Vejledning. omdannelse af virksomhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning. omdannelse af virksomhed"

Transkript

1 Vejledning om omdannelse af virksomhed

2 1. Indledning Den virksomhedsejer, som overvejer at drive sin personligt drevne virksomhed i selskabsform, har også behov for at overveje, hvorledes virksomheden lægges over i et selskab. Ændringen til selskabsform kan enten ske som en skattepligtig eller som en skattefri virksomhedsomdannelse. Dette notat henvender sig til dig, der som rådgiver skal bistå virksomhedsejeren i at træffe beslutning om, hvorvidt virksomheden skal omdannes til et selskab og i givet fald, hvorledes det skal ske. Se også notater rettet mod virksomhedsejeren: Valg af virksomhedsform og læs mere om fordele og ulemper ved skattefri omdannelse. Den følgende gennemgang har til formål at skabe et overblik over de gældende regler, herunder over de betingelser, som skal være opfyldt ved en virksomhedsomdannelse. Ligeledes vil de fordele og ulemper, som er forbundet med virksomhedsomdannelser, blive gennemgået. Slutteligt vil følge en tidsplan for gennemførelsen af en skattefri virksomhedsomdannelse. Uanset om virksomheden skal omdannes ved en skattefri eller en skattepligtig omdannelse, skal valget altid træffes på baggrund af en konkret afvejning. Derfor kan andre konkrete forhold, end de i notatet nævnte, indgå i den samlede vurdering. Notatet er således ikke udtømmende. Afvejningen bør tage afsæt i de pågældende fordele og ulemper, der er ved henholdsvis den skattefrie og den skattepligtige virksomhedsomdannelse. Dette kræver, at der laves de nødvendige beregninger for at have det bedst mulige beslutningsgrundlag. Såfremt der er behov for mere detaljeret information, kan dette findes under Selskaber på LandbrugsInfo, hvor der også er kontaktoplysninger til selskabsspecialister på SEGES. 2. Virksomhedsomdannelse selskabsretligt Ved en virksomhedsomdannelse bliver en eksisterende virksomhed indskudt i et selskab. Selskabsretligt foreligger der et apportindskud. Ofte bliver selskabet stiftet ved, at den personlige virksomhed indskydes i selskabet. Virksomheden kan også blive indskudt i et eksisterende selskab, der ikke tidligere har drevet virksomhed (skuffeselskab), hvorved der selskabsretligt foreligger en kapitalforhøjelse. 3. Skattepligtig virksomhedsomdannelse Når et selskab bliver stiftet ved at indskyde en personligt drevet virksomhed, er det at betragte som en afståelse af virksomheden. Virksomhedens aktiver og passiver bliver indskudt til den handelsværdi, som uafhængige parter vil acceptere. Det betyder,

3 at der ved indskuddet af virksomheden skal opgøres avancer og tab på de aktiver og passiver, der indskydes i selskabet, og heraf skal der betales skat på normal vis. Typisk vil det i landbruget være ejendommen, der er knyttet mest avance til. Er der knyttet en meget lav anskaffelsessum til ejendommen, kan en skattepligtig omdannelse udløse et stort skattekrav, som f.eks. hvis genanbringelsesreglen i EBL 6A tidligere er blevet anvendt ved afståelse af en erhvervsmæssig ejendom. Der kan ligeledes være store avancer, hvis der er succederet i ejendomsavancen ved en tidligere overdragelse, eller hvis der er mange driftsmidler, som er nedskrevet til langt under den reelle værdi. En skattepligtig omdannelse kan dermed udløse en stor skattebetaling i det år, hvor omdannelsen sker. Dette kan være en stor likviditetsmæssig udfordring, da der i omdannelsen sker vederlæggelse med aktier, ikke kontanter. Avancerne ved omdannelsen indgår i indkomstopgørelsen for det år, hvor omdannelsen sker. I hvilket omfang en stor avance ved omdannelsen udløser en stor skattebetaling afhænger dog også af de øvrige indkomstforhold, herunder især andre indkomster, samt hvorvidt der er underskud til fremførsel. Således opgøres omdannelsesårets indkomster under et, hvorved et underskud i omdannelsesåret kan fradrages ved indkomstopgørelsen. Er der uudnyttede underskud, vil de kunne fradrages til modregning efter reglerne herom. Dette skal sammenholdes med, at underskud hos virksomhedsejeren alene kan modregnes i indkomst hos ham og ikke kan overføres til selskabet. Det vil dermed have stor værdi at kunne udnytte underskud ved omdannelsen. For selskabet vil en skattepligtig omdannelse betyde, at selskabet opgør sin indkomst ud fra egne anskaffelsessummer. Det kan navnligt have en vis betydning, at selskabet får et større afskrivningsgrundlag ved en skattepligtig end en skattefri omdannelse. Den skattepligtige omdannelse kan medføre store likviditetsmæssige træk. Den skattepligtige virksomhedsomdannelse vil typisk blive anvendt i de tilfælde, hvor avancebeskatningen er af ubetydelig karakter, eller hvor ejeren har et stort uudnyttet underskud, som kan modregnes. Omdannelsen vil være skattepligtig såfremt betingelserne for en skattefri omdannelse ikke er opfyldt/kan opfyldes. 4. Skattefri virksomhedsomdannelse Det er muligt at gennemføre omdannelsen af virksomheden skattefrit efter reglerne i lov skattefri virksomhedsomdannelse (VOL).

4 En skattefri virksomhedsomdannelse sker ved at indskyde den personligt ejede virksomhed i et selskab. Det er også muligt ved en skattefri omdannelse enten at stifte et nyt selskab ved indskud eller at indskyde den personligt ejede virksomhed i et allerede stiftet selskab (skuffeselskab) under forudsætning af, at dette selskab ikke har drevet virksomhed før Betingelser for den skattefrie virksomhedsomdannelse For at omdannelsen kan blive skattefri skal følgende betingelser i VOL 2 være opfyldt Ejeren skal på omdannelsestidspunktet være fuldt skattepligtig til Danmark efter KSL 1 Alle aktiver og passiver i virksomheden skal overdrages til selskabet Hele vederlaget for virksomheden skal ydes i form af aktier eller anparter Pålydende af aktierne/anparterne skal svare til den samlede aktie- eller anpartskapital Aktiernes/anparternes anskaffelsessum må ikke være negativ (se dog nedenfor under negativ anskaffelsessum for kapitalandelene) En eventuel negativ indskudskonto skal være udlignet inden omdannelsen Omdannelsen skal finde sted senest 6 måneder efter åbningsbalancen. Det vil i praksis betyde en frist pr. 30/6 Ejeren skal indsende behørig dokumentation for omdannelsen til SKAT senest 1 måned efter omdannelsen I åbningsbalancen hensættes enhver skat, som forventes afregnet ved fremtidig udligning af forskellen mellem den bogførte værdi og den skattemæssige værdi. Virksomhedsordningen Hvis virksomhedsordningen har været anvendt året forud for omdannelsen, gælder der nogle særlige regler og betingelser. Herunder er det muligt at omdanne trods en negativ anskaffelsessum, hvis hele virksomhedsordningen omdannes, foruden det er muligt at overføre opsparet overskud til aktiernes anskaffelsessum. Se herom nedenfor Alle aktiver/passiver Ved en skattefri virksomhedsomdannelse skal alle aktiver og passiver i den personligt ejede virksomhed overdrages til selskaber i forbindelse med omdannelsen, jf. VOL 2, stk. 1, nr. 2. Det er de aktiver og passiver, som igennem selskabets åbningsbalance på skæringsdagen er tilknyttet virksomheden, som omdannes. Hvis virksomhedsejeren anskaffer yderligere aktiver og/eller passiver i perioden fra skæringsdatoen til omdannelsen, vil disse blive anset for anskaffet af selskabet. Det samme gælder for aktiver,

5 som gennem løbende drift bliver udskilt fra virksomheden. Derudover skal man være opmærksom på, at aktiver/midler hævet efter skæringsdagen vil være at betragte som enten løn eller udbytte. Er den personligt drevne virksomhed omfattet af virksomhedsordningen, jf. VSL 1, er det som hovedregel de aktiver og passiver, som er inddraget i ordningen, der skal indgå i omdannelsen. Erhvervsmæssige aktiver, som ikke kan omfattes af virksomhedsordningen, eller som ikke indgår i ordningen, skal ligeledes indskydes i selskabet, for at omdannelsen kan ske skattefrit. Dette gælder for eksempel aktier, som virksomheden besidder med henblik på deltagelse i et erhvervsmæssigt samarbejde (SKM LSR). Blandede benyttede aktiver skal overdrages til selskabet, hvorefter de overgår til at blive benyttet udelukkende erhvervsmæssigt. En privat anvendelse af sådanne aktiver efter omdannelsen vil medføre beskatning af den private benyttelse. Specielt om fast ejendom Fast ejendom kan indgå i omdannelsen fuldt ud eller helt holdes udenfor omdannelsen, jf. VOL 2, stk. 1, nr. 2, 2. pkt. Dette gælder hvad enten ejendommen er blandet benyttet eller kun erhvervsmæssigt benyttet. Ejendomme som benyttes erhvervsmæssigt udgør en selvstændig virksomhed. Det er derfor muligt at vælge mellem at omdanne ejendommen selvstændigt, holde den helt udenfor eller omdanne den sammen med den øvrige virksomhed. Disse muligheder foreligger også for blandet benyttede ejendomme. Se dog nedenfor om de særlige problemstillinger, der er vedrørende stuehuset. Det kan være en økonomisk fordel at holde ejendommen udenfor omdannelsen grundet den faldende beskatning af kapitalindkomst. Vælger man at holde ejendommen udenfor omdannelsen, kan det nye selskab i stedet leje ejendommen. Det kan i denne forbindelse overvejes, hvorvidt den faste ejendom er af væsentlig betydning for virksomheden, navnligt hvis omdannelsen sker som led i at forberede et generationsskifte, og en ny ejer vil ønske sig ejerskab til ejendommen og ikke blot være lejer. Er dette tilfældet kan det være hensigtsmæssigt at indskyde ejendommen i selskabet. Hvis ejeren skal have bolig på ejendommen, kan dette tale for at holde ejendommen uden for omdannelsen og i stedet udleje til selskabet. Det afhænger dog af, hvilken beskatning det forventes, at ejeren må oppebære for rådigheden, hvis ejendommen bliver indskudt i selskabet. Bolig på ejendommen Stuehuset

6 Er der en bolig på ejendommen som ejeren hidtidig har beboet, f.eks. et stuehus, er der nogle særlige forhold, man skal være opmærksom på, såfremt ejendommen indgår i omdannelsen. Skal ejeren efter omdannelsen blive ved med at bebo boligen, skal der ske beskatning af denne benyttelse efter reglerne for fri bolig for hovedaktionærer, da ejeren nu er hovedaktionær i selskabet. Det betyder, at der skal fastsættes en værdi af fri bolig efter objektive regler i Ligningslovens 16, stk. 9 med en procentdel af den offentlige ejendomsvurdering/ejendommens anskaffelsessum. Selskabet derimod skal beskattes af markedslejen. Den beregnede leje bliver efter disse regler som oftest større end markedslejen, hvilket betyder, at selv om hovedaktionæren har betalt markedslejen for at leje ejendommen af selskabet, beskattes han yderligere af differencen mellem lejen efter de objektive regler og markedslejen. Har hovedaktionæren bolig i stuehuset på en landbrugsejendom, gælder den særlige praksis, at ligningslovens 16, stk. 9 ikke finder anvendelse. I stedet fastsættes værdien til den faktiske markedsleje efter principperne i ligningslovens 16, stk. 3. Se herom SKATM SR og SKATM LSR Avance ved salg af en ejerbolig eller stuehuset til landbrugsejendommen er skattefri, såfremt boligen/stuehuset har tjent som bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller i hele perioden, hvor ejeren har været ejer af ejendommen. Det betyder, at der ikke skal beregnes en avance ved indskud af boligen i selskabet, ligesom der ikke vil være noget fradrag i anskaffelsessummen for aktierne. Selskabet anses for at have anskaffet stuehuset til den værdi, som boligen/stuehuset havde ved omdannelsen. Selskabet vil ved et senere salg ikke kunne udnytte reglen om at sælge boligen skattefrit. Beløb uden for omdannelsen Anvender ejeren forud for omdannelsen virksomhedsordningen, kan beløb, som er hensat til senere faktisk hævning samt indestående på mellemregningskonto, holdes uden for omdannelsen. Disse midler er at betragte som en del af privatøkonomien. Vælger ejeren, at disse skal holdes uden for omdannelsen, medtages de som et passiv i åbningsbalancen og skal være udlignet ved udbetaling inden omdannelsen. Udbetales disse beløb ikke inden omdannelsen, vil det være at betragte som yderligere indskud af beløbet i selskabet som egenkapital. De aktier/anparter, der bliver modtaget som vederlag, vil i givet fald få en større værdi Vederlag

7 Hele vederlaget for virksomheden skal ydes i form af aktier/anparter i selskabet, jf. VOL 2, stk. 1, nr. 3. Det er dermed ikke muligt at yde vederlag, hverken kontant eller i form af et stiftertilgodehavende. Ved indskud af private aktiver, som f.eks. stuehuset, er der dog mulighed for at få et tilgodehavende i selskabet, da det netop ikke er en del af virksomheden. Pålydende af de aktier, der ydes i vederlag, skal udgøre den samlede kapital i selskabet, jf. VOL 2. stk. 1, nr. 4. Såfremt der sker overdragelse til et skuffeselskab, er det ikke nødvendigt at udstede nye aktier. Vederlaget til virksomhedsejeren består i, at de eksisterende aktier stiger i værdi Aktiernes anskaffelsessum må ikke være negativ Udgangspunktet er, at anskaffelsessummen for aktier/anparter ikke må være negativ, jf. VOL 2, stk. 1, nr. 5. Undtagelsen er, hvis ejeren har anvendt virksomhedsordningen i året forud for omdannelsen. Hvis ejeren driver flere virksomheder, er det dog et krav, for at omdannelsen kan ske skattefrit, at samtlige virksomheder bliver omdannet samlet. Det skal bemærkes, at det er anskaffelsessummen opgjort før nedsættelse med opsparet overskud, der ikke må være negativ (se nedenfor) Negativ indskudskonto Har ejeren anvendt virksomhedsordningen forud for omdannelsen og er indskudskontoen negativ ved udgangen af regnskabsåret forud for omdannelsen, er det en betingelse for, at der kan ske skattefri omdannelse, at den negative indskudskonto bliver udlignet inden omdannelsen, jf. VOL 2, stk. 1, nr. 5. Private aktiver/midler, der bliver indskudt til udligning af den negative indskudskonto i perioden fra udløbet af året forud for omdannelsen til omdannelsen finder sted, anses for indskudt med virkning fra udløbet af indkomståret forud for omdannelsesåret. Hvis den negative indskudskonto bliver udlignet med aktier, der ligger udenfor virksomhedsordningen, men anses for en del af virksomheden, er det aktiernes kursværdi ultimo året før omdannelsen, som anvendes ved udligningen. Aktierne bliver omfattet af successionens retsvirkninger, hvorefter de bliver anset for anskaffet af selskabet til den oprindelige værdi på det oprindelige anskaffelsestidspunkt. Hvis der derimod bliver indskudt private aktiver til udligning, som f.eks. stuehuset, sker udligningen med handelsværdien på det tidspunkt, hvor stiftelsesdokumentet bliver underskrevet. Endvidere bliver aktivet ej heller omfattet af successionens virkninger, hvorfor selskabet bliver anset for at have erhvervet aktivet på stiftelsestidspunktet til denne værdi.

8 Overstiger det private aktivs værdi beløbet, hvormed indskudskontoen er negativ, kan ejeren modtage et stiftertilgodehavende for det resterende beløb Omdannelse af en virksomhed med flere ejere Hvis den personligt drevne virksomhed er et interessentskab, er der visse yderligere betingelser, som skal være opfyldt, for at omdannelsen kan ske skattefrit. Alle ejere skal anvende reglerne om virksomhedsomdannelse Alle ejere skal anvende samme regnskabsperiode Alle ejere skal vederlægges forholdsmæssigt svarende til deres andele i den personligt ejede virksomhed Det er en forudsætning for at opfylde kravet om vederlæggelse i forhold til ejerandele, at interessenterne ved udgangen af indkomståret forud for omdannelsesåret har sørget for at udligne deres kapitalkonti. Kapitalkontoen er et udtryk for, hvad den enkelte interessent har til gode i eller skylder interessentskabet og er uafhængig af interessentens ideelle andel af virksomheden. Denne skal inden statusdagen for sidste års regnskab i den personligt ejede virksomhed udlignes, så den svarer til forholdet mellem ejernes ejerandele. Herefter indtræder selskabet som følge af succession. Fordeler den beregnede skat sig ikke på ejerne i samme forhold som deres andele, f.eks. som følge af, at der ikke er blevet foretaget lige store afskrivninger, skal der ske udligning i forbindelse med stiftelsen, jf. VOL 2, stk.3. Dette sker ved en indbetaling til selskabet i forbindelse med stiftelsen fra den eller de interessenter, der har overført en større skattebyrde til selskabet end den med mindst skattebyrde. Det indskudte beløb tillægges anskaffelsessummen for de aktier/anparter, som ejeren erhverver ved omdannelsen. Tilsvarende skal der også ske indskud fra samtlige interessenter, blot en interessent skal indskyde for at udligne negativ indskudskonto eller negativ anskaffelsessum. Er der store forskelle på deltagernes skattemæssige anskaffelsessummer, eller skal der laves andre udligninger, kan det gøre det vanskeligt at anvende reglerne for omdannelse af et I/S Maksimalt 6 måneders tilbagevirkende kraft Omdannelsen sker fra skæringsdagen i åbningsbalancen, dog kan det maksimalt ske med 6 måneders tilbagevirkende kraft. Det betyder, at sidste chance for omdannelse af den personligt ejede virksomhed, som har kalenderårsregnskab, vil være 31. juni. Dog gælder der en særlig frist for dødsboer. Seks måneders fristen regnes fra dødsdagen, dog således at boet altid har to måneder, fra boet er udleveret til skifte. Er

9 afdøde død den 10. maj og udleveret til privat skifte den 15. august, er fristen for omdannelse den 10. november i dødsåret. Omdannelsen sker også i disse tilfælde tilbage til den dag, der følger efter status for sidste regnskabsår, hvilket ofte vil være den 1. januar Opgørelse af anskaffelsessummen for kapitalandelene Anskaffelsessummen for de aktier/anparter, som virksomhedsejeren modtager, bliver opgjort til den værdi, som ville være opnået ved sædvanligt salg af virksomheden (handelsværdien) med fradrag af den skattepligtige avance, som ejeren ville have konstateret ved et sådant salg, jf. VOL 4, stk. 2. Se skema om opgørelse af kapitalandelenes anskaffelsessum. Er der tab på et aktiv, medregnes aktivet til handelsværdien, idet det alene er muligt at fradrage en avance. Se eksempel herpå SKATM Overdrages flere ejendomme er det dog muligt at opgøre den samlede nettofortjeneste ved overdragelse af ejendommene, jf. SKATM , idet tab på en ejendom kan fradrages i avance på en anden ejendom. Ved opgørelsen af anskaffelsessummen for aktierne/anparterne flyttes den avance over på aktierne, som skulle have været beskattet ved omdannelsen. Se også om skatteudskydelsen nedenfor Overførsel af opsparing fra virksomhedsordning til kapitalandelene Har ejeren inden omdannelsen anvendt virksomhedsordningen og har opsparet overskud, skal ejeren træffe beslutning om, hvad der skal ske med det opsparede overskud. Ejeren kan vælge enten at lade sig ophørsbeskatte efter reglerne i virksomhedsskatteloven, hvorved konto for opsparet overskud kommer til endelig beskatning, eller at overføre konto for opsparet overskud til aktiernes/anparternes anskaffelsessum, jf. VSL 16, stk. 3. Det er indestående på kontoen for opsparet overskud, dvs. det opsparede beløb efter fradrag af den foreløbige virksomhedsskat, der nedsætter anskaffelsessummen for aktierne/anparterne. Ved overførelsen bliver den betalte virksomhedsskat endelig. Det beløb, som overføres til aktiernes/anparternes anskaffelsessum, vil senere blive beskattet som aktieindkomst ved en skattepligtig afståelse. Vælger ejeren, at det opsparede overskud ikke skal indgå i omdannelsen, vil overskuddet med tillæg af den hertil svarende virksomhedsskat, blive medregnet den personlige indkomst, efter bestemmelsen i virksomhedsskattelovens 10 stk. 3. Hvorvidt det er fordelagtig at overføre opsparet overskud afhænger af en konkret beregning af beskatningen i den personlige indkomst, hvor virksomhedsskatten god-

10 skrives henholdsvis den forventede samlede beskatning af opsparingen i form af såvel den forventede beskatning som aktieindkomst, foruden den virksomhedsskat, der er blevet endelig ved overførelsen. Jo højere virksomhedsskat, der er betalt af det opsparede overskud, des mindre er fordelen ved at overføre opsparingen til aktiernes/anparternes anskaffelsessum. Ved 42 pct. marginalbeskatning af aktieindkomst vil den samlede beskatning af opsparet overskud være følgende ved overførsel til aktiernes/anparternes anskaffelsessum: Virksomhedsskatte-procent Virksomhedsskat af resultat på 100 kr. Indestående på konto for opsparing ved overskud på 100 kr. Aktieindkomstskat 42 % heraf Samlet beskatning i procent 50 % % 38 % ,04 64,04 % 34 % ,72 61,72 % 32 % , % 30 % ,4 59,4 % 28 % ,24 58,24 % 25 % ,5 56,5 % 24,5 % 24,5 75,5 31,71 56,21 % 23,5 % 23,5 76,5 32,13 55,63 % 22 % ,76 54,76 % Dette skal sammenlignes med den skatteprocent, som der konkret vil være, hvis opsparingen hæves til endelig beskatning i omdannelsesåret. Ved sammenligningen kan der desuden tages hensyn til skatteudskydelsen ved at tilbagediskontere beskatningen. Der er ikke noget til hinder for, at overførsel af opsparing kan gøre anskaffelsessummen for aktierne/anparterne negativ Virkningen af negativ anskaffelsessum Ejeren bør dog vejledes om, at en negativ anskaffelsessum medfører en betydelig beskatning ved en afståelse af aktierne/anparterne, idet det beløb, som anskaffelsessummen er negativ med, ved opgørelse af afståelsessummen lægges til det modtagne vederlag, jf. VOL 4, stk. 4. Går selskabet konkurs, hvorved aktierne/anparterne anses for afstået til 0 kr., vil ejeren opleve et skattesmæk i form af, at den negative anskaffelsessum kommer til beskatning. Er aktiernes/anparternes an-

11 skaffelsessum f.eks. negativ med kr., vil dette udløse en aktieavance på kr., som skal beskattes til trods for, at der ikke er modtaget noget vederlag for aktierne/anparterne ved konkursen. Også i tilfælde hvor der sker udbyttebeskatning i stedet for en avancebeskatning, vil en forholdsmæssig andel af en negativ anskaffelsessum blive tillagt beskatningsgrundlaget, jf. VOL 4, stk. 4, f.eks. ved nedsættelse af aktiekapitalen omfattet af LL 16 A Retsvirkninger Omdannelsesdatoen er dagen efter status i det seneste årsregnskab i den personlige virksomhed. Har virksomheden haft kalenderårsregnskab, vil alle handler foretaget fra 1. januar til omdannelsen være at henføre til selskabet. Det betyder også, at ejerens udtræk fra 1. januar til omdannelsen vil blive beskattet hos ejeren som enten løn eller udbytte Selskabets succession og udskudt skat De væsentligste retsvirkninger ved en skattefri virksomhedsomdannelse er, at selskabet succederer i den tidligere ejers skattemæssige stilling, hvad angår de overtagne aktivers/passivers anskaffelsessum, anskaffelsestidspunkt og anskaffelseshensigt, jf. VOL 6. Dette betyder, at der for den oprindelige ejer ikke sker beskatning, mens der til selskabet overdrages en latent skattebyrde, som først bliver aktuel, når selskabet afstår de aktiver, som er overtaget ved omdannelsen. Ved at selskabet indtræder i den tidligere personlige ejers skattemæssige stilling, vil selskabet få et lavere afskrivningsgrundlag i forhold til en skattepligtig overdragelse, da selskabet ved den skattefrie omdannelse viderefører aktivernes af- og nedskrivningsstatus, som de havde på tidspunktet ved overdragelsen. Ved omdannelsen udarbejdes en åbningsbalance. I åbningsbalancen skal enhver skat, som forventes afregnet ved en fremtidig udligning (forskellen mellem den bogførte værdi og den skattemæssige værdi), hensættes, jf. VOL 2, stk. 1, nr. 8. Den udskudte skat beregnes ud fra den aktuelle selskabsskatteprocent. Den fremtidige skatteforpligtigelse fremgår herefter af regnskabet, og giver et mere retvisende billede af selskabets økonomi Skatteudskydelse samlet Den skattefrie virksomhedsomdannelse medfører skatteudskydelse. Dels i form af nedsættelsen af anskaffelsessummen vedrørende aktierne/anparterne, dels ved at selskabet succederer i den hidtidige ejers anskaffelsessum m.m. Når skatteudskydelsen fordeles på såvel aktierne/anparterne som på selskabet, skyldes det, at indkomst fra selskaber er undergivet økonomisk dobbeltbeskatning, hvor selskabet be-

12 taler en forholdsvis lav selskabsskat, mens udlodninger og avancer ved afståelse af aktierne beskattes som aktieindkomst hos aktionærerne. For at få et overblik over konsekvenserne af en skattefri omdannelse, bør der udarbejdes en oversigt over den udskudte skat, såvel den skat som er udskudt i selskabet, som den skat, der er udskudt på aktierne/anparterne. Dette kan sammenholdes med den skat, som en skattepligtig omdannelse vil have udløst hos ejeren. Under siden om virksomhedsomdannelse ligger et regneark til opgørelse om udskudt skat. 5. Fordele og ulemper Den helt store fordel ved at omdanne den personligt ejede virksomhed skattefrit er, at den likviditetsmæssige belastning minimeres, idet betalingen af de latente skatter, som normalt bliver udløst ved en skattepligtig afståelse til et selskab, bliver udsat. Men som beskrevet ovenfor udskydes skatten såvel ved at selskabet succederer ind i den hidtidige ejers skattemæssige stilling som ved at der fastsættes en lav anskaffelsessum på aktierne. Den skattefri virksomhedsomdannelse er således ikke skattefri, idet der blot sker en udskydelse af den beskatning, som ellers ville have været udløst, såfremt virksomheden var blevet solgt. Afvejningen af fordele og ulemper ved skatteudskydelsen beror på sammenligningen af beskatningen ved omdannelsen overfor beskatningen på et senere tidspunkt. Heri vil også indgå forventningerne til, hvornår beskatningen indtræder. Der bør dog også laves en vurdering af risikoen for at beskatningen sker på et tidligere tidspunkt, f.eks. risikoen for at selskabet måtte blive nødlidende. Fordele Ulemper Skatteudskydelse Opfyldelse af en række betingelser, herunder tidsmæssige betingelser og krav om udligning af negativ indskudskonto Selskabet kan ikke afskrive på den fulde anskaffelsesværdi Selskabet overtager en stor latent skattebyrde Stor latent skattebyrde på aktierne/anparterne, navnlig hvis nega-

13 tiv anskaffelsessum Rådighedsbeskatning af bolig 6. Selskabsretlige og regnskabsmæssige krav ved omdannelsen Hvis den personligt ejede virksomhed opfylder ovenstående betingelser, og det er blevet besluttet, at virksomheden skal omdannes skattefrit, er der nogle regnskabsmæssige og selskabsretlige dokumenter, som skal udformes i forbindelse med den skattefrie virksomhedsomdannelse. For at omdanne den personligt ejede virksomhed skattefrit, skal der udformes en åbningsbalance, hvori aktiver og passiver skal opgøres. Disse skal tilsammen give mindst et positivt nettoformue på kr., hvilket er grænsen for at kunne stifte et ApS, hvorimod nettoformue skal opgøres til kr., hvis man ønsker at stifte et A/S. Et eventuelt overskydende beløb vil udgøre en overkurs. I teorien kan der ske omdannelse til et iværksætterselskab, som er stiftet som et skuffeselskab med 1 kr. Åbningsbalancen skal overholde reglerne i årsregnskabsloven, hvilket betyder, at den skal indeholde en ledelsespåtegning, eventuelt en uafhængig revisors påtegning, beskrivelse af anvendt regnskabspraksis, balance og noter. I forbindelse med åbningsbalancen vil der blive udformet en vurderingsberetning, som er en værdiansættelse af aktiver og passiver. Vurderingsberetningen udarbejdes af en eller flere sagkyndige vurderingsmænd, og herefter skal stiftelsesdokumentet underskrives indenfor 4 uger. Herefter udformes stiftelsesdokumentet, som er baseret på åbningsbalancen og vurderingsberetningen, og som skal indeholde oplysninger om bl.a. oplysninger om stifterne, tegningskursen for kapitalandelene, og fra hvilken dato stiftelsen skal have regnskabsmæssig virkning. Denne skal tiltrædes af stifterne. Senest 2 uger herefter skal den anmeldes til Erhvervsstyrelsen, hvorefter selskabet tildeles et CVR nummer. Herefter anses den personlige virksomhed for værende opløst. Overholdes fristen for anmeldelse til Erhvervsstyrelsen ikke, kan selskabet ikke registreres. Find link til dokumenter til brug ved stiftelse ved apportindskud her. 7. Omdannelse som forberedelse til et generationsskifte Omdannelse af en personligt drevet virksomhed kan være et led i generationsskifte af virksomheden. Drives virksomheden i personligt regi, er mulighederne for at generationsskifte virksomheden få. Reglerne om overdragelse af den personligt drevne

14 virksomhed med succession kræver, at der er en successionsberettiget køber, og skal virksomheden drives af flere personer, eventuelt i et glidende generationsskifte, vil driften blive i interessentskabsform. Ved generationsskifte af et selskab er der flere muligheder, herunder også hvor generationsskiftet gennemføres som et salg af aktierne/anparterne i selskabet. Og skal der være flere ejere af driften fremadrettet, kan det være en stor fordel, at driften ligger i selskabsform Generationsskifte af selskab med succession En personaktionær kan overdrage sine hovedaktionæraktier med succession til samme personkreds, som kan overtage den personlige virksomhed med succession. Omdannelse med henblik på at overdrage aktierne/anparterne med succession kan være at foretrække, hvor flere børn eller børn og nær medarbejder skal være medejere. Især hvis deltagerne ikke skal lægge den samme arbejdskraft i virksomheden. Desuden har selskabsloven med klare regler for ledelse af selskabet nogle fordele, hvor der er flere ejere. Den skattemæssige succession betyder, at hovedaktionæren ikke bliver beskattet af sin aktieavance på tidspunktet, hvor aktierne overdrages. Til gengæld indtræder modtageren i hovedaktionærens skattemæssige stilling. Beskatningen af den avance, der kan konstateres på tidspunktet for overdragelsen af aktierne, udskydes med andre ord til det tidspunkt, hvor modtageren sælger aktierne. Er aktierne/anparterne anskaffet af hovedaktionæren ved en skattefri virksomhedsomdannelse, kan der være knyttet en stor latent skat til aktierne/anparterne i kraft af en lav (eventuel negativ) anskaffelsessum. Køber af aktierne skal selvfølgelig kompenseres for at overtage den latente skat. Ved generationsskifte af selskabet ved overdragelse af aktierne i selskabet (med eller uden succession), er driften i selskabet i princippet upåvirket af overdragelsen. Det er ejerskabet til selskabet, der er overdraget, mens selskabet stadig er ejer af virksomheden. Dermed skal der ikke indhentes samtykker fra kunder og samarbejdsparter, idet deres medkontrahent er uændret. Desuden skal der heller ikke registreres ændringer af ejerforhold til aktiverne selskabets, da aktiverne ikke ejerskiftes. Det betyder, at der ved overdragelse af selskabet ikke svares tinglysningsafgift af selskabets ejendomme. Selskabets skattemæssige forhold forbliver tilsvarende uændret, da virksomheden ikke afstås. Man kan dermed tale om at overdragelsen af selskabet medfører succession for så vidt angår selskabets forhold. Ved overdragelse af aktierne/anparterne med succession skal man være opmærksom på følgende: En medarbejder kan medregne beskæftigelse i virksomheden før omdannelsen ved opgørelsen af, om beskæftigelseskravet er opfyldt. Overdragelse med succession kræver, at pengetankreglen er opfyldt.

15 Er det kun driften, der er omdannet, mens ejendommen er holdt udenfor, kan det give problemer for køberen af aktierne/anparterne i selskabet at overtage den faste ejendom med succession, medmindre der er tale om en landbrugseller skovejendom. Skattefri aktieombytning Når man driver sin virksomhed i selskabsform, bør man overveje at etablere en koncernstruktur ved at indskyde et holdingselskab mellem sig selv og driftsselskabet, da det i mange tilfælde medfører både skattemæssige og forretningsmæssige fordele at organisere sig på denne måde. En af de skattemæssige fordele er, at holdingselskaber kan sælge aktier/anparter i datterselskaber skattefrit. Det betyder, at afståelse af driftsselskabet uanset hvem køberen er ikke udløser beskatning i holdingselskabet. Desuden kan overskydende likviditet udloddes skattefrit op i holdingselskabet inden overdragelse, hvorved kapitalen i driftsselskabet kan tilpasses det, som er nødvendigt for driften. Dermed kan driftsselskabet nemmere generationsskiftes som salg af et datterselskab, hvorved personaktionæren sidder tilbage med et holdingselskab. Efter en skattefri virksomhedsomdannelse kan en koncernstruktur etableres ved at lave en aktieombytning. Ved en aktieombytning indskyder personaktionæren sine aktier/anparter i driftsselskabet i et holdingselskab mod at få aktier/anparter i holdingselskabet som vederlag herfor. Personaktionæren har med andre ord byttet sine aktier/anparter i driftsselskabet ud med aktier/anparter i holdingselskabet. Skattemæssigt anses ombytningen kun for en aktieombytning, hvis holdingselskabet erhverver flertallet af stemmerne i driftsselskabet ved ombytningen. En aktieombytning kan ske skattefrit enten efter ansøgning eller uden ansøgning efter objektive regler. Uanset hvilket regelsæt, der anvendes ved en skattefri ombytning, er virkningen, at personaktionærens anskaffelsessum på de afståede aktier/anparter i driftsselskabet overføres til aktierne/anparterne i det erhvervede holdingselskab. Dermed udløser ombytningen ikke beskatning hos personaktionæren. Holdingselskabet har erhvervet driftsselskabet til den værdi, som driftsselskabet havde på ombytningstidspunktet. Såfremt ombytningen er foretaget skattefrit uden tilladelse, er skattefriheden betinget af, at aktierne/anparterne i driftsselskabet ikke afstås 3 år fra ombytningen. Dette treårskrav kaldes også holdingkravet. Overholdes kravet ikke, er holdingselskabets afståelse af aktierne/anparterne i driftsselskabet nok skattefri, men skattefriheden for den foretagne aktieombytning hos personaktionæren bortfalder. En ombytning efter ansøgning vil som hovedregel bliver pålagt samme treårskrav.

16 Ved en omdannelse efterfulgt af en aktieombytning skal man være opmærksom på følgende: Kom i gang i god tid. Med en omdannelse efterfulgt af en ombytning må man forvente, at der går mindst 4 år, fra man går i gang med forberedelserne af omdannelsen til holdingselskabet er frit af holdingkravet. Ønsker man en kompagnon ind i driftsselskabet kan dette ske ved, at denne foretager en kapitaludvidelse i driftsselskabet, hvilket kan ske umiddelbart efter ombytningen, idet holdingselskabet ikke afstår aktier, hvorfor det ikke er i strid med holdingkravet. 8. Tidsplan Inden omdannelsen Året inden omdannelsen overvejes, om der skal ske tilpasninger af virksomhedsordningen Hævning af mellemregning og midler hensat til senere hævning Udligning af negativ indskudskonto, der er optaget i åbningsstatus, indbetales til virksomheden I interessentskaber indbetales beløb til udligning af kapitalkonti og udligningsbeløb i forhold til den skattemæssige opgørelse Eventuelt erhverver ejeren hele kapitalen i et skuffeselskab Udarbejdelse af vurderingsberetning med åbningsbalance ikke tidligere end 4 uger før omdannelsen Omdannelsen Omdannelsen skal ske inden seks måneder fra status i seneste årsregnskab, med mindre omdanneren er et dødsbo, da er fristen seks måneder fra dødsdagen, dog tidligst to måneder fra boets udlevering Stiftelsesdokumenterne underskrives, eller kapitalforhøjelsen tegnes Efter omdannelsen Stiftelsen anmeldes til Erhvervsstyrelsen inden 14 dage fra stiftelsen eller ved kapitalforhøjelse 14 dage fra tegningen af de nye kapitalandele Snarest muligt udligning af negativ anskaffelsessum, medmindre der er sket omdannelse fra virksomhedsordningen af alle virksomheder Inden 1 måned indsendes dokumenter til SKAT 9. Afslutning En skattefri omdannelse kan være en fordel, hvor driften af en personligt drevet virksomhed ønskes omlagt til et selskab, men hvor omdannelsen vil udløse en stor skattebetaling.

17 En omdannelse af den personlige virksomhed er kompliceret og rådgivningen herom bør altid tage udgangspunkt i de konkret forhold, herunder især om skatteudskydelsen, og hvis der er negativ anskaffelsessum, den risiko der er for, at den negative anskaffelsessum kommer til beskatning. Det er således ikke altid muligt eller anbefalelsesværdigt at gennemføre en omdannelse skattefrit. SEGES eksperter står parat til at hjælpe med konkret vejledning, gennemsyn af beregninger, og meget mere.

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS Model 10 Ejerskifte af selskab hvor succession ikke er mulig V ejer virksomh eden i personligt regi omdanne r virksomh eden til et selskab gennemf ører en anpartso mbytning Ejer 2 49% 51% Ejer 2 gennemf

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Fusion af selskaber

ServiceInformation Omstrukturering Fusion af selskaber Nr. 12 Side: 1 af 5 Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Introduktion Der kan være flere formål med at gennemføre en fusion. En fusion er en sammenlægning af to eller flere selskaber, og

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Udarbejdet af: Sarah Nordahl-Pedersen og Camilla Tilgreen Bruncke Afleverings dato: Den 17. maj 2010 Vejleder: Marianne Mikkelsen

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

Skattepligtig og skattefri virksomhedsomdannelse

Skattepligtig og skattefri virksomhedsomdannelse 10-05-2016 Skattepligtig og skattefri virksomhedsomdannelse Omdannelse af et interessentskab Udarbejdet af: Julie Hansen VEJLEDER: HENRIK DICH Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering... 5 1.1.1

Læs mere

Vejen til det optimale generationsskifte

Vejen til det optimale generationsskifte Vejen til det optimale generationsskifte Økonomikonsulent Kennet Rønfeldt 6. februar 2015 Videncenter Thy-Mors Planlæg i tide Halvdelen af de mindre virksomheder i Danmark har ikke en strategi for ejerskifte,

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov 1 DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG? LEGALITETSPRINCIPPET Kravet om lovhjemmel Den formelle lovs princip LOVLIG SKATTETÆNKNING Ret

Læs mere

Generationsskifte. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Generationsskifte. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Generationsskifte Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Mange virksomhedsejere skal på et tidspunkt tage stilling til generationsskifte af virksomheden. Måske ønsker ejeren,

Læs mere

Iværksætterfasen. Vækstfasen. Afviklingsfasen Konsolideringsfasen

Iværksætterfasen. Vækstfasen. Afviklingsfasen Konsolideringsfasen Skattefri virksomhedsomdannelse Pia Søren Stonor Larsen Steffensen Vejleder: Christen Amby Anvendte Indledning forkortelser (Sammen) 45 Problemformulering Formål Målgruppe (Sammen) (Sammen)... 7 Afgrænsninger

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt J.nr. 2007-418-0020 Dato: 17. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 350-359 af 27. august 2007.

Læs mere

Copenhagen Business School. Generationsskifte. Forskellige generationsskiftemodeller med udgangspunkt i personlig virksomhed

Copenhagen Business School. Generationsskifte. Forskellige generationsskiftemodeller med udgangspunkt i personlig virksomhed Copenhagen Business School Generationsskifte Forskellige generationsskiftemodeller med udgangspunkt i personlig virksomhed Uffe Conradsen og Peter Kilsgaard Mortensen 07-12-2011 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

SKATTEFRI VIRKSOMHEDSOMDANNELSE

SKATTEFRI VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SKATTEFRI VIRKSOMHEDSOMDANNELSE Kandidatafhandling Aalborg Universitet Cand.Merc.Aud Skrevet af: Vejleder: Liselotte Madsen Afleveret den 11. marts 2014 1 1 Indledning... 4 2 Problemformulering... 6 2.1

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2008 Videregående skatteret Onsdag den 9. januar 2008 Kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG?

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? INDLÆG PÅ KOLDINGFJORD SUCCESSION PASSIVPOSTER - VÆRDIANSÆTTELSE Torsdag, den 16. maj 2013 v/advokat Birte Rasmussen, Aalborg KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? 2 1 SKM 2011.406: Værdiansættelse

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

Optimering af skat ved salget

Optimering af skat ved salget Optimering af skat ved salget Tidspunktet for salget Dyr på ejendommen uden beholdningsregnskab Fordeling af overdragelsessummen Skattefri del Personlig indkomst Kapitalindkomst Flere ejendomme rækkefølge

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

1. Præsentation af casen

1. Præsentation af casen Hvordan anvendes Værktøj til beregninger ved generationsskifte i praksis? Til at understøtte brugen af Værktøj til beregninger ved generationsskifte, følger her et notat hvor værktøjerne demonstreres gennem

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Når virksomhedsejeren går på pension

Når virksomhedsejeren går på pension - 1 Når virksomhedsejeren går på pension Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Selvstændige erhvervsdrivende har ofte søgt at sikre deres pensionisttilværelse ved opsparing i virksomhedsskatteordningen,

Læs mere

Skattefri omstrukturering

Skattefri omstrukturering Cand. Merc. Aud. Kandidatafhandling. Skattefri omstrukturering Afleveret d. 27-06-2011 Opgaveløser: Carsten Bomholtz Antal anslag: Vejleder: Christen Armby Cencor: Copenhagen Business School 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Anvendelse af selskaber i minkproduktionen og i landbruget

Læs mere

Generationsskifte og omstrukturering

Generationsskifte og omstrukturering Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte og omstrukturering det skatteretlige grundlag 5.udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017 Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte og omstrukturering det

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse HD 2. Del HD(R) Afgangsprojekt 13. maj 2013 Virksomhedsomdannelse Vejleder: Anders Lützhøft Studerende: Christina Beier Andersen (xxxxxx-xxxx) Camilla Maria Skibsted Pedersen (xxxxxx-xxxx) Indhold Kapitel

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL 2014 HD(R) Virksomhedsomdannelse og vejen dertil Nina Agnete Jensen HD(R) Afgangsprojekt Dato: 12. maj 2014 Antal anslag: 127.376 Antal normalsider: 56 Censor: Vejleder: Henrik

Læs mere

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 263 Offentligt J.nr. 2007-418-0431 Dato: 27. juni 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 259-265 af 31. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Rettevejledning Opgave 1. Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 157 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.157

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse HD 8. semester Virksomhedsomdannelse - af en personlig virksomhed Forfattere: Christina Backer Thomsen René Hedman Vejleder: Henrik R. Nielsen Copenhagen Business School HD(R) 9. maj 2012 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO).

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 8 sider SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2009 Videregående skatteret Mandag den 5. januar 2009 Kl. 9.00-13.00 Alle

Læs mere

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen TfS 2008, 76 SR Emne: Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen Resume: Skatterådet bekræftede, at den påtænkte spaltning af A ApS - som er et pengetankselskab - opfylder betingelserne om skattefri

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Revision Aarhus 2. september 2009 Overordnet agenda Fælles regler for beskatning af selskabers og personers aktieavancer/-tab Beskatning af selskabers

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

S0ren Halling-Overgaard og Birgitte S0lvkaer Olesen. Generationsskifte. - det skatteretlige grundlag ved generationsskifte og omstrukturering

S0ren Halling-Overgaard og Birgitte S0lvkaer Olesen. Generationsskifte. - det skatteretlige grundlag ved generationsskifte og omstrukturering S0ren Halling-Overgaard og Birgitte S0lvkaer Olesen Generationsskifte - det skatteretlige grundlag ved generationsskifte og omstrukturering Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2002 Indhold Kapitel 1. Indledning

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

Ludvig Christensen Holding ApS CVR-nr

Ludvig Christensen Holding ApS CVR-nr Ludvig Christensen Holding ApS CVR-nr. 31 75 45 77 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2015. Ludvig Dalsgaard Christensen dirigent

Læs mere

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Viden til tiden 2014 Nyheder om skat Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Agenda Restskat og pensionsindbetaling, personer Fraflytterbeskatning Salg af aktier, personer Virksomhedsordningen

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc Ringsted Forsyning A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter i Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt 16. maj 2017 J.nr. 2017-208 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 183 - Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Virksomhedsskatteordningen Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Formålet med VS-ordning Fuld fradragsret for renteudgifter Udjævne overskud fra virksomheden over flere år Skattemæssigt at behandle

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Skatteudvalget L 200 Bilag 14 Offentligt

Skatteudvalget L 200 Bilag 14 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 L 200 Bilag 14 Offentligt 8. september 2014 J.nr. 13-0250471 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 200 - Forslag til Lov om ændring af virksomhedsskatteloven (Indgreb mod utilsigtet

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes kommentar til henvendelsen af 14. december 2005 fra Foreningen Registrerede Revisorer og Skatterevisorforeningen

Læs mere

Afskrivnings loven. Sol og vind:

Afskrivnings loven. Sol og vind: Afskrivnings loven Sol og vind: Der er på sol anlæg mulighed for at afskrive hele 25% pr år efter saldo metoden hvis anlægget er under 1 MW, det er op til den enkelte investere om denne vil/kan udnytte

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Du betaler 145.000 kr. for at blive ejer af 1/12 af en stor lækker græsk lejlighed, hvor du har adgang til at bruge denne 4 uger om året. Årligt betaler

Læs mere

Skattepligt og skattebetalinger for Lynettefællesskabet I/S og interessentkommunerne.

Skattepligt og skattebetalinger for Lynettefællesskabet I/S og interessentkommunerne. Bilag til pkt. 3 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Notat Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skattepligt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skattepligt for personer. International dobbeltbeskatning. Den skattepligtige indkomst

Indholdsfortegnelse. Skattepligt for personer. International dobbeltbeskatning. Den skattepligtige indkomst Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forkortelsesliste... 5 Indholdsfortegnelse... 7 I II III Skattepligt for personer 1. Fuld skattepligt... 15 1.1. Bopæl her i landet... 16 1.2. Ophold her i landet... 19

Læs mere

Optimering af skat ved salget

Optimering af skat ved salget Optimering af skat ved salget Overvejelser før salget Nye vurderinger Istandsættelser på ejendommen Nedrivning af bygninger Dyr på ejendommen uden beholdningsregnskab Fordeling af overdragelsessummen Skattefri

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2014 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

LANDMANDSSELSKABET AF 14.JUNI 2012 ApS

LANDMANDSSELSKABET AF 14.JUNI 2012 ApS LANDMANDSSELSKABET AF 14.JUNI 2012 ApS Lundagervej 31 8722 Hedensted Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03/2016

Læs mere

Omstrukturering. skatteregler i praksis. Jane K. Bille Morten Hyldgaard Jensen René Moody Nielsen. 2. udgave

Omstrukturering. skatteregler i praksis. Jane K. Bille Morten Hyldgaard Jensen René Moody Nielsen. 2. udgave Jane K. Bille Morten Hyldgaard Jensen René Moody Nielsen Omstrukturering skatteregler i praksis 2. udgave Jane K. Bille, Morten Hyldgaard Jensen, René Moody Nielsen Omstrukturering skatteregler i praksis

Læs mere

Beregningsskema for maksimalt tilladt pris ved overdragelse af anparter/aktier i lægepraksis

Beregningsskema for maksimalt tilladt pris ved overdragelse af anparter/aktier i lægepraksis PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION j.nr. 2013-7627 December 2013 Beregningsskema for maksimalt tilladt pris ved overdragelse af anparter/aktier i lægepraksis Beregningsskemaet udfyldes i 2 tempi. Kopi af

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003 Holdingselskabet virksomhedens pengetank Indhold Holdingselskaber er ikke kun forbeholdt store koncerner! Hvorfor etablere et

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Afhandling 8. semester HD-R Forfatter: Lene Olsen (410813) Vejleder: Torben Rasmussen Skattefri virksomhedsomdannelse Handelshøjskolen I Århus 2013 Indhold Abstract...1 Forord...1 1. Indledning...1 1.1

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Omdannelse af virksomhed

Omdannelse af virksomhed Omdannelse af virksomhed Hvilke overvejelser bør der gøres i forbindelse med omdannelsen. Forfatter: Brian Clausen Vejleder: Anders H. Lützhøft Copenhagen Business School HD(R) 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Skattepligtig og. skattefri omdannelse af en personlig drevet virksomhed 11-05-2015. Udarbejdet af: Hadi Benli & Deniz Özcan. Vejleder: Martin Bay

Skattepligtig og. skattefri omdannelse af en personlig drevet virksomhed 11-05-2015. Udarbejdet af: Hadi Benli & Deniz Özcan. Vejleder: Martin Bay Skattepligtig og 11-05-2015 skattefri omdannelse af en personlig drevet virksomhed Udarbejdet af: Hadi Benli & Deniz Özcan Vejleder: Martin Bay Indholdsfortegnelse Resume (F)... 5 1. Indledning (F)...

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

Lempelse af reglerne om successionsoverdragelser Lovforslag L 167 verserer fortsat. Der er ikke sket nyt siden Nyhedsbrev 03-2008.

Lempelse af reglerne om successionsoverdragelser Lovforslag L 167 verserer fortsat. Der er ikke sket nyt siden Nyhedsbrev 03-2008. NYT Nr. 4 årgang 5 APRIL 2008 SKAT generationsskifte omstrukturering RETSFORSKRIFTER Lempelse af reglerne om successionsoverdragelser Lovforslag L 167 verserer fortsat. Der er ikke sket nyt siden Nyhedsbrev

Læs mere

Virksomhedsordningen

Virksomhedsordningen HD 4. semester Erhvervsøkonomisk Institut Afsluttende projekt HD 1. del Forfatter: Lone Gabel Jensen Vejleder: Torben Rasmussen Virksomhedsordningen - med fokus på valg af beskatnings- og selskabsform

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

Skattefri. Virksomhedsomdannelse

Skattefri. Virksomhedsomdannelse Skattefri Virksomhedsomdannelse Cand. Merc. Aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling 7. 10. Semester Afleveret maj 2011 Skrevet af: Vejleder: Henrik V. Andersen Indholdsfortegnelse 1. - Kapitel Det

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Summery Indledning Problemformulering Afgrænsning Målgruppe Metode...12

Summery Indledning Problemformulering Afgrænsning Målgruppe Metode...12 Indholdsfortegnelse: Summery...1 1. Indledning...8 1.2. Problemformulering...9 1.3. Afgrænsning...10 1.4. Målgruppe...12 1.5. Metode...12 2. De danske virksomheders organisering...14 3. Enkeltmandsvirksomheden...18

Læs mere