NOTAT. Kommissorium for effektiviseringstiltag i døgnplejen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Kommissorium for effektiviseringstiltag i døgnplejen"

Transkript

1 NOTAT Kommissorium for effektiviseringstiltag i døgnplejen

2 Indledning og baggrund Ved budget blev det vedtaget at Ældre og Sundhedsområdet skal spare 2,457 mio. kr. fra Dette kommissorium er administrationens oplæg til hvilke effektiviseringstiltag i døgnplejen der kan sikre den besparelse. Ældre og Sundhed har i dag et samlet budget på ca. 360 mio. kr. De største udgiftsposter er hjemmepleje, sygepleje, plejeboliger, rehabiliteringsafdelingen, træningsenheden, hjælpemidler, sundhedsteamet og det tværfaglige kompetenceteam. Med sammenlægningen af ældreområdet og socialområdet fra 1. august 2016 vil budgettet for sundhedsområdet blive udskilt pr. 1. januar Det omhandler hovedsageligt rehabiliteringsafdelingen, træningsenheden og en del af det tværfaglige kompetenceteam. Herefter vil budgettet for ældreområdet udgøre ca. 300 mio. kr. I forbindelse med budget blev det vedtaget, at der skulle gennemføres en analyse af ældre- og sundhedsområdet i Frederikssund Kommune med henblik på at sikre effektiviseringer fra Baggrunden for beslutningen er det stigende udgiftspres, som forventes at følge af den demografiske udvikling i de kommende år, hvilket øger behovet for effektiviseringer og gode arbejdsgange. I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for blev der indarbejdet følgende budgetkrav til Ældre- og sundhed: Ældre- og sundhedsområdet skal spare 2,457 mio. kr. fra 2017 Plejeboligerne skal spare 1,5 mio. kr. fra 2017 og 3 mio. kr. fra 2018 Analyse af Ældre og Sundhed På baggrund af budgetbeslutningen etablerede administrationen et samarbejde med konsulentfirmaet Implement med henblik på at identificere effektiviseringspotentialer i Ældre og Sundhed. Implement s analyse har bestået af følgende elementer: En budget- og nøgletalsanalyse samt en overordnet benchmarkanalyse En tidsregistrering i døgnplejen og på plejecentrene (BTP-analyse) Interviews med ledere samt en række workshops, hvor områdets ledere og medarbejdere samarbejdede på tværs om at identificere forslag til forbedrings- eller effektiviseringsinitiativer Gennemgang af foreliggende materiale om Ældre og sundhed 2/15

3 Rapporten munder ud i en række anbefalinger som kan sikre, at området kan indfri besparelserne, samt danne grundlag for strategisk at kunne ruste organisationen til nye opgaver og et stigende antal plejekrævende ældre. Analysen blev præsenteret for Velfærdsudvalget på mødet i maj Administrationen har besluttet at Implements anbefalinger skal kvalificeres yderligere og at der skal arbejdes videre med hvordan de vedtagne besparelser på Ældre- og Sundhedsområdet konkret skal effektueres. I budgetmaterialet for foreslås det at Ældre- og Sundhedsområdet skal spare 2,457 mio. kr. fra 2017 og at plejeboligerne skal spare 1,5 mio. kr. fra 2017 og 3 mio. kr. fra Besparelserne på plejeboligerne kan indfries relativt hurtigt, gennem analysens anbefalinger mens potentialet i døgnplejen skal udredes nærmere. Derfor foreslås en omfordeling af sparekravene mellem plejeboligerne og døgnplejen fra Det betyder at: Plejeboligerne skal spare 3 mio. kr. i 2017 og frem. Ældre- og Sundhedsområdet skal spare 0,957 mio. kr. fra 2017 og 2,457 mio. kr. fra Administrationen forventer at den besparelse der omhandler Ældre- og Sundhedsområdet skal findes i døgnplejen. Dette kommissorium har udelukkende fokus på hvordan besparelserne effektueres i døgnplejen. Organisationsændring i 2015 Ældre og Sundhedsområdet iværksatte en organisationsændring i 2015 hvor alle aktiviteter relateret til borgere i eget hjem blev samlet i det der i dag hedder døgnplejen. Baggrunden for organisationsændringen var et ønske om at imødekomme en række udfordringer på området. Herunder: Øget kompleksitet i pleje- og sygeplejeopgaverne Øget styringsbehov og behov for sundhedsfaglig viden Behov for forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser For at imødekomme udfordringerne blev det besluttet at styrke fagligheden i hjemmeplejen og at sikre det tværfaglige samarbejde ved at samle hele området for hjemmeboende borgere til ét ledelsesområde. Døgnplejen består således af den tidligere sygepleje, den tidligere hjemmepleje og hverdagsrehabiliteringsterapeuterne. 3/15

4 Implements anbefalinger til effektiviseringer I forhold til effektiviseringer i døgnplejen, omhandler Implements anbefalinger primært effektiviseringer der sigter imod at nedbringe kommunens timepriser for hjemmeplejen blandt andet ved at øge den direkte brugertidsprocent (BTP) for SOSU hjælpere og assistenter. Den direkte brugertidsprocent (BTP) på fritvalgsydelserne på hverdage varierer i kommunens døgnplejeområder mellem 50,5% og 56,5% og er gennemsnitligt på 55,5%. Det vil sige, at medarbejderne er lidt over halvdelen af deres arbejdstid hos borgeren. Implement vurderer, at der her er et forbedringspotentiale. Implements erfaringer fra andre kommuner er, at en effektiv hjemmepleje kan opnå en brugertidsprocent på mellem 58 og 60 %. I forhold til tidsregistreringen er det særligt på nattevagten, hvor der ses det klareste forbedringspotentiale. Implement anbefaler følgende tiltag, der kan sikre en lavere timepris for praktisk hjælp og personlig pleje: Forøge BTP igennem følgende tiltag: o o o Identifikation af best practice på tværs af grupperne og implementering af denne på tværs af hjemme- og sygeplejen (døgnplejen). Fokus på planlægning og kompetencer i forhold til vagtplanlægning. Samling af nattevagten på tværs af de to distrikter. Reduktion i forbruget af eksterne vikarer i døgnplejen Derudover anbefaler Implement en bedre og mere omfattende udnyttelse af sygeplejeklinikkerne, hvilket betyder at flere modtagere af sygepleje skal modtage sygepleje på en af Frederikssunds Kommunes sygeplejeklinikker frem for i eget hjem. Det vil nedbringe medarbejdernes kørselsbehov i forbindelse med levering af sygeplejeydelserne og øge den direkte brugertid for sygeplejeydelser. Øvrige effektiviseringspotentialer Administrationen ønsker at fokus for analysen udvides, og at der arbejdes yderligere med effektiviseringer ved hjælp af nedbringelse af antallet af visiterede timer. Der skal således være fokus på følgende: Effektiv hverdagsrehabilitering af 83 ydelser (der ansættes en projektleder for hverdagsrehabilitering finansieret af værdighedspuljen) 4/15

5 Hverdagsrehabilitering af sygeplejeydelser (der ansættes en hverdagsrehabiliteringskonsulent til rehabilitering indenfor sygeplejeydelser finansieret af værdighedspuljen) Implementering af velfærdsteknologi (der ansættes en velfærdsteknologikonsulent til implementering af vaskehandsker, skylle- tørretoiletter mm. finansieret af værdighedspuljen) Derudover konstaterede administrationen, at der er et misforhold mellem den leverede og den visiterede tid. For at kunne realisere de besparelser der forventes i forbindelse med nedbringelse af timeprisen, er det nødvendigt at forskellen mellem den leverede og den visiterede tid nedbringes. Det sker ved at døgnplejen skal levere flere timers hjælp indenfor den samme økonomiske ramme. De effektiviseringstiltag der iværksættes skal således både sikre en større leveringssikkerhed. Først når det er opnået kan der arbejdes hen imod at opnå en lavere timepris. En del af de ovenstående effektiviseringstiltag arbejdes der allerede på i døgnplejen. Nærværende kommissorium vil således fungere som en overordnet struktur og ramme for det konkrete arbejde. 5/15

6 Projektets organisering På baggrund af ovenstående inddeles analysen i tre overordnede spor: 1. Forøge den direkte brugertidsprocent (BTP) i døgnplejen 2. Nedbringe antal visiterede timer i døgnplejen ( 83 ydelser) 3. Effektivisering af sygeplejeydelser Formålet med projektet er at få skabt en ramme og brudt opgaven ned i en række delprojekter, som samlet set kan indfri de økonomiske effektiviseringskrav. Deltagerne i delprojekterne har til opgave at analysere hvordan opgaven løses bedst muligt og samtidig sikre implementering af de nødvendige tiltag. Projektorganisationen kommer til at bestå af en styregruppe, tre projektgrupper og en række delprojektgrupper. Nedenfor fremgår projektorganiseringen: Styregruppe Projektgruppe 1: Forøge den direkte brugertidsprocent (BTP) Projektgruppe 2: Nedbringe antal visiterede timer i døgnplejen Projektgruppe 3: Effektivisering af sygeplejeydelser Delprojekt 1.1: Identifikation af "best practice" Delprojekt 1.2: Effektiv planlægning i døgnplejen Delprojekt 2.1: Hverdagsrehabilitering efter 83 a Delprojekt 2.2: Velfærdsteknologi Delprojekt 3.1: Bedre udnyttelseaf sygeplejeklinikkerne samt vurdering af antal sygeplejeklinikker Delprojekt 1.3: Samling af nattevagten på tværs af de to områder Delprojekt 3.2: Hverdagsrehabilitering af sygeplejeydelser Delprojekt 1.4: Nedbringe forbrug af eksterne vikarer 6/15

7 Styregruppen Styregruppen består af følgende medlemmer: Direktøren for området Fagchefen for Social- og ældreområdet Afdelingslederen for døgnpleje Afdelingslederen for visitationen Leder af døgnplejen Projektleder (konsulent fra staben for Ældre- og Socialområdet) Økonomimedarbejder Styregruppen mødes en gang om måneden. Styregruppen er ansvarlig overfor direktionen og den politiske del hvad angår projektets fremdrift og leverancer. Samtidig er styregruppen ansvarlig for at foreligge de samlede resultater af projektet for MED-organisationen. Styregruppen er desuden med til at definere de deltagende medarbejdere i de enkelte delprojekter. Projektlederen har ansvaret overfor styregruppen at sikre at de aftalte produkter fra delprojektgrupperne leveres til styregruppen til rette tid. Projektgrupperne Projektgruppe 1-3 mødes efter behov og diskuterer fremdriften og resultaterne i de enkelte delprojekter. Det er desuden projektgrupper der er ansvarlige for at indsatserne og effekterne af de tiltag der iværksættes under delprojekterne formidles til styregruppen. Projektlederne i de enkelte projektgrupper er desuden ansvarlige for at inddrage MED-organisationen særligt i forhold til udvælgelse af de medarbejdere der skal indgå i de forskellige delprojekter. Projektgruppe 1 - Forøge den direkte brugertidsprocent (BTP) Projektleder (områdelederen for døgnplejen) Økonomimedarbejder Ledere og medarbejdere fra driften Projektgruppe 2 - Nedbringe antal visiterede timer i døgnplejen Projektleder (afdelingslederen for visitation) medarbejdere fra visitationen Ledere og medarbejdere udpeget fra driften Projektgruppe 3 Effektivisering af sygeplejeydelser Projektleder (områdelederen for døgnplejen) Ledere og medarbejdere udpeget fra driften 7/15

8 Delprojekterne De enkelte delprojekter beskrives nærmere nedenfor. Delprojekterne besættes med de naturlige ressourcepersoner, som vil kunne bidrage til projektet. Beskrivelse af delprojekter Dette afsnit har til formål at angive styregruppens første forventninger til projektets produkt, herunder hvilke temaer og spor der skal forfølges i forhold til anbefalingerne i Implement-rapporten og for at kunne komme i mål på kort og på lang bane i forhold til at opnå de ønskede besparelser. Projektlederen i de enkelte delprojekter har ansvar for følgende opgaver: At indkalde relevante ressourcepersoner At sikre fremdrift i projekterne At sikre overholdelse af deadlines At tilvejebringe dokumentation for indsatsen Projektgruppe 1 - Forøge den direkte brugertidsprocent (BTP) Delprojekt 1.1 identifikation og formidling af best practice Leder af døgnplejen Der er forskel på distrikternes organisering af døgnplejens opgave. Det skal identificeres hvad der er best practice i distrikterne. De bedste metoder skal udbredes til og anvendes i hele organisationen. Der kan være tale om best practice i forhold til: Vagtplanlægning Indkaldelse af vikar / vikarstyring Mødestruktur Pauser Nedbringe sygefravær Anvendelse af hjælpemidler Anvendelse af velfærdsteknologi Hverdagsrehabilitering Osv. Det forventes at denne gruppe hovedsageligt besættes med distriktsledere fra døgnplejen, og i de tilfælde hvor emnerne er relevante for andre delprojekter udbredes beskrivelsen af best practice til de grupper. 8/15

9 Arbejdsopgaver/leverancer: Der skal udarbejdes en beskrivelse af hvilke emner der arbejdes med og hvordan. Tidsplan / deadlines Der arbejdes løbende med identifikation og formidling af best practice. Delprojekt 1.2: Effektiv planlægning i døgnplejen Leder af døgnplejen For at opnå den størst mulige effektivitet i hjemmeplejens arbejde er døgnplejens planlægningsfunktion særdeles væsentlig. Ruteplanlægningen skal foretages ud fra konkret viden om distrikt, ydelser og kompetencer. Der skal være fokus på følgende i planlægningen: Ruteoptimering (rentable ruter) sikre best practice Nedbringe ventetid (specielt ved behov for to medarbejdere til en borger) Anvende PDA er med henblik på at medarbejderne kan starte ruten hjemmefra Sikre tilbagemeldinger til visitationen (justering af ydelserne) Sikre tilbagemeldinger til sygeplejerskerne ift. delegerede ydelser (justering af ydelserne) Sikre kontinuitet i medarbejdere i borgernes hjem (det skal være de samme medarbejdere der kommer i borgerens hjem) Så vidt muligt sammentænke pleje og sygepleje (sikre at flere forskellige faggrupper ikke kommer i samme hjem samtidig) Arbejdsopgaver/leverancer: Der skal foretages en kortlægning af planlægningsopgaven i døgnplejen herunder en beskrivelse af mulige effektiviseringstiltag. Der skal på den baggrund udarbejdes en plan for hvordan der fremadrettet sikres en effektiv planlægning i døgnplejen. Derudover skal de tiltag der fremlægges i planen implementeres. Planen skal desuden indeholde konkrete beskrivelser af den forventede økonomiske effekt og en beskrivelse af hvordan der følges op på at den forventede effekt realiseres. Tidsplan / deadlines Kortlægningen af planlægningsopgaven færdiggøres i Planen for sikring af en effektiv planlægning udarbejdes ligeledes Planen forventes implementeret i løbet af 2016 og Der følges løbende op på den økonomiske effekt af indsatsen. 9/15

10 Delprojekt 1.3 Samle nattevagt på tværs af de to områder Leder af døgnplejen Ifølge Implement kan der opnås en mere effektiv ressourceudnyttelse i døgnplejen ved at samle nattevagten. Arbejdsopgaver/leverancer: Det skal på baggrund af Implements anbefalinger undersøges om det er muligt at reducere nattevagten i døgnplejen uden at kvaliteten forringes. Herunder også en afklaring af den forventede økonomiske effekt ved at samle nattevagterne. Tidsplan / deadlines: Det skal være afklaret om det er muligt at reducere nattevagten samt den økonomiske effekt herved inden den 1. januar Delprojekt 1.4 Nedbringe forbruget af eksterne vikarer Leder af døgnplejen Implement vurderer at der er et relativt stort forbrug af eksterne vikarer i døgnplejen og vurderer desuden at der er et potentiale for at nedbringe det eksterne vikarforbrug. Der kan i den forbindelse arbejdes med følgende tiltag: Sygdom (nedbringelse af sygefravær) Ferieplanlægning Udarbejde regler og procedure for tilkaldelse af eksterne vikarer Anvende vikarstyringsredskaber (eventuelt benytte kopier af de redskaber der er udarbejdet til plejecentrene) Arbejdsopgaver/leverancer: Der skal udarbejdes en kortlægning af problemstillingen. Herunder beskrives følgende: Hvor stort er vikarforbruget (eventuelt sammenholde forbruget af interne og eksterne vikarer) Hvad skyldes det høje vikarforbrug? (vakante stillinger, ferieplanlægning, sygefravær eller lignende?) Der skal udarbejdes en plan for nedbringelse af vikarforbruget (både det eksterne og interne vikarforbrug). Planen skal indeholde konkrete tiltag til nedbringelse af vikarforbruget og skal desuden indeholde en beskrivelse af 10/15

11 den forventede økonomiske effekt og hvordan der følges op på hvorvidt den forventede effekt opnås. Tidsplan / deadlines Kortlægningen af problemstillingen omkring vikar bør udarbejdes i løbet af På baggrund af analysen udarbejdes en plan der beskriver tiltag der kan nedbringe vikarforbruget. Planen skal være klar til implementering fra d. 1. januar 2017 og implementeres i løbet af Der følges løbende op på indsatsens effekt for vikarforbruget i døgnplejen. 11/15

12 Projektgruppe 2 - Nedbringe antal visiterede timer i døgnplejen Delprojekt 2.1 Hverdagsrehabilitering efter 83 a Leder af visitationen i samarbejde med leder af døgnplejen Evalueringer fra Frederikssund Kommune og andre kommuner viser, at hverdagsrehabilitering kan øge hjemmeboende ældres selvstændighed i hverdagen markant. Specielt på ydelser leveret efter 83 har effekten af hverdagsrehabiliteringsindsatsen medført et lavere forbrug af visiterede timer i Frederikssund. Efter indførelsen af den nye 83 a er organiseringen af hverdagsrehabiliteringsindsatsen ændret. Der arbejdes med visitation til hverdagsrehabilitering i pakker og ikke som tidligere visitation til hverdagsrehabilitering i enkeltydelser. Det betyder, at der ikke kan udarbejdes samme type effektmåling som tidligere, hvor hver ydelse blev skyggevisiteret og der ud fra den enkelte borgers skyggevisitation blev vurderet effekt af indsatsen. Effekten af hverdagsrehabiliteringsindsatsen kan dog måles på anden vis. For eksempel ved at måle effekten hos en mindre gruppe borgere (eventuelt via en kvalitativ undersøgelse) og ved at sammenholde det med antallet af borgere der har været igennem et forløb. På baggrund af effektmålingen af den nuværende hverdagsrehabiliteringsindsats, kan der foretages relevante justeringer af indsatsen. I forbindelse med værdighedspuljen er der afsat budget til ansættelse af en projektleder til styring af hverdagsrehabiliteringsindsatsen. Projektlederen ansættes i visitationen og skal blandt andet sikre en effektiv hverdagsrehabiliteringsindsats. Arbejdsopgaver/leverancer: Vurdering/evaluering af effekten af hverdagsrehabiliteringsindsatsen. Udarbejde strategi for det fremadrettede arbejde. Tidsplan / deadlines Evalueringen af indsatsens effekt bør være udarbejdet i løbet af 1. kvartal På baggrund af evalueringen udarbejdes en strategi der sikrer størst mulig effekt af indsatsen i det videre arbejde med hverdagsrehabilitering. Der følges løbende op på indsatsens effekt for det visiterede antal timer i døgnplejen. 12/15

13 Delprojekt 2.2 Velfærdsteknologi Leder af visitationen I forbindelse med udmøntningen af værdighedspuljen, er der afsat midler til ansættelse af én konsulent med ansvar for velfærdsteknologi. Der er desuden afsat midler til indkøb af velfærdsteknologier til brug i døgnplejen - herunder skylle- / tørretoiletter og vaskehandsker. Det forventes desuden at det igangværende arbejde med implementering af de velfærdsteknologier der anbefales i regi af KL s center for velfærdsteknologi fortsætter. Herunder implementering af: Skylle- tørretoiletter Forflytning fra 2 til 1 medarbejder Bedre brug af hjælpemidler Arbejdsopgaver/leverancer: Der er behov for at implementere vaskehandsker (værdighedspulje). Derudover er følgende velfærdsteknologier implementeret i Ældre og Sundhed. Men der er behov for at udvide og fortsætte det nuværende fokus: Forflytningsteknologi (fortsætte nuværende fokus i døgnplejen og plejeboliger) Skylle- tørretoiletter (antallet udvides i forbindelse med budget fra værdighedspuljen) Bedre brug af hjælpemidler Tidsplan / deadlines Det forventes at de velfærdsteknologiske løsninger der er finansieret af værdighedspuljen indkøbes i løbet af 2016 og at der løbende arbejdes med implementeringen i 2016 og Derudover skal der udarbejdes konkrete beskrivelser af den forventede økonomiske effekt af indsatsen på området og hvordan der følges op på hvorvidt den forventede effekt opnås. Der følges løbende op på indsatsens effekt for det visiterede antal timer i døgnplejen. 13/15

14 Projektgruppe 3 Effektivisering af sygeplejeydelser Delprojekt 3.1 Bedre brug af sygeplejeklinikkerne og vurdering af antal sygplejeklinikker Leder af døgnplejen Ifølge Implement kan sygeplejeklinikkerne udnyttes bedre. Kapaciteten på klinikkerne er ikke fuldt udnyttet. Ifølge kvalitetsstandarden for sygepleje skal sygeplejen udføres på en af kommunens tre sygeplejeklinikker. Hvis dette ikke er muligt kan sygeplejen udføres i borgerens eget hjem. Det bør sikres, at dette altid er udgangspunktet for visitation af sygepleje. I den forbindelse bør det undersøges, om opgaver, åbningstider og organisering af klinikkerne kan optimeres. Det bør desuden undersøges, om de rigtige systemer understøtter brugen af klinikkerne frem for hjemmebesøg (SMSservice, telemedicin mm.) Samtidig skal det vurderes om der med fordel kan oprettes flere sygeplejeklinikker således at der vil være mindre transport for den enkelte borger til klinikkerne. I den forbindelse kan det overvejes, hvorvidt centersygeplejerskerne på plejecentrene kan understøtte oprettelse af klinikker og varetage opgaver i klinikkerne. Arbejdsopgaver/leverancer: Der skal udarbejdes en kortlægning af brugen af sygeplejeklinikkerne og eventuelle potentialer ved ændret organisering. På baggrund af analysen udarbejdes en plan der beskriver hvilke indsatser der kan gøres for at øge brugen af klinikkerne. Planen skal desuden indeholde konkrete beskrivelser af den forventede økonomiske effekt og hvordan der følges op på hvorvidt effekten opnås. Tidsplan / deadlines Planen skal være klar til fuld implementering i løbet af 1. kvartal Planen implementeres i løbet af Der følges løbende op på om den forventede økonomiske effekt opnås. 14/15

15 Delprojekt 3.2 Hverdagsrehabilitering af sygeplejeydelserne Leder af døgnplejen I forbindelse med værdighedspuljen er der afsat midler til ansættelse af en konsulent med fokus på hverdagsrehabilitering af sygeplejeydelserne. Det skal i den forbindelse defineres hvordan døgnplejen kan arbejde systematisk med hverdagsrehabilitering af sygeplejeydelser. Der kan være særligt fokus på de delegerede sygeplejeydelser såsom medicingivning, øjendrypning mm. Herunder forventes det også at hverdagsrehabiliteringskonsulenten arbejder med implementering af: Medicindoseringssystemet DoseSystem (finansieret via værdighedspuljen) Øjendrypdispenser Arbejdsopgaver/leverancer: Der skal udarbejdes et koncept for hverdagsrehabilitering af sygeplejeydelser i løbet af Derudover skal der udarbejdes konkrete beskrivelser af den forventede økonomiske effekt og hvordan der følges op på hvorvidt effekten opnås. Tidsplan / deadlines Hverdagsrehabiliteringsmedarbejderen ansættes pr. 1. oktober I den forbindelse udarbejdes der et koncept for hverdagsrehabilitering i sygeplejen og indsatsen kan startes op i løbet af efteråret 2016 og Der følges løbende op på hvorvidt effekten opnås. 15/15

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

1.3 Ansætte pædagoger med henblik på at åbne centrene for borgerne i lokalsamfundet. Udgift 2016 (total)

1.3 Ansætte pædagoger med henblik på at åbne centrene for borgerne i lokalsamfundet. Udgift 2016 (total) Værdighedspuljen - status på forbrug oktober 2016 NOTAT 6. oktober 2016 Ansættelser Indsats 1: Livskvalitet 1.3 Ansætte pædagoger med henblik på at åbne centrene for borgerne i lokalsamfundet Noter Udgift

Læs mere

(handicap og psykiatri) til nye tider- kommissorium for projektorganisation til implementering af anbefalinger

(handicap og psykiatri) til nye tider- kommissorium for projektorganisation til implementering af anbefalinger NOTAT- MAJ 2014 Omstilling af det specialiserede voksenområde (handicap og psykiatri) til nye tider- kommissorium for projektorganisation til implementering af anbefalinger Omstilling af det specialiserede

Læs mere

Budget for værdighedspuljen 2017

Budget for værdighedspuljen 2017 Budget for værdighedspuljen 2017 NOTAT 8. september 2016 Journal nr. Samlet overblik Sagsbehandler MICHJ 2016 2017 kr. 1.674.000 kr. 5.796.000 kr. 1.500.000 kr. 2.000.000 kr. 5.231.500 kr. 347.000 kr.

Læs mere

Bilag 1: Råderum og budgetønsker til Social- og Seniorudvalget, Budget Tema: Arbejdstilrettelæggelse Politikområde: 41

Bilag 1: Råderum og budgetønsker til Social- og Seniorudvalget, Budget Tema: Arbejdstilrettelæggelse Politikområde: 41 RÅDERUMSFORSLAG Tema: Arbejdstilrettelæggelse Politikområde: 41 Titel: Effektivisering via Bestiller Udfører Dialog (BUD) og faldende efterspørgsel. Nærmere beskrivelse af forslaget: Ved at gå fra BUM

Læs mere

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Oversigt over mulige indsatser under puljen til løft af det kommunale ældreområde Hovedområde 1: Bedre forhold for de svageste ældre (prædefineret) Bemærk at udgiftsposter markeret med * kan op- eller

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering samarbejde mellem kommune og privat leverandør December 2012 Socialdirektør Jette Rud Knudsen Dok.nr.727-2012-167908 Indhold Hvorfor Aktiv Hverdag? Projektets to ben mål og middel

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

Oversigt over kontrakter for Ældre og Handicap

Oversigt over kontrakter for Ældre og Handicap Oversigt over kontrakter for Ældre og Handicap 1. Beskriv kort processen for formulering af målene i kontrakter Kontraktprocessen på ældre og handicapområdet har haft følgende forløb og deltagere: Processen

Læs mere

Sagsnr.: 2012/ Dato: 13. november 2012

Sagsnr.: 2012/ Dato: 13. november 2012 Notat til Udvalget for Voksne og Sundhed. Sagsnr.: 2012/0013299 Dato: 13. november 2012 Titel: Udmøntning af Budget 2013 Sagsbehandler: Tina Juel Højager I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for

Læs mere

Århus Kommune Mål- og økonomistyring. Budget 2015 retning

Århus Kommune Mål- og økonomistyring. Budget 2015 retning Århus Kommune Mål- og økonomistyring Budget 2015 retning 1 Mål for budgettet Århus Kommune Mål- og økonomistyring Et budget for 2015 der understøtter ledetrådene og Kærlig kommune Konsensus på forskellige

Læs mere

Rådhus-sektionen. Centerchef. Stabschef. Leder for: Leder for: Team. Udviklingskonsulenter Sundhedskonsulenter. Visitationen Hjælpemidler.

Rådhus-sektionen. Centerchef. Stabschef. Leder for: Leder for: Team. Udviklingskonsulenter Sundhedskonsulenter. Visitationen Hjælpemidler. Rådhus-sektionen Centerchef Stabschef Løn og personale Økonomi Leder for: Visitationen Hjælpemidler Leder for: Udviklingskonsulenter Sundhedskonsulenter Sekretariat 1 Udviklingssektionen Tværgående projektorganisation

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Oplæg om vores erfaringer med styring på ældreområdet i Aabenraa Kommune

Oplæg om vores erfaringer med styring på ældreområdet i Aabenraa Kommune Oplæg om vores erfaringer med styring på ældreområdet i Aabenraa Kommune Hvordan gør vi i Aabenraa og hvilke problemstillinger og udfordringer har vi mødt undervejs? Bjarne Ipsen Afdelingschef for Visitation

Læs mere

Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring

Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring September 2016 Baggrund for projektet: Med en betydelig stigning i antallet af ældre i de kommende år, vil det være væsentligt at fokusere på kost og

Læs mere

Overblik over aftale for Ældre og Handicap

Overblik over aftale for Ældre og Handicap Overblik over aftale for Ældre og Handicap 1. Beskriv kort processen for formulering af målene i aftalen Aftalen for 2015 er blevet evalueret i LMU med henblik på at afklare, hvilke mål, det ville være

Læs mere

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb... 1 Resumé... 2 1. Oplæg til ny organisering af rehabilitering og det sammenhængende borgerforløb...

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Forflytning på Plejecentre

Projektbeskrivelse. Forflytning på Plejecentre Projektbeskrivelse Forflytning på Plejecentre Indholdsfortegnelse 1. Deltagende kommuner... 3 2. Projektbeskrivelse... 4 2.1 Baggrund for projektet... 4 2.2 Projektformål... 4 2.3 Projektmål... 5 2.4 Effektmåling...

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Status på ældrepuljen

Status på ældrepuljen på ældrepuljen NOTAT 30. juni 2015 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Journal nr. Sagsbehandler SLNIE 1.1 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Der er ansat 3 ergoterapeuter til at styrke

Læs mere

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er:

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er: Sundhed og Omsorg Sagsnr. 277427 Brevid. 2326230 Ref. JLHA NOTAT: Tilsynsrapport for hjemmeplejen i Roskilde Kommune 2015 3. august 2016 Indhold 1. Baggrund... 1 2. Metode... 2 2.1 Uddybende mål i tilsynskategorierne...

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Ledelsesprofilerne skal udarbejdes under hensyntagen til, at ressourcerne anvendes optimalt og med høj kvalitet. Herunder bl.a.

Ledelsesprofilerne skal udarbejdes under hensyntagen til, at ressourcerne anvendes optimalt og med høj kvalitet. Herunder bl.a. Afrapportering fra arbejdsgruppen Ledelsesprofiler Arbejdsgruppen har afholdt 4 møder og har nu afsluttet processen. Arbejdsgruppens opgave var: Arbejdsgruppen skal udarbejde forslag til ledelsesprofiler

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre.

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre. Status på indsatsen til småtspisende ældre i Frederiksberg Kommune Baggrund Vægttab og lav vægt har alvorlige konsekvenser for ældres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. Forekomsten af dårlig ernæringstilstand

Læs mere

20.000 5.32 Integreret pleje - ændring i servicenivau -2.520-2.520-2.520-2.520 SSU 10.6.15: Anbefales til prioritering.

20.000 5.32 Integreret pleje - ændring i servicenivau -2.520-2.520-2.520-2.520 SSU 10.6.15: Anbefales til prioritering. IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Balancekatalog 20.000 5.32 Integreret pleje -

Læs mere

Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Ældre-Området for 2016.

Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Ældre-Området for 2016. LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2016 Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Ældre-Området for 2016. EKSISTERENDE VISION, VÆRDIER, MÅL OG RESULTATFORVENTNINGER Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Afrapportering Hillerød Kommune Ældreanalyse Kort version

Afrapportering Hillerød Kommune Ældreanalyse Kort version Afrapportering Hillerød Kommune Ældreanalyse Kort version 1 INDLEDNING OG FORMÅL Hillerød Kommune har besluttet at iværksætte en analyse af ældreområdet. Analysen skal føre til konkrete, realiserbare forslag

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2013 BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Prioriteringsskema budget 2013 BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG DRIFT Inspirationsforslag Lb. Nr. SSU-I-01 Overskrift: Aktivitetsmedarbejder på plejecentrene Udvalg: SSU / Område: Plejecentre Funktion: 05.32.32 BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG Ved godkendelse af

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan. derfor forstår jeg dig

Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan. derfor forstår jeg dig Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan derfor forstår jeg dig Center for Sundhed og Ældre søger nye områdeledere til Hjemmeplejen. Hjemmeplejen er midt i en kulturforandringsproces, hvilken

Læs mere

NOTAT. Velfærdsteknologi

NOTAT. Velfærdsteknologi NOTAT Velfærdsteknologi KL har taget initiativ til Center for Velfærdsteknologi, da det er et centralt indsatsområde for kommunerne. Det fælleskommunale velfærdsteknologiske program har følgende afsæt:

Læs mere

Bedre brug af sygeplejeklinikker

Bedre brug af sygeplejeklinikker NOTAT Bedre brug af sygeplejeklinikker Foreløbig status og første erfaringer Januar 2018 Ét af delprojekterne under Projekt Effektiviseringer i Døgnplejen har haft til formål at sikre en bedre udnyttelse

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet NOTAT 2. januar 2017 Journal nr. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet Sagsbehandler SUJKR Indledning og baggrund I budget 2017 blev det besluttet at der

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmepleje Nord/Øst 2014

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmepleje Nord/Øst 2014 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmepleje Nord/Øst 2014 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere

Kommissorium vedrørende reducering af Specialskoleområdet. Indhold. Udmøntning af budget 2017 D

Kommissorium vedrørende reducering af Specialskoleområdet. Indhold. Udmøntning af budget 2017 D Udmøntning af budget 2017 D. 23.01.2017 Kommissorium vedrørende reducering af Specialskoleområdet Indhold Indledning og baggrund...2 Formål...2 Mål...3 Projektets fire spor...3 Øvrige centrale milepæle...5

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fælles konkrete projekter om sygehusbyggeri

Projektbeskrivelse: Fælles konkrete projekter om sygehusbyggeri 1 Projektbeskrivelse: Fælles konkrete projekter om sygehusbyggeri 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Projektets titel Test og udvikling af metode til One-stop Dispensing (OSD) i Danmark Dato +

Læs mere

Ældrepuljen. 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats NOTAT

Ældrepuljen. 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats NOTAT Ældrepuljen I 2014 og 2015 fik kommunerne tilført ekstra midler til Ældreområdet, i form af ældrepuljen. Frederikssund Kommune har i 2015 modtaget 8,6 mio. kr. fra Ældrepuljen. Anvendelsen af midlerne

Læs mere

Aftale mellem direktionen og chefen for Forebyggelse og Sundhed for 2012

Aftale mellem direktionen og chefen for Forebyggelse og Sundhed for 2012 Aftale mellem direktionen og chefen for Forebyggelse og Sundhed for Chefen for Forebyggelse og Sundhed er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående

Læs mere

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales.

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - 2015 Ændringer p.gr.a. SSU 17.8.16: 2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene

Læs mere

Indledning... 3. Formålet med strategien for udvikling af Den Kommunale Sygepleje 2014-2018... 3. Implementering og evaluering...

Indledning... 3. Formålet med strategien for udvikling af Den Kommunale Sygepleje 2014-2018... 3. Implementering og evaluering... Side 1 af 6 Indhold Indledning... 3 Formålet med strategien for udvikling af Den Kommunale Sygepleje 2014-2018... 3 Implementering og evaluering... 4 1. Kvalitetssikring... 4 2. Styring af ressourcer...

Læs mere

Dialog- og aftalestyring

Dialog- og aftalestyring Dialog- og aftalestyring Plejecenter Hobro Alderdomshjem Plejecenter Myhlenbergparken Hjemmeplejen Hobro Nord og Arden. Aftale for 2011 Side 1 af 7 Indledning 3 Beskrivelse af plejedistrikt I 4 Indhold

Læs mere

7 Udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet

7 Udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet Åbent punkt 7 Udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet 00.30.04P05-0006 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Social- og Sundhedsudvalget 24-06-2015 2 Kommunalbestyrelsen 25-06-2015 7

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Bilag 2. Specialskoleområdet. Indhold. Budgetproces 2017 De tværgående fokusområder Dato

Bilag 2. Specialskoleområdet. Indhold. Budgetproces 2017 De tværgående fokusområder Dato Budgetproces 2017 De tværgående fokusområder Dato 22.1.2016 Bilag 2. Specialskoleområdet Indhold Kommissorium (formål)...2 Projektgruppe og projektleder...3 Kort beskrivelse...3 Hvordan inddrages relevante

Læs mere

Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan. derfor forstår jeg dig

Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan. derfor forstår jeg dig Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan derfor forstår jeg dig Center for Sundhed og Ældre søger 2 nye områdeledere til Sygeplejen. Den ene områdeleder vil få det overordnede sygeplejefaglige

Læs mere

Aftale for Social- og Handicapcentret

Aftale for Social- og Handicapcentret Aftale for Social- og Handicapcentret Overskrifter for aftalens mål Fælles mål: 1 Borgeren i centrum via rehabilitering 2 Faglig og økonomisk bæredygtighed ved hjælp af mål og opfølgning Øvrige mål: 3

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr. Sagsnr. 274223 Brevid. 2242773 NOTAT: Temaanalyse på ældre- og træningsområdet 11. december 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

Dernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er:

Dernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er: 1 Nr. : Budgetanalyse af hjemmeplejen Åben sag Sagsnr.: 15/27417 Sagen afgøres i: SU Bilag: Budgetanalyse af hjemmeplejen Indledning/Baggrund Med vedtagelsen af Budget 2016 besluttede Socialudvalget, at

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Borgere med demens NOTAT

Borgere med demens NOTAT Borgere med demens I Handleplan for Ældre 2011-2015 præsenteres seks temaer, som alle skal understøtte den overordnende vision for ældreområdet om et aktivt og sundt (ældre) liv med muligheder og ansvar.

Læs mere

NOTAT Handleplan for oprustning af ernæringsindsatsen på ældreområdet

NOTAT Handleplan for oprustning af ernæringsindsatsen på ældreområdet Baggrund NOTAT Handleplan for oprustning af ernæringsindsatsen på ældreområdet 26-04-2016 I relation til Ballerup Kommunes overordnede indsats med at forebygge indlæggelser og genindlæggelser samt evidens

Læs mere

Fraværs procenten total er 6,89 incl. Nattevagter. Excl. Nattevagter er fraværsprocenten 6,43.

Fraværs procenten total er 6,89 incl. Nattevagter. Excl. Nattevagter er fraværsprocenten 6,43. Sagsnr. 00.30.14-P20-1-16 Cpr. Nr. Dato 16-3-2016 Navn Sagsbehandler Inge Selch Distrikt Vest Budgetopfølgning på effektiviseringer i Center for Ældre 2016 Emne April 2016 August 2016 December 2016 Mål

Læs mere

Ramme for evaluering af driften på plejecenter Søhusparken

Ramme for evaluering af driften på plejecenter Søhusparken Ramme for evaluering af driften på plejecenter Søhusparken Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Evaluering - indhold... 3 3 Evaluering - tidsplan... 6 4 Evaluering - metoder... 6 5 Om opgaven på Søhusparken

Læs mere

Der er udfordringer i 2016, som samlet beløber sig til 25,4 mio. kr. på Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg.

Der er udfordringer i 2016, som samlet beløber sig til 25,4 mio. kr. på Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg. Økonomi & Effekt Holbæk, den 25. maj 2016 Handlingsplan for at sikre overholdelse af Budget 2016 Kerneområdet Aktiv Hele Livet Økonomisk udvikling Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg. Budgettet

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

TILSYNSPOLITIK. Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg

TILSYNSPOLITIK. Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg TILSYNSPOLITIK Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg Baggrund og lovgrundlag I henhold til 151 c i Lov om Social

Læs mere

Notat om oprettelse af akutteam og ændring af funktionen for 12 korttidspladser til Rehabiliteringspladser.

Notat om oprettelse af akutteam og ændring af funktionen for 12 korttidspladser til Rehabiliteringspladser. Notat om oprettelse af akutteam og ændring af funktionen for 12 korttidser til Rehabiliteringser. Baggrund for forslag er: For det første KL s udspil om det nære sundhedsvæsen som bl.a. indeholder visioner

Læs mere

Tabelrapport til sammenligningskommuner

Tabelrapport til sammenligningskommuner INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Benchmarkanalyse på ældreområdet udført for Hillerød Kommune Tabelrapport til sammenligningskommuner WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse INDLEDNING OG BAGGRUND... 3 1.1 Indledende

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

Videndelingsmodellen. Sundhed & Omsorg marts Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune

Videndelingsmodellen. Sundhed & Omsorg marts Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Videndelingsmodellen Sundhed & Omsorg marts 2012 Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Det er afgørende for en dynamisk organisation som Sundhed & Omsorg hele tiden at være i stand til at opsamle og dele viden.

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

Fra pleje og omsorg til rehabilitering

Fra pleje og omsorg til rehabilitering Fra pleje og omsorg til rehabilitering Evaluering af arbejdet med Længst Muligt i Eget Liv og Hverdagsrehabilitering i Fredericia Kommune Oplæg på konference i Lillehammer v/ Pia Kürstein Kjellberg Analyse

Læs mere

Udvidelsesforslag - drift

Udvidelsesforslag - drift mprioriterings -16 Udvidelses - drift versigt over udvidelses Administrationens udvidelses for centeret er vist nedenfor. Det drejer sig om udvidelses vedrørende nettodriftsudgifterne. Tabel 1 Udvidelses

Læs mere

DEN TREDJE VEJ BUM ELLER EJ. Ny model for tildeling og styring Københavns Kommune

DEN TREDJE VEJ BUM ELLER EJ. Ny model for tildeling og styring Københavns Kommune DEN TREDJE VEJ BUM ELLER EJ Ny model for tildeling og styring Københavns Kommune BAGGRUND Ny strategi i KK Fremtidens Sygepleje 2010 2013 Fra hjemmesygepleje i primærsektor til primærsygepleje i den samlede

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Ernæringsvurdering i hjemmepleje og på pleje- og rehabiliteringscentre Ernæring

Ernæringsvurdering i hjemmepleje og på pleje- og rehabiliteringscentre Ernæring Ernæringsvurdering i hjemmepleje og på pleje- og rehabiliteringscentre Ernæring Madservice i Viborg Kommune skal være med til at skabe fokus på borgerens ernæringsmæssige tilstand. Hvad skulle indsatsen

Læs mere

Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering

Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering 2017-2020 Indledning Om 20 år vil antallet af 80-årige være fordoblet i Danmark. Bag den gode nyhed forventes også en stigning i antallet af år med

Læs mere

Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi

Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi Vejledning til Statusmåling 2017 Denne vejledning er udarbejdet for at lette og kvalificere dataindsamlingen til statusmålingen for udbredelse

Læs mere

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Kommissorium Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Tina F. Nicolaisen Social & Arbejdsmarked

Læs mere

1 Gennemgang af timeprisberegning

1 Gennemgang af timeprisberegning 1 Gennemgang af timeprisberegning På baggrund af henvendelse fra Bornholms Regionskommune er BDO blevet bedt om at foretage en kvalitetssikring af kommunens prisberegninger på fritvalgsområdet, idet prisberegningen

Læs mere

Område MED-udvalg, Sundhed og Omsorg. 21. November Præsentation af forslag til effektivisering

Område MED-udvalg, Sundhed og Omsorg. 21. November Præsentation af forslag til effektivisering Område MED-udvalg, Sundhed og Omsorg 21. November 2013 Præsentation af forslag til effektivisering Agenda 1. Indledning og baggrund 2. Principperne 3. Konklusionerne 4. Potentialer 5. Organiseringsprincipper

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H5 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per Seerup

Læs mere

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Allerød Kommune Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Baggrund: Allerød kommune deltager i et samarbejde med fire andre

Læs mere

Indstilling. Udbud af hjemmeplejen. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 25. april 2014

Indstilling. Udbud af hjemmeplejen. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 25. april 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 25. april 2014 Udbud af hjemmeplejen 1. Resumé Regeringen har vedtaget at forenkle reglerne for frit valg i hjemmeplejen. Det foreslås derfor, at de private

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Ansøgte midler til løft af ældreområdet Resumé af de samlede indsatser: Den rehabiliterende indsats i hjemmeplejen styrkes gennem ansættelse af flere ergoterapeuter og gennem kompetenceudvikling af medarbejderne.

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet Indsatser Ressourcebehov 214 Ressourcebehov 215 Ressourcebehov 216 Styrket rehabiliterings-

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

Pulje til løft af ældreområdet

Pulje til løft af ældreområdet Pulje til løft af ældreområdet Aftale om finanslov for 2014 Fordeling af ansøgningspunkter samlet ansøgning 2014-2015 Øge serviceniveau personlig pleje på plejecentrene Styrke den sociale dimension Velfærdsteknologiske

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Besøgspakker i hjemmeplejen. Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune

Besøgspakker i hjemmeplejen. Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune Besøgspakker i hjemmeplejen Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune April 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Involverede borgere og medarbejdere... 4 4. Pilotprojektets

Læs mere

Informationsmøde om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. Oktober 2012

Informationsmøde om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. Oktober 2012 Informationsmøde om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet Oktober 2012 Kommunalbestyrelsen i Solkøbing Kommune har besluttet at udbyde to af kommunens tre plejecentre (i alt 132 pladser)

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Organisering af hjemmeplejen

Organisering af hjemmeplejen 27-09-2007 Organisering af hjemmeplejen I dette notat beskrives et forslag til organiseringen af hjemmeplejen. Notatet er bygget op omkring følgende struktur: Sagsnr. 2007-73207 Dokumentnr. 2007-348830

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Baggrund for projektet Projektet startede på idéplan i foråret 2014 og blev yderligere aktualiseret ved reformen på beskæftigelsesområdet, der blev

Læs mere