Staten, det frie marked og civilisationens byrde (Kommentaren til uge 40)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Staten, det frie marked og civilisationens byrde (Kommentaren til uge 40)"

Transkript

1 Af Cand. Phil. i filosofi, Steen Ole Rasmussen, d. 9/10, Staten, det frie marked og civilisationens byrde (Kommentaren til uge 40) Så længe, at civilisationen ikke bare kan levere sine tabere tilbage til naturen igen, så må den pædagogisk indse, at beskrivelsen af de civiliserede som værende uden for pædagogisk rækkevidde er såre upædagogisk, netop fordi taberne falder uden for pædagogisk rækkevidde, så snart de opdager, at det er sådan de beskrives. For ikke at falde tilbage i naturtilstanden, tilbyder staten at gå med ned i forsøget på at redde markedet. Af pædagogiske årsager risikerer den at gå under for sin byrde. Alt for pædagogisk! De sidste 30 års liberale politik er mundet ud i den største finanskrise, som vi har set på globalt plan siden børskrakket i Okt Finanssektoren kan ikke stå selv. Den internationale monetære fond, IMF, opfordrer netop nu staterne i Europa til at skyde endnu større mængder af likviditet ind i den liberale finanssektor. I forvejen har staterne overtaget de dårlige dele af de aktiver, som sektoren lå inde med, og forsikret indskyderne af kapital i den finansielle sekter for deres indskud. Det er nødvendigt for at forhindre verdensøkonomien i at bryde sammen. Centralbankerne tilbyder sektoren friske penge, endda til renter der nærmer sig nul og som er mindre end inflationen. Bankerne kan tjene alene på at låne af Centralbankerne. Og ECB har åbnet for uanet kredit af visse typer et år frem og vil gøre det igen og igen, så længe den består. Centralbankernes lån til bankerne finder ikke sted på markeds-

2 vilkår. Aktiver i form af tilgodehavender hos stater, der i praksis er insolvente, de accepteres som grundlag for optagelse af yderligere lån hos ECB, IMF, Verdensbanken og FED. Staten har sat markedet ud af kraft i forsøget på at redde det Markedet er faktuelt sat ud af kraft. De stater, der ikke allerede har opgivet deres nationalbanker som konsekvens af medlemskabet af den europæiske møntunion, står enten i gæld til alle andre, eller deres nationale banker ligger inde med bundløse mængder af værdiløse aktiver, fordi alverdens skyldnere ikke længere kan opfylde sine gældsforpligtelser. Konsekvens af en forfejlet politik Den vestlige verden har siden Thatcher og Reagan i begyndelsen af 1980 erne satset mere og mere ensidigt på en pengeøkonomi, der var bygget op om fastkurspolitik, gældsætning, udstedelse af penge på baggrund af inflation i priserne på kapitalværdier frem for bæredygtig og reel produktion. Så længe der var prisstigninger på kapitalværdier 1 var der grundlag for at belåne dem, og lige nøjagtigt så længe kunne den vestlige verden generere købekraft i forhold til udlandet og likviditet, efterspørgsel og omsætning på hjemmemarkedet. Det var muligt at se på denne udvikling som ubegrænset, fordi der i virkeligheden ikke er nogen naturlov, der sætter grænser for den måde at sætte penge og købekraft i verden på. Problemet er bare, at nogen og noget reelt skal honorere, vedligeholde, sine gældsposter. Ellers mister alverdens kreditorer deres grundlag for at beskrive sig selv som kreditorer. Når skyldnerne ikke længere kan vedligeholde sine gældsforpligtelser, ja så ender det med, at kreditorerne, dem der levede af at sætte alle andre i gæld, mister sine aktiver. Og så hjælper det for resten ikke noget, at sætte endnu flere penge i verden, selv om alle tilsyneladende pludseligt mangler dem. For penge er gæld, lige så meget som købekraft, to sider af samme sag. 1 Man har for længst besluttet politisk, at inflation i kapitalværdier ikke tæller som inflation. Kun derved har udstedelsen af penge, gældsbeviser med sikkerhed i kapitalværdierne, kunne lade sig gøre i det omfang. Det faktum, at der ikke finder nogen reel værdistigning sted, bare fordi der udstedes flere penge, gældsbeviser, det har man omhyggeligt husket at glemme i hele den såkaldte monetaristiske epoke. Milton Friedman, epokens orakel, er for øvrigt fuldstændigt tavs om selve den mekanisme, der her er blevet brugt til at sætte penge i verden med. Han taler som om at udfordringen består i at holde pengemængden stabil, men hans filosofi fungerer i praksis som påskud for at generere tomme pengeværdier.

3 Da den vestlige verden ikke har skabt ret meget andet end gældsbeviser i perioden, ja så er der ingen uret i udviklingen, som vi ser den nu. Priserne på kapitalværdierne faldt drastisk i 2008 og Staterne sprang allerede den gang til, og står nu over for et nyt fald i priserne på kapitalværdierne. Denne gang er staterne bare ikke i stand til at redde markedet på grund af deres første redningsforsøg. De har allerede gældsat sig i forsøget på at redde markedet ud af finanskrisens første stadie. Staten som markedets støttepædagog Denne form for involveringspædagogik kender vi fra det daglige, hvor socialrådgivere, pædagoger, lærere og mange andre socialarbejdere involverer sig i de mennesker, som de arbejder med. De går ned med deres klienter, fordi de ikke kan sætte grænsen op mellem deres eget velbefindende og klienternes. Staterne står på samme måde til at gå ned med markedet. Staterne har såre pædagogisk ofret sig i forsøget på at holde markedets tabere inden for pædagogisk rækkevidde. Stærk medicin Den medicin, som det frie marked tilbyder, er alt for stærk for det frie marked i disse nedgangstider. De stærke og succesfulde på det frie marked har ellers haft let ved at se deres succes som forudsætningen for alle andres. Det var let for dem, da de selv havde succes. De gør stadig, hvad de kan, for at holde fast i beskrivelsen af deres egen succes som forudsætningen for alle andres. Men fortællingen gik på, at forudsætningen, for at markedets vindere kunne beskrives som alle andres succes, var, at taberne på markedets vilkår selv måtte bære sine tab; ellers var markedets garanti for udviklingen mod den bedste af alle verdener sat ud af kraft. Markedets lov Ifølge markedsfundamentalismen, markedets pendant til den socialdarwinistiske natur, hvor alle dyster mod alle og kun denne dyst kan tages som garant for udviklingens rigtige retning, gælder det: - at tabernes tab er deres egne og ingen andres,

4 - at vindernes succes er alles, (under forudsætning af selvfølgelig, at de kan få lov at beholde, hvad de tjener på markedets betingelser!). Det er markedets lov, markedsfundamentalismens trosindhold, socialdarwinismens liberale udgave eller liberalismens socialdarwinisme om man vil. Nye toner fra de troende Men nu skriger samtlige markedsfundamentalister op om, at staten må komme og redde dem. Stik imod deres egen erklærede ideologi, stik imod den religion, som de har prædiket for sig selv og alle andre i de mange år med isoleret succes funderet i den vestlige verdens pengemaskine, gældsmaskine, så råber de op om, at staten, deres sutteklud, hjælpepædagogen over alle pædagoger, må komme og redde dem, for ellers falder de uden for pædagogisk rækkevidde, tilbage til naturen, til de evige markeder! Markedets medicin er blevet for stærk for dem. Den enkeltes tab er ikke længere den enkeltes, men alles, hedder det sig nu fra dem, der forklarede, at deres markedssucces netop kun kunne tages som udtryk for alle andres, så længe at markedets tabere fik lov at bære sine tab selv. Hvad er der sket? Er der sket andet, end at dem, der var vinderne i gennem hele perioden nu har afsløret sig som taberne? Er det ikke netop kun rollerne, der er skiftet? Hvorfor skal vi, staten, forbrugerne, arbejderne, de offentligt ansatte, nationalbankerne (staten) redde markedets tabere? Det er brud på markedets lov, det som alle tilbeder og tror på! Den gang det kun gik ud over den rådne banan Da udkantsdanmark gled bag af dansen i opgangstiderne, så var det en nødvendig konsekvens af udviklingen. Men uanset tabernes tab i Danmarks rådne banan, og uanset hvor katastrofal den strukturelle udvikling har været inden for EU, så blev det fremstillet, som om det hele samlet set var udtryk for en udvikling mod det bedre. Tabene faldt i perioden alene på tabernes side, og det var forudsætningen for udviklingen mod det bedre, den succes, som vi så i centrene inden for EU, f.eks.

5 I samme periode blomstrede de finansielle centre, hvor man troede på markedet. Nu tror man på staten, pædagogerne! For finansfyrsternes tab er ikke kun deres! De er nemlig bærere af systemet, som der står i bankpakke IV 2, som de folkevalgte nåede at vedtage inden folketingsvalget d. 15/ De fire største danske banker har med denne pakke uanet kredit hos nationalbanken, samtidigt med at deres fortjenester selvfølgelig stadig er deres egne! De er nemlig systembevarende!!!!!! Det, som man kan spørge sig selv om i periferien til den vestlige verdens finansielle centre, er, om den økonomiske succes nogen sinde har tilhørt andre end de succesfulde. Periferien har altid måttet bære sine tab selv. Den er blevet beskrevet som en byrde for et økonomisk system, der netop har gjort enhver reel produktion ekstremt kapitalintensiv, fantastisk lidt bæredygtig i økologisk forstand og ekstremt omkostningsfuld i social, ressourceøkonomisk, biologisk og klimatisk forstand. De økonomisk højtflyvende har efterladt en kolossal byrde til naturen, det pengeøkonomiske systems omverden, i form af ødelagt klima, overfiskede verdenshave, ødelagt landbrugsjord, døde regnskove, opbrugte naturressourcer, ødelagte sociale relationer og statsinstitutioner, osv. Og nu kan de ikke længere stå selv i økonomisk forstand! Vinderne har tabt på markedets betingelser. Og de vil ikke æde deres egen medicin længere, fordi rollerne er byttet om. Men at redde markedets tabere, det er jo naturstridigt, ude af trit med markedets selektive mekanismer. Det burde markedsfundamentalisterne, de økonomisk højtflyvende, holde fast i, for det gjorde de lige 2 Den sjællandske bank, Max bank, er som den første blevet opløst med udgangspunkt i bankpakke IV. Banken satsede på værdistigningerne på ejendomsmarkedet, og lånte ud til ejendomsspekulanter, der handlede i en snæver kreds af venner og venners venner, for at skabe et falskt billede på ejendommenes værdistigninger. Arrangementerne foregik på den måde, at man handlede med hinanden under gensidigt løfte om at gennemføre en række handler inden for kredsen med de samme ejendomme, og hver gang til en højere pris, således at der opstod et falskt billede på markedsværdien af ejendommene, og dermed et falskt grundlag for belåning. På den måde gjorde de det muligt at låne i bankerne for at finansiere de betalinger, der fulgte med de arrangerede handler mellem venner. Staten har overtaget et tab på ca. 4 milliarder kr. i forbindelse med opløsningen af Max bank.

6 nøjagtigt så længe, som de selv havde succes. Ind til da var det uciviliseret at forsøge at holde markedets tabere inde på markedet med statsmidler. Men de holder ikke fast i deres principper. Derfor har de ingen integritet. De er hyklere, som det hedder på godt dansk og fuldstændigt upædagogisk. Den upædagogiske men sande fortælling Først da det pludseligt blev de store aktører selv, de store systemiske banker i den finansielle sektor, der stod over for sit Waterloo, der i grunden kunne forklares med deres alt for aggressive og ekstremt risikobetonede udlånspolitik, først da blev markedets medicin for skrap, for socialdarwinistisk, for disse i opgangstider ellers nok så socialdarwinistiske og markedsfundamentalistiske pladderoptimister. Først da blev det et spørgsmål om civilisationens overlevelse, at de fik deres statshjælp, bistandshjælp, i form af tusindvis af milliarder af kroner, udbetalt som rentefri lån, statsovertagelser og kompenseringer for giftige lån, osv. For ellers gik udviklingen den forkerte vej, sagde de. Evnen til at fremstille sin individuelle succes som befordrende for det alment bedste er fantastisk hos disse traditionelt økonomisk højtflyvende. Evnen til at se udviklingens sande omkostninger i alt andet end deres eget perspektiv er til gengæld ufatteligt ringe. Hvis den vestlige verden havde nogle massemedier, der var mindre hykleriske i sin tilbedelse af det frie marked, dyrkelsen af det pengeøkonomiske system, vor tids trosindhold, religion, så ville befolkningerne ikke finde sig i over skattebilletten at skulle finansiere den internationale kaste af økonomisk højtflyvende fribilletter. De kommercielle mediers levevej Men medierne lever af at fortælle de købedygtige, at deres livsstil og succes er alle andres. Det kan ikke betale sig for dem at sige sandheden. Det strider mod markedets naturlov, for de købedygtige køber ikke budskabet om, at de selv er problemet, at deres svineri og storforbrug er kilden til verdens miljøproblemer og mangel på livsbetingelser.

7 Hvem betaler? De multinationale selskaber betaler ikke skat. Statens aktiver er privatiseret bl.a. som konsekvens af EU-direktiver. Forbrugerejede forsyningsselskaber er solgt til private aktører. Det er sket hen over hovedet på borgerne, der juridisk set var ejere af dem. Provenuet ved salget af forbrugernes ejendom er gået i de slunkne offentlige kasser, for at udfylde de huller, som den generelle liberalisering af hele den offentlige sektor har efterladt. Alt er forsøgt overladt til det fri marked, i liberalismens hellige navn. Men markedet kan ikke stå selv. Så nu skal staten, der stort set er nedlagt til ære for det fri marked, ofre de sidste af sine ressourcer for det, der var udråbt som løsningen på alverdens problemer, men som altså viste sig ikke at være i stand til at stå selv! Paradokset, selvmodsigelsen, tidens største problemer, skriger på opmærksomhed. Men de kommercielle medier hverken kan eller vil se, høre eller forstå. Civilisationens natur Det er upædagogisk at erklære den sejrende civilisation uden for pædagogisk rækkevidde, men så meget mere sandt er det, at den i realiteten er ved at blive indhentet af sin egen natur, og at det hører til historien, at civilisationen er kognitivt blind for sig selv. Således truer staten med at gå under i forsøget på at redde det frie marked: Såre civiliseret og pædagogisk nægter den at lade falde, hvad ikke kan stå. At det så er socialdarwinisterne, tilbederne af det frie markeds naturlighed, der ikke vil gå i sig selv, tilbage til de evige markeder hinsides civilisationen, ja det gør det hele endnu mere patetisk, ironisk og paradoksalt 3. Mvh: Steen Odense d. 9/

Økonomisk vækst eller hvad!

Økonomisk vækst eller hvad! Økonomisk vækst eller hvad! Af: Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Odense d.12/7 2012 Finanskrise og EU's gældskrise bunder i social dysfunktionel kognitiv adfærd og en simpel forveksling af inflation i priserne

Læs mere

Med sans for forskelle, værdier og kvalitet 1

Med sans for forskelle, værdier og kvalitet 1 1 Af Cand. Phil. i filosofi, forfatter og forlægger Steen Ole Rasmussen. Med sans for forskelle, værdier og kvalitet 1 Mange kvinder drømmer om at åbne sin egen lille fine butik ud mod den store beundrende

Læs mere

Bæredygtigt landbrug vil bæres lige som andre liberale (Ideologisk forurenet miljø og debatmiljø) (kommentaren til uge 34, 2011.)

Bæredygtigt landbrug vil bæres lige som andre liberale (Ideologisk forurenet miljø og debatmiljø) (kommentaren til uge 34, 2011.) Af Cand. Phil. i filosofi, forlægger, foredragsholder m.m. Steen Ole Rasmussen Bæredygtigt landbrug vil bæres lige som andre liberale (Ideologisk forurenet miljø og debatmiljø) (kommentaren til uge 34,

Læs mere

Sanktioner (af og imod markedet)

Sanktioner (af og imod markedet) Af Steen Ole Rasmussen, Det Stenske Forlag, d.21/4 2012. Sanktioner (af og imod markedet) Det kunne være morsomt, hvis man kunne få Søren Espersen (Dansk Folkeparti) til at definere genstanden for sin

Læs mere

Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011)

Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011) 1 Af Cand. Phil. Steen Ole Rasmussen, d. 11/12 2011. Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011) EU s regeringschefer vedtog, i ugen der gik, et traktatforslag, der vil binde de kontraherende

Læs mere

Penge af navn og af gavn

Penge af navn og af gavn Penge af navn og af gavn Af Cand. Phil. Steen Ole Rasmussen Odense, 2015-01-05 Penge af gavn, ikke kun af navn, er hvad de gør, og fordringer på dem kan i opgangstider være lige så gode som pengene selv.

Læs mere

Budskab, fællesskab og forskning

Budskab, fællesskab og forskning Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, d.7/3 2015 Budskab, fællesskab og forskning Fra forskning til faktura og videre ud i intet Budskabet, om at der er forskel på det at skabe penge og det at tjene dem,

Læs mere

Pengenes væsen 1. Men: Pengenes væsen er lige nærværende og afgørende i og med enhver af de hændelser, som pengeøkonomien består af.

Pengenes væsen 1. Men: Pengenes væsen er lige nærværende og afgørende i og med enhver af de hændelser, som pengeøkonomien består af. Pengenes væsen 1 Das Wesen des Geldes er titlen på et værk, afsluttet i 1933 af Joseph A. Schumpeter (1883 1950). Det blev først udgivet af Fritz Karl Mann på Vandenhoeck & Ruprecht i 1970, 20 år efter

Læs mere

Bankvæsenet sætter tæring over næring men prædiker tæring efter næring

Bankvæsenet sætter tæring over næring men prædiker tæring efter næring Bankvæsenet sætter tæring over næring men prædiker tæring efter næring Bankvæsenet og den finansielle sektor tærer på den fælles kage. Det sker på en måde, som vi ikke har råd til i længden. Siden starten

Læs mere

Af Cand. Phil. i filosofi, forfatter, forlægger m.m. Steen Ole Rasmussen.

Af Cand. Phil. i filosofi, forfatter, forlægger m.m. Steen Ole Rasmussen. Af Cand. Phil. i filosofi, forfatter, forlægger m.m. Steen Ole Rasmussen. Once upon a time in the west 1 Om de skabte skabere, de kreative kreaturer, bødlerne der faldt som ofrer for sig selv i en og samme

Læs mere

Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen 28/4 2013 Illegitim sort og grå-sort økonomi EU m. m.

Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen 28/4 2013 Illegitim sort og grå-sort økonomi EU m. m. Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen 28/4 2013 Illegitim sort og grå-sort økonomi EU m. m. Arbejdet i dansk gartneri, skovbrug og landbrug udføres altovervejende af underbetalt udenlandsk arbejdskraft 1.

Læs mere

Europas grænser og forskelle Grænsernes og forskellenes Europa 1 (Kommentaren til uge 21 2011)

Europas grænser og forskelle Grænsernes og forskellenes Europa 1 (Kommentaren til uge 21 2011) Af Cand. Phil. i filosofi, forfatter, foredragsholder m. m. Steen Ole Rasmussen, Enggårdsvej 19, 5279 Odense N. (tlf. 36932363) (CVR-nr. 26639328) (Girokonto 12000375) Europas grænser og forskelle Grænsernes

Læs mere

Begrebet finanskrise, i krise!

Begrebet finanskrise, i krise! Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Begrebet finanskrise, i krise! Hvis et begreb kan være i krise, så må det være begrebet finanskrise Begrebet finanskrise, i krise!... 1 Krisebegrebet er altså for upræcist...

Læs mere

Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, d.23/2 2015. Penge og priser

Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, d.23/2 2015. Penge og priser Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, d.23/2 2015 Penge og priser Penge og priser...1 Prisen og markedet i klassisk forstand...2 Pengene i klassisk forstand...2 Virkelighedens penge...3 Virkelighedens priser...3

Læs mere

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 6. møde Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlemmer af Folketinget Karen J.

Læs mere

Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie

Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie indhold Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie Formue 3. kvartal 2011 01 indhold Leder Uro på de finansielle

Læs mere

Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet,

Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet, Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet, for du skal have en drøm, for hvis du ikke har en drøm,

Læs mere

Penge magt medier religionskrig

Penge magt medier religionskrig Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Penge magt medier religionskrig Jøder elsker penge, medier elsker jøder og politikere må benytte sig af både politisk og økonomisk magt for at få og udøve magt. Denne

Læs mere

Bankpakkerne. Bankpakkerne som kriseindgreb i Danmark hvem var vindere og tabere?

Bankpakkerne. Bankpakkerne som kriseindgreb i Danmark hvem var vindere og tabere? Bankpakkerne Bankpakkerne som kriseindgreb i Danmark hvem var vindere og tabere? Afsluttende projekt til HD 1. del af Mikkel Wenøe Bach Business and Social Sciences - Aarhus Universitet Vejleder: Per Johnsen

Læs mere

Du citerer Michael Linton, som startede det første byttesystem LETS i Canada. Noget med: Som fisk ikke ser vandet ser økonomer ikke penge.

Du citerer Michael Linton, som startede det første byttesystem LETS i Canada. Noget med: Som fisk ikke ser vandet ser økonomer ikke penge. Forkortet interview med Helle Kibsgaard. Medlem af Herlev-byttering. Cand. Scient. Soc. fra Roskilde Universitetscenter i Internationale Udviklingsstudier og Pædagogik. Specialetitel: Komplementære penge,

Læs mere

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 38. møde Tirsdag den 18. december 2012 kl. 9.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til social- og integrationsministeren og ministeren

Læs mere

Penge magt medier religionskrig

Penge magt medier religionskrig Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Penge magt medier religionskrig http://ing.dk/debat/penge-magt-medier-religionskrig-174141 Jøder elsker penge, medier elsker jøder og politikere må benytte sig af både

Læs mere

Formanden : Mødet er åbnet.

Formanden : Mødet er åbnet. Fredag den 2. marts 2012 (D) 1 Kl. 09:00 55. møde Fredag den 2. marts 2012 kl. 9.00 Mødet er åbnet. Dagsorden 1) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 43: Forslag til folketingsbeslutning om opfordring

Læs mere

Marxismens gode sider og kapitalismens værste

Marxismens gode sider og kapitalismens værste Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 204 Offentligt Fra: Niels Jørn Krog Organisation: Adresse: Svalerodsvej 5 Postnr: 9800 Hjørring EMail: svalerodsvej5@stofanet.dk Telefon: midl. 82432782-98902345 mob.61713146

Læs mere

Filosofien, ledigheden og ondskaben selv 1

Filosofien, ledigheden og ondskaben selv 1 1 Af Cand. Phil. i filosofi, forfatter, foredragsholder m. m. Steen Ole Rasmussen, Enggårdsvej 19, 5279 Odense N.(tlf. 36932363) (CVR-nr. 26639328) (Girokonto 12000375) Filosofien, ledigheden og ondskaben

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Den proces, som bankerne laver penge med, er så simpel at sindet bliver frastødt. ~ John Kenneth Galbraith, økonom

Den proces, som bankerne laver penge med, er så simpel at sindet bliver frastødt. ~ John Kenneth Galbraith, økonom Penge som gæld Fra Money As Debt-videoen af Paul Grignon. Teksten findes her: http://paulgrignon.netfirms.com/moneyasdebt/moneyasdebt_revised2009transcript.pdf Oversat 2010-03-27 af Thomas Wagner Nielsen:

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

BÆRE. dygtig ØKONOMI. Steen Kyndesen. ... rentefrie lån og menneskelig trivsel. LÆSEPRØVE MED UDVALGTE BUDSKABER FRA BOGEN En

BÆRE. dygtig ØKONOMI. Steen Kyndesen. ... rentefrie lån og menneskelig trivsel. LÆSEPRØVE MED UDVALGTE BUDSKABER FRA BOGEN En LÆSEPRØVE MED UDVALGTE BUDSKABER FRA BOGEN En BÆRE dygtig ØKONOMI... rentefrie lån og menneskelig trivsel Steen Kyndesen S K R I V E F O R L A G E T Steen Kyndesen LÆSEPRØVE MED UDVALGTE BUDSKABER FRA

Læs mere