Økonomisk analyse: Revalideringsordningen. August 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomisk analyse: Revalideringsordningen. August 2016"

Transkript

1 Økonomisk analyse: Revalideringsordningen August 2016

2

3 Økonomisk analyse: Revalideringsordningen August 2016

4 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet 1. kontor Christiansborg Slotsplads København K Telefon Elektronisk publikation: ISBN: Publikationen kan hentes på Finansministeriets hjemmeside fm.dk

5 Analyse af revalideringsordningen Nyt kapitel 1. Indledning Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, som skal bidrage til, at personer med nedsat arbejdsevne kommer ind på eller forbliver på arbejdsmarkedet. Formålet med revalideringsordningen er dermed det samme som for en række andre ordninger for personer med nedsat arbejdsevne, herunder ressourceforløb og jobafklaringsforløb. De indsatser, der kan gennemføres på revalideringsordningen, er i stigende grad blevet tilgængelige på andre ordninger. Der er således i dag et betydeligt overlap mellem indsatserne på revalideringsordningen og indsatserne på ressourceforløb, jobafklaringsforløb, uddannelsesmuligheder for kontanthjælpsmodtagere, ordinær uddannelse med forhøjet SU mv. Revalideringsordningen adskiller sig dermed primært fra andre ordninger med lignende indsatser ved revalideringsydelsen, som er den ydelse revalidender modtager. Revalideringsydelsen for personer over 30 år og forsørgere under 30 år svarer til højeste dagpengesats. Personer på revalidering kan dermed modtage en markant højere ydelse end personer på kontanthjælp eller personer i jobafklaringsforløb og ressourceforløb 1 ordninger med samme formål og med lignende indsatser, jf. tabel 1. Revalidender har desuden ret til revalideringsydelsen uanset ægtefælles eller samlevers indkomst. Det relativt høje ydelsesniveau indebærer en risiko for, at personer på ordninger med lignende indsatser, men med lavere ydelser, vil forsøge at blive visiteret til revalidering. Derudover er det svært at argumentere for, at revalidender skal modtage en højere ydelse end fx personer i ressourceforløb, som ofte vil have en tilsvarende eller mindre arbejdsevne. 1 Ydelsen til personer i ressourceforløb er på niveau med kontanthjælp og er uafhængig af egen formue eller ægtefælles indkomst og formue. Revalideringsordningen August

6 Tabel 1 Sammenligning af satser for revalideringsydelse, kontanthjælp med aktivitetstillæg og SU, 2016 Familietype Revalideringsydelse Andel af forløb i pct. Kr. pr. måned Kontanthjælp, aktivitetsparat SU 2 Kr. pr. måned Kr. pr. måned Fyldt 30 år, forsørger Fyldt 30 år, ikke-forsørger Mellem 25 og 29 år, forsørger Mellem 25 og 29 år, ikke-forsørger Under 25 år, udeboende Under 25 år, hjemmeboende Anm.: Andelen af forløb er opgjort for den 1. uge af Der er særlige satser for gravide kvinder under 25 år, som har passeret 12. svangerskabsuge, personer med en dokumenteret psykisk lidelse, forsørgere under 30 uden hjemmeboende børn samt revalidender under 30 år med en gennemsnitlig indtægt på over kr. pr. måned i de 6 kalendermåneder, der ligger forud for beslutningen om revalidering. For revalidender, der modtager integrationsydelse, erstatter integrationsydelsen revalideringsydelsen. 1. Kontanthjælpen for aktivitetsparate er inklusive aktivitetstillæg. 2. SU-sats uden handicaptillæg og forsørgertillæg. 3. Udeboende og hjemmeboende personer under 25 udgør tilsammen 4 pct. af forløbene. Kilde: Finansministeriets beregninger på DREAM-databasen, Beskæftigelsesministeriet og SU.dk. Dette analysepapir beskriver revalideringsordningen, og hvad en afvikling af ordningen betyder for de offentlige finanser. 4 Revalideringsordningen August 2016

7 2. Revalideringsordningen I dette kapitel beskrives en række karakteristika ved revalideringsordningen, herunder aktivitetsniveau og betingelser for at modtage revalidering. Aktivitet på revalideringsordningen Der har været et kraftigt fald i antallet af helårspersoner på revalideringsordningen. Fra 2005 til 2015 er antallet af helårspersoner faldet fra ca helårspersoner til ca personer, jf. figur 1. I det seneste skøn i forbindelse med forslag til finanslov for finansåret 2017 forventes faldet at fortsætte de kommende år, hvilket er angivet med en stiplet linje i figuren. Figur 1 Antallet af helårspersoner på revalideringsordningen helårspersoner helårspersoner FL Fremksrivning ifm. FFL17 Anm.: Den stiplede linje angiver den forudsatte udvikling ifm. FFL17. Den fuldt optrukne linje angiver de historiske tal fra divers finanslove. Kilde: Tal fra Finansloven. Der er en række forskellige faktorer, som har medvirket til det faldende aktivitetsniveau, jf. boks 1. Revalideringsordningen August

8 Boks 1 Faldet i aktivitetsniveauet på revalideringsordningen skyldes en række forskellige forhold, herunder: Udvidede muligheder for uddannelsestilbud og andre aktive indsatser for kontanthjælpsmodtagere (2003) og sygedagpengemodtagere (2009). Bedre økonomiske muligheder for enlige forsørgere og personer med varig funktionsnedsættelse i SUsystemet (2005). Ændret praksis ift. tilkendelse af revalidering på baggrund af principafgørelser fra Ankestyrelsen som fastslog, at revalideringsordningen ikke generelt giver ret til revalidering på et bestemt uddannelsesniveau (2009). Beskæftigelsesankenævnet i Syddanmarks praksisundersøgelse, som konkluderede, at kommunerne er for lidt opmærksomme på, at revalidering er subsidiær ift. andre muligheder (2012). Reform af førtidspension og fleksjob (2013), hvor personer over 40 år skal igennem et ressourceforløb, inden de kan komme på førtidspension og personer under 40 år i udgangspunktet ikke kan komme på førtidspension. Derudover blev fleksjob gjort mere fleksible, så de i højere grad er målrettet personer med meget begrænset arbejdsevne. Sygedagpengereform med introduktion af jobafklaringsforløb ( ). Fremover kan refusionsomlægningen også få betydning for antallet af revalidender. Refusionsomlægningen har haft virkning fra 1. januar Betingelser for at modtage revalidering Betingelserne for at modtage revalidering er: Personen har begrænsninger i arbejdsevnen. En kommunal vurdering af, at andre erhvervsrettede aktiviteter ikke er tilstrækkelige til, at personen kan klare sig selv. Det gælder erhvervsrettede aktiviteter efter lov om aktiv socialpolitik, lov om aktiv beskæftigelsesindsats eller anden lovgivning. Der er en realistisk mulighed for, at revalideringen kan føre til hel eller delvis selvforsørgelse. Visitation til revalideringsordningen kræver desuden, at der udarbejdes en plan for hvordan mulighederne for varig beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked kan forbedres, hvori der fastsættes uddannelses- eller beskæftigelsesmål. Planen indeholder tillige en beskrivelse af revalidendens endelige erhvervsmæssige placering. Indhold af et revalideringsforløb Jobcenteret tilrettelægger revalideringsforløbet i samarbejde med revalidenden, så forløbet er tilpasset den enkeltes behov og færdigheder. Revalideringen planlægges således, at den kan gennemføres på så kort tid som mulig. Revalideringsforløb kan makismalt vare fem år. Kommunen kan dog planlægge et forløb, som er længere end fem år, hvis revalidenden har betydelige begrænsninger i arbejdsevnen, og revalidendens forudsætninger og interesser taler for et længere forløb. 6 Revalideringsordningen August 2016

9 Revalidering kan bestå af et uddannelsesforløb (ordinær uddannelse eller øvrig vejledning og opkvalificering) eller af virksomhedsrevalidering (løntilskud eller virksomhedspraktik). Lidt over halvdelen af de revalideringsforløb, som var i gang i 1. uge af 2015, var ordinær uddannelse, godt en fjerdedel var øvrig vejledning og opkvalificering og knap en fjerdedel var virksomhedsrevalidering, jf. figur 2. Figur 2 Revalideringstype for revalideringsforløb i gang 1. uge af 2015 Ordinær uddannelse Øvrig vejledning og opkvalificering Virksomhedspraktik og løntilskud Anm.: Baseret på revalideringsforløb, som var i gang i 1. uge af Hvis revalideringstypen ændres i løbet af revalideringsforløbet, er der taget udgangspunkt i revalideringstypen for 1. uge af Kilde: Finansministeriets beregninger på baggrund af DREAM. Ordinær uddannelse omfatter bl.a. AMU-uddannelser, AVU-uddannelser (enkeltfagsundervisning), erhvervsuddannelser, SOSU-uddannelser og videregående uddannelser. Overlap med andre ordninger De aktiviteter som igangsættes på revalideringsordningen er i stigende grad blevet tilgængelige på andre ordninger. Størstedelen af revalideringsforløbene indeholder ordinær uddannelse, herunder længerevarende uddannelsesforløb. I kontanthjælps- og uddannelseshjælpssystemet er der også mulighed for længerevarende uddannelsesforløb med visse begrænsninger og under særlige betingelser, fx hvis uddannelsen indgår i et beskæftigelsesrettet tilbud, som kommunen har givet. 2 Dagpengemodtagere har også mulighed for korte eller længerevarende uddannelsesforløb. Fx er der med forlig om beskæftigelsesreformen afsat en pulje på 150 mio. årligt til erhvervsuddannelsesforløb for dagpengemodtagere. Personer på sygedagpenge, i ressourceforløb eller i jobafklaringsforløb kan også modtage tilbud 2 For kontanthjælpsmodtagere under 30 år og for uddannelseshjælpsmodtagere kan der ikke gives tilbud om en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse, med mindre personen har forsørgerpligt overfor hjemmeboende børn og ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse. For uddannelseshjælpsmodtagere er det tillige et krav, at personen har opbrugt sin ret til SU til videregående uddannelse. Uddannelsestilbuddet kan højst gives op til professionsbachelorniveau og skal kvalificere til arbejde inden for områder med behov for arbejdskraft. Se S 3537 fra 2012 om sammenhæng mellem kontanthjælpssystemet og SU-systemet for uddybning af betingelserne. Revalideringsordningen August

10 om uddannelse. Derudover er der mulighed for længerevarende uddannelsesforløb i det ordinære uddannelsessystem evt. med forhøjet SU. Revalideringsordningen giver også mulighed for længerevarende virksomhedsrettede forløb, herunder virksomhedspraktik og løntilskud. I de ordinære bestemmelser i lov om aktiv beskæftigelsespolitik er der også mulighed for virksomhedspraktik og løntilskud, men med en varighedsbegrænsning, som afhænger af målgruppen. Kommunal variation Der er stor variation i antallet af påbegyndte revalideringsforløb mellem kommunerne. Selv når der kontrolleres for en række rammevilkår, herunder arbejdsmarkedsforhold, uddannelsesniveau og befolkningssammensætning, er der stadig betydelig kommunal variation, jf. figur 3. Figur 3 Påbegyndte revalideringsforløb ift. den forventede andel af kommunens borgere på offentlige ydelser Påbegyndte revalideringsforløb per indbyggere 4,5 Påbegyndte revalideringsforløb per indbyggere 4,5 4,0 Lejre Samsø 4,0 3,5 Syddjurs 3,5 3,0 3,0 2,5 Lolland 2,5 2,0 Hørsholm 2,0 1,5 Langeland 1,5 1,0 0,5 0,0 1,0 Morsø 0,5 Allerød Norddjurs 0, Kommunale rammevilkår (forudsagt andel af borgerne på offentlige ydelser i pct.) Anm.: Figuren indeholder information for 98 kommuner, hvor 8 kommuner driver deres jobcenter i samarbejde med en anden kommune. Påbegyndte forløb omfatter både nye forløb, genopstartede forløb og forløb, hvor revalidenden flytter kommune. Den forudsagte andel af borgerne på offentlige ydelser stammer fra SFI (2013), som har estimeret andelen på baggrund af en række forklarende variable, som befolkningssammensætning, arbejdsmarkedsforhold og uddannelsesniveau. Estimationen er baseret på data fra SFI finder dog, at der er begrænsede ændringer i kommunernes rammevilkår over tid.. Kilde: Jobindsats.dk, Statistikbanken tabel FOLK1, SFI (2013) Kommunernes rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen og Finansministeriets beregninger. 8 Revalideringsordningen August 2016

11 Variationen indikerer, at kommunerne har meget forskelligt fokus på anvendelsen af ordningen. Arbejdsmarkedstilknytning før og efter revalidering Mere end 50 pct. af personerne på revalideringsordningen var på sygedagpenge i halvåret før revalidering, jf. figur 4. Omkring 20 pct. kommer fra kontanthjælp, mens ca. 5 pct. kommer fra SU. Mellem 3 og 4 pct. kom fra henholdsvis selvforsørgelse, beskæftigelse og dagpenge. Revalidendernes forsørgelsesgrundlag i halvåret før revalidering har været relativ konstant fra 2010 til 2015, selvom der har været et mindre fald i andelen fra sygedagpenge og en mindre stigning i andelen fra kontanthjælp. Andelen, som er på sygedagpenge, vokser fra omkring 20 pct. to år før revalidering påbegyndes til mere end 55 pct. i halvåret, inden revalidering påbegyndes, jf. figur 5. Figur 4 Forsørgelsesgrundlag i halvåret før revalideringsforløbet starter Andel af revalideringsforløb 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Andel af revalideringsforløb 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Sygedagpenge SU Beskæftigelse Kontanthjælp Selvforsørgelse Dagpenge Figur 5 Forsørgelsesgrundlag i de to år op til revalidering for revalideringsforløb startet i 2014 Andel af revalideringsforløb 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Andel af revalideringsforløb 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Uger inden revalidering Sygedagpenge Kontanthjælp SU Beskæftigelse Dagpenge Øvrige Anm.: Forsørgelsesgrundlaget er opgjort som den dominerende status i DREAM i perioden inden revalideringsforløbet starter. Forsørgelsesgrundlaget i halvåret før revalidering er opgjort for personer i revalidering den 1. uge af det pågældende år. Forsørgelsesgrundlaget i de to år op til revalidering er er opgjort for revalideringsforløb startet op i løbet af Kilde: Finansministeriets beregninger på baggrund af DREAM. En sammenligning af forsørgelsesgrundlaget i halvåret før og efter revalidering viser, at der er en større andel på dagpenge og i beskæftigelse efter revalideringen. I halvåret efter revalidering er ca. 30 pct. af de personer, som afsluttede et revalideringsforløb i løbet af 2014, i beskæftigelse, jf. figur 6. Revalideringsordningen August

12 Figur 6 Forsørgelsesgrundlag i halvåret før og efter revalidering Andel af revalideringsforløb 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Status før revalidering Status efter revalidering Sygedagpenge Kontanthjælp SU Selvforsørgelse Beskæftigelse Dagpenge Øvrige Andel af revalideringsforløb 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Anm.: Forsørgelsesgrundlaget er opgjort som den dominerende status i DREAM i halvåret før og efter revalideringsforløbet for personer som afsluttede et revalideringsforløb i Kilde: Finansministeriets beregninger på baggrund af DREAM. Den gennemsnitlige afgangsrate for revalidender til beskæftigelse er dog kun lidt større end for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og betydeligt mindre end for jobparate kontanthjælpsmodtagere, jf. tabel 2. Tabel 2 Ugentlig afgangsrate til beskæftigelse Revalidering Jobparat kontanthjælp Aktivitetsparat kontanthjælp Ugentlig afgangsrate, pct. 0,24 1,42 0,18 Anm.: De ugentlige afgangsrater er baseret på tal fra Kilde: Finansministeriets beregninger på baggrund af DREAM. 10 Revalideringsordningen August 2016

13 3. Konsekvensberegninger af en gradvis afvikling af revalideringsordningen En gradvis afvikling af revalideringsordningen, hvor personer, som allerede er på ordningen, fortsætter deres igangværende forløb og fortsætter med at modtage revalideringsydelse, men hvor der ikke optages nye personer på ordningen, vurderes at kunne reducere de offentlige udgifter med 60 mio. kr. i 2017 stigende til 120 mio. kr. årligt fra 2020 og frem, jf. tabel 3. I skønnet er det forudsat, at antallet af revalidender fortsætter med at falde indtil det når et niveau på godt personer i 2021, hvilket svarer til det seneste skøn i forslag til finanslov for finansåret Det er endvidere forudsat, at personer, som fremover ikke vil kunne blive optaget på revalideringsordningen, i stedet gennemfører de samme indsatser på andre ordninger. Der er således ikke indregnet besparelser på de aktive indsatser. Det stigende provenuskøn skal ses i lyset af en gradvis indfasning indtil der ikke er flere personer på ordningen. Dette modvirkes delvist af en forventet nedgang i antallet af personer på revalideringsordningen fremadrettet, jf. kapitel 2. Tabel 3 Mindreudgifter som følge af en afvikling af revalideringsordningen, 2016-PL Mio.kr Efter 2020 Afvikling af revalideringsordningen Anm.: Afrundet til nærmeste fem mio. kr. Kilde: Finansministeriets beregninger. Revalideringsordningen August

14 fm.dk

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET BILAG 1 Oversigt over Nr. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 1 Sygedagpengereform - jobafklaringsforløb 6.890 6.890 6.890 6.890 Sygedagpengereform - reduktion af udgifter til 2 sygedagpenge

Læs mere

Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg

Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg Skrivelse om ny bekendtgørelse om kommunernes ret til refusion af udgifterne til kontant-

Læs mere

AMK-Øst 18. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 18. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 18. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden Januar 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Aktivering der virker

Aktivering der virker Aktivering der virker - Aktiveringsstrategi for ledige, sygemeldte, revalidender og borgere på ledighedsydelse 31. august 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling Målet med aktiveringsindsatsen er hurtigst

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland August 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene

Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene NOTAT Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene Baggrund I december 2000 indgik den daværende regering (S og RV), V, KF, SF, CD og

Læs mere

Målet med reformen er således, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse.

Målet med reformen er således, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse. N O T A T Kontanthjælpsreformen Status maj 2016 8. juni 2016 Mål Kontanthjælpsreformen bygger på følgende centrale intentioner: Færre personer på kontanthjælp og uddannelseshjælp. Kontanthjælp må ikke

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lolland Kommune

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lolland Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Roskilde Kommune

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Roskilde Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Færre fleksjobbere gennem revalidering

Færre fleksjobbere gennem revalidering 09-0379 - Mela - 21.09.2009 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Færre fleksjobbere gennem revalidering En ny FTF-undersøgelse viser, at antallet af fleksjobbere er steget med ca. 46.000

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til BUSKE-udvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning november 011 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 11 Arbejdsmarkedsudvalget Der skal indledningsvis gøres opmærksom på, at der på Arbejdsmarkedsudvalgets område udrulles en stor refusionsreform, der implementeres den 1. januar 2016. Refusionsreformen

Læs mere

John Klausen. Refusionsreform 2016. Hans Reitzels Forlag

John Klausen. Refusionsreform 2016. Hans Reitzels Forlag John Klausen Refusionsreform 2016 Hans Reitzels Forlag 2 Refusionsreform 2016 Med refusionsreformen, der træder i kraft 4. januar 2016, omlægges den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter

Læs mere

AMK-Syd 15-09-2015. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd 15-09-2015. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 15-09-2015 Status på reformer og indsats September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte

Læs mere

Økonomiske potentialer i ungeindsatsen i Syddanmark. Notat

Økonomiske potentialer i ungeindsatsen i Syddanmark. Notat 214 Økonomiske potentialer i ungeindsatsen i Syddanmark Notat Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INTRODUKTION TIL PERSONTYPEBEREGNINGER... 4 3. RESULTATER... 6 3.1. RESULTATER: UNG ÅBENLYST UDDANNELSESPARAT

Læs mere

Landssupporten 11. august 2015 Vejledningstekster til planer Gældende fra 29. juni til 11. august 2015

Landssupporten 11. august 2015 Vejledningstekster til planer Gældende fra 29. juni til 11. august 2015 Dette dokumenter indeholder vejledningsteksterne til planer. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med releasen den 29. juni 2015 til 11. august 2015 Vejledningstekst til dagpengemodtager og dimittend...

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014

Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014 Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Kend din kommune på beskæftigelsesområdet - centrale nøgletal for Albertslund Kommune

Kend din kommune på beskæftigelsesområdet - centrale nøgletal for Albertslund Kommune Kend din kommune på beskæftigelsesområdet - centrale nøgletal for Albertslund Kommune En effektiv beskæftigelsesindsats gør en forskel. Det kan mærkes på bundlinjen, hvis kommunen investerer i en effektiv

Læs mere

Den samlede budgetramme 2014 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2014 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2014 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 525.635-182.340 343.295 Bev. Serviceudgifter 1.082-115

Læs mere

HOVEDPOINTER FRA ANALYSER AF UDSATTE BORGERE I KØBENHAVNS KOMMUNE BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN

HOVEDPOINTER FRA ANALYSER AF UDSATTE BORGERE I KØBENHAVNS KOMMUNE BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN HOVEDPOINTER FRA ANALYSER AF UDSATTE BORGERE I KØBENHAVNS KOMMUNE BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN INDHOLD BORGERFORLØB HOVEDPOINTER FRA ANALYSEN OM UDSATTE BORGERE HOVEDPOINTER FRA MENTORANALYSEN

Læs mere

TO ELEMENTER I REFORMEN OG EN TILKNYTTET REFORM AF UDLIGNINGSSYSTEMET

TO ELEMENTER I REFORMEN OG EN TILKNYTTET REFORM AF UDLIGNINGSSYSTEMET BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN Refusionsreform TO ELEMENTER I REFORMEN OG EN TILKNYTTET REFORM AF UDLIGNINGSSYSTEMET 1) Kommunerne betaler en større del af overførselsudgifter (ca. 71 pct.

Læs mere

AMK-Midt-Nord Maj 2016. Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord Maj 2016. Status på reformer og indsats RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord Maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Maj 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

LBR NØGLETAL 4/2012 ESBJERG/FANØ HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 4/2012 ESBJERG/FANØ HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 4/2012 ESBJERG/FANØ HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk HVORFOR

Læs mere

Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem

Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem Fakta om økonomi 18. maj 215 Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem Beregningerne nedenfor viser, at reduktion i kontanthjælpssatsen kun i begrænset omfang øger incitamentet

Læs mere

Beskæftigelsespolitik 2014-2017

Beskæftigelsespolitik 2014-2017 Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

ØDC Økonomistyring 27-08-2015

ØDC Økonomistyring 27-08-2015 NOTAT ØDC Økonomistyring 27-08- 1. Arbejdsmarkedsudvalget 2016 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret

Læs mere

og psykiske lidelser og handicaps, og hvad vil ministeren gøre for at hjælpe disse mennesker til at få en tryg tilværelse?

og psykiske lidelser og handicaps, og hvad vil ministeren gøre for at hjælpe disse mennesker til at få en tryg tilværelse? Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt T A L E Samrådstale til samrådsspørgsmål A og B om L 113 (fredag den 26. februar) (Det talte ord gælder) Samrådsspørgsmål

Læs mere

Væsentligt fald i aktiveringsomfanget i 2015

Væsentligt fald i aktiveringsomfanget i 2015 Aktiveringsgrad Januar 216 Væsentligt fald i aktiveringsomfanget i 215 Aktiveringsgraden er faldet væsentligt mellem 214 og 215. Der er sket betydelige regelændringer som følge af beskæftigelsesreformen

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet BEK nr 1559 af 23/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 20. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsemin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering j.nr. 2014-0035293

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden. Analyse Tilbagetrækningsreformens betydning for beskæftigelsen

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden. Analyse Tilbagetrækningsreformens betydning for beskæftigelsen Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse Tilbagetrækningsreformens betydning for beskæftigelsen Maj 6 Analysens hovedkonklusioner I maj blev der indgået en aftale om senere tilbagetrækning. Aftalen

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Greve Endelig udgave 22. maj 2014 Indhold 1. Om resultatrevisionen... 3 2. Sammenfatning af beskæftigelsesindsats 2013... 4 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2013...

Læs mere

Budget 2012 25,3 23,8 27,3 27,6 23,5 24,7 24,9

Budget 2012 25,3 23,8 27,3 27,6 23,5 24,7 24,9 1 INDKOMSTOVERFØRSLER Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 212 25,3 23,8 27,3 27,6 23,5 24,7 24,9 Herning Holstebro 23,8 25,3 Horsens Randers 27,3 27,6 Silkeborg Skive Viborg

Læs mere

Landssupporten 10. maj 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 12. maj 2016

Landssupporten 10. maj 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 12. maj 2016 Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 12. maj 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet. Vejledningstekstsituation

Læs mere

Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse. Punkt 9. Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse. 2013-22686. Familie og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalget orientering At lovforslag

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens 01. september 2015 Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb I notatet beskrives ressource- og jobafklaringsforløb formålet med

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Antal kontaktforløb - alle målgrupper

Antal kontaktforløb - alle målgrupper Antal kontaktforløb - alle målgrupper Antal personer med kontaktforløb fordelt på målgrupper fra april 2013 til april 2014 2013 2014 Målgruppe / Mdr. APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune. - Udgivet februar 2014 -

Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune. - Udgivet februar 2014 - Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Landssupporten 8. januar 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 11. januar 2016

Landssupporten 8. januar 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 11. januar 2016 Dette dokumenter indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med releasen den 11. januar 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 37. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 37. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 16. august 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 37. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner

Læs mere

Fælles fynske beskæftigelsesperspektiver

Fælles fynske beskæftigelsesperspektiver Fælles fynske beskæftigelsesperspektiver Baggrund De beskæftigelsespolitiske udfordringer, kommunerne på Fyn står overfor, er på mange punkter ens. Mange fynboer krydser dagligt kommunegrænsen til en anden

Læs mere

Overordnede strategiske mål Andelen af borgere på offentlig forsørgelse reduceres i Hedensted kommune.

Overordnede strategiske mål Andelen af borgere på offentlig forsørgelse reduceres i Hedensted kommune. 1 Indhold Overordnede strategiske mål. Effekt af indsatsen på sygedagpenge- og kontanthjælpsområdet. Effekten af kommunale tilbud. Varighed og forsørgelseshistorik på de kommunale tilbud Effekten af eksternt

Læs mere

STARTRAPPORT JOBCENTER JAMMERBUGT

STARTRAPPORT JOBCENTER JAMMERBUGT STARTRAPPORT JOBCENTER JAMMERBUGT januar 27 1: Indledende Hvorfor en startrapport? Pr. 1. januar 27 overgår ansvaret for beskæftigelsesindsatsen lokalt til ledelsen i de lokale jobcentre. Samtidig har

Læs mere

N O T A T. Spørgsmål og svar til pulje til JobFirst

N O T A T. Spørgsmål og svar til pulje til JobFirst N O T A T Spørgsmål og svar til pulje til JobFirst 21. oktober 2015 1. Visitation og deltagelse 1.1 Spørgsmål: Har kommunen mulighed for selv at fravælge målgrupper til JobFirst, så der eksempelvis alene

Læs mere

Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet. ØDF Sjælland, marts 2015

Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet. ØDF Sjælland, marts 2015 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet ØDF Sjælland, marts 2015 Et enkelt refusionssystem - med fokus på resultater Skærpet fokus på at få ledige i job Samme statsrefusion uanset forsørgelsesydelse

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Hjørring Kommune. - Udgivet februar 2014 -

Arbejdsmarkedet i Hjørring Kommune. - Udgivet februar 2014 - Arbejdsmarkedet i Hjørring Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE KØBENHAVNS KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE KØBENHAVNS KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE KØBENHAVNS KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

Kontanthjælpsloftet fælder enlige forældres økonomi

Kontanthjælpsloftet fælder enlige forældres økonomi Kontanthjælpsloftet fælder enlige forældres økonomi Kontanthjælpsloftet vil sende knap 12. personer under fattigdomsgrænsen, viser et nyt svar fra Beskæftigelsesministeriet. Heraf er knap 7. børn. Hvordan

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelser underfinansieret med ½ mia. kroner

Reform af erhvervsuddannelser underfinansieret med ½ mia. kroner 29. januar 2014 ANALYSE Af Maria Bille Høeg Reform af erhvervsuddannelser underfinansieret med ½ mia. kroner Regeringen og folketingets partier er netop nu ved at lægge sidste hånd på en storstilet reform

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal af 2013

Kvartalsrapport for 4. kvartal af 2013 Center for Social & Beskæftigelse Kvartalsrapport for 4. kvartal af 213 Status på beskæftigelsesindsatsen i Faxe Kommune opdateret d.12. februar 214 Status på beskæftigelsesindsatsen 4.kvartal 213/sagsnr.15..-P5-2-13

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Viborg

Resultatrevision 2013. Jobcenter Viborg Resultatrevision 2013 Jobcenter Viborg Beskæftigelsesministerens mål for 2013... 2 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 2 Mål 2: Færre personer på førtidspension... 2 Mål 3: Begrænsning af langtidsledigheden...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Refusionsreformen 2016

Refusionsreformen 2016 Refusionsreformen 2016 Agenda Hvad går reformen ud på? Sammenligning med andre kommuner Effekter på beskæftigelsesindsatsen Reformen indeholder en trappemodel Refusionen på borgerens ydelse afhænger af

Læs mere

Jobreform fase I. Et kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde

Jobreform fase I. Et kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde Jobreform fase I Et kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde Præsentation ved temamøde 23. maj 2016 arrangeret af Arbejdsmarkedskontor Øst v/anders Elbo, chefkonsulent, kontor for Sociale

Læs mere

Antal i 2012 (stk.) Budget 2012 (kr.)

Antal i 2012 (stk.) Budget 2012 (kr.) Enhedspriskatalog budgetforslag 2012 Driftsrammen Antal i 2012 (stk.) 2012 2011 Regnskab 2010 Bevilling: Tværgående administration (N etto) (Tal udmeldt i Indkaldelsescirkulæret for 2012) Lønudgifter pr.

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE BORNHOLM KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE BORNHOLM KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE BORNHOLM KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Resultatrevision 2010 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2010 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2010 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

2012 Økonomiske potentialer i ungeindsatsen. Baggrundsnotat

2012 Økonomiske potentialer i ungeindsatsen. Baggrundsnotat 212 Økonomiske potentialer i ungeindsatsen i Syddanmark Baggrundsnotat Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...1 2. TYPEBEREGNINGER...1 PERSPEKTIVER I TYPEBEREGNINGERNE...2 3. DE SEKS UDVALGTE UNGETYPER...2

Læs mere

9602 af 01/12 2011 Status: Gældende

9602 af 01/12 2011 Status: Gældende Vejl. om satser mv. 2012 9602 af 01/12 2011 Status: Gældende (Endnu ikke bearbejdet af Schultz) Nr. 9602 af 1. december 2011 Beskæftigelsesministeriet (Arbejdsmarkedsstyrelsen) Vejledning om satser mv.

Læs mere

Økonomirapport 1 pr. 31. marts 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget.

Økonomirapport 1 pr. 31. marts 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget. Økonomirapport 1 pr. 31. marts 2015 for. Drift Økonomirapport 1 for perioden januar til marts 2015. Nedenstående oversigt viser den overordnede økonomiske situation pr. sektor og serviceområde, med udgangspunkt

Læs mere

De unge i kontanthjælpsreformen. Oplæg på temadag om unge den 13. november 2013 v/ Rikke Hassett, Arbejdsmarkedsstyrelsen

De unge i kontanthjælpsreformen. Oplæg på temadag om unge den 13. november 2013 v/ Rikke Hassett, Arbejdsmarkedsstyrelsen De unge i kontanthjælpsreformen Oplæg på temadag om unge den 13. november 2013 v/ Rikke Hassett, Arbejdsmarkedsstyrelsen Disposition Baggrund for reformen Intentionerne med reformen Indholdet i reformen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 1. Forord Jobcenter Skanderborgs primære opgave er dels at hjælpe ledige og sygemeldte borgere med at opnå eller fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet og dels at tilgodese virksomhedernes

Læs mere

N O T A T. Svar på spørgsmål fra 117 borgere samt BEU spørgsmål 98-109

N O T A T. Svar på spørgsmål fra 117 borgere samt BEU spørgsmål 98-109 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 98 Offentligt N O T A T Svar på spørgsmål fra 117 borgere samt BEU spørgsmål 98-109 Sagsnr. 2015-4001 Indledningsvist

Læs mere

Børns baggrund har enorm betydning for uddannelse

Børns baggrund har enorm betydning for uddannelse Børns baggrund har enorm betydning for uddannelse Børns økonomiske opvækstvilkår har enorm betydning for, hvilken uddannelse og arbejdsmarkedstilknytning de efterfølgende får som unge. Analysen viser,

Læs mere

AKTIVERINGSSTRATEGI THISTED KOMMUNE. Vision, mål og overordnede principper for brug af aktiveringsredskaber i jobcentrets forskellige målgrupper

AKTIVERINGSSTRATEGI THISTED KOMMUNE. Vision, mål og overordnede principper for brug af aktiveringsredskaber i jobcentrets forskellige målgrupper AKTIVERINGSSTRATEGI THISTED KOMMUNE 2015 Vision, mål og overordnede principper for brug af aktiveringsredskaber i jobcentrets forskellige målgrupper Indholdsfortegnelse 1 Indledning Side 2 1.1 Baggrund

Læs mere

Notat. Udvikling: p. Niveau: n. Side 1 af 9

Notat. Udvikling: p. Niveau: n. Side 1 af 9 Notat Vejledning til opfølgningsrapport Den kvartalsvise opfølgningsrapport har fået nyt design og indhold. Det er sket som en konsekvens af de nye ministermål for 11 og et ønske om ændret fokus i rapporten.

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE FREDERIKSBERG KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE FREDERIKSBERG KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE FREDERIKSBERG KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 05.11.2013 i Borgmesterens Mødelokale Afbud John M Schmidt (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Kontanthjælpsreformens betydning for borgernes økonomi...

Læs mere

Den samlede budgetramme 2016 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2016 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2016 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Beskæftigelsesindsats 315.660

Læs mere

JOBVÆKST HAR GIVET GEVINST PÅ 15 MIA.KR.

JOBVÆKST HAR GIVET GEVINST PÅ 15 MIA.KR. 6. februar 2007 af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 3355 7712 JOBVÆKST HAR GIVET GEVINST PÅ 15 MIA.KR. Resumé: Fra 2003, hvor konjunkturerne bundede, til 2006 er antallet af modtagere på overførselsindkomst

Læs mere

Godkendelse af Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Godkendelse af Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Punkt 4. Godkendelse af Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2015-037353 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender at Svarfristerne i Familie-

Læs mere

Notat. Brugen og effekterne af den virksomhedsnære aktivering. i Hørsholm Kommune i 4. kvartal 2010.

Notat. Brugen og effekterne af den virksomhedsnære aktivering. i Hørsholm Kommune i 4. kvartal 2010. Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Brugen og effekterne af den virksomhedsnære aktivering i Hørsholm Kommune Brugen og effekterne af den virksomhedsnære aktivering i Hørsholm Kommune i

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Bilag 1. Resultatrevision 2012

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Bilag 1. Resultatrevision 2012 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Bilag 1 Resultatrevision 2012 1. Indledning Denne Resultatrevision 2012 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune

Læs mere

Business case Investeringstankegangen. Med øvrig vejledning og opkvalificering som eksempel

Business case Investeringstankegangen. Med øvrig vejledning og opkvalificering som eksempel Business case Investeringstankegangen Med øvrig vejledning og opkvalificering som eksempel 28. maj 2015 Udgangspunkt for business case En dagpengemodtager på 37 år, har optjent retten til to års dagpenge.

Læs mere

Notat: NOTAT: Notat om sammenligningsgrundlaget for Roskilde Kommunes beskæftigelsesindsats

Notat: NOTAT: Notat om sammenligningsgrundlaget for Roskilde Kommunes beskæftigelsesindsats Økonomi og Beskæftigelse Jobcenter Administration Sagsnr. 80456 Brevid. 1340754 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Notat om sammenligningsgrundlaget for Roskilde Kommunes beskæftigelsesindsats

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: August 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

Benchmark Greve HTK Arbejdsmarkedsområdet

Benchmark Greve HTK Arbejdsmarkedsområdet Benchmark Greve HTK Arbejdsmarkedsområdet 2012 Hvad har vi undersøgt? Socioøkonomiske forhold: Demografi, nationalitet, uddannelsesbaggrund, arbejdsmarkedsstruktur A- Dagpenge Kontanthjælp Aktivering Rettidighed

Læs mere

Tabel 2: Oversigt over tilgang af flyg 2012 2013 2014 Opr. BO I 2015

Tabel 2: Oversigt over tilgang af flyg 2012 2013 2014 Opr. BO I 2015 Tabel 2: Oversigt over tilgang af flyg 2012 2013 2014 Opr. BO I 2015 budget Integration BOF I 2015, Antal 2015 Ny tilgang flygtninge*) 10 15 31 23 73 Fuldtidspersoner, som modtager kontanthjælp til flygtninge.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 183 Folketinget 2013-14 Fremsat den 30. april 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Bilag 3. Opgørelse af budgetgaranti 2016, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Bilag 3. Opgørelse af budgetgaranti 2016, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. Bilag 3 Opgørelse af budgetgaranti 2016, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 15. april 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Rødovre Kommune. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Rødovre Kommune. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre Rødovre Kommune april 2013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april 2013.

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 11,1 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 11,1 mio. kr. Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 27. januar 2015 Til: - J. nr.: 15/000777-001 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor

Læs mere

BILAG TIL ANALYSE OM UDSATTE BORGERE

BILAG TIL ANALYSE OM UDSATTE BORGERE Side 1 af 32 BILAG TIL ANALYSE OM UDSATTE BORGERE 1 LÆSEVEJLEDNING... 3 2 DE UDSATTE BORGERE... 3 3 ORDNINGERNES INDBYRDES FORHOLD... 3 4 INDHOLDET I BORGERNES FORLØB... 5 4.1 FORLØBET FOR EN AKTIVITETSPARAT

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Beskæftigelses- og uddannelsesstrategi 2011 Beskæftigelsesudvalget. Den 18. marts 2011. Beskæftigelsesforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Emne Beskæftigelses- og uddannelsesstrategi 2011 Beskæftigelsesudvalget. Den 18. marts 2011. Beskæftigelsesforvaltningen Notat Emne Til Beskæftigelsesudvalget Den 18. marts 2011 I det følgende redegøres for de overordnede pejlemærker for den fremtidige beskæftigelsesindsats i Aarhus Kommune samt principperne for tilrettelæggelsen

Læs mere

Disponering af oplæg 1) Ny lovgivning: baggrund, målgrupper/kategorisering og ydelser (herunder gennemgang af notat om den igangværende proces) 2) Den

Disponering af oplæg 1) Ny lovgivning: baggrund, målgrupper/kategorisering og ydelser (herunder gennemgang af notat om den igangværende proces) 2) Den Temadrøftelse Kontanthjælpsreformen og omsætningen heraf Beskæftigelsesudvalget 21. januar 2014 Disponering af oplæg 1) Ny lovgivning: baggrund, målgrupper/kategorisering og ydelser (herunder gennemgang

Læs mere

IKAST-BRANDE JOBCENTER

IKAST-BRANDE JOBCENTER LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 IKAST-BRANDE JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

Notat: Forlist, men ikke fortabt

Notat: Forlist, men ikke fortabt 1 Notat: Forlist, men ikke fortabt Tænketanken DEA sætter i denne analyse fokus på de unge på kanten. Det handler om de unge, som af forskellige årsager aldrig rigtig får fat i hverken uddannelse eller

Læs mere

Bilag A til F : Samlet oversigt over svarfrister på AAK hjemmeside med ændringsforslag

Bilag A til F : Samlet oversigt over svarfrister på AAK hjemmeside med ændringsforslag Bilag A til F : Samlet oversigt over svarfrister på AAK hjemmeside med ændringsforslag Bilag A - Svarfrister vedr. Voksne Arbejde og ledighed Aktiveringsgodtgørelse 8 uger Forslag om 4 uger 1 Ansættelse

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folke- og førtidspensionister, 9-13 Det samlede antal personer i Aarhus Kommune, der modtager sociale pensioner (inkl. beboere på plejehjem), er pr. 1.

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 2 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 1. kvartal 2013

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 1. kvartal 2013 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 1. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fanø Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Regeringen nedjusterer forventningerne til økonomien Ugens tendenser Sygefraværet faldt i 11 Flere i jobs i 3. kvartal Internationalt Tal om konjunktur

Læs mere

Det nye kontanthjælpsloft rammer enlige markant hårdere end tidligere

Det nye kontanthjælpsloft rammer enlige markant hårdere end tidligere Det nye kontanthjælpsloft rammer enlige markant hårdere end tidligere Det såkaldt moderne kontanthjælpsloft som er aftalt mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative rammer særlig

Læs mere