Evaluering af projekt Next Job

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af projekt Next Job"

Transkript

1 Evaluering af projekt Next Job 2002 TMC Vicki Sieling Bo Ertmann

2 2 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Del I: Præsentation af Rapporten Præsentation Projektets overordnede målsætninger Projektet i praksis Rapportens indhold Evalueringens sigte Evalueringens overordnede spørgsmål og analysefelter Centrale aktører i evalueringen Metodisk fremgang ved indhentning af empirisk materiale Analyse af det empiriske materiale Del II: Kvantitative data Registreringsundersøgelse Deltagerantal, køn og alder Kurser Praktikker Analyse og perspektivering af tallene for kurser og praktikker Nuværende Status Analyse og perspektivering af tallene for nuværende status Sammenfatning af de kvantitative data Del III: Medarbejderinterview Præsentation af medarbejderinterview Præsentation af to kategorier Medarbejdernes generelt oplevelse af projektet Anderledes og udfordrende Betydning af afinstitutionalisering Ansvar og krav Hygiejne... 30

3 3 6. Projektets metode kurser og praktikker Oplevelser af AMU-kurserne Kursusbeviser Modtagelsen på arbejdsmarkedet Vanskeligheder på arbejdsmarkedet Særlige hensyn på arbejdspladsen Projektet som afklarende Jobkonsulenternes og værkstedernes rolle og funktion Jobkonsulenternes rolle og funktion Værkstedets rolle og funktion Værkstedet som social base Sammenfatning af interview med medarbejderne Del IV: Personalerne om interviewene Interview med værkstedspersonaler og jobkonsulenter Kulturforandringsprocesser Udvikling af tale og tanke Kulturforandringen set som en samfundsmæssig konsekvens Kulturforandring i hverdagen på værkstedet Projektets betydning for medarbejdere som bliver tilbage på værkstederne Ekstraarbejde til personalet Kulturforandringen fordrer nye indtjeningskrav Jobkonsulenters og værksteders rolle og funktion Værkstedernes rolle som social base og sikkerhedsnet Jobkonsulenterne som en sikring af opfølgning og efterværn Samarbejdet mellem værksted og jobkonsulenter Samarbejdet mellem de seks værksteder Betydningen af projektet som en integreret del af værkstederne En jobkonsulent til hvert værksted? Projektets målgruppe Social status Det kommer an på målsætningen Sammenfatning af interview med personale... 62

4 4 Del V: Perspektiver i evalueringen Perspektiver Kulturforandringsprocesser gennem projektarbejde Projektets integration på værkstederne Overvejelser over hvordan projektet kan svare på samfundsmæssige fordringer Det ualmindeliges integration i det almindelige eller visa versa Spørgsmål som fremtiden byder Resumé af evalueringsrapport om Next Job Referencer Følgegruppe for evalueringen Bilag:... 74

5 5 Forord Med dette skal Teori og Metodecentret afrapportere evalueringen af Next Job. Evalueringen er blevet til efter anmodning fra Social- og Psykiatriforvaltningen i Frederiksborg Amt. Evalueringen har været fulgt af en følgegruppe bestående af: Marianne Engberg (repræsentant for Frederiksborg Amt) Ole Mattesen (jobkonsulent Ejegodcenteret) Lone Petersen (jobkonsulent Rude Skov) Annette Nielsen (jobkonsulent Højvangen) Børge Weiss (forstander Højvangen) Erik Schlichting (forstander Ejegodcenteret) Gorm Thorsen (forstander Rude Skov) Vicki Sieling (Teori og Metodecentret ) Bo Ertmann (Teori og Metodecentret) Evalueringen er gennemført af cand.psych. Vicki Sieling, Teori og Metodecentret, under ledelse af forskningsleder, cand.psych. Bo Ertmann, Teori og Metodecentret. I forbindelse med evalueringen er der gennemført fokusgruppeinterview med både medarbejdere som har deltaget i projektet, værkstedspersonale og jobkonsulenterne. Efter interviewrunden har der været afholdt møde med medarbejderne, hvor interviewudskriftet er gennemgået og godkendt. Også personaler og jobkonsulenter har tilsvarende haft mulighed for at godkende de passager fra interview, som indgår i rapporten. Alle involverede har på engageret vis bidraget til evalueringens gennemførelse. Medarbejderne, der har medvirket i evalueringen, har været åbne, engagerede og informative. At vi har fået mulighed for at trække direkte på nogle af de medarbejdere, der er direkte brugere af ordningen, har bidraget væsentligt til evalueringen og styrket dens brugerperspektiv. De har givet os et grundigt indblik i centrale temaer og de betydninger der eksisterer for dem, som brugere af ordningen. Både i forhold til beskæftigelsesprojekter som Next Job men også i forhold til indholdet og tilrettelæggelsen af hverdagen på et beskyttet værksted. Teori og Metodecentret skal hermed takke alle som har bidraget konstruktivt til evalueringen af Next Job ordningen. Hillerød, 21. november 2002 Bo Ertmann Forskningsleder

6 Del 1: Præsentation af rapporten 6

7 7 1. Præsentation Projekt Next Job er et arbejdsmarkedsrettet projekt som skal give udviklingshæmmede medborgere reel mulighed for at kunne tage arbejde på det almindelige arbejdsmarked. Projektet retter sig i første omgang mod udviklingshæmmede medarbejdere på beskyttede værksteder. (Udviklingshæmmede herefter: medarbejdere 1 ). Projektet sigter på at udvikle et tilbud der dels rummer en afklaring af den enkelte medarbejders muligheder for uddannelse og arbejde, dels forberedende kurser som gør medarbejderen i stand til at indgå i forskellige funktioner på almindelige arbejdspladser og endelig etablering af medarbejderen i forskellige former for praktikker, skånejob og flexjob på det almindelige arbejdsmarked. Projektet er blevet til i et samarbejde mellem Landsforeningen LEV, Københavns Amt, Vestsjællands Amt og Frederiksborg Amt. Denne evaluering omfatter kun Frederiksborg Amt. Frederiksborg Amts seks beskyttede værksteder har alle været tilknyttet projektet. De seks værksteder har imidlertid deltaget på forskellig vis i projektet; nogle i alle projektets dele, altså fuldt deltagende, og andre i væsentligt mindre omfang. Således har tre værkstedet deltaget i projektplanlægningen og opstartsfasen, men herefter ikke deltaget i det videre forløb. Denne evaluering beskæftiger sig primært med erfaringer indhentet fra de tre fuldt deltagende værksteder, og inddrager i mindre omfang synspunkter fra de værksteder, som kun har deltaget i opstartsfasen. 1.1 Projektets overordnede målsætninger I Frederiksborg Amt har man med projektet ønsket at udvikle en indsats der sætter den enkelte medarbejders personlige udvikling, uddannelse og jobmuligheder i centrum. Man har villet give udviklingshæmmede bedre mulighed for at udvikle kompetencer der matcher arbejdsmarkedets krav og samtidig ønsket at skabe flere og nye jobmuligheder for udviklingshæmmede. Således har værkstederne i forbindelse med projektet fået nye arbejdsopgaver, nemlig at afklare udviklingshæmmedes erhvervsønsker og muligheder, samt at åbne vejen ind på arbejdsmarkedet for udviklingshæmmede. I Frederiksborg Amt har man endvidere haft som overordnet målsætning, at projektet skulle indebære en kvalificering af tilbuddene på de beskyttede værksteder og i den forbindelse en kulturforandring. 1 I praksis har man på de beskyttede værksteder, valgt at kalde de udviklingshæmmede: medarbejdere, mens de ansatte kaldes: personaler. Således også i herværende tekst.

8 8 Indkredsning af begrebet kulturforandring Ved kulturforandring forstås primært udvikling og forandring i de ansatte personalers forståelse af de udviklingshæmmede medarbejdere og deraf følgende forandring i praksis på de beskyttede værksteder. Den forståelse man ønsker udviklet, repræsenterer et syn på medarbejderne, som sætter den enkeltes udviklingsmuligheder, ønsker og behov i centrum. Med projektet ønsker man således, at praksis omkring medarbejderne i højere grad tager afsæt i den enkeltes udviklingsmuligheder, herunder mulighed for uddannelse og kvalificering; hvilke potentialer har den enkelte - hvordan kan den enkelte medarbejder udvikle sig og hvordan støtter man bedst denne udvikling? Samtidig har man ønsket at påvirke arbejdsmarkedet. Ved at skabe nye og flere job, vil man understøtte et mere rummeligt arbejdsmarked. Man vil gøre op med forestillinger om, hvad udviklingshæmmede kan og ikke kan, på en måde hvor udviklingshæmmede i højere grad betragtes som en ressource. Således ønsker man også på et overordnet plan at bidrage til kulturforandring på det almindelige arbejdsmarked. Ønsket er at skabe reelle tilbud - rigtigt arbejde og uddannelse - for medarbejderne på beskyttede værksteder. Samlet kan man sige, at man med projektet har ønsket at medvirke til et paradigmeskift dels på de beskyttede værksteder, og dels på det almindelige arbejdsmarked. På de beskyttede værksteder skal indsatsen ikke bare handle om at holde medarbejderne beskæftiget; men i højere grad om at beskæftige medarbejderne med meningsfulde aktiviteter; aktiviteter der bringer medarbejdernes individuelle perspektiv og personlige/faglige udvikling i spil. Dette vil man gøre ved at give medarbejderne adgang til reel uddannelse og kompetenceudvikling og dermed mulighed for adgang til arbejdsmarkedet i skånejob. 1.2 Projektet i praksis Projektet har eksisteret som permanent tilbud på tre af amtets beskyttede værksteder siden august Et fjerde værksted har etableret et lignende tilbud uden for Next Jobs regi, 2 mens to værksteder i praksis ikke har tilbudet. Dette skal ses i lyset af, at man under planlægningen af projektet havde en forventning om, at hvert værksted skulle have en jobkonsulent tilknyttet. Det blev imidlertid besluttet kun at bevilge tre jobkonsulentstillinger, der skulle dække alle seks værksteder. I praksis er dette ikke lykkedes. 3 Derfor er Next Job som tilbud kun imple- 2 Ved at ansætte en uddannelseskonsulent inden for egen økonomisk ramme (de tre øvrige jobkonsulenter er bevillinger fra Amtet), har det været muligt for Værkstedsgården at etablere sit eget uddannelses- og arbejdsmarkedsrettede tilbud. 3 Det skal her understreges, at de tre jobkonsulenter klart har givet udtryk for, at de meget gerne ville have haft et samarbejde omkring Next Job med de tre øvrige værksteder. Der er forskellige grunde, der ligger uden for jobkonsulenternes indflydelse, som har gjort at et samarbejde alligevel ikke er etableret.

9 9 menteret på Ejegodcenteret, Værkstederne ved Rude Skov og Højvangen. 4 På disse værksteder eksisterer tilbudet sideløbende med værkstedernes øvrige tilbud, dvs. det er en mindre gruppe af den samlede medarbejdergruppe, som er tilknyttet projektet. Som projektet ser ud nu er jobkonsulenterne krumtappen i projektet, sådan som det var tænkt i projektbeskrivelsen. Det er jobkonsulenterne, der indleder et afklarings- og uddannelsesforløb med den enkelte medarbejder, sørger for at medarbejderen får adgang til relevante kurser og etablerer praktikpladser. Og i den forbindelse laver aftaler med de pågældende praktikpladssteder om, hvilke opgaver medarbejderen er i stand til at varetage. Endelig er det jobkonsulenten, der etablerer eventuelle skånejob. Formidlingen af Next Job som tilbud, og rekruttering til projektet er primært en opgave som jobkonsulenterne varetager. Formidlingen foregår ad flere veje. På flere værksteder har man afholdt informationsdage for både værkstedspersonalet og medarbejderne. Gennem jobkonsulenternes hyppige tilstedeværelse på værkstederne, kan de i ro og mag fortælle den enkelte medarbejder om tilbudet. Medarbejdere, som har deltaget i projektet, fortæller nu andre medarbejdere om tilbudet og skaber herved interesse for projektet. Der kan være mindre forskelle i hvilken målgruppe de forskellige værksteder retter tilbudet mod (se senere), men overordnet er tilbudet åbent for alle interesserede medarbejdere. Et typisk forløb begynder ved, at en medarbejder giver udtryk for ønske om at deltage i projektet. Nu indledes et kvalificerings- og uddannelsesforløb, hvor medarbejderen typisk deltager i forskellige kurser, som regel i AMU regi. Disse kurser kan have forskellige karakterer, men kan også være mere målrettede, især hvis medarbejderen er meget bevidst om, hvad han eller hun gerne vil arbejde med fremover. 5 Medarbejderen kan, efter endt kursusforløb, ønske at komme tilbage på værkstedet, på et nyt kursus eller videre i praktik. Hvis ønsket er praktik, etableres en praktikplads, og en bestemt kontaktperson 6 på praktikstedet. Der trænes med møde- og bustider og andre praktiske forudsætninger for at kunne varetage praktikken. Det er almindeligt, at medarbejderen supplerer praktiktimerne med timer på det værksted han eller hun kommer fra, sådan at medarbejderen typisk er to dage i praktik og to dage på værkstedet per uge. Men medarbejderen kan også komme i praktik på fuldtid. Det er almindeligt, at medarbejdere kommer på et nyt kursus under praktikforløbet, fx for at lære eller træne nye færdigheder i tilknytning til praktikken. Efter praktikken kan der ske to ting. Enten fortsætter medarbejderen på praktikstedet i et skånejob eller vender tilbage til værkstedet. Endelig kan medarbejdere påbegynde et nyt kursusforløb eller en ny praktik. 4 Værkstedsgården har, som nævnt ovenfor et lignende tilbud, men det ligger uden for Next Job projektets regi. 5 Se senere hvilke type kurser der typisk frekventeres. 6 En kontaktperson har særligt ansvar for medarbejderens trivsel på praktikpladsen/arbejdspladsen, og medarbejderen kan få råd og vejledning af kontaktpersonen ved akut opståede vanskelige situationer på arbejdspladsen.

10 10 Under forløbet taler medarbejderen og jobkonsulenten løbende sammen og herigennem afdækkes medarbejderens evner og ønsker. Ved at prøve forskellige muligheder bliver det tydeligt for jobkonsulenten og medarbejderen selv, hvilke særlige behov medarbejderen har, og hvilke begrænsninger medarbejderen løber ind i forhold til de arbejdsopgaver han eller hun kan varetage. Herudover har medarbejderne mulighed for at gennemgå en PAS-test, som har til hensigt at afklare medarbejdernes potentialer og forudsætninger for læring. Således arbejdes der målrettet med en afdækning og afklaring i forhold til hver enkelt medarbejder. Fordi medarbejderne, der deltager i projektet rekrutteres fra værksteder og ofte fortsat kommer på værksteder under kurser og praktik og fordi det er projektets målsætning, at værksteder skal være et støttende bagland i medarbejdernes udviklingsproces, er samarbejdet mellem jobkonsulenter og værkstederne et centralt tema. Samarbejdets betydning er vidtrækkende, idet både værksted og jobkonsulent har stor betydning, både i forhold til den praktiske tilrettelæggelse og udførelse af den enkelte medarbejders uddannelses- og kvalificeringsforløb, samt i forhold til den støtte og opbakning, som medarbejderen har brug for.

11 11 2. Rapportens indhold Denne rapport er udarbejdet som en statusbeskrivelse af udvalgte temaer i projekt Next Job og sigtet med rapporten er at tegne et billede af væsentlige spørgsmål og problemstillinger, som er opstået i forbindelse med projektet. Rapporten er blevet til på baggrund af en evaluering der inkluderer en række empiriske undersøgelser i form af interview og analyser af forskelligt skriftligt materiale fra de involverede parter. Valget af temaer er foretaget i forhold til projektets overordnede målsætninger, men også ud fra hvilke temaer de deltagende informanter har bragt i spil. Rapporten beskæftiger sig således kun med enkelte udvalgte temaer, trods det at projektet åbner op for en række interessante problemstillinger. Fx indgår der i evalueringen ikke undersøgelser eller analyser med et arbejdsmarkeds perspektiv, hvilket betyder at arbejdsmarkedets oplevelser og vurderinger af projektet ikke er indeholdt i evalueringen. 2.1 Evalueringens sigte Evalueringen er gennemført i henhold til en opgaveaftale mellem Frederiksborg Amt og Teori og Metodecenteret under Frederiksborg Amt. Evalueringen er påbegyndt i foråret 2002 og herværende rapport er afsluttet oktober Ved evalueringens begyndelse blev det aftalt, at den skulle etablere en form for statusbillede, som umiddelbart kunne anvendes i praksis. Hensigten er at evalueringsprocessen kan igangsætte refleksion hos de medarbejdere, personaler og ledelse, som i mere eller mindre grad har deltaget i projektet. Evalueringen har på intet tidspunkt sigtet på at rumme alle aspekter ved projektet, men snarere at kunne udpege centrale tematikker, som er set i projektforløbet. 2.2 Evalueringens overordnede spørgsmål og analysefelter Evalueringen tager afsæt i fire overordnede spørgsmål. Først medarbejdernes og personalernes oplevelse af projektet og hernæst udvalgte spørgsmål om projektets metode, herunder muligheder og begrænsninger i projektkonceptet. Herefter stilles der spørgsmål til henholdsvis jobkonsulenternes og værkstedernes rolle og funktion i projektet, og endelig spørges der ind til hvorvidt projektet har afstedkommet en kulturforandring på de beskyttede værksteder. Spørgsmålene søges besvaret gennem forskellige analyser: Medarbejderes og personalers oplevelse af projektet - Hvad mener medarbejderne og personalerne om projektet? - Positive og negative aspekter? - Er der justeringer der skal foretages? - Hvordan skal projektet se ud i fremtiden?

12 12 Hvordan virker projektets metode? - Virker kurser og praktikforløb reelt afklarende? - Bliver medarbejderne bevidste om egne uddannelses- og kvalificeringsønsker og behov, muligheder og begrænsninger? - Hvordan ser medarbejdernes uddannelses- og kvalificeringsforløb typisk ud? (kvantitativ registreringsundersøgelse) - Medarbejdernes kvalitative oplevelse af kurser og praktikker? - Styrker deltagelse i projektet, herunder kurser og praktikker, reelt den enkelte medarbejders mulighed for en plads på det almindelige arbejdsmarked? Jobkonsulenternes og værkstedernes rolle og funktion i projektet - Hvilke opgaver og funktioner varetager jobkonsulenten? - Hvilke opgaver og funktioner varetager værkstedet? - Hvilken betydning har samarbejdet mellem værkstederne og jobkonsulenterne? Har det forandret kulturen på de beskyttede værksteder at have Next Job som supplerende tilbud? - Oplever medarbejdere at der er sket en kulturforandring på værkstederne? - Oplever personalet en kulturforandring på værksteder som følge af projektet? - Er der opstået nye opmærksomheder/fokusområder i det pædagogiske arbejde på værkstederne? I rapporten behandles spørgsmålene ikke kronologisk og separat. Spørgsmålene repræsenterer overordnede opmærksomheder og analysefelter, som det empiriske materiale holdes op mod. De repræsenterer udgangspunktet for evalueringen. De er det vi kigger efter i materialet. 2.3 Centrale aktører i evalueringen I evalueringen er de udviklingshæmmede medarbejderes oplevelse af at deltage i projektet betonet. Herudover ønsker vi at belyse, hvordan det ansatte personale har oplevet projektet. 7 Der kan således udpeges tre centrale aktørgrupper i evalueringen. Først medarbejdere som har deltaget i projektet, så værkstedspersonale fra alle amtets værksteder og endelig jobkonsulenterne. 7 Sidstnævnte i forhold til alle seks værksteder; således både de værksteder, som har deltaget fuldt ud i projektet og værksteder, som kun har deltaget i nogen grad, eller som er hoppet fra. Dermed forventes det muligt at kunne sige noget om de kulturforandringsprocesser, som er en vigtig del af det samlede projekts målsætning.

13 Metodisk fremgang ved indhentning af empirisk materiale Overordnet tilgang Det er evalueringens overordnede sigte at tage udgangspunkt i et brugerperspektiv. Det er brugerne af Next Job som skal have stemme og det er dermed deres oplevelse af projektet, som skal være fremtrædende. Hensigten er at den viden der fremkommer ved at lytte til brugernes oplevelser kan indgå i en videre udvikling af projektet. Her er den metodiske fremgang inspireret af BIKVA-modellen, som er udviklet af Hanne Katrine Krogstrup (1997). Dog kun som en overordnet inspirationskilde og ikke som en egentlig metodefremgang. Med BIKVA-modellen har Krogstrup søgt at udvikle en evalueringsmodel, hvor de mennesker som projekter retter sig imod, aktivt bliver inddraget. Målet er: bidrage med ny viden om barrierer og muligheder for at øge brugernes tilfredshed og med dette udgangspunkt danne grundlag for organisatorisk læring og forandring. (Krogstrup, 1997:15-16). Med denne rapport er det hensigten, at lade brugerne af projektet komme til orde og derved inspirere politikere, jobkonsulenter og værkstedsmedarbejdere i den videre udvikling og forandring af projektet. Interview Evalueringens problemstilling og analysefelter er søgt uddybet gennem i alt tre fokusgruppeinterview; to interview med medarbejderrepræsentanter fra de tre værksteder, som har etableret tilbudet om Next Job og et interview med personalerepræsentanter fra fem værksteder og samtlige jobkonsulenter. Fokusgruppeinterview er et gruppeinterview der tager udgangspunkt i bestemte fokuserede temaer. Således er interviewet semistruktureret, dvs. det er let styret og tager udgangspunkt i en interviewguide der udpeger bestemte og afgrænsede fokusområder (Launsø & Rieper, 1995). På baggrund af interviewguiden diskuterer gruppen nu indbyrdes de udvalgte fokusområder. Interviewerens rolle er i den forbindelse ikke at styre diskussionen, men at facilitere, opmuntre og stimulere udsagn og interaktion i gruppen. Formålet med fokusgruppeinterviewet er netop, at interaktionen i gruppen stimulerer til ægte og nuancerede udsagn, og samtidig virker som en kontrol på ekstreme og usande oplysninger (Launsø & Rieper, 1995). Fordelen ved netop at anvende gruppeinterview er, fremhæver Krogstrup, at især informationsniveauet højnes. Dels fordi deltagerne kan bidrage med forskellige nuancer og oplevelser omkring den samme problematik, og dels fordi gruppeinterviewet virker tryghedsskabende. Gruppeinterviewet er særligt anvendeligt i socialsektoren, fordi brugerne her ofte svarer som de tror,

14 14 at det forventes af dem. Ved et gruppeinterview har intervieweren mulighed for at trække sig lidt tilbage og de informationer som fremkommer, udvikles ofte i diskussion mellem deltagerne (Krogstrup, 1997). For udviklingshæmmede kan det virke særligt trygt at sidde i en gruppe, hvor de kender hinanden, og udsagn fra de øvrige deltagere virker befordrende på fortællelysten hos den enkelte. Skriftligt materiale Ud over at have deltaget i ovennævnte fokusgruppeinterview, er jobkonsulenternes erfaringer fra projektforløbet indhentet i et skriftligt materiale. Den overordnede hensigt med registreringsundersøgelsen har været at systematisere data på deltagerne i projektet, med henblik på at kunne sige noget om, hvilke tilbud af projektet deltagerne primært benytter, og videre hvor deltagerne ender efter afsluttet projektforløb. Jobkonsulenternes beskrivelser er brugt som baggrundsmateriale til forståelse af projektets udførelse, baggrund og foreløbige erfaringer. 8 Endelig er der foretaget en registrering af, hvem der har deltaget og på hvilken måde den enkelte medarbejder har deltaget. Herudover indgår registreringsskemaer der ligeledes er blevet til i samarbejde mellem jobkonsulenterne og Teori og Metodecentret. 9 Registreringsskemaerne bygger på eksisterende data, dvs. opgørelser over samtlige deltagere i projektet, som de tre jobkonsulenter efterfølgende har kodet ind i den samme skabelon for registrering. At vi har valgt at lade undersøgelsen omfatte alle deltagere skal ses i lyset af ønsket om at skærpe undersøgelsens reliabilitet. Således er grundlaget for at sige noget om deltagernes brug af projektets forskellige tilbud relativt reliabelt, idet alle deltagerne her er registreret. Valget af parametre til undersøgelsen er foretaget med henblik på at holde undersøgelsen enkel og kun inddrage de mest centrale informationer. 2.5 Analyse af det empiriske materiale Analyse af det kvantitative materiale Analysen af den foreliggende dokumentation bygger på enkle talgenereringer, sammenfatninger og sammenligninger. Vi har undladt at foretage en egentlig statistisk analyse med de forholdsvis små tal registreringsundersøgelsen repræsenterer. Fordi denne del af analysen bygger på enkle opgørelser og sammenligninger, skal der tages forbehold for konklusionerne. Disse er ikke sat ind i bredere sammenhænge og kan derfor komme til at fremstå forsimplede. Analyse af det kvalitative materiale Analysen tager kraftigt afsæt i interviewmaterialet, og jobkonsulenternes beskrivelser og registreringen af de deltagende medarbejdere i projektet. Tilgangen til analysen har været kritisk konstruktiv i den forstand, at analysen koncentrerer sig om at kunne udsige noget om, hvorvidt 8 Jobkonsulenternes beskrivelser er vedlagt rapporten som bilag (bilag nr.1). 9 (Se evt. bilag nr.2).

15 15 og hvordan projektet har indfriet sin overordnede målsætning, samt noget om brugernes tilfredshed med projektet. I den forbindelse er der sat fokus på, hvordan de forskellige elementer af projektet har vist positive effekter og hvordan forskellige elementer kan styrkes fremover. 10 Interviewene er lyttet igennem flere gange og udsagnene er kategoriseret efter overskrifter der beskriver meningsindholdet af udsagnet. Der skal tages forbehold overfor validiteten af udsagnene, idet forholdsvis få udsagn skal repræsenterer den samlede medarbejder- og personalegruppe, og de udsagn informanterne fremsætter, er fortolket. 10 I analysen anvendes almindelige kvalitative analysemetoder, men i særdeleshed den meningskondenserende metode, som den er beskrevet af Steinar Kvale (1999).

16 Del II: Kvantitative data 16

17 17 3. Registreringsundersøgelse I det følgende fremlægges og behandles der kvantitative data, nemlig registreringsskemaerne. Registreringsskemaerne er udfyldt af de tre værksteder, som har deltaget fuldt ud i projektet. Jobkonsulenterne har alle arbejdet med de samme registreringsskemaer med henblik på systematisering og videre brug (se bilag). Nedenfor skal der først skabes et overblik over, hvor mange der har benyttet sig af Next Job, deres køn og alder. Dette med henblik på og kunne sige noget grundlæggende om projektets søgning og målgruppe. Herefter behandles spørgsmål om hvilke typer af kurser der er blevet udbudt, og hvor stor søgningen har været til disse kurser. Det giver et overblik over, hvilke kurser der er populære, og en oversigt over hvilke områder af arbejdsmarkedet projektet retter sig mod. Endvidere behandles praktiksøgningen, og det skal klarlægges og diskuteres hvordan fordelingen mellem kurser og praktik viser sig i projektet. Endelig gives en status over medarbejdere, som har været tilknyttet Next Job. Trods bestræbelser på at gøre registreringerne enkle har det vist sig ganske vanskeligt systematisk at kortlægge projektdeltagernes anvendelse af projektets forskellige elementer (kurser, praktik osv.) Dette skal ses i lyset af forskellige forhold. For det første eksisterede Next Job som pilotprojekt på flere værksteder inden det blev gjort permanent, hvorfor nogle tal repræsenterer deltagere fra tiden både før og efter projektet blev gjort permanent, mens andre tal kun dækker tiden efter. Det har været vanskeligt at opgøre kursussøgningen, idet mange kurser er overlappende. Endelig har de forskellige værksteder i nogen grad håndteret de oplysninger, der er kommet med i registreringsskemaerne forskelligt. Disse forhold betyder, at tallene må tages med forbehold. 3.1 Deltagerantal, køn og alder På tidspunktet for registreringerne 11 har i alt 93 medarbejdere været tilknyttet Next Job. Heraf var 41 kvinder og 52 mænd, hvilket betyder en nogenlunde ligelig kønsfordeling. Der er dog en lille overvægt af mænd på alle tre værksteder. Der er endvidere nogen forskel på, hvor mange medarbejdere de forskellige værksteder er repræsenteret med: 11 Juli 2002.

18 18 Værksteder - antal deltagere Værksteder A B C Antal deltagere 20 deltagere 27 deltagere 46 deltagere Deltagernes aldersfordeling År Antal 18 år år år år år 7 Fordelingen viser, at der er en koncentration af medarbejdere i alderen år, idet godt to tredjedele er i denne aldersgruppe. Det ser således ud til, at Next Job henvender sig til den yngre del af medarbejdergruppen på de beskyttede værksteder, hvilket også svarer til hensigten i projektbeskrivelsen. 3.2 Kurser De følgende tal fortæller noget om kursussøgningen på de forskellige værksteder. 12 Værksted A: 35 kurser fordelt på 20 medarbejdere, hvilket i gennemsnit er 1,75 kursus per person. Værksted B: 62 kurser fordelt på 27 medarbejder, hvilket i gennemsnit er 2,30 kursus per person. Værksted C: 106 kurser fordelt på 46 medarbejdere, hvilket i gennemsnit er 2,30 kursus per person. Endvidere fremgår det af materialet, at stort set alle medarbejdere har deltaget på mindst et 12 Antallet af kurser er herefter regnet som gennemsnit per medarbejder, som har deltaget i Next Job.

19 19 kursus, mens nogle har deltaget i op til fem forskellige kurser. Typer af kurser Det følgende er en opgørelse af, hvilke typer af kurser der tilbydes brugerne på Next Job, og endvidere hvor stor søgningen er til de enkelte kurser. Vær opmærksom på at tallene skal tages med det forbehold, at nogle af kurserne kan være overlappende, eller to kursusbetegnelser kan repræsentere den samme kursustype overlappende. 13 Primært kan man ud af det følgende se en overordnet beskrivelse af, hvordan søgningen til de enkelte kurser fordeler sig. Kursus oversigt AMU IKA Bløde værdier AMU EDB AMU & EDB... 7 AMU grundkursus i EDB... 6 AMU udvidet EDB... 9 EDB Helsingør... 6 EDB... 3 IKA køkken/rengøring... 5 AMU køkken/rengøring Hygiejne forsøgskursus... 3 Ordinær Hamlet hygiejnekursus... 3 AMU - basis for væksthusgartnere... 7 AMU - basis for gartnere... 2 AMU - grøn linie... 7 AMU - gartner/pedel... 6 AMU pædagogmedhjælper... 8 IKA pædagog... 1 Kano/Kajak... 9 Next Job-sport-friluft... 3 Knallertkørekort... 4 Førstehjælp... 3 Truck ordinært... 1 Damprenserkursus... 1 AMU motorsavscertifikat Fx kan man først have været 2 uger på AMU IKA, og i direkte forlængelse heraf 1 uge på IKA pædagogmedhjælper. Her er kurset i virkeligheden et tre ugers kursus, men der er to moduler i kurset og de er opgjort hver for sig.

20 20 Som det ses, er der størst søgning til AMU IKA kurser, som her er sat sammen med kurset: Bløde værdier. 14 Langt de fleste medarbejdere har deltaget i et af disse kurser. Herefter er EDB, Køkken/rengøring og Gartneri populære kurser. Søgningen til kurserne kan fortælle os noget om, hvilke dele af arbejdsmarkedet projekt Next Job retter sig mod, samt hvilke forestillinger jobkonsulenter og medarbejdere har om de typer af skånejob, som medarbejderne på sigt skal ud i. 3.3 Praktikker A: 27 praktikker fordelt på 20 medarbejdere, hvilket i gennemsnit er 1,35 praktik per person B: 24 praktikker fordelt på 27 medarbejdere, hvilket i gennemsnit er 0,90 praktik per person C: 21 praktikker fordelt på 46 medarbejdere, hvilket i gennemsnit er 0,46 praktik per person Af tallene fremgår det, at der er en betragtelig forskel på, hvor stor praktiksøgningen er på de forskellige værksteder. Samtidig fremgår det af materialet, at der er ganske mange fra alle tre værksteder som slet ikke kommer i praktik: A: 5 medarbejdere ud af 20 har ikke været i praktik B: 14 medarbejdere ud af 27 har ikke været i praktik C: 36 medarbejdere ud af 46 har ikke været i praktik Tallene viser således, at der er flere medarbejdere som kommer ud i mere end en praktik, mens en stor gruppe medarbejdere slet ikke kommer i praktik. 3.4 Analyse og perspektivering af tallene for kurser og praktikker Registreringsskemaerne viser, at der er klart flere medarbejdere der kommer på kurser end medarbejdere, der kommer i praktik. Dette forhold kan forklares ud fra fem forskellige forhold. De første to faktorer er medarbejdernes ønsker og medarbejdernes evner. Har medarbejderne lyst til at komme i praktik? - Og har medarbejderne de fornødne evner til at komme i praktik? I lyset heraf kan fordelingen mellem kurser og praktikker ses som en naturlig konsekvens af, at Next Job som forløb er bygget op i forskellige trin. Først kurser, siden praktik og eventuelt til slut et skånejob. Når flest medarbejdere således kun deltager i den første del af projektet, nemlig kursusdelen, kan det være et udtryk for, at det er det de enten magter eller ønsker. Den tredje faktor er medarbejdernes kvalifikationer. Medarbejderne har brug for at tilegne sig 14 IKA er en forkortelse af Individuel Kompetence Afklaring, mens Bløde værdier er et kursus i kommunikation og personlig fremtræden.

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser Kvalitetsmodel for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Projektgruppe Uddannelse Faaborg Midtfyn Kommune 1 Indhold Kriterier for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Læs mere

Udviklingsarbejde for udskolingselever med særlige behov

Udviklingsarbejde for udskolingselever med særlige behov Byplanvejens skole, april 2012 Ud af skolen og hva så? Udviklingsarbejde for udskolingselever med særlige behov Intro Byplanvejensskole har de seneste 6 år haft succes med at forbedre udskolingsaktiviteter

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Evaluering af projekt Nextjob i Københavns Amt

Evaluering af projekt Nextjob i Københavns Amt Birgit Elvang, Sigrid Hansen, Mai-Britt Herslund og Bo Ertmann Evaluering af projekt Nextjob i Københavns Amt Teori og Metodecentret Birgit Elvang, Sigrid Hansen, Mai-Britt Herslund og Bo Ertmann Evaluering

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune Information til leder Forord Ledelsesevaluering er dit redskab til at udvikle din ledelse. Det er et redskab, der skal give dig et overblik over, hvordan medarbejdere,

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om:

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om: Baggrund Medborgerskab handler om, at den enkelte borger har mulighed for at bruge de rettigheder, som den pågældende har i henhold til lovgivningen og samfundets tilbud. Desuden handler det om, at den

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Ledernes Hovedorganisation August 2003 Indledning Ledernes Hovedorganisation har nu for fjerde gang gennemført en undersøgelse af ledernes deltagelse i

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Opholdsstedets navn Dato Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Opholdsstedets navn Dato Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Storskoven Dato 27-02-2012 Journalnummer 16.03.26-K09-61-07 Udarbejdet af Birgit Hindse og Kirsten Nørgaard Dato for

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse http://www.radikale.dk Det Radikale Venstre 25. februar 4 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.radikale.dk. Der

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling Afrapportering i fb. med bevilling af udviklingsmidler fra Dansk Folkeoplysnings Samråd (UVM) Aalborg d. 5. december 2005 Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling FO-Aalborg FO-AALBORG,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Virksomhedsforlagt undervisning samt vejledning i praktikforløb. i henhold til Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Virksomhedsforlagt undervisning samt vejledning i praktikforløb. i henhold til Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Denne folder henvender sig primært til uddannelsesvejledere og uddannelses institutioner Virksomhedsforlagt undervisning samt vejledning i praktikforløb i henhold til Lov om ungdomsuddannelse for unge

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse

Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse Af ph.d. Ole Henrik Hansen, Aarhus Universitet Resumé Undersøgelsens mål var at besvare følgende spørgsmål: Spørgsmålet er om ikke dagplejen, med en enkelt

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Motivator Projektperiode : 5.5.2008-12.9.2008 Sommerferie følger praktikstedets

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD:

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: Præsentation af Opfølgningsværktøjet s. 1 Hvorfor er der brug for et Opfølgningsværktøj? s. 1 Hvordan kan Opfølgningsværktøjet bruges? s. 2 Hvordan bliver samtalen så

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Totalrapport_Ligestilling Roskilde Kommune 2015

Totalrapport_Ligestilling Roskilde Kommune 2015 Totalrapport_Ligestilling Roskilde Kommune 2015 Hvilken funktion har du? Hvilken afdeling kommer du fra? Handlinger på personaleområdet: 1. Har I målsætninger eller måltal for ligestilling af mænd og kvinder

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Se hjemmeside. Se hjemmeside. Se hjemmeside

PRAKTIKBESKRIVELSE. Se hjemmeside. Se hjemmeside. Se hjemmeside PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier:

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier: Den 19. januar 2015 Elevcoaching Elevcoaching er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN?

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? - EN INDSIGT I LØNTILSKUD, JOBROTATION OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013 Det var en god måde at komme ud og få skabt et netværk. Ligeledes blev jeg anerkendt og

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE VÆRD AT VIDE OM ADHD OG ARBEJDE Med ADHD på arbejde Mange unge og voksne med ADHD har svært ved at leve op til de krav og forventninger, der

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Analyse af økonomisk gældsrådgivning.

Analyse af økonomisk gældsrådgivning. Analyse af økonomisk gældsrådgivning. Disposition/Forudsætninger Analysen er opbygget således, at man først får nogle overordene fakta omkring alder og antal møder, der har været i den økonomiske rådgivning.

Læs mere

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job!

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Ved jobrotation forstås en aftale mellem en eller flere lønmodtagere og en arbejdsgiver om deltagelse i uddannelse, hvor lønmodtagerne

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur 23. januar 2013 1. Indledning Nordfyns Kommune ved kommunaldirektør Morten V. Pedersen har rettet henvendelse KL s Konsulentvirksomhed (KLK)

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET]

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] 2013 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen [DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] Visionen, Vi designer livet, integreres i alle politikker, indsatser og praksisser i Kolding Kommune. Den har

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU Carla Tønder Jessing og Ulla Nistrup Oplæg på Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området: Praksisbaseret viden og vidensbaseret praksis Den 6.-7. december

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Anvendelse af antropologiske metode og analyse til undersøgelse af frafald og fastholdelse

Anvendelse af antropologiske metode og analyse til undersøgelse af frafald og fastholdelse Anvendelse af antropologiske metode og analyse til undersøgelse af frafald og fastholdelse Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium marts 2015 2 Introduktion til antropologisk frafalds- og fastholdelsesundersøgelser

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Info til franchise -tager hos

Info til franchise -tager hos Info til franchise -tager hos Arbejde til unge med udviklingshæmning og andre med kognitive vanskeligheder hos rbejde til unge ed ud - iklings - æmning hos cdonald s Den udviklingshæmmede og andre med

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Trivselstermometeret

Trivselstermometeret Job og Trivsel - vi hjælper mennesker med mennesker 1 Trivselstermometeret Trivselstermometeret er en metode til at kortlægge, måle og udvikle trivslen på arbejdspladsen. Men Trivselstermometeret kan mere

Læs mere

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation J.nr.: 7508271 HAR/LLI Vejledning til ansøgning om prækvalifikation for Bygningsstyrelsens opførelse af Niels Bohr Bygningen, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2013/S 249-434278, nr. 2014/S 014-019871 og nr.

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

Frivillighed på de statsanerkendte museer

Frivillighed på de statsanerkendte museer Frivillighed på de statsanerkendte museer Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED... 3 1.1 OM UNDERSØGELSEN... 4 1.2 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 5 2 ANTAL AF FRIVILLIGE PÅ DANSKE MUSEER, OG

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA

Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA Nyt AMU- med brugeren i centrum 2003 - Totalt skift i uddannelsestænkningen fra at tænke i enkeltuddannelser til at tænke i kompetencer på arbejdsmarked. 1.

Læs mere