Støtteguide. Folkeoplysende foreninger i Ringkøbing-Skjern Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Støtteguide. Folkeoplysende foreninger i Ringkøbing-Skjern Kommune"

Transkript

1 Støtteguide Folkeoplysende foreninger i Ringkøbing-Skjern Kommune Juli 2015

2 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT Godkendelse af nye foreninger: Ændring af vedtægter Børneattester... 5 ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER Gebyr for benyttelse af offentlige lokaler... 6 LOKALETILSKUD (Egne og lejede lokaler) Fradrag for udendørsmedlemmer Vedligeholdelse Regulering af lokaletilskud og lokaletilskud til nye lokaler Offentlige entregivende arrangementer m. v Lokaletilskud til motionscentre med fleksible åbningstider Medlemmer Godkendelse af nye fitnessforeninger... 8 Tilskud til udeidrætternes benyttelse af omklædningsrum i haller Udbetaling af tilskud til leje af omklædningsrum... 9 AKTIVITETSTILSKUD Aktivitetsmedlem Reduktion af aktivitetstilskud ved forsinket ansøgning Lukkede hold ØVRIGE TILSKUDSORDNINGER Tilskud til leder- og instruktøruddannelser Godkendte kursus udbydere Ikke tilskudsberettigede uddannelser Studieture Ansøgningsfrist Tilskud til mål og net m. v Tilskud til Ungdomsklubber Lønudgifter eller omkostningsgodtgørelse Grundtilskud Øvrigt tilskud Opkridtning af boldbaner Afhentning af maling Kridtmaskiner Tilskud til opkridtning Tilskud til tennisbaner Lysanlæg på stadions Fradrag for aktiviteter som anses for gudsdyrkelse Regnskab Revision GAVER, PRISER, START- OG UDVIKLINGSPULJE M.V Jubilæum Indvielse af nye bygninger i foreninger

3 9.3. Præmiering af mesterskaber Talentpris Udviklingspulje for foreninger CVR og NEMKonto Digital postkasse Conventus

4 GENERELT 1.1. Godkendelse af nye foreninger: Hvis man ønsker at starte en forening, som skal godkendes som tilskudsberettiget efter folkeoplysningsloven, skal der udarbejdes vedtægter, som skal godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget, og der skal vælges en bestyrelse. En forening under folkeoplysningslovens kap. 5 (Forening) skal opfylde følgende for at blive tilskudsberettiget: 1. Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som skal fremgå af vedtægten. 2. Udøve folkeoplysende virksomhed. 3. Have en bestyrelse. 4. Være demokratisk opbygget. 5. Bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer. 6. Som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål. 7. Være hjemmehørende i Ringkøbing-Skjern Kommune. 8. Have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig. En folkeoplysende forenings vedtægt skal indeholde oplysninger om: 1. Foreningens navn og hjemsted (kommune) 2. Foreningens formål 3. Betingelse for medlemskab 4. Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer 5. Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor 6. Hvem der tegner foreningen 7. Procedure for vedtægtsændringer 8. Anvendelse af foreningens eventuelle formue ved ophør Følgende personer kan ikke være medlem af en forenings bestyrelse 1. Medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreninger eller kontrollerer udleje af lokaler m.m. til foreninger. 2. Advokater, revisorer og lignende rådgivere for samt ansatte i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreninger, eller som kontrollerer udleje af lokaler m.m. til foreninger. 3. Ejere af lokaler m.m. der udlejes til foreninger. NB Punkt 1 og 2 omfatter ikke fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der er almennyttige, og hvis hovedformål er at stille faciliteter til rådighed for børn og unge Ændring af vedtægter Hvis foreningens vedtægter ændres, skal de reviderede vedtægter sendes til godkendelse hos kommunen.

5 1.3. Børneattester Siden 1. juli 2005 har det været lovpligtigt, at alle idrætsforeninger og spejderforeninger indhenter en børneattest, før de ansætter trænere, instruktører og holdledere, som skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Fra 1. januar 2010 er der indføjet en bestemmelse i Folkeoplysningsloven om, at alle foreninger, der modtager tilskud eller får anvist lokale lokaler, har pligt til at indhente børneattester. Èn gang årligt skal alle foreninger underskrive en erklæring om, at de indhenter børneattester. Erklæringen skal underskrives af de tegningsberettigede i foreningen (se vedtægterne). Kommunen skal undlade at yde tilskud og at anvise lokaler, hvis foreningen ikke afgiver erklæring om indhentelse af børneattester. Afgivelse af erklæring sker på skema i forbindelse med ansøgning om aktivitetstilskud. Skema med erklæring skal være sendt retur inden 1. januar. Der udbetales ingen tilskud før erklæringen foreligger. Pligten til at afgive erklæring gælder også, selv om foreningen på tidspunktet for erklæringens afgivelse ikke ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver, skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Dermed pålægges foreningen dog ikke en aktuel forpligtelse til at indhente børneattester, men tilkender alene, at de vil indhente børneattester i det tilfælde, at de i løbet af året måtte ansætte eller beskæftige personer med direkte kontakt til unge under 15 år. ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER Undervisningslokaler Ansøgning om at benytte undervisningslokaler sendes til skolelederen på den skole, hvor lokalet ønskes benyttet. Det er skolelederen, der fordeler timerne. Ansøgningsskema kan fås på skolen eller hos Kultur, Natur og Fritid, Smed Sørensens vej 1, 6950 Ringkøbing. Haller og gymnastiksale m.v. Ansøgning om benyttelse af timer i gymnastiksale, minihaller, kommunale idrætshaller og samt aulaer på skoler/institutioner sendes til den pågældende institution. Fordelingen af lokaler sker normalt efter nedennævnte prioritering, jfr. Folkeoplysningsloven: 1. Aktiviteter for børn og unge under 25 år 2. Undervisning inden for voksenundervisningsområdet 3. Aktiviteter for personer over 25 år Skolens/institutionens egen brug af lokalerne kommer dog altid i første række. Der skal benyttes et ansøgningsskema, som kan fås på den enkelte skole/institution eller hos Kultur, Natur og Fritid, Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing. Bemærk det er den enkelte skoles/institutions Ordensregler for benyttelse af lokaler, der skal følges.

6 2.1. Gebyr for benyttelse af offentlige lokaler Der opkræves gebyr for benyttelse af kommunale lokaler og anlæg. I henhold til folkeoplysningsloven er det en betingelse, at gebyret indgår i den pulje, som anvendes til de frivillige lokaletilskud. Der kan således ikke søges lokaletilskud til gebyret. Gebyrsatsen udgøre altid 80% af egenbetaling ved den billigste leje i egne og lejede lokaler. Fra den 1. januar 2016 vil gebyrsatsen fremskrives sammen med timepriserne for egne og lejede lokaler. Gebyrsats indtil 1. august 2015 Idrætshaller på 800 m kr. pr. time Minihaller (500 m m 2 ) 90 kr. pr. time Gymnastiksale (op til 500 m 2 ) 60 kr. pr. time Birum/aula 35 kr. pr. time Gebyrsats gældende i perioden 1. august 2015 til og med 31. december 2015 Idrætshaller på 800 m kr. pr. time Minihaller (500 m m 2 ) 93 kr. pr. time Gymnastiksale (op til 500 m 2 ) 63 kr. pr. time Birum/aula 46 kr. pr. time Der afregnes som udgangspunkt i hele og halve timer. Undervisningslokaler stilles gratis til rådighed. Lokaler til overnatning i forbindelse med kurser og stævner Der betales ingen leje, men foreningen skal selv sørge for oprydning og rengøring efter brug, evt. betale skolen for rengøringen alt efter aftale med den enkelte skole. LOKALETILSKUD (Egne og lejede lokaler) Byrådet har for 2015 besluttet, at der max. gives tilskud til følgende timepriser: Idrætshaller på 800 m 2 og derover 541 kr. Idrætshaller på 500 m 2 til 799 m kr. Idrætshaller på 300 m m kr. Svømmehaller med stort bassin + evt. mindre (12 x 25 m) 882 kr. Svømmebassin i halv størrelse 612 kr. Birum 184 kr. Der ydes lokaletilskud i 2015 med følgende procenter: 20 % af lokaleudgiften i tilskud, hvis 75 % af foreningens samlede medlemstal er over 25 år 40 % af lokaleudgiften i tilskud, hvis mellem 75 % og til og med 50 % af foreningens samlede medlemstal er over 25 år 69 % af lokaleudgiften i tilskud, hvis mere end 50 % af foreningens samlede medlemstal er under 25 år.

7 Tilskudsprocenten for 2016 meldes ud til foreningerne medio oktober Satsen vil blive fremskrevet årligt, og dette med KL s fremskrivning for tilskud, der rundes af til nærmeste hele beløb. Tilskud til bowlinghaller ydes efter birumstaksten. Der fradrages forholdsvis i taksten, hvis nogle af banerne udlejes kommercielt samtidig med at andre baner benyttes af klubberne. En birumstakst svarer til 6-8 baner Fradrag for udendørsmedlemmer Medlemmer som ikke på noget tidspunkt i deres aktiviteter benytter lokaler hvortil der søges om lokaletilskud er fradagsberettede. Dette betyder at disse medlemmer på medlemslisten skal noteres som udendørsmedlemmer. Foreningen underskriver på tro og lov at disse medlemmer på intet tidspunkt benytter lokaler hvortil foreningen søger om tilskud Vedligeholdelse Tilskud til ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder på egne lokaler skal søges godkendt enten i forbindelse med ansøgning om lokaletilskud for det kommende år eller i løbet af året. Ansøgning skal altid indsendes inden arbejdet sættes i gang, således administrationen har mulighed for at besigtige forholdene inden der træffes beslutning. Normal praksis er, at ansøger selv skal betale 50 % af udgiften og at der kan ydes lokaletilskud til den sidste halvdel. Foreningerne skal indsende ansøgning inden 1. juni for det kommende kalenderår. Administrationen afsætter en pulje til nye foreninger og nye aktiviteter. Er den ekstra ordinære vedligeholdelse over kr. kan foreningen ansøge Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje om tilskud til projektet. Anlægspuljen har deadline 1. marts Regulering af lokaletilskud og lokaletilskud til nye lokaler Lokaletilskud til nye lokaler skal godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget. Udvalget kan nægte at yde lokaletilskud til nye lokaler, hvis det medfører en væsentlig merudgift for kommunen. Lokaletilskuddet betales til foreningerne. 2/3 af lokaletilskuddet udbetales medio februar måned, og beregnes på baggrund af medlemstallet for det foregående år. Foreningerne kan løbende anmode om at få foretaget regulering for indeværende år, men der udsendes også et skema til alle foreninger i september måned, som dog kun skal returneres hvis foreningen har brug for en regulering. Foreninger der i forbindelse med aflæggelse af regnskab for det foregående år, har fået udbetalt mere end 25 % eller mere end kr. dog min. 10 % - for meget i

8 lokaletilskud, får ikke udbetalt den sidste 1/3 af lokaletilskuddet for det indeværende år, før der er afleveret en dokumentation for, at der er behov for det. Se i øvrigt Vejledning lokaletilskud til egne og lejde lokaler Bilag 1. I henhold til Folkeoplysningsloven gives der kun lokaletilskud til lokaler indenfor landets grænser og i Sydslesvig Offentlige entregivende arrangementer m. v. Byrådet har besluttet, at der gives principiel afslag på ansøgninger om lokaletilskud i forbindelse med offentlige entrégivende arrangementer. Der ydes heller ikke lokaletilskud i forbindelse med arrangementer, hvis hovedformål er afholdelse af spil, herunder andespil, bingo og lignende, hvori indgår økonomisk gevinst for foreningen. Der ydes heller ikke lokaletilskud til lokaler bortset fra svømmehaller og bowlinghaller til hvilke andre samtidig har adgang mod betaling Lokaletilskud til motionscentre med fleksible åbningstider Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet følgende regler for beregning af max. lokaletilskud til motionscentre gældende fra 1. januar Tilskuddet sammensættes af: 528 kr. pr. m 2 motionslokale, 200 kr. pr. medlem under 25 år og 50 kr. pr. medlem over 25 år. 2. De 528 kr. pr. reguleres med den fremskrivningsprocent, som gælder for timepriserne for haltimer m.v. (KLs fremskrivningsprocent). 3. De 528 kr. tager udgangspunkt i en lokaltilskudsprocent på 70. Hvis denne procent ændres i op- eller nedadgående retning, skal de 517 kr. reguleres forholdsmæssigt. 4. Der foretages en opmåling af antal m 2 i de enkelte tilskudsberettigede motionscentre. Der skal være tale om indvendige mål og kun af de lokaler, hvor der er aktivitet. Hvis lokaletilskuddet ud fra de almindelige regler (20/40/69 %) vil være mindre end i forhold til ovennævnte beregningsmetode for et max. tilskud, ydes kun lokaletilskud i forhold til den reelle udgift. Det er et krav, at foreningsbaserede motionscentre skal være tilsluttet Antidoping Danmark Medlemmer Der kan kun opnås tilskud til de medlemmer, der betaler individuelt og fuldt kontingent til motionscentret. Det betyder, at medlemmer der af én eller anden grund kun betaler et reduceret kontingent i forhold til de kontingentsatser, der er fastsat af bestyrelsen, ikke må tælle med i opgørelsen Godkendelse af nye fitnessforeninger Kultur- og fritidsudvalget har pr. 10. december 2012 lukket for godkendelse af lokaletilskud til motionscentre og lokaler, hvor aktiviteterne ikke er holdbaserede, eller finder sted under ledelse af en instruktør

9 Tilskud til udeidrætternes benyttelse af omklædningsrum i haller Foreninger, hvor udeidrætterne benytter omklædningsrum i hallerne, kan søge om tilskud til betaling af lejen i forbindelse med benyttelsen. Foreningerne kan kun modtage tilskud til de medlemmer som faktisk benytter omklædningsrum. Lejen af omklædningsrum skal dokumenteres med en regning fra hallen. Foreningerne modtager støtte på baggrund af foreningernes andel af det samlede antal udeidræts-medlemmer. Tilskuddet pr. medlem meldes ud i februar. Følgende udeidrætter kan modtage tilskud til benyttelse af omklædningsrum: Fodbold Udendørs håndbold Beachvolley Tennis Nye udeidrætter kan ansøge administrationen om godkendelse til tilskud. Der kan ikke samtidig søges om lokaletilskud efter de almindelige lokaletilskudsregler Udbetaling af tilskud til leje af omklædningsrum Der udbetales et a contobeløb til foreningerne på 50 % af tilskudsbeløbet i maj måned. Den resterende del af tilskuddet udbetales i december måned på baggrund af dokumentation for udgifterne til omklædningsrum og oplysning om hvor mange af medlemmerne i udeidrætterne, der rent faktisk benytter omklædningsrummene. AKTIVITETSTILSKUD Der ydes et tilskud pr. aktivitetsmedlem under 25 år. I 2015 er beløbet på 60 kr. dog max. 50 % af kontingentet. Beløbet reguleres hvert år i februar måned. Beløbet udbetales i marts måned på baggrund af indberettet medlemstal for det foregående år Aktivitetsmedlem For at kunne søge om aktivitetstilskud skal medlemmet opfylde følgende kriterier: Et aktivitetsmedlem er et medlem, der selvstændigt har indmeldt sig i foreningen, og betaler kontingent til en aktivitet. Medlemmet skal have betalt kontingent for aktivt medlemskab i minimum tre måneder. Et medlem må kun tælles med én gang pr. kalenderår pr. aktivitet.

10 En aktivitet skal for at kunne udløse aktivitetstilskud finde sted kontinuerligt, med faste planlagte aktiviteter, der udbydes med jævn frekvens over en hel sæson. Der kan ikke søges om aktivitetstilskud til summercamps, eller aktiviteter som finder sted med mere end en måneds mellemrum Reduktion af aktivitetstilskud ved forsinket ansøgning Hvis ansøgninger om aktivitetstilskud ikke er indkommet efter den deadline som er skrevet i anden rykkerbrev, vil det udbetalte tilskud blive reduceret med 25%. Det er foreningens ansvar at holde kontaktoplysninger i conventus.dk opdaterede, således ansøgningsskemaer og lignende kommer frem til foreningens kasserer Lukkede hold For at tiltrække grupper, der ikke normalt bruger folkeoplysningen, kan der oprettes lukkede hold. F. eks. hold for ikke-etnisk danske kvinder. ØVRIGE TILSKUDSORDNINGER 6.1. Tilskud til leder- og instruktøruddannelser Der ydes tilskud til leder- og instruktørkurser/-uddannelser, herunder unge-uddannelse. Tilskuddet kan max. udgøre 75 % af foreningens udgifter, og max. af en kursusudgift på kr. Der ydes ikke tilskud til transportudgifter. Ved sammenhængende kursusforløb kan der max. ydes tilskud af en udgift på kr Godkendte kursus udbydere Der ydes tilskud til de leder- og instruktørkurser, som udbydes af følgende landsorganisationer: Danmarks Idrætsforbund (DIF), herunder forbund under DIF. Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI). De Danske Skytteforeninger (DDS). Dansk Firma Idrætsforbund (DFIF). KFUM Idrætsforbund. KFUM Spejderne. KFUM og KFUK. Danmarks Sportsfiskerforbund. Frivillig Drenge Forbund Det Danske Spejderkorps De Grønne Pigespejdere DUI Leg og Virke godkendt i marts Indre Missions Ungdom godkendt april H godkendt i september 2010 Luthersk Mission landslederkurset. Godkendt i september 2011.

11 Dansk Bridgeforbund Dansk Civil Hundeførerforening (DCH) Danmarks Jægerforbund Landsforeningen for dramatisk virksomhed (DATS) Leder- og instruktørkurser, der udbydes af andre foreninger/organisationer skal forhåndsgodkendes af Kultur, Natur og Fritid Ikke tilskudsberettigede uddannelser Der ydes ikke tilskud til leder- og instruktøruddannelser, der har karakter af en erhvervsuddannelse. F. eks. Dansk Rideforbunds elevuddannelse, Dansk Håndboldforbunds Divisionstrænerkursus og Diplomtrænerkursus. Kultur- og Fritidsudvalget har den 20. januar 2009 og 23. april 2009 besluttet, at der ikke længere kan godkendes kurser, som udbydes af private eller private institutioner, hvis hovedorganisationerne udbyder lignende eller tilsvarende kurser. I tvivlstilfælde skal kursusbeskrivelse forelægges for Kultur- og Fritidsudvalget til afgørelse. Kultur- og Fritidsudvalget orienteres i sager, hvor der gives afslag Studieture Til studieture, hvor der er tale om et egentligt kursusindhold, gives tilskud til en max. udgift pr. almindelig kursusdag på 500 kr. med den til enhver tid gældende tilskudsprocent max Ansøgningsfrist Inden 1. december skal foreningerne sende en opgørelse over foreningens udgifter til leder- og instruktøruddannelser for det indeværende år. Der skal benyttes et skema, som sendes til foreningerne primo november. På skemaet skal anføres: Udbyder, kursusemne, deltagers navn samt pris på kurset, og der skal sendes dokumentation i form af kvitteringer og kursusbeskrivelse, hvis kvitteringen ikke indeholder oplysning om kursets navn. Den endelige tilskudsprocent beregnes i forhold til budgetbeløb til området og modtagne ansøgninger. Tilskud udbetales én gang om året inden 31. december Tilskud til mål og net m. v. Foreningerne kan søge om tilskud til kridtmaskiner, mål, net og hjørneflag på de anlæg, som kommunen har stillet til rådighed med pågældende udstyr til fodbold og håndbold. Der ydes et tilskud på max. 70 % af udgiften.

12 I 2016 indhenter Kultur, Natur og Fritid tilbud på fælles indkøb af mål, net m. v. Foreningerne skal inden medio februar give besked om deres behov. Skema udsendes i god tid forinden. Foreningerne vil blive faktureret med 30 % af udgiften. Indkøb af mål og net udbydes kun engang pr. kalenderår, der er derfor vigtigt at foreningerne får bestilt det nødvendige udstyr. Bestillingssedlen sendes til den person i foreningens ledelse som er defineret som stadion/baneansvarlig Tilskud til Ungdomsklubber Der er en særlig tilskudsordning til ungdomsklubber under forudsætning af, at følgende krav opfyldes: Ungdomsklubberne skal være for aldersgruppen fra og med 13 og til og med 17 år. Der ydes ikke tilskud til medlemmer der er yngre eller ældre end denne aldersgruppe. Der skal betales kontingent til ungdomsklubben Ungdomsklubberne skal tilbyde sig som værested for de unge og at der skal være tilbud om forskellige klubaktiviteter Der skal altid som min. være en voksen medarbejder over 18 år tilstede i alle åbningstimer Der skal som min. være åbent 1 aften om ugen i min. 2 timer Ungdomsklubberne skal sammen med regnskabsaflæggelsen aflægge beretning om deres aktiviteter Fra 1. januar 2012 ydes der tilskud til Ungdomsklubberne efter følgende retningslinjer: Lønudgifter eller omkostningsgodtgørelse Der gives ikke tilskud til løn og omkostningsgodtgørelse Grundtilskud Grundtilskud ved 1 ugentlige åbningsdage Grundtilskud ved 2 ugentlige åbningsdage kr kr Øvrigt tilskud Ungdomsklubberne modtager aktivitetstilskud til medlemmer under 25 år på lige fod med øvrige foreninger. 1. rate af det ansøgte tilskud udbetales 1. februar og 2. rate udbetales 15. november. Ungdomsklubberne skal hvert år inden 1. november søge om tilskud (løntilskud) for det kommende budgetår = kalenderår.

13 Ungdomsklubberne skal indsende specificeret regnskab for de tilskudsberettigede udgifter inden 1. april for det foregående kalenderår sammen med beretningen om årets aktiviteter. Endelig afregning vil ske ved regnskabsaflæggelsen. Kultur- og Fritidsudvalget kan beslutte at udsætte eller afslå at yde tilskud for en nærmere angiven periode, hvis en klub ikke overholder loven eller de kommunale regler, herunder regnskabsaflæggelse Opkridtning af boldbaner Afhentning af maling Foreninger kan gratis afhente maling til opstribning af baner på én af kommunens 3 driftscentre: Driftscenter Vest, Ringkøbing Driftscenter Øst, Videbæk Driftscenter Syd, Tarm Kridtmaskiner Der tilbydes kommunal service af opkridtningsmaskinerne ved Driftscenter Øst. Foreningerne skal selv aflevere maskinerne ved driftscentret. For service af kridtmaskiner: Bo Nielsen, tlf Indkøb af ny kridtmaskine sker efter aftale med administrationen, og med tilskud efter reglerne for indkøb af mål og net Tilskud til opkridtning Foreningerne modtager hvert år i maj måned tilskud til opkridtning af boldbaner. Tilskuddet udgøres af restbeløbet fra budgettet efter indkøb af kridt til indeværende år. Tilskuddet fordeles efter foreningens medlemstal. Medlemstallet hentes fra ansøgningen om aktivitetstilskud, som indsendes af foreningerne i december måned Tilskud til tennisbaner Tennisklubberne skal selv sørge for og afholde udgifter til vedligeholdelse, pasning og klargøring af tennisbanerne, herunder også sørge for vedligeholdelse af hegn m. v. Kommunen passer de grønne områder. Tennisklubber/-afdelinger, der har min. 10 medlemmer, får et årligt tilskud. Tilskuddet beregnes ud fra en samlet ramme på kr. og fordeles til klubberne i forhold til antal medlemmer, hvilket skal svare til de medlemmer der oplyses i forbindelse med medlemsopgørelsen i december måned. Der skal være tale om personlige medlemskaber.

14 Tilskuddet udbetales i april måned. Kultur- og Fritidsudvalget kan tage tilskudsordningen op til fornyet behandling, hvis det viser sig, at medlemstallet ændrer sig drastisk. Dette med hensyn til om det skal have indflydelse på den pulje, der er til rådighed Lysanlæg på stadions Lysanlæggene på stadion er foreningernes ejendom, og det er foreningerne der har ansvar for drift og vedligeholdelse. Foreningerne har ligeledes ansvaret for at der gennemføres årligt eftersyn med lysmasterne Foreningerne skal selv betale for elforbruget med mindre der er indgået anden aftale med hal eller skole (hvis forbruget går på deres målere). Der kan ikke søges tilskud til udgiften, dvs. den må ikke indgå i lokaletilskudsregnskabet. Fradrag for aktiviteter som anses for gudsdyrkelse Der gives ikke tilskud til aktiviteter med karakter af gudsdyrkelse, dvs. egentlige kirkelige handlinger, som f. eks. afholdelse af gudstjeneste, dåb, konfirmation eller konfirmationsforberedelse. Foreninger, hvor disse aktiviteter indgår, skal indsende aktivitetsplan i forbindelse med ansøgningen om udbetaling af tilskud, hvoraf det tydeligt fremgår, hvilke aktiviteter, der hører under folkeoplysende aktivitet, og hvilke, der hører under gudsdyrkelse, jf. ovenfor. Kun aktiviteter af folkeoplysende karakter kan indgå i ansøgningen Regnskab Foreningerne har pligt til at aflægge regnskab for det modtagne lokaletilskud og dokumentere at tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med reglerne efter folkeoplysningsloven. Foreningen skal også dokumentere medlemmernes samlede egenbetaling. Lokaletilskudsregnskabet for kalenderåret skal indsendes til Kultur, Natur og Fritid senest 1. april. Der skal ikke indsendes bilag med mindre I får besked fra Kultur, Natur og Fritid. Der udtages hvert år 10 % af foreningerne til kontrol. Derudover indkaldes bilag fra foreninger, som er godkendt i løbet af regnskabsåret. De pågældende foreninger får besked i forbindelse med udsendelse af regnskabsskemaet. Derudover indkaldes bilag fra de foreninger, hvor det endelige regnskab viser store afvigelser i forhold til tidligere års regnskaber.

15 Regnskabet skal være underskrevet af hele bestyrelsen. Regnskabet gennemgås administrativt i Kultur, Natur og Fritid og forelægges for Kultur- og Fritidsudvalget, hvis regnskabet giver anledning til bemærkninger eller tvivl. På baggrund af regnskabet foretages en endelig regulering af mer- eller mindreforbrug Revision Lokaletilskudsregnskabet skal revideres i henhold til Revisionsinstruks for foreninger. Instruksen kan fås i Kultur, Natur og Fritid en og findes også på kommunens hjemmeside: I henhold til Folkeoplysningsloven kan Kultur- og Fritidsudvalget kræve, at en forening aflægger regnskab, der er revideret af en registreret eller statsautoriseret revisor. Hvis der bliver pålagt revision, vil dette blive oplyst sammen med bevillingen af tilskud. Kultur, Natur og Fritid foretager stikprøvekontrol. Hvis tilskudsbetingelserne ikke er opfyldt, kan Kultur- og Fritidsudvalget fratage foreningen støtteberettigelsen for en given periode. GAVER, PRISER, START- OG UDVIKLINGSPULJE M.V Jubilæum Kultur- og Fritidsudvalget giver et tilskud på kr. i anledning af foreningsjubilæer på 25 år, 50, 75, 100, 125 år osv. Foreningen skal selv give besked til Kultur, Natur og Fritid når den fejrer jubilæum Indvielse af nye bygninger i foreninger Ved indvielse af nye bygninger f. eks. klubhuse, idrætshaller og lignende aktivitetsbygninger gives der en gavecheck på kr., som overrækkes af formanden for Kultur- og Fritidsudvalget eller et andet medlem af Udvalget. Borgmesteren skal orienteres Præmiering af mesterskaber

16 Modtagelse af sportsfolk der har fået medaljer ved DM eller lignende. Kommunen giver en buket blomster. Sportsfolkene modtages af borgmester, viceborgmester eller et andet byrådsmedlem. Foreningen skal selv give besked til Kultur, Natur og Fritid Talentpris Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker at øge og stimulere interessen for idræt ved at påskønne unge talenter, der kan udvikle sig til at gøre sig gældende på national og international plan. Prisen og uddeling Prisen er på kr., og den uddeles af Kultur- og Fritidsudvalget i februar måned på Stormødet med foreningsrepræsentanter. Indstillinger Unge idrætstalenter under 23 år kan indstilles til prisen. Der kan både være tale om idrætsudøvere indenfor holdidrætter og individuelle idrætter. Den pågældende idrætsudøvers klub foretager indstilling til Foreningssamvirket. Foreningssamvirket nominerer 3 kandidater til Kultur- og Fritidsudvalget, som træffer den endelige afgørelse om, hvem der skal have prisen. De 3 nominerede præsenteres i pressen og først ved overrækkelsen af prisen offentliggøres det, hvem der er modtager af prisen. De 2 øvrige nominerede modtager en buket blomster. Det er ikke et krav, at den indstillede bor i Ringkøbing-Skjern Kommune, men den indstillede skal dyrke sin idræt i kommunen. Indstillingen skal udover navn, alder og adresse på den indstillede, indeholde en begrundelse i form af en beskrivelse af: Opnåede resultater/udtagelser til dato. Træningsindsats. Perspektiver og planer for fremtiden. Involvering og engagement i foreningen. Tidsfrister Hvert år primo december måned får alle foreninger brev om Talentprisen, og der indrykkes en annonce i dagbladene, hvor der annonceres efter kandidater. Krav til indstilling samt frist for indsendelse af forslag oplyses i brev og annonce Udviklingspulje for foreninger Puljen afsættes hvert år på kommunens budget. Der afsættes kr.

17 Hvad kan der søges til? Puljen kan søges af godkendte foreninger under folkeoplysningslovens kap. 5 samt af selvorganiserede. Puljen kan f. eks. anvendes til hjælp til: Opstart af nye aktiviteter eller nye foreninger. Særlige temaer, som Foreningssamvirket kan udmelde for ét år ad gangen. Aktiviteter med fokus på særlige målgrupper, f. eks. integration, livsstilssygdomme, handicappede, børn og unge med særlige problemer. Aktivitetsudvikling af eksisterende aktiviteter. Foreningsudvikling og nye organisationsformer. Sammenslutning af grupper, der potentielt kan udvikle sig til at blive foreninger. For selvorganiserede kan udgift til lokaleleje indgå i ansøgningen. Selvorganiserede, der modtager tilskud fra Udviklingspuljen, er omfattet af de almindelige lokaleanvisningsregler. Hvordan søges der? Ansøger skal sende en kort beskrivelse af det, der søges om tilskud til. Beskrivelsen skal bestå af følgende punkter: Formål Begrundelse Handlingsplan herunder tidsplan Budget Finansiering herunder en beskrivelse af, hvad foreningen selv bidrager med Hvordan skal der følges op Kontaktperson Hvornår søges der? Ringkøbing-Skjern Kommune sender besked til alle foreninger om ansøgningsfrister samt indrykker annonce i dagspressen. Evt. tema udmeldes i den forbindelse. Der kan indsendes ansøgning 2 gange om året således: 1. februar 1. september Ansøgning sendes til: Land, By og Kultur, Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing mrk. Udviklingspulje for foreninger. Ansøgningerne behandles af Foreningssamvirket i løbet af henholdsvis februar og september måned. I forbindelse med tilsagnet vil der blive fastsat frister for indsendelse af regnskab og evt. stillet krav om en evalueringsrapport. Hvornår og hvordan udbetales tilskuddet? Tilskuddet kan søges udbetalt når projektet er afsluttet. For at få tilskuddet udbetalt skal der indsendes et regnskab over det projekt, der er søgt tilskud til. Regnskabet skal kunne godkendes af administrationen.

18 Tilskuddet udbetales til ansøgers CVR-konto. CVR og NEMKonto Frivillige foreninger skal fra den 1. juli 2006 have et CVR-nummer og en NEMKonto for at kunne modtage tilskud. CVR-nummeret benyttes som identifikation af foreningen, og alle tilskud udbetales til den NemKonto, som er knyttet til CVR-nummeret. Registrering af CVR-nummeret er gratis og sker online på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hjemmeside. For at blive registreret, skal der anvendes en digital signatur, som ikke behøver at være tilknyttet foreningen. Sådan gør du: Bestil digital signatur Digitalsignatur.dk Registrer foreningen her Erhvervs- og Selskabsstyrelsen oplyser foreningens CVR-nummer. Hvis I er en forening, som skal registreres med moms, a-skat eller andet, foregår registreringen på en lidt anden måde. I skal bruge Startblanketten, som kan hentes på webreg.dk. Blanketten kan med fordel udfyldes på skærmen og herefter printes ud. Startblanketten skal vedlægges foreningens vedtægter samt referat fra den seneste generalforsamling, og sendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Generelt for alle: Bed foreningens pengeinstitut om at indberette foreningskontoen som en NemKonto vent mindst 2 dage med at kontakte banken efter at CVR-nummeret er oprettet. Send oplysninger om foreningens CVR-nummer og NemKonto nummer til Kultur, Natur og Fritid, Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing. Hvis I ønsker hjælp, kan I kontakte Kultur, Natur og Fritid. Gode råd: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vil hvert år gerne via mail have bekræftet, at foreningen stadig eksisterer. Derfor er det vigtigt, at I registrerer flere mailadresser, så I er sikre på at modtage mailen. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal også have besked, hvis foreningen modtager tilskud fra andre offentlige myndigheder. Inden I beder pengeinstituttet om at indberette NEM kontoen, så spørg til gebyrpolitikken. Bliver I pålagt gebyr kan det i mange tilfælde betale sig at fortælle, at der er tale om en frivillig forening og ikke erhvervsdrivende virksomhed, samt at oprettelse af Nem konto er et lovkrav fra den 1. juli Digital postkasse Alle foreninger skal have oprettet en digital postkasse. Det er blandet til den digitale postkasse alle gebyropkrævning fra Ringkøbing-Skjern kommune sendes.

19 Conventus Alle foreninger skal oprettes i Conventus, som er et forenings administrationssystem. Foreninger skal som min. oprettes med formand og kasserer, men der ikke krav om, at foreningerne skal benytte de faciliteter, der i øvrigt er i systemet. Der er forskellige pakker, som foreningerne kan vælge efter behov. Free Basis Pro Se mere på om priser m.v. VIGTIGT! Alle henvendelser fra Kultur, Natur og Fritid sker via de adressedata, som findes i Conventus. Foreningerne er ansvarlige for at adressedata altid er korrekte, og at formand og kasserer er defineret med titler. Det er KUN foreningerne selv, der kan rette adressedata. LAND, BY OG KULTUR Kultur, Natur og Fritid Smed Sørensens vej Ringkøbing Tlf

9.3. Præmiering af mesterskaber... 15 9.4. Talentpris... 16 9.5. Udviklingspulje for foreninger... 16 CVR og NEMKonto... 17 Digital postkasse...

9.3. Præmiering af mesterskaber... 15 9.4. Talentpris... 16 9.5. Udviklingspulje for foreninger... 16 CVR og NEMKonto... 17 Digital postkasse... Støtteguide for folkeoplysende foreninger // April 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 4 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 4 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 5 ANVISNING AF KOMMUNALE

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Foreninger

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Foreninger STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Foreninger Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 3 1.3. Beretninger... 4 2. ANVISNING

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Foreninger

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Foreninger STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Foreninger 10. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 3 1.3. Børneattester... 4 2.

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Notatark Sag: 00.00.00-ø40-1-12 Dato: 01.02.2016 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2016 Folkeoplysende foreninger En godkendt forening, der modtager kommunale tilskud skal senest den 1. maj indsende en

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger.

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger. Retningslinjer for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger KULTUR OG FRITID 15. december 2011 1. Godkendelse af folkeoplysende foreninger Disse tilskudsregler er gældende for foreninger i Frederikssund

Læs mere

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende:

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende: Center for Kultur og Borgerservice 2014 Vejledning Godkendelse som forening For at blive godkendt som forening i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning skal foreningen tilbyde folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til egne og lejede lokaler r Allerød Kommune Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 3 Formål... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune

Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Køge Kommune giver tilskud til folkeoplysende foreninger i Køge Kommune. En folkeoplysende forening er en forening der

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Notatark Sag: 00.00.00-ø40-1-12 Dato: 02.01.2017 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2017 Folkeoplysende foreninger En godkendt forening, der modtager kommunale tilskud eller får anvist kommunale lokaler

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Odderordningen 2017 Frivillige foreninger

Odderordningen 2017 Frivillige foreninger Odderordningen 2017 Frivillige foreninger Baggrunden for folkeoplysningsloven Folkeoplysningsloven har til formål at styrke folkeoplysningen i forskellige fællesskaber og sætte fokus på de enkelte initiativtageres

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Regler for tilskud 1 INDHOLD GENERELLE OPLYSNINGER 3 Formål. 3 Betingelser.. 4 Særlige bestemmelser.. 4 Ansøgning 4 Regnskab og revision 4 Ansøgningsfrister 4

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter 1. HVEM KAN FÅ TILSKUD Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler. For at blive godkendt og

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge om

Læs mere

F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N

F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N 2007-2010 TILSKUD TIL AKTIVITETER FOR BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR Frederiksbergordningen er betegnelsen for retningslinier vedrørende de tilskud, som Frederiksberg

Læs mere

for egne eller lejede lokaler

for egne eller lejede lokaler for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Århus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre måder, nemlig ved at yde tilskud

Læs mere

MEDLEMSTILSKUD 2014. Antal aktive medlemmer fra 0-17 år. Medlemmerne skal være født efter 1.1.1997

MEDLEMSTILSKUD 2014. Antal aktive medlemmer fra 0-17 år. Medlemmerne skal være født efter 1.1.1997 Ansøgningsfrist 1. april 2014 Foreningens navn og adresse: Eller evt. selvstændig afdelings navn Kassererens E-mail: Kassererens tlf: nr. i dagtimerne Foreningens CVR. nr. Foreningens regnskabsperiode

Læs mere

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven.

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven. Vejledning Vedtægter - Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Den 16. maj 2000 vedtog Folketinget lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og

Læs mere

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Formålet med folkeoplysende voksenundervisning Med udgangspunkt i undervisningen at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2015 Indholdsfortegnelse Folkeoplysende foreninger... 3 Børneattester... 4 Medlemstilskud... 4 Åbne klubber... 5 Lokaletilskud... 5 Lokaletilskud til Fitness-foreninger...6

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Indhold Forord...3 Ansøgningsfrister og skemaer... 4 Ansøgning om medlemstilskud...5 Budget/Fordeling af tilskud... 7 Egne notater... 15 Fordeling af

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

Retningslinjer for Aktivitetsstøtte til børn og unge under 25 år i Aarhus Kommune

Retningslinjer for Aktivitetsstøtte til børn og unge under 25 år i Aarhus Kommune Retningslinjer for Aktivitetsstøtte til børn og unge under 25 år i Aarhus Kommune Aktivitetsstøtteordningen i Aarhus Kommune Ifølge Folkeoplysningsloven har kommunen pligt til at støtte folkeoplysende

Læs mere

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Regnskabsår: Kassererens E-mail adresse Momsregistreret: Ja Nej Kassererens tlf.: nr. Arbejde: Mobil: CVR. nr. Foreningens egne lokaler og lejrpladser (skriv

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011 UNDERVISNINGSMINISTERIET Uddannelsesstyrelsen Afdelingen for almene uddannelser Vejledningskontoret Frederiksholm Kanal 26 1220 København K Maj 2011 RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG

Læs mere

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2)

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2) Ansøgningsfrist 1. april 2015 MEDLEMSTILSKUD 2015 Foreningens navn og adresse: Eller evt. selvstændig afdelings navn Kassererens E-mail: Kassererens tlf: nr. i dagtimerne Foreningens CVR. nr. Foreningens

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014 Bornholms Regionskommune Informationsmøde for foreningsledere 5. februar 2014 (Husk revisorerne i 2014) Foreningsåret 1. april Ansøgning medlemstilskud 2014 1. april Regnskab lokaletilskud 2013 1. april

Læs mere

Foreningsarbejdet 2014

Foreningsarbejdet 2014 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2014 Indholdsfortegnelse Foreningsarbejdet 2014... 3 Folkeoplysende foreninger... 4 Børneattester... 5 Medlemstilskud... 5 Åbne klubber...6 Lokaletilskud...6 Lokaletilskud

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Slettet: 2008 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

RANDERSORDNINGEN 2012

RANDERSORDNINGEN 2012 RANDERSORDNINGEN 2012 Randersordningen er Randers Kommunes tilskudsordning til frivillige folkeoplysende foreninger under folkeoplysningsloven. Tilskudsordningen omfatter kursustilskud, medlemstilskud,

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Folkeoplysende Voksenundervisning godkendt i KB 201108 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Ishøj Kommune

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Gældende Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Forslag til nye (Ændringer er med kursiv og rødt)

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

1.1 Vigtige datoer. 2. rate af lokaletilskud udbetales

1.1 Vigtige datoer. 2. rate af lokaletilskud udbetales Baggrunden for folkeoplysningsloven Folkeoplysningsloven har til formål at styrke folkeoplysningen i forskellige fællesskaber og sætte fokus på de enkelte initiativtageres idégrundlag. En folkeoplysende

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE

FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE Kultur FORSLAG REGLER FOR TILSKUD FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE Mariehøj Centret Øverødvej 246 B (rød indgang) 2840 Holte 4611 5612 fax. 4611 5601 kultur@rudersdal.dk www.rudersdal.dk INDHOLD

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter:

Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter: Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter: Ad 1: Foreningen skal i følge folkeoplysningsloven 4 stk. 2 nr. 6 være hjemmehørende i tilskudskommunen. Ad 2: Foreningen skal i følge folkeoplysningsloven

Læs mere

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde TILSKUDSGUIDE Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2 INDHOLD INDLEDNING... 4 BETINGELSER FOR AT FÅ TILSKUD... 5 ANSØGNINGSFRISTER... 5 TILSKUDSREGNSKABSSKEMA... 5 TILSKUD

Læs mere

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR TILSKUD, ANSØGNING OG REGNSKAB MV. Struer Kommune Folkeoplysningsudvalget Under revision

Læs mere

Vedtægter for foreningen Den Kreative Skole København

Vedtægter for foreningen Den Kreative Skole København for foreningen Den Kreative Skole København 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Den Kreative Skole København. Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde I medfør af 4, stk. 5, 5, stk. 9, 8, stk. 5, 13, 20, 22, stk. 6, 23, stk. 3, 25, stk. 6, 29,

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune Tilskudsregler frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 181007 1 INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud...

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning m.v. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Folkeoplysende voksenundervisning m.v. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Folkeoplysende voksenundervisning m.v. Vi gør opmærksom på at denne folder kun gælder for den folkeoplysende voksenundervisning. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Kultur- og Fritidsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Foreningsvejledning for Ikast-Brande Kommune Foreningsvejledning Ifølge folkeoplysningsloven stilles der en række krav til en

Læs mere

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Godkendt af Folkeoplysningsudvalget den 7. april 2011. Indhold Faktaoplysninger... 3 En forening, der tilbyder folkeoplysende

Læs mere

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015 Gældende: Forslag/overvejelser: Økonomisk konsekvens: Forudsætning for at modtage tilskud: Ansøgninger indsendes elektronisk på de tilhørende blanketter. Blanketter kan rekvireres på kommunens hjemmeside.

Læs mere

Den 7. juli 2015 sender Hjørring Kommune klagen i høring hos bestyrelsen for Sindal Rideklub.

Den 7. juli 2015 sender Hjørring Kommune klagen i høring hos bestyrelsen for Sindal Rideklub. Internt notat Borgmesterkontoret 12-10-2016 Side 1. Notat - Folkeoplysningsloven- Sindal Rideklub Sagens omstændigheder: Åben for alle Den 19. maj 2015, modtager Hjørring Kommune en klage fra x, over bestyrelsen

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN

RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN GÆLDENDE FRA 01. JANUAR 2016 (SIDST ÆNDRET PÅ KULTUR-, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALGETS MØDE D. 20.01.2016.) 2

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 2. december 2010, i forbindelse med budget 2011

Læs mere

Vejledning og retningslinjer ved oprettelse af en forening

Vejledning og retningslinjer ved oprettelse af en forening Februar 2012 Vejledning og retningslinjer ved oprettelse af en forening I Danmark kan enhver oprette en forening. Det kan være fordi man har samme holdning til et emne, eller har samme interesse for en

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING. Retningslinjer for tilskud TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING. Retningslinjer for tilskud TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING Retningslinjer for tilskud Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget 4. september 2013 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR FOLKEOPLYSNINGSLOVENS GENERELLE REGLER Efter reglerne

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune 1 INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemsaktivitetstilskud... 6 Tilskud til rekvisitter... 8 Fifty-Fifty-puljen...

Læs mere

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune Regler for lokaletilskud til foreninger i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2 2. Lokaletilskud 2 3. Andre lokaler 3 4. Fælles bestemmelser

Læs mere

Retningslinjer for. støtte til frivilligt. foreningsarbejde. i henhold til

Retningslinjer for. støtte til frivilligt. foreningsarbejde. i henhold til Retningslinjer for støtte til frivilligt foreningsarbejde i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinjer for...1 Justeringer vedtaget i FOU...2 1. Indledning Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune.

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Læsø Kommune afsætter i sit budget beløb til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed samt tilskud til

Læs mere

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse eller ledelse om man vil der forestår arbejdet indadtil og repræsenterer foreningen udadtil.

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse eller ledelse om man vil der forestår arbejdet indadtil og repræsenterer foreningen udadtil. Fritids- og idrætsafdelingen Dr. Margrethesvej 28 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 50 13 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Dir. tlf. 46 31 40 44 kimjp@roskilde.dk

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

Revisionsinstruks. for. Foreninger

Revisionsinstruks. for. Foreninger Revisionsinstruks for Foreninger Juli 2015 Revisionsinstruks Revisionsinstruks for foreninger der tilbyder folkeoplysende foreningsarbejde og som modtager tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven I henhold

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. 4 Formål.

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole for foreningen Risskov Kreative Skole 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Risskov Kreative Skole (Foreningen RiKS). Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål

Læs mere

RANDERSORDNINGEN 2015

RANDERSORDNINGEN 2015 RANDERSORDNINGEN 2015 Randersordningen er Randers Kommunes tilskudsordning til frivillige folkeoplysende foreninger under folkeoplysningsloven. Tilskudsordningen omfatter kursustilskud, medlemstilskud,

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen 1 FORMÅL Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter, der primært giver børn og unge under 25 år mulighed for at deltage

Læs mere

Retningslinjer for: Fordeling af tilskud til voksenundervisning Godkendt dato:

Retningslinjer for: Fordeling af tilskud til voksenundervisning Godkendt dato: Retningslinjer for: Fordeling af tilskud til voksenundervisning Godkendt dato: 13.09.2010 Formål...2 Hvem kan ansøge om tilskud?...2 Hvad kan der søges tilskud til?...2 Tilskud til undervisning...2 Lokaletilskud...2

Læs mere

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder.

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder. Skiveordningen 2007 Formål 1. Skive-ordningens formål er i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning at yde tilskud til foreninger, herunder idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer og andre,

Læs mere

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING HELSINGØR KOMMUNE TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING Center for Sundhed, Idræts og Medborgerskab side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune Regler for tilskud til aftenskoler i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Formål 2 2. Undervisningens omfang 2 3. Begrænsninger 2 4. Foreningskrav 3 5. Ansøgning og tilskudstilsagn 4

Læs mere

Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler

Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler Hjerm Ungdomsklub Resen-Humlum-Bremdal Ungdomsklub Ungt Forum i Asp Vejrum Ungdomsklub Struer Kommune Sekretariatet

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere

Foreninger, der modtager tilskud skal aflægge regnskabs- og tilskudsbeløbene digitalt. Der sker fra siden www.interbook.kk.dk

Foreninger, der modtager tilskud skal aflægge regnskabs- og tilskudsbeløbene digitalt. Der sker fra siden www.interbook.kk.dk INTERBOOK Vejledning til foreningerne i at søge og se tilskud Foreninger, der modtager tilskud skal aflægge regnskabs- og tilskudsbeløbene digitalt. Der sker fra siden www.interbook.kk.dk Nye foreninger

Læs mere