Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar Århus Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune"

Transkript

1 Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende lederuddannelse Børn g Unge har etableret et uddannelsesfrløb, sm tilbydes samtlige ledere i Børn g Unge. Uddannelsesfrløbet indehlder følgende mduler: Mdul 1: Visiner, mål g rganisatin, Rammer g retning Mdul 2: Ledelse g styring, Råderum g relatiner Mdul 3: Strategierne fr læring, sundhed, rummelighed g frældresamarbejde, Fælles læringsfrståelse, inkluderende læringsmiljøer, medbrgerskab g sammenhængskraft, adfærdskdeks g kmmunikatin, sundhed g trivsel, lkale udviklingsplaner, kvalitetsrapprter g kvalitetsdialger Mdul 4: Sygefraværspfølgning, det juridiske grundlag, lægeerklæringer, g afsked sm følge af sygefravær, samspillet med Beskæftigelsesafdelingen, partnerskabsaftalen Mdul 5: Redskaber i arbejdet med sygefravær, træning i vanskelige samtaler, håndtering af afskedigelser, sm følge af sygefravær, træning i brugen af partnerskabsaften. Mdul 6: Frandringsledelse (Mercuri Urval), Frandring sm vilkår fr ledere/ledelse, psyklgisk perspektiv - lederens frståelsesgrundlag, Ledelse af g i frandringer Mdul 7: Øknmi g indkøb Mdul 8: Sagsnummer M0/2008/01854 Sagsbehandler Lene Stevn Telefn Direkte telefn Telefax E-pst E-pst direkte Bilag A

2 Ansættelse, Afsked, frvaltningsretlige regler g håndtering af klagesager, Mdul 10: Integratinsplitikken, At msætte tænkning til handling i hverdagen, At inddrage brgerne, At gøre en aktiv indsats md diskriminatin, En diskriminatinsfri arbejdsplads Mdul 11: Kmmunikatinsstrategien, frbedring af kmmunikatinen lkalt, når jurnalisten ringer, Mdul 12: Respekt fr grænser, årsager til vergreb Hvrnår er nget et vergreb?, frebyggelse g persnalejura g (mistanke m) vergreb Lederaftaler. Børn g Unge har i 2008 udviklet en mdel fr lederaftaler, der pt. er udbredt til sklelederne, g sm i løbet af første del af 2009 vil blive udbredt til de resterende ledergrupper på niveau 1, 2 g de ledere på niveau 3, der refererer til mrådecheferne. Frmålet med lederaftalerne er at styrke det strategiske arbejde med ledelse g ledelsesudvikling. Lederfeedback. Lederfeedbacken skal først g fremmest bruges til at give lederen en systematisk tilbagemelding på, hvrdan hendes/hans ledelse pleves af de vigtigste interessenter. Lederfeedbacken anvendes udviklingsrienteret sm en integreret del af lederaftalerne. 360 graders lederfeedback understøtter dialg, fælles refleksin g lederudvikling. Ledelse af ledere. Prjektet Ledelse i en ny kntekst fkuserer på at udvikle ledelse af ledere. Prjektet kører i hvert enkelt af Børn g Unges 13 mråder, g målgruppen er mrådechefen g de ledere, der refererer til denne. Målet er at skabe gde ledelsesteams, hvr den enkelte leder udvikler sig i frhld til at være leder af ledelsesteamet i egen institutin samt at være en del af det tværfaglige ledelsesteam i det knkrete mråde. Udviklingsfrløb fr chefgruppe, mrådechefer, kntr- g videncenterchefer. Der har sideløbende gennemført udviklingsfrløb fr hhv. chefgruppen, mrådechefer samt kntr- g videncenterchefer. De tre udviklingsfrløb har bl.a. haft fkus på at skabe samlede ledelsesteam, understøtte de tværgående aspekter af ledelse g rllefrdelingen fr de enkelte dele af den nye rganisatin Børn g Unge. Teknik g Miljø Lederevaluering Der er igangsat en prces med henblik på udvælgelse af en leverandør, hvis målingsværktøjer g efterbehandlingsprces vil blive afprø- Oversigt ver nuværende lederudviklings-tiltag Side 2 af 3

3 vet i et piltprjekt prim 2009 i AffaldVarme Århus samt Trafik g Veje. Herefter udvælges metde, værktøj, prcedure m.v., g lederevaluering vil blive implementeret i hele Teknik g Miljø. Caching til den enkelte leder Leder-caching fregår p.t. allerede fr den enkelte leder på eget initiativ, men ikke systematisk sm et ledelsesværktøj/-tilbud. Der er efter aftale med Chefgruppen indhentet tilbud m caching fr Chefgruppens medlemmer. Der vil blive iværksat systematisk caching af et antal andre ledere (erfarne afdelingsledere g nyudnævnte ledere). Udvikling af Teknik g Miljøs centrale g decentrale lederfra Det er aftalt at igangsætte et udviklingsfrløb fr Chefgruppen i fråret Dette frløb vil blive gennemført af en ekstern knsulent. Det er aftalt, at der i Trafik g Veje mkring årsskiftet frløb igangsættes et piltprjekt med henblik på udvikling af frvaltningens interne chefgruppe. Persnalemrådet står fr dette frløb. Der er udarbejdet g præsenteret et frslag/tilbud m udvikling af ledergrupper. Aktiviteten frudsætter endvidere en udredning/beskrivelse af de frskellige lederniveauer i Teknik g Miljø fr så vidt angår verrdnet pgaveprtefølje, ansvar, kmpetencer g samarbejdsrelatiner. Fælles lederuddannelse ved Teknik g Miljø, - afklaring af behv Persnalemrådet er snart klar med et spørgeskema til alle ledere vedr. deres nuværende uddannelsesniveau samt ønsker til fremtidige uddannelsesaktiviteter specielt på værktøjs-niveau (interne tilbud til ledere). Der er planen, at diverse krtere kurser (1-2 dage) vil kunne tilbydes lederne fra fråret/frsmmeren Stress-kurser fr ledere m.fl. er udbudt til vinteren/fråret 2009, ligesm der er udviklet g afhldt MUS-kurser fr lederne i Natur g Vej Service i nvember Sciale frhld g Beskræftigelse Udviklingsaktiviteter i Magistratsafdelingen fr Sciale Frhld g Beskæftigelse Scialfrvaltningen afhlder løbende HR kurser fr ledere. Kurset henvender sig til alle leder med persnaleansvar, herunder scialcenterchefer, institutinsledere g afdelingsledere, sm udgør størstedelen af de gdt 200 ledere i Scialfrvaltningen. Kurset består af 5 mduler á ½ dag med 20 deltagere på hvert hld, g der afhldes ca. 3 hld årligt. De verrdnede emner på HR kurset er: Oversigt ver nuværende lederudviklings-tiltag Side 3 af 3

4 Rammer fr ledelse Rekruttering g ansættelse Udfrdringer ved ledelse Den gde arbejdsplads Persnalesager (sygefravær, udviklingsplitikken, afskedigelse mm.) HR kurset tager udgangspunkt i praktisk håndtering af persnaleledelse g anvendelse af relevante værktøjer. Kurset er tilrettelagt, så det både indehlder den mere hardcre/juridiske tilgang samt den mere bløde/hr tilgang. På mdulerne lægges der vægt på erfaringsudveksling mellem deltagerne, g ved kursets afslutninger er der mulighed fr at indgå i ledelsesnetværk med øvrige deltagere på tværs af Scialfrvaltningen. Indhldet på kurset er fastlagt ud fra de prblemstillinger medarbejderne i Scialfrvaltningens HR-kntr møder i den daglige kntakt med lederne, g der undervises udelukkende af medarbejdere fra HR-kntret. Der er i 2008 gennemført et tværgående lederudviklingsfrløb fr Scialfrvaltningens chefgruppe, scialcenterchefer g institutinsledere. Frløbet har understøttet fusinsprcessen i Scialfrvaltningen efter gennemførelse af kmmunalrefrmen, g mfatter hjemtagelse af et tillægsmdul på Den Kmmunale Lederuddannelse med emnet Driftsrganisatinens samspil med den kmmunale rganisatin. Undervisningen er varetaget af Danmarks Frvaltningshøjskle, g de tre hjemtagne hld har været sammensat med størst muligt miks på tværs af afdelinger g ledelsesniveauer. I frtsættelse af uddannelsesfrløbet er der afhldt ledelsesseminar med deltagelse af ledere fra Scialfrvaltningen samt de tre centrale stabschefer i MSB g direktøren fr MSB. Emnet fr seminaret var Udvikling af fælles ledelseskultur gennem dialg. Brgmesterens Afdeling Fælles lederudvikling i Brgmesterens Afdeling 2008/2009 Ledelsesgrundlaget fr Århus Kmmune er grundlaget fr al lederudvikling i Brgmesterens afdeling. Der bygges på en anerkendende g værdibaseret tilgang med høj grad af selvledelse, hvr en tværgående tilgang g afbureaukratisering er centrale mdrejningspunkter. Knkret lederudvikling Helt knkret startede et wrkshpfrløb p ultim 2008, hvr alle med persnaleansvar i Brgmesterens Afdeling deltager, derved skabes samtidig et stærkt netværk i den frhldsvis nye ledergruppe. Frmålet med frløbet er gennem teri, praktiske øvelser g individuel ledersparring at tilføre ledere i Brgmesterens Afdeling yderligere kmpetencer, således det samlede ledelsesniveau styrkes g der skabes et fælles ledelsessprg (værktøjer). Fælles lederudvikling i Brgmesterens Afdeling 2008/2009 Side 4 af 3

5 Frløbet indehlder verrdnet følgende elementer: 5 wrkshps hver af en dags varighed, hvr fkus er på henhldsvis Skabelse af et fælles grundlag fr vres lederudvikling (2008) Rammerne fr gd ledelse i Århus Kmmune g dermed Brgmesterens Afdeling (feb. 2009) Netværks- / videnledelse (marts 2009) Kmmunikatin (april 2009) Delegering / ledelse af team (maj 2009) Ud ver dette emnebaserede fkus er der på de enkelte wrkshps sat tid af til netværksskabelse g diskussin af knkrete prblemstillinger g udfrdringer i hverdagen uden fr dagens emne. Imellem de enkelte wrkshps arbejdes der med frankring af det lærte via knkrete pgaver i dagligdagen, caching mv. samtidigt med at de enkelte wrkshps bindes sammen. Lederevaluering Sm lærings- g udviklingsinput til den enkelte leder g til ledelsen i Brgmesterens afdeling sm helhed afhldes i april måned lederevaluering, hvr alle medarbejdere i BA deltager. Frløbet munder ud i en individuel udviklingsplan fr den enkelte leder g en generel evaluering af frløbet g resultaterne fra lederevalueringen. Denne generelle evaluering af frløbet g den samlede lederevaluering vil danne grundlag fr den lederudvikling der vil pågå i 2. halvår Kultur g Brgerservice Kultur g Brgerservice har gennem Den Persnaleplitiske Prces g den nye persnaleplitik, sm var endelig færdig i jan. 2008, sat fkus på fire mråder herunder mrådet læring g udvikling, sm gså mfatter lederudvikling. I den frbindelse er der i 2008 arbejdet med fælles uddannelse af alle ledere i innvatin. Dette er sket via eksterne knsulenter g netværksgrupper. Målet har været at give lederne frskellige værktøjer til idéudvikling eller innvatin g samtidig skabe et netværk blandt lederne på tværs af frvaltninger. Derudver er der i de enkelte frvaltninger lagt str vægt på ekstern uddannelse af ledere, både sm mellemlederuddannelse, diplmlederuddannelse samt kursus i grundlæggende ledelse eller caching. Flere steder har man desuden gjrt brug af interne lederudviklingsfrløb fr en hel ledergruppe. Dette er sket i Sprt g Fritid, på Idrætsanlæggene, i teknisk afdeling i Musikhuset g på Lkalbiblitekerne. I Århus Symfnirkester blev der afhldt et internt kursus fr alle ansatte blandt det kunstneriske persnale m samarbejdet i rkestret, herunder mellemlederrllen sm gruppeleder. I Brgerservice g Bibliteker er der en årlig lederevaluering mellem lederne af de enkelte rganisatriske enheder g frvaltningschefen Fælles lederudvikling i Brgmesterens Afdeling 2008/2009 Side 5 af 3

6 g der er løbende fkus på uddannelse af nuværende g ptentielle ledere. Leder- g efteruddannelse er desuden centrale elementer i MUS-samtalerne i både Brgerservice g Bibliteker. Sundhed g Omsrg I Sundhed g Omsrg lægges vægt på, at lederne er klædt på til at møde både nuværende g kmmende udfrdringer med henblik på at nå de knkrete mål i Sundhed g Omsrg. Derfr arbejder vi målrettet med lederudvikling g uddannelse, lederevaluering g resultatkntrakter. Her beskrives krt verrdnede tiltag gennem de sidste 10 år Udvikling g uddannelse af ledere Diplmuddannelse i Ledelse (udbudt via Sundhedsakademiet til 50 ledere) Valgmduler på Diplmuddannelse i Ledelse Særlige frløb fr chefer med Danmarks Frvaltningshøjskle Spt på ledelse, temaeftermiddage m aktuelle emner Førlederafklaring med mentrrdning (fællesmagistratslig) Kllegial supervisin fr teamledere Målseminarer mellem chefteam g mrådechefer Ledertræf g nytårskur Netværksmøder Lederevaluering g resultatkntrakt Hvert andet år får hver leder lavet en 360 graders evaluering. Den ligger frud fr g indgår sm del af lederudviklingssamtale g resultatkntrakt. Evalueringen skal kvalificere de udviklingsmråder, sm resultatkntrakten indehlder : Lederuddannelse i frbindelse med implementering af teamrganisering g selvledelse i samarbejde med Udviklingsknsulenterne, Mac- Mann Berg g Attractr: Klippekrtsmdel Lederuddannelse udviklet i samarbejde med Ledelsesakademiet g Steen Hildebrandt: Lkal ledelse i vækst frløb fr ledergruppen på lkalcentret 4 mduler afhldt fr alle ledere på henhldsvis strategisk, taktisk g peratinelt niveau mhandlende værdier g ledelse, samarbejde g teambuilding, det lærende lkalcenter g rganisatrisk frankring af virksmhedsplaner Fælles lederudvikling i Brgmesterens Afdeling 2008/2009 Side 6 af 3

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag R A P P O R T Virksmhedsgrundlag Kncern HR Intern Udvikling g Persnale Juni 2015 Udarbejdet i frlængelse af HR-strategi 2015 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune 2009 1 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Drthea Børnehaven. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410 Rønde

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Fremme af sunde kostvaner og fysisk aktivitet i dagtilbud, skoler og fritidsordninger

Fremme af sunde kostvaner og fysisk aktivitet i dagtilbud, skoler og fritidsordninger Fremme af sunde kstvaner g fysisk aktivitet i dagtilbud, skler g fritidsrdninger Juni 2006 Udarbejdet af en tværministeriel arbejdsgruppe g Kmmunernes Landsfrening Fremme af sunde kstvaner g fysisk aktivitet

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Stine Finne Jakobsen & Katrine Schepelern Johansen. Kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats over for stofmisbrug

Stine Finne Jakobsen & Katrine Schepelern Johansen. Kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats over for stofmisbrug Stine Finne Jakbsen & Katrine Schepelern Jhansen Krtlægning af kmmunernes frebyggelsesindsats ver fr stfmisbrug Publikatinen Krtlægning af kmmunernes frebyggelsesindsats ver fr stfmisbrug kan hentes fra

Læs mere

Ansøgningsskema til små projekter

Ansøgningsskema til små projekter Ansøgningsskema til små prjekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning m støtte til prjekter med et budget på højest 500.000 kr. men på mindst 100.000 kr. (Bagatelgrænse). Der kan søges støtte til:

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger Center fr HR g Udvikling 2014 Håndbg m specielle jbtyper Det sciale kapitel g integratins- g plæringsstillinger Indhld Frrd 3 Regler g rdninger 4 Persner med nedsat arbejdsevne 5 Aftalebaserede jb 6 Løntilskudsjb

Læs mere

Ansøgningsskema til små projekter

Ansøgningsskema til små projekter Ansøgningsskema til små prjekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning m støtte til prjekter med et budget på højest 500.000 kr. men på mindst 100.000 kr. (Bagatelgrænse). Der kan søges støtte til:

Læs mere

De 5 mål i Den aktive borger

De 5 mål i Den aktive borger R e v i d e r e t d e n 1 2. m a j 2 0 1 5 De 5 mål i Den aktive brger Knkretiseringen af Den aktive brger i fagmrådet Sundhed g Omsrg, er på nuværende tidspunkt centreret mkring 5 mål. Disse mål er langt

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere