INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning"

Transkript

1 INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER Vejledning

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Forslag til spørgsmål Spørgsmål med høj prioritet Supplerende spørgsmål Spørgsmål til særlige emner Skoleveje Nye cykelstier Kampagner Cykelbyprojekter Motionsruter Bilag 1: Tællinger af cykeltrafik Bilag 2: Stopinterviewundersøgelser Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelser Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks København K Telefon: Udgiver: Vejdirektoratet Konsulenter: Via Trafik Side 2

3 1 Indledning Denne vejledning har til formål at inspirere tilskudsmodtagere af Vejdirektoratets cykelpulje til at gennemføre evalueringer af udførte cykelprojekter, der har modtaget tilskud fra cykelpuljen. Vejledningen kan ikke benyttes alene som en færdig manual, men der kan hentes inspiration til forskellige metoder til evaluering. Tilskudsmodtagere bør i alle tilfælde tage udgangspunkt i den aftalte evalueringsplan, som blev udarbejdet i forbindelse med ansøgningen om tilskud. Vejledningens indhold skal give tilskudsmodtagerne mulighed for let at igangsætte en evaluering ved hjælp af tællinger og spørgeundersøgelser, fx stopinterview- eller spørgeskemaundersøgelser. Vejledningen indeholder konkrete forslag til formuleringer og omfang af spørgsmål til brug ved stopinterviews og spørgeskemaundersøgelser. Der er udarbejdet tre beskrivelser med gode råd til gennemførelse af henholdsvis tællinger, stopinterviewundersøgelser og spørgeskemaundersøgelser. Beskrivelserne giver en basisviden for at kunne gennemføre evalueringerne og efterfølgende anvende data i analysesammenhæng. Beskrivelserne er suppleret med konkrete eksempler og vedlagt som bilag. Side 3

4 2 Forslag til spørgsmål De følgende forslag til spørgsmål kan bruges som inspiration i forbindelse med udformning af spørgeskemaer (både ved brug som stopinterview og spørgeskemaundersøgelser). Spørgsmålene er inddelt i tre grupper: 1. Spørgsmål med høj prioritet 2. Supplerende spørgsmål 3. Spørgsmål til særlige emner De enkelte spørgsmål skal sammensættes ud fra projektets karakter. Som udgangspunkt bør der altid medtages spørgsmål fra gruppe 1 (Spørgsmål med høj prioritet). Disse spørgsmål sikrer evaluering af cykelpuljens primære formål: at få flere til at cykle. Spørgsmål fra gruppe 2 bør medtages for at uddybe besvarelserne på spørgsmål fra gruppe 1. Spørgsmål fra gruppe 3 er ikke udtømmende og giver kun ideer og inspiration til en videre bearbejdning af spørgsmål omhandlende særlige emner. Relevansen af de forskellige tiltag er bl.a. forskellig afhængigt af størrelsen af cykelprojektet. Generelt er tælling af cykeltrafik altid relevant, hvorimod stopinterview- og spørgeskemaundersøgelser bør vurderes ud fra de konkrete projekter. Et bud på relevansen af tiltag er vist i Figur 1. Figur 1: Relevans af tiltag ud fra størrelse af cykelprojekt. * Med mindre der er særlige grunde, der taler for det, anbefales det ikke at gennemføre spørgeskemaundersøgelser for små, enkeltstående cykelprojekter. Målet for evaluering Når det endelige spørgeskema udformes, bør målet for evalueringen holdes for øje. Målet vil blandt andet fremgå af den aftalte evalueringsplan. Følgende tre nøgletal kan med fordel benyttes i forbindelse med evaluering og sammenligning af cykelprojekter: Investerede kroner pr. ny cyklist Investerede kroner pr. ny cyklet km Tilfredshed pr. investeret krone Nøgletallene er relevante for kommuner og andre tilskudsmodtagere i forbindelse med argumentation omkring cykelprojekters samfundsøkonomiske effekter men har også stor relevans for Vejdirektoratet i forbindelse med tværgående evalueringer af cykelpuljen. Side 4

5 2.1 Spørgsmål med høj prioritet Hvor ofte benytter du (projektnavn) som cyklist? a. 5 7 dage om ugen b. 3-4 dage om ugen c. 1-2 dage om ugen d. Sjældnere Har udførelsen af (projektnavn) medført, at du har ændret rutevalg på cykel fra en anden rute til denne rute? a. Ja b. Nogle gange c. Nej Har udførelsen af (projektnavn) medført, at du har ændret transportmiddel til og fra arbejde / skole mv. fra fx bil, tog, bus? a. Ja (ofte) b. Nogle gange c. Nej Hvor meget cykler du i forhold til for et år siden? 1) På projektlokaliteten: a. Jeg cykler mere b. Jeg cykler ca. det samme c. Jeg cykler mindre 2) Generelt: a. Jeg cykler mere b. Jeg cykler ca. det samme c. Jeg cykler mindre Hvor meget kører du i bil (chauffør eller passager) i forhold til for et år siden? a. Jeg kører mere i bil b. Jeg kører ca. det samme i bil c. Jeg kører mindre i bil Side 5

6 2.2 Supplerende spørgsmål Hvor mange km cykler du ca. hver uge i gennemsnit? a. For et år siden: b. I dag: I hvor høj grad har (projektnavn) fået dig til at skifte bilture eller bus- og togture ud med cykelture? a. I meget høj grad b. I høj grad c. I nogen grad d. Næsten ikke e. Jeg kørte ikke i bil før projektet Hvor vigtige er cyklistforholdene i kommunen for dig i dag? a. Meget vigtig b. Vigtig c. Ikke vigtig d. Overhovedet ikke vigtig Hvordan vurderer du stinettet i kommunen i dag? 1) Belægning 2) Belysning 3) Sammenhæng i stinettet 4) Muligheden for at krydse de store veje 5) Cykelparkering 6) Skiltningen på stiruterne Side 6

7 Er du tilfreds / utilfreds med: 1) Delprojekt 1 (fx ny cykelparkering) 2) Delprojekt 2 (fx ny cykelsti) 3) Delprojekt 3 (fx nyt cykelbarometer) Hvad er dit formål / ærinde i dag (da du fik uddelt en flyer)? a. Til / fra arbejde b. Til / fra skole / uddannelse c. Til / fra indkøb d. Hente / bringe børn e. Motion / fritid f. Andet Hvilket transportmiddel anvender du oftest, fx til og fra arbejde / skole (evt. en kombination af flere transportmidler)? a. Gang b. Cykel c. Knallert d. Bil (chauffør) e. Bil (passager) f. Bus g. Tog h. Andet Har du en cykel? a. Ja b. Nej Hvor mange brugbare cykler er der i din husstand? Svar: Hvor mange biler er der i din husstand? Svar: Side 7

8 2.3 Spørgsmål til særlige emner Skoleveje Formål: At klarlægge transportmiddelvalget før og efter projektets gennemførelse samt belyse trygheden blandt skoleelever. Hvordan kommer du oftest til / fra skole? a. Jeg går b. Jeg cykler c. Jeg tager tog/bus d. I bil e. Andet Følges du typisk med nogen på vej til skole? a. Ja, en voksen b. Ja, andre børn c. Nej Hvordan vurderer du trygheden efter projektets gennemførelse? a. Mere tryg b. Det samme som før c. Mindre tryg Nye cykelstier Formål: At klarlægge tilfredsheden med projektet. Hvordan vurderer du den nye cykelsti? 1) Belægning 2) Belysning 3) Sammenhæng i stinettet 4) Krydsning af vej til eller fra dobbeltrettet cykelsti Side 8

9 5) Muligheden for at krydse de store veje 6) Skiltningen på stiruterne Kampagner Formål: At klarlægge, om kampagnen har været synlig over for målgruppen. I hvor høj grad påvirker kampagner generelt din adfærd i trafikken? a. I meget høj grad b. I høj grad c. I nogen grad d. Næsten ikke e. De påvirker mig ikke Har du lagt mærke til den aktuelle kampagne? a. Ja, i høj grad b. Ja, i mindre grad c. Nej Cykelbyprojekter Formål: At klarlægge, om cykelbyprojektet har været synlig i befolkningen. Har du hørt om cykelbyprojektet før besvarelsen af dette spørgeskema? a. Ja b. Nej Har du oplevet at forholdene for cyklister er forandret i kommunen inden for det seneste år? a. Forholdene er blevet bedre b. Forholdene har ikke ændret sig c. Forholdene er blevet dårligere Side 9

10 2.3.5 Motionsruter Formål: At klarlægge sundhedsmæssige effekter af projektet. I hvor høj grad har projektet fået dig til at motionere mere end tidligere? a. I meget høj grad b. I høj grad c. I nogen grad d. Næsten ikke e. Jeg motioner ikke mere end tidligere I hvor høj grad har projektet medvirket til at øge kvaliteten af dine motionsture? a. I meget høj grad b. I høj grad c. I nogen grad d. Næsten ikke e. Kvaliteten er ikke blevet øget Side 10

11 3 Bilag 1: Tællinger af cykeltrafik Tællinger af cykeltrafik bør foretages maskinelt over minimum en uge. To eller flere ugers varighed vil give større sikkerhed. Tælling af cykeltrafik kan gennemføres i forbindelse med alle typer af cykelprojekter. Hvis der ikke er mulighed for at gennemføre maskinelle tællinger, kan manuelle tællinger være bedre end ingen tælling. Med manuelle tællinger i korte perioder skal man dog være yderst opmærksom på, at vejrlig og ydre påvirkninger fra arrangementer kan have stor påvirkning på resultaterne. Før- og eftertællinger skal være sammenlignelige. Det sker bedst ved at foretage tællinger i samme årstid med et eller flere års mellemrum. Herved er det ikke nødvendigt at foretage en justering for årstidsvariation, som kan være for upræcis for cykeltrafik. Ved en maskinel tælling på to uger vil der gennemsnitligt være op mod 25 % usikkerhed ved opregning af tallet fra ugedøgntrafik til årsdøgntrafik (jf. Trafiktællinger, Rapport 289, Vejdirektoratet, 2004). For cykeltrafik kan der også være en stor usikkerhed som følge af vejret, hvis der fx det ene år er mange regnvejrsdage og det andet år kun få. Særlige arrangementer (fx sportsbegivenheder) kan også give en stor usikkerhed. Det bør således i alle tilfælde tilstræbes, at tællinger (både før og efter udførelsen af projektet) gennemføres under så normale forhold som muligt. Behandling af indsamlede data bør ske i overensstemmelse med vejledningerne i Trafiktællinger, Rapport 289, Vejdirektoratet, Cykeltrafikken kan fx opgøres i følgende enheder: Årsdøgntrafik Ugedøgntrafik Hverdagsdøgntrafik Spidstimetrafik og andel Ofte vil den talte trafik automatisk blive omregnet til årsdøgntrafik i forbindelse med dataindsamlingen. Hvis projektet er spredt over en lang strækning eller over et større område med flere sideveje eller tværgående stier, kan det være nødvendigt med flere tællepunkter. Der bør som minimum placeres ét tællepunkt for hvert større delprojekt. Tællingerne kan kombineres med tælling af biltrafikken. Benyttes samme tælleslange, er det vigtigt at tælleudstyret kalibreres efter cykler. Det kan betyde, at motorkøretøjer kun kan registreres som en enkel køretøjstype. Hvis der sideløbende med tællingerne på projektlokaliteten gennemføres andre tællinger af cykeltrafikken, er der mulighed for at sammenligne udviklingen. Før- og eftertællinger på en alternativ rute, kan benyttes til at vurdere antallet af nye cyklister kontra overflyttede cyklister. En tælling der ikke er påvirket af lokale cykelprojekter kan benyttes som en reference til en generel udvikling. Disse supplerende tællinger skal ikke anses som et krav men i stedet ses som en mulighed for at forbedre kvaliteten af analysen. Side 11

12 Usikkerheden ved tællinger kan mindskes, hvis der gennemføres tællinger flere gange efter projektets udførelse. Tællinger gennemført uden for tilskudsperioden må gerne eftersendes til Vejdirektoratet. Anbefalinger Maskinelle tællinger (fx slangetællinger eller spoler) Minimum en uges varighed (gerne to eller flere uger) Tællinger både før og efter ombygning / udførelse Før- og eftertællinger foretages i samme årstid Minimum ét tællepunkt pr. delprojekt Tællinger bør gennemføres i normalt vejr Side 12

13 4 Bilag 2: Stopinterviewundersøgelser Gennemførelse af stopinterviews er en relativ let og hurtig måde at indsamle viden omkring virkningen af et specifikt cykelprojekt. Stopinterviews har den fordel, at der kan stilles spørgsmål til noget helt specifikt på selve lokaliteten. Stopinterviews kan derfor med fordel benyttes i forbindelse med små cykelprojekter eller projekter, der er meget klart afgrænset (som fx en ny strækning med cykelsti). Stopinterviews giver stor sandsynlighed for at henvende sig til cyklister, der kender det konkrete projekt. I praksis gennemføres stopinterviews ved, at et antal interviewere sendes ud på lokaliteten og gennemfører interviews med cyklister, som ønsker at deltage. Det er vigtigt at finde en balance mellem en aktiv tilgang for at stoppe cyklister uden at man fysisk blokerer cyklisternes rute. I den forbindelse kan blikfang hjælpe. Plakatstandere og interviewere i refleksveste kan være en fordel. Det kan være hensigtsmæssigt at gennemføre interviewene på steder, hvor cyklisternes fart er lav, fx ved signalreguleringer eller anden vigepligt. Uddeling af frugt, chokolade eller en anden lille gave bringer let et smil frem hos cyklister, der netop er blevet interviewet. Dette er også en god måde for tilskudsmodtagere at fortælle, at man er glad for cyklisterne på lokaliteten. Ikke alle cyklister kan stoppes. Derfor kan det være en fordel også at uddele flyers med en kort forklaring og et link til et internetbaseret spørgeskema, der indeholder de samme spørgsmål, som interviewerne stiller. På den måde kan antallet at besvarelser forøges. Alternativt kan stopinterviews fortsætte på lokaliteten indtil man har det ønskede antal besvarelser. I forbindelse med uddeling af flyers opnås der generelt en større besvarelsesprocent ved personligt at overrække en flyer til en cyklist frem for at placere en flyer på en parkeret cykel (fx i cykelkurven eller på bagagebæreren). En besvarelsesprocent på mellem 10 og 20 af det samlede antal uddelte flyers er forventelig. Stopinterviewundersøgelser vil typisk være en kvalitativ undersøgelse. Derfor kan der ikke sættes noget bestemt mål for hvor mange besvarelser, der skal indhentes. En måde at kvalificere stopinterviews på er ved at gennemføre dem både før og efter cykelprojektet gennemføres. Derved opnår man en god mulighed for at sammenligne data, og vurdere de faktiske effekter. De indsamlede data bør samles i en database eller et regneark, hvor det er muligt at foretage opregninger af besvarelserne som tabeller og grafer. Anbefalinger Små, enkeltstående eller klart afgrænsede cykelprojekter Grundig instruktion af interviewere Cyklister stoppes med en synlig tilstedeværelse i gadebilledet Nemmest at stoppe cyklister, hvor hastigheden er lav Kan gennemføres på alle tider af døgnet Kan gennemføres i så lang en periode som det er ønsket På de følgende sider er vist et eksempel på et spørgeskema til brug ved stopinterview. Side 13

14 Spørgeark til stopinterview Svaret markeres med en cirkel om den valgte svarmulighed. Nye cyklister 1) Hvor ofte benytter du (projektnavn) som cyklist? a. 5 7 dage om ugen b. 3-4 dage om ugen c. 1-2 dage om ugen d. Sjældnere 2) Har udførelsen af (projektnavn) medført, at du har ændret rutevalg på cykel fra en anden rute til denne rute? a. Ja b. Nogle gange c. Nej 3) Har udførelsen af (projektnavn) medført, at du har ændret transportmiddel til og fra arbejde / skole mv. fra fx bil, tog, bus? a. Ja (ofte) b. Nogle gange c. Nej 4) Hvor meget cykler du i forhold til for et år siden? 1) På projektlokaliteten: a. Jeg cykler mere b. Jeg cykler ca. det samme c. Jeg cykler mindre 2) Generelt: a. Jeg cykler mere b. Jeg cykler ca. det samme c. Jeg cykler mindre 5) Hvor mange km cykler du ca. hver uge i gennemsnit? a. For et år siden: b. I dag: 6) Hvor meget kører du i bil (chauffør eller passager) i forhold til for et år siden? a. Jeg kører mere i bil b. Jeg kører ca. det samme i bil c. Jeg kører mindre i bil 7) I hvor høj grad har (projektnavn) fået dig til at skifte bilture ud med cykelture? a. I meget høj grad b. I høj grad c. I nogen grad Side 14

15 d. Næsten ikke e. Jeg kørte ikke i bil før projektet Side 15

16 Tilfredshed 8) Hvor vigtig er (projektnavn) for dig som cyklist i dag? a. Meget vigtig b. Vigtig c. Ikke vigtig d. Overhovedet ikke vigtig 9) Hvor tilfreds / utilfreds er du med (projektnavn)? 10) Hvor tilfreds / utilfreds er du med (fx trafiksikkerheden - afhænger af projektformål 1 ) på (projektnavn)? 11) Har du oplevet at forholdene for cyklister er forandret på (projektnavn) inden for det seneste år? a. Forholdene er blevet bedre b. Forholdene har ikke ændret sig c. Forholdene er blevet dårligere Baggrund 12) Hvad er dit formål / ærinde i dag (da du fik uddelt en flyer)? a. Til / fra arbejde b. Til / fra skole / uddannelse c. Til / fra indkøb d. Hente / bringe børn e. Motion / fritid f. Andet 13) Hvilke forbedringer kunne du ønske dig som cyklist på (projektnavn)? Svar: 1 Afhængig af projektformålet kan der spørges til et eller flere af de foreslåede emner. Side 16

17 5 Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelser Spørgeskemaundersøgelser kan med fordel gennemføres i forbindelse med større cykelprojekter, hvor det er hensigtsmæssigt at få besvarelser fra en stor gruppe af forskellige borgere (eventuelt også folk, der ikke cykler). Spørgsmålene kan favne bredt til også at omfatte baggrundsspørgsmål, der kan bruges i en mere generel sammenhæng (fx opdatering af data til et cykelregnskab eller en cykelhandlingsplan). En af de største udfordringer ved en spørgeskemaundersøgelse er at få gjort opmærksom på muligheden for at deltage. For eksempel kan man kontakte et eventuelt borgerpanel, gennemføre en reklamekampagne i de lokale medier, opsætte plakater i byrummet med information, uddele flyers med information og købe reklameplads i de offentlige busser. En spørgeskemaundersøgelse kan med fordel gennemføres på internettet. Der findes mange forskellige services, der kan benyttes. Alternativt eller som et supplement kan man printe spørgeark og uddele til interesserede eller fremsende dem med post. Borgerpanel eller fremsendelse med post giver mulighed for at gøre undersøgelsen repræsentativ. Det bør dog ikke nødvendigvis være et krav for undersøgelsen. Jo længere tid en spørgeskemaundersøgelse er åben for besvarelser, jo flere besvarelser kan der forventes. Erfaringer tyder på, at der medtages flest besvarelser i de første tre til fire dage efter reklamen for en undersøgelse og tilsvarende for en påmindelse. Som minimum må det forventes, at en uge (inklusiv en weekend) er nødvendig. Ofte vil der stadig komme besvarelser både to og tre uger efter åbningen af undersøgelsen. De indsamlede data bør samles i en database eller et regneark, hvor det er muligt at foretage opregninger af besvarelserne som tabeller og grafer. Anbefalinger Større, sammenhængende cykelprojekter Gennemføres på internettet Vigtigt med reklame og påmindelser omkring undersøgelsen Et borgerpanel kan hjælpe på antallet af besvarelser Åbent for besvarelser i to til tre uger På de følgende sider er vist et eksempel på et spørgeskema til brug ved spørgeskemaundersøgelser på internettet. Side 17

18 Spørgsmål til spørgeskemaundersøgelse Ved brug som trykt udgave på papir kan svar angives med en cirkel om den valgte svarmulighed. Nye cyklister 1) Hvor ofte kører du på cykel i sommerhalvåret? a. 5 7 dage om ugen b. 3 4 dage om ugen c. 1 2 dage om ugen d. Sjældnere 2) Hvor mange km kører du ca. på cykel om ugen i sommerhalvåret i gennemsnit? a. For et år siden: b. I dag: 3) Hvor ofte kører du på cykel i vinterhalvåret? a. 5 7 dage om ugen b. 3 4 dage om ugen c. 1 2 dage om ugen d. Sjældnere 4) Hvor mange km kører du ca. på cykel om ugen i vinterhalvåret i gennemsnit? a. For et år siden: b. I dag: 5) Har udførelsen af cykelprojekter i (bynavn) medført, at du har ændret rutevalg på cykel fra én rute til en anden rute? a. Ja b. Nej 6) Har udførelsen af (projektnavn) medført, at du har ændret transportmiddel til og fra arbejde / skole mv. fra fx bil, tog, bus? a. Ja (ofte) b. Nogle gange c. Nej 7) Hvor meget kører du i bil (chauffør eller passager) i forhold til for et år siden? a. Jeg kører mere i bil b. Jeg køre ca. det samme i bil c. Jeg kører mindre i bil 8) Til hvilket formål benytter du oftest cyklen? a. Til / fra arbejde b. Til / fra skole / uddannelse c. Til / fra indkøb Side 18

19 d. Hente / bringe børn e. Motion / fritid f. Andet 9) Hvilket transportmiddel anvender du oftest, fx til og fra arbejde / skole (evt. en kombination af flere transportmidler)? a. Gang b. Cykel c. Knallert d. Bil (chauffør) e. Bil (passager) f. Bus g. Tog h. Andet 10) I hvor høj grad har (projektnavn) fået dig til at skifte bilture, bus- eller togture ud med cykelture? a. I meget høj grad b. I høj grad c. I nogen grad d. Næsten ikke e. Jeg korte ikke i bil før projektet Tilfredshed Vægtning / Tilfredshedspoint er skrevet i parentes efter hver svarmulighed. 11) Hvor vigtig er cyklistforholdene i (bynavn) for dig i dag? a. Meget vigtig b. Vigtig c. Ikke vigtig d. Overhovedet ikke vigtig 12) Hvordan vurderer du stinettet i kommunen? 1) Belægning 2) Belysning 3) Sammenhæng i stinettet 4) Muligheden for at krydse de store veje Side 19

20 5) Cykelparkering 6) Skiltningen på stiruterne 13) Har du oplevet at forholdene for cyklister er forandret i (bynavn) inden for det seneste år? a. Forholdene er blevet bedre b. Forholdene har ikke ændret sig c. Forholdene er blevet dårligere 14) Hvad skal der til, for at du vil bruge cyklen oftere? (gerne flere svar) a. Flere separate stier b. Bedre plads på stierne c. Bedre plads til cyklisterne på vejene d. Bedre belysning e. Bedre belægning f. Bedre skiltning g. Bedre renholdelse af stierne h. Bedre cykelparkering i. Bedre mulighed for at krydse de store veje j. Kampagner for cyklister 15) Gratis lånecykler, grøn bølge på cykelstierne, cykelbarometer og mange andre tiltag kan gøre det sjovere at cykle. Skriv dine forslag til hvad der kan få flere til at cykle. Svar: 16) Er du tilfreds / utilfreds med: 1) Delprojekt 1 (fx ny cykelparkering) 2) Delprojekt 2 (fx ny cykelsti) Side 20

21 3) Delprojekt 3 (fx nyt cykelbarometer) Baggrund 17) Hvad er dit køn? a. Kvinde b. Mand 187) Hvad er din alder? Svar: 19) Har du en cykel? a. Ja b. Nej 20) Hvor mange brugbare cykler er der i din husstand? Svar: 21) Hvor mange biler er der i din husstand? Svar: 22) Er der hjemmeboende børn i husstanden? a. Ja b. Nej 23) I hvilket lokalområde bor du? Svar: 24) Hvor har du hørt om denne undersøgelse? a. Artikel i avis b. Annonce i avis c. Internettet d. e. Mundtligt 25) Har du hørt om (projektnavn) før besvarelsen af dette spørgeskema? a. Ja b. Nej 26) Navn: (Kun nødvendigt i forbindelse med lodtrækning) 27) Telefonnummer: (Kun nødvendigt i forbindelse med lodtrækning) Side 21

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 SEKRETARIATET

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER VIRKSOMHEDER I SKEJBY Dato December 0 Citat fra undersøgelsen: "Jeg behøver ikke bestikkelse for at cykle" Citat fra undersøgelsen: "Af ideologiske grunde ser jeg ikke nogen

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker.

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Spørgeskemaer Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Hvad er et spørgeskema? Et spørgeskema består i sin bredeste

Læs mere

Cyklen i fokus. Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025. Kolding Kommune

Cyklen i fokus. Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025. Kolding Kommune Cyklen i fokus Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025 Kolding Kommune Forord Cyklen er et transportmiddel med et stort potentiale - den er CO 2 -neutral og kan indgå som en del af den daglige motion,

Læs mere

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 April 2015 - Region Hovedstaden Region Hovedstaden Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Telefonsurvey blandt 1.106 borgere, der har ringet til 1813 Udarbejdet

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Denne strategi til fremme af sikker cykeltrafik er regeringens bud på, hvordan vi får flere danskere til at vælge cyklen. Strategien skal ses både som en udmelding

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. METODE... 6 2.1. Spørgeskemaundersøgelse omkring betalingsvillighed... 6 2.2. Modellering af betalingsvillighed...

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad

Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad 7. januar 2015 SUF 2014-15: Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad 1 Indhold 1. Indledning og baggrund... 3 Baggrund for forsøgsordningen... 3 Evalueringens

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2009. Rev. 15. december 2009 24. april 2009 MKK/jvl/mm

Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2009. Rev. 15. december 2009 24. april 2009 MKK/jvl/mm Rev. 15. december 2009 24. april 2009 MKK/jvl/mm Fredensborg Kommune er udarbejdet af: Fredensborg Kommune, Miljø og Teknik i samarbejde med Via Trafik. Indholdsfortegnelse 1 Indledning 7 1.1 Læsevejledning

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler. Rapport 435

Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler. Rapport 435 Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler Rapport 435 indhold Overblik og sammenfatning...4 Flere skal cykle i Helsingør...8 Planlægning af cykeloplevelser på nettet...10 Cykelturister på Fur og Salling

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus - med cykel, F ra dør til dør tog og bus Indhold 4 Cykelparkering 6 Cyklen og bussen 7 Cyklen med på rejsen 8 Cykel nummer 2 10 Sikkerhed og Tryghed 11 Når det går galt 12 Fra rat til cykelstyr og togkort

Læs mere

Familiens transportvaner kan vi lade bilen stå? Afsluttende rapport udarbejdet af Hellmuth Christian Stuven &Thomas Krag for Københavns Kommune

Familiens transportvaner kan vi lade bilen stå? Afsluttende rapport udarbejdet af Hellmuth Christian Stuven &Thomas Krag for Københavns Kommune Familiens transportvaner kan vi lade bilen stå? Afsluttende rapport udarbejdet af Hellmuth Christian Stuven &Thomas Krag for Københavns Kommune Oktober 2001 Indhold 1. Formål side 3 2. Opbygning side 3

Læs mere

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011 Cykelregnskab Godkendt af Teknisk Udvalg den 0. november 2011 INDHOLD 1. Forord... 2. Cykelregnskab...4. Et sammenhængende stinet...5 4. Trafiksikkerhed....6 Ulykker med cyklister....6 Cyklisternes følelse

Læs mere

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Dato: December 2014 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-42-8 Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER

STRUER KOMMUNE DECEMBER TRAFIKSIKKERHEDSPLAN STRUER KOMMUNE DECEMBER 2007 Dette hæfte redegør for status på trafiksikkerhedsarbejdet i Struer Kommune. Formålet med en trafiksikkerhedsplan er at skabe en samlet ramme for det fremtidige

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Følge-hjem Projektet Medicinsk Afdeling C, Geriatrisk Funktion Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem

Læs mere

Bilag 1 Projektbeskrivelse

Bilag 1 Projektbeskrivelse Bilag 1 Projektbeskrivelse Kilde: Databasen over udbudte erhvervsrelaterede projekter http://studienet.db.dk/public/7sem/ Brugerevaluering af nyindretning af det fysiske bibliotek Status: Endelig aftale

Læs mere

Unges normer for brug af kreative produkter på internettet 2012

Unges normer for brug af kreative produkter på internettet 2012 Unges normer for brug af kreative produkter på internettet 2012 RettighedsAlliancen & UBVA Forfattet af Christian Stenz Kirkebæk for RettighedsAlliancen & UBVA Februar 2013 Forsideillustration v/ Maria

Læs mere