Bankvæsenet sætter tæring over næring men prædiker tæring efter næring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bankvæsenet sætter tæring over næring men prædiker tæring efter næring"

Transkript

1 Bankvæsenet sætter tæring over næring men prædiker tæring efter næring Bankvæsenet og den finansielle sektor tærer på den fælles kage. Det sker på en måde, som vi ikke har råd til i længden. Siden starten på monetarismens æra, kulmineret med institutionaliseringen af den monetære europæiske union, er kravet om at sætte tæring efter næring blevet indskærpet over for de befolkningsgrupper, der netop kun får, hvad de har gjort sig fortjent til. Lønmodtageren får ikke løn, før arbejdet er gjort, hvor bankerne sætter fordringen på socialproduktet i verden, uden at have gjort sig fortjent til noget som helst. Bankerne sætter deres ufortjente fordringer i verden hver gang en funktionær i sektoren anbringer markøren det rigtige sted i regnskabsprogrammet, og klikker nogle cifre ind via tastaturet. Så er bankpengene skabt. Låntageren har fået sit lån, står i gæld til banken, der sådan set kun har lånt ud, hvad banken ikke havde, men hvad den skabte ud af den blå luft. Den måde, som pengene skabes på, krænker vores dybt forankrede fordomme om anstændig omgang med penge og værdier. Men sandheden, om hvordan pengene skabes, er forbavsende, lige frem og dybt krænkende i forhold til de etiske normer, som almindeligt sparsommelige og produktive borgere orienterer sig efter. Bankvæsenet er et uvæsen. Fortællingen, om at staten, lønmodtagerne og de mange på overførsel må holde igen med forbruget, for at der kan spares op til investeringer i de produktive erhverv, den er falsk. Det ses dog først med forståelsen for pengenes væsen, deres natur og skabelse. Fortællingen, om at forudsætningen, for at der kunne skabes produktive investeringer i erhvervslivet og dermed fuld beskæftigelse, gik på, at lønmodtageren måtte være tilbageholdende med sine lønkrav, at staten måtte spare, så der kunne skabes opsparinger til investeringerne i erhvervslivet, dvs. skabes produktiv kapital, den fortælling blev fortalt igen og igen fra og med Poul Schlütters indtagelse af statsministerposten her til lands. Men fortællingen bygger på falske forudsætninger, bl.a. en forestilling om, at de penge, som bankerne låner ud til erhvervslivet, og som danner grundlag for produktiv kapital, er opsparede midler. Disse midler er altovervejende ikke opsparede og deponerede penge. Penge skabes nemlig og sættes i verden som lån. Det er således lånet i sig selv, der går forud for og danner grundlag for opsparing, og ikke opsparede midler, der lånes ud. Den almindelige forståelse for årsag- virkningsrelation mellem opsparing og lån er vendt på hovedet i forhold til, hvordan det virkeligt forholder sig. Copyright, Det Stenske Forlag / Steen Ole Rasmussen. 1

2 Kravet om at sætte tæring efter næring gælder slet ikke bankvæsenet. Det gælder slet ikke for finanssektoren eller nationalbankerne verden over. Kravet er rejst i samarbejde mellem korrupte fagforeningsbosser, DI, Dansk arbejdsgiverforening, samtlige regeringer siden Schlütter, samtlige kommercielle medier (der lever af at fortælle løgnen), EU-kommissionen, ECB, IMF, Den lille søde modstandsavis, Ínformation, DR og TV2, osv. Fortællingen, som de brede befolkningsgrupper har fået tudet ørerne fulde med siden den nuværende nyklassicistiske om monetaristiske 1 æra tog over, er ikke bare mangelfuld, men den er direkte forkert i forhold til det vigtigste og afgørende for forståelsen af kernen i den pengemetode, den økonomiske institution, som vi har nu, og som har kæmpe problemer med at opretholde sig selv på bekostning af menneskehed og natur, netop på grund af sin udbredelse og succes. De fleste stater inden for EU er dybt forgældede, de kommercielle bankers tilgodehavender er andres gæld, den amerikanske stat lever af sin nationalbanks ubegrænsede evne til at fodre sig selv og hele den vestlige verden med nye dollars, pengene, lånebeviserne, kravene på fremtidens varer og ydelser fosser frem i pengeinstitutionens interne forsøg på at overbevise sig selv om, at penge er rigdom. Men det er penge ikke, penge er gæld, eller Geld, som det så rigtigt hedder på tysk. 1 León Walras, fransk økonom, formulerede kvantitetsteorien, grundstrukturen i den monetaristiske økonomiske ligevægtsmodel; Y*P = M*V; eller på dansk, Bruttoværditilvæksten gange pris er lig pengemængde gange omsætningshastighed. Kender man de tre af faktorerne i ligningen, så kan man regne sig frem til den fjerde. Problemet er at identificere faktorerne, og en af præmisserne for monetarismen går på, at hele det økonomiske system går mod en slags ligevægt, hvorfor man konstant taler om strukturel ligevægt, som om at markedet, det økonomiske system som sådan var med indbygget inerti, der af sig selv, overladt til egen indre nødvendighed, vil føre til ligevægt. Et af de problemer, der definitivt underminerer selve ligevægtsteorien, er begrebet penge. Penge er ikke neutrale i forhold til det økonomiske systems funktion. Udfordringen kan ikke, som vore dages økonomer, bankchefer og nationalbankdirektører påstår, reduceres til et spørgsmål om at tilføre markedet den tilpas begrænsede men tilstrækkelige mængde af penge. Målet for markedets værdier, omsætning og prisdannelse, det skabes arbitrært af markedet selv som følge af loven om udbud og efterspørgsel. Dette mål er pengene, optegnet i de konvertible møntenheder. Så længe, at hele samfundet identificerer prisstigningerne på finansielle og andre belånte aktiver med forøget rigdom, så har inflationen i grundlaget for pengeudstedelse frit løb. Målet for værdi udvider sig med pengeskabelsen, arbitrært, uden at der følger værditilvækst med. Det er tabuet inden for den herskende økonomiske teoridannelse. Inflationen har haft frit løb i 30 år. Det er sket under højtidelige erklæringer om kun at ville bekæmpe de tomme prisstigninger, som ifølge monetarismens nyklassicistiske, gammelklassicistiske modeller alene slører og hæmmer markedets funktion, prisdannelse. Man har systematisk sigtet mod en maksimal fordrejning af markedets frie prisdannelse til fordel for de arbejdsfri indtægter, pengeskabelsen i hænderne på de uproduktive ejere af uproduktive aktiver på bekostning af de produktive og naturlige forudsætninger for realøkonomiens funktion og udfoldelse. Ligevægtsmodellen er på en gang en principiel konstruktion skabt i hovedet på Walras for snart 150 år siden, samtidigt med at det er et ideologisk postulat, holdt i live af vore dages såkaldte økonomer, med det formål at legitimere den gigantiske skævvridning af fordelingen af retten til at skabe købekraft til fordel for de få, på bekostning af de mange, under henvisning til markedets nærmest naturlovsmæssige inerti frem mod den bedste af alle verdener. Det er forklaringen på finanskrisen, som altså her står i noteform. Copyright, Det Stenske Forlag / Steen Ole Rasmussen. 2

3 Bankerne skaber som del af den finansielle sektor tilgodehavender i hænderne på den, der er kreditværdig. Det være sig den, der kan opvise udsigt til sikker fremtidig indkomst, enten som resultat af de lånte penge investeret i produktionsapparatet, eller på anden vis med henvisning til fremtidige indtægtskilder. Det gælder ca. 96 % af de kroner, som lånes ud af bankerne her til lands, at de er skabt af bankerne selv. Den del af landets penge kan kaldes bankpenge, kontopenge eller bare kreditpenge. De tæller som købekraft, krav på socialproduktet, og de er skabt og rejst uden noget forudgående bidrag til selv samme socialprodukt. Bankpengene skabes af bankerne i hænderne på sig selv og sine kunder, låntagere, lige ud af det blå, uden at hverken banken eller dens kunder behøver at have gjort sig fortjent til dette tilgodehavende. Hvordan i alverden kan det lade sig gøre! I grunden er alle penge kreditpenge, dvs. de er som betalingsmiddel skabt som en fordring, bogføringsmæssig kreditering af en konto komplimenteret af en debitering af en anden konto i den pengegenererende institutions interne regnskab. 2 2 Bilaget viser korrelationen mellem to kommercielle bankers regnskab i forbindelse med skabelsen af bankpenge, kontopenge eller bankens kreditpenge. Notenbankguthaben betyder tilgodehavender ved nationalbanken, Nostroguthaben refererer til de kommercielle bankers mellem- Copyright, Det Stenske Forlag / Steen Ole Rasmussen. 3

4 Officielt set og ifølge grundloven er det kun nationalbanken, der har lov til at slå mønt. Men i praksis udsteder både almindelige kommercielle banker såvel som nationalbanken funktionelt og faktisk betalingsmidler, der fungerer som krav på socialproduktet. De penge, som nationalbanken skaber, kaldes M0 og basispenge. Konkret består de i trykte sedler og mønter eller som kommercielle bankers indestående i nationalbankens elektroniske regnskab, dvs. som de kommercielle bankers trækningsret på nationalbanken i kroner eller andre valutaer. Her til lands, dvs. iflg. den danske stats jurisdiktion, der hedder møntenheden kroner. Det er vores møntenhed, økonomiske regneenhed, betegnelsen for vore nationale penge. Så længe vi har en nationalbank med ret til at slå mønt, så kan nationen principielt ikke blive insolvent. Spørgsmålet om møntens købekraft og det interne økonomiske systems likviditet kan der ikke svares lige så definitivt på. Det er praktisk set langt mere kompliceret. Man taler i regnskabsmæssig forstand om solvens og likviditet. Når man taler solvens, så handler det om relationen mellem aktiver og passiver, hvilket det sådan set også gør, når man taler om likviditet. Distinktionen i spørgsmålet om at skelne mellem solvens og likviditet går fra aktivernes atidslige og deskriptive angivelse mod deres omsættelighed, grad af sikkerhed og bundethed. Likvide midler er let omsættelige, hvor mindre likvide midler er mindre omsættelige. Spørgsmålet om solvens bygger på skøn over aktiver og passivers markedsværdi. En del af finanskrisen skyldes kunstigt oppustede priser på hele den finansielle sektors aktiver, et problem, som nationalbanken har forsøgt at kompensere sektoren for ved at konvertere de såkaldte rådne aktiver om til basispenge. Det grundlæggende problem, som er skabt over de sidste 30 års monetaristisk tyranni, er dog ikke løst på den måde. De rådne aktiver stiger ikke i værdi, bare fordi de overtages af statens skraldespand, finansiel stabilitet, fordi nationalbanken udsteder lån i selv samme, dvs. trykker friske penge i hænderne på de mislykkede banker, kreditorer, bankpengeudstedere. Det grundlæggende problem er og forbliver, at pengemængden ikke står i adækvat forhold til samfundets værdier, at værdierne er kunstigt oppustede, at prisdannelsen er blevet forvredet over hele perioden, at pengene tenderer mod at miste værdi, til skade for dem der har dem, men til fordel for alle andre og hele det moderne samfunds naturgrundlag. Den enkelte bank har aktiver, bestående af tilgodehavender hos sine skyldnere, sikkerhed i det der er belånt, tilgodehavender af bankpenge hos andre banker, af basispenge hos nationalbanken, samt, forhåbentligt, en hvis kassebeholdning af værender af tilgodehavender og forpligtelser. Man lægger mærke til, at et depot, regnskabsmæssigt set er en forpligtelse i den kommercielle banks regnskab, og ikke noget aktiv. Dette passiv figurerer som en fordring, der kan bruges som betaling af den kunde i banken, der har modtaget samme fordring mod banken eller en anden bank som betaling, og som nu er endt op som et passiv i bankens regnskab og hvis funktion som aktiv i kundens hænder betinges af bankens generelle solvens, likviditet og evne til generelt at cleare sine fordringer med andres mod sig. Copyright, Det Stenske Forlag / Steen Ole Rasmussen. 4

5 mønter og sedler. Andre banker har tilgodehavender hos denne, og forpligtelser mod hverandre på samme måde. Det hele er et stort kædebrevssystem, hvor nationalbanken både er generator af basispenge, men også clearingbank, udligningscentral (skontrationsinstans) for den nationale sektors interne og udenlandske transaktioner, gensidige fordringer. Når nationalbanken skaber kroner, M0, basispenge, så sker det også lige ud af det blå: En kommerciel bank rejser et ønske om at låne penge i nationalbanken, og det imødekommes ved, at nationalbanken bogfører et aktiv i sit regnskab som et tilgodehavende hos den kommercielle bank, dvs. ved at skrive den kommercielle bank i debit, samtidigt med at den kommercielle bank får lov internt i sit regnskab at kreditere sin kasse eller konto for nationalbanken. Nationalbankens aktiv er funktionel, men passivet er kun symbolsk, virtuelt og ligefrem ikke eksisterende. Nationalbanken er for længst gået bort fra guldfoden, og det er slet ikke nationalbanken, der bestemmer, hvor mange penge der sættes i verden. Al snak, om at der må være dækning for pengene, er således tom snak. Der behøver ikke at være dækning for noget som helst, for at nationalbanken kan udstede penge. Basispengene skabes i hænderne på de kommercielle banker af nationalbanken, som likvider, der kan udbetales videre i klingende mønt eller sedler af de kommercielle banker. Således kommer de mest likvide midler til verden. Og de virker som betalingsmiddel, så længe at samfundet generelt anerkender kongens mønt som betalingsmiddel. Det er ikke nogen selvfølge. Forudsætningen, for at det virker, er, at man tror på at det virker. Virkningen er betinget af troen på en værdi og et indhold, som slet ikke er der. Med denne virknings forsvinden, dvs. når troen på kongens mønt som gangbar mønt går i sig selv, så går betalingsmidlets funktion i sig selv. Forudsætningen, for at pengene er noget værd, er ikke, at de er noget værd, men at man ikke tænker for meget på, at de ikke er noget værd, for så forsvinder deres værdi som betalingsmiddel. Der er ikke noget substantielt i pengenes værdi. De er alene båret i det sociale funktionssystem, pengeøkonomisk og anden social kommunikativ adfærd. Ret beset er det ekstremt usandsynligt, at de penge, der spares op i dag, skulle være noget værd om bare få år. De har aldrig været mere virtuelle end nu, og den hast, hvormed det økonomiske system arbejder på at underminere sine egne forudsætninger, indikerer at selve pengenes værdi vil forsvinde inden for overskuelig fremtid. Men fortællingen går på, at vi må spare op til fremtiden, alderdommen. Som om, at det at akkumulere et krav på fremtidens varer og ydelser i sig selv skulle være garanti for, at der var grundlag for at indløse kravet om føje år eller dage! Dybest set, så har nationalbanken ikke ret meget kontrol over pengemængden, lige som relationen mellem inflation og pengemængde har været styret af konjunkturer, markedets efterspørgsel på penge, inflationen i kapitalen samt den mere og mere institutionaliserede form for monetaristiske politik, som blev in- Copyright, Det Stenske Forlag / Steen Ole Rasmussen. 5

6 troduceret her til lands, såvel som i hele den vestlige verden samtidigt med Thatcher- Reaganæraens indtog i begyndelsen af 1980 erne. Lige siden har pengemængden og inflationen i markedets kapitalværdier været komplimenterende størrelser. Begrebet inflation har af hensyn til de arbejdsfri indtægtskilder været reserveret til prisstigninger på løn og ressourcekrævende varer og ydelser. Således har der været gigantiske prisstigninger på huse, jord, finansielle produkter kombineret med en mangedobling af pengemængden i hele perioden, uden at det er blevet sagt, som det var, er, at disse prisstigninger er ren inflation, rene prisstigninger på uproduktiv kapital. Samfundet har ikke sparet op i perioden, men skabt købekraft, penge, i hænderne på den finansielle sektor, aktionærerne, obligationsinvestorerne, husejerne, osv. Lønmodtagerne har fået at vide, at værdien af deres løn som købekraft ville falde som resultat af deres succes med at kræve lønstigninger, altså som følge af inflationens udhuling af deres købekraft. De har været tilbageholdende, velopdragne og dumme, for faktisk så er deres andel af købekraften bare faldet i forhold til alle de arbejdsfri indtægter i hele perioden, netop fordi deres andel af prisstigningerne er blevet holdt tilbage, samtidigt med at der har været gigantiske prisstigninger på kapital, finansielle aktiver og tilvækster i pengemængden uden at produktionen, bruttoværditilvæksten, Y, er vokset bare tilnærmeligt i samme tempo. Det fri markeds prisdannelse er altså blevet sat ud af kraft i perioden med italesættelsen og bekæmpelsen af den almindelige lønmodtagers andel af produktet som ødelæggende inflation kombineret med en tilsigtet prisstigning på især de mest uproduktive penge og dele af kapitalen. Medier, bankernes chefanalytikere, nationalbankens direktør, fagbevægelsen, EU-kommissionen, samtlige statsministre, tænketanke, tanketorsk, finansministre og økonomiministre, ECB s ledelse, IMF, OECD, DI, DA. og A. P. Møller har gennem de kommercielle medier fortalt os, at vi var nødt til at sætte tæring efter næring, for at de kunne tære på alt og alle, uden at bidrage til socialproduktet. Fortællingen, om at hvad der var godt for de heldige i økonomisk forstand, det var bare godt, ikke kun for de få, men for alle andre, den fortælling har solgt hysterisk godt på markedet for den slags. Og fortællingens markedssucces er blevet forvekslet med beviset på dens sandhed. Men markedet er ikke den sande dommer over sig selv som sandhedsvidne. Det er ganske enkelt inhabilt i forhold til det at tage stilling til det spørgsmål. Jeg opfordrer til: Copyright, Det Stenske Forlag / Steen Ole Rasmussen. 6

7 at man læser, hvad man kan finde på Wikipedia om kreditpenge, bankpenge, relationen mellem M0 og M1-3, legal tender, Lawful money, Geld osv. på de store internationale sprog. at man anskaffer sig Gode penge af Ole bjerg, udkommet på forlaget Ínformation i år, at man googler gode penge, går ind på wordpress, hvor der kører en tråd under overskriften at man googler udtrykket penge sættes i verden som lån i kapitalens inflationsværdier Mvh. Steen Odense d.6/ Copyright, Det Stenske Forlag / Steen Ole Rasmussen. 7

HVORFOR ER PRISSTABILITET

HVORFOR ER PRISSTABILITET PRISSTABILITET: HVORFOR ER PRISSTABILITET VIGTIG FOR DIG? INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 3 4 5 Forord 5 Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? 6 Sammendrag 6 2 Kapitel 2 Pengenes historie -

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Anbefalinger om aktieinvesteringer Udarbejdet af: Tom Engsted, professor, Århus Universitet Bjarne Graven Larsen, fondsdirektør, ATP Michael Møller, professor, CBS 8 januar 2011 Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

2 DK+ spillet 33 2.1 Sådan bruges DK+ spilet 35 2.2 Funktioner i DK+ spillet 39

2 DK+ spillet 33 2.1 Sådan bruges DK+ spilet 35 2.2 Funktioner i DK+ spillet 39 DK+ spillet Version 15 Indhold side 1 Grundlæggende nationaløkonomi 5 1.1 Forord 7 1.2 Hovedbegreber i samfundsøkonomi 9 1.3 Kredsløbet 13 1.4 Økonomiske problemer 17 1.5 Økonomisk politik 21 1.6 DK+ spillet

Læs mere

Om evnen til at organisere og opretholde sig selv

Om evnen til at organisere og opretholde sig selv Udviklingens retning Om evnen til at organisere og opretholde sig selv Og om forskellen mellem kvalitet og kvantitet Naturvidenskabens begreber og teoridannelse kan på mange måder overføres til det sociale.

Læs mere

International økonomi

International økonomi J.ndersen og H.Keiding: Introduktion til Nationaløkonomi Kapitel 9, side 1 Kapitel 9 International økonomi 1. International handel og komparative fordele Den økonomiske videnskab har interesseret sig for

Læs mere

Derfor euro. Derfor euro. Støt Europabevægelsen bliv medlem. Niels Thygesen Svend E. Hougaard Jensen Klaus Frandsen Henrik Hofman Christian Thygesen

Derfor euro. Derfor euro. Støt Europabevægelsen bliv medlem. Niels Thygesen Svend E. Hougaard Jensen Klaus Frandsen Henrik Hofman Christian Thygesen Derfor euro Europas fælles mønt euroen er det største og mest ambitiøse projekt, som EU har haft held til at søsætte siden opbygningen af det indre marked i 80'erne. I denne lille bog giver fem økonomer

Læs mere

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Den Økonomiske og Monetære For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa Union og euroen En velfungerende økonomisk og monetær union og en stærk stabil euro er fundamentet for

Læs mere

Forår 2013. Det er ikke alt, der tæller, der tælles, og det er ikke alt, der tælles, der tæller. Albert Einstein

Forår 2013. Det er ikke alt, der tæller, der tælles, og det er ikke alt, der tælles, der tæller. Albert Einstein Forår 2013 Det er ikke alt, der tæller, der tælles, og det er ikke alt, der tælles, der tæller. Albert Einstein Det er længe siden, der har været så meget fokus på produktivitet, som tilfældet er nu. Det

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN?

DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN? DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN? FONDEN KRAKA / FINANSKRISEKOMMISSIONEN BLIND TILLID Tænketanken Kraka har sat to af de vise mænd, der ikke så den forrige krise komme, til at opdage den næste.

Læs mere

Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger

Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger Dobbelt bogholderi principper Dokument versionsnummer 1.0 Udgivet: 01.02.2009 Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger CVR Nr: 26 96 62 05 Microsoft Certified Partner Nr: 75 44 19 Forfatter: Jette Ankerstjerne

Læs mere

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark Mere egenkapital til mindre og mellemstore virksomheder. Læs mere om Axcelfutures investeringsindikatorer bagerst i rapporten vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark MARTS 2014 2 Den danske

Læs mere

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 DET TALTE ORD GÆLDER. 25. marts 2015

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 DET TALTE ORD GÆLDER. 25. marts 2015 TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 25. marts 2015 DET TALTE ORD GÆLDER Lad mig først vende mig mod det pengepolitiske. Det er et område, hvor året

Læs mere

Per H. Hansen Kristoffer Jensen VI KAN, NÅR VI SKAL. Finansforbundets historie

Per H. Hansen Kristoffer Jensen VI KAN, NÅR VI SKAL. Finansforbundets historie Per H. Hansen Kristoffer Jensen VI KAN, NÅR VI SKAL Finansforbundets historie Vi kan, når vi skal Finansforbundets historie Vi kan, når vi skal Finansforbundets historie Per H. Hansen og Kristoffer Jensen

Læs mere

Det handler om velstand og velfærd //

Det handler om velstand og velfærd // Det handler om velstand og velfærd // Forord // Danmark har et produktivitetsproblem. I de senere år er produktionen pr. arbejdstime steget meget langsommere, end vi tidligere var vant til. Den er også

Læs mere

Den kun politiske udtalelse er hverken sand eller falsk (Teksten er fra bogen Realitetens konflikt versus konfliktens realitet )

Den kun politiske udtalelse er hverken sand eller falsk (Teksten er fra bogen Realitetens konflikt versus konfliktens realitet ) Den kun politiske udtalelse er hverken sand eller falsk (Teksten er fra bogen Realitetens konflikt versus konfliktens realitet ) Den rene løgn adskiller sig fra en mindre desperat form for politisk italesættelse.

Læs mere

[Social kapital det nye sort?]

[Social kapital det nye sort?] [Social kapital det nye sort?] Af, Jonas Sprogøe, chefkonsulent i ARGO Social kapital synes at være det nye sort inden for organisationsudvikling og ledelse. Det giver resultater på bundlinjen at arbejde

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser.

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser. 83928 Eu kom indhold 14/9/4 1:32 Side 1 Forord Det europæiske samarbejde berører os alle i en eller anden grad. Det kan derfor være nyttigt at have et vist kendskab til forskellige forhold på de enkelte

Læs mere

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Filosofien, ledigheden og ondskaben selv 1

Filosofien, ledigheden og ondskaben selv 1 1 Af Cand. Phil. i filosofi, forfatter, foredragsholder m. m. Steen Ole Rasmussen, Enggårdsvej 19, 5279 Odense N.(tlf. 36932363) (CVR-nr. 26639328) (Girokonto 12000375) Filosofien, ledigheden og ondskaben

Læs mere

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling Vækst gennem viden Vækst gennem viden af partner Ole Steen Andersen, osa@implement.dk, Implement og dekan, ph.d. Søren Barlebo Rasmussen, sbr.spfak@cbs.dk, CBS Handelshøjskolen i København Denne artikel

Læs mere

Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1

Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1 Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk

Læs mere

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE C DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2010 Grafisk tilrettelæggelse: Kim Lykke / L7 Tryk: Special-Trykkeriet Viborg

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Noget om strategiplanlægning

Noget om strategiplanlægning Noget om strategiplanlægning I mange mange år har jeg regelmæssigt beskæftiget mig med strategiplanlægning. Sammen med klienter, da jeg var partner og direktør i PA Consulting Group, naturligvis også for

Læs mere