Formålet med hæftet er at give interesserede borgere baggrund for at vurdere vejstøj i deres omgivelser.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formålet med hæftet er at give interesserede borgere baggrund for at vurdere vejstøj i deres omgivelser."

Transkript

1 Side 1 af 17 Vejtrafik og støj - en introduktion Baseret på rapport 146 Resumé: Dette hæfte er en kortfattet introduktion til problemerne med støj fra vejtrafik og til arbejdet med bekæmpelse af disse problemer. Hæftet er baseret på Vejtrafik og støj - En grundbog (Rapport nr. 146), som er udgivet af Vejdirektoratet i foråret 1998 med støtte fra Trafikministeriets Trafikpulje. Formålet med hæftet er at give interesserede borgere baggrund for at vurdere vejstøj i deres omgivelser. Spørgsmål om støj, som drejer sig om lokale forhold, bør rettes til kommunens tekniske forvaltning, da kommunerne har ansvaret for størsteparten af de danske veje. Kommunen kan om nødvendigt henvise til amt eller stat, hvis kommunen ikke er vejmyndighed på den pågældende vej. Nærmere oplysninger: Lene Nøhr Michelsen, tlf Hvad er støj? Støj er uønsket lyd. Nogle mennesker oplever musik som støj, mens andre er tilfredse, næsten uanset hvor højt der spilles. Derimod vil de fleste mennesker opleve lyde, der stammer fra vejtrafik, som støj. Lyd (og støj) måles i enheden decibel (db). En stigning i støjen på 8 10 db svarer til en fordobling i den oplevede støj, og en ændring på 3 db er tydeligt hørbar. Denne ændring svarer til en halvering eller fordobling i trafikmængden eller afstanden til vejen. Figuren viser nogle lydniveauer for forskellige kendte situationer, som kan bruges som sammenligningsgrundlag. I forbindelse med vejtrafikstøj angives lydstyrken normalt som et døgngennemsnit. Ved angivelse af støjniveauer ved huse angives fritfeltværdien udendørs. Fritfeltværdien er det støjniveau, der ville være på stedet, hvis huset ikke lå der. Det vil sige, at den støj, som kastes tilbage fra huset, ikke medtages. Støjniveauer fra vejtrafik kan både måles og beregnes. Vejdirektoratet og Miljøstyrelsen har udarbejdet retningslinier for, hvordan sådanne målinger og beregninger skal udføres. Hvis retningslinierne følges, er målinger og beregninger normalt lige gode metoder til at bestemme støjniveauer. Præcise og troværdige målinger er en opgave for fagfolk. En privatperson, som selv vil bedømme, hvor meget en vej støjer (fx i forbindelse med huskøb), bør gå ud og lytte i myldretiden på en dag med en svag til let vind fra vejen mod huset. Det er vigtigt, at vindretningen og -styrken er nogenlunde rigtig, da vinden har stor betydning for, hvor langt støjen spredes.

2 Side 2 af 17 Typiske støjniveauer fra forskellige kilder. Støjproblemernes omfang I regeringens trafikplan Trafik 2005 fra 1993 er støjbelastningen fra alle former for trafik opgjort. Som det fremgår af nedenstående tabel, er vejtrafik den væsentligste kilde til trafikstøj. Boliger belastet med over 55 db uden-dørs betegnes som støjbelastede, mens boliger med over 65 db er stærkt støjbelastede. For togtrafik er grænserne dog 5 db højere, da denne støj anses for at være mindre belastende. Antal støjbelastede boliger i Danmark fordelt på transportformer boliger svarende til 20% af Danmarks ca. 2,4 millioner boliger er belastede med støj fra vejtrafik. Heraf er (6% af den samlede boligmasse) stærkt støjbelastede. Problemet med vejtrafikstøj er især udbredt i byområder. To ud af tre støjbelastede og ni ud af ti stærkt støjbelastede boliger ligger i byer med mere end indbyggere. Til sammenligning er det kun lidt over halvdelen af alle boliger, der ligger i byer af denne størrelse. I Trafik 2005 opstiller regeringen nogle mål og strategier for begrænsning af støjproblemerne. Det er regeringens mål, at højest boliger må være belastet med et støjniveau på over 65 db i 2010.

3 Side 3 af 17 Det vurderes, at trafik- og byplantiltag for eksempel omfartsveje, trafiksaneringer og hastighedsdæmpninger vil kunne reducere antallet af stærkt støjbelastede boliger med Andel boliger belastet med støj fra vejtrafik. For de resterende stærkt støjbelastede boliger skal der bruges andre virkemidler som facadeisolering og støjskærme. Som grundlag for det fremtidige arbejde med støjproblemerne har en del kommuner udarbejdet støjkortlægninger, der viser, hvor der er problemer. Disse kortlægninger kan fås ved henvendelse til kommunerne. Selv om støjproblemets omfang er stort ifølge opgørelsen i Trafik 2005, er der dog sket en markant forbedring i forhold til situationen år tidligere. Da viste en undersøgelse, at boliger var støjbelastede. Heraf var stærkt belastede. Faldet i antal støjbelastede boliger kan i høj grad tilskrives den trafik- og byplanlægning, som har fundet sted i den mellemliggende periode. Denne planlægning har blandt andet sigtet på at samle trafikken på få store veje, for eksempel gennem anlæg af stilleveje med bump og lignende. En del af faldet kan tilskrives, at der i perioden er bygget et stort antal nye boliger, hvor der stilles krav til støjniveauet (jf. afsnittet Grænser for støj ). Især langs byernes indfaldsveje findes mange støjplagede boliger. Støj og menneskers helbred Verdenssundhedsorganisationen WHO definerer godt helbred som en tilstand af fysisk, mentalt og socialt velbefindende og ikke kun en tilstand fri for sygdom og skavanker. Med dette som udgangspunkt kan støj siges at have sundhedsskadelig virkning på mennesker.

4 Side 4 af 17 Vejtrafik kan være generende når man opholder sig i parker og andre rekreative områder. For støj fra vejtrafik er risikoen for egentlige høreskader minimal, men støj er en stressfaktor, og undersøgelser indikerer, at gentagne støjpåvirkninger kan være medvirkende til permanent forhøjelse af blodtrykket.støj er desuden blevet kædet sammen med manglende psykisk velbefindende. Selv om støj ikke menes at være direkte årsag til psykiske lidelser, så er der indikationer af, at det kan accelerere og forstærke udviklingen af latente psykiske lidelser. Støj kan forstyrre søvn og give problemer med at falde i søvn. I den forbindelse anbefaler WHO, at det indendørs niveau ikke bør overstige 30 db om natten. Andel mennesker der er generet af støj fra forskellige kilder. Forstyrrelse af samtale kan også være et problem, hvis baggrundsstøjniveauet (fx trafikstøj) ikke er lavere end taleniveauet. Menneskers opfattelse af støj er forskellig. Graden af gene afhænger især af støjens karakter (intensitet, frekvensfordeling, fordeling over døgnet, etc.), men også sociale og psykologiske faktorer spiller ind. Der findes ingen nyere danske undersøgelser af støjs genevirkning, men en norsk undersøgelse har vist nedenstående sammenhæng mellem støjniveau og andel mennesker, der føler sig generet. Nogle grupper af mennesker er særligt udsatte over for virkningen af støj. Det er for eksempel: mindre børn, der er ved at lære at tale og derfor har behov for tydeligt at kunne høre, hvad andre siger, hørehæmmede, der blandt andet kan have vanskeligt ved at skelne tale fra anden støj, og blinde, som blandt andet orienterer sig ved hjælp af lydindtryk.

5 Side 5 af 17 Gener ved forskellige støjniveauer udendørs ved boligen. Grænser for støj For at begrænse generne fra støj har Miljøstyrelsen fastsat grænseværdier for forskellige typer områder. Grænserne for vejtrafik fremgår af nedenstående figur. De lyse markeringer angiver støjniveauer, der i særlige tilfælde kan accepteres. Grænseværdierne er vejledende, men gennem den lokale og regionale planlægning siden 1984 er de gjort bindende i en del nybyggede områder. Af regeringens trafikplan Trafik 2005 fremgår det, at ved gennemførelse af nye større trafikprojekter skal det som udgangspunkt lægges til grund, at de vejledende grænseværdier for støj ved etablering af ny bebyggelse ved eksisterende trafikanlæg også skal gælde som målsætning for nye trafikanlæg, der passerer eksisterende større samlede byområder. Vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj. Mange tæt lav bebyggelser fra 80'erne er opført under hensyntagen til at støjbelastningen ikke må overstige 55 db. Bebyggelsen på billedet er skærmet at en jordvold til venstre For boliger anvendes normalt en vejledende grænseværdi på 55 db. Dette niveau gælder udendørs på husets facade og på de primære opholdsarealer. For bygninger med flere etager må støjen vurderes for hver etage, da der kan være forskelle. For sommerhuse og rekreative arealer i det åbne land er den vejledende grænse på 50 db.

6 Side 6 af 17 Bygningsreglementet fastsætter, at det indendørs støjniveau i boliger ikke må overstige 30 db. Bestemmelsen har været gældende siden 1. april De danske grænseværdier sikrer ikke alle mod gener som følge af støj fra vejtrafik. Målet er at beskytte flertallet af mennesker mod alvorlige gener. Reguleringen af, hvor meget de enkelte køretøjer må støje, sker gennem regler fastsat af EU. Siden denne regulering blev indført i 1970 erne, har den resulteret i et fald i støjen fra vejtrafikken på ca. 1 db. En nordisk ekspertgruppe har i 1993 vurderet, at reguleringen vil betyde en reduktion på yderligere 0 2 db i Midler til støjbekæmpelse Forhold med betydning for vejtrafikstøj. Figuren viser de væsentligste forhold, der har betydning for støj fra vejtrafik. Virkemidler til støjbekæmpelse skal rettes mod disse forhold. De forhold, som umiddelbart kan inddrages, er vejbelægning, hastighed, trafikmængde, trafiksammensætning og støjskærme. Desuden kan terræntype og afstand være relevante i forhold til nye boliger eller veje. Det er således disse forhold, som behandles i det følgende. Grundlæggende kan virkemidlerne til støjbekæmpelse deles op efter, om indsatsen er rettet mod støjkilden, støjudbredelsen eller modtageren. Støjreduktion ved kilden Støjkilden er vejen og den trafik, som kører på vejen. Forholdene, som skal tages i betragtning, er derfor vejbelægning, hastighed, trafikmængde og trafiksammensætning. Støjen stammer primært fra bilernes motorer og fra kontakten mellem dæk og vej. Ved hastigheder under 50 km/t er motorstøjen dominerende, mens det ved højere hastigheder er dækvejbanestøjen. Motorstøjen er afhængig af bilens type og vedligeholdelsestilstand, samt af køremåden. Støjudsendelsen fra motorerne er lavere ved en rolig køremåde end ved aggressiv kørsel. Dækvejbanestøjen afhænger af dæktype og vejbelægning. Generelt gælder det, at jo smallere, blødere og færre dæk et

7 Side 7 af 17 køretøj har, jo mindre er støjudsendelsen. Desuden betyder et finere dækmønster generelt mindre støj. Vindstøj fra biler er af så ringe betydning sammenlignet med motor- og dækvejbanestøjen, at det normalt ikke tages i betragtning. Vejbelægning Der findes en række forskellige typer asfalt, der har forskellige støjmæssige egenskaber. Generelt gælder det, at jo mere ru belægningen er, jo mere støjer den. Også belægningens vedligeholdelsestilstand er af betydning, idet en gammel, nedslidt og måske hullet belægning bliver mere ru, hvorved støjudsendelsen stiger. Især ved høje hastigheder, hvor dækvejbanestøjen er dominerende, har belægningstypen stor betydning. I ekstreme tilfælde kan forskellen mellem en meget ru belægning med nedtromlede skærver og en støjreducerende belægning som for eksempel støjreducerende drænasfalt være 5 6 db. Vejbelægninger er ikke nødvendigvis ensbetydende med asfalt. Ofte benyttes stenbelægninger i form af brosten, chaussésten eller lignende. Denne type belægninger er typisk kombineret med tiltag, der medfører lavere trafikmængder og hastigheder. Hvis dette ikke er tilfældet, er en forøgelse af støjniveauet på op til 3 db realistisk. Jo mere ujævn en vejoverflade stenene giver, jo mere støj. Hastighed Hastighedsreduktioner kan anvendes som støjbegrænsende tiltag, fordi der er en klar sammenhæng mellem hastighed og støj. Tabellen herunder angiver effekten af forskellige hastighedsreduktioner. Som det fremgår, kan det ikke forventes, at støjniveauet falder ved hastighedssænkninger under 40 km/t. Hastighedsændringer og støj. Trafikmængde Trafikmængden har stor betydning for støjniveauet. Generelt medfører en halvering af trafikken en støjreduktion på 3 db. Tilsvarende skal der en fordobling af trafikken til at give en stigning på 3 db. Nedenstående tabel viser effekten af forskellige reduktioner. Sammenhæng mellem reduktioner i trafikmængde og reduktioner i støj ved uændret hastighed og andel tunge køretøjer. Det er ofte muligt gennem trafikplanlægning at opnå støjmæssige forbedringer. Dette kan for eksempel være tilfældet, hvis trafikken på en vej kan halveres gennem overflytning af trafik til en vej, der i forvejen har så meget trafik, at de ekstra mængder kun medfører en lille stigning, eller til en vej, som ligger længere væk fra støjfølsomme områder.

8 Side 8 af 17 Trafiksammensætning Trafikkens sammensætning er et vigtigt virkemiddel, fordi tunge køretøjer som busser og lastbiler støjer væsentligt mere end personbiler. Effekt af reduktion i andel tunge køretøjer. Hvis trafikken på en vej omfatter 10% tunge køretøjer, støjer disse nogenlunde lige så meget som resten af bilerne på vejen. Andelen af tunge køretøjer har derfor stor indflydelse på det samlede støjniveau. Tabellen herunder viser effekten af reduktioner i andel tunge køretøjer. En måde at reducere mængden af tung trafik er at forbyde den på visse vejstrækninger. Med skilte kan der anvises alternative ruter, der bør placeres i god afstand fra boligområder. Et forbud kan eventuelt gøres tidsbegrænset, således at den tunge trafik ikke må køre om aftenen og natten. Dette kan have stor betydning for de beboere, der på den måde undgår støj, mens de sover. Trafiksaneringer har været med til at reducere trafikken, hastigheden og mængden af tung trafik og dermed støjbelastningen i mange boligområder. Overdækning af vej Den mest effektive kildedæmpning af støjen opnås, hvis en vej overdækkes, således at den ikke kan høres i det omgivende miljø. Dette er for eksempel gjort med en 700 meter lang strækning af den nye motorvej over Amager, der forbinder Kastrup lufthavn og Øresundsforbindelsen med det danske motorvejsnet. Overdækning af vejen har ud over at fjerne støj også den fordel, at arealet på overdækningen kan anvendes til bygninger eller rekreative arealer. Dermed bliver vejen ikke en barriere, der opdeler byen eller landskabet. Støjreduktion under udbredelse Lydudbredelsen påvirkes af forhold som afstand, terræn, skærme og refleksioner. Afstand Afstanden til vejen har stor betydning, idet støjen reduceres markant, når afstanden forøges. Dæmpningen er dog afhængig af terrænet mellem vejen og det berørte område.

9 Side 9 af 17 Støjdæmpning ved overdækning af en 6-sporet motorvej på en 1180 m lang stræk-ning sydøst for Bonn i Tyskland. Der skelnes mellem akustisk hårdt og blødt terræn, hvor blødt terræn giver den største dæmpning. Hårdt terræn omfatter beton, asfalt, vandområder eller lignende. Blødt terræn er alle andre former for terræn, som for eksempel græsarealer, marker og naturområder af forskellig art. Afstand og støjdæmpning. Tabellen viser afstandsdæmpningen for de to typer terræn under forudsætning af, at arealet mellem vejen og det berørte område er plant. Afstandsdæmpning udnyttes for eksempel, når nye boliger placeres tilbagetrukket fra en vej, således at et acceptabelt støjniveau sikres. Støjniveauet på arealerne mellem vejen og boligerne vil være højere end ved boligerne. Derfor kan disse arealer ofte ikke anvendes til opholdsarealer. Samtidig kan det være et problem at benytte områderne til parkering eller lignende, som kræver hårdt terræn, idet afstandsdæmpningen derved mindskes markant. Støjafskærmning En anden mulighed for at dæmpe støjen under udbredelsen er afskærmning. Afskærmningen kan være en egentlig skærm eller en støjvold. Med afskærmning af normale dimensioner kan en dæmpning på db opnås. Ønskes en endnu højere dæmpning, er det nødvendigt at anvende meget høje skærme eller foretage en hel eller delvis overdækning af vejen.

10 Side 10 af 17 Træskærm langs Holbækmotorvejen. Støjafskærmninger vil normalt have en støjreducerende effekt i en til to etagers højde. Dette kan øges gennem brug af meget høje skærme. For at opnå maksimal effekt bør afskærmningen være placeret så tæt ved vejen som muligt. Virkning af en støjskærm. En støjskærm reflekterer lyden, det vil sige kaster den tilbage. Dette kan i uheldige tilfælde øge støjproblemerne for genboerne. Omfanget af refleksionerne afhænger af skærmens udformning, men i åben og lav bebyggelse kan støniveauet øges med op til 3 db. Støjskærme og -volde er markante elementer i landskabet. Det er derfor vigtigt i hvert enkelt tilfælde at anvende et godt og gennemtænkt design, der passer til lokale forhold og tager hensyn til, at skærmen har to forsider; en mod vejen og en mod den beboelse eller de friarealer, som skal beskyttes. Opsætning af støjskærme resulterer jævnligt i utilfredse reaktioner fra de borgere, som skærmene skal beskytte. Disse føler ofte, at skærmene ikke har haft nogen effekt, eller at problemerne ligefrem er blevet værre. Normalt viser kontrolmålinger, at støjniveauet er faldet som planlagt. De negative reaktioner kan have mange årsager. Dæmpningen af støjen fra en vej kan medføre, at det samlede lydbillede ændres, således at for eksempel støjende lastbiler høres tydeligere. Ofte skyldes de negative reaktioner skuffede forventninger. Skærmene dæmper støjen, men normalt ikke til et niveau, hvor der kan høres fuglesang og bladenes hvislen for vinden. Støjreduktion hos modtager Et alternativ til støjdæmpning ved kilden eller under udbredelsen er at dæmpe støj-en hos modtageren. Lokal støjafskærmning Hvis et enkelt eller få huse skal beskyttes mod støj fra en vej, er det ikke altid realistisk at opsætte en skærm langs vejen, da en sådan skærm ofte skal være meget lang for at give en tilfredsstillende dæmpning.

11 Side 11 af m høj plexiglasskærm i Paris opsat mellem gavlene på nogle 5 etagers boligblokke. I stedet kan anvendes lokal støjafskærmning, hvor skærmen etableres rundt om den eller de ejendomme, som skal beskyttes. Metoden kræver grundige overvejelser, så beboerne sikres en tilfredsstillende beskyttelse af både bolig og have, og så der samtidig tages hensyn til ønsker om udsigt. Det kan sikres gennem brug af gennemsigtige skærme, men det kan også være nødvendigt at kombinere delvis afskærmning af ejendommen med lydisolering af de facader, hvor der ikke etableres afskærmning. Facadeisolering Facadeisolering kan sikre acceptable støjniveauer inde i boligerne, men det har ingen effekt på støjniveauet på friarealer eller når vinduerne er åbne. Ejendom beliggende tæt på en trafikeret vej. Der er opsat en lokal støjskærm i skellet til vejen og mod naboerne, således at haven og husets facade skærmes mod støj fra vejen. Et acceptabelt støjniveau indendørs er ifølge bygningsreglementet 30 db. En bygningsfacade med vinduer, der har to lag glas, vil normalt have en støjreduktion på omkring 25 db, hvis facaden er opført håndværksmæssigt korrekt og (især vinduerne) er rimeligt vedligeholdt. Transmission af lyd ind i en bygning. Det betyder, at kravet om 30 db almindeligvis er overholdt, hvis støjniveauet ude ikke overstiger 55 db, som er Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for boliger.

12 Side 12 af 17 Det er ofte vinduer, døre, friskluftindtag og især ved parcelhuse bygningens tag, der er kritiske for bygningens lydisolerende evne. Væggene, der normalt er opført af mursten eller beton kombineret med varmeisolerende materialer, har som oftest en tilstrækkelig lydisolerende evne. Tabellen viser eksempler på forskellige bygningsdeles støjdæmpende egenskaber. Eksempler på forskellige bygningsdeles støjreduktioner. Effekten af at foretage facadeisolering er typisk op til 15 db, hvis der tages udgangspunkt i et almindeligt hus med vinduer med 2 lag glas. Eksempel på støjisolerende vindue. Termolydrude med ekstra støjdæmpende udhængsvindue. Støjhensyn i planlægningen I Danmark er støjhensyn i planlægningen rettet mod forebyggelse af nye støjproblemer. Eksisterende boliger ved eksisterende veje er ikke omfattet af regler om støjbekæmpelse. På trods af det forsøger en del kommuner at begrænse problemerne gennem vej- og trafikplanlægning. For nye veje og nye boliger er der bestemmelser i planlovgivningen, og nye boliger er desuden omfattet af bygningsreglementet. Planlovgivningen Lov om planlægning udstikker rammerne for den fysiske planlægning, det vil sige for region-, kommune- og lokalplanlægning. Regionplaner udarbejdes af amterne, mens det er kommunerne, der står for kommune- og lokalplaner. Gennem den fysiske planlægning fastlægges retningslinier for ny eller ændret anvendelse af arealer (boliger, erhverv, friarealer etc.), og hvilke krav og begrænsninger der er til denne anvendelse (fx grænser for virksomheders støjudsendelse). Den fysiske planlægning fastlægger også placeringen og omfanget af trafikanlæg som for eksempel veje, parkeringspladser, jernbaner og lufthavne. I formålsparagraffen til lov om planlægning fastslås det, at forebyggelse af støjulemper er et af lovens formål.

