INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning"

Transkript

1 INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER Vejledning

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Forslag til spørgsmål Spørgsmål med høj prioritet Supplerende spørgsmål Spørgsmål til særlige emner Skoleveje Nye cykelstier Kampagner Cykelbyprojekter Motionsruter Bilag 1: Tællinger af cykeltrafik Bilag 2: Stopinterviewundersøgelser Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelser Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks København K Telefon: Udgiver: Vejdirektoratet Konsulenter: Via Trafik Side 2

3 1 Indledning Denne vejledning har til formål at inspirere tilskudsmodtagere af Vejdirektoratets cykelpulje til at gennemføre evalueringer af udførte cykelprojekter, der har modtaget tilskud fra cykelpuljen. Vejledningen kan ikke benyttes alene som en færdig manual, men der kan hentes inspiration til forskellige metoder til evaluering. Tilskudsmodtagere bør i alle tilfælde tage udgangspunkt i den aftalte evalueringsplan, som blev udarbejdet i forbindelse med ansøgningen om tilskud. Vejledningens indhold skal give tilskudsmodtagerne mulighed for let at igangsætte en evaluering ved hjælp af tællinger og spørgeundersøgelser, fx stopinterview- eller spørgeskemaundersøgelser. Vejledningen indeholder konkrete forslag til formuleringer og omfang af spørgsmål til brug ved stopinterviews og spørgeskemaundersøgelser. Der er udarbejdet tre beskrivelser med gode råd til gennemførelse af henholdsvis tællinger, stopinterviewundersøgelser og spørgeskemaundersøgelser. Beskrivelserne giver en basisviden for at kunne gennemføre evalueringerne og efterfølgende anvende data i analysesammenhæng. Beskrivelserne er suppleret med konkrete eksempler og vedlagt som bilag. Side 3

4 2 Forslag til spørgsmål De følgende forslag til spørgsmål kan bruges som inspiration i forbindelse med udformning af spørgeskemaer (både ved brug som stopinterview og spørgeskemaundersøgelser). Spørgsmålene er inddelt i tre grupper: 1. Spørgsmål med høj prioritet 2. Supplerende spørgsmål 3. Spørgsmål til særlige emner De enkelte spørgsmål skal sammensættes ud fra projektets karakter. Som udgangspunkt bør der altid medtages spørgsmål fra gruppe 1 (Spørgsmål med høj prioritet). Disse spørgsmål sikrer evaluering af cykelpuljens primære formål: at få flere til at cykle. Spørgsmål fra gruppe 2 bør medtages for at uddybe besvarelserne på spørgsmål fra gruppe 1. Spørgsmål fra gruppe 3 er ikke udtømmende og giver kun ideer og inspiration til en videre bearbejdning af spørgsmål omhandlende særlige emner. Relevansen af de forskellige tiltag er bl.a. forskellig afhængigt af størrelsen af cykelprojektet. Generelt er tælling af cykeltrafik altid relevant, hvorimod stopinterview- og spørgeskemaundersøgelser bør vurderes ud fra de konkrete projekter. Et bud på relevansen af tiltag er vist i Figur 1. Figur 1: Relevans af tiltag ud fra størrelse af cykelprojekt. * Med mindre der er særlige grunde, der taler for det, anbefales det ikke at gennemføre spørgeskemaundersøgelser for små, enkeltstående cykelprojekter. Målet for evaluering Når det endelige spørgeskema udformes, bør målet for evalueringen holdes for øje. Målet vil blandt andet fremgå af den aftalte evalueringsplan. Følgende tre nøgletal kan med fordel benyttes i forbindelse med evaluering og sammenligning af cykelprojekter: Investerede kroner pr. ny cyklist Investerede kroner pr. ny cyklet km Tilfredshed pr. investeret krone Nøgletallene er relevante for kommuner og andre tilskudsmodtagere i forbindelse med argumentation omkring cykelprojekters samfundsøkonomiske effekter men har også stor relevans for Vejdirektoratet i forbindelse med tværgående evalueringer af cykelpuljen. Side 4

5 2.1 Spørgsmål med høj prioritet Hvor ofte benytter du (projektnavn) som cyklist? a. 5 7 dage om ugen b. 3-4 dage om ugen c. 1-2 dage om ugen d. Sjældnere Har udførelsen af (projektnavn) medført, at du har ændret rutevalg på cykel fra en anden rute til denne rute? a. Ja b. Nogle gange c. Nej Har udførelsen af (projektnavn) medført, at du har ændret transportmiddel til og fra arbejde / skole mv. fra fx bil, tog, bus? a. Ja (ofte) b. Nogle gange c. Nej Hvor meget cykler du i forhold til for et år siden? 1) På projektlokaliteten: a. Jeg cykler mere b. Jeg cykler ca. det samme c. Jeg cykler mindre 2) Generelt: a. Jeg cykler mere b. Jeg cykler ca. det samme c. Jeg cykler mindre Hvor meget kører du i bil (chauffør eller passager) i forhold til for et år siden? a. Jeg kører mere i bil b. Jeg kører ca. det samme i bil c. Jeg kører mindre i bil Side 5

6 2.2 Supplerende spørgsmål Hvor mange km cykler du ca. hver uge i gennemsnit? a. For et år siden: b. I dag: I hvor høj grad har (projektnavn) fået dig til at skifte bilture eller bus- og togture ud med cykelture? a. I meget høj grad b. I høj grad c. I nogen grad d. Næsten ikke e. Jeg kørte ikke i bil før projektet Hvor vigtige er cyklistforholdene i kommunen for dig i dag? a. Meget vigtig b. Vigtig c. Ikke vigtig d. Overhovedet ikke vigtig Hvordan vurderer du stinettet i kommunen i dag? 1) Belægning 2) Belysning 3) Sammenhæng i stinettet 4) Muligheden for at krydse de store veje 5) Cykelparkering 6) Skiltningen på stiruterne Side 6

7 Er du tilfreds / utilfreds med: 1) Delprojekt 1 (fx ny cykelparkering) 2) Delprojekt 2 (fx ny cykelsti) 3) Delprojekt 3 (fx nyt cykelbarometer) Hvad er dit formål / ærinde i dag (da du fik uddelt en flyer)? a. Til / fra arbejde b. Til / fra skole / uddannelse c. Til / fra indkøb d. Hente / bringe børn e. Motion / fritid f. Andet Hvilket transportmiddel anvender du oftest, fx til og fra arbejde / skole (evt. en kombination af flere transportmidler)? a. Gang b. Cykel c. Knallert d. Bil (chauffør) e. Bil (passager) f. Bus g. Tog h. Andet Har du en cykel? a. Ja b. Nej Hvor mange brugbare cykler er der i din husstand? Svar: Hvor mange biler er der i din husstand? Svar: Side 7

8 2.3 Spørgsmål til særlige emner Skoleveje Formål: At klarlægge transportmiddelvalget før og efter projektets gennemførelse samt belyse trygheden blandt skoleelever. Hvordan kommer du oftest til / fra skole? a. Jeg går b. Jeg cykler c. Jeg tager tog/bus d. I bil e. Andet Følges du typisk med nogen på vej til skole? a. Ja, en voksen b. Ja, andre børn c. Nej Hvordan vurderer du trygheden efter projektets gennemførelse? a. Mere tryg b. Det samme som før c. Mindre tryg Nye cykelstier Formål: At klarlægge tilfredsheden med projektet. Hvordan vurderer du den nye cykelsti? 1) Belægning 2) Belysning 3) Sammenhæng i stinettet 4) Krydsning af vej til eller fra dobbeltrettet cykelsti Side 8

9 5) Muligheden for at krydse de store veje 6) Skiltningen på stiruterne Kampagner Formål: At klarlægge, om kampagnen har været synlig over for målgruppen. I hvor høj grad påvirker kampagner generelt din adfærd i trafikken? a. I meget høj grad b. I høj grad c. I nogen grad d. Næsten ikke e. De påvirker mig ikke Har du lagt mærke til den aktuelle kampagne? a. Ja, i høj grad b. Ja, i mindre grad c. Nej Cykelbyprojekter Formål: At klarlægge, om cykelbyprojektet har været synlig i befolkningen. Har du hørt om cykelbyprojektet før besvarelsen af dette spørgeskema? a. Ja b. Nej Har du oplevet at forholdene for cyklister er forandret i kommunen inden for det seneste år? a. Forholdene er blevet bedre b. Forholdene har ikke ændret sig c. Forholdene er blevet dårligere Side 9

10 2.3.5 Motionsruter Formål: At klarlægge sundhedsmæssige effekter af projektet. I hvor høj grad har projektet fået dig til at motionere mere end tidligere? a. I meget høj grad b. I høj grad c. I nogen grad d. Næsten ikke e. Jeg motioner ikke mere end tidligere I hvor høj grad har projektet medvirket til at øge kvaliteten af dine motionsture? a. I meget høj grad b. I høj grad c. I nogen grad d. Næsten ikke e. Kvaliteten er ikke blevet øget Side 10

11 3 Bilag 1: Tællinger af cykeltrafik Tællinger af cykeltrafik bør foretages maskinelt over minimum en uge. To eller flere ugers varighed vil give større sikkerhed. Tælling af cykeltrafik kan gennemføres i forbindelse med alle typer af cykelprojekter. Hvis der ikke er mulighed for at gennemføre maskinelle tællinger, kan manuelle tællinger være bedre end ingen tælling. Med manuelle tællinger i korte perioder skal man dog være yderst opmærksom på, at vejrlig og ydre påvirkninger fra arrangementer kan have stor påvirkning på resultaterne. Før- og eftertællinger skal være sammenlignelige. Det sker bedst ved at foretage tællinger i samme årstid med et eller flere års mellemrum. Herved er det ikke nødvendigt at foretage en justering for årstidsvariation, som kan være for upræcis for cykeltrafik. Ved en maskinel tælling på to uger vil der gennemsnitligt være op mod 25 % usikkerhed ved opregning af tallet fra ugedøgntrafik til årsdøgntrafik (jf. Trafiktællinger, Rapport 289, Vejdirektoratet, 2004). For cykeltrafik kan der også være en stor usikkerhed som følge af vejret, hvis der fx det ene år er mange regnvejrsdage og det andet år kun få. Særlige arrangementer (fx sportsbegivenheder) kan også give en stor usikkerhed. Det bør således i alle tilfælde tilstræbes, at tællinger (både før og efter udførelsen af projektet) gennemføres under så normale forhold som muligt. Behandling af indsamlede data bør ske i overensstemmelse med vejledningerne i Trafiktællinger, Rapport 289, Vejdirektoratet, Cykeltrafikken kan fx opgøres i følgende enheder: Årsdøgntrafik Ugedøgntrafik Hverdagsdøgntrafik Spidstimetrafik og andel Ofte vil den talte trafik automatisk blive omregnet til årsdøgntrafik i forbindelse med dataindsamlingen. Hvis projektet er spredt over en lang strækning eller over et større område med flere sideveje eller tværgående stier, kan det være nødvendigt med flere tællepunkter. Der bør som minimum placeres ét tællepunkt for hvert større delprojekt. Tællingerne kan kombineres med tælling af biltrafikken. Benyttes samme tælleslange, er det vigtigt at tælleudstyret kalibreres efter cykler. Det kan betyde, at motorkøretøjer kun kan registreres som en enkel køretøjstype. Hvis der sideløbende med tællingerne på projektlokaliteten gennemføres andre tællinger af cykeltrafikken, er der mulighed for at sammenligne udviklingen. Før- og eftertællinger på en alternativ rute, kan benyttes til at vurdere antallet af nye cyklister kontra overflyttede cyklister. En tælling der ikke er påvirket af lokale cykelprojekter kan benyttes som en reference til en generel udvikling. Disse supplerende tællinger skal ikke anses som et krav men i stedet ses som en mulighed for at forbedre kvaliteten af analysen. Side 11

12 Usikkerheden ved tællinger kan mindskes, hvis der gennemføres tællinger flere gange efter projektets udførelse. Tællinger gennemført uden for tilskudsperioden må gerne eftersendes til Vejdirektoratet. Anbefalinger Maskinelle tællinger (fx slangetællinger eller spoler) Minimum en uges varighed (gerne to eller flere uger) Tællinger både før og efter ombygning / udførelse Før- og eftertællinger foretages i samme årstid Minimum ét tællepunkt pr. delprojekt Tællinger bør gennemføres i normalt vejr Side 12

13 4 Bilag 2: Stopinterviewundersøgelser Gennemførelse af stopinterviews er en relativ let og hurtig måde at indsamle viden omkring virkningen af et specifikt cykelprojekt. Stopinterviews har den fordel, at der kan stilles spørgsmål til noget helt specifikt på selve lokaliteten. Stopinterviews kan derfor med fordel benyttes i forbindelse med små cykelprojekter eller projekter, der er meget klart afgrænset (som fx en ny strækning med cykelsti). Stopinterviews giver stor sandsynlighed for at henvende sig til cyklister, der kender det konkrete projekt. I praksis gennemføres stopinterviews ved, at et antal interviewere sendes ud på lokaliteten og gennemfører interviews med cyklister, som ønsker at deltage. Det er vigtigt at finde en balance mellem en aktiv tilgang for at stoppe cyklister uden at man fysisk blokerer cyklisternes rute. I den forbindelse kan blikfang hjælpe. Plakatstandere og interviewere i refleksveste kan være en fordel. Det kan være hensigtsmæssigt at gennemføre interviewene på steder, hvor cyklisternes fart er lav, fx ved signalreguleringer eller anden vigepligt. Uddeling af frugt, chokolade eller en anden lille gave bringer let et smil frem hos cyklister, der netop er blevet interviewet. Dette er også en god måde for tilskudsmodtagere at fortælle, at man er glad for cyklisterne på lokaliteten. Ikke alle cyklister kan stoppes. Derfor kan det være en fordel også at uddele flyers med en kort forklaring og et link til et internetbaseret spørgeskema, der indeholder de samme spørgsmål, som interviewerne stiller. På den måde kan antallet at besvarelser forøges. Alternativt kan stopinterviews fortsætte på lokaliteten indtil man har det ønskede antal besvarelser. I forbindelse med uddeling af flyers opnås der generelt en større besvarelsesprocent ved personligt at overrække en flyer til en cyklist frem for at placere en flyer på en parkeret cykel (fx i cykelkurven eller på bagagebæreren). En besvarelsesprocent på mellem 10 og 20 af det samlede antal uddelte flyers er forventelig. Stopinterviewundersøgelser vil typisk være en kvalitativ undersøgelse. Derfor kan der ikke sættes noget bestemt mål for hvor mange besvarelser, der skal indhentes. En måde at kvalificere stopinterviews på er ved at gennemføre dem både før og efter cykelprojektet gennemføres. Derved opnår man en god mulighed for at sammenligne data, og vurdere de faktiske effekter. De indsamlede data bør samles i en database eller et regneark, hvor det er muligt at foretage opregninger af besvarelserne som tabeller og grafer. Anbefalinger Små, enkeltstående eller klart afgrænsede cykelprojekter Grundig instruktion af interviewere Cyklister stoppes med en synlig tilstedeværelse i gadebilledet Nemmest at stoppe cyklister, hvor hastigheden er lav Kan gennemføres på alle tider af døgnet Kan gennemføres i så lang en periode som det er ønsket På de følgende sider er vist et eksempel på et spørgeskema til brug ved stopinterview. Side 13

14 Spørgeark til stopinterview Svaret markeres med en cirkel om den valgte svarmulighed. Nye cyklister 1) Hvor ofte benytter du (projektnavn) som cyklist? a. 5 7 dage om ugen b. 3-4 dage om ugen c. 1-2 dage om ugen d. Sjældnere 2) Har udførelsen af (projektnavn) medført, at du har ændret rutevalg på cykel fra en anden rute til denne rute? a. Ja b. Nogle gange c. Nej 3) Har udførelsen af (projektnavn) medført, at du har ændret transportmiddel til og fra arbejde / skole mv. fra fx bil, tog, bus? a. Ja (ofte) b. Nogle gange c. Nej 4) Hvor meget cykler du i forhold til for et år siden? 1) På projektlokaliteten: a. Jeg cykler mere b. Jeg cykler ca. det samme c. Jeg cykler mindre 2) Generelt: a. Jeg cykler mere b. Jeg cykler ca. det samme c. Jeg cykler mindre 5) Hvor mange km cykler du ca. hver uge i gennemsnit? a. For et år siden: b. I dag: 6) Hvor meget kører du i bil (chauffør eller passager) i forhold til for et år siden? a. Jeg kører mere i bil b. Jeg kører ca. det samme i bil c. Jeg kører mindre i bil 7) I hvor høj grad har (projektnavn) fået dig til at skifte bilture ud med cykelture? a. I meget høj grad b. I høj grad c. I nogen grad Side 14

15 d. Næsten ikke e. Jeg kørte ikke i bil før projektet Side 15

16 Tilfredshed 8) Hvor vigtig er (projektnavn) for dig som cyklist i dag? a. Meget vigtig b. Vigtig c. Ikke vigtig d. Overhovedet ikke vigtig 9) Hvor tilfreds / utilfreds er du med (projektnavn)? 10) Hvor tilfreds / utilfreds er du med (fx trafiksikkerheden - afhænger af projektformål 1 ) på (projektnavn)? 11) Har du oplevet at forholdene for cyklister er forandret på (projektnavn) inden for det seneste år? a. Forholdene er blevet bedre b. Forholdene har ikke ændret sig c. Forholdene er blevet dårligere Baggrund 12) Hvad er dit formål / ærinde i dag (da du fik uddelt en flyer)? a. Til / fra arbejde b. Til / fra skole / uddannelse c. Til / fra indkøb d. Hente / bringe børn e. Motion / fritid f. Andet 13) Hvilke forbedringer kunne du ønske dig som cyklist på (projektnavn)? Svar: 1 Afhængig af projektformålet kan der spørges til et eller flere af de foreslåede emner. Side 16

17 5 Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelser Spørgeskemaundersøgelser kan med fordel gennemføres i forbindelse med større cykelprojekter, hvor det er hensigtsmæssigt at få besvarelser fra en stor gruppe af forskellige borgere (eventuelt også folk, der ikke cykler). Spørgsmålene kan favne bredt til også at omfatte baggrundsspørgsmål, der kan bruges i en mere generel sammenhæng (fx opdatering af data til et cykelregnskab eller en cykelhandlingsplan). En af de største udfordringer ved en spørgeskemaundersøgelse er at få gjort opmærksom på muligheden for at deltage. For eksempel kan man kontakte et eventuelt borgerpanel, gennemføre en reklamekampagne i de lokale medier, opsætte plakater i byrummet med information, uddele flyers med information og købe reklameplads i de offentlige busser. En spørgeskemaundersøgelse kan med fordel gennemføres på internettet. Der findes mange forskellige services, der kan benyttes. Alternativt eller som et supplement kan man printe spørgeark og uddele til interesserede eller fremsende dem med post. Borgerpanel eller fremsendelse med post giver mulighed for at gøre undersøgelsen repræsentativ. Det bør dog ikke nødvendigvis være et krav for undersøgelsen. Jo længere tid en spørgeskemaundersøgelse er åben for besvarelser, jo flere besvarelser kan der forventes. Erfaringer tyder på, at der medtages flest besvarelser i de første tre til fire dage efter reklamen for en undersøgelse og tilsvarende for en påmindelse. Som minimum må det forventes, at en uge (inklusiv en weekend) er nødvendig. Ofte vil der stadig komme besvarelser både to og tre uger efter åbningen af undersøgelsen. De indsamlede data bør samles i en database eller et regneark, hvor det er muligt at foretage opregninger af besvarelserne som tabeller og grafer. Anbefalinger Større, sammenhængende cykelprojekter Gennemføres på internettet Vigtigt med reklame og påmindelser omkring undersøgelsen Et borgerpanel kan hjælpe på antallet af besvarelser Åbent for besvarelser i to til tre uger På de følgende sider er vist et eksempel på et spørgeskema til brug ved spørgeskemaundersøgelser på internettet. Side 17

18 Spørgsmål til spørgeskemaundersøgelse Ved brug som trykt udgave på papir kan svar angives med en cirkel om den valgte svarmulighed. Nye cyklister 1) Hvor ofte kører du på cykel i sommerhalvåret? a. 5 7 dage om ugen b. 3 4 dage om ugen c. 1 2 dage om ugen d. Sjældnere 2) Hvor mange km kører du ca. på cykel om ugen i sommerhalvåret i gennemsnit? a. For et år siden: b. I dag: 3) Hvor ofte kører du på cykel i vinterhalvåret? a. 5 7 dage om ugen b. 3 4 dage om ugen c. 1 2 dage om ugen d. Sjældnere 4) Hvor mange km kører du ca. på cykel om ugen i vinterhalvåret i gennemsnit? a. For et år siden: b. I dag: 5) Har udførelsen af cykelprojekter i (bynavn) medført, at du har ændret rutevalg på cykel fra én rute til en anden rute? a. Ja b. Nej 6) Har udførelsen af (projektnavn) medført, at du har ændret transportmiddel til og fra arbejde / skole mv. fra fx bil, tog, bus? a. Ja (ofte) b. Nogle gange c. Nej 7) Hvor meget kører du i bil (chauffør eller passager) i forhold til for et år siden? a. Jeg kører mere i bil b. Jeg køre ca. det samme i bil c. Jeg kører mindre i bil 8) Til hvilket formål benytter du oftest cyklen? a. Til / fra arbejde b. Til / fra skole / uddannelse c. Til / fra indkøb Side 18

19 d. Hente / bringe børn e. Motion / fritid f. Andet 9) Hvilket transportmiddel anvender du oftest, fx til og fra arbejde / skole (evt. en kombination af flere transportmidler)? a. Gang b. Cykel c. Knallert d. Bil (chauffør) e. Bil (passager) f. Bus g. Tog h. Andet 10) I hvor høj grad har (projektnavn) fået dig til at skifte bilture, bus- eller togture ud med cykelture? a. I meget høj grad b. I høj grad c. I nogen grad d. Næsten ikke e. Jeg korte ikke i bil før projektet Tilfredshed Vægtning / Tilfredshedspoint er skrevet i parentes efter hver svarmulighed. 11) Hvor vigtig er cyklistforholdene i (bynavn) for dig i dag? a. Meget vigtig b. Vigtig c. Ikke vigtig d. Overhovedet ikke vigtig 12) Hvordan vurderer du stinettet i kommunen? 1) Belægning 2) Belysning 3) Sammenhæng i stinettet 4) Muligheden for at krydse de store veje Side 19

20 5) Cykelparkering 6) Skiltningen på stiruterne 13) Har du oplevet at forholdene for cyklister er forandret i (bynavn) inden for det seneste år? a. Forholdene er blevet bedre b. Forholdene har ikke ændret sig c. Forholdene er blevet dårligere 14) Hvad skal der til, for at du vil bruge cyklen oftere? (gerne flere svar) a. Flere separate stier b. Bedre plads på stierne c. Bedre plads til cyklisterne på vejene d. Bedre belysning e. Bedre belægning f. Bedre skiltning g. Bedre renholdelse af stierne h. Bedre cykelparkering i. Bedre mulighed for at krydse de store veje j. Kampagner for cyklister 15) Gratis lånecykler, grøn bølge på cykelstierne, cykelbarometer og mange andre tiltag kan gøre det sjovere at cykle. Skriv dine forslag til hvad der kan få flere til at cykle. Svar: 16) Er du tilfreds / utilfreds med: 1) Delprojekt 1 (fx ny cykelparkering) 2) Delprojekt 2 (fx ny cykelsti) Side 20

21 3) Delprojekt 3 (fx nyt cykelbarometer) Baggrund 17) Hvad er dit køn? a. Kvinde b. Mand 187) Hvad er din alder? Svar: 19) Har du en cykel? a. Ja b. Nej 20) Hvor mange brugbare cykler er der i din husstand? Svar: 21) Hvor mange biler er der i din husstand? Svar: 22) Er der hjemmeboende børn i husstanden? a. Ja b. Nej 23) I hvilket lokalområde bor du? Svar: 24) Hvor har du hørt om denne undersøgelse? a. Artikel i avis b. Annonce i avis c. Internettet d. e. Mundtligt 25) Har du hørt om (projektnavn) før besvarelsen af dette spørgeskema? a. Ja b. Nej 26) Navn: (Kun nødvendigt i forbindelse med lodtrækning) 27) Telefonnummer: (Kun nødvendigt i forbindelse med lodtrækning) Side 21

Procesplan for udarbejdelse af cykelregnskaber

Procesplan for udarbejdelse af cykelregnskaber Procesplan for udarbejdelse af cykelregnskaber Formålet med at udarbejde et cykelregnskab er primært at evaluere og synliggøre kommunens udfordringer og resultater på cykelområdet. Cykelregnskabet giver

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009 Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 11 Cykelregnskab 9 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Transportvaner....5 4. Cykeltællinger....8 5. Trafiksikkerhed...9 6. Brug af cykelhjelm... 7. Vedligeholdelse

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020 TÅRNBY KOMMUNE Cykelregnskab 2015-2020 1 Indhold: Indledning - Cykelregnskab 2015... 3 Hvorfor cykler borgerne i Tårnby?... 4 og hvorfor ikke?... 6 Ikke - cyklisterne i Tårnby Kommune... 7 Cykling og trafiksikkerhed...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Cykelsuperstier i hovedstadsområdet Evalueringsplan for Albertslundruten. Projektsekretariatet. Notat. 1 Indledning og resume

Indholdsfortegnelse. Cykelsuperstier i hovedstadsområdet Evalueringsplan for Albertslundruten. Projektsekretariatet. Notat. 1 Indledning og resume Projektsekretariatet Cykelsuperstier i hovedstadsområdet Evalueringsplan for Albertslundruten Notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data.

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber Formålet med at udarbejde et CO 2 -regnskab for cykeltrafikken er at dokumentere den CO 2 - besparelse, som følger af indsatserne til fremme af cykeltrafik.

Læs mere

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro Evaluering af Trafikpuljeprojektet Næstved Stibro Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...4 4. Beskrivelse af projektet...5 5. Evaluering...6

Læs mere

1. Nu kommer en række generelle spørgsmål om cykelpendlerruten.

1. Nu kommer en række generelle spørgsmål om cykelpendlerruten. Interview Nr. Dato og ca. tidspunkt Interviewer Interviewsted Velkommen Dette spørgeskema er lavet for at undersøge effekterne af cykelpendlerruten.. Vi vil gerne bede om din vurdering af den så vi kan

Læs mere

Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning

Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning Dato: 10.02.2016 Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning Projekt nr.: 1004226-004 T: 33 73 71 23 E: jah@moe.dk 1 Om spørgeskemaundersøgelsen Som en del af projektet gennemføres

Læs mere

Randers Cykelby COWI A/S

Randers Cykelby COWI A/S Randers Cykelby COWI A/S Forfattere: Birgit Berggrein, ingeniør, Randers Kommune bibe@randers.dk Karen Marie Lei, sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S, klei@cowi.dk Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune.

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Aalborg Kommune har i en årrække fokuseret på at fremme den bæredygtige transport - herunder forholdene for

Læs mere

Hvad er dit køn? Hvor gammel er du? Hvilken kategori beskriver dig bedst? Mand (32%) Kvinde (68%) Over 65 år (0%) Under 18 år (0%) år (3%)

Hvad er dit køn? Hvor gammel er du? Hvilken kategori beskriver dig bedst? Mand (32%) Kvinde (68%) Over 65 år (0%) Under 18 år (0%) år (3%) Hvad er dit køn? Mand (32%) Kvinde (68%) Kvinde Mand Hvor gammel er du? Over 65 år 56-65 år (19%) Under 18 år 18-25 år (3%) 26-35 år (16%) 36-45 år (23%) 46-55 år (39%) Under 18 år 18-25 år 26-35 år 36-45

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Bilag 2 Forventede resultater og effekter Herning Cykler Fase 2

Bilag 2 Forventede resultater og effekter Herning Cykler Fase 2 Bilag 2 Forventede resultater og effekter Herning Cykler Fase 2 Evalueringsplan Evalueringsplanen indeholder en: n skal give et billede af, hvor mange der ved projektstart cykler i Herning Kommune fordelt

Læs mere

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 2004

KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 2004 KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY Foto: Foto: Tine Tine Harden Harden CYKELREGNSKAB 2004 CYKELREGNSKAB 2004 København - cyklernes by! Cyklisterne synes godt om København som cykelby! Hele 8%

Læs mere

UDKAST. Sekretariatet for Supercykelstier. Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for Farumruten NOTAT 11. december 2014 IH/MKK

UDKAST. Sekretariatet for Supercykelstier. Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for Farumruten NOTAT 11. december 2014 IH/MKK UDKAST Sekretariatet for Supercykelstier Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for NOTAT 11. december 2014 IH/MKK Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Resumé... 4 3 Metode... 5 3.1

Læs mere

Mere sikker på cykel i Randers

Mere sikker på cykel i Randers Mere sikker på cykel i Randers Randersbro i Randers centrum. af det totale antal ulykker med cyklister forventes. Signalregulerede kryds Bilisternes stoplinie er rykket fem meter tilbage i forhold til

Læs mere

UDKAST. Sekretariatet for Supercykelstier. Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for Ishøjruten. NOTAT 11. december 2014 IH/MKK

UDKAST. Sekretariatet for Supercykelstier. Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for Ishøjruten. NOTAT 11. december 2014 IH/MKK UDKAST Sekretariatet for Supercykelstier Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for NOTAT 11. december 2014 IH/MKK Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Resumé... 4 3 Metode... 5 3.1

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune

Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune Indledning. I Regeringens Transporthandlingsplan fra 1993 "Trafik 2005" fremhæves cyklen som et miljøvenligt

Læs mere

Den nationale cyklistundersøgelse

Den nationale cyklistundersøgelse 2016 Den nationale cyklistundersøgelse Kommunerne i Danmark Spørgsmålskatalog: Fællesspørgsmål og tilvalgsspørgsmål for undersøgelsen Fællesspørgsmål (Obligatoriske) 08.01.16 Den Nationale cyklistundersøgelse,

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Cykelregnskab 01 Solrød Kommune kommune - februar 013 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 3 Datagrundlag... 3 Vilkår for cykeltrafikken... 4 3.1 Cykelstier... 4 3. Cykelparkering... 5 4 Cyklisters

Læs mere

Bedre cykelstatistik. Afrapportering af analyse finansieret af Cykelpuljen

Bedre cykelstatistik. Afrapportering af analyse finansieret af Cykelpuljen Bedre cykelstatistik Afrapportering af analyse finansieret af Cykelpuljen Cykelpuljeprojekt: Bedre cykelstatistik Formål: Opstille forslag til potentielle udviklingstiltag og analyser, der kan bidrage

Læs mere

Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København

Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København Af Civilingeniør Jimmy Valentin Lukassen, Via Trafik, og Projektleder Ulrik Djupdræt, Københavns Kommune. Manchet

Læs mere

Cykelstiplan 2015. Indledning

Cykelstiplan 2015. Indledning Cykelstiplan 2015 En del af trafikplan 2015 Indledning Kommunale mål På landsplan er der i følge Transportvaneundersøgelsen 1992-2013 tendens til et generelt fald i cykelandelen af alle ture. I modsætning

Læs mere

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Tidligere projektleder i Odense Cykelby 50 medarbejdere i Odense og Glostrup Afdelinger: Trafik Parkering Byinventar

Læs mere

Cykelregnskab En statusrapport. Randers Kommune

Cykelregnskab En statusrapport. Randers Kommune Cykelregnskab 2009 En statusrapport Randers Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 7 Formålet med cykel- og stiplanen... 7 Hvordan cykel- og stiplanen er blevet til... 7 Borger- og interessentinddragelse

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Allerød Kommune Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015 Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring Cykelregnskab 21 Forslag Udsendt i offentlig høring 13.4.211-11..211 Cykelregnskab 21 Indhold Cykelregnskab 21 Hvor meget cykler svendborggenserne? Hvorfor cykler svendborgenserne?...og hvorfor ikke? Cykling

Læs mere

AALBORG CYKELBY. Nordjyske Planlæggere 21/1-2010. Civilingeniør. Malene Kofod Nielsen. Teknik- og Miljøforvaltningen

AALBORG CYKELBY. Nordjyske Planlæggere 21/1-2010. Civilingeniør. Malene Kofod Nielsen. Teknik- og Miljøforvaltningen AALBORG CYKELBY Nordjyske Planlæggere 21/1-2010 Civilingeniør Malene Kofod Nielsen Teknik- og Miljøforvaltningen Fakta for Aalborg 196.000 indbyggere 1.144 km2 450 km cykelsti StorAalborg: 120.000 indbyggere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole...1 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...1 1.2 Besvarelsesprocenter...2 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

Bilag 2, Frederikssundsruten

Bilag 2, Frederikssundsruten Bilag 2, Frederikssundsruten Januar 2013 Forventede effekter og evalueringsplan 1. Redegørelse for forventede effekter Realisering af ruten forventes at give en øget andel af cyklister på ruten i forhold

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Trafikdage 2012

Indkøb og transportvaner i København. Trafikdage 2012 Indkøb og transportvaner i København Trafikdage 2012 Hvad vidste vi i forvejen? 2 Fra bl.a. Holland og Sverige Cyklister bruger færre penge pr. besøg, men kommer til gengæld oftere. Cyklister lægger samlet

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011 Cykelpolitik 2011-2020 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Vision for 2020...5 4. Målsætninger....6 5. Indsatsområder.....................................

Læs mere

Undersøgelsen var tilgængelig på internettet fra d. 25. marts 2008 til den 22. april 2008.

Undersøgelsen var tilgængelig på internettet fra d. 25. marts 2008 til den 22. april 2008. Notat Rambøll Danmark as Rambøll NYVIG Bredevej 2 DK-2930 Virum Danmark T: +45 4574 3600 D: +45 4574 3625 F: +45 4576 7640 hhu@nyvig.dk www.nyvig.dk CVR nr. DK 3512 8417 Dato 2008-07-04 Ref hhu Skolevejsanalyse

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

Indhold Introduktion... 3 Cykeltrafik i Silkeborg... 3 Cyklens andel af ture... 3 Lidt samfundsøkonomiske tal... 4 Årsdøgntrafik...

Indhold Introduktion... 3 Cykeltrafik i Silkeborg... 3 Cyklens andel af ture... 3 Lidt samfundsøkonomiske tal... 4 Årsdøgntrafik... Cykelregnskab 2010 Indhold Introduktion... 3 Cykeltrafik i Silkeborg... 3 Cyklens andel af ture... 3 Lidt samfundsøkonomiske tal... 4 Årsdøgntrafik... 4 Infrastruktur... 5 Cykelstinettet... 5 Cykelparkering...

Læs mere

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved Evaluering af Rådighedspuljeprojektet Etablering af cykelruter i Næstved Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...3 4. Beskrivelse af

Læs mere

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen I dag er borgerinddragelse en vigtig del af kommunernes hverdag. Men hvordan fastholder kommunerne borgernes interesse for at deltage i kommunens planlægning?

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

243 personer har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, heraf har 166 peget på en eller flere utrygge lokaliteter eller strækninger i Aalborg Øst.

243 personer har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, heraf har 166 peget på en eller flere utrygge lokaliteter eller strækninger i Aalborg Øst. Tryg sti- kampagne spørgeundersøgelse Dette notat redegør for resultaterne af en spørgeundersøgelse gennemført den 7. april 2005 på forskellige lokaliteter på stisystemet i Aalborg Øst i forbindelse med

Læs mere

Serviceniveau for fodgængere og cyklister

Serviceniveau for fodgængere og cyklister VEJFORUM Serviceniveau for fodgængere og cyklister Trafikanters oplevelser i trafikken er en særdeles væsentlig parameter i trafikpolitik, både lokalt, regionalt og nationalt. I faglige kredse benævnes

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kendte til Lokaludvalget i forvejen

Kendte til Lokaludvalget i forvejen Samlet data fra bydelsplanundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Spørgeskemabesvarelserne er indsamlet gennem Østerbro Borgerpanel i perioden 2.-24. januar 217 (5 dage). Spørgeskemaet er blevet sendt ud på

Læs mere

Idékatalog for cykeltrafik 2011

Idékatalog for cykeltrafik 2011 Idékatalog for cykeltrafik 2011 Af mobilitetschef Marianne Weinreich, VEKSØ A/S (maw@vekso.com) & projektleder Malene Kofod Nielsen, COWI A/S (mkni@cowi.dk) De seneste 10 år er der gennemført adskillige

Læs mere

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport Stiplan 2010 - offentlige cykel- og gangstier til transport Maj 2011 Stiplan 2010 Ringsted Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Indhold Forord 5 Planens

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune.

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. Punkt 12. Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. 2013-3793. Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender Cykelhandlingsplan 2013, der afløser Cykelstihandlingsplan

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund

Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij

Læs mere

Transportvaner. Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune

Transportvaner. Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune Transportvaner Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune I denne folder findes sammenfatningen af Middelfart

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Til. Rødovre Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. Februar Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER

Til. Rødovre Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. Februar Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER Til Rødovre Kommune Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER Revision 0a Dato 2015-02-13 Beskrivelse Foreløbig udgave

Læs mere

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Tekst til ansøgningsskema: Projektet: Projektets titel: Projektets hovedformål: Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Hovedstadsregionen skal være verdens bedste cykelregion med et højklasset

Læs mere

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen April 2010 Taxiundersøgelse for Færdselsstyrelsen Udarbejdet af: Charlotte Egholm Nielsen Majbrit Petersen Baggrund og metode I 2004 blev der på anledning af Færdselsstyrelsen gennemført en undersøgelse

Læs mere

Cykelsti langs Stumpedyssevej

Cykelsti langs Stumpedyssevej Cykelsti langs Stumpedyssevej Hørsholm Kommune ønsker at forbedre forholdene for cyklister langs Stumpedyssevej for at give især skolebørn en god og sikker cykelforbindelse frem til skolen. 1. Overordnet

Læs mere

Det er sundt at cykle

Det er sundt at cykle Cykelregnskab Indholdsfortegnelse 5 Forord 6-7 Vi cykler mere 8-9 Sund på cykel 10 Hvem cykler? 12-13 Cyklen hjælper klimaet 14-15 Borgernes holdning til cykling 16-17 Potentiale for mere cykling i Favrskov

Læs mere

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Lovgrundlag BY, 03.05.11, pkt. 57 TM-U, ØK, BY Vejloven SAGENS INDHOLD I budget 2014 er der afsat 4,0 mio.

Læs mere

Skolevejsanalyser. Lárus Ágústsson, COWI A/S LÁRUS ÁGÚSTSSON, COWI A/S

Skolevejsanalyser. Lárus Ágústsson, COWI A/S LÁRUS ÁGÚSTSSON, COWI A/S Skolevejsanalyser 1 10-03-2016 Lárus Ágústsson, COWI A/S Indhold Skolevejsanalyser kan omfatte følgende elementer: Udarbejdelse af fakta-ark for samtlige skoler i kommunen Gennemførelse af internetbaseret

Læs mere

Cyklistundersøgelse i Kolding Kommune En del af Den Nationale Cyklistundersøgelse 2016

Cyklistundersøgelse i Kolding Kommune En del af Den Nationale Cyklistundersøgelse 2016 Cyklistundersøgelse i Kolding Kommune En del af Den Nationale Cyklistundersøgelse 2016 Indhold Formål og baggrund. 3 Metode. 4 Fremstilling af resultater.. 5 Tendenser i årets undersøgelse.. 6 Tilfredshed

Læs mere

UDKAST. Sekretariatet for Supercykelstier. Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for Værløseruten NOTAT 11. december 2014 IH/MKK

UDKAST. Sekretariatet for Supercykelstier. Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for Værløseruten NOTAT 11. december 2014 IH/MKK UDKAST Sekretariatet for Supercykelstier Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for NOTAT 11. december 2014 IH/MKK Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Resumé... 4 3 Metode... 5 3.1

Læs mere

I dette cykelregnskab vil vi fortælle om: Facts om cykling i Kolding Kommune. Information og kampagner. Anlæg.

I dette cykelregnskab vil vi fortælle om: Facts om cykling i Kolding Kommune. Information og kampagner. Anlæg. CYKELREGNSKAB 2012 INDLEDNING I 2012 har der været stor fokus på cykelfremme. Der er anlagt cykelstier, opsat 300 cykelstativer og gennemført en række kampagner for at få flere til at cykle. I dette cykelregnskab

Læs mere

SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH

SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH BUDSKABSKATALOG SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH Supercykelstier er et samarbejde mellem Region Hovedstaden og 22 kommuner om at skabe et net af cykelpendlerruter i høj kvalitet. Supercykelstierne

Læs mere

Foreløbig Vejledning til ansøgning af tilskud fra Pulje til fremme af cykling

Foreløbig Vejledning til ansøgning af tilskud fra Pulje til fremme af cykling DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. januar 2015 Foreløbig Vejledning til ansøgning af tilskud fra Pulje til fremme af cykling Indhold: 1. FORMÅLET MED PULJE TIL FREMME AF CYKLING... 2 2. HVAD

Læs mere

Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik

Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik Baggrund En typisk problemstilling i forbindelse med et skolevejsprojekt er, at både skoler og forældre forventer, at den tekniske forvaltning løser situationen

Læs mere

UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014

UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014 RANDERS KOMMUNE UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT 1 Baggrund Hvert år foretager DTU en transportvaneundersøgelse.

Læs mere

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune FORSLAG Cykel- og stipolitik En politik for cyklisme og stier Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse En kommune i bevægelse... 3 Formål og vision... 5 Formålet med en cykel- og stipolitik... 5 Hvordan bruges

Læs mere

Vejledning til ansøgning af tilskud fra Pulje til supercykelstier i større byer 2013

Vejledning til ansøgning af tilskud fra Pulje til supercykelstier i større byer 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 16. november 2012 16. november 2012 Vejledning til ansøgning af tilskud fra Pulje til supercykelstier i større byer 2013 Indhold: 1. FORMÅLET MED PULJE TIL SUPERCYKELSTIER

Læs mere

& '( " #) * + ,-.! /)-0/* * 0 0 00 * 02 * 3 " #)

& '(  #) * + ,-.! /)-0/* * 0 0 00 * 02 * 3  #) #$ & '( #) * + #, $/)01 /)0/* * 0 0 00 * 02 * 3 /)0/* * #) '( 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Læs mere

Cykling og samfundsøkonomi - med resultater for cykelsuperstierne

Cykling og samfundsøkonomi - med resultater for cykelsuperstierne Cykling og samfundsøkonomi - med resultater for cykelsuperstierne Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte Incentive.dk VI FJERNER GÆTVÆRK FRA BESLUTNINGER Side 1 Hvem gavner cykelsuperstierne?

Læs mere

CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser

CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser Session: Trafik og miljø i byer CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser Af Lektor Harry Lahrmann og Lektor Anker Lohmann-Hansen Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet 200 århusianske

Læs mere

Den 31. oktober 2011. Cykelundersøgelse 2011

Den 31. oktober 2011. Cykelundersøgelse 2011 Den 31. oktober 2011 Cykelundersøgelse 2011 Indhold Forord... 4 Hvilken kommune bor du i?... 5 Angiv dit køn... 6 Angiv din alder... 7 Hvilken uddannelse har du?... 8 Hvordan er din beskæftigelsessituation?...

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Tryghed langs skolevejen - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Baggrund Marie Thesbjerg Ansat ved Rambøll Danmark Trine

Læs mere

Forord. Nogle projekter kan kommunen udføre i forbindelse med den løbende drift, mens andre kræver en anlægsbevilling.

Forord. Nogle projekter kan kommunen udføre i forbindelse med den løbende drift, mens andre kræver en anlægsbevilling. HØRSHOLM KOMMUNE Cykelhandlingsplan 2008 Forord Folk, der cykler, er generelt sundere og lever længere end folk, der ikke cykler. Undersøgelser har vist, at dødeligheden blandt folk, der cykler til og

Læs mere

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen!

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! Side 1/6

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Helsingør Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Tibberup Skole HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Revision 5 Udarbejdet af MTM/JKD Kontrolleret af HHU

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Midtbyskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Midtbyskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Midtbyskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen Sønderborg Kommune Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen april 2009 Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 SAMMENFATNING

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Af civilingeniør Søren Underlien Jensen Trafitec, suj@trafitec.dk Trafikanters oplevelser i trafikken er en vigtig parameter. I faglige kredse benævnes denne

Læs mere

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Artikel til Vejforum 2011 Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Civilingeniør Troels Andersen, Fredericia Kommune, troels.andersen@fredericia.dk CykelScore er et helt nyt kampagnekoncept til

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

LODRET PROCENT (VEJET) Natur i generationer og naturens dag - 2015 ( 8-Jun-2015) TABEL 1. - NATURENS DAG - 2015 - VEJET DATA KØN ALDER ALDER

LODRET PROCENT (VEJET) Natur i generationer og naturens dag - 2015 ( 8-Jun-2015) TABEL 1. - NATURENS DAG - 2015 - VEJET DATA KØN ALDER ALDER KØN ALDER ALDER INTERVIEW Mand Kvinde 18-29 år 30-39 år 40+ år 18-39 år 40+ år Q1. HVILKE AF DISSE DAGE HAR DU HØRT OM? Naturens Dag Skovens Dag De Vilde Blomsters Dag Fars Dag Vandets Dag Ørnens Dag Jordens

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Transportformer og indkøb

Transportformer og indkøb Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Evaluering af Albertslundruten

Evaluering af Albertslundruten Cykelpendlerruter Evaluering af Albertslundruten Førundersøgelse Januar 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Cykelpendlerruter Evaluering af

Læs mere

SIKRE SKOLEVEJE I KØBENHAVNS KOMMUNE Forundersøgelse af københavnske forældres vurdering af skolevejene Juni 2010

SIKRE SKOLEVEJE I KØBENHAVNS KOMMUNE Forundersøgelse af københavnske forældres vurdering af skolevejene Juni 2010 SIKRE SKOLEVEJE I KØBENHAVNS KOMMUNE Forundersøgelse af københavnske forældres vurdering af skolevejene Juni 2010 Rapporten er én ud af fire rapporter om børns skoleveje, belyst fra hhv. forældrenes, skoleledernes

Læs mere

Generelt for hele distriktet

Generelt for hele distriktet Trafikpolitik Indhold Generelt for hele distriktet... 2 Sikker skolevej... 2 Forældreinformation... 2 Rollemodeller... 2 Kampagner... 2 Snerydning og saltning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Personalets befordring

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Stensballeskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Stensballeskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Stensballeskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS Evaluering af kampagnen Rapport Indholdsfortegnelse 1 Konklusioner 8 2 Hovedresultater 16 3 Demografi 58 4 Bilag 64 2 Formål og målsætning Sundhedsstyrelsen har i ugerne 21 og 22, 2016 gennemført kampagnen

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Vestbyskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Vestbyskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Vestbyskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

UDKAST. Fredensborg og Hørsholm kommuner. Lågegyde Projektbeskrivelse. 25. marts 2010 mkk/jvl

UDKAST. Fredensborg og Hørsholm kommuner. Lågegyde Projektbeskrivelse. 25. marts 2010 mkk/jvl UDKAST Fredensborg og Hørsholm kommuner Lågegyde Projektbeskrivelse 25. marts 2010 mkk/jvl Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Analyser... 4 2.1 Trafiktællinger... 4 2.2 Uheld... 5 2.3 Tilfredshed...

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Hornbæk Skole og SFO er

Hornbæk Skole og SFO er Trafikpolitik for Hornbæk Skole og SFO er Det er smart at være sikker 1 Mål for trafikpolitikken Det er trafikpolitikkens mål er at skabe sikre og trygge rammer for skolevejene i Hornbæk ved: At så mange

Læs mere