Matr. Nr. 7 a Aalsbo by Rørup Aalsbolund. Skøde 9 / Povel Andersen i Ejby Fæster Laurits Hansen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Matr. Nr. 7 a Aalsbo by Rørup Aalsbolund. Skøde 9 /6 1745 + Povel Andersen i Ejby Fæster Laurits Hansen"

Transkript

1 Matr. Nr. 7 a Aalsbo by Rørup Aalsbolund Skøde Kongen ( Ryttergods ) Skøde 26/ Skøde 15/ Skøde 8/ Henrik Lasson Fæster Hans Hansen Schoutbynacht Senera von Hagedorn Fæster Hans Eriksen Peder Pedersen i Ejby Skøde 9 / Povel Andersen i Ejby Fæster Laurits Hansen Fæstebrev 9 / Skøde 26/ Rasmus Andersen Hans Simonsen til Erholm Fæstebrev ca. 1759? Lars Hansen d. 13/ Gertrud Hansdatter Fæstebrev 30/ Mogens Larsen f d. 8/ Gertrud Hansdatter f Fæstebrev 8/ Hans Christophersen f. Fæstebrev 1/ Jørgen Nielsen f d. 8/ Ane Olesdatter f d. 19/ Birthe Johansdatter Fæstebrev 14/ Rasmus Nielsen Birthe Johansdatter Frederike Nielsdatter Fæstebrev 14/ Jeppe Hansen f d. 23/ Anne Marie Jørgensdatter f. 4/ d. 23/ Skøde fra Erholm + Rasmus Pedersen f. 4/ / Karen Dorthea Jørgensdatter f. 2/ i Aalsbo Skøde 17 / Hans Jørgensen f. 28/ Ane Katrine Rasmussen f. 25/ Skøde 9/ Rasmus Nielsen

2 Skøde 12/ S. M. Sørensen Skøde 18/ Lars Peder Larsen Skøde 5/ Christian P. Smith Skøde 15/ Kirsten Andersen Henrik Andersen Skøde 5/ Johannes Poulsen f. 17/ Ebba Petrea Kongstad Iskov f. 26/ Skøde 6/ Hans Knudsen f. 10/ Agnes Kristiane Mikkelsen f. 6/ Skøde 29/ Hans Høj Larsen f. 10/ Ingvard Høj Larsen f. 28/ Erna Kirstine Hansen f.20/ Skøde 8/ Kreaturhandler Carl Rasmussen Skøde 18/ Max Johannes Madsen Skøde 25 / Hans Beiskjær f. 27/ d. 5/ Emma Christine Andersen f. 4/ d. 5/ Skøde 12/ Peder Larsen Skøde 14/ Poul Hansen f. 6/ d. 5/ Jenny Henriette Hansen f. 23/ d. 19/7 2003

3 Aalsbolund Vi Frederik den Fierde af Guds Nåde Konge til Danmark og Norge etr: Giør alle vitterligt at vi ved vores allernådigste approbation af den 11 November Anno 1718 over den i Odense ved vores Committerede os elskelige Christian Rosenkrands vores Conferent og Etatsråd samt Amtmand over Nyborg og Svendborg Amter, os elskelige Iver Andersen vores Justitsråd og Amtmand over Assens og Hindsgavls Amter, tillige med os elskelige Peder Himmelstrup vores Kongsraad og Krigs og Landcommissarie i Fyn og Langeland, holt auktion over en del af det gamle Ryttergods, hvor af vores Capitain os elskelige Frederik Lassen som højestbydende efter derom bestilte auctions placaters og conditioners videre for melding af dato 16 Juli anno 1718 er bleven tilslagen, efter skrevne jordegods for Capital Tre Tusinde Fire Hundrede Tredive og Fem Rigsdaler fire Skilling, som og er bleven betalt til forbemeldte vores committerede, hvilke vi der til allernådigst haver bevilget, at skøde og afstå bemeldte gods. Thi ville vi og ved dette vort åbne brev og skøde allernådigst og fuldkommeligen sælge, skøde og afstå for os og vores Kongelige arve - sucessorer i Regeringen udi vores enhver Riger Danmark og Norge, og til formeldte vores Capitain os elskelige Frederik Lassen og hans arvinger til evindelig arv og ejendom, urygeligen og uigenkaldeligen, at nyde, besidde og beholde efterskrevne bøndergods beliggende udi vores Provins Fyn, Hindsgavls Amt Wends Herred, Rørup Sogn, Aalsbo. Henning Dam skylder årlig landgilde efter gammel matricul og jordebog 1 fj. Smør, 1 ørt. Bing, udi hartkorn gammel matricul 4 tdr. 4 skæpper, men efter den nye matricul 2 tdr. 6 skp. 2 fjk. Hans Hansen skylder

4 landgilde 9 td. bing 1 fj. Smør et lam, 2 gæs, 4 høns, et fønød, hartkorn gammel matricul 7 tdr. men efter nye matricul 5 tønder 5 skp. 2 fjk. 1 alb. Dybmose gårde Miekael Andersen skylder årlig 1 tønde smør?? et fænød, 16 skæpper anies gri, hartkorn gammel matricul 7 tdr. 4 skp. 3 fjk. 1½ alb., nye matricul 7 tdr. 7 skp. 3 fjk. 2 alb. og skov 2 skp. 2 fjk. Jørgen Ibsen skylder årlig lige landgilde, hartkorn gammel matricul 7 tdr. 4 skp. 3 fjk. 1½ alb. men nye matricul 6 tdr. 3 skæpper 2 fjk. 1 alb. og skov 2 skp. 2 alb. Munkegårde, Hans Jørgensen skylder årlig ½ td. smør 16 skp havre, et fænød, hartkorn gammel matricul 6 tdr. 7 skp. 2 fjk. ½ alb., men nye matricul 5 tønder 5 skp. 2 fjk. 2 alb., og skov 1 skp. 1 fjk. 2 alb. Rasmus Andersen skylder årlig lige landgilde, hartkorn gammel matricul 6 tdr. 2 skp. 2 fjk. ½ alb. men nye matricul 6 tdr. 4 skp. 3 fjk. 2 alb. og skov 2 skp. 2 fjk. Mads Andersen skylder og årlig lige landgilde hartkorn gammel matricul 6 tdr. 7 skp. 2 fjk. ½ alb. men nye matricul 5 tdr. 7 skp. 2 fjk. og skov 1 skæppe 3 fjk. 1 alb. Ebbedrup Laurs Pedersen skylder årlig 1 f. smør, 1 mk. Penge efter gammel matricul 3 tdr. 2 skp. 2 fjk. 2 alb. men nye matricul 2 tdr. 3 fjk. 1 alb. Peder Olufsen hartkorn nye matricul 1 alb til hovning nye matricul hartkorn fyrretyve og fire tønder? hvilken forskrevne bøndergods med alt dets hørende bygninger og huse, herlighed, landgilde, stedsmål, sigt og skovfald, ægt og arbejde og alt anden herlighed, ret og rettighed vorer sig af ager og eng, mark og krat, kær og skov, fiskevand og fægang, tørvegrøft, lyng slæt, vådt og tørt inden og uden markers skel, aldeles intet underbegrundet i nogen måder i hvad navn haves eller nævnes kan som der nu tilligger og af alders tid der til liget haver, og dertil med rette ligge bør, såvel som og de på bemeldte bøndergårdes grund stående? og andre?. Os elskelig Capitain Lasson og hans arvinger eller hvem samme ejer og medbesidder, må og skal have, nyde, bruge og beholde, samt sig så nyttig gøre uden reservation af selvition i nogen optænkelige måder. Thi kendes vi for os og vores kongelige arve - Sucussorer i Regeringen udi fornævnte vores enhver riger Danmark og Norge ingen ydermere lod, del, ret eller rettighed efter dags at have til eller udi forskrevne bøndergods og huse, dets ejendoms herlighed, sigen og videre, som forskreven står, men allernådigst tilsiger og forsikre, at fri, frelse, hjemle og fuldkommeligen tilstår, os elskelige Capitain Lassen og hans arvinger samme gods for hver mands tiltale i alle optænkelige måder, dog os og vores Kongl. Over Successorer i Regeringen Souverainitet Kongelige Regalier og Højheder Item Contributioner Proqvota og ekstraordinære som en af bøndergods påbuden er eller herefter påbuden vorde samt jagten udi vores vildtbaner så vidt denne efter indpælingen sig strækker, aldeles uforkrænket og os forbeholden at forblive, forbydendes alle og enhver herimod efter som forskreven står, at hindre eller udi nogen måde for ham at gøre under vor hyldest og nåde. Given på vores Kongelig Residens udi København d. 26 Februar Anno 1720 Under vor Kongelige hånd og signet. Frederik R Gyldencrone W Heldt J Shrøder No.2 F5 En Rigsdaler 1728 Christian Ulrik Berthelsen af Assens Kongl. Majst. Herredsfoged og Auctions direktør Udi Baag og Wends Herred og Niels Selmer Herreds og Auctions Skriver sammesteds: Gjør hermed vitterligt at år 1728 d. 8de Januar på begæring af Højædle og Velbårne Hr. Schoutbynacht Senera von Hagedorn, herre til Krumstrup, Hinnemae og Jerstrup gårde, og efter hans forhen udgangen Placater, dateret København den 15 Oktobr. 1727, have vi forbenævnte over en del sammen her udi Fyen tilhørende bøndergods, holden udi Odense i Birkedommer og Proucurator Hr. Lorends Petersens hus, en offentlig Auction, for at bortsælge til

5 den højestbydende samme bøndergods på de af merbemeldt. Hr. Scoutbyenacht Hagedorns udi Auctionsretten overleverede og oplæst Conditioner, hvor da iblant andre liebhaver indfandt sig? hr. Hendrik Lauritsen Lund i Fåborg på velagte Peder Pedersen, boende i Ejby sogn og bye, hans vegne, som var den højestbydende på efterskrevne bondegård, nemlig af Hindsgavl Amt, Wends Herred Rørup sogn Aalsbo bye, Erik Hansen og Hans Eriksens iboende og fæstehavende gård, derfor hartkorn efter nye matrikel = 5 tdr. 5 skp. 2 fjk. 1 alb., er accorderet for hovning og landgilde at svarer årlig seksten slette daler klingende mønt, og det udi 2de terminer, nemlig til hver års Martini otte slette daler og den anden halve part til hver års Philippi Jacobi dag. Hvilken bondegård bliver udi velbemeldt Hr. Scoutbynacht Hagedorns egen overværelse og på hans begæring velmeldt Hendrich Lauridsen Lund på benævnte Peder Pedersens vegne tilslagen for højeste og sidste bud 48 Rdl. for hver tønde hartkorn, der andrager sig til den summa croner, den halve del og det øvrige courant klingende mønt 274 Rdl., som af forbemeldt Peder Pedersen til Højbemeldt Hr. Scoutbyenachtens Committerede fuldmægtig Birkedommer og Procurator Hr. Lorends Petersen i Odense rigtig med et halvt års rente deraf 6 Rdl. 5 sk. 2 f. efter conditionerne betalt efter hans derpå givne kvittering af dato 5 juni 1728??. Hvilken foreskrevne bondegård med dens tilhørende bygninger og byggested samt hartkorn med alt dens tilliggende af ager og eng, skov og mark, ejendom, herligheder jordemål sigt og sognekald, ægt og arbejde og alt anden herlighed ret og rettighed, visse og uvisse indkomster, rente og rette tilliggelse være sig som ovenmeldt, med krat, hede, kjær og mose, fiskevand og fægang, tørve grøft og lyngslæt, vådt og tørt, inden og uden markskel, aldeles intet undtagen i nogen måde, i hvad navn haves eller nævnes kan, som de nu tilligger og alders tid tilligget haver, og dertil med rette ligge bør og bøndergods følge kan i alle optænkelige måder for hver mands tiltale, samt for refusion og resterende Kongl. contributioner, fri at holde, bemeldt Peder Pedersen og hans arvinger nu må og skal have, vinde, bruge og beholde, såsom højbrmrldt Hr. Schoutbyenacht Hagedorn derfor, som meldt have nydt fyldest og god betaling. Thi skøder vi fornævnte og underskrevne rettens Betjente udi Baag Wends Herred efter hans Kongl. Maists. Allernådigste udgangen forordning af dato 10 december anno 1693 dends 17de artikel, hermed fuldkommeligen på Hr. Schoutbyenacht Hagedorns og hans arvingers vegne til oftebemeldte Peder Pedersen og hans arvinger fornævnte gård som forskrevet står, at må nyde, bruge og beholde som et frit og kvit gods til erindelig arv og ejendom og sig så nyttig at gøre, som han eller de best vil eller kan i alle måder. Og hvis berørte bondegård med rette tilhørende eller noget af dens tilliggelse nogensinde bliver bemeldt. Peder Pedersen eller hans arvinger fravunden formedelst hjemmels brøst, da velbemeldt Hr. Scoutbyenacht Hagedorn og hans arvinger, en for alle og eller alle for en er pligtig, skadesløs at påtage sig og forskaffe Peder Pedersen, eller og hans arvinger lige så godt og? bøndergods udi hartkorn og ellers bonitet for den indførte fulde købesum, inden seks samfulde uger dernæst efter, så at benævnte Peder Pedersen og hans arvinger af højbemeldt Hr. Schoutbynacht Hagedorn og hans arvinger, en for alle, eller nogle for en skal være og blive holden skadesløs i alle optænkelige måder. Det til bekræftelse haver vi underskrevent og forseglet. Assens d. 12 juni 1728 Christen Ulrik N. Selmer Berthelsen No. 4 Læst inden fynbo Landsting Fredagen d 22 december 1728 Michel

6 No Peder Pedersen Jørgen Pedersen af Ejby Hans Eriksen af Aalsbo Lars Willumsen deres udgivne skøde til Povel Andersen Peder Pedersen og Jørgen Pedersen af Ejby, Hans Eriksen af Aalsbo og Lars Willumsen udi Håre. Kiendes og hermed vitterliggør at have solgt og skødt såvelsom vi hermed fuldkommeligen sælger og skøder og aldeles afhænder fra os og vore arvinger til velagt. Povel Andersen udi Gelsted Taarup en os tilhørende gård i Aalsbo, beliggende i Rørup sogn, udi Wends Herred, som os arveligen er tilfalden efter Sl. Peder Pedersen i Ejby, hvilken bemeldt gård er bestående af efter nye matrikel 5 Tdr. 5 Skp 2 Fjk. 1 Alb. og beboes nu af Rasmus Andersen, svares nemlig for hovning og landgilde efter akkord 132 Rd 2 mk., hvilken bemeldte bondegård med alt dens tilliggende vorden sig huse og bygninger, ager og eng, skov og mark, fiskevand og fægang, vådt og tørt, tørveskær og eng slet, inden og uden mark skel, herlighed og rettighed og alt det som nu tilligger og bør at ligge med rette, og af Arrilds tid tilliget haver, undtagen 2de huse med tilliggende haverum, som før hen af os er bortsolgt, må og skal tilhøre velbemeldt Povel Andersen og hans arvinger til endelig ejendom. Dersom velagtet Povel Andersen derfor haver til os efter vores akkord for bemeldte gård til os betalt 600 Rdl. Siger seks hundrede Rigsdaler, og forpligter vi os hermed, for os og arvinger, aldeles ydermere ingen ret eller rettighed at have til eller udi forbemeldte gård,? hermed dette vores afgivne skøde, at fri, frelse, hjemle og fuldkommeligen tilstår velbemeldt Povel Andersen og hans arvinger, for hver mands tiltale, at gøre sig det så nyttig, som at bedst, vil og kan udi alle måder kunde det få som fornævnte af bemeldte gård eller noget af dens tilliggende og rette tilhørende for vores vanhjemmel brøst ved lovlig proces og rettergang blev forvunden fra bemeldte Povel Andersen eller hans arvinger, da forpligter vi os fra os og vores arvinger, en for alle, og alle eller nogle for en inden 6 uger efter at det os er tilkendegivet, at???, betale, og skadesløs derom i alle måder for alle omkostninger at holde Dets til bekræftelse under vores egne hænder og fortrykte signette. Aalsbo d. 9 juni 1745 Peder P.P.S. Pedersen Jørgen J.P.S. Pedersen Hans H.E.S. Eriksen Lars L.V.S. Willumsen Til vitterlighed og efter begæring. Hans Andersen Niels Iversen. No. 20. C6 Fire og Tyve Skilling 1745 Vi underskrevne Peder Pedersen og Jørgen Pedersen af Ejby, Hans Eriksen af Aalsbo og Lars Willumsen udi Haare, attestere herved fuldkommeligen, at dette vores skøde til Velagte Povel Andersen udgiven, på en gård i Aalsbo by beliggende og beboes nu af Rasmus Andersen, er ganske fri for pant obligatiote gæld eller nogen slags forskrivning som dette vores udgivne skøde kunde være til hinder og tillige med ombedte 2de Dannemænd dette med os til vitterlighed at underskrive. Aalsbo den 9 Juni 1745 Peder PPS Pedersen Hans HES Eriksen Til vitterlighed efter begæring Niels Hansen Hans Andersen Jørgen JPS Pedersen Lars LVS Willumsen

7 No. 4 F5 Toe Rigsdaler 1757 Jeg underskrevne Povel Andersen Boende i Ejby, tilstår og hermed for alle vitterliggør at have solgt, skiødt, og afhændet, såsom jeg og hermed ved dette mit ugivne skøde, sælger, og aldeles afhænder fra mig og mine arvinger, til Højvelbårne Hr. Etatsråd og Amtmand Simonsen til Erholm pp. Og hans arvinger, en mig tilhørende gård i Aalsbo bye udi Rørup sogn, Wends Herred og Hindsgavls Amt beliggende, som beboes af Laurits Hansen, af hartkorn nye matricul ager og eng 5 tdr. 5 skp. 2 fjk. 1 alb., hvoraf svares årlig landgilde og hovningspenge 13 Rdl. 2 sk. og et hus på gårdens grund opbygt som beboes af forrige gårds ejer Hans Eriksen, hvor af svares årlig huspenge 2 Rdl. 5 sk. Hvilken bondegård og hus med alt deres rette tilliggende, såvel bygninger som ager og eng, skov og mark, fiskevand og fægang, vådt og tørt, tørveskær og slet, inden og uden markes skel, herligheder og rettigheder, og alt det som nu tilligen haver ( undtagen 2de huse med tilliggende haverum, som forhen af bem. Gårds ejer er bortsolgt ) må og skal tilhøre Højbemeldte Hr. Etatsråden og hans arvinger til evindelig og uigenkaldelig ejendom, så at han eller må gøre sig samme så nyttig som da læst, som da læst vil, må eller kan, efter som jeg derfor haver efter nøje bekommet fuldkommen fyldest og værd nemlig penge 600 Rdl Skriver Seks Hundrede Rigsdaler. Thi kendes jeg for mig og mine arvinger, ingen ydermere lod del, ret eller rettighed at have, til eller udi forbemeldte gård samt dens grund eller hus, eller noget dets tilliggende med videre som memoreret er. Så tilforpligter mig og mine arvinger med dette mit ugivne skøde en for alle, og alle for en at fri frelse, hjemle og fuldkommeligen tilstår, mere Højbemeld. Etatsråden og hans arvinger, samme gård og hus med deres rette tilliggende, ikke i nogen måde untage, dog som anført er fri for hver mands tiltale i alle måder, og skete som ikke formodes at foromrørte eller noget der af blev Hr. Etatsråden eller arvinger fravunden formedelst min vandhjemmels brøst skyld, da forpligter jeg mig og mine arvinger, en for alle og alle for en, inden 6 uger efter at det er os tilkendegivet, at igen gælde, vederlægge, betale og skadesløs dermed i alle måder samt for alle omkostninger at holde. Hvilket alt til ydermere stadfæstelse sig dette mit ugivne skøde egenhændig haver underskrevet og forseglet, så venligen ombedet Dankvart Møller og Peder Limkilde begge på Erholm dette med mig til vitterlighed ville underskrive og forsegle. Ejby den 26de Juli 1757 Povel P. A. S. Andersen Så anførte skøde er ord fra andet her læst ved bem. Povel Andersen hvor efter samme af Herren i alt blev indgået og indvilget som anført er, og der efter underskrevet og forseglet, det vi til vitterlighed efter begæring attesterer. D. Møller P. Limkilde. LS LS No. 3 Læst inden Fynbo Landsting Onsdagen den 31te Augusti 1757 ÆV Holsten Simonsen Og protokolleret af P S Bruun

8 No. 20 F5 Fire og Tyve Skilling 1757 Vi allerunderdanigste følger Af allernådigste udgangen forordning af 7de Februar 1738, til attest at følge et af Povel Andersen boende i Ejby, hans udgivne skøde til Hr. Etatsråd og Amtmand Hans Simonsen til Erholm af dato 26de Juli 1757 på en gård i Hindsgavl Amt, Rørup sogn, Aalsbo by, beboes af Laurits Hansen, og er Hartkorn 5 tdr. 5 skp. 2 fjk. 1 alb., samt et på gårdens grund opbygt hus, beboes af Hans Eriksen, har jeg efterset Fynbo Landstings Panteprotokol om nogen forskrivning derpå måtte være udgiven og læst til gæld at hæfte, og da befunden følgende, No. 14 sag 308 Anno 1721 d. 11te Marts, Sl. Capitain Frederik Lassen til Jerstrup, hans udgivne obligation til Fru Kammerrådinde Fogh på Braabyegaard for den summa? Rigsdaler Pantsætte derfor med 1ste prioritet en del hartkorn, hvorunder en gård i Aalsbo af hartkorn 5 tdr. 5 skp. 2 fjk. 1 alb. findes specificeret Videre er jeg befunden på foranførte gård og hus i Aalsbo, at være udgiven og læst til gæld åben at stå. Således at være rigtig efter Fynbos Landstings Panteprotokol, stadfæstet under min hånd og fortrykte signette. Odense d. 31te Augusti 1757 p. F. Bruun Ovenstående attest er med Pante Protokollerne efter bevis herved Landstinget befundet registreret confireret og rigtig befunden. Datum ut Supra Æ. J. Holsten Lars Hansen : Hartkorn 5 tdr. 5 skp. 2 fjk. 1 alb. Har en liden indhegning til 14 skp. land foruden en liden plet høbund i samme hauge, kaldet Kræmmer haugen. Er en skikkelig aulsgård efter sit hartkorn. Kan så: Rug 5 a. 6 tønder, byg 12 a. 14 skp., havre 3 a. 4 tønder, ærter 2 skp., vikker 2 skp., blandkorn 10 a. 12 skp., boghvede 10 a. 12 skp. Auler hø 12 a. 14 læs som til dels er godt hø. Kan græsse og fodre. 4 a. 5 bæster, 5 køer foruden ungkvæg, får og svin. Haver fornøden giersel og lidet overskov af nogle små ege. På gårdens grund haves tørveskær til højfornødenhed. Gårdens bygninger består af 4 længder neml. 1. sønder længde indvendig 18 fag som er stuehus. Befandes i skikkelig stand men mangler ny foed udvendig hel igennem 2. Vester længde 17 fag behøver ligeledes ny foed under 8 fag. 3. Nordre længde 12 fag med porten, kan behøve foed under 2 fag. 4. Øster længde, 17 fag med porten, mangler ny foed hel igennem udvendig og indvendig til gården 3 fag. Besætning og inventarium: 5 bæster, 1 årings plag, 4 køer, 1 kvie, 1 kalv, 5 får med 3 lam, 1 svin, 4 grise, 1 beslagen vogn, 2 tvær ditto,

9 1 plov, 2 harver. Ved gården befindes en liden humle hauge, og en frugt og kålhauge. Har en skikkelig indbo, som almindelig blandt bønder. Haver 3 børn neml. En søn, en steddatter og en ditto datter som alle er hjemme. Holder ingen tjenestefolk, men lejer en mand 2 a. 3 dage om ugen. Beboeren er en fattig, men dog skikkelig, ædruelig mand. No. 4 C7 Fire og Tyve Skilling Udskrift Af Erholms Fæste Protokol På det høje og gode Herre Eksekutors Testamenti ved Erholm og Søndergaarde Stamhus, deres vegne og efter fragående approbation haver jeg medanskrevne Dankvart Møller, som Forvalter ved bemeldte Stamhus, stædt og fæst ligesom jeg og hermed stæder og fæster til Mogens Larsen, barnefødt i Gelsted Taarup, den gård i Aalsbo, som Lars Hansen sidst beboede og afdøde, hvis efterladte Enke han ægter, hvilken gård af hartkorn ager og eng 5 tdr 5 skp. 2 fdk. 1 alb. fornævnte Mogens Larsen, sin livstid må nyde og beholde til besiddelse med fæsterettighed efter loven, og det på følgende konditioner. 1. At han deraf svarer og erlægger uden restance i rette tider, ej alene alle Kongelige kontributioner, som nu var eller herefter påbuden vorder, men ved og efter akkord årlig landgilde penge 7 Rd. 2 sk. som tager sin begyndelse fra nu af, da har han at betale for det forbi gangne år, de efter jordebogen resterende landgilde og hovpenge 13 Rd.2 sk., men siden derefter som meldt årlig syv Rigsdaler og to mark. 2det. Fra nu af at forrette de efter allernådigst forordning af 20 feb. sidstl. anbefalede eller herefter påbuden hovning og ægter når påæskes uden på klagelig til Erholm Hovedgaard, og når samme derfor kan undværes, da til Søndergaarde Hovedgaard. 3de. Gårdens bygninger at istandsætte hvor behøves, og samme derefter at vedligeholde uden brøstfældighed. 4de. Besætningen såvelsom avlingsredskab og sædekornet som stedse efter forordningen bør følge og tilhøre gården at holde i vedbørlig stand. 5te. At hæve og skikkelig at vedligeholde stedets skov, tørveskær, grund og ejendom, og intet deraf at bortleje, omfuske, eller forøde, men i alle måder at befordre gårdens og Stamhusets gavn, som en hørsommelig fæstebonde efter lov og forordninger, hvilke han for resten bør holde sig efterrettelig, samt at være Stamhusets Besidder og Betjente hørig og lydig, alt under hans fæstebrevs fortabelse. Da i henstående til hoverigers bestridelse modereres indfæstnings penge 50 Rd., skriver halvtredsindstyve Rigsdaler, er mig betalt, hvorefter dette fæstebrev under min hånd og fortrykte signette herved udstedes, og derpå ydmygst til deres Eksekutor Gaust behagelige ratifikation og vedhæftet bliver insinueret af. Erholm den 30 September 1771 D. Møller. Ratificeret Erholm den 1 oktober 1771 J. Basar. L. Schebye. Afskriftens rigtighed bevidnes. Kamp.

10 No. 1 C7nes ½ Rd Jeg Anders Henrichsen Wædelee selvejer bonde i Etterup udi Rørup sogn Hindsgavls amt. Tilstår og hermed vitterlig giør: at have solgt og afhændet, ligesom jeg og ved dette mit skøde sælger og aldeles afhænder fra mig og mine arvinger af min påboende gårds grund, to ager udi Oqse marker imellem Rørup kirke og Middelfart landevej beliggende, til fæste bonde velagte Mogens Larsen i Aalsbo og hans arvinger nemlig en ager på Anna Erhes mål og en ditto på Jep. Nilsen i Aalsbo hans Lykkemål kaldet, hvilken 2de ager kan være omtrent af 9 a 10 Skp. rug lands størrelse, og hvorpå ej skal hæfte nogen hartkorn, men jeg og efterkommende ejere af min gård i Etterup, som står for hartkorn ager og eng 8 tdr. 2 alb. skal desuagtet herefter være forbunden til at skatte og contrionere af gårdens fulde hartkorn uden at ejeren af disse benævnte bortsolgte 2de ager stå til ansvar, så at bemeldte Mogens Larsen og hans arvinger herefter må nyde, bruge og beholde samme 2de ager til fuldkommen uryggelig og uigenkaldelig fri ejendom, og sig i alle måder uden mindste indsigelse og hæftelse så nyttig gøre som han eller de bedst må, vil eller kan, eftersom jeg derfor efter aucord haver bekommet fuldkommen fyldest og værd penge 40 skriver fyretyve Rigsdaler. Så kendes jeg for mig og mine arvinger, ingen ydermere lod, del, ret eller rettighed at have til eller udi forbemeldte 2de ager, men tilforpligter mig og mine arvinger en for alle og alle for en at fri, frelse, hjemle og fuldkommen tilstå oftebemeldte Mogens Larsen og hans arvinger, samme jord og grund, fri for hver mands tiltale i alle måder, og i fald som ikke formodes, at forbemeldte 2de ager blev Mogens Larsen eller arvinger, formedels min vanhjemmel ved lov eller dom fravunden, da forpligter jeg mig og mine arvinger en for alle og alle eller nogle for en at forskaffe Mogens Larsen eller hans arvinger igen min hartkorns pålæggelse, ligeså god jord, grund og ejendom, som alt i så måde tabte, eller og samme efter nøje med penge at erstatte tilligemed dette skødes bekostning og læsnings penge med videre, som han efter afkort betaler, således at han eller de derfor skal være og blive skadesløs holden udi alle måder. Hvilket skøde må læses og protokolleres hvor han for godt befinder, uden nogen kald eller varsel mig derom at give. Det alt sammen til bekræftelse, haver jeg ombedet Skriveren Christian Zander på Erholm og Urtegårdsmanden Christen Hansen Beck af Dyrehavhus ved bemeldte Erholm dette skøde til vitterlighed at underskrive og forsegle. Etterup d 11 November 1774 Anders Wædele ( LS ) Til vitterlighed Christian Zander ( LS ) C. Beck ( LS ) At angående indbemeldte køb om disse 2de ager jord, ingen skriftlig kontrakt eller Conditioner er oprettet eller forfattet, enten af os selv eller andre på vores vegne, tilstår vi som sælger og køber under vore hænder, således som vi trøster os til om forlanges med ed at bekræfte Etterup d. 26 August 1776 Anders Wædele Mogens Larsen

11 No. 4 C7 Fire og tyve skilling Rasmus Ludvig Nellemann Kongelig Majestæts Byfoged og fægtemester i Assens samt Herredsskriver og Constitueret Herredsfoged i Baag og Wends Herreder. Giør Vitterlig at Anno 1797 den 8de December Inden forbemeldte Baag og Wends Herreds Ret mødte Hans Christophersen Fæstegårdmand af Aalsbo under Erholm gods, som frasagde sig sin fæsteret til den af ham hidtil i fæste havde gård i bemeldte Aalsbo, og da han ingen fæstebrev var leveret, siden han for kort tid siden havde antagen den gård i fæste, så kunde han derover sig heller ingen aflevere i retten. På Herskabet f. t. Hr. Kammerjunker de Cederfeld Simonsens vegne mødte Skriveren Jørgen Møller fra Erholm, som på højsammes vegne skulle erklære at være enig i bemeldte fæsters aftrædelse og afståelse af hans fæste, samt begære det passerede som Tings viden beskreven, som retten bevilgede. Således passeret foranførte tid og sted i overværelse af efter skrevne Stokke mænd, Simon Mickelsen, Anders Lausen og Mads Clausen af Hjerup, samt Peder Hansen fra Assens Det bekræftes herved under hånd og segl. --- Actum Anno dieet loco ut supra R. L. Nellemann L. S. No. 5 C7 54 sk Jeg Christian Ernst Cederfeld de Simonsen Til Stamhuset Erholm og Søndergaarde, Hs. Kongel. Majsts. Kammerjunker Gjør vitterligt: at have stæd og fæst ligesom jeg og hermed stæder og fæster til Jørgen Nielsen barnefødt i Hækkebølle, den gård i Aalsbo, som Hans Christophersen sidst beboede og til ham for nogle år siden godvilligt afstod, hvilken gård af hartkorn ager og eng 6 tdr. 2 fjk. bemeldte Jørgen Nielsen må nyde og besidde livstid med fæsterettighed efter loven og det på efterkommende akkorderede konditioner: 1. At han deraf svarer, udreder og betaler i rette forfaldstider, uden restance, og alene alle Kongl. kontributioner, som nu er eller herefter påbuden vorder, hvorunder alle personelle skatter af sig og hustru og de i gården værende folk og familier er indbegrebne, men endog den årlige landgl. Som efter jordebogen er rede penge 8 Rd 5 f. 8 sk. til Mortensdag at betale. 2. At han lige som hans formand, til Hovedgården Søndergaarde, forretter uden klage halv gårds hovning i overensstemmelse med Søndergaarde hoveriforening, hvoraf en verificeret kopi dette fæstebrev vedhæftes. 3. At han bliver ansvarlig til gårdens samtlige bygningers vedligeholdelse uden brøstfældighed samt til dens besætning og inventarium, item æde og sædekorn m. v. uden mangel, hvilket jeg ved syns og taksations tings viden, der dette fæstebrev bliver at vedhæfte, skal overleveres ham i

12 brugbar stand. 4. At han gøder og tilbørlig dyrker gårdens jorder, og når samme til hvile skal udlægges, da med kløverfrø at beså, enge, tørvemoser, over og underskov at hæve frede og forbedre, anlægge og vedligeholde humlehave, plante pile, frugttræer og årlig 20 favne levende gærde, hvilken plantning han forsyner med riisgærde på begge sider for derved at fremme hegnets hastigere vækst, hvorimod årlig kontinueres. 5. At han betaler årlig den ordinære og ekstraordinære brandkontingent af gårdens bygnings assurance, item at holde det befalede brandtøj i god stand. 6. At han istandsætter og årlig vedligeholder de gården tildelte eller herefter tildelende vejs parter og sneøsning, samt at gå på klapjagt når han derom vorder tilsagt uden godtgørelse. 7. At han opfylder aftægtskontrakten med afgl. Mogens Larsens hustru. 8. At han for sin Sognepræst forretter den samme villighed som hans formand før ham forrettet haver, så og til ham og Degnen at yde og betale hvad de ifølge anordningerne kan tilkomme. 9. At han i øvrigt befordre gårdens og sit Herskabs gavn, som en hørsommelig fæstebonde efter de Kongl. anordninger er pligtig, hvilket han alle tider bør holde sig efterrettelig, og til den ende at være mig og mine Betjente hørig og lydig alt under dette hans fæstebrevs fortabelse. Indfæstningen er mig efter akkord betalt med 180 Rbd.. Dets til bekræftelse under min egen hånd og segl. Erholm, d. 1ste juli 1807 Cederfeld de Simonsen L. S. Forestående som er ligelydende med det mig meddelte originale fæstebrev, hvorved er vedhæftet de derudi påberåbte dokumenter, lover og forpligter jeg mig herved til at holde mig efterrettelig i alle dele, hvilket under min hånd tilstås. Aalsbo ut supra Til vitterlighed Jørgen Nielsen P. Pedersen Anders Madsen af Aalsbo Fierde Klasse 84 Rigsbankskilling 1837 Hans Christian Joachim Cederfeld de Simonsen Besidder til Stamhuset Erholm og Søndergaarde Gjør vitterligt. at have stædt og fæst ligesom jeg også hermed stæder og fæster til Rasmus Nielsen af Tommerup Møllegaard, den gård i Aalsbo by, som sidst har været overdraget i fæste til afdøde Jørgen Nielsen, hvis Enke Rasmus Nielsen haver ægtet, og hvilken gård med tilliggende for hartkorn ager og eng 6 tønder = skæpper 2 fjerdingekar = album bemeldte Rasmus Nielsen så længe han lever og hans hustru efter hans død så længe hun forbliver i enkestand, må nyde, bruge og besidde med fæsterettigheder efter loven på følgende derfor bestemte vilkår. 1. At han deraf svarer, udreder og til rette forfaldstider betaler uden restance såvel alle reelle og personelle skatter kontributioner Kommuneafgifter, byrder og præstationer, som nu er eller herefter vorde påbuden, tillige med de årlige ordinære og ekstraordinære brandpenge af den assurancesum hvorfor bygningerne er eller mulig forandret vorde assureret i den almindelige Brandkasse, som og i årlig landgilde til hvert års Mortensdag 8 Rd. 5 f 8 Sk. sølv, skriver otte Rigsbankdaler fem mark og otte skilling i sølv. 2. At han bliver ansvarlig til gårdens samtlige bygninger, besætning og inventarium samt sæde og ædekorn uden mangler i overensstemmelse med den dette fæstebrev vedhæftede syns og overleveringsforretning, der inden retten er afhjemlet den 21 august At han ligesom formanden forretter som hidtil halvgårdshoveri til Hovedgården Søndergaarde i overensstemmelse med den gældende hoveriforening af 14 maj 1792 hvoraf bekræftet afskrift er vedhæftet dette fæstebrev samt i tilfælde af at hoveriet således vorde ophævet eller også om

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913

Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Matr. nr. 2e Aalsbo by, Rørup Skovlund Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Skøde 16/6 1906 + Hans Jensen f. 11/5 1877 Ane Marie Hansen

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/ Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/

Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/ Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/ Matr. nr. 20 Aalsbo by Rørup Nylykkehus Fæstebrev 6/11 1784 + Johanne Pedersdatter Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/5 1852 Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/12 1884 Fæstebrev ca. 1835

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Fæstebrev 17/ Anders Larsen f. 2/ d.24/ Maren Pedersdatter f. 6/ d. 29/

Fæstebrev 17/ Anders Larsen f. 2/ d.24/ Maren Pedersdatter f. 6/ d. 29/ Matr. nr 11 a Aalsbo by Rørup Kielshøj ( Matiasholm ) Fæster 1662 Fæster Jens Olufsen Oluf Hansen Fæster 1719 Laurits Jensen Fæstebrev Niels Lauritsen d. 23/2 1747 Maren Andersdatter d. 13/2 1747 Fæstebrev

Læs mere

Matr. nr. 33 Aalsbo. Skomagerhuset Skøde 11/ Mogens Larsen

Matr. nr. 33 Aalsbo. Skomagerhuset Skøde 11/ Mogens Larsen Matr. nr. 33 Aalsbo Skomagerhuset Skøde 11/11 1774 + Mogens Larsen Skøde 11/ 11 1787 Peder Nielsen Skøde 16/1 1815 + Ole Nielsen f. 1734 d. 8/6 1852 Dorthea Margrethe Hansdatter f. 1735 i Fjelsted d. 16/4

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10 Matr. nr 9 m Aalsbo Skøde 26/10 1944 + Jacob Klüver Hansen Hilda Klüver f. 21/3 1920 d. 21/4 1991 f. 3/11 1919 Skøde 4/6 1957 + Kresten Hesselager Agnethe Hesselager f. 18/2 1884 d. 16/6 1973 f. 13/5 1890

Læs mere

Købekontrakt. Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk

Købekontrakt. Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk Aalsbo Elektricitetsværk i baggrunden. Bestyreren af værket boede i huset i forgrunden Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk Købekontrakt Underskrevne Snedker Jens Jacob Jensen, Gårdejer Hans Nielsen

Læs mere

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard Fæstebrev Peder Hansen Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Fæstebrev 14/3 1757 + Peder Jensen f. 1724 d. 6/10 1798

Læs mere

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Matr. nr. 10b Aalsbo by Rørup Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Skøde 13/5 1911 + Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/11 1911 Skøde

Læs mere

Karen Jespersdatter Fæstebrev Rasmus Olsen d. 17/2 1750 Maren Hansdatter. Fæstebrev 28/3 1757 Ole Rasmussen f. 1729 d. 26/2 1773 Karen Hansdatter

Karen Jespersdatter Fæstebrev Rasmus Olsen d. 17/2 1750 Maren Hansdatter. Fæstebrev 28/3 1757 Ole Rasmussen f. 1729 d. 26/2 1773 Karen Hansdatter Matr. nr. 1a Aalsbo by Rørup Hegnsgaard Peder Hansen Gertrud Rasmusdatter Niels Pedersen Købt 11/1 1668 Hans Lauritsen Karen Jespersdatter Fæstebrev Rasmus Olsen d. 17/2 1750 Maren Hansdatter Fæstebrev

Læs mere

Matr. nr 3a Aalsbo by Rørup Gammelgaard

Matr. nr 3a Aalsbo by Rørup Gammelgaard Fæstebrev Matr. nr 3a Aalsbo by Rørup Gammelgaard Hans Pedersen Fæstebrev Peder Jensen d 1747 Karen Pedersdatter d 12/7 1719 Jngeborg Hansdatter d 6/10 1748 Auktionsskøde 8/10 1755 + Hans Hansen d Birte

Læs mere

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f. Matr. nr. 14b Aalsbo Aalsbo bankevej 3 Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893 Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.15/4 1858 Skøde 24/12 1898 + Niels Peder Nielsen f. 22/1 1870 Marie

Læs mere

Matr. nr. 16 a Aalsbo Købmandsbutikken

Matr. nr. 16 a Aalsbo Købmandsbutikken Matr. nr. 16 a Aalsbo Købmandsbutikken Fæstebrev Johan Rasmussen Bødker d. 8/4 1759 Karen Clausdatter d. 7/3 1758 Fæstebrev 2/3 1759 Jens Johansen d. 15/7 1770 Maren Hansdatter Fæstebrev 30/1 1771 + Hans

Læs mere

Matr. nr. 9a Aalsbo by Rørup. Oluf Hansen. Hans Hansen Gjertrud Madsdatter Gjertrud Pedersdatter Peder Hansen Maren Nielsdatter

Matr. nr. 9a Aalsbo by Rørup. Oluf Hansen. Hans Hansen Gjertrud Madsdatter Gjertrud Pedersdatter Peder Hansen Maren Nielsdatter Matr. nr. 9a Aalsbo by Rørup Fæstebrev Fæstebrev 10/11 1749 Anpart i tvillinggård Fæstebrev 10/3 1755 + Oluf Hansen Hans Hansen Gjertrud Madsdatter Gjertrud Pedersdatter Peder Hansen Maren Nielsdatter

Læs mere

Matr. nr. 4 d Aalsbo. Gildebrohus. Skøde 15/10 1892 + Maren Cathrine Jensen f. 26/12 1841 d. 25/5 1908

Matr. nr. 4 d Aalsbo. Gildebrohus. Skøde 15/10 1892 + Maren Cathrine Jensen f. 26/12 1841 d. 25/5 1908 Matr. nr. 4 d Aalsbo Gildebrohus Fæstebrev Jens Knudsen Maren Hansdatter d. 3/1 1887 Skøde 15/10 1892 + Maren Cathrine Jensen f. 26/12 1841 d. 25/5 1908 Skøde 5/12 1908 + Maren Laura Jensine Beck f. 14/7

Læs mere

Fæstebrev 2/1 1765 + Niels Nielsen d. 26/8 1767 Karen Nielsdatter

Fæstebrev 2/1 1765 + Niels Nielsen d. 26/8 1767 Karen Nielsdatter Fæstebrev Matr. nr.8a Aalsbo by Rørup Kildegaard Niels Hansen Fæstebrev Peder Nielsen (Stedfader til Niels Andersen ) d. 11/3 1705 Anna Nielsdatter Fæstebrev 13/6 1731 Niels Andersen d. 26/4 1764 Johanne

Læs mere

Fæstebrev 17/12 1795 + Søren Rasmussen f. 1758 i Asperup d. 5/4 1802 Ellen Kristoffersdatter f. 26/7 1761 d. 13/10 1818

Fæstebrev 17/12 1795 + Søren Rasmussen f. 1758 i Asperup d. 5/4 1802 Ellen Kristoffersdatter f. 26/7 1761 d. 13/10 1818 Matr. nr 17a Aalsbo Den gamle Smedie Fæstebrev 8/4 1756 + Kristoffer Pedersen f. 1721 d. 6/11 1790 Ane Hansdatter d. 30/3 1764 Birte Rasmusdatter f 1735 d. 28/10 1769 Anne Jensdatter d. 23/12 1771 Margrethe

Læs mere

Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter

Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter Matr. 2a Aalsbo by Rørup Vestergaard 1719 Niels Rasmussen Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Fæstebrev Fæstebrev Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Peder Pedersen Christen Enke Fæstebrev 26/8 1722 Mathias Johansen Hartvig d. 11/3 1751 Wilhelmine Christiane Neyman f. 27/2 1702 d. 1724 Anna

Læs mere

Igangshuset. Skøde 25/9 1837 + Rørup Gelsted Fattigkasse Skøde 1/7 1852 + Niels Jørgensen f. 1811 Skydebjerg Cathrine Marie Larsdatter f.

Igangshuset. Skøde 25/9 1837 + Rørup Gelsted Fattigkasse Skøde 1/7 1852 + Niels Jørgensen f. 1811 Skydebjerg Cathrine Marie Larsdatter f. Matr. nr. 32 Aalsbo by Rørup Igangshuset Skøde Skøde 3/12 1807 Peder Nielsen Hans Andersen Skøde 13/5 1809 + Jens Jørgensen Skøde 14/2 1828 Jens Jensen Karen Jensdatter Skøde 14 /9 1835 + Peder Hansen

Læs mere

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f.

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f. Matr. nr. 13 c Aalsbo Troldemosehus Fæstehus under matr. nr. 13 a Aalsbo by, 17/10 1788 Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Niels Nielsen Fæstebrev 10/8 1841 + Jørgen Hansen f. Fjelsted 1781 d. 31/12 1891 Ane Margrethe Andersdatter f. 20/10 1819 d.

Niels Nielsen Fæstebrev 10/8 1841 + Jørgen Hansen f. Fjelsted 1781 d. 31/12 1891 Ane Margrethe Andersdatter f. 20/10 1819 d. Matr. nr. 28 Aalsbo by Rørup. Hans Mortensen Anne Madsdatter Niels Nielsen Fæstebrev 10/8 1841 + Jørgen Hansen f. Fjelsted 1781 d. 31/12 1891 Ane Margrethe Andersdatter f. 20/10 1819 d. 14/2 1892 Skøde

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

Matr. nr 30 Aalsbo by Rørup Lars Jensen d.11/10 1776 Anna Jørgensdatter d. 27/10 1776. Skøde 24/12 1785 Lars Ditlevsen d. 9/3 1824

Matr. nr 30 Aalsbo by Rørup Lars Jensen d.11/10 1776 Anna Jørgensdatter d. 27/10 1776. Skøde 24/12 1785 Lars Ditlevsen d. 9/3 1824 Matr. nr 30 Aalsbo by Rørup Lars Jensen d.11/10 1776 Anna Jørgensdatter d. 27/10 1776 Skøde 24/12 1785 Lars Ditlevsen d. 9/3 1824 Utinglyst skøde Anna Malene Nielsdatter Skøde 24/11 1823 + Niels Olsen

Læs mere

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

Margrethe Hansdatter d. 27/9 1848 Fæstebrev 9/9 1827 + Jens Andersen f. 1780 Kerte d. 20/10 1876 Maren Jeppesdatter f. Hjorte 1801 d.

Margrethe Hansdatter d. 27/9 1848 Fæstebrev 9/9 1827 + Jens Andersen f. 1780 Kerte d. 20/10 1876 Maren Jeppesdatter f. Hjorte 1801 d. Matr. nr. 22a Aalsbo by Rørup Fæstebrev Hans Andersen Margrethe Hansdatter d. 27/9 1848 Fæstebrev 9/9 1827 + Jens Andersen f. 1780 Kerte d. 20/10 1876 Maren Jeppesdatter f. Hjorte 1801 d. 24/3 1867 Skøde

Læs mere

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007.

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Jeg vil undersøge en ejendom i Svendborg, som min familie havde, ifølge skifterne var det fra ca. 1760 til 1849. 1: Kyseborgstræde no.

Læs mere

Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen

Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen Matr. nr. 1 c Aalsbo Lillemark Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen Skøde 29/10 1896 + Frederik Jensen Vedding f. 25/2 1864 Anna Dorthea Kirstine Jensen f. 5/10 1878 Skøde

Læs mere

Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d.

Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Skøde 8/1 1887 + Henning Rasmussen f. 8/7 1837 d. 17/12 1905 Maren

Læs mere

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853 Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853 Kjøbecontract imellem Peder Hansen af Alkestrup som Sælger og

Læs mere

Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods.

Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods. 145 Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods. Peder Barfod i Sædding, på Byrge Trolle hans vegne, lod læse et åbent uforseglet papirsbrev med Byrge Trolle

Læs mere

EJENDOMMEN KENDES LANGT TILBAGE DA DET FØRSTE FÆSTEBREV I KAT- HOLMS FÆSTEPROTOKOL NETOP OM- HANDLER DETTE HUS.

EJENDOMMEN KENDES LANGT TILBAGE DA DET FØRSTE FÆSTEBREV I KAT- HOLMS FÆSTEPROTOKOL NETOP OM- HANDLER DETTE HUS. MATR. NR. 37. EJENDOMMEN KENDES LANGT TILBAGE DA DET FØRSTE FÆSTEBREV I KAT- HOLMS FÆSTEPROTOKOL NETOP OM- HANDLER DETTE HUS. JENS JØRGENSEN SMED. Født i Glatved 1732 som søn af Jørgen Smed Gift 1. gang

Læs mere

Skøde 19/10 1861 + Anders Madsen f. 1822 Kærum d. 3/6 1883 Ellen Cathrine Jørgensdatter f. 1841 Rørup d. 4/11 1890

Skøde 19/10 1861 + Anders Madsen f. 1822 Kærum d. 3/6 1883 Ellen Cathrine Jørgensdatter f. 1841 Rørup d. 4/11 1890 Matr. nr. 29 Aalsbo by Rørup Sadelmagerhuset Fæstebrev Niels Jørgensen d. 9/11 1817 Karen Hansdatter Fæstebrev 1/11 1818 + Jørgen Nielsen f. Rørup 1786 d. 4/4 1872 Maren Nielsdatter f. Byllerup 1776 d

Læs mere

'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121

'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121 'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121 Gårdens navn Matr.nr. (1809) Areal (1809) Noter Gl. Smedje 8 - Frenderup By 166.970 alen 2 = Ca. 12 tdr. land. Landbrugsjorden nu tillagt ejendommen matr.nr. 4.b.

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen.

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen. Altre nr., ejerlav, sogn: 27 b Venslev b3i,;;empei; 130 kr- 00 øre (I København kvarter) Ferslev sogn. eller (i de senderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.:

Læs mere

Pantebrev. (Ejerpantebrev)

Pantebrev. (Ejerpantebrev) Matr. Nr. 27 og 28, Lunge by, Gelsted sogn Pantebrev. (Ejerpantebrev) Underskrevne boelsmand Ejnar Larsen, Boende Kragsbjerg pr. Gelsted, giver hermed mig selv eller den, til hvem nærværende Pantebrev

Læs mere

Møller Christen Andersen

Møller Christen Andersen Møller Christen Andersen 1 Espe-Vantinge Kirkebog 1744-1804, opslag 25 Samme Dag* (18. Februar 1759) døbt Niels Andersens Datt. Johane, baaren af And. Knudsens Pige Maren, Test. Niels Nielsen, Peder Jensen,

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776

Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776 Matr. nr. 31 Aalsbo by Rørup Skøde 31/1 1743 + Anders Jespersen læst 1/2 1743 Skøde 20/2 1776 Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776 Skøde

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Anders Andersen Degn Anders Hansen Degns enke Anders NaMew degn Anders

Læs mere

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror Ejendom 31 Ejer: 1897 Christen Jensen køber parcellerne 7h og 5r fra Visti Vistisen, ejendom 7. 1899 Sælger en del af parcel 7h og parcel 5r til Herman Simonsen og beholder parcel 7i. 1916 F.S. Christian

Læs mere

Endelave Stets Maals Bog Begyndt Ao 1695 Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-10a

Endelave Stets Maals Bog Begyndt Ao 1695 Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-10a Endelave Stets Maals Bog Begyndt Ao 1695 Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-10a 27.05.1695 fæst Bendt Pedersen halvparten af den otting jord hans Moder bebor, som hun for ham oplod, skal give deraf

Læs mere

Realregister Holtelandsgaarden 1

Realregister Holtelandsgaarden 1 Realregister Holtelandsgaarden 1 Matr. 7a. Holtelandsvej, Enderslev Holtelandsgaarden By Endersl øv Matr. Nr. Jorde- bogs- Nr. Gl skat. Hartkorn Eierens navn Folio i registre t Rdl. Sk. 3 Tdr. 4 Skp. 5

Læs mere

Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849

Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849 Matr. nr. 1f Aalsbo Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849 Fæstebrev 15/12 1876 Anders Kristiansen f. 1835 Båg d. 4/1 1892 Tinglyst

Læs mere

Geistligh Jordbogh offuer Hundborrig herrit. Anno 1596. Ved Severin Christensen, Skjoldborg.

Geistligh Jordbogh offuer Hundborrig herrit. Anno 1596. Ved Severin Christensen, Skjoldborg. Geistligh Jordbogh offuer Hundborrig herrit. Anno 1596. Ved Severin Christensen, Skjoldborg. I sin Beskrivelse over Thy, pag. 60, nævner Forfatteren Knud Ågård, der var Præst i Skjoldborg 1799-1806, en

Læs mere

C7tinus. No 60. Rørup sogn Aalsbo

C7tinus. No 60. Rørup sogn Aalsbo No 60 C7tinus 1785 J følge det Kongelige Rentekammer Collegie Respektive ordre af 2den Juli d. a meddeles herved rigtig Extract af salig og Højlovlig ihukommelse Kong Frederik den 3dies Skøde til afgangen

Læs mere

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c Ejendom 6 Ejer: Fæster: 1688 Aunsbjerg. Hans Ammitzbøll. 1798 Ægidius og Schiøtt. Niels Bødker 1805 Ole Jensen Ejendommen sammenlægges med ejendom 7. Se denne. Ejendommen deles til 2 ejendomme med samme

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Generation X Ane nr. 1510/1511

Generation X Ane nr. 1510/1511 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Hansen Tuesen og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Tuesen & Maren -datter Anders Madsen & Anna Christensdatter

Læs mere

Viborg Amt, Fjends-Nørlyng Herredsfoged, Udskrift fra skøde- og panteprotokollen, pagina , (AO-opslag )

Viborg Amt, Fjends-Nørlyng Herredsfoged, Udskrift fra skøde- og panteprotokollen, pagina , (AO-opslag ) Viborg Amt, Fjends-Nørlyng Herredsfoged, 1797 Udskrift fra skøde- og panteprotokollen, pagina 286-87, (AO-opslag 289-90) N o 6 C7 2½ rdr D o Dato 286 1797. Jeg underskrevne Selvejer Christen Pedersen Overgaard

Læs mere

Generation X Ane nr. 1528/1529

Generation X Ane nr. 1528/1529 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Laursen Skou og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurs Hansen Skou & Bodil -datter Ane nr. 3056/3057 Jens Laursen Skou

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

2 Overskrift. Tekst spalte. Ord fra - Fæsteprotokoller

2 Overskrift. Tekst spalte. Ord fra - Fæsteprotokoller 2 Overskrift Tekst spalte Ord fra - Fæsteprotokoller Om ord i fæsteprotokoller Fæsteprotokoller er en del af godsarkiverne. Godser kan være ejet af enkeltpersoner - en herremand -men der er også andre

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild.

Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild. 162 skøde videre medførte. Derfor udi rette lagde hendes skriftlig forsæt formeldende, at der angives at Peder Munk skal have ladet hende med Rigens æskning forfølge for en sum penge, hvilke er ham afbetalt,

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Rasmus Pedersen og Kirsten -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Rasmus Pedersen & Kirsten -datter Pollerup 1322/1323

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Sønderløgumlandevej 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr. 1440b Tønder. Kommune Tønder

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

Ejendom 18. Ejer: F.D. = Formandens datter.

Ejendom 18. Ejer: F.D. = Formandens datter. Ejendom 18. Ejer: 1855 Else Cathrine Pallesdatter køber parcel 11d af Niels Mouritsen fra ejendom 28 til ny ejendom. 1868 Mikkel Christensen. 1894 Ove Chr. Hansen ~ F.D. 1918 Johan Georg Johansen. 1924

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Matr.nr.1DI, Lille Værløse, Værløse til salg. Dato: Indholdsfortegnelse Parter side 2 Grunden side 2 Servitutter side 3 Overtagelse side 3 Øvrige forhold side 4 Miljø

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Christensen og Anna Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Rasmussen Krøll & Kirsten Rasmusdatter Ane nr. 1378/1379

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

Matriklen 1664 Grindsted sogn.

Matriklen 1664 Grindsted sogn. Grindsted sogn. Matrikel 1664. Grindsted by. Præstegården. 4 tdr. 2½ skp. 2 alb. hartkorn. Til kongelig majestæt. Hr. Cornelius. Senere hr. Michel Ibsen. Giver årligen til Coldinghus 10 mark 5 skl. 2 alb.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr Den vestlige Del, Gimsing. Grunden er beliggende Kjelding Høj... Grunden

Læs mere

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger)

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 Ejerlav: Matr. nr.: Beliggende: Paderup By, Kristrup 6Y Neptunvej 20, 8960 Randers SØ KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 - Parterne... 1 2 Det solgte... 2 3 Købesummen... 2

Læs mere

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig.

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. Aar 1826 den 1. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. I Vedege 1 Aar 1826 den 28. December blev Skiftet efter afgangne Møller Niels

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber)

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) K Ø B S A F T A L E Underskrevne Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev (i det følgende benævnt sælger) sælger herved til medunderskrevne (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom,

Læs mere

Fæstebrev 9/ Jens Pedersen d. 17/ Sophie Pedersdatter f d. 1/1 1850

Fæstebrev 9/ Jens Pedersen d. 17/ Sophie Pedersdatter f d. 1/1 1850 Matr. nr. 21a Aalsbo by Rørup Fæstebrev 9/9 1827 Jens Pedersen d. 17/6 1828 Sophie Pedersdatter f. 1770 d. 1/1 1850 Fæstebrev 8/10 1829 + Hans Jørgensen Maren Jørgensdatter f. Aalsbo 1801 d. 11/5 1854

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Lergården Fællevej Nr.1. Matr.Nr.3. (S-C)

Lergården Fællevej Nr.1. Matr.Nr.3. (S-C) Lergården Fællevej Nr.1. Matr.Nr.3. (S-C) (S-CA) M.N.3. Første fæster 1778 hed Jacob Nielsen 1778 Fredagen den 3 April Trol: Ungkarl, Jacob Nielsen til Pigen, Karen Peders Datter, begge af Sjælstofte,

Læs mere

kr. 6.983,00 kr. 700,00 kr. 7.683,00

kr. 6.983,00 kr. 700,00 kr. 7.683,00 - \ SfEMPELMÆRKE RETTEN HØRSPLM Stempel: Tinglysning: l alt kr. 6.98300 kr. 70000 kr. 7.68300 (r '). -f'.. f-' MEO'AFSTEMPUNG KUN G\'lDJGT. OOMMERKONTQRET... KASEKONTROLAPP.ARAT K.63-429 ' c "f Matr. nr.

Læs mere

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Matr. nr. 9 h Aalsbo Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Skøde 17/2 1944 + Hulda Jensen Skøde 16/7 1946 + Skøde 1/9 1955 + Skøde 22/12 1958 + Skøde

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Matriklen 1664 Sønder Omme sogn.

Matriklen 1664 Sønder Omme sogn. Omvrå 1 selvejergård. 6 tdr. 2 skp. 1 fjk. hartkorn. Hans Rostrup til Juellingsholm. Oluf Jepsen og Christen Olufsen. Siden Peder Olufsen, Niels Olufsen, Christen Andersen, Peder Andersen og Jens Sørensen.

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere