Evaluering af projekt Next Job

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af projekt Next Job"

Transkript

1 Evaluering af projekt Next Job 2002 TMC Vicki Sieling Bo Ertmann

2 2 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Del I: Præsentation af Rapporten Præsentation Projektets overordnede målsætninger Projektet i praksis Rapportens indhold Evalueringens sigte Evalueringens overordnede spørgsmål og analysefelter Centrale aktører i evalueringen Metodisk fremgang ved indhentning af empirisk materiale Analyse af det empiriske materiale Del II: Kvantitative data Registreringsundersøgelse Deltagerantal, køn og alder Kurser Praktikker Analyse og perspektivering af tallene for kurser og praktikker Nuværende Status Analyse og perspektivering af tallene for nuværende status Sammenfatning af de kvantitative data Del III: Medarbejderinterview Præsentation af medarbejderinterview Præsentation af to kategorier Medarbejdernes generelt oplevelse af projektet Anderledes og udfordrende Betydning af afinstitutionalisering Ansvar og krav Hygiejne... 30

3 3 6. Projektets metode kurser og praktikker Oplevelser af AMU-kurserne Kursusbeviser Modtagelsen på arbejdsmarkedet Vanskeligheder på arbejdsmarkedet Særlige hensyn på arbejdspladsen Projektet som afklarende Jobkonsulenternes og værkstedernes rolle og funktion Jobkonsulenternes rolle og funktion Værkstedets rolle og funktion Værkstedet som social base Sammenfatning af interview med medarbejderne Del IV: Personalerne om interviewene Interview med værkstedspersonaler og jobkonsulenter Kulturforandringsprocesser Udvikling af tale og tanke Kulturforandringen set som en samfundsmæssig konsekvens Kulturforandring i hverdagen på værkstedet Projektets betydning for medarbejdere som bliver tilbage på værkstederne Ekstraarbejde til personalet Kulturforandringen fordrer nye indtjeningskrav Jobkonsulenters og værksteders rolle og funktion Værkstedernes rolle som social base og sikkerhedsnet Jobkonsulenterne som en sikring af opfølgning og efterværn Samarbejdet mellem værksted og jobkonsulenter Samarbejdet mellem de seks værksteder Betydningen af projektet som en integreret del af værkstederne En jobkonsulent til hvert værksted? Projektets målgruppe Social status Det kommer an på målsætningen Sammenfatning af interview med personale... 62

4 4 Del V: Perspektiver i evalueringen Perspektiver Kulturforandringsprocesser gennem projektarbejde Projektets integration på værkstederne Overvejelser over hvordan projektet kan svare på samfundsmæssige fordringer Det ualmindeliges integration i det almindelige eller visa versa Spørgsmål som fremtiden byder Resumé af evalueringsrapport om Next Job Referencer Følgegruppe for evalueringen Bilag:... 74

5 5 Forord Med dette skal Teori og Metodecentret afrapportere evalueringen af Next Job. Evalueringen er blevet til efter anmodning fra Social- og Psykiatriforvaltningen i Frederiksborg Amt. Evalueringen har været fulgt af en følgegruppe bestående af: Marianne Engberg (repræsentant for Frederiksborg Amt) Ole Mattesen (jobkonsulent Ejegodcenteret) Lone Petersen (jobkonsulent Rude Skov) Annette Nielsen (jobkonsulent Højvangen) Børge Weiss (forstander Højvangen) Erik Schlichting (forstander Ejegodcenteret) Gorm Thorsen (forstander Rude Skov) Vicki Sieling (Teori og Metodecentret ) Bo Ertmann (Teori og Metodecentret) Evalueringen er gennemført af cand.psych. Vicki Sieling, Teori og Metodecentret, under ledelse af forskningsleder, cand.psych. Bo Ertmann, Teori og Metodecentret. I forbindelse med evalueringen er der gennemført fokusgruppeinterview med både medarbejdere som har deltaget i projektet, værkstedspersonale og jobkonsulenterne. Efter interviewrunden har der været afholdt møde med medarbejderne, hvor interviewudskriftet er gennemgået og godkendt. Også personaler og jobkonsulenter har tilsvarende haft mulighed for at godkende de passager fra interview, som indgår i rapporten. Alle involverede har på engageret vis bidraget til evalueringens gennemførelse. Medarbejderne, der har medvirket i evalueringen, har været åbne, engagerede og informative. At vi har fået mulighed for at trække direkte på nogle af de medarbejdere, der er direkte brugere af ordningen, har bidraget væsentligt til evalueringen og styrket dens brugerperspektiv. De har givet os et grundigt indblik i centrale temaer og de betydninger der eksisterer for dem, som brugere af ordningen. Både i forhold til beskæftigelsesprojekter som Next Job men også i forhold til indholdet og tilrettelæggelsen af hverdagen på et beskyttet værksted. Teori og Metodecentret skal hermed takke alle som har bidraget konstruktivt til evalueringen af Next Job ordningen. Hillerød, 21. november 2002 Bo Ertmann Forskningsleder

6 Del 1: Præsentation af rapporten 6

7 7 1. Præsentation Projekt Next Job er et arbejdsmarkedsrettet projekt som skal give udviklingshæmmede medborgere reel mulighed for at kunne tage arbejde på det almindelige arbejdsmarked. Projektet retter sig i første omgang mod udviklingshæmmede medarbejdere på beskyttede værksteder. (Udviklingshæmmede herefter: medarbejdere 1 ). Projektet sigter på at udvikle et tilbud der dels rummer en afklaring af den enkelte medarbejders muligheder for uddannelse og arbejde, dels forberedende kurser som gør medarbejderen i stand til at indgå i forskellige funktioner på almindelige arbejdspladser og endelig etablering af medarbejderen i forskellige former for praktikker, skånejob og flexjob på det almindelige arbejdsmarked. Projektet er blevet til i et samarbejde mellem Landsforeningen LEV, Københavns Amt, Vestsjællands Amt og Frederiksborg Amt. Denne evaluering omfatter kun Frederiksborg Amt. Frederiksborg Amts seks beskyttede værksteder har alle været tilknyttet projektet. De seks værksteder har imidlertid deltaget på forskellig vis i projektet; nogle i alle projektets dele, altså fuldt deltagende, og andre i væsentligt mindre omfang. Således har tre værkstedet deltaget i projektplanlægningen og opstartsfasen, men herefter ikke deltaget i det videre forløb. Denne evaluering beskæftiger sig primært med erfaringer indhentet fra de tre fuldt deltagende værksteder, og inddrager i mindre omfang synspunkter fra de værksteder, som kun har deltaget i opstartsfasen. 1.1 Projektets overordnede målsætninger I Frederiksborg Amt har man med projektet ønsket at udvikle en indsats der sætter den enkelte medarbejders personlige udvikling, uddannelse og jobmuligheder i centrum. Man har villet give udviklingshæmmede bedre mulighed for at udvikle kompetencer der matcher arbejdsmarkedets krav og samtidig ønsket at skabe flere og nye jobmuligheder for udviklingshæmmede. Således har værkstederne i forbindelse med projektet fået nye arbejdsopgaver, nemlig at afklare udviklingshæmmedes erhvervsønsker og muligheder, samt at åbne vejen ind på arbejdsmarkedet for udviklingshæmmede. I Frederiksborg Amt har man endvidere haft som overordnet målsætning, at projektet skulle indebære en kvalificering af tilbuddene på de beskyttede værksteder og i den forbindelse en kulturforandring. 1 I praksis har man på de beskyttede værksteder, valgt at kalde de udviklingshæmmede: medarbejdere, mens de ansatte kaldes: personaler. Således også i herværende tekst.

8 8 Indkredsning af begrebet kulturforandring Ved kulturforandring forstås primært udvikling og forandring i de ansatte personalers forståelse af de udviklingshæmmede medarbejdere og deraf følgende forandring i praksis på de beskyttede værksteder. Den forståelse man ønsker udviklet, repræsenterer et syn på medarbejderne, som sætter den enkeltes udviklingsmuligheder, ønsker og behov i centrum. Med projektet ønsker man således, at praksis omkring medarbejderne i højere grad tager afsæt i den enkeltes udviklingsmuligheder, herunder mulighed for uddannelse og kvalificering; hvilke potentialer har den enkelte - hvordan kan den enkelte medarbejder udvikle sig og hvordan støtter man bedst denne udvikling? Samtidig har man ønsket at påvirke arbejdsmarkedet. Ved at skabe nye og flere job, vil man understøtte et mere rummeligt arbejdsmarked. Man vil gøre op med forestillinger om, hvad udviklingshæmmede kan og ikke kan, på en måde hvor udviklingshæmmede i højere grad betragtes som en ressource. Således ønsker man også på et overordnet plan at bidrage til kulturforandring på det almindelige arbejdsmarked. Ønsket er at skabe reelle tilbud - rigtigt arbejde og uddannelse - for medarbejderne på beskyttede værksteder. Samlet kan man sige, at man med projektet har ønsket at medvirke til et paradigmeskift dels på de beskyttede værksteder, og dels på det almindelige arbejdsmarked. På de beskyttede værksteder skal indsatsen ikke bare handle om at holde medarbejderne beskæftiget; men i højere grad om at beskæftige medarbejderne med meningsfulde aktiviteter; aktiviteter der bringer medarbejdernes individuelle perspektiv og personlige/faglige udvikling i spil. Dette vil man gøre ved at give medarbejderne adgang til reel uddannelse og kompetenceudvikling og dermed mulighed for adgang til arbejdsmarkedet i skånejob. 1.2 Projektet i praksis Projektet har eksisteret som permanent tilbud på tre af amtets beskyttede værksteder siden august Et fjerde værksted har etableret et lignende tilbud uden for Next Jobs regi, 2 mens to værksteder i praksis ikke har tilbudet. Dette skal ses i lyset af, at man under planlægningen af projektet havde en forventning om, at hvert værksted skulle have en jobkonsulent tilknyttet. Det blev imidlertid besluttet kun at bevilge tre jobkonsulentstillinger, der skulle dække alle seks værksteder. I praksis er dette ikke lykkedes. 3 Derfor er Next Job som tilbud kun imple- 2 Ved at ansætte en uddannelseskonsulent inden for egen økonomisk ramme (de tre øvrige jobkonsulenter er bevillinger fra Amtet), har det været muligt for Værkstedsgården at etablere sit eget uddannelses- og arbejdsmarkedsrettede tilbud. 3 Det skal her understreges, at de tre jobkonsulenter klart har givet udtryk for, at de meget gerne ville have haft et samarbejde omkring Next Job med de tre øvrige værksteder. Der er forskellige grunde, der ligger uden for jobkonsulenternes indflydelse, som har gjort at et samarbejde alligevel ikke er etableret.

9 9 menteret på Ejegodcenteret, Værkstederne ved Rude Skov og Højvangen. 4 På disse værksteder eksisterer tilbudet sideløbende med værkstedernes øvrige tilbud, dvs. det er en mindre gruppe af den samlede medarbejdergruppe, som er tilknyttet projektet. Som projektet ser ud nu er jobkonsulenterne krumtappen i projektet, sådan som det var tænkt i projektbeskrivelsen. Det er jobkonsulenterne, der indleder et afklarings- og uddannelsesforløb med den enkelte medarbejder, sørger for at medarbejderen får adgang til relevante kurser og etablerer praktikpladser. Og i den forbindelse laver aftaler med de pågældende praktikpladssteder om, hvilke opgaver medarbejderen er i stand til at varetage. Endelig er det jobkonsulenten, der etablerer eventuelle skånejob. Formidlingen af Next Job som tilbud, og rekruttering til projektet er primært en opgave som jobkonsulenterne varetager. Formidlingen foregår ad flere veje. På flere værksteder har man afholdt informationsdage for både værkstedspersonalet og medarbejderne. Gennem jobkonsulenternes hyppige tilstedeværelse på værkstederne, kan de i ro og mag fortælle den enkelte medarbejder om tilbudet. Medarbejdere, som har deltaget i projektet, fortæller nu andre medarbejdere om tilbudet og skaber herved interesse for projektet. Der kan være mindre forskelle i hvilken målgruppe de forskellige værksteder retter tilbudet mod (se senere), men overordnet er tilbudet åbent for alle interesserede medarbejdere. Et typisk forløb begynder ved, at en medarbejder giver udtryk for ønske om at deltage i projektet. Nu indledes et kvalificerings- og uddannelsesforløb, hvor medarbejderen typisk deltager i forskellige kurser, som regel i AMU regi. Disse kurser kan have forskellige karakterer, men kan også være mere målrettede, især hvis medarbejderen er meget bevidst om, hvad han eller hun gerne vil arbejde med fremover. 5 Medarbejderen kan, efter endt kursusforløb, ønske at komme tilbage på værkstedet, på et nyt kursus eller videre i praktik. Hvis ønsket er praktik, etableres en praktikplads, og en bestemt kontaktperson 6 på praktikstedet. Der trænes med møde- og bustider og andre praktiske forudsætninger for at kunne varetage praktikken. Det er almindeligt, at medarbejderen supplerer praktiktimerne med timer på det værksted han eller hun kommer fra, sådan at medarbejderen typisk er to dage i praktik og to dage på værkstedet per uge. Men medarbejderen kan også komme i praktik på fuldtid. Det er almindeligt, at medarbejdere kommer på et nyt kursus under praktikforløbet, fx for at lære eller træne nye færdigheder i tilknytning til praktikken. Efter praktikken kan der ske to ting. Enten fortsætter medarbejderen på praktikstedet i et skånejob eller vender tilbage til værkstedet. Endelig kan medarbejdere påbegynde et nyt kursusforløb eller en ny praktik. 4 Værkstedsgården har, som nævnt ovenfor et lignende tilbud, men det ligger uden for Next Job projektets regi. 5 Se senere hvilke type kurser der typisk frekventeres. 6 En kontaktperson har særligt ansvar for medarbejderens trivsel på praktikpladsen/arbejdspladsen, og medarbejderen kan få råd og vejledning af kontaktpersonen ved akut opståede vanskelige situationer på arbejdspladsen.

10 10 Under forløbet taler medarbejderen og jobkonsulenten løbende sammen og herigennem afdækkes medarbejderens evner og ønsker. Ved at prøve forskellige muligheder bliver det tydeligt for jobkonsulenten og medarbejderen selv, hvilke særlige behov medarbejderen har, og hvilke begrænsninger medarbejderen løber ind i forhold til de arbejdsopgaver han eller hun kan varetage. Herudover har medarbejderne mulighed for at gennemgå en PAS-test, som har til hensigt at afklare medarbejdernes potentialer og forudsætninger for læring. Således arbejdes der målrettet med en afdækning og afklaring i forhold til hver enkelt medarbejder. Fordi medarbejderne, der deltager i projektet rekrutteres fra værksteder og ofte fortsat kommer på værksteder under kurser og praktik og fordi det er projektets målsætning, at værksteder skal være et støttende bagland i medarbejdernes udviklingsproces, er samarbejdet mellem jobkonsulenter og værkstederne et centralt tema. Samarbejdets betydning er vidtrækkende, idet både værksted og jobkonsulent har stor betydning, både i forhold til den praktiske tilrettelæggelse og udførelse af den enkelte medarbejders uddannelses- og kvalificeringsforløb, samt i forhold til den støtte og opbakning, som medarbejderen har brug for.

11 11 2. Rapportens indhold Denne rapport er udarbejdet som en statusbeskrivelse af udvalgte temaer i projekt Next Job og sigtet med rapporten er at tegne et billede af væsentlige spørgsmål og problemstillinger, som er opstået i forbindelse med projektet. Rapporten er blevet til på baggrund af en evaluering der inkluderer en række empiriske undersøgelser i form af interview og analyser af forskelligt skriftligt materiale fra de involverede parter. Valget af temaer er foretaget i forhold til projektets overordnede målsætninger, men også ud fra hvilke temaer de deltagende informanter har bragt i spil. Rapporten beskæftiger sig således kun med enkelte udvalgte temaer, trods det at projektet åbner op for en række interessante problemstillinger. Fx indgår der i evalueringen ikke undersøgelser eller analyser med et arbejdsmarkeds perspektiv, hvilket betyder at arbejdsmarkedets oplevelser og vurderinger af projektet ikke er indeholdt i evalueringen. 2.1 Evalueringens sigte Evalueringen er gennemført i henhold til en opgaveaftale mellem Frederiksborg Amt og Teori og Metodecenteret under Frederiksborg Amt. Evalueringen er påbegyndt i foråret 2002 og herværende rapport er afsluttet oktober Ved evalueringens begyndelse blev det aftalt, at den skulle etablere en form for statusbillede, som umiddelbart kunne anvendes i praksis. Hensigten er at evalueringsprocessen kan igangsætte refleksion hos de medarbejdere, personaler og ledelse, som i mere eller mindre grad har deltaget i projektet. Evalueringen har på intet tidspunkt sigtet på at rumme alle aspekter ved projektet, men snarere at kunne udpege centrale tematikker, som er set i projektforløbet. 2.2 Evalueringens overordnede spørgsmål og analysefelter Evalueringen tager afsæt i fire overordnede spørgsmål. Først medarbejdernes og personalernes oplevelse af projektet og hernæst udvalgte spørgsmål om projektets metode, herunder muligheder og begrænsninger i projektkonceptet. Herefter stilles der spørgsmål til henholdsvis jobkonsulenternes og værkstedernes rolle og funktion i projektet, og endelig spørges der ind til hvorvidt projektet har afstedkommet en kulturforandring på de beskyttede værksteder. Spørgsmålene søges besvaret gennem forskellige analyser: Medarbejderes og personalers oplevelse af projektet - Hvad mener medarbejderne og personalerne om projektet? - Positive og negative aspekter? - Er der justeringer der skal foretages? - Hvordan skal projektet se ud i fremtiden?

