FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI NR. 5 I S S N FA Strukturstatistik Penge- og realkreditområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 5 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Penge- og realkreditområdet"

Transkript

1 FOKUS JUNI NR. 5 I S S N FA Strukturstatistik 2014 Penge- og realkreditområdet 1

2 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Økonomisk konsulent Maria Søndergaard Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Mette Lange Udgiver: Finanssektorens Arbejdsgiverforening Udgivelsesdato: 5. udgave, juni

3 INDHOLD Om Strukturstatistik Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion....8 Figur 1: Lønfordeling for medarbejdere uden ledelsesansvar Figur 2: Lønfordeling for Ledere...10 Tabel 2: Ledere fordelt efter hovedarbejdsfunktion Tabel 4: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter arbejdsfunktion Tabel 5: Ledere fordelt efter arbejdsfunktion

4 OM STRUKTURSTATISTIK 2014 FA s Strukturstatistik har til formål at give medlemsvirksomhederne et redskab, hvormed de kan benchmarke egne lønforhold. Statistikken tegner således et øjebliksbillede af lønningerne i den finansielle sektor fordelt på medarbejdergrupper og arbejdsfunktioner. Denne strukturstatistik omfatter som udgangspunkt samtlige penge- og realkreditmedarbejdere i FA s medlemsvirksomheder, dog med undtagelsen af medarbejdere under 18 år, elever samt ansatte med en arbejdstid under 8 timer ugentligt. Statistikken er baseret på oplysninger for ca medarbejdere i kalenderåret STRUKTURSTATISTIKKENS RESULTATER Strukturstatistikken for penge- og realkreditområdet viser, at der er en klar sammenhæng mellem løn- og ansvarsniveau, hvor lønmodtagere uden ledelsesansvar har en gennemsnitlig på kr. og ledere en gennemsnitlig på kr. Månedsfortjenesten er inkl. pension. En stor del af medarbejdernes fortjeneste pr. består af pensionsindbetalinger og ferie- og søgnehelligdagsbetalinger. For en penge- og realkreditansat udgør pensionsindbetalinger ca. 14,86 pct. af fortjenesten, mens ferie- og søgnehelligdagsbetalinger udgør omkring 14,94 pct. af fortjenesten. På DA-området udgør pensionsbetalinger 11,78 pct., og ferie- og søgnehelligdagsbetalinger samt de nye fritvalgsbetalinger udgør 13,19 pct. af fortjenesten ex genetillæg pr.. Den største medarbejdergruppe er privatrådgivere. Den gennemsnitlige for denne medarbejdergruppe er kr. inkl. pension. Der er en forskel på lønniveauet blandt penge- og realkreditansatte. Lønmodtagere uden ledelsesansvar, som arbejder med matematiske, aktuariske og statistiske metoder har den højeste gennemsnitlige på kr. Medarbejdere med handel med værdipapirer og valuta har ligeledes en høj fortjeneste på kr. Arbejder man derimod med rengøring eller arkivering og kopiering, så er den gennemsnitlige lavere på hhv kr. og kr. Blandt lederne er der ligeledes en forskel på lønniveauet. Er man leder for pakkeriarbejde eller arbejdere med privatkunder, så er den gennemsnitlige på hhv kr. og kr. Ledere som arbejder med matematiske, aktuariske og statistiske metoder eller ledelse inden for virksomhedsstrategi/policy området har en højere gennemsnitlig fortjeneste på hhv kr. og kr. 4

5 LØNBEGREBER Antal ansatte er antallet af medarbejdere, som har været ansat i løbet af året inden for den angivne gruppering. angiver arbejdsgiverens lønomkostninger ved at have en given lønmodtager ansat pr. time som lønmodtageren arbejder. Fortjenesten omfatter alle lønmodtagerens indtægter i forbindelse med ansættelsesforholdet, herunder lønmodtagers og arbejdsgivers andel af eventuelle bidrag til pensionsordninger, indtægter i form af A-skattepligtige personalegoder og værdi af bruttolønsordninger. Præsterede timer er den tid medarbejderen rent faktisk har været på arbejde. Fraværstimer i forbindelse med sygdom, ferie eller andet er fratrukket. beskriver den aftalte løn mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Lønbegrebet er uafhængig af, hvor mange dage lønmodtageren er syg eller arbejder over, hvorfor standardfortjenesten er fortjenesten fratrukket betalinger for overtid og fravær. beregnes ved at sættes standardberegnet fortjeneste i forhold til standardberegnede timer. Standardberegnede timer er de timer, hvori den standardberegnede fortjeneste er optjent. Nogle dele af standardfortjenesten optjenes udelukkende i de timer, hvor lønmodtageren er på arbejde, mens andre lønkomponenter tillige optjenes under fravær eller i forbindelse med overarbejde såsom pension. Således er standardberegnede timer ikke et entydigt timebegreb. er det lønbegreb, som kommer en månedsløn på lønsedlen nærmest. I n indgår personalegoder, årlige engangsbeløb, fx bonus, eget og arbejdsgiverens bidrag til pension samt ferietillægget for lønmodtagere, der optjener ret til ferie med løn. er beregnet på baggrund af standardberegnet, hvor den opregnes til månedsbasis ved at multiplicere timebegreberne med 160,33 timer, svarende til en 37 timers arbejdsuge. SAMMENLIGNING MED ANDRE STATISTIKKER I 2011 introducerede Danmarks Statistik nye lønbegreber. FA har valgt at anvende de nye lønbegreber så der er sammenlignelighed med strukturstatistikkerne fra Danmarks Statistik. Månedsfortjenesten i FA s strukturstatistik er opgjort eksklusiv genebetaling, hvorfor lønbegrebet ikke er direkte sammenligneligt med n i Danmarks Statistik, som er inkl. genebetaling. 5

6 DA offentliggør hovedsageligt på de gamle lønbegreber. Strukturstatistikkens formål er at belyse de strukturmæssige forhold mellem jobfunktioner og i den forbindelse de lønmæssige relationer funktionerne imellem. Statistikken er ikke velegnet til at belyse lønudviklingen, eftersom lønudviklingen afspejler, foruden lønstigninger, forskydninger mellem medarbejdergrupper og til- og afgang af medarbejdere. I konjunkturstatistikkens belysning af lønudvikling bliver der taget højde for dette. Den gennemsnitlige lønudvikling baseret på konjunkturstatistikken var i ,90 pct. på penge- og realkreditområdet. ÆNDRINGER I STRUKTURSTATISTIKKEN I 2014 udgaven udgår tabel 3 midlertidigt. Tabel 3 har tidligere vist fortjenestens sammensætning, men pga. at der har været nogle problemer med at dele 2014 lønnen op på dens delelementer, så udgår tabellen midlertidigt. I 2011 udgaven introduceres nye lønbegreber. Danmarks Statistik er overgået til nye lønbegreber i deres lønstrukturstatistik I den forbindelse vil FA tilsvarende offentliggøre på udvalgte nye lønbegreber for 2011-tal og frem. Blandt ændringerne ved overgang til nye lønbegreber er der, at smalfortjenesten udgår og erstattes af standardberegnet. præsteret time bliver et mere centralt lønbegreb, hvor fortjenesten udgår. Endvidere opgøres bl.a. genetillæg forskelligt, om det er et nyt eller gammelt lønkomponent, hvor genetillæg med de nye lønbegreber er ekskl. overtidstillæg. I 2010 udgaven benyttes ny inddeling på jobfunktioner. Fra 2010 indførte Danmarks Statistik nye jobfunktionskoder (DISCO-08) i lønstatistikken. Klassifikationen er en dansk version af ILO og EU s officielle klassifikation af arbejdsfunktioner (International Standard Classification of Occupations, ISCO-08). Selve strukturen i den nye klassifikation følger overordnet den tidligere klassifikation med 9 hovedgrupper og underopdeling på faglige områder. Der er sket betydelige ændringer i indplacering af faglige områder på hovedgrupper i forhold til den tidligere klassifikation, hvilket vanskeliggør sammenligning på såvel hovedgruppe- som jobfunktionsniveau. Medarbejdere ansat efter 1. januar 2010 er alene blevet indberettet med DISCO-08, hvorfor det ikke er muligt at udarbejde strukturstatistikken på baggrund af de historiske jobfunktionskoder. STATISTISKE MÅL I strukturstatistikken anvendes de statistiske mål: gennemsnit, nedre kvartil, median og øvre kvartil. Gennemsnittet er et vægtet gennemsnit af alle lønninger, hvor vægtene er præsterede timer. 6

7 Medianen er den midterste løn i en gruppe, når lønningerne er sorteret fra den mindste til den største. Medianen er således den løn, som halvdelen af gruppen ligger på eller under. Nedre kvartil angiver den løn, som den lavest lønnede fjerdedel af gruppen ligger på eller under. Tilsvarende angiver øvre kvartil den løn, som den højest lønnede fjerdedel af gruppen ligger på eller over. Ved at opdele lønningerne på median og kvartiler er det muligt at få et indblik i lønspredningen, og samtidig undgås det, at meget høje lønninger giver anledning til en skævvridning. Strukturstatistikken opgør ikke gennemsnit, median og kvartiler for grupper på under 25 personer. STATISTIKKENS INDHOLD Tabel 1 og 2 indeholder en opgørelse af fortjenesten fordelt på hovedarbejdsfunktioner (første ciffer i DISCO-koden) for henholdsvis lønmodtagere uden ledelsesansvar og ledere. Tabel 4 og 5 viser fortjeneste fordelt på arbejdsfunktioner (6-cifrede DISCO-koder) for lønmodtagere uden ledelsesansvar og ledere. Endelig indeholder statistikken to figurer, der viser fordelingen af for henholdsvis lønmodtagere uden ledelsesansvar og ledere. 7

8 TABEL 1: LØNMODTAGERE UDEN LEDELSESANSVAR FORDELT EFTER HOVEDARBEJDSFUNKTION Arbejde der forudsætter viden på højeste niveau Antal Gennemsnit 413,08 333,61 331, Nedre kvartil 334,52 269,66 269, Median 389,31 310,12 309, Øvre kvartil 474,18 373,60 371, Arbejde der forudsætter viden på mellemniveau Antal Gennemsnit 372,22 301,34 299, Nedre kvartil 287,04 231,30 230, Median 336,71 268,05 267, Øvre kvartil 414,57 326,42 325, Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde Antal Gennemsnit 309,86 248,39 246, Nedre kvartil 240,15 197,65 195, Median 281,62 227,16 226, Øvre kvartil 338,75 262,95 261, Service- og salgsarbejde Antal 343 Gennemsnit 277,44 226,03 223, Nedre kvartil 232,71 189,99 188, Median 262,08 215,39 214, Øvre kvartil 293,59 234,22 233, Håndværkspræget arbejde Antal 34 Gennemsnit 380,19 314,15 306, Nedre kvartil 309,58 251,76 251, Median 395,05 328,84 323, Øvre kvartil 436,69 358,37 358,

9 Andet manuelt arbejde Antal 754 Gennemsnit 231,95 189,03 188, Nedre kvartil 194,05 163,71 163, Median 222,64 183,57 183, Øvre kvartil 257,44 206,58 206,

10 FIGUR 1: LØNFORDELING FOR MEDARBEJDERE UDEN LEDELSESANSVAR ANTAL Median: kr. Gennemsnit: kr >200 MÅNEDSFORTJENESTE I TUSINDE KR. FIGUR 2: LØNFORDELING FOR LEDERE Median: kr. Gennemsnit: kr. ANTAL >200 MÅNEDSFORTJENESTE I TUSINDE KR. 10

11 TABEL 2: LEDERE FORDELT EFTER HOVEDARBEJDSFUNKTION Ledelsesarbejde Antal Gennemsnit 666,68 554,44 553, Nedre kvartil 497,91 411,12 410, Median 601,83 497,99 497, Øvre kvartil 772,50 633,58 633, Arbejde der forudsætter viden på højeste niveau Antal Gennemsnit 531,55 437,19 437, Nedre kvartil 423,22 346,46 346, Median 493,90 403,38 403, Øvre kvartil 586,64 479,19 478, Arbejde der forudsætter viden på mellemniveau Antal 730 Gennemsnit 557,39 458,61 457, Nedre kvartil 417,79 337,74 335, Median 510,50 416,48 416, Øvre kvartil 627,28 504,94 504, Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde Antal 115 Gennemsnit 449,09 360,70 360, Nedre kvartil 367,67 293,59 293, Median 427,64 337,30 337, Øvre kvartil 498,68 385,50 385, Andet manuelt arbejde Antal 38 Gennemsnit 308,42 258,00 258, Nedre kvartil 256,06 210,85 210, Median 285,76 244,28 244, Øvre kvartil 323,61 260,25 260,

12 TABEL 4: LØNMODTAGERE UDEN LEDELSESANSVAR FORDELT EFTER ARBEJDSFUNKTION Arbejde med matematiske, aktuariske og statistiske metoder og teorier Antal 149 Gennemsnit 583,37 468,10 468, Nedre kvartil 462,04 368,95 368, Median 541,47 429,24 429, Øvre kvartil 643,74 502,19 502, Undervisningsarbejde ikke klassificeret andetsteds (ekskl. medhjælp) Antal 30 Gennemsnit 455,41 386,40 386, Nedre kvartil 390,35 334,08 334, Median 443,33 376,98 376, Øvre kvartil 495,65 420,41 420, Revisions- og regnskabscontrollerarbejde Antal 578 Gennemsnit 457,77 370,17 369, Nedre kvartil 369,50 297,41 296, Median 445,21 356,78 356, Øvre kvartil 525,10 418,02 417, Rådgivning af storkunder og private banking kunder inden for finans, pension og forsikring Antal Gennemsnit 494,48 399,51 399, Nedre kvartil 389,40 317,09 317, Median 459,29 368,56 368, Øvre kvartil 570,75 447,54 447, Generel rådgivning af erhvervskunder inden for finans, pension og forsikring Antal Gennemsnit 395,00 321,08 320, Nedre kvartil 340,51 274,86 274, Median 387,25 312,35 312, Øvre kvartil 440,08 352,77 352,

13 Generel rådgivning af privatkunder inden for finans, pension og forsikring Antal Gennemsnit 345,58 277,56 277, Nedre kvartil 304,74 244,61 244, Median 339,89 272,23 272, Øvre kvartil 378,93 298,50 298, Rådgivning inden for specialområde som investering, valuta og formue Antal Gennemsnit 474,90 389,59 389, Nedre kvartil 373,28 303,06 303, Median 429,92 346,37 346, Øvre kvartil 514,95 411,02 410, Analytikerarbejde inden for finans, pension og forsikring Antal Gennemsnit 486,82 393,90 393, Nedre kvartil 365,75 296,84 296, Median 437,37 349,31 348, Øvre kvartil 539,39 428,18 428, Arbejde med udvikling og vedligeholdelse af bank-, pensions- og forsikringsprodukter Antal Gennemsnit 421,84 336,90 336, Nedre kvartil 360,66 290,44 289, Median 409,82 324,70 323, Øvre kvartil 473,16 371,99 371, Analytikerarbejde inden for ledelse og virksomhedsorganisation Antal 140 Gennemsnit 518,40 412,73 412, Nedre kvartil 434,61 344,29 344, Median 497,85 384,56 384, Øvre kvartil 558,98 440,85 440, Arbejde med virksomhedsstrategi/policy Antal 130 Gennemsnit 496,07 400,32 400, Nedre kvartil 410,19 329,24 329, Median 475,80 379,46 379, Øvre kvartil 577,73 455,73 455,

14 Arbejde med analyse og rådgivning inden for HR Antal 360 Gennemsnit 444,00 355,02 355, Nedre kvartil 364,48 293,22 293, Median 422,54 342,71 342, Øvre kvartil 519,02 412,62 412, Arbejde med personaleudvikling og -oplæring Antal 174 Gennemsnit 429,63 348,00 348, Nedre kvartil 363,53 298,40 298, Median 420,96 334,58 334, Øvre kvartil 479,61 388,87 388, Arbejde inden for reklame og marketing Antal 286 Gennemsnit 396,77 321,53 321, Nedre kvartil 314,53 258,77 258, Median 361,40 297,50 297, Øvre kvartil 442,64 355,36 355, Arbejde inden for PR Antal 74 Gennemsnit 400,56 329,76 329, Nedre kvartil 327,72 275,45 275, Median 375,59 302,96 302, Øvre kvartil 487,51 401,38 401, Arbejde med overordnet IT-arkitektur Antal 575 Gennemsnit 454,92 368,62 366, Nedre kvartil 386,02 314,63 313, Median 447,70 357,14 354, Øvre kvartil 519,18 414,23 413, Design af IT-systemer og analyse af forretningsprocesser Antal 988 Gennemsnit 483,27 385,23 379, Nedre kvartil 410,79 330,74 329, Median 479,95 380,53 377, Øvre kvartil 547,66 421,96 417,

15 IT-projektstyring Antal 527 Gennemsnit 454,17 369,16 368, Nedre kvartil 379,27 309,40 308, Median 451,13 365,27 365, Øvre kvartil 530,67 422,81 421, Rådgivning og programmering inden for softwareudvikling Antal Gennemsnit 466,95 380,84 372, Nedre kvartil 393,33 319,35 314, Median 457,31 364,85 359, Øvre kvartil 527,44 419,14 407, Web- og multimedieudvikling Antal 46 Gennemsnit 409,58 327,68 322, Nedre kvartil 340,54 278,17 278, Median 382,42 310,41 307, Øvre kvartil 462,59 346,79 345, Vedligeholdelse og dokumentation af software Antal 250 Gennemsnit 452,21 364,50 361, Nedre kvartil 356,75 298,65 298, Median 427,35 345,82 343, Øvre kvartil 530,74 425,55 422, Andet arbejde med software, herunder test og kvalitetssikring Antal 690 Gennemsnit 425,13 343,98 339, Nedre kvartil 351,15 287,24 286, Median 408,96 326,89 325, Øvre kvartil 492,82 386,28 378, Design og administration af databaser Antal 137 Gennemsnit 517,92 423,54 393, Nedre kvartil 385,72 318,12 315, Median 489,83 395,53 388, Øvre kvartil 639,40 526,07 455,

16 Systemadministration Antal 258 Gennemsnit 422,02 341,28 335, Nedre kvartil 350,58 281,53 279, Median 416,84 336,15 331, Øvre kvartil 509,06 408,13 395, Arbejde med computernetværk Antal 53 Gennemsnit 504,75 409,95 384, Nedre kvartil 423,74 342,25 336, Median 510,11 413,83 386, Øvre kvartil 614,17 459,62 434, Andet arbejde med databaser og netværk Antal 234 Gennemsnit 505,44 401,11 378, Nedre kvartil 430,98 348,89 343, Median 489,86 395,12 385, Øvre kvartil 569,29 443,12 416, Advokatarbejde Antal 36 Gennemsnit 548,34 442,58 442, Nedre kvartil 476,27 377,03 377, Median 517,41 426,39 426, Øvre kvartil 622,85 481,92 481, Andet juridisk arbejde Antal 348 Gennemsnit 490,85 394,69 394, Nedre kvartil 383,08 308,87 308, Median 479,49 384,10 384, Øvre kvartil 570,53 450,72 450, Arbejde inden for samfundsøkonomi Antal 27 Gennemsnit 434,63 361,87 361, Nedre kvartil 352,14 281,77 281, Median 440,39 362,69 362, Øvre kvartil 532,04 444,26 444,

17 Journalistisk arbejde Antal 145 Gennemsnit 437,42 342,68 342, Nedre kvartil 366,76 294,45 294, Median 413,20 327,56 327, Øvre kvartil 488,03 365,89 365, Handel med værdipapirer og valuta Antal Gennemsnit 547,90 449,69 448, Nedre kvartil 351,90 284,70 284, Median 460,60 371,52 370, Øvre kvartil 705,59 560,02 559, Afvikling af handel med værdipapirer og valuta (back office) Antal 669 Gennemsnit 386,01 306,78 306, Nedre kvartil 318,67 257,85 257, Median 370,01 289,07 289, Øvre kvartil 431,52 331,34 330, Arbejde med kreditbevilling og analyse Antal Gennemsnit 408,82 331,13 330, Nedre kvartil 345,38 280,27 280, Median 395,09 313,08 313, Øvre kvartil 461,38 366,22 365, Arbejde med erhvervskunder standardprodukter Antal 881 Gennemsnit 350,03 281,59 281, Nedre kvartil 292,78 236,46 236, Median 327,28 261,53 261, Øvre kvartil 374,67 293,62 293, Arbejde med privatkunder standardprodukter Antal Gennemsnit 303,77 242,16 240, Nedre kvartil 261,10 210,21 209, Median 291,53 230,18 229, Øvre kvartil 330,61 256,32 254,

18 Arbejde med både erhvervs- og privatkunder standardprodukter Antal Gennemsnit 320,98 260,61 259, Nedre kvartil 271,17 221,08 220, Median 301,33 242,18 241, Øvre kvartil 347,57 278,76 277, Regnskabsarbejde Antal Gennemsnit 376,40 305,96 305, Nedre kvartil 295,20 242,48 242, Median 355,23 290,49 290, Øvre kvartil 441,36 351,23 350, Arbejde med statistik og matematik Antal 186 Gennemsnit 372,40 297,48 297, Nedre kvartil 331,72 270,80 270, Median 355,97 289,13 289, Øvre kvartil 402,34 313,96 313, Vurderings- og takseringsarbejde Antal 309 Gennemsnit 385,02 317,30 314, Nedre kvartil 346,57 286,64 285, Median 378,68 312,80 312, Øvre kvartil 426,29 349,44 344, Salgsarbejde (agenter) Antal 253 Gennemsnit 447,11 368,50 366, Nedre kvartil 365,32 301,16 300, Median 430,60 358,37 355, Øvre kvartil 504,34 413,74 407, Indkøbsarbejde (agenter) Antal 51 Gennemsnit 422,10 344,07 343, Nedre kvartil 340,88 270,49 270, Median 398,82 317,48 317, Øvre kvartil 456,47 382,04 380,

19 Ejendomshandlerarbejde Antal 25 Gennemsnit 410,88 343,09 343, Nedre kvartil 334,34 284,46 284, Median 395,36 313,31 313, Øvre kvartil 484,30 376,81 376, Ejendomsadministratorarbejde Antal 25 Gennemsnit 388,92 306,53 306, Nedre kvartil 321,17 258,65 258, Median 402,48 304,01 304, Øvre kvartil 507,03 396,02 396, Andet arbejde inden for forretningsservice Antal 426 Gennemsnit 347,96 280,80 280, Nedre kvartil 295,36 239,04 238, Median 330,98 265,41 265, Øvre kvartil 386,70 306,39 306, Chef- og direktionssekretærarbejde Antal 174 Gennemsnit 375,64 303,92 303, Nedre kvartil 322,25 260,09 260, Median 361,28 291,34 291, Øvre kvartil 405,35 324,50 324, Juridisk arbejde på mellemniveau Antal 30 Gennemsnit 422,78 343,51 343, Nedre kvartil 351,86 290,83 290, Median 406,11 336,03 336, Øvre kvartil 503,60 383,77 383, Driftsteknikerarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi Antal 189 Gennemsnit 457,82 381,94 358, Nedre kvartil 370,29 310,89 293, Median 437,68 368,04 355, Øvre kvartil 534,04 441,57 414,

20 Brugersupportarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi Antal 457 Gennemsnit 363,62 291,90 289, Nedre kvartil 294,07 236,83 236, Median 342,51 278,93 277, Øvre kvartil 405,18 327,36 325, Netværks- og systemteknikerarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi Antal 80 Gennemsnit 464,33 387,55 380, Nedre kvartil 360,34 297,95 297, Median 458,53 383,93 375, Øvre kvartil 525,89 438,65 412, Teknikerarbejde inden for audiovisuelle medier Antal 44 Gennemsnit 372,37 297,94 296, Nedre kvartil 341,77 278,27 278, Median 361,40 295,57 295, Øvre kvartil 410,93 311,89 311, Almindeligt kontorarbejde Antal 906 Gennemsnit 280,03 224,99 221, Nedre kvartil 203,72 172,50 169, Median 239,98 199,91 192, Øvre kvartil 298,28 238,77 234, Almindeligt sekretærarbejde Antal 141 Gennemsnit 334,46 272,06 272, Nedre kvartil 295,59 240,33 240, Median 330,74 264,77 264, Øvre kvartil 382,69 298,26 298, Dataregistreringsarbejde Antal 738 Gennemsnit 427,37 341,68 337, Nedre kvartil 366,60 297,60 295, Median 422,83 337,70 335, Øvre kvartil 472,58 376,85 372,

21 Kundebetjening og kassererarbejde i finansvirksomheder Antal Gennemsnit 272,01 221,34 220, Nedre kvartil 240,85 198,30 197, Median 265,39 215,82 215, Øvre kvartil 286,64 231,34 230, Inkassatorarbejde og beslægtede funktioner Antal 310 Gennemsnit 328,56 257,72 256, Nedre kvartil 279,07 225,71 225, Median 322,85 252,39 252, Øvre kvartil 367,76 281,14 281, Informationsarbejde på kundekontaktcentre Antal 360 Gennemsnit 342,65 253,52 250, Nedre kvartil 294,47 218,26 213, Median 329,76 238,72 235, Øvre kvartil 388,62 263,46 258, Telefonomstillingsarbejde Antal 80 Gennemsnit 263,39 212,58 211, Nedre kvartil 227,99 189,23 188, Median 251,63 202,17 201, Øvre kvartil 284,49 228,57 221, Oplysnings- og forespørgselsarbejde Antal 181 Gennemsnit 307,13 245,85 237, Nedre kvartil 225,86 186,58 186, Median 278,13 223,96 212, Øvre kvartil 339,04 273,38 255, Almindeligt receptionistarbejde, ekskl. hotelreceptionistarbejde Antal 33 Gennemsnit 268,64 213,36 212, Nedre kvartil 246,31 195,10 195, Median 266,40 215,91 214, Øvre kvartil 282,70 229,81 228,

22 Almindeligt regnskabs- og bogføringsarbejde Antal 193 Gennemsnit 313,98 255,69 254, Nedre kvartil 269,65 223,05 223, Median 302,01 246,87 246, Øvre kvartil 341,75 273,78 273, Almindeligt kontorarbejde ifm. udfærdigelse af statistik Antal 47 Gennemsnit 287,61 235,53 235, Nedre kvartil 260,36 214,57 214, Median 282,42 226,39 226, Øvre kvartil 322,95 260,84 260, Almindeligt kontorarbejde ifm. finansielle transaktioner Antal Gennemsnit 300,00 240,40 239, Nedre kvartil 232,49 193,02 191, Median 283,79 227,95 227, Øvre kvartil 326,61 256,20 255, Almindeligt kontorarbejde inden for lønbehandling Antal 62 Gennemsnit 310,26 248,63 248, Nedre kvartil 257,24 200,46 200, Median 283,03 233,30 233, Øvre kvartil 346,12 275,72 275, Biblioteksservicearbejde Antal 58 Gennemsnit 190,51 162,49 158, Nedre kvartil 171,09 147,49 147, Median 174,56 150,25 147, Øvre kvartil 178,83 154,00 148, Betjentarbejde, intern postsortering og omdeling Antal 191 Gennemsnit 280,53 231,42 223, Nedre kvartil 251,75 208,82 204, Median 266,29 220,31 217, Øvre kvartil 297,39 239,46 231,

23 Arbejde med arkivering og kopiering Antal 38 Gennemsnit 201,43 169,68 168, Nedre kvartil 165,29 142,06 138, Median 177,74 153,23 151, Øvre kvartil 206,22 171,39 171, Almindeligt kontorarbejde inden for HR Antal 64 Gennemsnit 307,55 252,18 252, Nedre kvartil 181,56 156,52 156, Median 255,61 207,52 207, Øvre kvartil 341,10 269,35 269, Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde ikke klassificeret andetsteds Antal 132 Gennemsnit 302,85 239,17 235, Nedre kvartil 207,43 169,22 167, Median 280,25 221,95 218, Øvre kvartil 345,61 261,18 254, Kokkearbejde (ekskl. køkkenchefarbejde) Antal 82 Gennemsnit 256,53 208,54 207, Nedre kvartil 239,15 194,64 194, Median 252,21 203,60 202, Øvre kvartil 271,46 224,76 224, Ejendomsinspektørarbejde Antal 25 Gennemsnit 320,27 268,22 264, Nedre kvartil 272,14 229,93 229, Median 304,52 259,80 254, Øvre kvartil 368,18 288,80 287, Servicearbejde ikke klassificeret andetsteds Antal 87 Gennemsnit 269,21 220,13 220, Nedre kvartil 253,07 204,38 204, Median 265,29 218,80 218, Øvre kvartil 292,68 233,32 233,

24 Salgsarbejde i kundekontaktcentre Antal 120 Gennemsnit 293,66 237,24 231, Nedre kvartil 212,84 176,08 167, Median 255,71 202,34 193, Øvre kvartil 296,52 241,59 235, Rengøring af kontorer og beboelsesområder Antal 153 Gennemsnit 207,29 173,11 172, Nedre kvartil 182,20 155,37 155, Median 195,40 164,56 164, Øvre kvartil 228,45 185,54 185, Tværgående serviceopgaver Antal 40 Gennemsnit 276,03 221,54 221, Nedre kvartil 245,71 206,55 206, Median 266,34 213,23 213, Øvre kvartil 303,54 230,64 230, Pakkeriarbejde Antal 341 Gennemsnit 226,24 184,18 184, Nedre kvartil 192,32 158,30 158, Median 216,04 177,76 177, Øvre kvartil 244,42 198,99 198, Medhjælp i køkken Antal 176 Gennemsnit 233,73 188,36 188, Nedre kvartil 208,65 172,93 172, Median 227,53 185,71 185, Øvre kvartil 247,78 200,51 199, Gadefejning og beslægtet arbejde Antal 33 Gennemsnit 305,84 250,11 250, Nedre kvartil 269,99 228,73 228, Median 308,97 245,29 245, Øvre kvartil 328,35 265,05 265,

25 TABEL 5: LEDERE FORDELT EFTER ARBEJDSFUNKTION Ledelse inden for økonomifunktioner Antal 189 Gennemsnit 769,35 643,52 642, Nedre kvartil 575,51 480,06 480, Median 734,30 603,22 603, Øvre kvartil 927,21 759,72 759, Ledelse inden for HR-funktioner Antal 66 Gennemsnit 720,16 604,22 604, Nedre kvartil 553,94 461,51 461, Median 655,55 551,09 551, Øvre kvartil 851,45 716,12 716, Ledelse inden virksomhedsstrategi/policy området Antal 42 Gennemsnit 957,91 805,72 805, Nedre kvartil 626,31 530,36 530, Median 767,75 650,41 650, Øvre kvartil 1.019,90 858,75 858, Anden ledelse inden for forretningsservice og administrative funktioner i øvrigt Antal 86 Gennemsnit 727,15 604,92 604, Nedre kvartil 498,49 414,96 414, Median 641,92 539,84 539, Øvre kvartil 803,38 666,24 666, Ledelse af salg og marketing Antal 98 Gennemsnit 678,19 567,95 567, Nedre kvartil 554,73 451,82 451, Median 616,51 515,88 515, Øvre kvartil 770,77 659,80 659, Ledelse af hovedaktiviteten inden for informations- og kommunikationsteknologi (Business to Business) Antal 80 Gennemsnit 620,35 521,42 521, Nedre kvartil 532,96 448,38 448, Median 591,46 484,30 484, Øvre kvartil 724,20 584,63 584,

FA STRUKTURSTATISTIK FORSIKRING 2012. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion...

FA STRUKTURSTATISTIK FORSIKRING 2012. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion... FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK ISSN 1903-4784 UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: MAS@FANET.DK FORSIKRING

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion...

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion... FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA STRUKTURSTATISTIK TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4784 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t:

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 m a rts 2013 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 januar 2011 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

DISCO-08. i lønstatistikken. 2. udgave

DISCO-08. i lønstatistikken. 2. udgave DISCO-08 i lønstatistikken 2. udgave DISCO-08 i lønstatistikken 2. udgave DISCO-08 i lønstatistikken 2. udgave Udgivet af Danmarks Statistik December 2011 ISBN 978-87-501-1965-4 Pdf-udgave Kan hentes

Læs mere

KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN

KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN 30. NOVEMBER 2009 Finanssektoren er et udpræget funktionærområde. Blandt de knap 53.000 lønmodtagere og ledere, der indgår i FA s lønstatistik er der næsten 52.000

Læs mere

FA STATISTI K. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2009. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2009 3

FA STATISTI K. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2009. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2009 3 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK FA STATISTI K issn 1903-4776 november 2010 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

Nyt om løn, august 2015

Nyt om løn, august 2015 Nyt om løn, august 21 BASERET PÅ 2. KVARTAL 21 1 TILTAGENDE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området og for første gang siden 2. kvartal 28 er arbejdernes stigninger

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4857 maj 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

Nye lønbegreber hos DA

Nye lønbegreber hos DA 11-0715 - poul - 25.07.2011 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Nye lønbegreber hos DA DA har skiftet navne på lønbegreberne i Netstat fra og med 2010 strukturstatistikken. Nedenfor

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

Nyt om løn, november 2014

Nyt om løn, november 2014 Nyt om løn, november 214 BASERET PÅ 3. KVARTAL 214 1 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 3. KVARTAL 214 Bidrag fra fritvalgsordninger og pension trækker årsstigningstakten op. 2 DANSK LØNUDVIKLING FORTSAT UNDER UDLANDETS

Læs mere

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4 5.3 Løn og indkomst Lønomkostningerne for arbejdere indenfor DA-området steg med 3,1 pct. på årsbasis fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006. Det er en lavere lønstigningstakt sammenlignet med starten

Læs mere

Nyt om løn, august 2014

Nyt om løn, august 2014 Nyt om løn, august 214 BASERET PÅ 2. KVARTAL 214 LIDT HØJERE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL 214 Svagt stigende lønudvikling på DA-området. Bidrag fra fritvalgsordninger trækker årsstigningstakten op. DANSK

Læs mere

DECEMBER 2009 ARBEJDSFUNKTIONER DISCO-08

DECEMBER 2009 ARBEJDSFUNKTIONER DISCO-08 DECEMBER 2009 ARBEJDSFUNKTIONER DISCO-08 Arbejdsfunktioner DISCO Dansk Arbejdsgiverforening Layout: DA Forlag Udgivet i oktober 2009 INDHOLD Indledning 5 Opbygningen af DISCO-nomenklaturen 5 Hvordan fi

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: KLC@fanet.dk issn

Læs mere

TO ÅR MED BESKEDEN FREMGANG

TO ÅR MED BESKEDEN FREMGANG BRANCHESEKTION //IT, MEDIE & KOMMUNIKATION TO ÅR MED BESKEDEN FREMGANG It-ansatte har igen i 2014 opnået branchesektionens højeste procentuelle lønstigning. Stigningen er på 2,2 % i gennemsnit, mens funktionærerne

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne

De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne Kun 87 pct. af arbejdsomkostningerne er løn 6 Resten er andre omkostninger Lønudviklingen falder 3+4 Men

Læs mere

Befolkningens. Befolkningens løn

Befolkningens. Befolkningens løn Befolkningens løn Befolkningens løn Befolkningens løn Temapubl 2013:4 Befolkningens løn TemaPubl 2013:4 Udgivet af Danmarks Statistik December 2013 Oplag: 105 Printet hos PRinfo Paritas Foto: Imageselect

Læs mere

NORDISK BANKSTATISTIK 2013

NORDISK BANKSTATISTIK 2013 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK ISSN 1903-4830 O K TO B ER 2014 UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: MAS@FANET.DK

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 FOKUS DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout og opsætning: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

1. Kønsopdelt lønstatistik eller ligelønsredegørelse 4. 2. Virksomheden har tre valgmuligheder 6. 3. Virksomheden kan lave sin egen statistik 7

1. Kønsopdelt lønstatistik eller ligelønsredegørelse 4. 2. Virksomheden har tre valgmuligheder 6. 3. Virksomheden kan lave sin egen statistik 7 Ligelønsstatistik Finanssektorens Arbejdsgiverforening Indhold 1. Kønsopdelt lønstatistik eller ligelønsredegørelse 4 2. Virksomheden har tre valgmuligheder 6 3. Virksomheden kan lave sin egen statistik

Læs mere

LØNSTATISTIK 2015. Ingeniørarbejde DECEMBER 2014, BASERET PÅ AUGUST 2014

LØNSTATISTIK 2015. Ingeniørarbejde DECEMBER 2014, BASERET PÅ AUGUST 2014 LØNSTATISTIK 2015 Ingeniørarbejde DECEMBER 2014, BASERET PÅ AUGUST 2014 2 Lønbegreber 4 Hovedresultater 9 ARBEJDSFUNKTIONER (Almindelige lønmodtagere) Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

Lønstatistik 2006. Vejledning. Revideret udgave

Lønstatistik 2006. Vejledning. Revideret udgave Lønstatistik 2006 Vejledning Revideret udgave Indberetning af lønstatistik 2006 Danmarks Statistiks lønstatistik består af: en årlig lønstatistik (strukturstatistik), der har til formål at give detaljerede

Læs mere

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2004 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 7. JUNI 2005

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2004 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 7. JUNI 2005 STRUKTUR 2004 STRUKTUR 2004 Statistikken er i 2004 baseret på lønoplysninger for ca. 560.000 lønmodtagere på DA-området. Af de 560.000 lønmodtagere udgør voksne 518.000, hvoraf de 225.000 er funktionærer,

Læs mere

Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber

Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber Danmarks Statistik 20. marts 2009 Til Lønkommissionen Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber 1 Indledning og sammenfatning 1.1 Undersøgelsens kommissorium Kortlægning af nuværende lønbegreber Forslag til

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Lønstatistik for begyndere. en introduktion

Lønstatistik for begyndere. en introduktion en introduktion en introduktion 1. Indledning I forbindelse med en forhandling har du brug for at kunne præsentere lønudviklingen blandt sygeplejersker i din egen (amts)kommune fra 2001 til 2002. Lønudviklingen

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september 2013. Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer

Læs mere

lønstatistik 2010 Bilbranchen 4 Sådan bruges statistikken 6 Skøn over personaleomkostninger 7 administration/salg 12 værksted/lager 16 ledelse

lønstatistik 2010 Bilbranchen 4 Sådan bruges statistikken 6 Skøn over personaleomkostninger 7 administration/salg 12 værksted/lager 16 ledelse lønstatistik 2010 Bilbranchen februar 2010, Baseret på 4. kvartal 2009 3 Lønbegreber 4 Sådan bruges statistikken Kapitlet Værksted/Lager indeholder nyt lønbegreb 6 Skøn over personaleomkostninger 7 administration/salg

Læs mere

LØNSTATISTIK 2015. Træ- og Møbelindustrien MARTS 2015, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2014 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE

LØNSTATISTIK 2015. Træ- og Møbelindustrien MARTS 2015, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2014 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE LØNSTATISTIK 2015 Træ- og Møbelindustrien MARTS 2015, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2014 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE 9 OPERATØR-, MONTERINGS-

Læs mere

DA s konjunkturstatistik.

DA s konjunkturstatistik. +%P GH GHF $UEHMGVQRWDW/ QXGYLNOLQJHQLNYDUWDO Lønudviklingen for arbejdere og funktionærer opgøres bl.a. af DA, der hvert kvartal modtager lønoplysninger for ca.. lønmodtagere. Heraf udgør LO/DA-området

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: MAS@FANET.DK

Læs mere

Lønomkostninger internationalt

Lønomkostninger internationalt 12-0709- poul - 27.06.2012 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønomkostninger internationalt EUROSTAT har i juni offentliggjort tal for arbejdsomkostninger i EU-landene. Danmarks Statistik

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Allan Sørensen. Kønsopdelt lønstatistik 02. okt. 08. Program

Allan Sørensen. Kønsopdelt lønstatistik 02. okt. 08. Program Program 1. Lovens krav 2. Statistikken - den minimalistiske variant - lav jeres egen statistik - gode råd og vejledning 3. Redegørelse - indhold - fordele og ulemper ved at vælge redegørelsen frem for

Læs mere

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 Formål Kun det uregelmæssige fravær belyses Formålet med FraværsStatistikken er at belyse mønstre i fraværets sammensætning og udvikling indenfor DA-området.

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 212 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Pengeinstitutter på skrump 4 Mindre bevægelser i pensions- og forsikringsselskaber 4 IT eneste område i vækst

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9 Lønstigningerne i den finansielle sektor er fortsat i den høje ende 3 Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6 Selvom fraværet falder, er der fortsat plads til forbedring 5 Danmark:

Læs mere

Midlertidigt ansatte i Danmark

Midlertidigt ansatte i Danmark Midlertidigt ansatte i Danmark Midlertidige kontrakter kan indbefatte øget usikkerhed for medarbejderne. Herudover finder analysen indikationer på, at midlertidigt ansatte i 2010 fik 19 pct. mindre i løn

Læs mere

MARTS 2015, BASERET PÅ 4. KVARTAL

MARTS 2015, BASERET PÅ 4. KVARTAL LØNSTATISTIK 2015 Bilbranchen MARTS 2015, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2014 3 Lønbegreber 4 Sådan bruges statistikken 6 Skøn over personaleomkostninger 7 ADMINISTRATION/SALG 14 VÆRKSTED/LAGER 19 LEDELSE 23 MEDARBEJDERE

Læs mere

FEBRUAR 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL

FEBRUAR 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL LØNSTATISTIK 2014 Bilbranchen FEBRUAR 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013 3 Lønbegreber 4 Sådan bruges statistikken 6 Skøn over personaleomkostninger 7 ADMINISTRATION/SALG 15 VÆRKSTED/LAGER 20 LEDELSE 24

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn April 2015 Indhold Kønsbestemt lønforskel?... 3 Resume... 3 Anbefalinger... 3 1. Kønsbestemt

Læs mere

2. Løn og konkurrenceevne

2. Løn og konkurrenceevne 2. Løn og konkurrenceevne 2.1 Sammenfatning 63 2.2 Løn afgørende for konkurrenceevne 65 2.3 Lønmodtagerens gevinst ved at arbejde 8 2.4 Danmark taber markedsandele 92 Arbejdsmarkedsrapport 212_Kapitel

Læs mere

FAMAGASINET. de unge individualister. sammenhæng mellem løn og ansvar. Forretning og karriereønsker går hånd i hånd

FAMAGASINET. de unge individualister. sammenhæng mellem løn og ansvar. Forretning og karriereønsker går hånd i hånd SEPTEMBER 2007 FAMAGASINET FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING de unge individualister side 4-6 Hos de unge finansansatte vejer udviklingsmuligheder tungest. Og så mener de, at løn er en individuel sag

Læs mere

Lønstatistik 2013 Privat ansatte øst

Lønstatistik 2013 Privat ansatte øst Brugerunderstøttelse Erhvervsuddannede Erhvervserfaring Antal Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gn.snit 0-5 år 4 25.710 6-10år 2 11-15 år 3 39.231 26-30 år 1 Total 10 25.341 33.733 37.910 35.865 Erhvervsuddannede:

Læs mere

20 års løntilbageholdenhed er lig med 20 års lønulighed

20 års løntilbageholdenhed er lig med 20 års lønulighed års løntilbageholdenhed er lig med års lønulighed Lønudviklingen i Tyskland fra 199 til 1 har medført en stigende ulighed. Der er sket en tydelig forskydning mod flere lavtlønnede, og kun de rigeste har

Læs mere

privatansatte arkitekter efter danske ark overenskomsten

privatansatte arkitekter efter danske ark overenskomsten LØNSTATISTIK 2013 Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er til, for at medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag for at forhandle løn. Både på den enkelte arbejdsplads og ved ansættelse

Læs mere

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION Udgivet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse. LØNSTATISTIK2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 SIDE 3 LØNSTATISTIK 2005 Forord, begreber og vejledende minimalløn SIDE 6-9 SIDE 10-12 SIDE 13-15 SIDE 16-18 SIDE 19-21 SIDE 22-27 SIDE 28-33 SIDE 34-37 SIDE 38-42

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende 2014 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2014 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor 13-0542 - poul - 15.11.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Forventet lønudvikling i den offentlige sektor Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for 1. kvartal (februar)

Læs mere

Offentlige finanser. Offentligt ansatte 2009-2013

Offentlige finanser. Offentligt ansatte 2009-2013 Offentlige finanser Offentligt ansatte 2009-2013 Indholdsfortegnelse Kap 1. Indledning... 3 Kap 2. Antal offentligt ansatte... 4 Tabel 1. Ansatte efter funktionel fordeling (COFOG) 2013 og 1.- 4. kvartal...

Læs mere

LØNSTATISTIK 2015 VEJLEDNING DA S LØNSTATISTIK DECEMBER 2014

LØNSTATISTIK 2015 VEJLEDNING DA S LØNSTATISTIK DECEMBER 2014 VEJLEDNING DECEMBER 2014 LØNSTATISTIK 2015 DA S LØNSTATISTIK Opsamling og indberetning til DA s LønStatistik foregår elektronisk enten via eget lønsystem eller via et servicebureau. Ved at indberette til

Læs mere

Lønstatistik 2013. Vejledning. DA s LønStatistik. december 2012

Lønstatistik 2013. Vejledning. DA s LønStatistik. december 2012 Vejledning december 2012 Lønstatistik 2013 DA s LønStatistik Opsamling og indberetning til DA s LønStatistik foregår elektronisk enten via eget lønsystem eller via et servicebureau. Ved at indberette til

Læs mere

En analyse af dagpengesystemets dækning

En analyse af dagpengesystemets dækning 'DJSHQJHV\VWHPHW En analyse af dagpengesystemets dækning Januar 2006 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH.DSLWHO,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ 1.1. Indledning... 3 1.2 Sammenfatning... 3.DSLWHO'DJSHQJHQHVN EHNUDIW.DSLWHO.RPSHQVDWLRQVJUDGHUQHLGDJSHQJHV\VWHPHW

Læs mere

Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF)

Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF) statistik 2009 Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF) statistik 2009, ALF og PALF Side 1 Om lønstatistikken Data til denne lønstatistik for Ansatte Landinspektørers

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1.

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1. Årstemamøde Dataløn 2012 Spor 1. Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2013 Generelt SKAT Statistik Fravær & Refusion Hvad kan Bluegarden gøre for dig? Opdeling

Læs mere

Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014

Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014 Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014 Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd 14-95 Foto: Lizette Kabré Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

ABAF-NYT 13/2010, 25. marts 2010

ABAF-NYT 13/2010, 25. marts 2010 ABAF-NYT 13/2010, 25. marts 2010 Nye satser pr. 1. marts 2010 Lønsatser m.m. er nu forhandlet på plads med Dansk Metal, ligesom ABAF har forhandlet overenskomst med HK/Privat. Forliget med Dansk Metal

Læs mere

DISCO-08. Danmarks Statistiks fagklassifikation

DISCO-08. Danmarks Statistiks fagklassifikation DISCO-08 Danmarks Statistiks fagklassifikation DISCO-08 Danmarks Statistiks fagklassifikation 1. Udgave DISCO-08 Danmarks Statistiks fagklassifikation 1. udgave Udgivet af Danmarks Statistik Marts 2011

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Udarbejdet af Huge Consulting

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Lederløn. 50.408 kr% VELKOMMEN TIL %ALT OM

Lederløn. 50.408 kr% VELKOMMEN TIL %ALT OM LEDERLØN 2011 VELKOMMEN TIL Lederløn % Alt om udviklingen på lønområdet det seneste år. Bliv godt klædt på til din næste lønforhandling, og se, hvad andre ledere i din region og aldersgruppe tjener LEDERLØN

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag

Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag 1 482.102 Indholdsfortegnelse Side 2 Indledning... 3 1.0 Generelle betragtninger om statistikgrundlaget for reguleringsordningen... 4 1.1 Parternes generelle

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen...

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Fleksjob 3.1 Indledning og sammenfatning... side 71 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side 72 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... side 8 3.4 Løn og arbejdstid

Læs mere

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s.

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s. OK08-forlig på forsikringsområdet FA og DFL er blevet enige om en treårig overenskomst s. 3 Klarhed over kompetencer Medarbejderen kan få sine aktuelle kompetencer afklaret s. 5 Gennembrud for VOK FA og

Læs mere

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER VEJLEDNING OM LOKALAFTALER INDHOLD FORORD... 3 HVAD ER EN LOKALAFTALE?... 4 HVORDAN INDGÅS EN LOKALAFTALE?... 5 LOKALAFTALERS INDHOLD... 6 OPSIGELSE AF LOKALAFTALER... 7 LOKALAFTALENS RELATION TIL STANDARDOVERENSKOMSTEN...

Læs mere

NOTAT. Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet

NOTAT. Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet Pædagogisk Medhjælper Forbund NOTAT Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet Den 30. april 2003 Udarbejdet april 2003 af arbejdsgruppe med repræsentanter fra: BUPL, Sekretariatet PMF, Faglig afdeling

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: KLC@FANET.DK

Læs mere

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE SUNDHEDSKARTELLETS KORTE VERSION LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE SUNDHEDSKARTELLETS KORTE VERSION LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE SUNDHEDSKARTELLETS KORTE VERSION 1 Lønkommissionens redegørelse - Sundhedskartellets korte version Redaktion: Sundhedskartellet Forsidefoto: Ricky John Molloy Layout: Sundhedskartellet

Læs mere

LØNSTATISTIK 2014 LØNSTATISTIK 2014. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.

LØNSTATISTIK 2014 LØNSTATISTIK 2014. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15. LØNSTATISTIK 2014 Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.00 LØNSTATISTIK 2014 København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg Tlf: 32 83 69 90 Århus

Læs mere

BRUG EN VEJLEDNING TIL KOMMUNAL LØNSTATISTIK

BRUG EN VEJLEDNING TIL KOMMUNAL LØNSTATISTIK BRUG EN VEJLEDNING TIL KOMMUNAL LØNSTATISTIK BRUG STATISTIKKEN! En vejledning til Kommunal lønstatistik Udgivet i marts 2014 Udarbejdet af KL, KTO og Sundhedskartellet. Layout: prik.dk Tryk: Hellbrandt

Læs mere

PROCESINDUSTRIEN. Salgs- og Servicearbejde. Håndværkspræget arbejde. Andet arbejde. Procesindustrien Medlem af Dansk Industri

PROCESINDUSTRIEN. Salgs- og Servicearbejde. Håndværkspræget arbejde. Andet arbejde. Procesindustrien Medlem af Dansk Industri 2008 LØNSTATISTIK PROCESINDUSTRIEN Baseret på 4. kvartal 2007 Marts 2008 Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau Kontorarbejde Salgs- og Servicearbejde Håndværkspræget arbejde proces-

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 29 Forsikrings- og pensionsområdet FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FORSIKRING & PENSION AMALIEGADE 7 AMALIEGADE 1 1256 KØBENHAVN K. 1256 KØBENHAVN K. Beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Udvikling i løngennemsnit på TV 2 og TV 2s regionale stationer

Udvikling i løngennemsnit på TV 2 og TV 2s regionale stationer Udvikling i løngennemsnit på TV 2 og TV 2s regionale stationer Efter TV 2s start i 1988 med kun én regional station - TV Syd - er det gået stærkt med udviklingen. Både i antal regionale stationer, i antallet

Læs mere

LØNSTATISTIK 2014. Danske Energi- og Forsyningsselskaber MARTS 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE

LØNSTATISTIK 2014. Danske Energi- og Forsyningsselskaber MARTS 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE LØNSTATISTIK 2014 Danske Energi- og Forsyningsselskaber MARTS 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE 10

Læs mere

Pædagoger og læreres pensionsopsparing

Pædagoger og læreres pensionsopsparing 9. MARTS 2015 Pædagoger og læreres pensionsopsparing AF SØS NIELSEN, ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN OG METTE NYRUP Resume Dette notat sammenholder pædagoger, læreres og socialpædagogers pensionsopsparing.

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. To tredjedele

Læs mere

Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst: Sara Jochumsen, Rasmus Høgh, Carl-Chr. Kaspersen, Leise Strøbæk, Joy Strunck Tryk: Danske Bioanalytikere

Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst: Sara Jochumsen, Rasmus Høgh, Carl-Chr. Kaspersen, Leise Strøbæk, Joy Strunck Tryk: Danske Bioanalytikere 1 Privatansatte bioanalytikeres vilkår Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst:

Læs mere