Midtvendsyssels Lærerkreds

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midtvendsyssels Lærerkreds"

Transkript

1 Midtvendsyssels Lærerkreds Nyhedsbrev Oktober Vurdering af undervisningskompetence Kredsformand Grete Andersen Et af folkeskolereformens mål er, at alle elever i folkeskolen i 2020 undervises af lærere, som enten har undervisningskompetence eller har opnået tilsvarende faglig kompetence via deres efteruddannelse mv. Målsætningen om fuld kompetencedækning gælder alle fag og alle klassetrin. Ifølge folkeskoleloven er det op til skolelederen at vurdere, om en lærer har undervisningskompetence i andre fag end dem, som læreren har formel linjefagsuddannelse i. Kredsen finder det væsentligt, at denne vurdering sker i dialog med den enkelte lærer, og at vurderingen fra skole til skole sker på så ensartet grundlag som muligt. Det er for os også væsentligt, at der i vurderingen indgår, at lærere, der har undervist i mange år i et fag og har deltaget løbende i kompetenceudvikling i faget, anerkendes for deres kompetencer og ikke nødvendigvis skal tage et fuldt linjefag for at opnå undervisningskompetence i faget. For kredsen er det ligeledes vigtigt, at den enkelte lærer har et bevis eller lignende på, hvilke fag man har undervisningskompetence i. Det kunne f.eks. være en del af uddannelsesplanen, som vi fik krav på at få ved OK 11. DLF har i samarbejde med Skolelederforeningen og Børne- og Kulturchefforeningen udarbejdet et værktøj, der består af en række mulige kriterier, som skoleledelserne kan inddrage i deres dialog med lærere, som ikke har formel undervisningskompetence i et givent fag. I materialet lægges der op til, at vurderingen foregår i en del af MUS-samtalen. I de tilfælde, hvor skoleledelsen vurderer, at en lærer enten ikke har eller kun delvist har kompetencer svarende til undervisningskompetence i et givet fag, tilbyder Danske Professionshøjskoler en kompetenceafklaringssamtale på den lokale professionshøjskole med henblik på at tilrettelægge /afklare, hvilket uddannelsesforløb, der giver lærerne formel undervisningskompetence i fag, som de hidtil ikke har haft formel kompetence i. Prisen på en kompetenceafklaringssamtale vil ligge omkring 1500 kr. I dette nummer: Vurdering af undervisningskompetence 1-2 Nyt fra Brønderslev Kommune Budget Nyt fra Brønderslev Kommune Strategiplan 3-4 Fraktion 4 Julearrangement 4 Nyt fra Jammerbugt Kommune Budget Nyt fra Jammerbugt Kommune Struktur/skolelukninger 5 Medlemsbreve 6 Ofte stillede spørgsmål 6

2 Regeringen har afsat 1 mia. kr. i perioden til lærere og pædagogers kompetenceudvikling. KL forudsætter, at pengene alene anvendes til udgifter til deltagerbetaling mv. og altså ikke til vikarudgifter. Vikarudgifter forudsættes finansieret gennem en målretning af eksisterende midler i kommunerne. Der er, som jeg ser det, afsat alt for lidt sammenholdt med, at vi i dag ifølge Rambøll og Danmarks Evalueringsinstituts kortlægning anvender cirka 585 millioner kroner årligt til kompetenceudvikling, hvilket svarer til 4 milliarder kroner i hele perioden Hvor mon pengene til vikardækningen (eller indregning i lærernes arbejdstid) kommer fra!! Desværre kan jeg ikke finde disse penge afsat særligt på de kommunale budgetter. Neden for er oplistet en række relevante indikatorer, som kan belyse lærerens undervisningskompetence Formelle kompetencer: Linjefag/undervisningsfag fra læreruddannelsen eller formel efteruddannelse i faget på diplomniveau- eller kandidatniveau Anden (efter)uddannelse, f.eks. deltagelse i læreruddannelsens grundfag eller kurser Deltagelse i pædagogisk udviklingsarbejde eller aktionslæringsforløb i faget Deltagelse i faglige netværk eller faglige foreningers arbejde Undervisningserfaring, herunder erfaring med afgangsprøve i faget Andre relevante og dokumenterede kompetencer og uddannelser Resultater i form af elevernes udbytte af undervisningen (fx test, afgangsprøver mv.) Eksempler på konkrete vurderinger: Beslægtede linjefag: Linjefag i biologi i kombination med undervisningserfaring i natur/teknik kan vurderes som undervisningskompetence i natur/teknik Grunduddannelse/fællesfag i et fag kan indgå i vurderingen af en lærers undervisningskompetence. Fx kan grunduddannelse i kristendomskundskab i kombination med undervisningserfaring i faget vurderes som undervisningskompetence i faget kristendomskundskab på klassetrin Anden uddannelse: Fx. en musikpædagoguddannelse eller konservatorieuddannelse i rytmisk musik i kombination med undervisningserfaring i musik, kan vurderes som undervisningskompetence i musik Delvist linjefag: Linjefaget dansk med aldersspecialisering 1. 6 klasse kan, suppleret med efteruddannelse, vurderes som undervisningskompetence i dansk klasse Henvendelse til kredsen Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev Tlf: Kredskontoret er åbent: Mandag kl Tirs. - tors. kl Fredag kl Linjefag i håndarbejde og/eller sløjd suppleret med relevant efteruddannelse, vil kunne vurderes som undervisningskompetence i håndværk og design 2

3 Nyt fra Brønderslev Kommune FTR Kirsten Tranekær Budget 2015 Same procedure as last year. Sådan fristes man næsten til at sige. Endnu engang skal der ske nedskæringer i kommunens budget, og at dømme efter budgetprocessen denne gang, lever politikerne fuldstændig op til det gamle ordsprog om, at øvelse gør mester. Budgetforlig i første hug endda med 26 stemmer ud af 27 mulige. Kommunens økonomi er trængt, blandt andet pga. et faldende børnetal og ekstremt høje udgifter til udsatte børn og unge. Kort tid efter sommerferien blev der lavet et sparekatalog, der skulle afdække 4 %, svarende til godt 20 mio. på Børne- og Skoleudvalgets område. Sideløbende med dette var politikerne i gang med at nedlægge Agersted og Serritslev skoler, og selv om det hed sig, at det var uafhængigt af budgetlægningen, så var det et af spareforslagene. Kredsen sendte et brev til samtlige politikere, hvor vi gav udtryk for vores holdninger i forhold til de foreslåede besparelser. At dømme efter det vedtagne budget, så har politikerne denne gang lyttet, måske andre har givet udtryk for de samme holdninger som os, for naturvejledningen, erhvervsklassen og rammebesparelse på UU, er fredet; i hvert fald til næste års budgetlægning, hvor enderne bliver endnu sværere at få til at nå sammen. Summa summarum endte det på Børne- og unge området med en besparelse på 2,1 %, altså cirka halvdelen af det varslede. Med nedlæggelsen af Agersted og Serritslev skoler spares der cirka 5 mio., men endnu er det svært at spå om, om det tal holder, for det kommer fuldstændig an på, om der opstår friskoler, og hvordan eleverne i øvrigt fordeler sig i de klasser, de kommer ud i. Desuden valgte politikerne, at der skal spares 3 mio. på udsatte børn og unge, hvilket bliver særdeles vanskeligt, men måske den igangværende analyse af praksis på området kommer med nogle anvisninger. Ud over det talmæssige er der indgået aftaler om, at man vil nedbringe sygefraværet ved at følge op med forebyggende arbejde. Sidst men ikke mindst har vi som kreds stillet spørgsmål ved, om folkeskolereformen er fuldt finansieret. Har skolerne fået penge til undervisningstillæg til lærere, der underviser mere end 750 timer? Har skolerne fået tildelt vikarmidler til det øgede undervisningstimetal? Har skolerne fået flere penge til undervisningsmidler, så det også bliver muligt at give eleverne en anderledes og spændende skoledag? Har skolerne fået resurser til inklusion? I den forbindelse har politikerne aftalt, at der skal laves en opsamling efter et halvt år med henblik på justeringer, så det bliver spændende at følge. Strategiplan Det er en stor udfordring for Brønderslev Kommune, at børnetallet er faldet gennem de seneste år, og det har haft konsekvenser både i dagplejen og i børnehaverne, idet der er lukket institutioner. Nu er turen kommet til skolerne, og med lukning af Agersted og Serritslev skoler er der taget hul på de udfordringer, skolevæsenet står overfor. Masterplanen, der udkom i 2012, nåede at blive forældet, allerede inden den blev vedtaget, og er nu blevet afløst af en strategiplan, hvis mål det er at sikre en fortsat høj faglighed og samtidig skabe stabilitet på skolerne. En nødvendighed set i lyset af den nye skolereforms krav og det faldende børnetal. 3

4 Kort fortalt går strategiplanen ud på: At skoledistrikterne skal styrkes ved at lave 4 skoledistrikter i kommunen 1) Brønderslev Vest (Hedegårdsskolen, Søndergade, Thise) 2) Brønderslev Øst (Skolegade, Ø. Brønderslev, Toftegårdsskolen, Serritslev), 3) Hjallerup (Hjallerup, Klokkerholm, Flauenskjold) 4) Dronninglund (Dronninglund, Aså, Agersted). Det betyder også, at det, i takt med at elevtallene falder på skolerne, bliver det nemmere at nedlægge skoler. At overbygningsstrukturen skal udvikles, og her er der helt konkret 3 modeller i spil. Model 1, der fastholder den nuværende skolestruktur, og at samtlige overbygninger udarbejder en særlig profil, som eleverne herefter kan vælge ud fra interesse eller uddannelsesvalg. Det betyder, at der for nogle elever kan blive temmelig meget transport. Model 2, der er en fælles overbygningsskole i Brønderslev by, og evt. en skole i den østlige del af kommunen. Også denne model lægger op til særdeles meget transport for eleverne, og det er en model, som vi som kreds bestemt ikke vil anbefale. I model 3 foreslås en overbygningsskole i hvert af de 4 skoledistrikter. At inklusionsindsatsen styrkes, dels ved at alle kommunens specialtilbud tilknyttes almenskoler, og dels ved at styrke samarbejdet med PPR og socialrådgiverne ved, at de får deres daglige gang på skolerne. For at være med til at opkvalificere de beslutninger, som politikerne skal træffe, er vi som kreds i øjeblikket i gang med at lave en udtalelse vedrørende strategiplanen. Herefter er det op til dem at træffe beslutningen. Kredsen Fagpolitiske Julefrokost For aktive medlemmer Tirsdag den 25. november kl på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Foredrag: Motivation og styring med Lotte Bøgh Andersen Efter foredraget er der kollegialt samvær med spisning Tilmelding senest den 18. november efter først til mølle-princippet til din TR eller på Fraktion 4 s Julearrangement Som afslutning på året afholdes der julearrangement Tirsdag den 18. november kl i Musikkens Hus Vi planlægger et besøg med rundvisning i Musikkens Hus med efterfølgende julefrokost. Vi mødes kl ved Søparken i Aabybro, hvorfra der går bus kl til Musikkens Hus Pris: 200 kr. Ikke-medlemmer 250 kr. Med i prisen: alt, undtagen drikkevarer.. Tilmelding senest fredag 31. oktober på: 4

5 Nyt fra Jammerbugt Kommune FTR Bo Rogild-Jensen Budget 2015 Budgetforhandlingerne om budget 2015 er færdige. Alle i byrådet (- Enhedslisten) står bag forliget. Nu mangler kun den formelle proces med 2. og 3. behandling i byrådet. På Børne- og Familieforvaltningens område er der besparelser på i alt kr På undervisnings- og fritidsområdet er beløbet i alt kr Disse tal dækker bl.a. over Struktur folkeskoler, som til kommunalbestyrelsens 1. behandling hed lukning af Thorup- Klim skole. Der skal også spares en stilling i PPR (psykolog eller tale/hørelærer). Hermed er PPR reduceret med 6 fagpersoner siden januar Dette vil naturligvis forringe kvaliteten af PPR s arbejde i forhold til hele inklusionsarbejdet med småbørn og skoleelever. Der skal foretages en øget indsats ift. øget inklusion på AKT og ASF-området. Udgiften hertil skal afholdes indenfor rammen af den specialpædagogiske bistand. Denne ramme skal samtidig reduceres med kr , så opgaven kan blive svær at løse. I bemærkningerne til budgetforliget står, at folkeskolereformen vil blive fulgt tæt af kommunalbestyrelsen. Skolernes økonomiske rammer vil blive evalueret, og den aftalte tildelingsmodel vil blive genvurderet med henblik på eventuelle justeringer som udgangspunkt inden for de eksisterende økonomiske rammer. Struktur/skolelukninger Kredsens opgave er ikke at arbejde for at lukke skoler men heller ikke nødvendigvis at støtte bevarelse af alle skoler. Derimod arbejder vi for, at lærerne skal have gode og trygge forhold at arbejde under. Vi ønsker at få en holdbar løsning, så lærerne ikke skal gå og frygte for, hvornår det evt. bliver deres skole, der kommer i spil. Vi ønsker, at alle lærere behandles ens, uanset om man arbejder på en lille eller en stor skole. Derfor er det efter kredsens mening godt, at kommunalbestyrelsen nu opstiller nogle mål for, hvad der kræves for at være en bæredygtig skole. Kommunalbestyrelsen giver tilsagn om en decentral skolestruktur byggende på et mindste elevtal på i hovedreglen elever i gennemsnit pr klasse. Fra kredsens side har vi tilbudt at mødes med den kommunale styregruppe vedrørende skolestruktur, for at vi kunne redegøre for vores tanker om bl.a. god skoleledelse teamsamarbejde samarbejde på tværs af skoler fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen samt lærernes linjefagskompetencer. Formanden for styregruppen, Borgmester Mogens Gade har den svaret at styregruppen på dens møde den ville drøfte vores tilbud og derefter vende tilbage. Vi har endnu ikke hørt noget!? 5

6 Medlemsbreve Kredsstyrelsesmedlem Lasse Jørgensen Kredsstyrelsen har besluttet, at der årligt udsendes ca. 4 nyhedsbreve, og derudover udsendes der medlemsbreve efter behov. Som det er nu, bliver nyhedsbrevene sendt ud til hver skoles TR, som derefter videreformidler dem til medlemmerne. Medlemsbrevene sendes ud til hvert enkelt medlems . Vi oplever desværre, at en del medlemsbreve ikke når frem, enten fordi mailadressen er forkert opgivet, ikke bliver brugt, fordi mailboksen er fuld eller noget helt fjerde. Derfor arbejder vi på at få indbygget en funktion i kredsens nye hjemmeside, som bliver aktiv efter nytår, hvor der bliver mulighed for at kommunikere med hinanden og bl.a. modtage nyheds- og medlemsbreve på en fælles platform. Ofte stillede spørgsmål Konsulent Johnny Hydén Hvem er omfattet af de forskellige regler om aldersreduktion? Den hidtidige ordning for aldersreduktion er under afvikling. Derfor eksisterer der to bestemmelser: A) én for ansatte, der er født senest den 31. juli 1956 og B) en anden for ansatte født mellem den 1. august 1956 og 31. juli A. Ordningen for ansatte født senest 31. juli 1956 er en fortsættelse af den hidtidige ordning, hvor den ansatte, hvis hun anmoder om det, kan få sin arbejdstid nedsat med 175 timer for fuldtidsansatte og forholdsmæssigt for deltidsansatte. Dette gælder fra den normperiode (skoleår), hvori hun fylder 60 år. B. I ordningen for ansatte født mellem den 1. august 1956 og 31. juli 1963 har den ansatte ret til at få arbejdstiden nedsat mod tilsvarende lønnedgang. Arbejdstiden nedsættes med 175 timer for fuldtidsansatte og forholdsmæssigt for deltidsansatte. Man optjener dog fuld pensionsret forholdsmæssigt efter beskæftigelsesgraden før aldersreduktion. Dette gælder fra den normperiode (skoleår), hvori hun fylder 60 år. Ansatte, som er født 1. august 1963 eller senere har ikke ret til aldersreduktion. Må man have delt tjeneste? Hvis man må, skal man have ekstra betaling for det? Delt tjeneste er, når der er huller i arbejdsdagen, som ikke tæller med i den arbejdstidsopgørelse, som skolen skal lave efter arbejdstidsreglerne i lov 409. Det er ikke al delt tjeneste, der udløser tillæg. Der står i bemærkningerne til arbejdstidsreglerne, at den daglige arbejdstid så vidt muligt skal være samlet ( 3, stk. 3). Derfor skal man som udgangspunkt undgå delt tjeneste. Hvis det alligevel aktuelt optræder, er der to varianter: A) Delt tjeneste og B) Tredelt tjeneste. Her er der to huller i arbejdsdagen. A. Delt tjeneste med en samlet varighed, der overstiger 11 timer udløser et tillæg på 7,52 kr. pr. time, der overstiger 11 timer. De mellemliggende timer ( hullet ) tæller med. Tillægget udbetales pr. påbegyndt halve time. B. Tredelt tjeneste: Tjeneste delt i tre dele udløser et tillæg på 69,82 kr. pr. gang. Tredelt tjeneste, der samlet overstiger 11 timer udløser endvidere tillægget som beskrevet i A). Beløb i kr. er gældende fra 1. oktober 2014 til 1. januar

Vurdering af folkeskolelæreres undervisningskompetence værktøjer til inspiration

Vurdering af folkeskolelæreres undervisningskompetence værktøjer til inspiration Vurdering af folkeskolelæreres undervisningskompetence værktøjer til inspiration Indhold 1. Baggrund og formål... 1 1.1. Undervisningskompetence eller kompetencer svarende hertil... 2 2. Nærmere om de

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Nyhedsbrev Juni 2013 Fra lockout til knockout. 2013 Kredsformand Grete Andersen Store Bededag vedtog Folketinget det lovindgreb, som regeringen præsenterede torsdag den 25. april,

Læs mere

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.30 på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00 Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4:

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16. 1 Generalforsamling afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.30 2 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Dersom formandens beretning indeholder punkter,

Læs mere

Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK

Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2012 Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK Ordentlighed Af An n e-me t t e K. Je n s e n, f o r m a n d f o r Od e n s e Læ r e r f or e n i ng 2 Det

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo

Generalforsamling. Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo 2015 Generalforsamling Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo Lolland-Falsters Lærerforening Kredsstyrelsen Henrik Hansen HHA@dlf.org Formand Kongresdelegeret Karina Pedersen KAPE@dlf.org

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 KL juli 2013 Indhold 1. Reformens nye rammer og budget 2014... 2 2. Udgangspunkt for en ny skoledag... 8 3. Realiseringen af en

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid - Udmøntning af lov om lærernes arbejdstid,, L 409 Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011

Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011 Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011 Undervisning i tal Lærernes faglige kompetencer Det pædagogiske ledelsesteam IT, undervisningsmidler og økonomi Specialskoler Særlige undervisningstilbud Skolevalg

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling

Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2011 Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling På skrump 2 Nyt år. Ny virkelighed i Odense. En virkelighed, der bliver på skrump. Ikke mindst på

Læs mere

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING TIRSDAG D. 22. MARTS 2011 KL. 16.00 Uglegårdsskolen Personalerum Netversion den 12.3.2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Indholdsfortegnelse 3 Forslag til forretningsorden

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling 19. marts:

Generalforsamling 19. marts: Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2010 Generalforsamling 19. marts: Skriftlig beretning, dagsorden, medlemsfest Læs også: Valg af tillidsrepræsentant Erfaringer fra Sverige og Finland

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Specialcenter Brændkjær ved Niels Erik Danielsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Der arbejdes i små

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

Der er tale om en stor omstillingsproces, som involverer mange kommunale aktører, og som kommunalbestyrelsen skal stå i spidsen for.

Der er tale om en stor omstillingsproces, som involverer mange kommunale aktører, og som kommunalbestyrelsen skal stå i spidsen for. En ny folkeskole 2 Forord Danmark har en god folkeskole, men den kan gøres bedre. Alle børn skal lære mere uanset social baggrund. Målet er ikke at gøre mere af det samme. Målet er at skabe en skole til

Læs mere