REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014"

Transkript

1 Til medlemmerne i Andelsboligforeningen REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 År 2014, onsdag den 29. oktober, klokken 19.00, blev der afholdt generalforsamling i andelsboligforeningen Veki i Vesterbro kulturhus, Lyrskovgade 4, lokale 3, København V. Der var 12 andelshavere repræsenteret heraf 4 ved fuldmagt. Derudover deltog ejendomsadministrator Katja Randrup fra DEAS. Dagsorden var som følger: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport samt værdiansættelse af andelene 4. Forslag 5. Forelæggelse og godkendelse af budget samt beslutning om eventuel ændring af boligafgiften 6. Valg til bestyrelse, herunder suppleanter 7. Valg af administrator 8. Valg af revisor 9. Eventuelt Ad 1. Valg af dirigent og referent Formand Michael Houborg bød velkommen og foreslog, på bestyrelsens vegne, Katja Randrup, DEAS, som dirigent og referent, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig. Dirigenten takkede for valget og erklærede generalforsamlingen for lovlig indkaldt og varslet og erklærede, at forsamlingen var beslutningsdygtig, på nær punkt 4.b, forslag om ændring af 11 og 24 i vedtægten. For at kunne gennemføre ændring af vedtægten skulle mindst 2/3 andelshavere være til stede. Da dette ikke var tilfældet, er der mulighed for at indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling, såfremt 2/3 af de tilstedeværende stemmer for forslaget. Dirigenten oplyste, at der ikke var modtaget yderligere forslag til behandling på denne generalforsamling. Ad 2. Bestyrelsens beretning Formand Michael Houborg aflagde bestyrelsens beretning som følger: Ny billigere trappevask november 2013 Danneskjold Ejendomsservice står nu for rengøring af trapper og vinduer. Pris pr. måned: 2.400,00 eks. moms Der er lavet en aftalt med Danneskjold Ejendomsservice at man kan få poleret vinduer I lejlighederne for ca. 45 kr. pr vindue. Nye dørtelefoner starten af marts. Der er blevet etableret nye dørtelefoner i starten af marts måned. Det er foreningen der i første omgang har betalt for denne udskiftelse, men der ligger en sag mellem entreprenør og dem der afrensede facaden, omkring hvem der i sidste ende skal hæfte for dette. Afventer svar fra entreprenør. Nye havemøbler april Der blev indkøbt nye havemøbler til foreningen den 29. april bestyrelsen valgte at købe møbler der var lavet i kunstmateriale, da det ville være vedligeholdelsesfrit. Møblerne er blevet brugt flittigt hen over sommeren, så det har været en klog beslutning at investere i disse. Der blev købt 4 borde, 16 stole og 4 solstole.

2 Ekstraordinær generalforsamling Nye vedtægter / husorden. Husorden blev vedtaget den 14. maj den nye husorden findes på hjemmesiden abveki.dk Da de nye vedtægter ikke kunne enstemmig godkendes blev der indkaldt til en ny ekstraordinær generalforsamling som blev afholdt i cafeen den 16. juni. Ved denne afstemning blev det besluttet ved flertal at ændre de gamle vedtægter, så de nye nu er gældende. Denne afstemning var det er flertal som var gældende. Hjemmeside. Hjemmesiden kører og der ligger alle dokumenter som andelshaver vil skulle kunne få brug for. Der sker løbende opdatering af hjemmesiden. Referater osv. bliver løbende lagt på hjemmesiden, ligesom de bliver hængt op I opgangene. Tv og internet Internet: Vi har fået et tilbud fra Fiberby, som vil blive sat til afstemning til generalforsamlingen. Tilbuddet er på kr. for etablering af Fiberby netværk. Herefter vil alle de andelshavere som tilslutter sig Fiberbys løsning kunne modtage 50/50 Mbit internet til 100 kr. per måned. De første 14 dage er gratis, hvilket giver alle andelshavere muligheden for at tilslutte sig. Bestyrelsen foreslår at foreningen samlet optager omkostningen for etablering. TV: Til den ordinære generalforsamling i oktober, skal vi stemme om følgende alternativer: A: Beholder nuværende aftale (ca. 400 kr./md. for fuldpakken hos YouSee) B: Løsning hvor alle beboere som udgangspunkt har grundpakken (186,27 kr./md.), og så kan man selv opgradere til de større pakker (+211,51 for mellempakken og +311,04 for fuldpakken). Denne løsning bliver dyrere for de enkelte som gerne vil beholde fuldpakken. Som en del af denne aftale afgiver vi vores kabel-tv anlæg til Yousee mod den ydelse at de etablerer stikledninger til de enkelte lejligheder. Stikledninger er et krav for at vi kan opgradere vores tv-pakke individuelt. C: 100 % individuel løsning: Opsigelse af nuværende abonnement og egenbetaling i stedet (så det ikke trækkes via huslejen). Dette vil medføre at fastnettelefoni og bredbånd gennem Yousee ikke længere vil kunne leveres til andelshaverne i foreningen. Renovering Renovering afsluttet og vi havde 1 års gennemgang den 28. august. Der blev noteret nogle fejl som alle er udbedret. Der vil blive lavet en 5 års gennemgang om 4 år. Jeg har noteret dato min kalender, som påminder mig om indkaldelse til denne en måneds tid før den skal finde af sted. BEKEY Bestyrelsen har sagt ja til, at firmaet BEKEY uden omkostninger for foreningen kan installere en BEKEY i hver opgangsdør. BEKEY er en lille elektronisk chip, så eksempelvis avisbude fra Vesterbro Bladet og håndværkere kan låse opgangsdørene op via deres mobiltelefoner uden at få udleveret nøgler, der kan gå i omløb. Fordelen ved BEKEY er, at man via en log kan se, hvem der er kommet og gået i ejendommen. Med fysiske nøgler har man ikke det nøjagtige overblik over, hvem der har været i ejendommen og hvornår. Bestyrelsen undersøger, hvad det vil koste for andelshaverne at få installeret BEKEY, så de kan undvære nøgler og nemmere kan lukke håndværkere ind. Kaffestuen Ejer af kaffestuen har etableret brændeovn og renoveret lokalet. Åbning af Kaffestuen sker i starten af november. Da der ikke var bemærkninger til beretningen tog dirigenten, på generalforsamlingens vegne, beretningen til efterretning. Side 2 af 7

3 Ad 3. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport samt værdiansættelse af andelene Dirigenten foretog en gennemgang af årsrapporten 2013/2014, der udviste et negativt driftsresultat på kr Dette skyldes primært den store byggesag, som er blevet udgiftsført med kr Regnskabet udviste en balancestatus på kr Dirigenten udbad sig, spørgsmål og kommentarer til årsrapporten. Der var nogle få spørgsmål til årsrapporten, som efterfølgende enstemmigt og med alle stemmer blev godkendt af generalforsamlingen. Andelskronen blev fastsat på baggrund af valuarvurdering og bestyrelsen indstillede en andelskrone med faktor 260,00. Generalforsamlingen vedtog enstemmigt en andelskrone med faktor 260,00. En specifikation af den rene andelsværdi for hver enkelt andelslejlighed fremgår af årsrapporten 2013/2014 på side 12. Ad 4. Forslag a) Bestyrelsen havde stillet forslag om ændring af nuværende TV løsning: Nedenstående ses de tre løsningmuligheder bestyrelsen har opsat med henblik på en eventuel ændring af vores nuværende tv løsning, hvor alle er bundet til at betale for den store pakke fra YouSee. 1. Beholde nuværende løsning hvor alle er bundet til den store pakke fra YouSee (kr. 407,- pr mdr.) 2. Opsige YouSee løsning som den ser ud nu, hvor alle er bundet til den store pakke Løsning indebærer: alle får som udgangspunkt grundpakken og kan derfra opgradere. Alle beholder desuden muligheden for fastnettelefoni og internet via YouSee Priser Grundpakke: kr. 186,27,- (foreningen afregner og administrerer) Tillæg for modtagelse af mellempakke: kr. 211,51,- (andelshaver afregner selv med YouSee) Tillæg for modtagelse af fuldpakke: 311,04,- (andelshaver afregner selv med YouSee) (Bestyrelsen anbefaler løsning nr. 2) 3. Opsiger tv, telefoni og internet via YouSee Løsning indebærer: alle skal selv ud og finde en løsning på tv, internet og evt. fastnet telefoni. Udgiften bliver ca. kr til køb og ombygning af vores anlæg fra YouSee så vi selv får fuld råderet og kan vælge udbryder individuelt De tre forslag vil blive bragt til afstemning på næste generalforsamling d. 29/10/2014. Bestyrelsen motiverede deres forslag, og der blev talt om fordele og ulemper ved de 3 løsninger. Efter en kort debat, satte dirigenten forslaget til afstemning som viste følgende udfald: Løsning 1: 1 stemme Løsning 2: 7 stemmer Løsning 3: 3 stemmer Løsning 2 blev herefter vedtaget. Bestyrelsen sætter arbejdet i gang med YouSee. b) Bestyrelsen havde stillet forslag om ændring af 11 og 24 i vedtægten: 11. Fremleje Bestyrelsen skal godkende fremleje over en måned. Hvis en andelshaver vil leje sin andelsbolig ud i en tidsbegrænset periode over en måned, kan dette ske, når andelshaver har boet i sin andelsbolig i 1 år. Andelshaver kan med bestyrelsens godkendelse leje sin lejlighed ud i op til to år. Stk. 2. Andelshaver, hvor bopælspligten opfyldes af dennes barn, barnebarn, forældre, bedsteforældre eller søskende jf. 3, stk. 2, kan frit fremleje til denne personkreds uden tidsbegrænsning. Fremleje til andre kan ske på lige fod med øvrige andelshavere under Side 3 af 7

4 forudsætning af, at bopælspligten er opfyldt af nævnte personkreds, eller andelshaveren selv, i minimum 1 år. Stk. 3. Efter udløbet af fremlejeforholdet i en periode på højst 2 år, skal andelshaver selv bebo andelsboligen og opfylde bopælspligten i en periode på minimum 2 år før, der kan gives tilladelse til nyt fremlejeforhold. I særlige tilfælde eksempelvis udlandsophold kan bestyrelsen give dispensation fra stk. 3. Stk. 4. Tidsubegrænset fremleje eller udlån af enkelte værelser kan tillades af bestyrelsen, som kan stille betingelser herfor. Andelshaver skal bo i andelsboligen i hele perioden. Der må ikke fremlejes eller udlånes til flere voksne personer, end der er værelser i andelsboligen. Stk. 5. Den tidsbegrænsede lejekontrakt skal sendes til bestyrelsen, som kan nægte godkendelse af fremlejeforholdet, hvis vedtægternes minimumsbestemmelser om indholdet ikke er opfyldt. Andelsboligforeningens husorden jf. 12 skal vedlægges som bilag. Andelshaver skal oplyse fremtidig adresse, mailadresse og telefonnummer. Fremlejeforholdet er alene et forhold mellem andelshaver og lejer. Andelshaver er ansvarlig for lejers opførsel og overholdelse af regler i andelsboligforeningen. Der gøres derfor opmærksom på, at andelshaver kan ekskluderes, hvis lejers opførsel berettiger til eksklusion i henhold til vedtægternes 16. Stk. 6. Erhvervsandelshavere er uanset ovenstående berettiget til at fremleje erhvervsandelen uden tidsbegrænsning. Fremlejer, og dennes benyttelse af erhvervsandelen, skal dog godkendes af bestyrelsen. Stk. 5 finder tilsvarende anvendelse. 24. Erhverv Bestyrelsen kan give en boligandelshaver tilladelse til erhvervsmæssig benyttelse af andelsboligen i det omfang, det er tilladt i henhold til lokalplanen, og boligandelshaver fx er freelancer, fotograf, konsulent eller lignende. Erhvervet skal drives af boligandelshaver eller et myndigt husstandsmedlem, som samtidig bebor andelsboligen. Herudover må der ikke beskæftiges ansatte med arbejdssted i andelsboligen. Erhvervet må ikke benytte ejendommens fælles faciliteter. Bestyrelsens samtykke kan tilbagekaldes med tre måneders forudgående varsel, hvis benyttelsen giver anledning til berettigede klager fra andre andelshavere. Andelsboligen er stadig at betragte som en boligandel og ikke som en erhvervsandel. Stk. 2. Erhvervsandelshavere indtræder som medlem af andelsboligforeningen på lige vilkår med andre andelshavere. Andelsboligforeningens vedtægter, husorden og øvrige retningslinjer er også gældende for erhvervssandelshaver. Det betyder bl.a., at erhvervsandelshaver har erhvervspligt forstået på den måde, at erhvervsandelshaveren selv skal benytte sin erhvervsandel og personligt drive forretning fra ejendommen. Erhvervsandelshaver kan dog fremleje erhvervsandelen jf. 11, stk. 6. Stk. 3. Erhvervsandelshaver skal søge om bestyrelsens tilladelse, såfremt erhvervsandelshaver ønsker at ændre det erhverv, der drives fra erhvervsandelen. Stk. 4. Såfremt en erhvervsandelshaver udøver et erhverv, som bevirker ekstra slidtage på trapper og øvrige fællesarealer, eller medvirker til et særligt forbrug af vand eller varme, kan erhvervsandelshaver pålægges at betale meromkostningerne hertil. Stk. 5. En andelsbolig må aldrig anvendes til ulovlig eller moralsk anstødelig virksomhed. Anvendelsen må ikke medføre nogen form for væsentlig gene eller ulempe, herunder ved støj-, lugt-, røg- eller lysgener for øvrige andelshavere. Andelshaver bærer ansvaret og risikoen for anvendelsen af andelen til erhverv, og at anvendelsen ikke er i strid med offentlige vedtægter eller forskrifter. Andelshaver har pligt til at indhente og opretholde alle tilladelser, der kræves med hensyn til andelens indretning og drift, herunder forskrifter vedrørende miljø- og brandforhold. Bestyrelsen skal underrettes om myndighedskrav og modtage kopi af de fornødne tilladelser, så som forandringer, facader, skiltning mv. Åbningstider må ikke være til gene for de øvrige andelshavere og skal godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen og dirigenten motiverede forslaget. Forslaget blev stillet på baggrund af en indsigelse som blev modtaget efter sidste ekstraordinær generalforsamling om vedtagelse af nye vedtægter. Indsigelsen er herefter blevet gennemgået af DEAS jurist, som efterfølgende i samarbejde med bestyrelsen er kommet frem til dette forslag. Der er sket en ændring i 11, stk. 6, hvor det fremgår at erhvervsandelshaver er berettigede til at fremleje uden tidsbegrænsning. 24 er ændret så stk. 1 alene vedrører boligandelshavere, som ønsker at drive erhverv fra deres andelsbolig. Stk. 2-4 vedrører rene erhvervsandele. Stk. 5 er fælles. Side 4 af 7

5 Der var indkommet en indsigelse mod forslaget om ændring af 11 og 24 fra Advokat Eske Hald, på vegne af erhvervsandelshaver, Vesterbogade 108, st. Dirigenten satte forslaget om ændring af vedtægterne til afstemning. 9 stemte for og 2 stemte imod, heriblandt Sheikh og 1 stemte blank. Der var derfor mere en 2/3 der stemte for forslaget. Der vil herefter blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling for endelig vedtagelse af forslaget. Ad 5. Forelæggelse og godkendelse af budget samt beslutning om eventuel ændring af boligafgiften Dirigenten gennemgik budgettet. I budgettet var der ikke kalkuleret med en boligafgiftsstigning. Dirigenten udbad sig spørgsmål og kommentarer til budgettet. En andelshaver spurgte til fremtidige vedligeholdelsesarbejder. Bestyrelsen kunne oplyse at der var bestilt en murer til at reparer løse mursten i facaden. Budgettet blev herefter sat til afstemning og blev enstemmigt godkendt således: Budget 2014/2015 Indtægter: Boligafgift Boligafgift, erhverv Indtægter i alt Udgifter: Prioritetsrenter Grundskyld Dagrenovation Vandforbrug Elforbrug Forsikringer, inkl. ABF og Falck Gårdlaug Etablering, fælles internet Renholdelse m.v Reparation og vedligeholdelse Administrationshonorar Revision og regnskabsudarbejdelse Andre honorarer Kontorartikler, porto og gebyrer Kontor- og telefongodtgørelse Møder og foreningsomkostninger Afdrag på prioritetsgæld Udgifter i alt Resultat Ad 6. Valg til bestyrelse, herunder suppleanter Bestyrelsesmedlemmerne Mie Kristensen og Katrine Birkegaard Pedersen var på valg for en 2-årig periode, og begge blev genvalgt. Side 5 af 7

6 Steven Rønholt Persson var udtrådt af bestyrelsen, og suppleant Simon Hangaard Hansen trådte ind som bestyrelsesmedlem indtil næste ordinære generalforsamling. Michael Houborg ønskede at træde af som formand og i stedet være bestyrelsesmedlem. Laura Marie Sørensen trådte derfor ind som formand indtil næste ordinære generalforsamling. Der blev ikke valgt nogen suppleanter. Bestyrelsen består herefter af: Formand Laura Marie Sørensen (valg i 2015) Michael Houborg (valg i 2015) Simon Hangaard Hansen (valg i 2015) Mie Kristensen (valg i 2016) Katrine Birkegaard Pedersen (valg i 2016) Ad 7. Valg af administrator Bestyrelsen indstillede DEAS A/S til genvalg, hvilket forsamlingen tilsluttede sig. Ad 8. Valg af revisor Bestyrelsen indstillede revisionsfirmaet Redmark (tidligere Nielsen og Christensen) til genvalg, hvilket forsamlingen tilsluttede sig. Ad 9. Eventuelt En andelshaver nævnte at gelænderet i Kingosgade 3, var knækket og skulle repareres. Bestyrelsen ville tage sig af det. Endvidere blev der nævnt at fortovet ved Kingosgade, trængte til at blive fejet. Butikken på Kingosgade, blev opfordret til at rydde op foran deres lejemål. Kloakken ved Kingosgade er stoppet, da den ikke kan suge vand ned når det regner. Det blev oplyst at butikken ved Kingosgade er sat til salg. Fællestoilettet i kælder mellem Kingosgade og Vesterbrogade løber, og bestyrelsen vil se på dette. Da der ikke fremkom yderligere takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet, idet alle dagsordenens punkter var udførligt behandlet, klokken var da Frederiksberg, den 2014 Katja Randrup Dirigent Bestyrelsen: København, den 2014 Laura Marie Sørensen Michael Houborg Simon Hangaard Hansen Mie Kristensen Side 6 af 7

7 Katrine Birkegaard Pedersen Ovenstående referat er et beslutningsreferat, og referatet indeholder således kun et ekstrakt af det som blev nævnt på generalforsamlingen. Side 7 af 7

Vedtægter for Andelsboligforeningen VEKI

Vedtægter for Andelsboligforeningen VEKI Vedtægter for Andelsboligforeningen VEKI Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 2 2. FORMÅL... 2 3. ANDELSHAVERE... 2 4. INDSKUD... 3 5. HÆFTELSE... 3 6. ANDEL... 4 7. BOLIGAFGIFT... 4

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Ulfbuen

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Ulfbuen Vedtægter for Andelsboligforeningen Ulfbuen Indhold Forord... 2 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3. Andelshavere... 2 4. Indskud... 2 5. Hæftelse... 3 6. Andel... 3 7. Boligafgift... 3 8. Andelsboligforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 NIELSEN 4.THOMSEN A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 Onsdag den 27. april 2011 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling Norske Kirke, Kong Håkons Kirke, Ved Mønten 9, 2300 København

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration NS Store Kongensgade 24B 1264 København K 16042013 744/cl l Referat af ordinær generalforsamling 9. april 2013, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center År 2009 den 28. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Kingosparken.

Læs mere

Vedtægter for A/B Emilievej 13-30 4600 Køge

Vedtægter for A/B Emilievej 13-30 4600 Køge Vedtægter for A/B Emilievej 13-30 4600 Køge 1. Navn og hjemsted: 1.01. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Emilievej 13-30. 1.02. Foreningens hjemsted er Køge Kommune. 2. Formål: 2.01. Foreningens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Westend 24-26 Ejd.nr.: 1-600 Dato: 9. juni 2009 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 År 2009, den

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2012, den 8. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Journal nr. 585 29. januar 2007 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus År 2007, tirsdag, den 23. januar,

Læs mere

Vedtægter for A/B Thorsbo

Vedtægter for A/B Thorsbo Vedtægter for A/B Thorsbo 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsforeningen Thorsbo. (1.2) Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at erhverve, eje

Læs mere

2. Formandens beretning. Formanden aflagde beretning:

2. Formandens beretning. Formanden aflagde beretning: År 2012 den 27. marts, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Kingosparken. Mødt eller repræsenteret ved fuldmagt var 78 andelshavere. Endvidere var mødt inspektør Torben

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål.

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. ab TOMSVÆNGET v/formand John Nielsen Tomsvej 5, 3400 Hillerød www.tomsvaenget.dk mail: ab@tomsvaenget.dk 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er andelsboligforeningen "Tomsvænget." Foreningens hjemsted

Læs mere

Revideret forslag til nye vedtægter

Revideret forslag til nye vedtægter Revideret forslag til nye vedtægter Nedenfor har vi lavet et skema, der systematisk gennemgår forslaget til nye vedtægter. Skemaet viser de nye og gamle vedtægter ved siden af hinanden. Undervejs har bestyrelsen

Læs mere

Sammenligning af de nye vedtægter med de gamle vedtægter

Sammenligning af de nye vedtægter med de gamle vedtægter Sammenligning af de nye vedtægter med de gamle vedtægter Kære beboere, Bestyrelsen har længe ønsket at opdatere foreningens vedtægter. Vi er overordnet tilfredse med indholdet i vedtægterne, men formen

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Kære andelshavere, Hermed fremsendes dagsorden og diverse dokumenter til dette års ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Jægergården

Vedtægter for Andelsboligforeningen Jægergården Vedtægter for Andelsboligforeningen Jægergården 1 Navn og hjemsted Side 1 af 18 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Jægergården. 1.2. Foreningen har hjemsted i Lyngby-Tårbæk kommune. 2 Formål

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen VIBEVÆNGET

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen VIBEVÆNGET VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen VIBEVÆNGET Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen VIBEVÆNGET 1 Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Formål Stk. 1 Foreningens formål

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

REFERAT. D a g s o r d e n: 1.a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning for 2004

REFERAT. D a g s o r d e n: 1.a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning for 2004 REFERAT Mandag, den 2. maj 2005 kl. 19.oo afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund i Menighedslokalerne ved Filipskirken, Kastrupvej 57, med følgende D a g s o r d e n: 1.a.

Læs mere

Vedtægter for A/B Kildevæld

Vedtægter for A/B Kildevæld Vedtægter for A/B Kildevæld 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kildevæld. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGT for andelsboligforeningen Lyøvej 1 m.fl.

VEDTÆGT for andelsboligforeningen Lyøvej 1 m.fl. VEDTÆGT for andelsboligforeningen Lyøvej 1 m.fl. CLAU Ad. Nørregade 7A,. Postbox2206 1018 København K Telefon33 12 37 36 1 som sat Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Lyøvej

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Thulens Hjørne af 1980 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 54-56/Ærøvej 2. stk. 2. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN NORDRE FRIHAVNSGADE 95-99. (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere