere for ordbogsbrugeren at oversætte eller forstå den faglige tekst. Eksempler kan også assistere ved tekstproduktion, da de indikerer, hvordan lemma kan bruges. Da den primære funktion i min ordbog som tidligere nævnt er oversættelse i begge sprogretninger, er det ifølge Bergenholtz og Tarp anbefalelsesværdigt at angive både danske og spanske eksempler (Bergenholtz & Tarp 1994: 142). Da min ordbog er tovejs, og idet jeg forsøger at skabe en så brugervenlig ordbog som muligt, har jeg angivet både danske og spanske eksempler i begge ordbogsdele. Dog skal det understreges, at eksemplerne er forskellige i de to ordbogsdele, så hvis brugeren har behov for endnu et eksempel, på enten dansk eller spansk, kan dette findes i ordlisten i den modsatte sprogretning. Den type eksempler, som er anvendt i denne ordbog, er belægseksempler. De består af autentiske eksempler fra faglige tekster, men er korrigeret for irrelevante oplysninger som fx personnavne eller fyldord (Bergenholtz & Tarp 1994: 141). Jeg har så vidt muligt forsøgt at undgå eksempler, hvori virksomheders eller programmers navne indgår, da disse ikke er relevante for formålet. Dog har det ikke altid kunnet lade sig gøre, da der har været tilfælde, hvor jeg har anset eksemplerne for at indeholde uddybende informationer. Et eksempel herpå er lemmaet e : Este nuevo servicio permite que el cliente de Vodafone que se encuentre en movilidad pueda gestionar de forma sincronizada las funciones de calendario, tareas y contactos de su agenda; consultar, crear, borrar y enviar correo electrónico, como si lo hiciera desde la oficina; ser avisado mediante un SMS de que ha recibido un nuevo correo o recibir alertas sobre acontecimientos importantes. (jf e) Eksemplet afspejler, at mobiltelefoni også åbner op for muligheder for blandt andet at e- maile, selvom man ikke er i nærheden af en computer. Dette anses for at være uddybende informationer til den faglige forklaring eller lemma, hvilket har været det egentlige udgangspunkt for valget af eksemplerne. De uddybende informationer øger således brugerens faglige indsigt. Det er her vigtigt at pointere, at tilstedeværelsen af eksempler, kollokationer, komposita og faglige forklaringer medvirker til, at brugergruppen får langt flere informationer om lemma, hvad der resulterer i større indsigt. Det hjælper ikke blot til en bedre oversættelse, 10

14 UDARBEJDELSE AF IT-ORDBOG DANSK-SPANSK/SPANSK-DANSK men produktion af faglige tekster vil desuden forekomme nemmere med en større indsigt i faget. Det er sandsynligvis overvejende den sekundære brugergruppe, der vil producere tekster, da der kræves en større faglig kompetence for at produktionen bliver vellykket. Dog skal det nævnes, at tekstproduktion ikke i sig selv er en prioriteret funktion i ordbogskonceptet til min ordbog. Men den muliggøres hermed ved tilstedeværelsen af de mange elementer i ordbogsartiklerne. Synonymer og antonymer er angivet for at øge såvel ordbogens brugervenlighed som ordbogsbrugerens faglige indsigt. Der forekommer dog artikler, hvor der er flere end et synonym eller antonym. Men ved tekstproduktion vil synonymer og antonymer kun være til hjælp for den sekundære brugergruppe, da kun denne vil være i stand til at vurdere, om det er det pågældende synonym eller ækvivalenten, der fx er den bedste løsning i brugerens konkrete tilfælde (Bergenholtz & Tarp 1994: 131). Hvis synonymet er mere brugt end lemma, angives det i ordbogsartiklen. Henvisninger forekommer, når ordbogsbrugeren kan opnå yderligere informationer ved at konsultere et andet lemma, som derved letter forståelsen af det oprindelige lemma. Et eksempel herpå er lemmaet internetudbyder (jf internetudbyder): internetudbyder <-en, -e, -ne> proveedor de acceso <mask> Dette fænomen dækker en organisation, som tilbyder internetadgang med dertilhørende adresse. Kunden betaler som regel et beløb, og udbyderen leverer den nødvendige software, som gør opkoblingen mulig. internet 2.3. Den generelle arbejdsproces I afsnit 1.2. blev det nævnt, at der ikke er blevet udarbejdet et tekstkorpus, da specialets omfang ikke gør det muligt. Derfor består min materialesamling af monolingvale fagbøger, bilingvale tekniske ordbøger - bl.a. dansk-engelsk og engelsk-spansk - samt internettet. Sidstnævnte var en særdeles tidskrævende kilde, da jeg konstant skulle tage højde for hjemmesidernes faglige relevans og troværdighed. I første omgang blev hvert enkelt lemma fra Dansk Sprognævns ordliste undersøgt nærmere. Lemmas betydning blev undersøgt, og da jeg ikke er ekspert på området, skulle 11

15 UDARBEJDELSE AF IT-ORDBOG DANSK-SPANSK/SPANSK-DANSK min egen faglige indsigt øges, for at jeg kunne finde frem til en faglig forklaring. Efter adskillige opslag i bøger og søgning på internettet, kunne jeg efterhånden udarbejde de faglige forklaringer, der passede til min brugergruppes behov. I kapitel 4 behandles udarbejdelsen af de faglige forklaringer mere i detaljer. Efter at have sammensat de 50 forklaringer, var den næste opgave at finde frem til de spanske ækvivalenter. Heri bestod processen i opslag i bilingvale tekniske ordbøger, hvorefter de mulige ækvivalenter blev kontrolleret gennem søgning i spansk faglitteratur og på internettet. Derefter fulgte udarbejdelsen af kollokationer og komposita. Da der ikke forekom mange af slagsen i den faglige litteratur i parpirform, gik søgningen videre på internetsøgemaskinen google: (http://www.google.com). Under avanceret søgning blev det præciseret, at jeg kun ønskede forekomster på danske hjemmesider. Lemmaet blev indtastet i søgningsfeltet, og ofte var der et meget højt antal forekomster, ud af hvilke de første 500 forekomster blev undersøgt nøjere. Hvis en kollokation eller et kompositum var fagligt relevant, dvs. karakteristisk for fagsproget og derfor potentiel, blev den noteret. Senere blev der søgt på de individuelle kollokationer og komposita. De forekomster, der her dukkede op, blev undersøgt for faglig relevans og troværdighed, hvor mange blev kasseret, da de ikke levede op til kriterierne (jf. 1.3.). Efterfølgende oversatte jeg de relevante forekomster til spansk, og så fortsatte søgningsprocessen på google, men nu kun på spanske hjemmesider. Igen blev der taget højde for faglig relevans og troværdighed, og dem, der ikke var brugbare, blev kasseret. Den samme proces blev foretaget den modsatte vej, dvs. hvor udgangssproget var spansk. Ved brug af denne metode (Bergenholtz & Tarp 1994: 122), hvor der tages udgangspunkt i begge sprog, er det normal kutyme, at de kollokationer, der findes, hvor dansk er udgangssprog, overføres til ordlisten fra dansk til spansk. Modsætningsvis overføres de kollokationer, der findes hvor udgangssproget er spansk, til ordlisten fra spansk til dansk. Således vil de samme kollokationer ikke være angivet i begge ordbogsdele. Dette er dog ikke optimalt for ordbogsbrugeren, da denne måske ikke finder frem til den ønskede kollokation i den ene af ordlisterne. Brugeren tvinges dermed til et ekstra opslag den modsatte vej for at finde den ønskede kollokation (Bergenholtz & Tarp 1994: 123). Dette ønsker jeg at undgå, hvorfor jeg har inkluderet alle kollokationer og komposita i begge ordlister. 12

16 UDARBEJDELSE AF IT-ORDBOG DANSK-SPANSK/SPANSK-DANSK Undervejs i den omfattende proces med at finde relevante kollokationer og komposita var jeg opmærksom på at finde relevante eksempler. I mange tilfælde blev eksempler noteret i forbindelse med udarbejdelsen af de faglige forklaringer, hvis det drejede sig om en uddybende eller ekstra oplysning, som kunne øge brugerens faglige viden. Når jeg stødte på potentielle synonymer, antonymer samt eksempler blev disse også noteret og senere undersøgt nærmere ved søgning på google, hvor forekomsternes faglige relevans og troværdighed blev undersøgt Vigtige overvejelser og beslutninger Nogle af de lemmaer som var fastsat af Dansk Sprognævn, valgte jeg at slette eller erstatte med andre. En søgning på google viste, at lemmaet brugervenlighedsafprøvning ikke bruges, hvorfor det blev erstattet med synonymet brugervenlighedstest, som Dansk Sprognævn selv har opgivet som synonym til lemma. Datamat bruges heller ikke, da det er en forældet betegnelse (Hansen 2002: 115). Derfor blev dette lemma slettet. Verbet ftp e blev også slettet, da det blev brugt i alt andet end faglige tekster. Enkeltstående præfikser, dvs. forstavelser, blev også slettet, da de forklares i forbindelse med de lemmaer, hvor præfikserne indgår. Til min ordbog er der ikke blevet udarbejdet en fagsystematik, hvor faget deles systematisk op for blandt andet at danne overblik over fagets omfang. Det skyldes, at jeg finder det uhensigtsmæssigt af to årsager. For det første repræsenterer de 50 lemmaer i min ordbog en meget lille del af informationsteknologiens samlede terminologi. For det andet ville en udarbejdet fagsystematik desuden virke meget tilfældig, da den netop kun ville være baseret på de 50 lemmaer, som i øvrigt blot er den ene halvdel af en ordliste på 100 almindelige it-ord. Dog skal det nævnes, at fx i forbindelse med udarbejdelsen af lemmaet link, kunne en afgrænsning af faget have lettet udarbejdelsen af den faglige forklaring, da lemma kan dække mange områder. Et ikke-kulturbundet fag defineres som et fag hvor genstandsområdet ikke forandrer sig fra land til land, fra sprogområde til sprogområde (Bergenholtz & Tarp 1994: 58) 13

17 UDARBEJDELSE AF IT-ORDBOG DANSK-SPANSK/SPANSK-DANSK hvorfor der som oftest eksisterer fuld ækvivalens mellem fagtermerne på de to sprog (Bergenholtz & Tarp 1994: 50). Derfor må informationsteknologi anses for at være et ikke-kulturbundet fag. Dog viste det sig ved udarbejdelsen af ordbogen, at der kan forekomme forskelle mellem Danmark og Spanien på ordniveau inden for dette fag. Lemmaerne hjemmeside og browser er polyseme lemmaer på dansk, hvilket betyder, at der findes mere end én spansk ækvivalent. Disse to har begge to ækvivalenter på spansk. Den ene ækvivalent til hjemmeside er página inicial, som henviser til den første side, dvs. indgangssiden på en hjemmeside. Den anden ækvivalent er página web, som dækker alle sider på internettet (jf hjemmeside). Browser kan, udover at betyde det samme på spansk som på dansk, også henføre til det der på dansk svarer til stifinderfunktionen inden for styresystemet Windows (jf browser). Efter udarbejdelsen af selve ordbogskonceptet og efterfølgende analyse af de nødvendige informationer til tilfredsstilles af mine brugergruppers behov, vil der i det følgende kapitel blive sat fokus på faglige forklaringer. 14

18 UDARBEJDELSE AF IT-ORDBOG DANSK-SPANSK/SPANSK-DANSK 3. FAGLIGE FORKLARINGER Dette afsnit vil bygge på teorier om faglige forklaringer. Det vil desuden blive diskuteret, hvorfor og hvornår de faglige forklaringer anses for at være nødvendige. Dermed vil de faktorer, der har indflydelse på, hvordan faglige forklaringer bør udarbejdes, blive skitseret. Det sidste afsnit redegør for nogle eksisterende fagordbøgers angivelse af faglige forklaringer Hvad er faglige oplysninger? Faglige oplysninger består af informationer om et lemma eller et fagligt område. Informationerne kan gives på forskellige måder i en fagsproglig ordbog. De kan angives i de konkrete ordbogsartikler enten som faglig forklaring eller endnu kortere som markering 3, eller der kan udarbejdes en selvstændig faglig introduktion. Sidstnævnte kan give et systematisk overblik over faget, men kan ikke bruges til direkte lemmasøgning (Bergenholtz & Tarp 1994: 145). I min ordbog har jeg valgt at bruge faglige forklaringer, hvilket uddybes i det følgende afsnit (jf. 3.2.). Derfor begrænses afsnittet til kun at behandle faglige forklaringer og ikke faglig indledning og markering Brugertype og ordbogsfunktion som retningslinie for indholdet i faglige forklaringer Hvad afgør, hvilken type informationer der skal sammenfattes i en faglig forklaring? Inden for de seneste år er indholdet af de faglige forklaringer blevet diskuteret meget inden for leksikografiens verden. Dog har fokus ændret sig. Før drejede det sig om, hvorvidt de forskellige informationer i opslagsværker kan deles op i semantiske (sproglige) eller encyklopædiske (faglige) informationer 4. Flere leksikografer mener, at dette er en irrelevant diskussion. I stedet fokuseres der nu mere på ordbogens brugergruppe og funktion 5 ved udarbejdelsen af informationerne i opslagsværkerne (Rasmussen 1998: 23-36). 3 En faglig markering er en kortere faglig kommentar til et lemma eller en ækvivalent (Bergenholtz & Tarp 1994: 154) 4 For nærmere diskussion se Rasmussen 1998: Det der præcist forstås ved ordbogsfunktioner er de kommunikative funktioner (jf. 2.1): reception, som betyder forståelse, produktion og oversættelse af tekster. 15

19 UDARBEJDELSE AF IT-ORDBOG DANSK-SPANSK/SPANSK-DANSK Bergenholtz & Kaufmann skrev i 1997 en artikel med titlen Terminography and Lexicography. A Critical Survey of Dictionaries from a Single Specialised Field. Forfatterne anskuer ordbøger ud fra, hvad ordbøgerne forsøger at informere om, og ikke ud fra, hvilken type information (semantisk eller encyklopædisk) de indeholder. De underopdeler leksikografiske og ikke-leksikografiske opslagsværker i tekstafhængig og ikke-tekstafhængig anvendelse. For en illustration se nedenstående figur. Figur fra Bergenholtz & Kaufmann 1997: 100 De følgende ordbogsfunktioner i ovenstående figur betragter forfatterne som værende tekstafhængige: (1) reception og (2) produktion på både fremmedsproget og modersmålet samt (3) oversættelse til og fra fremmedsproget. De funktioner, der er ikke-tekstafhængige, er tilegnelse af enten encyklopædiske eller sproglige informationer (Bergenholtz & Kaufmann 1997: 99). Samme typologi benyttes af Tarp, dog med mere præcise betegnelser, nemlig kommunikationsorienterede og vidensorienterede funktioner (Tarp 1998: 123). Således inkorporeres det vigtige aspekt vedrørende ordbogens funktioner i diskussionen om, hvilke informationer en ordbog skal indeholde. Bergenholtz & Kaufmann fokuserer ikke blot på ordbogsfunktionerne, men lægger også vægt på brugergruppens faglige 16

20 UDARBEJDELSE AF IT-ORDBOG DANSK-SPANSK/SPANSK-DANSK forudsætninger, som nødvendigvis opdeles, da der er tale om LSP, hvilket står for language for special purposes, hvilket også kan betegnes fagsprog. Figur fra Bergenholtz & Kaufmann 1997: 100 Som det ses af ovenstående figur deler forfatterne brugergrupperne op i lægmand, semiekspert og ekspert. Forfatterne analyserer nogle ordbøger inden for bioteknologi, hvor de definerer en lægmand som: potential dictionary users who have no knowledge of the basic theories of biotechnology, or the basic knowledge only, which corresponds with the general understanding with the part of the population that has obtained a higher education (Bergenholtz & Kaufmann 1997: 101). Således mener forfatterne, at informationerne i opslagsværkerne skal afhænge af hvilke ordbogsfunktioner, der skal opfyldes, og hvilke forudsætninger brugergruppen har. En mere detaljeret diskussion af, hvad der kan have indflydelse på brugergruppens forudsætninger, findes i afsnit 3.3. Der findes stor variation i forbindelse med hvordan de faglige informationer er sammenfattet i de forskellige ordbøger. Nogle ordbøger har korte og præcise forklaringer, mens andre fortæller både om lemmas oprindelse, udvikling osv., hvis det fx drejer sig om naturvidenskab. Det er forståeligt, at ordbøgerne varierer i indhold, omfang mv., da det centrale aspekt i behovet for de forskellige informationer afgøres af hvilke behov, 17

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

gelig tendens til, at fagordbøger bliver skæmmet ved en sjusket leksikografisk udførelse, der medfører, at det faglige og sproglige indhold ikke

gelig tendens til, at fagordbøger bliver skæmmet ved en sjusket leksikografisk udførelse, der medfører, at det faglige og sproglige indhold ikke Alice Lykke Holste, Tinna Nielsen, Marina Orlova-Jermark og Viktor Smith: Russisk rets- og politisprog. Grundlæggende begreber og principper. Russisk-dansk juridisk ordbog. København: Handelshøjskolens

Læs mere

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Brugen af kollokationer med præposition i juridiske fagordbøger

Brugen af kollokationer med præposition i juridiske fagordbøger Brugen af kollokationer med præposition i juridiske fagordbøger En undersøgelse af hvordan juridiske fagordbøger behandler kollokationer med præposition og et forslag til hvordan emnet kan behandles Tascha

Læs mere

Effektiv søgning på web-steder

Effektiv søgning på web-steder Effektiv søgning på web-steder 7. maj 1998 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Indhold 1. Indledning 3 1.1. Model for søgning 3 2. Forskellige former for søgning 4 2.1.

Læs mere

Informationsmanagement - for den tekniske oversætter

Informationsmanagement - for den tekniske oversætter Informationsmanagement - for den tekniske oversætter Siderne her skal forstås som et noteapparat, der i ganske kort form indeholder nogle for det meste alment accepterede holdninger til de temaer, som

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Speciale CLM spansk. Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541. Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation

Speciale CLM spansk. Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541. Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation Speciale CLM spansk Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541 Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation En eksemplarisk metode for, hvordan man kan anvende internettet

Læs mere

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv 1. 32 sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin. 2. 23 underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk,

Læs mere

Korrektur og retning som leksikografiske funktioner

Korrektur og retning som leksikografiske funktioner 117 Sven Tarp* Korrektur og retning som leksikografiske funktioner Abstract Thousands of people, in private or public companies and institutions, are daily engaged in text revision or marking. These people

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven SIDE 1 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK Fagbogen i skolehaven SIDE 2 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK fagbogen I skolehaven SIDE 3 DANSK FAGBOGEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Arbejdet med fagbøger og produktion

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

5. Retorik; skrive taler, hvor man inddrager argumentation og de forskellige appelformer.

5. Retorik; skrive taler, hvor man inddrager argumentation og de forskellige appelformer. Skrivekompetencer Genrebevidsthed 1. Reproduktion: a. Lad elever reproducere genrer, fx i forbindelse med processkrivning. Eleverne kan bruge en eksemplarisk tekst (fx en undersøgelse, artikel etc.) som

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Terminologiske og leksikografiske udfordringer hos e-conomic international a/s en undersøgelse af tilgange til oprettelse af en termbase i MultiTerm

Terminologiske og leksikografiske udfordringer hos e-conomic international a/s en undersøgelse af tilgange til oprettelse af en termbase i MultiTerm Cand.ling.merc, engelsk, TT CBS December 2011 Terminologiske og leksikografiske udfordringer hos e-conomic international a/s en undersøgelse af tilgange til oprettelse af en termbase i MultiTerm Specialeskriver:

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender Lærervejledning til det interaktive udtaleprogram Til underviser På denne side vil du kunne få et hurtigt overblik over, hvad vores interaktive udtaleprogram er, og hvad programmet kan bruges til. På siderne

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund Det Nye Testamente lyd-app v. Stefan Lykkehøj Lund Indledning For nogle år siden, fik jeg Det Nye Testamente som lydbog på USB. I starten lyttede jeg en del med tiden blev det dog til mindre og mindre.

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

brug nettet / lær at søge effektivt

brug nettet / lær at søge effektivt brug nettet / lær at søge effektivt Med netmedierne kan du gratis og lovligt: Downlåne materiale direkte til din egen pc Undgå ventetid Få adgang til et utal af fuldtekst artikler fra diverse tidsskrifter

Læs mere

Skriv en artikel. Korax Kommunikation

Skriv en artikel. Korax Kommunikation Skriv en artikel Indledningen skal vække læserens interesse og få ham eller hende til at læse videre. Den skal altså have en vis appel. Undgå at skrive i kronologisk rækkefølge. Det vækker ofte større

Læs mere

24. maj 2015. Kære censor i skriftlig fysik

24. maj 2015. Kære censor i skriftlig fysik 24. maj 2015 Kære censor i skriftlig fysik I år afvikles den første skriftlig prøve i fysik den 26. maj, mens den anden prøve først er placeret den 2. juni. Som censor vil du normalt kun få besvarelser

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret 2005-2006 Revideret i skoleåret 2010/2011 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 9, s. 99-109.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 9, s. 99-109. Side 1 af 9 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 9, s. 99-109. At vide Hvordan får man mest mulig brugbar viden? Når man læser tekster, finder materiale og opsøger

Læs mere

Henning Bergenholtz, Helle Dam, Torben Henriksen: Udarbejdelse af en spansk-dansk juridisk ordbog: overvejelser og løsninger

Henning Bergenholtz, Helle Dam, Torben Henriksen: Udarbejdelse af en spansk-dansk juridisk ordbog: overvejelser og løsninger Henning Bergenholtz, Helle Dam, Torben Henriksen: 127 Udarbejdelse af en spansk-dansk juridisk ordbog: overvejelser og løsninger 1. Indledning Baggrunden for dette indlæg er, at vi på forskellig vis er

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

DI og DI ITEKs vejledning om cookiebekendtgørelsen

DI og DI ITEKs vejledning om cookiebekendtgørelsen DI og DI ITEKs vejledning om cookiebekendtgørelsen Udgivet af: DI ITEK Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 978-87-7353-989-7 0.02.13 Kort baggrund Det er på baggrund af EU-lovgivning forbudt af lagre og

Læs mere

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for?

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? Indhold Side 1. Praktiske forberedelser 2 2. Filmens opbygning 3 3. Pædagogik og anvendelse 4 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? 5 5. Hvorfor er det relevant at vise filmen? 5 6. Hvad opnår du

Læs mere

Ordforrådstilegnelse i fremmedsprog. CFU Hjørring

Ordforrådstilegnelse i fremmedsprog. CFU Hjørring Ordforrådstilegnelse i fremmedsprog CFU Hjørring Indhold og intention Fokus på ordforrådstilegnelsens vigtighed Hvorfor? Hvordan? Kort gennemgang af hvorfor Ideer til praksis. Hvorfor? Kommer det ikke

Læs mere

Clarified Communications

Clarified Communications Clarified Communications WebWorks Kapitel 1 Hvem er vi? WebWorks blev grundlagt med udgangspunkt i elektronikindustriens behov for danske vejledninger. Historien WebWorks blev grundlagt i 2004 som en direkte

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

af Astrid Emborg Cand.ling.merc. i engelsk, Copenhagen Business School Oktober 2011

af Astrid Emborg Cand.ling.merc. i engelsk, Copenhagen Business School Oktober 2011 - et online opslagsværk af Astrid Emborg Cand.ling.merc. i engelsk, Copenhagen Business School Oktober 2011 Vejleder: Henrik Køhler Simonsen, Institut for internationale sprogstudier og vidensteknologi

Læs mere

IT Support Guide. Opsætning af netværksinformationer i printere

IT Support Guide. Opsætning af netværksinformationer i printere IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Program: Hardware / Software Program sprog version: Guide emne: Opsætning af netværksinformationer i printere Publikationsnr.: 040109.02.01 Udgivet

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog:

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog: Medfødt grammatik I slutningen af 1950 erne argumenterede lingvisten Noam Chomsky for, at sprogets generativitet måtte indeholde nogle komplekse strukturer. Chomskys argumentation bestod primært af spørgsmålet

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

1. Baggrund og problemstilling

1. Baggrund og problemstilling 1. Baggrund og problemstilling 1.1 Baggrund Opgavestiller og fremtidig bruger af systemet er klinikken Tandlæge Annelise Bom 1. Opgaven udspringer af et ønske om at forbedre aftalestyringen. Nøgleordene

Læs mere

Lær at søge effektivt!

Lær at søge effektivt! Lær at søge effektivt! Her i folderen får du: Tips og tricks til, hvordan du bedst søger information. En præsentation af gode databaser til informationssøgning. Bliv oprettet som bruger på Aarhus Kommunes

Læs mere

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester Sprog og jura Semester: Efteråret 2003 og foråret 2004 NB: Studerende, der har været på udlandsophold i 5. semester, tilbydes et opsamlingsforløb i sprog og jura i foråret 2004. De som ønsker at benytte

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

Intro til design og brug af korpora

Intro til design og brug af korpora Intro til design og brug af korpora Jørg Asmussen ja@dsl.dk Det Danske Sprog- og Litteraturselskab www.dsl.dk Intro til design og brug korpuslingvistik af korpora Jørg Asmussen ja@dsl.dk Det Danske Sprog-

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Koncernrelateret energi- og miljøordbog

Koncernrelateret energi- og miljøordbog Franziskus Geeb* 203 Koncernrelateret energi- og miljøordbog Dette bidrag kommer ikke så meget ind på de metaleksikografiske aspekter, men vil fokusere på praktiske erfaringer fra en virksomhed. Her vises

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Udkast til fagbeskrivelse for engelsk

Udkast til fagbeskrivelse for engelsk Udkast til fagbeskrivelse for engelsk fag Engelsk modul 1. fagets formål Formålet med undervisningen i engelsk er at kvalificere unge og voksne til at forbedre deres almene kundskaber og personlige kompetencer,

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

ISLEX. Islandsk-skandinavisk webordbog. Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum Árni Magnússon-instituttet for islandske studier. 1.

ISLEX. Islandsk-skandinavisk webordbog. Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum Árni Magnússon-instituttet for islandske studier. 1. MÁLFRÍÐUR 11 ISLEX Islandsk-skandinavisk webordbog Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum Árni Magnússon-instituttet for islandske studier Projektet er for det meste finansieret af de fire landes

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Trin - og slutmål for faget Tysk

Trin - og slutmål for faget Tysk Trin - og slutmål for faget Tysk Beskrivelse af undervisningen i 6.klasse Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger. Fra begyndelsen af forløbet skal undervisningen tilrettelægges,

Læs mere

2 nye bøger om Facilities Management

2 nye bøger om Facilities Management Artikel til Facilities 2 nye bøger om Facilities Management Per Anker Jensen Lektor, Civilingeniør, PhD, MBA Leder af Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske

Læs mere

Henning Bergenholtz* & John Bergenholtz* 193 Lars Eriksen: Tysk dansk Computerordbog med de engelske fagudtryk/deutsch dänisches Computerwörterbuch mit den englischen Fachausdrücken Hammel: Sali Data,

Læs mere

Vejledning i opgaveskrivning

Vejledning i opgaveskrivning 1. Introduktion: Dette dokument er en vejledning til udarbejdelse af skriftlige opgaver ved IVA, og kan basalt set betragtes som en slags huskeliste vedr. forhold man som studerende skal være opmærksom

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

Per Ankjærs artikler. Introduktion & oversigt

Per Ankjærs artikler. Introduktion & oversigt Per Ankjærs artikler. Introduktion & oversigt Plan98 er en organisation der udvikler sine metoder på basis af erfaringer. Enhver artikel der henviser til eller omhandler en praksis kan derfor risikere

Læs mere

Dictogloss i undervisningen

Dictogloss i undervisningen Annette Pedersen Cand. mag. i dansk og filosofi/videnskabsteori, Sprogcentret K.I.S.S. anetq@oncable.dk Rikke Jensen cand. mag. i dansk med tilvalg i musik, Sprogcentret K.I.S.S. rikkej71@hotmail.com Dictogloss

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

En svensk version af dette dokument kan hentes her: http://itu.dk/ people/hagerman/riktlinjer.pdf (500 kb)

En svensk version af dette dokument kan hentes her: http://itu.dk/ people/hagerman/riktlinjer.pdf (500 kb) Denne guide er skrevet til folk, som laver hjemmesider med Øresundsregionen som målgruppe. Hvilket sprog skal man skrive på dansk eller svensk, eller måske engelsk? Hvordan kommunikerer man mest effektivt

Læs mere

Databaseteori. 19. Databaser. 20. Kartotek eller database. 21. Database

Databaseteori. 19. Databaser. 20. Kartotek eller database. 21. Database Databaseteori 19. Databaser Fra længe før EDB alderen har man haft arkiver med viden: lande har haft folkeregistre med oplysninger om landet borgere, firmaer har haft oplysninger om kunder og salg, man

Læs mere

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd.

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd. Studienævn for International Virksomhedskommunikation Sådan undgår du at blive taget for eksamenssnyd! Hver eneste eksamenstermin bliver nogle IVK-studerende indberettet til universitetets rektor for at

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Specialeafhandling cand.ling.merc., engelsk

Specialeafhandling cand.ling.merc., engelsk 1 Indholdsfortegnelse Side Forord 2 English summary 3 1. Indledning og problemformulering 5 2. Brugerprofil og funktion 6 2.1 Introduktion til forsikringsbranchen 9 3. Kritik af foreliggende fremstillinger

Læs mere

Orlando Galindo: Erhvervs- og økonomiordbog Dictionnaire économique et de l entreprise Dansk- Fransk Danois-Français. GTO Forlag 1990, 284 sider.

Orlando Galindo: Erhvervs- og økonomiordbog Dictionnaire économique et de l entreprise Dansk- Fransk Danois-Français. GTO Forlag 1990, 284 sider. Grete Duvå 147 Orlando Galindo: Erhvervs- og økonomiordbog Dictionnaire économique et de l entreprise Dansk- Fransk Danois-Français. GTO Forlag 1990, 284 sider. Selv om der i den senere tid er kommet flere

Læs mere

Vejledning til større skriftlige opgaver

Vejledning til større skriftlige opgaver Vejledning til større skriftlige opgaver INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Indledning..... 2 1. Opgavens opbygning...3 1.1. Om forside.. 3 1.2. Om abstract......3 1.3. Om indholdsfortegnelse... 3 1.4. Om opgavens

Læs mere

LEDA-Nyt nr. 40 Okt. 2005 Redigeret af Inger Schoonderbeek Hansen og Liisa Theilgaard

LEDA-Nyt nr. 40 Okt. 2005 Redigeret af Inger Schoonderbeek Hansen og Liisa Theilgaard L E DA LEKSIKOGRAFER I D A N M A R K LEDA-Nyt nr. 40 Okt. 2005 ISSN 0908-355 Redigeret af Inger Schoonderbeek Hansen og Liisa Theilgaard Indhold Indkaldelse til medlemsmøde s. 3 NorNa begrebsindeks og

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Almen studieforberedelse

Almen studieforberedelse Almen studieforberedelse Synopsiseksamen 2014 - specielt om opgaven med innovation Thisted Gymnasium & HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Leksikologiske analyser og beskrivelser ctr. leksikografiske angivelser

Leksikologiske analyser og beskrivelser ctr. leksikografiske angivelser Henning Bergenholtz * 21 Leksikologiske analyser og beskrivelser ctr. leksikografiske angivelser Bemærkninger til Undine Kramer: Lexikologischlexikographische Aspekte der deutschen Gegenwartssprache. Berlin

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere