Skatteministeriet har den 20. marts 2009 udbedt sig bemærkninger til en række forslag til lovændringer som tilsammen udgør Forårspakke 2.0.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteministeriet har den 20. marts 2009 udbedt sig bemærkninger til en række forslag til lovændringer som tilsammen udgør Forårspakke 2.0."

Transkript

1 26. marts 2009 KKo/JARA Skatteministeriet Att.: Jesper Leth Vestergaard Nicolai Eigtveds Gade København K og Udkast til forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v.) Skatteministeriet har den 20. marts 2009 udbedt sig bemærkninger til en række forslag til lovændringer som tilsammen udgør Forårspakke 2.0../. Nærværende høringssvar er en del af DI s samlede høringssvar til disse foreslåede lovændringer. Der henvises i den forbindelse til DI s overordnede høringssvar vedrørende Forårspakke 2.0 (vedlagt). Nærværende høringssvar indeholder de tekniske bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslagets 1, nr. 6: Definition af datterselskabsaktier, jf. ABL 4 A Fonde Det fremgår af bemærkningerne at parterne er enige om, at alle udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier gøres skattefrie uanset ejertid. DI skal bemærke, at der i selve formuleringen af lovteksten i aktieavancebeskatningslovens 4 A, stk. 1, tilsyneladende ikke er taget højde for, at fonde ikke indgår i sambeskatning i DK og derfor ikke kan have koncernselskabsaktier. DI forstår dog bemærkningerne således, at der i dette tilfælde hvilket DI kan støtte - netop ønskes at fonde også omfattes af definitionen i 4 A og 4 B. Dette vil løse en række uhensigtsmæssigheder, der ellers vil opstå, herunder følgende: Hvis en fond har et 100 % ejet datterselskab i et land, hvormed der ikke nogen DBO, vil der være lagerbeskatning af disse aktier, ligesom udbytter vil blive beskattet fuldt ud. Det virker ikke rimeligt, at der skal være en sådan forskel i selskaber og fondes beskatning. Det er endvidere en stramning i forhold til tidligere regler.

2 I en del lande er det et krav, at der er mindst 2 selskabsejere. Hvis aktierne i et udenlandsk selskab af den grund er splittet mellem en fond og et datterselskab af fonden, hvor fonden direkte ejer under 10 % af aktierne, vil fondens aktier være porteføljeaktier. Dette vil så vidt ses ikke være tilfældet, hvis to søsterselskaber deler ejerskabet imellem sig. Som nævnt forstår DI umiddelbart reglerne således, at hvor to selskaber i en koncern begge ejer aktier i et datterselskab, men ejerskabet er delt med 91 % til det ene selskab og 9 % til det andet, der vil begge selskaber kunne anvende bestemmelsen om koncernselskabsaktier. Det ønskes bekræftet om denne opfattelse er rigtig. Værnsreglen i ABL 4 A stk. 3 I ABL 4 A, stk. 3 ønskes der indsat en værnsregel, således at der ikke kan indsættes et holdingselskab hvis eneste funktion er at eje aktier, med henblik på at kunne opnå mindst 10 pct. af aktiekapitalen. Da reglen i realiteten medfører en diskrimination af en type moder/datterselskaber i forhold til en anden type moder/datterselskaber og desuden vil kunne diskriminere grænseoverskridende og dermed vedrører bestemmelserne i EU s moder/datterselskabsdirektiv, anmodes der om, at der bliver givet en vurdering af om bestemmelsen er EU-medholdelig. DI vil ligeledes gerne påpege, at værnsreglen i ABL 4 A, stk. 3 rammer uheldigt i forhold til en række selskaber, der har handlet efter gældende regler og dermed risikerer, at skulle likvidere deres selskab for at betale lagerbeskatningen. Bestemmelsen ses at være særlig uheldigt i forhold til igangværende generationsskifter, hvor ejerandelen i selskabet er under 10 pct. og hvor der er indskudt et holdingselskab mellem den eller de personer, der ønsker at videreføre et selskab. DI mener, at der bør indføres en overgangsregel, der sikrer, at igangværende generationsskifter kan bibeholde en struktur hvor der er indskudt et holdingselskab mellem de personer, der skal generationsskifte og selskabet, således at man imødegår det likviditetsproblem, som kan opstå hvis igangværende generationsskifter bliver lagerbeskattet, da man ellers risikerer at miste en række generationsskifter, fordi de personer, der vil generationsskifte bliver nødt til at likvidere aktierne, for at kunne betale lagerbeskatningen. Herudover skal DI bemærke, at der ikke kun er knyttet fordele til en mellemholdingstruktur. Ved at indgå i et sådant reduceres frihedsgraderne betydeligt, ligesom omsætteligheden af kapitalandele påvirkes. Det er således mange andre overvejelser end de skattemæssige, der gør sig gældende, inden en mellemholdingstruktur anvendes. Lovforslagets 1, nr. 6: Definition af koncernselskabsaktier, jf. ABL 4 B DI har forstået, at definitionen af koncernselskabsaktier også omfatter aktiebesiddelser i lande, som ikke er EU/DBO-lande. Dette bedes bekræftet. 2

3 DI har endvidere forstået, at samtlige aktieposter som en koncern har i et selskab, der ligger i et DBO-land skal medregnes i bedømmelsen af, om der er tale om koncernselskabsaktier, og at aktierne skal regnes for koncernselskabsaktier, hvis den samlede ejerandel udgør mindst 50 pct. DI ser gerne, at dette præciseres i bemærkningerne til lovforslaget. DI har herudover følgende bemærkninger til definitionen af koncernselskabsaktier: DI ser gerne, at selskaber beliggende i et ikke DBO-land omfattes af definitionen på koncernselskabsaktier, når moderselskabet deltager i et joint venture og pga. eksisterende joint venture-aftale (samarbejdsaftale) ikke har mulighed for at opnå kontrol med selskabet eller overdrage aktierne uden samtykke fra de andre deltagere eller en lokal myndighed. Det kan f.eks. være aktier i en havneterminal, der typisk kun kan overdrages efter tilladelse fra havnemyndighederne. DI skal ligeledes pege på, at nationale lovkrav kan gøre, at moderselskabet pga. national lovgivning ikke har mulighed for at opnå ejerskab over 50 %. Dette er eksempelvis tilfældet i lande, hvor der i national lovgivning er krav til antallet af aktionærer og i lande, hvor der ikke accepteres udenlandske - herunder danske - majoritetsaktionærer. I de tilfælde, hvor selskabet er beliggende i et ikke DBO-land skal DI foreslå, at selskabet omfattes af definitionen på koncernselskabsaktier. Lovforslagets 1, nr. 13: Kapitalfondspartnere. Efter forslaget beskattes udbytte udover en normalforrentning til partnere i en kapitalfond som personlig indkomst, hvis partneren har en fortrinsstilling. Forslaget angiver en række forhold, der skal være til stede, før denne regel træder i kraft. DI skal indledningsvis bemærke, at DI finder det uheldigt, at samtidig med, at virksomhederne har svært ved at tiltrække risikovillig kapital, så gribes der ind overfor enkelte finansieringsmuligheder. Herudover skal DI bemærke, at kriteriet i den foreslåede ABL 17 A stk. 1, nr. 2 synes at stride mod princippet om, at når der investeres i aktier, så er det en del af det, at der er mulighed for en stor gevinst. Det er et af grundincitamenterne for at stille kapital til rådighed. I den foreslåede lovændring begrænses muligheden for at få udbytte udbetalt og beskattet som aktieindkomst, idet der sker en sammenkædning imellem kapitalindskuddet og det, at en af kapitalindskyderne også leverer gældsfinansieringen. Således anføres, at hvis den skattepligtige har fortrinsstilling (her defineret således, at resultatet fordeles ligeligt i forhold til den indskudte kapital, men den væsentligste andel af den samlede kapital er stillet til rådighed som et lån fra en af de andre deltagere), så er den skattepligtige alene berettiget til en normal forrentning. DI har forstået, at hvis der er tale om en finansiering fra en ekstern part, så bliver man ikke omfattet af disse regler. Dette bedes bekræftet. 3

4 Herudover finder DI, at den foreslåede regel strider imod principperne for beskatning af aktier, ligesom det skal bemærkes, at netop rentefradragsbegrænsningen i selskaber skulle sikre imod en efter lovgivers mening for stor gældsætning i virksomhederne. Efter DI s opfattelse fratager skattereglen reelt incitamentet som investor i de pågældende fonde, idet risikoen alene lægges på den personlige indkomst. Det burde være den personlige indkomst, der hvis man ønsker at foretage et indgreb blev fikseret, mens der blev bevaret et risikoelement på aktierne. Endelig skal DI bemærke, at definitionen af kapital- eller venturefonde ikke synes klar, og umiddelbart synes at ramme også egentlige ventureselskaber. DI skal bede om, at definitionen præciseres. Lovforslagets 1, nr. 30: Lagerbeskatning af porteføljeaktier Beskatning efter lagerprincip indebærer beskatning - og dermed likviditetstræk - af urealiserede avancer. Det er svært at se formålet med en sådan bestemmelse i en tid, hvor netop likviditet er et af de helt store problemer i virksomhederne. Der bør derfor være en lang overgangsordning på dette punkt, således at virksomhederne ikke rammes af en ekstra likviditetsklemme på grund af dette forslag. DI finder, at i nogle tilfælde synes en lagerbeskatning ikke rimelig. Der er således allerede i lovforslaget indføjet en undtagelse, hvorefter at beskatningen skal ske efter realisationsprincippet, når der er tale om aktier i selskaber, der har til: "formål at fremme aktionærernes fælles erhvervsmæssige interesse...". DI finder at også følgende situationer berettiger til, at princippet om lagerbeskatning afviges: Ejerskab af aktier i selskaber, hvor ejerandelen er under 10 pct. bør omfattes af realisationsbeskatningen, hvis der ikke er mulighed for at opnå ejerskab over 10 % eller overdrage aktierne uden samtykke fra de andre deltagere eller en lokal myndighed. Det kan eksempelvis være kapitalandele der først er omsættelige når en leveret fabrik har kørt upåklageligt i en specificeret periode og kapitalandelen har været en nødvendig faktor for at kunne opnå kontrakten. Det bærende kriterium for at undtage aktiebesiddelser fra lagerbeskatningen, bør derfor efter DI s opfattelse være at de udgør en del af det forretningsmæssige grundlag, at aktierne ikke er omsættelige, og at den driftsmæssige omsætning med selskabet er væsentligt større end aktiebesiddelsen. Ligeledes finder DI, at hvis en ansættelse i et firma er betinget af ejerskab af en vis aktieandel i selskabet, og hvis ejerskabet er lagt i et selskab, så vil selskabet, hvis der er tale om porteføljeaktier, efter de nye regler blive lagerbeskattet. Den ansatte, der ejer aktier i selskabet, vil ofte ikke have råd til at betale lagerbeskatningen af egne midler, tilsvarende vil en overførsel af aktierne til personligt ejerskab udløse beskatning og da aktierne ikke kan sælges pga. klausulen om en vis ejerandel i selskabet, så kan vedkommende komme til at stå i en umulig situation. Det er naturligvis klart, at for ansættelsesforhold der træder i kraft efter 1. januar 2010, vil den ansatte aldrig lægge ejerskabet over i et selskab men 4

5 beholde dem i personligt regi, men da denne mulighed ikke er til stede for de personer, der allerede i dag har aktierne liggende i selskabsregi, finder DI, at det bør være rimeligt, at denne gruppe personer fortsat kan være realisationsbeskattede. En evt. ændring af bestemmelsen, der undtager personer, der er ansat i virksomheden kunne finde inspiration i det ændringsforslag, der blev sat ind i L 23(Folketingsåret ). Hvor det blev vedtaget at indsætte en undtagelse i ABL 19, stk. 5, hvorefter et selskab ikke anses som et investeringsselskab, hvis det udelukkende ejer aktier, tegningsretter og aktieretter, omfattet af aktieavancebeskatningsloven, i et andet selskab, og førstnævnte selskab alene ejes af personer, som er ansat i det andet selskab eller andre selskaber, der er koncernforbundet med det andet selskab. Lovforslagets 1, nr. 33: Indsættelse af ny ABL 23 A værdiansættelse af porteføljeaktier DI har forstået at urealiserede tab på unoterede porteføljeaktier (der i henhold til lagerprincippet beskattes løbende) indregnes i den almindelige skattepligtige indkomst, og dermed ikke er kildeartsbegrænset. Der er således ikke noget krav om, at tab skal modregnes i urealiserede gevinster i samme indkomstår. DI skal bede om at få dette bekræftet. DI har endvidere forstået, at gevinst og tab på porteføljeaktier i henhold til de gældende regler (som ikke foreslås ændret) indgår i nettofinansieringsomkostningerne, og at et tab, der bliver fradragsbegrænset ikke fortabes, men kan fremføres. DI skal ligeledes bede om at få dette bekræftet. Det fremgår af forslaget til ABL 23 A, at lagerbeskatningen skal ske på grundlag af enten den største værdi af anskaffelsessummen af porteføljeaktierne eller den regnskabsmæssige indre værdi af det selskab, som aktierne er udstedt af. Det fremgår yderligere af bemærkningerne til ABL 23 A, at opgørelsen af den indre værdi i selskabet - hvis det årligt aflægger regnskab - sker på baggrund af det seneste aflagte årsregnskab. DI mener og vil gerne have bekræftet, at dette medfører, at den indre værdi af et selskab og dermed de underliggende aktiers værdi kan svinge op og ned alt efter hvilket regnskabsprincip, der bliver benyttet, så længe den indre værdi medfører, at aktierne har en højere værdi end anskaffelsessummen. Aktier i unoterede selskaber værdiansættes i henhold til ABL 23 A til højeste værdi af anskaffelsessum eller indre værdi. Dette skal sikre, at skatteydere ikke fortaber urealiserede tab ved overgang til de nye regler, hvilket DI kan støtte. Umiddelbart har DI forstået, at dette kun er gældende ved den første indregning, hvorefter virksomheden også opnår tabsfradrag, hvis værdien falder til under anskaffelsesværdien. Det ser DI som en naturlig konsekvens af valget af lagerprincip. Såfremt der også i de følgende år sker en værdiansættelse til højeste værdi af anskaffelsessummen eller indre værdi er der reelt tale om en fradragsbegrænsning, der dog ikke fortabes, 5

6 men udskydes indtil realisationstidspunktet. I det aktuelle marked vil der være mange, for hvem den aktuelle indre værdi er mindre end anskaffelsessummen. DI finder ikke, at en sådan fradragsbegrænsning er rimelig, når indre værdi falder til under skattemæssig anskaffelsessum. Det synes ikke klart om der skal ske en vurdering aktie for aktie, eller om der lægges op til et saldoprincip. DI går ud fra, at der sker en aktie-for-aktie opgørelse, dette bedes bekræftet. Det nævnes i bemærkningerne, at oparbejdede immaterielle rettigheder ikke påvirker indre værdiopgørelsen. DI mener, at det ikke altid er rigtigt, da eksempelvis udviklingsomkostninger der aktiveres regnskabsmæssigt, vil have en påvirkning af selskabets indre værdi. DI mener, at det i bemærkningerne til lovforslaget, bør forklares nærmere hvordan reglerne om lagerbeskatning og reglerne om CFC beskatning spiller sammen. DI mener umiddelbart, at reglerne skal forstås således, at hvis den ovenfor nævnte fonds selskab er et CFC selskab, så vil der være beskatning også efter CFC reglerne. Det bedes bekræftet om denne opfattelse er rigtig. Lovforslagets 1, nr. 37 Det fremgår af bemærkningerne til 1, nr. 37, at tegningsretter også skal lagerbeskattes, hvis der er tale om porteføljeaktier. Der er ikke medtaget eksempel eller vejledning for, hvordan tegningsretter på unoterede selskaber skal værdiansættes. Dette bedes præciseret, herunder om disse eksempelvis også værdiansættes imod en indre værdi. Lovforslagets 12, nr. 2: Ophævelse af reglen i LL 8 I om fradrag for undersøgelse af nye markeder Det er væsentligt for DI at understrege, at netop reglen om fradrag for undersøgelse af nye markeder er medvirkende til at stimulere eksporten. På baggrund af den nuværende situation, hvor eksporten er faldende, og hvor den økonomiske krise på eksportmarkederne har meget betydelig negative konsekvenser finder DI det uheldigt at fjerne elementer, som sikrer eller forbedrer eksporten. På den baggrund mener DI, at adgang til fradrag bør bibeholdes. Lovforslagets 12, nr. 15: Indsættelse af ny bestemmelse i LL 16 I - aftrapning af medregningen af aktier i udenlandske (koncern)selskaber i skattebasen Det er foreslået i lovforslaget, at renteloftgrundlaget bliver ændret ved at investering i udenlandske selskaber fjernes helt fra beregningsgrundlaget. I 2007 introduceredes et grundlag på 20% af værdien af udenlandske aktier og hermed blev rent teknisk 80% af fradragsretten fjernet for investering i udenlandske selskaber. 6

7 I forbindelse med lovforarbejdet i 2007 blev der kraftigt argumenteret imod renteloftsbegrænsningerne og specielt blev det fremhævet, at der var store skævheder ved, at der ikke var fradrag for finansiering ved køb af udenlandske datterselskaber/aktier. Skatteministeriets argumentation for at indføre reglen er, at indkomsten (dividender) fra tilkøbte udenlandske selskaber er undtaget for beskatning i Danmark og dermed er der ikke symmetri i beskatning, såfremt der gives fradrag for de relaterede renteomkostninger. DI mener, at det er korrekt, at dividender ikke beskattes, når disse kommer fra datterselskaber eller koncernselskaber, men det er ingenlunde korrekt, at disse investeringer ikke giver grundlag for skattepligtig indkomst i Danmark. Der er skattepligtige indkomster som genereres ved investeringer i udlandet. Dette kan bl.a. være følgende: - Royalty - Management fees - Andre service betalinger Rationalet ved at ekspandere internationalt er naturligvis for at konsolidere og hermed begå sig bedre overfor konkurrenter, samt forbedre aktionærernes position. Danske virksomheder fratages såvel konkurrencemæssige fordele ved at de begrænses i deres fradragsret, hvilket mindsker incitamentet til at investere udenfor landets grænser, da det vil kræve mere egenkapital finansiering end hvad konkurrenterne behøver. Det kan heller ikke udelukkes, at forslaget kan have EU-retlige konsekvenser, da bestemmelsen vil have en betydning for om et dansk selskab investerer i udenlandske eller danske aktier, og dermed virker diskriminerende. Lovforslaget vil alt andet lige have en betydning for om danske virksomheder har en lyst og vilje til vækst og internationalisering da rentefradrag til finansiering af etablering i udlandet bortfalder. Hvis bestemmelsen fastholdes, burde man overveje at lave en længere udfasningsperioden, således at virksomhederne har tid til at indrette deres forretningsstruktur på en hensigtsmæssig måde uden at lide for store tab. Lovforslagets 15, nr. 9: Ændring i omkostningsgodtgørelsen, jf. SFL 53 Det foreslås i lovforslaget, at selskaber og fonde ikke længere skal have omkostningsgodtgørelse ved retssager m.m. DI mener, at der er særligt en type sager, hvor det virker urimeligt, at selskaber og fonde ikke kan få omkostningsgodtgørelse, nemlig de sager, som er principielle og som SKAT kører som prøvesager. Når SKAT vælger at køre en prøvesag kan det ofte være for at få en afklaring af retstilstanden, og fordi der er en 7

8 række sager som ligner hinanden. Der vil så være et selskab, der skal være prøveklud for, hvad retstilstanden er for en række selskaber SKAT vil derfor ofte have en interesse i at køre sådanne sager helt til Højesteret, og sådanne prøvesager kan derfor være økonomisk meget byrdefulde for det selskab, den bliver ført imod. Hvis et selskab af økonomiske grunde ikke kører en prøvesag videre, der er tabt ved en lavere instans, risikerer både SKAT, selskabet selv og andre selskaber og fonde aldrig at få den endelige principielle afgørelse som en højesterets dom er, og retstilstanden kan derfor risikerer at svæve i det uvisse i en årrække, hvilket hverken SKAT eller virksomhederne har interesse i. På denne baggrund mener DI derfor, at det ville være det rigtigste - både i forhold til SKAT men også i forhold til selskaberne - hvis den eksisterende omkostningsgodtgørelse i det mindste fortsætter for selskaber eller fonde, der bliver part i prøvesager, som bliver ført på SKATs initiativ. Lovforslagets 22, stk. 6: Overgangsregler for porteføljeaktier DI har forstået, at for porteføljeaktier med en ejertid på under 3 år, som 1. januar 2010 overgår til at blive lagerbeskattet vil indgangsværdien være værdien 1. januar Hvis aktiernes indgangsværdi er lavere end den oprindelige købspris, og porteføljeaktierne afstås til en pris, der er højere end indgangsværdien, så vil aktionæren i realiteten opleve at blive beskattet af en fortjeneste som ikke har været der. DI finder, at dette forhold skaber en helt urimelig situation, som bør ændres inden lovforslaget fremsættes. Venlig hilsen Kristian Koktvedgaard Chefkonsulent Jacob Ravn Konsulent 8

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 9 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 9 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 9 Offentligt Danish Venture Capital and Private Equity Association Skatteministeriet Att.: Skatteminister Kristian Jensen Nikolai Eigtveds gade 28 1402 København K Børsen Slotsholmsgade

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 19 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 19 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 19 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende

Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Problemformulering 5 1.2 Afgrænsning 6 1.3

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier Bilag 1 Indledning - del 1 Forårspakken er vel modtaget Reduktion af marginalskatterne. Skattefrihed for 10% aktionærer. Disse ændringer styrker lysten til innovation! MEN Nye store problemer skabes for

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater 978 Artikler 229 De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater De ny transparensregler i aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber

Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber Hovedopgave HD (R) Regnskabsvæsen og økonomistyring Den 16. maj 2011 Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber Opgaveløser: Vejleder: Pernille Pless Kaspar

Læs mere

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi.

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi. December 2008 Indhold: 1. Ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme 2. De skattemæssige konsekvenser af opsigelsen af dobbeltbeskatnings-overenskomsterne med Frankrig og Spanien for selskaber 3. Reparationspakken

Læs mere

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K pskerh@skm.dk København, den 31. august 2007 Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr.

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d.

Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. 8. oktober 2009 Agenda Hovedelementer i Forårspakken Opdatering vedrørende Danmarks opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med

Læs mere

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeren har den 27. januar 2010 fremsat lovforslag

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier).

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier). Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 190 Offentligt Notat 4. juli 2007 J.nr. 2007-511-0002 Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert NYT OM SKAT Selskabsdagen 2013 Ved Thomas Frøbert HVORFOR INTERESSANT? Koncernjuristen skal have en basal viden om skat, især fordi skat: - spiller sammen med almindelig selskabsret (koncernstrukturering);

Læs mere

Høring vedrørende lovforslag L 187 om fraflytterbeskatning af aktier og fradrag for tab på varekreditter til udenlandske koncernselskaber

Høring vedrørende lovforslag L 187 om fraflytterbeskatning af aktier og fradrag for tab på varekreditter til udenlandske koncernselskaber 30. juli 2008 KKo 2008-311-00035 Deres sagsnr.: 2008-511-0030 Skatteministeriet Att.: Margrethe Kiil og Camilla Christensen Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskerh@skm.dk Høring vedrørende

Læs mere

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE 18. november 2005/FH Af Frithiof Hagen Direkte telefon: 33 55 77 19 AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE Resumé: Regeringen har indgået en aftale med det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse.

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse. i:\oktober-2000\6-a-okt-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 6. oktober 2000 RESUMÈ ÆNDRING I AKTIEAVANCEBESKATNINGEN En arbejdsgruppe under Skatteministeriet er fremkommet med forslag

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. rikke.camilla.christensen@skat.dk js@skat.dk

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. rikke.camilla.christensen@skat.dk js@skat.dk Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K rikke.camilla.christensen@skat.dk js@skat.dk Høringssvar vedrørende lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra investeringsforeninger

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

Høringssvar vedrørende Forårspakke 2.0

Høringssvar vedrørende Forårspakke 2.0 Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1412 København K Høringssvar vedrørende Forårspakke 2.0 26. marts 2009 Skatteministeren har den 20. marts 2009 sendt diverse lovforslag vedrørende Forårspakke

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

Høringssvar til lovforslag om ændring af aktieavancebeskatningsloven

Høringssvar til lovforslag om ændring af aktieavancebeskatningsloven Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 18 1402 København K SkatErhverv: pskerh@skm.dk Høringssvar til lovforslag om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring mellem

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet I februar 2009 kom den af regeringen nedsatte Skattekommission med sit forslag til en skattereform med overskriften Lavere skat på arbejde. På baggrund

Læs mere

Aktieavancebeskatning for selskaber

Aktieavancebeskatning for selskaber Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision HD(R) 8. Semester Efteråret 2010 Aktieavancebeskatning for selskaber - Herunder virksomhedens tilpasning af de nye regler omkring koncern-,

Læs mere

L202/2009 - Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning. Med særligt fokus på værnsreglen mod mellemholdingselskaber og statusskifte

L202/2009 - Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning. Med særligt fokus på værnsreglen mod mellemholdingselskaber og statusskifte Afhandling Erhvervsjuridisk Institut Udarbejdet af Sune Schlosser Anders B. Henriksen Vejleder Liselotte Hedetoft Madsen L202/2009 - Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning Med særligt

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 29 Offentligt Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 2. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Forårspakke 2.0 - Lønsumsafgift, moms og aktier - supplerende kommentarer Hermed fremsendes s supplerende

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0045 Dato: 24. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige

Læs mere

FSRs kommentar til L 84 FT 2010/2011 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

FSRs kommentar til L 84 FT 2010/2011 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 10 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93

Læs mere

Skatteministeriet har d. 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har d. 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskadm@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2013 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2013 3 UIE United International

Læs mere

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v.

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Danish Venture Capital and Private Equity Association Børsen Slotsholmsgade DK-1217 København K Telefon: 72 25 55 02 E-mail: dvca@dvca.dk Homepage:

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN Af advokat Bodil Tolstrup og advokat Nikolaj Bjørnholm, Hannes Snellman Forfatterne har tidligere i dette nyhedsbrev fra DVCA genoptrykt en artikel fra Tidsskrift for Skatteret

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard

Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard Slide 1 Danske skatteadvokater 27. januar 2011 Jakob Bundgaard Agenda Slide 2 1. Generelt om L 84 2. Opfølgning på skattereform (L 202) 3. Fusionsreglerne og værn mod skattefri udbytter til skattely 4.

Læs mere

Beskatning af optioner og futures på aktier

Beskatning af optioner og futures på aktier Beskatning af optioner og futures på aktier FORORD Inden du begynder at handle futures og optioner, er det vigtigt at have et overblik over beskatningsreglerne for investering i sådanne produkter. Denne

Læs mere

Aktieavancebeskatning i selskaber

Aktieavancebeskatning i selskaber Institut for Regnskab og Revision Solbjerg Plads 3 2000 Frederiksberg Copenhagen Business School - 2012 Cand.merc.aud. studiet Kandidatafhandling Aktieavancebeskatning i selskaber Konsekvenserne af de

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 13 Offentligt J.nr. 2010-353-0034 Dato: 3. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 76 - Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Den vedtagne skattereform

Den vedtagne skattereform 28. maj 2009 Den vedtagne skattereform Indholdsfortegnelse Side Personbeskatning...1 Lempelser og stramninger i personskatten...1 Pensionsordninger...5 Multimediebeskatning...10 Aktieoptionsordninger...12

Læs mere

D O M. afsagt den 30. april 2013 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Lis Frost og Heidi Lambert (kst.)) i 1.

D O M. afsagt den 30. april 2013 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Lis Frost og Heidi Lambert (kst.)) i 1. D O M afsagt den 30. april 2013 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Lis Frost og Heidi Lambert (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 1552 12 Utility Development A/S (advokat Bent Ramskov,

Læs mere

TilFolketinget Skatteudvalget

TilFolketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 2 Offentligt J.nr. 13-0172525 Den 17. januar 2014 TilFolketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 36 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 25. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0045 Dato: 13. januar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende fornyet høring over visse af elementerne

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 247 Offentligt J.nr. 11-0296888 Dato:21. juni 2013 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges et revideret høringsskema vedrørende forslag

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014 Sag 148/2013 (1. afdeling) Lasse Veith Lager (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) I tidligere

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2007 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55

Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55 NYT Nr. 11 årgang 6 NOVEMBER 2009 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55 Den nye selskabslov træder

Læs mere

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007.

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. til lovforslaget fra Hostline Aps 21/2 2007 Side 1 af 9 Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. Dette høringssvar

Læs mere

Ændring i aktieavancebeskatningsloven

Ændring i aktieavancebeskatningsloven Juridisk institut Kandidatafhandling Cand. Merc. Aud. forfattere: Jan Ulrik Simonsen Steffen D. Sørensen Vejleder: Jesper Bierregaard Ændring i aktieavancebeskatningsloven De skattemæssige konsekvenser

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 263 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

Investering af virksomhedsmidler - Økonomikonference, Videncentret for landbrug

Investering af virksomhedsmidler - Økonomikonference, Videncentret for landbrug Investering af virksomhedsmidler - Økonomikonference, Videncentret for landbrug Frank Larsen Skattechef 3. oktober 2013 08-10-2013 1 Agenda Værnsreglen i VSL 1 stk. 2 Hvad var den oprindelige begrundelse?

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Du betaler 145.000 kr. for at blive ejer af 1/12 af en stor lækker græsk lejlighed, hvor du har adgang til at bruge denne 4 uger om året. Årligt betaler

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 118/2012 HSH Nordbank AG Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet

Læs mere

Slide 1. Den nye selskabslov og de skatteretlige konsekvenser. Jakob Bundgaard

Slide 1. Den nye selskabslov og de skatteretlige konsekvenser. Jakob Bundgaard Slide 1 Den nye selskabslov og de skatteretlige konsekvenser Jakob Bundgaard 29-12-2011 Formål Slide 2 Gennemgang af visse dele af den nye selskabslov (både allerede gældende og fremtidige ikrafttrædelser)

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen Aktieløn - netop nu af Adjungeret professor Søren Rasmussen 1. Indledning Skatten er et centralt element ved indførelse af aktieløn. I december 2000 vedtog Folketinget lovforslag nr. L 37 (lov nr. 1286)

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2006 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere