BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag"

Transkript

1 BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel Udbudsbetingelser & B-kontrakt samt bilag Kontrakt start 11.august

2 Indholdsfortegnelse 1. del Udbudsvilkår, B- kontraktkørsel 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet 2 Den udbudte kørsel 3 Hvem kan byde 4 Tidsfrister og tidsplan 5 Henvendelser 6 Tilbuddets form 7 Prisniveau 8 Kontraktløbetid og vilkår 9 Forbehold 10 Alternative tilbud 11 Køreplanændringer 12 Krav til busserne 13 Virksomhedsoverdragelsesloven 14 Diverse personaleforhold 15 Arbejdsmiljø 16 Kriterier for valg af tilbud 17 Aktindsigt offentliggørelse 18 Kontraktindgåelse Bilag A Bilag B Bilag C Dokumentation for tilladelse til buskørsel Gældserklæring Tilbudsblanket 2

3 2. del B-kontrakt om buskørsel 1. Generelt 2. Køreplanlægning m.v. 3. Kørselsomfang 4. Kørslens udførelse 5. Kundebetjening 6. Takst, kontrol, tælling 7. Kørselsmateriellet 8. Betalingsmodellen 9. Afregning m.v. 10. Ikrafttræden 11. Voldgift Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Regulering for pris- og lønudvikling Oversigt over busser ved kontraktens indgåelse Forskrifter vedrørende bussers indretning og udstyr Busoplysningsskema Kørselsindberetning Oplysningsforpligtelse ved virksomhedsoverdragelse Tilbud 3

4 Trafikselskabet BAT / Bornholms Regionskommune genudbyder hermed B-kontrakter omhandlende rutebuskørsel på lokalruter for en periode på 3 år, med start 11. august Trafikselskabet BAT er oprettet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 412 af 11.april 2010 og varetager således den offentlige servicetrafik i form af almindelig rutekørsel samt individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede. Herudover varetager BAT efter aftale med Bornholms Regions Kommune opgaven vedrørende indkøb af trafik, som kommunen skal varetage efter anden lovgivning. Udbuddet er et offentligt udbud i henhold til bestemmelserne i EU s forsyningsvirksomhedsdirektiv nr. 2004/17 EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 936 af 16. september 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester.. Oversigt over den udbudte B-kontraktkørsel Pakke nr. Rute nr. Antal driftsbusser Antal køreplantimer pr. år Krav til busstørrelse (min. Siddepladser) (40) (40) (40) (40) (40) (40) Eventuelt (40) (40) Evt. 40 gange svømmekørsel 4

5 UDBUDSVILKÅR, B-KONTRAKTKØRSEL 1. Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet Det samlede grundlag for afgivelse af tilbud på B-kontraktkørsel består af følgende dokumenter: Tilbudsgrundlag Bilag med køreplaner og opgørelse af timer Tilbudsgrundlaget, der er indeholdt i dette bind, har 2 hoveddele: Udbudsvilkårene med bilag og B-kontrakt om buskørsel med bilag Udbudsvilkårene anvendes alene i forbindelse med tilbudsgivning og efterfølgende indgåelse af kontrakt(-er) og indeholder primært vejledninger og krav til byderen for afgivelse af tilbud. B-kontrakten fastlægger de krav, der vil være gældende for kørslens udførelse, og angiver, hvordan forholdet mellem BAT og entreprenøren reguleres. Det er et bindende vilkår, at kørslen skal udføres på grundlag af den kontrakt, der er angivet. 2. Den udbudte kørsel Udbuddet foretages som offentligt udbud i henhold til EU's forsyningsvirksomhedsdirektiv 2004/17/EF, bekendtgørelse nr. 936 af Der er givet en oversigt over den udbudte kørsel forrest i dette bind. Kørslen er inddelt i "pakker" (udbudsenheder). Kørslen i de enkelte pakker er nærmere beskrevet i de særlige bilagsbind. Bilagsbindene indeholder bl.a. foreløbige køreplaner, en oversigt over kørselsomfanget og andre nødvendige oplysninger. 3. Hvem kan byde? Aftale om buskørsel kan indgås med såvel en enkeltperson som et selskab eller en anden juridisk person. Byderen skal opfylde nødvendige lovgivningskrav og have tilladelse til at udføre den udbudte kørsel. Ved kontraktstart skal der foreligge relevante tilladelser til erhvervsmæssig persontransport for det nødvendige antal busser 5

6 Dokumentation for antal nødvendige tilladelser skal indhentes af alle bydere. Dog er bydere, der alene byder på kørsel de udfører i forvejen, undtaget. Byderen skal endvidere - i henhold til "Lov om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love", nr 366 af 13. maj afgive en tro og love erklæring herom, som skal vedlægges tilbuddet. Erklæringen afgives på det i bilag A viste skema. På tilbudsblanketten skal byderen oplyse om eventuelle underentreprenører og omfanget af disses kørsel. Underentreprenører skal opfylde lovens kvalifikationskrav, og tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring skal dokumenteres på samme måde, som for entreprenører, der selv udfører kørslen. Byderen er eneansvarlig over for BAT, dvs. har også det fulde ansvar for den kørsel, der udføres af underentreprenører. Antagelse af underentreprenør, udskiftning af underentreprenører eller væsentlige ændringer i omfanget af en underentreprenørs kørsel i kontraktperioden skal godkendes af BAT, jf. kontrakternes 1, stk Tidsfrister og tidsplan Tilbud skal være BAT i hænde senest fredag den 31. juli 2015 kl , dansk tid på følgende adresse: BAT, Munch Petersens vej 2 30, 3700 Rønne Tilbud, der afleveres personligt, skal afleveres på 1. sal. Åbning af tilbuddene med offentlig adgang vil finde sted hos BAT på Munck Petersens Vej 2, 3700 Rønne, den 31. juli 2015 fra kl Ved åbning vil følgende blive oplyst: byder, pakker og pris. Beslutning om, hvilke tilbud der skal vælges til kontraktindgåelse, forventes truffet 31.juli 2015 kl Kørslen må påregnes påbegyndt den 11. august 2015 Tilbuddet skal vedstås indtil den 15.august KONTAKT INDTIL TILBUDSAFGIVELSE Udbudsmaterialet og efterfølgende supplerende oplysninger vil være tilgængeligt på Tilbudsgiver kan stille spørgsmål til udbudsmaterialet, alle henvendelser og spørgsmål i forbindelse med udbuddet skal udfærdiges skriftligt og sendes til Bornholms Regionskommune, Udbud og indkøb v/udbud- og indkøbskonsulent Mette Rasch Peersen på mail 6

7 Alle spørgsmål, der fremsendes senest 10 dage før tilbudsfristens udløb, kan påregnes besvaret. Spørgsmål, der fremsendes efter denne frist, vil blive besvaret, såfremt det er muligt at besvare dem senest 6 dage inden tilbudsfristens udløb. Alle henvendelser skal være Bornholms Regionskommune i hænde senest den 20.juli 2015 kl Bemærk at alle henvendelser samt svar herpå - vil i anonymiseret form, løbende blive gjort tilgængelige på Bemærk at eventuelle rettelsesblade til udbuddet vil bliver gjort tilgængelige på Alle interesserede tilbudsgivere er selv ansvarlige for at indhente supplerende oplysninger i form af spørgsmål, svar og rettelser til udbuddet, når disse er tilgængelige på Såfremt tilbudsgiver bliver opmærksom på fejl eller mere betydende uhensigtsmæssigheder ved udbudsmaterialet, bedes tilbudsgiver straks via mail, gøre Bornholms Regionskommune v/udbud- og indkøbskonsulent Mette Rasch Pedersen opmærksom herpå, således at der er mulighed for hurtigst muligt at afhjælpe forholdet gennem offentliggørelse af rettelsesblad. Opfordringen omfatter også eventuelle uhensigtsmæssigt formulerede krav til ydelse eller rammeaftale. Dette gælder navnlig uhensigtsmæssigheder af betydning for tilbudsgiverne generelt, der tilmed er udtryk for fravigelse fra det sædvanlige på markedet. Opfordringen kan ikke opfattes som invitation til generel dialog om hensigtsmæssigheden af udbudsmaterialets krav. 6. Tilbuddets form Tilbuddet afgives på de tilbudsblanketter, der er vedhæftet som bilag. Tilbuddet skal afleveres i en lukket konvolut påtegnet: BAT s 3.udbud. Lokal rutebuskørsel. Må ikke åbnes af postafdelingen Tilbuddet skal afgives på dansk og i danske kroner, inkl. eventuel moms og afgifter. Der kan gives tilbud på alle pakker og på en kombinationer af pakker. Der kan ikke gives tilbud som indebærer forbehold om, at andre pakker vindes af tilbudsgiveren. Dog kan det betinges, at man opnår en bestemt kørselsmængde. Ingen byder vil kunne komme i betragtning til mere end fire (4) pakker. 7

8 Der henvises i den forbindelse til B-kontrakten, hvor det er et kontraktvilkår, at kontrakttager ikke samtidig har et økonomisk eller juridisk engagement i noget anden selskab eller anden juridisk person, der har tegnet kontrakt med BAT på baggrund af 3. udbud 2015, der overstiger 50% af aktie- eller anpartskapitalen eller den bestemmende indflydelse i dette/disse selskaber eller anden juridisk person. Selskaber eller anden juridisk person, der har budt, skal redegøre overfor BAT for ejerforhold og vedtægter. For B-kontraktkørsel angives de specificerede priser som betalingen pr. køreplantime til dækning af chaufføromkostninger og øvrige variable omkostninger og betalingen pr. busmåned til dækning af faste omkostninger. De specificerede tilbudspriser for B-kontraktkørsel angives for hver pakke eller for kombinationen af pakker. Specifikationen refererer til B-kontraktens 16, og det er disse priser, der indføjes i kontrakten og danner grundlag for den løbende afregning. Alle felterne med de specificerede priser skal udfyldes. Det antal køreplantimer, som tilbudspriserne er baseret på, anføres på tilbudsblanketten. Betalingen vil, når kørslen påbegyndes, blive beregnet på grundlag af den faktisk udførte kørsel. 7. Prisniveau Tilbuddet angives i prisniveauet for august Prisen reguleres for udviklingen fra den dag, hvor kontraktkørslen påbegyndes, og herefter i kontraktperioden 12 gange årligt, jf. 17 i kontrakterne. 8. Kontraktløbetid og -vilkår Kørslen påbegyndes 11.august Tilbuddet skal baseres på en kontraktløbetid på 3 år. Kontrakten kan forlænges med 3 * 1 år. Meddelelse om forlængelse vil ske senest 90 dage før kontraktudløb. Mulige nedlæggelser af skoler affødt af det for tiden faldende børnetal forventes ikke at medføre ændringer i kørselsomfanget, der overstiger de 20%, der er omtalt i 4 i B- kontrakten. Men kørselstilrettelæggelsen kan blive mere eller mindre berørt af ændringer i skolestrukturen. Der tages derfor fra udbyders side forbehold for, at der i kontraktperioden kan ske væsentlige ændringer i måden at udnytte vognparken på. 9. Forbehold Eventuelle forbehold over for udbudsmaterialet skal anføres på tilbudsblanketten. 8

9 Der accepteres ikke forbehold over for formuleringer i B-kontrakten, virkningerne af virksomhedsoverdragelsesloven eller BAT s videregivelse af nøgleoplysninger om tilbuddene. Forbehold skal så vidt muligt prisfastsættes i tilbuddet. 10. Alternative tilbud Der kan ikke afgives alternative bud. 11. Køreplanændringer Der træffes først endelig beslutning om de køreplaner, der skal gælde i skoleårene i kontraktperioden ultimo juni måned. Køreplanerne i bilagsbindet, er således alene retningsgivende, idet der kan ske ændringer i disse køreplaner i forbindelse med aktuelle tilpasninger til skolernes behov i skoleårene. Tilbuddet baseres på køreplanerne i udbudsmaterialet incl. eventuelle fremsendte ændringer. Ændringer i forhold til køreplanerne i udbudsmaterialet vil udløse regulering efter kontraktens bestemmelser. Der reguleres for ændret køreplantid. Køreplanerne i udbudsmaterialet incl. eventuelle fremsendte ændringer vil også være udgangspunktet for beregningen af ændringer i kørselsomfanget i henhold til 4, stk. 2 i kontrakterne. Ifølge denne kan BAT ændre antallet af køreplantimer med op til 20 % i kontraktperioden i både opadgående og nedadgående retning. 12. Krav til busserne Krav til busstørrelse er angivet i oversigten over den udbudte kørsel forrest i dette bind. Hvis der ikke er stillet krav om anvendelse af bestemt bustype, kan forskellige busser anvendes til kørslen, jf. 12 i B-kontrakten. Med henvisning til bilag D skal BAT anmode om en nærmere redegørelse for det busmateriel, der forventes indsat i kontraktperioden. 13. Virksomhedsoverdragelsesloven Det forudsættes, at samtlige de pakker, der udbydes, er omfattet af lov om lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse og EU-overførelsesdirektiv (77/187 EØF). Den byder, der opnår kontrakt, vil derfor være stillet som ved erhvervelse af en virksomhed. Dette indebærer, at kontrakthaveren umiddelbart indtræder i de pligter, som påhvilede tidligere entreprenør i henhold til: 1. kollektiv overenskomst og aftale, 2. bestemmelser om løn- og arbejdsforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myndighed, eller 3. individuel aftale om løn- og arbejdsforhold, jf. lovens 2, stk. 1. 9

10 De nødvendige oplysninger vedr. det personale, der eventuelt skal overtages, kan rekvireres hos BAT, der straks vil indhente disse hos den nuværende kontraktholder. Hvis det efterfølgende viser sig, at disse oplysninger er mangelfulde eller fejlagtige, skal byderen godtgøre, at dette har en væsentlig økonomisk betydning. Der vil herefter blive foretaget en regulering af prisen i perioden, indtil de pågældende aftaler m.v. vil kunne opsiges med sædvanligt varsel. Der kan i tilbuddet ikke tages forbehold for virkningerne af virksomhedsoverdragelsesloven. 14. Diverse personaleforhold Jf. B-kontraktens 2 er entreprenøren forpligtet til at følge de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster. I henhold til Bekendtgørelse om arbejderbeskyttelse i vejtransport nr af er indenlandsk kørsel på øer med et areal på højest km2, som ikke er forbundet med fastlandet med en bro, et vadested eller en tunnel, undtaget fra bestemmelserne i Rådets forordning (EØF) 3820/85 og nr. 3821/85. Alle ruter er således m.h.t. køre- og hviletid alene omfattet af de almindelige danske arbejdsmiljøregler. 15 Arbejdsmiljø Der stilles ikke særlige krav til arbejdsmiljøet i udbudsmaterialet, jf. bekendtgørelse nr af 17. december 2001 om pligter efter lov om arbejdsmiljø i forbindelse med udbud af tjenesteydelser. BAT skal dog i henhold til arbejdsmiljølovgivningen oplyse om forhold, der har betydning for arbejdsmiljøet. Bydere opfordres til at gennemkøre ruterne for ved selvsyn at danne sig et indtryk af de aktuelle forhold på ruterne. 16. Kriterier for valg af tilbud Der vil blive set bort fra urealistiske bud eller bud fra entreprenører, som ikke skønnes at kunne udføre opgaven. Kriteriet for valg af tilbud vil være: Laveste pris BAT kan, ved vurdering af, hvilke tilbud/hvilket tilbud der er det/de med laveste pris, foretage denne vurdering i forhold til enkelte pakker, kombinationer af pakker eller det samlede antal pakker under et. BAT vil foretage en helhedsvurdering af de indkomne tilbud og under hensyn til ovennævnte kriterie antage de tilbud, som BAT finder mest fordelagtige i forhold til laveste pris 10

11 BAT forbeholder sig ret til at indgå aftale på grundlag af de kombinationer af de udbudte pakker, som BAT finder mest fordelagtige i forhold til laveste pris Aktindsigt - Offentliggørelse Efter udløbet af tilbudsfristen vil BAT dels ved åbningen og dels på forespørgsel oplyse, hvem der har indgivet tilbud, hvilke pakker (udbudsenheder) tilbuddene omfatter, antal driftsbusser, tilbudspriser og eventuelle forbehold. Samme oplysninger vil kunne offentliggøres til pressen. Der kan ikke f.eks. ved forbehold kræves indskrænkning i det nævnte oplysningsomfang. 18. Kontraktindgåelse Hvis flere tilbud fra samme byder vælges, kan BAT vælge at indgå en eller flere kontrakter om den pågældende kørsel. Udfyldt kontrakt vil blive udarbejdet af BAT. Kontrakten udfærdiges i 2 eksemplarer, der begge underskrives, og således at et eksemplar opbevares af BAT og et eksemplar af entreprenøren. Det eller de tilbud (incl. bilag), der danner grundlag for kontrakten, optages som bilag til kontrakten. 11

12 BILAG A TIL B-UDBUDSVILKÅRENE Ansøgning om dokumentation for tilladelse fra Trafikstyrelsen 12

13 Bilag A Ansøgning om dokumentation for tilladelse fra Trafikstyrelsen Udfyldes af byderen (kun i ét eksemplar ikke for hver pakke) Byders navn: Byders adresse: Der afgives tilbud til BAT Sæt X Byder har allerede tilladelse (r) til erhvervsmæssig personbefordring ID-nr.: Gyldig indtil: Ansvarlig leder: Antal tilladelser: Herudover søges der om yderligere tilladelser. Til Færdselsstyrelsens behandling af ansøgningen vedlægger byder Kopi af seneste underskrevne årsregnskab eller Garanti eller Revisorerklæring Sæt X Byder har ikke tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring Der søges om godkendelse af som ansvarlig leder. Der søges om tilladelser. Byder vedlægger en udfyldt ansøgningsblanket til Færdselsstyrelsen. Der må regnes med en vis ekspeditionstid i Trafikstyrelsen Vejledning om egenkapital kan findes på Trafikstyrelsens hjemmeside (www.trafikstyrelsen.dk) Trafikstyrelsen returnerer et skema med oplysninger om det godkendte antal tilladelser. Skemaet vedlægges tilbudsblanketten. Byders underskrift Ansøgningsskema sendes til Trafikstyrelsen, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Kbh.S. 13

14 BILAG B TIL B-UDBUDSVILKÅRENE Gældserklæring 14

15 Bilag B. Gældserklæring. TRO- OG LOVEERKLÆRING på ikke at have ubetalt forfalden gæld til det offentlige I henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love skal en ordregiver, der udbyder tjenesteydelser, kræve, at enhver tilbudsgiver samtidigt med afgivelsen af sit tilbud afgiver en erklæring på tro og love om, i hvilket omfang tilbudsgiveren har ubetalt forfalden gæld til det offentlige. Tilbudsgiver erklærer herved på tro og love ikke at have ubetalt forfalden gæld til det offentlige. Dato Underskrift I TILFÆLDE AF FORFALDEN GÆLD TIL DET OFFENTLIGE Hvor stor er gælden?: Tilbudsgiver: erklærer herved på tro og love kun at have ovenstående beløb som forfalden gæld til det offentlige. Dato Underskrift 15

16 BILAG C TIL B-UDBUDSVILKÅRENE Tilbudsblanket B-kontrakt 16

17 Bilag C. Tilbudsblanket B-kontrakt Der udfyldes en blanket for hver pakke eller en blanket indeholdende kombination af pakker. 17

18 BYDER Navn: Adresse: Telefon: Kontaktperson: Ansvarlig leder: TILBUDDETS OMFANG Kontraktløbetid: Tilbuddet omfatter pakke/pakker nr.: Samlet antal køreplantimer: 3 år jf. udbudsvilkår køreplantimer TilBUDSPRIS (excl. eventuelle forbehold) Tilbuddet angives i prisniveau for august 2015 Pakke: Driftsbus I: kr./pr. busmåned kr./pr.køreplantime Driftsbus II: Driftsbus III: kr./pr. busmåned kr./pr. busmåned Driftsbus IV: kr./pr. busmåned Ved kontraktløbetid 3 år Samlet gennemsnitspris: Samlet pris pr. år for hele tilbuddet: kr./ pr. køreplanstimer kr. 18

19 Tilbudsblanket B-kontrakt EVT. FORBEHOLD (herunder prisfastsættelse heraf) BUSOPLYSNINGER Følgende busser forventes anvendt til kørslen: A: B: C: D: Reservemateriel: Egen reservebus Lejet bus Anden løsning (bilag vedlægges) UNDERENTREPRENØR Påregner anvendt underentreprenør: JA NEJ Hvis Ja: Andel % af køreplantimer Navn på eventuel(le) underentreprenør(er): EVT. BEMÆRKNINGER: Undertegnede er indforstået med, at kørslen udføres på de vilkår, der fremgår af B- kontrakten samt af udbudsmaterialet med bilag i øvrigt. Tilbuddet er bindende indtil den 15. august dato Byders underskrift 19

20 Tilbuddet skal være BAT, Munch Petersens Vej 2 30, 3700 Rønne i hænde senest den 31.august 2015 kl Medsendte bilag: 20

21 B-KONTRAKT Kontrakt om rutebuskørsel på lokalruter 21

22 B-KONTRAKT OM BUSKØRSEL... (i det følgende kaldet entreprenøren) og BAT indgår følgende aftale om buskørsel: 1. GENERELT 1. Kørslen udføres på de vilkår, der fremgår af nærværende kontrakt med bilag. Det eller de tilbud, der danner grundlag for kontrakten, indgår som bilag. Stk. 2 Kontrakten kan indgås med en enkeltperson, et selskab eller en anden juridisk person. Stk. 3 Kontrakttager bekræfter ved sin underskrift, at kontrakttager ikke samtidig har et økonomisk eller juridisk engagement i noget anden selskab eller anden juridisk person, der har tegnet kontrakt med BAT på baggrund af 3. udbud 2015, der overstiger 50% af aktie- eller anpartskapitalen eller den bestemmende indflydelse i dette/disse selskaber eller anden juridisk person. Stk. 4 Kontrakten underskrives i en enkeltmandsejet virksomhed af ejeren, der samtidig er den ansvarlige leder af virksomheden. Ved kontraktindgåelse med et interessentskab underskrives kontrakten af samtlige interessenter. BAT skal have en kopi af en eventuel interessentskabskontrakt. Ved kontraktindgåelse med et aktie- eller anpartsselskab skal kontrakten underskrives af en person, der er tegningsberettiget for selskabet. Tegningsretten skal dokumenteres. Stk. 5 For aktie- og anpartsselskaber skal BAT i forbindelse med kontraktindgåelsen have oplysning om ejerforhold. Ændringer i ejerforholdet i aktie- eller anpartsselskaber i løbet af kontraktperioden skal meddeles skriftligt til BAT. Aktie-/anpartsbesiddelse på under 10 pct. af aktie-/anpartskapitalen skal dog ikke oplyses, med mindre en sådan aktiepost giver adgang til bestemmende indflydelse i selskabet. Selskaberne skal på eget initiativ indsende regnskaberne med en detaljeringsgrad og informationsværdi svarende til kravene i aktieselskabsloven senest 14 dage efter underskrift. Stk. 6 Hvis der i aktie- eller anpartsselskaber sker ændringer i ejerforholdet til bestemmende andele i kapitalen, er BAT berettiget til at opsige kontrakten med tre måneders varsel, hvis vægtige grunde taler herfor. Opsigelsen skal i givet fald ske senest én måned efter, at BAT har modtaget meddelelse om ændringen i ejerforholdet. Stk. 7 Entreprenøren udpeger en kontaktperson, der med bindende virkning for entreprenøren kan indgå alle aftaler vedrørende den løbende opfyldelse af kontrakten. Den udpegede kontaktperson skal have hjemsted eller bopæl på Bornholm. Kontaktpersoner skal kunne skrive og tale dansk, da al kommunikation med BAT skal foregå på dansk. 22

23 Stk. 8. Entreprenøren skal oplyse om eventuelle underentreprenører og om omfanget af disses kørsel. Antagelse eller udskiftning af underentreprenør samt væsentlige ændringer i omfanget af underentreprenørers kørsel skal godkendes af BAT. Entreprenøren er eneansvarlig over for BAT og har det fulde ansvar for den kørsel, der udføres af underentreprenører. 2. Entreprenøren leder og driver selvstændigt sin virksomhed. Ethvert personaleanliggende afgøres af entreprenøren. Stk. 2. Entreprenøren er forpligtet til at følge de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster, jf. buslovens 18, stk KØREPLANLÆGNING M.V. 3. BAT fastlægger ruteføring og køreplaner. Stk. 2. BAT fastlægger de vognløbsplaner, der anvendes som grundlag for beregningen af kontraktbetalingen. Stk. 3. BAT underretter entreprenøren om påtænkte ændringer af ruteføring, køreplan og vognløb. Det skal bemærkes, at BAT på de lokale ruter først endeligt kan tilrettelægge kørslen for et kommende skoleår, når skolerne i maj/juni melder ud med det kommende skoleårs skemaplan, der danner grundlag for de årlige justeringer af ruteføring og køreplaner. Entreprenøren inddrages i planlægningen ved skoleårets slutning og i øvrigt, når der er behov herfor. 3. KØRSELSOMFANG 4. Ved ikrafttrædelsen omfatter kontrakten et årligt kørselsomfang på ca.... køreplantimer, opgjort ud fra udbudsmaterialet, incl. ændringer, der er fremsendt til byderne, inden tilbud er afgivet. Stk. 2. Det antal køreplantimer, der er nævnt i stk. 1, kan frit ændres med op til 20 % i kontraktperioden, i både op- og nedadgående retning. Ved nedskæringer i kørselsomfanget på mere end 20 % betaler BAT en godtgørelse til entreprenøren. Godtgørelsen beregnes efter følgende regler: - 18 pct. af timebetalingen efter 16, stk. 2, for det antal køreplantimer, der overstiger nedskæringen på 20 pct pct. af den faste betaling ( 16, stk. 3) for de busser, der bliver overtallige, fordi nedskæringen overstiger 20 pct. Godtgørelsen betales for ét år - uanset længden af restperioden, indtil kontrakten kan opsiges til udløb. Betalingen sker som et engangsbeløb forud. Stk. 3. Kørselsomfanget på en rute kan altid, uanset stk. 2, reduceres med én daglig dobbelttur ved hvert årlige køreplanskifte uden økonomisk godtgørelse. 23

24 4. KØRSLENS UDFØRELSE 5. Entreprenøren er ansvarlig for kørslens planmæssige gennemførelse, medmindre denne hindres af vejrforholdene eller andre ude fra kommende begivenheder, som entreprenøren ikke kan afværge eller afhjælpe, og som har en ekstraordinær karakter (force majeure). På snevejrsdage, hvor kørslen på de lokale ruter må helt eller delvist indstilles, vil entreprenøren få normal betaling mod at stå til rådighed på det regionale rutenet inden for det antal driftstimer, der ellers ville være kørt på det lokale rutenet. Stk. 2. Ved driftstop, sygdom eller lignende skal entreprenøren indsætte reservemateriel, reservechauffører eller træffe aftale med anden trafikudøver om kørslens gennemførelse, jf. dog stk KUNDEBETJENING 6. Entreprenøren er ansvarlig for, at billettering sker korrekt. Chaufførerne skal have rådighed over det nødvendige billetteringsudstyr og til enhver tid have tilstrækkelig beholdning af billetter og kort. Chaufførerne skal endvidere have et grundigt kendskab til BATs takstsystem og være så godt kendt med det samlede trafiknet, at de er i stand til at vejlede passagererne. Chaufførerne skal kunne tale og forstå dansk. Stk. 2 Chaufførerne, andet personale og entreprenøren skal yde en korrekt betjening af kunderne og vise evt. handicappede særlig opmærksomhed. Stk. 3 Entreprenøren og dennes personale skal deltage i normale instruktionsmøder om takst- og billetteringssystem, chaufførkurser o.l., der arrangeres af BAT. Chauffø-rerne skal normalt højst deltage i ét møde pr. år. Til chaufførkurser skal der afsættes 1 dag pr. år, der bl.a. skal afvikles som et ugekursus i kontraktperioden, hvori indgår 1. hjælp, glatførekørsel, energirigtig kørsel, kundebetjening, information om BAT s takst- og billetteringssystem m.v. Udgifter hertil dækkes af entreprenøren, i den udstrækning de ikke kan dækkes på anden måde. Stk. 4. BAT kan kræve, at entreprenøren udnytter sine muligheder for at frigøre sig fra en chauffør, hvis denne gentagne gange har givet anledning til berettigede klager. 6. TAKST, KONTROL, TÆLLING 7 BAT fastlægger takst- og billetteringssystem og øvrige rejsebestemmelser. 8. Entreprenøren medvirker til gennemførelsen af de kontrolforanstaltninger, der iværksættes af BAT, herunder passagerkontrol i busserne. 9. BAT kan iværksætte trafiktællinger og -undersøgelser. Entreprenøren og dennes personale medvirker i muligt omfang herved uden særskilt kontraktbetaling. 10. BAT har ret til at installere billetteringsudstyr, bustelefon, realtidsregistreringsudstyr og tælleudstyr i entreprenørens busser. Den daglige service af udstyret varetages af entreprenøren. Reservedele hertil leveres af BAT. Øvrig vedligeholdelse forestås og betales 24

25 af BAT. Entreprenøren skal straks sende meddelelse til BAT, hvis udstyret ikke fungerer tilfredsstillende. Stk. 2. Chaufførernes personlige billetteringsudstyr (møntbord, møntveksler og taske) anskaffes og betales af entreprenøren lige som køreplanholdere. Stk. 3. Udstyr, der er stillet til rådighed af BAT, tilbageleveres ved kontraktens udløb i funktionsdygtig og ubeskadiget stand, bortset fra almindelig slitage. Entreprenøren bærer risikoen for udstyret i forbindelse med brand, trafikskade, hærværk og tyveri. 7. KØRSELSMATERIELLET 11. Der skal kunne stilles følgende siddepladskapacitet til rådighed: Driftsbus: min. 40 siddepladser 12. Kørslen kan udføres med forskellige busser. Det er dog et krav, at der stilles tilstrækkelig siddepladskapacitet til rådighed på alle afgange, og at billettering kan ske på rimelig måde. Stk. 2. Entreprenøren skal give meddelelse om, hvilke busser der anvendes til kørslen. For hver af de anvendte busser skal der indsendes et oplysningsskema, jf. bilag 4, til BAT. 13. De anvendte busser skal have en rimelig standard, og de skal være rengjorte og vel vedligeholdet. Stk. 2. De anvendte busser skal være forsynet med destinationsskilte, der kan angive alle de ved BAT gængse rutenumre og destinationer. Destinationsskilte anskaffes og betales af entreprenøren. Stk. 3. De busser der tillige bruges på det regionale rutenet (rute 1-10) skal på entreprenørens regning være forsynet med udstyr til transport af min. 5 cykler. 8. BETALINGSMODELLEN 14. Alle indtægter ved kontraktkørsel tilfalder BAT. 15. Køreplantid opgøres som den tid, der efter aftale køres i rute efter køreplanen. Køreplanlagte pauser medregnes ikke. Tomkørsel medregnes kun, hvis der er truffet aftale herom. Køreplantiden opgøres i hver køreplanperiode for hvert vognløb og for dage med forskellig køreplan. Køreplantiden justeres for ekstrakørsel og ikke-udført kørsel i henhold til de månedlige indberetninger. 16. Betalingen for kørslen opgøres pr. udført køreplantime og pr. vognløb. stk. 2. Til dækning af timeafhængige omkostninger betales: 25

26 Pakke :... kr. pr. køreplantime.. stk. 3. Til dækning af busafhængige omkostninger betales fra bussens første hele måned i kontrakt: Driftsbus:... kr. pr. måned 17. Satserne i 16 reguleres hver måned i kontraktperioden efter indekset i bilag Parterne er berettiget og forpligtet til at forhandle om betalingens størrelse, hvis omkostningsudviklingen på grund af ny lovgivning afviger væsentligt fra reguleringen i 17. Stk. 2. Entreprenøren kan delegere forhandlingsretten/-pligten i stk. 1 til Danske Busvognmænd. 9. AFREGNING M.V. 19. Entreprenøren skal efter retningslinjer fastsat af BAT føre regnskab for ekstrakørsel og ikke-udført kørsel. Denne skal oplyses på den månedlige indberetning, jf. bilag 5. Stk. 2. Entreprenøren modtager ved kontraktstart en beholdning af rejsehjemmel svarende til kr pr. driftsbus. Entreprenøren skal løbende sørge for at reetablere billetbeholdningen ved køb hos BAT ved hjælp af likviditeten fra salg af den udleverede rejsehjemmel. Der skal altid kunne sælges rejsehjemmel af alle af de udleverede typer under udførelse af kørsel i henhold til denne kontrakt. Den udleverede startbeholdning modregnes i den sidste kontraktsbetaling. 20. Senest den 10. bankdag i måneden afregner BAT for den forrige måneds udførte kørsel i henhold til denne kontrakt med de i 16 anførte indekserede satser. 10. IKRAFTTRÆDEN M.V. 21. Kørslen forventes påbegyndt den 11. august 2015 Stk. 2. Kontrakten gælder til starten af skolernes sommerferie i 2018 eller udgangen af denne skoleferie gældende for de driftsbusser som udfører kørsel på rute Stk. 3. Kontrakten er uopsigelig for entreprenøren i kontraktperioden. 22. I det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder herfor, kan BAT ophæve kontrakten, hvis entreprenøren går konkurs, standser betalingerne, hvis der åbnes forhandlinger om tvangsakkord, eller hvis entreprenørens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være således, at denne må antages at være ude af stand til at opfylde kontrakten. Hvis entreprenøren driver en personlig enkeltmandsvirksomhed og afgår ved døden, og hans bo behandles som gældsfragåelsesbo, gælder det samme som anført ovenfor. Hvis boet har ret til at indtræde i kontrakten i medfør af konkurslovens regler, skal boet efter fore- 26

A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL

A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL... (i det følgende kaldet vognmanden) og Sydtrafik indgår følgende aftale om buskørsel: 1. GENERELT 1. Kørslen udføres på de vilkår, der fremgår af nærværende kontrakt med bilag.

Læs mere

Udbud af kommunale kørselsordninger

Udbud af kommunale kørselsordninger Randers Kommune Udbud af kommunale kørselsordninger Udbudsmateriale December 2007 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Randers Kommune Udbud af kommunale

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

24. Udbud. Ruter i Syddjurs Kommune 2011. Udbudsbetingelser

24. Udbud. Ruter i Syddjurs Kommune 2011. Udbudsbetingelser 24. Udbud Ruter i Syddjurs Kommune 2011 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Oversigt over udbudt kørsel 4 Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel 5 Udbudsvilkår B-kontrakt 7 Forord 7 1. Udbudsmaterialet

Læs mere

34. Udbud. Udbudsbetingelser

34. Udbud. Udbudsbetingelser 34. Udbud Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Oversigt over den udbudte kørsel... 4 Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel... 4 Vigtige datoer vedrørende kontrakten... 4 Tildeling og budmuligheder...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

3. rettelsesblad vedr. 28. udbud Bybusser og lokale ruter i Viborg Kommune

3. rettelsesblad vedr. 28. udbud Bybusser og lokale ruter i Viborg Kommune 13. januar 2012 3. rettelsesblad vedr. 28. udbud Bybusser og lokale ruter i Viborg Kommune De med gråt markerede spørgsmål/svar var med i 1. og 2. rettelsesblad. 1. 2. 3. 4. 5. Spørgsmål / Fejl Der er

Læs mere

4. udbud. Holstebro bybusser. Udbudsbetingelser Bind A

4. udbud. Holstebro bybusser. Udbudsbetingelser Bind A 4. udbud Holstebro bybusser Udbudsbetingelser Bind A UDBUDSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SAMLET OVERSIGT OVER DEN UDBUDTE KØRSEL UDBUDSVILKÅR A - KONTRAKT BILAG TIL UDBUDSVILKÅR: Bilag A, skema 1: Ansøgning

Læs mere

Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007.

Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007. Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007. 3 vognmænd kom til mødet. Fra Midttrafik deltog: Morten Christensen Per Elbæk Mette Storgaard Karin

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Notatark. Nøgleoplysninger om udbuddet... 3 Udbudsvilkår... 5 1. Udbudsmaterialet 5. 2. Retsgrundlaget 5. 3.

Indholdsfortegnelse. Notatark. Nøgleoplysninger om udbuddet... 3 Udbudsvilkår... 5 1. Udbudsmaterialet 5. 2. Retsgrundlaget 5. 3. Notatark Sagsnr. 88.16.12-Ø54-1-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 25.2.2014 Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger om udbuddet... 3 Udbudsvilkår... 5 1. Udbudsmaterialet 5 2. Retsgrundlaget 5 3. Egnethed 5

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Prækvalifikationsbetingelser

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Prækvalifikationsbetingelser 19. udbud Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010 Prækvalifikationsbetingelser 1. Prækvalifikationsbetingelser 1.1 Indledning 1.2 Ordregiver 1.3 Kontakt og spørgsmål 1.4 Tidsplan og frister mv. 1.5 Informationsmateriale

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

18. udbud. Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2010. Udbudsbetingelser

18. udbud. Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2010. Udbudsbetingelser 18. udbud Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2010 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Oversigt over den udbudte kørsel 5 Krav til busser mv. 7 Oversigt over vigtige datoer 8 Udbudsvilkår A-kontrakt 9 1.

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Udbud af skolekørsel Holsted området

Udbud af skolekørsel Holsted området Vejen Kommune Udbud af skolekørsel Holsted området Udbudsmateriale Udarbejdet af Teknik & Miljø Team projekt Januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Udbudsbetingelser 1.1. Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Fælleskontrakt mellem busselskaberne og Midttrafik. Juni 2014 KON TRAKT. midttrafik.dk

Fælleskontrakt mellem busselskaberne og Midttrafik. Juni 2014 KON TRAKT. midttrafik.dk Fælleskontrakt mellem busselskaberne og Midttrafik Juni 2014 KON TRAKT midttrafik.dk Indholdsfortegnelse Side Fælles A-kontrakt for busselskaber hos Midttrafk... 3 1. Generelt... 3 2. Køreplanlægning...

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Udbud af buskørsel i

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Assens Kommune.

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Assens Kommune. 1 [Firma] [Navn] [Adresse] [Postnr.] [By] Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Tlf. 72 530 530 www.faaborgmidtfyn.dk Vedr.: Tilbud på biler til Assens Kommune. Tak for Deres henvendelse vedrørende

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud af Informationskampagne om tatoveringer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. til. FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled

Udbudsbrev indhentning af tilbud. til. FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled Udbudsbrev indhentning af tilbud til FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled Naturstyrelsen Østsjælland Fægyden 1 3500 Værløse Kontaktpersen: Jens Nielsen Tlf. 72543314 / mail: jsn@nst.dk 23-07-2015 1 Indledning

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO)

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. december 2014 Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. Udbyder/ordregiver 2. Kontaktperson Forretningsfører Jytte Dam E-mail: jd@bak-bornholm.dk 3. Beskrivelse af ydelse ønsker gennemført energimærkning

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte Udbudsbetingelser Opbygning af Automobilsprøjte Indhold Indledning... 1 Baggrund og formål... 1 Udbudsbetingelser... 1 Ordregivende myndighed... 2 Udbudsmaterialets indhold... 2 Udbudsform... 2 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE Offentliggjort på www.udbud.dk: [23.08.2013] SKABELON

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER UDBUDSBETINGELSER JULI 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 AFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

7. udbud af buskørsel Sommer 2013

7. udbud af buskørsel Sommer 2013 7. udbud af buskørsel Sommer 2013 Sydtrafik Banegårdspladsen 5 DK-6600 Vejen Oktober 2012 INDLEDNING Sydtrafik er et fælleskommunalt selskab, der blev dannet 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen,

Læs mere

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER 24. APRIL 2015 RENO DJURS I/S EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk EU-UDBUD

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD J.nr. Vejafdelingen Eksempel på BILAG til Udbudsmateriale 2006 for Kørebaneafmærkning i XXX Amt LAVESTE TILBUD Amternes stribegruppe og Stribebranchen 21. december 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRING PÅ

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER AUGUST 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland

Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Region Midtjylland har følgende ændringer til EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 I forbindelse med

Læs mere

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE: EU-UDBUD 2007 BRYSTPROTESER Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Ansvarlig indkøbskonsulent: Bjarne S. Petersen Tlf.: 72 53 11 82/ Mobil: 72 53 11

Læs mere

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Sagsnr: BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Begrænset udbud af terminalanlæg SKABELON 1 Generelle oplysninger Evt. angivelse

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere