BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag"

Transkript

1 BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel Udbudsbetingelser & B-kontrakt samt bilag Kontrakt start 11.august

2 Indholdsfortegnelse 1. del Udbudsvilkår, B- kontraktkørsel 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet 2 Den udbudte kørsel 3 Hvem kan byde 4 Tidsfrister og tidsplan 5 Henvendelser 6 Tilbuddets form 7 Prisniveau 8 Kontraktløbetid og vilkår 9 Forbehold 10 Alternative tilbud 11 Køreplanændringer 12 Krav til busserne 13 Virksomhedsoverdragelsesloven 14 Diverse personaleforhold 15 Arbejdsmiljø 16 Kriterier for valg af tilbud 17 Aktindsigt offentliggørelse 18 Kontraktindgåelse Bilag A Bilag B Bilag C Dokumentation for tilladelse til buskørsel Gældserklæring Tilbudsblanket 2

3 2. del B-kontrakt om buskørsel 1. Generelt 2. Køreplanlægning m.v. 3. Kørselsomfang 4. Kørslens udførelse 5. Kundebetjening 6. Takst, kontrol, tælling 7. Kørselsmateriellet 8. Betalingsmodellen 9. Afregning m.v. 10. Ikrafttræden 11. Voldgift Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Regulering for pris- og lønudvikling Oversigt over busser ved kontraktens indgåelse Forskrifter vedrørende bussers indretning og udstyr Busoplysningsskema Kørselsindberetning Oplysningsforpligtelse ved virksomhedsoverdragelse Tilbud 3

4 Trafikselskabet BAT / Bornholms Regionskommune genudbyder hermed B-kontrakter omhandlende rutebuskørsel på lokalruter for en periode på 3 år, med start 11. august Trafikselskabet BAT er oprettet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 412 af 11.april 2010 og varetager således den offentlige servicetrafik i form af almindelig rutekørsel samt individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede. Herudover varetager BAT efter aftale med Bornholms Regions Kommune opgaven vedrørende indkøb af trafik, som kommunen skal varetage efter anden lovgivning. Udbuddet er et offentligt udbud i henhold til bestemmelserne i EU s forsyningsvirksomhedsdirektiv nr. 2004/17 EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 936 af 16. september 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester.. Oversigt over den udbudte B-kontraktkørsel Pakke nr. Rute nr. Antal driftsbusser Antal køreplantimer pr. år Krav til busstørrelse (min. Siddepladser) (40) (40) (40) (40) (40) (40) Eventuelt (40) (40) Evt. 40 gange svømmekørsel 4

5 UDBUDSVILKÅR, B-KONTRAKTKØRSEL 1. Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet Det samlede grundlag for afgivelse af tilbud på B-kontraktkørsel består af følgende dokumenter: Tilbudsgrundlag Bilag med køreplaner og opgørelse af timer Tilbudsgrundlaget, der er indeholdt i dette bind, har 2 hoveddele: Udbudsvilkårene med bilag og B-kontrakt om buskørsel med bilag Udbudsvilkårene anvendes alene i forbindelse med tilbudsgivning og efterfølgende indgåelse af kontrakt(-er) og indeholder primært vejledninger og krav til byderen for afgivelse af tilbud. B-kontrakten fastlægger de krav, der vil være gældende for kørslens udførelse, og angiver, hvordan forholdet mellem BAT og entreprenøren reguleres. Det er et bindende vilkår, at kørslen skal udføres på grundlag af den kontrakt, der er angivet. 2. Den udbudte kørsel Udbuddet foretages som offentligt udbud i henhold til EU's forsyningsvirksomhedsdirektiv 2004/17/EF, bekendtgørelse nr. 936 af Der er givet en oversigt over den udbudte kørsel forrest i dette bind. Kørslen er inddelt i "pakker" (udbudsenheder). Kørslen i de enkelte pakker er nærmere beskrevet i de særlige bilagsbind. Bilagsbindene indeholder bl.a. foreløbige køreplaner, en oversigt over kørselsomfanget og andre nødvendige oplysninger. 3. Hvem kan byde? Aftale om buskørsel kan indgås med såvel en enkeltperson som et selskab eller en anden juridisk person. Byderen skal opfylde nødvendige lovgivningskrav og have tilladelse til at udføre den udbudte kørsel. Ved kontraktstart skal der foreligge relevante tilladelser til erhvervsmæssig persontransport for det nødvendige antal busser 5

6 Dokumentation for antal nødvendige tilladelser skal indhentes af alle bydere. Dog er bydere, der alene byder på kørsel de udfører i forvejen, undtaget. Byderen skal endvidere - i henhold til "Lov om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love", nr 366 af 13. maj afgive en tro og love erklæring herom, som skal vedlægges tilbuddet. Erklæringen afgives på det i bilag A viste skema. På tilbudsblanketten skal byderen oplyse om eventuelle underentreprenører og omfanget af disses kørsel. Underentreprenører skal opfylde lovens kvalifikationskrav, og tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring skal dokumenteres på samme måde, som for entreprenører, der selv udfører kørslen. Byderen er eneansvarlig over for BAT, dvs. har også det fulde ansvar for den kørsel, der udføres af underentreprenører. Antagelse af underentreprenør, udskiftning af underentreprenører eller væsentlige ændringer i omfanget af en underentreprenørs kørsel i kontraktperioden skal godkendes af BAT, jf. kontrakternes 1, stk Tidsfrister og tidsplan Tilbud skal være BAT i hænde senest fredag den 31. juli 2015 kl , dansk tid på følgende adresse: BAT, Munch Petersens vej 2 30, 3700 Rønne Tilbud, der afleveres personligt, skal afleveres på 1. sal. Åbning af tilbuddene med offentlig adgang vil finde sted hos BAT på Munck Petersens Vej 2, 3700 Rønne, den 31. juli 2015 fra kl Ved åbning vil følgende blive oplyst: byder, pakker og pris. Beslutning om, hvilke tilbud der skal vælges til kontraktindgåelse, forventes truffet 31.juli 2015 kl Kørslen må påregnes påbegyndt den 11. august 2015 Tilbuddet skal vedstås indtil den 15.august KONTAKT INDTIL TILBUDSAFGIVELSE Udbudsmaterialet og efterfølgende supplerende oplysninger vil være tilgængeligt på Tilbudsgiver kan stille spørgsmål til udbudsmaterialet, alle henvendelser og spørgsmål i forbindelse med udbuddet skal udfærdiges skriftligt og sendes til Bornholms Regionskommune, Udbud og indkøb v/udbud- og indkøbskonsulent Mette Rasch Peersen på mail 6

7 Alle spørgsmål, der fremsendes senest 10 dage før tilbudsfristens udløb, kan påregnes besvaret. Spørgsmål, der fremsendes efter denne frist, vil blive besvaret, såfremt det er muligt at besvare dem senest 6 dage inden tilbudsfristens udløb. Alle henvendelser skal være Bornholms Regionskommune i hænde senest den 20.juli 2015 kl Bemærk at alle henvendelser samt svar herpå - vil i anonymiseret form, løbende blive gjort tilgængelige på Bemærk at eventuelle rettelsesblade til udbuddet vil bliver gjort tilgængelige på Alle interesserede tilbudsgivere er selv ansvarlige for at indhente supplerende oplysninger i form af spørgsmål, svar og rettelser til udbuddet, når disse er tilgængelige på Såfremt tilbudsgiver bliver opmærksom på fejl eller mere betydende uhensigtsmæssigheder ved udbudsmaterialet, bedes tilbudsgiver straks via mail, gøre Bornholms Regionskommune v/udbud- og indkøbskonsulent Mette Rasch Pedersen opmærksom herpå, således at der er mulighed for hurtigst muligt at afhjælpe forholdet gennem offentliggørelse af rettelsesblad. Opfordringen omfatter også eventuelle uhensigtsmæssigt formulerede krav til ydelse eller rammeaftale. Dette gælder navnlig uhensigtsmæssigheder af betydning for tilbudsgiverne generelt, der tilmed er udtryk for fravigelse fra det sædvanlige på markedet. Opfordringen kan ikke opfattes som invitation til generel dialog om hensigtsmæssigheden af udbudsmaterialets krav. 6. Tilbuddets form Tilbuddet afgives på de tilbudsblanketter, der er vedhæftet som bilag. Tilbuddet skal afleveres i en lukket konvolut påtegnet: BAT s 3.udbud. Lokal rutebuskørsel. Må ikke åbnes af postafdelingen Tilbuddet skal afgives på dansk og i danske kroner, inkl. eventuel moms og afgifter. Der kan gives tilbud på alle pakker og på en kombinationer af pakker. Der kan ikke gives tilbud som indebærer forbehold om, at andre pakker vindes af tilbudsgiveren. Dog kan det betinges, at man opnår en bestemt kørselsmængde. Ingen byder vil kunne komme i betragtning til mere end fire (4) pakker. 7

8 Der henvises i den forbindelse til B-kontrakten, hvor det er et kontraktvilkår, at kontrakttager ikke samtidig har et økonomisk eller juridisk engagement i noget anden selskab eller anden juridisk person, der har tegnet kontrakt med BAT på baggrund af 3. udbud 2015, der overstiger 50% af aktie- eller anpartskapitalen eller den bestemmende indflydelse i dette/disse selskaber eller anden juridisk person. Selskaber eller anden juridisk person, der har budt, skal redegøre overfor BAT for ejerforhold og vedtægter. For B-kontraktkørsel angives de specificerede priser som betalingen pr. køreplantime til dækning af chaufføromkostninger og øvrige variable omkostninger og betalingen pr. busmåned til dækning af faste omkostninger. De specificerede tilbudspriser for B-kontraktkørsel angives for hver pakke eller for kombinationen af pakker. Specifikationen refererer til B-kontraktens 16, og det er disse priser, der indføjes i kontrakten og danner grundlag for den løbende afregning. Alle felterne med de specificerede priser skal udfyldes. Det antal køreplantimer, som tilbudspriserne er baseret på, anføres på tilbudsblanketten. Betalingen vil, når kørslen påbegyndes, blive beregnet på grundlag af den faktisk udførte kørsel. 7. Prisniveau Tilbuddet angives i prisniveauet for august Prisen reguleres for udviklingen fra den dag, hvor kontraktkørslen påbegyndes, og herefter i kontraktperioden 12 gange årligt, jf. 17 i kontrakterne. 8. Kontraktløbetid og -vilkår Kørslen påbegyndes 11.august Tilbuddet skal baseres på en kontraktløbetid på 3 år. Kontrakten kan forlænges med 3 * 1 år. Meddelelse om forlængelse vil ske senest 90 dage før kontraktudløb. Mulige nedlæggelser af skoler affødt af det for tiden faldende børnetal forventes ikke at medføre ændringer i kørselsomfanget, der overstiger de 20%, der er omtalt i 4 i B- kontrakten. Men kørselstilrettelæggelsen kan blive mere eller mindre berørt af ændringer i skolestrukturen. Der tages derfor fra udbyders side forbehold for, at der i kontraktperioden kan ske væsentlige ændringer i måden at udnytte vognparken på. 9. Forbehold Eventuelle forbehold over for udbudsmaterialet skal anføres på tilbudsblanketten. 8

9 Der accepteres ikke forbehold over for formuleringer i B-kontrakten, virkningerne af virksomhedsoverdragelsesloven eller BAT s videregivelse af nøgleoplysninger om tilbuddene. Forbehold skal så vidt muligt prisfastsættes i tilbuddet. 10. Alternative tilbud Der kan ikke afgives alternative bud. 11. Køreplanændringer Der træffes først endelig beslutning om de køreplaner, der skal gælde i skoleårene i kontraktperioden ultimo juni måned. Køreplanerne i bilagsbindet, er således alene retningsgivende, idet der kan ske ændringer i disse køreplaner i forbindelse med aktuelle tilpasninger til skolernes behov i skoleårene. Tilbuddet baseres på køreplanerne i udbudsmaterialet incl. eventuelle fremsendte ændringer. Ændringer i forhold til køreplanerne i udbudsmaterialet vil udløse regulering efter kontraktens bestemmelser. Der reguleres for ændret køreplantid. Køreplanerne i udbudsmaterialet incl. eventuelle fremsendte ændringer vil også være udgangspunktet for beregningen af ændringer i kørselsomfanget i henhold til 4, stk. 2 i kontrakterne. Ifølge denne kan BAT ændre antallet af køreplantimer med op til 20 % i kontraktperioden i både opadgående og nedadgående retning. 12. Krav til busserne Krav til busstørrelse er angivet i oversigten over den udbudte kørsel forrest i dette bind. Hvis der ikke er stillet krav om anvendelse af bestemt bustype, kan forskellige busser anvendes til kørslen, jf. 12 i B-kontrakten. Med henvisning til bilag D skal BAT anmode om en nærmere redegørelse for det busmateriel, der forventes indsat i kontraktperioden. 13. Virksomhedsoverdragelsesloven Det forudsættes, at samtlige de pakker, der udbydes, er omfattet af lov om lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse og EU-overførelsesdirektiv (77/187 EØF). Den byder, der opnår kontrakt, vil derfor være stillet som ved erhvervelse af en virksomhed. Dette indebærer, at kontrakthaveren umiddelbart indtræder i de pligter, som påhvilede tidligere entreprenør i henhold til: 1. kollektiv overenskomst og aftale, 2. bestemmelser om løn- og arbejdsforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myndighed, eller 3. individuel aftale om løn- og arbejdsforhold, jf. lovens 2, stk. 1. 9

10 De nødvendige oplysninger vedr. det personale, der eventuelt skal overtages, kan rekvireres hos BAT, der straks vil indhente disse hos den nuværende kontraktholder. Hvis det efterfølgende viser sig, at disse oplysninger er mangelfulde eller fejlagtige, skal byderen godtgøre, at dette har en væsentlig økonomisk betydning. Der vil herefter blive foretaget en regulering af prisen i perioden, indtil de pågældende aftaler m.v. vil kunne opsiges med sædvanligt varsel. Der kan i tilbuddet ikke tages forbehold for virkningerne af virksomhedsoverdragelsesloven. 14. Diverse personaleforhold Jf. B-kontraktens 2 er entreprenøren forpligtet til at følge de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster. I henhold til Bekendtgørelse om arbejderbeskyttelse i vejtransport nr af er indenlandsk kørsel på øer med et areal på højest km2, som ikke er forbundet med fastlandet med en bro, et vadested eller en tunnel, undtaget fra bestemmelserne i Rådets forordning (EØF) 3820/85 og nr. 3821/85. Alle ruter er således m.h.t. køre- og hviletid alene omfattet af de almindelige danske arbejdsmiljøregler. 15 Arbejdsmiljø Der stilles ikke særlige krav til arbejdsmiljøet i udbudsmaterialet, jf. bekendtgørelse nr af 17. december 2001 om pligter efter lov om arbejdsmiljø i forbindelse med udbud af tjenesteydelser. BAT skal dog i henhold til arbejdsmiljølovgivningen oplyse om forhold, der har betydning for arbejdsmiljøet. Bydere opfordres til at gennemkøre ruterne for ved selvsyn at danne sig et indtryk af de aktuelle forhold på ruterne. 16. Kriterier for valg af tilbud Der vil blive set bort fra urealistiske bud eller bud fra entreprenører, som ikke skønnes at kunne udføre opgaven. Kriteriet for valg af tilbud vil være: Laveste pris BAT kan, ved vurdering af, hvilke tilbud/hvilket tilbud der er det/de med laveste pris, foretage denne vurdering i forhold til enkelte pakker, kombinationer af pakker eller det samlede antal pakker under et. BAT vil foretage en helhedsvurdering af de indkomne tilbud og under hensyn til ovennævnte kriterie antage de tilbud, som BAT finder mest fordelagtige i forhold til laveste pris 10

11 BAT forbeholder sig ret til at indgå aftale på grundlag af de kombinationer af de udbudte pakker, som BAT finder mest fordelagtige i forhold til laveste pris Aktindsigt - Offentliggørelse Efter udløbet af tilbudsfristen vil BAT dels ved åbningen og dels på forespørgsel oplyse, hvem der har indgivet tilbud, hvilke pakker (udbudsenheder) tilbuddene omfatter, antal driftsbusser, tilbudspriser og eventuelle forbehold. Samme oplysninger vil kunne offentliggøres til pressen. Der kan ikke f.eks. ved forbehold kræves indskrænkning i det nævnte oplysningsomfang. 18. Kontraktindgåelse Hvis flere tilbud fra samme byder vælges, kan BAT vælge at indgå en eller flere kontrakter om den pågældende kørsel. Udfyldt kontrakt vil blive udarbejdet af BAT. Kontrakten udfærdiges i 2 eksemplarer, der begge underskrives, og således at et eksemplar opbevares af BAT og et eksemplar af entreprenøren. Det eller de tilbud (incl. bilag), der danner grundlag for kontrakten, optages som bilag til kontrakten. 11

12 BILAG A TIL B-UDBUDSVILKÅRENE Ansøgning om dokumentation for tilladelse fra Trafikstyrelsen 12

13 Bilag A Ansøgning om dokumentation for tilladelse fra Trafikstyrelsen Udfyldes af byderen (kun i ét eksemplar ikke for hver pakke) Byders navn: Byders adresse: Der afgives tilbud til BAT Sæt X Byder har allerede tilladelse (r) til erhvervsmæssig personbefordring ID-nr.: Gyldig indtil: Ansvarlig leder: Antal tilladelser: Herudover søges der om yderligere tilladelser. Til Færdselsstyrelsens behandling af ansøgningen vedlægger byder Kopi af seneste underskrevne årsregnskab eller Garanti eller Revisorerklæring Sæt X Byder har ikke tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring Der søges om godkendelse af som ansvarlig leder. Der søges om tilladelser. Byder vedlægger en udfyldt ansøgningsblanket til Færdselsstyrelsen. Der må regnes med en vis ekspeditionstid i Trafikstyrelsen Vejledning om egenkapital kan findes på Trafikstyrelsens hjemmeside ( Trafikstyrelsen returnerer et skema med oplysninger om det godkendte antal tilladelser. Skemaet vedlægges tilbudsblanketten. Byders underskrift Ansøgningsskema sendes til Trafikstyrelsen, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Kbh.S. 13

14 BILAG B TIL B-UDBUDSVILKÅRENE Gældserklæring 14

15 Bilag B. Gældserklæring. TRO- OG LOVEERKLÆRING på ikke at have ubetalt forfalden gæld til det offentlige I henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love skal en ordregiver, der udbyder tjenesteydelser, kræve, at enhver tilbudsgiver samtidigt med afgivelsen af sit tilbud afgiver en erklæring på tro og love om, i hvilket omfang tilbudsgiveren har ubetalt forfalden gæld til det offentlige. Tilbudsgiver erklærer herved på tro og love ikke at have ubetalt forfalden gæld til det offentlige. Dato Underskrift I TILFÆLDE AF FORFALDEN GÆLD TIL DET OFFENTLIGE Hvor stor er gælden?: Tilbudsgiver: erklærer herved på tro og love kun at have ovenstående beløb som forfalden gæld til det offentlige. Dato Underskrift 15

16 BILAG C TIL B-UDBUDSVILKÅRENE Tilbudsblanket B-kontrakt 16

17 Bilag C. Tilbudsblanket B-kontrakt Der udfyldes en blanket for hver pakke eller en blanket indeholdende kombination af pakker. 17

18 BYDER Navn: Adresse: Telefon: Kontaktperson: Ansvarlig leder: TILBUDDETS OMFANG Kontraktløbetid: Tilbuddet omfatter pakke/pakker nr.: Samlet antal køreplantimer: 3 år jf. udbudsvilkår køreplantimer TilBUDSPRIS (excl. eventuelle forbehold) Tilbuddet angives i prisniveau for august 2015 Pakke: Driftsbus I: kr./pr. busmåned kr./pr.køreplantime Driftsbus II: Driftsbus III: kr./pr. busmåned kr./pr. busmåned Driftsbus IV: kr./pr. busmåned Ved kontraktløbetid 3 år Samlet gennemsnitspris: Samlet pris pr. år for hele tilbuddet: kr./ pr. køreplanstimer kr. 18

19 Tilbudsblanket B-kontrakt EVT. FORBEHOLD (herunder prisfastsættelse heraf) BUSOPLYSNINGER Følgende busser forventes anvendt til kørslen: A: B: C: D: Reservemateriel: Egen reservebus Lejet bus Anden løsning (bilag vedlægges) UNDERENTREPRENØR Påregner anvendt underentreprenør: JA NEJ Hvis Ja: Andel % af køreplantimer Navn på eventuel(le) underentreprenør(er): EVT. BEMÆRKNINGER: Undertegnede er indforstået med, at kørslen udføres på de vilkår, der fremgår af B- kontrakten samt af udbudsmaterialet med bilag i øvrigt. Tilbuddet er bindende indtil den 15. august dato Byders underskrift 19

20 Tilbuddet skal være BAT, Munch Petersens Vej 2 30, 3700 Rønne i hænde senest den 31.august 2015 kl Medsendte bilag: 20

21 B-KONTRAKT Kontrakt om rutebuskørsel på lokalruter 21

22 B-KONTRAKT OM BUSKØRSEL... (i det følgende kaldet entreprenøren) og BAT indgår følgende aftale om buskørsel: 1. GENERELT 1. Kørslen udføres på de vilkår, der fremgår af nærværende kontrakt med bilag. Det eller de tilbud, der danner grundlag for kontrakten, indgår som bilag. Stk. 2 Kontrakten kan indgås med en enkeltperson, et selskab eller en anden juridisk person. Stk. 3 Kontrakttager bekræfter ved sin underskrift, at kontrakttager ikke samtidig har et økonomisk eller juridisk engagement i noget anden selskab eller anden juridisk person, der har tegnet kontrakt med BAT på baggrund af 3. udbud 2015, der overstiger 50% af aktie- eller anpartskapitalen eller den bestemmende indflydelse i dette/disse selskaber eller anden juridisk person. Stk. 4 Kontrakten underskrives i en enkeltmandsejet virksomhed af ejeren, der samtidig er den ansvarlige leder af virksomheden. Ved kontraktindgåelse med et interessentskab underskrives kontrakten af samtlige interessenter. BAT skal have en kopi af en eventuel interessentskabskontrakt. Ved kontraktindgåelse med et aktie- eller anpartsselskab skal kontrakten underskrives af en person, der er tegningsberettiget for selskabet. Tegningsretten skal dokumenteres. Stk. 5 For aktie- og anpartsselskaber skal BAT i forbindelse med kontraktindgåelsen have oplysning om ejerforhold. Ændringer i ejerforholdet i aktie- eller anpartsselskaber i løbet af kontraktperioden skal meddeles skriftligt til BAT. Aktie-/anpartsbesiddelse på under 10 pct. af aktie-/anpartskapitalen skal dog ikke oplyses, med mindre en sådan aktiepost giver adgang til bestemmende indflydelse i selskabet. Selskaberne skal på eget initiativ indsende regnskaberne med en detaljeringsgrad og informationsværdi svarende til kravene i aktieselskabsloven senest 14 dage efter underskrift. Stk. 6 Hvis der i aktie- eller anpartsselskaber sker ændringer i ejerforholdet til bestemmende andele i kapitalen, er BAT berettiget til at opsige kontrakten med tre måneders varsel, hvis vægtige grunde taler herfor. Opsigelsen skal i givet fald ske senest én måned efter, at BAT har modtaget meddelelse om ændringen i ejerforholdet. Stk. 7 Entreprenøren udpeger en kontaktperson, der med bindende virkning for entreprenøren kan indgå alle aftaler vedrørende den løbende opfyldelse af kontrakten. Den udpegede kontaktperson skal have hjemsted eller bopæl på Bornholm. Kontaktpersoner skal kunne skrive og tale dansk, da al kommunikation med BAT skal foregå på dansk. 22

23 Stk. 8. Entreprenøren skal oplyse om eventuelle underentreprenører og om omfanget af disses kørsel. Antagelse eller udskiftning af underentreprenør samt væsentlige ændringer i omfanget af underentreprenørers kørsel skal godkendes af BAT. Entreprenøren er eneansvarlig over for BAT og har det fulde ansvar for den kørsel, der udføres af underentreprenører. 2. Entreprenøren leder og driver selvstændigt sin virksomhed. Ethvert personaleanliggende afgøres af entreprenøren. Stk. 2. Entreprenøren er forpligtet til at følge de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster, jf. buslovens 18, stk KØREPLANLÆGNING M.V. 3. BAT fastlægger ruteføring og køreplaner. Stk. 2. BAT fastlægger de vognløbsplaner, der anvendes som grundlag for beregningen af kontraktbetalingen. Stk. 3. BAT underretter entreprenøren om påtænkte ændringer af ruteføring, køreplan og vognløb. Det skal bemærkes, at BAT på de lokale ruter først endeligt kan tilrettelægge kørslen for et kommende skoleår, når skolerne i maj/juni melder ud med det kommende skoleårs skemaplan, der danner grundlag for de årlige justeringer af ruteføring og køreplaner. Entreprenøren inddrages i planlægningen ved skoleårets slutning og i øvrigt, når der er behov herfor. 3. KØRSELSOMFANG 4. Ved ikrafttrædelsen omfatter kontrakten et årligt kørselsomfang på ca.... køreplantimer, opgjort ud fra udbudsmaterialet, incl. ændringer, der er fremsendt til byderne, inden tilbud er afgivet. Stk. 2. Det antal køreplantimer, der er nævnt i stk. 1, kan frit ændres med op til 20 % i kontraktperioden, i både op- og nedadgående retning. Ved nedskæringer i kørselsomfanget på mere end 20 % betaler BAT en godtgørelse til entreprenøren. Godtgørelsen beregnes efter følgende regler: - 18 pct. af timebetalingen efter 16, stk. 2, for det antal køreplantimer, der overstiger nedskæringen på 20 pct pct. af den faste betaling ( 16, stk. 3) for de busser, der bliver overtallige, fordi nedskæringen overstiger 20 pct. Godtgørelsen betales for ét år - uanset længden af restperioden, indtil kontrakten kan opsiges til udløb. Betalingen sker som et engangsbeløb forud. Stk. 3. Kørselsomfanget på en rute kan altid, uanset stk. 2, reduceres med én daglig dobbelttur ved hvert årlige køreplanskifte uden økonomisk godtgørelse. 23

24 4. KØRSLENS UDFØRELSE 5. Entreprenøren er ansvarlig for kørslens planmæssige gennemførelse, medmindre denne hindres af vejrforholdene eller andre ude fra kommende begivenheder, som entreprenøren ikke kan afværge eller afhjælpe, og som har en ekstraordinær karakter (force majeure). På snevejrsdage, hvor kørslen på de lokale ruter må helt eller delvist indstilles, vil entreprenøren få normal betaling mod at stå til rådighed på det regionale rutenet inden for det antal driftstimer, der ellers ville være kørt på det lokale rutenet. Stk. 2. Ved driftstop, sygdom eller lignende skal entreprenøren indsætte reservemateriel, reservechauffører eller træffe aftale med anden trafikudøver om kørslens gennemførelse, jf. dog stk KUNDEBETJENING 6. Entreprenøren er ansvarlig for, at billettering sker korrekt. Chaufførerne skal have rådighed over det nødvendige billetteringsudstyr og til enhver tid have tilstrækkelig beholdning af billetter og kort. Chaufførerne skal endvidere have et grundigt kendskab til BATs takstsystem og være så godt kendt med det samlede trafiknet, at de er i stand til at vejlede passagererne. Chaufførerne skal kunne tale og forstå dansk. Stk. 2 Chaufførerne, andet personale og entreprenøren skal yde en korrekt betjening af kunderne og vise evt. handicappede særlig opmærksomhed. Stk. 3 Entreprenøren og dennes personale skal deltage i normale instruktionsmøder om takst- og billetteringssystem, chaufførkurser o.l., der arrangeres af BAT. Chauffø-rerne skal normalt højst deltage i ét møde pr. år. Til chaufførkurser skal der afsættes 1 dag pr. år, der bl.a. skal afvikles som et ugekursus i kontraktperioden, hvori indgår 1. hjælp, glatførekørsel, energirigtig kørsel, kundebetjening, information om BAT s takst- og billetteringssystem m.v. Udgifter hertil dækkes af entreprenøren, i den udstrækning de ikke kan dækkes på anden måde. Stk. 4. BAT kan kræve, at entreprenøren udnytter sine muligheder for at frigøre sig fra en chauffør, hvis denne gentagne gange har givet anledning til berettigede klager. 6. TAKST, KONTROL, TÆLLING 7 BAT fastlægger takst- og billetteringssystem og øvrige rejsebestemmelser. 8. Entreprenøren medvirker til gennemførelsen af de kontrolforanstaltninger, der iværksættes af BAT, herunder passagerkontrol i busserne. 9. BAT kan iværksætte trafiktællinger og -undersøgelser. Entreprenøren og dennes personale medvirker i muligt omfang herved uden særskilt kontraktbetaling. 10. BAT har ret til at installere billetteringsudstyr, bustelefon, realtidsregistreringsudstyr og tælleudstyr i entreprenørens busser. Den daglige service af udstyret varetages af entreprenøren. Reservedele hertil leveres af BAT. Øvrig vedligeholdelse forestås og betales 24

25 af BAT. Entreprenøren skal straks sende meddelelse til BAT, hvis udstyret ikke fungerer tilfredsstillende. Stk. 2. Chaufførernes personlige billetteringsudstyr (møntbord, møntveksler og taske) anskaffes og betales af entreprenøren lige som køreplanholdere. Stk. 3. Udstyr, der er stillet til rådighed af BAT, tilbageleveres ved kontraktens udløb i funktionsdygtig og ubeskadiget stand, bortset fra almindelig slitage. Entreprenøren bærer risikoen for udstyret i forbindelse med brand, trafikskade, hærværk og tyveri. 7. KØRSELSMATERIELLET 11. Der skal kunne stilles følgende siddepladskapacitet til rådighed: Driftsbus: min. 40 siddepladser 12. Kørslen kan udføres med forskellige busser. Det er dog et krav, at der stilles tilstrækkelig siddepladskapacitet til rådighed på alle afgange, og at billettering kan ske på rimelig måde. Stk. 2. Entreprenøren skal give meddelelse om, hvilke busser der anvendes til kørslen. For hver af de anvendte busser skal der indsendes et oplysningsskema, jf. bilag 4, til BAT. 13. De anvendte busser skal have en rimelig standard, og de skal være rengjorte og vel vedligeholdet. Stk. 2. De anvendte busser skal være forsynet med destinationsskilte, der kan angive alle de ved BAT gængse rutenumre og destinationer. Destinationsskilte anskaffes og betales af entreprenøren. Stk. 3. De busser der tillige bruges på det regionale rutenet (rute 1-10) skal på entreprenørens regning være forsynet med udstyr til transport af min. 5 cykler. 8. BETALINGSMODELLEN 14. Alle indtægter ved kontraktkørsel tilfalder BAT. 15. Køreplantid opgøres som den tid, der efter aftale køres i rute efter køreplanen. Køreplanlagte pauser medregnes ikke. Tomkørsel medregnes kun, hvis der er truffet aftale herom. Køreplantiden opgøres i hver køreplanperiode for hvert vognløb og for dage med forskellig køreplan. Køreplantiden justeres for ekstrakørsel og ikke-udført kørsel i henhold til de månedlige indberetninger. 16. Betalingen for kørslen opgøres pr. udført køreplantime og pr. vognløb. stk. 2. Til dækning af timeafhængige omkostninger betales: 25

26 Pakke :... kr. pr. køreplantime.. stk. 3. Til dækning af busafhængige omkostninger betales fra bussens første hele måned i kontrakt: Driftsbus:... kr. pr. måned 17. Satserne i 16 reguleres hver måned i kontraktperioden efter indekset i bilag Parterne er berettiget og forpligtet til at forhandle om betalingens størrelse, hvis omkostningsudviklingen på grund af ny lovgivning afviger væsentligt fra reguleringen i 17. Stk. 2. Entreprenøren kan delegere forhandlingsretten/-pligten i stk. 1 til Danske Busvognmænd. 9. AFREGNING M.V. 19. Entreprenøren skal efter retningslinjer fastsat af BAT føre regnskab for ekstrakørsel og ikke-udført kørsel. Denne skal oplyses på den månedlige indberetning, jf. bilag 5. Stk. 2. Entreprenøren modtager ved kontraktstart en beholdning af rejsehjemmel svarende til kr pr. driftsbus. Entreprenøren skal løbende sørge for at reetablere billetbeholdningen ved køb hos BAT ved hjælp af likviditeten fra salg af den udleverede rejsehjemmel. Der skal altid kunne sælges rejsehjemmel af alle af de udleverede typer under udførelse af kørsel i henhold til denne kontrakt. Den udleverede startbeholdning modregnes i den sidste kontraktsbetaling. 20. Senest den 10. bankdag i måneden afregner BAT for den forrige måneds udførte kørsel i henhold til denne kontrakt med de i 16 anførte indekserede satser. 10. IKRAFTTRÆDEN M.V. 21. Kørslen forventes påbegyndt den 11. august 2015 Stk. 2. Kontrakten gælder til starten af skolernes sommerferie i 2018 eller udgangen af denne skoleferie gældende for de driftsbusser som udfører kørsel på rute Stk. 3. Kontrakten er uopsigelig for entreprenøren i kontraktperioden. 22. I det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder herfor, kan BAT ophæve kontrakten, hvis entreprenøren går konkurs, standser betalingerne, hvis der åbnes forhandlinger om tvangsakkord, eller hvis entreprenørens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være således, at denne må antages at være ude af stand til at opfylde kontrakten. Hvis entreprenøren driver en personlig enkeltmandsvirksomhed og afgår ved døden, og hans bo behandles som gældsfragåelsesbo, gælder det samme som anført ovenfor. Hvis boet har ret til at indtræde i kontrakten i medfør af konkurslovens regler, skal boet efter fore- 26

5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel

5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel 16. marts 2009 5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel De med gult markerede spørgsmål/svar var med i 1.- 4. rettelsesblad. Fælles spørgsmål og svar vedr. 10. udbud 13. udbud 1. Skiltning

Læs mere

Bilag 9. Busoverdragelse. HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 9 side 1

Bilag 9. Busoverdragelse. HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 9 side 1 HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 9 side 1 Bilag 9 Busoverdragelse 9.1 Beregning af overtagelsespriser for busser ved kontraktudløb... 2 9.2 Procedure og tidsplan for busoverdragelse... 2 9.3

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Udbudsvilkår for B- og T-kontraktkørsel

Udbudsvilkår for B- og T-kontraktkørsel NT s 21.0 udbud, Udbudsvilkår for B- og T-kontrakt Udbudsvilkår for B- og T-kontraktkørsel Indhold 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet 2 2 Den udbudte kørsel 2 3 Hvem kan byde? 2 4 Tidsfrister og

Læs mere

3. rettelsesblad vedr. 32. udbud Ruter i Skanderborg og Odder Kommune 2011

3. rettelsesblad vedr. 32. udbud Ruter i Skanderborg og Odder Kommune 2011 3. rettelsesblad vedr. 32. udbud Ruter i Skanderborg og Odder Kommune 2011 13. december 2011 De med gråt markerede spørgsmål/svar var med i 1. og 2. rettelsesblad. Spørgsmål / Fejl 1. Bilag D for B-kontrakter

Læs mere

5. udbud Holstebro lokale busruter. Udbudsbetingelser Bind B

5. udbud Holstebro lokale busruter. Udbudsbetingelser Bind B 5. udbud Holstebro lokale busruter Udbudsbetingelser Bind B UDBUDSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SAMLET OVERSIGT OVER DEN UDBUDTE KØRSEL UDBUDSVILKÅR B - KONTRAKT BILAG TIL UDBUDSVILKÅR: Bilag A, skema

Læs mere

A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL

A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL... (i det følgende kaldet vognmanden) og Sydtrafik indgår følgende aftale om buskørsel: 1. GENERELT 1. Kørslen udføres på de vilkår, der fremgår af nærværende kontrakt med bilag.

Læs mere

Udbud af kommunale kørselsordninger

Udbud af kommunale kørselsordninger Randers Kommune Udbud af kommunale kørselsordninger Udbudsmateriale December 2007 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Randers Kommune Udbud af kommunale

Læs mere

24. Udbud. Ruter i Syddjurs Kommune 2011. Udbudsbetingelser

24. Udbud. Ruter i Syddjurs Kommune 2011. Udbudsbetingelser 24. Udbud Ruter i Syddjurs Kommune 2011 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Oversigt over udbudt kørsel 4 Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel 5 Udbudsvilkår B-kontrakt 7 Forord 7 1. Udbudsmaterialet

Læs mere

Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007.

Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007. Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007. 3 vognmænd kom til mødet. Fra Midttrafik deltog: Morten Christensen Per Elbæk Mette Storgaard Karin

Læs mere

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune FynBus 24 oktober 2011 Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune Baggrund I 2008 blev buskørsel i Svendborg Kommune udbudt for perioden køreplanskiftet 2008 30. juni 2012. Der forventes

Læs mere

3. rettelsesblad vedr. 28. udbud Bybusser og lokale ruter i Viborg Kommune

3. rettelsesblad vedr. 28. udbud Bybusser og lokale ruter i Viborg Kommune 13. januar 2012 3. rettelsesblad vedr. 28. udbud Bybusser og lokale ruter i Viborg Kommune De med gråt markerede spørgsmål/svar var med i 1. og 2. rettelsesblad. 1. 2. 3. 4. 5. Spørgsmål / Fejl Der er

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

34. Udbud. Udbudsbetingelser

34. Udbud. Udbudsbetingelser 34. Udbud Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Oversigt over den udbudte kørsel... 4 Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel... 4 Vigtige datoer vedrørende kontrakten... 4 Tildeling og budmuligheder...

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Udbud efter forhandling December 2015-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 PRÆKVALIFIKATION... 3 Offentliggørelse af prækvalifikationsmateriale... 3 Udbyder... 3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Notatark. Nøgleoplysninger om udbuddet... 3 Udbudsvilkår... 5 1. Udbudsmaterialet 5. 2. Retsgrundlaget 5. 3.

Indholdsfortegnelse. Notatark. Nøgleoplysninger om udbuddet... 3 Udbudsvilkår... 5 1. Udbudsmaterialet 5. 2. Retsgrundlaget 5. 3. Notatark Sagsnr. 88.16.12-Ø54-1-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 25.2.2014 Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger om udbuddet... 3 Udbudsvilkår... 5 1. Udbudsmaterialet 5 2. Retsgrundlaget 5 3. Egnethed 5

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

4. udbud. Holstebro bybusser. Udbudsbetingelser Bind A

4. udbud. Holstebro bybusser. Udbudsbetingelser Bind A 4. udbud Holstebro bybusser Udbudsbetingelser Bind A UDBUDSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SAMLET OVERSIGT OVER DEN UDBUDTE KØRSEL UDBUDSVILKÅR A - KONTRAKT BILAG TIL UDBUDSVILKÅR: Bilag A, skema 1: Ansøgning

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang?

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang? MEMO TITEL Spørgsmål og svar til udbudsmateriale vedr. kommunal kørsel i Faxe Kommune DATO 24. juni 2013 TIL KOPI FRA PROJEKTNR Tilbudsgivere Faxe Kommune COWI A039863 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800

Læs mere

Buskørsel i Herning Kommune

Buskørsel i Herning Kommune 7. udbud Buskørsel i Herning Kommune Udbudsbetingelser Bind A UDBUDSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SAMLET OVERSIGT OVER DEN UDBUDTE KØRSEL UDBUDSVILKÅR A - KONTRAKT BILAG TIL UDBUDSVILKÅR: Bilag A, skema

Læs mere

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Prækvalifikationsbetingelser

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Prækvalifikationsbetingelser 19. udbud Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010 Prækvalifikationsbetingelser 1. Prækvalifikationsbetingelser 1.1 Indledning 1.2 Ordregiver 1.3 Kontakt og spørgsmål 1.4 Tidsplan og frister mv. 1.5 Informationsmateriale

Læs mere

27. udbud. Struer Kommune. Tilbudsåbning januar 2012

27. udbud. Struer Kommune. Tilbudsåbning januar 2012 27. udbud Struer Kommune Tilbudsåbning januar 2012 Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel 4 Udbudsvilkår A- og B-kontrakt 8 1. Udbudsmaterialet 9 2. Retsgrundlaget 9 3. Hvem kan byde

Læs mere

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe. EU-udbud, TED-publikation nr. 046469-2014 April 2014 I/S REFA, Energivej 4, 4800 Nykøbing F. E-mail: refa@refa.dk

Læs mere

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:426394-2014:text:da:html Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 6

Læs mere

3. udbud Århus Kommune

3. udbud Århus Kommune 3. udbud Århus Kommune 2. Rettelsesblad. De 4 første spørgsmål svar var med i 1. rettelsesblad. Spørgsmål 1 Dørarrangement I bilag 5 til kontrakten - punkt 1 på side 65 er der anført krav til dørarrangementer

Læs mere

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING I Næstved kommune Mellem (i det følgende benævnt Kommunen ) Og Leverandør XX (i det følgende benævnt Leverandøren ) Side 1 af 5 Formål I henhold til

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

3. rettelsesblad vedr. 14. udbud af buskørsel i Randers Kommune

3. rettelsesblad vedr. 14. udbud af buskørsel i Randers Kommune 6. august 2009 3. rettelsesblad vedr. 14. udbud af buskørsel i Randers Kommune De med skygge markerede spørgsmål/svar var med i 1. og 2. rettelsesblad. Spørgsmål 1. Adgang til Trapeze eksportfiler Er det

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2013 Sagsnr. 2011-21692 Dokumentnr. 2013-119937 UDBUDSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ordregivende myndighed 3 3. Udbudsmaterialet

Læs mere

5. rettelsesblad vedr. 39. udbud - Skanderborg

5. rettelsesblad vedr. 39. udbud - Skanderborg 8. juli 2014 5. rettelsesblad vedr. 39. udbud - Skanderborg Spørgsmål / Fejl De med gråt markerede spørgsmål og svar indgik i 1.-4. rettelsesblad Svar / Rettelser 1. Rettelse til timetallet i pakke 2 2.

Læs mere

Region Midtjylland. Udbud af kørsel i Ringkjøbing Amt. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr.

Region Midtjylland. Udbud af kørsel i Ringkjøbing Amt. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. Region Midtjylland Udbud af kørsel i Ringkjøbing Amt Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 8 Side 1 af 3 Udbud af regional buskørsel Sagsbehandler:

Læs mere

Udbud af jagt Fase 2

Udbud af jagt Fase 2 Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Udbud af jagt Fase 2 Udbudsbetingelser Postadresse Arsenalvej 55 9800 Hjørring CVR: 16 28 71 80 EAN: 5798000201286 Telefon 72 31 30 00 Telefax 33 32 10 29

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. 2 Udbudsform og bydere.

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. 2 Udbudsform og bydere. Frederikssund Kommune Oplæg om udbud af supplerende skolekørsel Notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 97 22 Telefax 97 22 2 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 2 6 7 8 9 0 Indledning Udbudsform

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Offentligt udbud. På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder

Offentligt udbud. På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder Offentligt udbud På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder Dagcenter- og træning Læge og Speciallæge Sundhedscenter og genoptræning Handicapkørsel 1 1 Udbudsbetingelser... 3 1.1

Læs mere

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med udbudsbrevet af 17. juli 2014.

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med udbudsbrevet af 17. juli 2014. Bilag 1 Gribvand Spildevand A/S - Udbud af SRO-arbejde - Tilbudsliste (TBL) Side 1 af 8 Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med

Læs mere

18. udbud. Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2010. Udbudsbetingelser

18. udbud. Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2010. Udbudsbetingelser 18. udbud Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2010 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Oversigt over den udbudte kørsel 5 Krav til busser mv. 7 Oversigt over vigtige datoer 8 Udbudsvilkår A-kontrakt 9 1.

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 61.866

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 61.866 Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 61.866 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Iver Pedersen) 3. juli 1998 K E N D E L S E Nybus A/S, Skørringe Turistbusser A/S, Funchs Turisttrafik ved Erik Funch, Kruse Rute og Turistbiler

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel

Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel 9. februar 2010 Ændring til udbudsbetingelserne: Nyt tilbud på udbudsenhed 8 eller kombinationer, hvori udbudsenhed 8 indgår. Udbudsenhed 8 er udbudt

Læs mere

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81164-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

Udbud af lokale busruter i Ringkøbing-Skjern Kommune

Udbud af lokale busruter i Ringkøbing-Skjern Kommune Udbud af lokale busruter i Ringkøbing-Skjern Kommune Udbudsvilkår - B-kontraktkørsel 1. udbud marts 2007 UDBUDSVILKÅR INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 1 HVEM KAN BYDE?...5 2 TILBUDDETS FORM...6 3 KONTRAKTLØBETID...7

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att: Kontoret for Integrationspolitik

Læs mere

ODENSE RENOVATION A/S. Udbud vedr. indkøb af 1 stk. gummihjulslæsser. UB Udbudsbetingelser. September Side PAGE 1 af 10

ODENSE RENOVATION A/S. Udbud vedr. indkøb af 1 stk. gummihjulslæsser. UB Udbudsbetingelser. September Side PAGE 1 af 10 ODENSE RENOVATION A/S Udbud vedr. indkøb af 1 stk. gummihjulslæsser UB Udbudsbetingelser September 2013 Sag J.nr. Udarb. OFD Udg. 01 Kontrol EP Dato 2013-09-23 Godk. Side PAGE 1 af 10 Udbudsbetingelser

Læs mere

Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation

Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation Dato: dd.mm.aaaa Side 1 af 9 Indhold Bilag 2a Underskrift og oplysninger... 3 Bilag 2b - Nøgletal... 7 Bilag 2c - Referenceliste... 8 Bilag

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL

A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL... (i det følgende kaldet vognmanden) og Sydtrafik indgår følgende aftale om buskørsel: 1. GENERELT 1. Kørslen udføres på de vilkår, der fremgår af nærværende kontrakt med bilag.

Læs mere

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62082-2011:text:da:html DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082

Læs mere

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276304-2015:text:da:html Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Læs mere

A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL

A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL... (i det følgende kaldet vognmanden) og Sydtrafik indgår følgende aftale om buskørsel: 1. GENERELT 1. Kørslen udføres på de vilkår, der fremgår af næ rværende kontrakt med bilag.

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK

UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK Udbud af Dødstartsreserve i DK1 2019-2021 1/6 Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK1 2019-2021 +45 70 10 22 44 info@energinet CVR-nr. 28 98 06 71 Dato: 21.

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

Busselskabet Aarhus Sporveje

Busselskabet Aarhus Sporveje Jegstrupvej 5 DK-8361 Hasselager Tlf.: 72409900 Fac: 72409901 www.busselskabet.dk Busselskabet Aarhus Sporveje Udbudsmateriale til bekendtgørelsen Bybusindkøb Udbud efter forhandling med forudgående offentliggørelse

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:412380-2012:text:da:html DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S 249-412380 Udbudsbekendtgørelse Varer

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

4. rettelsesblad vedr. 21. udbud af regionale og lokale ruter i Viborgområdet

4. rettelsesblad vedr. 21. udbud af regionale og lokale ruter i Viborgområdet 18. februar 2011 4. rettelsesblad vedr. 21. udbud af regionale og lokale ruter i Viborgområdet De med skygge markerede spørgsmål/svar var med i 1., 2. eller 3. rettelsesblad. Spørgsmål / Fejl 1. Forkert

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

EU-UDBUD i forbindelse med brug af andre aktører i fleksjobindsatsen gældende for 2017 og 2018

EU-UDBUD i forbindelse med brug af andre aktører i fleksjobindsatsen gældende for 2017 og 2018 EU-UDBUD i forbindelse med brug af andre aktører i fleksjobindsatsen gældende for 2017 og 2018 Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til LOV nr. 1564 af 15/12/2015 (udbudsloven). 1. Lovgrundlag

Læs mere

Rammeaftale for Bus & Tog samarbejdet

Rammeaftale for Bus & Tog samarbejdet R A M M E A F T A L E version 1.1 Behandlet på Bus & Tog styregruppen 4. december 2007 Rammeaftale for Bus & Tog samarbejdet A. Formål og afgrænsning 1. Formålet med denne aftale er at opretholde og udbygge

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag Tilbudsliste (TBL) Tilbudslisten skal suppleres med besvarelse af bilag 1-8. Tilbudsgiver er bekendt med indholdet af udbudsmaterialet af 1. oktober 2012 samt eventuelt udsendte rettelsesblade og spørgsmål

Læs mere

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011 K E N D E L S E Vognmandsforretningen Ordrupgaard af 2009 SMBA (selv) mod Vejdirektoratet. (Kammeradvokaten

Læs mere

Indsamling af affald i Sorø Kommune

Indsamling af affald i Sorø Kommune Indsamling af affald i Sorø Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt Offentligt EU-udbud AffaldPlus Juni 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Kontraktparter... 3 2 Kontraktgrundlag... 3 3 Forventet årlig ydelse... 3

Læs mere

Indsamling af dagrenovation

Indsamling af dagrenovation Odsherred kommune Indsamling af dagrenovation Offentligt EU-udbud Udbuds- og tilbudsbetingelser Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Orientering 2 1.1 Forventet tidsplan for udbuddet 2 1.2 Ordregiver 3 2 Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Udbud af buskørsel i

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale om

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere