BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag"

Transkript

1 BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel Udbudsbetingelser & B-kontrakt samt bilag Kontrakt start 11.august

2 Indholdsfortegnelse 1. del Udbudsvilkår, B- kontraktkørsel 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet 2 Den udbudte kørsel 3 Hvem kan byde 4 Tidsfrister og tidsplan 5 Henvendelser 6 Tilbuddets form 7 Prisniveau 8 Kontraktløbetid og vilkår 9 Forbehold 10 Alternative tilbud 11 Køreplanændringer 12 Krav til busserne 13 Virksomhedsoverdragelsesloven 14 Diverse personaleforhold 15 Arbejdsmiljø 16 Kriterier for valg af tilbud 17 Aktindsigt offentliggørelse 18 Kontraktindgåelse Bilag A Bilag B Bilag C Dokumentation for tilladelse til buskørsel Gældserklæring Tilbudsblanket 2

3 2. del B-kontrakt om buskørsel 1. Generelt 2. Køreplanlægning m.v. 3. Kørselsomfang 4. Kørslens udførelse 5. Kundebetjening 6. Takst, kontrol, tælling 7. Kørselsmateriellet 8. Betalingsmodellen 9. Afregning m.v. 10. Ikrafttræden 11. Voldgift Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Regulering for pris- og lønudvikling Oversigt over busser ved kontraktens indgåelse Forskrifter vedrørende bussers indretning og udstyr Busoplysningsskema Kørselsindberetning Oplysningsforpligtelse ved virksomhedsoverdragelse Tilbud 3

4 Trafikselskabet BAT / Bornholms Regionskommune genudbyder hermed B-kontrakter omhandlende rutebuskørsel på lokalruter for en periode på 3 år, med start 11. august Trafikselskabet BAT er oprettet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 412 af 11.april 2010 og varetager således den offentlige servicetrafik i form af almindelig rutekørsel samt individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede. Herudover varetager BAT efter aftale med Bornholms Regions Kommune opgaven vedrørende indkøb af trafik, som kommunen skal varetage efter anden lovgivning. Udbuddet er et offentligt udbud i henhold til bestemmelserne i EU s forsyningsvirksomhedsdirektiv nr. 2004/17 EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 936 af 16. september 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester.. Oversigt over den udbudte B-kontraktkørsel Pakke nr. Rute nr. Antal driftsbusser Antal køreplantimer pr. år Krav til busstørrelse (min. Siddepladser) (40) (40) (40) (40) (40) (40) Eventuelt (40) (40) Evt. 40 gange svømmekørsel 4

5 UDBUDSVILKÅR, B-KONTRAKTKØRSEL 1. Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet Det samlede grundlag for afgivelse af tilbud på B-kontraktkørsel består af følgende dokumenter: Tilbudsgrundlag Bilag med køreplaner og opgørelse af timer Tilbudsgrundlaget, der er indeholdt i dette bind, har 2 hoveddele: Udbudsvilkårene med bilag og B-kontrakt om buskørsel med bilag Udbudsvilkårene anvendes alene i forbindelse med tilbudsgivning og efterfølgende indgåelse af kontrakt(-er) og indeholder primært vejledninger og krav til byderen for afgivelse af tilbud. B-kontrakten fastlægger de krav, der vil være gældende for kørslens udførelse, og angiver, hvordan forholdet mellem BAT og entreprenøren reguleres. Det er et bindende vilkår, at kørslen skal udføres på grundlag af den kontrakt, der er angivet. 2. Den udbudte kørsel Udbuddet foretages som offentligt udbud i henhold til EU's forsyningsvirksomhedsdirektiv 2004/17/EF, bekendtgørelse nr. 936 af Der er givet en oversigt over den udbudte kørsel forrest i dette bind. Kørslen er inddelt i "pakker" (udbudsenheder). Kørslen i de enkelte pakker er nærmere beskrevet i de særlige bilagsbind. Bilagsbindene indeholder bl.a. foreløbige køreplaner, en oversigt over kørselsomfanget og andre nødvendige oplysninger. 3. Hvem kan byde? Aftale om buskørsel kan indgås med såvel en enkeltperson som et selskab eller en anden juridisk person. Byderen skal opfylde nødvendige lovgivningskrav og have tilladelse til at udføre den udbudte kørsel. Ved kontraktstart skal der foreligge relevante tilladelser til erhvervsmæssig persontransport for det nødvendige antal busser 5

6 Dokumentation for antal nødvendige tilladelser skal indhentes af alle bydere. Dog er bydere, der alene byder på kørsel de udfører i forvejen, undtaget. Byderen skal endvidere - i henhold til "Lov om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love", nr 366 af 13. maj afgive en tro og love erklæring herom, som skal vedlægges tilbuddet. Erklæringen afgives på det i bilag A viste skema. På tilbudsblanketten skal byderen oplyse om eventuelle underentreprenører og omfanget af disses kørsel. Underentreprenører skal opfylde lovens kvalifikationskrav, og tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring skal dokumenteres på samme måde, som for entreprenører, der selv udfører kørslen. Byderen er eneansvarlig over for BAT, dvs. har også det fulde ansvar for den kørsel, der udføres af underentreprenører. Antagelse af underentreprenør, udskiftning af underentreprenører eller væsentlige ændringer i omfanget af en underentreprenørs kørsel i kontraktperioden skal godkendes af BAT, jf. kontrakternes 1, stk Tidsfrister og tidsplan Tilbud skal være BAT i hænde senest fredag den 31. juli 2015 kl , dansk tid på følgende adresse: BAT, Munch Petersens vej 2 30, 3700 Rønne Tilbud, der afleveres personligt, skal afleveres på 1. sal. Åbning af tilbuddene med offentlig adgang vil finde sted hos BAT på Munck Petersens Vej 2, 3700 Rønne, den 31. juli 2015 fra kl Ved åbning vil følgende blive oplyst: byder, pakker og pris. Beslutning om, hvilke tilbud der skal vælges til kontraktindgåelse, forventes truffet 31.juli 2015 kl Kørslen må påregnes påbegyndt den 11. august 2015 Tilbuddet skal vedstås indtil den 15.august KONTAKT INDTIL TILBUDSAFGIVELSE Udbudsmaterialet og efterfølgende supplerende oplysninger vil være tilgængeligt på Tilbudsgiver kan stille spørgsmål til udbudsmaterialet, alle henvendelser og spørgsmål i forbindelse med udbuddet skal udfærdiges skriftligt og sendes til Bornholms Regionskommune, Udbud og indkøb v/udbud- og indkøbskonsulent Mette Rasch Peersen på mail 6

7 Alle spørgsmål, der fremsendes senest 10 dage før tilbudsfristens udløb, kan påregnes besvaret. Spørgsmål, der fremsendes efter denne frist, vil blive besvaret, såfremt det er muligt at besvare dem senest 6 dage inden tilbudsfristens udløb. Alle henvendelser skal være Bornholms Regionskommune i hænde senest den 20.juli 2015 kl Bemærk at alle henvendelser samt svar herpå - vil i anonymiseret form, løbende blive gjort tilgængelige på Bemærk at eventuelle rettelsesblade til udbuddet vil bliver gjort tilgængelige på Alle interesserede tilbudsgivere er selv ansvarlige for at indhente supplerende oplysninger i form af spørgsmål, svar og rettelser til udbuddet, når disse er tilgængelige på Såfremt tilbudsgiver bliver opmærksom på fejl eller mere betydende uhensigtsmæssigheder ved udbudsmaterialet, bedes tilbudsgiver straks via mail, gøre Bornholms Regionskommune v/udbud- og indkøbskonsulent Mette Rasch Pedersen opmærksom herpå, således at der er mulighed for hurtigst muligt at afhjælpe forholdet gennem offentliggørelse af rettelsesblad. Opfordringen omfatter også eventuelle uhensigtsmæssigt formulerede krav til ydelse eller rammeaftale. Dette gælder navnlig uhensigtsmæssigheder af betydning for tilbudsgiverne generelt, der tilmed er udtryk for fravigelse fra det sædvanlige på markedet. Opfordringen kan ikke opfattes som invitation til generel dialog om hensigtsmæssigheden af udbudsmaterialets krav. 6. Tilbuddets form Tilbuddet afgives på de tilbudsblanketter, der er vedhæftet som bilag. Tilbuddet skal afleveres i en lukket konvolut påtegnet: BAT s 3.udbud. Lokal rutebuskørsel. Må ikke åbnes af postafdelingen Tilbuddet skal afgives på dansk og i danske kroner, inkl. eventuel moms og afgifter. Der kan gives tilbud på alle pakker og på en kombinationer af pakker. Der kan ikke gives tilbud som indebærer forbehold om, at andre pakker vindes af tilbudsgiveren. Dog kan det betinges, at man opnår en bestemt kørselsmængde. Ingen byder vil kunne komme i betragtning til mere end fire (4) pakker. 7

8 Der henvises i den forbindelse til B-kontrakten, hvor det er et kontraktvilkår, at kontrakttager ikke samtidig har et økonomisk eller juridisk engagement i noget anden selskab eller anden juridisk person, der har tegnet kontrakt med BAT på baggrund af 3. udbud 2015, der overstiger 50% af aktie- eller anpartskapitalen eller den bestemmende indflydelse i dette/disse selskaber eller anden juridisk person. Selskaber eller anden juridisk person, der har budt, skal redegøre overfor BAT for ejerforhold og vedtægter. For B-kontraktkørsel angives de specificerede priser som betalingen pr. køreplantime til dækning af chaufføromkostninger og øvrige variable omkostninger og betalingen pr. busmåned til dækning af faste omkostninger. De specificerede tilbudspriser for B-kontraktkørsel angives for hver pakke eller for kombinationen af pakker. Specifikationen refererer til B-kontraktens 16, og det er disse priser, der indføjes i kontrakten og danner grundlag for den løbende afregning. Alle felterne med de specificerede priser skal udfyldes. Det antal køreplantimer, som tilbudspriserne er baseret på, anføres på tilbudsblanketten. Betalingen vil, når kørslen påbegyndes, blive beregnet på grundlag af den faktisk udførte kørsel. 7. Prisniveau Tilbuddet angives i prisniveauet for august Prisen reguleres for udviklingen fra den dag, hvor kontraktkørslen påbegyndes, og herefter i kontraktperioden 12 gange årligt, jf. 17 i kontrakterne. 8. Kontraktløbetid og -vilkår Kørslen påbegyndes 11.august Tilbuddet skal baseres på en kontraktløbetid på 3 år. Kontrakten kan forlænges med 3 * 1 år. Meddelelse om forlængelse vil ske senest 90 dage før kontraktudløb. Mulige nedlæggelser af skoler affødt af det for tiden faldende børnetal forventes ikke at medføre ændringer i kørselsomfanget, der overstiger de 20%, der er omtalt i 4 i B- kontrakten. Men kørselstilrettelæggelsen kan blive mere eller mindre berørt af ændringer i skolestrukturen. Der tages derfor fra udbyders side forbehold for, at der i kontraktperioden kan ske væsentlige ændringer i måden at udnytte vognparken på. 9. Forbehold Eventuelle forbehold over for udbudsmaterialet skal anføres på tilbudsblanketten. 8

9 Der accepteres ikke forbehold over for formuleringer i B-kontrakten, virkningerne af virksomhedsoverdragelsesloven eller BAT s videregivelse af nøgleoplysninger om tilbuddene. Forbehold skal så vidt muligt prisfastsættes i tilbuddet. 10. Alternative tilbud Der kan ikke afgives alternative bud. 11. Køreplanændringer Der træffes først endelig beslutning om de køreplaner, der skal gælde i skoleårene i kontraktperioden ultimo juni måned. Køreplanerne i bilagsbindet, er således alene retningsgivende, idet der kan ske ændringer i disse køreplaner i forbindelse med aktuelle tilpasninger til skolernes behov i skoleårene. Tilbuddet baseres på køreplanerne i udbudsmaterialet incl. eventuelle fremsendte ændringer. Ændringer i forhold til køreplanerne i udbudsmaterialet vil udløse regulering efter kontraktens bestemmelser. Der reguleres for ændret køreplantid. Køreplanerne i udbudsmaterialet incl. eventuelle fremsendte ændringer vil også være udgangspunktet for beregningen af ændringer i kørselsomfanget i henhold til 4, stk. 2 i kontrakterne. Ifølge denne kan BAT ændre antallet af køreplantimer med op til 20 % i kontraktperioden i både opadgående og nedadgående retning. 12. Krav til busserne Krav til busstørrelse er angivet i oversigten over den udbudte kørsel forrest i dette bind. Hvis der ikke er stillet krav om anvendelse af bestemt bustype, kan forskellige busser anvendes til kørslen, jf. 12 i B-kontrakten. Med henvisning til bilag D skal BAT anmode om en nærmere redegørelse for det busmateriel, der forventes indsat i kontraktperioden. 13. Virksomhedsoverdragelsesloven Det forudsættes, at samtlige de pakker, der udbydes, er omfattet af lov om lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse og EU-overførelsesdirektiv (77/187 EØF). Den byder, der opnår kontrakt, vil derfor være stillet som ved erhvervelse af en virksomhed. Dette indebærer, at kontrakthaveren umiddelbart indtræder i de pligter, som påhvilede tidligere entreprenør i henhold til: 1. kollektiv overenskomst og aftale, 2. bestemmelser om løn- og arbejdsforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myndighed, eller 3. individuel aftale om løn- og arbejdsforhold, jf. lovens 2, stk. 1. 9

10 De nødvendige oplysninger vedr. det personale, der eventuelt skal overtages, kan rekvireres hos BAT, der straks vil indhente disse hos den nuværende kontraktholder. Hvis det efterfølgende viser sig, at disse oplysninger er mangelfulde eller fejlagtige, skal byderen godtgøre, at dette har en væsentlig økonomisk betydning. Der vil herefter blive foretaget en regulering af prisen i perioden, indtil de pågældende aftaler m.v. vil kunne opsiges med sædvanligt varsel. Der kan i tilbuddet ikke tages forbehold for virkningerne af virksomhedsoverdragelsesloven. 14. Diverse personaleforhold Jf. B-kontraktens 2 er entreprenøren forpligtet til at følge de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster. I henhold til Bekendtgørelse om arbejderbeskyttelse i vejtransport nr af er indenlandsk kørsel på øer med et areal på højest km2, som ikke er forbundet med fastlandet med en bro, et vadested eller en tunnel, undtaget fra bestemmelserne i Rådets forordning (EØF) 3820/85 og nr. 3821/85. Alle ruter er således m.h.t. køre- og hviletid alene omfattet af de almindelige danske arbejdsmiljøregler. 15 Arbejdsmiljø Der stilles ikke særlige krav til arbejdsmiljøet i udbudsmaterialet, jf. bekendtgørelse nr af 17. december 2001 om pligter efter lov om arbejdsmiljø i forbindelse med udbud af tjenesteydelser. BAT skal dog i henhold til arbejdsmiljølovgivningen oplyse om forhold, der har betydning for arbejdsmiljøet. Bydere opfordres til at gennemkøre ruterne for ved selvsyn at danne sig et indtryk af de aktuelle forhold på ruterne. 16. Kriterier for valg af tilbud Der vil blive set bort fra urealistiske bud eller bud fra entreprenører, som ikke skønnes at kunne udføre opgaven. Kriteriet for valg af tilbud vil være: Laveste pris BAT kan, ved vurdering af, hvilke tilbud/hvilket tilbud der er det/de med laveste pris, foretage denne vurdering i forhold til enkelte pakker, kombinationer af pakker eller det samlede antal pakker under et. BAT vil foretage en helhedsvurdering af de indkomne tilbud og under hensyn til ovennævnte kriterie antage de tilbud, som BAT finder mest fordelagtige i forhold til laveste pris 10

11 BAT forbeholder sig ret til at indgå aftale på grundlag af de kombinationer af de udbudte pakker, som BAT finder mest fordelagtige i forhold til laveste pris Aktindsigt - Offentliggørelse Efter udløbet af tilbudsfristen vil BAT dels ved åbningen og dels på forespørgsel oplyse, hvem der har indgivet tilbud, hvilke pakker (udbudsenheder) tilbuddene omfatter, antal driftsbusser, tilbudspriser og eventuelle forbehold. Samme oplysninger vil kunne offentliggøres til pressen. Der kan ikke f.eks. ved forbehold kræves indskrænkning i det nævnte oplysningsomfang. 18. Kontraktindgåelse Hvis flere tilbud fra samme byder vælges, kan BAT vælge at indgå en eller flere kontrakter om den pågældende kørsel. Udfyldt kontrakt vil blive udarbejdet af BAT. Kontrakten udfærdiges i 2 eksemplarer, der begge underskrives, og således at et eksemplar opbevares af BAT og et eksemplar af entreprenøren. Det eller de tilbud (incl. bilag), der danner grundlag for kontrakten, optages som bilag til kontrakten. 11

12 BILAG A TIL B-UDBUDSVILKÅRENE Ansøgning om dokumentation for tilladelse fra Trafikstyrelsen 12

13 Bilag A Ansøgning om dokumentation for tilladelse fra Trafikstyrelsen Udfyldes af byderen (kun i ét eksemplar ikke for hver pakke) Byders navn: Byders adresse: Der afgives tilbud til BAT Sæt X Byder har allerede tilladelse (r) til erhvervsmæssig personbefordring ID-nr.: Gyldig indtil: Ansvarlig leder: Antal tilladelser: Herudover søges der om yderligere tilladelser. Til Færdselsstyrelsens behandling af ansøgningen vedlægger byder Kopi af seneste underskrevne årsregnskab eller Garanti eller Revisorerklæring Sæt X Byder har ikke tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring Der søges om godkendelse af som ansvarlig leder. Der søges om tilladelser. Byder vedlægger en udfyldt ansøgningsblanket til Færdselsstyrelsen. Der må regnes med en vis ekspeditionstid i Trafikstyrelsen Vejledning om egenkapital kan findes på Trafikstyrelsens hjemmeside (www.trafikstyrelsen.dk) Trafikstyrelsen returnerer et skema med oplysninger om det godkendte antal tilladelser. Skemaet vedlægges tilbudsblanketten. Byders underskrift Ansøgningsskema sendes til Trafikstyrelsen, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Kbh.S. 13

14 BILAG B TIL B-UDBUDSVILKÅRENE Gældserklæring 14

15 Bilag B. Gældserklæring. TRO- OG LOVEERKLÆRING på ikke at have ubetalt forfalden gæld til det offentlige I henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love skal en ordregiver, der udbyder tjenesteydelser, kræve, at enhver tilbudsgiver samtidigt med afgivelsen af sit tilbud afgiver en erklæring på tro og love om, i hvilket omfang tilbudsgiveren har ubetalt forfalden gæld til det offentlige. Tilbudsgiver erklærer herved på tro og love ikke at have ubetalt forfalden gæld til det offentlige. Dato Underskrift I TILFÆLDE AF FORFALDEN GÆLD TIL DET OFFENTLIGE Hvor stor er gælden?: Tilbudsgiver: erklærer herved på tro og love kun at have ovenstående beløb som forfalden gæld til det offentlige. Dato Underskrift 15

16 BILAG C TIL B-UDBUDSVILKÅRENE Tilbudsblanket B-kontrakt 16

17 Bilag C. Tilbudsblanket B-kontrakt Der udfyldes en blanket for hver pakke eller en blanket indeholdende kombination af pakker. 17

18 BYDER Navn: Adresse: Telefon: Kontaktperson: Ansvarlig leder: TILBUDDETS OMFANG Kontraktløbetid: Tilbuddet omfatter pakke/pakker nr.: Samlet antal køreplantimer: 3 år jf. udbudsvilkår køreplantimer TilBUDSPRIS (excl. eventuelle forbehold) Tilbuddet angives i prisniveau for august 2015 Pakke: Driftsbus I: kr./pr. busmåned kr./pr.køreplantime Driftsbus II: Driftsbus III: kr./pr. busmåned kr./pr. busmåned Driftsbus IV: kr./pr. busmåned Ved kontraktløbetid 3 år Samlet gennemsnitspris: Samlet pris pr. år for hele tilbuddet: kr./ pr. køreplanstimer kr. 18

19 Tilbudsblanket B-kontrakt EVT. FORBEHOLD (herunder prisfastsættelse heraf) BUSOPLYSNINGER Følgende busser forventes anvendt til kørslen: A: B: C: D: Reservemateriel: Egen reservebus Lejet bus Anden løsning (bilag vedlægges) UNDERENTREPRENØR Påregner anvendt underentreprenør: JA NEJ Hvis Ja: Andel % af køreplantimer Navn på eventuel(le) underentreprenør(er): EVT. BEMÆRKNINGER: Undertegnede er indforstået med, at kørslen udføres på de vilkår, der fremgår af B- kontrakten samt af udbudsmaterialet med bilag i øvrigt. Tilbuddet er bindende indtil den 15. august dato Byders underskrift 19

20 Tilbuddet skal være BAT, Munch Petersens Vej 2 30, 3700 Rønne i hænde senest den 31.august 2015 kl Medsendte bilag: 20

21 B-KONTRAKT Kontrakt om rutebuskørsel på lokalruter 21

22 B-KONTRAKT OM BUSKØRSEL... (i det følgende kaldet entreprenøren) og BAT indgår følgende aftale om buskørsel: 1. GENERELT 1. Kørslen udføres på de vilkår, der fremgår af nærværende kontrakt med bilag. Det eller de tilbud, der danner grundlag for kontrakten, indgår som bilag. Stk. 2 Kontrakten kan indgås med en enkeltperson, et selskab eller en anden juridisk person. Stk. 3 Kontrakttager bekræfter ved sin underskrift, at kontrakttager ikke samtidig har et økonomisk eller juridisk engagement i noget anden selskab eller anden juridisk person, der har tegnet kontrakt med BAT på baggrund af 3. udbud 2015, der overstiger 50% af aktie- eller anpartskapitalen eller den bestemmende indflydelse i dette/disse selskaber eller anden juridisk person. Stk. 4 Kontrakten underskrives i en enkeltmandsejet virksomhed af ejeren, der samtidig er den ansvarlige leder af virksomheden. Ved kontraktindgåelse med et interessentskab underskrives kontrakten af samtlige interessenter. BAT skal have en kopi af en eventuel interessentskabskontrakt. Ved kontraktindgåelse med et aktie- eller anpartsselskab skal kontrakten underskrives af en person, der er tegningsberettiget for selskabet. Tegningsretten skal dokumenteres. Stk. 5 For aktie- og anpartsselskaber skal BAT i forbindelse med kontraktindgåelsen have oplysning om ejerforhold. Ændringer i ejerforholdet i aktie- eller anpartsselskaber i løbet af kontraktperioden skal meddeles skriftligt til BAT. Aktie-/anpartsbesiddelse på under 10 pct. af aktie-/anpartskapitalen skal dog ikke oplyses, med mindre en sådan aktiepost giver adgang til bestemmende indflydelse i selskabet. Selskaberne skal på eget initiativ indsende regnskaberne med en detaljeringsgrad og informationsværdi svarende til kravene i aktieselskabsloven senest 14 dage efter underskrift. Stk. 6 Hvis der i aktie- eller anpartsselskaber sker ændringer i ejerforholdet til bestemmende andele i kapitalen, er BAT berettiget til at opsige kontrakten med tre måneders varsel, hvis vægtige grunde taler herfor. Opsigelsen skal i givet fald ske senest én måned efter, at BAT har modtaget meddelelse om ændringen i ejerforholdet. Stk. 7 Entreprenøren udpeger en kontaktperson, der med bindende virkning for entreprenøren kan indgå alle aftaler vedrørende den løbende opfyldelse af kontrakten. Den udpegede kontaktperson skal have hjemsted eller bopæl på Bornholm. Kontaktpersoner skal kunne skrive og tale dansk, da al kommunikation med BAT skal foregå på dansk. 22

23 Stk. 8. Entreprenøren skal oplyse om eventuelle underentreprenører og om omfanget af disses kørsel. Antagelse eller udskiftning af underentreprenør samt væsentlige ændringer i omfanget af underentreprenørers kørsel skal godkendes af BAT. Entreprenøren er eneansvarlig over for BAT og har det fulde ansvar for den kørsel, der udføres af underentreprenører. 2. Entreprenøren leder og driver selvstændigt sin virksomhed. Ethvert personaleanliggende afgøres af entreprenøren. Stk. 2. Entreprenøren er forpligtet til at følge de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster, jf. buslovens 18, stk KØREPLANLÆGNING M.V. 3. BAT fastlægger ruteføring og køreplaner. Stk. 2. BAT fastlægger de vognløbsplaner, der anvendes som grundlag for beregningen af kontraktbetalingen. Stk. 3. BAT underretter entreprenøren om påtænkte ændringer af ruteføring, køreplan og vognløb. Det skal bemærkes, at BAT på de lokale ruter først endeligt kan tilrettelægge kørslen for et kommende skoleår, når skolerne i maj/juni melder ud med det kommende skoleårs skemaplan, der danner grundlag for de årlige justeringer af ruteføring og køreplaner. Entreprenøren inddrages i planlægningen ved skoleårets slutning og i øvrigt, når der er behov herfor. 3. KØRSELSOMFANG 4. Ved ikrafttrædelsen omfatter kontrakten et årligt kørselsomfang på ca.... køreplantimer, opgjort ud fra udbudsmaterialet, incl. ændringer, der er fremsendt til byderne, inden tilbud er afgivet. Stk. 2. Det antal køreplantimer, der er nævnt i stk. 1, kan frit ændres med op til 20 % i kontraktperioden, i både op- og nedadgående retning. Ved nedskæringer i kørselsomfanget på mere end 20 % betaler BAT en godtgørelse til entreprenøren. Godtgørelsen beregnes efter følgende regler: - 18 pct. af timebetalingen efter 16, stk. 2, for det antal køreplantimer, der overstiger nedskæringen på 20 pct pct. af den faste betaling ( 16, stk. 3) for de busser, der bliver overtallige, fordi nedskæringen overstiger 20 pct. Godtgørelsen betales for ét år - uanset længden af restperioden, indtil kontrakten kan opsiges til udløb. Betalingen sker som et engangsbeløb forud. Stk. 3. Kørselsomfanget på en rute kan altid, uanset stk. 2, reduceres med én daglig dobbelttur ved hvert årlige køreplanskifte uden økonomisk godtgørelse. 23

24 4. KØRSLENS UDFØRELSE 5. Entreprenøren er ansvarlig for kørslens planmæssige gennemførelse, medmindre denne hindres af vejrforholdene eller andre ude fra kommende begivenheder, som entreprenøren ikke kan afværge eller afhjælpe, og som har en ekstraordinær karakter (force majeure). På snevejrsdage, hvor kørslen på de lokale ruter må helt eller delvist indstilles, vil entreprenøren få normal betaling mod at stå til rådighed på det regionale rutenet inden for det antal driftstimer, der ellers ville være kørt på det lokale rutenet. Stk. 2. Ved driftstop, sygdom eller lignende skal entreprenøren indsætte reservemateriel, reservechauffører eller træffe aftale med anden trafikudøver om kørslens gennemførelse, jf. dog stk KUNDEBETJENING 6. Entreprenøren er ansvarlig for, at billettering sker korrekt. Chaufførerne skal have rådighed over det nødvendige billetteringsudstyr og til enhver tid have tilstrækkelig beholdning af billetter og kort. Chaufførerne skal endvidere have et grundigt kendskab til BATs takstsystem og være så godt kendt med det samlede trafiknet, at de er i stand til at vejlede passagererne. Chaufførerne skal kunne tale og forstå dansk. Stk. 2 Chaufførerne, andet personale og entreprenøren skal yde en korrekt betjening af kunderne og vise evt. handicappede særlig opmærksomhed. Stk. 3 Entreprenøren og dennes personale skal deltage i normale instruktionsmøder om takst- og billetteringssystem, chaufførkurser o.l., der arrangeres af BAT. Chauffø-rerne skal normalt højst deltage i ét møde pr. år. Til chaufførkurser skal der afsættes 1 dag pr. år, der bl.a. skal afvikles som et ugekursus i kontraktperioden, hvori indgår 1. hjælp, glatførekørsel, energirigtig kørsel, kundebetjening, information om BAT s takst- og billetteringssystem m.v. Udgifter hertil dækkes af entreprenøren, i den udstrækning de ikke kan dækkes på anden måde. Stk. 4. BAT kan kræve, at entreprenøren udnytter sine muligheder for at frigøre sig fra en chauffør, hvis denne gentagne gange har givet anledning til berettigede klager. 6. TAKST, KONTROL, TÆLLING 7 BAT fastlægger takst- og billetteringssystem og øvrige rejsebestemmelser. 8. Entreprenøren medvirker til gennemførelsen af de kontrolforanstaltninger, der iværksættes af BAT, herunder passagerkontrol i busserne. 9. BAT kan iværksætte trafiktællinger og -undersøgelser. Entreprenøren og dennes personale medvirker i muligt omfang herved uden særskilt kontraktbetaling. 10. BAT har ret til at installere billetteringsudstyr, bustelefon, realtidsregistreringsudstyr og tælleudstyr i entreprenørens busser. Den daglige service af udstyret varetages af entreprenøren. Reservedele hertil leveres af BAT. Øvrig vedligeholdelse forestås og betales 24

25 af BAT. Entreprenøren skal straks sende meddelelse til BAT, hvis udstyret ikke fungerer tilfredsstillende. Stk. 2. Chaufførernes personlige billetteringsudstyr (møntbord, møntveksler og taske) anskaffes og betales af entreprenøren lige som køreplanholdere. Stk. 3. Udstyr, der er stillet til rådighed af BAT, tilbageleveres ved kontraktens udløb i funktionsdygtig og ubeskadiget stand, bortset fra almindelig slitage. Entreprenøren bærer risikoen for udstyret i forbindelse med brand, trafikskade, hærværk og tyveri. 7. KØRSELSMATERIELLET 11. Der skal kunne stilles følgende siddepladskapacitet til rådighed: Driftsbus: min. 40 siddepladser 12. Kørslen kan udføres med forskellige busser. Det er dog et krav, at der stilles tilstrækkelig siddepladskapacitet til rådighed på alle afgange, og at billettering kan ske på rimelig måde. Stk. 2. Entreprenøren skal give meddelelse om, hvilke busser der anvendes til kørslen. For hver af de anvendte busser skal der indsendes et oplysningsskema, jf. bilag 4, til BAT. 13. De anvendte busser skal have en rimelig standard, og de skal være rengjorte og vel vedligeholdet. Stk. 2. De anvendte busser skal være forsynet med destinationsskilte, der kan angive alle de ved BAT gængse rutenumre og destinationer. Destinationsskilte anskaffes og betales af entreprenøren. Stk. 3. De busser der tillige bruges på det regionale rutenet (rute 1-10) skal på entreprenørens regning være forsynet med udstyr til transport af min. 5 cykler. 8. BETALINGSMODELLEN 14. Alle indtægter ved kontraktkørsel tilfalder BAT. 15. Køreplantid opgøres som den tid, der efter aftale køres i rute efter køreplanen. Køreplanlagte pauser medregnes ikke. Tomkørsel medregnes kun, hvis der er truffet aftale herom. Køreplantiden opgøres i hver køreplanperiode for hvert vognløb og for dage med forskellig køreplan. Køreplantiden justeres for ekstrakørsel og ikke-udført kørsel i henhold til de månedlige indberetninger. 16. Betalingen for kørslen opgøres pr. udført køreplantime og pr. vognløb. stk. 2. Til dækning af timeafhængige omkostninger betales: 25

26 Pakke :... kr. pr. køreplantime.. stk. 3. Til dækning af busafhængige omkostninger betales fra bussens første hele måned i kontrakt: Driftsbus:... kr. pr. måned 17. Satserne i 16 reguleres hver måned i kontraktperioden efter indekset i bilag Parterne er berettiget og forpligtet til at forhandle om betalingens størrelse, hvis omkostningsudviklingen på grund af ny lovgivning afviger væsentligt fra reguleringen i 17. Stk. 2. Entreprenøren kan delegere forhandlingsretten/-pligten i stk. 1 til Danske Busvognmænd. 9. AFREGNING M.V. 19. Entreprenøren skal efter retningslinjer fastsat af BAT føre regnskab for ekstrakørsel og ikke-udført kørsel. Denne skal oplyses på den månedlige indberetning, jf. bilag 5. Stk. 2. Entreprenøren modtager ved kontraktstart en beholdning af rejsehjemmel svarende til kr pr. driftsbus. Entreprenøren skal løbende sørge for at reetablere billetbeholdningen ved køb hos BAT ved hjælp af likviditeten fra salg af den udleverede rejsehjemmel. Der skal altid kunne sælges rejsehjemmel af alle af de udleverede typer under udførelse af kørsel i henhold til denne kontrakt. Den udleverede startbeholdning modregnes i den sidste kontraktsbetaling. 20. Senest den 10. bankdag i måneden afregner BAT for den forrige måneds udførte kørsel i henhold til denne kontrakt med de i 16 anførte indekserede satser. 10. IKRAFTTRÆDEN M.V. 21. Kørslen forventes påbegyndt den 11. august 2015 Stk. 2. Kontrakten gælder til starten af skolernes sommerferie i 2018 eller udgangen af denne skoleferie gældende for de driftsbusser som udfører kørsel på rute Stk. 3. Kontrakten er uopsigelig for entreprenøren i kontraktperioden. 22. I det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder herfor, kan BAT ophæve kontrakten, hvis entreprenøren går konkurs, standser betalingerne, hvis der åbnes forhandlinger om tvangsakkord, eller hvis entreprenørens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være således, at denne må antages at være ude af stand til at opfylde kontrakten. Hvis entreprenøren driver en personlig enkeltmandsvirksomhed og afgår ved døden, og hans bo behandles som gældsfragåelsesbo, gælder det samme som anført ovenfor. Hvis boet har ret til at indtræde i kontrakten i medfør af konkurslovens regler, skal boet efter fore- 26

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND 2014 2014 4 2014 Teknikeroverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens

Læs mere

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 OVERENSKOMSTER mellem Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik og Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 AHTS, Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service 2 Forord I forbindelse

Læs mere

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's dækning ved en arbejdsgivers konkurs, ophør eller død. Vejledningen

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015)

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) DEN DANSKE DOMMERFORENING Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Overvejelser inden sagsanlæg... 4 2.1. Drøftelse

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM...

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM... INDHOLDSFORTEGNELSE LOVE KAP. I UNIONEN OG DENS OPGAVER... 2 KAP. II DIU S MEDLEMMER... 3 KAP. III ÆRESMEDLEMMER... 11 KAP. IV DIU S ORGANER... 11 KAP. V REPRÆSENTANTSKABET... 11 KAP. VI BESTYRELSEN...

Læs mere

Bygningsoverenskomsten. mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund

Bygningsoverenskomsten. mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund Bygningsoverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: Kapitel 1 Område og definitioner... 9 1 Overenskomstens område... 9 2 Definition af permanente arbejdspladser...

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere