Skatteministeriet har den 20. marts 2009 udbedt sig bemærkninger til en række forslag til lovændringer som tilsammen udgør Forårspakke 2.0.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteministeriet har den 20. marts 2009 udbedt sig bemærkninger til en række forslag til lovændringer som tilsammen udgør Forårspakke 2.0."

Transkript

1 26. marts 2009 KKo/JARA Skatteministeriet Att.: Jesper Leth Vestergaard Nicolai Eigtveds Gade København K og Udkast til forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v.) Skatteministeriet har den 20. marts 2009 udbedt sig bemærkninger til en række forslag til lovændringer som tilsammen udgør Forårspakke 2.0../. Nærværende høringssvar er en del af DI s samlede høringssvar til disse foreslåede lovændringer. Der henvises i den forbindelse til DI s overordnede høringssvar vedrørende Forårspakke 2.0 (vedlagt). Nærværende høringssvar indeholder de tekniske bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslagets 1, nr. 6: Definition af datterselskabsaktier, jf. ABL 4 A Fonde Det fremgår af bemærkningerne at parterne er enige om, at alle udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier gøres skattefrie uanset ejertid. DI skal bemærke, at der i selve formuleringen af lovteksten i aktieavancebeskatningslovens 4 A, stk. 1, tilsyneladende ikke er taget højde for, at fonde ikke indgår i sambeskatning i DK og derfor ikke kan have koncernselskabsaktier. DI forstår dog bemærkningerne således, at der i dette tilfælde hvilket DI kan støtte - netop ønskes at fonde også omfattes af definitionen i 4 A og 4 B. Dette vil løse en række uhensigtsmæssigheder, der ellers vil opstå, herunder følgende: Hvis en fond har et 100 % ejet datterselskab i et land, hvormed der ikke nogen DBO, vil der være lagerbeskatning af disse aktier, ligesom udbytter vil blive beskattet fuldt ud. Det virker ikke rimeligt, at der skal være en sådan forskel i selskaber og fondes beskatning. Det er endvidere en stramning i forhold til tidligere regler.

2 I en del lande er det et krav, at der er mindst 2 selskabsejere. Hvis aktierne i et udenlandsk selskab af den grund er splittet mellem en fond og et datterselskab af fonden, hvor fonden direkte ejer under 10 % af aktierne, vil fondens aktier være porteføljeaktier. Dette vil så vidt ses ikke være tilfældet, hvis to søsterselskaber deler ejerskabet imellem sig. Som nævnt forstår DI umiddelbart reglerne således, at hvor to selskaber i en koncern begge ejer aktier i et datterselskab, men ejerskabet er delt med 91 % til det ene selskab og 9 % til det andet, der vil begge selskaber kunne anvende bestemmelsen om koncernselskabsaktier. Det ønskes bekræftet om denne opfattelse er rigtig. Værnsreglen i ABL 4 A stk. 3 I ABL 4 A, stk. 3 ønskes der indsat en værnsregel, således at der ikke kan indsættes et holdingselskab hvis eneste funktion er at eje aktier, med henblik på at kunne opnå mindst 10 pct. af aktiekapitalen. Da reglen i realiteten medfører en diskrimination af en type moder/datterselskaber i forhold til en anden type moder/datterselskaber og desuden vil kunne diskriminere grænseoverskridende og dermed vedrører bestemmelserne i EU s moder/datterselskabsdirektiv, anmodes der om, at der bliver givet en vurdering af om bestemmelsen er EU-medholdelig. DI vil ligeledes gerne påpege, at værnsreglen i ABL 4 A, stk. 3 rammer uheldigt i forhold til en række selskaber, der har handlet efter gældende regler og dermed risikerer, at skulle likvidere deres selskab for at betale lagerbeskatningen. Bestemmelsen ses at være særlig uheldigt i forhold til igangværende generationsskifter, hvor ejerandelen i selskabet er under 10 pct. og hvor der er indskudt et holdingselskab mellem den eller de personer, der ønsker at videreføre et selskab. DI mener, at der bør indføres en overgangsregel, der sikrer, at igangværende generationsskifter kan bibeholde en struktur hvor der er indskudt et holdingselskab mellem de personer, der skal generationsskifte og selskabet, således at man imødegår det likviditetsproblem, som kan opstå hvis igangværende generationsskifter bliver lagerbeskattet, da man ellers risikerer at miste en række generationsskifter, fordi de personer, der vil generationsskifte bliver nødt til at likvidere aktierne, for at kunne betale lagerbeskatningen. Herudover skal DI bemærke, at der ikke kun er knyttet fordele til en mellemholdingstruktur. Ved at indgå i et sådant reduceres frihedsgraderne betydeligt, ligesom omsætteligheden af kapitalandele påvirkes. Det er således mange andre overvejelser end de skattemæssige, der gør sig gældende, inden en mellemholdingstruktur anvendes. Lovforslagets 1, nr. 6: Definition af koncernselskabsaktier, jf. ABL 4 B DI har forstået, at definitionen af koncernselskabsaktier også omfatter aktiebesiddelser i lande, som ikke er EU/DBO-lande. Dette bedes bekræftet. 2

3 DI har endvidere forstået, at samtlige aktieposter som en koncern har i et selskab, der ligger i et DBO-land skal medregnes i bedømmelsen af, om der er tale om koncernselskabsaktier, og at aktierne skal regnes for koncernselskabsaktier, hvis den samlede ejerandel udgør mindst 50 pct. DI ser gerne, at dette præciseres i bemærkningerne til lovforslaget. DI har herudover følgende bemærkninger til definitionen af koncernselskabsaktier: DI ser gerne, at selskaber beliggende i et ikke DBO-land omfattes af definitionen på koncernselskabsaktier, når moderselskabet deltager i et joint venture og pga. eksisterende joint venture-aftale (samarbejdsaftale) ikke har mulighed for at opnå kontrol med selskabet eller overdrage aktierne uden samtykke fra de andre deltagere eller en lokal myndighed. Det kan f.eks. være aktier i en havneterminal, der typisk kun kan overdrages efter tilladelse fra havnemyndighederne. DI skal ligeledes pege på, at nationale lovkrav kan gøre, at moderselskabet pga. national lovgivning ikke har mulighed for at opnå ejerskab over 50 %. Dette er eksempelvis tilfældet i lande, hvor der i national lovgivning er krav til antallet af aktionærer og i lande, hvor der ikke accepteres udenlandske - herunder danske - majoritetsaktionærer. I de tilfælde, hvor selskabet er beliggende i et ikke DBO-land skal DI foreslå, at selskabet omfattes af definitionen på koncernselskabsaktier. Lovforslagets 1, nr. 13: Kapitalfondspartnere. Efter forslaget beskattes udbytte udover en normalforrentning til partnere i en kapitalfond som personlig indkomst, hvis partneren har en fortrinsstilling. Forslaget angiver en række forhold, der skal være til stede, før denne regel træder i kraft. DI skal indledningsvis bemærke, at DI finder det uheldigt, at samtidig med, at virksomhederne har svært ved at tiltrække risikovillig kapital, så gribes der ind overfor enkelte finansieringsmuligheder. Herudover skal DI bemærke, at kriteriet i den foreslåede ABL 17 A stk. 1, nr. 2 synes at stride mod princippet om, at når der investeres i aktier, så er det en del af det, at der er mulighed for en stor gevinst. Det er et af grundincitamenterne for at stille kapital til rådighed. I den foreslåede lovændring begrænses muligheden for at få udbytte udbetalt og beskattet som aktieindkomst, idet der sker en sammenkædning imellem kapitalindskuddet og det, at en af kapitalindskyderne også leverer gældsfinansieringen. Således anføres, at hvis den skattepligtige har fortrinsstilling (her defineret således, at resultatet fordeles ligeligt i forhold til den indskudte kapital, men den væsentligste andel af den samlede kapital er stillet til rådighed som et lån fra en af de andre deltagere), så er den skattepligtige alene berettiget til en normal forrentning. DI har forstået, at hvis der er tale om en finansiering fra en ekstern part, så bliver man ikke omfattet af disse regler. Dette bedes bekræftet. 3

4 Herudover finder DI, at den foreslåede regel strider imod principperne for beskatning af aktier, ligesom det skal bemærkes, at netop rentefradragsbegrænsningen i selskaber skulle sikre imod en efter lovgivers mening for stor gældsætning i virksomhederne. Efter DI s opfattelse fratager skattereglen reelt incitamentet som investor i de pågældende fonde, idet risikoen alene lægges på den personlige indkomst. Det burde være den personlige indkomst, der hvis man ønsker at foretage et indgreb blev fikseret, mens der blev bevaret et risikoelement på aktierne. Endelig skal DI bemærke, at definitionen af kapital- eller venturefonde ikke synes klar, og umiddelbart synes at ramme også egentlige ventureselskaber. DI skal bede om, at definitionen præciseres. Lovforslagets 1, nr. 30: Lagerbeskatning af porteføljeaktier Beskatning efter lagerprincip indebærer beskatning - og dermed likviditetstræk - af urealiserede avancer. Det er svært at se formålet med en sådan bestemmelse i en tid, hvor netop likviditet er et af de helt store problemer i virksomhederne. Der bør derfor være en lang overgangsordning på dette punkt, således at virksomhederne ikke rammes af en ekstra likviditetsklemme på grund af dette forslag. DI finder, at i nogle tilfælde synes en lagerbeskatning ikke rimelig. Der er således allerede i lovforslaget indføjet en undtagelse, hvorefter at beskatningen skal ske efter realisationsprincippet, når der er tale om aktier i selskaber, der har til: "formål at fremme aktionærernes fælles erhvervsmæssige interesse...". DI finder at også følgende situationer berettiger til, at princippet om lagerbeskatning afviges: Ejerskab af aktier i selskaber, hvor ejerandelen er under 10 pct. bør omfattes af realisationsbeskatningen, hvis der ikke er mulighed for at opnå ejerskab over 10 % eller overdrage aktierne uden samtykke fra de andre deltagere eller en lokal myndighed. Det kan eksempelvis være kapitalandele der først er omsættelige når en leveret fabrik har kørt upåklageligt i en specificeret periode og kapitalandelen har været en nødvendig faktor for at kunne opnå kontrakten. Det bærende kriterium for at undtage aktiebesiddelser fra lagerbeskatningen, bør derfor efter DI s opfattelse være at de udgør en del af det forretningsmæssige grundlag, at aktierne ikke er omsættelige, og at den driftsmæssige omsætning med selskabet er væsentligt større end aktiebesiddelsen. Ligeledes finder DI, at hvis en ansættelse i et firma er betinget af ejerskab af en vis aktieandel i selskabet, og hvis ejerskabet er lagt i et selskab, så vil selskabet, hvis der er tale om porteføljeaktier, efter de nye regler blive lagerbeskattet. Den ansatte, der ejer aktier i selskabet, vil ofte ikke have råd til at betale lagerbeskatningen af egne midler, tilsvarende vil en overførsel af aktierne til personligt ejerskab udløse beskatning og da aktierne ikke kan sælges pga. klausulen om en vis ejerandel i selskabet, så kan vedkommende komme til at stå i en umulig situation. Det er naturligvis klart, at for ansættelsesforhold der træder i kraft efter 1. januar 2010, vil den ansatte aldrig lægge ejerskabet over i et selskab men 4

5 beholde dem i personligt regi, men da denne mulighed ikke er til stede for de personer, der allerede i dag har aktierne liggende i selskabsregi, finder DI, at det bør være rimeligt, at denne gruppe personer fortsat kan være realisationsbeskattede. En evt. ændring af bestemmelsen, der undtager personer, der er ansat i virksomheden kunne finde inspiration i det ændringsforslag, der blev sat ind i L 23(Folketingsåret ). Hvor det blev vedtaget at indsætte en undtagelse i ABL 19, stk. 5, hvorefter et selskab ikke anses som et investeringsselskab, hvis det udelukkende ejer aktier, tegningsretter og aktieretter, omfattet af aktieavancebeskatningsloven, i et andet selskab, og førstnævnte selskab alene ejes af personer, som er ansat i det andet selskab eller andre selskaber, der er koncernforbundet med det andet selskab. Lovforslagets 1, nr. 33: Indsættelse af ny ABL 23 A værdiansættelse af porteføljeaktier DI har forstået at urealiserede tab på unoterede porteføljeaktier (der i henhold til lagerprincippet beskattes løbende) indregnes i den almindelige skattepligtige indkomst, og dermed ikke er kildeartsbegrænset. Der er således ikke noget krav om, at tab skal modregnes i urealiserede gevinster i samme indkomstår. DI skal bede om at få dette bekræftet. DI har endvidere forstået, at gevinst og tab på porteføljeaktier i henhold til de gældende regler (som ikke foreslås ændret) indgår i nettofinansieringsomkostningerne, og at et tab, der bliver fradragsbegrænset ikke fortabes, men kan fremføres. DI skal ligeledes bede om at få dette bekræftet. Det fremgår af forslaget til ABL 23 A, at lagerbeskatningen skal ske på grundlag af enten den største værdi af anskaffelsessummen af porteføljeaktierne eller den regnskabsmæssige indre værdi af det selskab, som aktierne er udstedt af. Det fremgår yderligere af bemærkningerne til ABL 23 A, at opgørelsen af den indre værdi i selskabet - hvis det årligt aflægger regnskab - sker på baggrund af det seneste aflagte årsregnskab. DI mener og vil gerne have bekræftet, at dette medfører, at den indre værdi af et selskab og dermed de underliggende aktiers værdi kan svinge op og ned alt efter hvilket regnskabsprincip, der bliver benyttet, så længe den indre værdi medfører, at aktierne har en højere værdi end anskaffelsessummen. Aktier i unoterede selskaber værdiansættes i henhold til ABL 23 A til højeste værdi af anskaffelsessum eller indre værdi. Dette skal sikre, at skatteydere ikke fortaber urealiserede tab ved overgang til de nye regler, hvilket DI kan støtte. Umiddelbart har DI forstået, at dette kun er gældende ved den første indregning, hvorefter virksomheden også opnår tabsfradrag, hvis værdien falder til under anskaffelsesværdien. Det ser DI som en naturlig konsekvens af valget af lagerprincip. Såfremt der også i de følgende år sker en værdiansættelse til højeste værdi af anskaffelsessummen eller indre værdi er der reelt tale om en fradragsbegrænsning, der dog ikke fortabes, 5

6 men udskydes indtil realisationstidspunktet. I det aktuelle marked vil der være mange, for hvem den aktuelle indre værdi er mindre end anskaffelsessummen. DI finder ikke, at en sådan fradragsbegrænsning er rimelig, når indre værdi falder til under skattemæssig anskaffelsessum. Det synes ikke klart om der skal ske en vurdering aktie for aktie, eller om der lægges op til et saldoprincip. DI går ud fra, at der sker en aktie-for-aktie opgørelse, dette bedes bekræftet. Det nævnes i bemærkningerne, at oparbejdede immaterielle rettigheder ikke påvirker indre værdiopgørelsen. DI mener, at det ikke altid er rigtigt, da eksempelvis udviklingsomkostninger der aktiveres regnskabsmæssigt, vil have en påvirkning af selskabets indre værdi. DI mener, at det i bemærkningerne til lovforslaget, bør forklares nærmere hvordan reglerne om lagerbeskatning og reglerne om CFC beskatning spiller sammen. DI mener umiddelbart, at reglerne skal forstås således, at hvis den ovenfor nævnte fonds selskab er et CFC selskab, så vil der være beskatning også efter CFC reglerne. Det bedes bekræftet om denne opfattelse er rigtig. Lovforslagets 1, nr. 37 Det fremgår af bemærkningerne til 1, nr. 37, at tegningsretter også skal lagerbeskattes, hvis der er tale om porteføljeaktier. Der er ikke medtaget eksempel eller vejledning for, hvordan tegningsretter på unoterede selskaber skal værdiansættes. Dette bedes præciseret, herunder om disse eksempelvis også værdiansættes imod en indre værdi. Lovforslagets 12, nr. 2: Ophævelse af reglen i LL 8 I om fradrag for undersøgelse af nye markeder Det er væsentligt for DI at understrege, at netop reglen om fradrag for undersøgelse af nye markeder er medvirkende til at stimulere eksporten. På baggrund af den nuværende situation, hvor eksporten er faldende, og hvor den økonomiske krise på eksportmarkederne har meget betydelig negative konsekvenser finder DI det uheldigt at fjerne elementer, som sikrer eller forbedrer eksporten. På den baggrund mener DI, at adgang til fradrag bør bibeholdes. Lovforslagets 12, nr. 15: Indsættelse af ny bestemmelse i LL 16 I - aftrapning af medregningen af aktier i udenlandske (koncern)selskaber i skattebasen Det er foreslået i lovforslaget, at renteloftgrundlaget bliver ændret ved at investering i udenlandske selskaber fjernes helt fra beregningsgrundlaget. I 2007 introduceredes et grundlag på 20% af værdien af udenlandske aktier og hermed blev rent teknisk 80% af fradragsretten fjernet for investering i udenlandske selskaber. 6

7 I forbindelse med lovforarbejdet i 2007 blev der kraftigt argumenteret imod renteloftsbegrænsningerne og specielt blev det fremhævet, at der var store skævheder ved, at der ikke var fradrag for finansiering ved køb af udenlandske datterselskaber/aktier. Skatteministeriets argumentation for at indføre reglen er, at indkomsten (dividender) fra tilkøbte udenlandske selskaber er undtaget for beskatning i Danmark og dermed er der ikke symmetri i beskatning, såfremt der gives fradrag for de relaterede renteomkostninger. DI mener, at det er korrekt, at dividender ikke beskattes, når disse kommer fra datterselskaber eller koncernselskaber, men det er ingenlunde korrekt, at disse investeringer ikke giver grundlag for skattepligtig indkomst i Danmark. Der er skattepligtige indkomster som genereres ved investeringer i udlandet. Dette kan bl.a. være følgende: - Royalty - Management fees - Andre service betalinger Rationalet ved at ekspandere internationalt er naturligvis for at konsolidere og hermed begå sig bedre overfor konkurrenter, samt forbedre aktionærernes position. Danske virksomheder fratages såvel konkurrencemæssige fordele ved at de begrænses i deres fradragsret, hvilket mindsker incitamentet til at investere udenfor landets grænser, da det vil kræve mere egenkapital finansiering end hvad konkurrenterne behøver. Det kan heller ikke udelukkes, at forslaget kan have EU-retlige konsekvenser, da bestemmelsen vil have en betydning for om et dansk selskab investerer i udenlandske eller danske aktier, og dermed virker diskriminerende. Lovforslaget vil alt andet lige have en betydning for om danske virksomheder har en lyst og vilje til vækst og internationalisering da rentefradrag til finansiering af etablering i udlandet bortfalder. Hvis bestemmelsen fastholdes, burde man overveje at lave en længere udfasningsperioden, således at virksomhederne har tid til at indrette deres forretningsstruktur på en hensigtsmæssig måde uden at lide for store tab. Lovforslagets 15, nr. 9: Ændring i omkostningsgodtgørelsen, jf. SFL 53 Det foreslås i lovforslaget, at selskaber og fonde ikke længere skal have omkostningsgodtgørelse ved retssager m.m. DI mener, at der er særligt en type sager, hvor det virker urimeligt, at selskaber og fonde ikke kan få omkostningsgodtgørelse, nemlig de sager, som er principielle og som SKAT kører som prøvesager. Når SKAT vælger at køre en prøvesag kan det ofte være for at få en afklaring af retstilstanden, og fordi der er en 7

8 række sager som ligner hinanden. Der vil så være et selskab, der skal være prøveklud for, hvad retstilstanden er for en række selskaber SKAT vil derfor ofte have en interesse i at køre sådanne sager helt til Højesteret, og sådanne prøvesager kan derfor være økonomisk meget byrdefulde for det selskab, den bliver ført imod. Hvis et selskab af økonomiske grunde ikke kører en prøvesag videre, der er tabt ved en lavere instans, risikerer både SKAT, selskabet selv og andre selskaber og fonde aldrig at få den endelige principielle afgørelse som en højesterets dom er, og retstilstanden kan derfor risikerer at svæve i det uvisse i en årrække, hvilket hverken SKAT eller virksomhederne har interesse i. På denne baggrund mener DI derfor, at det ville være det rigtigste - både i forhold til SKAT men også i forhold til selskaberne - hvis den eksisterende omkostningsgodtgørelse i det mindste fortsætter for selskaber eller fonde, der bliver part i prøvesager, som bliver ført på SKATs initiativ. Lovforslagets 22, stk. 6: Overgangsregler for porteføljeaktier DI har forstået, at for porteføljeaktier med en ejertid på under 3 år, som 1. januar 2010 overgår til at blive lagerbeskattet vil indgangsværdien være værdien 1. januar Hvis aktiernes indgangsværdi er lavere end den oprindelige købspris, og porteføljeaktierne afstås til en pris, der er højere end indgangsværdien, så vil aktionæren i realiteten opleve at blive beskattet af en fortjeneste som ikke har været der. DI finder, at dette forhold skaber en helt urimelig situation, som bør ændres inden lovforslaget fremsættes. Venlig hilsen Kristian Koktvedgaard Chefkonsulent Jacob Ravn Konsulent 8

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Skatteudvalget L 202 - Bilag 61 Offentligt Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Ændringsforslag stillet den 25. maj 2009 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag.

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag. Skatteministeriet Att.: SkatErhverv Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskerh@skm.dk 14. november 2006 KKo Deres sagsnr.: 2006-411-006464 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

Investeringsforeninger

Investeringsforeninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 23. september 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H080-11.doc) Høring over lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 9 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 9 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 9 Offentligt Danish Venture Capital and Private Equity Association Skatteministeriet Att.: Skatteminister Kristian Jensen Nikolai Eigtveds gade 28 1402 København K Børsen Slotsholmsgade

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009 NYT Nr. 5 årgang 3 april 2009 SKAT FORÅRSPAKKEN 2.0 Fredag den 20. marts blev 11 forslag om Forårspakken 2.0. sendt i ekstern høring. Høringsfristen udløb den 26. marts, og vi forventer, at egentlige lovforslag

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 20. marts 2009

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 20. marts 2009 20. marts 2009 Kort overblik Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der indføres forøget beskatning af udbytter og avancer på såkaldte

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-411-0028 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 263 Offentligt J.nr. 2007-418-0431 Dato: 27. juni 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 259-265 af 31. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012 Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 8 Offentligt L 10 teknisk gennemgang i Folketingets Skatteudvalg den 28. november 2012 Lovforslaget indeholder 3 elementer: 1. Omgåelse af udbyttebeskatning 2. Gennemstrømningsselskaber

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt J.nr. 2007-418-0020 Dato: 17. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 350-359 af 27. august 2007.

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 58 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 58 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 58 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellig andre

Læs mere

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Revision Aarhus 2. september 2009 Overordnet agenda Fælles regler for beskatning af selskabers og personers aktieavancer/-tab Beskatning af selskabers

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Porteføljeaktier før og efter vedtagelsen af L202

Porteføljeaktier før og efter vedtagelsen af L202 Copenhagen Business School Hovedopgave HD (R) December 2011 Porteføljeaktier før og efter vedtagelsen af L202 Udarbejdet af: Betina Victoria Thane Vejleder: Henrik Meldgaard 1. Indledning...3 2. Problemformulering...5

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 19 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 19 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 19 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Teknisk gennemgang af L 123

Teknisk gennemgang af L 123 Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Teknisk gennemgang af L 123 Folketingets Skatteudvalg, den 12. maj 2016 2.1. Opfølgning på en dom fra EU-Domstolen om genbeskatning

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende

Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Problemformulering 5 1.2 Afgrænsning 6 1.3

Læs mere

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier Bilag 1 Indledning - del 1 Forårspakken er vel modtaget Reduktion af marginalskatterne. Skattefrihed for 10% aktionærer. Disse ændringer styrker lysten til innovation! MEN Nye store problemer skabes for

Læs mere

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt København, den 30. november 2005 InvesteringsForeningsRådets spørgsmål og kommentarer til høringsskema vedrørende L 78: Lovudkast til ny aktieavancebeskatningslov

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk

Læs mere

Velkommen til Fondskonferencen 2014

Velkommen til Fondskonferencen 2014 www.pwc.dk/fonde Velkommen til 3. december 2014 Revision. Skat. Rådgivning. Skattemæssige udfordringer i forhold til uddelinger v/ Niels Winther-Sørensen, partner, Side 2 Fondens skattepligt overordnede

Læs mere

1. Overordnede bemærkninger

1. Overordnede bemærkninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. januar 2014 Høringskommentarer vedrørende engangsregistrering af selskabers m.v. underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier

Læs mere

Skattereformen Konsekvenser for selskaber efter lovenes vedtagelse

Skattereformen Konsekvenser for selskaber efter lovenes vedtagelse Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Skattereformen Konsekvenser for selskaber efter lovenes vedtagelse Selv om hovedformålet med skatteomlægningen var at lempe skat

Læs mere

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater 978 Artikler 229 De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater De ny transparensregler i aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen www.pwc.dk Justering af erhvervsbeskatning og tilpasning i forhold til EUretten m.v. Lovforslag (høringsudkast af 5. oktober 2015) Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen ID: 10827557 Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 40 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 40 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 40 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeren har den 27. januar 2010 fremsat lovforslag

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 11 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 11 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 11 Offentligt 5. maj 2009 JARA/KKo Folketingets Skatteudvalg Att.: Liza Christensen Christiansborg 1240 København K Forårspakke 2.0 L 195-207 DI sendte d. 26. marts en række

Læs mere

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K pskerh@skm.dk København, den 31. august 2007 Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr.

Læs mere

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 22. november 2013 Ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) H213-13

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt Skatteudvalget L 110 - Bilag 24 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 110- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven

Læs mere

Lovudkast om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love, H211-16

Lovudkast om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love, H211-16 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. august 2016 Lovudkast om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Grovboller og Generationsskifte. Øjvind Hulgaard Dir. tlf og mobil

Grovboller og Generationsskifte. Øjvind Hulgaard Dir. tlf og mobil Grovboller og Generationsskifte Omvendte juletræer 11 d b 2009 11. december 2009 Øjvind Hulgaard Dir. tlf. 38 40 42 44 og mobil 28 19 39 93 hu@hulgaardadvokater.dk NN1 NN2 NN3 NN4 NN5 A1 A2 A3 A4 A5 Holdingkonstruktion

Læs mere

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier).

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier). Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 190 Offentligt Notat 4. juli 2007 J.nr. 2007-511-0002 Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring

Læs mere

L 49 - Skattefritagelse af avancer af selskabers unoterede porteføljeaktier mv.

L 49 - Skattefritagelse af avancer af selskabers unoterede porteføljeaktier mv. Skatteudvalget 2012-13 L 49 Bilag 7 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 23. november 2012 mbl (H:\Fagligt Center\MBL\SU\Henvendelse til FT SAU L49.doc) L 49 - Skattefritagelse

Læs mere

Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber

Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber Hovedopgave HD (R) Regnskabsvæsen og økonomistyring Den 16. maj 2011 Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber Opgaveløser: Vejleder: Pernille Pless Kaspar

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema omhandlende høringssvar fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer vedrørende L 187 - forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, lønsumsafgiftsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, lønsumsafgiftsloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 12-0174303 30. august 2012 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, lønsumsafgiftsloven og forskellige andre love (Ophævelse af iværksætterskatten

Læs mere

Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d.

Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. 8. oktober 2009 Agenda Hovedelementer i Forårspakken Opdatering vedrørende Danmarks opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16

L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2. november 2016 L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16 Skatteministeriet har ved brev af 5.

Læs mere

H Ø R I N G. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Att. Fuldmægtig Sune Fomsgaard

H Ø R I N G. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Att. Fuldmægtig Sune Fomsgaard H Ø R I N G Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Att. Fuldmægtig Sune Fomsgaard Høringssvar vedrørende L 123 - Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 11 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 7. februar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert NYT OM SKAT Selskabsdagen 2013 Ved Thomas Frøbert HVORFOR INTERESSANT? Koncernjuristen skal have en basal viden om skat, især fordi skat: - spiller sammen med almindelig selskabsret (koncernstrukturering);

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.).

L Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.). Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 78 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 22. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

Høring af lovforslag om afskaffelse af fondes konsolideringsfradrag og overførselsreglen for fonde m.v., H

Høring af lovforslag om afskaffelse af fondes konsolideringsfradrag og overførselsreglen for fonde m.v., H Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 27. november 2015 Høring af lovforslag om afskaffelse af fondes konsolideringsfradrag og overførselsreglen for fonde m.v., H336-15. Skatteministeriet

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Stine Hindsgaul Hansen Fuldmægtig Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt pr. e-mail til sh@skm.dk med cc til jlv@skm.dk og pskerh@skm.dk.

Læs mere

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt 16. maj 2017 J.nr. 2017-208 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 183 - Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 41 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 41 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 41 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellig andre

Læs mere

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi.

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi. December 2008 Indhold: 1. Ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme 2. De skattemæssige konsekvenser af opsigelsen af dobbeltbeskatnings-overenskomsterne med Frankrig og Spanien for selskaber 3. Reparationspakken

Læs mere

Høring vedrørende lovforslag L 187 om fraflytterbeskatning af aktier og fradrag for tab på varekreditter til udenlandske koncernselskaber

Høring vedrørende lovforslag L 187 om fraflytterbeskatning af aktier og fradrag for tab på varekreditter til udenlandske koncernselskaber 30. juli 2008 KKo 2008-311-00035 Deres sagsnr.: 2008-511-0030 Skatteministeriet Att.: Margrethe Kiil og Camilla Christensen Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskerh@skm.dk Høring vedrørende

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. rikke.camilla.christensen@skat.dk js@skat.dk

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. rikke.camilla.christensen@skat.dk js@skat.dk Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K rikke.camilla.christensen@skat.dk js@skat.dk Høringssvar vedrørende lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra investeringsforeninger

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 316 Offentligt J.nr. 2011-318-0348 Dato: 28. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 316 af 14. februar

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 6 Offentligt 8. december 2015 J.nr. 15-2867432 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse.

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse. i:\oktober-2000\6-a-okt-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 6. oktober 2000 RESUMÈ ÆNDRING I AKTIEAVANCEBESKATNINGEN En arbejdsgruppe under Skatteministeriet er fremkommet med forslag

Læs mere

Ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love H248-14

Ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love H248-14 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2. november 2014 Ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love H248-14

Læs mere

FSRs kommentarer til L10 og L49 (FT 2012/2013)

FSRs kommentarer til L10 og L49 (FT 2012/2013) Skatteministeriet Att. Ivar Nordland Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 9. august 2013 FSRs kommentarer til L10 og L49 (FT 2012/2013) Folketinget har d. 14. december 2012 vedtaget L10 og L49 (lov

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Skatteudvalget L 98 - Bilag 11 O Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt følger ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandling af Forslag til lov om

Læs mere

Denne artikel er personlig og er udskrevet den 25/ af Torben Laursen, kundenummer: Skattereformens konsekvenser for erhvervslivet

Denne artikel er personlig og er udskrevet den 25/ af Torben Laursen, kundenummer: Skattereformens konsekvenser for erhvervslivet 92 Denne artikel er personlig og er udskrevet den 25/10-2009 af Torben Laursen, kundenummer: 3016640. Skatter forårspakke Skattereformens konsekvenser for erhvervslivet SKAT Af senior tax manager Vicki

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering

Læs mere