Skatteministeriet har den 20. marts 2009 udbedt sig bemærkninger til en række forslag til lovændringer som tilsammen udgør Forårspakke 2.0.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteministeriet har den 20. marts 2009 udbedt sig bemærkninger til en række forslag til lovændringer som tilsammen udgør Forårspakke 2.0."

Transkript

1 26. marts 2009 KKo/JARA Skatteministeriet Att.: Jesper Leth Vestergaard Nicolai Eigtveds Gade København K og Udkast til forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v.) Skatteministeriet har den 20. marts 2009 udbedt sig bemærkninger til en række forslag til lovændringer som tilsammen udgør Forårspakke 2.0../. Nærværende høringssvar er en del af DI s samlede høringssvar til disse foreslåede lovændringer. Der henvises i den forbindelse til DI s overordnede høringssvar vedrørende Forårspakke 2.0 (vedlagt). Nærværende høringssvar indeholder de tekniske bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslagets 1, nr. 6: Definition af datterselskabsaktier, jf. ABL 4 A Fonde Det fremgår af bemærkningerne at parterne er enige om, at alle udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier gøres skattefrie uanset ejertid. DI skal bemærke, at der i selve formuleringen af lovteksten i aktieavancebeskatningslovens 4 A, stk. 1, tilsyneladende ikke er taget højde for, at fonde ikke indgår i sambeskatning i DK og derfor ikke kan have koncernselskabsaktier. DI forstår dog bemærkningerne således, at der i dette tilfælde hvilket DI kan støtte - netop ønskes at fonde også omfattes af definitionen i 4 A og 4 B. Dette vil løse en række uhensigtsmæssigheder, der ellers vil opstå, herunder følgende: Hvis en fond har et 100 % ejet datterselskab i et land, hvormed der ikke nogen DBO, vil der være lagerbeskatning af disse aktier, ligesom udbytter vil blive beskattet fuldt ud. Det virker ikke rimeligt, at der skal være en sådan forskel i selskaber og fondes beskatning. Det er endvidere en stramning i forhold til tidligere regler.

2 I en del lande er det et krav, at der er mindst 2 selskabsejere. Hvis aktierne i et udenlandsk selskab af den grund er splittet mellem en fond og et datterselskab af fonden, hvor fonden direkte ejer under 10 % af aktierne, vil fondens aktier være porteføljeaktier. Dette vil så vidt ses ikke være tilfældet, hvis to søsterselskaber deler ejerskabet imellem sig. Som nævnt forstår DI umiddelbart reglerne således, at hvor to selskaber i en koncern begge ejer aktier i et datterselskab, men ejerskabet er delt med 91 % til det ene selskab og 9 % til det andet, der vil begge selskaber kunne anvende bestemmelsen om koncernselskabsaktier. Det ønskes bekræftet om denne opfattelse er rigtig. Værnsreglen i ABL 4 A stk. 3 I ABL 4 A, stk. 3 ønskes der indsat en værnsregel, således at der ikke kan indsættes et holdingselskab hvis eneste funktion er at eje aktier, med henblik på at kunne opnå mindst 10 pct. af aktiekapitalen. Da reglen i realiteten medfører en diskrimination af en type moder/datterselskaber i forhold til en anden type moder/datterselskaber og desuden vil kunne diskriminere grænseoverskridende og dermed vedrører bestemmelserne i EU s moder/datterselskabsdirektiv, anmodes der om, at der bliver givet en vurdering af om bestemmelsen er EU-medholdelig. DI vil ligeledes gerne påpege, at værnsreglen i ABL 4 A, stk. 3 rammer uheldigt i forhold til en række selskaber, der har handlet efter gældende regler og dermed risikerer, at skulle likvidere deres selskab for at betale lagerbeskatningen. Bestemmelsen ses at være særlig uheldigt i forhold til igangværende generationsskifter, hvor ejerandelen i selskabet er under 10 pct. og hvor der er indskudt et holdingselskab mellem den eller de personer, der ønsker at videreføre et selskab. DI mener, at der bør indføres en overgangsregel, der sikrer, at igangværende generationsskifter kan bibeholde en struktur hvor der er indskudt et holdingselskab mellem de personer, der skal generationsskifte og selskabet, således at man imødegår det likviditetsproblem, som kan opstå hvis igangværende generationsskifter bliver lagerbeskattet, da man ellers risikerer at miste en række generationsskifter, fordi de personer, der vil generationsskifte bliver nødt til at likvidere aktierne, for at kunne betale lagerbeskatningen. Herudover skal DI bemærke, at der ikke kun er knyttet fordele til en mellemholdingstruktur. Ved at indgå i et sådant reduceres frihedsgraderne betydeligt, ligesom omsætteligheden af kapitalandele påvirkes. Det er således mange andre overvejelser end de skattemæssige, der gør sig gældende, inden en mellemholdingstruktur anvendes. Lovforslagets 1, nr. 6: Definition af koncernselskabsaktier, jf. ABL 4 B DI har forstået, at definitionen af koncernselskabsaktier også omfatter aktiebesiddelser i lande, som ikke er EU/DBO-lande. Dette bedes bekræftet. 2

3 DI har endvidere forstået, at samtlige aktieposter som en koncern har i et selskab, der ligger i et DBO-land skal medregnes i bedømmelsen af, om der er tale om koncernselskabsaktier, og at aktierne skal regnes for koncernselskabsaktier, hvis den samlede ejerandel udgør mindst 50 pct. DI ser gerne, at dette præciseres i bemærkningerne til lovforslaget. DI har herudover følgende bemærkninger til definitionen af koncernselskabsaktier: DI ser gerne, at selskaber beliggende i et ikke DBO-land omfattes af definitionen på koncernselskabsaktier, når moderselskabet deltager i et joint venture og pga. eksisterende joint venture-aftale (samarbejdsaftale) ikke har mulighed for at opnå kontrol med selskabet eller overdrage aktierne uden samtykke fra de andre deltagere eller en lokal myndighed. Det kan f.eks. være aktier i en havneterminal, der typisk kun kan overdrages efter tilladelse fra havnemyndighederne. DI skal ligeledes pege på, at nationale lovkrav kan gøre, at moderselskabet pga. national lovgivning ikke har mulighed for at opnå ejerskab over 50 %. Dette er eksempelvis tilfældet i lande, hvor der i national lovgivning er krav til antallet af aktionærer og i lande, hvor der ikke accepteres udenlandske - herunder danske - majoritetsaktionærer. I de tilfælde, hvor selskabet er beliggende i et ikke DBO-land skal DI foreslå, at selskabet omfattes af definitionen på koncernselskabsaktier. Lovforslagets 1, nr. 13: Kapitalfondspartnere. Efter forslaget beskattes udbytte udover en normalforrentning til partnere i en kapitalfond som personlig indkomst, hvis partneren har en fortrinsstilling. Forslaget angiver en række forhold, der skal være til stede, før denne regel træder i kraft. DI skal indledningsvis bemærke, at DI finder det uheldigt, at samtidig med, at virksomhederne har svært ved at tiltrække risikovillig kapital, så gribes der ind overfor enkelte finansieringsmuligheder. Herudover skal DI bemærke, at kriteriet i den foreslåede ABL 17 A stk. 1, nr. 2 synes at stride mod princippet om, at når der investeres i aktier, så er det en del af det, at der er mulighed for en stor gevinst. Det er et af grundincitamenterne for at stille kapital til rådighed. I den foreslåede lovændring begrænses muligheden for at få udbytte udbetalt og beskattet som aktieindkomst, idet der sker en sammenkædning imellem kapitalindskuddet og det, at en af kapitalindskyderne også leverer gældsfinansieringen. Således anføres, at hvis den skattepligtige har fortrinsstilling (her defineret således, at resultatet fordeles ligeligt i forhold til den indskudte kapital, men den væsentligste andel af den samlede kapital er stillet til rådighed som et lån fra en af de andre deltagere), så er den skattepligtige alene berettiget til en normal forrentning. DI har forstået, at hvis der er tale om en finansiering fra en ekstern part, så bliver man ikke omfattet af disse regler. Dette bedes bekræftet. 3

4 Herudover finder DI, at den foreslåede regel strider imod principperne for beskatning af aktier, ligesom det skal bemærkes, at netop rentefradragsbegrænsningen i selskaber skulle sikre imod en efter lovgivers mening for stor gældsætning i virksomhederne. Efter DI s opfattelse fratager skattereglen reelt incitamentet som investor i de pågældende fonde, idet risikoen alene lægges på den personlige indkomst. Det burde være den personlige indkomst, der hvis man ønsker at foretage et indgreb blev fikseret, mens der blev bevaret et risikoelement på aktierne. Endelig skal DI bemærke, at definitionen af kapital- eller venturefonde ikke synes klar, og umiddelbart synes at ramme også egentlige ventureselskaber. DI skal bede om, at definitionen præciseres. Lovforslagets 1, nr. 30: Lagerbeskatning af porteføljeaktier Beskatning efter lagerprincip indebærer beskatning - og dermed likviditetstræk - af urealiserede avancer. Det er svært at se formålet med en sådan bestemmelse i en tid, hvor netop likviditet er et af de helt store problemer i virksomhederne. Der bør derfor være en lang overgangsordning på dette punkt, således at virksomhederne ikke rammes af en ekstra likviditetsklemme på grund af dette forslag. DI finder, at i nogle tilfælde synes en lagerbeskatning ikke rimelig. Der er således allerede i lovforslaget indføjet en undtagelse, hvorefter at beskatningen skal ske efter realisationsprincippet, når der er tale om aktier i selskaber, der har til: "formål at fremme aktionærernes fælles erhvervsmæssige interesse...". DI finder at også følgende situationer berettiger til, at princippet om lagerbeskatning afviges: Ejerskab af aktier i selskaber, hvor ejerandelen er under 10 pct. bør omfattes af realisationsbeskatningen, hvis der ikke er mulighed for at opnå ejerskab over 10 % eller overdrage aktierne uden samtykke fra de andre deltagere eller en lokal myndighed. Det kan eksempelvis være kapitalandele der først er omsættelige når en leveret fabrik har kørt upåklageligt i en specificeret periode og kapitalandelen har været en nødvendig faktor for at kunne opnå kontrakten. Det bærende kriterium for at undtage aktiebesiddelser fra lagerbeskatningen, bør derfor efter DI s opfattelse være at de udgør en del af det forretningsmæssige grundlag, at aktierne ikke er omsættelige, og at den driftsmæssige omsætning med selskabet er væsentligt større end aktiebesiddelsen. Ligeledes finder DI, at hvis en ansættelse i et firma er betinget af ejerskab af en vis aktieandel i selskabet, og hvis ejerskabet er lagt i et selskab, så vil selskabet, hvis der er tale om porteføljeaktier, efter de nye regler blive lagerbeskattet. Den ansatte, der ejer aktier i selskabet, vil ofte ikke have råd til at betale lagerbeskatningen af egne midler, tilsvarende vil en overførsel af aktierne til personligt ejerskab udløse beskatning og da aktierne ikke kan sælges pga. klausulen om en vis ejerandel i selskabet, så kan vedkommende komme til at stå i en umulig situation. Det er naturligvis klart, at for ansættelsesforhold der træder i kraft efter 1. januar 2010, vil den ansatte aldrig lægge ejerskabet over i et selskab men 4

5 beholde dem i personligt regi, men da denne mulighed ikke er til stede for de personer, der allerede i dag har aktierne liggende i selskabsregi, finder DI, at det bør være rimeligt, at denne gruppe personer fortsat kan være realisationsbeskattede. En evt. ændring af bestemmelsen, der undtager personer, der er ansat i virksomheden kunne finde inspiration i det ændringsforslag, der blev sat ind i L 23(Folketingsåret ). Hvor det blev vedtaget at indsætte en undtagelse i ABL 19, stk. 5, hvorefter et selskab ikke anses som et investeringsselskab, hvis det udelukkende ejer aktier, tegningsretter og aktieretter, omfattet af aktieavancebeskatningsloven, i et andet selskab, og førstnævnte selskab alene ejes af personer, som er ansat i det andet selskab eller andre selskaber, der er koncernforbundet med det andet selskab. Lovforslagets 1, nr. 33: Indsættelse af ny ABL 23 A værdiansættelse af porteføljeaktier DI har forstået at urealiserede tab på unoterede porteføljeaktier (der i henhold til lagerprincippet beskattes løbende) indregnes i den almindelige skattepligtige indkomst, og dermed ikke er kildeartsbegrænset. Der er således ikke noget krav om, at tab skal modregnes i urealiserede gevinster i samme indkomstår. DI skal bede om at få dette bekræftet. DI har endvidere forstået, at gevinst og tab på porteføljeaktier i henhold til de gældende regler (som ikke foreslås ændret) indgår i nettofinansieringsomkostningerne, og at et tab, der bliver fradragsbegrænset ikke fortabes, men kan fremføres. DI skal ligeledes bede om at få dette bekræftet. Det fremgår af forslaget til ABL 23 A, at lagerbeskatningen skal ske på grundlag af enten den største værdi af anskaffelsessummen af porteføljeaktierne eller den regnskabsmæssige indre værdi af det selskab, som aktierne er udstedt af. Det fremgår yderligere af bemærkningerne til ABL 23 A, at opgørelsen af den indre værdi i selskabet - hvis det årligt aflægger regnskab - sker på baggrund af det seneste aflagte årsregnskab. DI mener og vil gerne have bekræftet, at dette medfører, at den indre værdi af et selskab og dermed de underliggende aktiers værdi kan svinge op og ned alt efter hvilket regnskabsprincip, der bliver benyttet, så længe den indre værdi medfører, at aktierne har en højere værdi end anskaffelsessummen. Aktier i unoterede selskaber værdiansættes i henhold til ABL 23 A til højeste værdi af anskaffelsessum eller indre værdi. Dette skal sikre, at skatteydere ikke fortaber urealiserede tab ved overgang til de nye regler, hvilket DI kan støtte. Umiddelbart har DI forstået, at dette kun er gældende ved den første indregning, hvorefter virksomheden også opnår tabsfradrag, hvis værdien falder til under anskaffelsesværdien. Det ser DI som en naturlig konsekvens af valget af lagerprincip. Såfremt der også i de følgende år sker en værdiansættelse til højeste værdi af anskaffelsessummen eller indre værdi er der reelt tale om en fradragsbegrænsning, der dog ikke fortabes, 5

6 men udskydes indtil realisationstidspunktet. I det aktuelle marked vil der være mange, for hvem den aktuelle indre værdi er mindre end anskaffelsessummen. DI finder ikke, at en sådan fradragsbegrænsning er rimelig, når indre værdi falder til under skattemæssig anskaffelsessum. Det synes ikke klart om der skal ske en vurdering aktie for aktie, eller om der lægges op til et saldoprincip. DI går ud fra, at der sker en aktie-for-aktie opgørelse, dette bedes bekræftet. Det nævnes i bemærkningerne, at oparbejdede immaterielle rettigheder ikke påvirker indre værdiopgørelsen. DI mener, at det ikke altid er rigtigt, da eksempelvis udviklingsomkostninger der aktiveres regnskabsmæssigt, vil have en påvirkning af selskabets indre værdi. DI mener, at det i bemærkningerne til lovforslaget, bør forklares nærmere hvordan reglerne om lagerbeskatning og reglerne om CFC beskatning spiller sammen. DI mener umiddelbart, at reglerne skal forstås således, at hvis den ovenfor nævnte fonds selskab er et CFC selskab, så vil der være beskatning også efter CFC reglerne. Det bedes bekræftet om denne opfattelse er rigtig. Lovforslagets 1, nr. 37 Det fremgår af bemærkningerne til 1, nr. 37, at tegningsretter også skal lagerbeskattes, hvis der er tale om porteføljeaktier. Der er ikke medtaget eksempel eller vejledning for, hvordan tegningsretter på unoterede selskaber skal værdiansættes. Dette bedes præciseret, herunder om disse eksempelvis også værdiansættes imod en indre værdi. Lovforslagets 12, nr. 2: Ophævelse af reglen i LL 8 I om fradrag for undersøgelse af nye markeder Det er væsentligt for DI at understrege, at netop reglen om fradrag for undersøgelse af nye markeder er medvirkende til at stimulere eksporten. På baggrund af den nuværende situation, hvor eksporten er faldende, og hvor den økonomiske krise på eksportmarkederne har meget betydelig negative konsekvenser finder DI det uheldigt at fjerne elementer, som sikrer eller forbedrer eksporten. På den baggrund mener DI, at adgang til fradrag bør bibeholdes. Lovforslagets 12, nr. 15: Indsættelse af ny bestemmelse i LL 16 I - aftrapning af medregningen af aktier i udenlandske (koncern)selskaber i skattebasen Det er foreslået i lovforslaget, at renteloftgrundlaget bliver ændret ved at investering i udenlandske selskaber fjernes helt fra beregningsgrundlaget. I 2007 introduceredes et grundlag på 20% af værdien af udenlandske aktier og hermed blev rent teknisk 80% af fradragsretten fjernet for investering i udenlandske selskaber. 6

7 I forbindelse med lovforarbejdet i 2007 blev der kraftigt argumenteret imod renteloftsbegrænsningerne og specielt blev det fremhævet, at der var store skævheder ved, at der ikke var fradrag for finansiering ved køb af udenlandske datterselskaber/aktier. Skatteministeriets argumentation for at indføre reglen er, at indkomsten (dividender) fra tilkøbte udenlandske selskaber er undtaget for beskatning i Danmark og dermed er der ikke symmetri i beskatning, såfremt der gives fradrag for de relaterede renteomkostninger. DI mener, at det er korrekt, at dividender ikke beskattes, når disse kommer fra datterselskaber eller koncernselskaber, men det er ingenlunde korrekt, at disse investeringer ikke giver grundlag for skattepligtig indkomst i Danmark. Der er skattepligtige indkomster som genereres ved investeringer i udlandet. Dette kan bl.a. være følgende: - Royalty - Management fees - Andre service betalinger Rationalet ved at ekspandere internationalt er naturligvis for at konsolidere og hermed begå sig bedre overfor konkurrenter, samt forbedre aktionærernes position. Danske virksomheder fratages såvel konkurrencemæssige fordele ved at de begrænses i deres fradragsret, hvilket mindsker incitamentet til at investere udenfor landets grænser, da det vil kræve mere egenkapital finansiering end hvad konkurrenterne behøver. Det kan heller ikke udelukkes, at forslaget kan have EU-retlige konsekvenser, da bestemmelsen vil have en betydning for om et dansk selskab investerer i udenlandske eller danske aktier, og dermed virker diskriminerende. Lovforslaget vil alt andet lige have en betydning for om danske virksomheder har en lyst og vilje til vækst og internationalisering da rentefradrag til finansiering af etablering i udlandet bortfalder. Hvis bestemmelsen fastholdes, burde man overveje at lave en længere udfasningsperioden, således at virksomhederne har tid til at indrette deres forretningsstruktur på en hensigtsmæssig måde uden at lide for store tab. Lovforslagets 15, nr. 9: Ændring i omkostningsgodtgørelsen, jf. SFL 53 Det foreslås i lovforslaget, at selskaber og fonde ikke længere skal have omkostningsgodtgørelse ved retssager m.m. DI mener, at der er særligt en type sager, hvor det virker urimeligt, at selskaber og fonde ikke kan få omkostningsgodtgørelse, nemlig de sager, som er principielle og som SKAT kører som prøvesager. Når SKAT vælger at køre en prøvesag kan det ofte være for at få en afklaring af retstilstanden, og fordi der er en 7

8 række sager som ligner hinanden. Der vil så være et selskab, der skal være prøveklud for, hvad retstilstanden er for en række selskaber SKAT vil derfor ofte have en interesse i at køre sådanne sager helt til Højesteret, og sådanne prøvesager kan derfor være økonomisk meget byrdefulde for det selskab, den bliver ført imod. Hvis et selskab af økonomiske grunde ikke kører en prøvesag videre, der er tabt ved en lavere instans, risikerer både SKAT, selskabet selv og andre selskaber og fonde aldrig at få den endelige principielle afgørelse som en højesterets dom er, og retstilstanden kan derfor risikerer at svæve i det uvisse i en årrække, hvilket hverken SKAT eller virksomhederne har interesse i. På denne baggrund mener DI derfor, at det ville være det rigtigste - både i forhold til SKAT men også i forhold til selskaberne - hvis den eksisterende omkostningsgodtgørelse i det mindste fortsætter for selskaber eller fonde, der bliver part i prøvesager, som bliver ført på SKATs initiativ. Lovforslagets 22, stk. 6: Overgangsregler for porteføljeaktier DI har forstået, at for porteføljeaktier med en ejertid på under 3 år, som 1. januar 2010 overgår til at blive lagerbeskattet vil indgangsværdien være værdien 1. januar Hvis aktiernes indgangsværdi er lavere end den oprindelige købspris, og porteføljeaktierne afstås til en pris, der er højere end indgangsværdien, så vil aktionæren i realiteten opleve at blive beskattet af en fortjeneste som ikke har været der. DI finder, at dette forhold skaber en helt urimelig situation, som bør ændres inden lovforslaget fremsættes. Venlig hilsen Kristian Koktvedgaard Chefkonsulent Jacob Ravn Konsulent 8

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v.

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Danish Venture Capital and Private Equity Association Børsen Slotsholmsgade DK-1217 København K Telefon: 72 25 55 02 E-mail: dvca@dvca.dk Homepage:

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0045 Dato: 24. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 247 Offentligt J.nr. 11-0296888 Dato:21. juni 2013 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges et revideret høringsskema vedrørende forslag

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

Den vedtagne skattereform

Den vedtagne skattereform 28. maj 2009 Den vedtagne skattereform Indholdsfortegnelse Side Personbeskatning...1 Lempelser og stramninger i personskatten...1 Pensionsordninger...5 Multimediebeskatning...10 Aktieoptionsordninger...12

Læs mere

Personbeskatning. Kommentarer til skatteministerens fremsatte lovforslag. Lempelser og stramninger i personskatten. 22. april 2009

Personbeskatning. Kommentarer til skatteministerens fremsatte lovforslag. Lempelser og stramninger i personskatten. 22. april 2009 22. april 2009 Kommentarer til skatteministerens fremsatte lovforslag Indholdsfortegnelse Personbeskatning...1 Lempelser og stramninger i personskatten...1 Pensionsordninger...4 Multimediebeskatning...9

Læs mere

Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende

Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Problemformulering 5 1.2 Afgrænsning 6 1.3

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Høring vedrørende lovforslag L 187 om fraflytterbeskatning af aktier og fradrag for tab på varekreditter til udenlandske koncernselskaber

Høring vedrørende lovforslag L 187 om fraflytterbeskatning af aktier og fradrag for tab på varekreditter til udenlandske koncernselskaber 30. juli 2008 KKo 2008-311-00035 Deres sagsnr.: 2008-511-0030 Skatteministeriet Att.: Margrethe Kiil og Camilla Christensen Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskerh@skm.dk Høring vedrørende

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 98 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 98 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 98 Bilag 1 Offentligt 17. december 2014 J.nr. 14-0660343 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige

Læs mere

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater 978 Artikler 229 De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater De ny transparensregler i aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

Omstrukturering med henblik på generationsskifte

Omstrukturering med henblik på generationsskifte med henblik på generationsskifte Forfattere: Thomas Pedersen & Mette Kærgaard Larsen Vejleder: Henrik V. Andersen AAU Cand.merc.aud Kandidatafhandling 2009/2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0046 17. marts 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere

Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven.

Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven. Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven. Afsnit 1 Indledning 1.1. Udvalgets nedsættelse og kommissorium Skatteministeren nedsatte i november 1996 en arbejdsgruppe til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

Ændring i aktieavancebeskatningsloven

Ændring i aktieavancebeskatningsloven Juridisk institut Kandidatafhandling Cand. Merc. Aud. forfattere: Jan Ulrik Simonsen Steffen D. Sørensen Vejleder: Jesper Bierregaard Ændring i aktieavancebeskatningsloven De skattemæssige konsekvenser

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

40 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser

40 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser I krisetider mødes mange selskaber med overvejelser om rekonstruktion. Rekonstruktion kan ske ved at tilføre selskabet midler eller ved at frigøre selskabet

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Cand.merc.(jur.) Kandidatafhandling Juridisk institut Forfatter: Ida Mønsted Jensen Studienummer: 300480 Vejleder: Malene Kerzel Juridisk institut Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Overdragelse

Læs mere

Hedgeforeninger og beskatning af hedgebaseret investeringsaktivitet

Hedgeforeninger og beskatning af hedgebaseret investeringsaktivitet Hedgeforeninger og beskatning af hedgebaseret investeringsaktivitet Af partner Erik Banner-Voigt, Deloitte, advokat Dan Moalem, adv.fm. Ulrich Hejle, begge Advokatfirma DLA Nordic og adv.fm. Kim Høibye,

Læs mere

Rapport fra Sambeskatningsudvalget

Rapport fra Sambeskatningsudvalget Rapport fra Sambeskatningsudvalget Rapport fra Sambeskatningsudvalget November 2004 Udgiver: Skatteministeriet København 2004 Tryk: Schultz Grafisk ISBN: 87-90922-56-5 ISBN: 87-90922-57-3 (internet) Pris:

Læs mere

Høringssvar til lovforslag om ændring af aktieavancebeskatningsloven

Høringssvar til lovforslag om ændring af aktieavancebeskatningsloven Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 18 1402 København K SkatErhverv: pskerh@skm.dk Høringssvar til lovforslag om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring mellem

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2007-511-0002 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til ændring af sondringen mellem børsnoterede

Læs mere

Konventionelle konvertible instrumenter (II)

Konventionelle konvertible instrumenter (II) Konventionelle konvertible instrumenter (II) Af Jakob Bundgaard, Ph.D., CORIT Advisory P/S, adjungeret professor, Aarhus Universitet Indhold Del I (bragt i SR-Skat 4-2012) 1. Indledning 2. Finansiel og

Læs mere

Forslaget om ændring af kursgevinstloven kom ret sent på bane, hvorfor forslaget alene har været på en ekspreshøring med en frist på en uge.

Forslaget om ændring af kursgevinstloven kom ret sent på bane, hvorfor forslaget alene har været på en ekspreshøring med en frist på en uge. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 119 Offentligt Notat 20. marts 2007 J.nr. 2006-170-1042 Høringsnotat vedr. forslag til lov om ændring af kursgevinstloven (Bidrag til forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Den 22. november 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere