IT-STRATEGI HJERTEFORENINGEN. 16. marts 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT-STRATEGI HJERTEFORENINGEN. 16. marts 2015"

Transkript

1 Bilag 3-7 IT-STRATEGI HJERTEFORENINGEN 16. marts 2015 VALCON A /S. MANAGEMENT CONSULTANTS. CHRISTIANSHUSVEJ 187. DK 2970 HØRSHOLM. TEL

2 INDLEDNING Hjerteforeningen arbejder med forskning, oplysning, rådgivning og forebyggelse. Et væsentligt element i den fortsatte udvikling af Hjerteforeningen er, at den interne administration løbende trimmes med henblik på at minimere omkostningerne ved at administrere de midler, der er til rådighed for Hjerteforeningens hovedopgaver. Det er desuden vigtigt, at Hjerteforeningen løbende har fokus på servicering af medlemmer, frivillige og samarbejdsparter for at styrke og udbygge Hjerteforeningens position og indflydelse i samfundet. En væsentlig forudsætning for en effektiv intern administration er velfungerende informationsteknologi. Denne IT-strategi sætter rammerne for brugen af informationsteknologi for de kommende år. IT-strategien er udarbejdet i foråret 2015 i samarbejde mellem Hjerteforeningen og Valcon. Det har været målet at gøre IT-strategien enkel og overskuelig, således at dens anbefalinger huskes og bruges i det daglige arbejde med at planlægge og prioritere IT-anvendelsen. IT-strategien skal besvare spørgsmålene: Hvordan understøtter IT Hjerteforeningens udvikling og vækst? Hvordan kan IT være med til at give medlemmer og frivillige en oplevelse af at være værdsatte som bidragydere? Hvordan kan IT være med til at effektivisere det arbejde, der udføres af såvel medarbejdere som frivillige? Hvordan kan IT effektivisere og øge værdiskabelsen af de interne processer? Hvordan sikres en høj IT-sikkerhed? For at skabe det nødvendige fundament for formulering af IT-strategien er der gennemført en række interviews og workshops med ledere og medarbejdere i Hjerteforeningen, foreningens frivillige og nogle af foreningens eksisterende samarbejdspartnere på IT-området. 1

3 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Vision for IT Strategiske initiativer IT-governance Systemejer Dataejer IT-styregruppe IT-organisering IT-arkitektur IT-principper IT-understøttelse af forretningsområder IT-roadmap Bilag 1 Nuværende IT-arkitektur

4 1. VISION FOR IT IT skal være et bærende element i Hjerteforeningens fortsatte udvikling inden for forskning, oplysning, rådgivning og forebyggelse. IT skal tilbyde en velfungerende og effektiv arbejdsplads til foreningens medarbejdere. IT skal understøtte de frivillige i deres arbejde for foreningen. IT skal bidrage til god service til medlemmerne. IT skal udnyttes under hensyntagen til et passende højt sikkerhedsniveau. 3

5 2. STRATEGISKE INITIATIVER Hjerteforeningen står med betydelige udfordringer på IT-området. Der har været tradition for en decentral disponering af midler til IT, hvilket over tid har medført, at Hjerteforeningen har et uhensigtsmæssigt stort antal systemer med overlappende funktionalitet og med mangelfuld integration. Det medfører, at brugerne oplever det som besværligt at benytte systemerne, og især medlemsadministrationen er langt fra optimal. Der er derfor brug for at opsætte mål for Hjerteforeningens brug af IT med henblik på bedst mulig understøttelse af foreningens fremtidige udvikling. Strategien omfatter fire temaer som skitseret i figur 1. Temaerne, der er beskrevet i efterfølgende kapitler, er: IT-governance IT-organisering IT-arkitektur Konkrete initiativer og projekter Styring af IT-investeringer Beskrevet i kapitel 3 En IT-organisering, der kan levere de ønskede resultater Beskrevet i kapitel 4 De tekniske rammer for en effektiv IT-udnyttelse ITgovernance ITorganisering ITarkitektur Beskrevet i kapitel 5 Konkrete IT-initiativer, der bør gennemføres Konkrete initiativer og projekter Beskrevet i kapitel 6 Figur 1 4

6 IT-sikkerhed Ud over de allerede nævnte strategiske indsatsområder skal der til stadighed være fokus på IT-sikkerhed. Ud over selvfølgelige elementer som velfungerende firewalls og viruscheck skal der være fokus på brugeradgang til data, da visse af de data, der opbevares af Hjerteforeningen, er fortrolige. Det gælder f.eks. data vedrørende bidragydere. Der skal desuden være fokus på, at de data, der registreres om frivillige og medlemmer, ikke er i konflikt med rammerne for registrering af personfølsomme oplysninger. 5

7 3. IT-GOVERNANCE Dette kapitel beskriver Hjerteforeningens IT-governance. Hjerteforeningen skal løbende styrkes. God udnyttelse af IT er en et vigtigt element heri. Det er derfor vigtigt, at ITinvesteringerne kanaliseres derhen, hvor effekten på foreningens primære mål er størst. Det kræver, at ledelsen har et godt overblik både over det eksisterende IT-miljø og de IT-aktiviteter og -projekter, der er i gang eller skal igangsættes. Der etableres derfor en IT-styregruppe, hvor Hjerteforeningens ledere kan opnå og fastholde dette overblik og tage del i beslutninger om nye IT-initiativer. Desuden sikres det, at alle IT-systemer, -data og -aktiviteter forankres entydigt i ledelsen gennem implementering af et system- og dataejerbegreb. Den fremtidige IT-governancemodel er skitseret i figur 2. DIREKTIONEN IT-styregruppe System- og dataejere Projektoplæg til prioritering og beslutning Løbende projektog driftsstatus Ledelsesbeslutninger IT-arkitektur og -principper IT-projekter/IT-drift Figur SYSTEMEJER Systemejeren er den person, der påtager sig ansvaret for et systems udnyttelse og succes i Hjerteforeningen, og som repræsenterer systemet ved drøftelser på møder i IT-styregruppen. Som udgangspunkt er systemejer chefen for det område, der er primær bruger af et givet system. Budgetter til vedligeholdelse af IT-systemerne (herunder licenser), nye projekter og videreudviklingsopgaver tildeles den enkelte systemejer, der dermed har ansvaret for opfølgning og rapportering til IT-styregruppen. 6

8 Systemejers ansvar er dermed at: sikre kapacitet og kompetencer til at udføre opgaven som systemejer styre projekters budget udpege projektledere til gennemførelse af eventuelle IT-projekter inden for eget område samt sikre en klar arbejdsfordeling mellem systemejer og projektleder samarbejde med og styre eksterne leverandører inddrage relevante dele af organisationen ved kravspecificering, udvikling og igangsætning af ny funktionalitet bidrage til, at systemer udnyttes godt og ensartet på tværs af organisationen, bl.a. gennem udpegning og uddannelse af superbrugere og løbende erfaringsudveksling på tværs af organisationen sikre, at systemer, der anskaffes, lever op til Hjerteforeningens IT-arkitektur sikre at systemer løbende vedligeholdes, opgraderes og dokumenteres på et niveau, der forhindrer nøglepersonafhængighed Systemejeren har ansvaret for de nævnte opgaver, men opgaverne vil typisk være uddelegeret til én eller flere af systemejerens medarbejdere eller andre i organisationen. Især ved projektarbejde vil mange af opgaverne ligge hos projektlederen. 3.2 DATAEJER Dataejeren er den person, der påtager sig ansvaret for, at data i systemerne vedligeholdes med fokus på høj datakvalitet, og at data i systemerne er dokumenteret på et niveau, hvor de nemt kan udtrækkes med henblik på videre bearbejdning. Samtidig sikrer systemejer, at de nødvendige IT-værktøjer og medarbejderressourcer er til rådighed for effektiv bearbejdning af data. Ved afgrænsede systemer med egne databaser kan rollen som systemejer og dataejer være sammenfaldende, men på områder, hvor flere systemer adresserer de samme data, skal der udpeges særskilte dataejere. Dataejers ansvar er dermed at: sikre kapacitet og kompetencer til at udføre opgaven som dataejer sikre tilstrækkelig indsigt i data til at understøtte hele organisationen med tolkning, udtræk og aktiv brug i forbindelse med Hjerteforeningens arbejdsopgaver sikre, at data og datasammenhænge inden for og på tværs af systemerne er veldokumenterede følge op på kvaliteten af data i systemerne, således at data er entydige og pålidelige Dataejeren har ansvaret for de nævnte opgaver, men opgaverne vil typisk være uddelegeret til én eller flere af dataejerens medarbejdere. 3.3 IT-STYREGRUPPE IT-styregruppen behandler alle væsentlige IT-aktiviteter i Hjerteforeningen. Styregruppen bemandes med den viceadministrerende direktør som formand, en sekretær, systemejerne og ITkoordinatoren. Styregruppen mødes jævnligt, f.eks. hver anden eller tredje måned. 7

9 IT-styregruppen har det overordnede ansvar for Hjerteforeningens portefølje af IT-projekter. Det er således styregruppen, der vedligeholder et samlet overblik over igangværende og kommende IT-projekter. Styregruppen verificerer, at projekter er beskrevet, herunder med formål og indhold, risici, business case, tids- /aktivitetsplan samt ressourcebehov, og at beskrivelserne løbende vedligeholdes. Styregruppen sikrer, at der for alle ITsystemer og databaser er en systemejer og en dataejer, og at der tilsvarende er en system- og dataejer for hvert projekt, der sættes i gang. IT-styregruppen beslutter eventuelle ændringer i tids- og aktivitetsplaner på igangværende projekter med udgangspunkt i løbende statusrapportering på projekterne. IT-styregruppen beslutter desuden igangsætning af nye projekter og sikrer i den forbindelse, at IT-løsninger, der anskaffes, lever op til principperne for IT jf. kapitel 5, IT-arkitektur. Agendaen for IT-styregruppemøderne er dermed: Status på igangværende IT-projekter og -aktiviteter samt drøftelse og beslutning om håndtering af afvigelser og risici, herunder på økonomi. Systemejere rapporterer status Drøftelse og beslutning om igangsætning og omprioritering af aktiviteter og projekter med udgangspunkt i overordnet projektporteføljeplan med alle aktiviteters og projekters tidsplan og prioritering. Systemejer kommer med oplæg Statusrapportering på og drøftelse af IT-driftssituationen. IT-koordinatoren kommer med status Statusrapportering på IT-sikkerhed fra IT-koordinatoren Sekretæren sikrer, at alle beslutninger dokumenteres. 8

10 4. IT-ORGANISERING Dette kapitel beskriver den IT-organisering, der benyttes i Hjerteforeningen. Hjerteforeningen har behov for at kunne løfte følgende IT-opgaver 1. Anskaffelse og vedligeholdelse af nye IT-systemer 2. Brugersupport af IT-systemer 3. Anskaffelse og vedligeholdelse af IT-infrastruktur (netværk, servere, telefoni mv.) 4. Teknisk support 5. Driftsafvikling 6. Overvågning 7. IT-sikkerhed For alle opgaver gælder, at det løbende skal vurderes, om opgaverne skal løftes af interne eller eksterne ressourcer. Der er en række faktorer, der afgør intern eller ekstern opgavevaretagelse. Der er naturligvis den økonomiske faktor, men også faktorer som kompetencer og nøglepersonafhængighed ved intern opgavevaretagelse skal tages i betragtning. Det skal bemærkes, at der også kan være tale om nøglepersonafhængighed hos eksterne leverandører, hvis der er tale om specialudviklede løsninger. Denne type løsninger skal derfor undgås. Generelt gælder, at jo mere en opgave er specifik for Hjerteforeningen, jo større sandsynlighed er der for, at opgaven med fordel kan løses internt. I efterfølgende beskrivelse af de IT-opgaver, der skal løses, tages der udgangspunkt i, at Hjerteforeningen har én ansat IT-medarbejder benævnt IT-koordinator. Afhængigt af den præcise skæring mellem intern og ekstern opgavevaretagelse kan det overvejes at supplere med yderligere en IT-medarbejder. 9

11 Opgave Hvad omfatter opgaven? Hvem udfører opgaven? Anskaffelse af IT-systemer Omfatter både fagspecifikke systemer som f.eks. medlemssystemet og generelle systemer som Office og økonomisystem Vedligeholdelse af IT-systemer Brugersupport af IT-systemer Afdækning af behov for ny IT Kravspecificering Valg af leverandør Test af løsning Udarbejdelse af brugervejledning Undervisning af brugere Evt. etablering af superbrugerorganisation Levering af system Tilpasning og opsætning af system Dokumentation af systemet Dokumentation af systemets data og datasammenhænge Dokumentation af systemets grænseflader til andre systemer Vedligeholdelse af log med fejl og ændringsønsker Vedligeholdelse af brugervejledninger Sikring af løbende undervisning og erfaringsudveksling på tværs af brugene Tilpasninger efter aftale med Hjerteforeningen Fejlrettelse Besvarelse af spørgsmål vedr. systemets funktionalitet Besvarelse af spørgsmål vedr. systemets dataindhold, og hvordan data trækkes ud Systemejer sikrer, at der tilføres de nødvendige ressourcer (medarbejdere, budget og evt. eksterne deltagere) til projektet Ekstern leverandør, styret af systemejer Systemejer Ekstern leverandør, styret af systemejer Systemejer har ansvaret, men opgaven vil i praksis ligge hos superbrugere 10

12 Vedligeholdelse af IT-infrastruktur Teknisk support Driftsafvikling Overvågning IT-sikkerhed Opfølgning på aftalt leverancekvalitet, f.eks. svartider, systemstabilitet og reaktion ved fejl Opsætning af arbejdspladser, levering af telefoner mv. Anskaffelse og udskiftning af tekniske komponenter, der er nødvendige for at leve op til krav aftalt med Hjerteforeningen Opsamling, rapportering og opfølgning på tekniske problemstillinger Fejlsøgning og fejlrettelse Sikring af, at systemerne er tilgængelige for brugerne, og at periodiske kørsler gennemføres Proaktiv overvågning af systemer, hvor dette vurderes relevant Registrering og opfølgning på adgangskontrol Løbende opfølgning på, at firewalls, virustjekkere o.a. er opdateret IT-koordinator i samarbejde med systemejere Ekstern leverandør IT-koordinator i samarbejde med systemejere Ekstern leverandør i samarbejde med IT-koordinator Ekstern leverandør Ekstern leverandør Systemejer i samarbejde med ITkoordinator Ekstern leverandør 11

13 5. IT-ARKITEKTUR Hjerteforeningens medarbejdere, frivillige og medlemmer oplever dagligt konsekvenserne af IT-systemer, der mangler væsentlig funktionalitet og ikke mindst sammenhæng imellem data. Konsekvensen ses bl.a. i fejlforsendelser til medlemmer, frivillige, der ikke har fuldt overblik over lokale medlemmer, og hos medarbejdere, der på forskellig vis må kompensere for manglende overblik over såvel medlemmer, frivillige, deltagerlister, kampagneresultater, varesalg etc. Den nuværende tilstand skyldes bl.a., at der er anskaffet IT-systemer, uden at der har været et IT-arkitektonisk målbillede. Den nuværende arkitektur er skitseret i vedlagte bilag 1. I figur 3 er der en skitse af det kommende målbillede. Marketing Økonomi Sekretariat CRM Visma Sharepoint MS SQL IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT Internet Internet & Intranet ADPhoner ADPhoner & Telesystemet Office MS-Office & BI Dev. Studio Lync & evt. GoToMeeting Intranet Andre systemer Figur 3, IT-arkitektonisk målbillede Målbilledet er udarbejdet med udgangspunkt i en række IT-principper beskrevet i afsnit 5.1 og de overordnede forretningsområder, der skal IT-understøttes, beskrevet i afsnit IT-PRINCIPPER IT er et nødvendigt værktøj for Hjerteforeningen. Foreningens begrænsede størrelse taget i betragtning er det imidlertid kun i begrænset omfang muligt at afsætte ressourcer til IT, hvorfor IT skal være enkelt og omkostningseffektivt. 12

14 For at understøtte dette er der defineret en række principper for IT. 1. Få standardsystemer med minimale tilpasninger, dækket af Microsofts Academic 1 licensmodel hvor muligt 2. Integration mellem IT-systemerne gennem fælles database 3. Fleksibel adgang til IT-systemerne gennem brug af terminalløsninger 4. Outsourcing af IT-driftsydelser 5. Entydigt leverandøransvar Efterfølgende er de fem principper beskrevet. Princip nr. 1 Få standardsystemer med minimale tilpasninger Med Hjerteforeningens størrelse giver det ikke mening selv at udvikle systemer. For det første er der store omkostninger forbundet med specialudvikling, og for det andet er systemerne vanskelige og dyre at vedligeholde i takt med Hjerteforeningens skiftende behov. Dertil kommer, at der nemt opstår nøglepersonafhængighed internt i Hjerteforeningen eller hos eksterne leverandører. Ved at benytte standardprogrammer, der i nødvendigt omfang parameteropsættes for at passe til Hjerteforeningens behov, opnås ikke alene en god omkostningseffektivitet, men også at nye versioner af standardprogrammerne kan ibrugtages med beskedne omkostninger. Det er derfor et princip, at der benyttes standardsystemer i størst muligt omfang, og at disse systemer parameteropsættes til opfyldelse af Hjerteforeningens behov. I det omfang, der allerede findes færdige parameteropsætninger på markedet, der specifikt understøtter virksomheder som Hjerteforeningen, benyttes disse. Princip nr. 2 Integration af systemer gennem fælles database Integration mellem IT-systemerne er væsentlig for at undgå dobbeltindtastninger af data og for effektivt at kunne udtrække ledelsesinformation. Systemer kan integreres på flere forskellige måder, men i Hjerteforeningens tilfælde med relativt få systemer, der alle benytter samme databaseteknologi, benyttes databasen til integration. Det betyder, at data, der skrives i databasen af ét system, er tilgængelige for andre systemer, herunder udtrækssystemer til ledelsesinformation. Princip nr. 3 Fleksibel adgang til IT-systemerne Med hjerteforeningens delvist decentrale organisation er det væsentligt, at IT-systemerne kan tilgås, uanset om en medarbejder befinder sig på kontoret, på et rådgivningscenter, ude i marken eller hjemme. Det er samtidig vigtigt, at Hjerteforeningen har enkel adgang til vedligeholdelse af det programmel, der benyttes, herunder kontaktdatabaser, brevskabeloner og lignende. En fleksibel løsning kan implementeres gennem brug af bærbare enheder, men dette medfører udfordringer med at holde programmel mv. på enhederne ajour. 1 Microsoft tilbyder uddannelsesinstitutioner, velgørende foreninger m.fl. en såkaldt Academic licensmodel, hvor en række Microsoft-produkter er prissat meget attraktivt. Hjerteforeningen er omfattet af licensmodellen. 13

15 Hjerteforeningen benytter derfor terminalløsninger, hvor systemer og data er placeret centralt, i det omfang, mange skal have adgang til et givent system. Det skal bemærkes, at økonomisystemet, der benyttes af relativt få personer, ikke hensigtsmæssigt kan afvikles via en terminalløsning. Princip nr. 4 Outsourcing af IT-driftsydelser Hjerteforeningen har hidtil baseret sig på internt driftsafvikling. Med moderne krav til tilgængelighed, hastighed, forskellige former for sikkerhed, fysiske lokaler etc. og tilhørende viden og kompetencer på alle disse områder påtager Hjerteforeningen sig en unødvendig risiko med den smalle personalemæssige bemanding på IT-området. I takt med implementering af nye systemer overlades driftsafviklingen til leverandøren af systemet, for at der er en entydig placering af ansvaret for eventuelle IT-problemer. Den interne driftsfunktion vil dermed på sigt forsvinde. Princip nr. 5 Entydigt leverandøransvar For at undgå tvivl om ansvarsplacering ved problemer med IT-systemerne anskaffes IT-løsninger som totalleverancer, dvs. én leverandør leverer alle IT-relaterede ydelser inden for et givent område, jf. kapitel 4, IT-organisering. 5.2 IT-UNDERSTØTTELSE AF FORRETNINGSOMRÅDER Ud over de ovennævnte principper har Hjerteforeningen grundlæggende tre områder, der skal tages hensyn til ved fastlæggelse af IT-arkitekturen. 1. Interne administrative processer 2. Forskning 3. Understøttelse af frivillige Karakteristika for hvert af de tre områder er beskrevet efterfølgende, og i figur 3 er der en skitse af arkitekturen med primært fokus på de interne administrative processer. 1. Interne administrative processer Alle væsentlige behov i Hjerteforeningen forventes at kunne understøttes af standardprodukter til medlemsregistrering, økonomi og videndeling. Et standardøkonomisystem er allerede anskaffet og løser opgaven tilfredsstillende. Med hensyn til medlems- og frivilligregistrering benyttes små specialudviklede systemer med stor nøglepersonafhængighed. Systemerne har desuden en række funktionelle mangler. Registrering af medlemmer og frivillige sker fremover i Microsofts CRM-system, der er omfattet af Academic licensmodellen. Hvis der findes standardopsætninger af CRM til brug i foreninger tilsvarende Hjerteforeningen, benyttes én af disse. Hjerteforeningen har på nuværende tidspunkt ikke et egentligt dokumenthåndteringssystem. I stedet benyttes P-drevet til at gemme dokumenter. Løsningen er ikke optimal, idet det kan være vanskeligt at holde overblik over, hvor dokumenter skal gemmes, og dermed hvordan de genfindes. Der er desuden ikke systematisk versionskontrol af dokumenter. Dokumenter gemmes fremover i Microsofts SharePoint-system, der er omfattet af Academic licensmodellen. 14

16 Alle kontaktdata findes i CRM. Dermed skal Medlemsdatabasen, AB-systemet, Medarbejderdatabasen, Arvedatabasen, fælles Outlook-kontakter og alle andre kontaktdatabaser samles heri. Relationer opbygges, og der oprettes de nødvendige felter til, at noter kun anvendes i meget begrænset omfang. Alle filer, mails, billeder, kampagner etc. skal gemmes i SharePoint i stedet for på P-drevet. I forbindelse med, at dokumenter gemmes, tilføjes på hvert dokument en række parametre, der sikrer, at dokumenter er enkle at genfremfinde. Nogle af disse parametre kan tilføjes automatisk, andre tilføjes manuelt. Hjemmesiden er implementeret i applikationen Siteloom og relanceres i marts 2015 i nyt layout. Der holdes derfor fast i dette valg, selvom det ikke er et Microsoft produkt og dermed ikke er omfattet af Academic licensmodellen. Som fælles database til lagring af data og til systemintegration benyttes Microsofts SQL-server. Databasen er omfattet af Academic licensen, og benyttes allerede af økonomisystemet. Databasen understøtter ud over CMR og SharePoint også andre Microsoft systemer som benyttes i Hjerteforeningen, f.eks. Outlook og Lync. 2. Forskning IT, der benyttes til forskning, udgør en særlig problemstilling. Miljøet består af en forholdsvis enkel infrastruktur med et lokalt netværk og kraftige kommunikationsforbindelser til internettet for at kunne arbejde i databaser placeret på hospitaler og forskningsinstitutioner. Der er desuden brug for arbejdsstationer, der har kapacitet til at behandle store datamængder, eventuelt suppleret med lokale databaseservere. Forskningsmiljøet holdes adskilt fra Hjerteforeningens administrative miljø, da arbejdet med store datamængder periodisk kan påvirke stabilitet og svartider. Samtidig er der et sikkerhedsmæssigt aspekt i, at store mængder af eksterne data bringes ind i Hjerteforeningens primære miljø, og at disse data i nogle sammenhænge opbevares på former, der ikke hensigtsmæssigt kan underkastes de samme sikkerhedsnormer som Hjerteforeningens øvrige data og systemer. Der vil på samme måde som med de administrative systemer være behov for teknisk support til forskerne og driftsafvikling af infrastrukturen i form af databackup mv. IT-organiseringen følger dermed som udgangspunkt beskrivelsen i kapitel 4, IT-organisering. Ud over det ovenfor beskrevne miljø, skal forskerne skal have adgang til hjerteforeningens administrative systemer, for så vidt angår opgaver, der ligger ud over forskning. Det kan være opgaver, hvor der er brug for mail og Lync online konferencefaciliteter. 15

17 3. Understøttelse af frivillige Der er på nuværende tidspunkt ingen planer om at understøtte de frivillige med IT ud over adgangen til Frivillig Net, hvor der skal være mulighed for udtræk af data om lokalforeningens medlemmer. På denne baggrund benyttes det i figur 3 skitserede målbillede med tilhørende systemejere. 16

18 6. IT-ROADMAP Som beskrevet i kapitel 5 er der tre systemer CRM, VISMA og SharePoint der fremover vil være central i Hjerteforeningens IT-understøttelse. Da Visma allerede er implementeret, skal der være fokus på CRM og SharePoint. Implementeringen af hvert af de to systemer vil være en stor opgave for Hjerteforeningen. Dels vil det kræve ressourcer til behovsafdækning, kravspecifikation, test og omlægning af arbejdsgange, dels kan implementeringen medføre omkostninger til ekstern bistand til systemopsætning og -tilpasning. De to projekter gennemføres derfor som udgangspunkt ikke samtidigt. Implementering af CRM er det projekt, der på kort sigt giver de største forbedringer af Hjerteforeningens arbejdsgange. Dette projekt gennemføres derfor først, hvorefter SharePoint-projektet gennemføres. I forbindelse med CRM-projektet skal der i størst muligt omfang ske en overflytning af fakturerings- og rykkerprocesser fra det nuværende medlemssystem til Visma. Ved etablering af CRM vil der være behov for konvertering af medlemsdata mv. Denne konvertering skal tænkes ind som en del af implementeringsprojektet. Dele af denne konvertering kan gennemføres automatisk, mens andre dele skal konverteres manuelt. Bl.a. oplysninger i notefelter i nuværende medlemssystem og A&B-system må formentlig konverteres manuelt, med mindre det vælges at se bort fra disse data. I forbindelse med implementering af de nye systemer i Hjerteforeningen skal der ske en løbende udvikling af dataarkitekturen, således at systemerne hænger hensigtsmæssigt sammen på databaseniveau. Derved kan f.eks. oprettelse af en skrivelse i Word ske med udgangspunkt i en skabelon i SharePoint og kontaktdata fra CRM, og informationer i brevet kan samtidig benyttes til korrekt placering af dokumentet med henblik på enkel genfinding. Etablering af den optimale dataarkitektur er afgørende for et godt resultat af udskiftningen af nuværende IT-systemer med nye. Hjerteforeningen vil derfor i fornødent omfang tilknytte eksterne specialister til beskrivelse af data, datastrukturer og datarelationer. I figur 4 er vist et udkast til en aktivitetsplan for kommende projekter. 17

19 Figur 4, Udkast til aktivitetsplan for projekter Målbilledet for CRM (og Visma) vil omfatte datafelter, datarelationer, adgang til opdatering etc. Målbilledet for SharePoint vil omfatte journaliseringsemner, skabeloner, adgangsrettigheder etc. Aktivitetsplanen vil skulle præciseres i takt med kravspecificeringen og tilførsel af ressourcer til projekterne. CRM-projektets elementer er yderligere opdelt, og udkast til aktivitetsplan for dette projekt er vist i figur 5. Fastlæggelse af datamodel vil formentlig kræve inddragelse af ekstern ekspertbistand, men involvering af de tilstrækkelige interne ressourcer til behovsafdækning, test mv. vil også være afgørende. 18

20 Fase 1.a Fase 0 Fase 1.b Aktivitet Projektledelse Tidsplan for projektet Detaljeret tidsplan for fase 1 Ressourceallokering Kravspec. for kontaktdatastruktur Afdækning af nuværende DB Desk research Workshops og validering Sammenskrivning til kravspec Valg af leverandør Ekstern tilpasning af CRM Intern test og godkendelse Ekstern tilpasning af Visma Intern test og godkendelse Migrer data CRM og Visma apr maj jun jul aug sep Sommerferie Figur 5, Udkast til aktivitetsplan for CRM-projektet Målbilledet for hvert projekt, herunder datamodel, skal samles i en kravspecifikation, der er så specifik, at den kan anvendes som grundlag for at hjemtage tilbud fra eksterne leverandører, men også så åben, at leverandørens erfaringer kan komme Hjerteforeningen til gode i form af hensigtsmæssige forslag til løsninger. I figur 6 er vist et udkast til en procesmodel for CRM-projektet. Som det fremgår af figuren, er der indlagt et antal veldefinerede beslutningspunkter. Ved hvert af disse beslutningspunkter skal det vurderes, hvorvidt projektet skal fortsætte eller eventuelt fortsættes i en anden form. 19

21 LEVERANCER AKTIVITETER 0. Projektinitiering Fastlæg kontaktstruktur Opsæt CRM, og tilpas Visma Etabler SharePoint Integrer øvrige systemer Budgettér tid og penge Udform tidsplaner Afdæk interessenter Alloker ressourcer Find dataekspert Analyser CRM-data Afdæk CRMfunktionalitet Udform udbudsmateriale Tilpas CRM Tilpas Visma Test og godkend Konverter data Udform kravspecifikation Opsæt SharePoint Test og godkend Konverter data Budgettér tid og penge Detaljér målbillede Vurdér hvert system Test og godkend Planer Kravspecifikation CRM idriftsat SharePoint idriftsat Komplet systembillede Budget Udvælgelseskriterier Risikovurdering Valgt leverandør Go- eller no-go-beslutning Visma tilpasset Tilpasninger dokumenteret Processer tilpasset Opsætning dokumenteret Udvalgte data konverteret Processer tilpasset Alle blivende systemer integreret Ikke-blivende systemer udfaset Figur 6, Udkast til procesmodel for CRM-projektet For såvidt angår systemer ud over de tre primære, skal det overvejes, hvorvidt disse systemer skal fortsætte, eller om funktionaliteten skal implementeres i de primære systemer. Overvejelserne skal omfatte elementer som: Er det økonomisk rentabelt set i et bredt perspektiv? Er der nøglepersonafhængigheder (internt og hos leverandører), der skal fjernes eller reduceres? Er den tekniske platform robust i et 2-3 årigt perspektiv? 20

22 BILAG 1 NUVÆRENDE IT-ARKITEKTUR 21

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Forside. Fra Lotus Notes til Microsoft Microsoft Office Inspirationsseminar Onsdag den 2. maj 2007. Troels Huus IT-chef. troels.huus@multidata.

Forside. Fra Lotus Notes til Microsoft Microsoft Office Inspirationsseminar Onsdag den 2. maj 2007. Troels Huus IT-chef. troels.huus@multidata. Forside Fra Lotus Notes til Microsoft Microsoft Office Inspirationsseminar Onsdag den 2. maj 2007 Troels Huus IT-chef troels.huus@multidata.dk Agenda Facts om Multidata At skifte fra et Lotus Notes- til

Læs mere

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver IT og økonomi Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse Organisering af IT Hovedopgaver Strategi og planlægning Udvikling og anskaffelse Drift Brugersupport Strategi og planlægning Topledelsen

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik S i d e 1 9

IT-sikkerhedspolitik S i d e 1 9 IT-sikkerhedspolitik S i d e 1 9 Indhold 1 Læsevejledning... 3 2 Informationssikkerhedspolitik... 3 2.1 INDLEDNING... 3 2.2 SIKKERHEDSNIVEAU... 4 2.3 HOLDNINGER OG PRINCIPPER... 5 2.4 HOVEDMÅLSÆTNINGER

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering i Region Nordjylland (ESDH) Lovgivning/aftalegrundlag Politikken

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14.

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. DHUV Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. marts 2011 2 Vejledende program 12.45 Baggrund for projektet og formål med dagen

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Etablering af Statens It. Informationsmøder april/maj 2008

Etablering af Statens It. Informationsmøder april/maj 2008 Informationsmøder april/maj 2008 Baggrund Regeringens økonomiudvalg har besluttet, at der skal etableres to administrative servicecentre på tværs af staten. Beslutningen er truffet med udgangspunkt i regeringsgrundlaget

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik Ringkøbing-Skjern Kommune Informationssikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Holdninger og principper... 3 4. Omfang... 3 5. Sikkerhedsniveau...

Læs mere

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1 PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects Sid 1 PostNord er Førende aktør inden for erhvervskommunikation i Norden. Hele Danmarks og Sveriges postvirksomhed. Blandt de største

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

Projektbeskrivelse for. Fleråraftaleprojekt: 2.1 Underretningssystem. Projektansvarlig: It-kontoret

Projektbeskrivelse for. Fleråraftaleprojekt: 2.1 Underretningssystem. Projektansvarlig: It-kontoret Projektbeskrivelse for Fleråraftaleprojekt: 2.1 Underretningssystem Projektansvarlig: It-kontoret 1. oktober 2008 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 2. Aktiviteter og tidsplan 3. Bemanding 4.

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår. for. Økonomistyrelsen lokale datavarehus ØS LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår. for. Økonomistyrelsen lokale datavarehus ØS LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Økonomistyrelsen lokale datavarehus ØS LDV Økonomistyrelsen Landgreven 4, postboks 2193 DK-1017 København K (i det følgende benævnt Økonomistyrelsen) 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Er du på udkig efter en effektiv, sikker og overkommelig server til en mindre virksomhed?

Er du på udkig efter en effektiv, sikker og overkommelig server til en mindre virksomhed? Er du på udkig efter en effektiv, sikker og overkommelig server til en mindre virksomhed? En virksomhed skal ikke have ret mange ansatte, før det er værd at investere i en server, der kan gøre det meget

Læs mere

1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi)

1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi) Notat Afdeling/enhed Oprettelsesdato Ledelsessekretariatet 04-jun-2014 Udarbejdet af MTV Journalnummer Dokumentnavn 446432.Governance.docx Dokumentnummer 1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi)

Læs mere

Dynamics 365 xrm. En løsning til Alternative investments og private equity

Dynamics 365 xrm. En løsning til Alternative investments og private equity Dynamics 365 xrm En løsning til Alternative investments og private equity En løsning til pensionskasser og bankers afdelinger for alternative investeringer og private equity. Bygget på Dynamics 365 tidligere

Læs mere

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013 Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune På ITU den 6 marts 2013 CV Sarah Ebler - Enterprise Arkitekt Gentofte Kommune Erhvervserfaring: Enterprise Architect - Gentofte Kommune - 01.10.2011 - nuværende

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

It redegørelse foråret 2014

It redegørelse foråret 2014 #BREVFLET# Click here to enter text. It redegørelse foråret 2014 Til Indtast til Kopi til Indtast Kopi til Fra Erik Balk Mouritsen Sagsnr./Dok.nr. 2014-16002/2014-113514 IT-afsnittet SK Skoleforvaltningen

Læs mere

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Sikkerhedsanbefaling Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Juli 2014 Indledning Microsoft har annonceret, at selskabet den 31. december 2016 frigiver den sidste serviceopdatering

Læs mere

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel Dato: 22.06.2015 Version: 1.0 1 Projektledelse af it-projekter Denne guide tager udgangspunkt i særlige forhold

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord Side Om it-strategiens tilblivelse og struktur Side Visioner for it Side 33

Indholdsfortegnelse. Forord Side Om it-strategiens tilblivelse og struktur Side Visioner for it Side 33 Forsvarsministeriets it-strategi 2016-2019 Indholdsfortegnelse Forord Side 01 1 Om it-strategiens tilblivelse og struktur Side 02 2 Visioner for it Side 33 3 Igangværende it-initiativer og kommende indsatsområder

Læs mere

Dnr FOLKEKIRKENS IT HANDLINGSPLAN V FEBRUAR 2017

Dnr FOLKEKIRKENS IT HANDLINGSPLAN V FEBRUAR 2017 Dnr. 15710-17 FOLKEKIRKENS IT HANDLINGSPLAN V.1 2017-2020 FEBRUAR 2017 1 INDLEDNING Formålet med handlingsplanen vurderet, hvilke kompetencer principperne for brugen af det muligt at gennemføre de er at

Læs mere

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET HSU S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 Vedr.: Status for større indsatser på it-området, august 2013 KONCERN-IT Sagsbehandler: Thomas Arnbak-Hartzberg, Souschef,

Læs mere

InfoPro 2i. Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro.

InfoPro 2i. Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro. InfoPro 2i Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro. Mission MaCom's mission er at sikre og skabe struktur i vores kunders

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Nyt medlemssystem Fremgangsmåde ved valg af nyt medlemssystem

Nyt medlemssystem Fremgangsmåde ved valg af nyt medlemssystem Nyt medlemssystem Fremgangsmåde ved valg af nyt medlemssystem København 19. maj 2015 Hvorfor skifte IT-system? Forretningsgangene er ineffektive, men er fastlåst i det nuværende ITsystem Organisationens

Læs mere

360 Digital Styringsreol

360 Digital Styringsreol 360 Digital Styringsreol OPNÅ BEDRE STYRING, OPFØLGNING, OVERBLIK SAMT DOKUMENTATION AF ORGANISATIONENS PROCESSER Mange organisationer oplever et voksende pres for på samme tid at skulle levere højere

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. FREMTIDSMODELLENS OMRÅDER... 3 2.1. AKTIVITETER... 4 DEFINER OVERORDNEDE

Læs mere

Vi konverterer IT-problemer til løsninger

Vi konverterer IT-problemer til løsninger Vi konverterer IT-problemer til løsninger Vi konverterer IT-problemer til løsninger Vores vigtigste opgave er at sikre din virksomhed holdbare og gennemtænkte IT-løsninger, fordi IT er livsnerven i de

Læs mere

VISMA DOCUMENTCENTER Kompetansedag ed e ag ne 2011

VISMA DOCUMENTCENTER Kompetansedag ed e ag ne 2011 VISMA DOCUMENTCENTER Agenda Maventa Hvordan påvirker det Visma Document Center? Status Nyhedsoversigt Konvertering Eksternt arkiv Gennemgang af ny funktionalitet Hvad kommer? Frem mod næste version Page

Læs mere

Region Syddanmark. It-strategi for Socialområdet. April 20089

Region Syddanmark. It-strategi for Socialområdet. April 20089 Region Syddanmark It-strategi for Socialområdet April 20089 Region Syddanmark It-strategi for Socialområdet April 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Det strategiske udgangspunkt 1 3. It-anvendelsen

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for

IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune Overordnet IT-sikkerhedspolitik 1.0 Politik 14-11-2006 Side 2 af 7 Overordnet IT-sikkerhedspolitik Indledning Dette dokument beskriver Norddjurs

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation

Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation Fredericia Kommune Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation København den 26. oktober 2005 Peter Møller Projektchef Fredericia Kommune Tlf.: 7210 7730 sfpt@fredericiakom.dk

Læs mere

Magnus:Revision. Nyheder og vejledning til version 2012.1

Magnus:Revision. Nyheder og vejledning til version 2012.1 Magnus:Revision Nyheder og vejledning til version 2012.1 Indledning - Magnus:Revision 3 Nyheder og vejledning til version 2012.1 5 Eksisterende brugere 5 Information vedrørende tidligere versioner af programmet

Læs mere

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015 Præsentation af styregruppeaftale Marts 2015 Release v. 2.2 marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.Materiale til præsentation af styregruppeaftalen 1.1 Introduktion til styregruppeaftalen og rammer for styregruppens

Læs mere

Laboratorie forsøg med Forløbsplan arkitekturen version 2 Hosted implementering. ver

Laboratorie forsøg med Forløbsplan arkitekturen version 2 Hosted implementering. ver Laboratorie forsøg med Forløbsplan arkitekturen version 2 Hosted implementering ver. 21-08-2017 Indhold Formål... 3 Laboratorietesten omfatter... 3 Resultat af laboratorietest... 3 Installation og opdatering

Læs mere

Skalerbar CRM løsning

Skalerbar CRM løsning Skalerbar CRM løsning Cubizz eksperter i effektiv afsætning! Cubizz Mission Vores mission er at hjælpe vores kunder med at øge omsætningen, men til en lavere omkostning pr. omsætningskrone dvs. mere effektivt

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen

Læs mere

Risikovurdering til aktstykke

Risikovurdering til aktstykke Finansudvalget 2010-11 Aktstk. 99, endeligt svar på 17 spørgsmål 1 Offentligt PROASK Organisation Risikofaktor Anvendes der en teknisk løsning, som organisationen ikke har kendskab til (høj) eller en kendt

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

AAU Proces- og IT governance

AAU Proces- og IT governance AAU it services Selma Lagerlöfs Vej 300 9 2 2 0 A A L B O R G Ø S T S A G S B E H A N D L E R : P R O C E S - & P O R T E F Ø L J E L E D E R K A S P E R S Ø N D E R G A A R D A N D E R S E N T + 4 5 9

Læs mere

Strategi for Regional IT

Strategi for Regional IT g Strategi for Regional IT 2014-2016 Region Syddanmark Forord Nærværende strategi udspringer af Regional IT s formål, som er at it-understøtte Region Syddanmarks aktiviteter. Strategien indeholder en

Læs mere

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt Bilag Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 Hvem er vi? It-revisor Claus. B. Jensen, CISA, CIA Lang erfaring med it-revision i bl.a. pengeinstitutter og forsvaret Ansat

Læs mere

Projekt og porteføljestyringsværktøj i Unipension

Projekt og porteføljestyringsværktøj i Unipension Projekt og porteføljestyringsværktøj i Unipension Agenda Ny strategi og forandring stiller krav til overblik Kort fakta om Unipension Hvorfor havde vi behov for et projekt og porteføljestyringsværktøj

Læs mere

It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud. Region Midtjylland 2010.

It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud. Region Midtjylland 2010. It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud Region Midtjylland 2010. 1 1 Indledning 1.1 Versionshistorie Version Dato Ansvarlig Status Beskrivelse 1.0 2010-05-04 HENSTI Lukket Definition

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

Forenkling af kommunale affaldsregulativer. Fase 4: Elektronisk videndeling

Forenkling af kommunale affaldsregulativer. Fase 4: Elektronisk videndeling Forenkling af kommunale affaldsregulativer. Fase 4: Elektronisk videndeling Birgit Holmboe, Anders Christiansen og Berit Hallam Rambøll Birgitte Refn Wenzel Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Miljøprojekt

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

Københavns Kommunes erfaringer med IT-projektråd

Københavns Kommunes erfaringer med IT-projektråd Københavns Kommunes erfaringer med IT-projektråd / Stig Lundbech Direktør i Koncern IT og Rådsmedlem 24.08.2017 Hvad laver IT-projektrådet? Københavns Kommunes IT-projektråd blev etableret i 2014. Formålet

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER

SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER www.dmsoftware.dk DM PARTNER ACADEMY Dialog Manager SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER Slotsmarken DK-2970 Hørsholm Denmark Tel +45 45 76 69 00 Fax +45 45 76 69 0 dmsoftware@dmsoftware.dk At

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. januar 2010. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. januar 2010. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. januar 2010 1. Resume Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Århus Kommunes nuværende fælles IT-løsning til elektronisk sags- og

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol. til Regionsrådets møde den 12.

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol. til Regionsrådets møde den 12. Region Midtjylland Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 48 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Regnskabskontoret

Læs mere

Overvejelser ved valg af IT system

Overvejelser ved valg af IT system Overvejelser ved valg af IT system Teknologisk Institut v/: Tanya Sørensen, faglig leder Agenda Implementeringsproces og kravspecifikation Case Hvordan kommer vi videre? Implementeringsproces og kravspecifikation

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

At Sikre en samlet og koordineret styring af porteføljen af sundheds-it på tværs af sektorer.

At Sikre en samlet og koordineret styring af porteføljen af sundheds-it på tværs af sektorer. Kommissorium for It-porteføljestyregruppe. Baggrund Digitalisering og Sundheds-it går i højere grad på tværs af sektorer og stiller i højere grad krav til samarbejdet på tværs. I sundhedsaftalen er det

Læs mere

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder TM - er NEM IT til alle virksomheder Introduktion Virksomheder bør ikke stræbe efter de alt omfattende visioner og tro, at de med analyse og projektmodeller kan udvikle den optimale digitale løsning. I

Læs mere

Vejledning om risikovurdering af IT-projekter

Vejledning om risikovurdering af IT-projekter Vejledning om risikovurdering af IT-projekter 1. Indledning Gennemførelsen af IT-projekter er forbundet med risiko. Nogle risici har institutionerne selv indflydelse på. Andre risici er det ikke muligt

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen Dagsorden Oplægsholder Projektstyring Scope Management i en fælles kontekst Definitioner Scope Management - styring af omfang ved projektets start under projektets

Læs mere

Hvor meget fylder IT i danske bestyrelser. 7. september 2012 Torben Nielsen

Hvor meget fylder IT i danske bestyrelser. 7. september 2012 Torben Nielsen Hvor meget fylder IT i danske bestyrelser Torben Nielsen Baggrund 25 år i finansielle sektor 15 år i Danmarks Nationalbank Bestyrelsesposter i sektorselskaber (VP-securities, NETS, BKS) Professionelt bestyrelsesmedlem

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Velkommen til OneHouse

Velkommen til OneHouse Now what? Velkommen til OneHouse Højt kvalificeret it-konsulenthjælp til lave priser Har I brug for en totalløsning? OneHouse yder hurtig og effektiv it-support til jeres virksomhed med fokus på stabilitet,

Læs mere

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess Accelerate Prioritise Sprint Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess EG NeoProcess www.eg-neoprocess.dk Accelerate den agile implementering Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring

Læs mere

Hvorfor intranet Alfresco?

Hvorfor intranet Alfresco? Hvorfor intranet Alfresco? - en gennemtænkt tilfældighed Dagsorden Baggrund for oplæget Hensigt med oplæg: Dele vores erfaringer vedr. valg af open source og Alfresco Dele vores erfaringer vedr. udbudsproces

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Status for ændringer. Informationssikkerhedspolitik for Region Hovedstaden. Version 1.2

Status for ændringer. Informationssikkerhedspolitik for Region Hovedstaden. Version 1.2 Status for ændringer Version Dato Navn Bemærkning 1.0 24-04-2007 Vedtaget i Regionsrådet 1.1 13-02-2012 IMT-Informationssikkerhed Tilpasning af terminologi 1.2 15-10-2012 IMT-Informationssikkerhed Rettelse

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd

Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd Godkendt 3. oktober 2011 Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd Baggrund En helt ny æra for it-understøttelsen af den kommunale sektor er indledt med salget af KMD og i forbindelse med den netop

Læs mere

IT-politik i Trafikselskabet Movia. Version 1.0

IT-politik i Trafikselskabet Movia. Version 1.0 Bestyrelsen den 9. august 2007 Dagsordenens punkt 07 - IT-politik for Movia Bilag 1 IT-politik i Trafikselskabet Movia Version 1.0 Oprettet: 23. januar 2007 CBL / IUa Indholdsfortegnelse Indledning...3

Læs mere

Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer

Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer INDLÆG 13 : DYNAMICS AX Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer Tonny Bybæk, Lau Bøgelund Larsen Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer

Læs mere