KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101"

Transkript

1 KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014 Jr. nr P

2 Indledning Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet Ydelser i stofmisbrugsbehandlingen Målgruppe for tilbud om stofmisbrugsbehandling Mål for indsats Organisatorisk struktur Visitationsprocedure Behandlingsgaranti Muligheden for frit valg Udarbejdelse, koordinering og opfølgning på behandlingsplaner og handleplaner Brugerinddragelse Regler for betaling af kost og logi m.v Sagsbehandling og klageadgang Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling Monitorering af indsatsen Opfølgning på Borgerens behandlingsplan: Måltal for indsatsen Hvis der er hjemmeboende børn Fremtidig indsats på stofmisbrugsbehandlingsområdet Kvalitetskrav kommunen stiller til de døgnbehandlingssteder, som kommune anvender til løsning af opgaver efter

3 Indledning Dette er Bornholms Regionskommunes kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling. En kvalitetsstandard er de retningslinjer, kommunen har lavet på et bestemt område. Retningslinjerne er den måde, som kommunen har valgt at leve op til den lovgivning, Folketinget har vedtaget. Folketinget har vedtaget, at alle kommuner skal tilbyde misbrugsbehandling - det fremgår af servicelovens 101 og sundhedslovens men det er op til politikerne i den enkelte kommune at beslutte, hvordan kommunen skal lave sine behandlingstilbud, hvad de skal indeholde osv. En kvalitetsstandard skal altså supplere lovgivningen ved at være med til at klarlægge borgernes rettigheder og rammerne for den hjælp, borgerne kan få. Det er hensigten, at kvalitetsstandarden er formuleret i et letforståeligt sprog, og giver borgerne et samlet overblik over kommunens tilbud inden for stofmisbrugsbehandling. Kommunen skal offentliggøre sin kvalitetsstandarder for misbrugsbehandling, og den skal som minimum revideres hvert andet år. 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet Følgende opgaver udføres på stofmisbrugsområdet i Bornholms Regionskommune: a) Rådgivning til borgere, pårørende og samarbejdspartnere om stofmisbrug og muligheder for behandling og støtte b) Udredning af behandlingsbehov og visitation til behandling i egne eller eksterne behandlingstilbud c) Planlægning og gennemførelse af samtaleforløb med borgere (individuelt eller i grupper) d) Opfølgning på forløb i eksterne behandlingstilbud, fx døgnbehandling e) Social støtte i form af støttende samtaler, praktisk støtte, planlægning af opgaver i hjemmet osv. f) Ordination og udlevering af substitutionsmedicin g) Rådgivning om sundhed til personer med misbrugsproblemer h) NADA-øreakupunktur i) Opsøgende arbejde blandt særligt udsatte personer med misbrugsproblemer j) Aktivitets- og værestedsfunktion for særligt udsatte personer med misbrugsproblemer Punkt i og j er ikke en del af den egentlige behandlingsindsats, og er derfor ikke omfattet af denne kvalitetsstandard. Det nærmere indhold af punkterne a-h er beskrevet nedenfor.

4 2. Ydelser i stofmisbrugsbehandlingen Nedenfor er beskrevet det nærmere indhold af de forskellige tilbud/ydelser. Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Primærbehandling Efterbehandling Hovedydelse Underydelser Formål og indhold Stofmisbrugsbehandling. Motivationsarbejde Tilbagefaldsbehandling Social støtte Formålet med motivationsarbejdet er at støtte borgeren til at tage en beslutning om at ændre sit stofmisbrug og starte i behandling, eller at borgeren bliver oplyst og afklaret omkring sin egen misbrugssituation. Motivationsarbejdet tilrettelægges individuelt Formålet med primærbehandlingen er, at den enkelte lærer sit eget misbrugsmønster at kende, lærer at forstå de fysiske og psykiske konsekvenser af et forsat misbrug, og får mulighed for at erhverve sig nye færdigheder og strategier, således at de kan leve et liv i overensstemmelse med egne værdier. Dette kan være et liv med eller uden substitutionsmedicin. Primærbehandlingen tilrettelægges som udgangspunkt individuelt. Primærbehandlingen kan foregå ambulant dvs. hvor borgeren fortsat bor hjemme eller som døgnbehandling, hvor borgeren midlertidigt bor på et behandlingssted. Formålet med efterbehandlingstilbuddet er at hjælpe borgeren tilbage til en tilværelse efter endt primær misbrugsbehandling, samt at give borgerne forsat støtte gennem de forskellige faser, når ny livsstil skal fastholdes, og indtil det at leve uden et stofmisbrug bliver et mere naturligt valg. Efterbehandlingen tilrettelægges individuelt og iværksættes efter gennemført primærbehandling. Formålet med tilbagefaldsbehandlingen er at hjælpe borgeren med at fastholde resultaterne fra primærbehandlingen. Dette sker indenfor en tidsramme, hvor læringen fra den primære behandling kan genopfriskes og udnyttes, typisk indenfor et år. Tilbagefaldsbehandlingen tilrettelægges individuelt. Social støtte er et tilbud særligt målrettet borgere med mindre grad af stabilitet og struktur i tilværelsen. Formålet med støtten er at forbedre borgerens funktionsniveau og livskvalitet, at motivere og støtte borgeren i at undlade sidemisbrug og at hjælpe med at knytte forbindelse til relevante social- og sundhedsmyndigheder. Social støtte kan være karakteriseret ved at være en længerevarende skadesreducerende indsats. Støtten tilrettelægges i samarbejde med borgerne og iværksættes efter en udarbejdet handleplan.

5 Rådgivning. Servicelovens 10: Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at enhver har mulighed for at få gratis rådgivning. Formålet med rådgivningen er at forebygge sociale problemer og at hjælpe borgeren over øjeblikkelige vanskeligheder. På længere sigt er formålet at sætte borgeren i stand til at løse opståede problemer ved egen hjælp. Rådgivningen kan gives særskilt eller i forbindelse med anden hjælp efter denne eller anden lovgivning. Rådgivning til personer med misbrugsproblemer Rådgivning til pårørende Rådgivning til fagpersoner/ samarbejdspartnere Der kan ydes anonym rådgivning ved henvendelse til stofmisbrugsbehandlingen. Der kan rådgives om mulighederne for at komme i behandling, ligesom der kan rådgives om muligheden for at søge hjælp og støtte i kommunen i det hele taget. Med bevidsthed om, at et stofmisbrug i en familie berører alle familiemedlemmer, tilbyder stofmisbrugsbehandlingen pårørendesamtaler med borgerens nærmeste pårørende. Formålet er at give specifik hjælp til de pårørende med de relevante problemer, de måtte have som følge af deres pårørendes stofmisbrug. Desuden får de pårørende mulighed for at få et generelt indblik i, hvad det indebærer for borgeren at være i stofmisbrugsbehandling. Ved problematikker vedrørende stofmisbrug kan der ligeledes tilbydes undervisning til fagpersoner, virksomheder, institutioner m.m. Dette skal aftales individuelt. Planlægning og afviklingen sker efter konkret vurdering af behovet. Vederlagsfri lægelig behandling til stofmisbrugere. Sundhedslovens 142: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri lægelig behandling med afhængighedsskabende lægemidler til stofmisbrugere. Personer som er fysisk afhængige af opioider efter et længerevarende misbrug kan sættes i medicinsk behandling, eller såkaldt substitutionsbehandling, fx med metadon eller subutex. Behandlingen igangsættes af misbrugsteamets lægekonsulent på baggrund af en udredning og undersøgelse. Der udarbejdes en lægelig behandlingsplan med oplysning om formålet med behandlingen, valg af præparat, dosisstørrelse, udleveringsmåde, kontrol med indtagelsen, samarbejde og koordinering med anden lægelig behandling. Substitutionsbehandling tilbydes aldrig alene som den eneste behandlingsform, men altid i sammenhæng med social behandling for stofmisbrug. Øvrige tilbud Sundhedssamtaler Som en del af den medicinske og/eller sociale behandling eller som et led i en rådgivningsindsats, tilbyder misbrugsteamet sundhedssamtaler med en sygeplejerske. Samtalerne har fokus på sygdom og sundhedsfremme i relation til problematikker relateret til misbrug og substitutionsbehandling, herunder Hepatitis C, HIV m.m. NADA (øreakupunktur). Som et supplement til den medicinske og/eller sociale behandling tilbydes NADA

6 (øreakupunktur). Behandlingen består i 3-5 nåle som sættes i øret. Behandlerne som tilbyder NADA er diplomuddannet i metoden. NADA kan medvirke til at lindre en række symptomer som f.eks. abstinenser, angst, stoftrang, søvnbesvær, fysisk og psykisk uro, aggressiv adfærd, stress og til at styrke koncentrationsevnen. 3. Målgruppe for tilbud om stofmisbrugsbehandling Borgere i Bornholms Regionskommune på 18 år og derover, der har et stofmisbrug. 4. Mål for indsats Det er målet for kommunens indsats: At borgeren ophører med eller reducerer sit misbrug, herunder eliminerer evt. sidemisbrug At borgeren samlet set opnår en bedre livssituation eller mere hensigtsmæssig livsstil, fx med mere struktur og stabilitet i hverdagen og udvikling af mestringsstrategier i forskellige sammenhænge At borgeren kan bevare sit arbejde eller komme i arbejde eller uddannelse At borgeren kan forbedre sin sundhedstilstand og egenomsorg At borgeren oplever et målrettet og sammenhængende tilbud At borgeren oplever selv at have indflydelse på den behandling, der tilrettelægges At misbrugsbehandlingen er koordineret med øvrige relevante instanser 5. Organisatorisk struktur Misbrugsteamet er fysisk placeret i Huset i Lille Madsegade 34, 3700 Rønne, og er en del af Center for Sundhed. Til at varetage de behandlingsmæssige opgaver er der ansat 3 stofmisbrugsbehandlere, 1 sygeplejerske og 1 lægekonsulent. I alt er der 3,75 årsværk + lægekonsulent 34 timer pr. mdr. 6. Visitationsprocedure Personer der ønsker rådgivning om misbrugsbehandling, eller som ønsker at blive visiteret til behandling, skal henvende sig til misbrugsteamet ved personligt fremmøde i Huset i Lille Madsegade 34, 3700 Rønne eller ved telefonisk henvendelse på Center for Sundhed hovednummer: Inden det besluttes, hvilken behandling, borgeren kan tilbydes, mødes borgeren med en sagsbehandler, som foretager en udredning, hvor borgerens problemer, ønsker, evt. tidligere erfaringer med behandling osv. belyses. Herefter beslutter sagsbehandleren sammen med resten af misbrugsteamet, hvilken behandling, der kan tilbydes. Der bliver truffet en afgørelse, som borgeren får meddelt skriftligt. Misbrugsteamet har to medarbejdere, der har udredning og visitation, som deres særlige arbejdsområde. Hvis det drejer sig om en borger, der skal i substitutionsbehandling, kan denne behandling dog iværksættes, så snart borgeren har haft en samtale med behandlingens lægekonsulent. Lægekonsulenten kan træffes hver anden mandag.

7 7.Behandlingsgaranti I serviceloven er der fastsat en behandlingsgaranti på 14 dage. Dette betyder, at der højst må gå 14 dage fra borgeren har henvendt sig med ønske om behandling, til behandlingen iværksættes. I Bornholms Regionskommune bestræber vi os på at tilrettelægge sagsbehandlingen så smidigt, så behandlingsgarantien i langt størstedelen af tilfældene kan overholdes. 8. Muligheden for frit valg I servicelovens 101 stk. 3: står der: En person, der er visiteret til behandling, kan frit vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller godkendt behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til efter stk.1. Dette betyder, at borgeren har en ret til at vælge alternativt behandlingssted, som kan levere det behandlingstilbud, der er visiteret til. Hvis kommunen fx har bevilget en døgnbehandling, kan borgeren altså selv vælge, hvor den skal foregå. I praksis foregår det på den måde, at borgeren drøfter mulighederne for behandlingssted med sagsbehandleren/misbrugsbehandleren, og tager på forbesøg på institutionen. Med hensyn til frit valg af det ambulante behandlingstilbud og dagbehandlingstilbud, er der en begrænsning på Bornholm, idet der kun findes ét ambulant behandlingstilbud og ét dagbehandlingstilbud. Det betyder, at der i praksis ikke er frit valg, selvom borgeren formelt har ret til selv at vælge behandlingstilbud. Hvis en borgere vælger at blive behandlet i et andet behandlingstilbud end det, kommunen oprindeligt har visiteret til, fraviges kravet om, at tilbud om behandling skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Retten til at vælge et andet behandlingstilbud kan begrænses, hvis kommunen vurderer, at hensynet til borgeren taler herfor. 9. Udarbejdelse, koordinering og opfølgning på behandlingsplaner og handleplaner Der udarbejdes behandlingsplaner i tæt samarbejde med borgerne, og den revideres, når det er aktuelt. Borgeren underskriver planen og får udleveret sit eget eksemplar. Efterfølgende er det stofmisbrugsbehandlernes arbejde at være med til at sikre, at indsatsen koordineres således, at borgere med stofmisbrug oplever størst mulig sammenhæng mellem de kommunale tilbud. Behandlingsplanen beskriver mål på kort og længere sigt kombineret med en tidsplan og opgavefordeling mellem misbrugsteamet, borgeren og andre relevante aktører. Behandlingsplanen fokuserer på sociale forhold, misbrugsmæssige forhold og sundhedsmæssige forhold for borgeren. Formålet er i så høj grad som muligt, at sikre en tværfaglig og koordineret hjælp til den enkelte stofmisbruger.

8 10. Brugerinddragelse Borgeren inddrages i hele forløbet og er medbestemmende i forhold til handleplan og behandlingstilbud. 11. Regler for betaling af kost og logi m.v. Den behandling, borgeren bliver bevilget, er gratis. Dog er der en egenbetaling til kost og logi i forbindelse med døgnbehandling. Priser for kost og logi fremgår af de enkelte døgnbehandlingsinstitutioners hjemmeside eller andet materiale om deres behandlingstilbud. Priserne er godkendt af deres hjemkommune. Som udgangspunkt betaler borgeren selv for kost og logi i forbindelse med døgnbehandling direkte til behandlingsstedet. Betalingen sker fra første dag og inkluderer hele pakken, hvilket betyder, at borgeren ikke kan fravælge enkelte måltider eller andre serviceydelser såsom f.eks. tøjvask og lignende. Den konkrete egenbetaling fastsættes efter en individuel økonomisk beregning på grundlag af borgerens indtægt, så det sikres, at borgeren under behandlingen har et rimeligt økonomisk råderum. I særlige tilfælde kan borgeren anmode om, at kommunen indestår for egenbetalingen gennem træk i forsørgelsesgrundlaget inden udbetaling. Såfremt borgeren forlader døgnbehandlingen i utide ophører egenbetalingen fra denne dato. 12. Sagsbehandling og klageadgang En borger kan klage over kommunens afgørelse vedrørende den sociale behandling for stofmisbrug. Klagen skal være misbrugsteamet i hænde senest 4 uger efter, at afgørelsen blev truffet. Klagen fremsættes skriftligt til Huset, Lille Madsegade 34, 3700 Rønne eller Center for Sundhed, Helsevej Rønne borgere kan også klage mundtligt til misbrugsteamets sagsbehandlere. Indenfor 4 uger efter modtagelsen af klagen, skal misbrugsteamet revurdere afgørelsen. Såfremt afgørelsen fastholdes, videresendes klagen til Det Sociale Nævn med begrundelse for afgørelsen, og borgeren orienteres herom. Såfremt klageren får medhold ændres kommunens afgørelse. Vedrører klagen den lægelige behandling, herunder dosisstørrelse, valg af medicin og udlevering, skal klagen fremsendes til Center for Sundhed, Helsevej Rønne. Afgørelsen vil blive revurderet, og hvis den fastholdes, fremsendes den til Patientklagenævnet. En klage over sundhedsfaglige afgørelser kan altid fremsendes direkte til Patientklagenævnet. Såfremt man ønsker at klage over sagsbehandleren eller stofmisbrugsbehandleren, f.eks. at man føler sig dårligt behandlet og ikke oplever at få de nødvendige oplysninger eller råd og vejledning, skal dette ske til kommunalbestyrelsen. Klagen kan sendes til misbrugsteamet, Center for Sundhed, Helsevej Rønne, som sørger for at sende klagen videre til kommunalbestyrelsen. Ønsker man at klage over det generelle serviceniveau stiles klagen til Socialudvalget. Klagen kan sendes til misbrugsteamet, Center for Sundhed, Helsevej Rønne som sørger for at sende klagen videre til Socialudvalget. Misbrugsteamet giver råd og vejledning og fornøden hjælp i forbindelse med klagesager, som brugeren ønsker rejst. Misbrugsteamet fremsender altid afgørelser vedrørende stofmisbrugsbehandling med en klagevejledning.

9 13. Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling Misbrugsteamets behandlere udgøres af en pædagog, en alkolog, en socialrådgiver en sygeplejerske samt lægekonsulent. Medarbejderne er fagligt specialiserede og bliver løbende opkvalificeret. De gennemgår relevante efteruddannelser, herunder uddannelse i kognitiv misbrugsbehandling, som er det fælles faglige afsæt for arbejdet i misbrugsteamet. Medarbejderne modtager løbende supervision. Formålet med supervisionen og efteruddannelser er, at udvikle teamets og den enkelte medarbejders faglige praksis, herunder sikre implementering af anerkendte behandlingsformer samt have fokus på, hvilke værdier, den faglige praksis afspejler. 14. Monitorering af indsatsen Monitorering handler om, hvordan indsatsen styres, kontrolleres eller overvåges. Monitorering af indsatsen vedr. stofmisbrugsbehandling udgøres af følgende elementer: Registrering af samtlige sager i journalsystemet Kmd, EKJ Indberetning af samtlige sager til Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsens landsdækkende register over stofafhængige i behandling (Stofmisbrugsdatabasen) Løbende opdatering af interne procedurebeskrivelser Intern, løbende revision eller audit af klientsager i Kmd, EKJ Årsberetning der forelægges socialudvalget i Bornholms Regionskommune 15. Opfølgning på Borgerens behandlingsplan: Misbrugsteamet skal sikre opfølgning 1 mdr. og 6 mdr. efter en borgere har afsluttet sit behandlingsforløb. Det registres i den enkeltes borgeres journal om og når der har været opfølgning. De borgere, som er omfattet af opfølgningen, er borgere, der har afsluttet et behandlingsforløb med status som færdigbehandlet, udskrevet til et andet tilbud, udskrevet til hospital eller udskrevet med anden årsag til afsluttet behandling. Status som færdigbehandlede mm. er kategorier der følger indberetning til stofmisbrugsdatabasen. 16. Måltal for indsatsen Måltal for indsatsen er: At andelen af stofmisbrugere, der efter afsluttet behandling er stoffri er 30 %. At andelen af stofmisbrugere, der efter afsluttet behandling har reduceret deres stofmisbrug er 30 % At andelen af stofmisbrugere i behandling, der efter afsluttet behandling vender tilbage til stofmisbrugsbehandlingen inden for 12 måneder maksimalt er 30 % Måltallene er fastlagt med afsæt i en generel vurdering af respons på behandlingen.

10 17. Hvis der er hjemmeboende børn Misbrugsteamet sikrer opmærksomhed på forholdene for stofmisbrugerens eventuelle hjemmeboende børn i samarbejde med Familieambulatoriet og Center for Børn og Familie i Bornholms Regionskommune og i samarbejd med de borgere/forældre der er indskrevet i social behandling for stofmisbrug efter Fremtidig indsats på stofmisbrugsbehandlingsområdet Kommunens misbrugsindsats (forebyggelse og behandling) er pr. 1. marts 2014 blevet samlet i Center for Sundhed for at opnå en bedre ressourceudnyttelse og et professionaliseret fokus på opgaven på tværs af hele kommunen. Der skal således findes en række samarbejdsmodeller, hvor Center for Sundhed har en initiativpligt i forhold til de forskellige misbrugsproblemstillinger i et frugtbart samarbejde med den øvrige indsats. 19. Kvalitetskrav kommunen stiller til de døgnbehandlingssteder, som kommune anvender til løsning af opgaver efter 101 Det overordnede princip for kommune er, at døgnbehandlingsstederne er på tilbudsportalen da det er udtryk for de er godkendt som behandlingssted. Dernæst stilles der krav til at behandlingsstedet indgår i et forpligtigende samarbejde med kommunens Misbrugsteam og borgeren ud fra den behandlingsplan der er udarbejdet. Der stilles krav om, at behandlingsstedet påtager sig rollen som tovholder i den tid borgeren er på behandlingsstedet samt medvirker til og sikre opfølgning og overlevering ved udskrivelse. Der lægges her vægt på at behandlingsstedet har fagligt kvalificerede medarbejder med erfaring inden for området. Bornholms Regionskommune samarbejde med forskellige døgnbehandlingssteder alt efter kompleksiteten i behandlingsbehovet og de enkelte behandlingssteder er nøje beskrevet på Tilbudsportalen (www.tilbudsportalen.dk) hvad angår behandlingsform, målgruppe, kerneydelser, personaleforhold, fysiske forhold, pris m.v.

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Godkendt af Kommunalbestyrelsen 30-06-2011 Indholdsfortegnelse Indledning.... 4 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet....

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Herlev Kommunes kvalitetsstandard for misbrugsbehandling

Herlev Kommunes kvalitetsstandard for misbrugsbehandling Herlev Kommunes kvalitetsstandard for misbrugsbehandling Lov om Social Service 101 Sundhedslovens 141-142 Indledning Kvalitetsstandarden er en overordnet beskrivelse af de tilbud og ydelser der tilbydes

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 44 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Opbygning

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service.

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Det grundlæggende lovgrundlag... 2 Indsatsområder med baggrund i bekendtgørelsen... 2 Opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet (Jf. bekendtgørelsen 2 stk.1)...

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 Slagelse Kommunes Misbrugscenter Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 INDLEDNING... 4 KVALITETSSTANDARD OG SERVICEMÅL... 4 1. DE OPGAVER, SOM UDFØRES PÅ STOFMISBRUGSBEHANDLINGSOMRÅDET

Læs mere

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 Slagelse Kommunes Misbrugscenter Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 INDLEDNING... 4 KVALITETSSTANDARD OG SERVICEMÅL... 4 1. DE OPGAVER, SOM UDFØRES PÅ STOFMISBRUGSBEHANDLINGSOMRÅDET

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Lovgrundlag: 1. De opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlings-o mrådet. 101 og 139 i Lov om Social Service. Der tilbydes hjælp til, at klare

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED

Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Sundhedsafdeligen Bjælkerupvej 32 4660 Store Heddinge Tlf.nr. 56 57 57 57 UDFØRER Køge Rådgivnings-

Læs mere

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE RESSOURCEOPGØRELSE SOCIALFAGLIGT TILSYN Antal steder TIMEFORBRUG TIL SOCIALFAGLIGE TILSYNSBESØG 10 Opgørelse af ressourceforbrug

Læs mere

1. De overordnede mål, værdier og normer som indsatsen bygger på. 4. Den organisatoriske struktur - hvilke typer behandlingstilbud tilbydes

1. De overordnede mål, værdier og normer som indsatsen bygger på. 4. Den organisatoriske struktur - hvilke typer behandlingstilbud tilbydes Følgende kvalitetsstandard er udarbejdet på baggrund af Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Kvalitetsstandarden er politisk behandlet

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet indsatsområde, hvor vi inkluderer

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lyngby-Taarbæk Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING...3 2. OPGAVER PÅ STOFMISBRUGSOMRÅDET...4

Læs mere

Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune

Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse nr. 622 af 15. juni 2006. Opgaverne Den sociale behandling for stofmisbrug

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Alkoholmisbrugsbehandling

Alkoholmisbrugsbehandling Stofmisbrugsbehandling 101 og Alkoholmisbrugsbehandling 141 2015 2 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling SEL 101 og alkoholmisbrugsbehandling SL 141 Lovgrundlag Lov om social service 101 om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune September 2011 Organisatorisk struktur. Lovgrundlag Rusmiddelteamet er en del af Afdelingen for Socialpsykiatri og Rusmidler som er forankret

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Alkohol- og stofmisbrug

Alkohol- og stofmisbrug Alkohol- og stofmisbrug Kvalitetsstandard 2015 Problemer med alkohol eller stoffer? Hvis du har mistanke om, at du selv, en pårørende eller en bekendt har et overforbrug af alkohol, hash eller andet stofmisbrug,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Revideret 2013 Indledning I medfør af 139 i lov om social service er der den 15. juni 2006 blevet fastsat bekendtgørelse nr. 622

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Standarden er godkendt af Udvalget for Social og Sundhed

Læs mere

Ishøj- og Vallensbæk Kommune

Ishøj- og Vallensbæk Kommune Ishøj- og Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Godkendt af Ishøj byråd d. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING...3 2.

Læs mere

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland.

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland. Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos. Hovedgaden 61-63 8410 Rønde Tlf. 8791 0220 Mail: dm@syddjurs.dk

Læs mere

Ifølge Lov om Social service 101 er der garanti for behandling af stofmisbrug.

Ifølge Lov om Social service 101 er der garanti for behandling af stofmisbrug. 05.12.12 Kvalitetsstandard for rådgivning og misbrugsbehandling af borgere over 18 år. Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social service 101at tilbyde behandling af Stofmisbrug hos borgere

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service 1 Formål med kvalitetsstandarden Ifølge bekendtgørelse

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 21.11.2012 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden Nedenstående indeholder en samlet information til borgerne om de ydelser, der tilbydes, hvis de ønsker behandling

Læs mere

Lov om Social Service

Lov om Social Service Lov om Social Service 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Stk. 3. Socialministeren

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune.

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. 101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

sagsbehandling ved ønske om frit lægevalg fra brugere, der aktuelt modtager behandling uden for KABS

sagsbehandling ved ønske om frit lægevalg fra brugere, der aktuelt modtager behandling uden for KABS Frit lægevalg sagsbehandling ved ønske om frit lægevalg fra brugere, der aktuelt modtager behandling uden for KABS Baggrund Folketinget har med virkning fra 1. januar 2015 ændret Sundhedslovens 142. http://www.ft.dk/ripdf/samling/20141/lovforslag/l34/20141_l34_som_vedtaget.pdf

Læs mere

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet Indberetningen til Tilbudsportalen Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet INDHOLD 1. Indledning... 3 1.1. Hvornår overføres data fra Tilbudsportalen til Stofmisbrugsdatabasen?... 3 1.2 Særlige

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010.

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010. Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 89106 Brevid. 770565 Misbrugsstrategi 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010 Indledning og motivation Misbrugsområdet i Roskilde Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

Anmeldt tilsyn Behandlingscenter Svendborg, Voksenafdelingen, Svendborg Kommune. Tirsdag den 24. november 2009 fra kl. 08.30

Anmeldt tilsyn Behandlingscenter Svendborg, Voksenafdelingen, Svendborg Kommune. Tirsdag den 24. november 2009 fra kl. 08.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Behandlingscenter Svendborg, Voksenafdelingen, Svendborg Kommune Tirsdag den 24. november 2009 fra kl. 08.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Kvalitetsstandard - Stofmisbrug

Kvalitetsstandard - Stofmisbrug Kvalitetsstandard - Stofmisbrug Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling

klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling udgivet af: indenrigs- og sundhedsministeriet slotsholmsgade 10-12 1216 københavn k. telefon:

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige organisationer mv. Vejledning nr. 7 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6

Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige organisationer mv. Vejledning nr. 7 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige organisationer mv. Vejledning nr. 7 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige sociale organisationer

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Indsatskatalog. Misbrugscenter Sønderborg. Godkendt af byrådet

Indsatskatalog. Misbrugscenter Sønderborg. Godkendt af byrådet Misbrugscenter Sønderborg Godkendt af byrådet 3. juni 2015 Indhold INDLEDNING... 3 UNGEBEHANDLINGEN... 4 ÅBEN RÅDGIVNING UNGE... 4 BEHANDLING FOR OVERFORBRUG AF STOFFER UNGE... 5 KORTLÆGNINGSSAMTALE UNGE...

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 September 2014 Formål Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af Svendborg Kommunes tilbud om behandling

Læs mere

Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang

Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indhold 1. Introduktion til Stofmisbrugsdatabasen... 3 1.1 Registre... 4

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Hvidovre kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Hvidovre kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Hvidovre kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Lovgrundlag for stofmisbrugsbehandling 3. Formål og værdigrundlag 4. Målgrupper 5. Organisation

Læs mere

Stofmisbrug behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant.

Stofmisbrug behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant. Mar 18 2011 12:40:16 - Helle Wittrup-Jensen 31 artikler. behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant. stofmisbrugsbehandling

Læs mere

Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter..

Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter.. Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter.. Formålet med samarbejdsaftalen er en sikring af de faglige kvalitetskrav - og forventninger som Rusmiddelcenter Viborg ønsker

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Ambulant alkoholbehandling kan foregå anonymt, undtaget ved medicinsk behandling.

Ambulant alkoholbehandling kan foregå anonymt, undtaget ved medicinsk behandling. 24.09.12 Kvalitetsstandard for rådgivning og alkoholbehandling af borgere over 18 år. Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Sundhed 141at tilbyde behandling af alkoholmisbrug hos voksne borgere

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere