Rating af investeringsforeninger og deres performance vedholdenhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rating af investeringsforeninger og deres performance vedholdenhed"

Transkript

1 COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CAND.MERC. FINANSIERING & REGNSKAB KANDIDATAFHANDLING Rating af investeringsforeninger og deres performance vedholdenhed Mutual fund rating and performance persistence Jacob Martin Legène CPR. NR. XXXXXX-XXXX Institut for Finansiering Vejleder: Thomas Einfeldt August 2012 STU: normalsider

2 Executive summery Performance persistence has long been a subject of interest for academics and investors alike. Is it possible to beat the marked? This article examines if performance persistence is an identifiable phenomenon among international equity mutual funds from January 2000 to December Data comprise of NAV adjusted returns for a randomly selected sample of mutual funds. 248 individual mutual funds comprise the data sample at the end of This article acknowledges the complexity involved when studying performance persistence, which is mitigated by combining several performance measurements with selected statistical methods to ensure robust conclusions. The Sharpe ratio, modified Sharpe ratio, Jensens alpha, Fama-French alpha and Carhart alpha are used to evaluate mutual fund performance. Randomly distributed ranking of mutual funds are rejected through Spearman rank rho correlation test. Cross-sectional regression of past performance gives an indication of performance persistence, though not categorically significant. Both Spearman rank correlation test and cross sectional regressions are performed on 3 and 6 year horizons. To analyze 1 year performance persistence synthetic portfolios are constructed. The article groups mutual funds into 4 synthetic portfolios based on their 1 year lagged Sharpe ratio and momentum. Both grouping techniques clearly show that the top synthetic portfolios generate returns greater than the market portfolio. Times series regressions are performed using CAPM, Fama-French s 3-factor model and Carhart s 4-factor model. Although the results are only significant when analyzed via the CAPM universe, the results indicate performance persistence. Box-Jenkins analysis shows that autocorrelation are detectable in the excess return of the top synthetic portfolios on lagged 6 and 12 months intervals. The top Sharpe portfolio generates an excess return of nearly 70 % relative to the marked portfolio. The top momentum portfolio generates almost 50 % relative to the marked portfolio. This article indicates that performance persistence is detectable for mutual funds. Jacob Martin Legène Side 1 af 114

3 Indholdsfortegnelse 1 Afhandlingens temaramme Indledning Problemformulering Afgrænsning Metode og undersøgelsesdesign Validitet og reliabilitet Begrebsdefinition Afhandlingens struktur Teoretisk baggrund Hypotesen om efficiente markeder Mean Variance Model Capital Asset Pricing Model Endimensionelle performancemål Sharpe ratio Modificeret Sharpe ratio Jensens alfa Kritik af endimensionelle performancemål Multi-dimensionale performancemål Multi-faktor modeller Multi-indeks modeller Fama-French 3-faktor model Carharts 4-faktor model Kritik af multi-dimensionale performancemål Delkonklusion: Teoretisk baggrund Akademiske studier af performance vedholdenhed Tidlige studier af performance vedholdenhed Nyere studier af performance vedholdenhed Sammenfatning af analysemetodikker af performance vedholdenhed Data Data generering Udvælgelse og strukturering af data Udvælgelse og strukturering af investeringsforeningernes afkastdata Udvælgelse og strukturering af afkastdata til indeksmodeller Analysemetodik Ordinary least squares Periodiske studier - fastlæggelse af analysemetodikker og perioder Jacob Martin Legène Side 2 af 114

4 5.2.1 Non-Parametric Spearman rank korrelationstest Cross-sectional regression Periodiske analysemetodikker af performance vedholdenhed der er fravalgt Fastlæggelse af horisonter for periodiske analyser Tidsserie studier - konstruktion af porteføljer Errors-In-Variable Delkonklusion: Analytisk metode Empiriske resultater Periodiske analyser Non-parametric Spearman rank korrelationstest Cross-sectional regression Tidsserie analyser - konstruerede porteføljer Indekseret udvikling af de grupperede porteføljer Konklusion Perspektivering Litteraturhenvisninger Bibliografi og litteraturhenvisninger Anvendte hjemmesider Appendiks Forkortelser og begrebsforklaring Appendiks kapitel Beskrivelse af Fama-Frenchs faktorer for udviklede markeder Appendiks kapitel Forudsætninger for OLS regression Grafisk illustration af fordelingen af fejlleddet Durbin Watson test for autocorrelation White test for heteroskedasticitet Test af multikollinearitet Test af normalitet Hypotese test og statiske fordelinger Appendiks kapitel Fama-Macbeth regression Dummy variable regression Appendiks kapitel Matriceformler Tidsserie regression i SAS Fama-Macbeth regression i SAS Jacob Martin Legène Side 3 af 114

5 Afkastudviklingen på udviklede og emerging markets-lande ARIMA analyse for portefølje 1, Sharpe ratio, 1 måneds lag ARIMA analyse for portefølje 1, Sharpe ratio, 3 måneders lag ARIMA analyse for portefølje 1, Sharpe ratio, 6 måneders lag ARIMA analyse for portefølje 1, Sharpe ratio, 12 måneders lag ARIMA analyse for portefølje 1, momentum faktoren, 1 måneds lag ARIMA analyse for portefølje 1, momentum faktoren, 3 måneders lag ARIMA analyse for portefølje 1, momentum faktoren, 6 måneders lag ARIMA analyse for portefølje 1, momentum faktoren, 12 måneders lag Jacob Martin Legène Side 4 af 114

6 1 Afhandlingens temaramme 1.1 Indledning Historisk performance er ingen garanti for fremtidige resultater. Denne formulering er bredt anvendt blandt kapitalforvaltere verden over. Kapitalforvaltere vil gerne sikre, at deres investorer forstår, at de ikke med sikkerhed kan levere merperformance, hvilket er forståeligt, idet ingen kan spå om fremtiden. Kapitalforvaltere argumenterer typisk for, at deres evner, investeringsfilosofi, interne processer og porteføljedynamik kan outperforme markedet over en konjunkturcyklus, i hvert fald hvis de er aktive forvaltere. Hvis de er passive forvaltere, vil de argumentere for, at det ikke er muligt at levere merafkast, og at det bedste alternativ er at få markedsafkastet. Ser man bort fra transaktionsomkostninger er aktiespekulation et nulsumsspil. Hvis én investor holder aktier der giver en større gevinst end markedet, er der ligeledes én investor der holder aktier, der ikke klarer sig bedre end markedet (Sharpe W., 1991). Som investor er man derfor interesseret i identificere dygtige forvaltere. Hvorvidt forvalterne er dygtige er svært at vurdere. Der findes en række kvantitative og kvalitative metodikker, der forsøger at vurdere, hvorvidt forvaltere er gode. En række rating bureauer indsamler afkastdata, analysere og fortolker disse i forsøget på at identificere gode forvaltere. Morningstar er en international uafhængig udbyder af investeringsanalyser og har formentligt et af de bedst brandede rating systemer på verdensplan. Morningstar har udviklet et 5-stjernet rating system, hvis formål er at kvantificere hvordan en investeringsforening har klaret sig i forhold til sammenlignelige investeringsforeninger. Blake og Morey (Blake & Morey, 2000) påviser at Morningstars rating system kan påvise performance vedholdenhed for dårligt ratede investeringsforeninger, mens vedholdenheden for højt ratede investeringsforeninger er statistisk insignifikant. Til trods for at der ikke er signifikant vedholdenhed for Morningstars rating system, har systemet en påviselig effekt på in-flows i investeringsforeninger, der opnår høj rating (Del Guercio & Tkac, 2001). Spørgsmålet er, i hvilken grad rating metodikker kan anvendes til at investere ud fra. Hvis investeringsforeningerne ikke fremadrettet kan fastholde deres performance, og dermed også deres ranking, er performance ratingen af investeringsforeningen ubrugelig set ud fra et nyttemaksimerende synspunkt. Jacob Martin Legène Side 5 af 114

7 Set ud fra en investors synspunkt, er det naturligvis interessant at vide, i hvilken grad performance rating kan forudsige vedholdenheden i performance. Der findes en lang række forskellige metodikker til at analysere performance vedholdenhed. Såfremt performance vedholdenhed kan identificeres, er det muligt, via aktiv udvælgelse af investeringsforeninger, at opnå højere forventede afkast. 1.2 Problemformulering Afhandlingen vil søge at analysere investeringsforeningers historiske performance ud fra en række metodikker til rating og ranking af investeringsforeningers performance samt dennes vedholdenhed over tid. Formålet med afhandlingen, er ikke at identificere en ideel performance rating model, der over tid og konsistent kan forudsige performance, da dette er uhyre komplekst og kræve væsentligt mere tid, end der er stillet til rådighed for afhandlingen. Formålet er derfor, at vurdere om kvantitativ performance rating kan forudsige fremtidig performance. HOVEDSPØRGSMÅL: I hvilken grad kan performancerating, og ranking af investeringsforeninger anvendes til at forudsige performance vedholdenhed og/eller forklare den? Problemformuleringen søges afklaret med udgangspunkt i følgende underspørgsmål. Teoretisk relaterede underspørgsmål: Hvilke performancemål egner sig bedst til rating af investeringsforeninger? Hvilke ranking metodikker egner sig bedst til ranking af investeringsforeninger? Hvilke statistiske analysemetodikker egner sig bedst til at vurdere vedholdenheden af performance? Empirisk relaterede underspørgsmål: Hvilken grad af performance vedholdenhed kan identificeres blandt globale investeringsforeninger? Hvis performance vedholdenhed kan identificeres, kan denne forklares teoretisk? Empirisk analyse og forklaring af performance vedholdenhed vil indebære en række forskellige aspekter af porteføljeforvaltning. Her vil være fokus på, omkostninger og forvaltningsstil, dvs. bias mod value, growth, momentum og lignende faktorer, der kan måles pålideligt. For- Jacob Martin Legène Side 6 af 114

8 klaringen af performance vedholdenhed kræver, at der kan påvises en statistisk sammenhæng over tid eller mellem perioder i analysen. Performance rating er en relativ vurdering af investeringsforeningers afkast. Den relative vurdering foretages, alt efter performancemålet, ud fra afkast og risiko. En forståelse af afkast, risiko og risikojusteret afkast er derfor nødvendig for at vurdere forskellige performancemål. Afhandlingen er ikke en teoretisk diskussion, men en empirisk analyse af globale aktie investeringsforeningers performance og vedholdenheden af denne. Ved besvarelse af problemformuleringen vil der dog blive foretaget en kritisk vurdering af teoretiske performancemål samt metodikker til vurdering af vedholdenhed i performance for at sikre validiteten af deres praktiske anvendelse. Målet med afhandlingen er at foretage en stikprøveanalyse af globale aktie investeringsforeninger, og give et kvalificeret bud på om rating og ranking af porteføljer kan identificere performance vedholdenhed. Validiteten af afhandlingens konklusioner, hviler på datagrundlaget, der beskrives i afsnit 1.5. Afhandlingen vil ikke endegyldigt kunne besvare problemformuleringen, men målet er at komme så tæt på sandheden som muligt. 1.3 Afgrænsning Afhandlingen afgrænser sig til at vurdere performance vedholdenhed ud fra CAPM universet og udvidelser heraf, jf. Fama-Franch s 3-faktor model og Carharts 4-faktor model. Studier af performance vedholdenhed skal vurdere performance ud fra en række performancemål og/eller prissætningsmodeller. Afhandlingen tager ligesom tidligere studier afsæt i CAPM med inddragelse af nyere prissætningsmodeller. Afhandlingen vil koncentrere sig om analysen af globale aktie investeringsforeningers performance. En inkludering af flere aktivklasser ville uden tvivl styrke konklusionerne af undersøgelserne. Af tidsmæssige årsager har det dog været nødvendigt at afgrænse afhandlingen til globale aktie investeringsforeninger. Der er valgt at fokusere på investeringsforeninger i perioden fra januar 2000 til december Dette skyldes primært udvælgelsesprocessen af data. Antallet af investeringsstrategier med lang performance historik er begrænset, og for at sikre tilstrækkeligt mange investeringsforeninger ved analysens start, har det været nødvendigt, at afgrænse sig til denne periode. Jacob Martin Legène Side 7 af 114

9 Omkostninger i forbindelse med kapitalforvaltning medtages i nogen grad. Administrationsomkostninger forbundet med kapitalforvaltningen inkluderes direkte ved at vurdere performance ud fra en net of fees betragtning. Emissions- og indløsningsomkostninger er ikke medtaget i opgørelsen af afkast. Det har ikke været muligt at indsamle omkostningsstrukturer for investeringsforeningerne 1, og afhandlingen medtager derfor ikke disse omkostninger, til trods for at det påvirker afkastet. Konstruktionen af porteføljer, hvor investeringer udskiftes over tid, vil som følge heraf have overvurderede afkastudvikling. Transaktionsomkostninger ved udskiftningen af investeringsforeninger vil påvirke afkastudviklingen i negativ retning. Vurderingen af performance tager ikke hensyn til skatter, juridiske forhold, fondsstruktur, udstedelsessted mv. af tidsmæssige årsager. En decideret analyse af risiko og estimationen af denne anses for at være uden for afhandlingen temaramme. I afhandlingen anvendes der flere risikojusterede performancemål, men der vil ikke blive diskuteret, hvorvidt forskelle i performance vedholdenhed skyldes, at performancemålene anvender forskellige estimater af risiko. Afhandlingen afgrænser sig fra at undersøge, hvorvidt varians, semivarians, downside deviation risiko m.fl. giver bedre estimater for risiko og derfor forbedrer vedholdenheden i performancemålene. Hvis der identificeres performance vedholdenhed ved specifikke performancemål antages det implicit at være hele nøgletallets komposition der medvirker til dette. 1.4 Metode og undersøgelsesdesign Afhandlingen forsøger at besvare problemformuleringen via en abduktiv analytisk metode. Den abduktive metodik anvender skiftevis en deduktiv og induktiv tilgang. Citat: Deduktive slutninger er, når vi med udgangspunkt i generelle principper drager slutninger om enkelte hændelser[ ] Induktion er, når vi med udgangspunkt i en enkelt hændelse slutter os til et princip eller en generel lovmæssighed. (Andersen, 2005)s. 32. En række videnskabelige artikler danner teoretisk ramme og opstiller generelle principper omkring performance rating og hvorvidt denne er vedholdende. Den deduktive tilgang anven- 1 Det er langt fra alle investeringsforeninger, der via CAMRADATA uploader deres nuværende omkostninger for emissioner og/eller indløsning. Jacob Martin Legène Side 8 af 114

10 des således til at identificere de bedst egnede performancemål og rankingen af disse samt vurdering af metodikker til vurdering af performance vedholdenhed. Resultaterne af den empiriske analyse antages induktivt at kunne generaliseres for globale aktie investeringsforeninger. Denne slutning er naturligvis baseret på afhandlingens stikprøve af globale aktie investeringsforeninger på verdensplan. Investeringsforeninger forsøger at levere relativ merperformance over tid, og deres relative performance og ratingen af denne over tid, er afgørende for at forstå, hvorvidt en forvalter har været god. Undersøgelsesdesignet er derfor et tidsserie studie af, hvordan investeringsforeningers performance kan forklares over tid. Antallet af globale aktieforvaltede investeringsforeninger er voluminøst, og som følge af dette har det været nødvendigt at foretage en stikprøveundersøgelse. De enkelte globale aktieforvaltere og deres investeringsforeninger, er tilfældigt udvalgt. Investeringsforeningerne skal opfylde en række udvælgelseskriterier, der beskrives nærmere i afsnit 0. Afhandlingen anvender udelukkende sekundære data dvs. data fra databaser mv. Det er ikke direkte muligt, at kontrollere validiteten af datagrundlaget. Dataleverandørernes virke som leverandører anvendes som proxy for validiteten af data. 1.5 Validitet og reliabilitet Afhandlingens resultater hviler på kvaliteten af datagrundlaget og størrelsen på stikprøven. Følgende vil beskrive troværdigheden og korrektheden af de anvendte data i afhandlingen. Survivorship bias er et grundlæggende problem i datamaterialet for afhandlingen. Investeringsforeninger der er fusioneret, eller lukket er ikke inkluderet og som følge af dette vil validiteten af resultaterne være forringet. Dette skyldes, at analysen kun indeholder de investeringsforeninger, der har gjort det godt. Hvis det er muligt at påvise performance vedholdenhed kan det ikke udelukkes, at data med suvivorship fri bias potentielt kan forklare svage grader af performancevedholdenhed (Brown, Goetzmann, Ibbotson, & Ross, 1992). Afhandlingen anvender en række performancemål til at vurdere globale aktie investeringsforeningers performance. Disse operationaliserede begreber skal fange teoretiske begreber, men der foretages ikke en vurdering af i hvilken grad dette er tilfældet. Der foretages således ikke en teoretisk diskussion af, hvorvidt de enkelte performancemål operationelt måler deres bag- Jacob Martin Legène Side 9 af 114

11 vedliggende teoretiske begreb. De enkelte performancemål vurderes indbyrdes for at søge at identificere deres potentielle operationelle færdigheder. Figur 1 viser grafisk sammenhængen mellem et teoretisk defineret begreb, en operationaliseret variabel og de registrerede/tabulerede data. Figur 1. Sammenhængen mellem validitet og reliabilitet Teoretisk defineret begreb Definitionsvaliditet Operationelt defineret begreb Registrerede/tabulerede data Reliabilitet Datas validitet (kvalitet) Kilde: (Hellevik, Forskningsmetode i sosiologi og statsvitenskap, 1980) s. 158 De registrerede og tabulerede data, der er indhentet fra sekundære datakilder, og kvaliteten af disse kan påvirke pålideligheden af resultaterne. CAMRADATA har været leverandør af data. CAMRADATA sælger distribution af forvalteres information, herunder afkasthistorik. Forvalterne rapporterer selv deres informationer. Det kan ikke udelukkes, at afkastdataene indeholder fejl, men forvalterne har incitament for at sikre, at deres informationer er korrekte. Det vurderes generelt, at de indhentede data har høj kvalitet, og derved vurderes reliabiliteten af data som høj. Afhandlingen anvender afkastdata til en række faktormodeller. Disse er hentet via Kenneth Frenchs hjemmeside, og er direkte sammenlignelige med andre studier af prissætningsmodeller eller performance vedholdenhed. Disse faktordata vurderes til at være af forskningsmæssig kvalitet, hvis udbyderens forskningsmæssige erhverv tages i betragtning. 1.6 Begrebsdefinition Blandt både finansielle teoretikere og finansfolk findes et hav af begreber, der anvendes i forbindelse med performancemåling, risikomåling, og dertil kommer en lang række teoretiske modeller med tilhørende forkortelser. Appendiks indeholder en opgørelse over begrebernes betydning, de teoretiske modellers fulde navne, samt en kort beskrivelse af de teoretiske forhold, som begreberne modellerer. Jacob Martin Legène Side 10 af 114

12 Performance vedholdenhed er igennem afhandlingen defineret som en teknisk analyse af historiske afkast, der med en hvis sandsynlighed kan forudsige fremtidig performance. 1.7 Afhandlingens struktur Både finansielle teoretikere, praktikere og investorer, har længe interesseret sig for performance vedholdenhed. Der er ikke konsensus omkring hvilken analysemetodik, der egner sig bedst til at identificere performance vedholdenhed. I kapitel 2 og 5 gennemgås de teoretiske og statistiske problemstillinger, der er forbundet med forskellige metodikker til analyse af performance vedholdenhed. Indledningsvis vurderes den førnævnte definition at være tilstrækkelig. Afhandlingen søger via en deduktiv analytisk tilgang at besvare de teoretisk relaterede underspørgsmål i kapitel 2,3 og 5. De empirisk relaterede spørgsmål søges besvaret via en abduktiv analytisk tilgang i kapital 6. Jacob Martin Legène Side 11 af 114

13 Figur 2. Oversigt over afhandlingens struktur. Kapitel 1: Afhandligens temaramme: Indledende kapitel med problemformulering, afgrænsning og valg af undersøgelsesdesign Kapitel 2: Teoretisk baggrund: Afhandlingens teoretiske baggrund præsenteres og diskuteres Kapitel 3: Tidligere studier: Tidligere studier præsenteres til inspiration til valg af analytisk metodikken Kapitel 4: Data: Genereringen og behandlingen af data præsenteres og diskuteres Kapitel 5: Analytisk metode: Valget af analytisk metode fdirkuteres og astlægges på baggrund af kapitel 2,3 underlagt begrænsende faktorer i kapitel 4 Kapitel 6: Empiriske resultater: Resultaterne af performance analyserne diskuteres og eventuel vedholdenhed søges forklaret via teori og empiri Kapitel 7: Konklusion: Afsluttende kapitel med konklusion på afhandlingens problemformulering Jacob Martin Legène Side 12 af 114

14 2 Teoretisk baggrund En forudsætning for at diskutere hvilke performancemål, der bedst egner sig til performancerating af investeringsforeninger, fordrer et grundlæggende kendskab til moderne porteføljeteori. Følgende afsnit gennemgår kort den moderne porteføljeteori, for at definere afhandlingens teoretiske rammer. Initialt præsenteres hypotesen om efficiente markeder, herefter EMH, pga. teoriens kritik af afhandlingens problemstilling. Efterfølgende præsenteres udviklingen i moderne porteføljeteori kronologisk, hvilket giver et indblik i udviklingen af moderne porteføljeteori. Den teoretiske ramme beskæftiger sig ikke med ranking eller analysemetodikker af vedholdenhed, fordi dette ikke er teoretisk funderet, men i højere grad et valg af analytisk metode. Diskussion af metodikker til ranking og analyse af vedholdenhed bliver gennemgået i afsnit Hypotesen om efficiente markeder Hypotesen omkring efficiente markeder (Fama E., 1970) præsenteres som første teoretiske element i afhandlingen. Teorien er direkte modstridende med afhandlingens problemformulering, og medtages for at illustrere den tvedeling der eksisterer i moderne porteføljeteori. Eugene Fama formuler i 1970 hypotesen omkring efficiente markeder. Han argumenterer for, at aktiver på et efficient marked, til enhver tid reflekterer al tilgængelig information. Ændringer i prisen på aktiver skyldes et resultat af nye informationer, der må formodes, ikke at kunne forudsiges. Fama opdeler de finansielle markeder i tre forskellige grader af efficiens; svag, semistærk og stærk forstand 2. 2 Et marked er; Svagt, når det ikke er muligt at opnå overnormale afkast ved at hjælp af teknisk analyse. Dvs. at analyse af historiske afkast ikke kan bidrage til overnormale afkast. Semi-stærkt, når det ikke er muligt at opnå overnormale afkast ved hjælp af hverken teknisk eller fundamental analyse. Dvs. at analyse af historiske afkast, samt analyse af regnskaber ikke kan bidrage til overnormale afkast. Stærkt, når det ikke er muligt at opnå overnormale afkast ved hjælp af hverken teknisk analyse, fundamental analyse eller insider information. Al information er således indregnet i markedet. Jacob Martin Legène Side 13 af 114

15 I afhandlingen vil det ikke blive diskuteret, hvorvidt markederne er efficiente i svag, semistærk eller stærk forstand. En sådan diskussion er uden for afhandlingens temaramme, og afhandlingens forfatter vil blot konstatere, at teorien tilsiger, at investorer ikke kan opnå overnormale afkast ved teknisk eller fundamentalanalyse, hvis markedet er efficient i semi-stærk forstand. Hvis den empiriske analyse skulle finde signifikant performance vedholdenhed, kan dette udlægges som indirekte kritik af EHM. Tilhængere af Famas teori vil argumentere for, at det ikke er muligt for porteføljeforvaltere at slå markedet, idet alle har adgang til samme information. Modstandere af EMH vil argumentere for, at investorer er irrationelle, hvilket kan bevises via en række markeds anomalier, herunder size (Banz, 1981), momentum (Jegadeesh & Titman, 1993) og januar effekten (Rozeff & Kinney, 1976). En kritiker af EMH, der har modtaget stigende anerkendelse over de seneste år, er Robert Haugen. Han er faderen til principperne bag lav-volatilitets tilgangen til portefølje sammensætning. Haugen og Baker finder i deres studier (Haugen & Baker, 1996),(Haugen & Baker, 2009), at aktier med lav volatilitet giver det højeste risikojusteret afkast. Haugen og Baker udnytter markeds anomalier fra tidligere videnskabelige artikler til at opstille en multifaktor model. Modellen søger at estimere den enkelte akties forventede afkast, og gør dette med stor sikkerhed. Haugen og Bakers studier kan perspektiveres til Fisher Black, Michael Jensen og Myron Scholes (Black, Jensen, & Scholes, 1972) studie af empiriske test af CAPM. Forfatterne påviser, at den observerede Security Market Line, afveg fra den CAPM. Risikopræmien for sikre aktiver var større end CAPM foreskrev, og risikopræmien for meget usikre aktiver var mindre end CAPM foreskrev. Haugen og Barkers resultater underminerer EMH, fordi en række markeds anomalier tilsammen har givet empiriske resultater, der peger på, at en teoretisk linear sammenhæng mellem markedsrisiko og afkast er misvisende. De empiriske resultater stiller spørgsmålstegn ved EMH, og en række af de grundlæggende antagelser, der ligger til grund for moderne porteføljeteori. Tilhængere af EMH påstår, at identifikationen af markeds anomalier blot er en misspecifikation af prisfastsætningsmodellen. Dette skaber en cirkulær diskussion omkring identifikation af anomalier og misspecifikation af prisfastsætningsmodel. Jacob Martin Legène Side 14 af 114

16 Denne diskussion vil formentligt fortsætte i mange år endnu. Afhandlingen vil antage det synspunkt, at irrationel adfærd forekommer, og at tilgangen til information ikke er tilstrækkeligt til at sikre rationelle priser. Hvis dette var tilfældet, ville alle studerende få samme karakter ved eksamener. Ingen vil betvivle, at studerende opnår forskellige karakterer til trods for, at de om nogen har adgang til identisk information. Forskelle i karakterer skyldes formentligt primært, at studerende ikke tolker informationerne ens, hvilket sandsynligvis er en kombination af evner, flid etc. Citat: the stock owner should not be too concerned with erratic fluctuations in stock prices, since in the short term, the stock market behaves like a voting machine, but in the long term it acts like a weighing machine. Benjamin Graham 2.2 Mean Variance Model Moderne portefølje teori blev uofficielt grundlagt af Harry Markowitz, da han i 1952 publicerede sin artikel Portfolio Selection (Markowitz, Portfolio Selection, 1952). Markowitz anfægter i sin artikel, den daværende tankegang, hvor investorer ønsker at maksimere deres afkast ved at påtage sig maksimal risiko. Markowitz antager, at investor er risikoavers, hvilket vil sige, at investor optimerer porteføljesammensætningen ud fra middelværdien og variansen af porteføljes forventede afkast. Han argumenterede for, at maksimere afkastet ved en given varians, eller minimere variansen ved et givent afkast, og dermed vælge mellem såkaldte mean variance efficient portfolios (Markowitz, 1952), (Markowitz, 1959). Porteføljesammensætning kan optimeres ud fra aktivers forventede afkast, og deres indbyrdes kovarians, og dermed opnå en efficient portefølje. Afkastet for en portefølje beregnes som den vægtede sum af de forventede afkast på de individuelle aktiver. Risiko (standardafvigelsen) på en portefølje beregnes typisk efter principperne Markowitz opstiller i sit studie (Portfolio Selection, 1952). Notation er anført nedenunder (Elton, Gruber, & Brown, 2007). (1) ( ) ( ) Hvor: E(R p ) er porteføljens forventet afkast E(R i ) er afkastet for aktiv i w i er porteføljevægten af aktiv i Jacob Martin Legène Side 15 af 114

17 Forventet afkast Cand.merc. FIR (2) Hvor: σ i er standardafvigelsen for aktiv i w i er vægten i aktiv i ρ ji er korrelationskoefficienten mellem aktiv i og j En portefølje er efficient, hvis dens forventede afkast er maksimeret, ud fra porteføljens risiko, der måles ved porteføljens standardafvigelse. For ethvert risikoniveau vil der således være en optimal sammensætning af aktiver, der giver højest muligt afkast. Kombination af efficiente porteføljer giver den såkaldte efficient rand (Portfolio Selection, 1952). Markedsporteføljen betegnes som den kombination af risikofyldte aktiver, der giver det højeste afkast per enhed af risiko. Figur 3. Den efficiente rand og Capital Allocation Line 14% 13% 12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Risiko (stdev) Kilde: Egen tilvirkning Den efficiente rand optimerer kun risikofyldte aktiver. James Tobin (Tobin, 1958) foreslog i 1958 en separation af risikofyldte og risikofri aktiver, det såkaldte separations teorem. Ved at konstruere lineare kombinationer af det risikofri aktiv og markedsporteføljen, er det muligt at sammensætte porteføljer, der giver et bedre afkast risikoforhold end mange porteføljer, der Jacob Martin Legène Side 16 af 114

18 kun er sammensat af risikofyldte aktiver. Dette er illustreret ved den lyseblå linje i Figur 3. Den efficiente rand og Capital Allocation Line Markowitz antager i sin artikel, at afkast er normalfordelt. Dette er en essentiel antagelse som følger den moderne porteføljeteori gennem tiderne. Afkast er ikke normalfordelt, hvilket er almen kendt i den finansielle verden (Officer, 1972). Afhandlingen vil kort diskutere, hvilke konsekvenser dette har for analyse af performance rating senere i afsnittet. Markowitz konkluderer, at afkast, der tilnærmelsesvis er normalfordelt, giver retvisende konklusioner (Portfolio Selection, 1952). En test af hvorvidt afkast er normalfordelte foretages typisk ved en histografisk fremstilling eller et fraktildiagram. Et fraktildiagram illustrerer et X-Y diagram over fraktilfordelingen for en dataserie i forhold til fraktilfordelingen for normalfordelingen. Et normalfordelt data har en linear sammenhæng, der skærer 0,0. Det kan observeres at dataserien, der her består af en markedsportefølje 3, ikke er normalfordelt, men tilnærmelsesvis normalfordelt. Markedsporteføljen er approksimeret ud fra MSCI World. Figur 4. Fraktildiagram af MSCI World, målt i USD ift. normalfordelingen 4 3 y = 22,697x - 0,1779 R² = 0, % -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% MSCI World, målt i USD Lineær (MSCI World, målt i USD) Kilde: MSCI, egen tilvirkning 3 Markedsporteføljen er konstrueret af Fama-French og tilgængeligt via Kenneth French hjemmeside Jacob Martin Legène Side 17 af 114

19 2.3 Capital Asset Pricing Model Portfolio Selection (Markowitz, Portfolio Selection, 1952) blev en hjørnesten i det arbejde Jack Treynor (1961), (1962), William Sharpe (1964), John Lintner (1965) og Jan Mossin (1966) sideløbende foretog, og som resulterede i formuleringen af Capital Asset Pricing Model, herefter CAPM. Modellen, der er en enkelt-faktor model, var revolutionerende, idet den præsenterede en teoretisk ligevægtssammenhæng mellem afkast og risiko. Ligevægtssammenhængen mellem forventet afkast og risiko er udtrykt som en linear sammenhæng mellem aktivers følsomhed med markedet. Markedsrisikoen (herefter beta), eller beta som risikokoefficienten populært kaldes, er blevet en fast del af analytikers vurdering af aktiers afkast-risiko forhold. CAPM tilskrives i dens nuværende form Sharpe (1964), Lintner (1965) og Black (1972), hvor Black bidrog med restriktioner omkring låntagning til den risikofri rente. Ethvert kapitalaktiv eller portefølje kan efter CAPM forventes at give følgende afkast (Elton, Gruber, & Brown, 2007). (3) ( ) ( ( ) ) Hvor: E(R i ) er aktivets forventede afkast R f er afkastet for det risikofri aktiv, såsom statsobligationer E(R m ) er det forventede afkast for markedsporteføljen β i markedsbeta er følsomheden af aktivets E(R i ) i forhold til E(R m ) (Elton, Gruber, & Brown, 2007) (4) ( ) ( ) Der findes en række antagelser omkring CAPM modellen, som ikke vil blive diskuteret indgående, men brugt som inspiration og reference for diskussionen af performancemål, da disse i et vist omfang forsøger at udbedre nogle af de problemstillinger, der findes i CAPM universet. CAPM antager at alle investorer; Vil maksimere nytte Er rationelle og risikoavers Er veldiversificeret Er pristagere Kan låne ubegrænset i den risikofri rente. Jacob Martin Legène Side 18 af 114

20 Ikke er pålagt transaktionsomkostninger eller skat Kan handle med aktiver der kan deles i små dele Har adgang til information på samme tidspunkt CAPM har været genstand for en lang række akademiske studier, der empirisk har testet modellens robusthed. Black, Jensen og Scholes (1972) påviser en positiv relation mellem gennemsnitlig afkast og markedsbeta i data fra 1929 til 1963, der dog afviger fra CAPM s ligevægtsprincipper. Fama-French (1992) påviser en væsentligt mindre stærk linear sammenhæng mellem afkast og risiko i data fra Roll (1977) argumenterer for, at empiriske test af CAPM er svære at foretage, fordi markedsporteføljen er svær at estimere, og som følge af dette vurderer Roll, at test af CAPM kan være misvisende. På trods af kritikken af CAPM er den stadig udbredt inden for den akademiske og finansielle verden som prissætningsmodel. Modellens simplicitet er formentligt medvirkende til, at den stadig er så udbredt. CAPM universet har affødt en række performancemål, der anvendes til at vurdere investeringsforeninger mv. Udvalgte performancemål vil kort blive præsenteret og diskuteret med henblik på at udvælge en række performancemål, der skal danne grundlag for ratingen af globale investeringsforeninger. Der præsenteres flere performancemål, for at diskutere performancemålenes fordele og ulemper, herunder problemer med specifikation af prissætningsmodellen. 2.4 Endimensionelle performancemål Endimensionelle performancemål bliver præsenteret før multi-dimensionale performancemål. Struktureringen giver både et kronologisk overblik over performancemålenes udvikling, og en minimering af redundans i afhandlingen, idet flere multi-dimensionale performancemål drager inspiration fra endimensionelle performancemål. En række nøgletal er af redaktionelle årsager ikke inkluderet i følgende afsnit. Treynor rationen og information ratioen er ikke medtaget i afhandlingen, idet det ikke vurderes, at de kan bidrage med yderligere information. Nøgletallene anvendes praktisk talt ikke i studier af performance vedholdenhed, fordi valg af referencebenchmark giver en række analytiske problemstillinger. Jacob Martin Legène Side 19 af 114

Beskrivelse af nøgletal

Beskrivelse af nøgletal Beskrivelse af nøgletal Carnegie WorldWide Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Telefon: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 Web: www.carnegieam.dk E-mail: cww@cww.dk 11. marts 2008 Indhold 1 Porteføljeafkast

Læs mere

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE MICHAEL CHRISTENSEN AKTIE INVESTERING TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Aktieinvestering Teori og praktisk anvendelse Michael Christensen Aktieinvestering Teori

Læs mere

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager ErhvervsKvinder Århus Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager Program Kort præsentation Hvem er Sparinvest? Investering generelt Verdensklasse fra en lille dansker Sund fornuft - Investeringsforslag Afslutning

Læs mere

Skaber aktiv porteføljemanagement et øget risikojusteret afkast?

Skaber aktiv porteføljemanagement et øget risikojusteret afkast? Skaber aktiv porteføljemanagement et øget risikojusteret afkast? Kandidatafhandling Oecon Matias Fyllgraf Lorentzen Christian Frank Müller Vejleder: Lasse Bork Aalborg Universitet 08. August 2013 Abstract

Læs mere

Performancemåling af investeringsforeninger

Performancemåling af investeringsforeninger HD (F) 8. Semester Erhvervsøkonomisk institut Afhandling Performancemåling af investeringsforeninger Forfatter Tommy Thrysøe Vejleder Frederik Aagaard Handelshøjskolen i Århus 2011 English Summary The

Læs mere

Usikkerheder og fejlkilder ved performancemåling samt diskussion af aktiv og passiv forvaltning

Usikkerheder og fejlkilder ved performancemåling samt diskussion af aktiv og passiv forvaltning Bachelorafhandling HA- almen 6. semester Forfatter: Camilla Knudsen Anslag ekskl. mellemrum: Vejleder: 96.173 Carsten Tanggaard Institut for økonomi Usikkerheder og fejlkilder ved performancemåling samt

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Kvantitative forskningsmetoder. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Kvantitative forskningsmetoder. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Kvantitative forskningsmetoder Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 14. december 2011 Eksamensnummer: 5 14. december 2011 Side 1 af 6 1) Af boxplottet kan man aflæse,

Læs mere

Estimering af value præmien på det danske aktiemarked

Estimering af value præmien på det danske aktiemarked Afgangsprojekt - foråret 2013 HD Finansiering - Copenhagen Business School Forfatter: Casper Hougaard Vinkle Vejleder: Mads Jensen Indhold Introduktion... 5 Indledning... 5 Problemformulering... 7 Metode...

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Tom Engsted ( ) Anbefalinger 8 september, 2011 1 / 31 Anbefalinger om aktieinvesteringer Tom Engsted Møde i Dansk Aktionærforening: "Skal man investere selv eller via investeringsforeninger?" 8 september,

Læs mere

Performancemåling for 60 udvalgte, danske, aktiebaserede investeringsforeninger i perioden 2000-2009

Performancemåling for 60 udvalgte, danske, aktiebaserede investeringsforeninger i perioden 2000-2009 Bachelorafhandling HA-almen Erhvervsøkonomisk Institut Forfatter: Tine Stilling Olesen Vejleder: Peter Brink Madsen Performancemåling for 60 udvalgte, danske, aktiebaserede investeringsforeninger i perioden

Læs mere

SAS Asset Management. Mikal Netteberg Marianne Hansen Søren Johansen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

SAS Asset Management. Mikal Netteberg Marianne Hansen Søren Johansen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Asset Management Mikal Netteberg Marianne Hansen Søren Johansen SAS Institute A/S Agenda Introduktion Arbejdsmetode Overordnet forretningsmæssig kravspecifikation Detailforretningsmæssig kravspecifikation

Læs mere

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen Alternative og Illikvide Investeringer Børsmæglerforeningen 2015 Lasse Heje Pedersen Copenhagen Business School and AQR Capital Management Oversigt over Foredrag: Alternative og Illikvide Investeringer

Læs mere

Sparindex. Passiv investering. Lars Toft Jensen, Analytiker

Sparindex. Passiv investering. Lars Toft Jensen, Analytiker Sparindex Passiv investering Lars Toft Jensen, Analytiker Sparindex Agenda Foreninger og Enkeltaktier Omkostninger ved aktieinvestering Passive og Aktive Strategier Sparindex Det passive supplement Risiko

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Jon Reitz, assisterende porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 21. maj 2015 Bag om de officielle tal: 83 % af danske

Læs mere

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen n o t a t Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen 8. december 29 Kort resumé Henover året har der været megen fokus på faldet i bankernes udlån til virksomhederne.

Læs mere

NOTAT VEDR. KAPITEL 6 I ACCOUNTING THEORY Peder Fredslund Møller, Institut for Regnskab

NOTAT VEDR. KAPITEL 6 I ACCOUNTING THEORY Peder Fredslund Møller, Institut for Regnskab NOTAT VEDR. KAPITEL 6 I ACCOUNTING THEORY Peder Fredslund Møller, Institut for Regnskab Formålet med dette notat er at understøtte tilegnelse og forståelse af lærebogens fremstilling af porteføljeteori,

Læs mere

Formuepleje i landbruget

Formuepleje i landbruget Formuepleje i landbruget Hvordan bliver man rig? 1. Psykologi 2. Sammensætning af værdipapirer 3. Investeringsstrategi 4. Markedets forventninger og indikatorer 5. De bedste foreninger Psykologi Nej, nej,

Læs mere

Farvel til teknisk aktieportefølje med 43 procent i afkast 6. januar 2011 - Af Jesper Lund

Farvel til teknisk aktieportefølje med 43 procent i afkast 6. januar 2011 - Af Jesper Lund Page 1 of 7 Farvel til teknisk aktieportefølje med 43 procent i afkast 6. januar 2011 - Af Jesper Lund Efter syv år lukker Jesper Lund sin tekniske aktieportefølje. I sin sidste kommentar kan han konstatere,

Læs mere

Rejsen mod alternative investeringer

Rejsen mod alternative investeringer Dec 87 Dec 88 Dec 89 Dec 90 Dec 91 Dec 92 Dec 93 Dec 94 Dec 95 Dec 96 Dec 97 Dec 98 Dec 99 Dec 00 Dec 01 Dec 02 Dec 03 Dec 04 Dec 05 Dec 06 Dec 07 Dec 08 Dec 09 Dec 10 Dec 11 Dec 12 Dec 13 Dec 14 14. august

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Baggrundsnotat: Modelteknisk

Baggrundsnotat: Modelteknisk Sekretariatet for Energitilsynet Baggrundsnotat: Modelteknisk materiale Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Center for Varme Tekniske bilag I dette baggrundsnotat gennemgås de økonometriske forhold

Læs mere

En performanceevaluering af danske investeringsforeninger ved hjælp af faktor- og indeksmodeller

En performanceevaluering af danske investeringsforeninger ved hjælp af faktor- og indeksmodeller Institut for Finansiering Cand. Merc. Finansiering Kandidatafhandling Forfattere: Søren Cederstrøm Dohn Anders Thorup Bertramsen Vejleder: Michael Christensen En performanceevaluering af danske investeringsforeninger

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

Økonometri: Lektion 4. Multipel Lineær Regression: F -test, justeret R 2 og aymptotiske resultater

Økonometri: Lektion 4. Multipel Lineær Regression: F -test, justeret R 2 og aymptotiske resultater Økonometri: Lektion 4 Multipel Lineær Regression: F -test, justeret R 2 og aymptotiske resultater 1 / 35 Hypotesetest for én parameter Antag vi har model y = β 0 + β 1 x 2 + β 2 x 2 + + β k x k + u. Vi

Læs mere

Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater

Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater 17. december 2013 Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater Dette notat redegør for den økonometriske analyse af betydningen af grundskolelæreres gennemsnit fra gymnasiet

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Value investering på det danske aktiemarked

Value investering på det danske aktiemarked Kandidatafhandling Cand. Merc. FIR Copenhagen Business School Value investering på det danske aktiemarked -Value investment in the danish stock market Forfattere: Anders Grøndahl 151281- Vinh Hanh Tao

Læs mere

Simpel Lineær Regression

Simpel Lineær Regression Simpel Lineær Regression Mål: Forklare variablen y vha. variablen x. Fx forklare Salg (y) vha. Reklamebudget (x). Vi antager at sammenhængen mellem y og x er beskrevet ved y = β 0 + β 1 x + u. y: Afhængige

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik

Epidemiologi og Biostatistik Kapitel 1, Kliniske målinger Epidemiologi og Biostatistik Introduktion til skilder (varianskomponenter) måleusikkerhed sammenligning af målemetoder Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge, torsdag

Læs mere

SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer

SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer Ny aktiefond Vær med fra start Krøyers hund, Rap, 1898. P.S. Krøyer. Tilhører Skagens Museum (manipuleret/beskåret). SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer Kunsten at anvende sund fornuft Essensen

Læs mere

Performancesammenligning af aktivt og passivt forvaltet investeringsforeninger i Danmark 2004-2007 og 2008-2011.

Performancesammenligning af aktivt og passivt forvaltet investeringsforeninger i Danmark 2004-2007 og 2008-2011. Performancesammenligning af aktivt og passivt forvaltet investeringsforeninger i Danmark 2004-2007 og 2008-2011. Afgangsprojekt Maj 2012 HD i Finansiering Forfatter: Ersen Taskiran Institut for Finansiering

Læs mere

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Læs mere om nye titler fra Academica på www.academica.dk Nikolaj Malchow-Møller og Allan H. Würtz Indblik i statistik for samfundsvidenskab Academica Indblik

Læs mere

2 Risikoaversion og nytteteori

2 Risikoaversion og nytteteori 2 Risikoaversion og nytteteori 2.1 Typer af risikoholdninger: Normalt foretages alle investeringskalkuler under forudsætningen om fuld sikkerhed om de fremtidige betalingsstrømme. I virkelighedens verden

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

International diversifikation med aktier, under hensyntagen til valutarisiko og korrelationsændringer, set fra et dansk investorsynspunkt

International diversifikation med aktier, under hensyntagen til valutarisiko og korrelationsændringer, set fra et dansk investorsynspunkt International diversifikation med aktier, under hensyntagen til valutarisiko og korrelationsændringer, set fra et dansk investorsynspunkt Afgangsprojekt, HD 2. del i Finansiering Aflevering 14. maj 2012

Læs mere

Tænk på a og b som to n 1 matricer. a 1 a 2 a n. For hvert i = 1,..., n har vi y i = x i β + u i.

Tænk på a og b som to n 1 matricer. a 1 a 2 a n. For hvert i = 1,..., n har vi y i = x i β + u i. Repetition af vektor-regning Økonometri: Lektion 3 Matrix-formulering Fordelingsantagelse Hypotesetest Antag vi har to n-dimensionelle (søjle)vektorer a 1 b 1 a 2 a =. og b = b 2. a n b n Tænk på a og

Læs mere

Estimation af volatilitet på aktiemarkedet

Estimation af volatilitet på aktiemarkedet H.D. studiet i Finansiering Hovedopgave Foråret 2009 ---------------------------- Opgaveløser: Daniel Laurits Jensen Vejleder: Bo Vad Steffensen Opgave nr. 21 Estimation af volatilitet på aktiemarkedet

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Risikoanalyse Successiv kalkulation Ken L. Bechmann 18. november 2013 1 Dagens emner Risikoanalyse og introduktion hertil Kalkulation / successiv kalkulation Øvelser og småopgaver

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Regneregler for middelværdier M(X+Y) = M X +M Y. Spredning varians og standardafvigelse. 1 n VAR(X) Y = a + bx VAR(Y) = VAR(a+bX) = b²var(x)

Regneregler for middelværdier M(X+Y) = M X +M Y. Spredning varians og standardafvigelse. 1 n VAR(X) Y = a + bx VAR(Y) = VAR(a+bX) = b²var(x) Formelsamlingen 1 Regneregler for middelværdier M(a + bx) a + bm X M(X+Y) M X +M Y Spredning varians og standardafvigelse VAR(X) 1 n n i1 ( X i - M x ) 2 Y a + bx VAR(Y) VAR(a+bX) b²var(x) 2 Kovariansen

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Performanceanalyse af danske investeringsforeninger

Performanceanalyse af danske investeringsforeninger Afhandling HD Finansiering Forfatter: Kasper Sørensen Vejleder: Frederik Aagaard Performanceanalyse af danske investeringsforeninger - En opgave der sammenligner performance af forskellige danske investeringsforeninger

Læs mere

En formel analyse af overnormale afkast og markedseffektivitet.

En formel analyse af overnormale afkast og markedseffektivitet. En formel analyse af overnormale afkast og markedseffektivitet. Individer investerer i håb om at opnå et afkast, der som minimum modsvarer afkastet på alternative investeringer med samme risiko. Lad os

Læs mere

Risk based portefølje optimering

Risk based portefølje optimering HD Finansiering. Hovedopgave foråret 2014. Risk based portefølje optimering Forfatter: Daniel Sunke Vejleder: Martin Richter Institut for Finansiering Handelshøjskole i København 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

København, den 18. november 2013 Analyse af estimeret andel af non-benchmark positioner for danske aktivt forvaltede fonde

København, den 18. november 2013 Analyse af estimeret andel af non-benchmark positioner for danske aktivt forvaltede fonde København, den 18. november 2013 Analyse af estimeret andel af non-benchmark positioner for danske aktivt forvaltede fonde Er høj active share altid sagen? Morningstar i Danmark har et par gange sat fokus

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Michael Møller 22/04/2014 Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Elsektoren har et betydeligt realkapitalapparat. Det kan med fordel deles op i det allerede eksisterende kapitalapparat

Læs mere

En statistisk analyse af aktieafkast

En statistisk analyse af aktieafkast En statistisk analyse af aktieafkast Af cand.scient.oecon. Erik Christiansen IBC Kolding Efterår 2008 Forord Kan man ved bruge af statistiske modeller og de historiske aktiekurser forudsige fremtidens

Læs mere

Hypotesetest. Altså vores formodning eller påstand om tingens tilstand. Alternativ hypotese (hvis vores påstand er forkert) H a : 0

Hypotesetest. Altså vores formodning eller påstand om tingens tilstand. Alternativ hypotese (hvis vores påstand er forkert) H a : 0 Hypotesetest Hypotesetest generelt Ingredienserne i en hypotesetest: Statistisk model, f.eks. X 1,,X n uafhængige fra bestemt fordeling. Parameter med estimat. Nulhypotese, f.eks. at antager en bestemt

Læs mere

Investchefen følger ikke altid egne råd

Investchefen følger ikke altid egne råd MANDAG 11. MAJ NR. 88 / 2015 Skal vi regne på dine muligheder? landbobanken.dk/privatebanking 70 200 615 Investchefen følger ikke altid egne råd Teis Knuthsen, investeringsdirektør i Saxo Privatbank har

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Performanceanalyse af Investeringsforeninger i Danmark

Performanceanalyse af Investeringsforeninger i Danmark Institut for Finansiering Handelshøjskolen i København Solbjerg Plads 3 2000 Frederiksberg Performanceanalyse af Investeringsforeninger i Danmark Forfatter: Henrik Grundsøe CPR-nr.: xxxxxx-xxxx Vejleder:

Læs mere

FINANSIERING 1. Opgave 1

FINANSIERING 1. Opgave 1 FINANSIERING 1 3 timers skriftlig eksamen, kl. 9-1, onsdag 9/4 008. Alle sædvanlige hjælpemidler inkl. blyant er tilladt. Sættet er på 4 sider og indeholder 8 nummererede delspørgsmål, der indgår med lige

Læs mere

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 Introduktion til Jesper Lund Din strategi som investor Markedspsykologi Investeringsstrategi Sådan investerer jeg Eksempel på analyse og beslutning Spørgsmål

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

Performanceanalyse af aktive og passive investeringsafdelinger

Performanceanalyse af aktive og passive investeringsafdelinger Performanceanalyse af aktive og passive investeringsafdelinger Gruppe nr: 4 Hold: 7fbaa Udarbejdet af Tobias Kristensen og Christian Davids University College Nordjylland Finansbacheloruddannelsen 7FBA

Læs mere

Strategisk investering i råvarer, via et indeks, i en dynamisk portefølje på det amerikanske marked

Strategisk investering i råvarer, via et indeks, i en dynamisk portefølje på det amerikanske marked H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave forår 2012 Opgaveløser: Arne Meyer Larsen Vejleder: Martin Richter Strategisk investering i råvarer, via et indeks, i en dynamisk portefølje på det amerikanske marked

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Gennemsnit og normalfordeling illustreret med terningkast, simulering og SLUMP()

Gennemsnit og normalfordeling illustreret med terningkast, simulering og SLUMP() Gennemsnit og normalfordeling illustreret med terningkast, simulering og SLUMP() John Andersen, Læreruddannelsen i Aarhus, VIA Et kast med 10 terninger gav følgende udfald Fig. 1 Result of rolling 10 dices

Læs mere

Odense den 3. oktober 2013

Odense den 3. oktober 2013 Odense den 3. oktober 013 PB Jylland Vest Herning PB Jylland Nord Aalborg PB Jylland Øst Silkeborg PB Aarhus Clemens Torv Kapitalforvaltning er et kerneområde for Nordea-gruppen. Den samlede kapital under

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode 1 Måleteknisk er vi på flere måder i en ny og ændret situation. Det er forhold, som påvirker betydningen af valget af målemetoder. - Der er en stadig

Læs mere

Aktieudvælgelse i en global verden

Aktieudvælgelse i en global verden Fra heden nord for Skagen. 1885. Udsnit Af P.S. Krøyer, Tilhører Skagens Museum Kunsten at anvende sund fornuft Aktieudvælgelse i en global verden Søren Milo Christensen Porteføljeforvalter, SKAGEN Global

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

1. Lav en passende arbejdstegning, der illustrerer samtlige enkeltobservationer.

1. Lav en passende arbejdstegning, der illustrerer samtlige enkeltobservationer. Vejledende besvarelse af hjemmeopgave Basal statistik, efterår 2008 En gruppe bestående af 45 patienter med reumatoid arthrit randomiseres til en af 6 mulige behandlinger, nemlig placebo, aspirin eller

Læs mere

Investering i Andelskassen

Investering i Andelskassen Investering Investering i Andelskassen Investeringsrådgivning 1 Investeringsrådgivning Funktionerne på fondsområdet er samlet ét sted Andelskassen har samlet alle funktioner, der er relateret til fondsområdet,

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

Store forskelle i varmepriserne hvorfor?

Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Der er store prisforskelle på fjernvarme rundt om i landet. Energitilsynet analyserer her, hvordan brændselsvalg, beliggenhed i forhold kunderne, størrelse og ejerskab

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Ny attraktiv investeringsmulighed for danske investorer Hedgeforeningen Sydinvest kan som den første i Danmark tilbyde sine medlemmer adgang til markedet

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

NB Trend 2010. 3-årig investering med hovedstolsgaranti N B T R E N D 2 0 1 0 - T R E Å R I G I N V E S T E R I N G N Y K R E D I T B A N K A / S

NB Trend 2010. 3-årig investering med hovedstolsgaranti N B T R E N D 2 0 1 0 - T R E Å R I G I N V E S T E R I N G N Y K R E D I T B A N K A / S NB Trend 2010 3-årig investering med hovedstolsgaranti 0 N B T R E N D 2 0 1 0 - T R E Å R I G I N V E S T E R I N G Agenda Page Introduktion til NB Trend 2010 1 Historisk afkast og produktkarakteristika

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

PORTFOLIO SELECTOR GLOBAL GROWTH FUND A-USD 31 AUGUST 2015

PORTFOLIO SELECTOR GLOBAL GROWTH FUND A-USD 31 AUGUST 2015 PORTFOLIO SELECTOR GLOBAL GROWTH FUND AUSD Tilgang og stil Fonden forvaltes ud fra en teammetode, der har til formål gennem aktivklasse og allokeringsvalget at tilføre værdi set i forhold til et sammensat

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 Besparelsespotentiale for

Baggrundspapir til kapitel 3 Besparelsespotentiale for Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvestering... af 7-08-0 :56 Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvesteringsforeninger Journal nr. /006-000-0007/ISA//JKM

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014 MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 11. december 2014 Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Strukturerede

Læs mere

Tid til budgetlægning og fastlæggelse af budgetkurser for 2015? Et utal af budgetkurs-metoder

Tid til budgetlægning og fastlæggelse af budgetkurser for 2015? Et utal af budgetkurs-metoder Tid til budgetlægning og fastlæggelse af budgetkurser for 2015? Hvad er den mest korrekte budgetkurs/hvad er vores bud? Hvordan forløb 2014 i forhold til forventningerne? Budgetkurs-estimater for 2015

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier 1 af 6 21-08-2013 12:57 Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier Journal nr. 4/0106-0100-0007/ISA/CS, MGH Udviklingen i handel med aktier Andelen af den samlede handel med aktier,

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Side 1 af 7 Nyt år med Japan, biotek og forbrug 9. januar 2015 - Af Jesper Lund, aktieanalytiker og direktør for Dansk Finansservice Trods et 2014 med mange usikkerhedsmomenter løber Jesper Lunds modelportefølje

Læs mere

CAPM. - Velkommen til virkeligheden. Et teststudie af CAPMs evne til at forudsige en akties pris

CAPM. - Velkommen til virkeligheden. Et teststudie af CAPMs evne til at forudsige en akties pris CAPM - Velkommen til virkeligheden Et teststudie af CAPMs evne til at forudsige en akties pris Christian Carlsen Hawjeen Ali Lasse Blichfeldt Andersen Musa Jama Stephan Christensen Toft Vejleder: Lone

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Introduktion til SKAGEN Fondene

Introduktion til SKAGEN Fondene Investormøde IDA huset 3. april 2013 Introduktion til SKAGEN Fondene Formuerådgivere Jonas Rasmussen og Henrik Rasmussen Agenda Kort om SKAGEN Status på fondene Bliv en bedre investor Pause Porteføljeteori

Læs mere

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet N O T A T Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet 26. februar 2010 Konklusioner Finansrådets analyse viser, at forholdene på de finansielle markeder

Læs mere