Referat fra ordinær generalforsamling d. 15. marts 2014 Fredericia Tegnsprogsforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra ordinær generalforsamling d. 15. marts 2014 Fredericia Tegnsprogsforening"

Transkript

1 Referat fra ordinær generalforsamling d. 15. marts 2014 Fredericia Tegnsprogsforening 1. a. Valg af dirigent Christian Høybye blev foreslået af bestyrelsen og blev valgt. b. Valg af referent Tine Lind blev foreslået af bestyrelsen og blev valgt. c. Valg af bisidder Dirigenten fandt det ikke nødvendigt med bisidder. d. Valg af 3 stemmetællere. Erik Nørregaard, Bent Ove Christensen og Jørgen Siig meldte sig. 2. Optælling af medlemmerne. Der var 66 stemmeberettigede medlemmer til stede. 3. Bestyrelsens årsberetning aflægges De afdøde medlemmer i 2013; Anna Falkenberg Nielsen, Egon John Nielsen, Peter Skøtt Pedersen og Helene Bostrøm blev mindet ved 1 minuts stilhed. Daniel Vest gennemgik årsberetningen. Karen Mortensen ønsker, at der kommer billeder af bestyrelsen og udvalg på hjemmesiden. Bestyrelsen meddeler herefter, at dette vil blive gjort i forbindelse med ny bestyrelse. Indenfor 1 måned vil det blive gjort. Valdemar Jensen klagede over, at gelænder til indgang i nr. 5 sidder løs. Bestyrelsen meddeler, at dette vil blive ordnet. Arne Christensen vil gerne vide hvad det er for nogle rekvisitter, som FTSF opbevarer for Center for høretab. Svaret hertil, at det er gamle ting, billede album, undervisningsmaterialer. Tidligere har der været tale om et projekt med Fredericia museum om at lave en udstilling om Døve i Fredericia, hvor vi kunne udstille, men det er desværre aldrig blevet til noget på grund af manglende penge. Grethe Dohm foreslår bestyrelsen at undersøge historisk museum ved Jernbanegade, om det var en mulighed at udstille der? Eller kontakte Døve Historisk Selskab i København og

2 høre, om der var en mulighed for samarbejde og evt. med DDL? Bestyrelsen tager dette til efterretning. Rosa Rolighed spørger på flere medlemmers vegne, om FTSF har overvejet tegnsprogstolket nyheder på hjemmesiden? Svaret hertil er, at FTSF har udsendt nyhedsbrev i december 2013, at de efterlyser nyhedsvært så projektet er på vej. Susanna Restorff ønsker begge muligheder, både på skrift og tegnsprogstolket. Lene Ellemann Kristensen spørger, om det er muligt at lave et direkte link til under nyhedsbrev? Bestyrelsen vil undersøge det. Tine Lind vil gerne vide, hvor mange læser nyhedsbreve? Bestyrelsen bruger meget tid på at skrive nyhedsbreve ud, bestyrelsen overvejer at droppe det, hvis der ikke er mange der læser det. Medlemmerne giver udtryk for, at de læser nyhedsbreve. Anne Marie Thesbjerg påpeger, at det kan være svært at se/læse billeder i nyhedsbreve. Bestyrelsen er orienteret og arbejder fortsat på at finde en løsning. Ib Schjeldal synes, at nyhedsbreve er overskueligt og enkelte at læse. Mange får forskellige nyhedsbreve fra forskellige instanser, det kan være FTSFs nyhedsbreve bliver overset? Jørgen Siig fortæller forsamlingen på vegne af kulturudvalget, at der er planer om en udflugt lørdag d. 10. maj 2014; der er tre valg muligheder, AROS i Aarhus, Egeskov Slot og Valdemar Slot. Han sætter sedler op efter generalforsamlingen, hvor medlemmerne kan sætte kryds ved det foretrukne sted. Arne Christensen spørger, om bestyrelsen har overvejet storskærm/ skærm på begge sider i fest salen, optimalt til banko. Bestyrelsen ønsker dette bliver tilføjet til arbejdsplanen , så der kan arbejdes videre med dette. Derefter kunne dirigenten konstatere, at årsberetningen kunne tages til efterretning af forsamlingen og bestyrelsen. 4. Årsregnskabet fremlægges til godkendelse. Kim L. Christensen var forhindret i at deltage til generalforsamlingen, hvorpå Daniel Vest forklarede forsamlingen, hvorfor regnskabet meget sent er kommet på hjemmesiden. Dette skyldes revisor skift i februar, hvor den nye revisor har brugt tid på at kulegrave foreningens historie og økonomi. Foreningen har et overskud på kr., Tegnsprogshuset har et minus på kr., dette skyldes tøjbutikken, der gik konkurs. Bestyrelsen valgte dengang at erhvervslokalet

3 skulle total renoveres, det har ikke været renoveret i flere år. Størstedelen af renoveringen blev dækket af 18, men desværre ikke malingen, som kostede en formue. Tegnsprogshuset har også haft en tom lejlighed i over ½ år, det har også kostet. Der har været et kurs tab på kr. Bestyrelsen mener, at økonomien ser fornuftig ud. Daniel Vest vil på bestyrelsens vegne gerne anmode forsamlingen om at godkende, at overskuddet på de kr. kan blive henlagt til Regnskabet vil herefter se anderledes ud, hvis forsamlingen godkender henlæggelsen. Beløbet vil blive fordelt til projekter og afdelinger i FTSF efter ansøgning. Med 60 stemmer for og 6 blanke godkendte forsamlingen, at bestyrelsen må henlægge de kr. til Christian Høybye gør opmærksom på, at der i regnskabet står, at Maria Grandt er med i bestyrelsen, og det skal hun ikke være, idet hun kun er suppleant. Regnskabet er underskrevet af bestyrelsen. Lorentz Herbst vil gerne vide, hvorfor der står minus kr. ved arrangementer og minus kr. ved café og drikkevarer m.v. i note 1 på side 11. Han mener ikke at banko har underskud. Daniel Vest svarer, at banko hører under foreningen og derfor bliver alle medlemsudgifter samlet i den note. Drikkevarer skyldes, at der i november 2013 er indkøbt en stor mængde drikkevarer. Men hvis man ser på note 11 på side 9; varebeholdning, så står der et overskud på kr. og det er drikkevarer beholdningen. Arne Christensen mener ikke, at bankos regnskab skulle høre under medlemsarrangementer, han mener at det burde stå for sig selv. Svaret hertil er, at hvis banko udvalget bliver en selvstændig afdeling under FTSF, så får de separat regnskab. Flere medlemmer roser bestyrelsen for et flot regnskab. Årsregnskabet godkendt. 5. Fremlæggelse af arbejdsplan. Bestyrelsen har lagt op til en vedtægtsændring under punkt 7, men vælger at forklare arbejdsplanen nu i håb om, at vedtægtsændringen bliver godkendt. Tine Lind fremlægger arbejdsplanen på vegne af bestyrelsen. Arne Christensen foreslår rullegardiner i klublokalet frem for gardiner. Iben Kiel roser bestyrelsen for arbejdsplanen, den er mere overskuelig end den gamle handleplan og mere tidssvarende end en 5 årig handleplan.

4 Mona Tømming vil gerne, om bestyrelsen kunne oprette en lokal underafdeling af Tegnbuen i FTSF? Bestyrelsen vil gerne arbejde videre med dette. Christian Høybye nævner, at Tegnbuen har søgt om optagelse hos DDL som selvstændig forening, så der kan være et samarbejde med Tegnbuen og FTSF. Karen Mortensen foreslår persienner i klublokalet. Bestyrelsen svarer herefter, at det bliver arbejdsgruppen, der vil tage sig af det. Medlemmer er velkomne til at komme med ideer til fornyelse i klublokalet. Anne Marie Thesbjerg opfordrer bestyrelsen til at huske de svagtseende, at der også skal tages hensyn til dem. Maria Grandt spørger til elevator projektet? Daniel Vest svarer, at elevator projektet er droppet, den er for dyr i drift. Det vil ikke hænge sammen med foreningens økonomi. Rosa Rolighed ønsker nye ovne til køkkenet. Dorith Bloss Christensen foreslår, at bestyrelsen tager med i arbejdsplanen at der skal arrangeres undervisning i NEM ID og E-boks til den ældre del af medlemmerne. Bestyrelsen svarer, at det er muligt at bruge Castberggårds tilbud, kontakte ældrevejlederen eller bruge Døves Ressourcecenter. Det er også muligt at kontakte den lokale DH (Dansk Handicap) i Fredericia og spørge om de kan være behjælpelige med at kontakte Fredericia kommune om at etablere kurser for døve. Eller kontakte DDL, bede dem om at tage det op? Per Steffen oplever indimellem, at han har problemer med sin computer. Bestyrelsen svarer, at det er muligt at komme onsdage i ulige uger og få hjælp hvis der er nogle, der kan hjælpe. Medlemmerne accepterer arbejdsplanen. 6. Budget fremlægges til orientering Iben Kiel vil gerne vide, hvad løn til daglig leder dækker over? Daniel Vest forklarer, at det er fortæring til bestyrelsen, når man har haft kontor vagt samt forenings vagt mv. Ordet er forkert, bestyrelsen vil gerne lægge op til at dette ord ændres. Erik Thomsen spørger til aktivitetskontoen. Svaret dertil er at Aktivitetskonto er værdipapirerne. Ejendommens budget forventer et overskud på kr., til næste år er det god ide at stille op i budgettet med budget 2015 faktiske udgifter budget 2014, så medlemmerne kan få en føling af, om budgettet holder.

5 Arne Christensen spørger, hvorfor der er færre udlejninger? Bestyrelsen vil helst være forsigtige end at sætte for høje forventninger, derfor er det tilpasset. 7. Indkomne forslag Ingen indkomne forslag fra medlemmerne, 3 indkomne forslag fra bestyrelsen. Der er nu 63 medlemmer til stede. Forslag nr. 1; ændring af bestyrelsestallet. Lorentz Herbst og Arne Christensen mener, at det er bedst at adskille næstformand og ejendomsleder, det kan være for meget med to poster. Foreslår, at der vælges formand, næstformand, kasserer, caféleder og kulturleder og internt findes der en ejendomsleder. Bestyrelsen afviser dette, da der er risiko for, at ingen ønsker at varetage posten. Det er bedre med klar besked om, at man er næstformand og ejendomsleder. Der vil være nogle punkter i vedtægterne som skal ændres som følge af dette forslag, bl.a. 6.1, bestyrelsens sammensætning ændres samt der skal ændres til 1 hørende i bestyrelsen ændres til formand/næstformand og et bestyrelsesmedlem. Forslag nr. 2; ordlyds ændring af 3.7, 3.8 og 3.9. Forslag nr. 3; ændring af dagsorden til generalforsamling, handleplan slettes og der indsættes arbejdsplan for 1 år af gangen, som er mere tidssvarende end et 5 årigt handleplan. Ny optælling: 63 medlemmer. Vedtægtsændringerne godkendt med 60 for, 3 blanke. 8. Som følge af vedtægtsændringen er alle i den nuværende bestyrelse på valg. a. Valg af formand Tine Lind blev valgt b. Valg af næstformand/ejendomsleder Daniel Vest blev valgt c. Valg af kasserer Kim L. Christensen blev valgt vha. fuldmagt d. Valg af caféleder Jesper Fløe blev valgt e. Valg af kulturleder Lis Jepsen blev valgt f. Valg af to suppleanter Tine Vest blev valgt som 1. suppleant

6 Troels Nielsen blev valgt som 2. suppleant vha. fuldmagt 9. Valg af statsautoriseret revisor Genvalg til BRANDT revision og rådgivning Dato: 30. marts 2014 Dato: 20. marts 2014 Christian Høybye Dirigent Tine Lind Referent

Generalforsamlingsbladet

Generalforsamlingsbladet Generalforsamlingsbladet 18. februar 2015 Medlemmer af Fredericia Tegnsprogsforening indkaldes til ordinær generalforsamling Lørdag den 21. marts 2015 kl. 13:00 Som noget nyt i år arrangerer vi fælles

Læs mere

4. Bestyrelseskonstituering... Fælles * Gennemgå strukturering samt godkendelse af udvalg... DV

4. Bestyrelseskonstituering... Fælles * Gennemgå strukturering samt godkendelse af udvalg... DV Bestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 28.10.2012 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: 10:00 16:00 Mødetype: Bestyrelsesmøde nr. 01 Fortæring: & TL Tegnstyrer: KLC Kvaje slik:? Referent: TL Deltagere: Fraværende:

Læs mere

Referat fra hovedbestyrelsesmøde

Referat fra hovedbestyrelsesmøde Referat fra hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 12.01.2014 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 06 Fortæring: NS Tegnstyrer: Kvaje

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af LadyLikes generalforsamling Lørdag den 25. april 2015 kl. 12.15 14.53

Referat af LadyLikes generalforsamling Lørdag den 25. april 2015 kl. 12.15 14.53 Referat af LadyLikes generalforsamling Lørdag den 25. april 2015 kl. 12.15 14.53 A. Valg af dirigent Valget af dirigent er Coilin Boylan Jeritslev. Karoline Kjærskov er bisidder. B. Valg af referent(er)

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Valg af dirigent Bestyrelsen ville foreslå Jørgen BA 32, men han var blevet forsinket Børge BA 3 foreslog

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Boligforeningen for alle

Boligforeningen for alle Referat af generalforsamlingen, tirsdag den 3. december 2013, kl. 19.00 i Auditoriet på Hotel Nyborg Strand. Tilstede: Bestyrelsen: Fra administrationen: Beboere: Max Rasmussen, Kurt Bjørnø, Alice Nielsen,

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 66 9 LO 16 LOL09$,Z 1 FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset,

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi. SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.dk Badminton Gymnastik Folkedans Bold Skydning Foreningens ordinære

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse Referat af bestyrelsesmøde 27/1-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Søren B. Sparre (SBS), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen. for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit

Udskrift af forhandlingsprotokollen. for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit Udskrift af forhandlingsprotokollen for Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit Mandag den 17. maj 2010 kl. 19,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 3. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 2 En opfordring fra redaktøren. Alle indlæg bedes fremsend i skrifttypen Times New Roman 11. Større indlæg, som skal skrives i spalter, de skal være i format A5. Hvis

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere