04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger"

Transkript

1 andelsboliger og ejerlejligheder 04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger Marts 2011

2 Leder Foreninger i fokus At drive foreningsejendomme, det vil sige ejendomme, der er ejet af ejer- eller andelsboligforeninger, er med tiden blevet mere og mere kompliceret og adskiller sig på flere områder fra driften af andre typer ejendomme. Blandt andet det forhold, at ejerne af ejendommene er direkte involveret i den daglige drift, adskiller sig fra fx investeringsejendommene. Da foreningsejendommene kræver særlig indsigt, har vi valgt at målrette vores organisation inden for områderne. På landsplan har vi oprettet afdelinger og teams, der udelukkende arbejder med enten andelsbolig- eller ejerforeninger, og gennem et målrettet fagligt setup arbejder vi for at sikre et ensartet og fagligt højt niveau hos alle, som har med administration af foreningsejendomme at gøre. Fra 1. januar i år har vi således omlagt vores organisation, så administrationen varetages i to selvstændige afdelinger en for andelsboligforeninger og en for ejerforeninger. De to afdelinger arbejder tæt sammen og varetager administrationen af foreningsejendommene på Sjælland. Udenfor Sjælland varetages administrationen af foreningsejendomme af medarbejdere, der udelukkende arbejder med enten andelsbolig- eller ejerforeninger, på vores regionskontorer i Aalborg, Aarhus og Kolding. På tværs af kontorerne har vi etableret et tværfagligt forum, der sikrer, at vi på landsplan kan trække på alle vores medarbejdere og ressourcer, når vi skal besvare spørgsmål, eller når vi skal udvikle nye processer og løsningsmetoder. Herved sikrer vi os, at al vores viden og erfaring udnyttes til at udvikle og forbedre vores ydelser til dig og din forening. Her i marts lancerer vi vores nye hjemmeside som vi præsenterer i næste nummer. Med den nye hjemmeside kan du nemmere navigere rundt og hurtigere finde svar på de spørgsmål, du måtte have. Hjemmesiden er målrettet de forretningsområder vi har, hvilket for dig betyder, at du som ejer eller andelshaver har fået din helt egen hjemmeside. Den nye hjemmeside vil være en platform for dialog mellem dig og os, men du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os på telefon eller mail. Vi håber, at du tager godt imod den nye hjemmeside. Har du kommentarer eller forslag til os om emner til Entré eller forslag i almindelighed, hører vi meget gerne fra dig. God læselyst. Lars Carl Gruby afdelingsdirektør Leder 3 Det travle forår 4 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 6 Hvem skal være dirigent på generalforsamlingen? 8 Den gyldige beslutning 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 12 Giv ejendommen et forårstjek 14 Vi har en plan Andelsboligforeninger med vedligeholdelsesplan er mest populære 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse 21 Et realistisk budget viser vejen 22 Kort nyt 23 Brevkassen 2 Entré

3 Lars Carl Gruby, afdelingsdirektør Det travle forår Vi opfordrer dig - til at deltage på den ordinære generalforsamling og til aktivt at tage del i foreningens beslutninger og liv. Din deltagelse er vigtig for at sikre en bred dialog om de beslutninger, der skal tages, og din stemme er særdeles vigtig. Den giver beslutningerne tyngde, og er med til at give bestyrelsen et bedre grundlag for at træffe beslutninger i løbet af året. 750 generalforsamlinger I dette første nummer af Entré i 2011 sætter vi fokus på den ordinære generalforsamling. Under den ordinære generalforsamling, der typisk afholdes inden udgangen af april måned, lukkes det gamle regnskabs- og driftsår og et nyt åbnes. Under den årlige ordinære generalforsamling tager medlemmerne stilling til de allervigtigste forhold vedrørende foreningens drift, fx godkendelse af årsregnskabet, vedtagelse af budget og valg af bestyrelse, der påtager sig ansvaret for foreningens virksomhed frem til den næste ordinære generalforsamling. For andelsboligforeninger er beslutningen om andelsværdiens maksimale størrelse i det næste år også temmelig vigtig. Det er ikke alene de vigtige beslutninger, der gør den ordinære generalforsamling til foreningens omdrejningspunkt. Det er også her, medlemmerne har mulighed for at lære hinanden bedre at kende og Vi administrerer samlet ca. 850 ejerog andelsboligforeninger i hele landet. Heraf afholder 750 foreninger ordinær generalforsamling i løbet af årets første 4-5 måneder. træffe aftaler om sociale aktiviteter o. lign. På den måde opstår der et fællesskab i foreningen. I dette nummer har vi valgt at fokusere på generalforsamlingen. Vi har valgt at bringe artikler om bestyrelsen, dirigentens rolle og om hvordan generalforsamlingen træffer beslutninger, men vi har særligt valgt at fokusere på generalforsamlingens beslutninger om foreningens økonomi. Entré

4 Lars Carl Gruby, afdelingsdirektør Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet I forlængelse af at vi i februar 2010 overtog Kuben Ejendomsadministration A/S, har vi fra årsskiftet besluttet at placere alle vores aktiviteter under Dan-Ejendomme as. Som nævnt i lederen har vi samtidig formelt implementeret den organisation for administration af foreningsejendomme, som vi har arbejdet på at opbygge siden sommeren Med den størrelse, vi har fået inden for administration af foreningsejendomme, har vi nu mulighed for at fokusere direkte på administration af henholdsvis ejerforeninger og andelsboligforeninger. Med den kompleksitet, der er kommet på særligt foreningsområdet, er det vores opfattelse, at denne fokusering er nødvendig, hvis vi skal levere en administration på det høje faglige niveau, som vi stiler efter, udtaler adm. direktør i Dan-Ejendomme as, Henrik Dahl Jeppesen. Ejendomsadministration er en mangeartet og kompliceret virksomhed At ejendomsadministration er omfattende og indebærer mange tilbagevendende opgaver over året har vi på vores nye hjemmeside illustreret med et såkaldt årshjul, som du kan se på modsatte side. Til artiklen her har vi valgt at bruge et årshjul for en andelsboligforening som eksempel. Med det at administrere en forening og den ejendom, som er foreningens primære aktiv, følger hele tiden nye opgaver, der skal løses. Opgaver der kræver, at man som administrator hele tiden har opdateret viden og opdaterede værktøjer inden for lejeloven, boligreguleringsloven, andelsboligloven, skattelovgivningen, osv.. Når én opgave er løst, står den næste opgave for døren, og desværre er det ikke altid, at man kan løse en given opgave på samme måde, som man gjorde sidste gang. Stadig større krav til administrator Fra år til år kommer der nye opgaver til, som skal løses af administrator. Samtidig må det erkendes, at kunderne stiller større og større krav til administrator og til kvaliteten af det arbejde, der leveres. Samlet set må det erkendes, at udfordringerne ikke er blevet mindre for udbyderne af ejendomsadministration, og med indførelsen af moms på ejendomsadministration fra 1. januar 2011, er kravene til ejendomsadministrator blevet yderligere skærpet. Kunderne stiller forståeligt nok større og større krav til vores professionalisme og faglighed de vil have noget for pengene. I den forbindelse er prisen på vores ydelser naturligvis vigtig. Vi tror imidlertid, at det er vigtigt at fastholde fokus på kvaliteten af de ydelser, vi leverer til kunden, da det er gennem høj kvalitet og faglighed, vi tilfører vores kunder værdi i dagligdagen, udtaler Henrik Dahl Jeppesen. Vi arbejder løbende og målrettet med udviklingen af de ydelser, vi leverer til vores kunder, ligesom vi til stadighed kritisk udvikler systemer, der kan hjælpe med til at sikre, at frister og krav til indholdet af de administrative opgaver, vi løser, overholdes og bevarer et meget højt fagligt niveau, slutter Henrik Dahl Jeppesen. 4 Entré

5 Opfølgning på vedligeholdelsesarbejder baseret på budget Varsling vedrørende antennebidrag Regnskabsafslutning Koordination med revisor Lukning og opgørelse af bestyrelsens kontantkasse Aftaler vedr. regnskabsmøde og ordinær generalforsamling året efter Offentliggørelse af offentlig ejendomsvurdering (1/3) Bestilling af valuarvurdering Pristalsregulering af erhvervsleje Overvejelser om eventuel omlægning af lån (gældspleje) Indkaldelse til ordinær generalforsamling Budgetopfølgning (2) Varmeregnskab udsendes Ny offentlig ejendomsvurdering (1/10) Okt. Sept. Nov. Dec. Jan. Andelsbolig Bestyrelse Febr. Marts April Regnskabsmøde Regnskab og budget på plads Varsling af skatter og afgifter for lejerne Vandregnskab udsendes Aug. Juli Juni Maj Ordinær generalforsamling Varsling af omkostningsbestemt leje for lejerne Referat fra ordinær generalforsamling regulering af boligafgifter Budgetopfølgning (1) Ovenstående årshjul illustrerer de faste opgaver og aktiviteter, der skal varetages af administrator over året i forhold til foreningen, bestyrelsen, andelshaverne og lejerne. At opgaverne og aktiviteterne er opstillet som et hjul viser, at de gentager sig fra år til år. På vores hjemmeside - dan-ejendomme.dk - er opstillet et tilsvarende årshjul for ejerforeninger. Entré

6 Per Holm, afdelingsdirektør Hvem skal være dirigent på generalforsamlingen? Det er tid for ordinær generalforsamling i størstedelen af landets ejer- og andelsboligforeninger. Hvordan kan en generalforsamling forløbe, så både bestyrelse og medlemmer føler, at det har været en god oplevelse? En af betingelserne er helt sikkert, at generalforsamlingen ledes af en kompetent dirigent. Typisk er det bestyrelsen, der foreslår, hvem der skal være dirigent. Det er derfor vigtigt, at bestyrelsen forinden sikrer sig, at den person, som foreslås, er indforstået med at påtage sig opgaven. Dirigentrollen Når bestyrelsen skal pege på en kandidat, er det væsentligt, at tænke på, hvilke opgaver det er, dirigenten skal løse. Uanset om foreningen er lille eller stor, om dagsordenen er kompliceret eller ej, og om der kan være eventuelle konflikter mellem foreningens medlemmer, er det vigtigt, at bestyrelsen er sikker på, at dirigenten kender sin rolle. Dirigenten skal først og fremmest være bekendt med foreningens vedtægter og de tilhørende afstemningsprocedurer og være klar over, at denne position kræver en fuldstændig neutral optræden, som betyder, at pågældende ikke selv får mulighed for at udtrykke sin mening om dagsordens punkter. Personlig gennemslagskraft Dirigenten skal kunne udtrykke sig klart og tydeligt, være god til at samle op på medlemmernes meninger og sammenfatte disse, kunne afslutte en debat, når der ikke fremkommer nye holdninger og i øvrigt udvise en passende autoritet. Men naturligvis er det også vigtigt, at dirigenten kan tilpasse sig den aktuelle situation. In- eller ekstern dirigent? Når dirigenten skal udpeges, kan generalforsamlingen enten beslutte at udpege et medlem af foreningen, eller vælge at udpege en ekstern kandidat, fx en advokat eller foreningens ejendomsadministrator. Langt de fleste foreninger har en fast tradition for hvem, der skal lede generalforsamlingen. Det er vigtigt at valget af dirigent træffes med omhu og under hensyn til de nævnte forhold. Vores administratorer er klædt på til at varetage dirigenthvervet på foreningens generalforsamling, og er forberedt til at varetage opgaverne som dirigent, når de møder til generalforsamlingen. Ved at vælge administrator som dirigent får foreningen en neutral og professionel mødeleder, der kan medvirke til at generalforsamlingen forløber både konstruktivt og positivt. En del af ydelsen For nogle foreninger er vores deltagelse som dirigent indeholdt som en delydelse i administrationsaftalen. Andre foreninger med knap så omfangsrige administrationsaftaler skal, hvis de vælger os som dirigent, betale honorar. Et par gode råd Gennem de senere år har vi oplevet, at nogle foreninger vælger et medlem af foreningen til at lede den ordinære generalforsamling. Det er der ikke noget galt i, men før du stiller op som dirigent, er det vigtigt, at du ved, hvad hvervet indebærer. 6 Entré

7 Det er ærgerligt ikke at kunne give sit besyv med, når man er valgt som dirigent. For det betyder blandt andet, at man skal være neutral og ikke udtrykke sin mening i forhold til de emner, der bliver behandlet på generalforsamlingen. Det er vores erfaring, at det indimellem har været en kedelig opdagelse for nogle af de medlemmer, der er blevet valgt til hvervet. Søren Stenstrop, regionsdirektør Dirigenten har det overordnede ansvar for at lede forsamlingen, og for, på en rolig og saglig måde, at sørge for, at dagsordenen bliver overholdt og at sikre, at de nødvendige beslutninger bliver taget. Ret og pligt Derudover har dirigenten ret og pligt til at afgøre de tvister, som kan opstå undervejs. Hvis der opstår tvivl om, hvordan vedtægterne skal fortolkes, eller om hvordan en afstemning skal gennemføres, er det dirigenten, der i sidste ende må træffe en afgørelse. En dirigents rolle er med andre ord ligesom fodbolddommerens, som undervejs træffer afgørelser om forløbet af kampen, og hvis afgørelse ikke står til at ændre. Derfor har du som dirigent en vis magt under generalforsamlingen. Men med ret følger også pligt. Og i denne sammenhæng er pligten at kende spillets regler og at være upartisk og neutral i forhold til de emner, der bliver behandlet på generalforsamlingen. Du bør derfor ikke være part i sager, der skal drøftes. Medlemmernes tillidsmand Dirigenten bliver valgt af generalforsamlingen og er derfor generalforsamlingens tillidsmand. Selv om dirigenten måtte blive foreslået af bestyrelsen og har et formøde med et eller flere bestyrelsesmedlemmer forud for generalforsamlingen, er det vigtigt, at dirigenten gør sig klart, at pågældende ikke er bestyrelsens repræsentant. Derfor anbefaler vi også, at du ikke påtager dig hvervet som dirigent, hvis du er medlem af bestyrelsen. Ro og orden For at sikre ro og orden kan dirigenten gøre brug af forskellige midler, fra at påtale uønsket opførsel til at udvise personer fra generalforsamlingen. I sidste ende kan dirigenten nedlægge hvervet, hvis denne ikke ønsker at gennemføre generalforsamlingen under de givne forhold. Det afgørende er, at dirigenten er aktiv i sin mødeledelse. Er der nogen i forsamlingen, der modsat føler, at dirigenten overtræder sine beføjelser eller anvender en forkert eller uhensigtsmæssig fremgangsmåde ved afstemninger osv., kan de altid bede om ordet og stille det, man kalder spørgsmål til proceduren. I sidste ende kan forsamlingen sætte dirigenten fra hvervet og vælge en anden. Vil du vide mere - Så klik ind på vores hjemmeside og læs mere om generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed. Du kan naturligvis også, som altid, ringe til os, hvis du har spørgsmål. Entré

8 Charlotte Olsen, jurist Den gyldige beslutning Hvordan er det lige generalforsamlingen træffer en gyldig beslutning? Svaret er kort fortalt, at forslaget skal være veldokumenteret, der skal være tilstrækkeligt fremmøde på generalforsamlingen, og flertallet skal stemme for forslaget. I artiklen Det gode forslag fra Entré, marts 2010, skriver vi nærmere om kravene til et forslag. Essensen er, at forslaget skal indeholde alle nødvendige oplysninger, så det enkelte medlem kan tage stilling til dets formål, positive og negative sider, økonomi, tidshorisont mv. Under generalforsamlingen beder dirigenten som oftest forslagsstilleren motivere for forslaget, mens bestyrelsen og de øvrige medlemmer har mulighed for at stille uddybende og måske kritiske spørgsmål. Dirigenten beslutter, hvornår debatten skal afsluttes, og forslaget sættes til afstemning. Fremmøde I en del andelsboligforeninger, og i meget få ejerforeninger, skal et vist antal medlemmer være mødt op på generalforsamlingen for, at selve generalforsamlingen er beslutningsdygtig. Typisk er kravet, at minimum 1 /5 af medlemmerne skal være til stede. Hvor mange medlemmer, der skal møde for, at generalforsamlingen kan træffe endelig beslutning om forslag, afhænger af, om et forslag skal vedtages med simpelt flertal, kvalificeret flertal eller endog ved enstemmighed. Simpelt flertal I vedtægterne fremgår det med hvilket flertal, et forslag skal vedtages. Langt de fleste forslag kan vedtages med simpelt flertal. Det betyder, at flertallet skal stemme for forslaget. Her er der ikke krav til, hvor mange, der skal møde op på generalforsamlingen bortset fra kravet om minimumsfremmøde i nogle foreninger. Almindelig drift De forslag, som sædvanligvis kan vedtages med simpelt flertal, er de beslutninger, som vedrører den almindelige drift af foreningen og ejendommen det kan fx være beslutninger om budget, regnskab, valg til bestyrelsen, almindelige vedligeholdelsesarbejder og husorden. Det er som udgangspunkt altså ikke afgørende om forslaget koster mange penge. Det afgørende er, om beslutningen vedrører den almindelige drift. Er du i tvivl, om hvorvidt en beslutning om fx reparation af facade, elevator og tag kan betragtes som almindelig drift, anbefaler vi, at du læser vedtægterne igennem for at se, om der er særlige regler. Kvalificeret flertal Er der til gengæld tale om vedtægtsændringer, væsentlige forandringer af fælles bestanddele, salg af ejendommen eller nyt andelsindskud, skal forslaget vedtages med kvalificeret flertal. I nogle foreninger betyder kvalificeret flertal, at 3 /4 af alle medlemmer skal stemme for forslaget, i andre foreninger er det 80%. Mulighederne er mange og vil fremgå af vedtægterne. I henhold til normalvedtægten, som en del foreninger følger på dette punkt, betyder kvalificeret flertal, at 2 /3 af medlemmerne skal stemme for forslaget. Møder 2 /3 af medlemmerne ikke op på generalforsamlingen, men stemmer 2 /3 af de fremmødte for forslaget, kan forslaget vedtages på en ny generalforsamling, hvis 2 /3 af medlemmerne stemmer for, uanset, hvor mange der er mødt op. Væsentlige forandringer Væsentlige forandringer eller fornyelse af fælles bestanddele, der ikke kan betragtes som almindelig vedligeholdelse, kan fx være opførelse af nye bygninger og bygningsinstallationer samt større byggeprojekter. Større byggeprojekter kan fx være etablering af altaner, solenergianlæg, fælles gårdanlæg, dørtelefonanlæg samt indretning af uudnyttede loftsrum mv. I nogle andelsboligforeninger skal forslag vedtages med kvalificeret flertal, hvis de medfører en væsentlig stigning i boligafgiften - også selv om der blot er tale om almindelig vedligeholdelse. Vi anbefaler, at du læser vedtægterne igennem for at se, om der er særlige regler. Enstemmighed I meget sjældne tilfælde skal et forslag vedtages ved enstemmighed. En generalforsamling kan ikke gøre indgreb i det enkelte medlems velerhvervede rettigheder eller kontraktmæssige ret, medmindre alle medlemmer er enige om forslaget. Det kræver enstemmighed at ændre den indbyrdes omkostningsfordeling eller stemmeret, at pålægge andelshaverne / ejerne en vedligeholdelsesudgift, der før påhvilede foreningen, eller ændre forde- 8 Entré

9 Hvad betyder det Simpelt flertal: Mere end 50% Kvalificeret flertal: 66,66% (2/3) Enstemmighed: 100% lingstallene, medmindre de er åbenbart urimelige. Vær opmærksom på, at de her nævnte regler om enstemmighed ikke fremgår af vedtægterne. Kravet om enstemmighed kommer af den almindelige foreningsret, som kan uddrages af domstolsafgørelser, lov om ejerlejligheder og af sædvaner. Det er dirigenten, der på baggrund af foreningens vedtægter afgør med hvilket flertal, forslaget skal vedtages. Afstemning Allerede inden forslaget motiveres og debatteres oplyser dirigenten, med hvilket flertal forslaget kan vedtages. Dirigenten konstaterer, om der er tilstrækkelig fremmøde, hvilket alene vil være et spørgsmål ved afstemning efter kvalificeret flertal eller enstemmighed. Forslaget sættes herefter til afstemning og det er dirigenten, som afgør, om afstemningen skal ske skriftligt eller ved håndsoprækning. I andelsboligforeninger har hvert medlem én stemme. I ejerforeninger stemmer medlemmet i henhold til fordelingstal. Der er dog en del ejerforeninger, hvor kravet til kvalificeret flertal er, at både 2 /3 i henhold til fordelingstal og efter antal, skal stemme for dette for at undgå, at ejere med meget store lejligheder har for stor indflydelse. Vil du vide mere Har du spørgsmål eller punkter, du gerne vil have uddybet, er du velkommen til at kontakte Charlotte Olsen, jurist, tlf / Dirigenten kan enten selv optælle stemmerne, eller udpege en eller flere stemmetællere. Dirigenten afslutter behandlingen af forslaget med at konstatere, om forslaget er vedtaget eller ej. Entré

10 Per Holm, afdelingsdirektør Bestyrelsens funktion og arbejde Gennem de senere år har vi erfaret, at foreningsmedlemmer kan være lidt usikre på, hvad det vil sige at sidde i en bestyrelse, hvor meget tid, der skal bruges, og hvor ofte der afholdes bestyrelsesmøder. Det vil vi naturligvis gerne medvirke til at kaste lys over, så her gennemgår vi i hovedtræk en bestyrelses funktion og arbejde. Hvem kan vælges Først og fremmest fremgår det normalt af foreningens vedtægter, hvem der kan vælges, og hvilke poster som skal være i bestyrelsen. Almindeligvis er det kun foreningsmedlemmer, der kan vælges til bestyrelsen. Bestyrelsens funktion Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen til at lede foreningen året igennem. Bestyrelsen skal derfor være loyal over for de beslutninger, generalforsamlingen træffer og de retningslinjer generalforsamlingen pålægger bestyrelsen. Bestyrelsens vigtigste opgave er at varetage foreningens daglige drift. Herudover skal bestyrelsen varetage gennemførelsen af generalforsamlingens beslutninger, ligesom bestyrelsen skal formulere forslag til tiltag og beslutninger, som kan blive behandlet på kommende generalforsamlinger. Det kan være en god idé at bestyrelsesmedlemmerne uddelegerer opgaverne mellem sig, så bestyrelsesarbejdet ikke kommer til at fylde for meget i den enkeltes dagligdag. Aktiviteter på foreningens ejendom Det er naturligt, og ofte nødvendigt, at der foretages vedligeholdelse og fornyelse på foreningens ejendom. Der er i praksis bestyrelsen, der står for den praktiske udførelse af generalforsamlingens beslutninger, og det er bestyrelsens opgave at sikre, at generalforsamlingens beslutninger ikke er i strid med vedtægterne, jf. også artiklen Den gyldige beslutning. Der kan være tilfælde, hvor gamle formuleringer i vedtægterne kan hindre nødvendige beslutninger vedrørende ejendommen. I disse tilfælde, må bestyrelsen tage initiativ til at vedtægterne moderniseres. Bestyrelsens arbejde Det er en god idé, hvis bestyrelsen allerede fra starten af bestyrelsens samarbejdsperiode afklarer, hvilke opgaver medlemmerne hver især kan påtage sig, og at bestyrelsen formulerer interne regler for dens arbejde. Bestyrelsen er ikke alene om dette arbejde. Det kan være en stor fordel, at bestyrelsen samarbejder tæt med os og med foreningens byggetekniske rådgiver, revisor og eventuelt med foreningens vicevært om blandt andet, at sikre: Foreningen ledes i overensstemmelse med vedtægterne. Gennemføre de beslutninger, der er truffet på generalforsamlingen. Overholde foreningens vedtægter. Huske at være medlemmernes repræsentant. Løbende tilsyn med ejendommens drift og vedligeholdelse. Der føres korrekt regnskab for ejendommens udgifter i overensstemmelse med foreningens budget. På den måde bliver arbejdsmængden delegeret ud på flere fagligt kompetente hænder. Særlige opgaver i andelsboligforeninger I andelsboligforeninger har bestyrelsen særlige opgaver i forbindelse med køb og salg af andelsboliger. 10 Entré

11 Som du kan læse andetsteds i magasinet, foregår der en masse ting under den ordinære generalforsamling i en ejer- eller andelsboligforening. En af de vigtige beslutninger er valg og sammensætning af bestyrelsen, som skal lede foreningen året igennem. Kursus Vi gennemfører i løbet af efteråret 2011 et kursus for nye bestyrelsesmedlemmer. Det kan du læse mere om i næste nummer. Bestyrelsen skal ifølge vedtægterne godkende køberen af andelslejligheden og overdragelsesaftalen herunder pris og vilkår. Det kan særligt i store foreninger være en tidskrævende opgave samt en opgave, som fordrer teknisk, juridisk og økonomisk indsigt. Derfor har de fleste af de foreninger, der administreres af os, valgt at lade vores vurderingsfolk, som har bred byggeteknisk baggrund og kendskab til byggelovgivningen, udføre vurderingen, hvor eventuelle fejl og mangler og forbedringer værdiansættes. Ofte har bestyrelserne også valgt at lade os udfærdige de juridiske dokumenter samt sørge for de fornødne økonomiske transaktioner for en handels gennemførelse. Bestyrelsens ansvar Tør jeg påtage mig det ansvar, det er at blive bestyrelsesmedlem? Det spørgsmål er der sikkert mange potentielle bestyrelseskandidater, der stiller sig selv. Og naturligvis skal du stille dig selv det spørgsmål, for vi har alle et personligt ansvar for de ting, vi gør. Når du skal tage stilling til om du skal stille op til bestyrelsen, er det en god idé at spørge de nuværende bestyrelsesmedlemmer, om hvem der varetager, og har ansvar for hvilke opgaver. Generelt er du som bestyrelsesmedlem selv ansvarlig for at blive informeret om alle relevante forhold og indhente oplysninger til brug for beslutninger eller udførelse af opgaver i bestyrelsen. Dette bør imidlertid ikke afskrække nogen fra at gå ind i bestyrelsesarbejdet. Det vigtigste er at være åben for samarbejde og at bruge sin sunde fornuft. Kræver det meget arbejde? Vi bliver ofte spurgt om, hvor meget tid man skal bruge og hvor ofte der afholdes bestyrelsesmøder. Det er svært at sige noget generelt om hvor meget tid der går til bestyrelsesarbejdet, for det kommer an på flere forhold bestyrelsens sædvaner og ønsker, ejendommens størrelse og på om der fx er igangværende byggeprojekter, som kan være tidskrævende. Nogle bestyrelser holder månedlige møder, mens andre mødes færre gange og fx benytter de elektroniske muligheder der er for at kommunikere og for at afstemme beslutninger. Bestyrelsesansvarsforsikring Næsten alle de foreninger, vi administrerer, har tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring. I er meget velkomne til at kontakte os for at sikre jer, at foreningen er omfattet af en sådan ordning. Derfor bestyrelsesarbejde Det er spændende at få indflydelse på sin forenings drift og vedligeholdelse. Ved at gå ind i bestyrelsesarbejdet får du mulighed for at påvirke beslutningsprocessen. Du kan således få indflydelse på små og store projekter som udskiftning af vinduer eller tag, og det kan være indkøb af nye legeredskaber, indretning af gård/ have eller du kan måske være med til at udbygge/styrke det sociale fællesskab i din forening ved at arrangere havedag eller sommerfest. Det er vores erfaring, at der i de fleste bestyrelser er et godt samarbejde. Som regel har bestyrelsesmedlemmerne de samme interesser i, at ejendommen fungerer godt og er vel vedligeholdt og ikke mindst i at styre udgifterne til ejendommens drift på en måde, der gør det attraktivt og økonomisk holdbart at bo i foreningen. Entré

12 Helene Tjellesen, marketing- og kommunikationskonsulent Giv ejendommen et forårstjek Med sommerens regn- og tordenskyl i horisonten, er det nu, ejendommen har behov for et grundigt servicetjek. Rens tagrenden, fjern blade og skidt fra afløb, nedgange og lyskasser og sørg for, at vandet kan løbe væk fra bygningen. 12 Entré

13 5 gode råd Tjek regelmæssigt taget for løse tagsten og utætheder. Hold tagrender, af- og nedløb fri hele året. Hold lyskasser og nedgange fri for blade og skidt hele året. Tjek utætheder omkring vinduer og døre. Sørg for at terrænet falder væk fra bygningen. Du kan læse mere om vedligeholdelsesplanen og dens fordele på de følgende sider. Statistikker fra Codan Forsikring viser, at vejrets humørsvingninger er skyld i over 60% af de skader, som vi danskere oplever på vores ejendom. Hele seks ud af ti vejrskader skyldes regn, slud og sne, mens storm tegner sig for mere end hver femte skadesanmeldelse. De resterende 15% af skaderne opstår som følge af lyn eller kortslutninger. Køligt forår dmi.dk oplyser, at når vi har en kold vinter, har foråret en tendens til at starte køligt. Det betyder at der er en lavere risiko for kraftige byger de byger der som oftest er skyld i de største problemer. Det burde alt andet lige give lidt ekstra tid til at forårstjekke bygningen i år. Tommelfingerregler Især to tommelfingerregler er vigtige at huske, når ejendommen skal forårstjekkes: Vandet skal kunne komme væk fra bygningen, og vandet må ikke komme ind i bygningen. Huskes de to råd, er ejendommen godt rustet til at modstå mange millimeter nedbør. Der skal handles Det er muligt at undgå rigtigt mange skader ved at være opmærksom på at vedligeholde ejendommen, som er foreningens største aktiv. Det er vores opfattelse, at vores foreningskunder er blevet bedre til at reagere, hvis de får mistanke om, at bygningen ikke kan holde vandet ude eller lede det væk fra ejendommen. Er der fugtpletter i kælderen? Løber tagrenden over ved regnbyger, eller er der skjolder på loftet? Det er ikke blot en interessant observation, men noget der skal handles på, fortæller Erik W. Bundesen, regionsdirektør i Dan-Ejendomme as. Vedligeholdelse sparer penge Ligesom fjernvarmeanlægget har ejendommen behov for regelmæssige servicetjek, fortsætter han. Det vil vi naturligvis gerne hjælpe til med, for der er rigtigt mange penge at spare. Løbende vedligehold sikrer som minimum ejendommens værdi og øger brugsværdien. Det giver tilfredse beboere. Derfor er det fornuftigt at få tjekket taget for løse tagsten og utætheder, mens tagrender og afløb, nedgange og lyskasser skal renses fri for blade, grene og skidt. Er der sket sætninger i terrænet (skred/opbrud), kan det skyldes et defekt kloaksystem eller et svigt i drænforholdene rundt om bygningen. Disse skader skal naturligvis udbedres hurtigst muligt. En 5- eller 10-årig vedligeholdelsesplan er et yderst anvendeligt styringsredskab, der skaber overblik over ejendommens tilstand og behov for vedligeholdelsesarbejder. Planen giver mulighed for udjævning af udgifter over en årrække og justeres løbende i samarbejde med foreningens ønsker og behov, forklarer Erik W. Bundesen. Der er også fornuftigt at gennemgå vinduerne. Er malingen skallet af, skal det overvejes at male dem. Er fugen rundt om vinduerne defekt eller sidder fugerne ikke fast, skal disse hurtigst muligt eftergås og repareres. Samtidigt er det en god idé at efterspænde løse hængsler og give dem lidt olie. Afslutningsvis opfordrer han de foreninger, som endnu ikke har fået udarbejdet en vedligeholdelsesplan, til at få det gjort hurtigst muligt. Vi er kun en opringning væk, og det er hjælp til selvhjælp. Entré

Farvel Kuben Bo og goddag Entré

Farvel Kuben Bo og goddag Entré Farvel Kuben Bo og goddag Entré andelsboliger og ejerlejligheder 03 Sammen er vi stærkere 16 Nedsæt energiforbruget 22 Energistyring er sund fornuft og god økonomi MARTS 2010... en del af Dan-Ejendomme

Læs mere

06 Fokus på kundetilfredshed

06 Fokus på kundetilfredshed 27 november 2011 04 Hvem kan få boligydelse? 06 Fokus på kundetilfredshed 14 Da skybruddet ramte Vi gennemgår på læseropfordring de vigtigste betingelser for at få boligydelse, når man er pensionist..

Læs mere

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser juni 2011 Leder Vi lytter til dig Velkommen til endnu en udgave af beboermagasinet

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?..

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?.. FORENINGSEJENDOMME PRODUKT KATALOG Indhold ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1 Hvad er en andelsboligforening? side 6 Skal du købe andelsbolig?.. side 8 Skal du sælge andelsbolig?.

Læs mere

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010 andelsboliger og ejerlejligheder 03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark November 2010... en del af Dan-Ejendomme as Leder Ordentlighed

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

6 Kender du nogen der mangler en bolig?

6 Kender du nogen der mangler en bolig? 21 SEP TE MBER 2010 4 Ordentlighed også når vi vælger leverandører Læs mere om vores forretningsadfærd og -politik. 6 Kender du nogen der mangler en bolig? Så er boligportalen www.findbolig. nu et godt

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

Vand- og varmeregnskab - krav og form

Vand- og varmeregnskab - krav og form 17 oktob er 2007 03 Etiske normer i ejendomsadministration Ejendomsforeningen Danmark har besluttet at sætte fokus på etik men hvad betyder det for os som administrator og dig som lejer? 06 Planlægning

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

4 Hovedstadsområdet nær druknet

4 Hovedstadsområdet nær druknet 23 OKTOBER 2011 3 Hver sjette lejer uden indboforsikring Ved du, hvilken kæmperegning du kan risikere at stå med, hvis du ikke er forsikret? 4 Hovedstadsområdet nær druknet I juli i år blev hovedstadsområdet

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Den 21. april 2015 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Den 24. april 2014 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Se det store program. Formanden har en plan. Fællesskab og friværdi. Her er dine naboer

Se det store program. Formanden har en plan. Fællesskab og friværdi. Her er dine naboer FREMTIDENS ANDELSBOLIG Fremtidens Andelsbolig 2014 / 1 September 2014 2014 Andelsboligmessen Fremtidens Andelsbolig ABF byder dig velkommen i Odense Congress Center Lørdag d. 25. oktober 2014 ÅRETS ANDELSBOLIGMESSE

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

nr. 3 SEPTEMBER 2012 nyt Kom an Urimelige Kommunikation i andelsboligforeningen

nr. 3 SEPTEMBER 2012 nyt Kom an Urimelige Kommunikation i andelsboligforeningen nr. 3 SEPTEMBER 2012 nyt magasinet for andelshavere ANDELSLIV Kom an Skybrud FOKUS Urimelige REGLER FOR BOLIGYDELSE TEMA Kommunikation i andelsboligforeningen 1 leder Boligydelse en ommer! "ABF forudser,

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

BYGHERREN HÅNDVÆRKERE. Andelsboligforeninger vælger private valuarer. VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst

BYGHERREN HÅNDVÆRKERE. Andelsboligforeninger vælger private valuarer. VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst BYGHERREN - et magasin fra Gratisbyggetilbud.dk OKTOBER 2007 HÅNDVÆRKERE Nu er det slut med at ringe forgæves! VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst Andelsboligforeninger vælger

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst Øg værdien af dine renteudgifter Brugte anparter - marked i vækst Nr. 2 juni 2012 www.habrofinansgruppen.dk 1 2 Velkommen Kære læser. Nu nærmer sommerferien sig med hastige skridt. For mange K/S-investorer

Læs mere

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Afgangsprojekt. HD-Finansiel rådgivning Udarbejdet af Jette Sønderby Forår 2012. Copenhagen

Læs mere

Forord ved. Landsformand. Indhold. Hans Erik Lund

Forord ved. Landsformand. Indhold. Hans Erik Lund Beretning Indhold En grønnere hverdag... 3 Energimærkning... 3 Evaluering af ordningen... 3 Inspiration og viden om grønne tiltag... 4 Et grønnere og sundere sekretariat... 4 Reduktion af papirforbrug...

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere