Virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov i Kronjylland. Opsummering af analyse Oktober Randers Erhvervs- & Udviklingsråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov i Kronjylland. Opsummering af analyse Oktober 2003. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd"

Transkript

1 Virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov i Kronjylland Opsummering af analyse Oktober 2003 Randers Erhvervs- & Udviklingsråd

2 Indledning Denne rapport præsenterer en analyse af virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov i Kronjylland. Kronjylland består af 8 kommuner: Hadsten, Langå, Mariager, Nørhald, Purhus, Randers, Rougsø, Sønderhald. Analysen er igangsat af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd og gennemført af Teknologisk Institut, Center for Uddannelsesplanlægning i perioden september-oktober Det regionale arbejdsmarkedsråd har finansieret analysen. I dette sammendrag præsenteres analysens hovedresultater samlet set for alle brancher. Undersøgelsens baggrund og formål Kronjylland er et område med mange traditionelle industrivirksomheder og med udsigt til strukturelle problemer, der bl.a. kan medføre højere arbejdsløshed. Derfor vil det være relevant at foretage en ekstra indsats i dette område for at ruste medarbejdere og ledige til at imødekomme de markante omvæltninger, virksomhederne forventes at skulle gennemgå de kommende år. Analysen skal medvirke til at målrette og styrke efteruddannelsen af arbejdsstyrken i Kronjylland, såvel for ansatte i virksomhederne som for ledige, således at konkurrenceevnen og beskæftigelsesmulighederne i området styrkes. Analysen belyser overordnet følgende: På hvilke områder har virksomhederne behov for at styrke medarbejdernes kompetencer i de kommende 2-3 år? Analysen sætter både fokus på faglige, organisatoriske og personlige kompetencer. Hvordan foretrækker virksomhederne at gennemføre evt. efteruddannelse/opkvalificering? Analysen belyser virksomhedens ønsker til, hvorvidt efteruddannelse/opkvalificering skal foregå eksternt eller internt i virksomheden og under hvilke former. Spørgeskemaundersøgelse kombineret med uddybende interview Analysen er baseret på en kombination af spørgeskemaundersøgelse og kvalitative, uddybende interview. Der er udsendt spørgeskemaer til alle private virksomheder med over 10 medarbejdere i Kronjylland, ialt 605 virksomheder. Herefter er der foretaget telefonisk opfølgning blandt virksomhederne, der ikke har besvaret indenfor fristen. I alt 134 virksomheder har besvaret spørgeskemaet. Undersøgelsens svarprocent på 21% må vurderes som moderat. I spørgeskemaet er hver virksomhed blevet bedt om at angive, på hvilke områder der er særligt behov for at styrke medarbejdernes kompetencer i de kommende 2-3 år. Der er lagt vægt på, at spørgeskemaundersøgelsen har et prioriterende element således, at virksomheder angiver hvilke områder, der er de vigtigste for dem mht. kompetenceudviklingsbehov. Blandt de virksomheder, der har besvaret spørgeskemaet, er der gennemført uddybende, kvalitative interview i 33 virksomheder. Interviewene er gennemført med de personer fra virksomhedens ledelse, der har besvaret spørgeskemaet, og som har indsigt i virksomhedens overordnede udviklingsvilkår nu og i de kommende år. 2

3 Undersøgelsens hovedresultater Virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov Faglige/teknologiske kompetencer Undersøgelsen viser overordnet, at det er de forretnings- og ledelsesmæssige kompetencer, virksomhederne betragter som de vigtigste at styrke i de kommende år. Dermed er styrkelse af faglige kompetencer, der vedrører selve produktionen og produktionsteknologien - alt andet lige - relativt mindre vigtig. Faglige/teknologiske kompetencer, som skal styrkes hos medarbejderne (pct. del af krydser sat ved faglige/tekniske kompetencer) Økonomistyring/regnskab Indkøb Salg, markedsføring Kendskab til virksomhedens produkter og/eller serviceydelser IT-anvendelse på brugerniveau IT-anvendelse på specialistniveau Fagspecifik viden, teknikker/- teknologier Materialekendskab/bearbejdning Produktudvikling/produktionsgrundlag 8% 4% 4% 14% Blandt samtlige virksomhederne i Kronjylland set under ét vurderes de relativt vigtigste faglige/teknologiske kompetencer at være salg og markedsføring (14%), kvalitetssikring (), sprog (9%), kendskab til virksomhedens produkter og/eller serviceydelser (8%) og logistik (8%). De relativt mindst vigtige kompetencer vurderes at være materialekendskab/bearbejdning (4%), produktudvikling/produktionsgrundlag (4%), IT på specialistniveau () og kendskab til produktionsproces, arbejdsgange og procedurer (). Kendskab til produktionsproces, arbejdsgange/procedurer Logistik 8% Sikkerhed og miljø 6% Kvalitetssikring Sprog 9% 0% 1 På grund af afrunding summerer tallene evt. ikke præcist til 100% Dette er ikke ensbetydende med, at de sidstnævnte kompetencer ikke vurderes som vigtige, men virksomhederne har i undersøgelsen skullet prioritere hvilke områder, der er de vigtigste. I relation til salg og markedsføring viser undersøgelsen bl.a., at det bliver vigtigere proaktivt at kunne identificere problemer og behov hos kunder, man betjener og ikke blot vente på de eventuelle 3

4 behov, som kunderne selv ser. Gennem dialog skal man systematisk kunne hjælpe kunder til at erkende evt. behov for produkter/ydelser. Det fremhæves blandt virksomhederne, at sælgere forventes at blive bedre til at kunne håndtere kernekunder og kunne planlægge mere strategisk i forhold til markedsføring. Kendskab til produkter og serviceydelser bliver således også vigtigere, idet der i fremtiden lægges mere vægt på kundetilpassede løsninger. Da mange virksomheder inden for en branche kan levere samme produkter, er det vigtigt at skabe merværdi for kunden ved at kunne sammensætte specifikke løsninger. Kvalitetssikring og det at kunne dokumentere den, vurderes at være en konkurrenceparameter af stigende betydning. Medarbejderne skal have styrket deres kompetencer mht. at arbejde mere systematisk med dokumentation. Dels internt i virksomheden, hvor krav til produkter og procedurer beskrives og skal tilgodese miljø, arbejdsmiljø samt diverse standarder og certificeringer. Dels eksternt, hvor det i forbindelse med afleveringsforretning til kunden i stigende grad skal dokumenteres, hvad kunden har modtaget og hvad der skal være i orden. Logistik vurderes at blive vigtigere på den måde, at produkter og serviceydelser skal kunne leveres til kunder hurtigere og med større kvalitetssikring indbygget i leveringen. Kunder forventer i stigende grad at få leveret produkter og serviceydelser med kort varsel. En installationsforretning fremhæver f.eks., hvorledes medarbejderne forventes selvstændigt at kunne optimere ressourceanvendelse og logistik i deres opgaveløsning. Citat: Det er nødvendigt, at reparatørerne til stadighed bliver bedre til logistik, for det er vanskeligt at få kundens behov for hurtig service til at gå op med en hensigtsmæssig planlægning af ruten. Med hensyn til sprog anføres det blandt virksomhederne, at især engelsk får stigende betydning. Dels af eksterne grunde hvor flere samarbejdspartnere og datterselskaber i udlandet kræver det, idet mange kunder har engelsk som koncernsprog. Dels af interne grunde hvor man løbende skal kunne tilegne sig viden ind for bl.a. IT-systemer, hvor engelsk i stigende grad er det naturlige sprog. 4

5 Organisatoriske kompetencer Undersøgelsen viser overordnet en tendens til, at det er de eksternt rettede organisatoriske kompetencer, som vedrører forretningsforståelse og kunder, der vurderes som de vigtigste. Organisatoriske kompetencer som skal styrkes hos medarbejderne (procentdel af krydser sat ved organisatoriske kompetencer) Overordnet/strategisk ledelse Personaleledelse- og udvikling Projektledelse/teamledelse Projektarbejde/deltagelse i team Tværorganisatorisk/tværfagligt samarbejde Informationssøgning Forretningsforståelse/-indsigt/- overblik Kundefokus, kundeservice Skriftlig kommunikation/formidling Mundtlig kommunikation/formidling 6% 6% 9% 14% 0% 1 20% 20% På tværs af samtlige virksomheder er de vigtigste organisatoriske kompetencer kundefokus/kundeservice (20%), personaleledelseog udvikling (14%), projektledelse/teamledelse og forretningsforståelse (). De relativt mindre vigtige organisatoriske kompetencer er informationssøgning (6%), mundtlig kommunikation/formidling (6%) og skriftlig kommunikation/formidling (). På grund af afrunding summerer tallene evt. ikke præcist til 100% Mht. kundeservice- og fokus viser undersøgelsen bl.a., at for at kunne yde kunderne en god service, skal medarbejderne besidde god tværorganisatorisk indsigt i egen virksomhed. I forhold til kunden skal medarbejderen i stigende grad kunne danne en samlet indgang til virksomheden. Dvs. medarbejderen skal kende sine medspillere i andre afdelinger og vide, hvorledes de vil kunne inddrages i dækningen af kundens behov. En anden tendens er, at kundeservice- og fokus er en kompetence, der kræves af flere medarbejdergrupper end før, hvor den mere var forbeholdt en salgsfunktion i virksomheden. Citat: Vil gerne udvikle medarbejderne, således at de får bredere kompetencer og både kan rådgive, sælge og udvikle. Ikke være så fagligt snævre som de er i dag. Styrkede kompetencer indenfor kundeservice- og fokus handler også at ændre kulturen blandt medarbejderne. Indenfor bygge og anlæg vurderes det bl.a., at både svende og formænd skal kunne omgås kunderne på en måde, hvor de er mere professionelt rollebevidste om, at relationen til kunden er en servicemæssig og forretningsmæssig relation. Citat: Kunderne kræver, at man taler ordentligt og rydder op efter sig osv. Man skal kunne se muligheder for mersalg: Det handler om at udnytte muligheden ellers gør konkurrenten det. Forretningsforståelse bliver også mere vigtigt for andre medarbejdergrupper, end de der traditionelt beskæftiger sig med salg, f.eks. ingeniører. Det vurderes blandt virksomhederne, at fagpersoner skal blive bedre til at ikke kun at anskue løsninger ud deres tekniske aspekter, men også ud fra deres omkostningsmæssige og kommercielle aspekter. Citat. Faglighed uden forbindelse med forretning og salg - det er der ikke råd til. 5

6 Projektledelse og teamledelse bliver vigtigere fordi produktionen i virksomheder i stigende grad kører i selvstyrende grupper. Dette betyder samtidig, at kompetencer med hensyn til tværfagligt samarbejde i sådanne bliver vigtigere. Man vurderer, at selvstyrende grupper giver større effektivitet og arbejdsglæde. Personlige kompetencer Undersøgelsen viser, at fremtidens medarbejder i stigende grad skal være en person, der ikke blot venter på at blive sat i gang med konkrete opgaver, men selv tager initiativ samt er selvstændig i sin opgaveløsning og kvalitetssikring af eget arbejde. Personlige kompetencer som skal styrkes hos medarbejderne (procentdel af krydser sat ved personlige kompetencer) At påtage sig ansvar Selvstændighed i opgaveløsningen Omstillingsevne/fleksibilitet Læringskompetence 11% Blandt samtlige virksomheder set under ét vurderes de vigtigste personlige kompetencer at være at kunne påtage sig ansvar (), at være selvstændig i opgaveløsningen () og at besidde initiativ (). Derudover også at besidde omstillingsevne/fleksibilitet (11%) og at kunne kvalitetssikre eget arbejde (). At kunne lære fra sig/videndeling At kunne håndtere/løse konflikter At kunne sætte sig ind i/respektere andres synspunkter og behov Kreativitet At kunne kvalitetssikre eget arbejde/kvalitetsforståelse Disciplin - at holde orden/aftaler 9% 9% Initiativ 0% 1 På grund af afrunding summerer tallene evt. ikke præcist til 100% Udtalelser blandt virksomheder peger på, at der er en kultur blandt medarbejderne der skal ændres, nemlig en kultur præget af, at man som medarbejder er vant til at få besked på hvad man skal gøre, og at ansvaret for beslutningens kvalitet dermed ligger hos ledelsen. Citat: Medarbejderne vil gerne have besked af lederen på, hvad de helt konkret skal gøre. Hvis ledere ikke husker eller kan overskue alle arbejdsopgaver, er der nogle opgaver, ingen føler ansvar for, fordi lederen ikke har givet besked om at det skulle gøres. Lederen ønsker, at alle tager hånd om og kan overskue, hvad der skal gøres. Da organisationsformerne præges af stigende uddelegering og selvstændighed hos medarbejderne, så øger dette kravene til disciplin hos medarbejderne. Den større vægt på decentral selvledelse og selvstændighed betyder paradoksalt nok, at disciplin, der umiddelbart lyder som en umoderne kompetence, bliver endnu vigtigere. Det kræver faktisk mere disciplin og selvansvar hos den enkelte medarbejder at håndtere selvledelse og forpligtelse overfor 6

7 kolleger end at arbejde i en topstyret organisation, hvor medarbejderne blot gør, hvad de konkret får besked på. Dette gælder både de menige medarbejdere og mellemledere. Kvalitetssikring af eget arbejde er en personlig kompetence, der stiger i betydning, dels fordi kvalitetssikring er en stadigt vigtigere konkurrenceparameter, og dels fordi myndigheders krav til produkter/ydelser bliver mere og mere detaljerede på internationalt niveau. Derudover bliver kvalitetssikring af eget arbejde vigtigere ud fra en effektivitetsmæssig betragtning. En virksomhed anfører således: Medarbejderne skal kunne kvalitetssikre deres arbejde selv tid til overkontrol findes ikke mere. Virksomhedernes ønsker til efteruddannelsens/opkvalificeringens form Virksomhederne foretrækker overordnet intern fremfor ekstern efteruddannelse/opkvalificering. Dels fordi virksomhederne finder, at dette giver den mest praksisnære undervisning, hvor virksomhedens egne spidskompetencer kan inddrages. Dels fordi det bedre kan tilgodese virksomhedens behov for kontinuitet og fordi man undgår ulemperne ved at undvære medarbejdere. Virksomhedernes ønsker til formen af efteruddannelse/opkvalificering af medarbejdere (Gennemsnitlig procentdel angivet af virksomhederne)* Kurser, afholdt udenfor virksomheden af eksterne kursusleverandører Kurser, afholdt i virksomheden af eksterne kursusleverandører Kurser/seminarer afholdt ved interne kolleger/ledere Intern, løbende oplæring Eksterne kurser kombineret med træning/løsning af opgaver mv. i virksomheden Interne kurser kombineret med træning/løsning af opgaver mv. i virksomheden Andre former 1% 8% 14% 16% 19% 26% 0% 1 20% 2 30% Blandt samtlige virksomheder foretrækker virksomhederne, at gennemsnitlig 26% af efteruddannelse/opkvalificering gennemføres som kurser afholdt uden for virksomheden af eksterne leverandører. Omvendt foretrækker sammenlagt 49%, at det sker internt i form af kurser afholdt i virksomheden af eksterne leverandører (1), kurser afholdt ved interne kolleger (1) eller løbende intern oplæring (19%). Resten (1) foretrækker kombinerede former som eksterne kurser kombineret med træning i virksomheden (9%) og interne kurser kombineret med træning i virksomheden (8%). *) Da tallene viser de gennemsnitlige %-andele virksomhederne summerer de ikke til 100% Virksomhedernes begrundelser for at de foretrækker intern efteruddannelse/opkvalificering er typisk, at undervisningen dermed kan omfatte mere nærværende eksempler og have bedre sammenhæng med de daglige arbejdsopgaver. Ligeledes giver det mulighed for at inddrage erfarne folk, der lærer de nye op samt at ledere og medarbejdere kan undervise hinanden. Det er også en udbredt vurdering, at intern oplæring bedre sikrer, at oplæringen inddrager eksisterende viden i virksomheden. Citat Vi har selv spidskompetencen i det, der skal undervises i. Dog anfører en del virksomheder, at man bevidst foretrækker en blanding af intern og ekstern oplæring for at opnå en blanding af intern videndeling og impulser udefra. Oplæring inden for fagligt specifikke områder vurderes typisk at være relevante at gennemføre internt i virksomheden fordi virksomheden selv sidder med kompetencen. Citat: Fagligt specifikke kurser afvikles af virksomheden selv, da det i høj grad 7

8 handler om interne kvalitetskrav. Omvendt er der tendens til, at virksomheder er mere indstillet på, at udvikling af mere bløde, personlige kompetencer kan være relevante at gennemføre udenfor virksomheden. Foretrukne ønsker til varighed af efteruddannelse Med hensyn til varigheden af efteruddannelse/opkvalificering foretrækker virksomhederne korte forløb på 1-2 dage. 50% 40% 30% 3 29% Hovedparten (sammenlagt 73%) af virksomhederne foretrækker, at et kursusforløb har en varighed på ikke over 2 dage. Relativt flest foretrækker en varighed på 1 dag (3). 20% 0% 3% 2% 0% 0% 0% 1% 0 dage 1 dag 2 dage 3 dage 4 dage 5 dage 6 dage 7 dage 8 dage 9 dage 10 dage På grund af afrunding summerer tallene evt. ikke præcist til 100% Virksomhederne begrunder typisk valget af korte kursusforløb med, at travlhed og bemandingsplanlægning gør det vanskeligt at undvære medarbejdere i mere end 1-2 dage. Ideelt set foretrækker flere virksomheder 1 dags kurser. Enkelte virksomheder nævner, at de overvejer at bruge jobrotation som en løsning. 8

9 Fremtidig prioritering af efteruddannelse Undersøgelsen viser overordnet, at virksomhederne generelt forventer at bruge de samme eller flere ressourcer på efteruddannelse/opkvalificering i de kommende år, mens kun få direkte vil nedprioritere området. Prioritering af efteruddannelse/opkvalificering de kommende 2-3 år (procentdel af virksomheder som har angivet dette ressourceforbrug) Færre ressourcer Ved ikke 14% Flere ressourcer 43% Resultaterne viser overordnet, at hovedparten af virksomhederne (sammenlagt 81%) gerne vil bruge samme ressourcer (38%) eller flere ressourcer (43%) på efteruddannelse/opkvalificering i de kommende år. Kun forventer at bruge færre ressourcer. Samme ressourcer 38% Blandt de virksomheder, der forventer at bruge flere ressourcer på efteruddannelse, begrundes det med, at der er behov for en øget professionalisering blandt medarbejderne generelt i virksomheden. Ligeledes nævnes den stigende konkurrence som årsag, samt at man hidtil har satset for lidt på kompetenceudvikling. En del virksomheder tilføjer, at de har behov for mere systematik og langsigtet planlægning med hensyn til kompetenceudvikling af medarbejdere. Yderligere informationer Analysen i sin fulde længde vedrørende Virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov i Kronjylland viser resultaterne specifikt for bracheområderne industri, byg & anlæg samt handel og service med underliggende begrudelser fra de kvalitative interview. Analysen kan rekvireres elektronisk hos: Center for Uddannelsesplanlægning Kongsvang Allé Århus C Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Tørvebryggen Randers 9

Fremtidens Maskinmester

Fremtidens Maskinmester Erhvervsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Uddannelsesudvalge ERU alm. del - Bilag 289,EPU alm. del - Bilag 291,UDU alm. del - B Offentligt Fremtidens Maskinmester Analyser og dokumentation Fremtidens

Læs mere

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen MOGENS

Læs mere

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet?

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Strategisk Udvikling af Medarbejdere Redigeret af Søren Carøe og Tine Sørensen Strategisk

Læs mere

Kompetencer til vækst

Kompetencer til vækst Kompetencer til vækst Analyse af den administrative faglighed i fremtiden Februar 2012 1. Resumé Analysen afdækker de administrative medarbejderes arbejdsopgaver og kompetencekrav i dag og beskriver, hvilke

Læs mere

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1)

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Hovedresultater...3

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Fremtidens kontorarbejde

Fremtidens kontorarbejde Fremtidens kontorarbejde Analyse af udviklingstendenser i jobindhold og kvalifikationskrav August 2003 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Postboks 141 2630 Taastrup Tlf.: 7220 2620 Fax: 7220 2621

Læs mere

Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed. Rambøll Management Consulting

Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed. Rambøll Management Consulting Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed Rambøll Management Consulting April 2011 1 Indhold 1 Resume... 4 2 Indledning: Webtilgængelighed i den offentlige sektor... 7 3 Metode: Analyse af

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Lovende parløb. Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling. Per Bruhn Bruno Clematide

Lovende parløb. Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling. Per Bruhn Bruno Clematide Lovende parløb Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling Per Bruhn Bruno Clematide P a r t n e r s k a b o m k o m p e t e n c e u d v i k l i n g Lovende parløb Når virksomhed

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Udarbejdet af Rambøll Management for LO Forord Hvad skal Danmark leve af i fremtiden, og hvor

Læs mere

Den intelligente virksomhed

Den intelligente virksomhed Den intelligente virksomhed Hovedrapport 14. januar 2009 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Resumé 4 2.1 E-business bidrager til positiv bundlinje 4 2.2 First mover innovation betaler sig på bundlinjen

Læs mere

Analyse af frisørbranchen

Analyse af frisørbranchen Analyse af frisørbranchen Udarbejdet for Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg Maj 2008 Forfatter: hh Sidst gemt: 13-05-2008 15:21:00 Sidst udskrevet: 13-05-2008 15:30:00 U:\0223-07 Frisøranalyse\Rapport\Final

Læs mere

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Gregersensvej 2630 Taastrup November 2007 ISBN: 978-87-92237-02-6 PRAKSISNÆR

Læs mere

Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003

Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003 Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland August 2003 Indhold Side 1. Indledning... 1 2. Resumé... 6 2.1 Rapportens formål & baggrund... 6 2.2 Rapportens fokus... 7 2.3

Læs mere

Morgendagens Ledere 2004

Morgendagens Ledere 2004 Morgendagens Ledere 2004 Udarbejdet af Greens Analyseinstitut Forord: Det er nu andet år i træk, at dagbladet Børsen i samarbejde med SAS Institute sætter fokus på Morgendagens Ledere i Danmark. Morgendagens

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Ergoterapeutforeningen Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Flemming Nielsen & Vibeke Andersen, DTU Management Juli 2008 Forord Denne

Læs mere

Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne

Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne ARBEJDSRAPPORT SKOV & LANDSKAB 148 / 2012 Delphi-undersøgelse i projekt Innovativ plankultur Karina Sehested Dorthe Hedensted Lund d e

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat AMU rengøring - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat Anne Mette Rasmussen Kubix Mette Semey Marts 2009 Kubix ApS Nørre

Læs mere

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul Deltidsbeskæftigelse på regionale arbejdspladser Sammenfatning Ingvild Olsen Lotte Bøgh Andersen Vibeke Lehmannn Nielsen Jens Blom Hansen Thomas Pallesen Line Scott Nesbit Louise Kjær Guul Sammenfatning

Læs mere

og forretningsservice

og forretningsservice sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Handel og forretningsservice I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen Anne C. Bech FORORD Denne rapport

Læs mere