FORSKNINGSBASERET VIDEN OM ALSIDIG UDVIKLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSKNINGSBASERET VIDEN OM ALSIDIG UDVIKLING"

Transkript

1 FORSKNINGSBASERET VIDEN OM DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING

2 INDHOLD 1. Alsidig udvikling... side 3 2. Når hele skolen sætter ind... side 5 3. Undervisningsprogrammer i alsidig udvikling... side 7 4. Oplevelser uden for skolen... side 9 5. Alsidig udvikling for elever med særlige behov... side Om forskningskortlægningen inspiration og henvisninger... side 12 Udgivet august 2014 af: Rambøll Management Consulting, Aarhus Universitet, Professionshøjskolen Metropol, UCC Professionshøjskolen og VIA University College Layout: Operate A/S Forsidefoto: Istock ISBN:

3 1 ALSIDIG UDVIKLING Hvilke indsatser har betydning for elevernes alsidige udvikling? Hvad er fornuftigt at sætte i værk på skoleniveau, og hvilke indsatser gør en forskel i den enkelte klasse? Giver det mening at flytte dele af undervisningen ud i naturen for at forbedre elevernes sociale kompetencer? Dette er nogle af de spørgsmål, som denne publikation med afsæt i forskningen kan besvare. Publikationen samler konklusionerne fra de seneste ti års forskning og giver bud på, hvordan viden om, hvad der virker, kan styrke elevernes alsidige udvikling. Denne publikation sætter fokus på indsatser og forhold, som påvirker elevernes alsidige udvikling og sociale kompetencer. Den beskriver med andre ord tiltag, der skaber effekt for eleverne. Grundlaget er forskning af høj kvalitet fra de seneste ti år. Det gælder både dansk, nordisk og international forskning. Nogle resultater og konklusioner vil sikkert udfordre gængs viden. Andre resultater vil nuancere eller præcisere, hvilke pædagogisk-didaktiske tilgange der kan påvirke elevernes alsidige udvikling i en positiv retning. Endelig vil der være resultater, som hverken er nye eller overraskende. Under alle omstændigheder bidrager forskningen til at styrke fundamentet for at træffe informerede beslutninger og ikke mindst lade de pædagogiske drøftelser hvile på et evidensinformeret grundlag. 3

4 OM PUBLIKATIONEN FORMÅL Formålet med denne publikation er at bidrage til en bedre folkeskole ved at inspirere og understøtte arbejdet med at sikre evidensinformerede undervisningsformer og læringsmiljøer. Publikationen søger at skabe et afsæt for et fælles vidensgrundlag på området ved at formidle indsamlet viden fra en omfattende forskningskortlægning om alsidig udvikling og sociale kompetencer på skoleområdet. Ambitionen er, at denne viden kan bruges aktivt i den danske folkeskole som afsæt for debatter, lokale dialoger og inspiration til nye initiativer. MÅLGRUPPEN Publikationen henvender sig til alle, som har interesse for folkeskolen, men er særligt målrettet det pædagogiske personale på skolerne. INDHOLD Publikationen præsenterer forskningskortlægningens væsentligste resultater og konklusioner om temaet alsidig udvikling. Målet har været at finde de redskaber, metoder eller indsatser, som har en positiv indflydelse på elevernes alsidige udvikling. Flere af studierne ser imidlertid også på indsatsernes betydning for elevernes faglige formåen. Publikationen sætter især fokus på de konkrete elementer i undervisningen, som lærere og pædagoger arbejder med i dagligdagen, men kommer også ind på mere overordnede rammer, som kan have betydning for elevernes alsidige udvikling og sociale kompetencer. SÅDAN LÆSER DU PUBLIKATIONEN Publikationen kan anvendes til at sætte nye initiativer i gang eller forberede, gennemføre og evaluere undervisningen på nye måder. Den kan også bruges som dialogværktøj i de faglige fora på skolerne til fælles drøftelser af, hvordan forskningsbaseret viden yderligere kan kvalificere undervisning og aktiviteter på skolen. Den første del ser på indsatser, hvor hele skolen skal trække på samme hammel. Den enkelte lærer eller pædagog kan således ikke alene påvirke disse forhold. Efterfølgende præsenteres de væsentligste konkrete resultater, man som lærer eller pædagog kan arbejde med i hverdagen. I publikationen optræder en række faktabokse, som i meget kort form sammenfatter essensen af forskningen. Vi har også udvalgt eksempler på cases, som illustrerer de konkrete indsatser. Herudover er der for hvert delafsnit formuleret refleksionsspørgsmål, som kan inddrages i konkrete drøftelser i de faglige fora på skolen. Afslutningsvis kan du læse nærmere om forskningskortlægningerne og finde henvisninger til synteser og andet materiale inden for de enkelte temaer. BAGGRUND Skoleudvikling og undervisning skal gerne inspireres og udfordres af solid forskning. Derfor har Undervisningsministeriet igangsat et omfattende arbejde med at indsamle, vurdere og formidle forskning på seks områder med stor relevans for folkeskolens udvikling: Læseforståelse og faglige læsekompetencer Matematik Varieret læring Pædagogisk ledelse Undervisningsmiljø og trivsel Alsidig udvikling og sociale kompetencer. Du kan læse mere om forskningskortlægningerne sidst i denne publikation og på: uvm.dk/ressourcecenter 4

5 NÅR HELE SKOLEN 2 SÆTTER IND Hele skolen kan bringes i spil, når elevernes alsidige udvikling skal udvikles. Skolen som organisation kan både udvikle elevernes sociale kompetencer og begrænse uønsket adfærd. Det betyder, at både ledergruppen, lærerne og det øvrige pædagogiske personale og forældrene involveres. Ofte medfører denne type indsatser også, at hele eller det meste af skolens personale gennemfører et kompetenceudviklingsforløb. NÅR HELE SKOLEN ARBEJDER MED ELEVERNES SOCIALE KOMPETENCER De skolebaserede indsatser bygger ofte på et fastlagt undervisningsforløb, som gennemføres for hele skolen eller en større elevgruppe. Det gælder fx KidsMatter. Indsatsen har fire overordnede fokusområder: Udvikling af et positivt skolefællesskab Typisk arbejder man også med skolens værdier, normer og kultur og opstiller regler for og sætter ord på forventninger til den ønskede adfærd. Alt sammen indsatser, der har til formål at påvirke elevernes sociale kompetencer og alsidige udvikling. Disse skolebaserede programmer kan opdeles i to typer: Skolebaserede programmer med fokus på sociale kompetencer Skolebaserede programmer med fokus på klare forventninger. FORSKNINGEN VISER: Skolebaserede indsatser, der har til formål at udvikle elevernes sociale kompetencer, har en positiv effekt. Ud over de sociale færdigheder påvirkes elevernes emotionelle kompetencer i en gunstig retning. Regelmæssig undervisning i socioemotionelle kompetencer Forældreuddannelse og støtte Tidlig indsats for elever med risiko for at udvikle trivselsproblemer. Indsatsen indeholder både et fleksibelt og et fastlagt element. Det konkrete indhold kan de deltagende skoler selv være med til at påvirke ud fra elevernes behov. Iværksættelsen foregår derimod efter en detaljeret manual, som beskriver processen fra identifikation af problemerne over målformulering til plan for iværksættelse og evaluering. KidsMatter illustrerer et fællestræk ved de skolebaserede indsatser. De gennemføres nemlig af klassens lærere, som forud for selve undervisningen har modtaget kompetenceudvikling. Netop denne kombination indgår i indsatsen Positive Action som er beskrevet i boksen nedenfor. CASE Eksempel på virkningsfuld indsats Positive Action (PA) består af undervisningsmateriale, materiale til udvikling af skolens sociale miljø (school-climate kit), kompetenceudvikling af skolens personale samt inddragelse af forældre. Undervisningen omfatter 140 lektioner pr. klassetrin. Hver lektion varer minutter. Lektionerne omhandler seks emner: Elevernes selvopfattelse (forholdet mellem tanker, følelser og handlinger) Fysik og tanker (fx ernæring, fysisk aktivitet og kreativitet) At opføre sig ansvarligt (fx selvkontrol og tidsstyring) At komme godt ud af det med andre (fx empati, altruisme, respekt og konfliktløsning) At være ærlig over for sig selv og andre (fx integritet) Løbende selvudvikling (fx at sætte mål, løse problemer og udholdenhed). Undervisningsmaterialet bygger på en interaktiv tilgang, hvor samspillet mellem lærer og elev fremmes gennem strukturerede aktiviteter og diskussioner, mens interaktionen mellem eleverne fremmes gennem fx gruppeaktiviteter, såsom spil, rollespil og øvelser. 5

6 Materialet til udvikling af skolens sociale miljø udgøres blandt andet af plakater, musik og certifikater, som skal understøtte implementeringen. Ligeledes medfølger materiale om, hvordan man kan planlægge og gennemføre skolesamlinger, udarbejde et PA-nyhedsbrev og oprette en PA-komite. Endelig indebærer indsatsen opkvalificering af skolens personale. Ved starten af hvert skoleår deltager lærere, administration og skolevejledere i træningssessioner i PA-programmet. I undersøgelsens første år varer træningen 3-4 timer og de efterfølgende år 1-2 timer. Endvidere gennemføres der årligt genopfriskningssessioner vedrørende PA-programmet med en varighed på minutter. Læs mere: Snyder et al. (2013): Preventing negative behaviors among elementary-school students through enhancing students social-emotional and character development. Herudover omfatter flere af de skolebaserede indsatser aktiviteter, som skal medvirke til at skabe et godt skolefællesskab og øge elevernes tilknytning til skolen. Det kan ske gennem venskabsordninger eller mentorforløb, hvor en ældre elev er mentor for en yngre elev i forbindelse med både undervisning og sociale aktiviteter. NÅR HELE SKOLEN ARBEJDER MED KLARE FORVENTNINGER TIL ELEVERNE De skolebaserede indsatser kan også påvirke elevernes alsidige udvikling ved at formulere klare forventninger FORSKNINGEN VISER: Skolebaserede programmer med fokus på klare forventninger har potentiale til at styrke elevernes alsidige udvikling. Det kræver dog, at skolen gennemfører aktiviteterne som planlagt. til eleverne. Konkret sker det gennem regelsæt. Tanken er, at klare regler og normer kan begrænse og forebygge uønsket adfærd og samtidig styrke de sociale kompetencer. Det kræver, at indsatser på tre niveauer spiller sammen: På skoleniveau formuleres klare regler for samtlige lærere og elever. Elever, som vurderes at være i risikogruppen, henvises til gruppebaserede indsatser. Der sættes ind over for den enkelte elev på individuelt niveau. De skolebaserede indsatser bygger på samme kerne. I den amerikanske version kaldes programmet School- Wide Positive Behavioral Interventions and Supports eller SWPBIS, mens der i Norge er udarbejdet en tilpasset udgave, som hedder helart. CASE Eksempel til inspiration helart er en skolebaseret indsats med fokus på at forbedre miljøet på skolerne såvel som elevernes sociale kompetencer. Følgende elementer er centrale i helart: Klare forventninger til alle aktører på skolen i form af regler. Understøttelse af regeloverholdelse ved at anerkende og rose elever, der udviser prosocial adfærd og efterlever reglerne. Opstille forudsigelige konsekvenser ved regelbrud. Undervise i sociale færdigheder og værdier. Prioritere gruppeledelse og samarbejde mellem aktører på skolen. Et grundprincip i helart er endvidere, at lærerne primært anvender proaktive strategier (oplæring og ros) og ikke så ofte reaktive strategier (mundtlig og skriftlig hjælp) i mødet med eleverne. Formålet med denne tilgang er at reducere elevernes problemadfærd og øge deres prosociale adfærd. Læs mere: Strømgren et al. (2013): Kartlegging av systemintervensjoner i skole: effekt på klassemiljø og prososial atferd 6

7 Hvor resultaterne af de indsatser, der målrettet fokuserer på sociale kompetencer, er klare, er effekten af indsatser, som forsøger at påvirke elevernes alsidige udvikling gennem klare forventninger, mere flertydige. På den ene side findes positive effekter, når det handler om at mindske problemadfærd. Og forskningen tyder videre på, at det er fornuftigt at formulere klare regler og forventninger så tidligt som muligt. Resultaterne er nemlig stærkere, når eleverne kender forventningerne i 0. klasse end for de elever, som først lærer dem at kende i 2. klasse. På den anden side findes der ikke klare effekter af helart. Resultaterne peger dog på en positiv effekt på elevernes sociale kompetencer det kræver dog, at skolerne over tid skal holde fast i indsatsen, så reglerne kommer til at gennemsyre skolens organisering og kultur. Resultaterne af forskningen i pædagogisk ledelse understøtter, at klare regler kan have en positiv effekt. Her peger forskningen på, at ledelsen har en vigtig rolle at spille i forhold til at formulere klare regler for god adfærd i samarbejde med elever, forældre og lærere. Det øger nemlig elevernes faglige niveau og forbedrer trivslen (se praksispublikation om pædagogisk ledelse). REFLEKSIONSSPØRGSMÅL: Hvordan arbejder I med forventninger til god elevadfærd? Kender elever og forældre forventningerne? I hvilket omfang oplever de, at de bliver efterlevet? Hvordan arbejder I med at holde fokus på forventningerne over tid? Og er de reelt rodfæstet i skolens kultur? UNDERVISNINGSPROGRAMMER 3 I Indsatsen for at påvirke elevernes alsidige udvikling og sociale kompetencer behøver ikke at være hele skolens projekt for at skabe forandring. Der er også redskaber, som kan benyttes af den enkelte lærer i klasseværelset. Midlet er her konkrete undervisningsprogrammer, hvor indhold og proces er detaljeret beskrevet i læsevejledninger og lektionsplaner. Disse programmer favner meget bredt. Nogle har fokus på at udvikle sociale og emotionelle kompetencer, mens andre har et bredere dannelsesperspektiv. Andre igen inkluderer også faglige færdigheder. Formålet med programmerne er todelt. Det ene formål er, at eleverne skal lære om konstruktiv og social adfærd. Det andet er, at eleverne skal tilegne sig konkrete værktøjer og kognitive teknikker, så de kan deltage i klassens sociale miljø. Selv om programmerne er forskellige, har de også fællestræk. Størstedelen er kendetegnet ved: At de gennemføres af klassens egne lærere At de retter sig mod samtlige elever i klassen At de særligt fokuserer på indskolingen. Programmerne kan handle om samvær og samarbejde. Det ses fx i et samarbejdsbaseret legeprogram, hvor eleverne i forskellige situationer skal samarbejde, hjælpe hinanden og løse problemer i fælleskab. Et andet redskab er delerundkreds (sharing circle), hvor eleverne opfordres til at dele følelser og oplevelser med hinanden for at fremme assertiv kommunikation og adfærd. FORSKNINGEN VISER: Strukturerede undervisningsprogrammer øger elevernes sociale og emotionelle kompetencer. De reducerer også forstyrrende og udadreagerende adfærd. 7

8 CASE Eksempel på virkningsfuld indsats You Can Do It! er et undervisningsprogram med overordnet fokus på at styrke klasses elevers selvtillid, vedholdenhed, emotionelle modstandsdygtighed samt planlægnings- og organiseringsevne. Indsatsen varer to uger og består af i alt seks lektioner a 20 minutter. De fire kompetencer, som er i fokus, styrkes gennem lærerstyret, eksplicit undervisning i 12 tankemønstre: 1. Jeg kan klare det 2. At acceptere mig selv 3. At løbe en risiko 4. At være selvstændig 5. At gøre en indsats 6. At arbejde hårdt 7. At sætte mål 8. At planlægge min tid 9. At være tolerant over for andre 10. At tænke før jeg handler 11. At følge reglerne 12. At være socialt ansvarlig. Tankemønstrene defineres og demonstreres gennem højtlæsning, fællessang af fire sange med tekster, der understøtter undervisningens indhold, samt rollespil, hvor læreren inddrager hånddukkerne Connie Confidence, Pete Persistence, Oscar Organisation og Ricky Resilience, som hver især repræsenterer en af de fire kompetencer. Desuden giver læreren eleverne feedback på deres adfærd og stiller spørgsmål for at tjekke, om eleverne har forstået budskabet. Der er et element af fleksibilitet i undervisningsprogrammet, idet læreren selv udvælger lektioner fra You Can Do It!-kataloget. Læs mere: Ashdown et al. (2012): Can Explicit Instruction in Social and Emotional Learning Skills Benefit the Social-Emotional Development, Well-being and Academic Achievement of Young Children? Andre programmer lærer eleverne at genkende, udtrykke og handle på baggrund af følelser. Fast Track PATHS (Promoting Alternative Thinking Strategies) anvender blandt andet små kort med ansigter (Feeling Faces), hvor eleverne med stregtegninger kan illustrere deres følelser og dermed kommunikere dem til klassekammeraterne, hvis de har svært ved at sætte ord på. Samme program lærer eleverne selvkontrol og problemløsning, hvor eleverne anvender det stoplys, som er afbildet på en plakat i klasseværelset. Den genkendelige symbolik minder eleverne om at stoppe op i stedet for at hidse sig op (rødt lys), tænke sig om ved det gule lys, mens det grønne lys henviser til den fase, hvor problemet skal løses. REFLEKSIONSSPØRGSMÅL: Hvor langt er jeres pædagogiske praksis i dag fra de indsatser, som indgår i undervisningsprogrammerne? Hvilke elementer kan særligt inddrages i jeres undervisning? Kan erfaringer fra elever i indskolingen overføres til elever i udskolingen? 8

9 4 OPLEVELSER UDEN FOR SKOLEN Skolen og skolens fysiske rammer er naturligvis omdrejningspunktet for elevernes læring. Der kan dog være gode grunde til at supplere den kendte undervisning i klasseværelset med oplevelser uden for skolen, hvor undervisningen eksempelvis flyttes ud i naturen. Denne vekselvirkning er ifølge forskningen gavnlig for elevernes alsidige udvikling. Eksemplerne her handler alle om oplevelser i naturen, men forskningen fra de øvrige kortlægninger generelt peger på, at det har en gavnlig effekt på elevernes læring at udvide læringsrummet. Oplevelser uden for skolen kan både være korte og intensive forløb af eksempelvis en uges varighed eller længere forløb, der strækker sig over flere år. I de korte forløb flyttes undervisningen eksempelvis ud i naturen i en uge. Lærerne bruger ikke alene muligheden til at undervise i de naturvidenskabelige fag, men kobler til elevernes alsidige udvikling ved at arbejde med selvtillid, samarbejde mv. i krævende fysiske udfordringer. Det længerevarende forløb er fagligt bygget op om matematik, hvor eleverne en dag ugentligt i tre år undervises i naturen. Også her suppleres de faglige aktiviteter, eksempelvis beregning af rumfanget af en boldbane, med samarbejdsøvelser, som påvirker elevernes motivation og dannelse. FORSKNINGEN VISER: Forskningen viser, at konkrete oplevelser og undervisning uden for skolen påvirker elevernes alsidige udvikling og sociale kompetencer positivt. Fælles fordybelse i utraditionelle rammer øger elevernes engagement og motivation. Undervisning og oplevelser uden for skolen minder om tankegangen bag varieret læring (som man kan læse mere om i en selvstændig publikation). Her er fokus dog på elevernes dannelse, som udvikles ved at variere undervisningen og dermed bringe andre sider af elevernes kompetencer i spil end den traditionelle klasseundervisning. Konkret peger forskningen på, at eleverne ved at deltage i fx en madlejr får større motivation for at lære nyt. De udvikler også både deres sociale kompetencer og evnen til at handle. Eksemplet i boksen herunder, som beskriver et 5-dages ophold i en naturlejr, påvirker både elevernes almene dannelse positivt, deres holdning til at gå i skole og deres lederegenskaber. 9

10 CASE Eksempel på virkningsfuld indsats Indsatsen består af et 5-dages naturundervisningsprogram, hvor elever på mellemtrinnet i en skoleuge bor i et naturområde. Programmet fokuserer på at fremme elevernes dannelse og lederegenskaber samt deres holdning til skolen og ansvar for miljøet. Hver dag undersøger eleverne miljø- og naturrelaterede problematikker via en multidisciplinær tilgang, hvor de identificerer, undersøger og overvejer udfordringer fra forskellige vinkler og drøfter forskellige handlemuligheder. Undervisningsprogrammet indeholder ligeledes fysiske udfordringer, som samtidig sigter mod at styrke elevernes selvtillid, teamwork og lederegenskaber. Endvidere indeholder programmet aftenaktiviteter, bestående af kortfilm og liveoptrædener, der adresserer relevante udfordringer i elevernes liv såkaldte fremtidsdræbere (future killers) fx at droppe ud af skolen eller at have et stofmisbrug. Undervisningsprogrammet kobler eksplicit aktiviteter med de udfordringer, som eleverne står over for derhjemme. Eksempelvis sammenlignes forståelsen af vådområder som naturens filtre mod forurening med rollemodeller som filtre for negativ indflydelse på elevernes liv. Lignende analogier drages mellem miljøfænomener som invasive arter og førnævnte fremtidsdræbere samt mellem biodiversitet og kulturel diversitet. Læs mere: Stern et al. (2011): Evaluating a Constructivist and Culturally Responsive Approach to Environmental Education for Diverse Audiences. Forskningen viser således, at fælles fordybelse gennem oplevelser i utraditionelle rammer påvirker elevernes engagement, motivation og dannelse positivt. I tilrettelæggelsen af forløbene er der ud over det konkrete indhold nogle elementer, det er vigtigt at forholde sig til. Undervisningen uden for skolen er rettet mod alle eleverne i klassen. Det er et aktiv, hvor elevernes alsidige udvikling sker inden for rammerne af klassens fællesskab. De utraditionelle rammer giver tilmed underviseren mulighed for at variere undervisningen og bruge naturen til at aktivere de elever, som har det svært i den traditionelle klasseundervisning. FORSKNINGEN VISER: Udendørsundervisning er mest effektiv ift. at styrke elevernes faglige udvikling, trivsel og alsidige udvikling, når undervisningen har et klart fagligt fokus. stiller det krav til en grundig forberedelse også for at sikre et klart fagligt fokus. Endelig skal der findes en god arbejdsdeling mellem det pædagogiske personale og de fagfolk eksempelvis naturvejledere som indgår i forløbene. REFLEKSIONSSPØRGSMÅL: Hvilke aktiviteter i naturen kan give eleverne gode oplevelser og erfaringer, der understøtter elevernes alsidige udvikling? Hvilke muligheder byder lokalområdet på i forhold til spændende steder, autentiske læringssituationer og nye undervisningsrum, der kan inddrages i undervisningen uden for skolen? Hvilke ressourcepersoner på skolen eller udefra kan være med til at inspirere i planlægningen af forløbene? Hvordan opnås den gode balance mellem fokus på alsidig udvikling og et klart fagligt fokus? Hvis fordelene ved oplevelser uden for klassen skal opnås, stiller det krav til underviseren. Underviseren vil stadig stå over for den udfordring, at forløbene skal være så rummelige, at også klassens bedst fungerende elever skal kunne finde udfordringer og motivation. Vælger man at arbejde med de korte, intensive forløb, 10

11 FOR ELEVER 5 MED SÆRLIGE BEHOV Alle elevers alsidige udvikling skal flytte sig i løbet af skoleforløbet og vi har tidligere beskrevet indsatser, som retter sig mod hele skolens elever eller alle elever FORSKNINGEN VISER: Mentorprogrammer har en positiv betydning for elevernes sociale og emotionelle kompetencer, men giver dog kun resultater for nogle målgrupper. Inklusion af elever med særlige behov i almenundervisningen kan også have en positiv betydning for elevernes alsidige udvikling, men forudsætter en klar målsætning og en positiv holdning til inklusion på skolen. i den enkelte klasse. Herudover findes erfaringer, som mere specifikt går på delmålgrupper af elever elever med særlige behov. Erfaringerne retter sig både mod elever, som har egentlige diagnoser (ADHD eller Autisme Spektrum Forstyrrelser), og elever, som har det svært på grund af det miljø, de lever i til dagligt. Det er muligt at påvirke elevernes alsidige udvikling gennem et konkret redskab mentorprogrammer, hvor man arbejder med at udvikle børnenes sociale kompetencer ved at tilknytte en mentor, som kan være med til at skabe stabile og forudsigelige relationer til en voksen. Herudover findes konkrete strategier og metoder, som læreren kan anvende i klassen, og som er tæt knyttet til inklusion. VELLYKKET MENTORSKAB KRÆVER INVESTERING Mentorer er rådgivere for eleverne og støtter dem i dagligdagen. Støtten omfatter hjælp til at opbygge selvtillid og udvikle positive relationer, men har også en faglig dimension, hvor mentoren hjælper med hjemmearbejdet. Mentorer kan være gymnasieelever, universitetsstuderende eller voksne, som typisk mødes med deres mentee i gennemsnit 3-4 gange om måneden. Mentorbegrebet er kendt. Men effekten er ikke den samme for alle målgrupper. Mentorredskabet virker bedst over for de elever, som i nogen grad har veludviklede relationer til forældre, lærere og klassekammerater. I disse tilfælde har mentoren et udgangspunkt at arbejde ud fra. Har eleven stærke relationer i forvejen, gør indsatsen ikke en konstaterbar forskel. Og er elevernes relationer til andre meget svage, er mentoren ikke tilstrækkelig. Det andet forbehold drejer sig om selve relationen mellem mentor og mentee. Mentoren er nødt til at investere i relationen, for at resultaterne viser sig. Den vedvarende støtte, hvor der udvikles et nært, tillidsfuldt og engageret forhold, giver resultater, hvor mentoren kan udfordre elevens negative billeder af sig selv. INKLUSION AF SÆRLIGE GRUPPER Der findes også mere generelle erfaringer med indsatser, der kan påvirke den alsidige udvikling hos elever med særlige behov i en positiv retning. Disse indsatser er knyttet til inklusionsdagsordenen og handler fx om metoder og strategier, som lærere og klassekammerater kan bruge, så elever med særlige behov kan deltage i almenundervisningen og være en del af klassens sociale fællesskab. En af de strategier, der kan anvendes, er elevformidling (eller Peer tutoring). Ideen er, at eleverne underviser hinanden enten under lærerens supervision, eller at en lille gruppe elever sammen løser en opgave. Konkret kan aktiviteterne gennemføres ved, at en ældre elev underviser en yngre. Det kan også ske ved, at elever på samme faglige niveau underviser hinanden. Forudsætningen er dog, at læreren ud over løbende støtte og supervision kender de relevante undervisningsprogrammer (fx CIRC Cooperative Integrated Reading and Composition), har adgang til materialer eller ressourcepersoner og er grundigt forberedt. En anden tilgang er selvregistreringer, der har til formål at øge elevernes opmærksomhed på egen adfærd og følelser og dermed lære dem at korrigere egen adfærd. Både elevformidling og selvregistreringer er altså tiltag, der kan gennemføres af den enkelte lærer i den enkelte klasse. Forskningen viser herudover, at en generel positiv holdning til inklusion på skoleniveau er et vigtigt fundament for den enkelte lærers arbejde og holdningen skal omsættes i konkrete målsætninger. Endelig peger forskningen på, at indsatser over for mindre grupper af elever eller individuelle indsatser over for elever med særlige behov har overbevisende effekter på elevernes sociale og emotionelle kompetencer. Indsatserne er supplerende og gennemføres derfor i tillæg til den normale undervisning. Og til forskel for strategierne ovenfor gennemføres de af eksterne ressourcepersoner som eksempelvis skolepsykologer. REFLEKSIONSSPØRGSMÅL: Hvordan arbejder I med alsidig udvikling for elever med særlige behov? Hvilket potentiale har mentorordningen på jeres skole? Findes der relevante samarbejdspartnere i lokalområdet eksempelvis et gymnasium? Har skolen klare målsætninger for inklusion? Hvilke gevinster vil elevformidling som pædagogisk strategi kunne give jeres elever? 11

12 6 OM FORSKNINGSKORTLÆGNINGEN INSPIRATION OG HENVISNINGER DET FORSKNINGSMÆSSIGE GRUNDLAG Forskningskortlægningerne, som danner udgangspunktet for denne publikation, er gennemført af Rambøll Management Consulting, Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning (DCU) ved Aarhus Universitet samt VIA University College, Professionshøjskolen UCC og Professionshøjskolen Metropol. Kortlægningerne omfatter både dansk, nordisk og international forskning fra skolesystemer, der er sammenlignelige med det danske. For hvert af de seks temaer er der screenet mellem forskningsstudier fra de seneste ti år. Kortlægningerne er således indholdsmæssigt begrænset til de seks temaer. Herudover er udvalget af forskning begrænset ved udelukkende at fokusere på studier, som har en direkte kobling mellem indsats og effekt, som er af høj forskningsmæssig kvalitet, og som samtidig er relevante i en dansk skolekontekst. Konkret omfatter hver forskningskortlægning mellem 34 og 66 studier. På uvm.dk/ressourcecenter kan du læse mere om forskningskortlægningerne, bl.a.: De enkelte synteser for kortlægningerne på de seks områder Derimod kan undervisningsmiljø og trivsel ses som forud sætninger for læring og tilegnelse af kompetencer. I boksen herunder ses eksempler på, hvad forskningen i alsidig udvikling har undersøgt. Eksemplerne viser, hvor bredt og omfattende emnet er. Den anvendte metode Abstracts for de omfattede studier. OM BEGREBET Elevernes alsidige udvikling har været i fokus i mange år. Faktisk har elevernes alsidige udvikling været en del af folkeskolelovens formålsparagraf siden Et fokus, som er bevaret i folkeskolereformen, hvor den længere og varierede skoledag tænkes at styrke elevernes alsidige udvikling og sociale kompetencer. I forskningskortlægningen er anvendt følgende definition: Alsidig udvikling: Kommer til udtryk gennem elevens kreativitet, initiativ, motivation, selvstændighed, nysgerrighed, engagement, ansvarlighed, vedholdenhed, selvbevidsthed, deltagelse, empati og følelser. Sociale kompetencer: Er evnen til at indgå i relationer med andre, samarbejde, regulere sine følelser og adfærd og til at indgå i demokratiske processer. Begreberne hænger tæt sammen med undervisningsmiljø og trivsel, som er genstand for en selvstændig publikation. Elevernes alsidige udvikling og sociale kompetencer kan bedst forstås som færdigheder og kompetencer på linje med den faglige udvikling. HVAD FORSKNINGEN I HAR UNDERSØGT: Sociale og emotionelle kompetencer Faglig læring/udvikling Samarbejde og interaktion Problemløsning Empati Ansvarlighed Selvbevidsthed Deltagelse Kreativitet Selvstændighed Problemadfærd Selvregulering/selvkontrol Motivation til at lære Engagement Målorientering Selvtillid Vedholdenhed Demokratisk dannelse Initiativ 12

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM PÆDAGOGISK LEDELSE

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM PÆDAGOGISK LEDELSE FORSKNINGSBASERET VIDEN OM DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING INDHOLD 1. Pædagogisk ledelse... side 3 2. Udvikling af skolens professionelle kapacitet og samarbejde... side 5 3. Den deltagende

Læs mere

Inklusion hvad skal vi, og hvad virker?

Inklusion hvad skal vi, og hvad virker? Inklusion hvad skal vi, og hvad virker? Denne klumme er en let bearbejdet version af artiklen Inklusion i grundskolen hvad er der evidens for? skrevet Katja Neubert i tidsskriftet LOGOS nr. 69, september

Læs mere

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM UNDERVISNINGSMILJØ OG TRIVSEL

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM UNDERVISNINGSMILJØ OG TRIVSEL FORSKNINGSBASERET VIDEN OM UNDERVISNINGSMILJØ OG TRIVSEL DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING INDHOLD 1. Undervisningsmiljø og trivsel... side 3 2. Trivsel og faglig udvikling to sider af samme

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

INKLUSION. - den svære vej fra idealer til praksis

INKLUSION. - den svære vej fra idealer til praksis INKLUSION - den svære vej fra idealer til praksis Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Camilla B. Dyssegaard Postdoc, autoriseret psykolog Nyere inklusionsteori Inklusion og aktuelle tal fra DK

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik Vision Mål for Dragør skolevæsen Prioriteter for skolevæsenet Lokal sammenhængskraft

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Inkluderende pædagogik. Hvad siger forskningen?

Inkluderende pædagogik. Hvad siger forskningen? Inkluderende pædagogik Hvad siger forskningen? Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Camilla B. Dyssegaard Daglig leder Dansk Clearinghouse Postdoc, autoriseret psykolog Elever Forældre Lærere Pædagoger

Læs mere

Fælles værdigrundlag. Inklusion viden til praksis

Fælles værdigrundlag. Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag 3 Forfattere: Rune Hejlskov Schjerbeck, Camilla Dyssegaard, Michael Søgaard Larsen,

Læs mere

Sammenfattende udgave af DE FORELØBIGE ERFARINGER MED FOLKESKOLEREFORMEN i Thisted Kommune

Sammenfattende udgave af DE FORELØBIGE ERFARINGER MED FOLKESKOLEREFORMEN i Thisted Kommune Sammenfattende udgave af DE FORELØBIGE ERFARINGER MED FOLKESKOLEREFORMEN i Thisted Kommune Produceret af Thisted Kommune Juli 2015 EVALUERING AF FOLKESKOLEREFORMEN I THISTED KOMMUNE I juni måned 2013 indgik

Læs mere

Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet

Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet FAGBESKRIVELSE Praktik Bilag 1 Praktik Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet Fagets identitet Faget praktik har en grundlæggende betydning

Læs mere

Fanø Skole. Indledning. Katalog. Skolepolitiske målsætninger Læsevejledning

Fanø Skole. Indledning. Katalog. Skolepolitiske målsætninger Læsevejledning Indledning Fanø Skole Katalog. Skolepolitiske målsætninger 2016 Dette katalog henvender sig til dig, der til daglig udmønter de skolepolitiske målsætninger på Fanø Skole. Kataloget tager udgangspunkt i

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM MATEMATIK

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM MATEMATIK FORSKNINGSBASERET VIDEN OM DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING INDHOLD 1. Mathematical literacy... side 3 2. Systematiske tilgange til matematisk problembehandling... side 5 3. Bevidsthed om egen

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

2013/08/13 RAMBOLL MANAGEMENT 1

2013/08/13 RAMBOLL MANAGEMENT 1 Der foreligger faktisk en masse forskningsbaseret viden om, hvordan personer med pædagoguddannelse kan bidrage til at berige skoledagen Og den er gratis tilgængelig og udarbejdet af Rambøll og Dansk Clearinghuse

Læs mere

Forskningskortlægninger og synteser Viden, resultater og eksempler til inspiration for Skoletjenesten Temadag, Skoletjenesten, 22.

Forskningskortlægninger og synteser Viden, resultater og eksempler til inspiration for Skoletjenesten Temadag, Skoletjenesten, 22. Forskningskortlægninger og synteser Viden, resultater og eksempler til inspiration for Skoletjenesten Temadag, Skoletjenesten, 22. oktober 2015 1 01 05 04 06 03 02 INDHOLD 01 INTRODUKTION 02 KORT OM TILGANGEN

Læs mere

Til professionelle. PALS De gode cirkler i skole og SFO

Til professionelle. PALS De gode cirkler i skole og SFO Til professionelle PALS De gode cirkler i skole og SFO 1 PALS På mange skoler er der ofte konflikter mellem børnene i frikvartererne, og konflikterne bliver tit bragt med ind i timerne. I klassen tager

Læs mere

INKLUSION. - den svære vej fra idealer til praksis

INKLUSION. - den svære vej fra idealer til praksis INKLUSION - den svære vej fra idealer til praksis Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Camilla B. Dyssegaard Postdoc, autoriseret psykolog Nyere inklusionsteori Inklusion og aktuelle tal fra DK

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Forandringselementer hvordan kommer man fra idealet om inklusion ud til praksis? Camilla Brørup Dyssegaard

Forandringselementer hvordan kommer man fra idealet om inklusion ud til praksis? Camilla Brørup Dyssegaard Forandringselementer hvordan kommer man fra idealet om inklusion ud til praksis? Camilla Brørup Dyssegaard Hvad er viden? Den klassiske forestilling om viden Aristoteles Tre grundformer for viden: Episteme:

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende skoleår. Det er året for 200 års folkeskole jubilæum og en ny folkeskolereform.

Velkommen til et nyt og spændende skoleår. Det er året for 200 års folkeskole jubilæum og en ny folkeskolereform. Velkommen til et nyt og spændende skoleår. Det er året for 200 års folkeskole jubilæum og en ny folkeskolereform. Vi har sunget skoleåret ind med Der er et yndigt land, Det var så ferien, så nu er det

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

LP-Konference. LP-modellen og det kommunale dagtilbud. Holbæk Kommune 25.08.2011

LP-Konference. LP-modellen og det kommunale dagtilbud. Holbæk Kommune 25.08.2011 LP-Konference LP-modellen og det kommunale dagtilbud Holbæk Kommune 25.08.2011 Deltagelse i pilotprojektet 2010-2011 14 danske kommuner 120 dagtilbud 12.000 børn 1500 personaleenheder Hvad er LP-modellen?

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd SE MIG!...jeg er på vej i skole En god skolestart Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd Kære forældre! Det er en stor dag for alle børn, når de skal starte i skole de er spændte på,

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære

Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære Vision Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære Værdigrundlag Forskellighed er en styrke vi respekterer, anerkender og udvikles i forskelligheden Den glade

Læs mere

Den sammenhængende skoledag for 0. 6. klassetrin

Den sammenhængende skoledag for 0. 6. klassetrin Den sammenhængende skoledag for 0. 6. klassetrin Hvorfor er der behov for at nytænke folkeskolen? Vi har en faglig udfordring Der er stadig for mange, der ikke får en ungdomsuddannelse. For mange der forlader

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Organisering og indhold i en sammenhængende skoledag: NY Status

Organisering og indhold i en sammenhængende skoledag: NY Status Organisering og indhold i en sammenhængende skoledag: NY Status Indhold: Understøttende undervisning/læring Motion og bevægelse Lektiehjælp faglig fordybelse Organisation: Skoledagen Understøttende undervisning/læring

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast)

SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast) SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast) Udkast 2016 Indhold National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik...2 Vision...3 Mål for Dragør skolevæsen...4 Prioriteter for skolevæsenet...5 Trivsel...5 Faglige

Læs mere

Talentstrategi. for folkeskolen

Talentstrategi. for folkeskolen Talentstrategi for folkeskolen 2 Talentstrategi for folkeskolen i Sorø Kommune INDLEDNING I de senere år har der været stigende fokus på, at nogle elever på trods af deres høje begavelse ikke trives i

Læs mere

Ud med indskolingen -oplæg om udeskole

Ud med indskolingen -oplæg om udeskole Ud med indskolingen -oplæg om udeskole Hvordan defineres udeskole Hvad kræver det af lærerne og pædagogerne Hvordan arbejder vi med udeskole Eksempler/billeder fra egen praksis En lille ide øvelse Forskellige

Læs mere

Det gode skoleliv. Glostrup Kommune

Det gode skoleliv. Glostrup Kommune Det gode skoleliv Glostrup Kommune Forord Børne- og Skoleudvalget har fokus på børn og unges trivsel, læring og uddannelse. Vi ønsker, at børn og unge i Glostrup Kommune udvikler sig og uddanner sig til

Læs mere

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Indledning Den daværende regering (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF), Venstre og Dansk Folkeparti indgik den 7. juni 2013

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Politik for folkeskolen. Blåvandshuk Kommune

Politik for folkeskolen. Blåvandshuk Kommune Politik for folkeskolen Blåvandshuk Kommune Januar 2001 Blåvandshuk Kommune: Politik for folkeskoleområdet 2001 2002 1. Generelle principper og målsætninger: Folkeskolen i Blåvandshuk Kommune skal indrettes

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM VARIERET LÆRING, UDESKOLE, BEVÆGELSE OG LEKTIEHJÆLP

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM VARIERET LÆRING, UDESKOLE, BEVÆGELSE OG LEKTIEHJÆLP FORSKNINGSBASERET VIDEN OM VARIERET LÆRING, UDESKOLE, BEVÆGELSE OG LEKTIEHJÆLP DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING INDHOLD 1. Varieret undervisning, der virker... side 3 2. Andendelsesorienteret

Læs mere

Lærerassistenter. Inklusion viden til praksis

Lærerassistenter. Inklusion viden til praksis Lærerassistenter Inklusion viden til praksis Lærerassistenter Inklusion viden til praksis Lærerassistenter 3 Forfattere: Rune Hejlskov Schjerbeck, Camilla Dyssegaard, Michael Søgaard Larsen, Pernille Matthiesen

Læs mere

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati Empowerment Niveauer Empowerment Idræt er vigtig i unges udvikling, fordi det styrker fysisk og mental sundhed samtidig med, at det skaber vigtige, sociale relationer. Idræt er en mulighed for leg, deltagelse

Læs mere

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2017-2018 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015

Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015 Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015 Baggrund for projekt: Faglig Ledelse og vidensrejsen til Ontario, Canada I forbindelse med implementering af Folkeskolereformen

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Motivation. Læring. Lind Skole. Linjeklasser Lind Skole 2012-13. nye veje for skolens ældste elever. Science Innovativ International

Motivation. Læring. Lind Skole. Linjeklasser Lind Skole 2012-13. nye veje for skolens ældste elever. Science Innovativ International Motivation Engagement Læring Linjeklasser Lind Skole 2012-13 nye veje for skolens ældste elever Science Innovativ International Lind Skole Skolevænget 17 7400 Herning Tlf. 9626 6610 lind-skole@herning.dk

Læs mere

Retningslinjer for holddannelse - et element i skolereformen, der har betydning for elevernes faglige færdigheder, læring og trivsel

Retningslinjer for holddannelse - et element i skolereformen, der har betydning for elevernes faglige færdigheder, læring og trivsel Retningslinjer for holddannelse - et element i skolereformen, der har betydning for elevernes faglige færdigheder, Retningslinjerne for holddannelse på Finderuphøj Skole har til formål at understøtte hvor

Læs mere

Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer Anne Kjær Olsen // 20. september 2017

Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer Anne Kjær Olsen // 20. september 2017 Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer Anne Kjær Olsen // 20. september 2017 Oplæg Kvalitet i dagtilbud hvad siger forskningen? Mastergruppen og den styrkede pædagogiske læreplan Fokus på

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Beskrivelse af projektet.

Beskrivelse af projektet. Pædagogisk værksted Beskrivelse af projektet. I det pædagogiske værksted arbejder vi med parallelforløb, hvor læreren står for undervisningen, og vi som pædagoger har fokus på vores egen faglighed. Vi

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

Værdiregelsæt. Kerneværdier Beskriv fem kerneværdier for høj trivsel og god adfærd. Værdierne skal tage afsæt i jeres vision

Værdiregelsæt. Kerneværdier Beskriv fem kerneværdier for høj trivsel og god adfærd. Værdierne skal tage afsæt i jeres vision Alle grundskoler i Danmark skal ifølge Undervisningsmiljøloven, udarbejde et værdiregelsæt for at sikre god adfærd blandt ledelse, personale og elever samt høj trivsel på skolen. I værdiregelsættet skal

Læs mere

Ny skole Nye skoledage

Ny skole Nye skoledage Skoleledelsesforløb 2013 KL og COK har i samarbejde med kommunale chefer og skoleledere tilrettelagt og udviklet et 3-dages udviklingsforløb for landets skoleledelser med henblik på at understøtte implementeringen

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

EFFEKTIVE INDSATSER FOR SOCIALT UDSATTE BØRN OG UNGE RESULTATER AF VIDENSKORTLÆGNING

EFFEKTIVE INDSATSER FOR SOCIALT UDSATTE BØRN OG UNGE RESULTATER AF VIDENSKORTLÆGNING EFFEKTIVE INDSATSER FOR SOCIALT UDSATTE BØRN OG UNGE RESULTATER AF VIDENSKORTLÆGNING V/ MANAGER, HANNE NIELSEN AGENDA 1. Hvilken viden har vi søgt efter og hvordan er kortlægningen gennemført? 2. Hvilke

Læs mere

SCIENCE INNOV@TIV INTERNATIONAL

SCIENCE INNOV@TIV INTERNATIONAL SCIENCE INNOV@TIV INTERNATIONAL Linjeklasser Lind Skole skoleåret 2013-14 nye veje for skolens ældste elever Motivation Engagement Læring Skolevænget 17 7400 Herning Tlf. 9628 7510 lind-skole@herning.dk

Læs mere

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Gode dagtilbud med et læringsmiljø af høj kvalitet er afgørende for børns trivsel, udvikling og læring. Et

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 20-11-2013 Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum Folkeskolereformen er en læringsreform. Den har fokus

Læs mere

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011 Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning Maj 11 Ved aftalen om kommunernes økonomi for 2011 blev der opnået enighed mellem regeringen og KL

Læs mere

Skolerettede indsatser for elever med svag socioøkonomisk baggrund KORT & KLART

Skolerettede indsatser for elever med svag socioøkonomisk baggrund KORT & KLART Skolerettede indsatser for elever med svag socioøkonomisk baggrund KORT & KLART Om dette hæfte 2 Mange undersøgelser har vist, at børn og unges sociale og økonomiske baggrund har betydning for, hvordan

Læs mere

Kvalitetsinitiativer (FL 2013)

Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Til inspiration Regeringen indgik den 8. november 2012 en finanslovsaftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Bedre erhvervsuddannelser

Læs mere

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE Juni 2012 GEMSEVEJENS OG GARTNERVEJENS BØRNEHUSE REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER Revision af Den Pædagogiske Læreplan Nedenstående revision er af den pædagogiske læreplan

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

Frederikssund Kommune. Matematikstrategi

Frederikssund Kommune. Matematikstrategi Frederikssund Kommune Matematikstrategi 2016-2020 Matematikstrategi Forord Matematik er et redskab til at forstå verden omkring os og en del af børn og unges dannelse. For at kunne tage aktiv del i livet

Læs mere

Forvaltningen Børn og Uddannelse. INKLUSION I SKOLEN. April 2012. Sønderborg kommune.

Forvaltningen Børn og Uddannelse. INKLUSION I SKOLEN. April 2012. Sønderborg kommune. Forvaltningen Børn og Uddannelse. INKLUSION April 2012 I SKOLEN kommune. INKLUSION. Fra Fremtidens skole : I en inkluderende skole oplever alle elever sig selv og hinanden som en naturlig del af skolens

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Princip for undervisningens organisering:

Princip for undervisningens organisering: Brændkjærskolen. Princip for undervisningens organisering: Formål Undervisningens organisering skal skabe rammer, der giver eleverne de bedste muligheder for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der

Læs mere

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde'

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Børnehuset Holbøllsminde Antal besvarelser: 6 Denne tabel viser, hvordan de ansatte har vurderet den pædagogiske

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2.

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Vision. Med afsæt i et velfungerende samarbejde, ønsker område Søndervang 2 at fremme en høj grad af trivsel og udvikling for alle. Værdier: Vi bygger vores pædagogiske

Læs mere

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet.

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet. Overleveringsmøde Vi oplever at elever, der har været på Plan T, kan have svært ved at vende hjem og bl.a. holde fast i gode læringsvaner, fortsætte arbejdet med nye læsestrategier, implementere it-redskaber

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Temaaften om status og udvikling

Temaaften om status og udvikling Temaaften om status og udvikling 17.00 18.30 1. Velkomst og indledning 2. Status - Planlægning af kommende skoleår - Elevernes skoledag - Medarbejdernes arbejdsdag - Nyt år og ny bygning -> 2016 4. Skoleudvikling

Læs mere

Program for læringsledelse

Program for læringsledelse 1 Program for læringsledelse Af Lars Qvortrup, LSP, Aalborg Universitet Et partnerskab bestående af tretten kommuner, Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling (LSP) ved Aalborg Universitet og

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser :

Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser : Livstrampolinen. Hellerup Skoles værdigrundlag Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser : Børn og unge lærer uden grænser - de udnytter og udvikler deres ressourcer

Læs mere