Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2015"

Transkript

1 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget januar 2015

2

3 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, budget Nøgletal for offentlig buskørsel, 9 Økonomiske nøgletal vedr. offentlig buskørsel Øvrige nøgletal vedr. offentlig buskørsel 9 11

4

5 5 Nøgletal for offentlig buskørsel, Udvikling i den offentlige buskørsel Udvikling i den offentlige buskørsel Offentlig buskørsel, budget 2015 Trafikselskaberne indberetter årligt data til Trafikstyrelsen. De indberettede data offentlig buskørsel, budget 2015 vedrører kun driften af offentlig buskørsel og er eksklusiv trafikselskabernes drift af individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede og privatbanetrafik. (Disse indberettes særskilt). Dette betyder, at der vil forekomme afvigelser mellem disse af Trafikstyrelsen offentliggjorte nøgletal for offentlig buskørsel og de enkelte trafikselskabers regnskabsresultat. Afvigelserne forekommer, fordi trafikselskabernes regnskaber inkluderer både handicapkørsel og privatbanetrafik. I nedenstående tabel ses overordnede nøgletal for offentlig buskørsel på landsplan for årene i 2007-priser. Nøgletal for offentlig buskørsel i Danmark, (faste 2007-priser) Nøgletal B2014 B2015 Samlede udgifter (mio. kr., priser) 5.372, , , , , , , , ,75 Samlede passagerindtægter (mio. kr., priser) 2.792, , , , , , , , ,55 Samlet tilskud (mio. kr., priser) Køreplantimer (tusinde) Påstigere (mio.) 2.570, , , , , , , , , , , , , , , , , ,44 362,49 361,59 346,31 357,41 351,29 354,20 347,90 363,35 355,56 Kilde: Tal indberettet af trafikselskaber. Beløbene for er deflateret med nettoprisindekset jf. Danmarks statistik, november Da nettoprisindekset for 2015 ikke er tilgængeligt, så er nettoprisindekset for 2014 fremskrevet jf. Økonomi og Indenrigsministeriets økonomiske vejledning august Da nettoprisindekset ikke er endeligt opgjort for kan tallene i denne tabel ikke nødvendigvis genfindes i tidligere og senere års udgivelser. I perioden har trafikselskaberne haft en række merudgifter på grund af ændret lovgivning. Kommuner og regioner er blevet kompenseret for disse ændringer med ca. 910 mio. kr. (årets priser). I nedenstående tabel fremgår trafikselskabernes samlede udgifter samt tilskud i faste 2007-priser renset for merudgifter grundet ændret lovgivning. Sammenlignelige udgifter for offentlig buskørsel i Danmark i faste 2007-priser Nøgletal B2014 B2015 Samlede udgifter (mio. kr., 2007-priser) Merudgifter grundet ændret lovgivning Sammenligelige udgifter (mio. kr., 2007-priser) 5.372, , , , , , , , ,75 0,00 154,00 403,80 352,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , ,45

6 6 Nøgletal for offentlig buskørsel, Udvikling i den offentlige buskørsel Som det fremgår, har udgifterne være forholdsvis konstante i perioden, når der renses for merudgifterne grundet ændret lovgivning. Udgifter, passagerindtægter og tilskud Trafikselskaberne har traditionelt to finansieringskilder tilskud og passagerindtægter. Ved indberetning af trafikselskabernes udgifter, indtægter og tilskud er udgangspunktet i denne indberetning, at trafikselskabets samlede udgifter for offentlig buskørsel for det pågældende år er lig summen af samlede passagerindtægter plus samlede regionale og kommunale tilskud. De samlede udgifter til offentlig buskørsel på landsplan er i budgettet for 2015 opgjort til 7,3 mia. kr. (jf. tabel 1). Dette svarer til en stigning på 89 mio. kr. ift. budget Passagerindtægterne stiger med 6,9 mio. kr. fra 2014 til De samlede regionale og kommunale tilskud forventes således i 2015 at være på 3,9 mia. kr. (jf. tabel 1), hvilket svarer til et fald i løbende priser på 133 mio. kr. i forhold til budget Fordeling af udgifter I foråret 2008 udarbejdede trafikselskaberne i fællesskab et forslag til en standardiseret opdeling af udgiftsposterne i forbindelse med offentlig buskørsel. Dette muliggør sammenligning af udgiftsfordelingen trafikselskaberne imellem. (Jf. tabel 4). Driftsudgifter på landsplan omfatter omkring 89 % af de samlede udgifter for offentlig buskørsel, med en spredning trafikselskaberne imellem på 88 % og 94 %. Landsgennemsnittet for salgsudgifter er 7 % af samlede udgifter med variation mellem 2 % og 9 %. Gennemsnittet for andelen af samlede udgifter, der går til administrationsudgifter, er på 4 %, varierende mellem 3 % og 6 %. Indtægtsfinansiering Trafikselskaberne har traditionelt to finansieringskilder tilskud og passagerindtægter. Fordeling af finansieringen af offentlig buskørsel kan opdeles i følgende fire kategorier: Ren brugerbetaling lig passagerbetaling (billetter/kort, cykel, gods, pakker/post, mv., og kontrolafgift); Kommunal finansiering som inkluderer (a) kommunale tilskud og (b) de af kommunen finansierede passagerrelaterede indtægter i form af kompensationer til diverse rabatordninger (førtids- og pensionistrabatter og køb af skolekort); Regional finansiering som udgøres af regionale tilskud til trafikselskabets offentlige buskørsel Statslig finansiering som inkluderer de passagerrelaterede indtægter i form af kompensationer til diverse rabatordninger, der finansieres af staten (uddannelseskort, SU-kort, blinde/svagtseende, efterløns- og børnerabatter, værnepligtskort og off peak-kompensation). Udgifterne til trafikselskabernes offentlige buskørsel er på landsplan finansieret via passager-/brugerbetaling (38 %), kommunal finansiering (42 %), regionale tilskud (15 %) og statslig finansiering (5 %). (Jf. tabel 10). Passagerfinansiering og passagerindtægtsfordeling Passagerfinansieringsgraden beregnes som samlede passagerindtægters andel af samlede udgifter. For 2015 varierer passagerfinansieringsgraden fra %, med et landsgennemsnit på 45 %. (Jf. tabel 7). Passagerfinansieringen ift. budget 2014 er uændret.

7 7 Nøgletal for offentlig buskørsel, Udvikling i den offentlige buskørsel Samlede passagerindtægter kan opdeles i tre kategorier: Passagerbetaling (billetter/kort, cykel, post, mv. og opkrævet kontrolafgift); Indtægter fra staten som udgøres af de af staten finansierede passagerrelaterede indtægter i form af kompensationer til diverse rabatordninger (uddannelseskort, SU-kort, tilskud for blinde og svagtseende, børne- og efterlønsrabatter, værnepligtskort og off peak-kompensation) Indtægter fra kommuner som udgøres af de af kommunen finansierede passagerrelaterede indtægter i form af kompensationer til diverse rabatordninger (Eks. køb af skolekort). Den landsgennemsnitlige fordeling mellem disse tre kategorier forventes i 2015 at være således at 85 % finansieres via passagerbetaling, 12 % via indtægter fra staten og de sidste 3 % fra kommunerne. (Jf. tabel 6). Dette landsgennemsnit dækker dog over udsving trafikselskaberne imellem, hvor Movia har en passagerbetaling på 92 %, mens passagererne blot dækker 72 % af passagerindtægterne i Sydtrafik og 64 % i BAT. Andelen af passagerindtægter som finansieres af staten varierer trafikselskaberne imellem. I 2015 forventes andelene således at svinge mellem 7-28 %. Kommunernes finansieringsandel af passagerindtægterne forventes i 2015 at variere mellem 1-10 % trafikselskaberne imellem. Tilskudsfordeling På landsplan udgør regionale tilskud i % af det samlede tilskud til trafikselskaberne, mens kommunernes andel udgør 73 % (jf. tabel 9 og tabel 10). Dette er ingen ændring i forhold til Regionernes og kommunernes tilskudsfordeling svinger trafikselskaberne imellem. Regioner og kommuner yder tilskud til trafikselskabernes busdrift så vel som til fællesudgifter. Køreplantimer og køreplankm Antallet af køreplantimer i 2015 er på 8.724,4 tusinde timer (jf. tabel 12 og tabel 14). Tilskuddet pr. køreplantime forventes i gennemsnit at stige med ca. 11,9 kr. fra 2014 til 2015 (Jf. tabel 12). Antal påstigninger falder med 2 % fra 2014 til Fra og med regnskab 2010 opgøres antal køreplankm. I 2011 blev der således kørt ca. 274 mio. km kollektiv bustrafik fordelt på busser. Hver bus kører således ca km rutekørsel om året. I 2015 forventes der at blive kørt 270,8 mio. km. kollektiv bustrafik fordelt på busser. Hver bus forventes således at køre km rutekørsel i 2015 (jf. tabel 12). Der er ingen data fra før 2011, da køreplankm først blev indført efter denne indrapportering blev modtaget af Trafikstyrelsen. Gennemsnitshastigheden for busserne forventes på landsplan at være på 31 km/t i 2015, hvilket er en stigning i forhold til budget 2013, hvor busserne i gennemsnit kørte 30,9 km/t. Busserne kører langsomst i Movia med 25,1 km/t. og hurtigst i Sydtrafik med 38,5 km/t (jf. tabel 12).

8 8 Nøgletal for offentlig buskørsel, Udvikling i den offentlige buskørsel Påstigere, rejser og personkm Antallet af påstigere på landsplan forventes i 2015 at være 355,6 mio. (jf. tabel 13 og tabel 14). Dette er færre end i budgetåret 2014, den gennemsnitlige forventede stigning for samtlige trafikselskaber er 2 %. Der er store forskelle trafikselskaberne imellem. Sydtrafik og Midttrafik har budgetteret med fald i påstigere på 8-9 % ift. budget 2014, mens Fynbus og Nt forventer stigninger 4 og 8 %. Trafikselskaberne indberetter også data for antal rejser. Movia udfører som eneste trafikselskab rejsehjemmelsundersøgelser. For de øvrige fem trafikselskaber er antallet af rejser estimeret på baggrund af en påstigningsfaktor. Påstigningsfaktor er beregnet på baggrund af DTU s Transportvaneundersøgelse. Den gennemsnitlige påstigningsfaktor udenfor hovedstadsområdet er af Trafikstyrelsen - beregnet til 1,12 for år 2012, dvs. at hver rejse i gennemsnit udgøres af 1,12 påstigning. Der udføres således 304,9 mio. rejser i (Se Tabel 13) Fra og med regnskab 2010 opgøres transportarbejdet (antallet af personkm) i trafikselskabsstatistikken. I 2015 forventes der således at blive kørt 2.331,4 mio. personkm med kollektiv bustrafik i Danmark, svarende til gennemsnitligt 412,2 km pr. indbygger om året. Dette tal dækker over markante forskelle landsdelene imellem. Således kører hver indbygger i Sydtrafik i gennemsnit 272,2 km i kollektiv bustrafik, mens hver indbygger i Midttrafik i gennemsnit kører 742,1 km om året i kollektiv bustrafik.

9 9 Nøgletal for offentlig buskørsel, Nøgletal for offentlig buskørsel, Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel I det følgende præsenteres nøgletal for den offentlige buskørsel. I tabel 1-10 præsenteres de økonomiske nøgletal, mens de øvrige data vises i tabel Økonomiske nøgletal vedr. offentlig buskørsel Tabel 1. Udgifter, indtægter og tilskud pr. trafikselskab, Budget 2015 (mio. kr.) Udgifter Driftsudgifter (inkl. løn) (2) 3.184,35 50,85 559,17 571, ,18 684, ,20 - Heraf kontraktbetaling 3.098,41 50,13 546,39 563, ,74 670, ,52 Salgsudgifter (inkl. løn) (2) 323,78 1,30 14,97 51,99 48,13 55,14 495,30 Administration (inkl. løn) 158,45 3,48 37,74 28,19 53,99 30,77 312,62 Samlede udgifter 3.666,57 55,63 611,88 651, ,30 769, ,12 Passagerindtægter Billetter/kort 1.553,94 22,25 188,48 184,61 584,32 244, ,82 Offentlige instanser 143,99 9,08 61,29 67,99 132,15 69,08 483,58 Andre inkl. kontrolafg. 8,42 0,10 0,35-0,22 0,45 0,00 9,10 Samlede passagerindt ,35 31,43 250,12 252,39 716,92 313, ,50 Tilskud Tilskud fra regioner (2) 522,15 0,00 102,02 76,49 244,82 150, ,82 Tilskud fra kommuner (2) 1.438,07 24,20 259,74 322,94 613,56 306, ,81 Samlede tilskud 1.960,23 24,20 361,76 399,44 858,38 456, ,63 Samlede indtægter (1) 3.666,57 55,63 611,88 651, ,30 769, ,12 (1) Samlede indtægter er lig summen af samlede passagerindtægter og samlede tilskud. (2) Tilskud er et udtryk for trafikselskabets tilskudsbehov i året, og er derfor ikke det beløb regioner og kommuner i praksis har betalt til trafikselskaberne i året. Kommuner og regioner efterregulerer efterfølgende i deres betalinger til trafikselskabet for at udligne forskellen mellem tilskudsbehovet og de faktiske betalinger i året. Dette sker 1 eller 2 år efter (se tabel 2) Tabel 2. Efterregulering af tilskud pr. trafikselskab, Budget 2015 (mio. kr.) Indgår ikke i rapporteringer for budgetår Tabel 3. Udgiftsfordeling pr. trafikselskab, Budget 2015 (mio. kr.) Indgår ikke i rapporteringer for budgetår Tabel 4. Udgiftsfordeling pr. trafikselskab, Budget 2015 (pct.) Driftsudgifter (inkl. løn) 87 % 91 % 91 % 88 % 94 % 89 % 89 % Salgsudgifter (inkl. løn) 9 % 2 % 2 % 8 % 3 % 7 % 7 % Admin.udgifter (inkl. løn) 4 % 6 % 6 % 4 % 3 % 4 % 4 % Samlede udgifter 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

10 10 Nøgletal for offentlig buskørsel, Nøgletal for offentlig buskørsel, Tabel 5. Passagerindtægter pr. trafikselskab, Budget 2015 (mio. kr.) Passagerbetaling Billetter/kort 1.553,9 20,2 188,5 181,8 584,3 244, ,9 Andre (cykel, post mv.) 0,0 0,1 0,0-0,4 0,1 0,0-0,2 Kontrolafgifter 8,4 0,0 0,4 0,2 0,4 0,0 9,3 Passagerbetaling i alt 1.562,4 20,3 188,8 181,6 584,8 244, ,0 Indtægter fra staten UU-kort 59,3 5,2 25,4 24,7 47,1 25,6 187,3 VU-kort 20,4 0,0 3,5 1,0 6,2 3,1 34,2 XU-kort 1,3 0,0 1,4 0,0 2,2 0,0 4,8 SU-kort 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 0,5 Blinde og svagtseende 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Børnerabatordningen 24,7 1,4 12,5 15,3 36,1 14,4 104,4 Værnepligtskort 2,0 0,1 0,3 1,1 1,6 1,3 6,4 Off peak 18,4 2,1 4,3 2,8 3,5 10,2 41,3 Indt. fra staten i alt 126,1 8,9 47,4 45,0 96,7 54,7 378,8 Indtægter fra kommune (Førtids)pensionsrabatter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Køb af skolekort 17,9 2,3 13,9 25,8 35,5 14,4 109,6 Indtæg. fra komm. i alt 17,9 2,3 13,9 25,8 35,5 14,4 109,6 Samlede passagerindt ,3 31,4 250,1 252,4 716,9 313, ,5 Tabel 6. Passagerindtægter pr. trafikselskab, Budget 2015 (pct.) Passagerbetaling 92 % 64 % 75 % 72 % 82 % 78 % 85 % Indtægter fra staten 7 % 28 % 19 % 18 % 13 % 17 % 12 % Indtægter fra kommune 1 % 7 % 6 % 10 % 5 % 5 % 3 % Samlede passagerindt. 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Tabel 7. Passagerfinansieringsgrad pr. trafikselskab, Budget 2015 (pct.) Passagerfinansieringsgrad (1) 47 % 56 % 41 % 39 % 46 % 41 % 45 % (1) Passagerfinansieringsgraden er beregnet som samlede passagerindtægters andel af samlede udgifter. Tabel 8. Tilskud pr. trafikselskab, Budget 2015 (mio. kr.) Regionale tilskud Busdrift 196,65 0,00 73,07 67,04 198,90 134,76 670,42 Fællesudgifter 325,50 0,00 28,95 9,46 45,92 15,58 425,40 Regionale tilskud i alt 522,15 0,00 102,02 76,49 244,82 150, ,82 Kommunale tilskud Busdrift 1.390,07 19,43 223,20 298,33 536,92 279, ,08 Fællesudgifter 48,00 4,78 36,55 24,62 76,65 27,14 217,73 Kommunale tilskud i alt 1.438,07 24,20 259,74 322,94 613,56 306, ,81 Samlet tilskud 1.960,23 24,20 361,76 399,44 858,38 456, ,63

11 11 Nøgletal for offentlig buskørsel, Nøgletal for offentlig buskørsel, Tabel 9. Tilskud pr. trafikselskab, Budget 2015 (pct.) Regionale tilskud Busdrift 38 % 0 % 72 % 88 % 81 % 90 % 61 % Fællesudgifter 62 % 0 % 28 % 12 % 19 % 10 % 39 % Regionale tilskud i alt 100 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kommunale tilskud Busdrift 97 % 80 % 86 % 92 % 88 % 91 % 93 % Fællesudgifter 3 % 20 % 14 % 8 % 12 % 9 % 7 % Kommunale tilskud i alt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Tilskud Regionale tilskud 27 % 0 % 28 % 19 % 29 % 33 % 27 % Kommunale tilskud 73 % 100 % 72 % 81 % 71 % 67 % 73 % Samlet tilskud 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Tabel 10. Finansieringsfordeling pr. trafikselskab, Budget 2015 (pct.) (1) Finansiering via passagerbetaling (1) 43 % 36 % 31 % 28 % 37 % 32 % 38 % Kommunal finansiering (2) 40 % 48 % 45 % 53 % 41 % 42 % 42 % Regional finansiering 14 % 0 % 17 % 12 % 16 % 20 % 15 % Statens finansiering 3 % 16 % 8 % 7 % 6 % 7 % 5 % I alt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % (1) Passagerbetaling inkluderer betaling fra billetter/kort, andre (cykle, post mv.) og kontrolafgift. Eksklusiv passagerindtægter fra offentlige instanser. (2) Kommunal finansiering inkluderer både kommunale tilskud og passagerrelaterede indtægter dækket af kommuner. Øvrige nøgletal vedr. offentlig buskørsel Tabel 11. Årsværk opdelt på personalekategori, Budget 2015 Trafikkontrollører 72,0 0,5 5,4 5,0 9,0 6,0 97,9 Administration 212,0 3,5 78,4 51,5 86,0 37,5 468,8 Medarb. Administration af IDV 0,0 1,0 0,0 0,0 10,0 9,0 20,0 Andre 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 2,5 3,1 Samlet antal årsværk 284,0 5,0 83,8 57,1 105,0 55,0 589,9 Tabel 12. Busser, køreplankm, køreplantimer og gennemsnitshastighed, Budget 2015 Antal driftsbusser 1.251,9 33,0 319,9 401,0 876,8 416, ,6 Tusinde køreplankm , , , , , , ,7 Køreplankm pr. bus , , , , , , ,8 Tusinde køreplantimer 4.266,0 83,8 631,3 810, ,5 910, ,4 Gennemsnitshastighed (km/t) 25,1 38,0 31,6 38,5 37,8 35,9 31,0 Køreplantimer pr. bus 3.407, , , , , , ,9 Pr. køreplantime (kr./time): Passagerindtægter (1) 400,0 374,9 396,2 311,3 354,5 344,2 374,9 Tilskud 459,5 288,7 573,1 492,7 424,4 501,7 465,4 (1) Samlede passagerindtægter bestående af indtægter fra billetter/kort, passagerindtægter fra offentlige instanser (staten og kommune), andre passagerrelaterede indtægter og kontrolafgift.

12 12 Nøgletal for offentlig buskørsel, Nøgletal for offentlig buskørsel, Tabel 13. Køreplantimer, påstigninger, rejser og tilskud pr. indbygger, Budget 2015 Antal indbyggere 2.546,1 40,0 488,4 716, ,3 582, ,8 Antal påstigere (i mio.) 213,7 1,6 19,3 20,1 69,6 31,3 355,6 Antal rejser (i mio.) (1) 180,8 1,6 16,2 18,8 60,5 27,0 304,9 Transportarb. (i mio. personkm) (2) 997,2 29,7 199,1 195,0 629,3 281, ,4 Pr. indbygger Køreplantimer 1,7 2,1 1,3 1,1 1,6 1,6 1,5 Køreplankm 42,1 79,7 40,8 43,6 59,7 56,2 47,9 Påstigninger 83,9 40,8 39,4 28,0 54,3 53,8 62,9 Rejser 71,0 40,8 33,2 26,2 47,2 46,4 53,9 Personkm 391,7 742,1 407,6 272,2 490,8 482,5 412,2 Tilskud pr. indbygger (kr.) Regionalt tilskud 205,1 0,0 208,9 106,7 190,9 258,1 193,8 Kommunalt tilskud 564,8 605,4 531,8 450,6 478,5 525,9 524,2 Samlet tilskud pr. indb.. 769,9 605,4 740,7 557,4 669,4 784,0 718,0 (1) Movia(vest og hovedstaden) udfører rejsehjemmelsundersøgelser hvor antal rejser estimeres. De øvrige trafikselskaber udfører ikke rejsehjemmelsundersøgelser og antallet er rejser er skønnet på basis af antal påstigere og en påstigningsfaktor som er udregnet på basis af Transportvane Undersøgelsen, DTU. For 2010 er påstigningsfaktorer udenfor hovedstadsområdet estimeret til 1,13 påstigning/rejse. (2) Movia i hovedstaden udfører rejsehjemmelsundersøgelser hvor transportarbejdet estimeres. De øvrige trafikselskaber udfører ikke rejsehjemmelsundersøgelser og antallet er rejser er skønnet på basis af antal påstigere og en påstigningsfaktor som er udregnet på basis af Transportvane Undersøgelsen, DTU. For 2010 er påstigningsfaktorer udenfor hovedstadsområdet estimeret til 10,1 km/påstigning. Tabel 14. Påstigere og køreplantimer pr. rutekategori, Budget 2015 Tusinde påstigere Regionalruter ,8 0, , , , , ,6 Lokalruter 7.777, , , , , , ,4 Bybusruter ,7 110, , , , , ,1 Åbne skolebusruter 515,0 160,0 0,0 0,0 25,5 0,0 700,5 Telebusruter og lign. 521,8 0,0 93,3 0,0 0,0 426, ,7 Tusinde påstigere i alt , , , , , , ,4 Køreplantimer Regionalruter 575,0 0,0 277,4 228,3 739,1 300, ,5 Lokalruter 407,1 71,0 133,2 254,0 207,8 242, ,0 Bybusruter 3.215,6 6,1 191,0 328,4 911,6 350, ,4 Åbne skolebusruter 24,6 6,6 0,0 0,0 163,8 0,0 195,1 Telebusruter og lign. 43,7 0,0 5,3 0,0 0,2 15,8 65,0 Køreplantimer i alt 4.266,0 83,8 606,9 810, ,5 910, ,0 Køreplankm Regionalruter ,1 0, , , , , ,4 Lokalruter , , , , , , ,9 Bybusruter ,1 147, , , , , ,4 Åbne skolebusruter 843,3 199,5 0,0 0, ,4 0, ,1 Telebusruter og lign ,5 0,0 137,9 0,0 7,5 532, ,0 Køreplankm i alt , , , , , , ,8 Fynbus: Påstigere og køreplantimer for åbne skolebusruter og telebusruter er inkluderet i lokalruter. Sydtrafik: Telebusser er ikke opgjort. Åbne skolebusruter, der primært betjener skolebørn, indgår under Lokalruter. Midttrafik: Telebusser er ikke opgjort. Tællinger på åbne skolebusruter skal foretages af kommunerne. Mange kommuner foretager ikke tællingerne. Midttrafik har angivet et skønnet antal påstigere. For Nordjyllands Trafikselskab er påstigere og køreplantimer for åbne skolebusruter inkluderet i lokalruter, og påstigere og køreplantimer for telebusruter er inkluderet i både lokalruter og regionalruter.

13 13 Nøgletal for offentlig buskørsel, Nøgletal for offentlig buskørsel, Trafikstyrelsen Edvard Thomsens vej 14 DK-2300 København S. Nøgletal for offentlig buskørsel, B2015

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2016

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2016 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2016 29. januar 2016 Nøgletal for offentlig buskørsel, Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 1 Offentlig buskørsel, budget

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2014

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2014 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2014 20 august 2015 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab 2014

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2013

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2013 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2013 12. november 2014 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2015

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2015 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2015 23. september 2016 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold 5 Offentlig buskørsel, regnskab 2015 5 Nøgletal for offentlig buskørsel,

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2009

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2009 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2009 6. oktober 2010 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel,

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2010

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2010 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2010 24. oktober 2011 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2012 6. december 2013 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2008

Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2008 Opdateret 20. november 2010 Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2008 Udgifter Movia BAT Fynbus (2) Sydtrafik Midttrafik (3) Driftsudgifter

Læs mere

2. Trafikselskabets budget 2011

2. Trafikselskabets budget 2011 3 1-21-3-09 2. ets budget 2011 Resumé ets budget til administration og fællesaktiviteter for 2011 skal godkendes af Bestyrelsen på mødet 10. september 2010. Set i lyset af krav om nulvækst og effektiviseringer

Læs mere

Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2007

Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2007 Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2007 Udgifter Movia BAT Fynbus (1) Sydtrafik Kontraktbetaling 2.335,6 36,3 406,5 436,3 1.078,0 466,4

Læs mere

Offentlig buskørsel, regnskab 2008

Offentlig buskørsel, regnskab 2008 Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Offentlig buskørsel, regnskab 2008 Trafikselskaberne indberetter årligt data til Trafikstyrelsen.

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2013 December 2013 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering i efteråret 2013 vedrørende udviklingen i

Læs mere

Nøgletal for privatbanerne. Budget 2016

Nøgletal for privatbanerne. Budget 2016 Nøgletal for privatbanerne Budget 2016 26. januar 2016 1 Nøgletal for privatbanerne Indhold Indhold Indledende om privatbanestatistik 2 Nøgletal for privatbanerne 5 2 Nøgletal for privatbanerne Indledende

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2014 December 2014 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering 2014 vedrørende udviklingen i den. Afrapporteringen

Læs mere

Handicapkørsel. Statistik, budget 2017

Handicapkørsel. Statistik, budget 2017 Handicapkørsel Statistik, budget 2017 14. maj 2017 Handicapkørsel Indhold Indhold Indledning 1 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 1 1 Økonomiske nøgletal

Læs mere

Handicapkørsel. Statistik, budget 2016

Handicapkørsel. Statistik, budget 2016 Handicapkørsel Statistik, budget 2016 29. januar 2016 Handicapkørsel Indhold Indhold Indledning 1 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 1 1 Økonomiske nøgletal

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009 Rapportering om udviklingen i - Oktober 2009 25. oktober 2009 3 Rapportering om udviklingen i Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for Kollektiv Trafik leverer Trafikstyrelsen halvårlige

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2010

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2010 Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren - Oktober 2010 11. oktober 2010 3 Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for

Læs mere

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2013

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2013 Handicapstatistik Statistik, Regnskab 2013 15. oktober 2014 3 Handicapstatistik Indledning Indhold Indledning 4 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 4 5 Økonomiske

Læs mere

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2014

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2014 Handicapstatistik Statistik, Regnskab 2014 12. august 2015 3 Handicapstatistik Indledning Indhold Indledning 4 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 4 5 Økonomiske

Læs mere

Tabel 2 Efterregulering af kommunale tilskud pr. trafikselskab (i kr.) (1), handicapkørsel, regnskab 2008

Tabel 2 Efterregulering af kommunale tilskud pr. trafikselskab (i kr.) (1), handicapkørsel, regnskab 2008 Tabel 1 Udgifter, indtægter og offentlige tilskud pr. trafikselskab (i 1.000 kr.), handicapkørsel, Bruttoudgifter (1) Entreprenørudgifter Movia BAT Fynbus Sydtrafik (2) Midttrafik (3) Taxi-bevilling 64.256

Læs mere

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2015

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2015 Handicapstatistik Statistik, Regnskab 2015 19. september 2016 3 Handicapstatistik Indledning Indhold Indledning 4 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 4 5

Læs mere

7 Orientering om henvendelse fra Dansk Handicap Forbund om takstændringer i handicapkørsel

7 Orientering om henvendelse fra Dansk Handicap Forbund om takstændringer i handicapkørsel Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Tegningsberettigede i Midttrafik 2 Justering af model for byrdefordeling af udgifter til rutebilstationer m.v. 1. Notat

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2010

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2010 Rapportering om udviklingen i - April 2010 28. april 2010 3 Rapportering om udviklingen i Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2010 vedrørende udviklingen i takster,

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2014-2024 21. november 2013 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2014-2024 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2015-2025 16. oktober 2014 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2015-2025 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2016-2026 22. juni 2015 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2016-2026 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for offentlig

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2012-2022 20. september 2011 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2012-2022 Trafikselskabernes samlede forventede udbud

Læs mere

Handicapkørsel Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel

Handicapkørsel Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7044 Fax 3338 1439 mni@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Handicapkørsel 2009 Den individuelle handicapkørsel udføres af erne, som jf. Lov om er, 11,

Læs mere

Entreprenørstatistik, køreplanlægningsperiode 2009/2010

Entreprenørstatistik, køreplanlægningsperiode 2009/2010 Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 3338 1439 mni@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Entreprenørstatistik, køreplanlægningsperiode 2009/2010 Notat Journal T214-000002 Dato 08.06.2010

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - Marts 2012

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - Marts 2012 Rapportering om udviklingen i - Marts 2012 19. marts 2012 1 Rapportering om udviklingen i Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2012 vedrørende udviklingen i den kollektive

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2017-2026 18. maj 2016 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2017-2026 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for offentlig

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011 Rapportering om udviklingen i - April 2011 1. april 2011 3 Rapportering om udviklingen i Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2011 vedrørende udviklingen i takster,

Læs mere

Handicapkørsel. Statistik, budget 2011

Handicapkørsel. Statistik, budget 2011 Handicapkørsel Statistik, budget 2011 8. december 2010 3 Handicapkørsel Indhold Indhold Indledning 5 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel 5 Økonomiske nøgletal 7 Rejsenøgletal 8 Årrækker 9 Takster

Læs mere

Tabel 1 Udgifter, indtægter og offentlige tilskud, handicapkørsel regnskab 2007 (i kr.)

Tabel 1 Udgifter, indtægter og offentlige tilskud, handicapkørsel regnskab 2007 (i kr.) Nøgletal for handicapkørsel Regnskab 2007 Tabel 1 Udgifter, indtægter og offentlige tilskud, handicapkørsel regnskab 2007 (i 1.000 kr.) Bruttoudgifter (1) Entreprenørudgifter Movia BAT Fynbus Sydtrafik

Læs mere

OVERBLIK OVER BUSSERNES OG

OVERBLIK OVER BUSSERNES OG 25. maj 2009 OVERBLIK OVER BUSSERNES OG LOKALBANERNES ØKONOMI - Teknisk baggrundsnotat Indholdsfortegnelse Resume...2 1. Formål...4 2. Situationen i 2009...5 3. Fremskrivning af udgifter til kollektiv

Læs mere

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015.

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Henrik Visborg Thune 05 Estimat 2 2015 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt

Læs mere

(1.000 kr.) Årets priser Budget 2009 Budget 2008 Regnskab 2007

(1.000 kr.) Årets priser Budget 2009 Budget 2008 Regnskab 2007 Budget 29 Region (1. kr.) Årets priser Budget 29 Budget 28 Regnskab 27 Indtægt busruter i alt 5.254 52.354 5.198 Indtægt Vestbanen 2.723 2.653 2.559 Kortsalgssteder 46.97 47.173 44.383 Uddannelses- og

Læs mere

Vejledning om dataindberetning

Vejledning om dataindberetning Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Vejledning om dataindberetning 1 Baggrund I henhold til 4 i Bekendtgørelse om trafikselskabers

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Syddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 18.640.162 15.960.000 15.720.000 (bilag 2) Indtægter -3.681.053-3.647.000-3.678.000 Regionalt

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring i Politisk høring Regnskab 2013 Odder Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.405.000 (bilag 2) Indtægter -1.347.542-1.264.000-1.280.000 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 5.045.384 5.394.000

Læs mere

Bilagssamling til Åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. december kl. 9.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilagssamling til Åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. december kl. 9.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 5. december 2014 Bilagssamling til Åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. december kl. 9.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Bilag 1 Oversigt over reklamebestemmelser

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget 2017-2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Samsø Kommune Regnskab Budget Budget 2017, juni Budget 2017, september Difference

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Total - netto Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.784.000

Læs mere

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 regnskab 2013, regnskab 2013, 3. kvartal Regnskab 2013 Difference budget minus regnskab Ringkøbing-Skjern Kommune Budget 2013 Busdrift (bilag

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget - 1. behandling Samsø Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

at estimat 1 i 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015.

at estimat 1 i 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Nikolaj Beer Eriksen 04 Estimat 1 2015 Indstilling: Administrationen indstiller, at estimat 1 i 2015 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn Fyns Amt 16. maj 2006 revideret 23. maj 2006 Vejvæsenet 8-16-84-3-2006 JGH Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn I bilag 1 er vist forslag til budget 2007 for trafikselskab Fyn. De samlede udgifter i

Læs mere

Regnskab 2009 (det samlede regnskab for Trafikselskabet Movia)

Regnskab 2009 (det samlede regnskab for Trafikselskabet Movia) Til Hørsholm Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 31. maj 2010 Hørsholm Kommune - Regnskab 2009 for Trafikselskabet

Læs mere

I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, fastsættes:

I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, fastsættes: Udkast Bekendtgørelse om finansieringsmodel for samarbejdet om den offentlige servicetrafik, der udføres inden for trafikselskabet på Sjællands geografiske område I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber,

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Samsø Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Kørselsudgifter 4.812.074 4.523.393 4.494.000-29.393 Bus IT

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Billetkontrol Trafikselskabet Letbanesekretariatet Aarhus Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 396.826.573 462.536.000 469.492.000

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia

Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia Til Frederikssund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept. Budget, revideret Budget Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.059.000

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000

Læs mere

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes

Læs mere

Movias bestyrelse godkendte på mødet d. 12. maj 2010 årsregnskabet for 2009.

Movias bestyrelse godkendte på mødet d. 12. maj 2010 årsregnskabet for 2009. Til Ballerup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 31. maj 2010 Ballerup Kommune - Regnskab 2009 for Trafikselskabet

Læs mere

Budget 2015 i Administrativ høring

Budget 2015 i Administrativ høring Budget 2015 i Administrativ høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Norddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.612.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000

Læs mere

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts 2010 JWI 06 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Budget ,6 2,6 2,5 2,5 2,5 3,2 2,5

Budget ,6 2,6 2,5 2,5 2,5 3,2 2,5 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 2,6 2,6 3,2 Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg 2,6 2,6 Skive 3,2 Viborg,,5 1, 1,5 2, 3, 3,5 Tabellen og figuren viser, hvor

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Aarhus Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 457.397.351 469.586.000

Læs mere

Slagelse Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Slagelse Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Slagelse Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Aarhus Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 457.397.351 469.586.000 472.527.000 (bilag 2) Indtægter -286.708.000-279.334.000-282.345.000

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Norddjurs Kommune Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.834.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000 Regionalt

Læs mere

Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016

Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Aarhus Kommune Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Budget 2016 Forventet regnskab, 3. kvartal 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Regnskab minus budget Buskørsel Kørselsudgifter 472.639.658 420.895.000

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 2014 2015, juni 2015, sept Difference Horsens Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 45.284.339 46.600.000 46.977.000 47.080.000

Læs mere

Til Gentofte Kommune. 29. april 2014. Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Gentofte Kommune. 29. april 2014. Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Gentofte Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Forslag til Budget 2011 til politisk høring

Forslag til Budget 2011 til politisk høring Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2010 1-21-3-09 Niels H. Næsselund nsn@midttrafik.dk 87408239 Forslag til Budget 2011 til politisk høring Budgetprocessen for Budget 2011 I henhold til

Læs mere

36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012

36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012 36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012 J. nr. 50-04-06-1-11 Dato: 25. maj 2011 Indstilling At taksten for 2012 fastsættes ifølge takstnotatet. At forslag til Budget 2012 godkendes og

Læs mere

Passagerstatistik 1. halvår 2013

Passagerstatistik 1. halvår 2013 Passagerstatistik 1. halvår 2013 Indhold Indledning... 3 Udviklingen i passagerantal 2009 2013... 3 Passagefordeling... 8 Enkeltbilletter... 10 Turkort... 11 KVIKkort... 13 Periodekort... 14 Regionale

Læs mere

April Kollektiv trafik. Regionens tilskud

April Kollektiv trafik. Regionens tilskud April 2010 Kollektiv trafik Regionens tilskud Orientering om Fordelingen af tilskud mellem de to trafikselskaber Fordelingen af opgaver mellem regioner og kommuner 2 Snyder Region Syddanmark med fordeling

Læs mere

Evaluering af HyperCard. Trafikstyrelsens midtvejsevaluering af HyperCard-forsøgsordningen

Evaluering af HyperCard. Trafikstyrelsens midtvejsevaluering af HyperCard-forsøgsordningen Evaluering af HyperCard Trafikstyrelsens midtvejsevaluering af HyperCard-forsøgsordningen Marts 2013 3 Evaluering af HyperCard Indhold Indhold 1 Forord 4 2 Konklusion 4 3 Hvad er HyperCard 5 4 HyperCard

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Herning Kommune Regnskab 2016 Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag

Læs mere

Budget 2011 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 24. juni 2010. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget til 2. behandling uden bemærkninger.

Budget 2011 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 24. juni 2010. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget til 2. behandling uden bemærkninger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. september 2010 HVT 07 Budget 2011, 2. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at Budgetforslag 2011, 2. behandling vedtages Allan Schneidermann

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Estimat inklusiv trafiktal. Indstilling: Administrationen indstiller, at

Politisk dokument uden resume. 06 Estimat inklusiv trafiktal. Indstilling: Administrationen indstiller, at Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 22. juni 2017 Henrik Visborg Thune 06 Estimat 2017.2 inklusiv trafiktal Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2 i 2017 godkendes som

Læs mere

Tabel 1: Brøndby Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Brøndby Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Brøndby Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Brøndby Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet

Læs mere

Kalundborg Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Kalundborg Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Kalundborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed

Læs mere

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 Regnskab behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 regnskab, regnskab, 3. kvartal Regnskab Difference budget minus regnskab Aarhus Kommune Budget Busdrift (bilag 1) Udgifter 455.427.000 457.646.000

Læs mere

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november 2014 kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november 2014 kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro Aarhus, 14. november Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon

Læs mere

Tabel 1: Faxe Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Faxe Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Faxe Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. maj 2012 Faxe Kommune - Følgebrev til regnskab 2011 for

Læs mere

Til Slagelse Kommune. 29. april Slagelse Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Slagelse Kommune. 29. april Slagelse Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Slagelse Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Slagelse Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Til Lejre Kommune. 08. februar Lejre Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Lejre Kommune. 08. februar Lejre Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Lejre Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Lejre Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Til Ishøj Kommune. 29. april 2014. Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Ishøj Kommune. 29. april 2014. Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Ishøj Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesmedlemmerne bedes sendt på

Tilbagemelding fra bestyrelsesmedlemmerne bedes sendt på Politisk dokument uden resume Sagsnummer Movit-3616545 Bestyrelsen 2. november 2017 Michael Skov 01 Dagsorden til bestyrelsesmøde 2. november 2017 skriftligt møde Dagsorden og meddelelser: 1. Godkendelse

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til det økonomiske resultat for 2009

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til det økonomiske resultat for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni JWI 05 Økonomirapport.2 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.2 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Tabel 1: Roskilde Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Roskilde Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Roskilde Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. maj 2012 Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Til Ballerup Kommune. 29. april Ballerup Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Ballerup Kommune. 29. april Ballerup Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Ballerup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Ballerup Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Budget 2012 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 23. juli 2011. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget i 2. behandling.

Budget 2012 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 23. juli 2011. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget i 2. behandling. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 14. september 2011 Mads Lund Larsen 04 Budgetforslag 2012. 2. behandling Indstilling: Direktionen indstiller at, Budget 2012, 2. behandling vedtages

Læs mere

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Esbjerg Kommune

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Esbjerg Kommune Budgetforslag 2017, Kommunefordeling Esbjerg Kommune Busdrift Bus indtægter 32.519 29.673 2.846 10% Billetsalg i bussen Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Regionalruter salg

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Tabel 1: Holbæk Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Holbæk Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. maj 2012 Holbæk Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011

Læs mere

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Varde Kommune

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Varde Kommune Budgetforslag 2017, Kommunefordeling Varde Kommune Busdrift Bus indtægter 5.931 5.425 506 9% Billetsalg i bussen Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Regionalruter salg i bussen

Læs mere

Til Roskilde Kommune. 29. april Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Roskilde Kommune. 29. april Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Roskilde Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Regionernes budgetter for 2011

Regionernes budgetter for 2011 Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store

Læs mere