GENERATIONSSKIFTE. Overdragelse af selskab mellem far og søn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERATIONSSKIFTE. Overdragelse af selskab mellem far og søn"

Transkript

1 GENERATIONSSKIFTE Overdragelse af selskab mellem far og søn HD(R) afgangsprojekt Maj 2014 CSB - Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Peter Leth Keller Vejleder: Pernille Pless Afleveringsdato: 12. maj 2014

2 Indhold 1. Indledning Introduktion til generationsskifte problematikken ift. skatteret Formål Problemformulering Afgrænsning og forudsætninger Model- og metodevalg Målgruppe Casevirksomhed CJ Production A/S... 9 Carsten Jensens familie... 9 Ejerforhold... 9 CJ Production A/S s historie... 9 CJ Production A/S s medarbejder Økonomiske forhold i selskabet Carsten Jensen forventning til generationsskifte Carstens Jensens personlige økonomiske forholde Afgangsprojektets struktur Indledende overvejelser omkring generationsskiftet? Indledende overvejelser Hvornår skal generationsskiftet ske? Skal selskabet tilpasses Hvem skal overtage selskabet Værdiansættelse Hvordan finansieres generationsskiftet? Hvordan ser fremtiden ud? Kan generationsskiftet optimeres med hensyn til skatter og afgifter? Side 1 af 106

3 2.2. Indledende overvejelser for Carsten Jensen Hvornår skal generationsskiftet ske? Hvem skal overtage selskabet? Skal selskabet tilpasses? Hvordan ser fremtiden ud? Hvad er selskabets værdi? Hvordan finansieres generationsskiftet? Kan generationsskiftet optimeres med hensyn til skatter og afgifter? Konklusion på indledende overvejelser omkring generationsskifte Klargøring til generationsskiftet Metoder til klargøring Aktieombytning Tilførsel af aktiver Spaltning Holdingkonstruktion Valg af metode Anvendelse af aktieombytning Konklusion på holding konstruktion Udskilning af ejendommen, værdipapirer og overskydende likviditet Udskilning af ejendom og værdipapirer og overskydende likviditet Udskilning af kapitalandele i CJ Ejendomme ApS Konklusion på udskilning af kapitalandele i CJ Ejendomme ApS Konklusion på klargøring til generationsskiftet Værdiansættelse TSS-cirkulære nr. 185 af 17. november Beregning af aktiernes eller anparternes værdi Side 2 af 106

4 4.2. TSS-cirkulære TSS-cirkulære til brug for værdiansættelse af aktier og anparter TSS-cirkulære til brug for værdiansættelse af ejendomme TSS-cirkulære til brug for værdiansættelse af goodwill Værdiansættelse af CJ Holding ApS Værdiansættelse ud fra TSS-cirkulære nr. 185 af 17. november Værdiansættelse ud fra TSS-cirkulære Konklusion Generationsskiftet gennemføres Generationsskiftemodeller Overdragelse af aktier Køb af aktier gennem holdingselskab - A/B model Tilbagesalg til udstedende selskab Overdragelse af aktier med succession Nedslag for hovedaktionæraktier Finansieringsmulighederne for overtager Egenfinansiering Gældsbrev Gave Fremmedfinansiering Selvfinansiering Valg af model til generationsskiftet Overdragelse af aktier Køb af aktier gennem holdingselskab - A/B model Overdragelse af aktier med succession Konklusion af generationsmodel Side 3 af 106

5 5.5. Valg af finansierings mulighed Egenfinansiering Gave Fremmedfinansiering Selvfinansiering Gældsbrev Konklusion af finansierings mulighed Konklusion Konklusion Litteraturliste Bøger Publikation Hjemmesider Cirkulærer, vejledning, mv. fra SKAT: Figur Bilag CJ Production A/S - regnskab for de seneste 3 år Aktieombytning af CJ Production A/S Spaltning af CJ Production A/S Spaltning af CJ Holding ApS Værdiansættelse efter CJ Production A/S CJ Holding ApS Værdiansættelse efter CJ Production A/S Værdiansættelse af CJ Holding ApS Side 4 af 106

6 8.7. Generationsmodeller Overdragelse A/B Model med forlods udbytteret Aktieoverdragelse med succession til søn Side 5 af 106

7 1. Indledning 1.1. Introduktion til generationsskifte problematikken ift. skatteret Alle personlig ejede selskaber skal på et og andet tidspunkt foretage generationsskifte, hvis det ikke lukkes. Derfor bør alle selskaber og ejere overveje og forberede sig til dette i god tid inden det bliver aktuelt. Generationsskiftet kan være vanskeligt at gennemføre. Der findes mange måder at gennemføre det på, men hvis alle facetter ikke afdækkes, kan det nemt ende med, at et generationsskifte mislykkes. Det er derfor en fordel i god tid, at få tænkt generationsskifte alternativer igennem og få tydeliggjort deres konsekvenser for alle involverede parter. Herved kan ejeren også søge mod en optimering af sine ønsker. Helt overordnet set kan generationsskiftet foretages som en simpel afståelse af selskabet, hvor det udelukkende er aktierne, der skifter ejer, eller det kan foregå som en afståelse af selskabets driftsaktiviteter. Om det skal være den ene eller anden løsning afhænger i høj grad af hvem overdragelsen skal ske til. Ejeren skal samtidig overveje om han ønsker en fuldstændig overdragelse her og nu, eller han ønsker en glidende overdragelse over f.eks. tre år. I dette tilfælde er det skattemæssige aspekt også forskelligt, alt efter hvem overdragelsen sker til. Generationsskiftet kan ske for hele selskabet eller dele heraf. Det er derfor vigtigt, at der er tid til at finde den rigtige person, som virksomheden skal overdrages til. Det er ikke sikkert, at ejerens børn vil være de mest oplagte, og måske er de slet ikke interesserede i at drive virksomheden videre. I de tilfælde er det vigtigt, at overveje overdragelsen grundigt; er der én eller flere nøglemedarbejdere i virksomheden, der kunne tænkes at ville, har de evnerne til at drive virksomheden videre, har de økonomisk en mulighed, eller skal overdragelsen ske til tredjemand. Uagtet om overdragelsen af ejerens selskab sker til ejerens børn, nøglemedarbejdere eller til tredjemand, er det vigtigt, at ejeren mentalt er indstillet på overdragelsen, og at ejeren har fuld tillid til den overtagende part, idet det må antages, at ejeren har et stort ønske om at se virksomheden blive drevet succesfuldt videre. Side 6 af 106

8 1.2. Formål Det vidensmæssige formål med dette afgangsprojekt er at belyse muligheder for generationsskifte af en virksomhed og de udfordringer der er i forbindelse hermed. Dette søges opnået gennem en teoretisk og praktisk behandling af regler og udvalgte problemstillinger. Regelsæt og praktiske problemstillinger søges belyst gennem den til lejligheden konstruerede fiktive case Carsten Jensen og CJ Production A/S. Problemerne analyseres og behandles ved anvendelse af det gældende regelsæt, hvorved reglernes anvendelighed og omfang forventes eksemplificeres Problemformulering Med udgangspunkt i foranstående vidensmæssige formål for nærværende afgangsprojekt, ønskes en belysning af følgende hovedproblemstilling: HVORDAN PLANLÆGGES OG GENNEMFØRES ET SELSKABS GENERATIONSSKIFTE MELLEM FAR OG SØN OPTIMALT I FORHOLD TIL FORVENTNINGER OG ØKONOMISKE MULIGHEDER, SAMT HVILKE PROBLEMSTILLINGER OPSTÅR TYPISK I FORBINDELSE MED ET SÅDANT GENERATIONSSKIFTE? Problemstillingen vil blive analyseret gennem behandling og besvarelse af nedenstående spørgsmål, med praktisk inddragelse af case virksomheden: Hvilke indledende overvejelser bør Carsten Jensen gøre sig omkring generationsskiftet? Hvad kan Carsten Jensen gøre for at klargøre CJ Production A/S til generationsskiftet. Hvordan værdiansættes CJ Production A/S ved overdragelse til Carsten Jensens søn? Hvordan kan generationsskiftet gennemføres optimal ved overdragelse til Carsten Jensens søn Michael Jensen? Ved besvarelsen af ovenstående spørgsmål inddrages en række relevante problemstillinger i et konstrueret eksempel, hvor et generationsskifte af et selskab gennemgås. Side 7 af 106

9 1.4. Afgrænsning og forudsætninger Afgangsprojektets omfang er af ressourcemæssige årsager begrænset til kun at behandle de problemstillinger, der vurderes centrale i forhold til Afgangsprojektets formål og problemformulering og samtidig beskæftiger Afgangsprojektet sig udelukkende med danske selskaber. Der opstilles følgende forudsætninger, som underbygger den valgte afgræsning: - Alle involverede personer er i levende live under hele processen - Anvendelse af modeller sker kun hvor de måtte være relevante for selskabet - Selskabet er beliggende i Danmark og hørerunder dansk lovgivning - Alle i generationsskiftets involverede personer er danske statsborgere, boende i Danmark, og fuld skattepligtige i Danmark - Der vil udelukkende blive behandlet dansk lovgivning - Der sker kun overdragelse af unoterede aktier og anparter 1.5. Model- og metodevalg Det vurderes at der findes flere metoder til at udarbejde og løse dette afgangsprojekt på. Der er valgt den metode, som findes mest hensigtsmæssig. De stillede spørgsmål i Afgangsprojektets problemformulering besvares ud fra den beskrevne case virksomhed i afsnit 1.7, som efter min opfattelse giver et kronologisk og struktureret overblik over emnets omfang og problemernes rækkevidde. Ved at medtage en fiktiv case virksomhed giver det en god indgangsvinkel til den praktiske problemstillinger, men selvfølgelig kan det fiktive casevirksomhed ikke indeholde samtlige kendte problemstillinger indenfor området. Derfor er det vigtigt, at der foretages prioritering og valg ud fra de problemstillinger, som er mest relevante og interessante for afgangsprojektet. Der er ikke taget stilling til, hvorvidt de nævnte problemstillinger kan siges at være repræsentative eller dækkende for alle de problemstillinger, der kendes i dag, eller som må forventes at opstå som følge af den kulturelle, teknologiske, lovgivningsmæssige eller demografiske udvikling. Jeg anerkender, at medtagelsen af emner i dette projekt er sket på bekostning af andre problemstillinger, og man kan derfor forestille sig en anderledes prioritering, der ville have resulteret i et Afgangsprojekt med et anderledes fokus og en alternativ afgrænsning. Side 8 af 106

10 1.6. Målgruppe Afgangsprojektets primære målgruppe er medstuderende på HD(R) studiet samt personer, der via deres daglige arbejde enten direkte eller indirekte beskæftiger sig med emnet. Afgangsprojektet er udarbejdet under antagelse af, at læseren besidder en generel forståelse af selskabsretlige, regnskabs- og skattemæssige definitioner og problemstillinger og forstår at indpasse disse emner i et større og bredere perspektiv Casevirksomhed CJ Production A/S Carsten Jensens familie Carsten Jensen er 70 år gammel og gift med Louise Jensen på 66 år. Sammen har de sønnen Michael Jensen på 35 år. Michael Jensen er gift med Iben Jensen, 33 år, og de har et barn på 3 år. Michael har uddannet sig som produktionsingeniør således han har kendskab til selskabet produktion. Derudover har han taget en HD uddannelse i økonomistyring og regnskab. Han har arbejdet i virksomheden som dreng, og løbende haft lidt studiejobs. Michael har færdiggjort sine uddannelser og har arbejdet i en virksomhed inden for lignende branche i de seneste 5 år, hvor han de sidste 2 år har været direktør. Michaels kone, Iben, har færdiggjort sin uddannelse som fysioterapeut og massør og har job i en fodboldklub. Ejerforhold CJ Production A/S ejes 100% af Carsten Jensen, personligt Ejerforhold Carsten Jensen 100% CJ Production A/S Figur:Ejerforhold CJ Production A/S s historie Selskabet hedder CJ Production A/S og er et familiedrevet selskab. Virksomheden er startet den 1. maj 1965 af indehaveren Carsten Jensen. Anskaffelsessum for CJ Production A/S er t.kr. Side 9 af 106

11 Selskabet beskæftiger sig med produktion af vinduer og døre i dyrere træsorter. Som følge af den øgede aktivitet i gemmen årende besluttet Carsten Jensen at opsige lejemålet for CJ Production A/S og købte valgte at købe en ejendom i gennem CJ Production A/S, hvor produktionsfaciliteterne var bedre og større. Hvilket medførte at de nu kunne imødekomme den større ekspansion som Carsten Jensen havde gang i. CJ Production A/S s medarbejder CJ Production A/S har i alle årerne været hårdt styret af Carsten Jensen, som har valgt at have kontrol på hele selskabet selv. Dette har medført at Carsten Jensen igennem alle årene har haft en smal ledelse og med få medarbejdere omkring sig, Produktions direktør, Preben Olsen, har gennem de sidste 5 år været Carsten Jensens højre hånd og mest betroede medarbejder Preben Olsen har det seneste år spurgt ind til Carsten Jensens og sin egen fremtid i CJ Production A/S og Carsten har kunnet fornemme at Preben gerne vil være direktør inden for nogle få år, og meget gerne når Carsten Jensen stopper. Carsten Jensen har ikke den tiltro til, at Preben Olsen har de kompetencer der skal være til stede for at kunne magte at styre et selskab som CJ Production A/S. Carsten Jensen har altid været god til ansætte kompetente medarbejder der udviser meget høj grad af loyalitet, hvilket er en egenskab han sætter utrolig højt hos sine medarbejdere. Carsten Jensen er fuldt og fast overbevist om at det har været en af de væsentlige årsager til at CJ Production A/S har klaret sig godt gennem hele hans tid som ejer. Økonomiske forhold i selskabet CJ Production A/S er vel konsolideret og har de seneste mange år præsenteret et overskud på mellem 1-2 mio. kr. CJ Production A/S ejer selv deres ejendommen hvor de har til huse. Derudover er der investeret i børsnoteret værdipapirer og der forekommer overskydende likviditet. Side 10 af 106

12 Regnskabsoplysninger fra de seneste 3 år: T.kr Omsætning Resultat efter skat Aktiver i alt Egenkapital Carsten Jensen forventning til generationsskifte Det er Carsten Jensens ønske at sønnen Michael Jensen overtager virksomheden. Da Carsten Jensen har en plan om at han inden for få år at gå på pension. Carstens Jensens personlige økonomiske forholde Carsten Jensen har løbende igennem årerne foretaget indbetaling til private rate- og kapitalpensionsordninger via selskabet. Det er gennem årene blevet til en god og fornuftig opsparing og Carsten Jensen forventer ikke at hans livsstil vil blive forringet når han går på pension Afgangsprojektets struktur Afgangsprojektets struktur vil følgende: Kapitel 2: Kapitel 3: Kapitel 4: Kapitel 5: Kapitel 6: Indledende overvejelser omkring generationsskiftet Afsnittet skal give læseren et indblik i de overvejelser, som overdrageren bør gøre sig i forbindelse med planlægningen af generationsskifteprocessen og herefter anvendt på Carsten Jensen Klargøring til generationsskiftet Afsnittet skal give læseren et indblik i de relevante omstruktureringsmodeller, der kan anvendes i forbindelse med generationsskifteprocessen af CJ Production A/S og herefter anvendt på CJ Production A/S. Værdiansættelse Afsnittet giver læseren indblik i de relevante værdiansættelsesmodeller, der kan anvendes i forbindelse af værdiansættelse af et selskab der skal overdrages til interesseforbundet partner og herefter an vandt af CJ Production A/S. Generationsskiftet gennemføres Afsnittet indeholder en gennemgang af de relevante generationsskiftemodeller til brug for overdragelsen af Hotel A/S. I afsnittet er der en generel gennemgang af lovgivningen og anvendelsesmulighederne, samt en konsekvensberegning af de enkelte modeller. Konklusion på generationsskiftet af CJ Production A/S Afsnittet indeholder konklusion afgangsprojektet af generationsskift af CJ Production A/S Side 11 af 106

13 2. Indledende overvejelser omkring generationsskiftet? 2.1. Indledende overvejelser Det kan være svært og næsten umuligt at finde den ideelle løsning på et generationsskifte. Dog kan det løses ved en god planlægning af generationsskiftet, der resulterer i et fornuftigt generationsskifte, hvor alle partners interesser bliver tilgodeset. For at planlægningen kan give den mest optimale løsning må den ske i god tid, således der kan undgås dispositioner der efterfølgende kan medføre problemer og uenigheder, der kan påvirke selskabets og eller familiens fremtid. Derfor skal planlægningen tage højde for de korte- og langsigtede konsekvenser af generationsskiftet. Planlægningen af generationsskifte, kan således indeholde følgende: - Hvornår skal generationsskiftet ske? - Skal selskabet tilpasses? - Hvem skal overtage selskabet? - Hvad er selskabets værdi? - Hvordan finansieres generationsskiftet? - Hvordan ser fremtiden ud? - Kan generationsskiftet optimeres med hensyn til skatter og afgifter? Hvornår skal generationsskiftet ske? Der skal før eller siden ske generationsskifte af selskabet, dette kan ske både som planlagt eller ikke planlagt. Ved ejerens død vil boet eller et eventuelt testamente bestemme hvem der skal overtage selskabet enten til næste generation eller 3. mand selvom selskabet ikke er blevet klargjort til dette. Ved at foretage generationsskiftet i levende live kan ejeren således klargøre og planlægge generationsskiftet, hvilket giver ham mulighed for at have indflydelse på hvem der skal videreføre selskabet eller dele af selskabet, hvordan de økonomiske betingelser bør sammensættes samt om skiftet skal ske som en glidende, over tiden, overdragelse eller en fuld her-og-nu overdragelse. Side 12 af 106

14 Skal selskabet tilpasses Tilpasningen af selskabet er ofte nødvendig inden der gennemføres generationsskifte. Tilpasningen kan ske inden for flere områder fx ledelse og organisation, juridisk struktur samt forretningsgrundlag. En af de vigtigste nøgler til et vellykket generationsskifte, er at den nye ejer har de rette kompetencer til at styre selskabet. Ved en vurdering af den nye ejer, som kan være et familiemedlem, kan bedømmelsen være upartisk, da vurderingen ikke er objektiv, og kan indeholde mange forhåndsantagelser, ved at fx overdrageren ikke anerkender den nye ejers præstationer eller overvurdere dem. Ved at den nye ejer bliver afprøver og udvikler sine lederevner hos et andet selskabet vil dette kunne give god erfaringen samt ekstern vurdering. For at den nye ejer kan skabe den arbejdsplads han gerne vil have, også på lang sigt, er det nødvendigt at overdrageren træder tilbage og giver lov og plads til den nye ejer og ledelse. Dette kan være svært for overdrageren, da denne som regel er selskabet. Selskabet er hans livsværk, hobby og identitet. Derfor kræver det at overdragen har evne og vilje til at acceptere ledelsesskiftet og ikke stadig føler, udgiver eller viser som sig som ejer og leder i selskabet. For at undgå potentielle konflikter mellem overdrageren og den nye ejer bliver begge nødt til at acceptere hinanden samt være åbne og ærlige om alle forhold. Dette gælder både i overgangsfasen, men også i det videre forløb, og især hvis generationsskiftet sker inden for familien. Selskabets juridiske struktur bør overvejes i forbindelse med et evt. generationsskifte, for at finde den optimale struktur på selskabet for både overdrager og den nye ejer. Det kan således være hensigtsmæssigt at foretage slankning af selskabet for at opnå den optimale koncernstruktur ved etablering af holding selskab, opdeling af selskabet i flere selskaber eller sammenlægning af koncern, således at den nye ejer kan overtage det der ønskes samt at der er taget hensyn til det mulige finansieringsbehov samt eventuelle skatter og afgifter. Selskabets forretningsgrundlag er som regel dikteret af ejeren selv, da ejeren er den vigtigste mand i selskabet, både som drivkraft og finansieringskilde, hvilket henfører ham til den vigtigste ressource i selskabet. Dette forhold gør sig især gældende i relation til mindre og mellemstore selskaber. Ved et generationsskifte vil det medføre at selskabets vigtigste ressource ikke længere er ejeren og inden for en, ofte, kortere periode er gået pension, hvis det ikke sker i forbindelse med indtrædelse af ny ejer. Side 13 af 106

15 Derfor er det vigtigt for selskabet at den nye ejer udarbejder en forretningsplan for selskabet, med nøje definition af mål, strategi, vision og mission. En forretningsplan medfører fx en analyse af medarbejdernes kompetencer mv. samt behovet fremtidens medarbejderstab. Ved forretningsplanens godkendelse informeres medarbejderne om indholdet, så alle ved hvor selskabet skal hen og hvad der forventes af medarbejderne. Hvem skal overtage selskabet Ved generationsskifte er det vigtigt at finde frem til den rigtige person, som selskabet skal overdrages til. Det er ikke sikkert, at eventuelle børn af ejeren er de mest oplagte og kompetente, og måske er de slet ikke interesserede i at drive selskabet videre. Er det ikke eventuelle børn der skal overtage selskabet er det vigtigt yderligere at overveje og analysere bl.a. disse to faktorer meget grundigt inden beslutning træffes, om hvem der skal være den nye ejer - Er der én eller flere nøglemedarbejdere i virksomheden, der kunne tænkes at ville og samtidig har kompetencerne og evnerne til at drive virksomheden videre. - Skal overdragelsen ske til tredjemand herunder fx konkurrent, forhandler eller leverandør. Værdiansættelse Værdiansættelse af et selskab er vanskeligt og kompliceret, da værdien på selskabet ikke kan regnes ud fra en total objektiv beregning, da den største del af værdien som regel er fremtidens værdistigning. Derfor sker der ofte en forhandling mellem sælger og køber omkring selskabets værdiansættelse. Til grund for forhandlingerne kan der anvendes mange forskellige teoretiske metoder og sjældent sker det at der i første fase anvendes samme metode af sælger og køber, Ved værdiansættelser af selskab til overdragelse til familie har Skat udarbejdet specifikke retningslinjer. Dette skyldes at der ved familieoverdragelser ofte er sammenfaldende interesser, såsom lavest mulig pris for undgåelse af skat og afgift ved generationsskiftet. Ved generationsskifte inden for familien kan et overdragelsestidspunkt af selskabet, inden der forventes større værdistigninger i fremtiden, være en god ide, således skatte og afgifter reduceres mest muligt. I praksis vil der dog være andre faktorer, der diskuteres nedenfor, der vægter mere end denne, og derfor benyttes denne vurdering ikke så meget i praksis. Hvordan finansieres generationsskiftet? Som regel vil en overdragelse af selskabet ske inden for en overskuelig årrække, da det normalt fortrækkes af den nye ejer. Ved overdragelse til familie vil det som regel være svært for den yngre Side 14 af 106

16 generation at betale købesummen kontant, hvis gaveelementet ikke benyttes ved overdragelsen. Derfor vil der være brug for en finansieringsmodel af købesummen. Finansieringen kan ske igennem låneoptagelser hos den overdragende i form af gældsbrev eller / og hos ekstern långiver, der dog kan give udfordringer i form af sikkerhedsstillelser. Den nye ejer vil blive belastet af betydelige renter og afdragsforpligtelser uanset finansieringsform, og derfor skal lånemuligheder undersøges meget nøje. Hvordan ser fremtiden ud? Ejeren skal også tage stilling og hensyn til de privatøkonomiske forhold inden overdragelsen, herunder: - Hvor stort rådighedsbeløb har ejeren brug for, så resten af den forventede levetid ikke bliver forringet og der er plads til eventuelt at dyrke hobbyer, rejser og oplevelser. - Hvordan ser indkomstkilderne ud efter selskabet er solgt er der indtægter fra investeringer, pensioner og andre private opsparinger eller skal salget af selskabet alene klare fremtidens finansiering - Hvilken værdi skal selskabet sættes til og hvornår skal betalingen fra den nye ejer forfalde. Derudover kommer den økonomiske påvirkning af skatter og afgifter ved salg af selskabet. Ved afståelse vil der som udgangspunkt blive udløst en skattepligtig avance. Dette kan forhindres ved at afståelse sker med succession. Kan generationsskiftet optimeres med hensyn til skatter og afgifter? De skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser er ligeledes en vigtig faktor når der skal foretages et generationsskifte. Der forekommer forskellige beskatninger ud fra hvilken metode der vælges til at foretage generationsskiftet på. Det er som regel muligt at foretage en hensigtsmæssig planlægning af generationsskiftet der vil medføre reducering af skat og afgifter. Dette kan ske ved brug af forskellige metoder: - Succession - Gaver - Lån - Passivposter ved succession - Arv Side 15 af 106

17 2.2. Indledende overvejelser for Carsten Jensen Carsten Jensen har ene opbygget CJ Production A/S helt fra bunden og det er hans hjertebarn. Han har brugt alt sin tid på firmaet. Carsten Jensen har derfor for 2 år siden startet sin planlægning af sit generationsskifte og er kommet frem til følgende løsning. Hvornår skal generationsskiftet ske? Carsten Jensen er 70 år nu og vil endelig gerne prøve på at pension gå pension inden for kort tid, derfor vil han gerne foretage generationsskiftet, mens han, forhåbentlig, er i levende live. Om generationsskiftet skal ses som en glidende eller et fuldstændig overdragelse kommer an på hvem Carsten Jensen overdrager selskabet til. Ved overdragelse af selskabet til 3. mand skal det ske ved et fuldstændig overdragelse, mens det ved overdragelse til en nøglemedarbejder skal det ske med en glidende overdragelse. Ved overdragelse til Carsten Jensens søn, Michael Jensen, har han ikke taget stilling, da han kan se fordele og ulemper ved begge overdragelsesmetoder. Overdragelsen må gerne være inden for en overskuelig fremtid. Hvem skal overtage selskabet? Carsten Jensen har overvejet det meget grundigt. Han er kommet frem til at han ikke mener at Preben Olsen ikke er den rigtige person at overdrage selskabet til, da Carsten Jensen ikke finder at Preben Olsen alle de nødvendige kompetencer til at overtage CJ Production A/S. Der har været flere interesseret eksterne firmaer, der i løbet af årene har været interesseret i at købe CJ Production A/S, men der har ikke været nogle rigtige forhandlinger. Men Carsten Jensens søn, Michael Jensen, har det seneste år været interesseret i at komme ind og arbejde i selskabet og han har også vist interesse for ejerskabet af CJ Production A/S. Carsten Jensen ved at han ved at sælge til et ekstern køber vil kunne få flere penge for det ind i forhold til at overdrage det til Micheal Jensen. Carsten Jensen synes dog det ville være dejligt at se sin søn overtage selskabet, hvilket vil være en større værdi for ham ind en stor check, hvorfor han vil forfølge denne løsningsmodel. Skal selskabet tilpasses? Michael Jensens uddannelse samt hans erhvervserfaring har gjort ham egnet til at kunne overtage CJ Production A/S samt ledelse af samme. Side 16 af 106

18 Carsten Jensen har indset at han snart skal og vil på pension og derfor må vige pladsen. Han ved at det kan blive et problem for ham, da hans liv og identitet er lig med CJ Production A/S. Carsten Jensen har derfor de seneste år genoptaget sin gamle hobby, han havde da han var en teenager og yngre, nemlig galop. Det er en hobby som han kan bruge en del tid på og han har nogle dejlige venner inden for sporten fra gammel dage og samtidig har han mødt nye venner gennem galoppen. I stedet for at gå på arbejde tidligt om morgenen går han nu ned og ser til sine heste. Carsten Jensen har også nogle gamle venner fra branchen som er stoppet og de mødes 1-2 gange om ugen og spiller kort, hvilket Carsten er blevet inviteret med til. Carsten Jensen har skabt sig en ny identitet i forbindelse med sin genopståede galophobby. Han har brugt lidt af sin opsparede kapital til at investere i nogle galopheste og sammen med sin venlige personlighed og engagement i sporten, har det medført at Carsten Jensen er blevet respekteret herre i miljøet i og omkring Galopsporten. Carsten og Michael har talt generationsskiftet igennem og er blevet enige om en forretningsplan samt på hvilke områder Carsten stadig skal være en del af selskabet ved at forbliver Carsten i bestyrelsen således han stadig kan følge med. Michael bliver direktør. Michael Jensen har ønsket at tage produktionschefen med fra sit nuværende firma, da han har et rigtig godt forhold til ham og han kan hjælpe ham i forbindelse med overtagelsen. Dette er Carsten Jensen enig i og mener det vil være en god løsning på den del af generationsskiftet, da han ved at den nuværende produktionschef Preben Olsen ville blive sur og skuffet når sønnen overtager selskabet, når det ikke bliver ham der får lov til at overtage CJ Production A/S. Carsten Jensen og Michael Jensen er blevet enige om at de ønsker at få selskabets revisor til at udfærdige en vurdering og en plan over hvordan selskabsstrukturen skal være inden der foretages generationsskifte. Revisoren foreslår at ejendommen, værdipapirer og den overskydende likviditet i CJ Production A/S ikke overdrages til Michael, da dette vil minimere finansieringsbehovet og Carsten beholder en indkomstkilde efterfølgende. Hvordan ser fremtiden ud? Fremtiden for Carsten Jensen med hensyn til hans personlige økonomi. Carsten Jensens krav til fremtidens rådighedsbeløb vil være højt, da han ønsker at opretholde sin og hustruens nuværende livsstil. Disse udgifter vil kunne dækkes ved hans løbende udbetalinger på Side 17 af 106

19 pensionsopsparinger, hans opsparing og en eventuelt indkomst ved udbytte fra et nyt selskab, som følge af den ikke overdragede ejendom, værdipapirerne og den overskydende likviditet i CJ Production A/S. Med hensyn til afståelsen af CJ Production A/S har Carsten Jensen ikke specifikke ønsker omkring skatter og afgifter udover at de skal optimeres således, der ikke betales unødvendige skatter og afgifter samt at Michael Jensen har mulighed for at overtage CJ Production A/S. Hvad er selskabets værdi? Generationsskiftet af CJ Production A/S sker til Carsten Jensens søn Michael Jensen. Dette betyder at værdiansættelsen sker mellem interesseforbundne personer og derved skal handelsværdien opgøres efter Skats retningslinjer herom. Carsten Jensen ønsker handelsværdien således at Michael Jensen kan overtage CJ Production A/S billigst muligt. Hvilket skyldes at Carsten Jensen ikke mener, at han har behov for købesummen til at opretholde sin livsstil. Hvordan finansieres generationsskiftet? Finansieringen af generationsskiftet skal således optimeres så det bedst muligt kan betale sig for Michael Jensen, da Carsten Jensen ikke behøver pengene i forbindelse med salget. Kan generationsskiftet optimeres med hensyn til skatter og afgifter? Gennemførelse af generationsskiftet med hensyn til skatter og afgifter ønskes af både Carsten og Michael Jensen, optimeret så der ikke betales unødvendige skatter og afgifter. Konklusion på indledende overvejelser omkring generationsskifte Carsten Jensen har valgt at foretage generationsskiftet til sin søn Michael Jensen. Generationsskiftet skal ske med en optimal koncernstruktur i forhold til Carsten Jensen og Michael Jensen. Om generationsskiftet skal det ske ved en fuldstændig overdragelse eller en glidende overdragelse, men inden for få år, tages stilling til efter hvad der bedst kan betale sig ud fra hensyn til finansieringsbehov, skatter og afgifter. Side 18 af 106

20 3. Klargøring til generationsskiftet Inden selve generationsskiftet gennemføres, bør det altid overvejes om der bør gennemføres én eller flere omstruktureringer af selskabet for at klargøre selskabet til generationsskiftet. Ved et familieinternt generationsskifte som i Carsten og Michael Jensens tilfælde vil der typisk være en stor indbyrdes forståelse og interesse for at få generationsskiftet struktureret mest optimalt ud fra såvel et skatte- og afgiftsmæssigt som finansieringsmæssigt synspunkt. I Carstens tilfælde vil det en god ide at der stiftes et holdingselskab, hvor generationsskiftet rent faktisk sker igennem. Dette skyldes, ud over ønsket om generationsskiftet af CJ Produktion A/S, at der muligvis vil forekomme en slankning og omstrukturering af selskabet, når det blevet gennemgået komplet Metoder til klargøring Ved generationsskifte af CJ Produktion A/S vil der kunne benyttes forskellige metoder. De metoder som vil blive anvendt til generationsskiftet er følgende: - Aktieombytning, - Tilførsel af aktiver - Spaltning Aktieombytning En aktieombytning er en af afståelse af kapitalandele, mod at der tages kapitalandele samt et eventuelt kontantbeløb, som vederlag for de afståede kapitalandele. Aktieombytningen kan ske til et nystiftet selskab eller et eksisterende selskab. Aktieombytning til et nystiftet selskab sker ved stiftelse af et nyt selskab ved indskud af kapitalandelene i det eksisterende selskab. Aktieombytning Før Efter Personlig kapitalejer Personlig kapitalejer Holdingselskab Driftselskab Driftselskab Figur: Aktieombytning af driftselskab Aktieombytning til et eksisterende selskab sker det ved en kapitalforhøjelse i det eksisterende selskab i form af indskud af kapitalandele i det eksisterende selskab. Side 19 af 106

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE - generationsskifte i levende live GENERATIONSSKIFTE HVAD ER DET? Traditionelt Overdragelse af en virksomhed i levende live eller ved død til yngre slægtning og/eller én

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Skattefri spaltning når din virksomhed står ved en skillevej Indhold Når din virksomhed står ved en skillevej Forord Når din

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Copenhagen Business School Afgangsprojekt 2015 HD(R) Generationsskifte. Økonomiske & Skatteretslige aspekter

Copenhagen Business School Afgangsprojekt 2015 HD(R) Generationsskifte. Økonomiske & Skatteretslige aspekter Copenhagen Business School Afgangsprojekt 2015 HD(R) Generationsskifte Økonomiske & Skatteretslige aspekter Forfattere Morten Frandsen Simon Enevold Dahl Vejleder Henrik Nielsen Anslag: 118.621 Afleveret

Læs mere

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003 Holdingselskabet virksomhedens pengetank Indhold Holdingselskaber er ikke kun forbeholdt store koncerner! Hvorfor etablere et

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Generationsskifte og omstrukturering

Generationsskifte og omstrukturering Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte og omstrukturering det skatteretlige grundlag 5.udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017 Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte og omstrukturering det

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS Model 10 Ejerskifte af selskab hvor succession ikke er mulig V ejer virksomh eden i personligt regi omdanne r virksomh eden til et selskab gennemf ører en anpartso mbytning Ejer 2 49% 51% Ejer 2 gennemf

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Fusion af selskaber

ServiceInformation Omstrukturering Fusion af selskaber Nr. 12 Side: 1 af 5 Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Introduktion Der kan være flere formål med at gennemføre en fusion. En fusion er en sammenlægning af to eller flere selskaber, og

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen TfS 2008, 76 SR Emne: Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen Resume: Skatterådet bekræftede, at den påtænkte spaltning af A ApS - som er et pengetankselskab - opfylder betingelserne om skattefri

Læs mere

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde NYT Nr. 10 årgang 6 OKTOBER 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering I denne måneds nyhedsbrev omtaler vi følgende: Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Vejledning. omdannelse af virksomhed

Vejledning. omdannelse af virksomhed Vejledning om omdannelse af virksomhed 1. Indledning Den virksomhedsejer, som overvejer at drive sin personligt drevne virksomhed i selskabsform, har også behov for at overveje, hvorledes virksomheden

Læs mere

Vejen til det optimale generationsskifte

Vejen til det optimale generationsskifte Vejen til det optimale generationsskifte Økonomikonsulent Kennet Rønfeldt 6. februar 2015 Videncenter Thy-Mors Planlæg i tide Halvdelen af de mindre virksomheder i Danmark har ikke en strategi for ejerskifte,

Læs mere

S0ren Halling-Overgaard og Birgitte S0lvkaer Olesen. Generationsskifte. - det skatteretlige grundlag ved generationsskifte og omstrukturering

S0ren Halling-Overgaard og Birgitte S0lvkaer Olesen. Generationsskifte. - det skatteretlige grundlag ved generationsskifte og omstrukturering S0ren Halling-Overgaard og Birgitte S0lvkaer Olesen Generationsskifte - det skatteretlige grundlag ved generationsskifte og omstrukturering Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2002 Indhold Kapitel 1. Indledning

Læs mere

Generationsskifte. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Generationsskifte. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Generationsskifte Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Mange virksomhedsejere skal på et tidspunkt tage stilling til generationsskifte af virksomheden. Måske ønsker ejeren,

Læs mere

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag.

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag. Skatteministeriet Att.: SkatErhverv Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskerh@skm.dk 14. november 2006 KKo Deres sagsnr.: 2006-411-006464 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Aktieombytning efter

Aktieombytning efter Erhverv Vejledning E. 48 Version 1.1 Aktieombytning efter aktieavancebeskatningslovens 13 Resume Vejledningen indeholder retningslinier for afgørelsen af, om der skal gives tilladelse til ombytning af

Læs mere

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt 16. maj 2017 J.nr. 2017-208 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 183 - Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige

Læs mere

Ejer- og generationsskifte

Ejer- og generationsskifte Ejer- og generationsskifte v/ statsautoriseret revisor Freddi Nielsen Dansk Industri 8. april 2014 Generationsskifte hvor børnene skal videreføre virksomheden Vurder kompetencer: Lederevner Lyst og vilje

Læs mere

Ejer- og generationsskifte

Ejer- og generationsskifte Ejer- og generationsskifte v/tax partner Ole Møller Lauritzen Dansk Industri 4. juni 2015 Generationsskifte, hvor børnene skal videreføre virksomheden De bløde værdier er vigtige! Vurder kompetencer Lederevner

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet).

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet). NOTAT OM UDSKILLELSE AF SYDHAVNEN ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM Norddjurs Kommune ("NK") ejer 100% af aktiekapitalen i Grenaa Havn A/S ("GH"). GH ejer havnearealerne ved Grenaa Havn, som kan opdeles

Læs mere

Omstrukturering og generationsskifte. af virksomhed ejet i selskabsregi

Omstrukturering og generationsskifte. af virksomhed ejet i selskabsregi Omstrukturering og generationsskifte af virksomhed ejet i selskabsregi Forord Afgangsprojekt nr.: 418 Nærværende hovedopgave er udarbejdet som led i den afsluttende del af HD studiet i Regnskab og Økonomistyring

Læs mere

Spaltning og fusion af selskaber

Spaltning og fusion af selskaber Spaltning og fusion af selskaber En gennemgang af procedure samt de selskabsretslige, skattemæssige og regnskabsmæssige konsekvenser ved spaltning og fusion HD(R) hovedfagsopgave Mette Ahm Sigh Vejleder:

Læs mere

Omstrukturering og generationsskifte

Omstrukturering og generationsskifte Aalborg Universitet Speciale cand. merc. aud. Omstrukturering og generationsskifte - Med fokus på modeller med skattefrihed og minimum behov for likviditet Opgaveløser: Ann-Mari Olsen (AMO) Morten Frandsen

Læs mere

Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession

Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession - 1 Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med skatteministerens forslag om skærpelse af den såkaldte pengetankregel kan et generationsskifte

Læs mere

Omstrukturering. skatteregler i praksis. Jane K. Bille Morten Hyldgaard Jensen René Moody Nielsen. 2. udgave

Omstrukturering. skatteregler i praksis. Jane K. Bille Morten Hyldgaard Jensen René Moody Nielsen. 2. udgave Jane K. Bille Morten Hyldgaard Jensen René Moody Nielsen Omstrukturering skatteregler i praksis 2. udgave Jane K. Bille, Morten Hyldgaard Jensen, René Moody Nielsen Omstrukturering skatteregler i praksis

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING DET SKATTERETLIGE GRUNDLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte

Læs mere

Af advokat Nicolai Thorsted

Af advokat Nicolai Thorsted Af advokat Nicolai Thorsted Kontakt info Andersen Partners Telefon: 76 22 22 22 Fax: 76 22 22 01 www.andersen partners.dk Advokat, Partner Nicolai Thorsted nth@andersen partners.dk Dir. tlf. 76 22 22 60

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt J.nr. 2007-418-0020 Dato: 17. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 350-359 af 27. august 2007.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 263 Offentligt J.nr. 2007-418-0431 Dato: 27. juni 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 259-265 af 31. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Stine Hindsgaul Hansen Fuldmægtig Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt pr. e-mail til sh@skm.dk med cc til jlv@skm.dk og pskerh@skm.dk.

Læs mere

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov 1 DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG? LEGALITETSPRINCIPPET Kravet om lovhjemmel Den formelle lovs princip LOVLIG SKATTETÆNKNING Ret

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status De fleste virksomhedsejere vil med fordel kunne stille sig

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 8 sider SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2009 Videregående skatteret Mandag den 5. januar 2009 Kl. 9.00-13.00 Alle

Læs mere

Omstrukturering med henblik på generationsskifte

Omstrukturering med henblik på generationsskifte med henblik på generationsskifte Forfattere: Thomas Pedersen & Mette Kærgaard Larsen Vejleder: Henrik V. Andersen AAU Cand.merc.aud Kandidatafhandling 2009/2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

Side 1 af 5 Skattefri aktieombytning TfS 2001, 394 en kommentar Af skattekonsulent Bent Zimmermann, Deloitte & Touche Skat I en artikel i TfS 2001, 182 har Anette Fenger og Gitte Filthuth, Told- og Skattestyrelsen,

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2008 Videregående skatteret Onsdag den 9. januar 2008 Kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Generationsskiftemodeller

Generationsskiftemodeller Generationsskiftemodeller v/advokat Hans Henrik Banke Mandag POWERPOINT d. 2.11.2015 (v2) TEMPLATE TITLE A focused subheading Date Generationsskifte et vidt begreb! Virksomheden Formuen Familien Generationsskiftemodeller

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

Omstrukturering med henblik på generationsskifte

Omstrukturering med henblik på generationsskifte Omstrukturering med henblik på generationsskifte Speciale fra Cand.merc.aud. studiet, AAU. 11. april 2012 Udarbejdet af: Lise Andersen Vejleder: Henrik Vestergaard Andersen Forord Specialet er den afsluttende

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Hvordan ser fremtiden ud?

Hvordan ser fremtiden ud? 10 11 Hvordan ser fremtiden ud? Når du begynder at overveje et generationsskifte af din virksomhed, melder der sig en lang række spørgsmål, der ikke kun har med din virksomhed at gøre: Vil du kunne få

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365

TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365 TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365 Af Tax partner Per Randrup Mikkelsen og Cand.merc.(jur.) Peter Schmidt På baggrund af skatterådets afgørelse offentliggjort

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE. Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm

GENERATIONSSKIFTE. Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm Ved en familiehandel kan man med fordel benytte skattereglerne om succession. Man har mulighed for succession,

Læs mere

Hovedopgave HD Regnskab Foråret 2004 Handelshøjskolen i Aarhus GENERATIONSSKIFTE- MODELLER

Hovedopgave HD Regnskab Foråret 2004 Handelshøjskolen i Aarhus GENERATIONSSKIFTE- MODELLER Hovedopgave HD Regnskab Foråret 2004 Handelshøjskolen i Aarhus GENERATIONSSKIFTE- MODELLER Vejleder: Lars Henriksen Forfatter: Britt Søndergaard Larsen Aflevering: 3. maj 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners December 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Husk

Læs mere

Rådgivers overvejelser ved omstrukturering af selskaber

Rådgivers overvejelser ved omstrukturering af selskaber HD (R) Afsluttende hovedopgave 13. maj 2013 Rådgivers overvejelser ved omstrukturering af selskaber Opgaveløsere: Anne Kirstine Gram Carina Fischer Nielsen Vejleder: Søren Bech Indholdsfortegnelse 1. Metode...

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING DET SKATTERETLIGE GRUNDLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Generationsskifte og omstrukturering det skatteretlige

Læs mere

Skattefri omstrukturering. Gæld/passiver

Skattefri omstrukturering. Gæld/passiver Spørgsmål og bemærkninger fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer til lov nr. 343 af 18. april 2007 (L 110A) og lov nr. 344 af 18. april 2007 (L 110B) FSR har sendt en række spørgsmål og bemærkninger

Læs mere

Revisoreksamen 2015 Modul C

Revisoreksamen 2015 Modul C Revisoreksamen 2015 Modul C Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cdrommer, egne usbstik, eksterne harddisks og andre elektroniske lagringsmedier mobiltelefoner

Læs mere

SKATTEJURA EFTERUDDANNELSE I SKATTE- OG AFGIFTSRET FOR JURISTER

SKATTEJURA EFTERUDDANNELSE I SKATTE- OG AFGIFTSRET FOR JURISTER SKATTEJURA EFTERUDDANNELSE I SKATTE- OG AFGIFTSRET FOR JURISTER Skriftlig eksamen januar 2004 INDLEDNING Opgaven skal løses efter nugældende retsregler m.v., det vil sige de retsregler m.v., som er gældende

Læs mere

Aalborg Universitet Cand.merc.aud. Kandidatafhandling. Skattefri aktieombytning og skattefri spaltning med eller uden tilladelse

Aalborg Universitet Cand.merc.aud. Kandidatafhandling. Skattefri aktieombytning og skattefri spaltning med eller uden tilladelse Aalborg Universitet Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Skattefri aktieombytning og skattefri spaltning med eller uden tilladelse Forfatter Michael Falker Christensen Vejleder Henrik Vestergaard Andersen

Læs mere

Udkast til styresignal om fordeling af underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver, H

Udkast til styresignal om fordeling af underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver, H SKAT Østbanegade 123 København Ø 17. august 2015 Udkast til styresignal om fordeling af underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver, H 184-15. SKAT har d. 10. juli 2015 fremsendt

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende?

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? - 1 Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med regeringens Retssikkerhedspakke III varslede regeringen bl.a. en ændring af reglerne om bindende svar,

Læs mere

Styresignal vedrørende enhedsprincippet som følge af afgørelserne SKM LSR og SKM LSR, H064-15

Styresignal vedrørende enhedsprincippet som følge af afgørelserne SKM LSR og SKM LSR, H064-15 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 10. april 2015 Styresignal vedrørende enhedsprincippet som følge af afgørelserne SKM 2006.75 LSR og SKM 2011.588 LSR, H064-15 SKAT har d. 13. marts 2015 fremsendt

Læs mere

Velkommen til Fondskonferencen 2014

Velkommen til Fondskonferencen 2014 www.pwc.dk/fonde Velkommen til 3. december 2014 Revision. Skat. Rådgivning. Skattemæssige udfordringer i forhold til uddelinger v/ Niels Winther-Sørensen, partner, Side 2 Fondens skattepligt overordnede

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Du betaler 145.000 kr. for at blive ejer af 1/12 af en stor lækker græsk lejlighed, hvor du har adgang til at bruge denne 4 uger om året. Årligt betaler

Læs mere

FIGUROVERSIGT... 6 INDLEDNING... 7 PROBLEMSTILLINGER... 8 CASE BESKRIVELSE... 11 PROBLEMFORMULERING... 13

FIGUROVERSIGT... 6 INDLEDNING... 7 PROBLEMSTILLINGER... 8 CASE BESKRIVELSE... 11 PROBLEMFORMULERING... 13 Side 1 af 76 Titel: Omstrukturering af Virksomhed A/S med henblik på generationsskifte Projektperiode: 14. maj 2011 13. december 2011 Skrevet af: Kristina Baggesen Vejleder: Henrik V. Andersen Dette speciale

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Skattefri omstrukturering uden tilladelse

Skattefri omstrukturering uden tilladelse Skattefri omstrukturering uden tilladelse Af Britt Balslev Larsen Vejleder: Liselotte Hedetoft Madsen Erhvervsøkonomisk Institut Handelshøjskolen Århus Universitet 2009 Indholdsfortegnelse Indledning...2

Læs mere

Optimering af skat ved salget

Optimering af skat ved salget Optimering af skat ved salget Tidspunktet for salget Dyr på ejendommen uden beholdningsregnskab Fordeling af overdragelsessummen Skattefri del Personlig indkomst Kapitalindkomst Flere ejendomme rækkefølge

Læs mere

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Rettevejledning Opgave 1. Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

NYT. Nr. 5 årgang 5 Maj 2008

NYT. Nr. 5 årgang 5 Maj 2008 NYT Nr. 5 årgang 5 Maj 2008 SKAT generationsskifte omstrukturering RETSFORSKRIFTER Lempelse af reglerne om successionsoverdragelser Lovforslag L 167 verserer fortsat. Skatteministeren har siden Nyhedsbrev

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Hovedopgave, HD 2. del Regnskab og Økonomistyring

Hovedopgave, HD 2. del Regnskab og Økonomistyring Generationsskifte Hovedopgave, HD 2. del Regnskab og Økonomistyring Copenhagen Business School Vejleder: Martin Bay Afleveringsdato: Den 10. maj 2016 Opgaven er udarbejdet af: Christina Sandberg Kaa Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Præsentation af casen

1. Præsentation af casen Hvordan anvendes Værktøj til beregninger ved generationsskifte i praksis? Til at understøtte brugen af Værktøj til beregninger ved generationsskifte, følger her et notat hvor værktøjerne demonstreres gennem

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

Forældrekøb efterfølgende afståelse

Forældrekøb efterfølgende afståelse - 1 Forældrekøb efterfølgende afståelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er efterhånden blevet udbredt. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Mads Grønnegaard Skattekonsulent cand.jur, RevisorRådgivning

Mads Grønnegaard Skattekonsulent cand.jur, RevisorRådgivning Mads Grønnegaard Skattekonsulent cand.jur, RevisorRådgivning mgr@fsr.dk 3369 1061 17 års erfaring med skatterådgivning til revisorer Juridisk assistance fx stiftelser, fusion og spaltning Forfatter af

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Vejleder. Henrik Bro. Udarbejdet af. Suzette Hansen. Susanne Rasmussen. Copenhagen Business School

Vejleder. Henrik Bro. Udarbejdet af. Suzette Hansen. Susanne Rasmussen. Copenhagen Business School Vejleder Henrik Bro Udarbejdet af Suzette Hansen Susanne Rasmussen HD(R) Hovedopgave 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Problemformulering... 2 1.2 Afgrænsning... 3 1.3 Metodevalg... 3 1.4

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) 1) LBK nr 1120 af 14/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0177762 Senere ændringer til forskriften LOV nr 433 af 16/05/2012

Læs mere

Viden til Tiden. Generationsskifte / Ejerskifte. 26. november 2015. Knud Legaard / Henrik Roed Hansen

Viden til Tiden. Generationsskifte / Ejerskifte. 26. november 2015. Knud Legaard / Henrik Roed Hansen Viden til Tiden Generationsskifte / Ejerskifte 26. november 2015 Knud Legaard / Henrik Roed Hansen Agenda Generelt om generationsskifte/ejerskifte Har du den rigtige virksomhedsstruktur Generationsskifte

Læs mere

TfS 1999, 492 LSR. Aktieombytning - avancebeskatning. Emne:

TfS 1999, 492 LSR. Aktieombytning - avancebeskatning. Emne: TfS 1999, 492 LSR Emne: Aktieombytning - avancebeskatning Resume: En aktieombytning, der indgik i et samlet aftalekompleks mellem to anpartshavere, og hvor der formelt opnåedes et stemmeflertal i selskabet

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE - med fokus på en case-virksomhed

GENERATIONSSKIFTE - med fokus på en case-virksomhed HD(R) Institut for Regnskab og Revision Afgangsprojekt Vejleder: Pernille Pless 9. maj 2012 GENERATIONSSKIFTE - med fokus på en case-virksomhed Emneformulering: Vi ønsker at behandle generationsskifte

Læs mere

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 28 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 28 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget L 110 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: 23. februar 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 110 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

SKAT FOR ADVOKATER 2013 CORIT

SKAT FOR ADVOKATER 2013 CORIT SKAT FOR ADVOKATER Agenda Indledning Køb og salg af virksomhed Generationsskifte Koncerninterne omstruktureringer Gældseftergivelse Afslutning og spørgsmål Indledning Advokaten som Koncernens rådgiver/transaktionsrådgiver

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere