REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 12:30 Sluttidspunkt: Kl. 15:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den 04-12-2007. Starttidspunkt: Kl. 12:30 Sluttidspunkt: Kl. 15:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:"

Transkript

1 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den Mødested: Meddeles senere Starttidspunkt: Kl. 12:30 Sluttidspunkt: Kl. 15:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

2 Voksenudvalget, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 131. Arbejdsmiljø Idéoplæg til ombygning af Kong Frederik den IX s plejehjem Bygherrerådgivning Frederik den IX Sydtrafik - Høring om udvidelse af handicapordningen Iværksættelse af projekt om koordineret kørsel Kirsebærhavens budget Embedslægens tilsyn 2007 for Øsby Plejecenter Flytning af bevillinger mellem udvalg Digagergaard, etablering af bo- og aflastningspladser Orientering fra forvaltningen og udvalgsmedlemmerne Evt

3 Voksenudvalget, Side Arbejdsmiljø DIMENI / 07/5009 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Orientering om tiltag på arbejdsmiljøområdet i Voksenservice. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud: Ingen Udsat. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud: Gunnar Nielsen, Anita Christensen, Irene Høgh Udsat. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud: Thies Mathiasen, Markvard Hovmøller Orientering givet Idéoplæg til ombygning af Kong Frederik den IX s plejehjem DILFPE / 07/10836 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Voksenudvalget behandlede den 4. september 2007 idéoplæg til ombygning af Kong Frederik den IX s Plejehjem. Før forelæggelse for Økonomiudvalg og Byråd besluttede udvalget, at oplægget skulle revideres, således at projektet anlægsøkonomisk bliver udgiftsneutralt for Haderslev Kommune. Der foreligger nu et revideret idéoplæg, der er udgiftsneutralt for Haderslev kommune. Idéoplægget vedlægges som bilag. Det omhandler en række generelle overvejelser om støttet byggeri efter "Lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v"., forslag til til- og ombygning af plejehjemmet, økonomiske oversigter, tegninger, overordnet rammetidsplan, organisationsplan m.v. Her skal alene kommenteres følgende: Projektet forløber over perioden juni 2007-januar Genhusning under byggeriet finder sted på CSD Aabenraavej, hvorfor tidsplanen er afstemt med CSD s udflytning til Varbergparken.

4 Voksenudvalget, Side 2 Totaløkonomisk andrager anskaffelssummen kr. 114 mio.ex. moms fordelt med kr. 95 mio. ex. moms på Boligdelen og 19. mio. kr. ex. moms på Servicedelen. Finansieringen af Boligdelen sker med 7% kommunal grundkapital, 2% beboerindskud og resten i realkreditlån. Finansieringen af Servicedelen kan ske gennem den kapitaliserede ejendomsværdi eller ved belåning. Ved belåning skal lånet kunne afholdes indenfor lånerammen. Den sidste mulighed udelukkes med henvisning til kravet om "udgiftsneutralitet" for Haderselv Kommune. Såvel udgifter til Servicearealer som kommunal grundkapital kan afholdes indenfor den kapitaliserede ejendomsværdi. Den nugældende Ejendomsværdi kan ikke fuldt ud kapitaliseres således at kommunen havde fået "frie midler". Dette skyldes, at det statslige fastsatte maksimum for en m² pris ikke står mål med det reelle byggeindeks. Den resterende friværdi bidrager til at nedsætte beboernes husleje. Plejehjemmet om- og tilbygges fra 67 til 80 boliger i to plan. Boligerne organiseres i 7 leve-bo miljøer med boliger med fælleslokaler og decentrale servicearealer. Hertil dagcenter, træningsrum m.v. med tilhørende hvilerum. Prognoser for plejehjemskapaciteten frem til og kravet om maks. 2 månders ventetid efter visitation til en plejebolig - tilsiger en udvidelse. Produktionskøkkenet er nedlagt i projektet og produktion overflyttes til andet sted i kommunen. Der er ikke kommet nye aktiviteter til af servicemæssig karakter, hvorfor servicearealerne stort set har samme størrelse efter ombygningen som før. Boliger indrettes som 2 rums lejligheder med bad, køkkenfaciliteter og overdækket terrasse. I gennemsnit bliver de på 77 m² eller 69 m² ex. fælleslokaler. Den gens. månedlige husleje vil blive på kr Hertil kan ydes boligstøtte. Selv efter indregning af boligstøtten er det tilbageværende rådighedsbeløb, når alle faste udgifter er betalt, relativt beskedent. Mest sandsynligt vil det i gns. være på kr månedligt for en person, der alene har folkepension. Ved "gode" entrepriser vil beløbet kunne øges. Under alle omstændigheder vil Voksenservice optage forhandlinger med Sundheds- og Borgerservice om et mere liberalt syn på anvendelsen af særreglerne for gangbesværede, idet dette ville kunne medføre en højere boligstøtte. Problemstillingen er aktuel i andre lignende ombygningssager. Ved udarbejdelsen af Skema B kan gives en mere nøjagtigt svar på (og justeres på) huslejen, boligstøtten og dermed rådighedsbeløbet. Der nedsættes et Byggeudvalg og en Brugergruppe. Det er Voksenservice s vurdering, at Sammenlægningsudvalgets beslutning af 30. maj 2006 ikke umiddelbart giver mulighed for politisk repræsentation i Byggeudvalget. Af Beslutningsdiagrammet fremgår, at Voksenudvalget løbende vil blive involveret i beslutningsprocessen i afgørende faser af projektet. Såfremt dette ikke findes tilstrækkeligt

5 Voksenudvalget, Side 3 kan supplerende information løbende blive givet på Udvalgets møder og/eller gennem tilsendelse af referater fra byggeudvalgsmøderne. Den nugældende lokalplan kan omfatte om- og tilbygningen. Økonomiske forhold Byggeriet gennemføres og finansieres efter "Lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v." Selve byggeriet forløber i perioden Kommunen kan i denne periode enten selv finansiere byggeriet eller optage et lån i form af en byggekredit. Byggekreditten vil senere kunne indfries ved den endelige belåning. Der er tale om en samlet anlægssum på kr mio. fordelt med kr. 95 mio. på boligdelen og kr. 19 mio. på servicedelen. Alt ex. moms. Boligdelen kan ved godkendelse af skema A i januar 2008 finansieres med en kommunal kapitaldel på alene 7 %, beboerindskud på 2% og resten ved lånoptagning. Finansiering af Servicearealerne er et rent kommunalt anliggende og kan sammen med den kommunale kapitaldel finansieres indenfor den kapitaliserede ejendomsværdi. Den i forbindelse med byggeriet nødvendige lånefinansiering berører ikke kommunens låneramme. Det umiddelbart ansøgte beløb på kr. 4 mio. til forsat projektering kan finansieres via et kassetræk som lånefinansieres hurtigst muligt og indfries senest ved byggeriets endelige belåning/alternativt ved etableringen af byggekreditten. Denne konstruktion af hensyn til ønske om likviditetsneutralitet. Konverteringen af boliger fra plejeboliger til ældreboliger i tæt plejemiljø vil udløse merudgifter til boligstøtte. Den kommunale andel heraf vil være i størrelsesordenen mio. kr. årligt. Der er ikke foretaget beregninger på konsekvenserne for driftsbudgettet for Pleje og Træning ved udvidelse af antallet af pladser fra 67 til 80. Denne er ret så vanskelig at beregne for nærværende, idet de kommende indflyttende flere beboere pt. er ukendte og dermed vides ikke, hvad udgifterne er til dem idag i hjemmeplejen. Tilsvarende er der ikke foretaget beregninger for øvrige kommunale afledte driftsudgifter/driftsindtægter. Personalemæssige forhold Efter ombygning skal tilføres flere ressourcer til Kong Frederik den IX s Plejehjem.

6 Voksenudvalget, Side 4 Juridiske aspekter Ingen kendte ud over de almindelige ved ombygning efter pågældende lovgivning. Der er ingen lokalplanmæssige problemer. Procedure Ideoplægget behandles i Voksenudvalget den 4. december Der indhentes udtalelse fra Seniorrådet Ideoplægget behandles i Økonomiudvalget den 12. december 2007 Behandles i Byrådet den 20. december 2007 Tovholder/informationsansvarlig Leif Petersen Bilag Forslag til byggeudvalg og brugergruppe (412384) Indstilling - at Voksenudvalget godkender det reviderede idéoplæg med tilhørende organisations- og tidsplan - at den foreslåede sammensætning af byggeudvalg og brugergruppe godkendes - at udvalget videreindstiller ideoplægget til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse - at udvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at der gives en anlægsbevilling til ombygning af Kong Frederik den IX s Plejehjem svarende til en samlet udgift på kr.114 mio. ex. moms. - at Økonomiudvalg og Byråd til sted nr giver en anlægsbevilling på kr. 4 mio. som stilles til rådighed for fortsat projektering i 2007 og med overførselsret til Beløbet finansieres ved låneoptag. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud Thies Mathiasen, Markvard Hovmøller Voksenudvalget godkender det reviderede idéoplæg med tilhørende organisations- og tidsplan, med den bemærkning, at byggeriet skal indrettes således, at der er umiddelbar adgang til terrasse/altan fra alle lejligheder. Udvalget godkender den foreslåede sammensætning af Byggeudvalg

7 Voksenudvalget, Side 5 og Brugergrupper, dog med den tilføjelse, at Byggeudvalget suppleres med en repræsentant fra Handicaprådet. Udvalget videreindstiller idéoplægget til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Udvalget indstiller endvidere, at der gives en anlægsbevilling til ombygning af Kong Frederik den IX s Plejehjem svarende til en samlet udgift på kr. 114 mio. ex moms og at der til sted nr giver en anlægsbevilling på kr. 4 mio som stilles til rådighed for fortsat projektering i 2007 og med overførselsret til Beløbet finansieres ved låneoptag Bygherrerådgivning Frederik den IX DILFPE / 07/10836 LUKKET SAG Sagsfremstilling I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2008 er tilkendegivet, at Plejehjemmet Fredrik den IX ombygges til et tidssvarende plejehjem under den forudsætning, at ombygningen anlægsmæssigt er udgiftsneutral for Haderslev Kommune. Udvalget er på dets møde den 4. september 2007 blevet præsenteret for et Ideóplæg til ombygningen med tilhørende økonomiske beregninger for såvel den kommunale økonomi som for beboernes. Det er Voksenservice s klare vurdering, at planerne kan tilrettes på en sådan måde, at Byrådets krav om omkostningsneutralitet kan imødekommes. Det første møde herom tilsiger dette. For det videre arbejde med projektets forskellige faser er det nødvendigt at entrere med et rådgivningsfirma, der kan være Haderselv Kommunes proceskonsulent såvel juridisk, økonomisk som styringsmæssigt. Haderslev Kommune indledte i maj måned 2007 et samarbejde med rådgivningsfirmaet Kuben Boplan A/S om det videre arbejde. Det første resultat heraf var præsentationen af Ideóplægget på udvalgsmødet den 4.september Voksenservice har indledt samarbejdet med Kuben Boplan A/S under den forudsætning, at såfremt Haderslev Kommune valgte at fortsætte projektet ud over idéfasen fandt man det naturligt, at Kuben Boplan A/S også fortsatte som bygherrerådgiver efterfølgende. Dette selvfølgelig betinget af prisen og en efterfølgende politisk accept. På dette grundlag ønsker Voksenservice, at Voksenudvalget tager

8 Voksenudvalget, Side 6 denne aftale til efterretning og på mødet den 4. december 2007 tager stilling til aftalens indhold og pris. Økonomiske forhold En betingelse for underskrift af aftale om Bygherrrådgivning er, at Økonomiudvalget/Byrådet giver en bevilling til de udgifter, der påløber til den samlede økonomiske, juridiske og tekniske rådgivning som en nødvendig forudsætning for en forprojektering Juridiske aspekter Prisen for Bygherrerådgivningen vil være under den værdi, der betinger et EU udbud. Procedure På møde den 4. december 2007 vil udvalget skulle tage stilling til projektets - Reviderede idéoplæg, rammetidsplan, organisationsplan, økonomi og kapacitet samt overvejelser om entrepriseformer og udbudsmuligheder samt udkast til Rådgiveraftale med Kuben Boplan A/S. Tovholder/informationsansvarlig Leif Petersen Bilag Forslag til aftale om byggesagsadministration - følgebrev (412028) Aftale om bygherrerådgivning (412029) Prisblad 2007 (412032) Ydelsesbeskrivelse (412033) Indstilling at Voksenudvalget tager til efterretning, at der administrativt er indgået aftale med Boplan Kuben A/S om bygherrerådgivning for Haderselv Kommune i forbindelse med ombygningsprojekt "Plejecenter Frederik den IX". Beslutning i Voksenudvalget den Afbud: Ingen Godkendt, under forudsætning af at Voksenudvalget godkender prisaftalen og at der gives en anlægsbevilling, jfr. pkt Fortsat sagsbehandling: Boplan Kuben A/S har fremsendt udkast til kontrakt for bygherrerådgiving med tilhørende pristilbud.

9 Voksenudvalget, Side 7 Kontrakten er forelagt Byrådssekretariatet til juridisk vurdering og Teknik & Miljø til prisvurdering. På mødet vil kontrakt og pristilbud blive gennemgået. Indstilling: - at Voksenudvalget godkender kontrakten med tilhørende pristilbud under forudsætning af, at Byrådet giver en anlægsbevilling og bevilger et rådighedsbeløb til dækning af rådgiverudgifter. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud: Markvard Hovmøller Voksenudvalget godkender kontrakten med tilhørende pristilbud under forudsætning af, at Byrådet giver en anlægsbevilling og bevilget et rådighedsbeløb til dækning af rådgiverudfgifter Sydtrafik - Høring om udvidelse af handicapordningen DIMECH / 07/5146 ÅBEN SAG Sagsfremstilling På grund af serviceændringer i handicapkørslen har Voksenservice modtaget flere henvendelser fra brugere af ordningen. Sydtrafik afholdt den 5. september 2007 et temamøde om handicapordningen og koordineret kørsel. Efterfølgende blev det besluttet at høre kommunerne om ændringer i handicapordningen. Den eksisterende handicapordning dækker tidsrummet kl med mulighed for kørsel natten, efter fredag og lørdag med dobbelt egenbetaling. Den eksisterende handicapordning giver årligt mulighed for 104 enkeltture, men uden mulighed for at købe ekstrature. I den eksisterende handicapordning betales 300 kr. i årskontingent og 2 kr. pr kørt kilometer, dog mindst 30 kr. pr. enkelttur. Sydtrafik har sendt følgende forslag i høring: Ændring af betjeningstidsrummet - at udvide betjeningstidsrummet til kl (fortsat nat efter fredag og lørdag til dobbelttakst) - alternativt at køre hele døgnet alle dage (dobbeltakst fra kl ) Ændring af muligheden for flere ture - Udvidelsen gennemføres ensartet i alle kommuner (Sydtrafik eksemplificerer med en generel udvidelse til 208 enkeltture). - Udvidelse besluttes i den enkelte kommune.

10 Voksenudvalget, Side 8 Sydtrafik har vurderet, at udvidelsen af betjeningstidsrummet vil give et beskedent merforbrug, uanset valg af betjeningstidsrum, da de fleste ekstra ture forventes at være flytning af kørsel til et for borgerne bedre passende tidspunkt. Videre vurderer Sydtrafik, at det vil være et meget begrænset antal ture, der vil komme udenfor dagbetjeningstidsrummet. Sydtrafik oplyser, at det årlige gennemsnits forbrug ligger på enkeltture pr. bruger. Det er derfor kun et fåtal af brugerne der rammer det eksisterende loft på 104 enkeltture. For de aktive brugere opleves loftet dog som værende et stort problem, og en stor begrænsning i deres aktivitetsmuligheder. Sydtrafik oplyser at det ikke er muligt, at operere med differentieret egenbetaling for ordinære ture og ekstra ture. Økonomiske forhold Sydtrafik har vurderet, at de foreslåede udvidelser vil give et øget forbrug. Dog vurderer Sydtrafik, at merforbruget vil være begrænset og Sydtrafik oplyser videre, at merforbruget vil være afhængigt af hvor aktive brugerne er. Voksenservice oplever, at der er en efterspørgsel på ekstrature fra et begrænset antal brugere af ordningen. Procedure Sagsfremstilling sendes i høring ved Seniorrådet og Handicaprådet. Tovholder/informationsansvarlig Visitation og Tilsyn / Mette Christensen Bilag VS: Høringssvar Seniorrådett. (412455) Indstilling Voksenservice indstiller: - at, betjeningstidsrummet udvides til at dække hele døgnet, dog med dobbelt egenbetaling i tidsrummet kl at, der gennemføres en generel udvidelse af antallet af ture for Haderslev borgere uanset en evt. manglende tilslutning fra øvrige kommuner til en ensartet ordning. Sundhedsservice indstiller at

11 Voksenudvalget, Side 9 Sundhedsudvalg tager orientering til efterretning Beslutning i Sundhedsudvalg den Til efterretning. Beslutning i Handicaprådet, den Handicaprådet tiltræder Voksenservice indstilling. Høringssvar fra Seniorrådet Seniorrådet går ind for en udvidelse fra de nuværende 104 ture til 208 ture. Vi ved at ikke alle bruger alle ture, men de aktive kan kun deltage i en aktivitet kpr. uge med den nuværende ordning, og det er for nogle for lidt. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud: Markvard Hovmøller Voksenudvalget godkender, - at betjeningstidspunktet udvides til at dække hele døgnet, dog med dobbelt egenbetaling i tidsrummet kl , - at der optages forhandling om en generel udvidelse af antallet af ture for Haderslev borgere uanset en evt. manglende tilslutning fra øvrige kommuner Iværksættelse af projekt om koordineret kørsel DIMECH / 07/5146 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Sydtrafik har på baggrund af møde d. 5. september 2007, med politikere og embedsmænd fra kommunerne, sendt spørgsmålet om iværksættelse af projekt om koordineret kørsel i høring hos kommunerne. Sydtrafik ønsker en kommunal stillingtagen til om Sydtrafik skal tage initiativ til et forprojekt om etablering af koordineret kørsel. Såfremt kommunerne melder positivt tilbage omkring iværksættelsen af et projekt om koordineret kørsel, skal der nedsættes en fælles projektgruppe, der skal udarbejde grundlaget for en kommunal stillingtagen til idriftsættelse af en koordineret kørselsordning i Sydtrafik regi.

12 Voksenudvalget, Side 10 Sydtrafik forventer følgende tidsplan for forprojektet: December 07: Projektgruppen etableres Februar 08: Temadag for politikere og embedsmænd Februar 08: Projektgruppen afslutter sit arbejde Marts Maj 08: Afrapportering og behandling af projektgruppens oplæg i bestyrelsen og kommunerne. Juni 08: Beslutning om idriftssættelse. Teknik og Miljøservice har i samarbejde med Voksenservice og Børneog Familieservice iværksat en kortlægning af omfanget af de mange forskellige kommunale kørselsordninger. I denne kortlægning peges der på koordineret kørsel som en del af løsningen, hvis der skal findes effektiviseringsmuligheder indenfor den kommunale kørsel. Tovholder/informationsansvarlig Visitation og tilsyn / Mette Christensen Bilag VS: Kommunalt støttet persontransport - Støttet persontransport i Haderslev Kommune.pdf (412562) Sydtrafik Høringsbrev - handicap og koordineret kørsel (395585) Indstilling Voksenservice indstiller: - at Sydtrafik tager initiativ til et forprojekt om etablering af koordineret kørsel. Høringssvar fra Seniorrådet Seniorrådet går ind for en udvidelse fra de nuværende 104 ture til 208 ture. Vi ved at ikke alle bruger alle ture, men de aktive kan kun deltage i en aktivitet kpr. uge med den nuværende ordning, og det er for nogle for lidt. Seniorrådet finder det fint, såfremt der iværksættes et for-projekt om koordineret kørsel, men finder at tidsplanen er lovlig lang fra opstart i december 2007 til iværksættelsesdatoen i løbet af 1. halvår af Beslutning i Voksenudvalget den Afbud: Markvard Hovmøller Godkendt, at Sydtrafik tager initiativ til et forprojekt om etablering af

13 Voksenudvalget, Side 11 koordineret kørsel Kirsebærhavens budget 2008 DIANLE / 07/25600 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Bestyrelsen for bofællesskabet Kirsebærhaven fremsender budgetoplæg for 2008 til godkendelse. Bofællesskabet Kirsebærhaven er en selvejende institution for 6 voksne personer med betydeligt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Boligerne ejes og administreres af Vojens Andelsboligforeningen. Bestyrelsen - valgt af og blandt de pårørende til beboerne - er ansvarlig for den daglige drift at bofællesskabet, hvad angår de forhold som vedrører beboerne og personalet. Bestyrelsens ansvarsområde og opgaver er beskrevet i vedtægter som er godkendt af tidligere Vojens Kommune. Økonomiske forhold Budgetoplægget indholder en fremskrivning af budget 2007 med 4,5% og indebærer et årsbudget på kr og en døgntakst pr beboer på 1613 kr. Udgifterne til driften af Kirsebærhaven er indeholdt i det budget som Byrådet har godkendt for 2008 med kr. idet der er anvendt en fremskrivningprocent på 3,6 jf. KL s vejledning. Differencen på kr. skyldes således, at der er anvendt forskellige fremskrivningsprocenter. Procedure Sagen omhandler alene om en fremskrivning af budgettet for 2007, hvorfor sagen ikke skal til høring i handicaprådet. Idet beløbet kan holdes indenfor det budget som Byrådet har godkendt for 2008, kan Voksenudvalget træffe beslutning i sagen. Tovholder/informationsansvarlig Anne Leth Indstilling Det indstilles, at der godkendes et budget for 2008 på kr kr. for bofælleskabet Krisebærhaven, idet der tages udgangpunkt i den fremskrivningsprocent som er fastsat af KL. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud: Markvard Hovmøller

14 Voksenudvalget, Side 12 Godkendt et budget for 2008 på kr for Bofælleskabet Kirsebærhaven Embedslægens tilsyn 2007 for Øsby Plejecenter DIMENI / 07/25413 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Embedslægeinstitutionen har sendt Tilsynsrapport 2007 for Øsby Plejecenter. Rapporten konkluderer, at plejeboligenheden var velfungerende, og at plejepersonalet var meget opmærksom på beboernes ønsker og behov, men også i forhold til gæster og pårørende. Det anbefales - at fortsætte arbejdet med at revurdere instrukserne - at beboerne orienteres om Fødevarestyrelsens og Sundhedsstyrelsens anbefaling af D-vitamin og kalciumtilskud - at plejeboligenheden har en fast rutine med henblik på at vurdere, om beboerne selv er i stand til at varetage deres helbredsmæssige interesser eller om disse bliver varetaget af pårørende eller værge, og at dette fremgår af de sygeplejefaglige optegnelse r - at informeret samtykke til behandling (og information vedrørende indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger) bliver dokumenteret i de sygeplejefaglige optegnelser, ligesom beboernes og de pårørendestilkendegivelser på baggrund af den givne information - at ingen medarbejder bærer ure eller ringe under arbejdets udførelse - at der systematisk registreres afvigelser i forhold til medicin og faldepisoder, ulykker m.m. og at man bl.a. på personalemøder, diskuterer generelle forholdsregler med henblik kpå forebyggelse af gentagelser. Procedure Sagen sendes til Høring i Seniorrådet. Bilag Plejehjemstilsyn Øsby Center Øsby Center, endelig rapport.pdf (406716) Indstilling Voksenservice instiller, at embedslægerapporten tages til efterretning. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud: Markvard Hovmøller Taget til efterretning.

15 Voksenudvalget, Side Flytning af bevillinger mellem udvalg DIALSC / 07/12096 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Der er behov for flytning af bevillinger mellem udvalg, som netto giver nul for kommunen som helhed. Det drejer sig bl.a. om midler til itbudget og fleksjob. Fleksjobpuljeordningen tildeler kommunale institutioner i Haderslev Kommune et ekstra tilskud til ansættelse af personer i fleksjob og administreres i Arbejdsmarkedsservice. Fleksjobpuljeordningen har været administreret forskelligt i Haderslev-, Vojens - og Gram Kommuner. Med kommunesammenlægningen er der skabt en ny finansieringsmodel, ligeså tildelingskriterier, visitation og opfølgning af de personer der arbejder i et fleksjob finansieret med puljemidler. Fleksjobpuljen fra de gamle kommuner er derfor nydefineret og indarbejdet i de kommende års budgetter for Haderslev Kommune. Dette for at sikre, at borgerne med de største problemer omkring arbejdssituationen og som ikke kan placeres på en privat arbejdsplads, i stedet for tilbydes et fleksjob på en kommunal arbejdsplads. Behovet for den type arbejdspladser er vokset samtidig med at arbejdsløsheden er faldet. Arbejdsmarkedsservice afholder udgiften til tilskud til fleksjob. De enkelte institutioner afholder lønudgiften til medarbejderen i fleksjob og modtager tilskud fra Arbejdsmarkedsservice. I denne sag korrigeres der for dette tilskud. Endvidere er der nogle andre mindre flytninger mellem udvalg, som bringes på plads i denne sag. Der henvises til vedlagte notat. Økonomiske forhold Der søges om en samlet budgetkorrektion på kr. i 2007 og på kr. i 2008 m.v. til Voksenudvalgets område. Procedure Sagen behandles i Fagudvalget og fremsendes herefter til godkendelse i Økonomiudvalgets møde den 12. december Bilag A skema - VS forside 4/12 07 (412067) B Skabelon - VS Flytning mellem udvalg ultimo 2007 (412062) Indstilling Voksenservice indstiller, at der meddeles tillægsbevilling kr. i 2007 til Voksenudvalgets område, samt at der meddeles tillægsbevilling kr. i 2008 m.v. til

16 Voksenudvalget, Side 14 Voksenudvalgets område. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud: Markvard Hovmøller Godkendt - at der meddeles tillægsbevilling kr. i 2007 til Voksenudvalgets område, samt - at der meddeles tillægsbevilling kr. i 2008 til Voksenudvalgets område Digagergaard, etablering af bo- og aflastningspladser DIFRRA / 07/5367 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Voksenudvalget godkendte den Arbejdsmarkedsservice indstilling om, at under forudsætning af, at bo tilbuddet til yngre sindslidende medtages og besluttes igangsat på anlægsbudgettet for år 2008, påbegyndes detailplanlægningen, projektering og etablering af projektet. Bo tilbuddet for yngre sindslidende blev ikke medtaget som anlægsbudget i år Men efter godkendelse i Voksenudvalget påbegyndes detail planlægning, projektering og etablering af projektet finansieret efter reglerne i Lov om Almene Boliger med udgangspunkt i en mulig totalfinansiering uden brug af kommunale likvide midler. Under udvalgets behandling blev Arbejdsmarkedsservice bedt undersøge om en mulig finansiering, som beskrevet ovenfor. Som det fremgår nedenfor under juridiske aspekter kan de 4 boliger anvendes som aflastningsboliger. Aflastningsboligerne gøres lidt mindre end boligerne i den nye fløj (de etableres i hovedbygningens stueplan), men kravet til boligernes faciliteter er de samme. Der kan søges om støtte til servicearealer, også ved en ombygning af servicearealer, såfremt servicearealerne herved bliver væsentligt bedre egnede til at betjene beboerne. Det er tilfældet i dette projekt og er med i forudsætningerne for dette projekt. Økonomiske forhold Etableringsudgifter (se vedlagte bilag/regne eksempler). Etableringsudgifter inkl. moms bortset fra moms af servicearealer og jordkøb:

17 Voksenudvalget, Side 15 Boligdel: 932 m mio. kr. Fællesarealer: 111 m mio. kr. Servicearealer: 275 m mio. kr. I alt: mio. kr. Jordkøb: m 2 : kr. I alt etablering: mio.kr. Pris pr. m 2 : kr. Pris pr. m 2 : kr. Pris pr. m 2 : kr. Pris pr. m 2 : 375 kr. Udgiften til projektet er skønnet til at udgøre i alt mio. kr. inkl. bygherrerådgivning, byggetilsyn og uforudsete udgifter. Byggeriet planlægges påbegyndt primo 2008 og finansieret efter Lov om almene boliger til etablering af plejeboliger. Her sidestilles bofællesskabspladser til yngre sindslidende med plejeboliger, hvor Haderslev Kommune skal finansiere 7 %, lejerne 2 % og resten finansieres ved lånoptagning for boligdelen inkl. servicearealer. Servicearealer er 100 % kommunalt finansieret. Denne finansiering er ifølge regeringsaftalen af juni 2007, gældende for år Kommunal finansiering tilvejebringes for de 7 % vedkommende, fordi kommunen i forvejen ejer Digagergård. Se under juridiske aspekter. Finansieringen deles som nævnt ovenfor mellem lejer, kommune og realkredit i forholdet: 2 % pr bolig til lejerne, 7 % til Haderslev Kommune og 91 % ved optagelse af realkreditlån. Der søges om Statstilskud til forbedring af servicearealer. Der søges om kr. pr. bolig i tilskud. Likdiditetsmæssig virkning: Servicetilskud 16 boliger á kr. Låneprovenue Beboerindskud Etableringsudgifter Likviditetsmæssig virkning/overskud kr kr kr kr kr Ifølge det vedlagte beregningseksempel udviser det samlede projekt et likviditetsmæssigt overskud på kr. for Haderslev Kommune, til styrkelse af kassebeholdningen. Ud fra beregnede husleje oplyser Borgerservice den : Forventet husleje, boligydelse/boligsikring og nettoboligudgift ekskl. el og varme til de kommende beboere: Forventet boligydelse til: Lejlighed Ca. Lejlighed Ca. 1) førtidspensionist gl. på 50m 2 nettohusleje: på 61m 2 nettohusleje: ordning. Beregnet Beregnet

18 Voksenudvalget, Side 16 2)førtidspensionist ny ordning. 3)Kontanthjælpsmodtager. Dette ifølge oplysninger fra Borgerservice. 1) førtidspensionist (alm.) gl. ordning: leje: kr. pr måned pr. måned ca kr. 2)førtidspensionist(alm.)ny ordning: ca kr. leje: kr. pr måned pr. måned kr. ca kr kr. ca kr kr kr. 3)Kontanthjælpsmodtager, enlig ikke forsørger: ca. 540 kr kr. ca. 660 kr kr. Driftsudgifter af boligerne. Driftsudgifterne af boligerne afholdes efter ballance princippet hvor lejerne betaler den faktiske husleje. Personalemæssige forhold Bo tilbudet hører under Psykiatrien, Arbejdsmarkedsservice. Det skal have døgnvagt for at opfylde, de til tider meget svage beboeres behov for tryghed og pædagogisk støtte. Med bo tilbudet undgås mange akutte og længerevarende indlæggelser og dermed et kostbart træk på det psykiatriske behandlingssystem. I Psykiatrien er opbygget en erfaring for at fastlægge normeringsbehovet, på grundlag af kommunens øvrige botilbud til sindslidende. Den pædagogiske og plejemæssige støtte på Digagergaard, vurderes til at være på linie med hvad der bruges i botilbuddet "Svanen". Beskæftigelsesdelen hører ind under Aktivering, hvor normeringen på den beskyttede del skal beskrives særskilt i forhold til det antal brugere, der benytter det dagstaksbelagte beskæftigelsestilbud. Juridiske aspekter I henhold til Lov om Almene Boliger 109, stk. 2 må almene familieboligers areal ikke overstige 110 m2. Der er altså en øvre grænse og ikke umiddelbart en nedre grænse. Boligerne på Digagergaard er til alvorligt handicappede og etableres derfor som familieboliger/handicapboliger iht. 109,stk.2. Opmærksomheden henledes dog på, at lejen fastsættes med udgangspunkt i balanceprincippet. Det betyder således, at der skal betales en normal leje. Skal der kunne opnås boligstøtte er der krav om, at der skal være køkkenvask med separat afløb. I henhold til Lov om Almene Boliger 140, stk. 2 kan der ydes støtte til servicearealer til en kommune, også ved en ombygning af servicearealer, såfremt servicearealerne herved bliver væsentligt bedre egnede til at betjene

19 Voksenudvalget, Side 17 beboerne. I henhold til Lov om Almene Boliger 141, stk. 1 udgør tilskuddet til servicearealer kr. pr. bolig, dog maksimalt 60 % af anskaffelsessummen for servicearealer. I henhold til skøde 3063 Haderslev Kommune till. matr. 294b findes der ingen hæftelser på ejendommen. Der er søgt om en landzonetilladelse, der iflg. Teknisk Forvaltning er tilstrækkeligt for at gennemføre projektet. Efter en endelig godkendelse i Byrådet vil der blive inviteret til en høring. Der har tidligere været holdt åbent hus på Digagergaard og projektet vurderes til at møde velvilje blandt lokalbefolkningen i Bramdrup. Procedure Bo tilbuddet for yngre sindslidende er ikke medtaget som anlægsbudget i år Efter godkendelse i Voksenudvalget påbegyndes detail planlægning, ansøgning om støtte til servicearealer, projektering, lånefinansiering og etablering af projektet. Tovholder/informationsansvarlig Psykiatrien og Staben i Arbejdsmarkedsservice er projektholdere. Der etableres en ansvarshavende styregruppe og en arbejdsgruppe til detailplanlægningen i samarbejde med bygherrerådgiveren. Bilag Skitse over bo tilbuddets placering på Diagergaard fra Byg og plan i Teknisk forvaltning (358916) projekt (412016) Prisoverslag (412014) Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller, at Voksenudvalget træffer principbeslutning om: At der på Digagergaard iværksættes etablering af 16 nye boliger, hvoraf de 4 kan anvendes som aflastningsboliger, samt etablering af fælles- og servicearealer jfr. den vedlagte oversigt. At Voksenudvalget indstilles principbeslutningen til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet. At projektet udbydes som total enterprice udbud (ATB 93). At der ansøges om de fornødne bevillinger, når total enterprice tilbuddet foreligger. Naturligvis under forudsætning af at udgiften kan holdes indenfor de angivne overslag. At det rådgivende firma COWI tilknyttes som totalrådgiver for hele projektet. Firmaets honorar er omfattet at de angivne overslag. Beslutning i Arb.Service, Chefgruppen + Konsulenter den 29-

20 Voksenudvalget, Side Godkendt som indstillet. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud: Ingen Godkendt. Der foretages høring i Handicaprådet. Beslutning i Handicaprådet den Afbud: Thies Mathiasen/Ella Skjellerup Projektet anbefales med bemærkning om, at sikre tilgængelighed. Medlemmer som repræsenterer handicaporganisationerne har stillet en række spørgsmål jf. notat af 9. januar 2008 som er drøftet på mødet. Notat udsendes med referatet Orientering fra forvaltningen og udvalgsmedlemmerne DIMENI / ÅBEN SAG Beslutning i Voksenudvalget den Afbud: Markvard Hovmøller Orientering om pårørende møde på Odinsgården. På næste møde optages et punkt om valg af næstformand for Voksenudvalget. Seniorrådet er inviteret til Voksenudvalgets næste møde, den 15. januar Seniorrådet kommer kl Voksenudvalgets møde den 5. februar 2008 holdes i Frivillighedens Hus, Storegade, Haderslev. Handicaprådet har ønsket et dialogmøde med Voksenudvalget. Dialogmødet planlægges til 4. marts Voksenudvalget holder et møde på Ørsted Gl. Skole, hvor Kirsebærhaven samtidig besøges.

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget,

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 15-05-2007

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 15-05-2007 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 15-05-2007 Mødested: Klosterbo Klosterbo 29, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:45 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget,

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 13/2011 Sted : Gæstekantinen, Rådhuset, Grenaa Dato : 29. september 2011 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 15:45 Medlemmer Niels Erik Iversen (A) Jytte

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 24-02-2010

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 24-02-2010 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den 24-02-2010 Mødested: 101 (v/kantinen) Rådhuset, Gåskærgade, Haderslev. Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Handicaprådet,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52 Afbud: H.P.Geil Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 07-03-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Mandag den Mødetid: 16:00-16:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

Seniorrådet REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 26. april 2011. Storegade 80, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl.

Seniorrådet REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 26. april 2011. Storegade 80, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. REFERAT Seniorrådet Mødedato: Tirsdag den 26. april 2011 Mødested: Frivillighedscentret Storegade 80, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Ingen Fraværende: Ingen Bemærkninger:

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 31-01-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 31-01-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 31-01-2008 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Yrsa Theisen, Asta Freund Fraværende: Bemærkninger: Byrådet godkendte ved

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 20-01-2009

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 20-01-2009 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 20-01-2009 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:40 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Aarhus Tel 7011 4501 Odense Tel 6312 3290 Kuben Management A/S Aalborg Tel 9877 8999 Valby Tel 7011 4501 www.kubenman.dk Kolding Tel 7938 1380 November

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 28. maj 2008. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 28. maj 2008. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 28. maj 2008 Revideret anlægsbevilling til ombygning af Søndervangen 90, Viby J. til et bofællesskab for sindslidende

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: KCL, Spøttrupsalen 12-08-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 8.30 17.15 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Integrationsrådet REFERAT

Integrationsrådet REFERAT REFERAT Integrationsrådet Mødedato: Mandag den 24. januar 2011 Mødested: Hansborg 3-2 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Jesper Andreasen, Sahat Safari Fraværende: Wyssam Nouf, Mohammad

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Mandag den 16-06-2008 Mødested: 101 Haderslev Rådhus (ved kantinen) Starttidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 22:05 Afbud: Ingen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag)

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Sagsnr.: 13/79775 Sagsansvarlig: Daniella Lise Jeppesen SAGSFREMSTILLING Beskæftigelsesudvalget behandlede sagen på sit møde

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 7. februar 2005, kl. 16:00 Åben sag: 269. Efterretning Åben sag: 270. Låneomlægning Jegindø Havn Åben sag:

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen REFERAT Beredskabskommissionen Mødedato: Tirsdag den 31-03-2009 Mødested: Falck Haderslev Aabenraavej 96 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 14:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

REFERAT. Seniorrådet. Mødedato: Tirsdag den 28-04-2009. Starttidspunkt: Kl. 09:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Seniorrådet. Mødedato: Tirsdag den 28-04-2009. Starttidspunkt: Kl. 09:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Seniorrådet Mødedato: Tirsdag den 28-04-2009 Mødested: Tørning Mølle Starttidspunkt: Kl. 09:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Seniorrådet, 28-04-2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011 Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 22. november 2011 kl. 09:00 i Teglgården, Kirkevej 9, Als Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 124 Godkendelse af dagsorden 125 Godkendelse af referat fra seneste møde

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 27-08-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 27-08-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 27-08-2002 Mødedato: 27-08-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.20 Mødested: Udvalgslokalet, Fasanvej Erik Janum, Chris Sørensen, Jørn Larsen # 256482/28-08-2002

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11-11-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:34 Afbud: Peter Chr. Jacobsen, Inger Fleischer Fraværende: Jens Chr. Gjesing deltog

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 19-01-2010 Mødested: Ny Hansborg Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Afbud: Morten Jørgensen, John Lauridsen, Connie Andersen Fraværende:

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 25. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Orientering om budget 2014... 2 3. Høringssag - Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 06-02-2008 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:12 Afbud: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.35 under behandlingen af pkt. 332. Peter Chr.

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04 Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

A. Petersborg renoveres og der etableres 9-10 boliger. Broens fire boliger indgår i det samlede antal boliger til borgerne på Petersborg

A. Petersborg renoveres og der etableres 9-10 boliger. Broens fire boliger indgår i det samlede antal boliger til borgerne på Petersborg Notat Bilag til sagen Etablering af tidssvarende boliger til borgere med psykiske lidelser fra Center for Psykiatri og Handicap Center for Ejendomme Center for Ejendomme Sct. Anna Gade 5 A 3000 Helsingør

Læs mere