-En spørgeskemaundersøgelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-En spørgeskemaundersøgelse"

Transkript

1 Geneopfattelsen ved belastning med vejtrafikstøj -En spørgeskemaundersøgelse Karen Reif Andersen Hans Bendtsen Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Niels Juels Gade 13,12 København K Tlf.: , Fax , Birte Nielsen, Århus kommune, Vejkontoret Orla Lehmanns Allé 3, Postboks 539, 81 Århus C Tlf.: , Fax.: , 1.Baggrund Århus kommune og Vejdirektoratet har i fællesskab gennemført en undersøgelse af hvordan borgere i Århus oplever støjen fra vejtrafikken. Undersøgelsen er en del af projektet "Visionen: Byen uden støjgener", som gennemføres i et samarbejde mellem Århus, Odense og Randers kommuner samt Miljøstyrelsen og Vejdirektoratet. Projektets baggrund er, at 2 % af Danmarks boliger er udsat for et støjniveau, der ligger over den vejledende grænse på 55 db, samt at der ligger mange boliger i gruppen 45 til 55 db, hvor der også forekommer støjgener. Disse støjproblemer er koncentreret i byerne. Intet tyder på, at bedre bilteknologi inden for en overskuelig årrække vil løse støjproblemerne. Derfor er det nødvendigt med en målrettet lokal indsats, hvis der skal gøres noget ved støjproblemerne. Projektets ene hovedmål er at udvikle og formidle visionære ideer, der kan bruges som inspirationsgrundlag for arbejdet med at reducere støjproblemerne i alle landets kommuner. Projektets andet hovedmål er, at de deltagende kommuner udarbejder en støjhandlingsplan eller et idéoplæg til udarbejdelse af en støjhandlingsplan, som med baggrund i den lokale situation konkret anvender nogle af projektets generelle ideer og virkemidler. Der er tale om et forsknings- og udviklingsprojekt, hvor vægten lægges på at indsamle og analysere eksisterende erfaringer, udvikle løsningsmuligheder samt at konkretisere løsninger i forhold til den lokale virkelighed. En vigtig del af projektet er gennemførelse af spørgeskemaundersøgelser blandt beboere i de deltagende kommuner om oplevelse af støjproblemerne. Den spørgeskemaundersøgelse, der i forsommeren 1999 blev gennemført i Århus, gennemgås i det følgende. Det samlede projektet er delvist finansieret af Trafikpulje 1998 fra Trafikministeriet samt af projektdeltagerne. 2. Problematisering og hypoteser Selvom det er muligt både at beregne og måle den støj beboerne udsættes for i og ved deres bolig, er det væsentligt at få undersøgt, ved hvilke støjniveauer beboerne føler sig generet. Det er også interessant at få undersøgt, om der er bestemte tidspunkter på dagen, hvor støjen er specielt generende. Derudover er det relevant at undersøge, hvordan beboerne føler sig generet, når de bevæger sig rundt i deres lokalområde. De undersøgelser af sammenhængen mellem den oplevede støj og de faktiske støjniveauer, som ligger til grund for de nuværende støjgrænser, stammer tilbage fra 197 erne (1,2). Et overord- 1

2 net mål er derfor, at undersøgelsen efterfølgende vil kunne indgå i en større national undersøgelse af befolkningens opfattelse af støj, og dermed bidrage til udvikling af nye dosis-responskurver for støj. I de områder, hvor undersøgelsen gennemføres, vil resultaterne give et billede af, hvordan beboerne lokalt føler sig generet af støj, og hvilke forslag beboerne har til at reducere støjen. Undersøgelsen skal også give en indikation af, om der blandt beboerne er en villighed til selv at bidrage aktivt til at få reduceret støjen. Som baggrund for analyserne er der opstillet følgende 8 hypoteser: 1. Stigende støjniveau medfører stigende gene! 2. Beboerne har indrettet sig efter støjen! 3. Støjbegivenhedernes tidspunkt på døgnet har en betydning for graden af gene! 4. Hvor meget man føler sig generet afhænger af, hvor længe man har boet i sin bolig! 5. Støj på udearealer er vigtigt! 6. Alder betyder noget for hvor generet af støj man er! 7. Der er et ikke aktiveret grundlag blandt borgerne for at gøre noget mere ved støjproblemer! 8. Der er betalingsvillighed hos borgerne, hvis de kan få mindre støj! 3. Metode Analysen blev gennemført som en spørgeskemaundersøgelse, hvor der blev udsendt skemaer til husstande i Århus kommune. Det blev vurderet, at med dette antal spørgeskemaer, skulle det være muligt at få repræsentative resultater med god statistisk sikkerhed. Indenrigsministeriet har foretaget en tilfældig udtrækning af de udvalgte husstande ud af Århus kommunes i alt ca.132. husstande. I hver husstand, er en person blevet bedt om at udfylde skemaet. Det er en meget vigtig del af undersøgelsen, at alle svarene kan tilknyttes en præcis adresse, således at den faktiske støjbelastning på de enkelte husstande kan beregnes. For at motivere folk til at svare, blev der trukket lod om nogle vin- og chokoladegaver blandt de indkomne svar. 55 % har svaret på undersøgelsen, hvilket må betegnes som et pænt resultat, bl.a. på baggrund af, at der ikke er blevet udsendt rykkere til dem, som ikke har svaret. Stort set alle, der har svaret, har opgivet deres adresse. Kendskabet til adresserne har gjort det muligt at tilknytte den faktiske støjbelastning, udtrykt som det udendørs støjniveau ved facaderne, til de enkelte boliger. Støjen er angivet som det døgnækvivalente niveau, der normalt anvendes ved undersøgelse af vejtrafik i Danmark (1). Spørgeskemaet indeholdt i alt 29 spørgsmål, som kan inddeles i følgende hovedgrupper: Generelle spørgsmål om trafik. Generelle spørgsmål om støj. Spørgsmål om trafikstøj ved ophold indendørs. Spørgsmål om trafikstøj ved ophold udendørs. Spørgsmål om lokale forhold. Spørgsmål vedrørende forslag til og finansiering af støjbeskyttelse. Baggrundsoplysninger. Det blev valgt at inddele oplevelse af støjgener i følgende 6 kategorier, da disse kan forventes at blive indarbejdet i en fremtidig international standard for denne slags undersøgelser: 2

3 Voldsomt generet. Meget generet. Generet. Lidt generet. Ikke generet. Kan ikke høre støj fra vejtrafik. 4. Beregning af støjniveauer Vejkontoret i Århus Kommune har beregnet støjniveauer på de udpegede adresser med anvendelse af den Nordiske Beregningsmodel for Vejtrafikstøj (3). For hver adresse er følgende støjniveauer er beregnet: Udgangsniveau 1m fra vejmidten. Støjniveauet på facaden i 2 meters højde. Støjniveauet på den aktuelle etage. I forbindelse med en tidligere gennemført fysisk kortlægning af støjramte boliger i Århus Kommune er vejgeometri, trafikmængder, hastighed, andel af tung trafik, stigning på vejen, afstande fra vejmidte til facade, randbebyggelse m.m. registreret for alle vejstrækninger med en trafikmængde over 1. køretøjer i døgnet. I det omfang der har været sammenfald mellem de i undersøgelsen udpegede adresser og de i støjkortlægningen kortlagte strækninger, har disse data ligget til grund for beregningen af støjniveauerne. For de adresser der ikke indgår i kortlægningen, men hvor der er foretaget trafiktællinger bygger beregningerne på de faktiske tællinger samt en vurdering af de øvrige parametre på baggrund af kortmateriale og lokalkendskab. For de adresser hvor der ikke foreligger trafiktællinger, er trafikmængden skønnet på baggrund af en vurdering af områdets beskaffenhed, herunder sammensætning af boliger og erhverv. Størsteparten af de skønnede trafikmængder er for adresser beliggende på rene boligveje, hvor trafikmængden er skønnet med baggrund i, at der regnes med 4 bilture pr. husstand, der er regnet med et tillæg på de veje, hvor der foruden lokaltrafik må påregnes en hvis form for gennemkørende trafik. Størrelsen af dette tillæg er vurderet med baggrund i lokalkendskab. De øvrige parametre bygger på en vurdering på baggrund af kortmateriale samt lokalkendskab. 5. Repræsentativitet Man kunne forestille sig at folk der er udsat for høje støjniveauer har en større motivation til at besvare en undersøgelse som denne. Som det fremgår af figur 1, er der en meget god sammenhæng mellem andelen af de udvalgte husstande, der er udsat for forskellige støjniveauer og andelen af svar. Fordelingen på støjniveauer i undersøgelsen passer desuden meget godt med kommunens støjkortlægning (se figur 15). Undersøgelsen må derfor anses som meget repræsentativ for Århus kommune i forhold til støjbelastningen af den århusianske befolkning. 3

4 Andel (%) Besvaret Ikke besvaret < Støjniveau (db) Figur 1. Andelen af husstande der har svaret henholdsvis ikke har svaret fordelt på støjklasser. 6. Generel gene For indledningsvis at sætte eventuelle støjgener i perspektiv er beboerne bedt om at angive hvilke gener de oplever fra vejtrafik. Som det fremgår af figur 2, er støj langt den hyppigste årsag til gener fra vejtrafik. De næst hyppigste årsager er luftforurening samt utryghed ved at lade børn færdes i trafikken Utrygt at færdes på gaden, vejen eller i området Utrygt for børn at færdes på gaden, vejen eller i området Støj Luftforurening/lugt Støv/skidt Andet, generet af biltrafik Figur 2. Besvarelsen af spørgsmålet: "Hvis De er generet af biltrafik, hvorfor er De da generet?" Hver enkelt svarperson kunne angive flere gener, hvis det var relevant. 4

5 Indsatsen mod støj kan rettes mod forskellige steder hvor folk opholder sig eller færdes. For at belyse relevansen af indsats i forhold til henholdsvis boliger samt private og offentlige friarealer er svarpersonerne er blevet bedt om at angive, hvor generede de er af støj fra vejtrafik i følgende forskellige situationer: 1. Ved ophold inde i boligen med åbne vinduer. 2. Ved ophold inde i boligen med og lukkede vinduer. 3. Ved ophold på udendørs opholdsarealer i tilknytning til boligen så som have, terrasse, altan gård eller lignende. 4. Når de færdes på vejen ved deres bolig. 5. Når de opholder sig i parker eller lignende i nærheden af deres bolig. I denne undersøgelse har det ikke inden for de givne ressourcer været muligt at beregne de faktiske støjniveauer i hver af disse 5 situationer. Som en støjmæssig indikator er derfor i de første 3 situationer anvendt støjen beregnet ved boligernes facade. Dette giver en præcis beskrivelse af støjen i de 2 første situationer og en rimelig beskrivelse af støjen på de bolignære friarealer. Der er således ikke spurgt til en generel gene ved vejtrafikstøj som er uafhængig af det sted og den situation folk befinder sig i! I tidligere undersøgelser er der ofte kun spurgt til en generel støjgene (1), det gælder fx. de undersøgelser, der ligger bag opstillingen af den eksisterende danske dosis-response kurve fra omkring 198 (5). Andel (%) Voldsomt generende Voldsomt+ Meget genererende Voldsomt+ meget+generende Voldsomt+ meget+generet+ Lidt generende < Støjniveau (db) Figur 3. Graden af støjgene ved indendørs ophold med lukkede vinduer angivet i forhold til de faktiske støjniveauer. 5

6 Andel (%) Voldsomt generende Voldsomt + Meget generende Voldsomt + Meget + Generende Voldsomt + Meget + Generende + Lidt generende < Støjniveauer (db) Figur 4. Andel generede ved udendørs ophold på friarealer. Den første hypotese om at stigende støjniveauer medfører stigende grad af genen er således blevet bekræftet. Ligeledes bekræfter figur 4 hypotesen om at der er en væsentlig gene ved støjbelastning af friarealer. Figur 5 og 6 belyser yderligere hvilke konkrete gener vejtrafik støjen forårsager Har svært ved at sove Vågner om natten Sover ikke med åbne vinduer Forstyrres ved telefon Forstyrres ved radio eller TV Bruger rum anderledes 6 Forstyrres ved læsning eller arbejde Forstyrres ved samtale Åbner vinduer mindre Sover med ørepropper Figur 5. Svarene på spørgsmålet om hvad støj fra vejtrafik betyder for beboerne. Andet

7 9 8 Soveværelset vender ud mod vejen Soveværelset vender ikke ud mod vejen 7 6 Andel (%) Har svært ved at sove Vågner om natten Sover ikke med åbne vinduer Bruger rummene i bolig anderledes end de oprindelig var tiltænkt Sover med ørepropper Figur 6. Sammenhæng mellem om soveværelset vender mod vejen, og hvordan beboerne reagerer på støjen om natten, når de sover. Det fremgår klart af figur 6 at det har stor betydning om soveværelset vender mod gaden eller ej. Generne er to til tre gange så store i det første tilfælde. 7. Tilpasning til støjen Ikke foretaget noget Vendt soveværelset væk fra vejen Indsat støjisolerende vinduer Opstillet støjskærm Andet Figur 7. Antal beboere der er generet af støj fra vejtrafik og som har foretaget sig noget for at mindske generne. Det fremgår af figur 7, at langt den største del af de beboere, der føler sig generet af støj, ikke har foretaget sig noget for at reducere generne. En mindre gruppe har vendt soveværelset væk fra vejen eller har opsat støjdæmpende vinduer, hvorimod meget få har opsat støjskærme. På dette grundlag må hypotesen om at beboerne har indrettet sig efter støjen afvises, om end nogen faktisk har gjort noget. 7

8 8. Perioder på døgnet Gruppen af beboere der føler sig generet af støj fra vejtrafik blev bedt om at angive i hvilke perioder på døgnet de følte sig generet. Resultaterne fremgår af figur 8, hvoraf det generel kan ses (lige som i figur 3 og 4) at stigende støjniveau medfører stigende antal generede. 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Morgen (7-9) Formiddag (9-12) Eftermiddag (12-19) Aften (19-23) Nat (23-7) < og der over Støjniveau (db) Figur 8. Svarene på spørgsmålet :" Hvis de er generet af støj fra vejtrafik, på hvilke tid s- punkter af døgnet er den da mest generende". Det var muligt at angive flere perioder. Det ses generelt af figur 8, at folk er mest generet i morgen perioden fra kl 7 til 9 samt om eftermiddagen fra kl 12 til 19. Det er i disse perioder at folk normalt er hjemme og hvor der samtidig afvikles en stor del at døgnets trafik på vejene. For støjniveauer under 6 db er det kun omkring 6 til 7 % der er generet om natten fra kl 23 til 7. Ved støjniveauer over 6 db er 13 til 17 % generet om natten. Hypotesen om at støjbegivenhedernes tidspunkt på døgnet har betydning kan derfor bekræftes. 9. Periode i bolig Figur 9 viser sammenhængen mellem genegrad og hvor længe folk har boet i deres nuværende bolig. Det ses, at der ikke er nogen væsentlig forskel i genegraden og hvor længe folk har boet i deres bolig hvorfor hypotesen om en sammenhæng ikke kan eftervises. Der er ikke en tendens til at beboerne med tiden vender sig til at acceptere støjgenerne. Folk er ligeledes blevet spurgt, om de havde planer om at flytte og i givet fald hvilke årsager der var til dette. Som det fremgår af figur 1, er boligforhold i form af standard og størrelse den helt væsentlige grund til flytteplaner. På andenpladsen kommer kategorien "andet" der formodentlig i et vist omfang dækker over et ønske om at skifte arbejde og flytte med til den nye arbejdsplads. På tredjepladsen kommer støj fra vejtrafik. 8

9 Andel (%) Mindre end 1 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år mere end 5 år Kan ikke høre støj fra vejtrafik Ikke generet Lidt generet Generet Meget generet Voldsomt generet Figur 9. Genegradens afhængighed af hvor længe folk har boet i deres bolig Trafik Støj fra vejtrafik Luftforurening Boligforhold Omgivelserne/ opholdsarealerne Naboerne Sundhedsmæssige forhold i familien Kriminalitet i området Børnepasning og/eller skoletilbud Off. tilbud i form af biblioteker, sports- og fritidstilbud osv. Figur 1. Svarene på spørgsmålet: "Hvis De har planer om at flytte, hvilken er da de tre vigtigste årsager til at De vil flytte?" Adgang til dagligvarebutikker Andet 1. Alder og gener Det fremgår af figur 11, at der ikke er nogen markant sammenhæng mellem graden af gene og alderen på den person, der har besvaret spørgeskemaet. Hypotesen om en sådan sammenhæng kan dermed afkræftes. 9

10 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Alder (År) Voldsomt generet Meget generet Generet Lidt generet Ikke generet Kan ikke høre støj fra vejtrafik Figur 11. Sammenhængen mellem graden af gene ved indendørs ophold med lukkede vinduer og alderen på den person der har besvaret spørgeskemaet. 11. Gør det selv! Ved ikke Indsætte støjisolerende vinduer i boligen Opstille støjskærme Nedsætte hastigheden for biler Mindske trafikken Andet Figur 12. Svarene på spørgsmålet: "Hvis De er generet af støj fra vejtrafik, hvad mener De, der burde gøres for at mindske støjen?" Støjen kan enten dæmpes ved kilden, under udbredelse eller ved modtageren. Beboerne er blevet spurgt om, hvilke virkemidler de mener bør anvendes. Figur 12 viser, at de fleste nævner indgreb mod støjkilden i form af reduktioner i trafikmængde og hastigheder, med reduktion af 1

11 trafikken som det klart mest foretrukne virkemiddel. Disse virkemidler er 3 til 4 gange så "populære" som støjisolerende vinduer og opsætning af støjskærme. 8 Andel (%) Ja Nej Ved ikke Figur 13. Svarene på spørgsmålet:" Hvis de er generet af støj fra vejtrafik, er de da villig til selv at betale for en væsentlig reduktion af støjen fra vejtrafik?" Generelt er der ikke den store betalingsvillighed blandt beboerne (se figur 13), til selv at finansiere støjdæmpende tiltag. Kun godt 15 % vil selv bidrage økonomisk. Dette kan måske tolkes som et potentiale for betalingsvillighed blandt en mindre gruppe borgere. Endeligt har over 25 % angivet, at de ikke er afklarede på om de vil deltage i finansieringen. Blandt disse vil der måske i konkrete sager være nogen, som gerne vil deltage! Ingen Kommunen, amtet eller staten EU Grundejer-, ejer-, boligeller andelsforening Bilisterne Ved ikke Figur 14. Svarene på spørgsmålet:" Hvis De er generte af støj fra vejtrafik ved Deres bolig, hvem bør efter deres mening bidrage økonomisk til at afhjælpe generne?" 11

12 Afslutningsvis er beboerne blevet spurgt om, hvem de i øvrigt mener skal betale for at få reduceret støjproblemerne (se figur 14). Rigtig mange peger på det offentlige i form af stat, amter eller kommuner. En del peger desuden på, at billisterne bør deltage i finansieringen. Endelig er der en mindre gruppe der peger på grundejer-, bolig- eller andelsforeninger. Både billisterne og de forskellige foreninger er jo i sidste ende beboerne selv. Dermed kan det tolkes som en vis tilkendegivelse af selvfinansiering. 12. Sammenfatning Svarene på de 8 arbejdshypoteser kan sammenfattes til følgende: 1. Hypotesen om at stigende støjniveau medfører stigende gene kan klart bekræftes. 2. Hypotesen om at beboerne har indrettet sig efter støjen kan i det store hele afkræftes. 3. Hypotesen om at støjbegivenhedernes tidspunkt på døgnet har en betydning for graden af gene kan bekræftes. 4. Hypotesen om at hvor meget man føler sig generet afhænger af, hvor længe man har boet i sin bolig kan klart afvises. 5. Hypotesen om at støj på udearealer er vigtigt kan klart bekræftes. 6. Hypotesen om at alder betyder noget for hvor generet af støj man er kan afkræftes. 7. Hypotesen om at der er et ikke aktiveret grundlag blandt borgerne for at gøre noget mere ved støjproblemer kan delvist afvises, da der ikke generelt er den store villighed blandt borgerne til selv at finansiere støjreduktioner. 8. Hypotesen om at der er betalingsvillighed hos borgerne, hvis de kan få mindre støj kan generelt afkræftes, der er dog en mindre del der gerne vil betale. 13. Lokal perspektivering Siden 1986 har Århus Kommune haft bestemmelser vedrørende støjbelastning - hidrørende fra vejtrafik - af nybyggeri indarbejdet i kommuneplanens rammedel. Bestemmelserne har givet sig udslag i, at alle lokalplaner udarbejdet efter 1986 indeholder bestemmelser vedrørende vejtrafikstøj. Bestemmelserne i kommuneplanens rammedel gælder imidlertid kun for nybyggeri. Siden 1994 har indsatsen for at begrænse støjforureningen hidrørende fra trafikken på vejnettet af eksisterende boliger været baseret på de målsætninger og indsatsområder, som er indeholdt i Handlingsplanen for Trafik og Miljø vedtaget af Århus Byråd i 1994 som en del af kommuneplanen. Århus Kommunes målsætning for støjforurening fra trafikken er: Målsætningen for Århus Kommunes indsats over for støjforurening fra vejtrafik er at reducere antallet af boliger, som i dag har et støjniveau hidrørende fra vejtrafik over 65 db(a) foreløbig med 2,5% pr. år i de næste 5 år. Som opfølgning på Handlingsplan for Trafik og Miljø blev der i 1995 gennemført en stø j- kortlægning i hele kommunen og en beregning af støjniveauerne, som viser, at omkring 11. boliger ud af 128. er ramt af et støjniveau over 65 db(a), svarende til ca. 8% af Kommunens boliger. 12

13 Støjniveau antal boliger % under 55 db(a) db(a) over 65 db(a) I alt Figur 15. Fordelingen af boliger på støjniveauer i Århus Kommune. Med udgangspunkt i den vedtagne målsætning samt den gennemførte støjkortlægning er der i de senere år taget en række planlægningsinitiativer, gennemført trafikregulerende foranstaltninger, foretaget støjafskærmende foranstaltninger og iværksat en række konkrete anlægsprojekter med det formål at reducere bl.a. støjpåvirkninger af boliger i Kommunen. Projekt Udemiljø I forbindelse med udmøntning af kommunens Grønne Pulje samt Budgetforlig 1999 har Århus Byråd i alt i perioden afsat 8,83 mio.kr. til forbedring af udemiljøet - støj- og luftkvalitet hidrørende fra vejtrafik. Midlerne er afsat dels til en kortlægning af situationen dels til iværksættelse af konkrete projekter, der kan afhjælpe eventuelle problemer. Som en del af det omtalte projektet Vision: Byen uden støjgener og til brug for Projekt Udemiljø har Århus Kommune i samarbejde med Vejdirektoratet i foråret 1999 gennemført spørgeskemaundersøgelsen blandt tilfældigt udvalgte borgere i Århus Kommune. Resultaterne af undersøgelsen skal bruges til at supplere den eksisterende fysisk kortlægning af stø j- problemerne, som stammer fra vejtrafik med borgernes mere subjektiv opfattelse af støjproblemerne, hvornår og hvordan de er generet, samt hvad de mener, der kan afhjælpe deres problemer. Det videre arbejde På baggrund af den eksisterende kortlægning samt spørgeskemaundersøgelsen gennemføres en første grov udpegning af et antal kritiske strækninger/ lokaliteter, hvor det kan være relevant med en forebyggende såvel som en afbødende indsats. På grundlag af denne udpegning af kritiske strækninger arbejdes der videre med en mere deta l- jeret kortlægning, dels af de mere konkrete forhold omkring støj- og luftforureningspåvirkningen som f.eks. forureningsniveauerne fordelt på friarealer og bebyggelsesfacader, anvendelse af bygninger og udendørsarealer, rumindretning og brug og eksisterende afskærmningsforhold, f.eks. i form af vindues- og tagkonstruktioner, samt støjudbredelsesforholdene i øvrigt. Desuden gennemføres en detaljeret rundspørge blandt brugerne i ejendommene langs en række af de belastede strækninger om, hvordan de opfatter forureningen, i hvilken udstrækning de føler sig berørt af den, og hvad de evt. kunne tænke sig af løsninger med henblik på at begrænse den. Detailkortlægningen gennemføres i et samarbejde med Vejdirektoratet med støtte fra Trafikministeriets Sektorpulje. På grundlag af detailkortlægningen udarbejdes en række alternative muligheder for at begrænse forureningen gennem konkrete projekter inklusive overslag over de forventede effekter kontra den forventede investering. Detailkortlægningen skal bruges i forbindelse med udvælgelse af konkrete projektforslag til iværksætte lse. 13

14 Sideløbende hermed tilrettelægges et måleprogram i hele kommunen. Måleprogrammet kan evt. bestå i, at der opstilles en række multimålestationer, som kan måle sammenhængen imellem trafikkens størrelse og sammensætning, hastigheder, støjniveauer og luftkvalitetsniveauer og klimatiske forhold. Resultaterne af målingerne skal bruges til at formidle viden om trafikmiljøet samt i forbindelse med kommende opdateringer at kortlægningen af støj- og luftkvalitetsforhold. Projektet afsluttes med, at der udarbejdes en "Udemiljøpolitisk Redegørelse" med forslag til en handlingsplan. Redegørelsen forventes at indeholde en beskrivelse af situationen samt forslag til målsætninger og udpegning af potentielle indsatsområder. De potentielle indsatsområder inddeles i generelle tiltag - hvor Kommunen kan bidrage med trafikplanlægning, trafikregulering, ændrede belægninger mv. og konkrete projektforslag, som kan være relevante de forskellige steder i ejendomme og på friarealer. De afsatte midler til finansiering af konkrete projekter forventes opdelt i to puljer. En pulje der finansierer de generelle tiltag i form af regulering, belægningsændringer mv. og en pulje hvor der kan søges om midler til konkrete projektforslag, såfremt dette er muligt inden for lovens rammer. Det opstillede måleprogram forventes udmøntet i konkrete målinger af trafikmængder, luftkvalitet og støj. Målet med målingerne er i første omgang at formidle viden om trafikmiljø til borgerne for herigennem at skabe en bedre forståelse af problemerne i forbindelse med trafikmiljøet. Denne formidling kan evt. ske gennem displays på stedet og via Århus Kommunes hjemmeside og gennem kommunens grønne regnskab udtrykt som et støj- og luftforureningsindex, som løbende beskriver niveau og fordeling. Fremover skal målingerne indgå i en opdatering af kortlægningen af støj- og luftkvaliteten. Resultaterne af målingerne kan indgå i de kommende revisioner af den "Udemiljøpolitiske Redegørelse". Den Udemiljøpolitiske Redegørelse forventes færdig med udgangen af 2, hvorefter pla n- lægning og iværksættelse af konkrete projekter forventes påbegyndt. 14. Litteratur 1. Vejtrafik og støj - en grundbog. Vejdirektoratet. Rapport 146, Trafikstøj i boligområder. Vejledning nr. 3/1984. Miljøstyrelsen. 3. Beregningsmodel for vejtrafikstøj. Revideret Vejdirektoratet, Miljøministeriet. Rapport 93, Trafik og miljø. Kommuneplan Århus kommune. Marts Støj. Støjhensyn ved nye vejanlæg Vejdirektoratet - Vejregeludvalget. Juni

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Artikel til Trafik og Veje hbe/lykk/lmi/26-10-2011 REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, lykk@vd.dk Hans Bendtsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer.

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer. Civilingeniør Lone Reiff, Afdelingen for trafiksikkerhed og miljø, Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, Postbox 1569, 1020 København K, Tlf.: 33 93 33 38, Fax 33 93 07 12, E-mail: LRE@VD.DK Dette paper

Læs mere

Nye idéer til reduktion af vejstøj i byer

Nye idéer til reduktion af vejstøj i byer Nye idéer til reduktion af vejstøj i byer Af Seniorforsker Hans Bendtsen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut Civilingeniør Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet, Planlægningsafdelingen Can. tech. soc.

Læs mere

Støjgener fra byveje og motorveje

Støjgener fra byveje og motorveje Støjgener fra byveje og motorveje Jakob Fryd, Vejdirektoratet Norsk Akustisk Selskap, Høstmøte 2016, Drammen Hvorfor er støjgeneundersøgelser interessante? 2. WHO s pyramide om sundhedsmæssige konsekvenser

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Undersøgelse af den oplevede støj fra vejtrafikken langs tre stærkt trafikerede bygader i København

Undersøgelse af den oplevede støj fra vejtrafikken langs tre stærkt trafikerede bygader i København Undersøgelse af den oplevede støj fra vejtrafikken langs tre stærkt trafikerede bygader i København Vigerslevvej Folehaven Lyngbyvej Udgivet af Kan rekvireres hos Københavns Kommune Vej og Park Miljøkontrollen

Læs mere

Støjforureningen på Nørrebro

Støjforureningen på Nørrebro Støjforureningen på Nørrebro Kåre Press-Kristensen Civilingeniør, Ph.D. Det Økologiske Råd Baggrund Ca. 700.000 danske boliger er belastet med vejstøj over grænseværdien (58 db). Heraf er ca. 150.000 boliger

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø. Den 4. september 2013.

Indstilling. Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø. Den 4. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø Den 4. september 2013 Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan 2013 Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Forslag til Støjhandlingsplan

Læs mere

En række faktorers betydning for opfattelsen af støj fra vejtrafik - en multivariabel analyse

En række faktorers betydning for opfattelsen af støj fra vejtrafik - en multivariabel analyse En række faktorers betydning for opfattelsen af støj fra vejtrafik - en multivariabel analyse af Bo Mikkelsen og Lars Ellebjerg Larsen Danmarks TransportForskning Knuth-Winterfeldts Allé, bygning 116 Vest

Læs mere

Beboernes opfattelse af støjen ved Ringmotorvejen Undersøgelse før og efter udvidelsen af M3

Beboernes opfattelse af støjen ved Ringmotorvejen Undersøgelse før og efter udvidelsen af M3 Beboernes opfattelse af støjen ved Ringmotorvejen Undersøgelse før og efter udvidelsen af M3 Hans Bendtsen og Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Støjudfordringen i kommunen. Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune

Støjudfordringen i kommunen. Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune Støjudfordringen i kommunen Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune Støjproblemet i Københavns Kommune Støjniveau Boliger Andel > 70 db 5.000 2 % 65-70 db 31.000 11 % 60-65 db 49.000 17 % 55-60 db

Læs mere

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Forord Ballerup Kommune har udarbejdet et udkast til en støjhandlingsplan for trafikstøjen i kommunen. Planen skal gælde i 5 år. Støjhandlingsplanen

Læs mere

Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune

Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune Indlæg af Martin Kisby Willerup, Moe & Brødsgaard A/S, for Gladsaxe Kommune. E-mail: mkw@moe.dk Gladsaxe Kommune kortlagde i 2004 trafikstøjen langs alle veje i kommunen

Læs mere

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Jørgen Jakobsen Miljøstyrelsen Støjen dræber! 200 500 mennesker dør tidligere end ellers på grund af støj fra vejene.

Læs mere

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn.

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn. STØJNOTAT Projekt Støjberegning C.F. Richs Vej 103 Kunde TRESOR Property A/S Notat nr. 1100025914-1 Dato 2016-12-16 Til Andreas Grønbæk, TRESOR Property Fra Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Indledning

Læs mere

Støjkortlægning efter tiltag

Støjkortlægning efter tiltag Støjkortlægning efter tiltag Støjskærme ved Birkedalshusene Støjvold øst for Hillerødmotorvejen Hastighedsreduktion Borgmester Jespersens Vej Kollekollevej (ét kørespor) Støjreducerende asfalt på Dele

Læs mere

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger.

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger. STØJNOTAT Projekt Vejtrafikstøjberegning Skyttemarksvej, Næstved Kunde Næstved Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-06-24 Fra Jacob Storm Jørgensen og Allan Jensen, Rambøll 1. Indledning Næstved Kommune har bedt

Læs mere

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet.

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. 3.3 Jernbaner.qxd 19-12-2005 18:09 Side 1 Foto: Fyns Amt 3.3 Jernbaner Amtsrådets mål At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. At Odense-Svendborg

Læs mere

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ MÅLESTOK FOR VEJSTØJ Vejstøjniveauer angives i decibel db), og angives som L den, der er en fælles europæisk enhed for støj, som beskriver det gennemsnitlige støjniveau

Læs mere

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER ON Arkitekter 29. april 2015 MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER Beregning af vejstøj PROJEKT Møllerens Hus, Rønde - Vejtrafikstøjberegninger ON Arkitekter Projekt nr. 220944 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

Tekniske løsninger. Vejtrafik og støj. Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet Vejteknisk Institut

Tekniske løsninger. Vejtrafik og støj. Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet Vejteknisk Institut Tekniske løsninger Vejtrafik og støj Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet Vejteknisk Institut Luft og støjforurening i Danmark Arrangement på Christiansborg 16 nov. 2011 Støj i Vejdirektoratet Støjpolitik

Læs mere

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2 REGION HOVEDSTADEN SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune

for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Støjhandlingsplan for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 Resumé af støjhandlingsplan 5 Kortlagte større kommunale veje 6

Læs mere

Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat

Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning... 3 2 Trafikstøjbelastning... 3 3 Støjgrænser... 4 4 Kilder til trafikstøj... 4 5 Støjbelastningstal (SBT)...

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

EVALUERING AF STØJPROJEKT I FOLEHAVEN. Støjprojektet er et pilotprojekt for et lokalområde på strækningen Folehaven

EVALUERING AF STØJPROJEKT I FOLEHAVEN. Støjprojektet er et pilotprojekt for et lokalområde på strækningen Folehaven EVALUERING AF STØJPROJEKT I FOLEHAVEN Støjprojektet er et pilotprojekt for et lokalområde på strækningen Folehaven December 2011 Indhold SAMMENFATNING... 3 1. BAGGRUND... 5 2. VIRKEMIDLER TIL STØJBEKÆMPELSE

Læs mere

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg.

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg. Notat Side 1 af 8 Til Til Kopi til Bering - Beder vejen Teknisk Udvalg Drøftelse På byrådsmødet onsdag d. 25. maj 2016 blev sag nr. 9 Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen, Endelig behandlet. Der

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30 N O T A T Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen November 2009 I henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

Teknisk notat N (revideret 29/1/2016)

Teknisk notat N (revideret 29/1/2016) Teknisk notat N2.138.15 (revideret 29/1/2016) Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4343 6007 www.swecodanmark.dk CVR-nr. 48233511 Frederiksberg Kommune 30. december

Læs mere

Byrådscentret 24-07-2013

Byrådscentret 24-07-2013 NOTAT Byrådscentret 24-07-2013 Baggrundsnotat. Støj. Kommuneplan 2014 Emnet støj indgår i Kommuneplan 2010. Kommuneplan 2014 er en fuld revision, og det er derfor screenet om der er behov for nye retningslinjer

Læs mere

OMBYGNING AF DRONNING MARGRETHES VEJ

OMBYGNING AF DRONNING MARGRETHES VEJ OMBYGNING F DRONNING MRGRETHES VEJ Evaluering Helle Frederiksen Vejkontoret i Århus UGUST `96 INDLEDNING. I 1995 er der med støtte fra Miljøstyrelsen gennemført en radikal ombygning af Dronning Margrethes

Læs mere

Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00

Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00 Vejtrafikstøj Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00 Michael Sørensen Adjunkt, civilingeniør Trafikforskningsgruppen ved AAU Ph.d.-studerende Michael Sørensen

Læs mere

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING Notat N5.027.14 Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 06. oktober 2014 Vores reference: 35.5676.01

Læs mere

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Juli 2007 Hvorfor tillæg til togstøjvejledningen? Miljøstyrelsen udsendte i 1997 en revideret udgave af vejledning om støj og vibrationer

Læs mere

NVF Odense 1. oktober 2009 Støj i byen hvad er støj

NVF Odense 1. oktober 2009 Støj i byen hvad er støj Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Fra MST folder NVF Odense 1. oktober 2009 Støj i byen hvad er støj Allan Jensen, Rambøll, Englandsgade 25, 5100 Odense C +45 6542 5812, aaj@ramboll.dk Hvor meget støj er der?

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveauet udendørs samt indendørs i Nydamsparken, 8200 Århus N

Beregning af vejtrafikstøjniveauet udendørs samt indendørs i Nydamsparken, 8200 Århus N Trafikstøj Rapport nr./ antal sider BE-01-040614. Sider inkl. denne: 8 Rapport titel Beregningssted Rekvirent Beregning af vejtrafikstøjniveauet udendørs samt indendørs i Nydamsparken i Århus. Nydamsparken,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Resumé af støjhandlingsplanen 3 2. Det samlede byområde 3 3. De ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag 3 4. Gældende

Læs mere

LOKAL STØJHANDLINGSPLAN FOR FOLEHAVEN. - et pilotprojekt om begrænsning af støj i et boligområde

LOKAL STØJHANDLINGSPLAN FOR FOLEHAVEN. - et pilotprojekt om begrænsning af støj i et boligområde LOKAL STØJHANDLINGSPLAN FOR FOLEHAVEN - et pilotprojekt om begrænsning af støj i et boligområde APRIL 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 PLANENS INDHOLD OG TILBLIVELSE 4 TRAFIK OG STØJ I FOLEHAVEN 6 STØJKORTLÆGNING

Læs mere

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Jørgen Kragh a, Gilles Pigasse a, Jakob Fryd b a) Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, kragh@vd.dk, gip@vd.dk b) Vejdirektoratet, Vejplan- og miljøafdelingen,

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE. Juni 2009. Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 :

STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE. Juni 2009. Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 : STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE Juni 2009 Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 : Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN

Læs mere

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Til Randers Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Marts 2016 CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Revision 1 Dato 10-03-2015 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Allerød Kommune. Støjkortlægning

Allerød Kommune. Støjkortlægning Allerød Kommune Støjkortlægning Marts 2009 Allerød Kommune Støjkortlægning Marts 2009 Ref 86511082 Støj(1) Version 2 Dato 2009-03-24 Udarbejdet af MDY, CM Kontrolleret af MDY Godkendt af CM Rambøll Danmark

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet.

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet. Hørsholm Kommune Forlægning af Lågegyde Beregning af trafikstøj Miljømåling - ekstern støj Rapport Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Miljøcenter Roskilde Att: Hans Erling Jensen Randers, den 25. juni 2010 J. Nr ROS-432-00025 Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Ansøgning om lempelse

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE. Maj 2009. 1955797-09_v1_Støjhandlingsplan for Guldborgsund kommune Maj 2009.DOC

STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE. Maj 2009. 1955797-09_v1_Støjhandlingsplan for Guldborgsund kommune Maj 2009.DOC STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE Maj 2009 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN 3 2 EN BESKRIVELSE AF DEN STØRRE VEJ, DER ER

Læs mere

Formålet med hæftet er at give interesserede borgere baggrund for at vurdere vejstøj i deres omgivelser.

Formålet med hæftet er at give interesserede borgere baggrund for at vurdere vejstøj i deres omgivelser. Side 1 af 17 Vejtrafik og støj - en introduktion Baseret på rapport 146 Resumé: Dette hæfte er en kortfattet introduktion til problemerne med støj fra vejtrafik og til arbejdet med bekæmpelse af disse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Region Nordjylland Støjberegning Nyt universitetssygehus, Aalborg SØ Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag NOTAT Projekt Kunde Nordhavnsvejen Københavns Kommune Dato 5. november 2013 Til Jacob Ingvartsen, Nordhavnsvejen Fra Allan Jensen, Rambøll Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget Dato 05-11-2013

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-260315. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel

Læs mere

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF Indledning Seacon A/S ved Stine Gro Jensen har bedt Viatrafik om at foretage støjberegninger ved etablering

Læs mere

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc STØJHANDLINGSPLAN SILKEBORG KOMMUNE 21 CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING

Læs mere

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato:

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato: Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej 9 4 Ringsted Att.: John Jeppesen Akustik Støj Vibrationer Vedbysøndervej 13 4200 Slagelse Tlf: 503 620 Fax: 527 622 post@d-a-r.dk www.d-a-r.dk Sag nr.: 11-012 Beregning

Læs mere

Støjgener fra motorvejen

Støjgener fra motorvejen Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 6 Offentligt Støjgener fra motorvejen E20/E45 mellem afkørsel 62 til 64 Hvorfor er jeg her i dag? En dejlig sommerdag, hvor det skal gøre godt med lidt koldt

Læs mere

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Specialkonsulent Jørgen Jakobsen, Miljøstyrelsen (jojak@mst.dk) Abstract Miljøstyrelsen udsendte i juli 2007 den ny

Læs mere

Kvarterplan By Havn og den kommende Trafik- og Mobilitetsplan

Kvarterplan By Havn og den kommende Trafik- og Mobilitetsplan NOTAT By- og Kulturforvaltningen Kultur, Plan og Byg Byplankontoret Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66133222 E-mail kpb.bkf@odense.dk Kvarterplan

Læs mere

Nye veje til støjbekæmpelse i byer. - et idékatalog

Nye veje til støjbekæmpelse i byer. - et idékatalog Nye veje til støjbekæmpelse i byer - et idékatalog Rapport 295 2004 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon 3341 3333 Telefax 3315 6335 Forfattere: Redaktion: Layout:

Læs mere

Vindmøllerejseholdet 1

Vindmøllerejseholdet 1 Vindmøllerejseholdet 1 Baggrund Vindmøllerejseholdet er et tilbud fra staten til kommunerne, om gratis bistand til vindmølleplanlægning. Etableret i 2008, og indgår i Energiaftalen frem til 2015. MILJØMINISTERIET

Læs mere

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING Notat nr. N6.029.11 Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Tranbjerg - støjskærm Støjskærm 25. juli 2011 Projekt: 35.6315.02 Til Fra : Tranbjerg

Læs mere

ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2

ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2 Notat A. Enggaard A/S ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2 Miljømæssig påvirkning af P-hus 1. maj 2017 Projekt nr. 226589 Dokument nr. 1223589644 Version 1 Udarbejdet af CVI/EJH Kontrolleret af JEK/MIK Godkendt

Læs mere

forslag for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune

forslag for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune forslag Støjhandlingsplan for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 Resumé af støjhandlingsplan 5 Kortlagte større kommunale

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4...

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4... Page 1 of 1 From: Allan Jensen Sent: 11-05-2016 09:26:39 To: Morten Suhr Subject: Ringvejsstrækningen. Prioritering af indsatsen Follow Up Flag: Flag Status: Attachments: Opfølgning Red 1100014800-09-001-1-Prioritering

Læs mere

Støjreducerende vejbelægningers akustiske holdbarhed

Støjreducerende vejbelægningers akustiske holdbarhed Støjreducerende vejbelægningers akustiske holdbarhed Civilingeniør Jacob Storm Jørgensen jasj@ramboll.dk En støjreducerende vejbelægning har ikke den samme støjreducerende effekt i hele belægningens levetid.

Læs mere

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3 Vejledende grænseværdier for støjbelastning Bilag 3 Bilag 3 Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. Bilag 3 indeholder redegørelsesbidrag til fortolkning af regionplanens bestemmelser om støj m.v.

Læs mere

Regional vækst- og udviklingsstrategi Luft- og støjforurening i Region Hovedstaden

Regional vækst- og udviklingsstrategi Luft- og støjforurening i Region Hovedstaden Regional vækst- og udviklingsstrategi Luft- og støjforurening i ovedstaden... 1 Indledning ovedstaden har bedt Tetraplan om at udarbejde et notat med beregninger af luft- og støjforurening fra trafikken

Læs mere

Vejstøjstrategi og støjdirektiv en ramme for den fremtidige indsats for at reducere vejstøj v/brian Kristensen, Miljøstyrelsen, Industri & Transport

Vejstøjstrategi og støjdirektiv en ramme for den fremtidige indsats for at reducere vejstøj v/brian Kristensen, Miljøstyrelsen, Industri & Transport Vejstøjstrategi og støjdirektiv en ramme for den fremtidige indsats for at reducere vejstøj v/brian Kristensen, Miljøstyrelsen, Industri & Transport Vejstøjstrategien I juni 2002 nedsatte regeringen en

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg. Vejdirektoratet. Teknisk notat. 1 Indledning. 2 Støjberegning

Indholdsfortegnelse. Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg. Vejdirektoratet. Teknisk notat. 1 Indledning. 2 Støjberegning Trafikudvalget 2009-10 TRU alm del Svar på Spørgsmål 1164 Offentligt Vejdirektoratet Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg Teknisk notat COWI A/S Odensevej 95 5260 Odense S Telefon 63 11 49 00 Telefax

Læs mere

TM12 Støjpartnerskaber

TM12 Støjpartnerskaber Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM12 Støjpartnerskaber 25-03-2014 Sagsbehandler Karen Forsting Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling JA / NEJ Nej

Læs mere

NYT OM STØJREDUCERENDE VEJBELÆGNINGER

NYT OM STØJREDUCERENDE VEJBELÆGNINGER NYT OM STØJREDUCERENDE VEJBELÆGNINGER Seniorforsker Hans Bendtsen Afdelingen for Trafiksikkerhed og Miljø Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1020 København K Tel: 33 93 33 38, Fax: 33 93 07 12 E-mail:

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN August 2013 Udgivelsesdato : 23. august 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 jernbane - endelig udgave.docx Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune Støjhandlingsplan En handlingsplan for større kommunale veje Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 1. Væsentlige punkter i planen... 4 2. Beskrivelse af de større veje der er taget

Læs mere

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013 Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN April 2013 Udgivelsesdato : 16. april 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3

Læs mere

Miljø og sundhed NOTAT

Miljø og sundhed NOTAT NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Byplan Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Miljø og sundhed Nærværende notat

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr.

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. NOTAT Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. 1 Dato 2016-06-28 Til Fra Alf Christensen og Jann Hansen, Silkeborg Kommune Jacob Storm

Læs mere

Tilskud til forsøgsprojekter, der mindsker støjbelastning fra trafikken, og som har medfinansiering fra kommune og borgerne.

Tilskud til forsøgsprojekter, der mindsker støjbelastning fra trafikken, og som har medfinansiering fra kommune og borgerne. Bilag 1 Hvordan søger man Tilskud til forsøgsprojekter, der mindsker støjbelastning fra trafikken, og som har medfinansiering fra kommune og borgerne. Ansøgningsfrist: 1. december 2005 (senere forlænget

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft 30. oktober 2014 Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft Miljøvurdering af væsentlige miljøpåvirkninger Indledning Miljøvurdering af lokalplan 13-012: Etablering af mere forureningsfølsomt erhverv

Læs mere

LOKAL STØJHANDLINGSPLAN FOR FOLEHAVEN BAGGRUNDSRAPPORT

LOKAL STØJHANDLINGSPLAN FOR FOLEHAVEN BAGGRUNDSRAPPORT LOKAL STØJHANDLINGSPLAN FOR FOLEHAVEN BAGGRUNDSRAPPORT NOVEMBER 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND 4 1.1 FORMÅL MED STØJHANDLINGSPLANEN 4 1.2 PERSPEKTIVER 4 1.3 ORGANISERING AF PROJEKTET 5 1.4 BORGERDIALOG

Læs mere

Page 1 of 1. Ulla Merete Riel

Page 1 of 1. Ulla Merete Riel Page 1 of 1 Ulla Merete Riel Fra: Henrik Lynghus (LYN) [LYN@NIRAS.DK] Sendt: 20. april 2009 08:38 Til: Cc: Emne: Teknisk Postkasse Alan Willumsen; Jesper Andersen; Mads Ventzel; Ole Kyhl, Nørreskovpark;

Læs mere

Trafik og Veje Aarhus Kommune Grøndalsvej 1 8260 Viby J. Indsigelse vedrørende Århus Kommunes Støjhandlingsplan

Trafik og Veje Aarhus Kommune Grøndalsvej 1 8260 Viby J. Indsigelse vedrørende Århus Kommunes Støjhandlingsplan Trafik og Veje Aarhus Kommune Grøndalsvej 1 8260 Viby J Indsigelse vedrørende Århus Kommunes Støjhandlingsplan Brabrand Fællesråd har stor sympati for Kommunens planlagte indsats for at mindske generne

Læs mere

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast)

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast) Notat Udgave 1 (udkast) 05.11.2017 Hørsholm Kommune Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering Valentin Trafikplanlægning ApS Telefon: 51 95 55 51 E-mail: info@valentintrafik.dk www.valentintrafik.dk

Læs mere

Luft- og støjforurening i Søgaderne

Luft- og støjforurening i Søgaderne Luft- og støjforurening i Søgaderne Kåre Press-Kristensen Det Økologiske Råd Tlf. 22 81 10 27 kpk@env.dtu.dk Den næste times tid - Partikelforurening i Søgaderne - Støjforurening i Søgaderne - Forurening

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Louise Villefrance Projekt og markedschef Akustik og støj, COWI

Louise Villefrance Projekt og markedschef Akustik og støj, COWI Natur og Miljø konferencen, 7. - 8. juni Støjens udfordringer og muligheder i planlægningsarbejdet Louise Villefrance Projekt og markedschef Akustik og støj, COWI 1 Natur og Miljø konferencen, 7. - 8.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Naturstyrelsens afgørelse om ikke VVM-pligt ved udvidelse af tilslutningsanlæg 36 ved Ulse

AFGØRELSE i sag om Naturstyrelsens afgørelse om ikke VVM-pligt ved udvidelse af tilslutningsanlæg 36 ved Ulse Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. september 2016 J.nr.: NMK-34-00558 KlageID: 91761 Ref.: EVAJP-NMKN AFGØRELSE i sag om Naturstyrelsens afgørelse om ikke

Læs mere

Støjhandlingsplan

Støjhandlingsplan Vejle Kommune Støjhandlingsplan 2010-2013 Teknisk notat Maj 2010 Vejle Kommune Støjhandlingsplan for de større vejstrækninger Teknisk notat Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Administrative bestemmelser

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

Drøftelse af miljøregulering af Forsvarets skydebane ved Lindholm Høje og miljøregulering af Forsvarets øvelsesplads ved Vangen

Drøftelse af miljøregulering af Forsvarets skydebane ved Lindholm Høje og miljøregulering af Forsvarets øvelsesplads ved Vangen Punkt 11. Drøftelse af miljøregulering af Forsvarets skydebane ved Lindholm Høje og miljøregulering af Forsvarets øvelsesplads ved Vangen 2016-042164 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø-

Læs mere

2. Stilleområder. 3. Lidt om støjhandlingsplaner

2. Stilleområder. 3. Lidt om støjhandlingsplaner Støjdirektiv, støjkortlægning og handlingsplaner Hanne Lylov Nielsen, Miljøstyrelsen 1. Rammer for støjkortlægningen i Danmark 2. Stilleområder 3. Lidt om støjhandlingsplaner 4. Perspektiver Støjkortlægning

Læs mere

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN Til Greve Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Maj 2016 TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN TJØRNELYSKOLEN Revision 1 Dato 23-05-2016 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen Kontrolleret

Læs mere

Trafikstøjhandlingsplan 2009. Høje-Taastrup Kommune. Sag 2253594 dok. 2933937

Trafikstøjhandlingsplan 2009. Høje-Taastrup Kommune. Sag 2253594 dok. 2933937 Trafikstøjhandlingsplan 2009 Høje-Taastrup Kommune Sag 2253594 dok. 2933937 Indhold 1. Indledning 1.1 Resumé af trafikstøjhandlingsplanen 1.2 Offentlig høring 1.3 Hvad sker der fremadrettet 2. Vejtrafikstøj

Læs mere

KOMPARATIV RAPPORT. Er der ligheder og forskelle i beboernes opfattelse af at bo i forskellige almene boligområder.

KOMPARATIV RAPPORT. Er der ligheder og forskelle i beboernes opfattelse af at bo i forskellige almene boligområder. KOMPARATIV RAPPORT Er der ligheder og forskelle i beboernes opfattelse af at bo i forskellige almene boligområder. Baseret på to uafhængige beboerundersøgelser, foretaget i Århus og Randers. BOLIGORGANISATIONERNE

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

2009/1 BSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017

2009/1 BSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 2009/1 BSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 30. oktober 2009 af Per Clausen (EL), Line Barfod (EL), Johanne Schmidt Nielsen (EL) og Frank

Læs mere

1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4. 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5

1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4. 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5 Støjhandlingsplan 2013 indhold 0 Baggrund 3 1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5 3 Ansvarlige myndigheder og retligt grundlag 6 4 Alle gældende

Læs mere

Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af. af støj for metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård

Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af. af støj for metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse COPENHAGEN METRO TEAM I/S Metrovej 11 2300 KØBENHAVN S Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af støj

Læs mere

Teknisk notat N Vibo Boligselskab Afd 117 Ekstern støj. 13. november 2015 Vores reference: : Søren Damgaard Kristensen.

Teknisk notat N Vibo Boligselskab Afd 117 Ekstern støj. 13. november 2015 Vores reference: : Søren Damgaard Kristensen. Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 7220 7207 F +45 7242 8900 www.sweco.dk CVR-nr. 48233511 N2.106.15 Vibo Boligselskab Afd 117 Ekstern støj 13. november 2015 Vores reference: 27.2323.02

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 1992-2004 for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere