Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2013"

Transkript

1 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab november 2014

2

3 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. 9 Økonomiske nøgletal vedr. offentlig buskørsel Øvrige nøgletal vedr. offentlig buskørsel 9 13

4

5 5 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Udvikling i den offentlige buskørsel Udvikling i den offentlige buskørsel Offentlig buskørsel, regnskab 2013 Trafikselskaberne indberetter årligt data til Trafikstyrelsen. De indberettede data offentlig buskørsel, regnskab 2013 vedrører kun driften af offentlig buskørsel og er eksklusiv ernes drift af individuel for svært bevægelseshæmmede og privatbanetrafik. (Disse indberettes særskilt). Dette betyder, at der vil forekomme afvigelser mellem disse af Trafikstyrelsen offentliggjorte nøgletal for offentlig buskørsel og de enkelte ers regnskabsresultat. Afvigelserne forekommer fordi ernes regnskaber inkluderer både og privatbanetrafik. I nedenstående tabel ses overordnede nøgletal for offentlig buskørsel på landsplan for årene i 2007-priser. Nøgletal for offentlig buskørsel i Danmark, (faste 2007-priser) Nøgletal Samlede udgifter 5.372, , , , , , ,9 i 2007-priser 5.372, , , , , , ,5 Samlede passagerindtægter 2.792, , , , , , ,0 i 2007-priser 2.792, , , , , , ,8 Samlet tilskud 2.570, , , , , , ,9 i 2007-priser 2.570, , , , , , ,7 Køreplantimer 9.463, , , , , , ,2 Påstigere 362,5 361,6 346,3 357,4 351,3 354,2 352,1 Kilde: Tal indberettet af er , 2009-, 2010-, 2011-, og 2013-priserne er deflateret med nettoprisindekset jf. Danmark statistik nettoprisindeks. I perioden har erne haft en række merudgifter på grund af ændret lovgivning. Kommuner og regioner er blevet kompenseret for disse ændringer med ca. 910 mio. kr. (årets priser). I nedenstående tabel fremgår ernes samlede udgifter samt tilskud i faste 2007-priser renset for merudgifter grundet ændret lovgivning. Sammenlignlige udgifter for offentlig buskørsel i Danmark i faste 2007-priser Nøgletal Samlede udgifter (mio. kr., 2007-priser) 5.372, , , , , , ,5 Merudgifter grundet ændret lovgivning mio. kr., 2007-priser) 0,0 154,0 403,8 352,5 0,0 0,0 0,0 Sammenligelige udgifter (mio. kr., 2007-priser) 5.372, , , , , , ,2 Som det fremgår, har udgifterne være forholdsvis konstante i perioden, når der renses for merudgifterne grundet ændret lovgivning.

6 6 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Udvikling i den offentlige buskørsel Udgifter, passagerindtægter og tilskud Trafikselskaberne har traditionelt to finansieringskilder tilskud og passagerindtægter. Ved indberetning af ernes udgifter, indtægter og tilskud er udgangspunktet i denne indberetning, at ets samlede udgifter for offentlig buskørsel for det pågældende år er lig summen af samlede passagerindtægter plus samlede regionale og kommunale tilskud. For at få et overblik over ernes aktuelle økonomiske situation for året om der er underskud eller overskud indberettes endvidere tilskudsbeløb for efterregulering. Dvs. det beløb ejerne (regioner og kommuner) skal betale mere, hvis de i året skulle dække ets underskud (ved f.eks. stigning i udgifter eller fald i passagerindtægter) eller det beløb, der er i overskud, og som tilbagebetales til ejerne de efterfølgende år. De samlede udgifter til offentlig buskørsel på landsplan er i 2013 opgjort til 7,1 mia. kr. (jf. tabel 1, side 9). Dette svarer til en stigning på 106 mio. kr. fra året før (93 mio. kr. i faste 2007-priser). De samlede passagerindtægter nåede på landsplan 3,2 mia. kr. i 2013 (jf. tabel 1). Dette er en stigning på 124,1 mio. kr. (løbende priser) i forhold til 2012 (en stigning på 109 mio. kr. i faste 2007-priser). De samlede regionale og kommunale tilskud var i 2013 på 3,9 mia. kr. (jf. tabel 1), hvilket svarer til et fald i løbende priser på 18,2 mio. kr. (fald på 13,8 mio. kr. i faste 2007-priser) i forhold til Regionale og kommunale tilskud udbetales aconto på baggrund af det forventede tilskudsbehov til et givent aktivitetsniveau. Denne acontoudbetaling efterreguleres med 1-2 års efterslæb, hvor ernes reelle tilskudsbehov er opgjort. I 2013 var der et tilskudsbehov, der var 101,5 mio. kr. mindre end acontoudbetalingerne (jf. tabel 2, side 9). Fordeling af udgifter I foråret 2008 udarbejdede erne i fællesskab et forslag til en standardiseret opdeling af udgiftsposterne i forbindelse med offentlig buskørsel. Dette muliggør sammenligning af udgiftsfordelingen erne imellem. (Jf. tabel 3 og tabel 4, side 10). Driftsudgifter på landsplan omfatter omkring 90 % af de samlede udgifter for offentlig buskørsel, med en spredning erne imellem på 88 % og 93 %. Landsgennemsnittet for salgsudgifter er 5 % af samlede udgifter med variation mellem 2 % og 7 %. Gennemsnittet for andelen af samlede udgifter der går til administrationsudgifter er på 5 %, varierende mellem 3 % og 6 %. Indtægtsfinansiering Trafikselskaberne har traditionelt to finansieringskilder tilskud og passagerindtægter. Fordeling af finansieringen af offentlig buskørsel kan opdeles i følgende fire kategorier: Ren brugerbetaling lig passagerbetaling (billetter/kort, cykel, gods, pakker/post, mv., og kontrolafgift); Kommunal finansiering som inkluderer (a) kommunale tilskud og (b) de af kommunen finansierede passagerrelaterede indtægter i form af kompensationer til diverse rabatordninger (førtids- og pensionistrabatter og køb af skolekort); Regional finansiering som udgøres af regionale tilskud til ets offentlige buskørsel; og Statslig finansiering som inkluderer de passagerrelaterede indtægter i form af kompensationer til diverse rabatordninger, der finansieres af staten (XU-,VU- UUkort, blinde/svagtseende, børnerabatter, og værnepligtskort).

7 7 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Udvikling i den offentlige buskørsel Udgifterne til ernes offentlige buskørsel er på landsplan finansieret via passager-/brugerbetaling (39 %), kommunal finansiering (41 %), regionale tilskud (14 %) og statslig finansiering (5 %). (Jf. tabel 10, side 12). Passagerfinansiering og passagerindtægtsfordeling Passagerfinansieringsgraden beregnes som samlede passagerindtægters andel af samlede udgifter. For 2013 varierer passagerfinansieringsgraden fra %, med et landsgennemsnit på 45 %. (Jf. tabel 7, side 11). Samlede passagerindtægter kan opdeles i tre kategorier: Passagerbetaling (billetter/kort, cykel, post, mv. og opkrævet kontrolafgift); Indtægter fra staten som udgøres af de af staten finansierede passagerrelaterede indtægter i form af kompensationer til diverse rabatordninger (XU-,VU- UU-kort, tilskud for blinde og svagtseende, børne- og efterlønsrabatter og værnepligtskort); og Indtægter fra kommuner som udgøres af de af kommunen finansierede passagerrelaterede indtægter i form af kompensationer til diverse rabatordninger (førtids-/pensionist-rabatter, og køb af skolekort). Den landsgennemsnitlige fordeling mellem disse tre kategorier var i 2013 således, at 88 % finansieredes via passagerbetaling, 10 % via indtægter fra staten og 2 % fra kommunerne. (Jf. tabel 6, side 11). Dette landsgennemsnit dækker dog over udsving erne imellem. Hvor Movia har en passagerbetaling på 94 %, mens passagererne blot dækker 73 % af passagerindtægterne i BAT. Andelen af passagerindtægter som finansieres af staten varierer erne imellem. I 2013 svingede andelen mellem 6 % og 26 % med henholdsvis Movia og BAT som endepunkterne. Kommunernes finansieringsandel af passagerindtægterne varierede i 2013 mellem 0-6 % erne imellem. Tilskudsfordeling På landsplan udgjorde regionale tilskud i % af det samlede tilskud til erne, mens kommunernes andel udgjorde 74 % (jf. tabel 9 og tabel 10, side 12). Dette er uændret i forhold til Regionernes og kommunernes tilskudsfordeling svinger erne imellem. Køreplantimer og køreplankm Antallet af køreplantimer i 2013 er på 8.837,2 tusinde timer. Dette svarer til et fald i antal køreplantimer på 0,4 % i forhold til det foregående år (jf. tabel 12 og tabel 14, side 12 og 13). For de forskellige er varierer der mellem et fald på 2,3 % til en stigning 0,4 %. Movia er i gang med at ændre opgørelsesmetode af antallet af køreplantimer i hovedstadsområdet, så der benyttes samme metode i hele landet. Ændringen sker trinvist i takt med at nye kontrakter træder i kraft. Ændringen betyder at antallet af køreplantimer falder marginalt over en årrække uden at kørselsomfanget af den grund mindskes.

8 8 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Udvikling i den offentlige buskørsel Tilskuddet pr. køreplantime er faldet minimalt med 0,2 kr. fra 2012 til Antal påstigninger er faldet med 3,5 % fra 2012 til 2013 (jf. tabel 14) Fra og med regnskab 2010 opgøres antal køreplankm. I 2013 blev der kørt ca. 279 mio. km kollektiv bustrafik fordelt på busser et uændret antal køreplankm fra Gennemsnitshastigheden for busserne er på landsplan på 30 km/t langsomst i Movia med 26,4 km/t og hurtigst i Midttrafik med 37,9 km/t. Påstigere, rejser og personkm Antallet af påstigere på landsplan var i 2013 på 352,1 mio. (jf. tabel 13 og tabel 14). Dette er et lille fald i antal påstigere sammenlignet med 2012 (354,2 mio). Trafikselskaberne indberetter også data for antal rejser. Movia udfører som eneste rejsehjemmelsundersøgelser. For de øvrige fem er er antallet af rejser estimeret på baggrund af en påstigningsfaktor. Påstigningsfaktor er beregnet på baggrund af DTU s Transportvaneundersøgelse. Den gennemsnitlige påstigningsfaktor udenfor hovedstadsområdet er af Trafikstyrelsen - beregnet til 1,15 for 2013, dvs. at hver rejse i gennemsnit udgøres af 1,15 påstigning. (Jf. tabel 13). Fra og med regnskab 2010 opgøres transportarbejdet (antallet af personkm) i sstatistikken. I 2013 er der kørt 2335 mio. personkm med kollektiv bustrafik i Danmark, svarende til gennemsnitligt 415 km pr. indbygger om året. Dette tal dækker over markante forskelle landsdelene imellem. Således kører hver indbygger i gennemsnit 278 km i kollektiv bustrafik i Sydtrafik, mens hver indbygger i Midttrafik i gennemsnit kører 526 km om året i kollektiv bustrafik.

9 9 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. I det følgende præsenteres nøgletal for den offentlige buskørsel. I tabel 1-10 præsenteres de økonomiske nøgletal, mens de øvrige data vises i tabel Økonomiske nøgletal vedr. offentlig buskørsel Tabel 1. Udgifter, indtægter og tilskud pr., regnskab 2013 (mio. kr.) Udgifter Driftsudgifter (inkl. løn) 3.131,3 48,8 527,1 596, ,6 649, ,2 Salgsudgifter (inkl. løn) 224,7 1,0 15,8 29,3 57,7 44,9 373,5 Administration (inkl. løn) 182,2 3,2 32,9 27,1 50,5 29,3 325,3 Samlede udgifter 3.538,3 52,9 575,9 653, ,8 723, ,9 Passagerindtægter Billetter/kort 1.525,4 17,5 169,4 192,9 598,7 230, ,4 Offentlige instanser 141,0 12,5 60,5 64,9 134,0 66,4 479,2 Andre inkl. kontrolafg. 10,6 0,1 0,5 1,6 0,5 0,1 13,4 Samlede passagerindt ,9 30,1 230,3 259,4 733,2 297, ,0 (1) Samlede indtægter er lig summen af samlede passagerindtægter og samlede tilskud. (2) Tilskud er et udtryk for ets tilskudsbehov i året, og er derfor ikke det beløb regioner og kommuner i praksis har betalt til erne i året. Kommuner og regioner efterregulerer efterfølgende i deres betalinger til et for at udligne forskellen mellem tilskudsbehovet og de faktiske betalinger i året. Dette sker 1 eller 2 år efter (se tabel 2) Tabel 2. Efterregulering af tilskud pr., Regnskab 2013 (mio. kr.) Efterregulering af tilskud 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Efterregulering fra/til regioner (1) 40,2 0,0 3,2 8,0 0,0-1,8 49,7 Efterregulering fra/til kommuner (1) 78,0 0,0-2,7-7,2 0,0-16,3 51,8 Samlet efterregulering 118,2 0,0 0,5 0,8 0,0-18,1 101,5 (1) Efterregulering af tilskud er forskellen mellem ernes tilskudsbehov og det beløb regioner og kommuner i praksis har betalt til erne i året. Efterreguleringen bliver betalt af regioner/kommuner (negativt tal) eller af et (positivt tal) 1 eller 2 år efter. Tabel 3. Udgiftsfordeling pr., regnskab 2013 (mio. kr.) Driftsudgifter (inkl. løn) Kontraktbetaling 3.043,6 48,2 514,0 583, ,0 638, ,5 EDB-omkostninger 11,3 0,3 4,0 0,0 0,0 6,5 22,1 Chaufførlokaler 11,5 0,0 0,8 0,0 1,5 1,7 15,6 Billetteringsudstyr 2,1 0,1 0,0 8,2 3,2 0,2 13,8 Radioudstyr 21,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 21,5

10 10 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Trafiktjeneste inkl. billetkontrol 33,7 0,2 8,1 5,1 8,8 2,7 58,7 Stoppesteder 7,6 0,0 0,1 0,1 0,0 0,2 7,9 Driftsudgifter i alt 3.131,3 48,8 527,1 596, ,6 649, ,2 Salgsudgifter (inkl. løn) Provision 60,8 0,0 0,0 3,0 5,2-2,2 66,9 Markedsføring og info. 52,7 0,3 7,8 9,2 23,4 6,2 99,6 Rejsehjemmel 7,4 0,3 1,9 0,6 0,9 0,5 11,6 Kundecenter 22,6 0,1 0,0 6,0 1,2 1,3 31,2 Salg og distribution 0,0 0,1 6,1 0,0 13,0 2,8 22,0 Drift af busterminaler/rutebilstationer 0,0 0,1 0,0 4,5 10,9 15,5 31,1 Rejsekort 81,3 0,0 0,0 6,0 3,1 20,7 111,2 Salgsudgifter i alt 224,7 1,0 15,8 29,3 57,7 44,9 373,5 Administrationsudg. (inkl. løn) Bygninger og inventar 18,1 0,2 1,8 2,1 4,8 2,1 29,1 Konsulenter, revision, advokat 19,5 0,1 0,9 1,5 0,7 5,4 28,2 Møder, rejser 5,1 0,1 0,5 0,7 0,4 1,0 7,8 EDB 20,7 0,3 3,2 3,4 11,8 4,5 44,0 Kontor, telefon, mv. 6,6 0,1 2,0 0,8 0,6 0,8 10,8 Personale og uddannelse 4,1 0,1 1,8 0,3 1,4 0,2 7,8 Løn 90,1 2,3 23,0 18,0 15,0 14,7 163,1 Renter 17,9 0,0 0,0 0,2 0,0 0,6 18,8 Ej specificeret 0,2 0,0-0,3 0,0 15,8 0,0 15,7 Administrationsudg. i alt 182,2 3,2 32,9 27,1 50,5 29,3 325,3 Samlede udgifter 3.538,3 52,9 575,9 653, ,8 723, ,9 Afskrivningsperioder for rejsekortudstyr er forskellig i erne, hvorfor tallene ikke er sammenlignelige. Tabel 4. Udgiftsfordeling pr., regnskab 2013 (pct.) Driftsudgifter (inkl. løn) 88% 92% 92% 91% 93% 90% 90% Salgsudgifter (inkl. løn) 6% 2% 3% 4% 4% 6% 5% Admin. udgifter (inkl. løn) 5% 6% 6% 4% 3% 4% 5% Samlede udgifter 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tabel 5. Passagerindtægter pr., regnskab 2013 (mio. kr.) Passagerbetaling Billetter/kort 1.525,4 17,5 169,4 192,9 598,7 230, ,4 Andre (cykel, post mv.) 0,0 0,1 0,0 1,5 0,1 0,1 1,8 Kontrolafgifter 10,6 0,0 0,5 0,1 0,4 0,0 11,6 Passagerbetaling i alt 1.535,9 17,6 169,9 194,5 599,2 230, ,8 Indtægter fra staten UU-kort Unge på ungdomsuddannelser 58,1 4,4 29,8 22,1 49,0 27,1 190,6 VU-kort Unge på videregående uddannelser 19,9 0,0 1,3 1,0 6,2 2,8 31,2

11 11 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. XU-kort (16-19 årige) 1,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 1,6 Blinde og svagtseende 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 0,4 Efterlønsrabatter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Børnerabatordningen 24,2 1,7 12,1 14,5 35,7 14,2 102,3 Værnepligtskort 1,9 0,2 0,3 1,2 1,6 1,1 6,3 Andre indtægter herunder hypercard 18,0 2,2 3,5 0,6 3,4 7,5 35,1 Indt. fra staten i alt 123,5 8,7 47,0 39,5 96,0 53,0 367,6 Indtægter fra kommune (Førtids)pensionistrabatter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 Køb af skolekort 17,5 3,8 13,5 25,4 38,1 13,3 111,6 Indtæg. fra komm. i alt 17,5 3,8 13,5 25,4 38,1 13,4 111,6 Samlede passagerindt ,9 30,1 230,3 259,4 733,2 297, ,0 (1) UU-kort, VU-kort og XU-kort er til henholdsvis Unge på ungdomsuddannelser, Unge på videregående uddannelser og årige udenfor uddannelsessystemet. Andre indtægter er for de fleste er her brugt til opgørelse af Hypercard i 1. kvartal af 2013, samt fritidsrejse kompensioner og offpeak rabat. Enkelte er har ikke foretaget en opdeling mellem UU- og VU-kort. (2) Midttrafik: Kontrolafgifter er ekskl. Aarhus kommune. kontrolafgifter i Aarhus afregnes direkte m/kommunen og indgår ikke i Midttrafik regnskab. Tabel 6. Passagerindtægter pr., regnskab 2013 (pct.) Passagerbetaling Indtægter fra staten Indtægter fra kommune Samlede passagerindt. 92% 59% 74% 75% 82% 78% 85% 7% 29% 20% 15% 13% 18% 11% 1% 13% 6% 10% 5% 4% 3% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tabel 7. Passagerfinansieringsgrad pr., regnskab 2013 (pct.) (1) Passagerfinansieringsgrad 47% 57% 40% 40% 47% 41% 45% (1) Passagerfinansieringsgraden er beregnet som samlede passagerindtægters andel af samlede udgifter. Tabel 8. Tilskud pr., regnskab 2013 (mio. kr.) Regionale tilskud Busdrift Fællesudgifter Regionale tilskud i alt 186,3 0,0 68,2 67,0 188,2 121,4 631,2 297,2 0,0 27,1 9,1 43,2 15,3 391,7 483,4 0,0 95,3 76,1 231,4 136, ,9

12 12 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Kommunale tilskud Busdrift Fællesudgifter Kommunale tilskud i alt 1.332,5 22,8 215,5 293,8 515,8 264, ,0 45,4 0,0 34,8 24,0 73,4 25,4 203, ,9 22,8 250,3 317,8 589,2 290, ,0 Samlet tilskud 1.861,4 22,8 345,6 393,9 820,6 426, ,9 Tabel 9. Tilskud pr., regnskab 2013 (pct.) Regionale tilskud Busdrift 39% 0% 72% 88% 81% 89% 62% Fællesudgifter 61% 0% 28% 12% 19% 11% 38% Regionale tilskud i alt 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% Kommunale tilskud Busdrift 97% 100% 86% 92% 88% 91% 93% Fællesudgifter 3% 0% 14% 8% 12% 9% 7% Kommunale tilskud i alt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tilskud Regionale tilskud 26% 0% 28% 19% 28% 32% 26% Kommunale tilskud 74% 100% 72% 81% 72% 68% 74% Samlet tilskud 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tabel 10. Finansieringsfordeling pr., regnskab 2013 (pct.) (1) Finansiering via passagerbetaling (2) 43% 33% 29% 30% 39% 32% 39% Kommunal finansiering (3) 39% 50% 46% 53% 40% 42% 42% Regional finansiering 14% 0% 17% 12% 15% 19% 14% Statens finansiering 3% 16% 8% 6% 6% 7% 5% I alt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% (1) Finansiering er beregnet som indtægts-/tilskudsandelen af samlede udgifter. (2) Passagerbetaling inkluderer betaling fra billetter/kort, andre (cykle, post mv.) og kontrolafgift. Eksklusiv passagerindtægter fra offentlige instanser. (3) Kommunal finansiering inkluderer både kommunale tilskud og passagerrelaterede indtægter dækket af kommuner.

13 13 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Øvrige nøgletal vedr. offentlig buskørsel Tabel 11. Årsværk opdelt på personalekategori, regnskab 2013 Trafikkontrollører 72,0 1,0 4,7 6,5 25,0 6,0 115,1 Administration 225,0 4,0 77,0 51,8 105,2 31,4 494,4 Medarb. adm. indt. virks. 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 19,7 20,7 Andre 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 2,5 3,1 Samlet antal årsværk 297,0 6,0 81,7 58,9 130,1 59,6 633,3 I alt Movia: trafikkontrollører omfatter hele trafiktjenesten. NT: Medarb. Administration af indtægtsdækket virksomhed omfatter også Rejsekort m.v. Tabel 12. Busser, køreplankm, køreplantimer og gennemsnitshastighed, regnskab 2013 Antal driftsbusser 1.259,8 34,0 314,9 401,7 874,8 409, ,2 Køreplankm (i tus) , , , , , , ,4 Køreplankm pr.bus , , , , , , ,3 Køreplantimer (i tus) 4.292,7 84,3 612,1 863, ,3 929, ,2 Gennemsnitshastighed (km/t) 26,4 37,9 31,0 36,9 37,9 36,0 31,5 Køreplantimer pr. bus 3.407, , , , , , ,7 Pr. køreplantime (kr./time): Passagerindtægter (1) 390,6 357,4 376,3 300,3 356,8 319,7 365,2 Tilskud 433,6 270,9 564,5 456,0 399,3 459,3 438,0 (1) Samlede passagerindtægter bestående af indtægter fra billeter/kort, passagerindtægter fra offentlige instanser (staten og kommune), andre passagerrelaterede indtægter og kontrolafgift. Tabel 13. Køreplantimer, påstigninger, rejser og tilskud pr. indbygger, regnskab 2013 Antal indbyggere (1) 2.525,8 40,3 486,7 715, ,5 581, ,2 Antal påstigere (i mio.) (2) 211,5 1,7 18,1 21,7 70,0 29,2 352,1 Antal rejser (i mio.) (3) 179,7 1,9 15,3 19,1 62,5 25,4 303,9 Transportarb. (i mio personkm) 995,6 17,2 188,3 199,0 671,8 264, ,9 Pr. indbyggere Køreplantimer 1,7 2,1 1,3 1,2 1,6 1,6 1,6 Køreplankm 44,9 79,3 39,0 44,5 61,0 57,5 49,5 Påstigninger 83,7 41,0 37,1 30,4 54,8 50,2 62,6 Rejser 71,1 47,2 31,5 26,7 48,9 43,7 54,0 personkm 394,2 426,7 386,8 278,0 525,9 454,3 415,1 Tilskud pr. indbygger (kr.) Regionalt tilskud 191,4 0,0 195,8 106,3 181,1 235,2 181,8 Kommunalt tilskud 545,5 566,3 514,2 444,0 461,2 499,1 506,1 Samlet tilskud pr. indb. 736,9 566,3 710,0 550,3 642,3 734,4 687,9 (1) Indbyggertal pr. 1. januar 2014.

14 14 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. (2) Movia(vest og hovedstaden) udfører rejsehjemmelsundersøgelser hvor antal rejser estimeres. De øvrige er udfører ikke rejsehjemmelsundersøgelser og antallet er rejser er skønnet på basis af antal påstigere og en påstigningsfaktor som er udregnet på basis af Transportvane Undersøgelsen, DTU. For 2013 er påstigningsfaktorer udenfor hovedstadsområdet estimeret til 1,15 påstigning/rejse. (3) Movia i hovedstaden udfører rejsehjemmelsundersøgelser hvor transportarbejdet estimeres. De øvrige er udfører ikke rejsehjemmelsundersøgelser og antallet er rejser er skønnet på basis af antal påstigere og en påstigningsfaktor som er udregnet på basis af Transportvane Undersøgelsen, DTU. For 2013 er påstigningsfaktorer udenfor hovedstadsområdet estimeret til 10,4 km/påstigning. Tabel 14. Påstigere og køreplantimer pr. rutekategori, regnskab 2013 Påstigere (i tusinde) Regionalruter ,4 0, , , , , ,2 Lokalruter , , , , , , ,1 Bybusruter ,0 117, , , , , ,1 Åbne skolebusruter 342,0 151,6 0,0 0,0 0,0 0,0 493,6 Telebusruter og lign. 142,1 0,0 0,0 0,0 0,0 401,9 544,0 Påstigere i alt , , , , , , ,1 Køreplantimer (i tusinde) Regionalruter 565,9 0,0 277,5 241,6 752,9 309, ,2 Lokalruter 537,4 71,0 114,8 281,6 216,2 250, ,9 Bybusruter 3.142,6 5,9 216,9 340,6 906,7 355, ,9 Åbne skolebusruter 19,8 7,4 0,0 0,0 172,6 0,0 199,9 Telebusruter og lign. 27,0 0,0 2,8 0,0 6,9 13,6 50,3 Køreplantimer i alt 4.292,7 84,3 612,1 863, ,3 929, ,2 Køreplankm (i tusinde) Regionalruter ,2 0, , , , , ,0 Lokalruter , , , , , , ,3 Bybusruter ,0 134, , , , , ,4 Åbne skolebusruter 892,1 222,8 0,0 0, ,2 0, ,1 Telebusruter og lign ,9 0,0 52,2 0,0 239,2 456, ,7 Køreplankm i alt , , , , , , ,4 (1) Nogle af NT regionale køreplantimer kontraktholder delvist Midttrafik.

15 Trafikstyrelsen Edvard Thomsens vej 14 DK-2300 København S Nøgletal for offentlig buskørsel, R2012 ekskl.

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2015

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2015 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2015 23. september 2016 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold 5 Offentlig buskørsel, regnskab 2015 5 Nøgletal for offentlig buskørsel,

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2014

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2014 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2014 20 august 2015 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab 2014

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2015

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2015 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2015 27. januar 2015 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, budget

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2012 6. december 2013 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2016

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2016 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2016 29. januar 2016 Nøgletal for offentlig buskørsel, Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 1 Offentlig buskørsel, budget

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2009

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2009 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2009 6. oktober 2010 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel,

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2010

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2010 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2010 24. oktober 2011 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2008

Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2008 Opdateret 20. november 2010 Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2008 Udgifter Movia BAT Fynbus (2) Sydtrafik Midttrafik (3) Driftsudgifter

Læs mere

2. Trafikselskabets budget 2011

2. Trafikselskabets budget 2011 3 1-21-3-09 2. ets budget 2011 Resumé ets budget til administration og fællesaktiviteter for 2011 skal godkendes af Bestyrelsen på mødet 10. september 2010. Set i lyset af krav om nulvækst og effektiviseringer

Læs mere

Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2007

Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2007 Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2007 Udgifter Movia BAT Fynbus (1) Sydtrafik Kontraktbetaling 2.335,6 36,3 406,5 436,3 1.078,0 466,4

Læs mere

Offentlig buskørsel, regnskab 2008

Offentlig buskørsel, regnskab 2008 Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Offentlig buskørsel, regnskab 2008 Trafikselskaberne indberetter årligt data til Trafikstyrelsen.

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2013 December 2013 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering i efteråret 2013 vedrørende udviklingen i

Læs mere

Nøgletal for privatbanerne. Budget 2016

Nøgletal for privatbanerne. Budget 2016 Nøgletal for privatbanerne Budget 2016 26. januar 2016 1 Nøgletal for privatbanerne Indhold Indhold Indledende om privatbanestatistik 2 Nøgletal for privatbanerne 5 2 Nøgletal for privatbanerne Indledende

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2014 December 2014 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering 2014 vedrørende udviklingen i den. Afrapporteringen

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2010

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2010 Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren - Oktober 2010 11. oktober 2010 3 Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for

Læs mere

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2013

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2013 Handicapstatistik Statistik, Regnskab 2013 15. oktober 2014 3 Handicapstatistik Indledning Indhold Indledning 4 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 4 5 Økonomiske

Læs mere

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2014

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2014 Handicapstatistik Statistik, Regnskab 2014 12. august 2015 3 Handicapstatistik Indledning Indhold Indledning 4 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 4 5 Økonomiske

Læs mere

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2015

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2015 Handicapstatistik Statistik, Regnskab 2015 19. september 2016 3 Handicapstatistik Indledning Indhold Indledning 4 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 4 5

Læs mere

Handicapkørsel. Statistik, budget 2017

Handicapkørsel. Statistik, budget 2017 Handicapkørsel Statistik, budget 2017 14. maj 2017 Handicapkørsel Indhold Indhold Indledning 1 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 1 1 Økonomiske nøgletal

Læs mere

Tabel 2 Efterregulering af kommunale tilskud pr. trafikselskab (i kr.) (1), handicapkørsel, regnskab 2008

Tabel 2 Efterregulering af kommunale tilskud pr. trafikselskab (i kr.) (1), handicapkørsel, regnskab 2008 Tabel 1 Udgifter, indtægter og offentlige tilskud pr. trafikselskab (i 1.000 kr.), handicapkørsel, Bruttoudgifter (1) Entreprenørudgifter Movia BAT Fynbus Sydtrafik (2) Midttrafik (3) Taxi-bevilling 64.256

Læs mere

7 Orientering om henvendelse fra Dansk Handicap Forbund om takstændringer i handicapkørsel

7 Orientering om henvendelse fra Dansk Handicap Forbund om takstændringer i handicapkørsel Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Tegningsberettigede i Midttrafik 2 Justering af model for byrdefordeling af udgifter til rutebilstationer m.v. 1. Notat

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009 Rapportering om udviklingen i - Oktober 2009 25. oktober 2009 3 Rapportering om udviklingen i Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for Kollektiv Trafik leverer Trafikstyrelsen halvårlige

Læs mere

Handicapkørsel. Statistik, budget 2016

Handicapkørsel. Statistik, budget 2016 Handicapkørsel Statistik, budget 2016 29. januar 2016 Handicapkørsel Indhold Indhold Indledning 1 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 1 1 Økonomiske nøgletal

Læs mere

OVERBLIK OVER BUSSERNES OG

OVERBLIK OVER BUSSERNES OG 25. maj 2009 OVERBLIK OVER BUSSERNES OG LOKALBANERNES ØKONOMI - Teknisk baggrundsnotat Indholdsfortegnelse Resume...2 1. Formål...4 2. Situationen i 2009...5 3. Fremskrivning af udgifter til kollektiv

Læs mere

Handicapkørsel Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel

Handicapkørsel Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7044 Fax 3338 1439 mni@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Handicapkørsel 2009 Den individuelle handicapkørsel udføres af erne, som jf. Lov om er, 11,

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2010

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2010 Rapportering om udviklingen i - April 2010 28. april 2010 3 Rapportering om udviklingen i Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2010 vedrørende udviklingen i takster,

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - Marts 2012

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - Marts 2012 Rapportering om udviklingen i - Marts 2012 19. marts 2012 1 Rapportering om udviklingen i Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2012 vedrørende udviklingen i den kollektive

Læs mere

Bilagssamling til Åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. december kl. 9.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilagssamling til Åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. december kl. 9.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 5. december 2014 Bilagssamling til Åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. december kl. 9.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Bilag 1 Oversigt over reklamebestemmelser

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2014-2024 21. november 2013 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2014-2024 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2015-2025 16. oktober 2014 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2015-2025 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2016-2026 22. juni 2015 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2016-2026 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for offentlig

Læs mere

Vejledning om dataindberetning

Vejledning om dataindberetning Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Vejledning om dataindberetning 1 Baggrund I henhold til 4 i Bekendtgørelse om trafikselskabers

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011 Rapportering om udviklingen i - April 2011 1. april 2011 3 Rapportering om udviklingen i Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2011 vedrørende udviklingen i takster,

Læs mere

Entreprenørstatistik, køreplanlægningsperiode 2009/2010

Entreprenørstatistik, køreplanlægningsperiode 2009/2010 Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 3338 1439 mni@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Entreprenørstatistik, køreplanlægningsperiode 2009/2010 Notat Journal T214-000002 Dato 08.06.2010

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015.

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Henrik Visborg Thune 05 Estimat 2 2015 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2012-2022 20. september 2011 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2012-2022 Trafikselskabernes samlede forventede udbud

Læs mere

I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, fastsættes:

I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, fastsættes: Udkast Bekendtgørelse om finansieringsmodel for samarbejdet om den offentlige servicetrafik, der udføres inden for trafikselskabet på Sjællands geografiske område I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber,

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Syddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 18.640.162 15.960.000 15.720.000 (bilag 2) Indtægter -3.681.053-3.647.000-3.678.000 Regionalt

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2017-2026 18. maj 2016 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2017-2026 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for offentlig

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Aarhus Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 457.397.351 469.586.000

Læs mere

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts 2010 JWI 06 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget 2017-2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Samsø Kommune Regnskab Budget Budget 2017, juni Budget 2017, september Difference

Læs mere

Regnskab 2009 (det samlede regnskab for Trafikselskabet Movia)

Regnskab 2009 (det samlede regnskab for Trafikselskabet Movia) Til Hørsholm Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 31. maj 2010 Hørsholm Kommune - Regnskab 2009 for Trafikselskabet

Læs mere

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. juni 2012 Grith Skaaning Storgaard 05 Budget 2013 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at At budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Esbjerg Kommune

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Esbjerg Kommune Budgetforslag 2017, Kommunefordeling Esbjerg Kommune Busdrift Bus indtægter 32.519 29.673 2.846 10% Billetsalg i bussen Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Regionalruter salg

Læs mere

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Varde Kommune

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Varde Kommune Budgetforslag 2017, Kommunefordeling Varde Kommune Busdrift Bus indtægter 5.931 5.425 506 9% Billetsalg i bussen Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Regionalruter salg i bussen

Læs mere

Handicapkørsel. Statistik, budget 2011

Handicapkørsel. Statistik, budget 2011 Handicapkørsel Statistik, budget 2011 8. december 2010 3 Handicapkørsel Indhold Indhold Indledning 5 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel 5 Økonomiske nøgletal 7 Rejsenøgletal 8 Årrækker 9 Takster

Læs mere

Tabel 1 Udgifter, indtægter og offentlige tilskud, handicapkørsel regnskab 2007 (i kr.)

Tabel 1 Udgifter, indtægter og offentlige tilskud, handicapkørsel regnskab 2007 (i kr.) Nøgletal for handicapkørsel Regnskab 2007 Tabel 1 Udgifter, indtægter og offentlige tilskud, handicapkørsel regnskab 2007 (i 1.000 kr.) Bruttoudgifter (1) Entreprenørudgifter Movia BAT Fynbus Sydtrafik

Læs mere

Administrationen indstiller, at Estimat godkendes som gældende forventning til 2016.

Administrationen indstiller, at Estimat godkendes som gældende forventning til 2016. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. juni 2016 Frank Sjøgreen Kyhnauv 05 Estimat 2.2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2.2016 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2011 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2013.

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2011 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2013. Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 21. maj 2012 Region Sjælland - Følgebrev til regnskab 2011

Læs mere

Administrationen indstiller, at Estimat 1 for 2016 godkendes som gældende forventning til 2016.

Administrationen indstiller, at Estimat 1 for 2016 godkendes som gældende forventning til 2016. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. april 2016 Christian Kierkegaard 04 Estimat 1 for 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 1 for 2016 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget - 1. behandling Samsø Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring i Politisk høring Regnskab 2013 Odder Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.405.000 (bilag 2) Indtægter -1.347.542-1.264.000-1.280.000 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 5.045.384 5.394.000

Læs mere

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 regnskab 2013, regnskab 2013, 3. kvartal Regnskab 2013 Difference budget minus regnskab Ringkøbing-Skjern Kommune Budget 2013 Busdrift (bilag

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Billetkontrol Trafikselskabet Letbanesekretariatet Aarhus Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 396.826.573 462.536.000 469.492.000

Læs mere

Evaluering af HyperCard. Trafikstyrelsens midtvejsevaluering af HyperCard-forsøgsordningen

Evaluering af HyperCard. Trafikstyrelsens midtvejsevaluering af HyperCard-forsøgsordningen Evaluering af HyperCard Trafikstyrelsens midtvejsevaluering af HyperCard-forsøgsordningen Marts 2013 3 Evaluering af HyperCard Indhold Indhold 1 Forord 4 2 Konklusion 4 3 Hvad er HyperCard 5 4 HyperCard

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Samsø Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Kørselsudgifter 4.812.074 4.523.393 4.494.000-29.393 Bus IT

Læs mere

at estimat 1 i 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015.

at estimat 1 i 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Nikolaj Beer Eriksen 04 Estimat 1 2015 Indstilling: Administrationen indstiller, at estimat 1 i 2015 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Movias bestyrelse godkendte på mødet d. 12. maj 2010 årsregnskabet for 2009.

Movias bestyrelse godkendte på mødet d. 12. maj 2010 årsregnskabet for 2009. Til Ballerup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 31. maj 2010 Ballerup Kommune - Regnskab 2009 for Trafikselskabet

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Total - netto Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.784.000

Læs mere

Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016

Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Aarhus Kommune Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Budget 2016 Forventet regnskab, 3. kvartal 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Regnskab minus budget Buskørsel Kørselsudgifter 472.639.658 420.895.000

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Aarhus Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 457.397.351 469.586.000 472.527.000 (bilag 2) Indtægter -286.708.000-279.334.000-282.345.000

Læs mere

Til Ishøj Kommune. 29. april 2014. Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Ishøj Kommune. 29. april 2014. Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Ishøj Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Estimat inklusiv trafiktal. Indstilling: Administrationen indstiller, at

Politisk dokument uden resume. 06 Estimat inklusiv trafiktal. Indstilling: Administrationen indstiller, at Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 22. juni 2017 Henrik Visborg Thune 06 Estimat 2017.2 inklusiv trafiktal Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2 i 2017 godkendes som

Læs mere

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes

Læs mere

Region Hovedstaden - Følgebrev til budget 2015, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Region Hovedstaden - Følgebrev til budget 2015, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Region Hovedstaden Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. juli 2014 Region Hovedstaden - Følgebrev til

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 04 Estimat inklusiv trafiktal. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 04 Estimat inklusiv trafiktal. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 3. november 2016 Frank Sjøgreen Kyhnauv 04 Estimat 3.2016 inklusiv trafiktal Indstilling: Administrationen indstiller, At Estimat 3.2016 godkendes som

Læs mere

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Maj 214 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT MAJ 214 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse. INDHOLD

Læs mere

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til det økonomiske resultat for 2009

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til det økonomiske resultat for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni JWI 05 Økonomirapport.2 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.2 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Til Lejre Kommune. 08. februar Lejre Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Lejre Kommune. 08. februar Lejre Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Lejre Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Lejre Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 2014 2015, juni 2015, sept Difference Horsens Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 45.284.339 46.600.000 46.977.000 47.080.000

Læs mere

Til Gentofte Kommune. 29. april 2014. Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Gentofte Kommune. 29. april 2014. Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Gentofte Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Region Hovedstaden - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Region Hovedstaden - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Region Hovedstaden Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Region Hovedstaden - Følgebrev til

Læs mere

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 Regnskab behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014,, Regnskab Difference budget minus Silkeborg Kommune Budget Busdrift (bilag 1) Udgifter 54.053.000 54.946.000 55.088.000 54.970.396-917.396 (bilag

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november 2014 kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november 2014 kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro Aarhus, 14. november Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept. Budget, revideret Budget Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.059.000

Læs mere

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn Fyns Amt 16. maj 2006 revideret 23. maj 2006 Vejvæsenet 8-16-84-3-2006 JGH Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn I bilag 1 er vist forslag til budget 2007 for trafikselskab Fyn. De samlede udgifter i

Læs mere

Budget 2015 i Administrativ høring

Budget 2015 i Administrativ høring Budget 2015 i Administrativ høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Norddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.612.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000

Læs mere

Eftersendelse af Bilag 3 til punkt 44 til bestyrelsesmødet den 25. maj 2012

Eftersendelse af Bilag 3 til punkt 44 til bestyrelsesmødet den 25. maj 2012 Eftersendelse af Bilag 3 til punkt 44 til bestyrelsesmødet den 25. maj 2012 Overslagsår 2014-2016 i budget 2013 Indledning I dette notat, beskrives ændringerne for overslagsår 2014-2016 i budget 2013.

Læs mere

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Dato: 11. juni 2014 Journal nr.: 50-50-01-1-09 Kontaktperson: Andreas Hårde Baggrund Tønder Kommune har bedt om en redegørelse for mulighederne for at gennemføre

Læs mere

Til Gribskov Kommune. 08. februar Gribskov Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Gribskov Kommune. 08. februar Gribskov Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Gribskov Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Gribskov Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia

Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia Til Frederikssund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000

Læs mere

Til Furesø Kommune. 08. februar Furesø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Furesø Kommune. 08. februar Furesø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Furesø Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Furesø Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Lyngby-Taarbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev

Læs mere

Til Gladsaxe Kommune. 08. februar Gladsaxe Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Gladsaxe Kommune. 08. februar Gladsaxe Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Gladsaxe Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Gladsaxe Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr.

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. 1 Et godt regnskab Samlede udgifter til busdrift: 1.397,3 mio. kr. Samlede

Læs mere

Frederikssund Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Frederikssund Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Frederikssund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Frederikssund Kommune - Følgebrev

Læs mere

Passagerstatistik 1. halvår 2013

Passagerstatistik 1. halvår 2013 Passagerstatistik 1. halvår 2013 Indhold Indledning... 3 Udviklingen i passagerantal 2009 2013... 3 Passagefordeling... 8 Enkeltbilletter... 10 Turkort... 11 KVIKkort... 13 Periodekort... 14 Regionale

Læs mere

Forslag til Budget 2011 til politisk høring

Forslag til Budget 2011 til politisk høring Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2010 1-21-3-09 Niels H. Næsselund nsn@midttrafik.dk 87408239 Forslag til Budget 2011 til politisk høring Budgetprocessen for Budget 2011 I henhold til

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Ikast-Brande Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.968.129 14.970.000 15.300.000 Indtægter 0 0 0 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 14.968.129

Læs mere

Til Roskilde Kommune. 29. april Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Roskilde Kommune. 29. april Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Roskilde Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Flere tilfredse og loyale kunder

Flere tilfredse og loyale kunder Flere tilfredse og loyale kunder Stabil drift 99,9 % af turene. Kundetilfredsheden er ikke målt generelt i 2010, men det tyder på, at den fortsat er høj: 74 mio. rejsende i bustrafikken gav 2.874 kundehenvendelser

Læs mere

Juni-juli 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Juni-juli 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Juni-juli 2 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT JUNI-JULI 2 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse.

Læs mere

Albertslund Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Albertslund Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Albertslund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Albertslund Kommune - Følgebrev til

Læs mere