12 12 Hvordan virker projektets metode? - Virker kurser og praktikforløb reelt afklarende? - Bliver medarbejderne bevidste om egne uddannelses- og kvalificeringsønsker og behov, muligheder og begrænsninger? - Hvordan ser medarbejdernes uddannelses- og kvalificeringsforløb typisk ud? (kvantitativ registreringsundersøgelse) - Medarbejdernes kvalitative oplevelse af kurser og praktikker? - Styrker deltagelse i projektet, herunder kurser og praktikker, reelt den enkelte medarbejders mulighed for en plads på det almindelige arbejdsmarked? Jobkonsulenternes og værkstedernes rolle og funktion i projektet - Hvilke opgaver og funktioner varetager jobkonsulenten? - Hvilke opgaver og funktioner varetager værkstedet? - Hvilken betydning har samarbejdet mellem værkstederne og jobkonsulenterne? Har det forandret kulturen på de beskyttede værksteder at have Next Job som supplerende tilbud? - Oplever medarbejdere at der er sket en kulturforandring på værkstederne? - Oplever personalet en kulturforandring på værksteder som følge af projektet? - Er der opstået nye opmærksomheder/fokusområder i det pædagogiske arbejde på værkstederne? I rapporten behandles spørgsmålene ikke kronologisk og separat. Spørgsmålene repræsenterer overordnede opmærksomheder og analysefelter, som det empiriske materiale holdes op mod. De repræsenterer udgangspunktet for evalueringen. De er det vi kigger efter i materialet. 2.3 Centrale aktører i evalueringen I evalueringen er de udviklingshæmmede medarbejderes oplevelse af at deltage i projektet betonet. Herudover ønsker vi at belyse, hvordan det ansatte personale har oplevet projektet. 7 Der kan således udpeges tre centrale aktørgrupper i evalueringen. Først medarbejdere som har deltaget i projektet, så værkstedspersonale fra alle amtets værksteder og endelig jobkonsulenterne. 7 Sidstnævnte i forhold til alle seks værksteder; således både de værksteder, som har deltaget fuldt ud i projektet og værksteder, som kun har deltaget i nogen grad, eller som er hoppet fra. Dermed forventes det muligt at kunne sige noget om de kulturforandringsprocesser, som er en vigtig del af det samlede projekts målsætning.

13 Metodisk fremgang ved indhentning af empirisk materiale Overordnet tilgang Det er evalueringens overordnede sigte at tage udgangspunkt i et brugerperspektiv. Det er brugerne af Next Job som skal have stemme og det er dermed deres oplevelse af projektet, som skal være fremtrædende. Hensigten er at den viden der fremkommer ved at lytte til brugernes oplevelser kan indgå i en videre udvikling af projektet. Her er den metodiske fremgang inspireret af BIKVA-modellen, som er udviklet af Hanne Katrine Krogstrup (1997). Dog kun som en overordnet inspirationskilde og ikke som en egentlig metodefremgang. Med BIKVA-modellen har Krogstrup søgt at udvikle en evalueringsmodel, hvor de mennesker som projekter retter sig imod, aktivt bliver inddraget. Målet er: bidrage med ny viden om barrierer og muligheder for at øge brugernes tilfredshed og med dette udgangspunkt danne grundlag for organisatorisk læring og forandring. (Krogstrup, 1997:15-16). Med denne rapport er det hensigten, at lade brugerne af projektet komme til orde og derved inspirere politikere, jobkonsulenter og værkstedsmedarbejdere i den videre udvikling og forandring af projektet. Interview Evalueringens problemstilling og analysefelter er søgt uddybet gennem i alt tre fokusgruppeinterview; to interview med medarbejderrepræsentanter fra de tre værksteder, som har etableret tilbudet om Next Job og et interview med personalerepræsentanter fra fem værksteder og samtlige jobkonsulenter. Fokusgruppeinterview er et gruppeinterview der tager udgangspunkt i bestemte fokuserede temaer. Således er interviewet semistruktureret, dvs. det er let styret og tager udgangspunkt i en interviewguide der udpeger bestemte og afgrænsede fokusområder (Launsø & Rieper, 1995). På baggrund af interviewguiden diskuterer gruppen nu indbyrdes de udvalgte fokusområder. Interviewerens rolle er i den forbindelse ikke at styre diskussionen, men at facilitere, opmuntre og stimulere udsagn og interaktion i gruppen. Formålet med fokusgruppeinterviewet er netop, at interaktionen i gruppen stimulerer til ægte og nuancerede udsagn, og samtidig virker som en kontrol på ekstreme og usande oplysninger (Launsø & Rieper, 1995). Fordelen ved netop at anvende gruppeinterview er, fremhæver Krogstrup, at især informationsniveauet højnes. Dels fordi deltagerne kan bidrage med forskellige nuancer og oplevelser omkring den samme problematik, og dels fordi gruppeinterviewet virker tryghedsskabende. Gruppeinterviewet er særligt anvendeligt i socialsektoren, fordi brugerne her ofte svarer som de tror,

14 14 at det forventes af dem. Ved et gruppeinterview har intervieweren mulighed for at trække sig lidt tilbage og de informationer som fremkommer, udvikles ofte i diskussion mellem deltagerne (Krogstrup, 1997). For udviklingshæmmede kan det virke særligt trygt at sidde i en gruppe, hvor de kender hinanden, og udsagn fra de øvrige deltagere virker befordrende på fortællelysten hos den enkelte. Skriftligt materiale Ud over at have deltaget i ovennævnte fokusgruppeinterview, er jobkonsulenternes erfaringer fra projektforløbet indhentet i et skriftligt materiale. Den overordnede hensigt med registreringsundersøgelsen har været at systematisere data på deltagerne i projektet, med henblik på at kunne sige noget om, hvilke tilbud af projektet deltagerne primært benytter, og videre hvor deltagerne ender efter afsluttet projektforløb. Jobkonsulenternes beskrivelser er brugt som baggrundsmateriale til forståelse af projektets udførelse, baggrund og foreløbige erfaringer. 8 Endelig er der foretaget en registrering af, hvem der har deltaget og på hvilken måde den enkelte medarbejder har deltaget. Herudover indgår registreringsskemaer der ligeledes er blevet til i samarbejde mellem jobkonsulenterne og Teori og Metodecentret. 9 Registreringsskemaerne bygger på eksisterende data, dvs. opgørelser over samtlige deltagere i projektet, som de tre jobkonsulenter efterfølgende har kodet ind i den samme skabelon for registrering. At vi har valgt at lade undersøgelsen omfatte alle deltagere skal ses i lyset af ønsket om at skærpe undersøgelsens reliabilitet. Således er grundlaget for at sige noget om deltagernes brug af projektets forskellige tilbud relativt reliabelt, idet alle deltagerne her er registreret. Valget af parametre til undersøgelsen er foretaget med henblik på at holde undersøgelsen enkel og kun inddrage de mest centrale informationer. 2.5 Analyse af det empiriske materiale Analyse af det kvantitative materiale Analysen af den foreliggende dokumentation bygger på enkle talgenereringer, sammenfatninger og sammenligninger. Vi har undladt at foretage en egentlig statistisk analyse med de forholdsvis små tal registreringsundersøgelsen repræsenterer. Fordi denne del af analysen bygger på enkle opgørelser og sammenligninger, skal der tages forbehold for konklusionerne. Disse er ikke sat ind i bredere sammenhænge og kan derfor komme til at fremstå forsimplede. Analyse af det kvalitative materiale Analysen tager kraftigt afsæt i interviewmaterialet, og jobkonsulenternes beskrivelser og registreringen af de deltagende medarbejdere i projektet. Tilgangen til analysen har været kritisk konstruktiv i den forstand, at analysen koncentrerer sig om at kunne udsige noget om, hvorvidt 8 Jobkonsulenternes beskrivelser er vedlagt rapporten som bilag (bilag nr.1). 9 (Se evt. bilag nr.2).

15 15 og hvordan projektet har indfriet sin overordnede målsætning, samt noget om brugernes tilfredshed med projektet. I den forbindelse er der sat fokus på, hvordan de forskellige elementer af projektet har vist positive effekter og hvordan forskellige elementer kan styrkes fremover. 10 Interviewene er lyttet igennem flere gange og udsagnene er kategoriseret efter overskrifter der beskriver meningsindholdet af udsagnet. Der skal tages forbehold overfor validiteten af udsagnene, idet forholdsvis få udsagn skal repræsenterer den samlede medarbejder- og personalegruppe, og de udsagn informanterne fremsætter, er fortolket. 10 I analysen anvendes almindelige kvalitative analysemetoder, men i særdeleshed den meningskondenserende metode, som den er beskrevet af Steinar Kvale (1999).

16 Del II: Kvantitative data 16

17 17 3. Registreringsundersøgelse I det følgende fremlægges og behandles der kvantitative data, nemlig registreringsskemaerne. Registreringsskemaerne er udfyldt af de tre værksteder, som har deltaget fuldt ud i projektet. Jobkonsulenterne har alle arbejdet med de samme registreringsskemaer med henblik på systematisering og videre brug (se bilag). Nedenfor skal der først skabes et overblik over, hvor mange der har benyttet sig af Next Job, deres køn og alder. Dette med henblik på og kunne sige noget grundlæggende om projektets søgning og målgruppe. Herefter behandles spørgsmål om hvilke typer af kurser der er blevet udbudt, og hvor stor søgningen har været til disse kurser. Det giver et overblik over, hvilke kurser der er populære, og en oversigt over hvilke områder af arbejdsmarkedet projektet retter sig mod. Endvidere behandles praktiksøgningen, og det skal klarlægges og diskuteres hvordan fordelingen mellem kurser og praktik viser sig i projektet. Endelig gives en status over medarbejdere, som har været tilknyttet Next Job. Trods bestræbelser på at gøre registreringerne enkle har det vist sig ganske vanskeligt systematisk at kortlægge projektdeltagernes anvendelse af projektets forskellige elementer (kurser, praktik osv.) Dette skal ses i lyset af forskellige forhold. For det første eksisterede Next Job som pilotprojekt på flere værksteder inden det blev gjort permanent, hvorfor nogle tal repræsenterer deltagere fra tiden både før og efter projektet blev gjort permanent, mens andre tal kun dækker tiden efter. Det har været vanskeligt at opgøre kursussøgningen, idet mange kurser er overlappende. Endelig har de forskellige værksteder i nogen grad håndteret de oplysninger, der er kommet med i registreringsskemaerne forskelligt. Disse forhold betyder, at tallene må tages med forbehold. 3.1 Deltagerantal, køn og alder På tidspunktet for registreringerne 11 har i alt 93 medarbejdere været tilknyttet Next Job. Heraf var 41 kvinder og 52 mænd, hvilket betyder en nogenlunde ligelig kønsfordeling. Der er dog en lille overvægt af mænd på alle tre værksteder. Der er endvidere nogen forskel på, hvor mange medarbejdere de forskellige værksteder er repræsenteret med: 11 Juli 2002.

18 18 Værksteder - antal deltagere Værksteder A B C Antal deltagere 20 deltagere 27 deltagere 46 deltagere Deltagernes aldersfordeling År Antal 18 år år år år år 7 Fordelingen viser, at der er en koncentration af medarbejdere i alderen år, idet godt to tredjedele er i denne aldersgruppe. Det ser således ud til, at Next Job henvender sig til den yngre del af medarbejdergruppen på de beskyttede værksteder, hvilket også svarer til hensigten i projektbeskrivelsen. 3.2 Kurser De følgende tal fortæller noget om kursussøgningen på de forskellige værksteder. 12 Værksted A: 35 kurser fordelt på 20 medarbejdere, hvilket i gennemsnit er 1,75 kursus per person. Værksted B: 62 kurser fordelt på 27 medarbejder, hvilket i gennemsnit er 2,30 kursus per person. Værksted C: 106 kurser fordelt på 46 medarbejdere, hvilket i gennemsnit er 2,30 kursus per person. Endvidere fremgår det af materialet, at stort set alle medarbejdere har deltaget på mindst et 12 Antallet af kurser er herefter regnet som gennemsnit per medarbejder, som har deltaget i Next Job.

19 19 kursus, mens nogle har deltaget i op til fem forskellige kurser. Typer af kurser Det følgende er en opgørelse af, hvilke typer af kurser der tilbydes brugerne på Next Job, og endvidere hvor stor søgningen er til de enkelte kurser. Vær opmærksom på at tallene skal tages med det forbehold, at nogle af kurserne kan være overlappende, eller to kursusbetegnelser kan repræsentere den samme kursustype overlappende. 13 Primært kan man ud af det følgende se en overordnet beskrivelse af, hvordan søgningen til de enkelte kurser fordeler sig. Kursus oversigt AMU IKA Bløde værdier AMU EDB AMU & EDB... 7 AMU grundkursus i EDB... 6 AMU udvidet EDB... 9 EDB Helsingør... 6 EDB... 3 IKA køkken/rengøring... 5 AMU køkken/rengøring Hygiejne forsøgskursus... 3 Ordinær Hamlet hygiejnekursus... 3 AMU - basis for væksthusgartnere... 7 AMU - basis for gartnere... 2 AMU - grøn linie... 7 AMU - gartner/pedel... 6 AMU pædagogmedhjælper... 8 IKA pædagog... 1 Kano/Kajak... 9 Next Job-sport-friluft... 3 Knallertkørekort... 4 Førstehjælp... 3 Truck ordinært... 1 Damprenserkursus... 1 AMU motorsavscertifikat Fx kan man først have været 2 uger på AMU IKA, og i direkte forlængelse heraf 1 uge på IKA pædagogmedhjælper. Her er kurset i virkeligheden et tre ugers kursus, men der er to moduler i kurset og de er opgjort hver for sig.

20 20 Som det ses, er der størst søgning til AMU IKA kurser, som her er sat sammen med kurset: Bløde værdier. 14 Langt de fleste medarbejdere har deltaget i et af disse kurser. Herefter er EDB, Køkken/rengøring og Gartneri populære kurser. Søgningen til kurserne kan fortælle os noget om, hvilke dele af arbejdsmarkedet projekt Next Job retter sig mod, samt hvilke forestillinger jobkonsulenter og medarbejdere har om de typer af skånejob, som medarbejderne på sigt skal ud i. 3.3 Praktikker A: 27 praktikker fordelt på 20 medarbejdere, hvilket i gennemsnit er 1,35 praktik per person B: 24 praktikker fordelt på 27 medarbejdere, hvilket i gennemsnit er 0,90 praktik per person C: 21 praktikker fordelt på 46 medarbejdere, hvilket i gennemsnit er 0,46 praktik per person Af tallene fremgår det, at der er en betragtelig forskel på, hvor stor praktiksøgningen er på de forskellige værksteder. Samtidig fremgår det af materialet, at der er ganske mange fra alle tre værksteder som slet ikke kommer i praktik: A: 5 medarbejdere ud af 20 har ikke været i praktik B: 14 medarbejdere ud af 27 har ikke været i praktik C: 36 medarbejdere ud af 46 har ikke været i praktik Tallene viser således, at der er flere medarbejdere som kommer ud i mere end en praktik, mens en stor gruppe medarbejdere slet ikke kommer i praktik. 3.4 Analyse og perspektivering af tallene for kurser og praktikker Registreringsskemaerne viser, at der er klart flere medarbejdere der kommer på kurser end medarbejdere, der kommer i praktik. Dette forhold kan forklares ud fra fem forskellige forhold. De første to faktorer er medarbejdernes ønsker og medarbejdernes evner. Har medarbejderne lyst til at komme i praktik? - Og har medarbejderne de fornødne evner til at komme i praktik? I lyset heraf kan fordelingen mellem kurser og praktikker ses som en naturlig konsekvens af, at Next Job som forløb er bygget op i forskellige trin. Først kurser, siden praktik og eventuelt til slut et skånejob. Når flest medarbejdere således kun deltager i den første del af projektet, nemlig kursusdelen, kan det være et udtryk for, at det er det de enten magter eller ønsker. Den tredje faktor er medarbejdernes kvalifikationer. Medarbejderne har brug for at tilegne sig 14 IKA er en forkortelse af Individuel Kompetence Afklaring, mens Bløde værdier er et kursus i kommunikation og personlig fremtræden.

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Dokumentations modeller: -Bikva Side 1 af 6 BIKVA - modellen )...3 Indledning...3 Metodisk tilgang:...4 Hvordan indsamles data?...4 Hvordan registreres data?...5

Læs mere

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund PROJEKTMEDARBEJDER SØGES Klar-Parat-Start Her kan du læse mere om projektet Klar-Parat-Start, og de aktiviteter vi ønsker at gennemføre med projektet, samt de områder vi ønsker at få afsøgt gennem projektperioden

Læs mere

Status oktober 2015 på det. Motiverende, Kompetenceafklarende og Kompetenceudviklende forløb for langtidsledige

Status oktober 2015 på det. Motiverende, Kompetenceafklarende og Kompetenceudviklende forløb for langtidsledige Status oktober 2015 på det Motiverende, Kompetenceafklarende og Kompetenceudviklende forløb for langtidsledige Formålet med forløbet er at få ikke umiddelbart uddannelsesmotiverede ledige, med behov for

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi På suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi blev der i foråret 2009 udbudt undervisning i modulet. Der var 61 studerende tilmeldt dette

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Beskæftigelses- & UdviklingsCenter

Beskæftigelses- & UdviklingsCenter Beskæftigelses- & UdviklingsCenter STATUSRAPPORT, 1. kvartal 2014 Statusrapport, 1. kvartal 2014 Beskæftigelses- & UdviklingsCenter 2 Udarbejdet april 2014 Administrativ medarbejder Signe Thiim sith@vejenkom.dk

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Dokumentations modeller: -KUBI Side 1 af 6 Et oplæg til dokumentation og evaluering...1 Dokumentations modeller: -KUBI...1 KUBI - modellen )...3 Indledning...3

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker Ordning for kommunale virksomhedspraktikker 2016-1 - Indhold INDLEDNING... 3 FORMÅLET MED VIRKSOMHEDSPRAKTIK... 3 FORMÅLET MED ORDNINGEN... 4 ARBEJDSGANG/ÅRSCYKLUS FOR HÅNDTERING AF ORDNINGEN... 4 PRINCIPPERNE

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne Denne rapport afdækker, hvordan korte uddannelsesaftaler påvirker kvaliteten af praktikoplæringen på erhvervsuddannelserne. Danmarks

Læs mere

Sammenfatning af erfaringer med forenklede Fælles Mål i dansk og matematik

Sammenfatning af erfaringer med forenklede Fælles Mål i dansk og matematik Sammenfatning af erfaringer med forenklede Fælles Mål i dansk og matematik Forår 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning for Fælles Mål i matematik... 4 3. Sammenfatning for Fælles

Læs mere

Kompetence- profilen

Kompetence- profilen Kompetenceprofilen AS3 2 Vi kan som regel huske de virksomheder, vi har været ansat i og hvilke job, vi har haft, men det er langt sværere at beskrive, hvad vi egentlig kan. AS3 3 Kompetence- profilen

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K 1 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hovedkonklusioner... 4 2. Den synligt lærende elev... 6 2.1. Elevernes forståelse af læringsmål og læringsproces...

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 55-57 28.april 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bregnerødvej 55-57 Leder: Ditte Andersen Pladser: 6 Målgruppe: Voksne

Læs mere

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet Brugertilfredshedsundersøgelse For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet 2013-2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011 Kejserdal Uanmeldt tilsyn 2011 CareGroup 15-06-2011 Indledning... 3 Baggrund for tilsyn:... 3 Metode og kommentarer til metoden... 3 Tilsynets samlede vurdering... 4 Vurdering... 4 Tilsynets anbefalinger...

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Det er MIT bibliotek!

Det er MIT bibliotek! Det er MIT bibliotek! Denne guide er skrevet til dig, som skal køre rollespillet Det er MIT bibliotek! Det er et rollespil, som giver unge i udskolingsklasserne en bedre forståelse for, hvorfor biblioteket

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse El-installatør Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse El-installatør Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse El-installatør Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse El-installatør Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske Udarbejdet af studieleder Jytte Gravenhorst

Læs mere

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011.

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011. 2. marts 2012 Læring fra udviklingsfasen i udviklingsprojektet På vej med en plan i Greve Kommune projekt medfinansieret af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Målet for projektet er at udvikle

Læs mere

Analyse af forsikrede ledige

Analyse af forsikrede ledige Analyse af forsikrede ledige 24 Indhold Indledning... 2 Metode og datagrundlag... 2 Hovedkonklusioner... 2 Sammensætning af gruppen inden for køn, alder og ydelse:... 4 Fordeling af ledige i forhold til

Læs mere

Tjørring Skole gode overgange

Tjørring Skole gode overgange Der er mange overgange i et barns forløb fra børnehave til skole og videre op gennem skolens afdelinger. Tjørring Skole har i dette projekt fokus på hvordan pædagoger og børnehaveklasseledere kan samarbejde

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE VÆRD AT VIDE OM ADHD OG ARBEJDE Med ADHD på arbejde Mange unge og voksne med ADHD har svært ved at leve op til de krav og forventninger, der

Læs mere

Tryg base- scoringskort for ledere

Tryg base- scoringskort for ledere INSTITUTIONENS NAVN OG ADRESSE: INSTITUTIONENS LEDER: INSTRUKTØRENS NAVN: STARTDATO Tryg base- scoringskort for ledere Et værktøj til at evaluere din organisation før og efter jeres udviklingsarbejde med

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen. En kvalitativ undersøgelse

Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen. En kvalitativ undersøgelse Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen En kvalitativ undersøgelse Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendens jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen 4 4.0 Arbejdsbelastning

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser Kvalitetsmodel for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Projektgruppe Uddannelse Faaborg Midtfyn Kommune 1 Indhold Kriterier for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune Søndag den 19. september 2010 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ulleruphus. Generelt er

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2 Projektsynopsis Baggrund Baggrunden for projektet er i korthed følgende: CSV Sydøstfyn har gennem en årrække arbejdet målrettet med at udsluse ressourcesvage unge til det ordinære arbejdsmarked 1. Effekten

Læs mere

Virksomhedstilfredshedsundersøgelse, VTU. SOSU-uddannelserne 2013.

Virksomhedstilfredshedsundersøgelse, VTU. SOSU-uddannelserne 2013. Virksomhedstilfredshedsundersøgelse, VTU. SOSU-uddannelserne 2013. Randers Social- og Sundhedsskole. Denne VTU er foretaget i november 2013 blandt praktikvejledere på praktiksteder, der har socialog sundhedshjælperelever

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Linjefagsstrategi 2014 2020 Hovedfokus i forbindelse med Vordingborg Kommunes kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 ligger i, at

Læs mere

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF, V, C og EL s budgetforslag om gratis psykologhjælp til unge i Aarhus Kommune

Læs mere

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk ledelse' Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Projektbeskrivelse Dette er Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) projektbeskrivelse for evaluering af et kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser. 2007 udgave Varenr. 7520

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser. 2007 udgave Varenr. 7520 Tjek lønnen Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser 2007 udgave Varenr. 7520 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Teknisk introduktion... 4 Indledning... 5 Introduktion

Læs mere

Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU

Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU MUS for ph.d.- studerende på AU Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en årligt tilbagevendende udviklingssamtale mellem leder og medarbejder. MUS tager udgangspunkt

Læs mere

Tilfredshed 2012. Personalekantiner. Oktober 2012. Region Nordjylland. Svarprocent: 82% (18/22)

Tilfredshed 2012. Personalekantiner. Oktober 2012. Region Nordjylland. Svarprocent: 82% (18/22) Tilfredshed 12 Oktober 12 Region Nordjylland Svarprocent: 82% (18/22) Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Social kapital Information og overordnede resultater

Læs mere

EVALUERINGSDESIGN: HOLMSTRUPGÅRDS BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATS

EVALUERINGSDESIGN: HOLMSTRUPGÅRDS BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATS EVALUERINGSDESIGN: HOLMSTRUPGÅRDS BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATS Baggrund og formål Holmstrupgård har siden 2012 haft et dagtilbud om beskæftigelsesrettede indsatser til unge med psykiatriske lidelser som

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af;

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af; 1 Dussen Gl. Lindholm skole Lindholmsvej 65 9400 Nørresundby Tlf 96 32 17 38 Hjemmeside gllindholm-skole@aalborg.dk Dusfællesleder Charlotte Dencker Cde-kultur@aalborg.dk Praktikstedsbeskrivelse Præsentation

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

Arbejdspladsens Videnindeks www.videnindeks.dk. jdf DIALOGVÆRKTØJ. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads

Arbejdspladsens Videnindeks www.videnindeks.dk. jdf DIALOGVÆRKTØJ. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Arbejdspladsens Videnindeks www.videnindeks.dk jdf DIALOGVÆRKTØJ Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Forord Det er LO-fagbevægelsens politiske vision, at samfundet skal udvikle sig i en bæredygtig

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Praktikhæfte 4. praktik

Praktikhæfte 4. praktik Praktikhæfte 4. praktik Pædagoguddannelsen i Odense og Svendborg I perioden fra Uge 41 2017 til uge 2 2018 Indholdsfortegnelse:... 1 1. Indledende præsentation af bachelorprojektet... 3 2. Praktik i bachelorperioden...

Læs mere

Notat om status på arbejdet med recovery i Ballerup Kommunes Socialpsykiatri

Notat om status på arbejdet med recovery i Ballerup Kommunes Socialpsykiatri 22.04.15 Notat om status på arbejdet med recovery i Ballerup Kommunes Socialpsykiatri Begrebet recovery dukkede op i psykiatrien i Danmark omkring årtusindskiftet, i forbindelse med en stigende interesse

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Servicetjek på virksomhedsbesøg gennemført af jobkonsulenter fra Jobafklaring Uge 35-37, 2016

Servicetjek på virksomhedsbesøg gennemført af jobkonsulenter fra Jobafklaring Uge 35-37, 2016 Servicetjek på virksomhedsbesøg gennemført af jobkonsulenter fra Jobafklaring Uge 35-37, 2016 Oktober 2016 Side 1 af 7 1. Indledning Jobcenter Esbjerg ønsker til stadighed, at levere den bedst mulige service

Læs mere

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Runde 2: November 2014

Runde 2: November 2014 Runde 2: November 2014 INDHOLD Metode Forbrugeradfærd Mærkekendskab Mærkeevaluering Opsummering Målgruppestudie METODE Formål: At måle opfattelse og overvejelse af Cphbusiness, med hensigt på at kunne

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching Elevcoaching Elevcoaching er en indsats, der i 4 år har været afprøvet i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem Plan T og elevernes skoler. Vi oplever, at elever der har været på Plan T, kan

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE Juni 2013 I Sundhedsstyrelsens politik for brugerinddragelse beskriver vi, hvad vi forstår ved brugerinddragelse, samt eksempler på hvordan brugerinddragelse kan gribes an

Læs mere

Afrapportering. Vedr. opfølgning på redegørelse om Ungdomsuddannelse for Unge med Særlige Behov

Afrapportering. Vedr. opfølgning på redegørelse om Ungdomsuddannelse for Unge med Særlige Behov Afrapportering Vedr. opfølgning på redegørelse om Ungdomsuddannelse for Unge med Særlige Behov Maj 2009 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 2 2. Resultater 3 3. Metode 4 3.1 Pilotstudie 4 3.2 Udvælgelse

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø TEMAER i psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilrettelæggelse Arbejdets indhold Kvalifikationer Selvstyring og medindflydelse Kollegiale relationer Ledelsesrelationer De seks guldkorn Indflydelse

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut.

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut. Notatark Sagsnr. 27.27.00-G01-1-14 Sagsbehandler Thomas Frank 22.9.2017 Anden evaluering september 2017 - PREP og parterapi Der opleves stigende udfordringer med problemer i parforholdet og samlivet, som

Læs mere

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen INDICIUM Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen Indledning På mødet i Borgerrepræsentationen den 19. juni 2013 blev det besluttet at pålægge

Læs mere

29-04-2013. Til Socialudvalget

29-04-2013. Til Socialudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for borgere med handicap NOTAT Til Socialudvalget På mødet i Socialudvalget den 22. april blev der bestilt et notat med supplerende

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold Projektbeskrivelse Organisering af udskolingen i linjer og hold Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører i 2015 en undersøgelse af, hvilken betydning skolernes organisering af udskolingen i linjer

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge ligeløn på arbejdspladser inden for det grønne område og transportsektoren. 2007 udgave Varenr.

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge ligeløn på arbejdspladser inden for det grønne område og transportsektoren. 2007 udgave Varenr. Tjek lønnen Et værktøj til at undersøge ligeløn på arbejdspladser inden for det grønne område og transportsektoren 2007 udgave Varenr. 7522 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Teknisk introduktion... 4 Indledning...

Læs mere

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune Information til leder Forord Ledelsesevaluering er dit redskab til at udvikle din ledelse. Det er et redskab, der skal give dig et overblik over, hvordan medarbejdere,

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere