REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 12:30 Sluttidspunkt: Kl. 15:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den 04-12-2007. Starttidspunkt: Kl. 12:30 Sluttidspunkt: Kl. 15:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:"

Transkript

1 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den Mødested: Meddeles senere Starttidspunkt: Kl. 12:30 Sluttidspunkt: Kl. 15:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

2 Voksenudvalget, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 131. Arbejdsmiljø Idéoplæg til ombygning af Kong Frederik den IX s plejehjem Bygherrerådgivning Frederik den IX Sydtrafik - Høring om udvidelse af handicapordningen Iværksættelse af projekt om koordineret kørsel Kirsebærhavens budget Embedslægens tilsyn 2007 for Øsby Plejecenter Flytning af bevillinger mellem udvalg Digagergaard, etablering af bo- og aflastningspladser Orientering fra forvaltningen og udvalgsmedlemmerne Evt

3 Voksenudvalget, Side Arbejdsmiljø DIMENI / 07/5009 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Orientering om tiltag på arbejdsmiljøområdet i Voksenservice. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud: Ingen Udsat. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud: Gunnar Nielsen, Anita Christensen, Irene Høgh Udsat. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud: Thies Mathiasen, Markvard Hovmøller Orientering givet Idéoplæg til ombygning af Kong Frederik den IX s plejehjem DILFPE / 07/10836 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Voksenudvalget behandlede den 4. september 2007 idéoplæg til ombygning af Kong Frederik den IX s Plejehjem. Før forelæggelse for Økonomiudvalg og Byråd besluttede udvalget, at oplægget skulle revideres, således at projektet anlægsøkonomisk bliver udgiftsneutralt for Haderslev Kommune. Der foreligger nu et revideret idéoplæg, der er udgiftsneutralt for Haderslev kommune. Idéoplægget vedlægges som bilag. Det omhandler en række generelle overvejelser om støttet byggeri efter "Lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v"., forslag til til- og ombygning af plejehjemmet, økonomiske oversigter, tegninger, overordnet rammetidsplan, organisationsplan m.v. Her skal alene kommenteres følgende: Projektet forløber over perioden juni 2007-januar Genhusning under byggeriet finder sted på CSD Aabenraavej, hvorfor tidsplanen er afstemt med CSD s udflytning til Varbergparken.

4 Voksenudvalget, Side 2 Totaløkonomisk andrager anskaffelssummen kr. 114 mio.ex. moms fordelt med kr. 95 mio. ex. moms på Boligdelen og 19. mio. kr. ex. moms på Servicedelen. Finansieringen af Boligdelen sker med 7% kommunal grundkapital, 2% beboerindskud og resten i realkreditlån. Finansieringen af Servicedelen kan ske gennem den kapitaliserede ejendomsværdi eller ved belåning. Ved belåning skal lånet kunne afholdes indenfor lånerammen. Den sidste mulighed udelukkes med henvisning til kravet om "udgiftsneutralitet" for Haderselv Kommune. Såvel udgifter til Servicearealer som kommunal grundkapital kan afholdes indenfor den kapitaliserede ejendomsværdi. Den nugældende Ejendomsværdi kan ikke fuldt ud kapitaliseres således at kommunen havde fået "frie midler". Dette skyldes, at det statslige fastsatte maksimum for en m² pris ikke står mål med det reelle byggeindeks. Den resterende friværdi bidrager til at nedsætte beboernes husleje. Plejehjemmet om- og tilbygges fra 67 til 80 boliger i to plan. Boligerne organiseres i 7 leve-bo miljøer med boliger med fælleslokaler og decentrale servicearealer. Hertil dagcenter, træningsrum m.v. med tilhørende hvilerum. Prognoser for plejehjemskapaciteten frem til og kravet om maks. 2 månders ventetid efter visitation til en plejebolig - tilsiger en udvidelse. Produktionskøkkenet er nedlagt i projektet og produktion overflyttes til andet sted i kommunen. Der er ikke kommet nye aktiviteter til af servicemæssig karakter, hvorfor servicearealerne stort set har samme størrelse efter ombygningen som før. Boliger indrettes som 2 rums lejligheder med bad, køkkenfaciliteter og overdækket terrasse. I gennemsnit bliver de på 77 m² eller 69 m² ex. fælleslokaler. Den gens. månedlige husleje vil blive på kr Hertil kan ydes boligstøtte. Selv efter indregning af boligstøtten er det tilbageværende rådighedsbeløb, når alle faste udgifter er betalt, relativt beskedent. Mest sandsynligt vil det i gns. være på kr månedligt for en person, der alene har folkepension. Ved "gode" entrepriser vil beløbet kunne øges. Under alle omstændigheder vil Voksenservice optage forhandlinger med Sundheds- og Borgerservice om et mere liberalt syn på anvendelsen af særreglerne for gangbesværede, idet dette ville kunne medføre en højere boligstøtte. Problemstillingen er aktuel i andre lignende ombygningssager. Ved udarbejdelsen af Skema B kan gives en mere nøjagtigt svar på (og justeres på) huslejen, boligstøtten og dermed rådighedsbeløbet. Der nedsættes et Byggeudvalg og en Brugergruppe. Det er Voksenservice s vurdering, at Sammenlægningsudvalgets beslutning af 30. maj 2006 ikke umiddelbart giver mulighed for politisk repræsentation i Byggeudvalget. Af Beslutningsdiagrammet fremgår, at Voksenudvalget løbende vil blive involveret i beslutningsprocessen i afgørende faser af projektet. Såfremt dette ikke findes tilstrækkeligt

5 Voksenudvalget, Side 3 kan supplerende information løbende blive givet på Udvalgets møder og/eller gennem tilsendelse af referater fra byggeudvalgsmøderne. Den nugældende lokalplan kan omfatte om- og tilbygningen. Økonomiske forhold Byggeriet gennemføres og finansieres efter "Lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v." Selve byggeriet forløber i perioden Kommunen kan i denne periode enten selv finansiere byggeriet eller optage et lån i form af en byggekredit. Byggekreditten vil senere kunne indfries ved den endelige belåning. Der er tale om en samlet anlægssum på kr mio. fordelt med kr. 95 mio. på boligdelen og kr. 19 mio. på servicedelen. Alt ex. moms. Boligdelen kan ved godkendelse af skema A i januar 2008 finansieres med en kommunal kapitaldel på alene 7 %, beboerindskud på 2% og resten ved lånoptagning. Finansiering af Servicearealerne er et rent kommunalt anliggende og kan sammen med den kommunale kapitaldel finansieres indenfor den kapitaliserede ejendomsværdi. Den i forbindelse med byggeriet nødvendige lånefinansiering berører ikke kommunens låneramme. Det umiddelbart ansøgte beløb på kr. 4 mio. til forsat projektering kan finansieres via et kassetræk som lånefinansieres hurtigst muligt og indfries senest ved byggeriets endelige belåning/alternativt ved etableringen af byggekreditten. Denne konstruktion af hensyn til ønske om likviditetsneutralitet. Konverteringen af boliger fra plejeboliger til ældreboliger i tæt plejemiljø vil udløse merudgifter til boligstøtte. Den kommunale andel heraf vil være i størrelsesordenen mio. kr. årligt. Der er ikke foretaget beregninger på konsekvenserne for driftsbudgettet for Pleje og Træning ved udvidelse af antallet af pladser fra 67 til 80. Denne er ret så vanskelig at beregne for nærværende, idet de kommende indflyttende flere beboere pt. er ukendte og dermed vides ikke, hvad udgifterne er til dem idag i hjemmeplejen. Tilsvarende er der ikke foretaget beregninger for øvrige kommunale afledte driftsudgifter/driftsindtægter. Personalemæssige forhold Efter ombygning skal tilføres flere ressourcer til Kong Frederik den IX s Plejehjem.

6 Voksenudvalget, Side 4 Juridiske aspekter Ingen kendte ud over de almindelige ved ombygning efter pågældende lovgivning. Der er ingen lokalplanmæssige problemer. Procedure Ideoplægget behandles i Voksenudvalget den 4. december Der indhentes udtalelse fra Seniorrådet Ideoplægget behandles i Økonomiudvalget den 12. december 2007 Behandles i Byrådet den 20. december 2007 Tovholder/informationsansvarlig Leif Petersen Bilag Forslag til byggeudvalg og brugergruppe (412384) Indstilling - at Voksenudvalget godkender det reviderede idéoplæg med tilhørende organisations- og tidsplan - at den foreslåede sammensætning af byggeudvalg og brugergruppe godkendes - at udvalget videreindstiller ideoplægget til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse - at udvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at der gives en anlægsbevilling til ombygning af Kong Frederik den IX s Plejehjem svarende til en samlet udgift på kr.114 mio. ex. moms. - at Økonomiudvalg og Byråd til sted nr giver en anlægsbevilling på kr. 4 mio. som stilles til rådighed for fortsat projektering i 2007 og med overførselsret til Beløbet finansieres ved låneoptag. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud Thies Mathiasen, Markvard Hovmøller Voksenudvalget godkender det reviderede idéoplæg med tilhørende organisations- og tidsplan, med den bemærkning, at byggeriet skal indrettes således, at der er umiddelbar adgang til terrasse/altan fra alle lejligheder. Udvalget godkender den foreslåede sammensætning af Byggeudvalg

7 Voksenudvalget, Side 5 og Brugergrupper, dog med den tilføjelse, at Byggeudvalget suppleres med en repræsentant fra Handicaprådet. Udvalget videreindstiller idéoplægget til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Udvalget indstiller endvidere, at der gives en anlægsbevilling til ombygning af Kong Frederik den IX s Plejehjem svarende til en samlet udgift på kr. 114 mio. ex moms og at der til sted nr giver en anlægsbevilling på kr. 4 mio som stilles til rådighed for fortsat projektering i 2007 og med overførselsret til Beløbet finansieres ved låneoptag Bygherrerådgivning Frederik den IX DILFPE / 07/10836 LUKKET SAG Sagsfremstilling I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2008 er tilkendegivet, at Plejehjemmet Fredrik den IX ombygges til et tidssvarende plejehjem under den forudsætning, at ombygningen anlægsmæssigt er udgiftsneutral for Haderslev Kommune. Udvalget er på dets møde den 4. september 2007 blevet præsenteret for et Ideóplæg til ombygningen med tilhørende økonomiske beregninger for såvel den kommunale økonomi som for beboernes. Det er Voksenservice s klare vurdering, at planerne kan tilrettes på en sådan måde, at Byrådets krav om omkostningsneutralitet kan imødekommes. Det første møde herom tilsiger dette. For det videre arbejde med projektets forskellige faser er det nødvendigt at entrere med et rådgivningsfirma, der kan være Haderselv Kommunes proceskonsulent såvel juridisk, økonomisk som styringsmæssigt. Haderslev Kommune indledte i maj måned 2007 et samarbejde med rådgivningsfirmaet Kuben Boplan A/S om det videre arbejde. Det første resultat heraf var præsentationen af Ideóplægget på udvalgsmødet den 4.september Voksenservice har indledt samarbejdet med Kuben Boplan A/S under den forudsætning, at såfremt Haderslev Kommune valgte at fortsætte projektet ud over idéfasen fandt man det naturligt, at Kuben Boplan A/S også fortsatte som bygherrerådgiver efterfølgende. Dette selvfølgelig betinget af prisen og en efterfølgende politisk accept. På dette grundlag ønsker Voksenservice, at Voksenudvalget tager

8 Voksenudvalget, Side 6 denne aftale til efterretning og på mødet den 4. december 2007 tager stilling til aftalens indhold og pris. Økonomiske forhold En betingelse for underskrift af aftale om Bygherrrådgivning er, at Økonomiudvalget/Byrådet giver en bevilling til de udgifter, der påløber til den samlede økonomiske, juridiske og tekniske rådgivning som en nødvendig forudsætning for en forprojektering Juridiske aspekter Prisen for Bygherrerådgivningen vil være under den værdi, der betinger et EU udbud. Procedure På møde den 4. december 2007 vil udvalget skulle tage stilling til projektets - Reviderede idéoplæg, rammetidsplan, organisationsplan, økonomi og kapacitet samt overvejelser om entrepriseformer og udbudsmuligheder samt udkast til Rådgiveraftale med Kuben Boplan A/S. Tovholder/informationsansvarlig Leif Petersen Bilag Forslag til aftale om byggesagsadministration - følgebrev (412028) Aftale om bygherrerådgivning (412029) Prisblad 2007 (412032) Ydelsesbeskrivelse (412033) Indstilling at Voksenudvalget tager til efterretning, at der administrativt er indgået aftale med Boplan Kuben A/S om bygherrerådgivning for Haderselv Kommune i forbindelse med ombygningsprojekt "Plejecenter Frederik den IX". Beslutning i Voksenudvalget den Afbud: Ingen Godkendt, under forudsætning af at Voksenudvalget godkender prisaftalen og at der gives en anlægsbevilling, jfr. pkt Fortsat sagsbehandling: Boplan Kuben A/S har fremsendt udkast til kontrakt for bygherrerådgiving med tilhørende pristilbud.

9 Voksenudvalget, Side 7 Kontrakten er forelagt Byrådssekretariatet til juridisk vurdering og Teknik & Miljø til prisvurdering. På mødet vil kontrakt og pristilbud blive gennemgået. Indstilling: - at Voksenudvalget godkender kontrakten med tilhørende pristilbud under forudsætning af, at Byrådet giver en anlægsbevilling og bevilger et rådighedsbeløb til dækning af rådgiverudgifter. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud: Markvard Hovmøller Voksenudvalget godkender kontrakten med tilhørende pristilbud under forudsætning af, at Byrådet giver en anlægsbevilling og bevilget et rådighedsbeløb til dækning af rådgiverudfgifter Sydtrafik - Høring om udvidelse af handicapordningen DIMECH / 07/5146 ÅBEN SAG Sagsfremstilling På grund af serviceændringer i handicapkørslen har Voksenservice modtaget flere henvendelser fra brugere af ordningen. Sydtrafik afholdt den 5. september 2007 et temamøde om handicapordningen og koordineret kørsel. Efterfølgende blev det besluttet at høre kommunerne om ændringer i handicapordningen. Den eksisterende handicapordning dækker tidsrummet kl med mulighed for kørsel natten, efter fredag og lørdag med dobbelt egenbetaling. Den eksisterende handicapordning giver årligt mulighed for 104 enkeltture, men uden mulighed for at købe ekstrature. I den eksisterende handicapordning betales 300 kr. i årskontingent og 2 kr. pr kørt kilometer, dog mindst 30 kr. pr. enkelttur. Sydtrafik har sendt følgende forslag i høring: Ændring af betjeningstidsrummet - at udvide betjeningstidsrummet til kl (fortsat nat efter fredag og lørdag til dobbelttakst) - alternativt at køre hele døgnet alle dage (dobbeltakst fra kl ) Ændring af muligheden for flere ture - Udvidelsen gennemføres ensartet i alle kommuner (Sydtrafik eksemplificerer med en generel udvidelse til 208 enkeltture). - Udvidelse besluttes i den enkelte kommune.

10 Voksenudvalget, Side 8 Sydtrafik har vurderet, at udvidelsen af betjeningstidsrummet vil give et beskedent merforbrug, uanset valg af betjeningstidsrum, da de fleste ekstra ture forventes at være flytning af kørsel til et for borgerne bedre passende tidspunkt. Videre vurderer Sydtrafik, at det vil være et meget begrænset antal ture, der vil komme udenfor dagbetjeningstidsrummet. Sydtrafik oplyser, at det årlige gennemsnits forbrug ligger på enkeltture pr. bruger. Det er derfor kun et fåtal af brugerne der rammer det eksisterende loft på 104 enkeltture. For de aktive brugere opleves loftet dog som værende et stort problem, og en stor begrænsning i deres aktivitetsmuligheder. Sydtrafik oplyser at det ikke er muligt, at operere med differentieret egenbetaling for ordinære ture og ekstra ture. Økonomiske forhold Sydtrafik har vurderet, at de foreslåede udvidelser vil give et øget forbrug. Dog vurderer Sydtrafik, at merforbruget vil være begrænset og Sydtrafik oplyser videre, at merforbruget vil være afhængigt af hvor aktive brugerne er. Voksenservice oplever, at der er en efterspørgsel på ekstrature fra et begrænset antal brugere af ordningen. Procedure Sagsfremstilling sendes i høring ved Seniorrådet og Handicaprådet. Tovholder/informationsansvarlig Visitation og Tilsyn / Mette Christensen Bilag VS: Høringssvar Seniorrådett. (412455) Indstilling Voksenservice indstiller: - at, betjeningstidsrummet udvides til at dække hele døgnet, dog med dobbelt egenbetaling i tidsrummet kl at, der gennemføres en generel udvidelse af antallet af ture for Haderslev borgere uanset en evt. manglende tilslutning fra øvrige kommuner til en ensartet ordning. Sundhedsservice indstiller at

11 Voksenudvalget, Side 9 Sundhedsudvalg tager orientering til efterretning Beslutning i Sundhedsudvalg den Til efterretning. Beslutning i Handicaprådet, den Handicaprådet tiltræder Voksenservice indstilling. Høringssvar fra Seniorrådet Seniorrådet går ind for en udvidelse fra de nuværende 104 ture til 208 ture. Vi ved at ikke alle bruger alle ture, men de aktive kan kun deltage i en aktivitet kpr. uge med den nuværende ordning, og det er for nogle for lidt. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud: Markvard Hovmøller Voksenudvalget godkender, - at betjeningstidspunktet udvides til at dække hele døgnet, dog med dobbelt egenbetaling i tidsrummet kl , - at der optages forhandling om en generel udvidelse af antallet af ture for Haderslev borgere uanset en evt. manglende tilslutning fra øvrige kommuner Iværksættelse af projekt om koordineret kørsel DIMECH / 07/5146 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Sydtrafik har på baggrund af møde d. 5. september 2007, med politikere og embedsmænd fra kommunerne, sendt spørgsmålet om iværksættelse af projekt om koordineret kørsel i høring hos kommunerne. Sydtrafik ønsker en kommunal stillingtagen til om Sydtrafik skal tage initiativ til et forprojekt om etablering af koordineret kørsel. Såfremt kommunerne melder positivt tilbage omkring iværksættelsen af et projekt om koordineret kørsel, skal der nedsættes en fælles projektgruppe, der skal udarbejde grundlaget for en kommunal stillingtagen til idriftsættelse af en koordineret kørselsordning i Sydtrafik regi.

12 Voksenudvalget, Side 10 Sydtrafik forventer følgende tidsplan for forprojektet: December 07: Projektgruppen etableres Februar 08: Temadag for politikere og embedsmænd Februar 08: Projektgruppen afslutter sit arbejde Marts Maj 08: Afrapportering og behandling af projektgruppens oplæg i bestyrelsen og kommunerne. Juni 08: Beslutning om idriftssættelse. Teknik og Miljøservice har i samarbejde med Voksenservice og Børneog Familieservice iværksat en kortlægning af omfanget af de mange forskellige kommunale kørselsordninger. I denne kortlægning peges der på koordineret kørsel som en del af løsningen, hvis der skal findes effektiviseringsmuligheder indenfor den kommunale kørsel. Tovholder/informationsansvarlig Visitation og tilsyn / Mette Christensen Bilag VS: Kommunalt støttet persontransport - Støttet persontransport i Haderslev Kommune.pdf (412562) Sydtrafik Høringsbrev - handicap og koordineret kørsel (395585) Indstilling Voksenservice indstiller: - at Sydtrafik tager initiativ til et forprojekt om etablering af koordineret kørsel. Høringssvar fra Seniorrådet Seniorrådet går ind for en udvidelse fra de nuværende 104 ture til 208 ture. Vi ved at ikke alle bruger alle ture, men de aktive kan kun deltage i en aktivitet kpr. uge med den nuværende ordning, og det er for nogle for lidt. Seniorrådet finder det fint, såfremt der iværksættes et for-projekt om koordineret kørsel, men finder at tidsplanen er lovlig lang fra opstart i december 2007 til iværksættelsesdatoen i løbet af 1. halvår af Beslutning i Voksenudvalget den Afbud: Markvard Hovmøller Godkendt, at Sydtrafik tager initiativ til et forprojekt om etablering af

13 Voksenudvalget, Side 11 koordineret kørsel Kirsebærhavens budget 2008 DIANLE / 07/25600 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Bestyrelsen for bofællesskabet Kirsebærhaven fremsender budgetoplæg for 2008 til godkendelse. Bofællesskabet Kirsebærhaven er en selvejende institution for 6 voksne personer med betydeligt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Boligerne ejes og administreres af Vojens Andelsboligforeningen. Bestyrelsen - valgt af og blandt de pårørende til beboerne - er ansvarlig for den daglige drift at bofællesskabet, hvad angår de forhold som vedrører beboerne og personalet. Bestyrelsens ansvarsområde og opgaver er beskrevet i vedtægter som er godkendt af tidligere Vojens Kommune. Økonomiske forhold Budgetoplægget indholder en fremskrivning af budget 2007 med 4,5% og indebærer et årsbudget på kr og en døgntakst pr beboer på 1613 kr. Udgifterne til driften af Kirsebærhaven er indeholdt i det budget som Byrådet har godkendt for 2008 med kr. idet der er anvendt en fremskrivningprocent på 3,6 jf. KL s vejledning. Differencen på kr. skyldes således, at der er anvendt forskellige fremskrivningsprocenter. Procedure Sagen omhandler alene om en fremskrivning af budgettet for 2007, hvorfor sagen ikke skal til høring i handicaprådet. Idet beløbet kan holdes indenfor det budget som Byrådet har godkendt for 2008, kan Voksenudvalget træffe beslutning i sagen. Tovholder/informationsansvarlig Anne Leth Indstilling Det indstilles, at der godkendes et budget for 2008 på kr kr. for bofælleskabet Krisebærhaven, idet der tages udgangpunkt i den fremskrivningsprocent som er fastsat af KL. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud: Markvard Hovmøller

14 Voksenudvalget, Side 12 Godkendt et budget for 2008 på kr for Bofælleskabet Kirsebærhaven Embedslægens tilsyn 2007 for Øsby Plejecenter DIMENI / 07/25413 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Embedslægeinstitutionen har sendt Tilsynsrapport 2007 for Øsby Plejecenter. Rapporten konkluderer, at plejeboligenheden var velfungerende, og at plejepersonalet var meget opmærksom på beboernes ønsker og behov, men også i forhold til gæster og pårørende. Det anbefales - at fortsætte arbejdet med at revurdere instrukserne - at beboerne orienteres om Fødevarestyrelsens og Sundhedsstyrelsens anbefaling af D-vitamin og kalciumtilskud - at plejeboligenheden har en fast rutine med henblik på at vurdere, om beboerne selv er i stand til at varetage deres helbredsmæssige interesser eller om disse bliver varetaget af pårørende eller værge, og at dette fremgår af de sygeplejefaglige optegnelse r - at informeret samtykke til behandling (og information vedrørende indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger) bliver dokumenteret i de sygeplejefaglige optegnelser, ligesom beboernes og de pårørendestilkendegivelser på baggrund af den givne information - at ingen medarbejder bærer ure eller ringe under arbejdets udførelse - at der systematisk registreres afvigelser i forhold til medicin og faldepisoder, ulykker m.m. og at man bl.a. på personalemøder, diskuterer generelle forholdsregler med henblik kpå forebyggelse af gentagelser. Procedure Sagen sendes til Høring i Seniorrådet. Bilag Plejehjemstilsyn Øsby Center Øsby Center, endelig rapport.pdf (406716) Indstilling Voksenservice instiller, at embedslægerapporten tages til efterretning. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud: Markvard Hovmøller Taget til efterretning.

15 Voksenudvalget, Side Flytning af bevillinger mellem udvalg DIALSC / 07/12096 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Der er behov for flytning af bevillinger mellem udvalg, som netto giver nul for kommunen som helhed. Det drejer sig bl.a. om midler til itbudget og fleksjob. Fleksjobpuljeordningen tildeler kommunale institutioner i Haderslev Kommune et ekstra tilskud til ansættelse af personer i fleksjob og administreres i Arbejdsmarkedsservice. Fleksjobpuljeordningen har været administreret forskelligt i Haderslev-, Vojens - og Gram Kommuner. Med kommunesammenlægningen er der skabt en ny finansieringsmodel, ligeså tildelingskriterier, visitation og opfølgning af de personer der arbejder i et fleksjob finansieret med puljemidler. Fleksjobpuljen fra de gamle kommuner er derfor nydefineret og indarbejdet i de kommende års budgetter for Haderslev Kommune. Dette for at sikre, at borgerne med de største problemer omkring arbejdssituationen og som ikke kan placeres på en privat arbejdsplads, i stedet for tilbydes et fleksjob på en kommunal arbejdsplads. Behovet for den type arbejdspladser er vokset samtidig med at arbejdsløsheden er faldet. Arbejdsmarkedsservice afholder udgiften til tilskud til fleksjob. De enkelte institutioner afholder lønudgiften til medarbejderen i fleksjob og modtager tilskud fra Arbejdsmarkedsservice. I denne sag korrigeres der for dette tilskud. Endvidere er der nogle andre mindre flytninger mellem udvalg, som bringes på plads i denne sag. Der henvises til vedlagte notat. Økonomiske forhold Der søges om en samlet budgetkorrektion på kr. i 2007 og på kr. i 2008 m.v. til Voksenudvalgets område. Procedure Sagen behandles i Fagudvalget og fremsendes herefter til godkendelse i Økonomiudvalgets møde den 12. december Bilag A skema - VS forside 4/12 07 (412067) B Skabelon - VS Flytning mellem udvalg ultimo 2007 (412062) Indstilling Voksenservice indstiller, at der meddeles tillægsbevilling kr. i 2007 til Voksenudvalgets område, samt at der meddeles tillægsbevilling kr. i 2008 m.v. til

16 Voksenudvalget, Side 14 Voksenudvalgets område. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud: Markvard Hovmøller Godkendt - at der meddeles tillægsbevilling kr. i 2007 til Voksenudvalgets område, samt - at der meddeles tillægsbevilling kr. i 2008 til Voksenudvalgets område Digagergaard, etablering af bo- og aflastningspladser DIFRRA / 07/5367 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Voksenudvalget godkendte den Arbejdsmarkedsservice indstilling om, at under forudsætning af, at bo tilbuddet til yngre sindslidende medtages og besluttes igangsat på anlægsbudgettet for år 2008, påbegyndes detailplanlægningen, projektering og etablering af projektet. Bo tilbuddet for yngre sindslidende blev ikke medtaget som anlægsbudget i år Men efter godkendelse i Voksenudvalget påbegyndes detail planlægning, projektering og etablering af projektet finansieret efter reglerne i Lov om Almene Boliger med udgangspunkt i en mulig totalfinansiering uden brug af kommunale likvide midler. Under udvalgets behandling blev Arbejdsmarkedsservice bedt undersøge om en mulig finansiering, som beskrevet ovenfor. Som det fremgår nedenfor under juridiske aspekter kan de 4 boliger anvendes som aflastningsboliger. Aflastningsboligerne gøres lidt mindre end boligerne i den nye fløj (de etableres i hovedbygningens stueplan), men kravet til boligernes faciliteter er de samme. Der kan søges om støtte til servicearealer, også ved en ombygning af servicearealer, såfremt servicearealerne herved bliver væsentligt bedre egnede til at betjene beboerne. Det er tilfældet i dette projekt og er med i forudsætningerne for dette projekt. Økonomiske forhold Etableringsudgifter (se vedlagte bilag/regne eksempler). Etableringsudgifter inkl. moms bortset fra moms af servicearealer og jordkøb:

17 Voksenudvalget, Side 15 Boligdel: 932 m mio. kr. Fællesarealer: 111 m mio. kr. Servicearealer: 275 m mio. kr. I alt: mio. kr. Jordkøb: m 2 : kr. I alt etablering: mio.kr. Pris pr. m 2 : kr. Pris pr. m 2 : kr. Pris pr. m 2 : kr. Pris pr. m 2 : 375 kr. Udgiften til projektet er skønnet til at udgøre i alt mio. kr. inkl. bygherrerådgivning, byggetilsyn og uforudsete udgifter. Byggeriet planlægges påbegyndt primo 2008 og finansieret efter Lov om almene boliger til etablering af plejeboliger. Her sidestilles bofællesskabspladser til yngre sindslidende med plejeboliger, hvor Haderslev Kommune skal finansiere 7 %, lejerne 2 % og resten finansieres ved lånoptagning for boligdelen inkl. servicearealer. Servicearealer er 100 % kommunalt finansieret. Denne finansiering er ifølge regeringsaftalen af juni 2007, gældende for år Kommunal finansiering tilvejebringes for de 7 % vedkommende, fordi kommunen i forvejen ejer Digagergård. Se under juridiske aspekter. Finansieringen deles som nævnt ovenfor mellem lejer, kommune og realkredit i forholdet: 2 % pr bolig til lejerne, 7 % til Haderslev Kommune og 91 % ved optagelse af realkreditlån. Der søges om Statstilskud til forbedring af servicearealer. Der søges om kr. pr. bolig i tilskud. Likdiditetsmæssig virkning: Servicetilskud 16 boliger á kr. Låneprovenue Beboerindskud Etableringsudgifter Likviditetsmæssig virkning/overskud kr kr kr kr kr Ifølge det vedlagte beregningseksempel udviser det samlede projekt et likviditetsmæssigt overskud på kr. for Haderslev Kommune, til styrkelse af kassebeholdningen. Ud fra beregnede husleje oplyser Borgerservice den : Forventet husleje, boligydelse/boligsikring og nettoboligudgift ekskl. el og varme til de kommende beboere: Forventet boligydelse til: Lejlighed Ca. Lejlighed Ca. 1) førtidspensionist gl. på 50m 2 nettohusleje: på 61m 2 nettohusleje: ordning. Beregnet Beregnet

18 Voksenudvalget, Side 16 2)førtidspensionist ny ordning. 3)Kontanthjælpsmodtager. Dette ifølge oplysninger fra Borgerservice. 1) førtidspensionist (alm.) gl. ordning: leje: kr. pr måned pr. måned ca kr. 2)førtidspensionist(alm.)ny ordning: ca kr. leje: kr. pr måned pr. måned kr. ca kr kr. ca kr kr kr. 3)Kontanthjælpsmodtager, enlig ikke forsørger: ca. 540 kr kr. ca. 660 kr kr. Driftsudgifter af boligerne. Driftsudgifterne af boligerne afholdes efter ballance princippet hvor lejerne betaler den faktiske husleje. Personalemæssige forhold Bo tilbudet hører under Psykiatrien, Arbejdsmarkedsservice. Det skal have døgnvagt for at opfylde, de til tider meget svage beboeres behov for tryghed og pædagogisk støtte. Med bo tilbudet undgås mange akutte og længerevarende indlæggelser og dermed et kostbart træk på det psykiatriske behandlingssystem. I Psykiatrien er opbygget en erfaring for at fastlægge normeringsbehovet, på grundlag af kommunens øvrige botilbud til sindslidende. Den pædagogiske og plejemæssige støtte på Digagergaard, vurderes til at være på linie med hvad der bruges i botilbuddet "Svanen". Beskæftigelsesdelen hører ind under Aktivering, hvor normeringen på den beskyttede del skal beskrives særskilt i forhold til det antal brugere, der benytter det dagstaksbelagte beskæftigelsestilbud. Juridiske aspekter I henhold til Lov om Almene Boliger 109, stk. 2 må almene familieboligers areal ikke overstige 110 m2. Der er altså en øvre grænse og ikke umiddelbart en nedre grænse. Boligerne på Digagergaard er til alvorligt handicappede og etableres derfor som familieboliger/handicapboliger iht. 109,stk.2. Opmærksomheden henledes dog på, at lejen fastsættes med udgangspunkt i balanceprincippet. Det betyder således, at der skal betales en normal leje. Skal der kunne opnås boligstøtte er der krav om, at der skal være køkkenvask med separat afløb. I henhold til Lov om Almene Boliger 140, stk. 2 kan der ydes støtte til servicearealer til en kommune, også ved en ombygning af servicearealer, såfremt servicearealerne herved bliver væsentligt bedre egnede til at betjene

19 Voksenudvalget, Side 17 beboerne. I henhold til Lov om Almene Boliger 141, stk. 1 udgør tilskuddet til servicearealer kr. pr. bolig, dog maksimalt 60 % af anskaffelsessummen for servicearealer. I henhold til skøde 3063 Haderslev Kommune till. matr. 294b findes der ingen hæftelser på ejendommen. Der er søgt om en landzonetilladelse, der iflg. Teknisk Forvaltning er tilstrækkeligt for at gennemføre projektet. Efter en endelig godkendelse i Byrådet vil der blive inviteret til en høring. Der har tidligere været holdt åbent hus på Digagergaard og projektet vurderes til at møde velvilje blandt lokalbefolkningen i Bramdrup. Procedure Bo tilbuddet for yngre sindslidende er ikke medtaget som anlægsbudget i år Efter godkendelse i Voksenudvalget påbegyndes detail planlægning, ansøgning om støtte til servicearealer, projektering, lånefinansiering og etablering af projektet. Tovholder/informationsansvarlig Psykiatrien og Staben i Arbejdsmarkedsservice er projektholdere. Der etableres en ansvarshavende styregruppe og en arbejdsgruppe til detailplanlægningen i samarbejde med bygherrerådgiveren. Bilag Skitse over bo tilbuddets placering på Diagergaard fra Byg og plan i Teknisk forvaltning (358916) projekt (412016) Prisoverslag (412014) Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller, at Voksenudvalget træffer principbeslutning om: At der på Digagergaard iværksættes etablering af 16 nye boliger, hvoraf de 4 kan anvendes som aflastningsboliger, samt etablering af fælles- og servicearealer jfr. den vedlagte oversigt. At Voksenudvalget indstilles principbeslutningen til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet. At projektet udbydes som total enterprice udbud (ATB 93). At der ansøges om de fornødne bevillinger, når total enterprice tilbuddet foreligger. Naturligvis under forudsætning af at udgiften kan holdes indenfor de angivne overslag. At det rådgivende firma COWI tilknyttes som totalrådgiver for hele projektet. Firmaets honorar er omfattet at de angivne overslag. Beslutning i Arb.Service, Chefgruppen + Konsulenter den 29-

20 Voksenudvalget, Side Godkendt som indstillet. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud: Ingen Godkendt. Der foretages høring i Handicaprådet. Beslutning i Handicaprådet den Afbud: Thies Mathiasen/Ella Skjellerup Projektet anbefales med bemærkning om, at sikre tilgængelighed. Medlemmer som repræsenterer handicaporganisationerne har stillet en række spørgsmål jf. notat af 9. januar 2008 som er drøftet på mødet. Notat udsendes med referatet Orientering fra forvaltningen og udvalgsmedlemmerne DIMENI / ÅBEN SAG Beslutning i Voksenudvalget den Afbud: Markvard Hovmøller Orientering om pårørende møde på Odinsgården. På næste møde optages et punkt om valg af næstformand for Voksenudvalget. Seniorrådet er inviteret til Voksenudvalgets næste møde, den 15. januar Seniorrådet kommer kl Voksenudvalgets møde den 5. februar 2008 holdes i Frivillighedens Hus, Storegade, Haderslev. Handicaprådet har ønsket et dialogmøde med Voksenudvalget. Dialogmødet planlægges til 4. marts Voksenudvalget holder et møde på Ørsted Gl. Skole, hvor Kirsebærhaven samtidig besøges.

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 04-09-2007

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 04-09-2007 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 04-09-2007 Mødested: Digagergaard Starttidspunkt: Kl. 16:45 Sluttidspunkt: Kl. 19.30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Mødet genoptages den 6/9 07, kl. 14. Voksenudvalget,

Læs mere

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-12-2008 Mødested: Meddeles senere Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget, 02-12-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 07-10-2008

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 07-10-2008 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 07-10-2008 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Inger Fleischer Fraværende:

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den 25-06-2008 Mødested: VS - Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 15-09-2009. Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl.

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 15-09-2009. Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. REFERAT Handicaprådet Mødedato: Tirsdag den 15-09-2009 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Irene Høgh Fraværende:

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget,

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 02-06-2009

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 02-06-2009 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-06-2009 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:10 Afbud: Thies Mathiasen Fraværende:

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling til modernisering af 20 beskyttede boliger ved Lokalcenter Vejlby. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Anlægsbevilling til modernisering af 20 beskyttede boliger ved Lokalcenter Vejlby. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 26. juli 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Anlægsbevilling til modernisering af 20 beskyttede boliger ved Lokalcenter

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 15-05-2007

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 15-05-2007 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 15-05-2007 Mødested: Klosterbo Klosterbo 29, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:45 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget,

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Pkt.nr. 18 Krogstenshave, om- og udbygning. Ansøgning om tillægsbevilling Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 01-04-2008 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Handicaprådet REFERAT

Handicaprådet REFERAT REFERAT Handicaprådet Mødedato: Mandag den 17-05-2010 Mødested: 101 Rådhuset, Gårskærgade, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Handicaprådet, 17-05-2010

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 13-02-2007 Mødested: Mødelokalet Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:45 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Bemærkninger: Voksenudvalget, 13-02-2007

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den 08-08-2007 Mødested: Mødelokale Trekanten 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Afbud: Solveig Thy Gajda, Flemming K. Jensen og Carsten

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. april 2008 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

Indstilling. Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. marts 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

REFERAT. Seniorrådet

REFERAT. Seniorrådet REFERAT Seniorrådet Mødedato: Mandag den 17-05-2010 Mødested: Mødelok. 6 Rådhuscentret 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 09:30 Sluttidspunkt: Kl. 12:20 Afbud: Lillian Riber-Hansen, Aksel Hansen Fraværende:

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT

Voksenudvalget REFERAT REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 03-02-2009 Mødested: Dalhofsminde og Forsorgshjemmet Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget, 03-02-2009

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl.

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 03-06-2008 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Irene Høgh Fraværende:

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

Det foreslås, at der i første omgang meddeles en bevilling til de indledende arbejder, der vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. inkl. moms.

Det foreslås, at der i første omgang meddeles en bevilling til de indledende arbejder, der vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. inkl. moms. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Anlægsbevilling til indledende arbejder til og med licitation vedrørende opførelse af 28 almene boliger

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. februar 2007 Kl. 16.00 Munkebo Rådhus, Kantinen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Jan Johansen og Lykke Krapalis ankom kl. 16.50

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 10. februar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 13.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Gruppemøder: 10. februar 2006 1 Indholdsfortegnelse Åbent møde:

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. december 23 via Magistraten Tlf. nr.: 8949 3534 Jour. nr.: 82.6.17M1/2/6511

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Mandag den 24-09-2007

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Mandag den 24-09-2007 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Mandag den 24-09-2007 Mødested: Mødelokale Trekanten 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Afbud: Lone Ravn og Henny Jacobsen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Indstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger.

Indstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 27. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Indstilling. Modernisering af den Selvejende Institution, Plejehjemmet Kløvervangen. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Modernisering af den Selvejende Institution, Plejehjemmet Kløvervangen. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 25. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Modernisering af den Selvejende Institution, Plejehjemmet Kløvervangen.

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling til ombygning af beskyttede boliger til plejeboliger ved Lokalcenter Sabro. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Anlægsbevilling til ombygning af beskyttede boliger til plejeboliger ved Lokalcenter Sabro. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 25. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Anlægsbevilling til ombygning af beskyttede boliger til plejeboliger

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-09-2008 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:40 Afbud: Fraværende: Alle var mødt. Bemærkninger: Sundhedsudvalg, 04-09-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 26-11-2008

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 26-11-2008 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den 26-11-2008 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan Norddjurs Kommune 1. februar 2008 Indledning I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2007 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til en ældrebolighandlingsplan

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 08-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Anne Grethe Smith Fraværende: Bemærkninger: Under pkt. 24 deltog Kommunelæge

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 10-01-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Fraværende: Alle var mødt. Rita Juhl deltog under punkterne 1-9. Bemærkninger:

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

Indstilling. 36 plejeboliger med serviceareal ved Gl. Egå anlægsbevilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15.

Indstilling. 36 plejeboliger med serviceareal ved Gl. Egå anlægsbevilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2006 36 plejeboliger med serviceareal ved Gl. Egå anlægsbevilling til projektering 1. Resume Århus Kommune Bygningsafdelingen

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 17-03-2009

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 17-03-2009 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Tirsdag den 17-03-2009 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 13/2011 Sted : Gæstekantinen, Rådhuset, Grenaa Dato : 29. september 2011 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 15:45 Medlemmer Niels Erik Iversen (A) Jytte

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 30-10-2008. Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 30-10-2008. Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 30-10-2008 Mødested: Byrådssal Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Spørgetid Byrådet afholder spørgetid kl. 17.00 umiddelbart

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 05-02-2008

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 05-02-2008 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 05-02-2008 Mødested: Frivillighedens Hus Storegade 80, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget,

Læs mere

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Jesper Henriksen (A) Lis Olsen

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 24-02-2010

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 24-02-2010 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den 24-02-2010 Mødested: 101 (v/kantinen) Rådhuset, Gåskærgade, Haderslev. Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Handicaprådet,

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Havkærparken og Bøgeskovgård 1. Resume Ombygningen af dagtilbuddet Havkærparken i Tilst samt ombygningen

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 01-10-2007 Mødested: Kløvervænget 26, mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Rita Juhl Fraværende: Tonny Thomsen deltog

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Tilsynsrapport for Bofællesskabet Odensevej

Tilsynsrapport for Bofællesskabet Odensevej Tilsynsrapport for Bofællesskabet Odensevej Adresse: Odensevej 29E 5610 Assens Kommune: Assens Leder: Social og sundhedsassistent Åse Bartholin Dato for tilsynet: 12. november 2007 Telefon: 63 74 00 96

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Onsdag den 13. juni Mødetid: 17:00-18:00

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Onsdag den 13. juni Mødetid: 17:00-18:00 Tillægsreferat Dato: Onsdag den Mødetid: 17:00-18:00 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Mandag den 11-08-2008. Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl.

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Mandag den 11-08-2008. Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Mandag den 11-08-2008 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:15 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE TILLÆGSREFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 16-01-2003

FREDERIKSHAVN KOMMUNE TILLÆGSREFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 16-01-2003 FREDERIKSHAVN KOMMUNE TILLÆGSREFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 16-01-2003 Mødedato: 16-01-2003 Mødetidspunkt: kl. 15.00-18.00 Mødested: Lokalet ved kantinen Fraværende: Jørgen Steengaard, Cai Møller

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget DAGSORDEN Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-09-2008 Mødested: KFUM s Klubhus, Kløvermarken, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:30 Sluttidspunkt: Afbud: Connie Andersen Bent S. Olsen Preben

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT - TILLÆGSDAGSORDEN

Sundhedsudvalg REFERAT - TILLÆGSDAGSORDEN REFERAT - TILLÆGSDAGSORDEN Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 18-06-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 08:00 Sluttidspunkt: Kl. 09:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Sundhedsudvalg, 18-06-2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Handicaprådet REFERAT

Handicaprådet REFERAT REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den 17-06-2009 Mødested: Mødelokale 1 Kildebakkens Plejecenter, Varbergvej 13, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Afbud: Irene Høgh,

Læs mere

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Den 26. maj 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 18. og 24. februar 2004 af Sct. Hans Hospital. I rapporten

Læs mere

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C Pkt.nr. 18 Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden skema C. 436998 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget Til Orientering Kopi til Udvidelse af Filmby 3 Aarhus KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budget

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Dispositionsforslag for Fremtidens Plejehjem, Carl Klitgårdsvej i Nørresundby (Skema A).

Dispositionsforslag for Fremtidens Plejehjem, Carl Klitgårdsvej i Nørresundby (Skema A). Punkt 2. Dispositionsforslag for Fremtidens Plejehjem, Carl Klitgårdsvej i Nørresundby (Skema A). 2010-36736. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre og Handicapudvalget godkender, at Ældre-

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52 Afbud: H.P.Geil Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 07-03-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere