DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE"

Transkript

1 Den 11. marts 2010 blev der i sag KK og BB mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglerfirmaet FF afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 26. februar 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler MM samt dennes virksomhed, Ejendomsmæglerfirmaet FF, for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Klagen drejer sig blandt andet om, hvorvidt indklagede har handlet i strid med lov om omsætning af fast ejendom, formidlingsbekendtgørelsen og god ejendomsmæglerskik ved at give mangelfulde oplysninger i forbindelse med salg af ejendommen, (..1..), til klagerne og ved at udarbejde en mangelfuld salgsopstilling og købsaftale samt undlade at udarbejde en formidlingsaftale i forbindelse med forsøg på gensalg af ejendommen. Sagens omstændigheder: Indklagede udbød landbrugsejendommen beliggende (..1..) til salg. Af indklagedes salgsopstilling af 10. juli 2008 fremgår blandt andet: Hyggelig ejendom med ny ridehal og 8,3 ha grænsende ned til Å. Ejendommen er beliggende ved, ca. 15 km fra Aalborg i dejlig natur, med haven grænsende ned til Å, med ialt 600 m å-strækning. Boligen er opført i 1915 og senest ombygget i Boligen er opført i 2 plan med 128 m2 i grundplan og 92 m2 på 1. sal. Boligen er vandskuret, og taget eternit Ejendommen opvarmes med olie- og fastbrændselsfyr. Vand fra offentligt vandværk. Afløb til septiktank med sivedræn. Driftsbygningerne består af de oprindelige staldbygninger, som er indrettet til hestehold samt en ny ridehal på 20 x 40m. Der er et jordtilliggende på 8 ha 3796 m2 som ligger samlet omkring ejendommen. Der medfølger 6,04 alm. betalingsrettigheder. En virkelig hyggelig hesteejendom med en smukt beliggende bolig. I salgsopstillingen er brutto- og nettoudgiften og udgifterne til varme og vand ikke anført. 1

2 Af salgsopstillingen fremgår endvidere, at der på ejendommen er et maskinhus på 263 m2 og en ridehal opført i 2006 på 800 m2. Af brev af 25. juli 2008 fra Aalborg kommune til sælger af ejendommen fremgår følgende: (..1..) Ridehal Der er den 12/10/2005 meddelt påbegyndelse af byggearbejde på ovennævnte adresse. Da vi endnu ikke har modtaget en færdigmelding af byggeriet, tillader vi at forhøre os om, hvor langt byggeriet er nået. Hvis byggeriet allerede er udført; bedes du underskrive og returnere vedlagte færdigmeldingskort, således vi kan få afsluttet byggesagen i vores registre. Som ejer af ejendommen, er det dit ansvar at få formidlet byggeriets tilstand videre til Teknik og Miljøforvaltningen. Hører vi ikke fra dig inden 4 uger fra dette brevs dato, vil sagen blive henlagt og betragtet som et ikke udført byggeri. I BBR-meddelelse udskrevet den 31. juli 2008 er ridehallen ikke anført. Den 1. august 2008 blev der afholdt møde på ejendommen med deltagelse af klagerne, indklagede og sælger. Klagerne og sælgerne blev enige om, at sælger afholdt udgiften til en byggeteknisk gennemgang af ejendommen. Indklagede tog på den baggrund kontakt til en bygningssagkyndig, som foretog den byggetekniske gennemgang af ejendommen. Den 5. august 2008 sendte indklagede en købsaftale til klagernes advokat. Købsaftalen var betinget af, at klagernes advokat og pengeinstitut kan godkende denne i sin helhed med frist for indsigelser til den 5. september Den 29. august 2008 underskrev klagerne købsaftalen til en kontantpris på kr. Af købsaftalen fremgår, at handlen ikke er omfattet af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom samt lov om omsætning af fast ejendom. Det fremgår videre af købsaftalen, at der blandt andet medfølger en ridehal på 915 m2. Af punkt 9 i købsaftalen, som vedrører sælgers oplysninger, fremgår blandt andet: At det sælger bekendt ikke fra det offentlige eller private er rejst sager eller krav, som ikke er opfyldt At de på ejendommen værende bygninger med installationer sælger bekendt er lovligt opført, indrettet og benyttet. Af pkt. 10 om vandforsyning fremgår, at ejendommen er tilsluttet offentlig. Af punkt 11 i købsaftalen fremgår: Køber er oplyst om, og erklærer sig bekendt med den købte ejendoms miljøforhold, herunder om, at der ikke er givet påbud om miljøforanstaltninger. 2

3 Af købsaftalens punkt 12 fremgår, at sælger overdrager 6,04 betalingsrettigheder til køber. Betalingsrettighederne indgik i købesummen med en værdi på kr. Af købsaftalens pkt. 14 fremgår blandt andet, at sælger sørger for lovliggørelse af ajlebeholder samt fyrrum. Af købsaftalens pkt. 19 fremgår, at klagerne har fået udleveret salgsopstilling af 10. juli 2008 samt brev fra Aalborg Kommune om tilladelse til dyrehold. Af brev af 5. september 2008 fra klagernes advokat til indklagede fremgår blandt andet: Jeg har med tak modtaget købsaftale i denne handel, og jeg har under et møde i går drøftet sagen med køberne. Jeg kan godkende handlen på følgende betingelser: I. Sælger skal for egen regning retablere forsikring for ejendommen i normalt omfang, fra nu af og frem til overtagelsesdagen. Kopi af såvel police som kvittering for at præmien er betalt skal fremsendes hertil kontoret, 2. Der skal af købesummen tilbageholdes kr på vilkår, at de først kan frigives til sælger, når det er dokumenteret, at de medfølgende betalingsrettigheder endeligt overført i købernes navne. Jeg er ikke i skrivende stund klar over, om SKAT kan rette et økonomisk krav imod køber, hvis sælger mod forventning ikke indfrier momsreguleringsforpligtelsen som aftalt. 4. Sælger skal inden overtagelsen udføre visse arbejder på ejendommen. Det skal være et vilkår, at såfremt disse aftalte arbejder mod forventning ikke er udført pr. overtagelsesdagen, så skal der tilbageholdes følgende beløb af købesummen: a. EI-arbejde laves færdig og lovlig i stueetagen i boligen kr b. Ajlebeholder og fyrrum kr Den 28. oktober 2008 bad indklagede på advokatens foranledning kommunen om et kommunalt oplysningsskema. Den 17. november 2008 sendte indklagede det kommunale oplysningsskema til klagernes advokat. Af oplysningsskemaet fremgår blandt andet, at der er en igangværende miljøsag på ejendommen, at fyringsolietank skal sløjfes senest den 31. august 2008, og at ejendommen er tilsluttet almen privat vandforsyning. Endvidere fremgår, at der ikke er igangværende byggesag på ejendommen, og at der ikke anført forfalden gæld. I bilaget til skemaet tages der forbehold for eventuel restance vedr. forbrugsafgifter. Af af 7. januar 2009 fra indklagede til klagerne fremgår blandt andet, at ejendommen skulle sættes til salg for kr., og at salæret udgjorde 2,4 % af endelig salgspris + annoncer, hvilket klagerne bekræftede ved af 8. januar Der blev ikke underskrevet en formidlingsaftale. Ved brev af 16. februar 2009 til sælgers advokat ophævede klagernes advokat handlen. Af brevet fremgår blandt andet: 3

4 Vedr.: OPHÆVELSE AF HANDEL CC og DD sælger ejendommen (..1..) til KK og BB. I fortsættelse af dit brev af 12. september 2008, vender jeg hermed tilbage til denne handel, hvor jeg ikke har hørt fra dig siden modtagelsen af dit ovennævnte brev. Mine klienter har over den sidste måneds tid forsøgt at fremskaffe alle relevante oplysninger om ejendommen (..1..), hvilket har resulteret i et hav af overraskelser. For det første er det konstateret, at den ridehal med et oplyst areal på ca. 915 m2, som står på ejendommen, på nuværende tidspunkt ikke eksisterer i Aalborg Kommunes registreringer for ejendommen. Mine klienter har desangående konstateret følgende faktuelle hændelsesforløb: I. CC ansøgte den 7. maj 2004 om byggetilladelse til opførelse af en ridehal på 20 * 40 meter i henhold til Bygningsreglement (bilag 1) 2. Der blev den 19. august 2004 udstedt byggetilladelse til ridehallen (bilag 2), hvilket skete på baggrund af en tegning (grundplan), hvor ridehallen var en selvstændig bygning, som ikke var sammenbygget med andre bygninger (bilag 3). Det kan direkte af bilag 3 udledes, at det var denne tegning, som var vedlagt ansøgningen om byggetilladelse, da den er stemplet modtaget i den daværende Sejlflod Kommune, Teknisk Forvaltning i maj Ved skrivelse af 21. september 2005 (bilag 4) forlængede daværende Sejlflod Kommune byggetilladelsens gyldighed, så byggeriet først skulle være påbegyndt den 31. december Ved skrivelse af 23. februar 2006 (bilag 5) tilskrev daværende Sejlflod Kommune sælgeren CC, idet man anmodede om at fa meddelt datoen for påbegyndelsen af byggeriet. Det blev anført i et håndskrevet notat på skrivelsen, at "har vi ikke hørt fra dig inden 14 dage annullerer vi sagen. Kopi af brev af 21. september 2005 vedlagt". 5. Ved påtegning på samme bilag dateret 2. marts 2006 anførte sælger CC, at byggeriet var påbegyndt 10. december 2005, hvilket ligeledes ifølge påtegning blev noteret af kommunen den 2. og 13. marts Den 25. juli 2008 tilskrev Aalborg Kommune sælgerne, jfr. den som bilag 6 vedlagte skrivelse. Det blev anført, at man ikke havde modtaget færdigmelding i byggesagen, og afslutningen på brevet er sålydende: "Hører vi ikke fra dig inden 4 uger fra dette brevs dato, vil sagen blive henlagt og betragtet som et ikke udført byggeri". 7. Den 6. november 2008 konstaterede Aalborg Kommune, jfr. notat vedlagt som bilag 7, at man ikke havde hørt fra sælgerne. Aalborg Kommune betragtede på dette grundlag sagen som afsluttet, og at man betragter ridehallen som "et ikke udført byggeri", jfr. bilag Aalborg Kommune har som bygningsmyndighed ikke registreret yderligere i sagen siden 6. november Aktuel registreringsmæssig status hos bygningsmyndigheden, Aalborg Kommune, for så vidt angår ridehallen er derfor, at den ifølge bygningsmyndighederne er ikke eksisterende, og at sælger ikke i forhold til bygningsmyndighederne har foretaget sig noget siden byggesagen blev afsluttet den 6. november

5 Selv om bilagene i den nu afsluttede byggesag som sådan kan betragtes som historiske bilag, som ikke længere har relevans, bl.a. også fordi der i mellemtiden er trådt et nyt bygningsreglement i kraft, skal der dog i forhold til disse bilag bemærkes følgende: a. I strid med den tegning, som var vedlagt ansøgningen om byggetilladelse, så er der ikke den på tegningen anførte afstand på 5,3 meter mellem ridehal og maskinhus. De er simpelt hen i stedet bygget sammen, men da dette ikke fremgår af de oplysninger, som bygningsmyndighederne i sin tid fik, så vides det ikke, om dette lovligt kan gøres. Der tænkes specielt på, om dette af brandmæssige årsager kan være lovligt, her under om der i givet fald er særlige krav til adskillelsen mellem de to bygninger, og dette såvel byggeteknisk som brandteknisk. Jeg henviser specifikt til det om dette punkt anførte i byggetilladelsens sidste betingelse. b. Der foreligger ingen statiske beregninger på de stålspær, som er brugt i forbindelse med opførelsen af ridehallen. Desangående bemærkes det, at ridehallen ifølge min klients oplysninger er opført af "genbrugsspær", hvorfor der formentlig slet ikke kan fremskaffes de relevante oplysninger til brug for udfærdigelsen af de af kommunen krævede statiske beregninger. c. Der er på ridehallen ikke udført 5 % brandventilation, hvilket blev krævet i den nu udløbne byggetilladelse. d. De på ridehallen værende ovenlysvinduer er ikke sikret med gennemtræden, hvilket blev krævet i den nu udløbne byggetilladelse. e. Der mangler opfyldelse af diverse øvrige forhold i den nu udløbne byggetilladelse, her under erklæringer fra relevante håndværkere, som evt. har udført de arbejder, som kræver autorisationer el, kloak og VVS. Mine klienter har endvidere hos bygningsmyndigheden Aalborg Kommune faet oplyst, at der den I. november 2005 blev foretaget miljøtilsyn på ejendommen, i hvilken forbindelse det blev udstedt et direkte påbud om inden I. april 2006 at fa etableret afløb fra møddingsplads til ajlebeholder. Dette er endnu ikke udført. Desangående bemærkes det, købsaftalen nederst side 5 af 12 indeholder en sælgererklæring om, at der ikke er givet påbud om miljøforanstaltninger hvilket altså har vist sig at være en usand sælgererklæring. Det skal dog desangående bemærkes, at købsaftalen indeholder en passus om, at "sælger sørger for lovliggørelse af ajlebeholder samt fyrrum", men at dette ifølge ordlyden ikke vedrører "afløb fra møddingsplads". Det er dernæst konstateret, at der er opsat en anden (og brugt) olietank på ejendommen, men at dette ikke er meddelt bygningsmyndigheden Aalborg Kommune i form af fremsendelse af tankattest. Aktuel status på ejendommens olietank er derfor, at den er ulovlig og ikke må anvendes. Endvidere er der udlagt ca. 600 m2 slagger i den vestlige indkørsel. Dertil er der at bemærke, at dette alene må ske, såfremt der forinden var indhentet tilladelse desangående. Dette fremgår af den dagældende bekendtgørelse nr. 655 af 27. juni 2000 (som var gældende frem til udgangen af 2007, og nu er erstattet af bekendtgørelse nr af 12. december 2007). Aktuel status er ifølge bygningsmyndighederne, at der ikke foreligger nogen tilladelse til at udlægge slagger som sket (eller hvilket materiale der nu er tale om) på den ca. 600 m2 store indkørsel, hvorfor det ikke vides, om dette forhold kan lovliggøres Dernæst er situationen også den, her knap 2 uger før den ifølge købsaftalen planlagte overtagelsesdato, at der ikke foreligger nogen form for tilbagemeldinger fra sælger eller 5

6 sælgers rådgivere om eller i anledning af de forhold, som sælger ifølge handelsvilkårene skulle udføre forinden overtagelsen, nemlig følgende: el i stuehusets underetage laves færdig og lovlig, og sælger sørger for lovliggørelse af ajlebeholder og fyrrum. Alt i alt må køberne og jeg konstatere, at forholdene omkring ejendommen (..1..) vel mest præcist kan karakteriseres som "fuldstændig kaotiske", lige som det også må konstateres, at der i forhold til handelsvilkårene foreligger massive og adskillige meget væsentlige fejl og mangler ved ejendommen. På dette faktuelle grundlag, som jeg her punkt for punkt har redegjort for, ophæver jeg hermed handlen på vegne køberne, KK og BB. I konsekvens heraf vil mine klienter ikke pr. 1. marts 2009 tage initiativ til at overtage og tiltræde ejendommen som nye ejere. Den 24. februar 2009 anmeldte indklagede en ny brugt olietank til brug for opvarmning på ejendommen til kommunen. Den 3. marts 2009 skrev kommunen til indklagede, at olietanken ville blive indberettet til Bygnings- og Boligregisteret. Klagerne har i marts 2009 anlagt retssag mod sælgerne med påstand om, at handlen skal hæves blandt andet med henvisning til det i ophævelsesskrivelsen anførte. Parternes bemærkninger: Klagerne har anført: Generelle bemærkninger Klagerne har bl.a. anført, at indklagede har tilbageholdt væsentlige oplysninger for klagerne, som var væsentlige for klagernes beslutning om køb af ejendommen. Alle relevante dokumenter, som kunne afsløre de graverende og ulovlige forhold på ejendommen, har indklagede åbenlyst forsøgt at skjule for dem. Forbrugerkøb Indklagede var vidende om, at klagerne købte ejendommen som en lystejendom udelukkende til privat brug og med mulighed for at have deres heste på ejendommen. De er ikke momsregistrerede, og det primære formål med købet af ejendommen var, at der var en ny ridehal til klagernes egne heste og ejendommens flotte beliggenhed. Klagernes interesse for heste begyndte for ca. 15 år siden, da klagerne købte en pony til deres datter. De har nu 4 heste. Det kræver næsten daglig træning for klagernes datter at holde sig på et fornuftigt rideniveau. I dag bruger klagerne ca. 1 time pr. gang på transport flere gange om ugen til opstaldningssted og derfra med deres hestetrailer til ridehal og retur. På den baggrund besluttede klagerne i 2006, at de ønskede at flytte til en ejendom, hvor de selv kunne passe deres heste, men det skulle samtidig være meget tæt på/eller med en ridehal. Købet af ejendommen er et forbrugerkøb til brug for privat bolig. Klagerne har ikke på noget tidspunkt haft intentioner om drift af ejendommen. På købstidspunktet var den ene klager ansat som redder hos Falck og den anden klager ansat som teamsupporter. 6

7 Før underskrivelse af købsaftalen var klagerne til møde med deres bankrådgiver hvor de drøftede klagernes økonomi. Der blev ikke udarbejdet et budget. Ejendommens 19 hestebokse er indrettet i 2 bygninger. Den ene bygning er indrettet med 3 nyere hestebokse og mulighed for at indrette endnu 1 boks. Den anden bygning er indrettet med 16 hestebokse, og da klagerne købte ejendommen til privat brug og henset til bygningens ringe stand, havde klagerne ikke påtænkt at fortsætte disse lejemål. Med hensyn til ejendommens jordtilliggende var det klagernes plan at etablere en udendørs ridebane og sammen med de eksisterende bygninger, ville det udgøre ca. 1 ha. jord. Derudover skulle der være en vinter og sommerfold, som ville udgøre ca. 4 ha. Det var hensigten, at de resterende ca. 3 ha. jordtilliggende skulle anvendes til dyrkning af hø og halm/havre, så klagerne kunne være selvforsynende med foder til deres heste. Købsaftalens punkt 12 vedrører overførsel af betalingsrettigheder på ejendommen, men indklagede har ikke informeret klagerne om, at det ikke var muligt at få overført betalingsrettighederne, hvis man ikke er momsregistreret. Ridehal De oplysninger, der fremgår af salgsopstillingen, stemmer ikke overens med indholdet i købsaftalen. Af salgsopstillingen fremgår det, at der er et maskinhus på 263 m2, som er opført i 1975 og en ridehal på 800 m2, som er opført i Af købsaftalen fremgår det kun, at der er en ridehal på 915 m2 og intet maskinhus. Ridehallen og maskinhuset var rent faktisk én bygning på 915 m2. Klager er efterfølgende blevet gjort bekendt med, at salgsopstillingen kan betragtes som en garanti. Desuden fremgår det af den endelige købsaftale, at indklagede rettede købsaftaleudkastet således, at han fjernede en bygning på 76 m2 og ikke maskinhuset på 263 m2. Der er således en difference på 210 m2 af de samlede antal m2 for tilbygninger, hvis man sammenligner BBR-meddelelsen fra februar 2009 med købsaftalens samlede bygningsareal for tilbygninger. Ifølge udskrift af Bygnings- og Boligregistret af den 19. februar 2009 fremgår ridehallen nu som opført i Arealet er på købsaftalen angivet til 915 m2, og byggesagen er ikke byggeteknisk afsluttet. Den BBR-meddelelse, klagerne modtog fra indklagede i forbindelse med købet, indeholdt ikke oplysninger om bygning nr. 7 (ridehal). Sagen er nu henlagt og betragtes som et ikke udført byggeri af Aalborg Kommune, men indklagede forventede selvfølgelig en godkendt ridehal. Indklagede burde have gjort klageren bekendt med, at ridehallen ikke var godkendt af kommunen. Klagerne bestrider, at det på mødet med sælger blev oplyst, at der manglede færdigmelding på ridehallen. Kommunalt oplysningsskema Indklagedes gennemgang af købsaftalen var meget overfladisk. BBR-meddelelsen blev ikke nævnt, og der forelå ikke noget kommunalt oplysningsskema. Det kommunale oplysningsskema er dateret den 14. november Skemaet blev kun 7

