UCL Campusstrategi. December 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UCL Campusstrategi. December 2010"

Transkript

1 UCL Campusstrategi December 2010

2 Forord Forandringen er et vilkår. Derfor nytter det ikke noget at bygge læhegn, når forandringens vinde blæser. Men hvordan bygger man vindmøller, der udnytter de muligheder der opstår når ting forandres? Det gælder også i måden vi indretter os på både når det gælder arbejde generelt og ikke i mindst i forhold til undervisning Campusstrategien er en mulighed for at udfordre hele vores måde at tænke arbejde og undervisning på. Vi løser ikke nødvendigvis lokaleudfordringer ved at bygge til. Vi skal måske snarere tænke i nye baner. Campusstrategien handler derfor i virkeligheden lige så meget om de mennesker der er inde i huset som om selve huset. De fysiske rammer er med til at forme vores adfærd og vaner. De er med til at understøtte hele den måde vi arbejder på og tænker arbejde på, hvad enten vi er undervisere, studerende eller administrativt personale. Derfor er strategien i høj grad også et kultur- og adfærdsprojekt. Den handler om, hvordan vi er sammen, og hvordan vi kan få endnu mere ud af hinanden. I vores strategi er vi meget optaget af at få skabt nogle rammer, der gør UC Lillebælt til et attraktivt og spændende lærings- og studiested i regionen. Studiemiljøet på er et af de vigtigste konkurrenceparametre for tiltrækning af studerende og derfor er deres ønsker og behov også en vigtig del af den nye strategi. Jeg vil samtidig kvittere for det store engagement og de mange gode forslag, som medarbejdere og studerende har bidraget med gennem hele processen med at få formuleret strategien. Det er mit håb at resten af UC Lillebælt også vil tage godt imod strategien og arbejde videre med den, med henblik på den senere implementering i praksis. Rektor, University College Lillebælt Erik Knudsen Processen FASE I: Kortlægning af eksisterende fysiske miljøer ved hjælp af observationer, fokusgrupper, nøgletal mv. FASE II: Visionsworkshops med repræsentanter for alle brugersegmenter om temaerne studiemiljø, arbejdsmiljø og vidensmiljø FASE III: Udarbejdelse af scenarier og initiativer med udgangspunkt i materialet fra de foregående tre faser Arbejdet med strategien har været en åben og inddragende proces, som har inviteret studerende og medarbejdere med i arbejdet. Strategien baserer sig på de input og ideer, der er kommet fra deltagerne undervejs samt fra nøgletal og andet datamateriale. Arbejdet med strategien baserer sig således på tre faser, som er gennemført i efteråret 2010: Strategien bygger på det på tidspunktet bedst mulige datagrundlag. Materialet er undervejs blevet kvalificeret og afprøvet med henblik på validering af data. I det fremtidige arbejde med strategien vil der dog være behov for at undersøge nogle af de foreslåede tiltag yderligere, før end der træffes beslutning om igangsættelse af dem. Indhold Afsnit 1 - Indledning 2 Forord 2 Hvorfor strategi 3 Hovedtendenser fra fase I og II 4 Afsnit 2 Behov og muligheder 5 Findings fra behovsafdækningen 5 Nøgletal, analyse 5 Nøgletal, stand af studerende 5 Pedelobservationer 6 Observationer, Signal 7 Fotodagbog 8 Voxpop 8 Interviews 8 side Findings fra visionsworkshoppen 9 Billedassociationer 9 Passion/aversion 10 Fremtidsscenarier 11 Fiktive lærings- og arbejdsscenarier 13 Afsnit 3 Strategi og scenarier 15 Læsenøgle til afsnittet 15 Campusstrategiens forudsætninger 16 Fremtidsscenarier - eksisterende lokationer 17 Fremtidsscenarier - løsninger 19 Scenarie B 19 Scenarie C 21 Scenarie D 22 Initiativer, strategier koblet på eksisterende lokationer 23 Opstart på kort sigt/pilotprojekter 23 Opstart på længere sigt 24 Initiativer, strategier koblet på et fremtidigt 26 Initiativer koblet på eksisterende lokationer 28 Pilotprojekter 28 Opstart på længere sigt 29 Initiativer koblet på løsninger 31 2

3 Hvorfor strategi? Campusstrategien et redskab til at Fastlægge de overordnede mål for UCLs fysiske miljøer, nu og i fremtiden Anvise hvordan de fysiske miljøer i samspil med en ny tilgang til brugen af rum kan udmøntes og inspirere til det videre arbejde med at skabe attraktive studie-, arbejdsog vidensmiljøer Fungere som udgangspunkt for væsentlige prioriteringer på bygningsområdet og andre aspekter af de fysiske rammer. De fysiske rammer har en meget stor betydning for de arbejdsvilkår og videns- og læringsmiljøer, UCL kan tilbyde medarbejdere og studerende nu og i fremtiden. Med tiden er det hensigten at bringe alle uddannelser og øvrige faciliteter i Odense sammen på én eller to lokationer. Allerede nu har ledelsen dog et ønske om at undersøge kvaliteten og udviklingsmulighederne på de nuværende lokationer. Dette er dels fordi datoen for en fysisk sammenflytning endnu er ukendt, og det er derfor hensigtsmæssigt at afdække det udviklings- og optimeringspotentiale, som ligger nu på de enkelte lokationer og ikke mindst i samarbejdet mellem dem. Dels er det fordi brugerne i en fremtidig løsning skal være meget mere afhængige af at kunne dele hinandens faciliteter og viden. Derfor vil ledelsen sætte gang i initiativer, som allerede nu forbereder brugerne på de vilkår, de vil blive mødt af. Campusstrategien er således en strategi for alle uddannelser og vidensmiljøer på UCL i Odense. Omdrejningspunktet for strategien er tesen om, at en rigtig prioritering og indretning af de fysiske rum er vejen til at styrke studiemiljøerne og fremme centrale mål, videndeling og sammenhæng i organisationen. Målet med strategien er derfor, at de fysiske rum understøtter og forstærker de daglige aktiviteter og strategiske initiativer indenfor UCLs kerneydelser: undervisning, udviklingsaktiviteter og vidensproduktion nu og i fremtiden. Strategien tager således afsæt i en undersøgelse af, hvordan de fysiske rum spiller ind på vores adfærd og trivsel - det bliver en træningsbane som sætter rammerne for, hvordan vi studerer, hvordan vi tilrettelægger og løser vores arbejdsopgaver, og hvordan vi samarbejder og videndeler. Strategien munder ud i en række konkrete anvisninger, som viser vejen til, hvordan man kan opnå sine målsætninger. De foreslåede initiativer er dels en række bygnings- og inventarmæssige ændringer, men ikke mindst indeholder de forslag til, hvordan man ved at ændre på adfærd i rum kan få de fysiske rammer til performe bedre uden at behøve flytte én eneste væg - det vi kalder en mental ombygning. Listen over initiativer i strategien er hverken endelig eller definitiv, og de kan løbende suppleres og udbygges. Brugerne opfordres til at lade sig inspirere og selv føje nye til. Projekterne som foreslås skal tage afsæt i ét eller flere af kriterier i ledelsens rammebetingelser Ledelsens rammebetingelser Ejerskabet til rum og lokationer skal udfordres - fordi ingen bruger det samme rum 100% af tiden, og man ved at deles om rummene giver flere adgang til flere faciliteter Brugernes skal motiveres til at se muligheder i de eksisterende omgivelser - fordi strategien i lige så høj grad som det er et byggeprojekt også er et kulturprojekt, der skal udfordre vaner og forestillinger hos den enkelte bruger Tværfaglighed, samarbejde og videndeling er højt prioriteret - på uddannelsen, imellem uddannelserne og ift. omverdenen Projekterne skal være identitetsskabende - for uddannelsen eller for UCL, så der skabes differentierede rum, som fortæller noget om uddannelsernes egenart og det liv, der leves på stedet Inventar skal fremme nye måder at tænke indretning til arbejde, studier og socialt samvær på Pilotprojekter Initiativerne gennemføres i etaper, så brugerne har tid til at vænne sig til dem, og fornemme deres effekt. Vi foreslår, at der først gennemføres en række pilotprojekter, som fungerer som små nedslag på de enkelte uddannelser, hvor man hver især afprøver en række initiativer der fremmer rammebetingelserne, som senere kan forplante sig til øvrige lokationer. Det giver mulighed for at evaluere på dem inden de implementeres bredt, og de kan fremme motivationen hos brugerne ved at henvise til, at initiativerne allerede er afprøvet i en UCL-kontekst. I afsnit 3 Strategi og scenarier er formuleret en række forslag til pilotprojekter, som kan igangsættes med kort varsel. For at de skal lykkes bedst, er det afgørende, at brugerne er med til at tage ejerskab til forandringerne. Vi foreslår, at der nedsættes lokale brugergrupper på de enkelte uddannelser, hver gang der skal igangsættes initiativer. De er dels med til at drive processen, dels er de med til at formidle initiativerne til de øvrige brugere. Der ligger en særlig ledelsesindsats i at sikre, at initiativerne samlet set kommer til at berøre alle brugersegmenterne. Det er stadig vigtigt at ildsjælene bliver hørt og støttet, men samtidig skal der ses til, at der også startes projekter, som tilgodeser de øvrige brugeres behov og involverer dem i udviklingen. Erfaringsmæssigt skal der gøres mere for at involvere de studerende, lige som repræsentanter for eksterne interessenter også gerne må inviteres med til at tilrettelægge initiativer, der involverer dem. En nøjere afdækning af de studerendes behov vil under alle omstændigheder være ønskeligt ift. tilrettelæggelsen af det fremtidige forløb Eksempel på brugergruppe for initiativ X Målsætning Heri defineres det initiativ, man ønsker igangsat Deltagere Et antal som repræsenterer interessenterne. Der udpeges endvidere en leder af gruppen. Der tilknyttes evt. rådgivere som eksempelvis hjælper med indretning eller økonomi Gruppens arbejdsopgaver Konkretisering af initiativet - hvor ligger arbejdsindsatserne ift. forandringsledelse, fysisk rum og adfærd? Er det et kulturprojekt eller et byggeprojekt? Udarbejdelse af retningslinier for brug, strukturer for initiativerne, kravsspecifikationer til indretning Tidsramme Der udarbejdes en tids- og mødeplan, som evt. ses ift. en overordnet tidsramme Ressourcer Der udarbejdes et budget for indkøb og ydelser som ses ift. en overordnet budgetramme Koordination med de andre grupper Der koordineres med andre grupper i det omfang der er behov Resultat Et projekt som tager udgangspunkt i ledelsens rammebetingelser, med planer for tidsrammer, ressourceforbrug og evt. koordinering, som kan formidles ud til øvrige interessenter I det følgende er skitseret en checkliste for et brugergruppekommisorium 3

4 Hovedtendenser fra fase I og II Hvad har vi gjort? FASE 1 - kortlægning af den nuværende situation Nøgletal Arealanalyser samt opgørelse over antal studerende og ansatte på de enkelte lokationer. Desuden lokaleanalyse udført af Bascon, november 2009 samt udtræk af bookingsystemer for uge 37 og 38 i 2010 Pedelobservationer Pedellerne registrerede formel og uformel aktivitet på hver lokation kl. 10, 13 og 15 over to dage i ugerne 37 og 38 Fokusgruppeinterviews Repræsentanter for brugergrupperne interviewedes omkring deres oplevelser af styrker og ulemper ved de nuværende fysiske omgivelser Kvalitative observationer Besigtigelse af alle lokationer ved Signal Arkitekter mhp. at skabe et overblik over kvaliteter og udfordringer ift. rum og adfærd Fotodagbog Repræsentater for brugergrupperne beskrev med ord og billeder betydningsfulde rum i deres hverdag Voxpop Korte interviews med studerende om det gode studiemiljø (kun besvarelser fra pædagoguddannelsen) FASE 2 - visionsworkshop Workshop med fokus på fremtidens uddannelses-, viden- og arbejdsmiljø Deltagelse af studerende, undervisere, pedeller, studiesekretærer, ledere og stabe Hovedtendenser på tværs af de to faser På alle uddannelser ser vi en stor funktionel adskillelse af lokaler og brugersegmenter som går ud over synligheden, samarbejdet og ressouceudnyttelsen Inventarløsningerne er meget ensartede på tværs af uddannelserne, hvilket går imod brugernes ønsker om mere fleksible og brugertilpassede miljøer Brugerne vil gerne være mere fysisk tilknyttet til deres uddannelsessted, og undersøgelser viser, at de har flere fælles behov end de måske selv er opmærksomme på. En række forhold forhindrer dem dog i udnytte ressoucerne optimalt På trods af hvad brugerne selv oplever, kan vi se, at alle uddannelsesstederne rummer et uudnyttet potentiale. Hvis man kan skabe et fælles overblik over ressourcerne og være mere fleksibel ift. hvornår og hvordan man planlægger sin undervisning, kan man skønsmæssigt få op til 25% mere ud af sine nuværende arealer. De bygningsfysiske rammer UCLs bygninger er med undtagelse af Middelfartvej generelt i god bygningsfysisk stand. Ser man på mulighederne for at skabe fleksible, samarbejdende læringsmiljøer, er alle uddannelserne dog anderledes udfordrede: Hovedudfordringen er, at både lokaler og brugersegmenter i høj grad lever adskilte fra hinanden. Det medfører både tab af overskuelighed ift. lokaleudnyttelse og tab af synergi fordi brugerne har svært ved at finde hinanden. Desuden begrænser det mulighederne for at eksperimentere med mere fleksible arbejds- og undervisningsformer. Den fysiske adskillelse foregår på flere måder, men resultaterne er i virkeligheden de samme: I Asylgade er lokaler og brugere adskilt af snævre trappekerner, på Rømersvej og Middelfartvej er aktiviteterne splittet op i flere forskellige bygninger, som rummer hver deres formål, på er problemerne især knyttet til de lange, uudnyttede gangarealer og at der er så mange lukkede døre ind til undervisningslokaler, grupperum og kontorer. På Lucernemarken er der på trods af en del gode fællesarealer også mange lukkede døre. Tolderlundsvej er i sammenligning med de øvrige lokationer en del mere transparent qua sit gennemgående, panoptiske rum. Dog sikrer intet mindre end 46 cellekontorer blandet med et antal grupperum. at der stadig er en vis uoverskulighed ift. hvilke aktiviteter, der finder sted i huset. Karlavej er i denne henseende undtagelsen, bl.a. fordi aktiviteterne er koncentreret omkring et centralt atrium, hvorfra der er udsyn til de fleste funktioner. Når det er sagt, kan det dog også konstateres, at alle lokationer faktisk har potentialet til at kunne understøtte mere fleksible arbejds- og undervisningsformer og skabe en bedre ressourceudnyttelse. En stor del af dette potentiale vil endda kunne forløses alene gennem en mental ombygning. Diversitet, fleksibilitet og multifunktionalitet i indretningen Den samme udfordring går igen når man betragter rumindretningen på uddannelserne. På trods af uddannelsernes forskellighed er der en meget ensartet tænkning ift. inventar: Derfor finder man rundt om på lokationerne uendelig mange variationer af bord og stol-opstillinger - i kontorerne, i fællesarealerne, i grupperummene og i undervisningslokalerne. Miljøerne med bløde møbler eller eksperimenterende inventar er stort set ikke til stede. I sidste ende er det med til at sætte nogle store begrænsninger op for, hvordan læring overhovedet kan faciliteteres, når der er så lidt rum til at eksperimentere. Sammenligner man med det, brugerne efterspørger, er forskellen tydelig: Her er det i høj grad det multifunktionelle, ukodede inventar, som giver mulighed for forskellige former for brug, der kendetegner ønskerne. I det hele taget er der stor efterspørgsel på varierede,fleksible miljøer, som i langt højere grad er tilpasset brugernes individuelle behov, snarere end den generiske indretning, som er den dominerende på alle uddannelserne i dag. Faglig og social udfoldelse De fleste brugere udtrykker en frustration over, at de oplever, at den fysiske indretning af deres uddannelsessted forhindrer dem i at benytte faciliteterne optimalt. De vil gerne have muligheden for at blive på stedet og arbejde, studere og have fælles sociale oplevelser, men dels har de vanskeligt ved at finde en egnet plads at være på, dels er det ikke tilpas attraktivt at blive på stedet ift. at man ofte er afskåret fra alle andre ydelser end adgangen til faglokaler. Med det menes, at biblioteker og kantiner lukker ved almindelig arbejdstids ophør; der er ikke nogen andre særlige sociale, kulturelle eller faglige tilbud, det er nødvendigt at blive der for, og de fysiske miljøer er som før nævnt overvejende monofunktionelle og generelt uinspirerende. En indsats for at gøre det attraktivt at blive på uddannelsesstedet vil med andre ord blive belønnet med en bedre udnyttelse af bygningsmassen, større muligheder for at videndele med andre og et potentielt mindre frafald for de studerende, som ellers føler sig isolerede og ensomme på uddannelserne. Lokaleoptimeringspotentialer Pedelobservationer og udtræk fra bookingsystemerne peger på at der over alt er et potentiale for at optimere brugen af undervisningslokalerne. Generelt ser vi, at det meste undervisning lægges om formiddagen og i de tidlige eftermiddagstimer, og kan man blot strække undervisningen til kl. 16 samt begynde at undervise fredag eftermiddag er der virkelig meget ledig kapacitet at inddrage. Lige nu ser vi desuden en række store udfordringer i måden der bookes på i dag: For det første er bookingsystemerne er forskellige fra uddannelsessted til uddannelsessted. Hvis man har en ambition om at udnytte ressourcerne fuldt ud, har det den konsekvens, at undervisere fra andre uddannelser for indeværende ikke har adgang til systemerne eller har mulighed for at booke lokaler på andre uddannelser. For det andet benytter man ikke data fra bookingsystemerne til at føre statistik på lokalebehovene. På Tolderlundsvej var det f.eks. en udfordring af rekvirere bookingskemaer, fordi gamle skemaer simpelthen bliver kasseret med den begrundelse, at der ikke er grund til at gemme oplysninger om undervisning, der allerede er blevet afholdt. Det vil sige at der mangler evidensbaseret materiale, som kan understøtte brugernes oplevelser af at det er vanskeligt at skaffe sig ledige undervisningslokaler. Ligeledes mangler der basal feedback på, om undervisningen overhovedet er blevet afholdt det pågældende tidspunkt, eller om den f.eks. er blevet flyttet til en anden dato eller lokation eller aflyst pga. sygdom. Alle de data som kan gøre bookingsystemet til et godt ressourceallokeringsværktøj mangler. Desuden ser vi, at lokaler ofte kun kan bookes til minimum timer ad gangen, altså noget der svarer til en dobbeltlektion. Men måske er der snarere behov for at kunne booke lokaler i kortere intervaller, og så i højere grad lade en del af undervisningen finde sted i studiezonerne. Krydsrefererer man bookingskemaerne med pedelobservationerne fandt vi i hvert fald, at der ofte var tomme lokaler, der hvor der egentlig var booket. Generelt viste pedelobservationerne, at der var en del mere ledig kapacitet på alle uddannelserne end bookingsystemerne lod ane. slokalerne blev ofte ikke brugt til noget andet i stedet for - de stod bare tomme. Vi har grund til at formode, at der kan hentes op til 25% mere ud af de eksisterende arealer, hvis man er opnår en mere effektiv udnyttelse af bookingsystemerne og samtidig har undervisning helt frem til kl. 16. Et helt andet spørgsmål er så, om der er behov for yderligere 25% undervisningslokalekapacitet, eller om man kunne spekulere i at konveretere en del af disse lokaler til andre funktioner, som der også er efterspørgsel på, f.eks. studiezoner eller kompetencearbejdspladser for de ansatte. 4

5 BLOK D BLOK L BLOK A BLOK G 061 Reng. BLOK H udstyr rengøres Tekn. Dep. 093 BLOK C BLOK B Findings fra behovsafdækningen Foruden de her refererede findings har vi suppleret vores baggrundsviden med Bascons Lokaleananlyse for lokaliteter i Odense, november 2009 samt med bookingudtræk fra de enkelte uddannelser. På grund af deres sammensatte og komplekse karakter, har det været vanskeligt at konkludere detaljeret på dem. Dog fortjener følgende forhold at blive nævnt: Bascons rapport peger på, at der er varierede lokalebehov over året rundt om på uddannelserne. Hvis man forsøger at sammenlæse behovene vil man givetvis komme frem til, at der er ledig kapacitet på skift ude på uddannelserne pga. skiftende terminer for eksaminer og praktikperioder. Der vil altså formentlig være noget at hente, hvis uddannelserne får adgang til hinandens faciliteter og lærer at bruge dem Bookingskemaerne er så forskellige fra uddannelse til uddannelse, at det i sig selv giver anledning til at reflektere over, om ikke alle uddannelser samlet i én professionshøjskole burde have det samme bookingsystem. Dette skal også ses i lyset af ovenstående formodning, om at de enkelte uddannelser ville kunne få noget ud af at låne faciliteter hos hinanden. Ifm med behovsafdækningen er bookingskemaerne dog primært blevet brugt til at kvalificere pedelobservationernes teser om, at der rent faktisk findes en del uudnyttet kapacitet på alle uddannelser som man ikke er bevidste om. s/studierum Ansatte Øvrige Fællesarealer Klasserum Faglokale Grupperum IT-lokale Auditorium Underviserfaciliteter Administration Personalefaciliteter Supportrum Fællesrum/gangareal areal Gruppe/gangareal Bibliotek Kantine Studerendes rum BLOK F Aktivitetsrum BLOK J Trp Trp. 022 Kopi Forr Forr. 023 Forr Dep Auditorium A 065 Tekn A Auditorium B Forr Ophold Køk. 075 Kantine 038 Forr Ophold Trp. 062 Elev Testlokale 076 Kantine 077 Forr. 079 Forr Omkl Forr BLOK K 076A Dep. 049 Omkl. 053 Forr Dep. 047 Sal Nøgletal, arealanalyse Arealanalysen baserer sig på tilsendte planer, som er blevet målt og kategoriseret efter funktion. Når der her tales om fællesarealer betyder det arealer, som alle brugere har ubegrænset adgang til og ikke behøver booke tid til i forvejen. Det kan f.eks. være bibliotek og kantine og ikke mindst gangarealer. Analysen fokuserer især på hvor der er plads til læring, og om der er muligheder for at inddrage andre rumligheder som f.eks. gang- og fællesarealer til studier Generelt På de fleste uddannelser er kantinen det eneste rum, hvor socialt samvær og studieaktiviteter kan finde sted samtidig, Karlavej og Asylgade har i tilllæg hertil et aulalignende multirum. Tolderlundsvej arealerne benyttes hovedsageligt kun til transport Undtaget herfra er stueetagen, hvor der er etableret en studiezone ifm. biblioteket 20% af arealet er optaget af kontorer, der langt overvejende er cellekontorer for 1-2 medarbejdere Asylgade Der er en høj andel af udnyttede fællesarealer, hvoraf hovedparten er ligger i atriet. Til gengæld er der stort set ingen studierum i nærheden af undervisningslokalerne, hvilket dermed stiller større krav til, at de skal kunne fungere fleksibelt Lucernemarken 1/3 af det samlede fællesareal er rent gangareal, som kun benyttes til transport. I tilknytning hertil er indrettet mindre arealer med studiezoner Lucernemarken har desuden en høj andel af grupperum ift. andelen af undervisningslokaler, hvilket suverænt gør det til det sted, hvor der er flest muligheder for at arbejde uden for klasselokalet Nøgletal, bestand af studerende Analysen baserer sig på modtagne opgørelser over antal studerende for hver uddannelse. Antallet af studerende holdes op imod uddannelsesstedets samlede areal (for pædagoguddannelsens to lokationer er der beregnet en fordelingsfaktor ud fra arealsammenligninger), samt størrelsen på undervisningslokalerne. Der er ikke foretaget konklusioner om studenterbestand for Asylgade som rummer EVUuddannelserne, og dermed har med flere korttidskursister at gøre. Dette giver derfor ikke grundlag for at foretage direkte sammenligninger med de øvrige uddannelser. Rømersvej Har meget begrænset plads til undervisning (1,5m² undervisningslokaler pr. studerende) - og arealanalysen viser, at der er få andre fællesarealer man kan tage i brug for at aflaste undervisningslokalerne Rummelige klasserum (2,3m² undervisningslokaler pr. studerende). I disse rum kunne der være plads til at eksperimentere med fleksible undervisningsmiljøer. Lucernemarken Har relativt store undervisningslokaler (2,1m² undervisningslokaler pr. studerende) og tilmed masser af grupperum - måske er det også derfor at fællesarealerne er underudnyttede indretningsmæssigt, som det fremgår af arealanalysen Middelfartvej Rimelig plads i undervisningslokalerne (2,1m² undervisningslokaler pr. studerende) men det dækker over ulige fordeling på undervisnings- og faglokaler: Sammenligner man med bookingskemaerne viser de at en stor del af faglokalerne står ledige, mens der samtidig er et stort antal studerende til stede i undervisningslokalerne Tolderlundsvej Meget begrænset plads til undervisning (1,1m² undervisningslokaler pr. studerende). For at imødegå et kapacitetsproblem har man bl.a. oprettet storhold, som undervises sammen i auditorierne 193 Tekn. 194 Elev. 192 Dep. 191 Indg. 189 Tekn Indg. 203 Omkl Bad Kontor 196 Trp. 197 Tekøk. 205 Bad 215 Omkl. 199 Dep Forr. 186 Dep Reng Forr Dep. 213 Trp. 173 Indg Trp Forr. 176 Forr. 172 Trp. 159 Videnscenter 153A A 153C BLOK F 161 Kontor 160 Kontor B Audt. 148 Møde 169 Ophold 149 Møde 146 Trp. 170 Møde 145 Tekøk Trp KTR BLOK E1 MØD 226 MØD 227 KTR 123 GNG 121 Kontor 120 Kontor 124 Kopi 130A Kopi 222 KTR 223 KTR 224 KTR 129 Trp Forr Kontor Forr. 225 KTR Trp. 139 Kontor Hall 118 Hall 119 Kopi 118B Recep A MØD 081 Kantine 083 Indg. 085 KTR 097 Trp. 108 Elev Kontor 103 Forr. 101 Kontor 111 Kontor 096 Forr. 100 Kontor 102 Trp. 088 MØD Kontor 089 MØD 092 Dep. 091 BLOK E A MØD 089B MØD 089C MØD D MØD Trp. 117 Lab. Middelfartvej Næstlaveste andel af gangarealer sammenlignet med de øvrige lokationer Der er mere areal afsat til faglokaler end til undervisningslokaler (hhv. 21% og 16% af det samlede areal) De ansatte har kun få arealer til rådighed Rømersvej arealerne benyttes udelukkende kun til transport. I Fløjen er der dog i stedet et antal grupperum i direkte tilknytning til klasserummene Kantinen er det primære fleksible rum, hvor der skal være plads til både spisning, socialt samvær og studier Har den laveste andel af fællesarealer, hvilket vil sige at undervisningen i højere grad er tvunget til at finde sted i undervisningslokalet., arealanalyse Ud af ca m² er ca m² gangareal og ud af dette benyttes kun ca. 300m² til studiezoner 5

6 Asylgade 7-9 Findings fra behovsafdækningen Pedelobservationer Pedellerne blev bedt om at gå igennem samtlige rum på uddannelsestederne og registrere aktiviteten tre gange om dagen - kl. 10, 13 og 15 - på to forskellige dage i løbet af uge 37 og 38. Hensigten var dels at undersøge om der var ledig kapacitet i undervisningslokalerne, som man ikke var opmærksom på, dels at se på udnyttelsen af kontor- og forberedelsesarealerne. Ifm. med denne undersøgelse har det desværre ikke været muligt at at gøre rede for, hvilke kontorer der er forbeholdt hhv. underviserne og det administrative personale, så vi har ikke kunne se om, hvilken forskel der er i deres brug af rummene. Karlavej er ikke indgået blandt de observerede lokationer Hovedtendenser Observationerne giver et billede af, at alle steder kan finde en mængde ledig kapacitet. Det kan f.eks være rum der er usynlige for brugerne fordi de er gemt bag lukkede døre eller undervisningsrum, der egentlig fremgår at være bookede, men ikke er et I et tidsligt perspektiv gælder det for stort set at alle (undtagen Asylgade), at morgenerne er de mest intenst udnyttede, mens det allerede efter frokost er muligt at finde ledig kapacitet blandt alle rumtyper Middelfartsvej Lav udnyttelse af lærerforberedelseslokaler - og to lokaler lader til at være for meget til det nuværende niveau Klasselokalerne bliver taget i brug uden for undervisning - men der sidder kun én gruppe i rummet ad gangen. Det fungerer altså mere som et meget stort grupperum end som en studiezone Faglokalerne er på intet tidspunkt mere end halvt fyldt - dvs. at der findes store mængder ledig kapacitet her - også i studiepladserne på gangen udenfor Kun i halvdelen af tiden er kontorerne mere end 50% i brug Kantinen er det suverænt mest benyttede rum - Det kan dels skyldes at de mange forskellige aktiviteter der finder sted her genererer en appelerende dynamik, dels kan det være et billede på, at man ikke er bevidst om den ledige kapacitet, der er andre steder i bygningerne Asylgade Kun i halvdelen af tiden ser vi at mere end 50% af undervisningslokalerne er i brug samtidig Stueetagen er husets bankende hjerte - og der er konstant aktivitet i biblioteket, atriet og kantinen - det peger lige som på Karlavej på, at et centralrum med adgang til flere forskellige fællesfunktioner kan være basis for et attraktivt studiemiljø Der er en bemærkelsesværdig konstant aktivitet i alle zoner af huset hen over dagen ift. de øvrige uddannelser, hvor aktiviteten falder mærkbart efter frokost. Det skyldes naturligvis kursusaktiviteterne, som har en anderledes dynamik end grunduddannelserne. Set i et fremtidsperspektiv, hvor grunduddannelserne og EVU-området har samme fysiske base, kan her være et potentiale til at sikre en højere udnyttelse af lokalerne hen over dagen Lucernemarken slokalerne er aldrig i brug mere end 50% ad gangen - og vi ser ikek at de bliver benyttet til andet end undervisning Kun i én observation er halvdelen af gruppelokalerne i brug - men i de fem andre observationer står de stort set ubenyttede hen Der bliver gjort god brug af husets centralrum - så det fremstår som det samlende rum det er lavet til at være september 2010 Uddannelsesstedet forlades tidligt - og allerede ved den tidlige eftermiddagsobservationer er det svært at finde aktivitet Rømersvej Faglokalefløjen er meget lidt benyttet - dvs. maksimalt to klasser undervises der samtidig. Her må kunne findes ledig kapacitet til at tage toppen af presset på undervisningslokalerne i Fløjen Det meste af undervisningen er placeret om formiddagen - hvor der virkelig er trængsel, men allerede efter frokost tømmes lokalerne, så man potentielt godt kunne finde rum til at blive og studere Der er konsekvent 2/3 ledig kapacitet i hovedbygningen, hvor underviserne og administrationen sidder. En mere hensigtmæssig udnyttelse af ressourcerne ville kunne frigøre temmelig meget ledig kapacitet til eksempelvis gruppe-, møde- eller vejledningsrum Det meste af undervisningen er placeret om formiddagen, hvor der virkelig er trængsel, men allerede efter frokost tømmes lokalerne, så man potentielt godt kunne finde rum til at blive og studere Der bliver gjort god brug af grupperummene - men det er også altid muligt at finde ét der er ledigt. Der er konstant min. 20% ledig kapacitet på hele lokationen Der er konstant min. 40 % ledig kapacitet i kontorerne - til gengæld er brugen ret konstant, selv i eftermiddagstimerne, hvor de øvrige lokaler tømmes Uddannelsesstedet forlades tidligt - og allerede omkring kl. 14 er der væsentlig ledig kapacitet. Dette gælder også for faglokalerne slokalerne bliver taget i brug uden for undervisning - men der sidder aldrig mere end én gruppe i rummet ad gangen. Med en anden indstilling til hvordan man tager rum i besiddelse kunne man med nemhed have mange grupper siddende i et ubenyttet undervisningslokaler - på samme måde som de studerende konstant gør det når de sidder og arbejder sammen midt i lektionerne 6

7 Findings fra behovsafdækningen Observationer, Signal Observationerne baserer sig på gennemgang af alle lokationerne. Fokus har ikke så meget været at afdække bygningernes tilstand, med mindre der har været væsentlige indeklimatiske udfordringer, som påvirker arbejds- og studiemiljøet. Snarere har det været hensigten, at afdække udfordringer og best practices ift. gode lærings-, studie- og arbejdsmiljøer Kontorerne er ofte personligt udsmykket med privatfotos o.lign., hvilket er med til at skabe en atmosfære af privathed omkring arbejdspladsen. Inventar frakoblet fællesområderne og det sociale liv, hvor de eller kunne have gået ind og blive identitetsskabende for brugere og gæster. Biblioteker Funktionsopdelinger Generelt gælder det, at der er en hård opdeling af funktionerne. Dvs. at man typisk skal ud på en gang for at komme fra ét rum til et andet, og når gangene i mange tilfælde kun lige er brede nok til at blive brugt til tranportkorridorer, begrænser det et organisk forløb mellem rummene. Undervisernes rum og de studerendes rum ser vi er alle steder tydeligt adskilt - dvs. at det er svært at opnå synergi ved at lade dem udnytte hinandens faciliteter, fordi der er et (usynligt) ejerskab til rummene. Privat ejerskab gangareal på slokalerne er udfordret dels af høje klassekvotienter der presser arealudnyttelsen, dels af et generelt ønske om at kunne arbejde med teams og grupper i forskellige størrelser. Det inventar der er til rådighed er stort set alt sammen ufleksibelt i den forstand, at det vanskeligt at rykke rundt med og ikke muliggør varierede arbejdsformer. Det udtrykkes især udtrykkes i de statiske bordopstillinger, man finder i snart sagt hvert eneste undervisningslokale. Inventar i fællesområder minder om, hvad vi ser i undervisningslokalerne i den forstand, at det er monofunktionelt, typisk stole omkring et bord. Der er få eksempler på eksperimenterende inventar som udfordrer den måde man arbejder og er sammen socialt på - og samtidig signalerer det at læring kun kan tilegnes på én bestemt måde Faglokaler og artefakter klasselokale på bibliotek i tilknytning til kantine på Rømersvej Fremtidens bibliotek har mange flere funktioner end i dag og er i endnu højere grad integreret i undervisningen og læringsprocesserne. Flere steder er bibliotekerne placeret i tilknytning til fællesarealer, så der opstår en mulighed for at opnå en synergi mellem funktionerne. Andre steder er de helt gemt væk, eller er lukkede når der er brug for dem kontor på Rømersvej Der er stor forskel på underviserne og de administrative medarbejdere ift. hvor meget de udnytter kontorerne. Vi ser, at de fleste undervisere har deres egen kontorplads på skolerne, som langt fra udnyttes fuldt ud. Underviserne har ofte ikke plads til at vejlede studerende der, og samtidig tager en del af dem gerne en ugentlig hjemmearbejdsdag. Endelig bruger de omkring 1/3 af deres arbejdstid på undervisning, samt en del tid på møder mv. ergoterapeuterne har en fælles fremlæggelse i fællesarealerne Faglokalerne er i særlig grad der, hvor uddannelsens identitet synliggøres - enten gennem de redskaber der benyttes eller de artefakter som frembringes. Der findes masser af gode eksempler på uddannelserne på disse rum, men et fælles træk er også, at de på den ene eller anden måde er 7

8 Findings fra behovsafdækningen Fotodagbog Disse findings baserer sig på besvarelser fra et antal brugere fordelt på segmenter, der repræsenterer hhv. arbejds-, lærings- og studiemiljø Arbejdsmiljø De fleste administrative medarbejdere ser kontorarbejdspladsen som det sted, hvor de får det meste af deres arbejde gjort. De samarbejder gerne med andre kolleger, og gerne i mindre fællesskaber men understreger samtidig, at det er vigtigt for dem, også at kunne søge steder hen, hvor de ikke bliver forstyrrede TAPerne har en del sociale relationer til underviserne, men kun sjældent til de studerende Videnmiljø Det er kendetegnende, at de billeder underviserne tager af undervisningssituationer alle er fra faglokaler, hvor koblingen til praksis er mest synlig En del af dem peger på at rammerne for undervisningen kunne udvides til også at omfatte udearealer, fællesarealer og besøg hos interessenter i nærmiljøet Studiemiljø Radiograferne er glade for det studiemiljø de har fået etableret. De beskriver det som den lille skole i den store skole, som er giver sjæl og skaber identitet De studerende peger lige som underviserne på faglokalerne, når de vil beskrive en undervis- ningssituation. Derudover peger flere af dem på kantinen som et vigtigt studierum, hvor der også er plads til at andre aktiviteter kan finde sted: Der er altid mennesker i kantinen. Det er fantastisk at møde den energi, dette rum har (lærerstud.), I kantinen er der plads og rum til samarbejde (radiograf). Voxpop Et antal studerende blev spurgt om, hvad de mente, var det bedste studiemiljø på uddannelsesstedet, og derefter hvilke forbedringer de kunne tænke sig for at gøre stedet endnu bedre. Der indløb kun besvarelser fra pædagoguddannelsen Det rum de fleste studerende pegede på som det bedste studierum var kantinen. Set i lyset af at den lærerstuderende og de radiografstuderende i fotodagbøgerne også pegede på kantinen, som et rum med særlige kvaliteter, er det interessant at et rum, som egentlig er indrettet til et andet formål udpeges som havende det bedste studiemiljø. Det giver anledning til at overveje, om ikke de krav de studerende har til deres studiemiljøer rummer flere kvaliteter end blot adgangen til en siddearbejdsplads. -Eksempelvis at muligheden for at kunne studere og have nem adgang til både socialt samvær og varm kaffe i høj grad betinger deres lyst til at blive på uddannelsesstedet og studere De forbedringer der blev efterspurgt mest, var ønsket om flere grupperum og steder at stude- re, gerne hyggelige og inviterende. slokalerne blev ikke nævnt i den forbindelse andet end at man gerne ville have mere ro på, mens undervisningen fandt sted. Interessant i den forbindelse er, at nøgletallene for de studerende netop peger på at pædagoguddannelsen på Rømersvej ikke har meget plads i undervisningslokalerne og heller ikke særlig mange fællesarealer eller grupperum at søge ud i. Derfor kunne der måske være behov for at tænke i muligheder, hvor de studerende kunne inddrage flere arealer ifm. undervisningen. Interviews Interviewene blev gennemført i grupper, som hver især repræsenterede UCLs forskellige brugersegmenter Underviserne er meget knyttede til deres kontorer, og tager hellere end hjemmearbejdsdag hvis der skal forberedes noget end at sætte sig ud i et andet tilgængeligt lokale Socialrådgiverudd. har den tætteste fysiske tilknytning mellem studerende og undervisere. Desuden har underviserne overvejende rummelige enekontorer og kan derfor være synlig og vejlede selvom de sidder på kontoret og arbejder Underviserne kunne godt se muligheder i at arbejde tværfagligt, men det er ikke en integreret del af deres hverdag De studerende oplever ikke forsøgene på tværfagligt samarbejde som specielt frugtbare, og har på den baggrund heller ikke særlige ønsker om mere Der er et ønske om at være synlige og have et tilhørsforhold for både lærere og studerende. Men man føler sig udfordret, både af rum, men til dels også vaneforestillinger om hierarkiet mellem studerende og undervisere De studerende mangler incitamenter til at blive på uddannelserne og studere. Med radiograferne som en markant undtagelse oplever de studerende ikke, at der er attraktive ydelser tilknyttet bygningerne, som ikke kunne fås andre steder Laboratorierne bliver ikke for indeværende benyttet til at promovere uddannelserne, og det er generelt ikke til stede i brugenes bevidsthed som et fokusområde for deres daglige arbejde 8

9 Findings fra visionsworkshoppen Følgende indeholder findings fra den visionsworkshop der blev afholdt for alle brugersegmenter. Der var i alt omkring 60 deltagere Eksisterende forhold generelt Overvejende få bud på, hvordan rummene kan anvendes/løftes Miljøerne med de mest taktile egenskaber og de fleste menneskelige spor er også de mest foretrukne Billedassociationer Som opvarmningsøvelse blev deltagerne bedt om at komme med deres spontane holdning til en række billeder. Først miljøer fra andre uddannelser, hvor man har eksperimenteret med rummet eller inventaret og dernæst miljøer fra UCLs egne lokationer, ikke alle billeder er medtaget herfra Fremtidsscenarier generelt Svarene udtrykker at billederne udvider mulighedsrummet for, hvordan deltagerne kan tænke læringsmiljøer Flere kommer med inspirerende forslag til hvordan man kan arbejde videre med miljøerne Flere interessante kommentarer ift. at tænke miljøerne ind i en UCL-kontekst f.eks. som forslag til pilotprojekter Hvor kunne dette miljø være interessant i en UCL-kontekst? Udfordring af gang- og fællesarealer som læringsrum Fleksibelt areal kan bruges af både små og store grupper. Det er bare et spørgsmål om antallet af stole. Kan nemt fjernes og benyttes til andre formål Behov for inventar som giver mulighed for at sidde med arbejdsredskaber Kunne f.eks. implementeres på, som har rigelige fællesarealer. Samtidig kunne det være et supplement til auditorierne, som interviewene viser ikke egner sig til mindre grupper Hvor kunne dette miljø være interessant i en UCL-kontekst? Attraktivt, taktilt miljø Ukodet flere forskellige aktiviteter kan finde sted ved bordene; formelle, uformelle møder eller studiegrupper. Flere forskellige brugersegmenter, f.eks. TAPere og undervisere sammen Hvor kunne dette miljø være interessant i en UCL-kontekst? Inventar som er nok i sig selv kontekst-uafhængigt og som derfor kan implementeres flere steder Ukodet i modsætning til traditionelle haveborde og -bænke udvider de mulighedsrummet for sidde- og liggestillinger til både arbejde og ophold Kobling af studieaktiviteterne til uderummet Hvor kunne dette miljø være interessant i en UCL-kontekst? Rummets farverige og taktile overflader står i kontrast til hovedparten af UCLs relativt anonyme undervisningslokaler. Koder rummene på ny og bringer en anden opmærksomhed til koblingen mellem læring og rum Mulighed for forskellige læringsstile i samme lokale Kan implementeres i større undervisningslokaler, men også i fællesarealer Hvor kunne dette miljø være interessant i en UCL-kontekst? Blanding af flere aktiviteter i samme lokaler udfordrer den herskende funktionsopdeling Mulighed for at udfordre bibliotekarens passive rolle bag skranken, jf. vidensbaren Kunne f.eks. indrettes på Tolderlundsvej, hvor man kan hjælpe integrationen af studiepladser og bibliotek yderligere på vej ved at nedbryde de nuværende grænser Hvor kunne dette miljø være interessant i en UCL-kontekst? Muligheden for at arbejde med ting og kunne efterlade dem på skolen Skaber synlighed omkring de studerendes arbejde og åbner samtidig for et tilbud, som kan fastholde de studerende efter almindelig undervisning Kan indgå som komponent i uddannelsernes laboratorier, hvor faglig synlighed netop er en prioritet Hvor kunne dette være interessant i en UCL-kontekst? Fleksibelt inventar, som både rummer mulighed for opmagasinering samt sidde- og studiepladser. De kunne f.eks. rumme ergoterapeuternes knoglekasser Relativt ubekvemme siddepladser, som inviterer til aktiv brug af rummet. Tæppet skaber både et strejf af hjemlighed og indgår samtidig i den samlede scenografi Enkel og billig måde at skabe markante studiemiljøer på, som kan implementeres i de fleste undervisningslokaler 9

10 Findings fra visionsworkshoppen PASSION/AVERSION- hvis strategien skal lykkes! Hvad skal det attraktive uddannelsessted helt sikkert ikke være Hvad karakteriserer brugeradfærden? Hvad karakteriserer de fysiske rum? Gruppenavn: Visionsworkshop UCL 4. november 2010 Hvad skal det attraktive uddannelsessted helt sikkert være Passion/aversion I 2. øvelse blev deltagerne bedt om at give deres bud på hvordan UCL skal se i ud i fremtiden og hvordan den i hvert fald ikke skal se ud. Buddene skulle kategoriseres efter om der var tale om fysiske forhold eller om adfærdsændringer Passion, både fysiske rum og brugeradfærd: Et massivt ønske om tilgængelighed fuld adgang til både redskaber, faciliteter og personaleressourcer og gerne når som helst Såvel ansatte som studerende ønskede sig rum til fordybelse Gerne en større interaktion mellem studerende og undervisere samt de ansatte imellem Omgivelser der understøtter en sund livsstil sund mad, rum til bevægelse Et større fokus på ejerskab til rummene, eksempelvis gennem synliggørelse af elevarbejder Aversion, fysiske rum Monotoni at der intet sker Rod at der sker alt for meget Deltagerne kom med en række interssante input, som på flere måder forholder sig til UCLs visioner: Fælles ejerskab Flere uddannelser om samme faglige rum, fx fys./erg./bioanal./sygepleje som bruger samme lokale til anatomi/fysiologi Kan også bruges af udefrakommende på andre tider af døgnet Sundhed Billig kantine for at fastholde husets brugere Mulighed for selv at lave mad Træningsfaciliteter Fælles sundhedsånd Tilgængelighed Fedt! Vi kan være her 24 timer i døgnet Vi tager typisk hjem, fordi vi er sultne når klokken er 14 Hvilke rum skal være i kernen (center/periferi) gerne bibliotek, kantine, studievejledning Ejerskab Vi vil så gerne vise hvad de studerende laver/skaber Aversion, brugeradfærd Lukkethed over for hinanden Fastholdelse af monofagligheden At skulle udstede og rette sig efter forbud Samarbejde på tværs Faciliteret videndeling og netværksprocesser på tværs af serne Købe moduler hos hinanden 10

11 Findings fra visionsworkshoppen FREMTIDSSCENARIER Samarbejde uddannelsesstederne imellem: Bedre udnyttelse af de ressourcer vi har Fremtidsscenarier Der etableres ét til to superbiblioteker for alle uddannelserne. Bibliotekerne 3 vigtigste muligheder 3 største udfordringer har døgnåbent og rummer studiepladser for både alene- og gruppearbejde. Øvrige biblioteker erstattes af håndbogssamlinger understøttet af en opgraderet bibliotekarfunktion, som i højere grad vejleder med hjælp til søgninger Giv selv et bud på et fremtidsscenarie: Der oprettes tværfaglige valgfag mellem beslægtede uddannelser og på tværs af årgange. Kurserne løber over minimum ét semester Giv selv et bud på et fremtidsscenarie: EVU-undervisningen flyttes ud på de beslægtede uddannelser, og bliver derved en del af et fagligt fællesskab. Kursisternes behov tilgodeses gennem indretning af egne loungefaciliteter, mens undervisnings- og fællesarealer deles med de øvrige studerende. Asylgade fraflyttes Giv selv et bud på et fremtidsscenarie: Gruppenavn: Visionsworkshop UCL 4. november 2010 Fremtidsscenarier Deltagerne blev præsenteret for en række fremtidsscenarier som beskrev hhv. muligheder for at arbejde sammen mellem uddannelserne og for samarbejde internt på uddannelserne. De blev bedt om at komme med bud på de største muligheder og de største udfordringer inden for begge kategorier, og gerne give deres egne bud på fremtidsscenarier også Samarbejde mellem uddannelserne, hovedtendenser Ift. strategiens hovedpunkter ligger det primære fokus på styrkelse af synlighed og tværfaglighed, både på tværs af uddannelser og på tværs af brugersegmenter Mange ser muligheder i den redefinering af deres traditionelle arbejdsfelt, der følger med forandringerne, f.eks. bibliotekarerne og TAPerne. Der er tilslutning til at udvide mængden af sociale tilbud på uddannelserne samt på mulighederne for at styrke samarbejdet på tværs af uddannelserne og med eksterne samarbejdspartnere Der er en generel bekymring for hvilke logistiske udfordringer forandringerne vil bære med sig, samt om der vil være ressourcer til stede til at løfte de nye arbejdsopgaver et øget samarbejde vil medføre. En række af scenarierne kan deltagerne kun forestille sig finde sted i en samlet løsning De enkelte scenarier Der etableres ét til to superbiblioteker for alle uddannelserne. Bibliotekerne har døgnåbent og rummer studiepladser for både alene- og gruppearbejde. Øvrige biblioteker erstattes af håndbogssamlinger understøttet af en opgraderet bibliotekarfunktion, som i højere grad vejleder med hjælp til søgninger Hvor mener deltagerne at det understøtter eller udfordrer strategien? Tværfagligheden fremmes alle brugersegmenter kan gensidigt befrugte hinanden Bibliotekarernes rolle udfordres og udvides samtidig er der risiko for tab af spidskompetencer Bibliotekerne bliver mindre tilgængelige på flere uddannelsessteder for undervisere, der ellers tager de studerende med der til Flere kan kun forestille sig dette scenarie i en samlet løsning Der oprettes tværfaglige valgfag mellem beslægtede uddannelser og på tværs af årgange. Kurserne løber over minimum ét semester Hvor mener deltagerne at det understøtter eller udfordrer strategien? Tværfagligheden og synligheden fremmes kan åbne for et nyt helhedssyn på uddannelserne Kan sikre en bedre ressourceudnyttelse men samtidig er der en bekymring for om indgroede vaner vil stå i vejen for nye samarbejder Bekymring for om ledelsen vil sætte de ekstra ressourcer af til udviklingsarbejde Vigtigt at sikre trygheden omkring de enkelte uddannelser før man tager skridtet ud i tværfaglige samarbejder EVU-undervisningen flyttes ud på de beslægtede uddannelser, og bliver derved en del af et fagligt fællesskab. Kursisternes behov tilgodeses gennem indretning af egne loungefaciliteter, mens undervisnings- og fællesarealer deles med de øvrige studerende. Asylgade fraflyttes Hvad mener deltagerne hhv. understøtter og udfordrer strategien? Kan muliggøre en bedre udnyttelse af uddannelsesstederne hen over dagen Kan give nye input til uddannelsesstederne samt kontakter til de professionelle miljøer Bekymring for om EVU-kursister og GU-studerende har for forskellige didaktiske opfattelser til at man kan lave fælles undervisning En fast del af undervisningen finder sted bort fra uddannelsesstedet på lokationer rundt om i byen sammen med forskellige brugersegmenter eller andre uddannelsesinstitutioner mv. Hvor mener deltagerne at det understøtter eller udfordrer strategien? Styrker relationerne og kontakten til slutbrugerne Giver mulighed for tværfaglige samarbejder med andre professioner og uddannelser Bekymring for om det kan lade sig gøre praktisk at flytte undervisningen ud i byen Studier er et tilbud blandt flere andre tilbud, som knytter sig til uddannelsesstederne. De indeholder desuden attraktive studiemiljøer som understøttes af caféer, åbne idræts- og motionsfaciliteter samt kor, drama mv.. Sociale og faglige inititativer blander sig i større grad uden for almindelig undervisning og giver incitamenter til at komme på hinandens uddannelser Hvor mener deltagerne at det understøtter eller udfordrer strategien? Styrker relationerne mellem alle brugersegmenter Fremmer tværfagligheden mellem uddannelserne Bekymring for om ressourcerne både de menneskelige og økonomiske vil være tilstrækkelige til at løfte opgaven Studieadministrationen opdeles i decentrale enheder, som beskæftiger sig med specifikke studierelaterede opgaver ude på de enkelte uddannelser samt i centrale enheder, som tager sig af brede opgaver på tværs som f.eks. SU Hvor mener deltagerne at det understøtter eller udfordrer strategien? Bedre mulighed for ressourceudnyttelse og videndeling Bekymring for om de studerende bliver væk fra enheder, der ikke er placeret på uddannelsesstedet Mange ser kun dette fremtidsscenarie som en mulighed i en fælles løsning 11

12 Findings fra visionsworkshoppen FREMTIDSSCENARIER Samarbejde på det enkelte uddannelsessted: Bedre udnyttelse af eksisterende arealer Fremtidsscenarier 3 vigtigste muligheder 3 største udfordringer Lærerforberedelsespladser samles i faglige klynger med fælles fagbibliotek og en ratio på skrivebordene, så underviserne deles om pladsen. Overskydende rum benyttes til studie/forberedelses/vejledningsrum til fælles brug for studerende og undervisere. Giv et selv bud et bud på et på et fremtidsscenarie: 75% af inventaret i fællesarealerne skiftes ud med fleksible møbler og mobile skærme, som til sammen understøtter udfoldelsen af en mangfoldighed af aktiviteter; alene- og gruppearbejde, loungeophold mv. Giv et selv bud et bud på et på et fremtidsscenarie: 50% af undervisninglokalerne får udskiftet det ekst. inventar med fleksible møbler, som understøtter forskellige pædagogiske læringsformer. Underviserne får mulighed for at booke den pågældende rumtype i forvejen, således at pædagogik og rum gensidigt understøtter hinanden i undervisningen Giv et selv bud et bud på et på et fremtidsscenarie: Gruppenavn: Visionsworkshop UCL 4. november 2010 Samarbejde på de enkelte uddannelser, hovedtendenser Ift. strategiens hovedpunkter ligger det primære fokus på det interne samarbejde på udfordringen af den hidtidige praksis og deltagernes fortidsforlængelse. Mange kan se mulighederne i at gå ind og ændre på rummenes kodning og i at tilskynde en ændret adfærd men samtidig har de vanskeligt ved at overskue konsekvenserne, hvilket kan ses i en stor mængde lavpraktiske bekymringer ( hvordan booker jeg et lokale? hvordan indstiller jeg stolen i et fællesejet kontor? ) Mange er usikre på om, man kan skabe den nødvendige opbakning til forandringerne blandt brugerne. For at imødegå disse bekymringer peger strategien på, at de dels kan imødegås med synlig ledelsesindsats samt udpegelse af ressourcepersoner blandt de ansatte, som er villige til at tage ejerskab til forandringerne indtil de er implementeret (eks. udpege ansvarlige for laboratoriet og for udstillinger) De enkelte scenarier Lærerforberedelsespladser samles i faglige klynger med fælles fagbibliotek og en ratio på skrivebordene, så underviserne deles om pladsen. Overskydende rum benyttes til studie/forberedelses/vejledningsrum til fælles brug for studerende og undervisere Hvor mener deltagerne at det understøtter eller udfordrer strategien? Tværfagligheden fremmes lærerne både fastansatte og timelærere kan gensidigt befrugte hinanden Forøget synlighed overfor kollegerne Bekymring for om der vil være rum til de øvrige aktiviteter som lærerne benytter deres nuværende kontorpladser til 75% af inventaret i fællesarealerne skiftes ud med fleksible møbler og mobile skærme, som til sammen understøtter udfoldelsen af en mangfoldighed af aktiviteter; alene- og gruppearbejde, loungeophold mv. Hvor mener deltagerne at det understøtter eller udfordrer strategien? Forbedret synlighed og tilgængelighed for alle brugersegmenter alle kan få lige del i fællesarealernes faciliteter Vanskeligt at overskue konsekvenserne ved de mange nye muligheder derfor også en udfordring af vanetænkning og fortidsforlængelse 50% af undervisninglokalerne får udskiftet det ekst. inventar med fleksible møbler, som understøtter forskellige pædagogiske læringsformer. Underviserne får mulighed for at booke den pågældende rumtype i forvejen, således at pædagogik og rum gensidigt understøtter hinanden i undervisningen Hvor mener deltagerne at det understøtter eller udfordrer strategien? Udfordring af traditionelle læringsstile Vanskeligt at overskue konsekvenserne ved de mange nye muligheder ift. den nuværende praksis derfor også en udfordring af vanetænkning og fortidsforlængelse Der etableres laboratorier på alle uddannelser som tilkobles en besøgsfunktion for gæster. Laboratoriet er en fysisk værkstedsfacilitet fuld af artefakter og aktiviteterne er synlige for de studerende og besøgende Hvor mener deltagerne at det understøtter eller udfordrer strategien? Styrker synligheden indadtil og udadtil Giver mulighed for tværfaglige samarbejder med andre professioner og uddannelser Udfordring af hidtidig undervisningspraksis De studerende arrangerer udstillinger som vises i uddannelsesstedets centrale rum. Udstillingerne er med til at skabe identitet omkring uddannelsen samt synliggøre og formidle vidensproduktionen på stedet Hvor mener deltagerne at det understøtter eller udfordrer strategien? Styrker synligheden og skaber opmærksomhed omkring vidensproduktionen Fremmer samarbejde internt på uddannelserne Udfordring at skabe nødvendig opbakning hos brugerne til projektet Administrative enheder placeres i klynger på uddannelserne så medarbejderne sidder nær hinanden. Fælles faciliteter, dvs. mødelokaler, vejledningslokaler, thekøkkener osv. deles sammen med uddannelsesstedets øvrige ansatte Hvor mener deltagerne at det understøtter eller udfordrer strategien? Bedre muligheder for tværfaglige samarbejder, synergier Udfordring af traditionelle skel mellem undervisere og TAPere 12

13 Findings fra visionsworkshoppen Fiktive lærings- og arbejdsscenarier Til sidst fik deltagerne uddelt et brætspil indeholdende billeder af en række forskellige lærings- og arbejdsmiljøer. Det var en udfordring til deltagene om at tænke sig ind i et aktivitetsbaseret uddannelsesmiljø, hvor alle miljøer i princippet kunne indtages af alle brugersegmenter og hvor en mangfoldighed af aktivteter kunne foregå, studier alene og sammen med andre, socialt samvær, vejledning etc.. Aktivititetsoversigt for brugergrupperne Underviser TAP Studerende Holdundervisning Arbejde ved PC Holdundervisning Forberedelse Skranketid Gruppearbejde Vejledning Vejledning Aleneforberedelse Socialt samvær Socialt samvær Vejledning Formelt møde Formelt møde Socialt samvær Uformelt møde Uformelt møde Formelt møde Teamarbejde Teamarbejde Uformelt møde Hovedtendenser, Hvad er brugerne fælles om at vælge og hvad vil de primært bruge det til? Hovedparten af miljøerne bliver foretrukket på tværs af alle brugergrupper dvs. at brugerne har mange fælles behov for at have de samme miljøer til rådighed I mange af de miljøer som foretrækkes på tværs, er der stor spredning på, hvad deltagerne kunne forestille sig kunne foregå i dem. De fleste af disse multifunktionelle miljøer findes i dag kun i ringe grad eller slet ikke på UCL eller det er kun bestemte brugere som har adgang til dem Der er stadig behov for mere stramt kodede miljøer hovedsageligt til undervisning (for mange brugere på én gang) og fordybelse (alene). Ingen af disse miljøer er til gengæld blandt de mest foretrukne på tværs. De mest foretrukne miljøer befinder sig i mellemskalaen og er dem, der på den ene eller anden måde understøtter forskellige former for social interaktion Udearealet er spillepladens suveræne topscorer og understøtter dermed alle øvelsernes gennemgående ønsker om mere interaktion med omgivelserne. En ny spilleplade bør også i højere grad reflektere dette. Lige så med brugernes ønsker om at kunne vælge mellem flere typer fordybelsesmiljøer samt faglokaler 13

14 Findings fra visionsworkshoppen Hovedtendenser, hvad foretrak de enkelte brugersegmenter? TAP TAPerne er dem som virker mest optagede af at bevare ejerskabet til deres egne borde. Alle de mest foretrukne miljøer til fordybelsesarbejde er solitære pladser, som ikke udpræget fremmer muligheden for videndeling eller tværfaglige relationer Undervisere De fleste af undervisernes mest foretrukne miljøer er på den ene eller anden måde projekteller praksisorienterede. Ift. de karakteren af de læringsrum, der bliver tilbudt på UCL i dag, peger de i retning af nogle fundamentalt andre måder at gennemføre undervisning på noget der måske kunne understøtte et ønske om at konvertere et antal undervisningsrum, så de understøtter flere forskellige læringsformer Der er stadig bud efter rum til undervisning de traditionelle opstillinger i hestesko og på rækker samt auditoriet. Men i kontrast til de mest valgte rum, er de så stramt kodede, at underviserne ikke kan forestille sig, at der kan foregå andre ting end undervisning her. Derfor når ingen af disse miljøer at være blandt de mest valgte Studerende Størstedelen af de studerendes valg falder på forskellige varianter af rum der på den ene eller den anden måde befordrer at social interaktion og studiemuligheder kan finde sted samtidig Miljøerne er relativt ukodede og illustrerer, at grænsen mellem social/uformel interaktion og studier er temmelig flydende. Det er endvidere interessant at 3 ud af 5 miljøer har ydelser tilknyttet inventaret såsom nærhed til bibliotek eller kaffe Endvidere ser de studerende også muligheder for at man kan bruge flere af de åbne miljøer til alene- og fordybelsesarbejde De studerende har meget få bud på, hvor undervisning kunne foregå. Der er lille spredning TAPerne fremhæver kantine/cafémiljøet som deres primære rum til socialt samvær og uformelle møder. Dette ser vi samtidig er et fælles ønske på tværs af brugersegmenterne TAPernes foretrukne møderum viser sig ikke at være så hårdt kodet, og de kan godt forestille sig både formelle og uformelle møder samt andre aktiviteter som f.eks. alenearbejde finde sted i det samme miljø (telefon/stillerummet er der, hvor flest TAPere kunne tænke sig at holde formelle møder) mellem de miljøer de foreslår og deres valg er meget traditionelt prægede. Undtagelsen er netop topscoreren blandt undervisningsmiljøer, podiet/scenen, som de studerende samtidig ser flere muligheder i, herunder socialt samvær. 14

GUIDE TIL RUM OG INDRETNING

GUIDE TIL RUM OG INDRETNING Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 FREMTIDENS LÆRINGS- ARBEJDS- OG SUPPORTRUM JUNI 2013 FORORD FORORD Uddannelsessektoren er under

Læs mere

MARTS 2010 MODELPROGRAM FOR FOLKESKOLER

MARTS 2010 MODELPROGRAM FOR FOLKESKOLER MARTS 2010 MODELPROGRAM FOR FOLKESKOLER Titel Modelprogram for folkeskolen Udgiver Erhvervs- og Byggestyrelsen og Realdania Ansvarlig institution Erhvervs- og Byggestyrelsen Forfatter Modelprogrammet er

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

Skoleledelse tæt på eller langt fra

Skoleledelse tæt på eller langt fra EVA BJERRUM LISBETH LUNDE FREDERIKSEN ANNE BØGH FANGEL Skoleledelse tæt på eller langt fra EN ANALYSE AF SAMTLIGE SKOLELEDERE I SILKEBORG KOMMUNE Er skolelederen tæt på eller langt fra lærere og børn?

Læs mere

Bevar os vel! Læringspointer fra kompetenceudviklingsprojektet: Forvandling gennem læring. forvandling gennem læring

Bevar os vel! Læringspointer fra kompetenceudviklingsprojektet: Forvandling gennem læring. forvandling gennem læring Bevar os vel! Læringspointer fra kompetenceudviklingsprojektet: Forvandling gennem læring forvandling gennem læring 3 4 8 16 22 forord indledning ledelsesgruppen læringsmiljøer og videndeling fra cellekontor

Læs mere

På vej mod leve-bo. Samarbejdsformer på ældreområdet. Juni 2007. Arbejdsliv

På vej mod leve-bo. Samarbejdsformer på ældreområdet. Juni 2007. Arbejdsliv På vej mod leve-bo Samarbejdsformer på ældreområdet Juni 2007 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf.: 7220 2620 Fax: 7220 2621 E-mail: arbejdsliv@teknologisk.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Må jeg låne en finger? Samspil omkring inklusion i Ballerup Kommune

Må jeg låne en finger? Samspil omkring inklusion i Ballerup Kommune Må jeg låne en finger? Samspil omkring inklusion i Ballerup Kommune En statusevaluering af udviklingsprogrammet Et godt børneliv - et fælles ansvar Vibeke Schrøder, Jens Christian Jacobsen, Tom Nauerby

Læs mere

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen Forord Denne rapport omhandler evalueringen af projekt Bryd Isolationen, der er et projekt under Det Digitale Nordjylland. Rapporten er udarbejdet med henblik på at videreformidle erfaringerne fra projektet,

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole

Den Sociale Kapital på efterskole Evalueringsrapport Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Efteråret 2011 Et projekt støttet af Forebyggelsesfonden Susanne Lindeløv og Louise Okon Willie, Akantus Evaluering

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser i Københavns Kommune. Februar 2011

Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser i Københavns Kommune. Februar 2011 Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser Februar 2011 INDHOLD 1. Resumé 3 2. Indledning 5 2.1. Undersøgelsens baggrund og formål... 5 3. Fleksjob 6 3.1. Profil af virksomheder og borgere... 6

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

Januar 2015. Mini kulturanalyse af fire institutioner indenfor ældreområdet (3 centre og 1 udegruppe) i Morsø kommune

Januar 2015. Mini kulturanalyse af fire institutioner indenfor ældreområdet (3 centre og 1 udegruppe) i Morsø kommune Januar 2015 Mini kulturanalyse af fire institutioner indenfor ældreområdet (3 centre og 1 udegruppe) i Morsø kommune Rapport om kulturanalyse er udarbejdet af: Dorte Lund Petersen Internt dokument University

Læs mere

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul 169013005 Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013 ii Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter

Læs mere