Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger"

Transkript

1 Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger

2 Indhold Forord...3 Ansøgningsfrister og skemaer... 4 Ansøgning om medlemstilskud...5 Budget/Fordeling af tilskud... 7 Egne notater Fordeling af haltimer/blanketter...11 Halordning...11 Klubhusordning/Ansøgning... 9 Leder-, Instruktør- og trænerkurser Leje- eller fremlejeindtægter... 7 Lejepriser...11 Lokaletilskud, Egne/lejede lokaler... 6 Maksimalt lokaletilskud... 7 Medlemstilskud...5 Retningslinier for ansøgning om tilskud til leder-, instruktør- og træneruddannelse...13 Rideklubber... 7 Sådan kommer man i betragtning til talentudviklingspuljen...14 Talentudvikling...14 Tilskud fra Svendborg Idræts Samvirke Turistteamet i Svendborg Kommune...3 Udbetaling af lokaletilskud... 8 Udbetaling af medlemstilskud...5 Øvrige haller/ansøgning om haltimer

3 Forord Med udgivelsen af denne folder håber vi at kunne lette overblikket over de forskellige tilskudmuligheder som findes for foreningslivet i Svendborg Kommune. Materialet omhandler tilskudsordninger, ansøgningsfrister og puljer samt frister for tilbagemelding m. v. Folderen vil også kunne findes på: og Hvis I har spørgsmål til indeholdet kan Kultur- og Fritidsafdelingen kontaktes som anført nedenfor. Venlig hilsen, Kultur- og Fritidsafdelingen Peter Larsen, Kultur- og fritidschef Tlf.: , Per Nielsen, Fritidskonsulent Tlf.: , l Konsulent for klubber og foreninger l Rekvisitter til arrangementer Lili Jensen, Kultur- og Fritidskonsulent Tlf.: , l Sommerferieaktiviteter Lene Eriksen Tlf.: , l Medlemstilskud l Anvisning af lokaler l Anvisning og administration af udendørsanlæg Åse Lyhne Skov Tlf.: , l Sekretær for Folkeoplysningsudvalget l Godkendelse af vedtægter for nye foreninger Brian Schaltz Nielsen Tlf.: , l Økonomi l Lokaletilskud l Udendørsarealer 3

4 Ansøgningsfrister Oversigt over ansøgningsfrister Medlemstilskud marts Lokaletilskud marts Eventuelle ønsker om budgetudvidelse marts Klubhusordning...Løbende ansøgning Renoveringspuljen...Løbende ansøgning Ansøgning om Haltimer...1. maj SIS-Leder-, Instruktør- og trænerkurser december Talentpuljen...Løbende ansøgning Ansøgningsskemaer Alle ansøgningsskemaer findes på og eller kan rekvireres i Kultur- og Fridtidsafdelingen. 4

5 Medlemstilskud Svendborg Kommune yder tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Alle godkendte folkeoplysende foreninger kan søge medlemstilskud til aktive medlemmer under 25 år. Medlemstilskud pr. medlem under 25 år er kr. 128,00 (2009) Ansøgning om medlemstilskud Ansøgning om medlemstilskud indsendes til Kultur og Fritid senest den 15. marts. Opgørelse af medlemstal foretages pr året før. Der medsendes ikke bilag til ansøgningen, dog skal medlemslister og regnskab forevises såfremt Kultur og Fritid anmoder derom. Såfremt ansøgningen ikke er rettidigt fremsendt, kan foreningen ikke forvente at få tilskud. Udbetaling af medlemstilskud Udbetaling af medlemstilskud sker senest 15. april. Beløbet indsættes på foreningens nemkonto. 5

6 Lokaletilskud - Egne/lejede lokaler Svendborg Kommune yder tilskud med 75% af de støtteberettigede driftsudgifter til egne/lejede lokaler/lejrpladser til aktiviteter for børn og unge under 25 år. (2009) Der fradrages i tilskuddet %-vis i forhold til aktive medlemmer over 25 år. Driftsudgifter omfatter: 1. Renter af prioritetsgæld 2. Lejebeløb 3. Skatter, afgifter og forsikringer 4. Almindelig vedligeholdelse I egne lokaler dækkes almindelig indvendig vedligeholdelse - ej forbedringer. I lejede lokaler dækkes almindelig vedligeholdelse i henhold til lejekontrakten. Før iværksættelse af vedligeholdelse, hvor udgiften overstiger kr skal dette godkendes af Kultur- og Fritidsafdelingen. 5. Opvarmning/belysning. Her dækkes udgiften efter forbrug. Det henstilles til foreningerne at være energibevidste. 6. Rengøring. Der dækkes udgifter til rengøring (løn og rengøringsartikler). 7. Fornødent tilsyn Ved fornødent tilsyn forstås tilsyn af teknisk karakter i klubhuse/lokaler, hvor det vurderes nødvendigt, set i forhold til bygningsmasse og/eller tekniske forhold. Begrundet ansøgning med opgørelse over forventet udgift sendes til behandling i Folkeoplysningsudvalget. 6

7 Leje- eller fremlejeindtægter Anvendes klubhus/lejede lokaler af andre foreninger/klubber, skal der kunne påvises lejeindtægt i lokaletilskudsregnskabet. Gaver, modtaget som kompensation for lejeindtægt skal fradrages i lokaletilskudsregnskabet. Maksimalt lokaletilskud For foreninger med forholdsmæssige høje lokaleudgifter i forhold til aktivitetstimer ydes maksimalt lokaletilskud i henhold til Kommunernes Landsforenings takster baseret på aktivitetstimer. Rideklubber For Rideklubber ydes maksimalt lokaletilskud i henhold til Kommunernes Landsforening s takster baseret på aktivitetstimer i hal (max timer pr. år) og timer i rytterstue (max. 800 timer pr. år). Budget/Fordeling af tilskud Såfremt foreningen har ønske om udvidelse af lokaleudgifter eller andet, skal dette begrundes i budgetskemaet som indsendes samtidig med Regnskab for lokaletilskud senest den 15. marts. Det eventuelt fremsendte budgetskema vil sammen med foreningens regnskab for foregående år ligge til grund for det kommende års oplæg til budget/fordeling af lokaletilskud. Lokaletilskud fordeles ud fra medlemstal opgjort pr foregående år. 7

8 Udbetaling af lokaletilskud Foreningerne indsender senest d. 15. marts regnskab for udbetaling af lokaletilskud for foregående år. Folkeoplysningsudvalget har besluttet, at foreningerne ikke skal indsende bilag til regnskab for udbetaling af lokaletilskud. Lokaletilskud kan efter aftale med Kultur- og Fritidsafdelingen udbetales aconto ellers udbetales lokaletilskuddet i forbindelse med aflæggelse af regnskab. Såfremt regnskab for lokaletilskud ikke er rettidigt fremsendt, kan foreningen ikke forvente at få tilskud. Regnskab/CVR Folkeoplysningsudvalget har besluttet, at foreningerne ikke skal indsende regnskab, men at Kultur- og Fritidsafdelingen hvert år udtager et antal foreninger til stikprøvekontrol. Husk - CVR-nummer for den frivillige forening skal fornys en gang om året. Erhvervs- oig Selskabsstyrelsen fremsender en mail, når det er tid til at forny registreringen. Det er derfor vigtigt, at den adresse, som er registreret i systemet, opdateres i forbindelse med evt. ændringer. Kontakt Kultur og Fritid Lene Eriksen, tlf.: eller mail til såfrem der er spørgsmål/problemer med oprettelsen. 8

9 Klubhusordning I klubber med medlemmer under 25 år, kan der søges om tilskud fra Klubhusordningen. Klubhusordningen giver mulighed for medarbejderansættelse til vedligeholdelse og drift af klubhus/lokale. Som udgangspunkt skal en ansættelse kunne påvise en effekt i form af færre udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser til vedligeholdelse af klubhuset samt til fornødent tilsyn. Det maksimale tilskud til fra Klubhusordningen udgør 60% af lønsummen med fradrag for medlemmer over 25 år. Den maksimale timeløn tager afsæt i overenskomstmæssig timeløn for en kommunal servicemedarbejder. Forinden ordinær ansættelse af medarbejder i klubhusordningen sker, skal muligheden for ansættelse af medarbejder i flexjob/skånejob være afsøgt i samarbejde med Svendborg Kommune, Jobcentret. Det pointeres, at en evt. ansættelse af en medarbejder alene administreres af foreningen. Folkeoplysningsudvalgets underudvalg vedrørende lokaletilskud sagsbehandler og indstiller til Folkeoplysningsudvalget. Ansøgning til klubhusordning Uddybende og begrundet ansøgning med beskrivelse af behovet kan løbende sendes til Folkeoplysningsudvalget. 9

10 Renoveringspulje (klubhuse/lokaler) Der er oprettet en pulje til renovering af klubhuse/lokaler. Størrelsen på puljen fastsættes hvert år i forbindelse med godkendelse af budgettet for Svendborg Kommune. Folkeoplysningsudvalget har nedsat et Underudvalg for lokaletilskud som sagsbehandler ansøgningerne og indstiller til Folkeoplysningsudvalget. Når ansøgningerne kommer ind, vil fritidskonsulent Per Nielsen sammen med bygningsinspektør Jan Pedersen besøge klubhusene og udarbejde en bygningsfaglig prioritering af rækkefølgen for udførelse af renoveringsønskerne. Underudvalget for lokaletilskud behandler listen og indstiller fordelingen af midlerne til Folkeoplysningsudvalget. Underudvalget for lokaletilskud vil holde møde 1 gang i kvartalet, hvor indkomne ansøgninger vil blive behandlet. Ansøgning til renoveringspuljen Der kan løbende indsendes ansøgning til renoveringspuljen. Det skal fremgå af ansøgning, at foreningen er medfinansierende. (Kan være i form af frivilligt arbejde.) 10

11 Halordning Alle godkendte folkeoplysende foreninger kan leje de under haludvalget tilknyttede idrætshaller. Halordningen er gældende for alle foreningens medlemmer. Lejepriser Idrætshal...Kr. 45,00 pr. aktivitetstime (2009) Birum (omklædningsrum)...kr. 25,00 pr. aktivitetstime (2009) Klublokaler...Stilles gratis til rådighed Øvrige haller Lokaletilskud til leje af øvrige haller (private haller/haller uden for Halordningen) gives kun efter forudgående godkendelse i Folkeoplysningsudvalget. Ansøgning om haltimer Foreningerne sender senest 1. maj ansøgning til Haludvalget (Kultur- og Fritidsafdelingen). Foreningens aktivitetstimetal kan ikke udvides uden forudgående godkendelse i Folkeoplysningsudvalget. Fordeling af haltimer Haludvalget fordeler timer til foreningerne ud fra de for hallerne godkendte aktivitetstimetal. Fordelingen sendes til hallerne, hvor halbestyrelsen detailfordeler på dage og tidspunkter. Halbestyrelserne meddeler foreningerne resultatet af detailfordelingen. 11

12 Tilskud fra Svendborg Idræts Samvirke(SIS) Folkeoplysningsudvalget har delegeret til Svendborg Idræts Samvirke at varetage bevilling af nedenstående tilskud. Leder-, instruktør- og trænerkurser Indenfor midlerne, som administreres af SIS, er der hvert år afsat et beløb til fordeling mellem foreningerne, således at disse kan få hjælp til afholdelse af udgifter til videreuddannelse af ledere til træning og instruktion af medlemmerne. Midlerne kan søges efter retningslinier, der er præciseret i vejledningen, som du kan finde her nedenunder. 12

13 Retningslinier for ansøgning om tilskud til leder-, instruktør- og træneruddannelse 1. Ansøgerens leder-, instruktør- og trænerarbejde skal foregå i en forening under SIS. 2. Ansøgeren skal være ulønnet i foreningsarbejdet samt være fyldt 16 år. 3. Der ydes et tilskud til kursusbeløbet på 500 kr. pr. døgn dog max kr. pr. kursus. Tilskud kan ikke overskride faktiske udgifter. 1. Der ydes maximalt kr. pr. forening pr. år. Såfremt en forening består af flere afdelinger kan der ydes kr. pr. afdeling såfremt aktiviteten i afdelingen har eget landsforbund. 2. Tilskud til transport ydes svarende til offentlig transportudgift eller km tilskud til statens laveste sats. Udgifter skal dokumenteres med bilag. 3. Kursusprogram og kvitteringer for afholdte udgifter eller kopi heraf (ikke en tilfældig lap ) skal altid vedlægges ansøgningen ellers vil ansøgningen IKKE blive behandlet. 4. Samtlige rubrikker på ansøgningsskemaet skal udfyldes. 5. Ansøgningsskema med tilhørende dokumentation indsendes til SIS kasserer senest i det år kurset er afholdt afregning sker i januar det følgende år og evt. restafregning efter repræsentantskabsmødet i marts. 6. Såfremt der ved regnskabets afslutning henstår et restbeløb i kursus regnskabet fordeles restbeløbet forholdsmæssigt til de ansøgninger der har overskredet max. beløb for udbetaling pr. forening. 7. SIS bestyrelse kan hvert år på første møde efter regnskabets afslutning regulere ovennævnte satser. 8. SIS bestyrelse kan i særlige tilfælde (f.eks. kurser i udlandet) yde større tilskud end ovennævnte hvis særlige forhold gør sig gældende. Bestyrelsen skal i disse tilfælde være enig. 9. Ansøgningsskema skal underskrives af foreningsformand og hovedkasserer. Tilskud indsættes på foreningens konto i bank eller giro og fordelles internt i foreningen af klubbens hovedkasserer. 13

14 Talentudviklingspuljen SIS Talentudviklingspulje er skabt som et økonomisk tilbud til klubbernes mest talentfulde unge aktive, hvor SIS i samspil med de aktive og træner/ klub forsøger at optimere på den idrætslige udvikling, så man sammen arbejder hen mod opfyldelse af den aktives fulde potentiale. For at kunne opnå støtte fra SIS Talentudviklingspuljen skal klubben eller klubberne være medlem af SIS, hvor puljen henvender sig til unge aktive i aldersgruppen fra år og talentet eller talenterne skal kontinuerligt vise, at udvikling peger hen mod deltagelse i nationale eller internationale mesterskaber. Sådan kommer man i betragtning til Talentudviklingspuljen SIS Talentudviklingspulje henvender sig til unge talenter mellem 10 og 18 år. Man kan første gang opnå støtte når man er fyldt 10 år, og for sidste gang når man er fyldt 18 år. Klubben eller klubberne skal være medlem af SIS. Ansøgningen skal vedlægges budget samt klubbens seneste regnskab og fremsendes til SIS kasserer. Ansøgningen skal være fremsendt til SIS inden deltagelse eller projektet starter. 14

15 Egne notater 15

16 Foto: D3-Reklame A/S Tryk: Grafisk Afdeling, Svendborg Kommune svb 1922

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Indledning side 2 Generelle bestemmelser side 3 Ansøgningsfrister og skemaer side 5 Folkeoplysende

Læs mere

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område Regler for tilskud under Folkeoplysningslovens Område 1 Regelsæt for Folkeoplysningsudvalgets område Ansøgnings og afregningsfrister for foreninger/aftenskoler...4 Det frie folkeoplysende foreningsarbejde:...4

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN

LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN Tilskuds- og regnskabsfolder 2015 for foreninger med aktiviteter for børn og unge Indhold

Læs mere

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER For de folkeoplysende foreninger april 2014 version 2 Indhold Om foreningsguiden 3 At være forening 4 Godkendelse af folkeoplysende forening 4 Børneattester 5 Foreningsportalen

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen En tilskudsordning for Frederikshavn Kommune GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2008 1 1 FORMÅL. Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter,

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende foreninger. Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger

Tilskud til folkeoplysende foreninger. Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger Tilskud til folkeoplysende foreninger Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende foreninger... 3 Godkendelse som ny forening...

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune (gældende fra og med 1. januar 2016) Hvem kan få tilskud Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn kommune skal støtte det frivillige folkeoplysende

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

Tilskudsregler. Folkeoplysning. Skole, Kultur og Fritid

Tilskudsregler. Folkeoplysning. Skole, Kultur og Fritid Tilskudsregler Folkeoplysning Skole, Kultur og Fritid Indledning Sekretariatet for Fritid & Kultur har i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget udarbejdet tilskudsregler for samtlige folkeoplysende foreninger

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning GENTOFTE KOMMUNE Økonomi, Børn & Kultur Folkeoplysende voksenundervisning Tilrettede retningslinjer for tilskud for år 2010-2014 Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 Indhold 1. FORMÅL...

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte.

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte. LANDSBYGGEFONDEN 22. marts 2011 Vejledning om udarbejdelse af ansøgning i henhold til lov om almene boliger m.v. 91a og fondens regulativ om tilskud til boligsocial indsats (boligsociale aktiviteter og

Læs mere