8 fremsendt til klagernes advokat, og først på mødet med advokaten den 3. februar 2009, blev klagerne gjort bekendt med skemaet. Såfremt klagerne havde fået det kommunale oplysningsskema forud for underskriften på købsaftalen, ville de ikke have skrevet under, da de ville have været opmærksomme på, at der var en verserende byggesag og miljøsag på ejendommen, og at der er forfalden gæld. Slagger Indklagede burde have opdaget, at der var lagt 600 m2 slagger ud i den vestlige indkørsel ved besigtigelsen af ejendommen. Olietank Ved klagernes første besigtigelse af ejendommen lå den gamle overfladeolietank på den vestlige side af ridehallen. Tanken har således også været der, da indklagede tog ejendommen til salg. Ifølge kommunen er olietanken ulovlig og skulle have været sløjfet senest den 31. august 2008, hvilket også fremgår af det kommunale oplysningsskema. I købsaftalens punkt 11 om miljøforhold fremgår det, at køber er oplyst om og erklærer sig bekendt med den købte ejendoms miljøforhold, herunder om, at der ikke er givet påbud og miljøforanstaltninger. Klagerne har ikke fået oplysning om kommunens brev af 4. november 2005 om miljøpåbud. Energimærke Klagerne anfører, at indklagede ikke gjorde dem bekendt med, at energimærket var lovpligtigt ved handel med fast ejendom. Klagerne er derfor heller ikke blevet oplyst om energiforbrugsoplysninger, årsopgørelse fra sælgers energiselskab eller om olieforbruget på ejendommen. Klagerne mener, at det havde været relevant at få udarbejdet inden købet, så de kunne være bekendt med boligens mulige energibesparelser. Købsaftalemøde Klagerne føler, at indklagede ville presse dem til at underskrive købsaftalen den 1. august Derfor rettede klagerne henvendelse til deres advokat den 4. august 2008 om, at købet var sat i bero, da de ønskede at se den byggetekniske rapport, tilbud fra forsikringsselskabet mv. inden underskrift. Klagerne underskrev først købsaftalen den 28. august 2008 på indklagedes kontor. Henvendelse til byggesagkyndig Klagerne anfører, at indklagede ikke ifølge loven må tage kontakt til en bygningssagkyndig. Dette skal sælger selv forestå. Indklagede rettede henvendelse til en bygningssagkyndig, som bor tæt på indklagedes bopæl. Klagerne anfører, at der derfor ikke var tale om en uvildig gennemgang af ejendommen. Yderligere bemærkninger Klagerne har desuden anført, at indklagede har handlet i strid med formidlingsbekendtgørelsens 23, da han ikke tydeligt har fremhævet, at der ikke blev anvendt en standardkøbsaftale. 8

9 Klagerne har i forbindelse med indklagedes bemærkning om, at de ønsker at hæve handlen på grund af, at de ikke kan få solgt deres eget hus oplyst, at det tværtimod er et held, at de ikke kunne få solgt deres oprindelig bolig, da de ellers ville have haft overtaget en ejendom med mange ulovlige forhold. De ville have været havnet i en økonomisk ruin, da der ikke er mulighed for at gøre krav mod sælgerne grundet de mange udlæg i ejendommen. Endvidere har klagerne fundet flere fejl. I købsaftalen anføres det, at vandforsyningen er offentlig, men i det kommunale oplysningsskema fremgår det, at den er privat. Der står ikke noget i købsaftalen omkring HPFI-relæ eller den nye hestelov, som trådte i kraft 1. januar 2008, og som kan blive en bekostelig affære. Klagerne har heller ikke modtaget et matrikelkort. Indklagede har betalt for sælgers forsikring af ejendommen. Klagerne har ikke modtaget ejendomsskattebilletten for Den er sandsynligvis udeladt, fordi morarenter var anført. Da de ikke kunne få solgt deres oprindelige bolig i november 2008, tog de kontakt til indklagede med henblik på, at indklagede skulle forsøge at sælge den købte ejendom, inden klagernes overtagelse. Indklagede oplyste i den forbindelse klagerne om, at der ikke var behov for en formidlingsaftale. Forholdet imellem dem beroede på tillid. Indklagede sendte dog i januar 2009 en til klagerne om deres aftale om eventuelt salg af ejendommen. Klagerne er efter indgivelse af stævning blevet bekendt med, at der er udlæg på ejendommen, hvilket indklagede burde have gjort dem opmærksom på. Indklagede har anført: Generelle bemærkninger Indklagede har bl.a. anført, at han er ganske uforstående overfor klagen, da klagerne har haft bistand fra deres advokat fra købsaftalens udformning frem til underskrifterne. I november 2008 tog klagerne kontakt til indklagede for at drøfte et muligt gensalg af ejendommen, da de ikke kunne få solgt deres hus. Klagerne prøvede at få hævet handlen, da de ikke kan få solgt deres hus. Forbrugerkøb Ejendommen er solgt til klagerne som landbrugsejendom og efter gældende regler derfor. I indklagedes salgsopstilling, købsaftale samt markedsføring på hjemmesiden er det præciseret, at der er tale om en landbrugsejendom. Klagerne har derfor været bekendt med dette fra starten. Ejendommen er også i tingbogen noteret som landbrugsejendom med heraf følgende krav om bopælspligt. Det betyder også, at den normale 6 dages fortrydelsesret ikke eksisterer, at man ikke kan få tilstandsrapport samt ejerskifteforsikring, hvilket fremgår af købsaftalens pkt. 2. Driftsbygningerne er indrettet til større hestehold med tilhørende ridehal og underlagt kommunens tilladelse til at have dyrehold, hvilket er noteret til 5,17 dyreenheder hestehold, svarende til 15 middelstore heste mellem 300 og 500 kg. Driftsbygningerne er indrettet med 19 hestebokse, hvoraf 15 bokse var udlejet på 9

10 besigtigelsestidspunktet, men kan opsiges med en måneds varsel. Størstedelen af landbrugsjorden er tilskudsberettiget via Direktoratet for FødevareErhverv, og vil for ansøgningsåret 2009 få overdraget 6,04 betalingsrettigheder, hvilket indebærer, at man driver jorden med støtteberettigede afgrøder herunder græs. Disse rettigheder var klagerne meget interesserede i at få overdraget og indgår med kr. i købsaftalen. Indklagede undrer sig over, at klagerne ikke ønsker drift på gården, da der tidligere har været ønske om overførsel af betalingsrettigheder, der kræver drift af gården. Hvis klagernes hus ikke blev solgt som planlagt, var de nødt til at sætte (..1..) til salg igen. Engang i efteråret fik indklagede besked på, at indklagede gerne måtte sælge ejendommen videre, hvis der kom en liebhaver forbi, for håbet om at der kom en og købte klagernes hus, var klagernes største ønske. Indtil jul skulle ejendommen ikke sættes på nettet. Klagerne har også anført overfor indklagede, at hvis indklagede kunne sælge det meste af jorden fra (..1..), kunne klagerne blive i huset, men det var den sidste løsning, som indklagede skulle forsøge. Indklagede har en skitse liggende i sagen, hvor klagerne har tegnet ind med evt. nye skel, samt notater om at ejendomsavancen kunne komme på tale, når jorden blev solgt fra. Klagerne havde ikke økonomi til at stå med to boliger. Klagerne og sælger var langt henne i forhandlingerne, inden indklagede kom ind i billedet. Det var bl.a. aftalt, at sælger skulle give kr. retur i kontanter til renovering af ejendommens staldanlæg, herunder den del, der var udlejet. Køb af 8 ha jord til 4 heste står ikke i forhold til hinanden. Ridehal/købsaftale Forud for mødet den 1. august 2008 udarbejdede indklagede udkast til købsaftale på baggrund af de vilkår, som sælger og klagerne havde drøftet. Indklagede sendte herefter udkastet til klagerne. På mødet drøftede de handelsvilkårene, som sælger og køber var blevet enige om, og indklagede blev bedt om at udarbejde endelig købsaftale på baggrund af de informationer samt mødets indhold. Sælger gjorde opmærksom på, at der manglede færdigmelding af ridehallen, samt at bygningernes arealer ikke var som anført i salgsopstillingen. Indklagede rettede herefter købsaftalen, så den passede med de faktiske bebyggede arealer. Kommunalt oplysningsskema Indklagede er ikke bekendt med, at det er lovpligtigt at fremskaffe kommunalt oplysningsskema i landbrugshandler, og klagernes advokat har ikke betinget handlen af dette. Advokatens sekretær bad ultimo oktober 2008 indklagede om at fremskaffe oplysningsskemaet. Indklagede fik oplysningsskemaet fra kommunen og fremsendte det til klagernes advokat den 17. november Advokaten er valgt af køberne, hvorfor indklagede antager, at advokaten vil og kan repræsentere køberne alene. Slagger Sælger har ikke oplyst indklagede om slagger på ejendommen og ved indklagedes besigtigelse af ejendommen, har indklagede ikke været opmærksom på dette forhold. Slaggerne er brugt på et område i tilknytning til ridehal, møddingplads og parkeringsplads bagved ejendommen, hvor tidens tand med jord, ukrudt, halm- 10

11 strå, møddingsaffald sammen med grus er kørt ned i arealet, hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger fra indklagedes side. Olietank Det fremgår af den byggetekniske gennemgang af ejendommen, at boligen opvarmes med fastbrændselsfyr placeret i separat kedelrum i den tidligere stald. Sælger oplyste på købsaftalemødet ultimo juli, at en gammel overflade olietank var fjernet for længst i forbindelse med oliefyr fra baggang i boligen, og at sælger inden overtagelsen ville sørge for, at den blev afmeldt hos kommunen. Indklagede konstaterede på mødet, at der ikke var nogen olietank tilsluttet, og at den oprindelige olietank var fjernet. Derfor har indklagede ikke noteret noget om olietank i købsaftalen. Den nu registrerede olietank hos kommunen er en brugt olietank, som sælger efter købsaftalen har lovet klagerne at tilslutte et oliefyr i tilknytning til et fastbrændselsfyret i driftsbygningen inden overtagelse. Derved var klagerne ikke afhængige af at fyre med fast brændsel flere gange om dagen i flytteperioden, hvor indklagede som en service for sælgerne har anmeldt tanken til kommunen. Sælger har i købsaftalen oplyst, at han vil sørge for lovliggørelse af aljebeholder/møddingplads, hvilket i advokatens godkendelse af handlen er skitseret som tilbageholdelse af kr. incl. fyrrum. Energimærke På mødet ultimo juli 2008 blev der drøftet lovpligtigt energimærke, hvilket klagerne fravalgte, idet der var tale om et ældre hus. Klagerne ønskede, at der i stedet blev udarbejdet en byggeteknisk gennemgang af boligen, og at sælger betalte for denne i stedet for. Sælger var på dette tidspunkt betænkelig ved at betale en byggeteknisk gennemgang, velvidende at klagerne til enhver tid kunne kræve et energimærke uanset, om det fraskrives i købsaftalen. Henvendelse til bygningssagkyndig Det er korrekt, at ejendomsmægleren ved handel med boliger ikke må rette henvendelse til en byggesagkyndig, men da der er tale om et landbrug, hvor der ikke kan udarbejdes tilstandsrapport eller ejerskifteforsikring, er der intet til hinder for at mægleren sørger for at få kontakt til en bygningssagkyndig så længe der er tale om en byggeteknisk gennemgang. Yderligere bemærkninger Indklagede har betalt forsikringen for sælger, da det var et led i handlen, at sælger skulle sørge for bl.a. stormskadeforsikring. For hurtig ekspedition betalte sælger kontant til indklagedes kontor og pengene blev via indklagedes homebanking betalt til forsikringsselskabet straks herefter. Indklagede har anvendt en standard købsaftale gældende for salg af landbrugsejendom, da indklagede anvender boligsystemet C&B, der er godkendt af Dansk Ejendomsmæglerforening. Da ejendommen først skulle overtages 1. marts 2009, var han ikke bekendt med, at køber ønskede skattebilletten for

12 Disciplinærnævnets begrundelse og resultat: Forbrugerkøb Indklagede har bevisbyrden for, at en given handel ikke er omfattet af lov om omsætning fast ejendom, jf. lovens 1, stk. 3, 2. pkt. Disciplinærnævnet finder, at det påhviler indklagede inden handlens indgåelse at afklare til hvilket formål, ejendommen erhverves for at fastslå, om handlen er omfattet af lov om omsætning af fast ejendom. Efter klagernes egne oplysninger skulle ejendommen primært anvendes til bolig samt til opstaldning af deres 4 egne heste med mulighed for etablering af ridebane til eget brug samt dyrkning af jord til foder til egne heste. Nævnet finder ikke, at indklagede har løftet bevisbyrden for, at klagerne hovedsageligt skulle anvende ejendommen erhvervsmæssigt. Nævnet finder det godtgjort, at klagerne skulle anvende ejendommen som bolig og landbrugsbygningerne til opstaldning af deres 4 egne heste. Ejendommen var således hovedsagelig bestemt til ikke-erhvervsmæssig anvendelse for klagerne, hvorfor salget er omfattet af lov om omsætning af fast ejendom, jf. 1, stk. 5, nr. 2, jf. 1, stk. 1, nr. 2. Salgsopstilling Da formidling af salget af ejendommen til klagerne er omfattet af lov om omsætning af fast ejendom, opfylder indklagedes salgsopstilling ikke minimumskravene i bekendtgørelse nr. 695 af 22. juni 2006 om formidling, udbud og rådgivning ved omsætning af fast ejendom 13 og 20 på det tidspunkt, hvor ejendommen blev solgt til klagerne, der var forbrugere i lovens forstand, jf. ovenfor. Det bemærkes, at nævnet ikke finder grundlag for at kritisere, at landbrugsejendommen oprindeligt blev udbudt som en erhvervsejendom med en salgsopstilling, der ikke opfyldte minimumskravene, idet formidlingen først blev omfattet af lov om omsætning af fast ejendom på det tidspunkt, hvor klagerne som forbrugere indgik i seriøse forhandlinger om køb af ejendommen. Kommunalt oplysningsskema, manglende færdigmelding af ridehal, m.v. Af lov om omsætning af fast ejendom 14 fremgår, at formidleren i fornødent omfang skal foretage undersøgelser samt indhente og kontrollere oplysninger med henblik på, at udkast til købsaftale indeholder en betryggende regulering af forholdet mellem parterne, således at handelens efterfølgende berigtigelse er af ekspeditionsmæssig karakter. Indklagede indhentede først kommunalt oplysningsskema efter handlens afslutning og efter anmodning fra klagernes advokat. Som sagen forligger oplyst, lægger nævnet til grund, at klagerne heller ikke fik udleveret tingbogsattest, skattebillet for 2008 eller matrikelkort sammen med købsaftalen. 12

13 Nævnet finder, at det er i strid med god ejendomsmæglerskik og lov om omsætning af fast ejendom 14, at tingbogsattest, kommunalt oplysningsskema, skattebillet for 2008 og matrikelkort ikke blev udleveret til køberne sammen med købsaftalen. Indklagede har anført, at sælger på et møde med klagerne og indklagede forud for handlens indgåelse oplyste, at byggeriet af ridehallen ikke var færdigmeldt. Dette er bestridt af klagerne. Indklagede har i købsaftalen ikke anført den meget væsentlige oplysning, at byggeriet af ridehallen ikke var færdigmeldt til kommunen. Nævnet finder det herefter ikke godtgjort, at klagerne inden købsaftalens underskrift blev informeret om, at byggeriet af ridehallen ikke var færdigmeldt til kommunen Nævnet finder det groft i strid med god ejendomsmæglerskik, at indklagede ikke anførte i købsaftalen, at byggeriet af ridehallen ikke var færdigmeldt til kommunen. Nævnet finder det endvidere i strid med god ejendomsmæglerskik, at indklagede anførte i købsaftalen og salgsopstilling, at ejendommen var tilsluttet offentlig vandforsyning, selv om ejendommen ifølge det kommunale ejendomsoplysningsskema er tilsluttet almen privat vandforsyning. De manglende oplysninger og dokumenter har medført, at den efterfølgende berigtigelse af handlen ikke var af ekspeditionsmæssig karakter. Tilstandsrapport, miljøforhold m.v. Handlen er ikke omfattet af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, jf. lovens 1, stk. 2, idet ejendommen er undergivet landbrugspligt. Derfor gælder reglerne for tilstandsrapport og ejerskifteforsikring ikke i den pågældende handel. Nævnet finder det således ikke i strid med lov om omsætning af fast ejendom eller god ejendomsmæglerskik, at indklagede har rettet henvendelse til en bygningssagkyndig med henblik på en byggeteknisk gennemgang af ejendommen, som sælgerne har betalt for. Nævnet finder det ikke godtgjort, at indklagede har haft viden om, at der er udlagt slagger på ejendommen. Nævnet finder endvidere, at klagerne i købsaftalen er blevet gjort opmærksom på, at ajlebeholderen skulle lovliggøres, og klagerne har i den forbindelse forbeholdt sig retten til at tilbageholde kr. af købesummen. Nævnet finder det hverken i strid med lov om omsætning af fast ejendom eller god ejendomsmæglerskik, at indklagede betalte for sælgers forsikring af ejendommen. Nævnet frifinder således de indklagede for ovennævnte klagepunkter. Forsøg på gensalg af ejendommen 13

14 Nævnet finder det godtgjort, at klagerne og indklagede i januar 2009 pr. indgik aftale om et forsøg på gensalg af ejendommen uden, at der blev oprettet en skriftlig og underskrevet formidlingsaftale i overensstemmelse med lov om omsætning af fast ejendom 10 og formidlingsbekendtgørelsens 6 og 7. 5 medlemmer udtaler: En skriftlig formidlingsaftale skal sikre, at forbrugeren har indsigt i, hvad opdraget omfatter, og det følger heraf, at en skriftlig formidlingsaftale skal indgås uden ugrundet ophold efter, at ejendommen er sat til salg hos ejendomsmægleren. Dette er ubestridt ikke sket i denne sag. Indklagede ejendomsmægler har herved overtrådt lov om omsætning af fast ejendom 10, stk medlemmer (ejendomsmæglerne Arne Kjær og Ina Berland)udtaler: Det følger af lov om omsætning af fast ejendom 10, stk. 3, at ejendomsmægleren fortaber retten til salær, hvis formidlingsaftalen ikke er i overensstemmelse med lovens 10, stk. 1 og 2. Disse medlemmer finder ikke, at det kan udledes af 10, stk. 1, at formidlingsaftalen skal udarbejdes på et bestemt tidspunkt efter, at ejendommen er sat til salg hos mægleren, hvorfor disse medlemmer stemmer for at frifinde den indklagede ejendomsmægler for dette klagepunkt. Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet. Sanktion Indklagede ejendomsmægler, MM, pålægges en bøde på kr. jf. lov om omsætning af fast ejendom 29 b, stk. 1. Nævnet har lagt vægt på, at der er tale om flere overtrædelser af lov om omsætning af fast ejendom og god ejendomsmæglerskik. Den omstændighed, at købsaftalen var betinget af klagernes advokats godkendelse i sin helhed, og at klagernes advokat ved sin gennemgang af købsaftalen burde have været opmærksom på en række af de forhold, som klagerne har inddraget under nærværende klage, fritager ikke indklagede for ansvar og pligter efter lov om omsætning af fast ejendom. Nævnet finder ikke grundlag for tillige at tildele Ejendomsmæglerfirmaet FF en sanktion. Thi bestemmes Indklagede ejendomsmægler, MM, pålægges en bøde på kr. Kendelsen offentliggøres, jf. bekendtgørelse om Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere 13, stk. 3. Lone Bach Nielsen 14

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. juni 2012 blev der i sag 167-2011 MM og NN mod Ejendomsmægler AA (adresse ukendt) v/ advokat BB og Ejendomsmæglervirksomheden CC [adresse] [by] v/ advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved brev af

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 226 2013 KK v/ejendomsmægler VV mod Ejendomsmægler NN afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 21. juni 2013 har VV på vegne af KK indbragt ejendomsmægler NN for Disciplinærnævnet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 258 2014 AA [Adresse] [By] mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden EDC v/ Frandsen og Olsen Løgstør [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23.

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om der på handelstidspunktet gjaldt en skriftlig

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 07. december 2007 blev der i sag nr. 24-2007 AB og BB mod Ejendomsmæglerfirmaet CC afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 30. juli 2007 har advokat KK på vegne af AB og BB indbragt ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 7. september 2015 blev der i sag 287 2014-6184 AA og BB mod CC [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden DD [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 9. september 2014 har AA og BB

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2010 blev der i sag 107-2009 KK mod ejendomsmægler PP og ejendomsmægler GG og Ejendomsmæglervirksomheden DD afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 2. november 2009 har KK indbragt ejendomsmægler

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og indgik derfor den 4. oktober 2005 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og indgik derfor den 4. oktober 2005 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Storegade 19 8850 Bjerringbro Sagen angår spørgsmålet, om indklagede indgik aftale om berigtigelse af handlen

Læs mere

København, den 19. januar 2010 KENDELSE. Klager. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Allan Bante ApS Vejby Centervej 8240 Risskov

København, den 19. januar 2010 KENDELSE. Klager. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Allan Bante ApS Vejby Centervej 8240 Risskov 1 København, den 19. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Allan Bante ApS Vejby Centervej 8240 Risskov 2 Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere. Sagen angår

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. december 2008 blev der i sag nr. 52-2008 AA mod BB v/ MM & SS P/S afsagt sålydende Kendelse Med brev af 9. september 2008 har AA som køber af ejendommen (..1..) indbragt BB v/ MM & SS P/S for Disciplinærnævnet.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. december 2008 blev der i sag nr. 28-2007 KK mod statsaut. ejendomsmægler BB afsagt sålydende Kendelse Med brev af 16. oktober 2007 har KK indbragt statsaut. ejendomsmægler BB for Disciplinærnævnet.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 17. maj 2011 blev der i sag 133-2010 KK v/ advokat AA mod Ejendomsmægler HH afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 1. juli 2010 har KK ved advokat AA, indbragt ejendomsmægler HH for Disciplinærnævnet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klager ctr. Manja Conrad Torvegade 7B. 1 7100 Vejle Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger til køber vedrørende en kommende

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at det var et dødsbo, som solgte fritidshuset.

KENDELSE. Indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at det var et dødsbo, som solgte fritidshuset. 1 København, den 16. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Kenneth Jensen Skarridsøgade 1 4450 Jyderup Nævnet har modtaget klagen den 11. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager i forbindelse med dennes indfrielse

Læs mere

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé 1 4600 Køge

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé 1 4600 Køge 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé 1 4600 Køge Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede skal betale erstatning til

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand Nævnet har modtaget klagen den 18. april 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft.

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft. 1 København, den 7. juli 2011 DELKENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mette Lykken v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58, Ganløse 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen den 5. november

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Assens ApS Østergade 45 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke overholdt 6-dages fristen for fortrydelse

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0037 li. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted

Klagerne. J.nr. 2011-0037 li. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted Nævnet har modtaget klagen den 28. februar 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Thomsen Enevold Sørensensvej 6 6000 Kolding Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstillingen har givet fejlagtige

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring.

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring. 1 København, den 4. februar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Frands-Christian Laursen v/adv. Jan Allan Svendsen St. Kongensgade 49 1022 København K. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal fortabe sit salær

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2016 blev der i sag 216 2014-3053 AA og BB mod Ejendomsmægler CC afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 15. marts 2013 har AA og BB indbragt ejendomsmægler CC for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2015 blev der i sag 264 2014 AA og BB mod CC [Adresse] [By] og Virksomheden Bjarne Schultz-Andersen ApS [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 3. februar 2014 har AA og BB

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Harald Jensens Plads 1A 8000 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 13. november 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede har afgivet fejlagtige oplysninger om lovligheden af et badeværelse i ejendommen.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede har afgivet fejlagtige oplysninger om lovligheden af et badeværelse i ejendommen. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Klaus Andersen og Flemming Møller Jensen Torvet 9 4930 Maribo Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 184-2012 KK mod Ejendomsmæglerfirmaet AA A/S afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. juni 2012 har KK indbragt ejendomsmæglerfirmaet AA A/S og ejendomsmægler YY for

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. december 2016 blev der i sag 359 2016-3719 AA mod Ejendomsmægler Tina Halskov [adresse] [by] og Ejendomsmægler CC [adresse] [by] og Ejendomsmæglervirksomhed DD [adresse] [by] afsagt sålydende Kendelse

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0141 UL/bib. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0141 UL/bib. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jesper Struckmann Frederiksborggade 24 3600 Frederikssund Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2011. Klagen angår bl.a.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 153-2010 KK og HH v / advokat NN mod Ejendomsmægler AA og LL og Ejendomsmæglervirksomheden MM I/S afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 11. maj 2011 har KK og HH v /

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE (Klagerne) ctr. EDC Niels Kofoed A/S Østergade 14 7400 Herning Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne som følge af, at indklagede

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede har oplyst fejlagtigt om ejendommens varmeforbrug.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede har oplyst fejlagtigt om ejendommens varmeforbrug. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Morten Dahl Skomagergade 1 9240 Nibe Nævnet har modtaget klagen den 7. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagedes

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom.

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Lokalbolig Frederikssund ApS v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Kendelse. I november og december 2010 fulgte korrespondance mellem klageren, klagerens advokat og indklagede.

Kendelse. I november og december 2010 fulgte korrespondance mellem klageren, klagerens advokat og indklagede. Den 29. februar 2012 blev der i sag 149-2011 KK mod Ejendomsmægler AA og Ejendomsmæglervirksomheden PP afsagt sålydende Kendelse Ved klage af 12. februar 2011 har KK indbragt ejendomsmægler AA og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. EDC Ejendomscentret Odder A/S Rosensgade 15 8300 Odder Nævnet har modtaget klagen den 26. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 247 2013 AA [Adresse] [By] mod Ejendomsmægler Børge Storm Hansen [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. november 2013 har AA indbragt ejendomsmægler Børge

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger vedrørende ejendommens varmeforsyning.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger vedrørende ejendommens varmeforsyning. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. Ramkær & Wegener ApS v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger om ejendommens

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2016 blev der i sag 321 2015-9377 AA mod Ejendomsmægler Jens Peter Sørensen [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden BB [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 27. juli

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sit fritidshus og indgik derfor den 3. august 2006 en formidlingsaftale med indklagede gældende i 6 måneder.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sit fritidshus og indgik derfor den 3. august 2006 en formidlingsaftale med indklagede gældende i 6 måneder. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Karsten Jakobsen Vestergade 15 3200 Helsinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et mangelfuldt salgsarbejde

Læs mere

Klagerne. København, den 27. maj 2008 KENDELSE. ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk

Klagerne. København, den 27. maj 2008 KENDELSE. ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at tinglysningsfristen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 272 2014 AA (på vegne af BB) mod Ejendomsmægler CC [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden DD [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. maj 2014 har

Læs mere

Kendelse. Ved e-mail af 29. september 2012 har AA indbragt ejendomsmægler Matthias Ohm Krøyer for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Kendelse. Ved e-mail af 29. september 2012 har AA indbragt ejendomsmægler Matthias Ohm Krøyer for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Den 19. juni 2013 blev der i sag 194-2012 AA mod Ejendomsmægler Matthias Ohm Krøyer H.C. Ørsteds Vej 23 1879 Frederiksberg C afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 29. september 2012 har AA indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0116 li. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0116 li. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Laurits Iversen og Per Sloth Nielsen v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget.

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Thomas Ottesen, Hans Skovgaard & Carsten Jørgensen v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 259 2014 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC v/bb afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23. januar 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2016 blev der i sag 319 2015-7960 AA mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed KBH Mæglerne [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 2. juli 2015 har AA indbragt BB og

Læs mere

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Jørn Friis Hansen Rysensteensgade 16, 2 1564 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har overtrådt forbuddet mod dobbeltrepræsentation i

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. WEBM2 A/S Sundsholmen 14 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 22. juni 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om klager har krav på at få forrentet indklagedes afregningsbeløb, når indklagede ikke straks

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 196-2012 HH og NN mod Ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9780 Løkken og Ejendomsmæglerfirmaet Bredvig Søndergade 27 9780 Løkken afsagt sålydende Kendelse Ved klage

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Lars Hyldgaard Sallinggade 2 7800 Skive Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udleveret en ikke gyldig tilstandsrapport

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Palle Schultz Jensen og Morten Nancke Rugårdsvej 260 5210 Odense NV Nævnet har modtaget klagen den 16. november 2012.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Sven Øvre Storegade 17 4550 Asnæs Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstilling og købsaftale har givet

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE (Klager) ctr. EDC Mæglerne Søndersø ApS Odensevej 16 5471 Søndersø Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde, herunder ikke

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. april 2013 blev der i sag 189-2012 KK og MM mod Ejendomsmægler AA v/advokat LL afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 7. august 2012 har KK og MM indbragt ejendomsmægler AA for Disciplinærnævnet

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Ejby ApS og statsaut. ejendomsmægler MDE Per E. Hansen v/advokat Annette With Sørensen Københavnsvej 13 B 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0243 UL/bib. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. Poul Erik Bech A/S Godthåbsvej 117 2000 Frederiksberg

Klagerne. J.nr. 2011-0243 UL/bib. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. Poul Erik Bech A/S Godthåbsvej 117 2000 Frederiksberg 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Poul Erik Bech A/S Godthåbsvej 117 2000 Frederiksberg Nævnet har modtaget klagen den 14. november 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2016 blev der i sag 322 2015-9432 AA mod Ejendomsmægler Per Husballe [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed BB [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 12. august 2015 har

Læs mere

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere i forbindelse

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Jørgen Hedegaard Madsen Strandvejen 55, Lønstrup 9800 Hjørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 208-2013 AA og BB mod CC og Ejendomsmægler Camilla Jønsson og Ejendomsmæglervirksomheden DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 30. januar 2013 har AA og BB indbragt

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0171 li/bib. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. statsaut. Ejendomsmægler MDE Morten Dahl Vejgaard Torv 1 9000 Aalborg

Klagerne. J.nr. 2012-0171 li/bib. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. statsaut. Ejendomsmægler MDE Morten Dahl Vejgaard Torv 1 9000 Aalborg 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. Ejendomsmægler MDE Morten Dahl Vejgaard Torv 1 9000 Aalborg Nævnet har modtaget klagen den 3. september 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0033 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Realmæglerne Hillerød ApS Frederiksværksgade 8 3400 Hillerød

Klagerne. J.nr. 2011-0033 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Realmæglerne Hillerød ApS Frederiksværksgade 8 3400 Hillerød 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Realmæglerne Hillerød ApS Frederiksværksgade 8 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 16. februar 2011. 2 Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Klager og indklagede indgik den 9. oktober 2007 en formidlingsaftale om salg af klagers ejerlejlighed for en periode på 6 måneder.

KENDELSE. Klager og indklagede indgik den 9. oktober 2007 en formidlingsaftale om salg af klagers ejerlejlighed for en periode på 6 måneder. 1 København, den 3. december 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Steen Johansen Store Torv, 1. sal Rosengårdscentret 5220 Odense SØ Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg Nævnet har modtaget klagen den 13. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. januar 2014 I sag 202-2012 KK mod Ejendomsmægler PP og Ejendomsmæglervirksomheden AA afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 3. december 2012 har KK indbragt ejendomsmægler PP og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning og v/dansk Ejendomsmæglerforening Islands Brygge 43 2300 København S Sagen

Læs mere

Kendelse. Salgsopstillingens overskrift var: Super flot lejlighed med have og carport.

Kendelse. Salgsopstillingens overskrift var: Super flot lejlighed med have og carport. Den 7. september 2015 blev der i sag 295 2014-9433 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmægler CC og Ejendomsmæglervirksomhed DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 12. december 2014 har AA indbragt

Læs mere

Jeg formoder at de hårde hvidevarer mine døtre så i lejligheden, følger med i salget og at der ikke overtages gæld ud over købesummen.

Jeg formoder at de hårde hvidevarer mine døtre så i lejligheden, følger med i salget og at der ikke overtages gæld ud over købesummen. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Anette Uttenthal Tuborg Boulevard 12, 3 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge af, at

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Britta Stajner Kirkevej 175A 2791 Dragør

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Britta Stajner Kirkevej 175A 2791 Dragør 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Britta Stajner Kirkevej 175A 2791 Dragør Nævnet har modtaget klagen den 2. februar 2010. Klagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. John Frandsen A/S Århusvej 109 8960 Randers SØ Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

KENDELSE. Det fremgår af sagen, at klagerne henvendte sig til indklagede med henblik på at få bistand ved en handel.

KENDELSE. Det fremgår af sagen, at klagerne henvendte sig til indklagede med henblik på at få bistand ved en handel. 1 København, den 21. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Lyngby ApS Lyngby Torv 2 A 2800 Lyngby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger om en på ejendommen tinglyst

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. Annette Rønne Søndergade 6A 8500 Grenaa

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. Annette Rønne Søndergade 6A 8500 Grenaa 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Annette Rønne Søndergade 6A 8500 Grenaa Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne, som følge af at indklagede

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 29. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Dan Bendtsen v/tryg Professionelt Ansvar Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 8. februar 2012.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. Ejendomsmægler Anja Schultz-Rasmussen v/ Pro Erhvervsadvokater Esplanaden 34A, 2. 1263 København K Nævnet har modtaget klagen den 15.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.:

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.: 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. BoligRingen af 2005 ApS v/ DAHL Viborg Advokatpartnerselskab Lundborgvej 18 8800 Viborg Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2010. Klagen angår

Læs mere

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Årsberetning for 2015

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Årsberetning for 2015 Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere Årsberetning for 2015 - 2 Nævnets nedsættelse og sammensætning Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglerne blev oprettet i henhold til Lov om omsætning af fast ejendom

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 232 2013 AA og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmæglervirksomhed DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. august 2013 har AA og BB indbragt ejendomsmægler CC og

Læs mere