Matr. Nr. 7 a Aalsbo by Rørup Aalsbolund. Skøde 9 / Povel Andersen i Ejby Fæster Laurits Hansen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Matr. Nr. 7 a Aalsbo by Rørup Aalsbolund. Skøde 9 /6 1745 + Povel Andersen i Ejby Fæster Laurits Hansen"

Transkript

1 Matr. Nr. 7 a Aalsbo by Rørup Aalsbolund Skøde Kongen ( Ryttergods ) Skøde 26/ Skøde 15/ Skøde 8/ Henrik Lasson Fæster Hans Hansen Schoutbynacht Senera von Hagedorn Fæster Hans Eriksen Peder Pedersen i Ejby Skøde 9 / Povel Andersen i Ejby Fæster Laurits Hansen Fæstebrev 9 / Skøde 26/ Rasmus Andersen Hans Simonsen til Erholm Fæstebrev ca. 1759? Lars Hansen d. 13/ Gertrud Hansdatter Fæstebrev 30/ Mogens Larsen f d. 8/ Gertrud Hansdatter f Fæstebrev 8/ Hans Christophersen f. Fæstebrev 1/ Jørgen Nielsen f d. 8/ Ane Olesdatter f d. 19/ Birthe Johansdatter Fæstebrev 14/ Rasmus Nielsen Birthe Johansdatter Frederike Nielsdatter Fæstebrev 14/ Jeppe Hansen f d. 23/ Anne Marie Jørgensdatter f. 4/ d. 23/ Skøde fra Erholm + Rasmus Pedersen f. 4/ / Karen Dorthea Jørgensdatter f. 2/ i Aalsbo Skøde 17 / Hans Jørgensen f. 28/ Ane Katrine Rasmussen f. 25/ Skøde 9/ Rasmus Nielsen

2 Skøde 12/ S. M. Sørensen Skøde 18/ Lars Peder Larsen Skøde 5/ Christian P. Smith Skøde 15/ Kirsten Andersen Henrik Andersen Skøde 5/ Johannes Poulsen f. 17/ Ebba Petrea Kongstad Iskov f. 26/ Skøde 6/ Hans Knudsen f. 10/ Agnes Kristiane Mikkelsen f. 6/ Skøde 29/ Hans Høj Larsen f. 10/ Ingvard Høj Larsen f. 28/ Erna Kirstine Hansen f.20/ Skøde 8/ Kreaturhandler Carl Rasmussen Skøde 18/ Max Johannes Madsen Skøde 25 / Hans Beiskjær f. 27/ d. 5/ Emma Christine Andersen f. 4/ d. 5/ Skøde 12/ Peder Larsen Skøde 14/ Poul Hansen f. 6/ d. 5/ Jenny Henriette Hansen f. 23/ d. 19/7 2003

3 Aalsbolund Vi Frederik den Fierde af Guds Nåde Konge til Danmark og Norge etr: Giør alle vitterligt at vi ved vores allernådigste approbation af den 11 November Anno 1718 over den i Odense ved vores Committerede os elskelige Christian Rosenkrands vores Conferent og Etatsråd samt Amtmand over Nyborg og Svendborg Amter, os elskelige Iver Andersen vores Justitsråd og Amtmand over Assens og Hindsgavls Amter, tillige med os elskelige Peder Himmelstrup vores Kongsraad og Krigs og Landcommissarie i Fyn og Langeland, holt auktion over en del af det gamle Ryttergods, hvor af vores Capitain os elskelige Frederik Lassen som højestbydende efter derom bestilte auctions placaters og conditioners videre for melding af dato 16 Juli anno 1718 er bleven tilslagen, efter skrevne jordegods for Capital Tre Tusinde Fire Hundrede Tredive og Fem Rigsdaler fire Skilling, som og er bleven betalt til forbemeldte vores committerede, hvilke vi der til allernådigst haver bevilget, at skøde og afstå bemeldte gods. Thi ville vi og ved dette vort åbne brev og skøde allernådigst og fuldkommeligen sælge, skøde og afstå for os og vores Kongelige arve - sucessorer i Regeringen udi vores enhver Riger Danmark og Norge, og til formeldte vores Capitain os elskelige Frederik Lassen og hans arvinger til evindelig arv og ejendom, urygeligen og uigenkaldeligen, at nyde, besidde og beholde efterskrevne bøndergods beliggende udi vores Provins Fyn, Hindsgavls Amt Wends Herred, Rørup Sogn, Aalsbo. Henning Dam skylder årlig landgilde efter gammel matricul og jordebog 1 fj. Smør, 1 ørt. Bing, udi hartkorn gammel matricul 4 tdr. 4 skæpper, men efter den nye matricul 2 tdr. 6 skp. 2 fjk. Hans Hansen skylder

4 landgilde 9 td. bing 1 fj. Smør et lam, 2 gæs, 4 høns, et fønød, hartkorn gammel matricul 7 tdr. men efter nye matricul 5 tønder 5 skp. 2 fjk. 1 alb. Dybmose gårde Miekael Andersen skylder årlig 1 tønde smør?? et fænød, 16 skæpper anies gri, hartkorn gammel matricul 7 tdr. 4 skp. 3 fjk. 1½ alb., nye matricul 7 tdr. 7 skp. 3 fjk. 2 alb. og skov 2 skp. 2 fjk. Jørgen Ibsen skylder årlig lige landgilde, hartkorn gammel matricul 7 tdr. 4 skp. 3 fjk. 1½ alb. men nye matricul 6 tdr. 3 skæpper 2 fjk. 1 alb. og skov 2 skp. 2 alb. Munkegårde, Hans Jørgensen skylder årlig ½ td. smør 16 skp havre, et fænød, hartkorn gammel matricul 6 tdr. 7 skp. 2 fjk. ½ alb., men nye matricul 5 tønder 5 skp. 2 fjk. 2 alb., og skov 1 skp. 1 fjk. 2 alb. Rasmus Andersen skylder årlig lige landgilde, hartkorn gammel matricul 6 tdr. 2 skp. 2 fjk. ½ alb. men nye matricul 6 tdr. 4 skp. 3 fjk. 2 alb. og skov 2 skp. 2 fjk. Mads Andersen skylder og årlig lige landgilde hartkorn gammel matricul 6 tdr. 7 skp. 2 fjk. ½ alb. men nye matricul 5 tdr. 7 skp. 2 fjk. og skov 1 skæppe 3 fjk. 1 alb. Ebbedrup Laurs Pedersen skylder årlig 1 f. smør, 1 mk. Penge efter gammel matricul 3 tdr. 2 skp. 2 fjk. 2 alb. men nye matricul 2 tdr. 3 fjk. 1 alb. Peder Olufsen hartkorn nye matricul 1 alb til hovning nye matricul hartkorn fyrretyve og fire tønder? hvilken forskrevne bøndergods med alt dets hørende bygninger og huse, herlighed, landgilde, stedsmål, sigt og skovfald, ægt og arbejde og alt anden herlighed, ret og rettighed vorer sig af ager og eng, mark og krat, kær og skov, fiskevand og fægang, tørvegrøft, lyng slæt, vådt og tørt inden og uden markers skel, aldeles intet underbegrundet i nogen måder i hvad navn haves eller nævnes kan som der nu tilligger og af alders tid der til liget haver, og dertil med rette ligge bør, såvel som og de på bemeldte bøndergårdes grund stående? og andre?. Os elskelig Capitain Lasson og hans arvinger eller hvem samme ejer og medbesidder, må og skal have, nyde, bruge og beholde, samt sig så nyttig gøre uden reservation af selvition i nogen optænkelige måder. Thi kendes vi for os og vores kongelige arve - Sucussorer i Regeringen udi fornævnte vores enhver riger Danmark og Norge ingen ydermere lod, del, ret eller rettighed efter dags at have til eller udi forskrevne bøndergods og huse, dets ejendoms herlighed, sigen og videre, som forskreven står, men allernådigst tilsiger og forsikre, at fri, frelse, hjemle og fuldkommeligen tilstår, os elskelige Capitain Lassen og hans arvinger samme gods for hver mands tiltale i alle optænkelige måder, dog os og vores Kongl. Over Successorer i Regeringen Souverainitet Kongelige Regalier og Højheder Item Contributioner Proqvota og ekstraordinære som en af bøndergods påbuden er eller herefter påbuden vorde samt jagten udi vores vildtbaner så vidt denne efter indpælingen sig strækker, aldeles uforkrænket og os forbeholden at forblive, forbydendes alle og enhver herimod efter som forskreven står, at hindre eller udi nogen måde for ham at gøre under vor hyldest og nåde. Given på vores Kongelig Residens udi København d. 26 Februar Anno 1720 Under vor Kongelige hånd og signet. Frederik R Gyldencrone W Heldt J Shrøder No.2 F5 En Rigsdaler 1728 Christian Ulrik Berthelsen af Assens Kongl. Majst. Herredsfoged og Auctions direktør Udi Baag og Wends Herred og Niels Selmer Herreds og Auctions Skriver sammesteds: Gjør hermed vitterligt at år 1728 d. 8de Januar på begæring af Højædle og Velbårne Hr. Schoutbynacht Senera von Hagedorn, herre til Krumstrup, Hinnemae og Jerstrup gårde, og efter hans forhen udgangen Placater, dateret København den 15 Oktobr. 1727, have vi forbenævnte over en del sammen her udi Fyen tilhørende bøndergods, holden udi Odense i Birkedommer og Proucurator Hr. Lorends Petersens hus, en offentlig Auction, for at bortsælge til

5 den højestbydende samme bøndergods på de af merbemeldt. Hr. Scoutbyenacht Hagedorns udi Auctionsretten overleverede og oplæst Conditioner, hvor da iblant andre liebhaver indfandt sig? hr. Hendrik Lauritsen Lund i Fåborg på velagte Peder Pedersen, boende i Ejby sogn og bye, hans vegne, som var den højestbydende på efterskrevne bondegård, nemlig af Hindsgavl Amt, Wends Herred Rørup sogn Aalsbo bye, Erik Hansen og Hans Eriksens iboende og fæstehavende gård, derfor hartkorn efter nye matrikel = 5 tdr. 5 skp. 2 fjk. 1 alb., er accorderet for hovning og landgilde at svarer årlig seksten slette daler klingende mønt, og det udi 2de terminer, nemlig til hver års Martini otte slette daler og den anden halve part til hver års Philippi Jacobi dag. Hvilken bondegård bliver udi velbemeldt Hr. Scoutbynacht Hagedorns egen overværelse og på hans begæring velmeldt Hendrich Lauridsen Lund på benævnte Peder Pedersens vegne tilslagen for højeste og sidste bud 48 Rdl. for hver tønde hartkorn, der andrager sig til den summa croner, den halve del og det øvrige courant klingende mønt 274 Rdl., som af forbemeldt Peder Pedersen til Højbemeldt Hr. Scoutbyenachtens Committerede fuldmægtig Birkedommer og Procurator Hr. Lorends Petersen i Odense rigtig med et halvt års rente deraf 6 Rdl. 5 sk. 2 f. efter conditionerne betalt efter hans derpå givne kvittering af dato 5 juni 1728??. Hvilken foreskrevne bondegård med dens tilhørende bygninger og byggested samt hartkorn med alt dens tilliggende af ager og eng, skov og mark, ejendom, herligheder jordemål sigt og sognekald, ægt og arbejde og alt anden herlighed ret og rettighed, visse og uvisse indkomster, rente og rette tilliggelse være sig som ovenmeldt, med krat, hede, kjær og mose, fiskevand og fægang, tørve grøft og lyngslæt, vådt og tørt, inden og uden markskel, aldeles intet undtagen i nogen måde, i hvad navn haves eller nævnes kan, som de nu tilligger og alders tid tilligget haver, og dertil med rette ligge bør og bøndergods følge kan i alle optænkelige måder for hver mands tiltale, samt for refusion og resterende Kongl. contributioner, fri at holde, bemeldt Peder Pedersen og hans arvinger nu må og skal have, vinde, bruge og beholde, såsom højbrmrldt Hr. Schoutbyenacht Hagedorn derfor, som meldt have nydt fyldest og god betaling. Thi skøder vi fornævnte og underskrevne rettens Betjente udi Baag Wends Herred efter hans Kongl. Maists. Allernådigste udgangen forordning af dato 10 december anno 1693 dends 17de artikel, hermed fuldkommeligen på Hr. Schoutbyenacht Hagedorns og hans arvingers vegne til oftebemeldte Peder Pedersen og hans arvinger fornævnte gård som forskrevet står, at må nyde, bruge og beholde som et frit og kvit gods til erindelig arv og ejendom og sig så nyttig at gøre, som han eller de best vil eller kan i alle måder. Og hvis berørte bondegård med rette tilhørende eller noget af dens tilliggelse nogensinde bliver bemeldt. Peder Pedersen eller hans arvinger fravunden formedelst hjemmels brøst, da velbemeldt Hr. Scoutbyenacht Hagedorn og hans arvinger, en for alle og eller alle for en er pligtig, skadesløs at påtage sig og forskaffe Peder Pedersen, eller og hans arvinger lige så godt og? bøndergods udi hartkorn og ellers bonitet for den indførte fulde købesum, inden seks samfulde uger dernæst efter, så at benævnte Peder Pedersen og hans arvinger af højbemeldt Hr. Schoutbynacht Hagedorn og hans arvinger, en for alle, eller nogle for en skal være og blive holden skadesløs i alle optænkelige måder. Det til bekræftelse haver vi underskrevent og forseglet. Assens d. 12 juni 1728 Christen Ulrik N. Selmer Berthelsen No. 4 Læst inden fynbo Landsting Fredagen d 22 december 1728 Michel

6 No Peder Pedersen Jørgen Pedersen af Ejby Hans Eriksen af Aalsbo Lars Willumsen deres udgivne skøde til Povel Andersen Peder Pedersen og Jørgen Pedersen af Ejby, Hans Eriksen af Aalsbo og Lars Willumsen udi Håre. Kiendes og hermed vitterliggør at have solgt og skødt såvelsom vi hermed fuldkommeligen sælger og skøder og aldeles afhænder fra os og vore arvinger til velagt. Povel Andersen udi Gelsted Taarup en os tilhørende gård i Aalsbo, beliggende i Rørup sogn, udi Wends Herred, som os arveligen er tilfalden efter Sl. Peder Pedersen i Ejby, hvilken bemeldt gård er bestående af efter nye matrikel 5 Tdr. 5 Skp 2 Fjk. 1 Alb. og beboes nu af Rasmus Andersen, svares nemlig for hovning og landgilde efter akkord 132 Rd 2 mk., hvilken bemeldte bondegård med alt dens tilliggende vorden sig huse og bygninger, ager og eng, skov og mark, fiskevand og fægang, vådt og tørt, tørveskær og eng slet, inden og uden mark skel, herlighed og rettighed og alt det som nu tilligger og bør at ligge med rette, og af Arrilds tid tilliget haver, undtagen 2de huse med tilliggende haverum, som før hen af os er bortsolgt, må og skal tilhøre velbemeldt Povel Andersen og hans arvinger til endelig ejendom. Dersom velagtet Povel Andersen derfor haver til os efter vores akkord for bemeldte gård til os betalt 600 Rdl. Siger seks hundrede Rigsdaler, og forpligter vi os hermed, for os og arvinger, aldeles ydermere ingen ret eller rettighed at have til eller udi forbemeldte gård,? hermed dette vores afgivne skøde, at fri, frelse, hjemle og fuldkommeligen tilstår velbemeldt Povel Andersen og hans arvinger, for hver mands tiltale, at gøre sig det så nyttig, som at bedst, vil og kan udi alle måder kunde det få som fornævnte af bemeldte gård eller noget af dens tilliggende og rette tilhørende for vores vanhjemmel brøst ved lovlig proces og rettergang blev forvunden fra bemeldte Povel Andersen eller hans arvinger, da forpligter vi os fra os og vores arvinger, en for alle, og alle eller nogle for en inden 6 uger efter at det os er tilkendegivet, at???, betale, og skadesløs derom i alle måder for alle omkostninger at holde Dets til bekræftelse under vores egne hænder og fortrykte signette. Aalsbo d. 9 juni 1745 Peder P.P.S. Pedersen Jørgen J.P.S. Pedersen Hans H.E.S. Eriksen Lars L.V.S. Willumsen Til vitterlighed og efter begæring. Hans Andersen Niels Iversen. No. 20. C6 Fire og Tyve Skilling 1745 Vi underskrevne Peder Pedersen og Jørgen Pedersen af Ejby, Hans Eriksen af Aalsbo og Lars Willumsen udi Haare, attestere herved fuldkommeligen, at dette vores skøde til Velagte Povel Andersen udgiven, på en gård i Aalsbo by beliggende og beboes nu af Rasmus Andersen, er ganske fri for pant obligatiote gæld eller nogen slags forskrivning som dette vores udgivne skøde kunde være til hinder og tillige med ombedte 2de Dannemænd dette med os til vitterlighed at underskrive. Aalsbo den 9 Juni 1745 Peder PPS Pedersen Hans HES Eriksen Til vitterlighed efter begæring Niels Hansen Hans Andersen Jørgen JPS Pedersen Lars LVS Willumsen

7 No. 4 F5 Toe Rigsdaler 1757 Jeg underskrevne Povel Andersen Boende i Ejby, tilstår og hermed for alle vitterliggør at have solgt, skiødt, og afhændet, såsom jeg og hermed ved dette mit ugivne skøde, sælger, og aldeles afhænder fra mig og mine arvinger, til Højvelbårne Hr. Etatsråd og Amtmand Simonsen til Erholm pp. Og hans arvinger, en mig tilhørende gård i Aalsbo bye udi Rørup sogn, Wends Herred og Hindsgavls Amt beliggende, som beboes af Laurits Hansen, af hartkorn nye matricul ager og eng 5 tdr. 5 skp. 2 fjk. 1 alb., hvoraf svares årlig landgilde og hovningspenge 13 Rdl. 2 sk. og et hus på gårdens grund opbygt som beboes af forrige gårds ejer Hans Eriksen, hvor af svares årlig huspenge 2 Rdl. 5 sk. Hvilken bondegård og hus med alt deres rette tilliggende, såvel bygninger som ager og eng, skov og mark, fiskevand og fægang, vådt og tørt, tørveskær og slet, inden og uden markes skel, herligheder og rettigheder, og alt det som nu tilligen haver ( undtagen 2de huse med tilliggende haverum, som forhen af bem. Gårds ejer er bortsolgt ) må og skal tilhøre Højbemeldte Hr. Etatsråden og hans arvinger til evindelig og uigenkaldelig ejendom, så at han eller må gøre sig samme så nyttig som da læst, som da læst vil, må eller kan, efter som jeg derfor haver efter nøje bekommet fuldkommen fyldest og værd nemlig penge 600 Rdl Skriver Seks Hundrede Rigsdaler. Thi kendes jeg for mig og mine arvinger, ingen ydermere lod del, ret eller rettighed at have, til eller udi forbemeldte gård samt dens grund eller hus, eller noget dets tilliggende med videre som memoreret er. Så tilforpligter mig og mine arvinger med dette mit ugivne skøde en for alle, og alle for en at fri frelse, hjemle og fuldkommeligen tilstår, mere Højbemeld. Etatsråden og hans arvinger, samme gård og hus med deres rette tilliggende, ikke i nogen måde untage, dog som anført er fri for hver mands tiltale i alle måder, og skete som ikke formodes at foromrørte eller noget der af blev Hr. Etatsråden eller arvinger fravunden formedelst min vandhjemmels brøst skyld, da forpligter jeg mig og mine arvinger, en for alle og alle for en, inden 6 uger efter at det er os tilkendegivet, at igen gælde, vederlægge, betale og skadesløs dermed i alle måder samt for alle omkostninger at holde. Hvilket alt til ydermere stadfæstelse sig dette mit ugivne skøde egenhændig haver underskrevet og forseglet, så venligen ombedet Dankvart Møller og Peder Limkilde begge på Erholm dette med mig til vitterlighed ville underskrive og forsegle. Ejby den 26de Juli 1757 Povel P. A. S. Andersen Så anførte skøde er ord fra andet her læst ved bem. Povel Andersen hvor efter samme af Herren i alt blev indgået og indvilget som anført er, og der efter underskrevet og forseglet, det vi til vitterlighed efter begæring attesterer. D. Møller P. Limkilde. LS LS No. 3 Læst inden Fynbo Landsting Onsdagen den 31te Augusti 1757 ÆV Holsten Simonsen Og protokolleret af P S Bruun

8 No. 20 F5 Fire og Tyve Skilling 1757 Vi allerunderdanigste følger Af allernådigste udgangen forordning af 7de Februar 1738, til attest at følge et af Povel Andersen boende i Ejby, hans udgivne skøde til Hr. Etatsråd og Amtmand Hans Simonsen til Erholm af dato 26de Juli 1757 på en gård i Hindsgavl Amt, Rørup sogn, Aalsbo by, beboes af Laurits Hansen, og er Hartkorn 5 tdr. 5 skp. 2 fjk. 1 alb., samt et på gårdens grund opbygt hus, beboes af Hans Eriksen, har jeg efterset Fynbo Landstings Panteprotokol om nogen forskrivning derpå måtte være udgiven og læst til gæld at hæfte, og da befunden følgende, No. 14 sag 308 Anno 1721 d. 11te Marts, Sl. Capitain Frederik Lassen til Jerstrup, hans udgivne obligation til Fru Kammerrådinde Fogh på Braabyegaard for den summa? Rigsdaler Pantsætte derfor med 1ste prioritet en del hartkorn, hvorunder en gård i Aalsbo af hartkorn 5 tdr. 5 skp. 2 fjk. 1 alb. findes specificeret Videre er jeg befunden på foranførte gård og hus i Aalsbo, at være udgiven og læst til gæld åben at stå. Således at være rigtig efter Fynbos Landstings Panteprotokol, stadfæstet under min hånd og fortrykte signette. Odense d. 31te Augusti 1757 p. F. Bruun Ovenstående attest er med Pante Protokollerne efter bevis herved Landstinget befundet registreret confireret og rigtig befunden. Datum ut Supra Æ. J. Holsten Lars Hansen : Hartkorn 5 tdr. 5 skp. 2 fjk. 1 alb. Har en liden indhegning til 14 skp. land foruden en liden plet høbund i samme hauge, kaldet Kræmmer haugen. Er en skikkelig aulsgård efter sit hartkorn. Kan så: Rug 5 a. 6 tønder, byg 12 a. 14 skp., havre 3 a. 4 tønder, ærter 2 skp., vikker 2 skp., blandkorn 10 a. 12 skp., boghvede 10 a. 12 skp. Auler hø 12 a. 14 læs som til dels er godt hø. Kan græsse og fodre. 4 a. 5 bæster, 5 køer foruden ungkvæg, får og svin. Haver fornøden giersel og lidet overskov af nogle små ege. På gårdens grund haves tørveskær til højfornødenhed. Gårdens bygninger består af 4 længder neml. 1. sønder længde indvendig 18 fag som er stuehus. Befandes i skikkelig stand men mangler ny foed udvendig hel igennem 2. Vester længde 17 fag behøver ligeledes ny foed under 8 fag. 3. Nordre længde 12 fag med porten, kan behøve foed under 2 fag. 4. Øster længde, 17 fag med porten, mangler ny foed hel igennem udvendig og indvendig til gården 3 fag. Besætning og inventarium: 5 bæster, 1 årings plag, 4 køer, 1 kvie, 1 kalv, 5 får med 3 lam, 1 svin, 4 grise, 1 beslagen vogn, 2 tvær ditto,

9 1 plov, 2 harver. Ved gården befindes en liden humle hauge, og en frugt og kålhauge. Har en skikkelig indbo, som almindelig blandt bønder. Haver 3 børn neml. En søn, en steddatter og en ditto datter som alle er hjemme. Holder ingen tjenestefolk, men lejer en mand 2 a. 3 dage om ugen. Beboeren er en fattig, men dog skikkelig, ædruelig mand. No. 4 C7 Fire og Tyve Skilling Udskrift Af Erholms Fæste Protokol På det høje og gode Herre Eksekutors Testamenti ved Erholm og Søndergaarde Stamhus, deres vegne og efter fragående approbation haver jeg medanskrevne Dankvart Møller, som Forvalter ved bemeldte Stamhus, stædt og fæst ligesom jeg og hermed stæder og fæster til Mogens Larsen, barnefødt i Gelsted Taarup, den gård i Aalsbo, som Lars Hansen sidst beboede og afdøde, hvis efterladte Enke han ægter, hvilken gård af hartkorn ager og eng 5 tdr 5 skp. 2 fdk. 1 alb. fornævnte Mogens Larsen, sin livstid må nyde og beholde til besiddelse med fæsterettighed efter loven, og det på følgende konditioner. 1. At han deraf svarer og erlægger uden restance i rette tider, ej alene alle Kongelige kontributioner, som nu var eller herefter påbuden vorder, men ved og efter akkord årlig landgilde penge 7 Rd. 2 sk. som tager sin begyndelse fra nu af, da har han at betale for det forbi gangne år, de efter jordebogen resterende landgilde og hovpenge 13 Rd.2 sk., men siden derefter som meldt årlig syv Rigsdaler og to mark. 2det. Fra nu af at forrette de efter allernådigst forordning af 20 feb. sidstl. anbefalede eller herefter påbuden hovning og ægter når påæskes uden på klagelig til Erholm Hovedgaard, og når samme derfor kan undværes, da til Søndergaarde Hovedgaard. 3de. Gårdens bygninger at istandsætte hvor behøves, og samme derefter at vedligeholde uden brøstfældighed. 4de. Besætningen såvelsom avlingsredskab og sædekornet som stedse efter forordningen bør følge og tilhøre gården at holde i vedbørlig stand. 5te. At hæve og skikkelig at vedligeholde stedets skov, tørveskær, grund og ejendom, og intet deraf at bortleje, omfuske, eller forøde, men i alle måder at befordre gårdens og Stamhusets gavn, som en hørsommelig fæstebonde efter lov og forordninger, hvilke han for resten bør holde sig efterrettelig, samt at være Stamhusets Besidder og Betjente hørig og lydig, alt under hans fæstebrevs fortabelse. Da i henstående til hoverigers bestridelse modereres indfæstnings penge 50 Rd., skriver halvtredsindstyve Rigsdaler, er mig betalt, hvorefter dette fæstebrev under min hånd og fortrykte signette herved udstedes, og derpå ydmygst til deres Eksekutor Gaust behagelige ratifikation og vedhæftet bliver insinueret af. Erholm den 30 September 1771 D. Møller. Ratificeret Erholm den 1 oktober 1771 J. Basar. L. Schebye. Afskriftens rigtighed bevidnes. Kamp.

10 No. 1 C7nes ½ Rd Jeg Anders Henrichsen Wædelee selvejer bonde i Etterup udi Rørup sogn Hindsgavls amt. Tilstår og hermed vitterlig giør: at have solgt og afhændet, ligesom jeg og ved dette mit skøde sælger og aldeles afhænder fra mig og mine arvinger af min påboende gårds grund, to ager udi Oqse marker imellem Rørup kirke og Middelfart landevej beliggende, til fæste bonde velagte Mogens Larsen i Aalsbo og hans arvinger nemlig en ager på Anna Erhes mål og en ditto på Jep. Nilsen i Aalsbo hans Lykkemål kaldet, hvilken 2de ager kan være omtrent af 9 a 10 Skp. rug lands størrelse, og hvorpå ej skal hæfte nogen hartkorn, men jeg og efterkommende ejere af min gård i Etterup, som står for hartkorn ager og eng 8 tdr. 2 alb. skal desuagtet herefter være forbunden til at skatte og contrionere af gårdens fulde hartkorn uden at ejeren af disse benævnte bortsolgte 2de ager stå til ansvar, så at bemeldte Mogens Larsen og hans arvinger herefter må nyde, bruge og beholde samme 2de ager til fuldkommen uryggelig og uigenkaldelig fri ejendom, og sig i alle måder uden mindste indsigelse og hæftelse så nyttig gøre som han eller de bedst må, vil eller kan, eftersom jeg derfor efter aucord haver bekommet fuldkommen fyldest og værd penge 40 skriver fyretyve Rigsdaler. Så kendes jeg for mig og mine arvinger, ingen ydermere lod, del, ret eller rettighed at have til eller udi forbemeldte 2de ager, men tilforpligter mig og mine arvinger en for alle og alle for en at fri, frelse, hjemle og fuldkommen tilstå oftebemeldte Mogens Larsen og hans arvinger, samme jord og grund, fri for hver mands tiltale i alle måder, og i fald som ikke formodes, at forbemeldte 2de ager blev Mogens Larsen eller arvinger, formedels min vanhjemmel ved lov eller dom fravunden, da forpligter jeg mig og mine arvinger en for alle og alle eller nogle for en at forskaffe Mogens Larsen eller hans arvinger igen min hartkorns pålæggelse, ligeså god jord, grund og ejendom, som alt i så måde tabte, eller og samme efter nøje med penge at erstatte tilligemed dette skødes bekostning og læsnings penge med videre, som han efter afkort betaler, således at han eller de derfor skal være og blive skadesløs holden udi alle måder. Hvilket skøde må læses og protokolleres hvor han for godt befinder, uden nogen kald eller varsel mig derom at give. Det alt sammen til bekræftelse, haver jeg ombedet Skriveren Christian Zander på Erholm og Urtegårdsmanden Christen Hansen Beck af Dyrehavhus ved bemeldte Erholm dette skøde til vitterlighed at underskrive og forsegle. Etterup d 11 November 1774 Anders Wædele ( LS ) Til vitterlighed Christian Zander ( LS ) C. Beck ( LS ) At angående indbemeldte køb om disse 2de ager jord, ingen skriftlig kontrakt eller Conditioner er oprettet eller forfattet, enten af os selv eller andre på vores vegne, tilstår vi som sælger og køber under vore hænder, således som vi trøster os til om forlanges med ed at bekræfte Etterup d. 26 August 1776 Anders Wædele Mogens Larsen

11 No. 4 C7 Fire og tyve skilling Rasmus Ludvig Nellemann Kongelig Majestæts Byfoged og fægtemester i Assens samt Herredsskriver og Constitueret Herredsfoged i Baag og Wends Herreder. Giør Vitterlig at Anno 1797 den 8de December Inden forbemeldte Baag og Wends Herreds Ret mødte Hans Christophersen Fæstegårdmand af Aalsbo under Erholm gods, som frasagde sig sin fæsteret til den af ham hidtil i fæste havde gård i bemeldte Aalsbo, og da han ingen fæstebrev var leveret, siden han for kort tid siden havde antagen den gård i fæste, så kunde han derover sig heller ingen aflevere i retten. På Herskabet f. t. Hr. Kammerjunker de Cederfeld Simonsens vegne mødte Skriveren Jørgen Møller fra Erholm, som på højsammes vegne skulle erklære at være enig i bemeldte fæsters aftrædelse og afståelse af hans fæste, samt begære det passerede som Tings viden beskreven, som retten bevilgede. Således passeret foranførte tid og sted i overværelse af efter skrevne Stokke mænd, Simon Mickelsen, Anders Lausen og Mads Clausen af Hjerup, samt Peder Hansen fra Assens Det bekræftes herved under hånd og segl. --- Actum Anno dieet loco ut supra R. L. Nellemann L. S. No. 5 C7 54 sk Jeg Christian Ernst Cederfeld de Simonsen Til Stamhuset Erholm og Søndergaarde, Hs. Kongel. Majsts. Kammerjunker Gjør vitterligt: at have stæd og fæst ligesom jeg og hermed stæder og fæster til Jørgen Nielsen barnefødt i Hækkebølle, den gård i Aalsbo, som Hans Christophersen sidst beboede og til ham for nogle år siden godvilligt afstod, hvilken gård af hartkorn ager og eng 6 tdr. 2 fjk. bemeldte Jørgen Nielsen må nyde og besidde livstid med fæsterettighed efter loven og det på efterkommende akkorderede konditioner: 1. At han deraf svarer, udreder og betaler i rette forfaldstider, uden restance, og alene alle Kongl. kontributioner, som nu er eller herefter påbuden vorder, hvorunder alle personelle skatter af sig og hustru og de i gården værende folk og familier er indbegrebne, men endog den årlige landgl. Som efter jordebogen er rede penge 8 Rd 5 f. 8 sk. til Mortensdag at betale. 2. At han lige som hans formand, til Hovedgården Søndergaarde, forretter uden klage halv gårds hovning i overensstemmelse med Søndergaarde hoveriforening, hvoraf en verificeret kopi dette fæstebrev vedhæftes. 3. At han bliver ansvarlig til gårdens samtlige bygningers vedligeholdelse uden brøstfældighed samt til dens besætning og inventarium, item æde og sædekorn m. v. uden mangel, hvilket jeg ved syns og taksations tings viden, der dette fæstebrev bliver at vedhæfte, skal overleveres ham i

12 brugbar stand. 4. At han gøder og tilbørlig dyrker gårdens jorder, og når samme til hvile skal udlægges, da med kløverfrø at beså, enge, tørvemoser, over og underskov at hæve frede og forbedre, anlægge og vedligeholde humlehave, plante pile, frugttræer og årlig 20 favne levende gærde, hvilken plantning han forsyner med riisgærde på begge sider for derved at fremme hegnets hastigere vækst, hvorimod årlig kontinueres. 5. At han betaler årlig den ordinære og ekstraordinære brandkontingent af gårdens bygnings assurance, item at holde det befalede brandtøj i god stand. 6. At han istandsætter og årlig vedligeholder de gården tildelte eller herefter tildelende vejs parter og sneøsning, samt at gå på klapjagt når han derom vorder tilsagt uden godtgørelse. 7. At han opfylder aftægtskontrakten med afgl. Mogens Larsens hustru. 8. At han for sin Sognepræst forretter den samme villighed som hans formand før ham forrettet haver, så og til ham og Degnen at yde og betale hvad de ifølge anordningerne kan tilkomme. 9. At han i øvrigt befordre gårdens og sit Herskabs gavn, som en hørsommelig fæstebonde efter de Kongl. anordninger er pligtig, hvilket han alle tider bør holde sig efterrettelig, og til den ende at være mig og mine Betjente hørig og lydig alt under dette hans fæstebrevs fortabelse. Indfæstningen er mig efter akkord betalt med 180 Rbd.. Dets til bekræftelse under min egen hånd og segl. Erholm, d. 1ste juli 1807 Cederfeld de Simonsen L. S. Forestående som er ligelydende med det mig meddelte originale fæstebrev, hvorved er vedhæftet de derudi påberåbte dokumenter, lover og forpligter jeg mig herved til at holde mig efterrettelig i alle dele, hvilket under min hånd tilstås. Aalsbo ut supra Til vitterlighed Jørgen Nielsen P. Pedersen Anders Madsen af Aalsbo Fierde Klasse 84 Rigsbankskilling 1837 Hans Christian Joachim Cederfeld de Simonsen Besidder til Stamhuset Erholm og Søndergaarde Gjør vitterligt. at have stædt og fæst ligesom jeg også hermed stæder og fæster til Rasmus Nielsen af Tommerup Møllegaard, den gård i Aalsbo by, som sidst har været overdraget i fæste til afdøde Jørgen Nielsen, hvis Enke Rasmus Nielsen haver ægtet, og hvilken gård med tilliggende for hartkorn ager og eng 6 tønder = skæpper 2 fjerdingekar = album bemeldte Rasmus Nielsen så længe han lever og hans hustru efter hans død så længe hun forbliver i enkestand, må nyde, bruge og besidde med fæsterettigheder efter loven på følgende derfor bestemte vilkår. 1. At han deraf svarer, udreder og til rette forfaldstider betaler uden restance såvel alle reelle og personelle skatter kontributioner Kommuneafgifter, byrder og præstationer, som nu er eller herefter vorde påbuden, tillige med de årlige ordinære og ekstraordinære brandpenge af den assurancesum hvorfor bygningerne er eller mulig forandret vorde assureret i den almindelige Brandkasse, som og i årlig landgilde til hvert års Mortensdag 8 Rd. 5 f 8 Sk. sølv, skriver otte Rigsbankdaler fem mark og otte skilling i sølv. 2. At han bliver ansvarlig til gårdens samtlige bygninger, besætning og inventarium samt sæde og ædekorn uden mangler i overensstemmelse med den dette fæstebrev vedhæftede syns og overleveringsforretning, der inden retten er afhjemlet den 21 august At han ligesom formanden forretter som hidtil halvgårdshoveri til Hovedgården Søndergaarde i overensstemmelse med den gældende hoveriforening af 14 maj 1792 hvoraf bekræftet afskrift er vedhæftet dette fæstebrev samt i tilfælde af at hoveriet således vorde ophævet eller også om

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard Fæstebrev Peder Hansen Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Fæstebrev 14/3 1757 + Peder Jensen f. 1724 d. 6/10 1798

Læs mere

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Fæstebrev Fæstebrev Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Peder Pedersen Christen Enke Fæstebrev 26/8 1722 Mathias Johansen Hartvig d. 11/3 1751 Wilhelmine Christiane Neyman f. 27/2 1702 d. 1724 Anna

Læs mere

Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter

Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter Matr. 2a Aalsbo by Rørup Vestergaard 1719 Niels Rasmussen Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter

Læs mere

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f.

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f. Matr. nr. 13 c Aalsbo Troldemosehus Fæstehus under matr. nr. 13 a Aalsbo by, 17/10 1788 Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie

Læs mere

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f. Matr. nr. 14b Aalsbo Aalsbo bankevej 3 Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893 Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.15/4 1858 Skøde 24/12 1898 + Niels Peder Nielsen f. 22/1 1870 Marie

Læs mere

Gaarden Store Rævdal s historie.

Gaarden Store Rævdal s historie. Gaarden Store Rævdal s historie. Gården har matrikel nr. 1o3 a. m. II. af Ørsø fjerding og er beliggende i Dronninglund by og sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt. Forord Dette afsnit om Store Rævdal

Læs mere

Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849

Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849 Matr. nr. 1f Aalsbo Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849 Fæstebrev 15/12 1876 Anders Kristiansen f. 1835 Båg d. 4/1 1892 Tinglyst

Læs mere

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejer: Fæster: Michel Enevoldsen. Gjørup m.fl. Christen Andersen. 1810 Peder Glud. 1810 Lars Christensen Uhre. 1810 Christen Andersen. 1820 Søren Jensen Rydal ~ F.D. 1851

Læs mere

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Matr. nr. 9 h Aalsbo Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Skøde 17/2 1944 + Hulda Jensen Skøde 16/7 1946 + Skøde 1/9 1955 + Skøde 22/12 1958 + Skøde

Læs mere

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejer: 1878 Mikkel Christian Nielsen køber parcel 8i fra Anders Pedersen, ejendom 8 til ny ejendom. 1881 Køber parcel 8o af Jens Chr. Sørensen, ejendom 8. 1883 Palle Christian

Læs mere

St. Binderup Kros historie

St. Binderup Kros historie St. Binderup Kros historie Kun kr. 25,- Lene og Hans Ravn Kristensen 2000 Udarbejdet af DANSK SLÆGTSHISTORIE, KJELLEUP(1617-1976) og HANS RAVN KRISTENSEN, ST. BINDERUP(1977-2009) 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

Jyske nationale regimets estandart nu i Kungl. Armemuseum i Stockholm.

Jyske nationale regimets estandart nu i Kungl. Armemuseum i Stockholm. Forord. Materialet til denne bog er hentet fra 1. jyske nationale Regiments kasseregnskaber, som findes i Rigsarkivet under følgende filmruller: M - 44493 til og med M - 44510 samt en del fra M - 563521

Læs mere

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Fra Thyregod gårdhistorier, af Ejner Bjerre Jørgensen I et skøde på Hastrup fra 1419 omtales Ålbæk første gang. Stedet kaldes en bygget gård liggende under Hastrup, der

Læs mere

KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688

KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688 MATRIKEL NR. 5 KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688 Matr nr. 1 CHRISTEN KNUDSEN 6 5 1 1 2 SØREN THOMSEN 6 1 1 1 3) BIRGITTE SØRENSDATTER 6 5 1 0 4 JENS KNUDSEN 6 2 2 1 5 INGVAR RASMUSSEN 7 0 0 1 6 NIELS RASMUSSEN

Læs mere

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Endnu engang forsøg.doc, s.1 ( 5 ) Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Anno 1787 den 27 Decbr. indfandt sig i Galtmose i Vandborg Sogn på S.T. Hr. Forvalter Lanng til Ryssensteen hans

Læs mere

(Betingelserne vedrørende betaling blev fremlagt) Katalog: Fra Vandborg:

(Betingelserne vedrørende betaling blev fremlagt) Katalog: Fra Vandborg: Auktionsforretninger 1828 1 ( 2 Auktion på torvet i Lemvig, afholdt 30.jan. 1828) over udpantet Gods fra Beboerne i adskillige Sogne under Skodborg-Vandfuld Herreders Jurisdiktion for restende Kongelige

Læs mere

SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688

SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688 SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688 MAREN RASMUSDATTER. Maren Rasmusdatter er død før kirkebogen star ter i 17o8. Hun var gift 3 gange som det fremgår af skiftet efter hendes sidste mand Rasmus Rasmussen

Læs mere

Fæstebonde - selvejerbonde Af Gunnar Kjær Mortensen Slotsgade 26, Tranekær

Fæstebonde - selvejerbonde Af Gunnar Kjær Mortensen Slotsgade 26, Tranekær Fæstebonde - selvejerbonde Af Gunnar Kjær Mortensen Slotsgade 26, Tranekær Denne artikel skal i anledning af stavnsbåndsjubilæet fortælle lidt om fæstebøndernes kår for 200 år siden, belyst ved en enkelt

Læs mere

Årsskrift 2012. Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening

Årsskrift 2012. Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening Årsskrift 2012 Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening Beretning 2011 Året begyndte med en generalforsamling i god ro og orden. Bagefter var der foredrag af Rikke Godtfredsen, vores sognepræst. Hun

Læs mere

Aspekter afflarup Bys historie o. 1700-1750 Af Bjarne Madsen, Astrupvej 6, 7755 Bedsted

Aspekter afflarup Bys historie o. 1700-1750 Af Bjarne Madsen, Astrupvej 6, 7755 Bedsted Aspekter afflarup Bys historie o. 1700-1750 Af Bjarne Madsen, Astrupvej 6, 7755 Bedsted I Selvejerkøbet 20. okt. 1704 Ieg Vallentin Beyer paa Bodum Præstegaard, kongl. maj. ts Herretsfoged over Hassing

Læs mere

VARDESYSSEL AARBOG 2004

VARDESYSSEL AARBOG 2004 Gert Ravn 1 VARDESYSSEL AARBOG 2004 LOKALHISTORISK VÆRKSTED LOKALHISTORISK VÆRKSTED v/ Gert Ravn, Thorsvej 12, Aal. DK-6840 Oksbøl. 75.27.19.15 2 21. Årgang ISSN 0901-0653 ISBN 87-87797-68-2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE.

Læs mere

Mennesker i Skads sogn og deres boliger.

Mennesker i Skads sogn og deres boliger. Mennesker i Skads sogn og deres boliger. Efter notater af Ella Hansen, Erna Prahl og Ingrid Schmidt, samt efter Salomon Frifelt: Vort folks historie i 100 år, (Frifelt), Landbygninger i Esbjerg Kommune

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER ill. RÆKKE - 14. BIND UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND Eftertryk må kun finde sted med tilladelse og kildeangivelse. Billederne

Læs mere

Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen

Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen Gården nævnes ikke i det gamle skøde fra Hastrup i 1419, men i 1500-årene har den sikkert hørt under Hastrup. Som for mange andre gårde var

Læs mere

Slægtsbog. over. slægten. Kragh

Slægtsbog. over. slægten. Kragh Slægtsbog over slægten Kragh Hvad af fædres saga findes bør af efterslægten mindes Efterkommere efter Peder Christensen Kragh side 33 Efterkommere efter Niels Christensen Kragh 73 Efterkommere efter Peder

Læs mere

Søbrækker til fiskerleiet Boderne

Søbrækker til fiskerleiet Boderne Uddrag 1 af Forhandlinger og regnskaber Vedrørende Bygningen af en Søbrækker For Fiskerleiet Boderne i Aaker sogn 1 Dette er en renskrift af en håndskrevet renskrift af de oprindelige notater. Den håndskrevne

Læs mere

Thisgaard. En gårdhistorie fra Dørken, på basis af Ejner Bjerres Thyregod gårdhistorie

Thisgaard. En gårdhistorie fra Dørken, på basis af Ejner Bjerres Thyregod gårdhistorie 1 Thisgaard En gårdhistorie fra Dørken, på basis af Ejner Bjerres Thyregod gårdhistorie Gårdens beboere gennem tiderne: Fæstere: Frands Jacobsen og Bertel Madsen omk. 1660 1680 Fæstere: Jacob Frandsen

Læs mere

Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg.

Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg. Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg. Om Degnen Michel Lauridtzøn af Skjoldborg hedder det i en gammel Indberetning til Biskoppen

Læs mere

Hvad vi arbejder med...

Hvad vi arbejder med... Hvad vi arbejder med... Bidrag fra medlemmerne Efterår 2008 Indhold Indledning... 3 Lidt om at skrive erindringer... 4 Fra slægtsforskning til lokalhistorisk projekt.... 7 Jens Madtzen Rosenberg - en fremtrædende

Læs mere