Udarbejdelse af it-ordbog Dansk-spansk Spansk-dansk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udarbejdelse af it-ordbog Dansk-spansk Spansk-dansk"

Transkript

1 SPECIALE CLM-SPANSK Opgaveskriver: Kathrine Holm Nilsson Studienr Vejleder: Sven Tarp Spansk Institut Handelshøjskolen i Århus Udarbejdelse af it-ordbog Dansk-spansk Spansk-dansk Handelshøjskolen i Århus Oktober 2003

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING Problemformulering Afgrænsning Kilder Opbygning ORDBOGSKONCEPT Brugerprofil, funktion og ordbogstype Makro- og mikrostruktur Makrostruktur Mikrostruktur Den generelle arbejdsproces Vigtige overvejelser og beslutninger FAGLIGE FORKLARINGER Hvad er faglige oplysninger? Brugertype og ordbogsfunktion som retningslinie for indholdet i faglige forklaringer Hvorfor og hvornår er faglige forklaringer nødvendige? Stil, omfang og sprog i faglige forklaringer Eksempler på eksisterende fagordbøger UDARBEJDELSE AF FAGLIGE FORKLARINGER I ORDBOGEN Kritik af de faglige forklaringer i Dansk Sprognævns ordliste Funktionen i Dansk Sprognævns ordliste De faglige forklaringer i Dansk Sprognævns ordliste Tilpasning af forklaringerne til min ordbog Brugergruppens og ordbogsfunktionens indflydelse på udarbejdelsen af faglige forklaringer Stil, omfang og sprog i de faglige forklaringer Arbejdsprocessen med de faglige forklaringer...35

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5. DANSK-SPANSK/SPANSK-DANSK IT-ORDBOG (EKSEMPLARISK) Introduktion Dansk-spansk it-ordbog Spansk-dansk it-ordbog KONKLUSION PERSPEKTIVERING RESUMEN ESPAÑOL...76 LITTERATURLISTE...78

4 UDARBEJDELSE AF IT-ORDBOG DANSK-SPANSK/SPANSK-DANSK 1. INDLEDNING Faget informationsteknologi udvikler sig med hastige skridt. Der opstår konstant nye produkter, og de eksisterende produkter bliver bedre og hurtigere. I den vestlige verden er det nærmest blevet obligatorisk at have adgang til en pc, og i særdeleshed til én, der har internetadgang. Pc ens og internettet bruges i så mange forskellige situationer og af så mange forskellige mennesker, at ord og vendinger inden for faget er blevet en naturlig del af det aktuelle sprog. Men det kommer nok bag på mange, at også sproget har været i stand til at udvikle sig tilsvarende hastigt. I og med at skabelsen af de første computere (Hansen 2002: 114) og den senere udvikling af blandt andet software fra fx Silicon Valley (Hansen 2002: 567) har fundet sted i USA, er det ikke overraskende, at det er det engelske sprog, der præger faget i så stort omfang, som det gør. Det danske sprog er meget modtageligt over for fremmedord fra engelsk, og derfor er adskillige ord og vendinger blevet inkorporeret i det danske sprog (Hansen et al. 2000) - tænk blot på ord som cookie, computer og internet. Det er ord, de fleste kender, eller i det mindste har hørt omtalt. Men hvornår bruges de danske endelser på ordene, og hvornår bruges de engelske? Det er ikke altid nemt at finde frem til. Tilsvarende problem finder vi i forbindelse med spansk, der traditionelt har tendens til at oversætte ord og vendinger fra andre sprog i stedet for at låne (Preisler 1998). Hvis man står i en oversættelsessituation, hvor en tekst på spansk omhandlende informationsteknologi skal oversættes til dansk, hvilke grammatiske regler gør sig så gældende på dansk? Problematikken omkring de sproglige konventioner inden for dette fag ligger til grund for valget af mit specialeemne, som er udarbejdelse af en it-ordbog inden for sprogene dansk og spansk. Samtidig eksisterer der ikke nogen fagordbog inden for informationsteknologi i sprogene spansk og dansk, hvilket kunne være yderst ønskværdigt for brugere i diverse oversættelsessituationer Problemformulering Dette speciales hovedformål er derfor: 1. At udarbejde en eksemplarisk fagordbog inden for informationsteknologi i sprogene dansk og spansk. 1

5 UDARBEJDELSE AF IT-ORDBOG DANSK-SPANSK/SPANSK-DANSK Ved ordet eksemplarisk forstås, at ordbogen er et bud på, hvordan jeg mener, at en itordbog skal konstrueres. Herunder vil følgende underspørgsmål blive behandlet: - hvilke elementer er relevante ved udarbejdelse af en fagordbog, og hvordan får disse indflydelse på informationerne i ordbogsartiklerne? Som man vil kunne observere i løbet af specialet, er de faglige forklaringer et centralt element i min ordbog, hvorfor disse studeres nærmere. Derfor er et andet formål med specialet at diskutere: 2. Hvilke elementer har afgørende betydning for informationerne i de faglige forklaringer, og hvordan får disse elementer indflydelse på min ordbog? 1.2. Afgrænsning Ved udarbejdelsen af en faglig ordbog er sammensætningen af et tekstkorpus den mest sikre arbejdsmetode (Bergenholtz & Tarp 1994: 102). Korpusset sammensættes ved, at et omfattende antal faglige tekster scannes ind i en database, hvorefter forskellige programmer anvendes til at hente de oplysninger ud, som forekommer relevante for det pågældende fag. Dette speciales omfang tillader ikke en så omfattende arbejdsmetode, hvorfor arbejdsmetoden her har været markant anderledes. Jeg har valgt at arbejde ud fra en allerede eksisterende ordliste udarbejdet af Dansk Sprognævn. Ordlisten, som Sprognævnet kalder Definitioner og eksempler på brug af nogle almindelige it-ord (Dansk Sprognævn 2001), omfatter 100 af de mest almindelige danske it-ord. Under udarbejdelsen af konceptet til ordbogen har jeg vurderet, at ordbogen primært skal bruges i forbindelse med oversættelse. I en sådan situation er det optimalt at angive en ordliste i begge sprogretninger, hvilket betegnes som en tovejsordbog (Bergenholtz & Tarp 1994: 49). I dette tilfælde drejer det sig om ordlister fra dansk til spansk og fra spansk til 2

6 UDARBEJDELSE AF IT-ORDBOG DANSK-SPANSK/SPANSK-DANSK dansk. Da min ordbog bliver tovejs, begrænses den til at omfatte de første 50 lemmaer 1 fra ovennævnte ordliste, så der i alt angives 100 lemmaer, 50 i hver sprogretning Kilder I stedet for at arbejde med et tekstkorpus har min materialesamling til udarbejdelsen af ordbogen bestået af følgende litteratur: monolingvale, dvs. ensproglige, fagbøger og bilingvale, dvs. tosprogede, tekniske fagordbøger. Derudover har internettet, og især internetsøgemaskinen google (http://www.google.com), været et yderst brugbart arbejdsredskab. Google er brugt, da det er den søgemaskine, der søger i det største antal hjemmesider af alle søgemaskiner. Desværre er den ikke fuldendt. Man får fx samme søgeresultater, hvis man søger efter et ord, der er sammensat ved en bindestreg, som hvis man søger efter det samme ord, men delt i to. Problemet ved søgemaskinen vurderes ikke at være omfattende. Derfor benyttes google, sammen med den øvrige faglitteratur, som et brugbart alternativ til et tekstkorpus. Ved brug af internettet er det yderst vigtigt, at holde sig for øje, at alle og enhver kan lægge noget ud på internettet. I forbindelse med udarbejdelsen af min ordbog har jeg konstant skullet tage stilling til dokumenternes troværdighed. Hermed menes det, at forfatteren eller virksomheden, som står til ansvar for hjemmesiden, skal være kompetent inden for informationsteknologi, for at informationerne på hjemmesiden bruges. Derfor kommer de hjemmesider, som jeg har brugt informationer fra, fra organisationer, virksomheder eller institutter, der har en eller anden form for faglig kompetence inden for informationsteknologi. Derudover undersøges hjemmesidernes faglige relevans. Herved forstås at de konkrete informationer på hjemmesiden skal have noget med informationsteknologi at gøre Opbygning Specialet består af fire dele: Den første del omfatter konceptet til ordbogen (kap. 2). Her skitseres og kommenteres nærmere hvem der skal bruge ordbogen, og hvad den skal bruges til. Ordbogens struktur 1 Lemma er den videnskabelige benævnelse for, hvad der populært kaldes opslags- eller indgangsord, (Bergenholtz & Tarp 1994: 11). 3

7 UDARBEJDELSE AF IT-ORDBOG DANSK-SPANSK/SPANSK-DANSK og indhold beskrives, og de relevante elementer for selve ordbogsartiklerne diskuteres. Afslutningsvis beskrives den generelle arbejdsproces. Den anden del af specialet er primært et teoretisk afsnit, hvor emnet faglige forklaringer behandles i detaljer (kap. 3). Herunder diskuteres hvilke principper, der har indflydelse på udarbejdelsen af faglige forklaringer, og hvilke effekter det får på min ordbog. Derefter opstilles nogle eksempler på eksisterende faglige forklaringer. Specialets næste kapitel (kap.4) omfatter udarbejdelsen af de faglige forklaringer til min ordbog. De faglige forklaringer fra Dansk Sprognævns ordliste, og hvordan de får indflydelse på mine faglige forklaringer, diskuteres. Kapitlets sidste del omhandler andre elementers indflydelse på, hvordan mine forklaringer skal udarbejdes for at opfylde formålene. Kapitel 5 er den praktiske del, hvor resultatet af ordbogsarbejdet præsenteres i selve ordbogen. Her illustreres de elementer, som er blevet diskuteret gennem specialets fire første kapitler. Som sagt drejer det sig om en bilingval tovejs fagordbog inden for faget informationsteknologi i sprogene spansk og dansk. Afslutningsvis konkluderes der på resultaterne og perspektiveres til et fremtidigt leksikografisk arbejde. 4

8 UDARBEJDELSE AF IT-ORDBOG DANSK-SPANSK/SPANSK-DANSK 2. ORDBOGSKONCEPT Som sprogstuderende har jeg erfaret, at ikke alle ordbøger er lige brugervenlige. For at udarbejde en brugervenlig ordbog er det grundlæggende ifølge Tarp at fokusere på brugerne og deres behov (Tarp 1998: 124). Det er derfor vigtigt at fastsætte en brugerprofil, hvilket vil sige, at man afgør, hvem der skal bruge ordbogen, i hvilke situationer den skal anvendes, og hvordan behovene skal indfries. Disse behov får afgørende betydning for ordbogens funktioner og danner dermed rammerne for den videre udarbejdelse af ordbogen. I dette kapitel fastsættes brugergrupperne og deres behov. Dermed beskrives desuden relevante elementer i ordbogsartiklerne, der findes nødvendige for at indfri de forskellige behov. Der redegøres for hvordan selve arbejdsprocessen har fundet sted, samt hvilke afgørende overvejelser, der er blevet gjort gennem hele forløbet. 2.1 Brugerprofil, funktion og ordbogstype Ordbogen i dette speciale henvender sig til to brugergrupper: en primær og en sekundær brugergruppe. Den primære består af personer, der har stiftet mindst en smule bekendtskab med det spanske sprog. Her er eksempelvis tale om sprogstuderende. Denne gruppes behov består i assistance i forbindelse med oversættelse af især faglige tekster, men også ikke-faglige tekster, hvor it-ord indgår. Den sekundære brugergruppe består af professionelle oversættere, der fortrinsvis arbejder med faglige tekster. Det forekommer næsten usandsynligt, at en tertiær gruppe, bestående af fagfolk inden for it-verdenen, vil kunne bruge ordbogen, da de naturligvis også skal beskæftige sig med spansk. Derfor anses denne gruppe ikke som mulig bruger af ordbogen. De grundlæggende forskelle på den primære og sekundære brugergruppe er deres faglige indsigt, deres arbejdsopgaver og deres respektive beherskelse af fremmedsproget, hvilket får betydning for hvilke informationer, der medtages i ordbogen. I afsnit bliver der redegjort for de forskellige elementer, der inkluderes i ordbogsartiklerne. Hvilke kommunikative funktioner skal denne ordbog opfylde? Der skelnes normalt mellem (1) reception, dvs. tekstforståelse, og (2) produktion, som både kan foregå på brugerens modersmål, eller på fremmedsproget samt (3) oversættelse til og fra modersmålet 5

9 UDARBEJDELSE AF IT-ORDBOG DANSK-SPANSK/SPANSK-DANSK (Bergenholtz & Tarp 1994: 18). Ordbogens primære funktion er oversættelse til og fra spansk, hvorfor ordbogen skal være tovejs. Dvs. der opstilles to ordlister, en i hver sprogretning. Tovejsfunktionen er ønskværdig, da den er optimal for at kunne løse de mange problemer, man kan støde på i oversættelsesprocessen fra modersmål til fremmedsprog (Tarp 2002: kap. 6). Det stemmer desuden overens med mine egne erfaringer som sprogstuderende, hvor jeg ofte har følt mig nødsaget til ordbogsopslag i den modsatte sprogretning af den sprogretning, som jeg arbejdede med. En sekundær funktion, som ordbogsbrugeren vil have behov for, at ordbogen opfylder, er reception på begge sprog. Reception er nødvendig, fordi den primære brugergruppe, som i øvrigt har ingen eller kun ringe faglig indsigt inden for informationsteknologien, vil have brug for mindst en smule faglig indsigt, hvis en oversættelse skal være vellykket (Bergenholtz & Tarp 1994: 146). Derfor har jeg valgt at inkludere faglige forklaringer, da de yder en stor hjælp til forståelse af de faglige tekster. Brugerens modersmål, hvilket også er et vigtigt aspekt ved udarbejdelse af ordbøger (Bergenholtz & Tarp 1994: 17), vil i dette tilfælde være dansk, hvorfor oplysningerne i ordbogen sammenfattes på dansk. Den primære brugergruppe består som nævnt af blandt andre sprogstuderende, der har ringe eller blot en smule faglig indsigt. Denne gruppe kan således betegnes lægfolk. Afsnit 3.2. omfatter blandt andet en opdeling af ordbogsbrugere efter deres faglige kompetence, hvor begrebet lægfolk diskuteres mere i detaljer. Da det som nævnt er vigtigt at have mindst en smule indsigt i faget for at kunne oversætte optimalt, vil det være nødvendigt at inkorporere faglige forklaringer i ordbogsartiklerne. I afsnit 3.3 diskuteres brugernes faglige forudsætning og hvilken indflydelse, det får på de faglige forklaringer. Den sekundære brugergruppe, dvs. oversætteren, vil ikke nødvendigvis have brug for lige så mange informationer som den primære, da oversætteren sandsynligvis har en større faglig indsigt end den primære brugergruppe. Oversætteren arbejder fx med faglige og ikke-faglige tekster inden for informationsteknologien, og vil måske blot sikre sig den 6

10 UDARBEJDELSE AF IT-ORDBOG DANSK-SPANSK/SPANSK-DANSK rigtige ækvivalent 2 ved et opslag i ordbogen, eller finde informationer om sprogbrugen inden for informationsteknologi. Ofte er det tilfældet, at lægfolk ikke behersker modersmålet optimalt, når det drejer sig om et bestemt fagsprog. Derfor vil nogle sproglige oplysninger som fx grammatik, være til stor hjælp for brugeren (Bergenholtz & Tarp 1994: 17). Da informationsteknologien i meget høj grad domineres af engelsk, er der endnu større grund til at lette brugerens arbejde ved at give informationer om den danske grammatik, idet brugen af it-ord kan afvige fra de almindelige sprogkonventioner. Da brugergrupperne behersker fremmedsproget på forskellige niveauer, er det nødvendigt med forskellige typer sproginformationer i ordbogen. Nogle informationer vil forekomme overflødige, fx for de brugere der har en stor beherskelse af fremmedsproget. Da grammatiske problemer, der opstår på grund af præget fra det engelske sprog, også forekommer på spansk, finder jeg det hensigtsmæssigt at inkludere en stor del grammatiske oplysninger i begge ordlister (jf ). Ordbogsbrugerne forventes at have en del kendskab til ordbogsbrug, da de mindst erfarne er sprogstuderende, hvilket indebærer en del arbejde med ordbøger. Derfor er det ikke nødvendigt at forklare brugerne, hvordan ordbogen fungerer. Dog er en oversigt over de anvendte tegn og forkortelser i ordbogen nødvendig (jf og 5.3.) Makro- og mikrostruktur Inden udarbejdelsen af ordbogsartiklerne er det meget vigtigt at have fastlagt nogle klare retningslinier for at lette selve udarbejdelsen af ordbogen. Her er en fastlagt makro- og mikrostruktur hensigtsmæssig. Makrostrukturen er den overordnede struktur af alle lemmaer i selve ordlisten. Den kan enten være ordnet alfabetisk eller efter en anden systematisk opbygning. Mikrostrukuren er opbygningen af informationerne i de konkrete ordbogsartikler (Bergenholtz & Tarp 1994: 11). I dette afsnit beskrives makro- og 2 Ækvivalent er benævnelsen for oversættelsen til et andet sprog af et lemma eller et andet udtryk på udgangssproget,og ækvivalenter optræder således kun i forbindelse med bi- og polylingvale ordbøger (Bergenholtz & Tarp 1994: 11). 7

11 UDARBEJDELSE AF IT-ORDBOG DANSK-SPANSK/SPANSK-DANSK mikrostrukturen i min ordbog, og det diskuteres hvorfor de forskellige elementer i ordbogsartiklerne er inkluderet Makrostruktur Den anvendte makrostruktur i ordbogen opstiller lemmaerne i alfabetisk rækkefølge. Tegn, så som bindestreger, anses ikke for bogstaver, hvorfor fx lemmaet e placeres før lemmaet emotikon Mikrostruktur Ordbogsartiklerne indeholder følgende elementer i nævnte rækkefølge: Ordbogsdelen dansk-spansk Lemma (DK) Dansk grammatik Spansk ækvivalent Spansk grammatik Faglig forklaring på dansk Eventuelle kollokationer Dansk eksempel Spansk eksempel Evt. danske komposita Evt. dansk synonym Evt. spansk synonym Evt. dansk antonym Evt. spansk antonym Ordbogsdelen spansk-dansk Lemma (SP) Spansk grammatik Dansk ækvivalent Dansk grammatik Faglig forklaring på dansk Eventuelle kollokationer Spansk eksempel Dansk eksempel Evt. spanske komposita Evt. spansk synonym Evt. dansk synonym Evt. spansk antonym Evt. dansk antonym Som sagt er lemmaerne i den danske ordbogsdel de 50 første ord i Dansk Sprognævns ordliste over almindelige it-ord (Dansk Sprognævn 2001). Fra spansk til dansk er lemmaerne de tilsvarende ækvivalenter, som er overført fra den dansk-spanske ordbogsdel. Ved verber og adjektiver angives ordklassen, men da de fleste lemmaer er substantiver, er oplysningen om ordklasse udeladt i disse tilfælde. Hvis der ikke anføres en ordklasse i den modsatte sprogretning, skyldes det, at der ikke er tale om ordklasseskift. 8

12 UDARBEJDELSE AF IT-ORDBOG DANSK-SPANSK/SPANSK-DANSK Genus angives altid. Pluralisbøjningerne på spansk angives kun, hvis det afviger fra det normale bøjningsmønster. Brugeren forventes at have kendskab til almindelig pluralisbøjning, eftersom brugeren har mindst en smule kendskab til sproget (jf. 2.1). Som tidligere nævnt finder jeg det relevant at inkludere mange grammatiske informationer, som er brugbare i en oversættelsessituation. De faglige forklaringer, der, som tidligere nævnt er udarbejdet på dansk, er inkluderet i begge ordlister for at øge brugervenligheden i ordbogen. Ordbogsbrugeren tvinges hermed ikke til at foretage endnu et opslag i den anden sprogretning, hvis de faglige forklaringer fx kun blev angivet i den danske ordliste. Dermed er de faglige forklaringer i de to ordlister identiske. En længere diskussion af faglige forklaringer findes i kapitel 3. Kollokationer, dvs. ordforbindelser, er inkluderet i ordbogsartiklerne for at hjælpe ordbogsbrugeren til en oversættelse, der ikke blot er sproglig korrekt, men som også svarer til fagets sprogkonventioner. Desuden er tilstedeværelsen af kollokationer med til at opfylde ordbogsbrugernes eventuelle behov ved produktion af faglige tekster på både dansk og spansk (Bergenholtz & Tarp 1994: 118). Det er dog blot de kollokationer, som synes relevante for faget, der er opgivet. Hermed menes der, at de kollokationer, som er inkluderet i ordbogen skal være kollokationer, der er karakteristiske for fagsproget inden for informationsteknologi. Det skal nævnes, at it-sproget inkorporeres mere og mere i almensproget, hvorfor nogle kollokationer kan virke banale som fx: skrive en escribir un correo electrónico (jf ) Komposita, dvs. sammensatte ord, er relevante i samme grad som kollokationer, da de ligeledes kan være et behjælpeligt redskab for ordbogsbrugeren. Ved udarbejdelsen af disse opstod der dog en problematik. Adskillige gange var det vanskeligt at finde frem til, om der var tale om flere ord i en kollokation, eller om det var et sammensat ord, dvs. et kompositum. Der opstår jævnligt nye informationsteknologiske ord, og det er ikke umiddelbart nemt at gennemskue hvilke regler, der gør sig gældende for, hvordan et ord skal skrives. Denne problematik gjorde sig især gældende på internettet. I afsnit 2.3 vedr. den generelle arbejdsproces skitseres, hvordan jeg har udvalgt de angivne kollokationer og komposita. 9

13 UDARBEJDELSE AF IT-ORDBOG DANSK-SPANSK/SPANSK-DANSK Eksempler hjælper også ordbogsbrugeren ved oversættelse og tekstreception. Det skyldes, at sproglige og faglige informationer kommer til udtryk i eksemplerne, hvilket gør det nemmere for ordbogsbrugeren at oversætte eller forstå den faglige tekst. Eksempler kan også assistere ved tekstproduktion, da de indikerer, hvordan lemma kan bruges. Da den primære funktion i min ordbog som tidligere nævnt er oversættelse i begge sprogretninger, er det ifølge Bergenholtz og Tarp anbefalelsesværdigt at angive både danske og spanske eksempler (Bergenholtz & Tarp 1994: 142). Da min ordbog er tovejs, og idet jeg forsøger at skabe en så brugervenlig ordbog som muligt, har jeg angivet både danske og spanske eksempler i begge ordbogsdele. Dog skal det understreges, at eksemplerne er forskellige i de to ordbogsdele, så hvis brugeren har behov for endnu et eksempel, på enten dansk eller spansk, kan dette findes i ordlisten i den modsatte sprogretning. Den type eksempler, som er anvendt i denne ordbog, er belægseksempler. De består af autentiske eksempler fra faglige tekster, men er korrigeret for irrelevante oplysninger som fx personnavne eller fyldord (Bergenholtz & Tarp 1994: 141). Jeg har så vidt muligt forsøgt at undgå eksempler, hvori virksomheders eller programmers navne indgår, da disse ikke er relevante for formålet. Dog har det ikke altid kunnet lade sig gøre, da der har været tilfælde, hvor jeg har anset eksemplerne for at indeholde uddybende informationer. Et eksempel herpå er lemmaet e : Este nuevo servicio permite que el cliente de Vodafone que se encuentre en movilidad pueda gestionar de forma sincronizada las funciones de calendario, tareas y contactos de su agenda; consultar, crear, borrar y enviar correo electrónico, como si lo hiciera desde la oficina; ser avisado mediante un SMS de que ha recibido un nuevo correo o recibir alertas sobre acontecimientos importantes. (jf e) Eksemplet afspejler, at mobiltelefoni også åbner op for muligheder for blandt andet at e- maile, selvom man ikke er i nærheden af en computer. Dette anses for at være uddybende informationer til den faglige forklaring eller lemma, hvilket har været det egentlige udgangspunkt for valget af eksemplerne. De uddybende informationer øger således brugerens faglige indsigt. Det er her vigtigt at pointere, at tilstedeværelsen af eksempler, kollokationer, komposita og faglige forklaringer medvirker til, at brugergruppen får langt flere informationer om lemma, hvad der resulterer i større indsigt. Det hjælper ikke blot til en bedre oversættelse, 10

14 UDARBEJDELSE AF IT-ORDBOG DANSK-SPANSK/SPANSK-DANSK men produktion af faglige tekster vil desuden forekomme nemmere med en større indsigt i faget. Det er sandsynligvis overvejende den sekundære brugergruppe, der vil producere tekster, da der kræves en større faglig kompetence for at produktionen bliver vellykket. Dog skal det nævnes, at tekstproduktion ikke i sig selv er en prioriteret funktion i ordbogskonceptet til min ordbog. Men den muliggøres hermed ved tilstedeværelsen af de mange elementer i ordbogsartiklerne. Synonymer og antonymer er angivet for at øge såvel ordbogens brugervenlighed som ordbogsbrugerens faglige indsigt. Der forekommer dog artikler, hvor der er flere end et synonym eller antonym. Men ved tekstproduktion vil synonymer og antonymer kun være til hjælp for den sekundære brugergruppe, da kun denne vil være i stand til at vurdere, om det er det pågældende synonym eller ækvivalenten, der fx er den bedste løsning i brugerens konkrete tilfælde (Bergenholtz & Tarp 1994: 131). Hvis synonymet er mere brugt end lemma, angives det i ordbogsartiklen. Henvisninger forekommer, når ordbogsbrugeren kan opnå yderligere informationer ved at konsultere et andet lemma, som derved letter forståelsen af det oprindelige lemma. Et eksempel herpå er lemmaet internetudbyder (jf internetudbyder): internetudbyder <-en, -e, -ne> proveedor de acceso <mask> Dette fænomen dækker en organisation, som tilbyder internetadgang med dertilhørende adresse. Kunden betaler som regel et beløb, og udbyderen leverer den nødvendige software, som gør opkoblingen mulig. internet 2.3. Den generelle arbejdsproces I afsnit 1.2. blev det nævnt, at der ikke er blevet udarbejdet et tekstkorpus, da specialets omfang ikke gør det muligt. Derfor består min materialesamling af monolingvale fagbøger, bilingvale tekniske ordbøger - bl.a. dansk-engelsk og engelsk-spansk - samt internettet. Sidstnævnte var en særdeles tidskrævende kilde, da jeg konstant skulle tage højde for hjemmesidernes faglige relevans og troværdighed. I første omgang blev hvert enkelt lemma fra Dansk Sprognævns ordliste undersøgt nærmere. Lemmas betydning blev undersøgt, og da jeg ikke er ekspert på området, skulle 11

15 UDARBEJDELSE AF IT-ORDBOG DANSK-SPANSK/SPANSK-DANSK min egen faglige indsigt øges, for at jeg kunne finde frem til en faglig forklaring. Efter adskillige opslag i bøger og søgning på internettet, kunne jeg efterhånden udarbejde de faglige forklaringer, der passede til min brugergruppes behov. I kapitel 4 behandles udarbejdelsen af de faglige forklaringer mere i detaljer. Efter at have sammensat de 50 forklaringer, var den næste opgave at finde frem til de spanske ækvivalenter. Heri bestod processen i opslag i bilingvale tekniske ordbøger, hvorefter de mulige ækvivalenter blev kontrolleret gennem søgning i spansk faglitteratur og på internettet. Derefter fulgte udarbejdelsen af kollokationer og komposita. Da der ikke forekom mange af slagsen i den faglige litteratur i parpirform, gik søgningen videre på internetsøgemaskinen google: (http://www.google.com). Under avanceret søgning blev det præciseret, at jeg kun ønskede forekomster på danske hjemmesider. Lemmaet blev indtastet i søgningsfeltet, og ofte var der et meget højt antal forekomster, ud af hvilke de første 500 forekomster blev undersøgt nøjere. Hvis en kollokation eller et kompositum var fagligt relevant, dvs. karakteristisk for fagsproget og derfor potentiel, blev den noteret. Senere blev der søgt på de individuelle kollokationer og komposita. De forekomster, der her dukkede op, blev undersøgt for faglig relevans og troværdighed, hvor mange blev kasseret, da de ikke levede op til kriterierne (jf. 1.3.). Efterfølgende oversatte jeg de relevante forekomster til spansk, og så fortsatte søgningsprocessen på google, men nu kun på spanske hjemmesider. Igen blev der taget højde for faglig relevans og troværdighed, og dem, der ikke var brugbare, blev kasseret. Den samme proces blev foretaget den modsatte vej, dvs. hvor udgangssproget var spansk. Ved brug af denne metode (Bergenholtz & Tarp 1994: 122), hvor der tages udgangspunkt i begge sprog, er det normal kutyme, at de kollokationer, der findes, hvor dansk er udgangssprog, overføres til ordlisten fra dansk til spansk. Modsætningsvis overføres de kollokationer, der findes hvor udgangssproget er spansk, til ordlisten fra spansk til dansk. Således vil de samme kollokationer ikke være angivet i begge ordbogsdele. Dette er dog ikke optimalt for ordbogsbrugeren, da denne måske ikke finder frem til den ønskede kollokation i den ene af ordlisterne. Brugeren tvinges dermed til et ekstra opslag den modsatte vej for at finde den ønskede kollokation (Bergenholtz & Tarp 1994: 123). Dette ønsker jeg at undgå, hvorfor jeg har inkluderet alle kollokationer og komposita i begge ordlister. 12

16 UDARBEJDELSE AF IT-ORDBOG DANSK-SPANSK/SPANSK-DANSK Undervejs i den omfattende proces med at finde relevante kollokationer og komposita var jeg opmærksom på at finde relevante eksempler. I mange tilfælde blev eksempler noteret i forbindelse med udarbejdelsen af de faglige forklaringer, hvis det drejede sig om en uddybende eller ekstra oplysning, som kunne øge brugerens faglige viden. Når jeg stødte på potentielle synonymer, antonymer samt eksempler blev disse også noteret og senere undersøgt nærmere ved søgning på google, hvor forekomsternes faglige relevans og troværdighed blev undersøgt Vigtige overvejelser og beslutninger Nogle af de lemmaer som var fastsat af Dansk Sprognævn, valgte jeg at slette eller erstatte med andre. En søgning på google viste, at lemmaet brugervenlighedsafprøvning ikke bruges, hvorfor det blev erstattet med synonymet brugervenlighedstest, som Dansk Sprognævn selv har opgivet som synonym til lemma. Datamat bruges heller ikke, da det er en forældet betegnelse (Hansen 2002: 115). Derfor blev dette lemma slettet. Verbet ftp e blev også slettet, da det blev brugt i alt andet end faglige tekster. Enkeltstående præfikser, dvs. forstavelser, blev også slettet, da de forklares i forbindelse med de lemmaer, hvor præfikserne indgår. Til min ordbog er der ikke blevet udarbejdet en fagsystematik, hvor faget deles systematisk op for blandt andet at danne overblik over fagets omfang. Det skyldes, at jeg finder det uhensigtsmæssigt af to årsager. For det første repræsenterer de 50 lemmaer i min ordbog en meget lille del af informationsteknologiens samlede terminologi. For det andet ville en udarbejdet fagsystematik desuden virke meget tilfældig, da den netop kun ville være baseret på de 50 lemmaer, som i øvrigt blot er den ene halvdel af en ordliste på 100 almindelige it-ord. Dog skal det nævnes, at fx i forbindelse med udarbejdelsen af lemmaet link, kunne en afgrænsning af faget have lettet udarbejdelsen af den faglige forklaring, da lemma kan dække mange områder. Et ikke-kulturbundet fag defineres som et fag hvor genstandsområdet ikke forandrer sig fra land til land, fra sprogområde til sprogområde (Bergenholtz & Tarp 1994: 58) 13

17 UDARBEJDELSE AF IT-ORDBOG DANSK-SPANSK/SPANSK-DANSK hvorfor der som oftest eksisterer fuld ækvivalens mellem fagtermerne på de to sprog (Bergenholtz & Tarp 1994: 50). Derfor må informationsteknologi anses for at være et ikke-kulturbundet fag. Dog viste det sig ved udarbejdelsen af ordbogen, at der kan forekomme forskelle mellem Danmark og Spanien på ordniveau inden for dette fag. Lemmaerne hjemmeside og browser er polyseme lemmaer på dansk, hvilket betyder, at der findes mere end én spansk ækvivalent. Disse to har begge to ækvivalenter på spansk. Den ene ækvivalent til hjemmeside er página inicial, som henviser til den første side, dvs. indgangssiden på en hjemmeside. Den anden ækvivalent er página web, som dækker alle sider på internettet (jf hjemmeside). Browser kan, udover at betyde det samme på spansk som på dansk, også henføre til det der på dansk svarer til stifinderfunktionen inden for styresystemet Windows (jf browser). Efter udarbejdelsen af selve ordbogskonceptet og efterfølgende analyse af de nødvendige informationer til tilfredsstilles af mine brugergruppers behov, vil der i det følgende kapitel blive sat fokus på faglige forklaringer. 14

18 UDARBEJDELSE AF IT-ORDBOG DANSK-SPANSK/SPANSK-DANSK 3. FAGLIGE FORKLARINGER Dette afsnit vil bygge på teorier om faglige forklaringer. Det vil desuden blive diskuteret, hvorfor og hvornår de faglige forklaringer anses for at være nødvendige. Dermed vil de faktorer, der har indflydelse på, hvordan faglige forklaringer bør udarbejdes, blive skitseret. Det sidste afsnit redegør for nogle eksisterende fagordbøgers angivelse af faglige forklaringer Hvad er faglige oplysninger? Faglige oplysninger består af informationer om et lemma eller et fagligt område. Informationerne kan gives på forskellige måder i en fagsproglig ordbog. De kan angives i de konkrete ordbogsartikler enten som faglig forklaring eller endnu kortere som markering 3, eller der kan udarbejdes en selvstændig faglig introduktion. Sidstnævnte kan give et systematisk overblik over faget, men kan ikke bruges til direkte lemmasøgning (Bergenholtz & Tarp 1994: 145). I min ordbog har jeg valgt at bruge faglige forklaringer, hvilket uddybes i det følgende afsnit (jf. 3.2.). Derfor begrænses afsnittet til kun at behandle faglige forklaringer og ikke faglig indledning og markering Brugertype og ordbogsfunktion som retningslinie for indholdet i faglige forklaringer Hvad afgør, hvilken type informationer der skal sammenfattes i en faglig forklaring? Inden for de seneste år er indholdet af de faglige forklaringer blevet diskuteret meget inden for leksikografiens verden. Dog har fokus ændret sig. Før drejede det sig om, hvorvidt de forskellige informationer i opslagsværker kan deles op i semantiske (sproglige) eller encyklopædiske (faglige) informationer 4. Flere leksikografer mener, at dette er en irrelevant diskussion. I stedet fokuseres der nu mere på ordbogens brugergruppe og funktion 5 ved udarbejdelsen af informationerne i opslagsværkerne (Rasmussen 1998: 23-36). 3 En faglig markering er en kortere faglig kommentar til et lemma eller en ækvivalent (Bergenholtz & Tarp 1994: 154) 4 For nærmere diskussion se Rasmussen 1998: Det der præcist forstås ved ordbogsfunktioner er de kommunikative funktioner (jf. 2.1): reception, som betyder forståelse, produktion og oversættelse af tekster. 15

19 UDARBEJDELSE AF IT-ORDBOG DANSK-SPANSK/SPANSK-DANSK Bergenholtz & Kaufmann skrev i 1997 en artikel med titlen Terminography and Lexicography. A Critical Survey of Dictionaries from a Single Specialised Field. Forfatterne anskuer ordbøger ud fra, hvad ordbøgerne forsøger at informere om, og ikke ud fra, hvilken type information (semantisk eller encyklopædisk) de indeholder. De underopdeler leksikografiske og ikke-leksikografiske opslagsværker i tekstafhængig og ikke-tekstafhængig anvendelse. For en illustration se nedenstående figur. Figur fra Bergenholtz & Kaufmann 1997: 100 De følgende ordbogsfunktioner i ovenstående figur betragter forfatterne som værende tekstafhængige: (1) reception og (2) produktion på både fremmedsproget og modersmålet samt (3) oversættelse til og fra fremmedsproget. De funktioner, der er ikke-tekstafhængige, er tilegnelse af enten encyklopædiske eller sproglige informationer (Bergenholtz & Kaufmann 1997: 99). Samme typologi benyttes af Tarp, dog med mere præcise betegnelser, nemlig kommunikationsorienterede og vidensorienterede funktioner (Tarp 1998: 123). Således inkorporeres det vigtige aspekt vedrørende ordbogens funktioner i diskussionen om, hvilke informationer en ordbog skal indeholde. Bergenholtz & Kaufmann fokuserer ikke blot på ordbogsfunktionerne, men lægger også vægt på brugergruppens faglige 16

20 UDARBEJDELSE AF IT-ORDBOG DANSK-SPANSK/SPANSK-DANSK forudsætninger, som nødvendigvis opdeles, da der er tale om LSP, hvilket står for language for special purposes, hvilket også kan betegnes fagsprog. Figur fra Bergenholtz & Kaufmann 1997: 100 Som det ses af ovenstående figur deler forfatterne brugergrupperne op i lægmand, semiekspert og ekspert. Forfatterne analyserer nogle ordbøger inden for bioteknologi, hvor de definerer en lægmand som: potential dictionary users who have no knowledge of the basic theories of biotechnology, or the basic knowledge only, which corresponds with the general understanding with the part of the population that has obtained a higher education (Bergenholtz & Kaufmann 1997: 101). Således mener forfatterne, at informationerne i opslagsværkerne skal afhænge af hvilke ordbogsfunktioner, der skal opfyldes, og hvilke forudsætninger brugergruppen har. En mere detaljeret diskussion af, hvad der kan have indflydelse på brugergruppens forudsætninger, findes i afsnit 3.3. Der findes stor variation i forbindelse med hvordan de faglige informationer er sammenfattet i de forskellige ordbøger. Nogle ordbøger har korte og præcise forklaringer, mens andre fortæller både om lemmas oprindelse, udvikling osv., hvis det fx drejer sig om naturvidenskab. Det er forståeligt, at ordbøgerne varierer i indhold, omfang mv., da det centrale aspekt i behovet for de forskellige informationer afgøres af hvilke behov, 17

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Rita Lenstrup. Kritiske bemærkninger til artikel af Henning Bergenholtz, Helle Dam og Torben Henriksen i Hermes 5 l990, side

Rita Lenstrup. Kritiske bemærkninger til artikel af Henning Bergenholtz, Helle Dam og Torben Henriksen i Hermes 5 l990, side Rita Lenstrup 109 Kritiske bemærkninger til artikel af Henning Bergenholtz, Helle Dam og Torben Henriksen i Hermes 5 l990, side 127-136. 1. Indledning I Hermes nr. 5 præsenteredes en sammenlignende vurdering

Læs mere

Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Fransk-dansk ordbogsprojekt inden for straffeprocessen

Fransk-dansk ordbogsprojekt inden for straffeprocessen Fransk-dansk ordbogsprojekt inden for straffeprocessen Ordbogsprojektet omfatter: Teoretiske overvejelser i forbindelse med udarbejdelse af en lørnerordbog Ordbogsdel Kandidatafhandling skrevet af Jeppe

Læs mere

Fransk-dansk ordbogsprojekt inden for varemærker og varemærkeret i Frankrig og Danmark

Fransk-dansk ordbogsprojekt inden for varemærker og varemærkeret i Frankrig og Danmark Fransk Institut Forfatter: Speciale Signe Rousing Østergaard Cand.ling.merc. Eksamensnummer: 243550 Specialevejleder: Kirsten Wølch Rasmussen Fransk-dansk ordbogsprojekt inden for varemærker og varemærkeret

Læs mere

Annelise Grinsted og Bertha Toft

Annelise Grinsted og Bertha Toft Annelise Grinsted og Bertha Toft 123 Uwe Kaufmann og Henning Bergenholtz: Genteknologisk ordbog - dansk engelsk/engelsk dansk molekylærbiologi og DNA-teknologi. København: GEC Gads Forlag, 1992. Med forventning

Læs mere

Tekstproduktion: Behov og hjælpemidler:

Tekstproduktion: Behov og hjælpemidler: Tekstproduktion: Behov og hjælpemidler: Microsoft Office Word 2003 i et leksikografisk perspektiv med særligt henblik på programmets danske version og denne versions danske og spanske stave- og grammatikkontrol

Læs mere

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Uwe Kaufmann. Fagordbøger: Ideal og pragmatik. 1. Indledning. 2. Konceptionen af Genteknologisk Ordbog og dens brugergruppe

Uwe Kaufmann. Fagordbøger: Ideal og pragmatik. 1. Indledning. 2. Konceptionen af Genteknologisk Ordbog og dens brugergruppe Uwe Kaufmann 117 Fagordbøger: Ideal og pragmatik 1. Indledning Det er en god ting at diskutere, hvad der kan forventes af en tilfredsstillende fagordbog. Karin Balsgart har i sin artikel Fag, faglighed

Læs mere

Vore mænd i Havanna. Værkstedsrapport fra dansk-cubansk samarbejde om udarbejdelse af en genteknologisk ordbog

Vore mænd i Havanna. Værkstedsrapport fra dansk-cubansk samarbejde om udarbejdelse af en genteknologisk ordbog Henning Bergenholtz, Uwe Kaufmann & Sven Tarp* 291 Vore mænd i Havanna. Værkstedsrapport fra dansk-cubansk samarbejde om udarbejdelse af en genteknologisk ordbog 1. Forudsætninger I løbet af 1993 blev

Læs mere

279 Sandro Nielsen, Lise Mourier, Henning Bergenholtz: Regnskabsordbogen dansk engelsk. Forlaget Thomson. 2004. (431 sider)

279 Sandro Nielsen, Lise Mourier, Henning Bergenholtz: Regnskabsordbogen dansk engelsk. Forlaget Thomson. 2004. (431 sider) 279 Sandro Nielsen, Lise Mourier, Henning Bergenholtz: Regnskabsordbogen dansk engelsk. Forlaget Thomson. 2004. (431 sider) Udgivelsen af en ny dansk-engelsk fagordbog er ikke er ikke hverdagskost, og

Læs mere

Fransk dansk ordbogsprojekt inden for retsmidlerne i civilprocessen

Fransk dansk ordbogsprojekt inden for retsmidlerne i civilprocessen Fransk dansk ordbogsprojekt inden for retsmidlerne i civilprocessen Ordbogsprojektet indeholder: Teoretiske overvejelser i forbindelse med udarbejdelsen af ordbogen Faglig indledning til de franske og

Læs mere

Hans-Peder Kromann. Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN. Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen

Hans-Peder Kromann. Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN. Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen Hans-Peder Kromann 103 Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen i København En fyldig bibliografi er et nyttigt redskab også for fagsprogsforskere, som

Læs mere

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 12 Engelsk C Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 9.1.1 Identitet og formål 9.1.1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede

Læs mere

FAGLEKSIKOGRAFISK PROJEKT

FAGLEKSIKOGRAFISK PROJEKT Speciale CLM Spansk Forfatter: Malene Wiborg Hansen Studienr.: 248706 Vejleder: Anne Lise Laursen Spansk Institut, HHÅ FAGLEKSIKOGRAFISK PROJEKT Dansk Spansk ordbog om handel med børsnoterede værdipapirer

Læs mere

gelig tendens til, at fagordbøger bliver skæmmet ved en sjusket leksikografisk udførelse, der medfører, at det faglige og sproglige indhold ikke

gelig tendens til, at fagordbøger bliver skæmmet ved en sjusket leksikografisk udførelse, der medfører, at det faglige og sproglige indhold ikke Alice Lykke Holste, Tinna Nielsen, Marina Orlova-Jermark og Viktor Smith: Russisk rets- og politisprog. Grundlæggende begreber og principper. Russisk-dansk juridisk ordbog. København: Handelshøjskolens

Læs mere

Fagleksikografisk speciale:

Fagleksikografisk speciale: Speciale CLM - spansk Forfatter: Karen Juhl Petersen Studienummer: 252141 Vejleder: Lektor Anne Lise Laursen Spansk Institut, HHÅ Fagleksikografisk speciale: Dansk-spansk ordbog om handel med børsnoterede

Læs mere

Henning Bergenholtz; Ilse Cantell; Ruth Vatvedt Fjeld; Dag Gun- dersen; Jón Hilmar Jónsson; Bo Svensén: Nordisk leksikografisk ordbok

Henning Bergenholtz; Ilse Cantell; Ruth Vatvedt Fjeld; Dag Gun- dersen; Jón Hilmar Jónsson; Bo Svensén: Nordisk leksikografisk ordbok Henning Bergenholtz; Ilse Cantell; Ruth Vatvedt Fjeld; Dag Gundersen; Jón Hilmar Jónsson; Bo Svensén: Nordisk leksikografisk ordbok. Oslo: Universitetsforlaget, 1997 Da Nordisk forening for leksikografi

Læs mere

Leksikografiske valg ved udarbejdelsen af et udkast til en internetbaseret dansk-engelsk juridisk delfagsordbog

Leksikografiske valg ved udarbejdelsen af et udkast til en internetbaseret dansk-engelsk juridisk delfagsordbog Leksikografiske valg ved udarbejdelsen af et udkast til en internetbaseret dansk-engelsk juridisk delfagsordbog - med særlig henblik på behandling af kulturbundne tekstkonventioner Cand.ling.merc.-speciale

Læs mere

Brugen af kollokationer med præposition i juridiske fagordbøger

Brugen af kollokationer med præposition i juridiske fagordbøger Brugen af kollokationer med præposition i juridiske fagordbøger En undersøgelse af hvordan juridiske fagordbøger behandler kollokationer med præposition og et forslag til hvordan emnet kan behandles Tascha

Læs mere

Effektiv søgning på web-steder

Effektiv søgning på web-steder Effektiv søgning på web-steder 7. maj 1998 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Indhold 1. Indledning 3 1.1. Model for søgning 3 2. Forskellige former for søgning 4 2.1.

Læs mere

Ole Lauridsen* Handelsordbøger

Ole Lauridsen* Handelsordbøger Ole Lauridsen* 189 Handelsordbøger Jeg skal i det følgende kort præsentere et større ordbogsprojekt, der nu har været i gang godt et år, og som vil finde sin afslutning næste år med udgivelsen af en række

Læs mere

3 KONSTRUKTIONEN AF ÆKVIVALENTER VED KULTURBUNDNE LEMMATA Indledning og formålsbeskrivelse Problemformulering

3 KONSTRUKTIONEN AF ÆKVIVALENTER VED KULTURBUNDNE LEMMATA Indledning og formålsbeskrivelse Problemformulering INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG FORMÅLSBESKRIVELSE...2 2 GENNEMGANG OG DISKUSSION AF ORDBOGSKONCEPTET...4 2.1 Ordbogens ydre rammer...4 2.2 Ordbogstype...4 2.3 Brugergruppe...5 2.4 Ordbogsfunktion...7

Læs mere

Ordbogskoncept til dansk-fransk miniordbog over konkursretlige fagtermer

Ordbogskoncept til dansk-fransk miniordbog over konkursretlige fagtermer Opgaveskriver: Linda Jensen Eksamensnr.: 258817 Fransk Institut Speciale Cand.ling.merc. Vejleder: Kirsten Wølch Rasmussen Ordbogskoncept til dansk-fransk miniordbog over konkursretlige fagtermer Ordbogsprojektet

Læs mere

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin Fagplan for tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. ENGELSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

FOR BETTER UNDERSTANDING. WordFinder. Professional 10. Kvikguide

FOR BETTER UNDERSTANDING. WordFinder. Professional 10. Kvikguide FOR BETTER UNDERSTANDING WordFinder Professional 10 Kvikguide Installationsvejledning 1 Indsæt program-dvd en i computeren. Installationsprogrammet starter nu automatisk. 2 Kontroller, at det nummer, som

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse

Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse Om dig 1. 7 seminarielærere, der under viser i sprog, har besvaret spørgeskemaet 2. 6 undervisere taler engelsk, 6 fransk, 3 spansk, 2 tysk

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Spansk A stx, juni 2010

Spansk A stx, juni 2010 Spansk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale arbejdsområde

Læs mere

Studium Cand.ling.merc engelsk. Leksikografisk strukturering af emnet træ til energiformål

Studium Cand.ling.merc engelsk. Leksikografisk strukturering af emnet træ til energiformål Specialeskriver Heidi Egeberg Studienummer: 257918 Vejleder Birthe Mousten Engelsk Institut Studium Cand.ling.merc engelsk Leksikografisk strukturering af emnet træ til energiformål Handelshøjskolen i

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Frederikke Bækhøj Ulv Aarhus Universitet, Business and Social Science Februar 2016

Frederikke Bækhøj Ulv Aarhus Universitet, Business and Social Science Februar 2016 Bilag 1-4 Bilag 1 Spørgeskemaundersøgelse af den primære brugergruppes brug af MultiTerm Respondent 1 1. Hvad bruger du MultiTerm til i forbindelse med dit arbejde? Svar: Når kolleger spørger efter en

Læs mere

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund Det Nye Testamente lyd-app v. Stefan Lykkehøj Lund Indledning For nogle år siden, fik jeg Det Nye Testamente som lydbog på USB. I starten lyttede jeg en del med tiden blev det dog til mindre og mindre.

Læs mere

267 Morten Pilegaard og Helge Baden: Medicinsk Ordbog, Danskengelsk/engelsk-dansk.

267 Morten Pilegaard og Helge Baden: Medicinsk Ordbog, Danskengelsk/engelsk-dansk. 267 Morten Pilegaard og Helge Baden: Medicinsk Ordbog, Danskengelsk/engelsk-dansk. GADs Forlag, 1994 Medicinsk fagordbog, hvis almene tilstand er tilfredsstillende efter omstændighederne. Indledning Bogen

Læs mere

Bedømmelsesplan for Engelsk C

Bedømmelsesplan for Engelsk C Bedømmelsesplan for Engelsk C Engelsk C GF1 Hovedområder: Fagretningen: Uddannelser i fagretningen indeholder: Erhvervsfag (obligatoriske): Se BEK. Nr. 1009 af 22/09/14- bilag 19 til bilag 27 Varighed:

Læs mere

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv 1. 32 sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin. 2. 23 underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk,

Læs mere

Jeg har brug for hjælp i forbindelse med, at jeg læser eller hører en tekst

Jeg har brug for hjælp i forbindelse med, at jeg læser eller hører en tekst Brugervejledning Principielt er ordbogen et stykke værktøj, som er beregnet til at dække behov for brugere med dansk som modersmål, hvis behov for hjælp opdeles på følgende måde 1. Jeg har brug for hjælp

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT 1 OM PROJEKTOPGAVER GENERELT En projektopgave bør indeholde følgende dele: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3. Eventuelt forord 4. Indledning 5. Emnebearbejdning 6. Afslutning 7. Noter 8. Litteraturliste

Læs mere

Informationsmanagement - for den tekniske oversætter

Informationsmanagement - for den tekniske oversætter Informationsmanagement - for den tekniske oversætter Siderne her skal forstås som et noteapparat, der i ganske kort form indeholder nogle for det meste alment accepterede holdninger til de temaer, som

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Dagsorden for i dag PROJEKTFORMIDLING. Øvelse 1. Typer af formidling. Hvad siger erfaringerne (1) Hvad siger erfaringerne (2)

Dagsorden for i dag PROJEKTFORMIDLING. Øvelse 1. Typer af formidling. Hvad siger erfaringerne (1) Hvad siger erfaringerne (2) PROJEKTFORMIDLING 7mm i SLP Lars Peter Jensen Dagsorden for i dag Forelæsnings- og øvelsestema: Hvad er god skriftlig formidling af projektarbejdet. Forelæsnings- og øvelsestema: Kritiske punkter i rapportskrivning.

Læs mere

RESUME TRANSLATION MEMORY-SYSTEMER SOM VÆRKTØJ TIL JURIDISK OVERSÆTTELSE. KRITISK VURDERING AF ANVENDELIGHEDEN AF TRANSLATION MEMORY-SYSTEMER TIL

RESUME TRANSLATION MEMORY-SYSTEMER SOM VÆRKTØJ TIL JURIDISK OVERSÆTTELSE. KRITISK VURDERING AF ANVENDELIGHEDEN AF TRANSLATION MEMORY-SYSTEMER TIL RESUME TRANSLATION MEMORY-SYSTEMER SOM VÆRKTØJ TIL JURIDISK OVERSÆTTELSE. KRITISK VURDERING AF ANVENDELIGHEDEN AF TRANSLATION MEMORY-SYSTEMER TIL OVERSÆTTELSE AF SELSKABSRETLIG DOKUMENTATION. I den foreliggende

Læs mere

Guide til informationssøgning ved idrætsstudiet på Institut for Idræt. Per Kahlen Hansen Biblioteket

Guide til informationssøgning ved idrætsstudiet på Institut for Idræt. Per Kahlen Hansen Biblioteket Guide til informationssøgning ved idrætsstudiet på Institut for Idræt Institut for Idræt Per Kahlen Hansen Biblioteket 2007 Københavns Universitet Guide til informationssøgning... 1 ved idrætsstudiet på

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Kursusevaluering efterår 2013 SIV spansk

Kursusevaluering efterår 2013 SIV spansk Kursusevaluering efterår 2013 SIV spansk Hvilken uddannelse går du på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Hvilke kurser på 1. semester Hvilke kurser på 3. semester Almen Basisgrammatik

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015-2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUC Vest HTX Engelsk A Johnny Reyes

Læs mere

Løsning af simple Ligninger

Løsning af simple Ligninger Løsning af simple Ligninger Frank Nasser 19. april 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk:

Læs mere

IT Support Guide. Indledning. Program: Microsoft Office Outlook 2007. Publikationsnr.: 281208.01.03. Udgivet af: Michael Spelling 2008

IT Support Guide. Indledning. Program: Microsoft Office Outlook 2007. Publikationsnr.: 281208.01.03. Udgivet af: Michael Spelling 2008 IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Microsoft Office Outlook 2007 Program sprogver.: Guide emne: ENG (US) Opsætning af POP3 e mail accounts Publikationsnr.: 281208.01.03 Udgivet af:

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

sproget.dk en internetportal for det danske sprog

sproget.dk en internetportal for det danske sprog sproget.dk en internetportal for det danske sprog Ida Elisabeth Mørch, Dansk Sprognævn Lars Trap-Jensen, Det Danske Sprog- og Litteratuselskab 1 Baggrunden 2003 Sprog på spil 2005 Ekstrabevilling 2006

Læs mere

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet med EVA Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Akademisk tænkning en introduktion

Akademisk tænkning en introduktion Akademisk tænkning en introduktion v. Pia Borlund Agenda: Hvad er akademisk tænkning? Skriftlig formidling og formelle krav (jf. Studieordningen) De kritiske spørgsmål Gode råd m.m. 1 Hvad er akademisk

Læs mere

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt,

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt, Engelsk B 1. Fagets rolle Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med sprog, kultur og samfundsforhold i engelsksprogede områder og i globale sammenhænge. Faget omfatter

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

TIPS OG TRICKS I PROJEKTSKRIVNING

TIPS OG TRICKS I PROJEKTSKRIVNING TIPS OG TRICKS I PROJEKTSKRIVNING FORMELLE KRAV TIL RAPPORTEN Længde: Bilag: 5-10 sider (med font str. svarende til Times New Roman 12) Hvis det ønskes kan evt. ekstra figurer, specifikke udregninger,

Læs mere

Vejledning til tysk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet November 2015

Vejledning til tysk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet November 2015 Vejledning til tysk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet November 2015 Indhold Indhold... 2 1. Rammer for prøven... 3 2. Beskrivelse af prøven... 3 Prøvegrundlaget...

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Evaluering Arbejdsmiljøledelse, F14

Evaluering Arbejdsmiljøledelse, F14 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

BEGREB ELLER ORD? En diskussion af terminologiske og leksikografiske artikler

BEGREB ELLER ORD? En diskussion af terminologiske og leksikografiske artikler BEGREB ELLER ORD? En diskussion af terminologiske og leksikografiske artikler I K K E K R O L F U A N P R Æ H Y P E R T E N S I O N G S M A O K E S B K O S Y L G T L Æ R D O G G U O M G E N E R I S K M

Læs mere

Logfiler som leksikografisk analyseinstrument og hjælpeværktøj

Logfiler som leksikografisk analyseinstrument og hjælpeværktøj Handelshøjskolen i Århus Logfiler som leksikografisk analyseinstrument og hjælpeværktøj Speciale Institut for Sprog og Erhvervskommunikation Juni 2005 Udarbejdet af: Mia Steen Johnsen CLM engelsk Vejleder:

Læs mere

Speciale CLM spansk. Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541. Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation

Speciale CLM spansk. Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541. Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation Speciale CLM spansk Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541 Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation En eksemplarisk metode for, hvordan man kan anvende internettet

Læs mere

Vejledning til engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet (FP9)

Vejledning til engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet (FP9) Vejledning til engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet (FP9) Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Januar 2016 1 Indhold 1. Rammer for prøven... 3 2. Beskrivelse af prøven... 3 Prøvegrundlaget...

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1 Ingeniør- og naturvidenskabelig metodelære Dette kursusmateriale er udviklet af: Jesper H. Larsen Institut for Produktion Aalborg Universitet Kursusholder: Lars Peter Jensen Formål & Mål Formål: At støtte

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau C

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau C Kommunikation Karakter Bedømmelseskriterier Forstå indholdet af talt fremmedsprog om varierede og alsidige emner Forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om alsidige og varierede emner Eleven

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk Fagplan for Tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

Korrektur og retning som leksikografiske funktioner

Korrektur og retning som leksikografiske funktioner 117 Sven Tarp* Korrektur og retning som leksikografiske funktioner Abstract Thousands of people, in private or public companies and institutions, are daily engaged in text revision or marking. These people

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau D

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau D Kommunikation: Karakter Bedømmelseskriterier Forstå indholdet af talt fremmedsprog om alsidige emner Forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om alsidige emner Eleven kan, inden for niveauet,

Læs mere

Lita Lundquist: Oversættelse. Problemer og strategier, set i tekstlingvistisk og pragmatisk perspektiv. Gylling: Samfundslitteratur, 1997 (2. udg.

Lita Lundquist: Oversættelse. Problemer og strategier, set i tekstlingvistisk og pragmatisk perspektiv. Gylling: Samfundslitteratur, 1997 (2. udg. Lita Lundquist: Oversættelse. Problemer og strategier, set i tekstlingvistisk og pragmatisk perspektiv. Gylling: Samfundslitteratur, 1997 (2. udg.) Formålet med denne bog er, ifølge forfatteren, at kombinere

Læs mere

Resultater af prototypetesten

Resultater af prototypetesten Resultater af prototypetesten Vi har prototypetestet use casene 1, 2, 4 og 5 1. For at undersøge, om vores prototypetest var forståelig for brugerne afholdt vi først en pilottest med en testperson for

Læs mere

INDHOLD. Forord 8. KAPITEL 1 At skrive en opgave 13

INDHOLD. Forord 8. KAPITEL 1 At skrive en opgave 13 INDHOLD Forord 8 KAPITEL 1 At skrive en opgave 13 1.1 Projekt eller opgave?...................... 15 1.2 Du har valgfrihed........................ 15 1.3 Hvad forventes der af en opgave?...............

Læs mere

(bogudgave: ISBN , 2.udgave, 4. oplag)

(bogudgave: ISBN , 2.udgave, 4. oplag) Videnskabsteori 1. e-udgave, 2007 ISBN 978-87-62-50223-9 1979, 1999 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, København Denne bog er beskyttet af lov om ophavsret. Kopiering til andet end personlig brug

Læs mere

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE #EmployeeAdvocacy #DigitalStrategi #MedarbejderEngagement #PersonligBranding #CorporateBranding #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE Hvis du har lyst til at dele din mening om bogen, så vil jeg

Læs mere

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester Sprog og jura Semester: Efteråret 2003 og foråret 2004 NB: Studerende, der har været på udlandsophold i 5. semester, tilbydes et opsamlingsforløb i sprog og jura i foråret 2004. De som ønsker at benytte

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

IT Support Guide. Opsætning af netværksinformationer i printere

IT Support Guide. Opsætning af netværksinformationer i printere IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Program: Hardware / Software Program sprog version: Guide emne: Opsætning af netværksinformationer i printere Publikationsnr.: 040109.02.01 Udgivet

Læs mere

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev CV i uddrag 2008: Cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet 2008-2009: Skrivekonsulent

Læs mere

Generelle bemærkninger om statusrapporter

Generelle bemærkninger om statusrapporter Generelle bemærkninger om statusrapporter Opdateret den 19. december 2011 Indhold Alle grenspecialer... 2 Diverse:... 2 Litteratur:... 2 Praksis /Klinisk:... 3 Specielt for Onkologi... 4 Specielt for Radiologi...

Læs mere

Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling D, december Dansk som andetsprog

Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling D, december Dansk som andetsprog Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling D, december 2016 Dansk som andetsprog Information om prøven i skriftlig fremstilling D Prøven i skriftlig fremstilling D består af et teksthæfte,

Læs mere

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 Årsplan for engelsk i 5. kl. 2013-14 Trinmål for 5. 7. klassetrin (Taget fra fælles mål, Undervisningsministeriet) Kommunikative færdigheder forstå tilstrækkeligt

Læs mere

Merit og valgfag. Hvis du ikke har søgt eller fået tildelt merit i grundfaget naturfag, skal du kun have 1 valgfag.

Merit og valgfag. Hvis du ikke har søgt eller fået tildelt merit i grundfaget naturfag, skal du kun have 1 valgfag. Merit og valgfag For at bestå grundforløbet og for at kunne starte på hovedforløbet efterfølgende, er det et krav, at du blandt andet har bestået/består følgende grundfag: Naturfag E Du skal derfor modtage

Læs mere

5. Retorik; skrive taler, hvor man inddrager argumentation og de forskellige appelformer.

5. Retorik; skrive taler, hvor man inddrager argumentation og de forskellige appelformer. Skrivekompetencer Genrebevidsthed 1. Reproduktion: a. Lad elever reproducere genrer, fx i forbindelse med processkrivning. Eleverne kan bruge en eksemplarisk tekst (fx en undersøgelse, artikel etc.) som

Læs mere

Hvad er skriftlig samfundsfag. Redegør

Hvad er skriftlig samfundsfag. Redegør Hvad er skriftlig samfundsfag... 2 Redegør... 2 Angiv og argumenter... 2 Opstil hypoteser... 3 Opstil en model... 4 HV-ord, tabellæsning og beregninger... 5 Undersøg... 6 Sammenlign synspunkter... 7 Diskuter...

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau E

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau E Kommunikation: Karakter Bedømmelseskriterier Forstå hovedindholdet af talt fremmedsprog om udvalgte Forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte Eleven kan, inden for niveauet,

Læs mere