INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning"

Transkript

1 INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER Vejledning

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Forslag til spørgsmål Spørgsmål med høj prioritet Supplerende spørgsmål Spørgsmål til særlige emner Skoleveje Nye cykelstier Kampagner Cykelbyprojekter Motionsruter Bilag 1: Tællinger af cykeltrafik Bilag 2: Stopinterviewundersøgelser Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelser Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks København K Telefon: Udgiver: Vejdirektoratet Konsulenter: Via Trafik Side 2

3 1 Indledning Denne vejledning har til formål at inspirere tilskudsmodtagere af Vejdirektoratets cykelpulje til at gennemføre evalueringer af udførte cykelprojekter, der har modtaget tilskud fra cykelpuljen. Vejledningen kan ikke benyttes alene som en færdig manual, men der kan hentes inspiration til forskellige metoder til evaluering. Tilskudsmodtagere bør i alle tilfælde tage udgangspunkt i den aftalte evalueringsplan, som blev udarbejdet i forbindelse med ansøgningen om tilskud. Vejledningens indhold skal give tilskudsmodtagerne mulighed for let at igangsætte en evaluering ved hjælp af tællinger og spørgeundersøgelser, fx stopinterview- eller spørgeskemaundersøgelser. Vejledningen indeholder konkrete forslag til formuleringer og omfang af spørgsmål til brug ved stopinterviews og spørgeskemaundersøgelser. Der er udarbejdet tre beskrivelser med gode råd til gennemførelse af henholdsvis tællinger, stopinterviewundersøgelser og spørgeskemaundersøgelser. Beskrivelserne giver en basisviden for at kunne gennemføre evalueringerne og efterfølgende anvende data i analysesammenhæng. Beskrivelserne er suppleret med konkrete eksempler og vedlagt som bilag. Side 3

4 2 Forslag til spørgsmål De følgende forslag til spørgsmål kan bruges som inspiration i forbindelse med udformning af spørgeskemaer (både ved brug som stopinterview og spørgeskemaundersøgelser). Spørgsmålene er inddelt i tre grupper: 1. Spørgsmål med høj prioritet 2. Supplerende spørgsmål 3. Spørgsmål til særlige emner De enkelte spørgsmål skal sammensættes ud fra projektets karakter. Som udgangspunkt bør der altid medtages spørgsmål fra gruppe 1 (Spørgsmål med høj prioritet). Disse spørgsmål sikrer evaluering af cykelpuljens primære formål: at få flere til at cykle. Spørgsmål fra gruppe 2 bør medtages for at uddybe besvarelserne på spørgsmål fra gruppe 1. Spørgsmål fra gruppe 3 er ikke udtømmende og giver kun ideer og inspiration til en videre bearbejdning af spørgsmål omhandlende særlige emner. Relevansen af de forskellige tiltag er bl.a. forskellig afhængigt af størrelsen af cykelprojektet. Generelt er tælling af cykeltrafik altid relevant, hvorimod stopinterview- og spørgeskemaundersøgelser bør vurderes ud fra de konkrete projekter. Et bud på relevansen af tiltag er vist i Figur 1. Figur 1: Relevans af tiltag ud fra størrelse af cykelprojekt. * Med mindre der er særlige grunde, der taler for det, anbefales det ikke at gennemføre spørgeskemaundersøgelser for små, enkeltstående cykelprojekter. Målet for evaluering Når det endelige spørgeskema udformes, bør målet for evalueringen holdes for øje. Målet vil blandt andet fremgå af den aftalte evalueringsplan. Følgende tre nøgletal kan med fordel benyttes i forbindelse med evaluering og sammenligning af cykelprojekter: Investerede kroner pr. ny cyklist Investerede kroner pr. ny cyklet km Tilfredshed pr. investeret krone Nøgletallene er relevante for kommuner og andre tilskudsmodtagere i forbindelse med argumentation omkring cykelprojekters samfundsøkonomiske effekter men har også stor relevans for Vejdirektoratet i forbindelse med tværgående evalueringer af cykelpuljen. Side 4

5 2.1 Spørgsmål med høj prioritet Hvor ofte benytter du (projektnavn) som cyklist? a. 5 7 dage om ugen b. 3-4 dage om ugen c. 1-2 dage om ugen d. Sjældnere Har udførelsen af (projektnavn) medført, at du har ændret rutevalg på cykel fra en anden rute til denne rute? a. Ja b. Nogle gange c. Nej Har udførelsen af (projektnavn) medført, at du har ændret transportmiddel til og fra arbejde / skole mv. fra fx bil, tog, bus? a. Ja (ofte) b. Nogle gange c. Nej Hvor meget cykler du i forhold til for et år siden? 1) På projektlokaliteten: a. Jeg cykler mere b. Jeg cykler ca. det samme c. Jeg cykler mindre 2) Generelt: a. Jeg cykler mere b. Jeg cykler ca. det samme c. Jeg cykler mindre Hvor meget kører du i bil (chauffør eller passager) i forhold til for et år siden? a. Jeg kører mere i bil b. Jeg kører ca. det samme i bil c. Jeg kører mindre i bil Side 5

6 2.2 Supplerende spørgsmål Hvor mange km cykler du ca. hver uge i gennemsnit? a. For et år siden: b. I dag: I hvor høj grad har (projektnavn) fået dig til at skifte bilture eller bus- og togture ud med cykelture? a. I meget høj grad b. I høj grad c. I nogen grad d. Næsten ikke e. Jeg kørte ikke i bil før projektet Hvor vigtige er cyklistforholdene i kommunen for dig i dag? a. Meget vigtig b. Vigtig c. Ikke vigtig d. Overhovedet ikke vigtig Hvordan vurderer du stinettet i kommunen i dag? 1) Belægning 2) Belysning 3) Sammenhæng i stinettet 4) Muligheden for at krydse de store veje 5) Cykelparkering 6) Skiltningen på stiruterne Side 6

7 Er du tilfreds / utilfreds med: 1) Delprojekt 1 (fx ny cykelparkering) 2) Delprojekt 2 (fx ny cykelsti) 3) Delprojekt 3 (fx nyt cykelbarometer) Hvad er dit formål / ærinde i dag (da du fik uddelt en flyer)? a. Til / fra arbejde b. Til / fra skole / uddannelse c. Til / fra indkøb d. Hente / bringe børn e. Motion / fritid f. Andet Hvilket transportmiddel anvender du oftest, fx til og fra arbejde / skole (evt. en kombination af flere transportmidler)? a. Gang b. Cykel c. Knallert d. Bil (chauffør) e. Bil (passager) f. Bus g. Tog h. Andet Har du en cykel? a. Ja b. Nej Hvor mange brugbare cykler er der i din husstand? Svar: Hvor mange biler er der i din husstand? Svar: Side 7

8 2.3 Spørgsmål til særlige emner Skoleveje Formål: At klarlægge transportmiddelvalget før og efter projektets gennemførelse samt belyse trygheden blandt skoleelever. Hvordan kommer du oftest til / fra skole? a. Jeg går b. Jeg cykler c. Jeg tager tog/bus d. I bil e. Andet Følges du typisk med nogen på vej til skole? a. Ja, en voksen b. Ja, andre børn c. Nej Hvordan vurderer du trygheden efter projektets gennemførelse? a. Mere tryg b. Det samme som før c. Mindre tryg Nye cykelstier Formål: At klarlægge tilfredsheden med projektet. Hvordan vurderer du den nye cykelsti? 1) Belægning 2) Belysning 3) Sammenhæng i stinettet 4) Krydsning af vej til eller fra dobbeltrettet cykelsti Side 8

9 5) Muligheden for at krydse de store veje 6) Skiltningen på stiruterne Kampagner Formål: At klarlægge, om kampagnen har været synlig over for målgruppen. I hvor høj grad påvirker kampagner generelt din adfærd i trafikken? a. I meget høj grad b. I høj grad c. I nogen grad d. Næsten ikke e. De påvirker mig ikke Har du lagt mærke til den aktuelle kampagne? a. Ja, i høj grad b. Ja, i mindre grad c. Nej Cykelbyprojekter Formål: At klarlægge, om cykelbyprojektet har været synlig i befolkningen. Har du hørt om cykelbyprojektet før besvarelsen af dette spørgeskema? a. Ja b. Nej Har du oplevet at forholdene for cyklister er forandret i kommunen inden for det seneste år? a. Forholdene er blevet bedre b. Forholdene har ikke ændret sig c. Forholdene er blevet dårligere Side 9

10 2.3.5 Motionsruter Formål: At klarlægge sundhedsmæssige effekter af projektet. I hvor høj grad har projektet fået dig til at motionere mere end tidligere? a. I meget høj grad b. I høj grad c. I nogen grad d. Næsten ikke e. Jeg motioner ikke mere end tidligere I hvor høj grad har projektet medvirket til at øge kvaliteten af dine motionsture? a. I meget høj grad b. I høj grad c. I nogen grad d. Næsten ikke e. Kvaliteten er ikke blevet øget Side 10

11 3 Bilag 1: Tællinger af cykeltrafik Tællinger af cykeltrafik bør foretages maskinelt over minimum en uge. To eller flere ugers varighed vil give større sikkerhed. Tælling af cykeltrafik kan gennemføres i forbindelse med alle typer af cykelprojekter. Hvis der ikke er mulighed for at gennemføre maskinelle tællinger, kan manuelle tællinger være bedre end ingen tælling. Med manuelle tællinger i korte perioder skal man dog være yderst opmærksom på, at vejrlig og ydre påvirkninger fra arrangementer kan have stor påvirkning på resultaterne. Før- og eftertællinger skal være sammenlignelige. Det sker bedst ved at foretage tællinger i samme årstid med et eller flere års mellemrum. Herved er det ikke nødvendigt at foretage en justering for årstidsvariation, som kan være for upræcis for cykeltrafik. Ved en maskinel tælling på to uger vil der gennemsnitligt være op mod 25 % usikkerhed ved opregning af tallet fra ugedøgntrafik til årsdøgntrafik (jf. Trafiktællinger, Rapport 289, Vejdirektoratet, 2004). For cykeltrafik kan der også være en stor usikkerhed som følge af vejret, hvis der fx det ene år er mange regnvejrsdage og det andet år kun få. Særlige arrangementer (fx sportsbegivenheder) kan også give en stor usikkerhed. Det bør således i alle tilfælde tilstræbes, at tællinger (både før og efter udførelsen af projektet) gennemføres under så normale forhold som muligt. Behandling af indsamlede data bør ske i overensstemmelse med vejledningerne i Trafiktællinger, Rapport 289, Vejdirektoratet, Cykeltrafikken kan fx opgøres i følgende enheder: Årsdøgntrafik Ugedøgntrafik Hverdagsdøgntrafik Spidstimetrafik og andel Ofte vil den talte trafik automatisk blive omregnet til årsdøgntrafik i forbindelse med dataindsamlingen. Hvis projektet er spredt over en lang strækning eller over et større område med flere sideveje eller tværgående stier, kan det være nødvendigt med flere tællepunkter. Der bør som minimum placeres ét tællepunkt for hvert større delprojekt. Tællingerne kan kombineres med tælling af biltrafikken. Benyttes samme tælleslange, er det vigtigt at tælleudstyret kalibreres efter cykler. Det kan betyde, at motorkøretøjer kun kan registreres som en enkel køretøjstype. Hvis der sideløbende med tællingerne på projektlokaliteten gennemføres andre tællinger af cykeltrafikken, er der mulighed for at sammenligne udviklingen. Før- og eftertællinger på en alternativ rute, kan benyttes til at vurdere antallet af nye cyklister kontra overflyttede cyklister. En tælling der ikke er påvirket af lokale cykelprojekter kan benyttes som en reference til en generel udvikling. Disse supplerende tællinger skal ikke anses som et krav men i stedet ses som en mulighed for at forbedre kvaliteten af analysen. Side 11

12 Usikkerheden ved tællinger kan mindskes, hvis der gennemføres tællinger flere gange efter projektets udførelse. Tællinger gennemført uden for tilskudsperioden må gerne eftersendes til Vejdirektoratet. Anbefalinger Maskinelle tællinger (fx slangetællinger eller spoler) Minimum en uges varighed (gerne to eller flere uger) Tællinger både før og efter ombygning / udførelse Før- og eftertællinger foretages i samme årstid Minimum ét tællepunkt pr. delprojekt Tællinger bør gennemføres i normalt vejr Side 12

13 4 Bilag 2: Stopinterviewundersøgelser Gennemførelse af stopinterviews er en relativ let og hurtig måde at indsamle viden omkring virkningen af et specifikt cykelprojekt. Stopinterviews har den fordel, at der kan stilles spørgsmål til noget helt specifikt på selve lokaliteten. Stopinterviews kan derfor med fordel benyttes i forbindelse med små cykelprojekter eller projekter, der er meget klart afgrænset (som fx en ny strækning med cykelsti). Stopinterviews giver stor sandsynlighed for at henvende sig til cyklister, der kender det konkrete projekt. I praksis gennemføres stopinterviews ved, at et antal interviewere sendes ud på lokaliteten og gennemfører interviews med cyklister, som ønsker at deltage. Det er vigtigt at finde en balance mellem en aktiv tilgang for at stoppe cyklister uden at man fysisk blokerer cyklisternes rute. I den forbindelse kan blikfang hjælpe. Plakatstandere og interviewere i refleksveste kan være en fordel. Det kan være hensigtsmæssigt at gennemføre interviewene på steder, hvor cyklisternes fart er lav, fx ved signalreguleringer eller anden vigepligt. Uddeling af frugt, chokolade eller en anden lille gave bringer let et smil frem hos cyklister, der netop er blevet interviewet. Dette er også en god måde for tilskudsmodtagere at fortælle, at man er glad for cyklisterne på lokaliteten. Ikke alle cyklister kan stoppes. Derfor kan det være en fordel også at uddele flyers med en kort forklaring og et link til et internetbaseret spørgeskema, der indeholder de samme spørgsmål, som interviewerne stiller. På den måde kan antallet at besvarelser forøges. Alternativt kan stopinterviews fortsætte på lokaliteten indtil man har det ønskede antal besvarelser. I forbindelse med uddeling af flyers opnås der generelt en større besvarelsesprocent ved personligt at overrække en flyer til en cyklist frem for at placere en flyer på en parkeret cykel (fx i cykelkurven eller på bagagebæreren). En besvarelsesprocent på mellem 10 og 20 af det samlede antal uddelte flyers er forventelig. Stopinterviewundersøgelser vil typisk være en kvalitativ undersøgelse. Derfor kan der ikke sættes noget bestemt mål for hvor mange besvarelser, der skal indhentes. En måde at kvalificere stopinterviews på er ved at gennemføre dem både før og efter cykelprojektet gennemføres. Derved opnår man en god mulighed for at sammenligne data, og vurdere de faktiske effekter. De indsamlede data bør samles i en database eller et regneark, hvor det er muligt at foretage opregninger af besvarelserne som tabeller og grafer. Anbefalinger Små, enkeltstående eller klart afgrænsede cykelprojekter Grundig instruktion af interviewere Cyklister stoppes med en synlig tilstedeværelse i gadebilledet Nemmest at stoppe cyklister, hvor hastigheden er lav Kan gennemføres på alle tider af døgnet Kan gennemføres i så lang en periode som det er ønsket På de følgende sider er vist et eksempel på et spørgeskema til brug ved stopinterview. Side 13

14 Spørgeark til stopinterview Svaret markeres med en cirkel om den valgte svarmulighed. Nye cyklister 1) Hvor ofte benytter du (projektnavn) som cyklist? a. 5 7 dage om ugen b. 3-4 dage om ugen c. 1-2 dage om ugen d. Sjældnere 2) Har udførelsen af (projektnavn) medført, at du har ændret rutevalg på cykel fra en anden rute til denne rute? a. Ja b. Nogle gange c. Nej 3) Har udførelsen af (projektnavn) medført, at du har ændret transportmiddel til og fra arbejde / skole mv. fra fx bil, tog, bus? a. Ja (ofte) b. Nogle gange c. Nej 4) Hvor meget cykler du i forhold til for et år siden? 1) På projektlokaliteten: a. Jeg cykler mere b. Jeg cykler ca. det samme c. Jeg cykler mindre 2) Generelt: a. Jeg cykler mere b. Jeg cykler ca. det samme c. Jeg cykler mindre 5) Hvor mange km cykler du ca. hver uge i gennemsnit? a. For et år siden: b. I dag: 6) Hvor meget kører du i bil (chauffør eller passager) i forhold til for et år siden? a. Jeg kører mere i bil b. Jeg kører ca. det samme i bil c. Jeg kører mindre i bil 7) I hvor høj grad har (projektnavn) fået dig til at skifte bilture ud med cykelture? a. I meget høj grad b. I høj grad c. I nogen grad Side 14

15 d. Næsten ikke e. Jeg kørte ikke i bil før projektet Side 15

16 Tilfredshed 8) Hvor vigtig er (projektnavn) for dig som cyklist i dag? a. Meget vigtig b. Vigtig c. Ikke vigtig d. Overhovedet ikke vigtig 9) Hvor tilfreds / utilfreds er du med (projektnavn)? 10) Hvor tilfreds / utilfreds er du med (fx trafiksikkerheden - afhænger af projektformål 1 ) på (projektnavn)? 11) Har du oplevet at forholdene for cyklister er forandret på (projektnavn) inden for det seneste år? a. Forholdene er blevet bedre b. Forholdene har ikke ændret sig c. Forholdene er blevet dårligere Baggrund 12) Hvad er dit formål / ærinde i dag (da du fik uddelt en flyer)? a. Til / fra arbejde b. Til / fra skole / uddannelse c. Til / fra indkøb d. Hente / bringe børn e. Motion / fritid f. Andet 13) Hvilke forbedringer kunne du ønske dig som cyklist på (projektnavn)? Svar: 1 Afhængig af projektformålet kan der spørges til et eller flere af de foreslåede emner. Side 16

17 5 Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelser Spørgeskemaundersøgelser kan med fordel gennemføres i forbindelse med større cykelprojekter, hvor det er hensigtsmæssigt at få besvarelser fra en stor gruppe af forskellige borgere (eventuelt også folk, der ikke cykler). Spørgsmålene kan favne bredt til også at omfatte baggrundsspørgsmål, der kan bruges i en mere generel sammenhæng (fx opdatering af data til et cykelregnskab eller en cykelhandlingsplan). En af de største udfordringer ved en spørgeskemaundersøgelse er at få gjort opmærksom på muligheden for at deltage. For eksempel kan man kontakte et eventuelt borgerpanel, gennemføre en reklamekampagne i de lokale medier, opsætte plakater i byrummet med information, uddele flyers med information og købe reklameplads i de offentlige busser. En spørgeskemaundersøgelse kan med fordel gennemføres på internettet. Der findes mange forskellige services, der kan benyttes. Alternativt eller som et supplement kan man printe spørgeark og uddele til interesserede eller fremsende dem med post. Borgerpanel eller fremsendelse med post giver mulighed for at gøre undersøgelsen repræsentativ. Det bør dog ikke nødvendigvis være et krav for undersøgelsen. Jo længere tid en spørgeskemaundersøgelse er åben for besvarelser, jo flere besvarelser kan der forventes. Erfaringer tyder på, at der medtages flest besvarelser i de første tre til fire dage efter reklamen for en undersøgelse og tilsvarende for en påmindelse. Som minimum må det forventes, at en uge (inklusiv en weekend) er nødvendig. Ofte vil der stadig komme besvarelser både to og tre uger efter åbningen af undersøgelsen. De indsamlede data bør samles i en database eller et regneark, hvor det er muligt at foretage opregninger af besvarelserne som tabeller og grafer. Anbefalinger Større, sammenhængende cykelprojekter Gennemføres på internettet Vigtigt med reklame og påmindelser omkring undersøgelsen Et borgerpanel kan hjælpe på antallet af besvarelser Åbent for besvarelser i to til tre uger På de følgende sider er vist et eksempel på et spørgeskema til brug ved spørgeskemaundersøgelser på internettet. Side 17

18 Spørgsmål til spørgeskemaundersøgelse Ved brug som trykt udgave på papir kan svar angives med en cirkel om den valgte svarmulighed. Nye cyklister 1) Hvor ofte kører du på cykel i sommerhalvåret? a. 5 7 dage om ugen b. 3 4 dage om ugen c. 1 2 dage om ugen d. Sjældnere 2) Hvor mange km kører du ca. på cykel om ugen i sommerhalvåret i gennemsnit? a. For et år siden: b. I dag: 3) Hvor ofte kører du på cykel i vinterhalvåret? a. 5 7 dage om ugen b. 3 4 dage om ugen c. 1 2 dage om ugen d. Sjældnere 4) Hvor mange km kører du ca. på cykel om ugen i vinterhalvåret i gennemsnit? a. For et år siden: b. I dag: 5) Har udførelsen af cykelprojekter i (bynavn) medført, at du har ændret rutevalg på cykel fra én rute til en anden rute? a. Ja b. Nej 6) Har udførelsen af (projektnavn) medført, at du har ændret transportmiddel til og fra arbejde / skole mv. fra fx bil, tog, bus? a. Ja (ofte) b. Nogle gange c. Nej 7) Hvor meget kører du i bil (chauffør eller passager) i forhold til for et år siden? a. Jeg kører mere i bil b. Jeg køre ca. det samme i bil c. Jeg kører mindre i bil 8) Til hvilket formål benytter du oftest cyklen? a. Til / fra arbejde b. Til / fra skole / uddannelse c. Til / fra indkøb Side 18

19 d. Hente / bringe børn e. Motion / fritid f. Andet 9) Hvilket transportmiddel anvender du oftest, fx til og fra arbejde / skole (evt. en kombination af flere transportmidler)? a. Gang b. Cykel c. Knallert d. Bil (chauffør) e. Bil (passager) f. Bus g. Tog h. Andet 10) I hvor høj grad har (projektnavn) fået dig til at skifte bilture, bus- eller togture ud med cykelture? a. I meget høj grad b. I høj grad c. I nogen grad d. Næsten ikke e. Jeg korte ikke i bil før projektet Tilfredshed Vægtning / Tilfredshedspoint er skrevet i parentes efter hver svarmulighed. 11) Hvor vigtig er cyklistforholdene i (bynavn) for dig i dag? a. Meget vigtig b. Vigtig c. Ikke vigtig d. Overhovedet ikke vigtig 12) Hvordan vurderer du stinettet i kommunen? 1) Belægning 2) Belysning 3) Sammenhæng i stinettet 4) Muligheden for at krydse de store veje Side 19

20 5) Cykelparkering 6) Skiltningen på stiruterne 13) Har du oplevet at forholdene for cyklister er forandret i (bynavn) inden for det seneste år? a. Forholdene er blevet bedre b. Forholdene har ikke ændret sig c. Forholdene er blevet dårligere 14) Hvad skal der til, for at du vil bruge cyklen oftere? (gerne flere svar) a. Flere separate stier b. Bedre plads på stierne c. Bedre plads til cyklisterne på vejene d. Bedre belysning e. Bedre belægning f. Bedre skiltning g. Bedre renholdelse af stierne h. Bedre cykelparkering i. Bedre mulighed for at krydse de store veje j. Kampagner for cyklister 15) Gratis lånecykler, grøn bølge på cykelstierne, cykelbarometer og mange andre tiltag kan gøre det sjovere at cykle. Skriv dine forslag til hvad der kan få flere til at cykle. Svar: 16) Er du tilfreds / utilfreds med: 1) Delprojekt 1 (fx ny cykelparkering) 2) Delprojekt 2 (fx ny cykelsti) Side 20

21 3) Delprojekt 3 (fx nyt cykelbarometer) Baggrund 17) Hvad er dit køn? a. Kvinde b. Mand 187) Hvad er din alder? Svar: 19) Har du en cykel? a. Ja b. Nej 20) Hvor mange brugbare cykler er der i din husstand? Svar: 21) Hvor mange biler er der i din husstand? Svar: 22) Er der hjemmeboende børn i husstanden? a. Ja b. Nej 23) I hvilket lokalområde bor du? Svar: 24) Hvor har du hørt om denne undersøgelse? a. Artikel i avis b. Annonce i avis c. Internettet d. e. Mundtligt 25) Har du hørt om (projektnavn) før besvarelsen af dette spørgeskema? a. Ja b. Nej 26) Navn: (Kun nødvendigt i forbindelse med lodtrækning) 27) Telefonnummer: (Kun nødvendigt i forbindelse med lodtrækning) Side 21

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data.

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber Formålet med at udarbejde et CO 2 -regnskab for cykeltrafikken er at dokumentere den CO 2 - besparelse, som følger af indsatserne til fremme af cykeltrafik.

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Tidligere projektleder i Odense Cykelby 50 medarbejdere i Odense og Glostrup Afdelinger: Trafik Parkering Byinventar

Læs mere

1. Nu kommer en række generelle spørgsmål om cykelpendlerruten.

1. Nu kommer en række generelle spørgsmål om cykelpendlerruten. Interview Nr. Dato og ca. tidspunkt Interviewer Interviewsted Velkommen Dette spørgeskema er lavet for at undersøge effekterne af cykelpendlerruten.. Vi vil gerne bede om din vurdering af den så vi kan

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

Serviceniveau for fodgængere og cyklister

Serviceniveau for fodgængere og cyklister VEJFORUM Serviceniveau for fodgængere og cyklister Trafikanters oplevelser i trafikken er en særdeles væsentlig parameter i trafikpolitik, både lokalt, regionalt og nationalt. I faglige kredse benævnes

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Af civilingeniør Søren Underlien Jensen Trafitec, suj@trafitec.dk Trafikanters oplevelser i trafikken er en vigtig parameter. I faglige kredse benævnes denne

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Cykling og samfundsøkonomi - med resultater for cykelsuperstierne

Cykling og samfundsøkonomi - med resultater for cykelsuperstierne Cykling og samfundsøkonomi - med resultater for cykelsuperstierne Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte Incentive.dk VI FJERNER GÆTVÆRK FRA BESLUTNINGER Side 1 Hvem gavner cykelsuperstierne?

Læs mere

Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg

Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg Af Lone Marie Holm Jensen, Betina Kjerulf og Camilla Stegsted Rasmussen Afgangsstuderende i Trafikplanlægning ved Aalborg Universitet

Læs mere

Idékatalog for cykeltrafik 2011

Idékatalog for cykeltrafik 2011 Idékatalog for cykeltrafik 2011 Af mobilitetschef Marianne Weinreich, VEKSØ A/S (maw@vekso.com) & projektleder Malene Kofod Nielsen, COWI A/S (mkni@cowi.dk) De seneste 10 år er der gennemført adskillige

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Stevns Kommune Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Forord Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 for Stevns Kommunes sætter særligt fokus på trafiksikkerheden, og giver borgerne mulighed for at få indflydelse på og

Læs mere

Vejledning til internetbaseret skolevejsanalyse

Vejledning til internetbaseret skolevejsanalyse Vejledning til internetbaseret skolevejsanalyse Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 17. april 2009 1 HVAD ER EN SKOLEVEJSANALYSE?

Læs mere

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011 Cykelregnskab Godkendt af Teknisk Udvalg den 0. november 2011 INDHOLD 1. Forord... 2. Cykelregnskab...4. Et sammenhængende stinet...5 4. Trafiksikkerhed....6 Ulykker med cyklister....6 Cyklisternes følelse

Læs mere

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008 København Cyklernes By - Cykelregnskabet 2008 2 København bliver ofte nævnt som en unik cykelby i internationale sammenhænge. Det skyldes, at det er lige så naturligt for københavnerne at tage cyklen,

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

TRYGHED OG SIKKERHED I TRAFIKKEN. Indhold

TRYGHED OG SIKKERHED I TRAFIKKEN. Indhold Forældres oplevelse af tryghed og sikkerhed i trafikken Marts 2014 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Metode... 4 3. Konklusioner... 6 4. Transport til skole... 9 5. Trafiksikkerhed på skolevejen... 13 6. Tryghed...

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

Mastra og nøgletalsdatabase. Marts 2015

Mastra og nøgletalsdatabase. Marts 2015 Mastra og nøgletalsdatabase Marts 2015 Kontakt Fagspecialist: Niels Moltved 7244 3182 nem@vd.dk Kundekonsulent: Bent Juhl Pedersen 4037 1900 bjp@vd.dk vejdirektoratet.dk/raadgivning kmastra kmastra er

Læs mere

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole Trafikpolitik Askov-Malt Skole EMNE Hvad er en trafikpolitik Målet for trafikpolitikken Hvordan søger vi målet? Undervisning Færdselskontaktlærer HANDLING En trafikpolitik beskriver, hvad skolen gør for

Læs mere

Fremme af Cykeltrafik

Fremme af Cykeltrafik Madsen et al, 2011, Fremme af Cykeltrafik 1 Fremme af Cykeltrafik Post doc. Jens Chr. O. Madsen, Aalborg Universitet, overgaard@plan.aau.dk Lektor Victor Andrade, Aalborg Universitet, vsil@create.aau.dk

Læs mere

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Artikel til Vejforum 2011 Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Civilingeniør Troels Andersen, Fredericia Kommune, troels.andersen@fredericia.dk CykelScore er et helt nyt kampagnekoncept til

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER VIRKSOMHEDER I SKEJBY Dato December 0 Citat fra undersøgelsen: "Jeg behøver ikke bestikkelse for at cykle" Citat fra undersøgelsen: "Af ideologiske grunde ser jeg ikke nogen

Læs mere

Hvordan måler man cykeltrafik? Tællinger og spørgeskema på Vestvolden

Hvordan måler man cykeltrafik? Tællinger og spørgeskema på Vestvolden Hvordan måler man cykeltrafik? Tællinger og spørgeskema på Vestvolden Hans Skov-Petersen hsp@life.ku.dk Geoscience and natural resources Jette Bredahl Jacobsen Suzanne Elisabeth Vedel Food and Resource

Læs mere

Nulpunktsmåling til cykliststrategi

Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rådet for Større Færdselssikkerhed Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rapport Capacent Epinion 30. december 2008 Indholdsfortegnelse 1 Kort Capacent Epinion...3 2 Baggrund...4 2.1 Indledning...4 3 Frekvenser...5

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 2 VIRKSOMHEDER Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning (TMF): 2000 medarbejdere i 12 centre fordelt på 68 adresser i København Rambøll: 1600 medarbejdere

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

Cykel og gå mere til skole

Cykel og gå mere til skole Pjece til forældre om sikker skoletrafik Cykel og gå mere til skole Grundlæg dine børns gode trafikvaner nu Kan du skifte nogle bilture ud med cykel eller gang? Bruger I cykelhjelm? Diskuter trafik på

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk Evaluering af pilotprojekt Variable tavler for cyklister ved højresvingende lastbiler Forfattere: Michael Bloksgaard, Ingeniør, Århus Kommune mib@aarhusdk Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør,

Læs mere

& '( " #) * + ,-.! /)-0/* * 0 0 00 * 02 * 3 " #)

& '(  #) * + ,-.! /)-0/* * 0 0 00 * 02 * 3  #) #$ & '( #) * + #, $/)01 /)0/* * 0 0 00 * 02 * 3 /)0/* * #) '( 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for en integreret del af den moderne by, og cyklismen værdsættes

Læs mere

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Hvorfor lave en pendlerplan? Transport med privatbil til og fra arbejde foregår som regel på tidspunkter, hvor alle andre også skal enten til eller fra arbejde. Trafi

Læs mere

Titel: Cyklens potentiale i bytrafik, Bilagsrapport. Udgivelsesår: 1995

Titel: Cyklens potentiale i bytrafik, Bilagsrapport. Udgivelsesår: 1995 Titel: Cyklens potentiale i bytrafik, Bilagsrapport Udgivelsesår: 1995 Forfattere: Karen Marie Lei Krogsgaard, Civilingeniør Ole Kristoffer Jensen, Bach.oecon Puk Kristine Nilsson, Civilingeniør Lene Herrstedt.

Læs mere

EVALUERING CYKELSTI FRA STORE HEDDINGE TIL RØDVIG

EVALUERING CYKELSTI FRA STORE HEDDINGE TIL RØDVIG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE FORÅR 2015 EVALUERING EVALUERING CYKELSTI FRA STORE HEDDINGE TIL RØDVIG Brugerundersøgelse cykelsti langs Rødvigvej fra Rengegade syd for Store Heddinge til Vemmetoftevej

Læs mere

Cykling på Frederiksberg. v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009

Cykling på Frederiksberg. v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009 Cykling på Frederiksberg v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009 Frederiksberg - fakta 93.000 indbyggere 8. største kommune Danmarks tættest

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN 5 bud på hvad landets kommuner kan gøre ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES SIKKERT OG TRYGT I TRAFIKKEN Det gælder ikke mindst for vores handicappede og ældre.

Læs mere

OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER

OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER INDHOLD OG BAGGRUND Denne folder udgør en kortfattet præsentation af projektet Offentlige udgifter ved trafikulykker. Folderen fokuserer på offentlige udgifter til

Læs mere

Udeladte signaler i Viborg

Udeladte signaler i Viborg Udeladte signaler i Viborg Trafikanters holdninger Søren Underlien Jensen Oktober 2008 Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 1. Indledning... 5 2. Metode og gennemførelse... 7 2.1 Udformning af spørgekort

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau

Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau Køretøjer pr. time Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau Bruger- og implementeringsvejledning Gangareal ved krydsning = fodgængerfelt Antal køretøjer her Gangareal før kryds = ej fortov Farvet

Læs mere

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ørestadsruten Nuværende forhold Ørestadsruten forbinder Tårnby og Københavns kommuner, se figur 1 I Københavns Kommune støder ruten til Voldruten

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker.

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Spørgeskemaer Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Hvad er et spørgeskema? Et spørgeskema består i sin bredeste

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Uge 40 2009 Stop før 5

Uge 40 2009 Stop før 5 Uge 40 2009 Stop før 5 Baggrund Danmark har en kedelig europæisk rekord, hvad angår unge og alkoholforbrug. Hvor det i mange andre lande er uacceptabelt at være fuld og ukontrolleret, er det i Danmark

Læs mere

Bjarne Eir. Indholdet af dette paper

Bjarne Eir. Indholdet af dette paper Indholdet af dette paper Papiret omtaler to nye initiativer i s politik for at fremme cykling i byen. Det ene initiativ, nye grønne cykelruter, har til formål at forbedre og udbygge infrastrukturen for

Læs mere

Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 3

Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 3 Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 3 Baggrund Herning Kommune igangsatte i 2011 projekt Herning Cykler, med støtte fra cykelpuljen. Projektet er et storstilet projekt, som skal fremme cyklismen

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 # METODE METODE NEMID 2012 MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 15 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING Dataindsamlingerne

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER EVALUERING AF SPEJDERHYTTER Opstartsmøde, mandag d. 5. juli 2010 DAGSORDEN Præsentation af deltagere Baggrund for evalueringen, v. Jakob Færch, LOA Evalueringens formål Overblik over evalueringsaktiviteter

Læs mere

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering.

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering. Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 Cykelpuljen ( Pulje til mere cykeltrafik )- vejledning til statusredegørelse

Læs mere

Nye danske tidsværdier

Nye danske tidsværdier Nye danske Katrine Hjorth Danmarks TransportForskning, DTU Trafikdage 2007 Outline 1 2 3 4 Det danske tidsværdistudie har bestået af tre faser: Fase 0 Forstudie til at fastlægge metode vedr. dataindsamling

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Cykelregnskab for Region Hovedstaden Baggrundsrapport Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Gennemgående geografisk opdeling 3 1.2 Baggrundrapportens opbygning 3 2 Cykling i tal 4 2.1

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

CYKELRUTEN I ODENSE. Oktober 1987 Oplag: 100 eksemplarer Forside: Niels Jensen Tryk : LTT, DTH

CYKELRUTEN I ODENSE. Oktober 1987 Oplag: 100 eksemplarer Forside: Niels Jensen Tryk : LTT, DTH CYKELRUTEN I ODENSE Vejdirektoratet, Sekretariatet for Sikkerhedsfremmende Vejforanstaltninger, Rådet for Trafiksikkerhedsforskning, Institut for Veje, Trafik og Byplan, DTH Oktober 1987 Oplag: 100 eksemplarer

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE 1 Vejledning Udfyld skemaet med kuglepen så krydset ikke viskes bort. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte

Læs mere

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Artikel til Trafik og Veje hbe/lykk/lmi/26-10-2011 REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, lykk@vd.dk Hans Bendtsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014

Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014 29-05-2014 Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014 Til stede Anna Driscoll, Ballerup Kommune Linda Madsen, Herlev Kommune Nawsad Marouf, Frederikssund Kommune Line Groot, Sekretariatet Peter Jantzen,

Læs mere

29-05-2014. Projektgruppemøde Allerødruten 19.05.2014

29-05-2014. Projektgruppemøde Allerødruten 19.05.2014 29-05-2014 Projektgruppemøde Allerødruten 19.05.2014 Til stede Thomas Gerulff, Gentofte Kommune Lars Tolboe, Gentofte Kommune Maria Ulrikke Pedersen, Allerød Kommune Jeppe Schmidt, Allerød Kommune Ulrik

Læs mere

Detailudformning af cykelstier i kryds En undersøgelse baseret på skadestuedata

Detailudformning af cykelstier i kryds En undersøgelse baseret på skadestuedata Detailudformning af cykelstier i kryds En undersøgelse baseret på skadestuedata Speciale på civilingeniøruddannelsen Vej- og trafikteknik på Aalborg Universitet Cykel- og knallerttrafik Højest Næstmest

Læs mere

Husk cykelhjelm! Der kommer en lastbil! Se dig for! METER CYKELUDSTYRET SVERIGE. Pas på dig selv og husk cykellygten! DRENGENAVN Flot klaret!

Husk cykelhjelm! Der kommer en lastbil! Se dig for! METER CYKELUDSTYRET SVERIGE. Pas på dig selv og husk cykellygten! DRENGENAVN Flot klaret! Cykelinspiration Vi brænder for cyklisme, og det er der allerede en lang række kommuner, der har nydt godt af. Hvis der er noget her, der inspirerer dig, må du endelig ikke tøve med at kontakte os. Vi

Læs mere

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark Odense og Fredericia 2 sykkelsuksesser i Danmark Andelen af cykelture i danske kommuner er 10 30 % Fredericia Cykelby 2010-2013 Cykelstier At skabe sammenhæng og sikkerhed i cykelstinettet. 7 km cykelsti

Læs mere

Spørgeskema til ansøger

Spørgeskema til ansøger Spørgeskema til ansøger Formålet med at udfylde dette skema er at sikre, at din ansøgning om støtte til køb af bil efter Servicelovens 114 kan behandles hurtigt, og at udfaldet af din sag bliver så korrekt

Læs mere

Københavns Kommune. 1 Indledning. S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade. 1.1 Revisionsprocessen. 17. februar 2014 SB/UVH

Københavns Kommune. 1 Indledning. S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade. 1.1 Revisionsprocessen. 17. februar 2014 SB/UVH S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade 17. februar 2014 SB/UVH 1 Indledning Københavns Kommune har anmodet Via Trafik om at foretage en trafiksikkerhedsrevision (TSR) af et alternativ profil for

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Opdatering af model for Hovedstadsregionen

Opdatering af model for Hovedstadsregionen Opdatering af model for Hovedstadsregionen Christian Overgård Hansen Center for Trafik and Transport (CTT), DTU coh@ctt.dtu.dk Trafikdage på AUC 22-23.8.2005 Copyright CTT 2005 Disposition Baggrund Formål

Læs mere

Cykling som naturlig del af skoleundervisningen Vejforum 2012 Christina Jakobsen Center for Teknik og Miljø, Mørdrupvej 15, 3060 Espergærde Hvorfor? Trafiksikkerhed Tryghed Sundhed Klima Flere børn køres

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Auderødlejren Trafikal vurdering. NOTAT 3. december 2008 CAM/psa

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Auderødlejren Trafikal vurdering. NOTAT 3. december 2008 CAM/psa Auderødlejren Trafikal vurdering NOTAT 3. december 2008 CAM/psa Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 Indledning... 2 1.1 Grundlag... 2 1.2 Afgrænsning af analyseområde... 3 2 Hidtidig trafikbelastning...

Læs mere

KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 2006

KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 2006 KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 200 CYKELREGNSKAB 200 København cyklernes by! København skal være verdens bedste cykelby. Vi er allerede i verdensklasse, men vi kan stadig gøre

Læs mere

Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet. Vejforum 8. december 2010

Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet. Vejforum 8. december 2010 Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Vejforum 8. december 2010 Agenda Forslag til kvalitetsmål Hvorfor cykelsuperstier? Proces og samarbejde hvad har vi lært? Hvad er en cykelsupersti Første pilotrute

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

ROSKILDE DANMARKS BEDSTE TRAFIKBY. Ved Jesper Nygård Kristensen

ROSKILDE DANMARKS BEDSTE TRAFIKBY. Ved Jesper Nygård Kristensen ROSKILDE DANMARKS BEDSTE TRAFIKBY Ved Jesper Nygård Kristensen Trafikbestillerkonferencen 2014 12. juni 2014 ROSKILDE KOMMUNE: DEN KOLLEKTIVE BUSTRAFIK ER HØJT PRIORITERET +WAY VISION Politisk besluttet

Læs mere

Ballerup Kommune Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station

Ballerup Kommune Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station NOTAT REV. NR. 02 24. september 2014 mkk/mg/mm Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 4 2 Konklusion... 4 3 Vurdering af valgt

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE xx BRUGERUNDERSØGELSE 2011 Dato: 9. september 2011 Sundhed & Ældre Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 40 94 social@herning.dk www.herning.dk Tilkendegiv din mening om den hjemmehjælp, du modtager

Læs mere

Kommunikation om letbanen - inspiration fra Angers

Kommunikation om letbanen - inspiration fra Angers Kommunikation om letbanen - inspiration fra Angers 1 Midttrafik - Letbanesekretariatet Kommunikation om letbanen - inspiration fra Angers November 2010 Udgivelsesdato 05.11.2010 Kommunikation om letbanen

Læs mere

www.randers.dk www.randerscykelby.dk

www.randers.dk www.randerscykelby.dk Hornbæk cykler, cykler du med? www.randers.dk www.randerscykelby.dk Hornbæk springer op på jernhesten Denne folder er en oversigt over cykelaktiviteter i Hornbæk i foråret 2011. Aktiviteter går hånd i

Læs mere

Østervangs trafikpolitik

Østervangs trafikpolitik Østervangs trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og pædagoger kan færdes sikkert omkring institutionen i og uden for åbningstiden. Også på længere

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

Odense Danmarks Nationale Cykelby. Sykkelkampanjer

Odense Danmarks Nationale Cykelby. Sykkelkampanjer Odense Danmarks Nationale Cykelby Sykkelkampanjer Firmacykler 29 virksomheder bestilte 67 cykler 500 km på ½ år = under halv pris (65 cykler) Den Gyldne Cykelkæde - 5 cykler a 4645 km Gennemsnit 5 km/dag/cykel

Læs mere

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune i Viborg Kommune Indledning Kilde Consult skal gennemføre en brugerundersøgelse på genbrugsstationerne i Viborg Kommune. Undersøgelsen er gennemført i starten af 2009 i forbindelse med, at der skal udarbejdes

Læs mere

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 SEKRETARIATET

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Den Gode Cykelstation

Den Gode Cykelstation Knud Trubbach, DSB Niels Hoé-Svendsen, DSB S-tog Kristoffer Kejser, DSB Indledning Hvordan kan man indrette en station, så cyklister for alvor føler sig velkomne? Hvordan kan man sikre, at cykelparkeringen

Læs mere