13 Side 13 af 17 I region- og kommuneplaner skal der være indarbejdet retningslinier for støjforebyggelse, der overholder forskellige vejledninger fra Miljøstyrelsen, herunder de vejledende grænseværdier for støj. Støjhensyn i 4 plan-lægningssituationer. Lokalplaner anvendes i støjsammenhæng til at sikre, at kommuneplanens bestemmelser om støjhensyn overholdes. Det er en forudsætning for at anvende støjbelastede arealer til støjfølsomme formål (for eksempel boliger eller sommerhusområder), at lokalplanen indeholder bestemmelser om, at der skal etableres støjafskærmning eller facadeisolering. Større trafikanlæg som motorveje og de faste forbindelser over Storebælt og Øresund vedtages normalt som selvstændige love. Ved sådanne anlæg inddrages støj som en del af VVM. VVM VVM (Vurderinger af virkninger på miljøet) er en metode til at afdække projekters indvirken på miljøet herunder støj allerede under udarbejdelsen af projektet. I Danmark er EU s direktiv om VVM indarbejdet i miljøbeskyttelses- og planlovgivningen. Motorveje, motortrafikveje, veje med en gennemsnitlig døgntrafik, der overstiger køretøjer, og overordnede veje gennem områder, der er udlagt som naturområder, er omfattet af reglerne om VVM. Reglerne omfatter nyanlæg og ændringer af eksisterende vejanlæg, der er så omfattende, at de kan sidestilles med nyanlæg. I forhold til støj vil VVM typisk vise, hvilke områder der belastes med støj fra vejen. Desuden opgøres omfanget af støjbelastningen før og efter projektets gennemførelse. Bygningsreglementet I bygningsreglementet er det et grundlæggende krav, at bygninger skal udføres og indrettes, så brugerne sikres tilfredsstillende lydforhold. Disse boliger er belastet med vejtrafikstøj over 65 db. Bygningsreglementet gælder ved nybyggeri og ændret anvendelse af bygninger. Desuden kan der ved større ombygninger, for eksempel i forbindelse med byfornyelse, medtages støjkrav. Reglementet bestemmer, at støjniveauet i beboelsesrum i boliger, hoteller, plejehjem med videre ikke må overstige 30 db. Beboelsesrum er defineret som sove- og opholdsrum; køkkener er for eksempel ikke beboelsesrum. Vej- og trafikplanlægning

14 Side 14 af 17 En konsekvent vej- og trafikplanlægning udgør en del af god planlægningspraksis, som har stor betydning for støjpåvirkninger i et eksisterende byområde. Udgangspunktet for planlægning i eksisterende byområder er kommuneplanen. I denne fastlægges kommunens hovedstruktur, herunder trafiknettet for de tre hovedtrafikarter: biltrafikken, de lette trafikanter og den kollektive trafik. For biltrafikken fastlægges det overordnede vejnet, som betjener den gennemkørende biltrafik, trafikken mellem kommunen og omverdenen, mellem enkelte bysamfund, og mellem de enkelte kvarterer i den større by. Som en del af vej- og trafikplanlægningen skal den ønskede hastighed på vejene fastlægges med udgangspunkt i vejenes funktion og trafik samt i de fysiske forhold. Ud over at have stor betydning for støjniveauet har hastigheden stor betydning for trafiksikkerhed og tryghed. En konsekvent planlægning med lave hastigheder i støjfølsomme områder giver mindre støjbelastning. Desuden kan en sådan planlægning være medvirkende til, at trafikken samles på det overordnede vejnet, hvilket også bidrager til at sænke den samlede støjbelastning. Støjhandlingsplaner I mindre bysamfund vil støjproblemer ofte være knyttet til enkelte trafikerede veje, og forbedringer vil være knyttet til disse veje og til de boliger, der belastes af støj fra vejene. I bysamfund med mere end indbyggere vil støjproblemerne typisk være af et omfang, hvor løsning af problemet må baseres på en samlet planlægning. I 1990 erne er der i mange kommuner udarbejdet trafik- og miljøhandlingsplaner. Egentlige støjhandlingsplaner for en kommune, en by eller et mere afgrænset område vil være en god opfølgning på disse planer. Arbejdet med en støjhandlingsplan starter med at tilvejebringe grundlaget for planen i form af en kortlægning af de eksisterende problemer og opstilling af konkrete målsætninger for støjbekæmpelsen. Målsætningerne kan omfatte både kortsigtede mål om afhjælpning af de værste problemer og langsigtede mål for mere generelle forbedringer. Derefter skal der laves en oversigt over mulige midler til støjbekæmpelse (jf. det tidligere afsnit), og konsekvenserne af de forskellige løsninger skal vurderes. I selve handlingsplanen fastslås det, hvilke løsninger der anvendes, rækkefølgen af de forskellige tiltag prioriteres, og det sikres, at finansieringen af planen er i orden. Som opfølgning på planen er det vigtigt at evaluere de gennemførte projekter for at fastslå, om målene nås. Der kan igangsættes løbende overvågning af, hvordan støjen udvikler sig i forhold til støjhandlingsplanens forudsætninger. Dette kan være en hjælp til at afklare, om planens målsætninger opfyldes som ventet. I forlængelse af overvågningen bør støjhandlingsplanen med mellemrum revideres med henblik på at sikre opfyldelse af målene. Dels kan der være sket ændringer i forudsætningerne for planen i form af stigninger i trafikken eller lignende, og dels bør målsætningerne med mellemrum genovervejes. I perioden fra 1992 til 1996 har staten opsat omkring 20 km støjskærme langs hovedlandevejsnettet.

15 Side 15 af 17 Her kan du læse mere Generelt: Begrænsning af trafikstøj, Miljønyt nr. 30, Trafikministeriet og Miljøstyrelsen, Beregningsmodel for vejtrafikstøj, revideret 1996, Vejdirektoratet og Miljøstyrelsen, Måling af vejtrafikstøj, Vejdirektoratet og Miljøstyrelsen, Støj i boligområder, Vejledning fra Miljøstyrelsen 3/1984. Trafik 2005, Trafikministeriet, Vejtrafik og støj - en grundbog, Rapport nr. 146, Vejdirektoratet, Midler til støjbekæmpelse: Afskærmning og isolering mod vejstøj, Orientering fra Miljøstyrelsen, Nr. 15, Bygningers lydisolering. Ældre bygninger, SBI-anvisning 173, Statens Byggeforskningsinstitut, Design af støjskærme. Præsentation af et idekatalog, Video fra Vejdirektoratet, Støjafskærmning - et idekatalog, Rapport nr. 81, Vejdirektoratet, Støjskærme. Dæmpning af trafikstøj i boligområder, Video nr. 1, Vejdirekto-ratet, Støjskærme af træ. Vejledning i materi-alevalg og konstruktion. Et Nordic Wood-projekt, Træteknik, Danmarks Tekno-logiske Institut, Tåstrup, Planlægning: Bekendtgørelse af lov om planlægning, LBK nr. 563 af 30/06/1997, Miljø- og Energiministeriet, Miljø og trafik i kommuneplanlægningen, Miljø- og Energiministeriet, Planloven i praksis, Landsplanafdelingen, Miljø- og Energiministeriet, Vurdering af Virkninger på Miljøet. En gennemgang af VVM-reglerne, Lands-planafdelingen, Miljø- og Energimini-steriet, Desuden har en del kommuner udarbejdet trafik- og miljøhandlingsplaner. Love og bekendtgørelser kan i vid ud-strækning findes på internettet under Publikationer kan bestilles i boghandelen eller Miljøbutikken, hos Statens Information eller ved henvendelse til udgiveren. Statens Information Tlf.: Fax.: Miljøbutikken

16 Side 16 af 17 Tlf.: Fax.: DTI, Træteknik Tlf.: Fax.: Miljø- og Energiministeriet Tlf.: Fax.: Miljøstyrelsen Tlf.: Fax.: Statens Byggeforskningsinstitut Tlf.: Fax.: Trafikministeriet Tlf.: Fax.: Vejdirektoratet Tlf.: Fax.: Kolofon Titel Vejtrafik og støj Undertitel - en introduktion Undertitel Baseret på rapport nr. 146 Forfatter Hans Bendtsen Forfatter Lene Michelsen Forfatter Lars Ellebjerg Larsen Forfatter Lone Reiff Anden bidragyder Lars Bahl (foto) Anden bidragyder Vejdirektoratet alle øvrige fotos Udgiver/forlægger 158 Vejdirektoratet Ansvarlig institution Vejdirektoratet Copyright Vejdirektoratet 1998, Denne rapport må gerne citeres med angivelse af kilde. Seiretitel og -nummer Baseret på rapport nr. 146 Emneord Akustik, beregninger, Danmark, forebyggelse, lodgrundlag, menneskers gener, miljø, veje, målinger, omkostninger, planlægning, støj, støjbekæmpelse, støjniveau, trafik, køretøj Resumé Dette hæfte er en kortfattet introduktion til problemerne med støj fra vejtrafik og til arbejdet med bekæmpelse af disse problemer. Hæftet er baseret på Vejtrafik og støj - En grundbog (Rapport nr. 146),

17 Side 17 af 17 som er udgivet af Vejdirektoratet i foråret 1998 med støtte fra Trafikministeriets Trafikpulje. Formålet med hæftet er at give interesserede borgere baggrund for at vurdere vejstøj i deres omgivelser. Spørgsmål om støj, som drejer sig om lokale forhold, bør rettes til kommunens tekniske forvaltning, da kommunerne har ansvaret for størsteparten af de danske veje. Kommunen kan om nødvendigt henvise til amt eller stat, hvis kommunen ikke er vejmyndighed på den pågældende vej. Sprog dan ISBN ISBN ISSN Pris for læsning Gratis Pris for download Gratis URL Version 1.0. Versiondato 1999 Format html; gif; JPG Inventarliste(filliste) kolofon.html; inhold.html; index.html; kap1.html; kap2.html; kap3.html; kap4.html; kap5.html; kap6.html; kap7.html; kap1.html; fig1.gif; fig2.gif; fig3.gif; fig4.gif; fig5.gif; fig6.gif; fig7.gif; fig8.gif; fig9.gif; fig10.gif; fig11.gif; fig12.gif; fig13.gif; fig14.gif; fig15.gif; forside.gif; forside.jpg; foto1.jpg; foto2.jpg; foto3.jpg; foto4.jpg; foto5.jpg; foto6.jpg; foto7.jpg; foto8.jpg; foto9.jpg; foto10.jpg; foto11.jpg; frem.gif; inhold.gif; ned.gif; op.gif; tilbage.gif; stojbrochure.zip; Publiceringsstandard nr Vejtrafik og støj - en introduktion af Tonny Wendel Publiceret, sidst opdateret Emneord: (Vejtrafik og støj - en introduktion) Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet. Udskrift fra september 2012 Dokumentets URL:

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg.

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg. Notat Side 1 af 8 Til Til Kopi til Bering - Beder vejen Teknisk Udvalg Drøftelse På byrådsmødet onsdag d. 25. maj 2016 blev sag nr. 9 Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen, Endelig behandlet. Der

Læs mere

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer.

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer. Civilingeniør Lone Reiff, Afdelingen for trafiksikkerhed og miljø, Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, Postbox 1569, 1020 København K, Tlf.: 33 93 33 38, Fax 33 93 07 12, E-mail: LRE@VD.DK Dette paper

Læs mere

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn.

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn. STØJNOTAT Projekt Støjberegning C.F. Richs Vej 103 Kunde TRESOR Property A/S Notat nr. 1100025914-1 Dato 2016-12-16 Til Andreas Grønbæk, TRESOR Property Fra Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Indledning

Læs mere

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Jørgen Jakobsen Miljøstyrelsen Støjen dræber! 200 500 mennesker dør tidligere end ellers på grund af støj fra vejene.

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

Støjforureningen på Nørrebro

Støjforureningen på Nørrebro Støjforureningen på Nørrebro Kåre Press-Kristensen Civilingeniør, Ph.D. Det Økologiske Råd Baggrund Ca. 700.000 danske boliger er belastet med vejstøj over grænseværdien (58 db). Heraf er ca. 150.000 boliger

Læs mere

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Artikel til Trafik og Veje hbe/lykk/lmi/26-10-2011 REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, lykk@vd.dk Hans Bendtsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Støjudfordringen i kommunen. Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune

Støjudfordringen i kommunen. Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune Støjudfordringen i kommunen Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune Støjproblemet i Københavns Kommune Støjniveau Boliger Andel > 70 db 5.000 2 % 65-70 db 31.000 11 % 60-65 db 49.000 17 % 55-60 db

Læs mere

Støjkortlægning efter tiltag

Støjkortlægning efter tiltag Støjkortlægning efter tiltag Støjskærme ved Birkedalshusene Støjvold øst for Hillerødmotorvejen Hastighedsreduktion Borgmester Jespersens Vej Kollekollevej (ét kørespor) Støjreducerende asfalt på Dele

Læs mere

Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00

Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00 Vejtrafikstøj Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00 Michael Sørensen Adjunkt, civilingeniør Trafikforskningsgruppen ved AAU Ph.d.-studerende Michael Sørensen

Læs mere

Byrådscentret 24-07-2013

Byrådscentret 24-07-2013 NOTAT Byrådscentret 24-07-2013 Baggrundsnotat. Støj. Kommuneplan 2014 Emnet støj indgår i Kommuneplan 2010. Kommuneplan 2014 er en fuld revision, og det er derfor screenet om der er behov for nye retningslinjer

Læs mere

Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune

Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune Indlæg af Martin Kisby Willerup, Moe & Brødsgaard A/S, for Gladsaxe Kommune. E-mail: mkw@moe.dk Gladsaxe Kommune kortlagde i 2004 trafikstøjen langs alle veje i kommunen

Læs mere

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30 N O T A T Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen November 2009 I henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Forord Ballerup Kommune har udarbejdet et udkast til en støjhandlingsplan for trafikstøjen i kommunen. Planen skal gælde i 5 år. Støjhandlingsplanen

Læs mere

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej Notat Udført af: Anne Lin Enggaard Notat 6 sider Bilag: 0 sider Uden forudgående aftale med Nordsjællands Akustik må denne rapport kun gengives i sin helhed Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE. Maj 2009. 1955797-09_v1_Støjhandlingsplan for Guldborgsund kommune Maj 2009.DOC

STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE. Maj 2009. 1955797-09_v1_Støjhandlingsplan for Guldborgsund kommune Maj 2009.DOC STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE Maj 2009 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN 3 2 EN BESKRIVELSE AF DEN STØRRE VEJ, DER ER

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Resumé af støjhandlingsplanen 3 2. Det samlede byområde 3 3. De ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag 3 4. Gældende

Læs mere

Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen

Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen Trafikdage 23-24 august 2010 AALBORG Universitet Anbefaling fra

Læs mere

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Specialkonsulent Jørgen Jakobsen, Miljøstyrelsen (jojak@mst.dk) Abstract Miljøstyrelsen udsendte i juli 2007 den ny

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-260315. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel

Læs mere

Nye idéer til reduktion af vejstøj i byer

Nye idéer til reduktion af vejstøj i byer Nye idéer til reduktion af vejstøj i byer Af Seniorforsker Hans Bendtsen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut Civilingeniør Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet, Planlægningsafdelingen Can. tech. soc.

Læs mere

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet.

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. 3.3 Jernbaner.qxd 19-12-2005 18:09 Side 1 Foto: Fyns Amt 3.3 Jernbaner Amtsrådets mål At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. At Odense-Svendborg

Læs mere

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2 REGION HOVEDSTADEN SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE. Juni 2009. Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 :

STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE. Juni 2009. Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 : STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE Juni 2009 Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 : Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN

Læs mere

Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat

Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning... 3 2 Trafikstøjbelastning... 3 3 Støjgrænser... 4 4 Kilder til trafikstøj... 4 5 Støjbelastningstal (SBT)...

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF Indledning Seacon A/S ved Stine Gro Jensen har bedt Viatrafik om at foretage støjberegninger ved etablering

Læs mere

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger.

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger. STØJNOTAT Projekt Vejtrafikstøjberegning Skyttemarksvej, Næstved Kunde Næstved Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-06-24 Fra Jacob Storm Jørgensen og Allan Jensen, Rambøll 1. Indledning Næstved Kommune har bedt

Læs mere

Louise Villefrance Projekt og markedschef Akustik og støj, COWI

Louise Villefrance Projekt og markedschef Akustik og støj, COWI Natur og Miljø konferencen, 7. - 8. juni Støjens udfordringer og muligheder i planlægningsarbejdet Louise Villefrance Projekt og markedschef Akustik og støj, COWI 1 Natur og Miljø konferencen, 7. - 8.

Læs mere

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc STØJHANDLINGSPLAN SILKEBORG KOMMUNE 21 CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING

Læs mere

for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune

for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Støjhandlingsplan for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 Resumé af støjhandlingsplan 5 Kortlagte større kommunale veje 6

Læs mere

Støjberegningerne er udført for et scenarie: med ny jordvold i forlængelse af eksisterende vold, langs S-togs strækningen.

Støjberegningerne er udført for et scenarie: med ny jordvold i forlængelse af eksisterende vold, langs S-togs strækningen. NOTAT Projekt Støjnotat Lokalplanforslag for plejeboliger i Køge Nord Kunde Køge Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-07-14 (rev. 1 2015.08.21) Til Martin Peter Schmidt, Køge Arkitekterne a/s Henrik Paaske Kjer

Læs mere

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER ON Arkitekter 29. april 2015 MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER Beregning af vejstøj PROJEKT Møllerens Hus, Rønde - Vejtrafikstøjberegninger ON Arkitekter Projekt nr. 220944 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ MÅLESTOK FOR VEJSTØJ Vejstøjniveauer angives i decibel db), og angives som L den, der er en fælles europæisk enhed for støj, som beskriver det gennemsnitlige støjniveau

Læs mere

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Juli 2007 Hvorfor tillæg til togstøjvejledningen? Miljøstyrelsen udsendte i 1997 en revideret udgave af vejledning om støj og vibrationer

Læs mere

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 3. Beskrivelse af byområdet... 4 4. Retsligt grundlag og ansvarlige myndigheder... 4 5. Grænseværdier... 4 6. Resume af støjkortlægningen...

Læs mere

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Til Randers Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Marts 2016 CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Revision 1 Dato 10-03-2015 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø. Den 4. september 2013.

Indstilling. Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø. Den 4. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø Den 4. september 2013 Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan 2013 Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Forslag til Støjhandlingsplan

Læs mere

Tekniske løsninger. Vejtrafik og støj. Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet Vejteknisk Institut

Tekniske løsninger. Vejtrafik og støj. Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet Vejteknisk Institut Tekniske løsninger Vejtrafik og støj Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet Vejteknisk Institut Luft og støjforurening i Danmark Arrangement på Christiansborg 16 nov. 2011 Støj i Vejdirektoratet Støjpolitik

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr.

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. NOTAT Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. 1 Dato 2016-06-28 Til Fra Alf Christensen og Jann Hansen, Silkeborg Kommune Jacob Storm

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Region Nordjylland Støjberegning Nyt universitetssygehus, Aalborg SØ Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune Støjhandlingsplan En handlingsplan for større kommunale veje Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 1. Væsentlige punkter i planen... 4 2. Beskrivelse af de større veje der er taget

Læs mere

VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT august 2016 TMLE/OWJ KSC OWJ

VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT august 2016 TMLE/OWJ KSC OWJ AARHUS KOMMUNE BERING-BEDER VEJEN AFKLARENDE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE TRAFIKSTØJ (FORSLAG A) ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.005.11 Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4...

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4... Page 1 of 1 From: Allan Jensen Sent: 11-05-2016 09:26:39 To: Morten Suhr Subject: Ringvejsstrækningen. Prioritering af indsatsen Follow Up Flag: Flag Status: Attachments: Opfølgning Red 1100014800-09-001-1-Prioritering

Læs mere

-En spørgeskemaundersøgelse

-En spørgeskemaundersøgelse Geneopfattelsen ved belastning med vejtrafikstøj -En spørgeskemaundersøgelse Karen Reif Andersen Hans Bendtsen Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Niels Juels Gade 13,12 København K Tlf.:

Læs mere

2009/1 BSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017

2009/1 BSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 2009/1 BSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 30. oktober 2009 af Per Clausen (EL), Line Barfod (EL), Johanne Schmidt Nielsen (EL) og Frank

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft 30. oktober 2014 Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft Miljøvurdering af væsentlige miljøpåvirkninger Indledning Miljøvurdering af lokalplan 13-012: Etablering af mere forureningsfølsomt erhverv

Læs mere

Vindmøllerejseholdet 1

Vindmøllerejseholdet 1 Vindmøllerejseholdet 1 Baggrund Vindmøllerejseholdet er et tilbud fra staten til kommunerne, om gratis bistand til vindmølleplanlægning. Etableret i 2008, og indgår i Energiaftalen frem til 2015. MILJØMINISTERIET

Læs mere

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN Til Greve Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Maj 2016 TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN TJØRNELYSKOLEN Revision 1 Dato 23-05-2016 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen Kontrolleret

Læs mere

Page 1 of 1. Ulla Merete Riel

Page 1 of 1. Ulla Merete Riel Page 1 of 1 Ulla Merete Riel Fra: Henrik Lynghus (LYN) [LYN@NIRAS.DK] Sendt: 20. april 2009 08:38 Til: Cc: Emne: Teknisk Postkasse Alan Willumsen; Jesper Andersen; Mads Ventzel; Ole Kyhl, Nørreskovpark;

Læs mere

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9.

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9. Teknisk Notat Casa Vita, virkning af støjskærm Udført for Roskilde Kommune TC-101003 Sagsnr.: I100897-01 Side 1 af 9 9. september 2016 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72 19 40 00 Fax

Læs mere

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Jørgen Kragh a, Gilles Pigasse a, Jakob Fryd b a) Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, kragh@vd.dk, gip@vd.dk b) Vejdirektoratet, Vejplan- og miljøafdelingen,

Læs mere

NYT OM STØJREDUCERENDE VEJBELÆGNINGER

NYT OM STØJREDUCERENDE VEJBELÆGNINGER NYT OM STØJREDUCERENDE VEJBELÆGNINGER Seniorforsker Hans Bendtsen Afdelingen for Trafiksikkerhed og Miljø Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1020 København K Tel: 33 93 33 38, Fax: 33 93 07 12 E-mail:

Læs mere

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING Notat N5.027.14 Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 06. oktober 2014 Vores reference: 35.5676.01

Læs mere

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau med støjvold på udstykningen ved Brunbakkevej 1C i Silkeborg kommune.

Beregning af vejtrafikstøjniveau med støjvold på udstykningen ved Brunbakkevej 1C i Silkeborg kommune. Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-190615. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau med støjvold på udstykningen ved Brunbakkevej 1C i Silkeborg kommune.

Læs mere

Allerød Kommune. Støjkortlægning

Allerød Kommune. Støjkortlægning Allerød Kommune Støjkortlægning Marts 2009 Allerød Kommune Støjkortlægning Marts 2009 Ref 86511082 Støj(1) Version 2 Dato 2009-03-24 Udarbejdet af MDY, CM Kontrolleret af MDY Godkendt af CM Rambøll Danmark

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

EVALUERING AF STØJPROJEKT I FOLEHAVEN. Støjprojektet er et pilotprojekt for et lokalområde på strækningen Folehaven

EVALUERING AF STØJPROJEKT I FOLEHAVEN. Støjprojektet er et pilotprojekt for et lokalområde på strækningen Folehaven EVALUERING AF STØJPROJEKT I FOLEHAVEN Støjprojektet er et pilotprojekt for et lokalområde på strækningen Folehaven December 2011 Indhold SAMMENFATNING... 3 1. BAGGRUND... 5 2. VIRKEMIDLER TIL STØJBEKÆMPELSE

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 99 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 99 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 99 Offentligt Til medlemmerne af Transport- og Bygningsudvalget Notat om manglende støjskærm ved Motorring 3 Rødovre Kommune Materiale forud for

Læs mere

1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4. 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5

1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4. 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5 Støjhandlingsplan 2013 indhold 0 Baggrund 3 1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5 3 Ansvarlige myndigheder og retligt grundlag 6 4 Alle gældende

Læs mere

Trafikstøjhandlingsplan 2009. Høje-Taastrup Kommune. Sag 2253594 dok. 2933937

Trafikstøjhandlingsplan 2009. Høje-Taastrup Kommune. Sag 2253594 dok. 2933937 Trafikstøjhandlingsplan 2009 Høje-Taastrup Kommune Sag 2253594 dok. 2933937 Indhold 1. Indledning 1.1 Resumé af trafikstøjhandlingsplanen 1.2 Offentlig høring 1.3 Hvad sker der fremadrettet 2. Vejtrafikstøj

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR VEJTRAFIKSTØJ - 09

HANDLINGSPLAN FOR VEJTRAFIKSTØJ - 09 SKANDERBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR VEJTRAFIKSTØJ - 09 0. Forord Den stigende trafik og omdannelsen af bynære arealer udgør en særlig udfordring for kommunens ønske om at begrænse de trafikskabte støjgener.

Læs mere

Støjreducerende vejbelægningers akustiske holdbarhed

Støjreducerende vejbelægningers akustiske holdbarhed Støjreducerende vejbelægningers akustiske holdbarhed Civilingeniør Jacob Storm Jørgensen jasj@ramboll.dk En støjreducerende vejbelægning har ikke den samme støjreducerende effekt i hele belægningens levetid.

Læs mere

forslag for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune

forslag for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune forslag Støjhandlingsplan for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 Resumé af støjhandlingsplan 5 Kortlagte større kommunale

Læs mere

Nye veje til støjbekæmpelse i byer. - et idékatalog

Nye veje til støjbekæmpelse i byer. - et idékatalog Nye veje til støjbekæmpelse i byer - et idékatalog Rapport 295 2004 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon 3341 3333 Telefax 3315 6335 Forfattere: Redaktion: Layout:

Læs mere

2. Stilleområder. 3. Lidt om støjhandlingsplaner

2. Stilleområder. 3. Lidt om støjhandlingsplaner Støjdirektiv, støjkortlægning og handlingsplaner Hanne Lylov Nielsen, Miljøstyrelsen 1. Rammer for støjkortlægningen i Danmark 2. Stilleområder 3. Lidt om støjhandlingsplaner 4. Perspektiver Støjkortlægning

Læs mere

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Miljøcenter Roskilde Att: Hans Erling Jensen Randers, den 25. juni 2010 J. Nr ROS-432-00025 Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Ansøgning om lempelse

Læs mere

Støjgener fra motorvejen

Støjgener fra motorvejen Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 6 Offentligt Støjgener fra motorvejen E20/E45 mellem afkørsel 62 til 64 Hvorfor er jeg her i dag? En dejlig sommerdag, hvor det skal gøre godt med lidt koldt

Læs mere

STØJEN STYR PÅ. en inspirationspjece til kommuner om støjhandlingsplaner og stilleområder

STØJEN STYR PÅ. en inspirationspjece til kommuner om støjhandlingsplaner og stilleområder Design: ESSENSEN.COM Foto: Scanpix, Ole Malling, Lene Magner, Ole Andersen, Lisbeth Øhrgaard, Jægersborg Skovdistrikt Tryk: Fihl Jesen Oplag: 500 stk 1. oplag. 2008 ISBN: 9788791823220 PJECEN SKAL GIVE

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN August 2013 Udgivelsesdato : 23. august 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 jernbane - endelig udgave.docx Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede NOTAT Projekt Vindmøller på Flyveplads Vandel Kunde Telos Energy ApS Notat nr. 1 Dato 18-04-2012 Til Vejle Kommune, Marianne Bjerre Fra Albert Ernest Coutant og Allan Jensen Kopi til Anders Dolmer Vindmøller

Læs mere

Støj fra veje Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007

Støj fra veje Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007 Støj fra veje Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007 Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 STØJGENER OG SUNDHEDSEFFEKTER 7 1.2 NATIONAL VEJSTØJSTRATEGI 8 1.3 STØJ OG HUSPRISER 8 1.4 STØJBEKENDTGØRELSEN

Læs mere

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato:

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato: Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej 9 4 Ringsted Att.: John Jeppesen Akustik Støj Vibrationer Vedbysøndervej 13 4200 Slagelse Tlf: 503 620 Fax: 527 622 post@d-a-r.dk www.d-a-r.dk Sag nr.: 11-012 Beregning

Læs mere

TM12 Støjpartnerskaber

TM12 Støjpartnerskaber Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM12 Støjpartnerskaber 25-03-2014 Sagsbehandler Karen Forsting Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling JA / NEJ Nej

Læs mere

Støjgener fra byveje og motorveje

Støjgener fra byveje og motorveje Støjgener fra byveje og motorveje Jakob Fryd, Vejdirektoratet Norsk Akustisk Selskap, Høstmøte 2016, Drammen Hvorfor er støjgeneundersøgelser interessante? 2. WHO s pyramide om sundhedsmæssige konsekvenser

Læs mere

Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune

Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune 1 Indhold: Side Forord 3 Resumé 4 Veje der er omfattet af handlingsplanen 5 Lovgivning 6 Fakta om vejtrafikstøj 7 Støjgrænser 9 Sammenfatning

Læs mere

1 Indledning. 2 Introduktion til støj

1 Indledning. 2 Introduktion til støj AALBORG KOMMUNE EU-kortlægning af støj fra vejtrafik i Aalborg byområde STØJKORTLÆGNING JUNI 2012 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013 Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN April 2013 Udgivelsesdato : 16. april 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3

Læs mere

Støjhandlingsplan

Støjhandlingsplan Vejle Kommune Støjhandlingsplan 2010-2013 Teknisk notat Maj 2010 Vejle Kommune Støjhandlingsplan for de større vejstrækninger Teknisk notat Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Administrative bestemmelser

Læs mere

LYDISOLERING AF KLIMASKÆRMEN

LYDISOLERING AF KLIMASKÆRMEN STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN LYDISOLERING AF KLIMASKÆRMEN SBI-ANVISNING 244 1. UDGAVE 2014 Lydisolering af klimaskærmen Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen SBi-anvisning

Læs mere

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag NOTAT Projekt Kunde Nordhavnsvejen Københavns Kommune Dato 5. november 2013 Til Jacob Ingvartsen, Nordhavnsvejen Fra Allan Jensen, Rambøll Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget Dato 05-11-2013

Læs mere

Samrådsspørgsmål BG og BH

Samrådsspørgsmål BG og BH Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 503 Offentligt TALEMANUSKRIPT Samrådsspørgsmål BG og BH Side 1 af 11 Spørgsmål BG & BH Spørgsmål BG: Hvad er årsagen til, at

Læs mere

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet, hne@vd.dk Civilingeniør Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Tilskud til forsøgsprojekter, der mindsker støjbelastning fra trafikken, og som har medfinansiering fra kommune og borgerne.

Tilskud til forsøgsprojekter, der mindsker støjbelastning fra trafikken, og som har medfinansiering fra kommune og borgerne. Bilag 1 Hvordan søger man Tilskud til forsøgsprojekter, der mindsker støjbelastning fra trafikken, og som har medfinansiering fra kommune og borgerne. Ansøgningsfrist: 1. december 2005 (senere forlænget

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

Trafik og Veje Aarhus Kommune Grøndalsvej 1 8260 Viby J. Indsigelse vedrørende Århus Kommunes Støjhandlingsplan

Trafik og Veje Aarhus Kommune Grøndalsvej 1 8260 Viby J. Indsigelse vedrørende Århus Kommunes Støjhandlingsplan Trafik og Veje Aarhus Kommune Grøndalsvej 1 8260 Viby J Indsigelse vedrørende Århus Kommunes Støjhandlingsplan Brabrand Fællesråd har stor sympati for Kommunens planlagte indsats for at mindske generne

Læs mere

Hvad bliver egentlig den fremtidige støjudsendelse fra biltrafik? Dette er hovedspørgsmålet, som jeg vil forsøge at belyse på de kommende

Hvad bliver egentlig den fremtidige støjudsendelse fra biltrafik? Dette er hovedspørgsmålet, som jeg vil forsøge at belyse på de kommende FREMTIDENS STØJ FRA VEJTRAFIK -belægninger og køretøjer Hans Bendtsen, seniorforsker Forskningssektionen Trafiksikkerheds og miljøafdelingen Vejdirektoratet Niels Juelsgade 13 1020 København K Tel: 33

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE)

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Dagsorden 1. Velkomst 2. Baggrund Anlægslov og VVM-undersøgelser 3. Status for Ringvejen v/holbæk Kommune 4. Tidsplan

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveauet udendørs samt indendørs i Nydamsparken, 8200 Århus N

Beregning af vejtrafikstøjniveauet udendørs samt indendørs i Nydamsparken, 8200 Århus N Trafikstøj Rapport nr./ antal sider BE-01-040614. Sider inkl. denne: 8 Rapport titel Beregningssted Rekvirent Beregning af vejtrafikstøjniveauet udendørs samt indendørs i Nydamsparken i Århus. Nydamsparken,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet.

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet. Hørsholm Kommune Forlægning af Lågegyde Beregning af trafikstøj Miljømåling - ekstern støj Rapport Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

PLANLÆGNINGSVÆRKTØJER OG EKSEMPLER STØJREDUKTION LANGS VEJE

PLANLÆGNINGSVÆRKTØJER OG EKSEMPLER STØJREDUKTION LANGS VEJE PLANLÆGNINGSVÆRKTØJER OG EKSEMPLER STØJREDUKTION LANGS VEJE VEJTEKNISK INSTITUT RAPPORT 189-2010 STØJREDUKTION LANGS VEJE Planlægningsværktøjer og eksempler Rapport 189-2010 FORFATTER: Hans Bendtsen ISBN

Læs mere

LOKAL STØJHANDLINGSPLAN FOR FOLEHAVEN BAGGRUNDSRAPPORT

LOKAL STØJHANDLINGSPLAN FOR FOLEHAVEN BAGGRUNDSRAPPORT LOKAL STØJHANDLINGSPLAN FOR FOLEHAVEN BAGGRUNDSRAPPORT NOVEMBER 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND 4 1.1 FORMÅL MED STØJHANDLINGSPLANEN 4 1.2 PERSPEKTIVER 4 1.3 ORGANISERING AF PROJEKTET 5 1.4 BORGERDIALOG

Læs mere

LOKAL STØJHANDLINGSPLAN FOR FOLEHAVEN. - et pilotprojekt om begrænsning af støj i et boligområde

LOKAL STØJHANDLINGSPLAN FOR FOLEHAVEN. - et pilotprojekt om begrænsning af støj i et boligområde LOKAL STØJHANDLINGSPLAN FOR FOLEHAVEN - et pilotprojekt om begrænsning af støj i et boligområde APRIL 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 PLANENS INDHOLD OG TILBLIVELSE 4 TRAFIK OG STØJ I FOLEHAVEN 6 STØJKORTLÆGNING

Læs mere

Støjhandlingsplaner afrapportering fra Danmark

Støjhandlingsplaner afrapportering fra Danmark Notat Direktiv om ekstern støj 2002/49/EF Støjhandlingsplaner afrapportering fra Danmark til EU Kommissionen Miljøteknologi J.nr. Ref. Brk, Jojak Den 22. september 2011 Støjhandlingsplaner afrapportering

Læs mere

Jernbanen og støj ISBN 978-87-90682-94-1. Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Jernbanen og støj ISBN 978-87-90682-94-1. Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Jernbanen og støj Jernbanen og støj ISBN 978-87-90682-94-1 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Februar 2011 Jernbanen og støj Indhold Side Indledning 4 Jernbaner

Læs mere