SURVEY BLANDT FLEKSJOB- AMBASSADØRER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SURVEY BLANDT FLEKSJOB- AMBASSADØRER"

Transkript

1 Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 100 Offentligt SURVEY BLANDT FLEKSJOB- AMBASSADØRER Projekt Rådgivning til virksomheder om fleksjobansatte med psykiske lidelser Kunde Psykiatrifonden Dato Fra RMC Rambøll har i perioden 31. marts 2014 til 9. april 2014 gennemført en survey blandt fleksjobambassadører. Formålet har været at afdække fleksjobambassadørernes kendskab til samt anvendelse af Psykiatrifondens rådgivningstilbud. Formålet har ligeledes været at afdække, hvilke udfordringer fleksjobambassadørerne oplever i forbindelse med at få personer med psykiske lidelser ansat i fleksjob herunder om de eksempelvis mangler viden om specifikke diagnoser. Spørgeskemaet er indledningsvis distribueret til 408 respondenter. Heraf var der 91 respondenter, som det ikke var muligt at levere spørgeskemaet til på den oplyste mailadresse eller som viste sig at være udenfor målgruppen. Som det fremgår nedenfor af tabel 1 er spørgeskemaundersøgelsen gennemført med en svarprocent på 53 pct. Tabel 1: Afrapportering af stikprøve og svarprocent Pct. af nettostikprøve Stikprøve Udenfor målgruppe 91 NETTOSTIKPRØVE Ikke gennemført Ufuldstændig Gennemført SVAR FRAFALD Dette notat bygger på de 167 gennemførte besvarelser. 1/10 Rambøll Management Consulting A/S CVR NR

2 1. Baggrundsoplysninger Som det fremgår af figur 1 er langt størstedelen af respondenterne ansat som fleksjobambassadører på fuldtid, mens en mindre del er ansat på deltid. Hver femte af respondenterne ansat som virksomhedskonsulent. Figur 1: Respondenternes stillingsbetegnelser 8 65% Fleksjobambassadør, deltid Fleksjobambassadør, fuldtid Sagsbehandler Virksomhedskonsulent (n = 167) Der er betydelig forskel på, hvor meget psykiske lidelser fylder i fleksjobambassadørenes dagligdag. Som det fremgår af figur 2 er det kun 5 pct. af respondenterne, hvor mere end 75 pct. af sagerne drejer sig om personer med psykiske lidelser. For flertallet af respondenterne (70 pct.) udgør sager vedrørende personer med psykiske lidelser op til 50 pct. af det samlede antal sager. Figur 2: Andelen af respondenternes sager, der omfatter borgere med psykiske lidelser 5 39% % 5% Op til 25 % % % Over 75 % Ved ikke (n = 167) 2. Forudsætninger og behov for yderligere viden Den gennemførte survey viser, at respondenterne som udgangspunkt ikke opleverat have alle de rette forudsætninger til at arbejde med problemstillinger knyttet til psykiske lidelser, vejlede virksomheder om ansættelse og fastholdelse af personer med psykiske lidelser eller arbejde med personer med psykiske lidelser (figur 3). For alle tre områder er det kun 2-3 pct. af respondenterne, der vurderer, at de i meget høj grad har de rette forudsætninger. Samtidig vurderer henholdsvis 46 pct., 45 pct. og 44 pct., at de i nogen grad har de rette forudsætninger. 2/10

3 Figur 3: Respondenternes forudsætninger til at... arbejde med problemstillinger knyttet til psykiske lidelser (n = 164) vejlede virksomheder om ansættelse og fastholdelse af personer med psykiske lidelser (n = 165) 2 45% 2 arbejde med personer med psykiske lidelser (n = 165) I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ud fra denne survey tegner der sig herved et billede af, at flertallet af fleksjobambassadørerne har et behov for at udvikle deres forudsætninger i forhold til personer med psykiske lidelser. Det understøttes af, at kun 10 pct. af respondenterne vurderer, at de ikke mangler information om eller rådgivningsmuligheder overfor målgruppen, jf. figur 4. Figur 4: Respondenternes behov for information i forhold til indsatsen overfor personer med psykiske lidelser Lovgivning/ansættelsesvilkår Arbejdsopgaver og skånehensyn 1 1 Samspil med kolleger Råd og vejledning ift. præsentation af den psykiske sårbarhed/sygdom for virksomheden Den svære samtale med en borger Løsning af eventuelle problemer på arbejdspladsen Viden om, hvilke opgaver en ansat med en psykisk lidelse kan håndtere Forhold knyttet til specifikke psykiske lidelser 3 37% 5 Sikre match mellem person og virksomheden 2 Sygefravær 15% Mangler ikke information eller rådgivningsmuligheder 1 Andet (n = 167) Flertallet af respondenterne vurderer derimod, at de mangler råd og vejledning i forhold til præsentation af den psykiske sårbarhed/sygdom for virksomheden (56 pct.) og information om forhold knyttet til specifikke psykiske lidelser (54 pct.). Herefter følger respondenterne 3/10

4 behov for information om løsning af eventuelle problemer på arbejdspladsen (38 pct.) samt viden om, hvilke opgaver en ansat med en psykisk lidelse kan håndtere (37 pct.). Fem respondenter har gjort brug af svarmuligheden 'Andet' og har eksempelvis uddybet med behov for information om, hvordan man håndterer personer med manglende indsigt i deres psykiske lidelser samt en generel italesættelse af personers psykiske lidelser uden at sygdomsfiksere. Respondenterne er ligeledes blevet spurgt om, hvorvidt der er specifikke typer af psykiske lidelser eller problemstillinger, der er særligt vanskelige at håndtere, jf. figur pct. af respondenterne påpeger, at det er særligt vanskeligt at håndtere personlighedsforstyrrelser såsom skizofreni, mens 55 pct. af respondenterne fremhæver udviklingsforstyrrelser såsom ADHD, Aspergers syndrom og autisme. Endelig påpeger 47 pct. af respondenterne, at angst og fobier kan være vanskelige at håndtere. Figur 5: Bestemte typer af psykiske lidelser eller problemstillinger, der er særligt vanskelige at håndtere Angst og fobier 47% Personlighedsforstyrrelser og skizofreni 6 Stress 2 Depression 3 Udviklingsforstyrrelser 55% Ingen specifikke psykiske lidelser 1 Andet (n = 167) Respondenterne blev ligeledes stillet et åbent spørgsmål, hvor de havde mulighed for at nævne bestemte typer af psykiske lidelser eller problemstillinger, der kan være særligt vanskelige at håndtere. Her nævner flere af respondenterne, at de har særligt svært ved at håndtere personlighedsforstyrrelser oftest specifikt skizofreni samt specifikke former for udviklingsforstyrrelser såsom Aspergers syndrom, Tourettes syndrom og ADHD. Dette stemmer godt overens med resultatet fra figur 5. Det fremgår imidlertid ikke af figur 5, at flere af respondenterne ligeledes efterspørger viden specifikt om borderline. 4/10

5 3. Ansættelse af personer med psykiske lidelser Respondenterne er blevet spurgt til deres erfaringer med at ansætte personer med psykiske lidelser. Indledningsvis er respondenterne blevet spurgt om, hvilke skånehensyn de typisk oplever, at personer med psykiske lidelser har behov for. Figur 6 viser, at respondenterne vurderer, at personer med psykiske lidelser i meget høj, høj eller nogen grad oplever følgende fire skånehensyn, som de mest hyppige: Behovet for faste strukturer og rammer for arbejdet (99 pct.), behovet for et roligt arbejdsmiljø (94 pct.), muligheden for at arbejde i eget tempo eller tage ekstra pauser (95 pct.) samt fritagelse for bestemte belastende eller stressende arbejdsopgaver (93 pct.). Det mindst hyppige skånehensyn er behovet for fysiske tilpasninger på arbejdspladsen (40 pct.). Figur 6: Typiske skånehensyn blandt personer med psykiske lidelser Andre skånehensyn (n = 119) 35% 2 3 Løbende instruktion ift. arbejdsopgaver (n = 154) Fysiske tilpasninger af arbejdspladsen (n = 152) 7% 3 5 Fritagelse for belastende eller stressende arbejdsopgaver (n = 158) % Mentor/personlig assistent (n = 159) 9% Eget tempo eller ekstra pauser (n = 159) 15% 5 3 Fleksibilitet ift. mødetider (n = 156) 2 37% 25% Fleksibilitet ift. arbejdsmængde (n = 157) 15% Faste strukturer og rammer for arbejdet (n = 159) 3 45% 1 Roligt arbejdsmiljø (n = 161) % I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke/ikke relevant Respondenterne har haft muligheden for at nævne øvrige skånehensyn. Der er eksempelvis nævnt behovet for gradvis tilvænning til en ny arbejdsplads, tæt opfølgning på arbejdspladsen, rolige og regelmæssige rammer, få kolleger at forholde sig til, ingen tidspres eller stress i opgaveløsningen samt oplevelsen af accept fra de øvrige medarbejdere. 5/10 Rambøll Management Consulting A/S CVR NR

6 I tilknytning til ovenstående spørgsmål er respondenterne blevet spurgt om, i hvilken grad de oplever, at virksomhederne er villige til at imødekomme de skånehensyn, som personer med psykiske lidelser har behov for. Ifølge figur 7 oplever respondenterne generelt, at virksomhederne er villige til at imødekomme personer med psykiske lidelsers skånehensyn. Der er dog rimelig få respondenter, der oplever, at virksomhederne i meget høj grad er villige til at imødekomme skånehensynene. Men overordnet set vurderer minimum 80 pct. af respondenterne, at virksomhederne enten i meget høj, høj eller i nogen grad er villige til at imødekomme de skånehensyn, som personer med psykiske lidelser har behov for. Figur 7: Virksomhedernes villighed til at imødekomme skånehensyn Andre skånehensyn (n = 115) 15% Løbende instruktion ift. arbejdsopgaver (n = 160) Fysiske tilpasninger af arbejdspladsen (n = 159) 3 4 9% Fritagelse for belastende eller stressende arbejdsopgaver (n = 157) 4 4 Mentor/personlig assistent (n = 159) 7% 3 45% Eget tempo eller ekstra pauser (n = 159) 7% 4 45% Fleksibilitet ift. mødetider (n = 157) 3 45% 17% Fleksibilitet ift. arbejdsmængde (n = 157) 3 5 Faste strukturer og rammer for arbejdet (n = 159) 4 4 Roligt arbejdsmiljø (n = 161) I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke/ikke relevant Respondenterne, der har valgt svarkategorien 'Andre skånehensyn', har generelt fokuseret på, at virksomhederne udviser fleksibilitet overfor personer med psykiske lidelser, så længe det er foreneligt virksomhedens kultur, opgaver og øvrige medarbejdere. Herudover nævnes skånehensyn såsom at tage hensyn til sygefravær og fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstid. 6/10

7 Figur 8 viser respondenternes bud på, hvad virksomhedernes største bekymringer er i forhold til ansættelse af personer med psykiske lidelser. Den mest hyppige bekymring er ifølge 71 pct. af respondenterne manglende viden om psykiske lidelser generelt. Herefter følger usikkerhed om, hvorvidt man kan stole på overholdelse af deadline (68 pct.), samt hvilke opgaver en psykisk sårbar medarbejder kan påtage sig (66 pct.). Endelig påpeger 64 pct. af respondenterne, at virksomhedskulturen ikke er gearet til en psykisk sårbar medarbejder. Figur 8: Virksomhedernes største bekymringer Manglende viden om psykiske lidelser generelt At psykiske lidelser er et tabubelagt emne, der er svært at snakke om Usikkerhed om, hvilke opgaver en psykisk sårbar medarbejder kan påtage sig Usikkerhed om, hvorvidt man kan stole på overholdelse af deadlines, etc. Usikkerhed om, hvilke krav det stiller til de øvrige medarbejdere og ledelsen At virksomhedskulturen ikke er gearet til en psykisk sårbar medarbejder At særbehandling fra ledelsens side vil skabe splid internt 2 Andet: (n = 167) Fem respondenter har angivet, at virksomhederne har andre store bekymringer end de listede. Det fremhæves eksempelvis, at virksomhederne er bekymrede for sygefravær og ustabil adfærd. Herudover at virksomhederne oplever, at det kræver for mange ressourcer, og at de hensyn, der skal tages, er for vidtgående og ikke er forenelige med arbejdet i virksomhederne. 7/10 Rambøll Management Consulting A/S CVR NR

8 4. Kendskab til og anvendelse af rådgivningstilbud Som nævnt er ét af formålene med den gennemførte survey at afdække fleksjobambassadørernes kendskab til og anvendelse af Psykiatrifondens former for rådgivningstilbud. Det fremgår af figur 9, at respondenterne har et særdeles godt kendskab til, at de som fagpersoner kan søge rådgivning og støtte fra Psykiatrifonden i forhold til ansættelse og fastholdelse af personer med psykiske lidelser i fleksjob. Det ses netop, at hele 91 pct. af respondenterne kender til Psykiatrifondens rådgivningstilbud til fagpersoner. Figur 9: Respondenternes kendskab som fagperson til at modtage rådgivning fra Psykiatrifonden 10 75% 5 25% 9 Ja 9% Nej (n = 165) Respondenterne er ligeledes blevet spurgt til deres kendskab og anvendelse af to specifikke rådgivningstilbud fra Psykiatrifonden; 2-dagskursus til fleksjobambassadører og telefonisk rådgivning og sparring. Det fremgår af figur 10, at der er forskel på, om respondenterne kun kender eller også anvender de to rådgivningstilbud. Blandt respondenterne er der en høj grad af anvendelse i forhold til 2-dagskursus til fleksjobambassadører (64 pct.), mens langt størstedelen af respondenterne kun har kendskab til den telefoniske rådgivning og sparring (88 pct.) men ikke anvendt rådgivningen (8 pct.). Det stemmer godt overens med konklusionen om respondenternes overordnede kendskab, at det kun er 7 pct. og 4 pct., der mangler kendskab til Psykiatrifondens tilbud om henholdsvis et 2-dagskursus til fleksjobambassadører og telefonisk rådgivning og sparring. Figur 10: Respondenternes kendskab til samt anvendelse af rådgivningstilbud fra Psykiatrifonden % 2-dagskursus til fleksjobambassadører (n = 147) Telefonisk rådgivning og sparring (n = 138) Har anvendt Kender, men har ikke anvendt Kender ikke Ved ikke 8/10

9 Respondenterne er overordnet meget positive overfor fremover at gøre brug af støtte og rådgivningstilbud fra Psykiatrifonden, hvilket fremgår af figur pct. af respondenterne vurderer, at de fremover kan forestille sig at gøre brug af sagssparring på komplicerede sager i enten meget høj eller høj grad, mens 59 pct. af respondenterne vurderer, at de fremover i enten meget høj eller høj grad kan forestille sig at gøre brug af Psykiatrifondens tilbud om telefonisk rådgivning og sparring. Endelig vurderer hele 74 pct. af respondenterne, at de fremover kan forestille sig at gøre brug af 2-dagskursus til fleksjobambassadører. Figur 11: Respondenternes forestilling om fremtidig anvendelse af Psykiatrifondens rådgivningstilbud Sagssparring på komplicerede sager (n = 162) % Telefonisk rådgivning og sparring (n = 164) 29% 3 29% 1 2-dagskursus til fleksjobambassadører (n = 155) 5 2 9% 9% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke/ikke relevant Som det var tilfældet med respondenternes kendskab til deres egen mulighed for som fagperson at opsøge støtte og rådgivning hos Psykiatrifonden, har respondenterne ligeledes et særdeles godt kendskab til, at virksomhederne ligeledes har mulighed for at søge støtte og rådgivning hos Psykiatrifonden. Figur 12 viser, at hele 91 pct. af respondenterne har kendskab til virksomhedernes støtte- og rådgivningsmuligheder. Figur 12: Respondenternes kendskab til virksomhedernes mulighed for at kontakte Psykiatrifonden og få gratis rådgivning i forbindelse med psykiske lidelser og fleksjob 10 75% 5 25% 9 Ja 9% Nej (n = 166) Respondenternes store kendskab til virksomhedernes mulighed for at modtage rådgivning fra Psykiatrifonden i forbindelse med ansættelse af personer med psykiske lidelser og fleksjob afspejler sig ligeledes i, at respondenterne oftest informerer virksomhederne om denne mulighed. 49 pct. af respondenterne svarer, at de informerer virksomhederne, hvis de vurderer, at der er behov for yderligere rådgivning og støtte, mens 19 pct. af respondenterne altid gør det i forbindelse med sager om psykiske lidelser. Kun 13 pct. af respondenterne informerer sjældent eller slet ikke virksomhederne om Psykiatrifondens rådgivningstilbud. 9/10

10 Figur 13: Respondenternes informering af virksomheder om muligheden for at modtage rådgivning fra Psykiatrifonden i forbindelse med fleksjob og psykiske lidelser % Ja, altid i forbindelse med sager om psykiske lidelser 49% Ja, hvis jeg vurderer, at der er behov for yderligere rådgivning og støtte? 7% 1 1 Ja, hvis Af og til, når jeg virksomheden husker det selv efterspørger mere rådgivning Sjældent eller slet ikke Ved ikke (n = 150) 10/10

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE VIRKSOMHEDERNE

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE VIRKSOMHEDERNE Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del Bilag 75 Offentligt BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE VIRKSOMHEDERNE UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN OKTOBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33

Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33 Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33 ANALYSENOTAT Medlemsundersøgelse November 2015 Baggrund Herningegnens Lærerforening

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA November 2006 2 Medlemsundersøgelse om psykisk arbejdsmiljø og stress FOA Fag og Arbejde har i perioden 1.-6. november 2006 gennemført en medlemsundersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 3. oktober 2012 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA har undersøgt medlemmernes oplevelse af mobning på arbejdspladsen i april og juni 2012. Dette notat belyser,

Læs mere

Ref. MSL/- 28.07.2016. Advokateksamen. Juni 2016. Djøf

Ref. MSL/- 28.07.2016. Advokateksamen. Juni 2016. Djøf Ref. MSL/- 28.07.2016 Advokateksamen Juni 2016 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner, der

Læs mere

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere.

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere. 16. marts 2016 Ledelse Ifølge FOAs medlemmer er den vigtigste lederegenskab, at den nærmeste leder har føling med, hvad der rører sig blandt medarbejderne. Det mener 60 procent af FOAs medlemmer. Det viser

Læs mere

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte 1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte Denne rapport er udarbejdet på baggrund af resultaterne fra en elektronisk spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Deltidsansattes psykiske arbejdsmiljø

Deltidsansattes psykiske arbejdsmiljø 1 Deltidsansattes psykiske arbejdsmiljø Deltidsansatte oplever oftere end fuldtidsansatte psykiske belastninger i deres job. Det tyder dog ikke på, at det skyldes tidspres og andre arbejdsmæssige faktorer.

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet September 2014 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet gennemført af Epinion for DeFacto i juni 2014. Der er 1.058,

Læs mere

brugerundersøgelse 2015 RAPPORT BAG UNDERSØGELSE BLANDT FLYGTNINGE OG INDVANDRERE I FRIVILLIGNETS TILBUD

brugerundersøgelse 2015 RAPPORT BAG UNDERSØGELSE BLANDT FLYGTNINGE OG INDVANDRERE I FRIVILLIGNETS TILBUD brugerundersøgelse 2015 RAPPORT BAG UNDERSØGELSE BLANDT FLYGTNINGE OG INDVANDRERE I FRIVILLIGNETS TILBUD www.frivillignet.dk kolofon Rapporten er udgivet af Frivillignet, Dansk Flygtningehjælp. Rapporten

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 8. juli 2016 Helbred og sygefravær Langt størstedelen af FOAs medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller nogenlunde godt. Til gengæld forventer hvert femte medlem ikke at kunne arbejde, til de

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold FOA Kampagne og Analyse April 2012 Indhold Resumé... 3 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Forholdet til kollegerne...

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse Marts 2013 Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen FOA har i perioden fra 5. - 14. februar 2013 gennemført en undersøgelse gennem forbundets

Læs mere

Familieplejerundersøgelse. Spørgeskemaundersøgelse af familieplejernes økonomiske vilkår

Familieplejerundersøgelse. Spørgeskemaundersøgelse af familieplejernes økonomiske vilkår Familieplejerundersøgelse Spørgeskemaundersøgelse af familieplejernes økonomiske vilkår December 2013 1 Udarbejdet af SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND ved Rikke Larsen og Vagn Michelsen 2 Indledning SOCIALPÆDAGOGERNE

Læs mere

Arbejdstempo og stress

Arbejdstempo og stress 14. januar 2016 Arbejdstempo og stress Hvert femte FOA-medlem føler sig i høj eller meget høj grad stresset. Andelen har været stigende de sidste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 15-16 I foråret 2016 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

For Familiecentret 2013

For Familiecentret 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Familiecentret 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent M: bkab@aarhus.dk

Læs mere

Bilag 1: Projekter for de 3x2 mill. kr. afsat i budget 2007 til alkoholområdet

Bilag 1: Projekter for de 3x2 mill. kr. afsat i budget 2007 til alkoholområdet Bilag 1: Projekter for de 3x2 mill. kr. afsat i budget 2007 til alkoholområdet Projekt 1: Børn unge i familier med alkoholmisbrug Målgruppe: Børn unge i familier med alkoholproblemer. Mål med indsatsen

Læs mere

BILAG A SPØRGESKEMA. I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer.

BILAG A SPØRGESKEMA. I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer. 16 BILAG A SPØRGESKEMA I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer. Skalaernes spørgsmål indgår i et større spørgeskema, der omfatter i alt 26 skalaer

Læs mere

ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER?

ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER? København, januar 1012 FSR survey januar 2012 ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER? www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb. visiteret til fleksjob. Bilag 1 - Kravspecifikation

Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb. visiteret til fleksjob. Bilag 1 - Kravspecifikation Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Bilag 1 - Kravspecifikation Vesthimmerlands Kommune - Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Målgruppe... 3 2. Specielt

Læs mere

N O T A T. Svar på spørgsmål fra 117 borgere samt BEU spørgsmål 98-109

N O T A T. Svar på spørgsmål fra 117 borgere samt BEU spørgsmål 98-109 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 98 Offentligt N O T A T Svar på spørgsmål fra 117 borgere samt BEU spørgsmål 98-109 Sagsnr. 2015-4001 Indledningsvist

Læs mere

Vejledning til ledelsestilsyn

Vejledning til ledelsestilsyn Vejledning til ledelsestilsyn Ledelsestilsynet er et væsentligt element i den lokale opfølgning og kan, hvis det tilrettelægges med fokus derpå, være et redskab til at sikre og udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen.

Læs mere

Workshop: Et rummeligt arbejdsmarked og et godt arbejdsmiljø

Workshop: Et rummeligt arbejdsmarked og et godt arbejdsmiljø Workshop: Et rummeligt arbejdsmarked og et godt arbejdsmiljø Ella Petersen, seniorkonsulent Næstved, 8. november 2013 Ella Petersen Seniorkonsulent Mail: ep@cabiweb.dk Mobilnr. 51 97 78 45 Side 2 Lidt

Læs mere

Oprettelse af pladser til unge under 30 år med særlige behov.

Oprettelse af pladser til unge under 30 år med særlige behov. Punkt 4. Oprettelse af pladser til unge under 30 år med særlige behov. 2012-29688. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender, At der etableres 15 pladser internt

Læs mere

Antiradikalisering Socialpædagogers viden, erfaringer og håndtering

Antiradikalisering Socialpædagogers viden, erfaringer og håndtering Antiradikalisering Socialpædagogers viden, erfaringer og håndtering September 2015 Side 2 af 13 RAPPORT Socialpædagogers viden, erfaringer og håndtering Udgivet af Socialpædagogerne, 2015 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

Ingrid Jespersens Gymnasieskole

Ingrid Jespersens Gymnasieskole Datarapportering Medarbejderundersøgelse Ingrid Jespersens Gymnasieskole ASPEKT R&D Medarbejderundersøgelse på IJG - Sådan læses tabellerne De arbejdsområder, du har i dag 76 Særdeles tilfreds 5 6,% Tilfreds

Læs mere

Skizofreni kan helbredes men alt for få ved det

Skizofreni kan helbredes men alt for få ved det Skizofreni kan helbredes men alt for få ved det Kun hver femte ved, at skizofreni kan helbredes. Men sandheden er, at tusindvis af danskere hvert år bliver helbredt. Og det er godt nyt, for skizofreni

Læs mere

Analysesektionen 18. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om vikarer, frokostpauser, uddannelse og seniorstillinger

Analysesektionen 18. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om vikarer, frokostpauser, uddannelse og seniorstillinger Analysesektionen 18. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om vikarer, frokostpauser, uddannelse og seniorstillinger FOAs medlemmer i Medlemspulsen er blevet stillet en række spørgsmål om vikarer og om

Læs mere

Du indbydes til at deltage i MTU 2012. Det er nu, du har muligheden for at give din mening tilkende gennem den anonyme undersøgelse.

Du indbydes til at deltage i MTU 2012. Det er nu, du har muligheden for at give din mening tilkende gennem den anonyme undersøgelse. Løbenr. Region Syddanmark Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2012 Kære Du indbydes til at deltage i MTU 2012. Det er nu, du har muligheden for at give din mening tilkende

Læs mere

Trivsel 2016 Region Nordjylland. Besvarelse: 80 %

Trivsel 2016 Region Nordjylland. Besvarelse: 80 % Trivsel 2016 Besvarelse: 80 % Forord Kære ansatte i Med trivselsundersøgelsen Trivsel 2016 ønsker vi at få et samlet billede af det oplevede psykiske arbejdsmiljø i. Trivslen er et vigtigt parameter, som

Læs mere

KONCERNPERSONALEPOLITIK MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE

KONCERNPERSONALEPOLITIK MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 22. oktober 2008 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 2003-0120-74 Sagsbeh.: tas KONCERNPERSONALEPOLITIK MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE 1. KONCERNPERSONALEPOLITIKKENS

Læs mere

Beskæftigelsespolitik 2014-2017

Beskæftigelsespolitik 2014-2017 Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Skoler sætter psykisk sygdom på dagsordnen

Skoler sætter psykisk sygdom på dagsordnen Skoler sætter psykisk sygdom på dagsordnen Unge med en psykisk sygdom efterlyser større opmærksomhed og støtte fra lærerne på skoler og uddannelsesinstitutioner. Det viser en rundspørge foretaget for EN

Læs mere

Tandlæger, kliniske tandtekniker og klinikassistenter

Tandlæger, kliniske tandtekniker og klinikassistenter Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Tandlæger, kliniske tandtekniker og klinikassistenter Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde

Læs mere

Information om afløsning i eget hjem

Information om afløsning i eget hjem Information om afløsning i eget hjem MYNDIGHED Information SUNDHED OG OMSORG Struer Kommunes ældrepolitik Det overordnede mål for Struer Kommunes ældrepolitik er at støtte kommunens ældre i at leve et

Læs mere

SURVEY. Fokus på finansiering. - brugen af alternativ finansiering og crowdfunding. Januar 2015. www.fsr.dk

SURVEY. Fokus på finansiering. - brugen af alternativ finansiering og crowdfunding. Januar 2015. www.fsr.dk Fokus på finansiering - brugen af alternativ finansiering og crowdfunding SURVEY Januar 2015 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/0) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse,

Læs mere

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik 1 Indhold Socialpolitikken og Socialudvalgets MVV... 3 Politikkens fokusområder...

Læs mere

Randers Kommune. Strategigrundlag. Psykiatriplan for Randers Kommune. - med fokus på fremtidens udfordringer og ny viden

Randers Kommune. Strategigrundlag. Psykiatriplan for Randers Kommune. - med fokus på fremtidens udfordringer og ny viden Randers Kommune Strategigrundlag Psykiatriplan for Randers Kommune - med fokus på fremtidens udfordringer og ny viden Godkendt af socialudvalget d. 23. maj 2012 Vision for psykiatriområdet Visionen beskriver,

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Praktiserende læger Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Inklusion i Rebild Kommune de ansattes besvarelser

Inklusion i Rebild Kommune de ansattes besvarelser Inklusion i Rebild Kommune de ansattes besvarelser Nærværende rapport er en udarbejdelse af statistisk materiale, der er dannet på baggrund af spørgeskemaer vedr. inklusion, besvaret af ledere, lærere

Læs mere

Seksuel chikane blandt FOAs medlemmer

Seksuel chikane blandt FOAs medlemmer 29. april 2014 Seksuel chikane blandt FOAs medlemmer FOA har i perioden 24. januar 2. februar gennemført en undersøgelse af seksuel chikane på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 2 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere

XXXXX. SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune

XXXXX. SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune XXXXX SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 FORORD Den nye Sundhedspolitik 2016-19 er den overordnede ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 189 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Samråd i Børne- og Undervisningsudvalget sammen med social-

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Bostøtte UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C

Læs mere

Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET

Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET Forord Børn i 0-6 års alderen lærer hele tiden. De lærer, mens de leger selv og med andre børn, synger, lytter, tager tøj på og de lærer rigtig meget i

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 28. februar 2011 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA undersøgte i januar 2011 medlemmernes oplevelser med mobning på arbejdspladsen. Undersøgelsen belyser,

Læs mere

Guide til måling af social kapital 2016

Guide til måling af social kapital 2016 Guide til måling af social kapital 2016 Indhold Introduktion til måling af Social Kapital i Høje-Taastrup Kommune 3 Proces for måling af Social Kapital 2016 4 Før måling leders rolle 5 Tjekliste før målingen

Læs mere

Tabel 1: Fuldtidspersoner ansat i fleksjob, 2. kvartal 2013 Fleksjobansatte borgere

Tabel 1: Fuldtidspersoner ansat i fleksjob, 2. kvartal 2013 Fleksjobansatte borgere KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Inklusion og Beskæftigelse (160) Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Analyse af kommunale fleksjobansættelser Baggrund

Læs mere

2. Der tilbydes PREP-parkurser kursus i Praktisk Redskab til Engageret Parforhold. Der forventes gennemført kurser for ca. 36 par om året.

2. Der tilbydes PREP-parkurser kursus i Praktisk Redskab til Engageret Parforhold. Der forventes gennemført kurser for ca. 36 par om året. Notatark Sagsnr. 27.27.00-G01-1-14 Sagsbehandler Thomas Frank 14.4.2016 Evaluering april 2016 - PREP og parterapi Der opleves stigende udfordringer med problemer i parforholdet og samlivet, som påvirker

Læs mere

Kvalitetsstandard for fleksjob

Kvalitetsstandard for fleksjob Kvalitetsstandard for fleksjob Introduktion Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Ud fra en konkret, individuel vurdering kan Greve Kommune tilbyde fleksjob til borgere,

Læs mere

Medlemmerne har tillid til FOA, men efterspørger mere synlighed og indflydelse

Medlemmerne har tillid til FOA, men efterspørger mere synlighed og indflydelse 1 Medlemmerne har tillid til FOA, men efterspørger mere synlighed og indflydelse Over 8 ud af 10 af FOAs medlemmer mener, at FOA har nogen eller stor indflydelse på løn- og ansættelsesvilkår. Til gengæld

Læs mere

Ankestyrelsens undersøgelse af Hjælperordninger efter servicelovens 96. Oktober 2007

Ankestyrelsens undersøgelse af Hjælperordninger efter servicelovens 96. Oktober 2007 Ankestyrelsens undersøgelse af Hjælperordninger efter servicelovens 96 Oktober 2007 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Hjælperordninger efter servicelovens 96 Udgiver Ankestyrelsen, oktober 2007

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 29 Svarprocent: 22% PATIENTOPLEVETKVALITET 23 FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013. UC Diakonissestiftelsen, sygeplejerskeuddannelsen

Dimittendundersøgelse 2013. UC Diakonissestiftelsen, sygeplejerskeuddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 UC Diakonissestiftelsen, sygeplejerskeuddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 3 4.0 Arbejdsbelastningen

Læs mere

Resultater af test og evaluering af Remories i Psykiatriens hverdagstestere. Testperiode: 28. april 20. juni 2016

Resultater af test og evaluering af Remories i Psykiatriens hverdagstestere. Testperiode: 28. april 20. juni 2016 Resultater af test og evaluering af Remories i Psykiatriens hverdagstestere Testperiode: 28. april 20. juni 2016 Juli 2016 1. Baggrund 2. Formål 3. Testforløbets opbygning 4. Testresultater 5. Ideer til

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser FOA Kampagne og Analyse 14.05.13 FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

INKLUSIONSPANELET - MASTERSKEMA LÆRER 4. NEDSLAG

INKLUSIONSPANELET - MASTERSKEMA LÆRER 4. NEDSLAG TEKST 1: De første spørgsmål handler om din ansættelse som lærer samt din klasse i Inklusionspanelet. Generelt skal du ved besvarelsen tænke på din undervisning i den klasse, som du er klasselærer for

Læs mere

Autisme i Fokus. -Kursus & netværk for hele familien. Oversigt over oplæg og workshops:

Autisme i Fokus. -Kursus & netværk for hele familien. Oversigt over oplæg og workshops: Autisme i Fokus -Kursus & netværk for hele familien Oversigt over oplæg og workshops: Problemskabende adfærd Trivsel i hele familien Grundkursus i autisme Piger med autisme Sensoriske udfordringer hos

Læs mere

Strategi for Jobcenter Esbjerg 2013-indsats på energi og offshore området

Strategi for Jobcenter Esbjerg 2013-indsats på energi og offshore området Dato 15.4.2013 Sagsbehandler Pind/Frans Strategi for Jobcenter Esbjerg 2013-indsats på energi og offshore området Indledning Energi og offshore branchen er vigtigt vækstområde i Esbjerg Kommune, Region

Læs mere

Overenskomstresultatet skal nu til urafstemning blandt medlemmerne, før det endeligt er godkendt og kan træde i kraft.

Overenskomstresultatet skal nu til urafstemning blandt medlemmerne, før det endeligt er godkendt og kan træde i kraft. Kære medlem Finansministeren og de faglige organisationer i staten (CFU) er blevet enige om et overenskomstresultat for de næste tre år. I pjecen her kan du læse om resultatet. Overenskomstresultatet skal

Læs mere

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde FOA Kampagne & Analyse Oktober 2009 Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde Denne undersøgelse er gennemført blandt FOA-medlemmer tilmeldt forbundets elektroniske medlemspanel, MedlemsPulsen, i perioden

Læs mere

Denne politik er oprindelig lavet i 2007 på baggrund af gruppearbejde i personalegruppen, ud fra et spil med nogle konkrete spørgsmål og

Denne politik er oprindelig lavet i 2007 på baggrund af gruppearbejde i personalegruppen, ud fra et spil med nogle konkrete spørgsmål og Denne politik er oprindelig lavet i 2007 på baggrund af gruppearbejde i personalegruppen, ud fra et spil med nogle konkrete spørgsmål og efterfølgende revideret i 2012 og 2015. SYGE-OG FRAVÆRSPOLITIK I

Læs mere

Hjemmeplejen Aktiv i eget liv med Hjemmeplejen

Hjemmeplejen Aktiv i eget liv med Hjemmeplejen Hjemmeplejen Aktiv i eget liv med Hjemmeplejen Scan koden med din smartphone og find mere information Når du vælger Greve Kommune som leverandør til den ydelse du har fået visiteret, vil du blive tilknyttet

Læs mere

Tilsynsnotat Dagplejen

Tilsynsnotat Dagplejen Tilsynsnotat Dagplejen Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige i tilbuddene og den måde,

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER AUGUST 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Tabeloversigt... 2 3 Figuroversigt... 3 4 Sammenfatning... 4 5 Undersøgelsen

Læs mere

1 Job og organisering: Indeks

1 Job og organisering: Indeks BRK 2010 Denne standardrapport sammenfatter resultaterne af jeres trivselsmåling. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Antal besvarelser: 2499 Besvarelsesprocent:

Læs mere

FLERE FØRTIDSPENSIONISTER I JOB

FLERE FØRTIDSPENSIONISTER I JOB September 2007 FLERE FØRTIDSPENSIONISTER I JOB Undersøgelse og anbefalinger vedr. den lokale indsats Pixiversion af rapport Præsentation af undersøgelsen Målsætningen for regeringens handicapstrategi er,

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale på samrådet den 10. februar 2016 om Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstider

Beskæftigelsesministerens tale på samrådet den 10. februar 2016 om Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstider Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 239 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale på samrådet den 10. februar 2016 om Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstider

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Mentorordning Formål Med etableringen af mentorordninger har Social- og Sundhedsskolen Esbjerg til formål at flere elever med såvel dansk som anden etnisk oprindelse fuldfører

Læs mere

Kort beskrivelse af barnets baggrund. Til at kopiere ind. Til at. Side 1 af 5. Genogram over barnets vigtigste netværk

Kort beskrivelse af barnets baggrund. Til at kopiere ind. Til at. Side 1 af 5. Genogram over barnets vigtigste netværk Genogram over barnets vigtigste netværk (kan udarbejdes i elektronisk form nedenfor eller vedlægges sagen som håndtegnet skema) Kort beskrivelse af barnets baggrund For at give et hurtigt overblik over

Læs mere

Resultater af test og evaluering af Stress Graph i Psykiatriens hverdagstestere. Testperiode: 25. januar 30. marts 2016

Resultater af test og evaluering af Stress Graph i Psykiatriens hverdagstestere. Testperiode: 25. januar 30. marts 2016 Resultater af test og evaluering af Stress Graph i Psykiatriens hverdagstestere Testperiode: 25. januar 30. marts 2016 April 2016 1. Baggrund Virksomheden Sumondo ønskede at få testet monitoreringsløsningen

Læs mere

FASTHOLD SYGEMELDTE MEDARBEJDERE HVORDAN MAN HJÆLPER EN STRESSET MEDARBEJDER TILBAGE I ARBEJDE

FASTHOLD SYGEMELDTE MEDARBEJDERE HVORDAN MAN HJÆLPER EN STRESSET MEDARBEJDER TILBAGE I ARBEJDE FASTHOLD SYGEMELDTE MEDARBEJDERE HVORDAN MAN HJÆLPER EN STRESSET MEDARBEJDER TILBAGE I ARBEJDE Projektleder og psykolog Michael Overvad Cabi Netværksmøde 24. februar 2016 OPLÆG Hvem er jeg? Projekt: Fasthold

Læs mere

Støtteindsatser i Randers Kommune. Tabelrapport

Støtteindsatser i Randers Kommune. Tabelrapport Støtteindsatser i Randers Kommune Tabelrapport 2014 Støtteindsatser i Randers Kommune Tabelrapport 2014 Støtteindsatser i Randers Kommune 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

SORØ KOMMUNE POLITIK FOR MØDET MED BORGEREN. Sorø Kommune Byrådet

SORØ KOMMUNE POLITIK FOR MØDET MED BORGEREN. Sorø Kommune Byrådet SORØ KOMMUNE POLITIK FOR MØDET MED BORGEREN Sorø Kommune Byrådet Sorø Kommune - Politik for mødet med borgeren. Indledning og formålsbeskrivelse God servicering af borgerne handler om Mødet med borgeren

Læs mere

Rammer til udvikling hjælp til forandring

Rammer til udvikling hjælp til forandring Rammer til udvikling hjælp til forandring Ungdomskollektivet er et tilbud til unge, som i en periode af deres liv har brug for hjælp til at klare tilværelsen. I tæt samarbejde tilrettelægger vi individuelle

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2007. December 2007

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2007. December 2007 Borgerservice Tilfredshedsundersøgelse 2007 December 2007 Indhold med undersøgelsen og anbefalinger Tilfredshed med Borgerservice Henvendelse i Borgerservice Færdigbehandling og Godt ved besøget og gode

Læs mere

Selvevalueringsguide til kompetenceudvikling for udøvere af Den motiverende samtale

Selvevalueringsguide til kompetenceudvikling for udøvere af Den motiverende samtale University College Lillebælt Forebyggelsescentret Langeland Kommune Projekt Forløbspartner i Langeland og Svendborg kommune Det mobile sundhedscenter Faaborg Midtfyn Kommune Selvevalueringsguide til kompetenceudvikling

Læs mere

Sygefraværspolitik i Statens Administration

Sygefraværspolitik i Statens Administration Side 1 af 6 Sygefraværspolitik i Statens Administration 27. april 2011 Indhold Formål... 1 Hvornår og hvordan melder du dig syg?... 2 Hvornår og hvordan melder du dig rask?... 2 Kontakt til den sygemeldte

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014

Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014 Samlet tilfredshed med tandplejen Samlet tilfredshed - Hvor tilfreds er du med Tandplejen alt i alt? Observeret minimum Observeret maksimum Gennemsnit

Læs mere

Oplevelsen af dokumentation og registrering blandt FOAs medlemmer

Oplevelsen af dokumentation og registrering blandt FOAs medlemmer Oplevelsen af dokumentation og registrering blandt FOAs medlemmer 5. januar 2015 1 Hovedkonklusioner 1 1 Hovedkonklusioner Tidsforbrug: Et FOA-medlem bruger gennemsnitligt 37 minutter på dokumentation

Læs mere

Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling

Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling Dato 13-06-2016 Sagsnr. 4-1012-51/11 Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling Indledning Det følger af sundhedsloven 69, at regionsrådet yder tilskud til behandling hos

Læs mere

2012-26. Samtale om ansats loyalitet efter debatindlæg var i strid med reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed. 14.

2012-26. Samtale om ansats loyalitet efter debatindlæg var i strid med reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed. 14. 2012-26 Samtale om ansats loyalitet efter debatindlæg var i strid med reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed I et debatindlæg havde en kvinde kritiseret, at der på danske museer var mere fokus på

Læs mere

Informationspjece. Tilbud til borgere i psykisk krise Rudersdal Kommune. Juni 2014

Informationspjece. Tilbud til borgere i psykisk krise Rudersdal Kommune. Juni 2014 Informationspjece Tilbud til borgere i psykisk krise Rudersdal Kommune Juni 2014 2 Information om tilbud til borgere i psykisk krise i Rudersdal Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning..4 Hjælp ved akutte

Læs mere

Danskernes risikoopfattelse af større ulykker og katastrofer

Danskernes risikoopfattelse af større ulykker og katastrofer Rapport Danskernes risikoopfattelse af større ulykker og katastrofer voxmeter.dk info@voxmeter.dk +45 70 20 23 24 Vi har verdens Klogeste kunder 2 Indhold Indhold... 3 Om undersøgelsen... 4 Sammenfatning...

Læs mere

Handicappolitik Silkeborg Kommune

Handicappolitik Silkeborg Kommune Handicappolitik Silkeborg Kommune Indhold: Forord...3 Handicapbegrebet...4 Mission...4 Vision...5 Menneskesyn...5 Samfundssyn...6 Værdigrundlag...6 Kompensationsprincippet...6 Solidaritetsprincippet...7

Læs mere

Specialisering i autisme

Specialisering i autisme Specialisering i autisme Specialiseringsuddannelse i autisme Specialiseringsuddannelse i autisme henvender sig til fagpersoner, der ønsker at øge og udvikle deres faglige kompetencer og kvalifikationer

Læs mere

Holdningsmåling, september 2009 Begrundelser for ikke at være medlem af en a-kasse

Holdningsmåling, september 2009 Begrundelser for ikke at være medlem af en a-kasse Holdningsmåling, september 2009 Begrundelser for ikke at være medlem af en a-kasse Baggrund Denne undersøgelse er planlagt og gennemført som et samarbejde mellem AK-Samvirke og Arbejdsdirektoratet, hvor

Læs mere

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Denne rapport belyser, hvordan folkeskoler, og i særlig grad udskolingslærere, arbejder med at forberede deres elever til at påbegynde en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Rapport med data fra dimittendundersøgelse, juni 2014 (årgang 2010), Læreruddannelsen på Fyn.

Rapport med data fra dimittendundersøgelse, juni 2014 (årgang 2010), Læreruddannelsen på Fyn. 1 UCL, Læreruddannelsen på Fyn. Dimittendundersøgelse juni 2014. Rapport med data. Rapport med data fra dimittendundersøgelse, juni 2014 (årgang 2010), Læreruddannelsen på Fyn. Indhold 1. Indledning 2.

Læs mere

ArbejdsPladsVurdering 2009

ArbejdsPladsVurdering 2009 ArbejdsPladsVurdering 2009 Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø på Aarhus Universitet 2009 præsen TATION ArbejdsPladsVurdering 2009 Arbejdspladsvurderingen (APV) på Aarhus Universitet består af: Fysisk-ergonomisk

Læs mere

Evaluering af mentorordningen 1. april 2009-31. marts 2010

Evaluering af mentorordningen 1. april 2009-31. marts 2010 Evaluering af mentorordningen 1. april 2009-31. marts 2010 Faaborg-Midtfyn Kommune Pleje og Omsorg Måske kan jeg hjælpe dig En mentor er én, du kan snakke med om alt muligt. Jeg er ansat i Pleje og Omsorg

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse : Plejebolig 1 Brugerundersøgelse Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

Det kan virksomhederne Alternative veje for unge til job og uddannelse

Det kan virksomhederne Alternative veje for unge til job og uddannelse Det kan virksomhederne Alternative veje for unge til job og uddannelse Side 1 Christiansborg 24. maj 2016 Cabi bedre arbejde til flere Netværks- og videnshus for jobcentre og virksomheder Fremmer socialt

Læs mere

Sygefraværsspolitik. C:\polweb\bilag2-1.doc 1/ 5

Sygefraværsspolitik. C:\polweb\bilag2-1.doc 1/ 5 Sygefraværsspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær. Kalundborg

Læs mere

Prognose for hukommelses- og koncentrationsproblemer ved arbejdsrelateret stress

Prognose for hukommelses- og koncentrationsproblemer ved arbejdsrelateret stress Prognose for hukommelses- og koncentrationsproblemer ved arbejdsrelateret stress Anita Eskildsen, autoriseret psykolog og ph.d.stud. Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning Obs kun udvalgte

Læs mere

Lederjobbet Lederne April 2016

Lederjobbet Lederne April 2016 Lederjobbet Lederne April 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet lederens indflydelse på arbejdsvilkår og arbejdsopgaver, hvordan dagligdagen i lederjobbet ser ud samt rammerne og beføjelserne

Læs mere