Virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov i Kronjylland. Opsummering af analyse Oktober Randers Erhvervs- & Udviklingsråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov i Kronjylland. Opsummering af analyse Oktober 2003. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd"

Transkript

1 Virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov i Kronjylland Opsummering af analyse Oktober 2003 Randers Erhvervs- & Udviklingsråd

2 Indledning Denne rapport præsenterer en analyse af virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov i Kronjylland. Kronjylland består af 8 kommuner: Hadsten, Langå, Mariager, Nørhald, Purhus, Randers, Rougsø, Sønderhald. Analysen er igangsat af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd og gennemført af Teknologisk Institut, Center for Uddannelsesplanlægning i perioden september-oktober Det regionale arbejdsmarkedsråd har finansieret analysen. I dette sammendrag præsenteres analysens hovedresultater samlet set for alle brancher. Undersøgelsens baggrund og formål Kronjylland er et område med mange traditionelle industrivirksomheder og med udsigt til strukturelle problemer, der bl.a. kan medføre højere arbejdsløshed. Derfor vil det være relevant at foretage en ekstra indsats i dette område for at ruste medarbejdere og ledige til at imødekomme de markante omvæltninger, virksomhederne forventes at skulle gennemgå de kommende år. Analysen skal medvirke til at målrette og styrke efteruddannelsen af arbejdsstyrken i Kronjylland, såvel for ansatte i virksomhederne som for ledige, således at konkurrenceevnen og beskæftigelsesmulighederne i området styrkes. Analysen belyser overordnet følgende: På hvilke områder har virksomhederne behov for at styrke medarbejdernes kompetencer i de kommende 2-3 år? Analysen sætter både fokus på faglige, organisatoriske og personlige kompetencer. Hvordan foretrækker virksomhederne at gennemføre evt. efteruddannelse/opkvalificering? Analysen belyser virksomhedens ønsker til, hvorvidt efteruddannelse/opkvalificering skal foregå eksternt eller internt i virksomheden og under hvilke former. Spørgeskemaundersøgelse kombineret med uddybende interview Analysen er baseret på en kombination af spørgeskemaundersøgelse og kvalitative, uddybende interview. Der er udsendt spørgeskemaer til alle private virksomheder med over 10 medarbejdere i Kronjylland, ialt 605 virksomheder. Herefter er der foretaget telefonisk opfølgning blandt virksomhederne, der ikke har besvaret indenfor fristen. I alt 134 virksomheder har besvaret spørgeskemaet. Undersøgelsens svarprocent på 21% må vurderes som moderat. I spørgeskemaet er hver virksomhed blevet bedt om at angive, på hvilke områder der er særligt behov for at styrke medarbejdernes kompetencer i de kommende 2-3 år. Der er lagt vægt på, at spørgeskemaundersøgelsen har et prioriterende element således, at virksomheder angiver hvilke områder, der er de vigtigste for dem mht. kompetenceudviklingsbehov. Blandt de virksomheder, der har besvaret spørgeskemaet, er der gennemført uddybende, kvalitative interview i 33 virksomheder. Interviewene er gennemført med de personer fra virksomhedens ledelse, der har besvaret spørgeskemaet, og som har indsigt i virksomhedens overordnede udviklingsvilkår nu og i de kommende år. 2

3 Undersøgelsens hovedresultater Virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov Faglige/teknologiske kompetencer Undersøgelsen viser overordnet, at det er de forretnings- og ledelsesmæssige kompetencer, virksomhederne betragter som de vigtigste at styrke i de kommende år. Dermed er styrkelse af faglige kompetencer, der vedrører selve produktionen og produktionsteknologien - alt andet lige - relativt mindre vigtig. Faglige/teknologiske kompetencer, som skal styrkes hos medarbejderne (pct. del af krydser sat ved faglige/tekniske kompetencer) Økonomistyring/regnskab Indkøb Salg, markedsføring Kendskab til virksomhedens produkter og/eller serviceydelser IT-anvendelse på brugerniveau IT-anvendelse på specialistniveau Fagspecifik viden, teknikker/- teknologier Materialekendskab/bearbejdning Produktudvikling/produktionsgrundlag 8% 4% 4% 14% Blandt samtlige virksomhederne i Kronjylland set under ét vurderes de relativt vigtigste faglige/teknologiske kompetencer at være salg og markedsføring (14%), kvalitetssikring (), sprog (9%), kendskab til virksomhedens produkter og/eller serviceydelser (8%) og logistik (8%). De relativt mindst vigtige kompetencer vurderes at være materialekendskab/bearbejdning (4%), produktudvikling/produktionsgrundlag (4%), IT på specialistniveau () og kendskab til produktionsproces, arbejdsgange og procedurer (). Kendskab til produktionsproces, arbejdsgange/procedurer Logistik 8% Sikkerhed og miljø 6% Kvalitetssikring Sprog 9% 0% 1 På grund af afrunding summerer tallene evt. ikke præcist til 100% Dette er ikke ensbetydende med, at de sidstnævnte kompetencer ikke vurderes som vigtige, men virksomhederne har i undersøgelsen skullet prioritere hvilke områder, der er de vigtigste. I relation til salg og markedsføring viser undersøgelsen bl.a., at det bliver vigtigere proaktivt at kunne identificere problemer og behov hos kunder, man betjener og ikke blot vente på de eventuelle 3

4 behov, som kunderne selv ser. Gennem dialog skal man systematisk kunne hjælpe kunder til at erkende evt. behov for produkter/ydelser. Det fremhæves blandt virksomhederne, at sælgere forventes at blive bedre til at kunne håndtere kernekunder og kunne planlægge mere strategisk i forhold til markedsføring. Kendskab til produkter og serviceydelser bliver således også vigtigere, idet der i fremtiden lægges mere vægt på kundetilpassede løsninger. Da mange virksomheder inden for en branche kan levere samme produkter, er det vigtigt at skabe merværdi for kunden ved at kunne sammensætte specifikke løsninger. Kvalitetssikring og det at kunne dokumentere den, vurderes at være en konkurrenceparameter af stigende betydning. Medarbejderne skal have styrket deres kompetencer mht. at arbejde mere systematisk med dokumentation. Dels internt i virksomheden, hvor krav til produkter og procedurer beskrives og skal tilgodese miljø, arbejdsmiljø samt diverse standarder og certificeringer. Dels eksternt, hvor det i forbindelse med afleveringsforretning til kunden i stigende grad skal dokumenteres, hvad kunden har modtaget og hvad der skal være i orden. Logistik vurderes at blive vigtigere på den måde, at produkter og serviceydelser skal kunne leveres til kunder hurtigere og med større kvalitetssikring indbygget i leveringen. Kunder forventer i stigende grad at få leveret produkter og serviceydelser med kort varsel. En installationsforretning fremhæver f.eks., hvorledes medarbejderne forventes selvstændigt at kunne optimere ressourceanvendelse og logistik i deres opgaveløsning. Citat: Det er nødvendigt, at reparatørerne til stadighed bliver bedre til logistik, for det er vanskeligt at få kundens behov for hurtig service til at gå op med en hensigtsmæssig planlægning af ruten. Med hensyn til sprog anføres det blandt virksomhederne, at især engelsk får stigende betydning. Dels af eksterne grunde hvor flere samarbejdspartnere og datterselskaber i udlandet kræver det, idet mange kunder har engelsk som koncernsprog. Dels af interne grunde hvor man løbende skal kunne tilegne sig viden ind for bl.a. IT-systemer, hvor engelsk i stigende grad er det naturlige sprog. 4

5 Organisatoriske kompetencer Undersøgelsen viser overordnet en tendens til, at det er de eksternt rettede organisatoriske kompetencer, som vedrører forretningsforståelse og kunder, der vurderes som de vigtigste. Organisatoriske kompetencer som skal styrkes hos medarbejderne (procentdel af krydser sat ved organisatoriske kompetencer) Overordnet/strategisk ledelse Personaleledelse- og udvikling Projektledelse/teamledelse Projektarbejde/deltagelse i team Tværorganisatorisk/tværfagligt samarbejde Informationssøgning Forretningsforståelse/-indsigt/- overblik Kundefokus, kundeservice Skriftlig kommunikation/formidling Mundtlig kommunikation/formidling 6% 6% 9% 14% 0% 1 20% 20% På tværs af samtlige virksomheder er de vigtigste organisatoriske kompetencer kundefokus/kundeservice (20%), personaleledelseog udvikling (14%), projektledelse/teamledelse og forretningsforståelse (). De relativt mindre vigtige organisatoriske kompetencer er informationssøgning (6%), mundtlig kommunikation/formidling (6%) og skriftlig kommunikation/formidling (). På grund af afrunding summerer tallene evt. ikke præcist til 100% Mht. kundeservice- og fokus viser undersøgelsen bl.a., at for at kunne yde kunderne en god service, skal medarbejderne besidde god tværorganisatorisk indsigt i egen virksomhed. I forhold til kunden skal medarbejderen i stigende grad kunne danne en samlet indgang til virksomheden. Dvs. medarbejderen skal kende sine medspillere i andre afdelinger og vide, hvorledes de vil kunne inddrages i dækningen af kundens behov. En anden tendens er, at kundeservice- og fokus er en kompetence, der kræves af flere medarbejdergrupper end før, hvor den mere var forbeholdt en salgsfunktion i virksomheden. Citat: Vil gerne udvikle medarbejderne, således at de får bredere kompetencer og både kan rådgive, sælge og udvikle. Ikke være så fagligt snævre som de er i dag. Styrkede kompetencer indenfor kundeservice- og fokus handler også at ændre kulturen blandt medarbejderne. Indenfor bygge og anlæg vurderes det bl.a., at både svende og formænd skal kunne omgås kunderne på en måde, hvor de er mere professionelt rollebevidste om, at relationen til kunden er en servicemæssig og forretningsmæssig relation. Citat: Kunderne kræver, at man taler ordentligt og rydder op efter sig osv. Man skal kunne se muligheder for mersalg: Det handler om at udnytte muligheden ellers gør konkurrenten det. Forretningsforståelse bliver også mere vigtigt for andre medarbejdergrupper, end de der traditionelt beskæftiger sig med salg, f.eks. ingeniører. Det vurderes blandt virksomhederne, at fagpersoner skal blive bedre til at ikke kun at anskue løsninger ud deres tekniske aspekter, men også ud fra deres omkostningsmæssige og kommercielle aspekter. Citat. Faglighed uden forbindelse med forretning og salg - det er der ikke råd til. 5

6 Projektledelse og teamledelse bliver vigtigere fordi produktionen i virksomheder i stigende grad kører i selvstyrende grupper. Dette betyder samtidig, at kompetencer med hensyn til tværfagligt samarbejde i sådanne bliver vigtigere. Man vurderer, at selvstyrende grupper giver større effektivitet og arbejdsglæde. Personlige kompetencer Undersøgelsen viser, at fremtidens medarbejder i stigende grad skal være en person, der ikke blot venter på at blive sat i gang med konkrete opgaver, men selv tager initiativ samt er selvstændig i sin opgaveløsning og kvalitetssikring af eget arbejde. Personlige kompetencer som skal styrkes hos medarbejderne (procentdel af krydser sat ved personlige kompetencer) At påtage sig ansvar Selvstændighed i opgaveløsningen Omstillingsevne/fleksibilitet Læringskompetence 11% Blandt samtlige virksomheder set under ét vurderes de vigtigste personlige kompetencer at være at kunne påtage sig ansvar (), at være selvstændig i opgaveløsningen () og at besidde initiativ (). Derudover også at besidde omstillingsevne/fleksibilitet (11%) og at kunne kvalitetssikre eget arbejde (). At kunne lære fra sig/videndeling At kunne håndtere/løse konflikter At kunne sætte sig ind i/respektere andres synspunkter og behov Kreativitet At kunne kvalitetssikre eget arbejde/kvalitetsforståelse Disciplin - at holde orden/aftaler 9% 9% Initiativ 0% 1 På grund af afrunding summerer tallene evt. ikke præcist til 100% Udtalelser blandt virksomheder peger på, at der er en kultur blandt medarbejderne der skal ændres, nemlig en kultur præget af, at man som medarbejder er vant til at få besked på hvad man skal gøre, og at ansvaret for beslutningens kvalitet dermed ligger hos ledelsen. Citat: Medarbejderne vil gerne have besked af lederen på, hvad de helt konkret skal gøre. Hvis ledere ikke husker eller kan overskue alle arbejdsopgaver, er der nogle opgaver, ingen føler ansvar for, fordi lederen ikke har givet besked om at det skulle gøres. Lederen ønsker, at alle tager hånd om og kan overskue, hvad der skal gøres. Da organisationsformerne præges af stigende uddelegering og selvstændighed hos medarbejderne, så øger dette kravene til disciplin hos medarbejderne. Den større vægt på decentral selvledelse og selvstændighed betyder paradoksalt nok, at disciplin, der umiddelbart lyder som en umoderne kompetence, bliver endnu vigtigere. Det kræver faktisk mere disciplin og selvansvar hos den enkelte medarbejder at håndtere selvledelse og forpligtelse overfor 6

7 kolleger end at arbejde i en topstyret organisation, hvor medarbejderne blot gør, hvad de konkret får besked på. Dette gælder både de menige medarbejdere og mellemledere. Kvalitetssikring af eget arbejde er en personlig kompetence, der stiger i betydning, dels fordi kvalitetssikring er en stadigt vigtigere konkurrenceparameter, og dels fordi myndigheders krav til produkter/ydelser bliver mere og mere detaljerede på internationalt niveau. Derudover bliver kvalitetssikring af eget arbejde vigtigere ud fra en effektivitetsmæssig betragtning. En virksomhed anfører således: Medarbejderne skal kunne kvalitetssikre deres arbejde selv tid til overkontrol findes ikke mere. Virksomhedernes ønsker til efteruddannelsens/opkvalificeringens form Virksomhederne foretrækker overordnet intern fremfor ekstern efteruddannelse/opkvalificering. Dels fordi virksomhederne finder, at dette giver den mest praksisnære undervisning, hvor virksomhedens egne spidskompetencer kan inddrages. Dels fordi det bedre kan tilgodese virksomhedens behov for kontinuitet og fordi man undgår ulemperne ved at undvære medarbejdere. Virksomhedernes ønsker til formen af efteruddannelse/opkvalificering af medarbejdere (Gennemsnitlig procentdel angivet af virksomhederne)* Kurser, afholdt udenfor virksomheden af eksterne kursusleverandører Kurser, afholdt i virksomheden af eksterne kursusleverandører Kurser/seminarer afholdt ved interne kolleger/ledere Intern, løbende oplæring Eksterne kurser kombineret med træning/løsning af opgaver mv. i virksomheden Interne kurser kombineret med træning/løsning af opgaver mv. i virksomheden Andre former 1% 8% 14% 16% 19% 26% 0% 1 20% 2 30% Blandt samtlige virksomheder foretrækker virksomhederne, at gennemsnitlig 26% af efteruddannelse/opkvalificering gennemføres som kurser afholdt uden for virksomheden af eksterne leverandører. Omvendt foretrækker sammenlagt 49%, at det sker internt i form af kurser afholdt i virksomheden af eksterne leverandører (1), kurser afholdt ved interne kolleger (1) eller løbende intern oplæring (19%). Resten (1) foretrækker kombinerede former som eksterne kurser kombineret med træning i virksomheden (9%) og interne kurser kombineret med træning i virksomheden (8%). *) Da tallene viser de gennemsnitlige %-andele virksomhederne summerer de ikke til 100% Virksomhedernes begrundelser for at de foretrækker intern efteruddannelse/opkvalificering er typisk, at undervisningen dermed kan omfatte mere nærværende eksempler og have bedre sammenhæng med de daglige arbejdsopgaver. Ligeledes giver det mulighed for at inddrage erfarne folk, der lærer de nye op samt at ledere og medarbejdere kan undervise hinanden. Det er også en udbredt vurdering, at intern oplæring bedre sikrer, at oplæringen inddrager eksisterende viden i virksomheden. Citat Vi har selv spidskompetencen i det, der skal undervises i. Dog anfører en del virksomheder, at man bevidst foretrækker en blanding af intern og ekstern oplæring for at opnå en blanding af intern videndeling og impulser udefra. Oplæring inden for fagligt specifikke områder vurderes typisk at være relevante at gennemføre internt i virksomheden fordi virksomheden selv sidder med kompetencen. Citat: Fagligt specifikke kurser afvikles af virksomheden selv, da det i høj grad 7

8 handler om interne kvalitetskrav. Omvendt er der tendens til, at virksomheder er mere indstillet på, at udvikling af mere bløde, personlige kompetencer kan være relevante at gennemføre udenfor virksomheden. Foretrukne ønsker til varighed af efteruddannelse Med hensyn til varigheden af efteruddannelse/opkvalificering foretrækker virksomhederne korte forløb på 1-2 dage. 50% 40% 30% 3 29% Hovedparten (sammenlagt 73%) af virksomhederne foretrækker, at et kursusforløb har en varighed på ikke over 2 dage. Relativt flest foretrækker en varighed på 1 dag (3). 20% 0% 3% 2% 0% 0% 0% 1% 0 dage 1 dag 2 dage 3 dage 4 dage 5 dage 6 dage 7 dage 8 dage 9 dage 10 dage På grund af afrunding summerer tallene evt. ikke præcist til 100% Virksomhederne begrunder typisk valget af korte kursusforløb med, at travlhed og bemandingsplanlægning gør det vanskeligt at undvære medarbejdere i mere end 1-2 dage. Ideelt set foretrækker flere virksomheder 1 dags kurser. Enkelte virksomheder nævner, at de overvejer at bruge jobrotation som en løsning. 8

9 Fremtidig prioritering af efteruddannelse Undersøgelsen viser overordnet, at virksomhederne generelt forventer at bruge de samme eller flere ressourcer på efteruddannelse/opkvalificering i de kommende år, mens kun få direkte vil nedprioritere området. Prioritering af efteruddannelse/opkvalificering de kommende 2-3 år (procentdel af virksomheder som har angivet dette ressourceforbrug) Færre ressourcer Ved ikke 14% Flere ressourcer 43% Resultaterne viser overordnet, at hovedparten af virksomhederne (sammenlagt 81%) gerne vil bruge samme ressourcer (38%) eller flere ressourcer (43%) på efteruddannelse/opkvalificering i de kommende år. Kun forventer at bruge færre ressourcer. Samme ressourcer 38% Blandt de virksomheder, der forventer at bruge flere ressourcer på efteruddannelse, begrundes det med, at der er behov for en øget professionalisering blandt medarbejderne generelt i virksomheden. Ligeledes nævnes den stigende konkurrence som årsag, samt at man hidtil har satset for lidt på kompetenceudvikling. En del virksomheder tilføjer, at de har behov for mere systematik og langsigtet planlægning med hensyn til kompetenceudvikling af medarbejdere. Yderligere informationer Analysen i sin fulde længde vedrørende Virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov i Kronjylland viser resultaterne specifikt for bracheområderne industri, byg & anlæg samt handel og service med underliggende begrudelser fra de kvalitative interview. Analysen kan rekvireres elektronisk hos: Center for Uddannelsesplanlægning Kongsvang Allé Århus C Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Tørvebryggen Randers 9

Værdi grundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Værdi grundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Værdi grundlag Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Professionalisme I betjeningen af borgerne samt i interne og eksterne samarbejdsrelationer optræder vi professionelt og serviceorienteret. Vi er opmærksomme

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri sådan kommer du godt i gang FÅ DE BEDSTE RESULTATER TIL TIDEN Har du lyst til at: At forbedre dine faglige kompetencer? Mindske fejl og

Læs mere

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014 1 SDU Erhverv Kurser og konferencer Marts 2014 2 Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitets Efteruddannelse tilbyder kurser og konferencer opdateret med den nyeste forskningsbaserede viden.

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I maj, juni og juli måned 2007 gennemførte Teglkamp & Co. en større internetbaseret undersøgelse af

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Workshop - Mindset, vilje og holdning

Workshop - Mindset, vilje og holdning Workshop Mindset, vilje og holdning Mindset? Hvad sælger I ud over jeres produkter? Hvad er jeres overordnet fokus? Hvad er det egentlig for et problem i løser Kommunikation: Adfærd og Mindset Service:

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Danske virksomheders brug af it 2006

Danske virksomheders brug af it 2006 Bedes indsendt til Danmarks Statistik senest CVR-nr. Danske virksomheders brug af it 2006 Spørgsmålene skal besvares ud fra virksomhedens it-anvendelse i januar 2006, hvis intet andet fremgår. Generel

Læs mere

Fredag d. 26. februar kl. 16.00

Fredag d. 26. februar kl. 16.00 25. januar 2010 / SHA Understøttelse af en bedre projektstyring i Konkurrencestyrelsen Konkurrencestyrelsen har i efteråret 2009 gennemført en proces omkring øget fokus på planlægning og prioritering af

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Spørgeskema måling af værdigrundlag i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, marts 2012,

Spørgeskema måling af værdigrundlag i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, marts 2012, Spørgsmål vedr. værdigrundlaget i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, foråret 2012 De spørgsmålene på de følgende sider handler om, hvordan værdigrundlaget efterleves i dagligdagen på din arbejdsplads.

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 92 00 - Fax 11 1 Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 Et stort flertal af de

Læs mere

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse?

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Forfatter: Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier Emneplacering: Godstransport og Logistik, transportknudepunkter Indledning

Læs mere

Salg til kommuner - uden udbud

Salg til kommuner - uden udbud Salg til kommuner - uden udbud Stefan Ising, director Væksthus Hovedstaden Den 30. august 2012 www.isingconsult.dk Bygge og anlæg EU-udbud: ca. 37 mio. kr. Licitation efter tilbudsloven: 3 mio. kr. Varekøb

Læs mere

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system 1 Traditionel markedsføring-> et produkt du har på hylden Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system Strategiske alliancer og partnerskaber er ofte nødvendige pga. kompleksiteten

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: SOSU-Uddannelsen som e-læring 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Poul M. Christensen E-mail: poc@aarhus.dk Telefon: 51186460

Læs mere

Lederpanel runde 10 Ledelse af videnmedarbejdere

Lederpanel runde 10 Ledelse af videnmedarbejdere marts 2009 Lederpanel runde 10 Ledelse af videnmedarbejdere I denne runde af lederpanelet har vi spurgt ind til tre emner: netværk, rammevilkår og udflytning af værdikædeaktiviteter til udlandet. Netværk

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Evaluering af Fusionspraksis

Evaluering af Fusionspraksis Sammenfatning af publikation fra : Evaluering af Fusionspraksis Region Midtjyllands tilbud om støtte til almen praksisenheder der fusionerer Baseret på interview med deltagende læger og kvalitetskonsulenter

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Projektleder til. Realdania Debat. Job- og kravprofil Uddybende information til potentielle ansøgere. v. Grethe Munk Februar 2013

Projektleder til. Realdania Debat. Job- og kravprofil Uddybende information til potentielle ansøgere. v. Grethe Munk Februar 2013 1 Projektleder til Realdania Debat Job- og kravprofil Uddybende information til potentielle ansøgere v. Grethe Munk Februar 2013 2 Indledning En af Realdania Debats projektledere har efter 7 års ansættelse

Læs mere

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb Disposition for fremlægningen Hvilke krav indgik i kommissoriet til udvikling af en uddannelse til målgruppen +25 (GVU /AMU)? På hvilken måde kan

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT IKT kompetencekatalog ikt forum har fra april til oktober 2006 gennemført en afdækning af ikt kompetencerne i Norddanmark inden for

Læs mere

Det vil glæde mig...

Det vil glæde mig... s Det vil glæde mig... Kære leder Det vil være en glæde for mig sammen med Dig - at designe en unik workshop tilpasset din virksomhed og jeres udfordringer Lad Dig inspirere af workshops, som andre allerede

Læs mere

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Inspirationskatalog til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Marts 2014, Mette Thornval og Signe Hvid Maribo, AU Kommunikation Indhold Inspirationskatalog til rådgivning om god

Læs mere

LederNetværk. Kick Off Rødovregaard 19. marts 2015

LederNetværk. Kick Off Rødovregaard 19. marts 2015 LederNetværk Kick Off Rødovregaard 19. marts 2015 Program 17.30 Ankomst og introduktion til LederNetværk 18.00 Introduktion til netværksbegrebet og hvor du og dine medarbejdere kan få mere ud af at netværke

Læs mere

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis Analyse Offentlige indkøbsfunktioner - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis 2013 Offentlige indkøbsfunktioner Effekter af oprustning og eksempler på god praksis On-line ISBN 978-87-7029-552-9

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Center for Ide & Vækst Peter Lyngdrup Nedergaard

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Bilag 1 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt aftenskoleledere

Bilag 1 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt aftenskoleledere Bilag 1 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt aftenskoleledere Profil: 30 indkomne besvarelser fordelt på 17 kvinder og 13 mænd. Hovedparten af lederne er mellem 46-55 år (14) og 56 65 år (10).

Læs mere

Lederuddannelse i folkeoplysningen

Lederuddannelse i folkeoplysningen Lederuddannelse i folkeoplysningen Projektrapport Lene Buerup Andersen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS)

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) I denne vejledning er proceduren for LUS i UCL beskrevet. Vejledningen suppleres af en brugervejledning til systemet Medarbejderplan 1, samt et afsnit i IT-politikken

Læs mere

Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg. Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø

Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg. Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø Med baggrund i to spørgsmål Hvordan reagerer B & A virksomheder på AMO reformen?

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Spørgeskemaer for Forums tre E-surveys

Spørgeskemaer for Forums tre E-surveys Spørgeskemaer for Forums tre E-surveys E-survey 1 Dit køn? Mand Kvinde Din alder? Din uddannelsesbaggrund? Kort eller mellemlang uddannelse (< 5 år) Lang videregående uddannelse (ca. 5 år) Ph.D. M.A.,

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Agenda Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Region Nordjylland - med kommuner 7.933,32 km² 579.829 indbyggere 11 kommuner

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Digital læring i AMU

Digital læring i AMU Digital læring i AMU En undersøgelse af barrierer og holdninger Steen Grønbæk 1 stgr@mercantec.dk Kort om TUP-projekt Digital læring i AMU Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og dokumentere læringsforløb,

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

Paraplyprojekt Strategisk ledelse og kompetenceudvikling

Paraplyprojekt Strategisk ledelse og kompetenceudvikling Bilag KvalifikationsProfil Fokusområde i handlingsplanen: Indsatsområde: Aktiviteter i den strategiske handlingsplan af betydning for kvalifikationskrav: Nødvendige kvalifikationer til realisering af indsatsområdets

Læs mere

Efteruddannelsesudvalgets

Efteruddannelsesudvalgets Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

og forretningsservice

og forretningsservice sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Handel og forretningsservice I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere