Virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov i Kronjylland. Opsummering af analyse Oktober Randers Erhvervs- & Udviklingsråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov i Kronjylland. Opsummering af analyse Oktober 2003. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd"

Transkript

1 Virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov i Kronjylland Opsummering af analyse Oktober 2003 Randers Erhvervs- & Udviklingsråd

2 Indledning Denne rapport præsenterer en analyse af virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov i Kronjylland. Kronjylland består af 8 kommuner: Hadsten, Langå, Mariager, Nørhald, Purhus, Randers, Rougsø, Sønderhald. Analysen er igangsat af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd og gennemført af Teknologisk Institut, Center for Uddannelsesplanlægning i perioden september-oktober Det regionale arbejdsmarkedsråd har finansieret analysen. I dette sammendrag præsenteres analysens hovedresultater samlet set for alle brancher. Undersøgelsens baggrund og formål Kronjylland er et område med mange traditionelle industrivirksomheder og med udsigt til strukturelle problemer, der bl.a. kan medføre højere arbejdsløshed. Derfor vil det være relevant at foretage en ekstra indsats i dette område for at ruste medarbejdere og ledige til at imødekomme de markante omvæltninger, virksomhederne forventes at skulle gennemgå de kommende år. Analysen skal medvirke til at målrette og styrke efteruddannelsen af arbejdsstyrken i Kronjylland, såvel for ansatte i virksomhederne som for ledige, således at konkurrenceevnen og beskæftigelsesmulighederne i området styrkes. Analysen belyser overordnet følgende: På hvilke områder har virksomhederne behov for at styrke medarbejdernes kompetencer i de kommende 2-3 år? Analysen sætter både fokus på faglige, organisatoriske og personlige kompetencer. Hvordan foretrækker virksomhederne at gennemføre evt. efteruddannelse/opkvalificering? Analysen belyser virksomhedens ønsker til, hvorvidt efteruddannelse/opkvalificering skal foregå eksternt eller internt i virksomheden og under hvilke former. Spørgeskemaundersøgelse kombineret med uddybende interview Analysen er baseret på en kombination af spørgeskemaundersøgelse og kvalitative, uddybende interview. Der er udsendt spørgeskemaer til alle private virksomheder med over 10 medarbejdere i Kronjylland, ialt 605 virksomheder. Herefter er der foretaget telefonisk opfølgning blandt virksomhederne, der ikke har besvaret indenfor fristen. I alt 134 virksomheder har besvaret spørgeskemaet. Undersøgelsens svarprocent på 21% må vurderes som moderat. I spørgeskemaet er hver virksomhed blevet bedt om at angive, på hvilke områder der er særligt behov for at styrke medarbejdernes kompetencer i de kommende 2-3 år. Der er lagt vægt på, at spørgeskemaundersøgelsen har et prioriterende element således, at virksomheder angiver hvilke områder, der er de vigtigste for dem mht. kompetenceudviklingsbehov. Blandt de virksomheder, der har besvaret spørgeskemaet, er der gennemført uddybende, kvalitative interview i 33 virksomheder. Interviewene er gennemført med de personer fra virksomhedens ledelse, der har besvaret spørgeskemaet, og som har indsigt i virksomhedens overordnede udviklingsvilkår nu og i de kommende år. 2

3 Undersøgelsens hovedresultater Virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov Faglige/teknologiske kompetencer Undersøgelsen viser overordnet, at det er de forretnings- og ledelsesmæssige kompetencer, virksomhederne betragter som de vigtigste at styrke i de kommende år. Dermed er styrkelse af faglige kompetencer, der vedrører selve produktionen og produktionsteknologien - alt andet lige - relativt mindre vigtig. Faglige/teknologiske kompetencer, som skal styrkes hos medarbejderne (pct. del af krydser sat ved faglige/tekniske kompetencer) Økonomistyring/regnskab Indkøb Salg, markedsføring Kendskab til virksomhedens produkter og/eller serviceydelser IT-anvendelse på brugerniveau IT-anvendelse på specialistniveau Fagspecifik viden, teknikker/- teknologier Materialekendskab/bearbejdning Produktudvikling/produktionsgrundlag 8% 4% 4% 14% Blandt samtlige virksomhederne i Kronjylland set under ét vurderes de relativt vigtigste faglige/teknologiske kompetencer at være salg og markedsføring (14%), kvalitetssikring (), sprog (9%), kendskab til virksomhedens produkter og/eller serviceydelser (8%) og logistik (8%). De relativt mindst vigtige kompetencer vurderes at være materialekendskab/bearbejdning (4%), produktudvikling/produktionsgrundlag (4%), IT på specialistniveau () og kendskab til produktionsproces, arbejdsgange og procedurer (). Kendskab til produktionsproces, arbejdsgange/procedurer Logistik 8% Sikkerhed og miljø 6% Kvalitetssikring Sprog 9% 0% 1 På grund af afrunding summerer tallene evt. ikke præcist til 100% Dette er ikke ensbetydende med, at de sidstnævnte kompetencer ikke vurderes som vigtige, men virksomhederne har i undersøgelsen skullet prioritere hvilke områder, der er de vigtigste. I relation til salg og markedsføring viser undersøgelsen bl.a., at det bliver vigtigere proaktivt at kunne identificere problemer og behov hos kunder, man betjener og ikke blot vente på de eventuelle 3

4 behov, som kunderne selv ser. Gennem dialog skal man systematisk kunne hjælpe kunder til at erkende evt. behov for produkter/ydelser. Det fremhæves blandt virksomhederne, at sælgere forventes at blive bedre til at kunne håndtere kernekunder og kunne planlægge mere strategisk i forhold til markedsføring. Kendskab til produkter og serviceydelser bliver således også vigtigere, idet der i fremtiden lægges mere vægt på kundetilpassede løsninger. Da mange virksomheder inden for en branche kan levere samme produkter, er det vigtigt at skabe merværdi for kunden ved at kunne sammensætte specifikke løsninger. Kvalitetssikring og det at kunne dokumentere den, vurderes at være en konkurrenceparameter af stigende betydning. Medarbejderne skal have styrket deres kompetencer mht. at arbejde mere systematisk med dokumentation. Dels internt i virksomheden, hvor krav til produkter og procedurer beskrives og skal tilgodese miljø, arbejdsmiljø samt diverse standarder og certificeringer. Dels eksternt, hvor det i forbindelse med afleveringsforretning til kunden i stigende grad skal dokumenteres, hvad kunden har modtaget og hvad der skal være i orden. Logistik vurderes at blive vigtigere på den måde, at produkter og serviceydelser skal kunne leveres til kunder hurtigere og med større kvalitetssikring indbygget i leveringen. Kunder forventer i stigende grad at få leveret produkter og serviceydelser med kort varsel. En installationsforretning fremhæver f.eks., hvorledes medarbejderne forventes selvstændigt at kunne optimere ressourceanvendelse og logistik i deres opgaveløsning. Citat: Det er nødvendigt, at reparatørerne til stadighed bliver bedre til logistik, for det er vanskeligt at få kundens behov for hurtig service til at gå op med en hensigtsmæssig planlægning af ruten. Med hensyn til sprog anføres det blandt virksomhederne, at især engelsk får stigende betydning. Dels af eksterne grunde hvor flere samarbejdspartnere og datterselskaber i udlandet kræver det, idet mange kunder har engelsk som koncernsprog. Dels af interne grunde hvor man løbende skal kunne tilegne sig viden ind for bl.a. IT-systemer, hvor engelsk i stigende grad er det naturlige sprog. 4

5 Organisatoriske kompetencer Undersøgelsen viser overordnet en tendens til, at det er de eksternt rettede organisatoriske kompetencer, som vedrører forretningsforståelse og kunder, der vurderes som de vigtigste. Organisatoriske kompetencer som skal styrkes hos medarbejderne (procentdel af krydser sat ved organisatoriske kompetencer) Overordnet/strategisk ledelse Personaleledelse- og udvikling Projektledelse/teamledelse Projektarbejde/deltagelse i team Tværorganisatorisk/tværfagligt samarbejde Informationssøgning Forretningsforståelse/-indsigt/- overblik Kundefokus, kundeservice Skriftlig kommunikation/formidling Mundtlig kommunikation/formidling 6% 6% 9% 14% 0% 1 20% 20% På tværs af samtlige virksomheder er de vigtigste organisatoriske kompetencer kundefokus/kundeservice (20%), personaleledelseog udvikling (14%), projektledelse/teamledelse og forretningsforståelse (). De relativt mindre vigtige organisatoriske kompetencer er informationssøgning (6%), mundtlig kommunikation/formidling (6%) og skriftlig kommunikation/formidling (). På grund af afrunding summerer tallene evt. ikke præcist til 100% Mht. kundeservice- og fokus viser undersøgelsen bl.a., at for at kunne yde kunderne en god service, skal medarbejderne besidde god tværorganisatorisk indsigt i egen virksomhed. I forhold til kunden skal medarbejderen i stigende grad kunne danne en samlet indgang til virksomheden. Dvs. medarbejderen skal kende sine medspillere i andre afdelinger og vide, hvorledes de vil kunne inddrages i dækningen af kundens behov. En anden tendens er, at kundeservice- og fokus er en kompetence, der kræves af flere medarbejdergrupper end før, hvor den mere var forbeholdt en salgsfunktion i virksomheden. Citat: Vil gerne udvikle medarbejderne, således at de får bredere kompetencer og både kan rådgive, sælge og udvikle. Ikke være så fagligt snævre som de er i dag. Styrkede kompetencer indenfor kundeservice- og fokus handler også at ændre kulturen blandt medarbejderne. Indenfor bygge og anlæg vurderes det bl.a., at både svende og formænd skal kunne omgås kunderne på en måde, hvor de er mere professionelt rollebevidste om, at relationen til kunden er en servicemæssig og forretningsmæssig relation. Citat: Kunderne kræver, at man taler ordentligt og rydder op efter sig osv. Man skal kunne se muligheder for mersalg: Det handler om at udnytte muligheden ellers gør konkurrenten det. Forretningsforståelse bliver også mere vigtigt for andre medarbejdergrupper, end de der traditionelt beskæftiger sig med salg, f.eks. ingeniører. Det vurderes blandt virksomhederne, at fagpersoner skal blive bedre til at ikke kun at anskue løsninger ud deres tekniske aspekter, men også ud fra deres omkostningsmæssige og kommercielle aspekter. Citat. Faglighed uden forbindelse med forretning og salg - det er der ikke råd til. 5

6 Projektledelse og teamledelse bliver vigtigere fordi produktionen i virksomheder i stigende grad kører i selvstyrende grupper. Dette betyder samtidig, at kompetencer med hensyn til tværfagligt samarbejde i sådanne bliver vigtigere. Man vurderer, at selvstyrende grupper giver større effektivitet og arbejdsglæde. Personlige kompetencer Undersøgelsen viser, at fremtidens medarbejder i stigende grad skal være en person, der ikke blot venter på at blive sat i gang med konkrete opgaver, men selv tager initiativ samt er selvstændig i sin opgaveløsning og kvalitetssikring af eget arbejde. Personlige kompetencer som skal styrkes hos medarbejderne (procentdel af krydser sat ved personlige kompetencer) At påtage sig ansvar Selvstændighed i opgaveløsningen Omstillingsevne/fleksibilitet Læringskompetence 11% Blandt samtlige virksomheder set under ét vurderes de vigtigste personlige kompetencer at være at kunne påtage sig ansvar (), at være selvstændig i opgaveløsningen () og at besidde initiativ (). Derudover også at besidde omstillingsevne/fleksibilitet (11%) og at kunne kvalitetssikre eget arbejde (). At kunne lære fra sig/videndeling At kunne håndtere/løse konflikter At kunne sætte sig ind i/respektere andres synspunkter og behov Kreativitet At kunne kvalitetssikre eget arbejde/kvalitetsforståelse Disciplin - at holde orden/aftaler 9% 9% Initiativ 0% 1 På grund af afrunding summerer tallene evt. ikke præcist til 100% Udtalelser blandt virksomheder peger på, at der er en kultur blandt medarbejderne der skal ændres, nemlig en kultur præget af, at man som medarbejder er vant til at få besked på hvad man skal gøre, og at ansvaret for beslutningens kvalitet dermed ligger hos ledelsen. Citat: Medarbejderne vil gerne have besked af lederen på, hvad de helt konkret skal gøre. Hvis ledere ikke husker eller kan overskue alle arbejdsopgaver, er der nogle opgaver, ingen føler ansvar for, fordi lederen ikke har givet besked om at det skulle gøres. Lederen ønsker, at alle tager hånd om og kan overskue, hvad der skal gøres. Da organisationsformerne præges af stigende uddelegering og selvstændighed hos medarbejderne, så øger dette kravene til disciplin hos medarbejderne. Den større vægt på decentral selvledelse og selvstændighed betyder paradoksalt nok, at disciplin, der umiddelbart lyder som en umoderne kompetence, bliver endnu vigtigere. Det kræver faktisk mere disciplin og selvansvar hos den enkelte medarbejder at håndtere selvledelse og forpligtelse overfor 6

7 kolleger end at arbejde i en topstyret organisation, hvor medarbejderne blot gør, hvad de konkret får besked på. Dette gælder både de menige medarbejdere og mellemledere. Kvalitetssikring af eget arbejde er en personlig kompetence, der stiger i betydning, dels fordi kvalitetssikring er en stadigt vigtigere konkurrenceparameter, og dels fordi myndigheders krav til produkter/ydelser bliver mere og mere detaljerede på internationalt niveau. Derudover bliver kvalitetssikring af eget arbejde vigtigere ud fra en effektivitetsmæssig betragtning. En virksomhed anfører således: Medarbejderne skal kunne kvalitetssikre deres arbejde selv tid til overkontrol findes ikke mere. Virksomhedernes ønsker til efteruddannelsens/opkvalificeringens form Virksomhederne foretrækker overordnet intern fremfor ekstern efteruddannelse/opkvalificering. Dels fordi virksomhederne finder, at dette giver den mest praksisnære undervisning, hvor virksomhedens egne spidskompetencer kan inddrages. Dels fordi det bedre kan tilgodese virksomhedens behov for kontinuitet og fordi man undgår ulemperne ved at undvære medarbejdere. Virksomhedernes ønsker til formen af efteruddannelse/opkvalificering af medarbejdere (Gennemsnitlig procentdel angivet af virksomhederne)* Kurser, afholdt udenfor virksomheden af eksterne kursusleverandører Kurser, afholdt i virksomheden af eksterne kursusleverandører Kurser/seminarer afholdt ved interne kolleger/ledere Intern, løbende oplæring Eksterne kurser kombineret med træning/løsning af opgaver mv. i virksomheden Interne kurser kombineret med træning/løsning af opgaver mv. i virksomheden Andre former 1% 8% 14% 16% 19% 26% 0% 1 20% 2 30% Blandt samtlige virksomheder foretrækker virksomhederne, at gennemsnitlig 26% af efteruddannelse/opkvalificering gennemføres som kurser afholdt uden for virksomheden af eksterne leverandører. Omvendt foretrækker sammenlagt 49%, at det sker internt i form af kurser afholdt i virksomheden af eksterne leverandører (1), kurser afholdt ved interne kolleger (1) eller løbende intern oplæring (19%). Resten (1) foretrækker kombinerede former som eksterne kurser kombineret med træning i virksomheden (9%) og interne kurser kombineret med træning i virksomheden (8%). *) Da tallene viser de gennemsnitlige %-andele virksomhederne summerer de ikke til 100% Virksomhedernes begrundelser for at de foretrækker intern efteruddannelse/opkvalificering er typisk, at undervisningen dermed kan omfatte mere nærværende eksempler og have bedre sammenhæng med de daglige arbejdsopgaver. Ligeledes giver det mulighed for at inddrage erfarne folk, der lærer de nye op samt at ledere og medarbejdere kan undervise hinanden. Det er også en udbredt vurdering, at intern oplæring bedre sikrer, at oplæringen inddrager eksisterende viden i virksomheden. Citat Vi har selv spidskompetencen i det, der skal undervises i. Dog anfører en del virksomheder, at man bevidst foretrækker en blanding af intern og ekstern oplæring for at opnå en blanding af intern videndeling og impulser udefra. Oplæring inden for fagligt specifikke områder vurderes typisk at være relevante at gennemføre internt i virksomheden fordi virksomheden selv sidder med kompetencen. Citat: Fagligt specifikke kurser afvikles af virksomheden selv, da det i høj grad 7

8 handler om interne kvalitetskrav. Omvendt er der tendens til, at virksomheder er mere indstillet på, at udvikling af mere bløde, personlige kompetencer kan være relevante at gennemføre udenfor virksomheden. Foretrukne ønsker til varighed af efteruddannelse Med hensyn til varigheden af efteruddannelse/opkvalificering foretrækker virksomhederne korte forløb på 1-2 dage. 50% 40% 30% 3 29% Hovedparten (sammenlagt 73%) af virksomhederne foretrækker, at et kursusforløb har en varighed på ikke over 2 dage. Relativt flest foretrækker en varighed på 1 dag (3). 20% 0% 3% 2% 0% 0% 0% 1% 0 dage 1 dag 2 dage 3 dage 4 dage 5 dage 6 dage 7 dage 8 dage 9 dage 10 dage På grund af afrunding summerer tallene evt. ikke præcist til 100% Virksomhederne begrunder typisk valget af korte kursusforløb med, at travlhed og bemandingsplanlægning gør det vanskeligt at undvære medarbejdere i mere end 1-2 dage. Ideelt set foretrækker flere virksomheder 1 dags kurser. Enkelte virksomheder nævner, at de overvejer at bruge jobrotation som en løsning. 8

9 Fremtidig prioritering af efteruddannelse Undersøgelsen viser overordnet, at virksomhederne generelt forventer at bruge de samme eller flere ressourcer på efteruddannelse/opkvalificering i de kommende år, mens kun få direkte vil nedprioritere området. Prioritering af efteruddannelse/opkvalificering de kommende 2-3 år (procentdel af virksomheder som har angivet dette ressourceforbrug) Færre ressourcer Ved ikke 14% Flere ressourcer 43% Resultaterne viser overordnet, at hovedparten af virksomhederne (sammenlagt 81%) gerne vil bruge samme ressourcer (38%) eller flere ressourcer (43%) på efteruddannelse/opkvalificering i de kommende år. Kun forventer at bruge færre ressourcer. Samme ressourcer 38% Blandt de virksomheder, der forventer at bruge flere ressourcer på efteruddannelse, begrundes det med, at der er behov for en øget professionalisering blandt medarbejderne generelt i virksomheden. Ligeledes nævnes den stigende konkurrence som årsag, samt at man hidtil har satset for lidt på kompetenceudvikling. En del virksomheder tilføjer, at de har behov for mere systematik og langsigtet planlægning med hensyn til kompetenceudvikling af medarbejdere. Yderligere informationer Analysen i sin fulde længde vedrørende Virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov i Kronjylland viser resultaterne specifikt for bracheområderne industri, byg & anlæg samt handel og service med underliggende begrudelser fra de kvalitative interview. Analysen kan rekvireres elektronisk hos: Center for Uddannelsesplanlægning Kongsvang Allé Århus C Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Tørvebryggen Randers 9

Værdi grundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Værdi grundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Værdi grundlag Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Professionalisme I betjeningen af borgerne samt i interne og eksterne samarbejdsrelationer optræder vi professionelt og serviceorienteret. Vi er opmærksomme

Læs mere

Værdigrundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Værdigrundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Værdigrundlag Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Professionalisme I betjeningen af borgerne samt i interne og eksterne samarbejdsrelationer optræder vi professionelt og serviceorienteret. Vi er opmærksomme

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Intern kommunikationsstrategi

Intern kommunikationsstrategi gladsaxe.dk Intern kommunikationsstrategi Intern kommunikationsstrategi Hvorfor skal vi have en intern kommunikationsstrategi? Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den interne kommunikation fordi: God intern

Læs mere

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering 10. september 2012 Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering Konkurrenceevne. Industrivirksomheder i Region Midtjylland har dialogen med kunderne i fokus, når de skal finde veje

Læs mere

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri sådan kommer du godt i gang FÅ DE BEDSTE RESULTATER TIL TIDEN Har du lyst til at: At forbedre dine faglige kompetencer? Mindske fejl og

Læs mere

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, 2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune FORMÅL Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune De overordnede formål med brugerundersøgelsen: 1. at

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Spørgsmål: Hvilke gode råd kan man give til Bænkemærke EUC?

Spørgsmål: Hvilke gode råd kan man give til Bænkemærke EUC? Amukvalitet Skolemøde 4. oktober 2004, Taastrup Spørgsmål: Hvilke gode råd kan man give til Bænkemærke EUC? Temaer 1. Mål for fremtiden. 2. Struktur på kvalitetssikring. Klarere arbejdsgange. 3. Mere og

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014 1 SDU Erhverv Kurser og konferencer Marts 2014 2 Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitets Efteruddannelse tilbyder kurser og konferencer opdateret med den nyeste forskningsbaserede viden.

Læs mere

Cand. mag. Morten Steensig Projektleder

Cand. mag. Morten Steensig Projektleder Cand. mag. Morten Steensig Projektleder Undersøgelse af behovet for efteruddannelse Udsendt ultimo Juni Svarfrist 16 august 84 besvarelser Svarprocent = 31 Arbejdstese Den typiske Agenda 21 medarbejder

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse?

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Forfatter: Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier Emneplacering: Godstransport og Logistik, transportknudepunkter Indledning

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS)

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) I denne vejledning er proceduren for LUS i UCL beskrevet. Vejledningen suppleres af en brugervejledning til systemet Medarbejderplan 1, samt et afsnit i IT-politikken

Læs mere

Efteruddannelsesudvalgets

Efteruddannelsesudvalgets Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kompetenceprofiler på SC/HN

Kompetenceprofiler på SC/HN Silkeborg Centralsygehus/Hammel Neurocenter, Løn- og personaleafdelingen Vedtaget på HMU den 7. juni 2005 Kompetenceprofiler på SC/HN 1. Indledning Kompetence er evnen til at omsætte kvalifikationer til

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling 2 Alsidig og vedvarende kompetenceudvikling er vigtig for alle og kræver opmærksomhed hele tiden fordi arbejdsopgaverne i kommunen kræver dygtige medarbejdere

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

K- afdelingen lader IT i stikken

K- afdelingen lader IT i stikken K- afdelingen lader IT i stikken Kommunikationsfolk bør i langt højere grad rette blikket mod IT- afdelingen. Alt for ofte står den alene med opgaver, der bliver helt afgørende for virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012 Tirsdag den 21. august 2012 Formål med etablering af VU-centrene Én indgang for virksomheder og borgere, der ønsker voksen- og efteruddannelse Skabe større fokus på kvalitet og effekt inden for voksen-

Læs mere

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen.

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Jysk Analyse 27. oktober 2009 Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Udviklingsaktiviteter. Over halvdelen af de midtjyske virksomheder har haft udviklingsaktiviteter i gang indenfor

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, KONSULENT MALENE JÆPELT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER KASPER LUND NØRGAARD

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system 1 Traditionel markedsføring-> et produkt du har på hylden Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system Strategiske alliancer og partnerskaber er ofte nødvendige pga. kompleksiteten

Læs mere

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund:

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund: Juli 2006 - nr. 3 Baggrund: Resume: Konklusion: Uddannelse og ansættelse 2006 Der vil i stigende grad blive efterspørgsel på it-uddannede de kommende år. Derfor er det højaktuelt, hvorledes it-cheferne

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Fredag d. 26. februar kl. 16.00

Fredag d. 26. februar kl. 16.00 25. januar 2010 / SHA Understøttelse af en bedre projektstyring i Konkurrencestyrelsen Konkurrencestyrelsen har i efteråret 2009 gennemført en proces omkring øget fokus på planlægning og prioritering af

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

Workshop - Mindset, vilje og holdning

Workshop - Mindset, vilje og holdning Workshop Mindset, vilje og holdning Mindset? Hvad sælger I ud over jeres produkter? Hvad er jeres overordnet fokus? Hvad er det egentlig for et problem i løser Kommunikation: Adfærd og Mindset Service:

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

Web governance model for SSI

Web governance model for SSI Web governance model for SSI Oplæg til web kommunikationsgruppen December 2008 1 Indledning... 3 Afgrænsning... 3 Roller og ansvar... 4 Webredaktøren... 4 Forfattere... 5 Overordnet ansvarlig... 5 Webredaktører

Læs mere

Indhold: Politisk Vision. Virksomhedens Mission. Virksomhedens Vision. Virksomhedens Værdier. Brand & Rednings Mission. Brand & Rednings Vision

Indhold: Politisk Vision. Virksomhedens Mission. Virksomhedens Vision. Virksomhedens Værdier. Brand & Rednings Mission. Brand & Rednings Vision MISSION VISION - VÆRDIER BRAND & REDNING Indhold: Politisk Vision Virksomhedens Mission Virksomhedens Vision Virksomhedens Værdier Brand & Rednings Mission Brand & Rednings Vision Brand & Rednings overordnede

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Albertslund Kommune. Rapport for Ledergruppen Udførelsestidspunkt: :58:41 Antal besvarelser: 6 Svarprocent: 100,0%

Albertslund Kommune. Rapport for Ledergruppen Udførelsestidspunkt: :58:41 Antal besvarelser: 6 Svarprocent: 100,0% Albertslund Kommune Rapport for Ledergruppen Udførelsestidspunkt: 16-01-2017 04:58:41 Antal besvarelser: 6 Svarprocent: 100,0% Social kapital - samlet resultat Social kapital drejer sig om, hvordan I samarbejder

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Sammenfatning af publikation fra : Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Kortlægning og inspiration Henriette Mabeck Marie Henriette Madsen Anne Brøcker Juni 2011 Hele publikationen kan downloades

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked Digitaliseringspanelet 6. møde Dagsordenens pkt. 4 Bilag 1 DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked 1. Sammenfatning Fremtidens arbejdsmarked handler om de forandringer, der sker på arbejdspladserne

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Til kamp for øget produktivitet

Til kamp for øget produktivitet 14. marts 2012 Til kamp for øget produktivitet Produktivitet. 83 procent af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har fokus på, at forbedret produktivitet kan øge deres indtjening. I

Læs mere

Kan kompetenceløft ses på bundlinjen? - Hvordan kommer man i gang med at uddanne sine medarbejdere?

Kan kompetenceløft ses på bundlinjen? - Hvordan kommer man i gang med at uddanne sine medarbejdere? Kan kompetenceløft ses på bundlinjen? - Hvordan kommer man i gang med at uddanne sine medarbejdere? Niels Petterson, Chef for VEU-center Østjylland Inspirationsseminar, CABI 8. marts 2016 Hvordan kommer

Læs mere

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I maj, juni og juli måned 2007 gennemførte Teglkamp & Co. en større internetbaseret undersøgelse af

Læs mere

Virksomhedscase slagter

Virksomhedscase slagter Udfordringerne i slagterbranchen Detailslagtere tilhører den gruppe af specialbutikker, som er kommet under øget pres fra fra nye forretningsmetoder, ændret forbrugeradfærd og naturligvis også kundernes

Læs mere

Forhandling, der skaber resultater

Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Giv dig selv et forspring til at nå dine forhandlingsmål Forhandling med gennemslagskraft Alt er under forandring og derfor er alt

Læs mere

Bilag 1 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt aftenskoleledere

Bilag 1 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt aftenskoleledere Bilag 1 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt aftenskoleledere Profil: 30 indkomne besvarelser fordelt på 17 kvinder og 13 mænd. Hovedparten af lederne er mellem 46-55 år (14) og 56 65 år (10).

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Nu med særligt fokus på akkreditering Baggrund for kurset Af flere grunde vokser behovet for ledelse og reorganisering i almen praksis. Antallet af og

Læs mere

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink IT i praksis -pilotpanelet Private virksomheder Agenda Resultater og best practices It i forretningsudvikling

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arealer og Ejendomme

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arealer og Ejendomme LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arealer og Ejendomme Ejendomsdrift Journalnr.: Dato: 18.10.016 Skrevet af: JEWI Funktionsbeskrivelse for souschef i Ejendomsdrift Stillingsbetegnelse: Souschef. Ansættelsessted:

Læs mere

Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder

Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder Ved Kim Møller, Oxford Research Danske Universiteters Innovationskonference d. 10 november Oxford Research A/S Falkoner Allé

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Kompetenceudvikling Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Maj 2017 Kompetenceudvikling Resume 91 pct. af medlemmerne har deltaget i en eller anden form for kompetenceudvikling

Læs mere

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver IT-kompetenceudvikling - Faktaark Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver Juni 15 Indhold 1. IT kompetenceudvikling... 3 Resume... 3 1. Deltagerne i undersøgelsen...

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5. Gazellesurvey 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Hovedresultater 2 3. Definitioner og arbejdsgang 3 3a. Definitioner af en vækstvirksomhed og en gazellevirksomhed 3 3b. Arbejdsgang 3 4. Undersøgelsens

Læs mere

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer)

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer) Bilag 1: Oversigt over obligatoriske uddannelseselementer og fag 1. semester 5 ECTS 1A Byggeforståelse (introduktion til byggebranchen) Skal kunne håndtere afkodning af detaljeringsgraden af udbudsmaterialet

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

Spørgeskema til private og offentlige virksomheder

Spørgeskema til private og offentlige virksomheder Behovet for IT-arbejdskraft og ITkompetencer Spørgeskema til private og offentlige virksomheder Behovet for IT-arbejdskraft og IT-kompetencer 1 Virksomhedens IT-medarbejdere 1. Hvor mange medarbejdere

Læs mere

Lønmedarbejderen 2014

Lønmedarbejderen 2014 Lønmedarbejderen 2014 Bluegarden analyse September 2014 Indhold Om undersøgelsen... 3 Lønmedarbejderen i dag en betroet generalist... 4 Den typiske lønmedarbejder... 4 Alene med ansvaret... 4 Uddannelse

Læs mere

Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen 2014

Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen Kolofon Dato. juli Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen Inger Marie Jessen, Chefkonsulent, Metropol

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: SOSU-Uddannelsen som e-læring 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Poul M. Christensen E-mail: poc@aarhus.dk Telefon: 51186460

Læs mere

KL har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne om samarbejdet mellem jobcentre og virksomheder.

KL har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne om samarbejdet mellem jobcentre og virksomheder. N O TAT KL-undersøgelse af samarbejdet mellem jo b- centre og virksomheder KL har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne om samarbejdet mellem jobcentre og virksomheder. Spørgeskemaet

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

1. Bilag A: Kompetenceudviklingsbehov

1. Bilag A: Kompetenceudviklingsbehov Bilagstabeller 1. Bilag A: Kompetenceudviklings 1.1 sfordelte resultater Tabel 1.1: Kompetenceudviklingset, borger- og virksomhedsrettede opgaver, i intervaller, fordelt på regioner, pct. Faglige kompetencer

Læs mere

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til vision. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling 1. juni 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab.

Læs mere

Undervisning Webdesign Rådgivning

Undervisning Webdesign Rådgivning Og vi kan skræddersy løsninger efter dine behov Dine ønsker og forventninger er det centrale i vores produktudvikling Hos WedoIT har vi ekspertise indenfor områderne: Undervisning Webdesign Rådgivning

Læs mere

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE Marts 2016 FORORD Formålet med strategien for de administrative områder på AAU er at opfylde den overordnede ambition

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

FÆRRE RESSOURCER 5% SAMME RESSOURCER 38%

FÆRRE RESSOURCER 5% SAMME RESSOURCER 38% N Y H E D S B R E V 7 D E C E M B E R 2 0 0 3 Af Pia Stevn. Leder af Center for Uddannelsesplanlægning Center for Uddannelsesplanlægning er et 3-årigt forsøgsprojekt finansieret af Arbejdsmarkedsrådet

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

Digital læring i AMU

Digital læring i AMU Digital læring i AMU En undersøgelse af barrierer og holdninger Steen Grønbæk 1 stgr@mercantec.dk Kort om TUP-projekt Digital læring i AMU Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og dokumentere læringsforløb,

Læs mere