FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI NR. 4 I S S N FA Strukturstatistik Hele sektoren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 4 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Hele sektoren"

Transkript

1 FOKUS JUNI NR. 4 I S S N FA Strukturstatistik 2014 Hele sektoren 1

2 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Økonomisk konsulent Maria Søndergaard Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Mette Lange Udgiver: Finanssektorens Arbejdsgiverforening Udgivelsesdato: 4. udgave, juni

3 INDHOLD Om Strukturstatistik Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion....8 Figur 1: Lønfordeling for medarbejdere uden ledelsesansvar Figur 2: Lønfordeling for Ledere...10 Tabel 2: Ledere fordelt efter hovedarbejdsfunktion Tabel 4: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter arbejdsfunktion Tabel 5: Ledere fordelt efter arbejdsfunktion

4 OM STRUKTURSTATISTIK 2014 FA s Strukturstatistik har til formål at give medlemsvirksomhederne et redskab, hvormed de kan benchmarke egne lønforhold. Statistikken tegner således et øjebliksbillede af lønningerne i den finansielle sektor fordelt på medarbejdergrupper og arbejdsfunktioner. Denne strukturstatistik omfatter som udgangspunkt samtlige medarbejdere i FA s medlemsvirksomheder, dog med undtagelsen af medarbejdere under 18 år, elever samt ansatte med en arbejdstid under 8 timer ugentligt. Statistikken er baseret på oplysninger for ca medarbejdere i kalenderåret STRUKTURSTATISTIKKENS RESULTATER Strukturstatistikken for hele sektoren viser, at der er en klar sammenhæng mellem løn- og ansvarsniveau, hvor lønmodtagere uden ledelsesansvar har en gennemsnitlig på kr. og ledere en gennemsnitlig på kr. Månedsfortjenesten er inkl. pension. En stor del af medarbejdernes fortjeneste pr. består af pensionsindbetalinger og ferie- og søgnehelligdagsbetalinger. For en finansansat udgør pensionsindbetalinger ca. 14,94 pct. af fortjenesten, mens ferie- og søgnehelligdagsbetalinger udgør omkring 14,61 pct. af fortjenesten. På DA-området udgør pensionsbetalinger 11,78 pct., og ferie- og søgnehelligdagsbetalinger samt de nye fritvalgsbetalinger udgør 13,19 pct. af fortjenesten ex genetillæg pr. præsteret time. Den største medarbejdergruppe er privatrådgivere. Den gennemsnitlige for denne medarbejdergruppe er kr. inkl. pension. Der er en forskel på lønniveauet blandt finanssektorens ansatte. Lønmodtagere uden ledelsesansvar, som arbejder med matematiske, aktuariske og statistiske metoder har den højeste gennemsnitlige på kr. Medarbejdere med forsikringssalgsarbejde med egen kundeportefølje har ligeledes en høj fortjeneste på kr. Arbejder man derimod med rengøring eller pakkeriarbejde, så er den gennemsnitlige lavere på hhv kr. og kr. Blandt lederne er der ligeledes en forskel på lønniveauet. Er man leder for pakkeriarbejde eller har man køkkenchefarbejde, så er den gennemsnitlige på hhv kr. og kr. Ledere som arbejder med matematiske, aktuariske og statistiske metoder og teorier eller ledelse inden for virksomhedsstrategi/policy området har en højere gennemsnitlig fortjeneste på hhv kr. og kr. 4

5 LØNBEGREBER I STRUKTURSTATISTIKKEN Antal ansatte er antallet af medarbejdere, som har været ansat i løbet af året inden for den angivne gruppering. angiver arbejdsgiverens lønomkostninger ved at have en given lønmodtager ansat pr. time som lønmodtageren arbejder. Fortjenesten omfatter alle lønmodtagerens indtægter i forbindelse med ansættelsesforholdet, herunder lønmodtagers og arbejdsgivers andel af eventuelle bidrag til pensionsordninger, indtægter i form af A-skattepligtige personalegoder og værdi af bruttolønsordninger. Præsterede timer er den tid medarbejderen rent faktisk har været på arbejde. Fraværstimer i forbindelse med sygdom, ferie eller andet er fratrukket. beskriver den aftalte løn mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Lønbegrebet er uafhængig af, hvor mange dage lønmodtageren er syg eller arbejder over, hvorfor standardfortjenesten er fortjenesten fratrukket betalinger for overtid og fravær. beregnes ved at sættes standardberegnet fortjeneste i forhold til standardberegnede timer. Standardberegnede timer er de timer, hvori den standardberegnede fortjeneste er optjent. Nogle dele af standardfortjenesten optjenes udelukkende i de timer, hvor lønmodtageren er på arbejde, mens andre lønkomponenter tillige optjenes under fravær eller i forbindelse med overarbejde såsom pension. Således er standardberegnede timer ikke et entydigt timebegreb. er det lønbegreb, som kommer en månedsløn på lønsedlen nærmest. I n indgår personalegoder, årlige engangsbeløb, fx bonus, eget og arbejdsgiverens bidrag til pension samt ferietillægget for lønmodtagere, der optjener ret til ferie med løn. er beregnet på baggrund af standardberegnet, hvor den opregnes til månedsbasis ved at multiplicere timebegreberne med 160,33 timer, svarende til en 37 timers arbejdsuge. SAMMENLIGNING MED ANDRE STATISTIKKER I 2011 introducerede Danmarks Statistik nye lønbegreber. FA har valgt at anvende de nye lønbegreber så der er sammenlignelighed med strukturstatistikkerne fra Danmarks Statistik. Månedsfortjenesten i FA s strukturstatistik er opgjort eksklusiv genebetaling, hvorfor lønbegrebet ikke er direkte sammenligneligt med n i Danmarks Statistik, som er inkl. genebetaling. 5

6 DA offentliggør hovedsageligt på de gamle lønbegreber. Strukturstatistikkens formål er at belyse de strukturmæssige forhold mellem jobfunktioner og i den forbindelse de lønmæssige relationer funktionerne imellem. Statistikken er ikke velegnet til at belyse lønudviklingen, eftersom lønudviklingen afspejler, foruden lønstigninger, forskydninger mellem medarbejdergrupper og til- og afgang af medarbejdere. I konjunkturstatistikkens belysning af lønudvikling bliver der taget højde for dette. Den gennemsnitlige lønudvikling baseret på konjunkturstatistikken var i ,96 pct. i finanssektoren. ÆNDRINGER I STRUKTURSTATISTIKKEN I 2014 udgaven udgår tabel 3 midlertidigt. Tabel 3 har tidligere vist fortjenestens sammensætning, men pga. at der har været nogle problemer med at dele 2014 lønnen op på dens delelementer, så udgår tabellen midlertidigt. I 2011 udgaven introduceres nye lønbegreber. Danmarks Statistik er overgået til nye lønbegreber i deres lønstrukturstatistik I den forbindelse vil FA tilsvarende offentliggøre på udvalgte nye lønbegreber for 2011-tal og frem. Blandt ændringerne ved overgang til nye lønbegreber er der, at smalfortjenesten udgår og erstattes af standardberegnet. præsteret time bliver et mere centralt lønbegreb, hvor fortjenesten udgår. Endvidere opgøres bl.a. genetillæg forskelligt, om det er et nyt eller gammelt lønkomponent, hvor genetillæg med de nye lønbegreber er ekskl. overtidstillæg. I 2010 udgaven benyttes ny inddeling på jobfunktioner. Fra 2010 indførte Danmarks Statistik nye jobfunktionskoder (DISCO-08) i lønstatistikken. Klassifikationen er en dansk version af ILO og EU s officielle klassifikation af arbejdsfunktioner (International Standard Classification of Occupations, ISCO-08). Selve strukturen i den nye klassifikation følger overordnet den tidligere klassifikation med 9 hovedgrupper og underopdeling på faglige områder. Der er sket betydelige ændringer i indplacering af faglige områder på hovedgrupper i forhold til den tidligere klassifikation, hvilket vanskeliggør sammenligning på såvel hovedgruppe- som jobfunktionsniveau. Medarbejdere ansat efter 1. januar 2010 er alene blevet indberettet med DISCO-08, hvorfor det ikke er muligt at udarbejde strukturstatistikken på baggrund af de historiske jobfunktionskoder. STATISTISKE MÅL I strukturstatistikken anvendes de statistiske mål: gennemsnit, nedre kvartil, median og øvre kvartil. Gennemsnittet er et vægtet gennemsnit af alle lønninger, hvor vægtene er præsterede timer. 6

7 Medianen er den midterste løn i en gruppe, når lønningerne er sorteret fra den mindste til den største. Medianen er således den løn, som halvdelen af gruppen ligger på eller under. Nedre kvartil angiver den løn, som den lavest lønnede fjerdedel af gruppen ligger på eller under. Tilsvarende angiver øvre kvartil den løn, som den højest lønnede fjerdedel af gruppen ligger på eller over. Ved at opdele lønningerne på median og kvartiler er det muligt at få et indblik i lønspredningen, og samtidig undgås det, at meget høje lønninger giver anledning til en skævvridning. Strukturstatistikken opgør ikke gennemsnit, median og kvartiler for grupper på under 25 personer. STATISTIKKENS INDHOLD Tabel 1 og 2 indeholder en opgørelse af fortjenesten fordelt på hovedarbejdsfunktioner (første ciffer i DISCO-koden) for henholdsvis lønmodtagere uden ledelsesansvar og ledere. Tabel 4 og 5 viser fortjeneste fordelt på arbejdsfunktioner (6-cifrede DISCO-koder) for lønmodtagere uden ledelsesansvar og ledere. Endelig indeholder statistikken to figurer, der viser fordelingen af for henholdsvis lønmodtagere uden ledelsesansvar og ledere. 7

8 TABEL 1: LØNMODTAGERE UDEN LEDELSESANSVAR FORDELT EFTER HOVEDARBEJDSFUNKTION Arbejde der forudsætter viden på højeste niveau Antal Gennemsnit 422,08 341,34 339, Nedre kvartil 337,68 272,40 272, Median 396,57 315,84 315, Øvre kvartil 485,11 384,00 381, Arbejde der forudsætter viden på mellemniveau Antal Gennemsnit 396,53 322,34 321, Nedre kvartil 295,34 237,00 236, Median 352,37 280,33 279, Øvre kvartil 445,73 356,17 354, Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde Antal Gennemsnit 323,23 260,25 258, Nedre kvartil 249,42 204,25 202, Median 295,58 236,43 235, Øvre kvartil 358,99 280,84 278, Service- og salgsarbejde Antal 521 Gennemsnit 277,16 226,96 225, Nedre kvartil 205,46 174,27 170, Median 253,74 204,60 203, Øvre kvartil 292,01 233,39 233, Håndværkspræget arbejde Antal 59 Gennemsnit 380,68 310,19 301, Nedre kvartil 311,82 255,64 253, Median 394,95 322,52 308, Øvre kvartil 432,76 351,29 349,

9 Operatør- og monteringsarbejde samt transportarbejde Antal 25 Gennemsnit 286,34 230,48 228, Nedre kvartil 248,95 200,91 200, Median 274,92 221,59 221, Øvre kvartil 316,15 256,92 255, Andet manuelt arbejde Antal 869 Gennemsnit 235,38 191,85 191, Nedre kvartil 196,66 165,88 165, Median 227,26 185,78 185, Øvre kvartil 258,97 207,36 206,

10 FIGUR 1: LØNFORDELING FOR MEDARBEJDERE UDEN LEDELSESANSVAR Median: kr. Gennemsnit: kr. ANTAL MÅNEDSFORTJENESTE I TUSINDE KR >200 FIGUR 2: LØNFORDELING FOR LEDERE Median: kr. Gennemsnit: kr. ANTAL >200 MÅNEDSFORTJENESTE I TUSINDE KR. 10

11 TABEL 2: LEDERE FORDELT EFTER HOVEDARBEJDSFUNKTION Ledelsesarbejde Antal Gennemsnit 679,56 565,42 564, Nedre kvartil 504,18 416,13 415, Median 609,45 504,93 503, Øvre kvartil 784,69 648,88 648, Arbejde der forudsætter viden på højeste niveau Antal Gennemsnit 544,74 448,45 448, Nedre kvartil 426,80 349,73 349, Median 501,44 408,88 408, Øvre kvartil 601,10 489,91 489, Arbejde der forudsætter viden på mellemniveau Antal Gennemsnit 560,96 463,62 462, Nedre kvartil 428,27 349,71 348, Median 521,85 424,09 423, Øvre kvartil 637,97 520,09 520, Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde Antal 262 Gennemsnit 499,22 408,16 407, Nedre kvartil 404,58 329,04 329, Median 474,86 384,47 384, Øvre kvartil 554,29 455,74 455, Andet manuelt arbejde Antal 39 Gennemsnit 315,76 263,96 263, Nedre kvartil 256,37 212,53 212, Median 289,60 245,23 245, Øvre kvartil 324,05 264,98 264,

12 TABEL 4: LØNMODTAGERE UDEN LEDELSESANSVAR FORDELT EFTER ARBEJDSFUNKTION Arbejde med matematiske, aktuariske og statistiske metoder og teorier Antal 342 Gennemsnit 583,77 472,27 472, Nedre kvartil 465,65 372,77 372, Median 546,43 440,81 440, Øvre kvartil 640,02 508,71 508, Ingeniørarbejde vedrørende bygninger og anlæg Antal 28 Gennemsnit 507,77 430,27 430, Nedre kvartil 427,70 367,41 367, Median 497,49 419,66 419, Øvre kvartil 640,98 542,20 538, Undervisningsarbejde ikke klassificeret andetsteds (ekskl. medhjælp) Antal 30 Gennemsnit 455,41 386,40 386, Nedre kvartil 390,35 334,08 334, Median 443,33 376,98 376, Øvre kvartil 495,65 420,41 420, Revisions- og regnskabscontrollerarbejde Antal 722 Gennemsnit 467,83 380,26 379, Nedre kvartil 375,33 302,41 302, Median 448,96 361,21 360, Øvre kvartil 532,00 425,13 425, Rådgivning af storkunder og private banking kunder inden for finans, pension og forsikring Antal Gennemsnit 494,01 399,26 399, Nedre kvartil 387,14 315,85 315, Median 458,85 367,57 367, Øvre kvartil 571,72 448,42 448,

13 Generel rådgivning af erhvervskunder inden for finans, pension og forsikring Antal Gennemsnit 398,65 324,29 323, Nedre kvartil 340,29 274,81 274, Median 388,06 312,84 312, Øvre kvartil 443,33 356,05 355, Generel rådgivning af privatkunder inden for finans, pension og forsikring Antal Gennemsnit 348,94 280,17 279, Nedre kvartil 305,24 245,17 244, Median 340,87 272,94 272, Øvre kvartil 381,47 299,81 299, Rådgivning inden for specialområde som investering, valuta og formue Antal Gennemsnit 479,58 393,68 393, Nedre kvartil 373,56 303,22 303, Median 430,87 347,78 347, Øvre kvartil 518,61 414,04 413, Analytikerarbejde inden for finans, pension og forsikring Antal Gennemsnit 490,24 397,98 397, Nedre kvartil 368,95 299,45 299, Median 441,81 354,33 353, Øvre kvartil 544,23 434,90 434, Arbejde med udvikling og vedligeholdelse af bank-, pensions- og forsikringsprodukter Antal Gennemsnit 424,67 340,04 339, Nedre kvartil 360,43 289,46 288, Median 410,21 325,90 325, Øvre kvartil 476,84 375,12 375, Analytikerarbejde inden for ledelse og virksomhedsorganisation Antal 194 Gennemsnit 513,40 418,17 418, Nedre kvartil 433,25 345,62 345, Median 488,29 388,51 388, Øvre kvartil 564,62 445,96 445,

14 Arbejde med virksomhedsstrategi/policy Antal 180 Gennemsnit 495,11 400,97 400, Nedre kvartil 410,27 332,19 332, Median 482,14 383,20 383, Øvre kvartil 580,68 466,36 466, Arbejde med analyse og rådgivning inden for HR Antal 426 Gennemsnit 450,19 362,04 362, Nedre kvartil 371,93 295,77 295, Median 426,66 345,70 345, Øvre kvartil 519,12 414,79 414, Arbejde med personaleudvikling og -oplæring Antal 207 Gennemsnit 443,65 357,09 357, Nedre kvartil 375,36 300,60 300, Median 428,47 343,77 343, Øvre kvartil 491,89 399,42 399, Arbejde inden for reklame og marketing Antal 413 Gennemsnit 411,97 335,77 335, Nedre kvartil 328,80 266,06 266, Median 377,92 311,56 311, Øvre kvartil 460,93 365,92 365, Arbejde inden for PR Antal 89 Gennemsnit 417,62 346,43 346, Nedre kvartil 329,03 276,23 276, Median 397,08 319,66 319, Øvre kvartil 503,04 419,77 419, Arbejde inden for salg af informations- og kommunikationsteknologi Antal 30 Gennemsnit 426,30 337,05 336, Nedre kvartil 377,08 299,69 299, Median 434,87 348,35 348, Øvre kvartil 550,60 454,59 454,

15 Arbejde med overordnet IT-arkitektur Antal 633 Gennemsnit 464,04 376,50 374, Nedre kvartil 390,20 317,95 316, Median 454,65 363,26 360, Øvre kvartil 527,98 420,86 420, Design af IT-systemer og analyse af forretningsprocesser Antal Gennemsnit 483,99 386,78 381, Nedre kvartil 411,07 331,15 329, Median 478,22 380,64 377, Øvre kvartil 548,4 423,69 419, IT-projektstyring Antal 700 Gennemsnit 466,18 380,59 379, Nedre kvartil 387,60 315,95 314, Median 458,89 375,40 373, Øvre kvartil 534,98 429,88 427, Rådgivning og programmering inden for softwareudvikling Antal Gennemsnit 472,99 386,55 379, Nedre kvartil 399,69 325,87 321, Median 461,49 373,42 367, Øvre kvartil 532,32 427,76 421, Web- og multimedieudvikling Antal 86 Gennemsnit 414,54 333,49 330, Nedre kvartil 353,43 286,74 285, Median 396,38 321,77 320, Øvre kvartil 467,52 372,38 370, Vedligeholdelse og dokumentation af software Antal 427 Gennemsnit 473,07 375,26 373, Nedre kvartil 382,68 313,12 311, Median 459,28 366,43 362, Øvre kvartil 538,24 425,62 424,

16 Andet arbejde med software, herunder test og kvalitetssikring Antal 859 Gennemsnit 430,77 348,19 344, Nedre kvartil 354,10 289,22 288, Median 415,74 331,04 329, Øvre kvartil 495,26 388,71 382, Design og administration af databaser Antal 172 Gennemsnit 527,22 433,57 408, Nedre kvartil 392,85 329,45 326, Median 504,70 411,61 399, Øvre kvartil 634,78 520,23 475, Systemadministration Antal 344 Gennemsnit 433,76 352,13 346, Nedre kvartil 358,76 290,81 288, Median 428,89 346,81 343, Øvre kvartil 520,50 414,86 402, Arbejde med computernetværk Antal 68 Gennemsnit 487,40 394,84 374, Nedre kvartil 403,72 338,16 320, Median 502,18 396,31 377, Øvre kvartil 559,11 447,73 431, Andet arbejde med databaser og netværk Antal 250 Gennemsnit 501,82 399,50 378, Nedre kvartil 430,98 348,89 343, Median 488,99 395,12 386, Øvre kvartil 565,02 441,56 416, Advokatarbejde Antal 71 Gennemsnit 545,40 443,24 443, Nedre kvartil 474,63 382,30 382, Median 510,39 419,23 419, Øvre kvartil 563,58 471,66 471,

17 Andet juridisk arbejde Antal 436 Gennemsnit 495,33 399,89 399, Nedre kvartil 389,39 311,80 311, Median 482,30 387,23 387, Øvre kvartil 573,91 453,90 453, Arbejde inden for samfundsøkonomi Antal 57 Gennemsnit 466,39 377,28 377, Nedre kvartil 392,53 323,90 323, Median 472,45 372,59 372, Øvre kvartil 542,84 438,58 438, Journalistisk arbejde Antal 191 Gennemsnit 431,41 338,65 338, Nedre kvartil 357,21 292,42 292, Median 407,86 323,65 323, Øvre kvartil 484,40 366,47 366, Handel med værdipapirer og valuta Antal Gennemsnit 548,01 449,81 448, Nedre kvartil 351,91 284,71 284, Median 460,60 371,52 370, Øvre kvartil 706,33 560,34 559, Afvikling af handel med værdipapirer og valuta (back office) Antal 678 Gennemsnit 386,01 307,13 306, Nedre kvartil 318,43 258,86 257, Median 369,92 289,13 289, Øvre kvartil 432,53 331,67 331, Arbejde med kreditbevilling og analyse Antal Gennemsnit 411,02 332,51 332, Nedre kvartil 345,70 280,79 280, Median 396,42 313,90 313, Øvre kvartil 463,37 367,58 367,

18 Arbejde med erhvervskunder standardprodukter Antal Gennemsnit 355,33 286,05 285, Nedre kvartil 294,56 237,80 237, Median 329,23 262,42 262, Øvre kvartil 379,43 296,41 295, Arbejde med privatkunder standardprodukter Antal Gennemsnit 309,71 245,31 243, Nedre kvartil 265,68 212,94 212, Median 298,40 234,26 233, Øvre kvartil 338,27 261,02 259, Arbejde med både erhvervs- og privatkunder standardprodukter Antal Gennemsnit 322,91 262,28 261, Nedre kvartil 271,70 221,22 220, Median 302,71 243,12 241, Øvre kvartil 350,03 281,25 280, Regnskabsarbejde Antal Gennemsnit 382,93 311,96 311, Nedre kvartil 300,36 245,08 244, Median 362,50 294,27 294, Øvre kvartil 445,94 357,45 357, Arbejde med statistik og matematik Antal 232 Gennemsnit 385,41 307,10 307, Nedre kvartil 333,24 271,77 271, Median 370,36 292,31 292, Øvre kvartil 416,92 325,80 325, Vurderings- og takseringsarbejde Antal Gennemsnit 444,80 369,64 368, Nedre kvartil 396,91 327,02 325, Median 443,75 370,35 370, Øvre kvartil 484,09 394,21 392,

19 Forsikringssalgsarbejde med egen kundeportefølje Antal Gennemsnit 540,98 451,09 451, Nedre kvartil 374,81 312,37 312, Median 485,44 402,11 402, Øvre kvartil 630,99 522,35 522, Forsikringssalgsarbejde uden egen kundeportefølje Antal 542 Gennemsnit 370,69 300,91 300, Nedre kvartil 290,53 229,99 228, Median 331,95 265,93 264, Øvre kvartil 418,23 325,59 325, Forsikringsteknisk vurdering Antal 723 Gennemsnit 390,16 309,31 309, Nedre kvartil 313,25 239,75 239, Median 374,32 285,46 285, Øvre kvartil 436,79 340,67 339, Salgsarbejde (agenter) Antal 326 Gennemsnit 459,61 378,28 376, Nedre kvartil 368,09 302,80 302, Median 434,52 362,16 359, Øvre kvartil 519,98 427,32 424, Indkøbsarbejde (agenter) Antal 91 Gennemsnit 427,51 352,76 352, Nedre kvartil 345,94 276,78 276, Median 404,35 325,16 325, Øvre kvartil 476,80 386,10 386, Ejendomshandlerarbejde Antal 26 Gennemsnit 411,49 343,73 343, Nedre kvartil 338,10 285,10 285, Median 397,80 323,00 323, Øvre kvartil 475,14 382,63 382,

20 Ejendomsadministratorarbejde Antal 30 Gennemsnit 390,35 307,76 307, Nedre kvartil 334,26 262,65 262, Median 408,56 312,43 312, Øvre kvartil 531,61 396,13 396, Andet arbejde inden for forretningsservice Antal 486 Gennemsnit 354,93 286,64 286, Nedre kvartil 297,90 243,07 242, Median 337,91 270,83 270, Øvre kvartil 397,33 317,29 317, Chef- og direktionssekretærarbejde Antal 273 Gennemsnit 403,15 327,48 327, Nedre kvartil 328,63 267,68 267, Median 379,89 305,30 305, Øvre kvartil 429,66 346,54 346, Juridisk arbejde på mellemniveau Antal 41 Gennemsnit 431,93 354,51 354, Nedre kvartil 359,29 294,71 294, Median 407,04 339,68 339, Øvre kvartil 518,12 419,15 419, Driftsteknikerarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi Antal 273 Gennemsnit 458,36 378,79 359, Nedre kvartil 374,83 309,08 299, Median 446,61 371,81 358, Øvre kvartil 526,98 433,73 408, Brugersupportarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi Antal 544 Gennemsnit 367,79 296,52 294, Nedre kvartil 295,58 241,08 240, Median 351,14 283,81 283, Øvre kvartil 415,57 332,96 332,

21 Netværks- og systemteknikerarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi Antal 90 Gennemsnit 466,73 388,99 382, Nedre kvartil 385,69 308,10 308, Median 456,22 382,41 378, Øvre kvartil 527,71 438,92 414, Teknikerarbejde inden for audiovisuelle medier Antal 44 Gennemsnit 372,37 297,94 296, Nedre kvartil 341,77 278,27 278, Median 361,40 295,57 295, Øvre kvartil 410,93 311,89 311, Almindeligt kontorarbejde Antal Gennemsnit 290,05 234,42 232, Nedre kvartil 191,39 163,32 161, Median 243,85 201,16 194, Øvre kvartil 315,20 251,43 247, Almindeligt sekretærarbejde Antal 213 Gennemsnit 340,98 277,79 277, Nedre kvartil 294,43 240,28 240, Median 330,86 266,52 266, Øvre kvartil 385,18 302,39 302, Dataregistreringsarbejde Antal 748 Gennemsnit 425,99 340,53 336, Nedre kvartil 365,08 296,71 294, Median 422,34 336,83 334, Øvre kvartil 472,31 376,48 372, Kundebetjening og kassererarbejde i finansvirksomheder Antal Gennemsnit 271,97 221,25 220, Nedre kvartil 240,29 197,97 197, Median 265,18 215,72 215, Øvre kvartil 286,45 231,26 230,

22 Inkassatorarbejde og beslægtede funktioner Antal 345 Gennemsnit 332,06 260,64 259, Nedre kvartil 282,28 226,37 226, Median 324,83 253,91 253, Øvre kvartil 371,29 281,52 281, Informationsarbejde på kundekontaktcentre Antal 716 Gennemsnit 345,50 267,75 251, Nedre kvartil 280,40 215,76 211, Median 322,89 248,44 239, Øvre kvartil 391,77 290,38 267, Telefonomstillingsarbejde Antal 103 Gennemsnit 265,20 215,12 214, Nedre kvartil 234,33 191,31 190, Median 253,68 204,78 204, Øvre kvartil 282,67 228,41 223, Oplysnings- og forespørgselsarbejde Antal 184 Gennemsnit 306,84 245,65 237, Nedre kvartil 225,08 186,29 185, Median 277,29 223,22 212, Øvre kvartil 339,04 273,38 255, Almindeligt receptionistarbejde, ekskl. hotelreceptionistarbejde Antal 58 Gennemsnit 276,10 221,49 221, Nedre kvartil 247,70 198,46 198, Median 274,33 216,89 216, Øvre kvartil 294,19 238,89 238, Andet kundeinformationsarbejde Antal 69 Gennemsnit 242,20 219,43 219, Nedre kvartil 180,85 190,23 190, Median 244,70 211,63 210, Øvre kvartil 374,59 285,89 285,

23 Almindeligt regnskabs- og bogføringsarbejde Antal 296 Gennemsnit 323,43 262,29 261, Nedre kvartil 274,77 228,41 228, Median 311,76 255,42 255, Øvre kvartil 356,69 279,44 279, Almindeligt kontorarbejde ifm. udfærdigelse af statistik Antal 49 Gennemsnit 287,58 235,85 235, Nedre kvartil 258,26 213,83 213, Median 282,42 226,39 226, Øvre kvartil 324,86 262,03 262, Almindeligt kontorarbejde ifm. finansielle transaktioner Antal Gennemsnit 303,39 243,83 243, Nedre kvartil 233,43 193,46 191, Median 284,83 228,76 228, Øvre kvartil 328,13 258,09 257, Forsikringsteknisk arbejde ifm. oprettelse og vedligeholdelse af pension- og forsikringspolicer Antal Gennemsnit 350,66 280,91 280, Nedre kvartil 292,22 237,36 237, Median 335,77 267,71 267, Øvre kvartil 395,04 311,00 310, Forsikringsteknisk arbejde ifm. sagbehandling af skader mv. Antal Gennemsnit 354,26 288,12 287, Nedre kvartil 296,10 240,14 240, Median 339,72 275,73 275, Øvre kvartil 394,75 318,88 318, Almindeligt kontorarbejde inden for lønbehandling Antal 86 Gennemsnit 327,18 264,44 264, Nedre kvartil 261,67 206,44 206, Median 307,51 254,27 254, Øvre kvartil 363,81 290,85 290,

24 Biblioteksservicearbejde Antal 58 Gennemsnit 190,51 162,49 158, Nedre kvartil 171,09 147,49 147, Median 174,56 150,25 147, Øvre kvartil 178,83 154,00 148, Betjentarbejde, intern postsortering og omdeling Antal 250 Gennemsnit 286,75 236,49 230, Nedre kvartil 253,53 211,33 207, Median 270,30 222,63 219, Øvre kvartil 302,34 248,07 239, Arbejde med arkivering og kopiering Antal 68 Gennemsnit 259,84 212,43 212, Nedre kvartil 172,38 148,83 147, Median 214,72 184,36 184, Øvre kvartil 300,96 243,40 243, Almindeligt kontorarbejde inden for HR Antal 105 Gennemsnit 330,46 269,70 269, Nedre kvartil 188,71 162,68 162, Median 314,22 251,12 251, Øvre kvartil 356,63 290,09 290, Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde ikke klassificeret andetsteds Antal 163 Gennemsnit 299,87 239,22 236, Nedre kvartil 203,41 167,23 167, Median 277,15 222,72 219, Øvre kvartil 341,74 260,53 255, Kokkearbejde (ekskl. køkkenchefarbejde) Antal 117 Gennemsnit 268,11 219,80 219, Nedre kvartil 242,17 194,91 194, Median 257,53 210,50 209, Øvre kvartil 284,30 233,95 233,

25 Ejendomsinspektørarbejde Antal 45 Gennemsnit 329,09 272,73 270, Nedre kvartil 266,12 220,22 220, Median 299,55 244,53 244, Øvre kvartil 350,13 280,98 277, Servicearbejde ikke klassificeret andetsteds Antal 88 Gennemsnit 269,96 220,97 220, Nedre kvartil 253,20 204,83 204, Median 265,35 219,18 219, Øvre kvartil 293,19 233,33 233, Salgsarbejde i kundekontaktcentre Antal 125 Gennemsnit 292,11 236,00 230, Nedre kvartil 210,48 175,07 167, Median 253,65 201,99 193, Øvre kvartil 296,77 244,63 235, Salgsarbejde ikke klassificeret andetsteds Antal 116 Gennemsnit 224,78 189,44 189, Nedre kvartil 149,52 128,90 128, Median 160,82 137,80 137, Øvre kvartil 192,77 164,36 164, Rengøring af kontorer og beboelsesområder Antal 199 Gennemsnit 215,20 179,35 177, Nedre kvartil 185,41 156,69 156, Median 205,81 171,84 171, Øvre kvartil 233,85 192,24 189, Tværgående serviceopgaver Antal 49 Gennemsnit 286,15 232,74 232, Nedre kvartil 245,79 206,55 206, Median 267,13 213,44 213, Øvre kvartil 304,07 235,58 235,

26 Pakkeriarbejde Antal 341 Gennemsnit 226,24 184,18 184, Nedre kvartil 192,32 158,30 158, Median 216,04 177,76 177, Øvre kvartil 244,42 198,99 198, Medhjælp i køkken Antal 232 Gennemsnit 240,52 193,54 193, Nedre kvartil 213,10 178,46 178, Median 234,50 191,23 190, Øvre kvartil 255,54 205,97 205, Gadefejning og beslægtet arbejde Antal 33 Gennemsnit 305,84 250,11 250, Nedre kvartil 269,99 228,73 228, Median 308,97 245,29 245, Øvre kvartil 328,35 265,05 265,

27 TABEL 5: LEDERE FORDELT EFTER ARBEJDSFUNKTION Ledelse inden for økonomifunktioner Antal 237 Gennemsnit 798,48 668,62 667, Nedre kvartil 592,74 492,81 489, Median 744,04 621,48 621, Øvre kvartil 939,62 780,87 780, Ledelse inden for HR-funktioner Antal 93 Gennemsnit 720,91 604,06 604, Nedre kvartil 557,02 466,13 466, Median 662,79 559,05 559, Øvre kvartil 844,90 729,74 729, Ledelse inden virksomhedsstrategi/policy området Antal 61 Gennemsnit 935,59 788,77 788, Nedre kvartil 638,50 533,12 533, Median 761,87 653,64 653, Øvre kvartil 1.038,45 878,65 878, Anden ledelse inden for forretningsservice og administrative funktioner i øvrigt Antal 179 Gennemsnit 661,58 547,35 547, Nedre kvartil 444,55 375,35 375, Median 592,81 485,95 485, Øvre kvartil 766,80 620,37 620, Ledelse af salg og marketing Antal 165 Gennemsnit 702,26 587,86 587, Nedre kvartil 562,99 472,28 472, Median 657,60 539,84 539, Øvre kvartil 809,39 664,44 664, Ledelse af kommerciel forskning og udvikling Antal 31 Gennemsnit 830,24 678,05 678, Nedre kvartil 523,84 418,87 418, Median 779,84 623,67 623, Øvre kvartil 985,13 842,02 842,

28 Ledelse af hovedaktiviteten inden for informations- og kommunikationsteknologi (Business to Business) Antal 108 Gennemsnit 638,56 537,46 537, Nedre kvartil 538,64 452,17 452, Median 591,77 494,37 494, Øvre kvartil 710,94 584,24 584, Ledelse af intern IT Antal 454 Gennemsnit 679,11 561,48 560, Nedre kvartil 554,49 454,29 453, Median 625,00 517,99 514, Øvre kvartil 734,64 608,17 602, Ledelse af hovedaktiviteten inden for finans-, pension- og forsikringsområdet Antal Gennemsnit 649,89 540,14 539, Nedre kvartil 478,27 395,36 395, Median 577,76 476,63 476, Øvre kvartil 759,79 624,85 624, Arbejde med matematiske, aktuariske og statistiske metoder og teorier Antal 75 Gennemsnit 822,92 690,62 690, Nedre kvartil 628,26 526,42 526, Median 766,12 636,42 636, Øvre kvartil 1.003,62 836,02 836, Revisions- og regnskabscontrollerarbejde Antal 186 Gennemsnit 592,77 491,82 491, Nedre kvartil 382,30 302,33 302, Median 552,07 460,44 460, Øvre kvartil 690,00 570,73 570, Rådgivning af storkunder og private banking kunder inden for finans, pension og forsikring Antal 705 Gennemsnit 528,86 428,31 428, Nedre kvartil 428,90 347,91 347, Median 493,38 401,69 401, Øvre kvartil 577,83 460,50 460,

29 Generel rådgivning af erhvervskunder inden for finans, pension og forsikring Antal 783 Gennemsnit 522,96 434,94 434, Nedre kvartil 411,72 342,39 342, Median 492,90 410,31 410, Øvre kvartil 569,01 471,48 471, Generel rådgivning af privatkunder inden for finans, pension og forsikring Antal 965 Gennemsnit 456,90 376,10 376, Nedre kvartil 397,54 324,74 324, Median 440,32 360,94 360, Øvre kvartil 498,98 403,44 403, Rådgivning inden for specialområde som investering, valuta og formue Antal 193 Gennemsnit 665,49 556,23 556, Nedre kvartil 457,22 381,13 381, Median 527,83 440,29 440, Øvre kvartil 667,84 558,62 558, Analytikerarbejde inden for finans, pension og forsikring Antal 301 Gennemsnit 605,39 496,39 496, Nedre kvartil 482,24 398,26 398, Median 563,91 461,36 461, Øvre kvartil 655,38 536,18 536, Arbejde med udvikling og vedligeholdelse af bank-, pensions- og forsikringsprodukter Antal 157 Gennemsnit 572,99 468,94 468, Nedre kvartil 442,76 354,89 354, Median 539,03 433,79 433, Øvre kvartil 636,27 516,68 516, Analytikerarbejde inden for ledelse og virksomhedsorganisation Antal 29 Gennemsnit 749,30 625,10 625, Nedre kvartil 550,93 467,57 467, Median 676,49 539,33 539, Øvre kvartil 805,10 639,66 639,

30 Arbejde med virksomhedsstrategi/policy Antal 27 Gennemsnit 586,66 480,09 480, Nedre kvartil 437,01 346,34 346, Median 548,68 450,21 450, Øvre kvartil 651,00 533,95 533, Arbejde med analyse og rådgivning inden for HR Antal 44 Gennemsnit 678,38 564,02 564, Nedre kvartil 543,83 444,98 444, Median 618,33 521,54 521, Øvre kvartil 870,71 678,73 678, Arbejde med personaleudvikling og -oplæring Antal 39 Gennemsnit 578,87 475,95 475, Nedre kvartil 470,44 389,99 389, Median 571,64 463,21 463, Øvre kvartil 633,08 514,98 514, Arbejde inden for reklame og marketing Antal 30 Gennemsnit 634,14 525,99 525, Nedre kvartil 464,20 392,42 392, Median 595,84 496,88 496, Øvre kvartil 785,08 655,81 655, Arbejde med overordnet IT-arkitektur Antal 48 Gennemsnit 598,86 495,69 495, Nedre kvartil 477,58 388,63 388, Median 556,15 460,06 460, Øvre kvartil 651,41 549,67 549, Design af IT-systemer og analyse af forretningsprocesser Antal 194 Gennemsnit 581,12 478,03 477, Nedre kvartil 466,38 385,78 385, Median 535,68 436,14 436, Øvre kvartil 636,89 515,97 515,

31 IT-projektstyring Antal 302 Gennemsnit 539,95 442,14 441, Nedre kvartil 463,77 378,06 377, Median 523,27 422,58 422, Øvre kvartil 599,32 493,38 493, Rådgivning og programmering inden for softwareudvikling Antal 71 Gennemsnit 611,77 504,26 502, Nedre kvartil 542,15 444,05 444, Median 577,86 487,05 480, Øvre kvartil 645,73 525,21 525, Andet arbejde med software, herunder test og kvalitetssikring Antal 53 Gennemsnit 518,25 424,95 424, Nedre kvartil 408,50 335,82 335, Median 510,40 410,44 410, Øvre kvartil 592,21 488,42 488, Andet juridisk arbejde Antal 70 Gennemsnit 698,62 573,27 573, Nedre kvartil 605,10 496,00 496, Median 679,44 548,28 548, Øvre kvartil 747,44 622,17 622, Handel med værdipapirer og valuta Antal 112 Gennemsnit 740,28 604,06 603, Nedre kvartil 563,09 459,41 459, Median 700,81 566,10 566, Øvre kvartil 937,38 741,85 741, Afvikling af handel med værdipapirer og valuta (back office) Antal 70 Gennemsnit 721,98 590,33 588, Nedre kvartil 522,03 399,78 399, Median 653,18 504,35 504, Øvre kvartil 826,45 676,41 676,

32 Arbejde med kreditbevilling og analyse Antal 151 Gennemsnit 578,10 481,05 481, Nedre kvartil 492,46 395,27 395, Median 550,94 452,48 452, Øvre kvartil 611,10 501,03 501, Arbejde med erhvervskunder standardprodukter Antal 69 Gennemsnit 542,99 446,59 446, Nedre kvartil 438,02 359,87 358, Median 522,17 425,64 425, Øvre kvartil 612,99 508,90 508, Arbejde med privatkunder standardprodukter Antal 56 Gennemsnit 442,71 355,51 355, Nedre kvartil 385,64 306,41 306, Median 421,73 334,97 334, Øvre kvartil 479,47 373,46 373, Arbejde med både erhvervs- og privatkunder standardprodukter Antal 127 Gennemsnit 456,34 372,81 370, Nedre kvartil 363,82 298,00 298, Median 433,48 349,25 346, Øvre kvartil 500,69 399,45 399, Regnskabsarbejde Antal 51 Gennemsnit 565,11 470,84 470, Nedre kvartil 473,53 388,35 386, Median 530,74 442,14 442, Øvre kvartil 638,88 537,81 537, Vurderings- og takseringsarbejde Antal 44 Gennemsnit 559,58 474,83 474, Nedre kvartil 495,49 425,16 423, Median 553,43 471,34 471, Øvre kvartil 599,87 509,75 509,

33 Forsikringssalgsarbejde med egen kundeportefølje Antal 48 Gennemsnit 691,75 582,73 582, Nedre kvartil 620,32 525,85 525, Median 700,37 581,23 581, Øvre kvartil 771,66 652,73 652, Forsikringssalgsarbejde uden egen kundeportefølje Antal 45 Gennemsnit 521,60 438,40 437, Nedre kvartil 427,95 368,37 365, Median 505,59 416,45 416, Øvre kvartil 573,64 473,03 473, Forsikringsteknisk vurdering Antal 67 Gennemsnit 551,81 463,37 463, Nedre kvartil 451,45 375,64 373, Median 502,61 418,80 418, Øvre kvartil 618,02 524,42 524, Salgsarbejde (agenter) Antal 25 Gennemsnit 615,70 514,16 513, Nedre kvartil 501,46 428,43 428, Median 545,51 466,29 466, Øvre kvartil 611,11 525,76 525, Andet arbejde inden for forretningsservice Antal 49 Gennemsnit 465,29 379,73 379, Nedre kvartil 379,37 312,42 312, Median 421,88 344,70 344, Øvre kvartil 519,51 426,91 426, Chef- og direktionssekretærarbejde Antal 74 Gennemsnit 498,83 415,33 415, Nedre kvartil 375,08 306,31 306, Median 427,71 344,84 344, Øvre kvartil 520,48 436,08 436,

34 Køkkenchefarbejde Antal 26 Gennemsnit 350,08 283,44 283, Nedre kvartil 297,78 236,36 236, Median 307,40 256,82 256, Øvre kvartil 394,12 293,78 293, Almindeligt kontorarbejde ifm. finansielle transaktioner Antal 72 Gennemsnit 439,95 352,35 352, Nedre kvartil 366,31 292,52 292, Median 419,53 324,75 324, Øvre kvartil 484,98 384,47 384, Forsikringsteknisk arbejde ifm. oprettelse og vedligeholdelse af pension- og forsikringspolicer Antal 59 Gennemsnit 564,74 468,12 468, Nedre kvartil 469,44 389,29 389, Median 537,20 439,39 439, Øvre kvartil 613,44 497,50 497, Forsikringsteknisk arbejde ifm. sagbehandling af skader mv. Antal 56 Gennemsnit 530,94 441,25 440, Nedre kvartil 445,16 374,22 374, Median 512,71 421,23 421, Øvre kvartil 559,72 474,72 474, Pakkeriarbejde Antal 29 Gennemsnit 318,02 265,49 265, Nedre kvartil 275,10 235,22 235, Median 296,07 247,30 247, Øvre kvartil 323,83 261,62 261,

35 35 FA FOKUS Juni 2015

36 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE KØBENHAVN K TELEFON FAX

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 6 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Forsikring

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 6 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Forsikring FOKUS JUNI 2015. NR. 6 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4 FA Strukturstatistik 2014 Forsikring 1 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Økonomisk konsulent Maria Søndergaard Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke

Læs mere

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 5 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Penge- og realkreditområdet

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 5 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Penge- og realkreditområdet FOKUS JUNI 2015. NR. 5 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4 FA Strukturstatistik 2014 Penge- og realkreditområdet 1 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Økonomisk konsulent Maria Søndergaard Layout: Grafisk designer

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK FORSIKRING 2012. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion...

FA STRUKTURSTATISTIK FORSIKRING 2012. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion... FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK ISSN 1903-4784 UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: MAS@FANET.DK FORSIKRING

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion...

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion... FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA STRUKTURSTATISTIK TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4784 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t:

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion...

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion... FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA STRUKTURSTATISTIK TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4784 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t:

Læs mere

Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter arbejdsfunktion Standardberegnet månedsfortjeneste ekskl. genetillæg Nedre kvartil

Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter arbejdsfunktion Standardberegnet månedsfortjeneste ekskl. genetillæg Nedre kvartil Discokode Arbejdsområde Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter arbejdsfunktion - 2016 Standardberegnet månedsfortjeneste ekskl. Antal Gennemsnit genetillæg Nedre kvartil Median Øvre kvartil 212000

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken Tabel 1a: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion, gamle løbegreber..

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken Tabel 1a: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion, gamle løbegreber.. FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA STRUKTURSTATISTIK TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4784 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t:

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken Tabel 1a: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion, gamle løbegreber..

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken Tabel 1a: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion, gamle løbegreber.. FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA STRUKTURSTATISTIK TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4784 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t:

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 m a rts 2013 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 januar 2011 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2013

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2013 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2013 19. NOVEMBER 2014 En gang årligt er FA forpligtet til via et protokollat i overenskomsten, at udlevere lønstatistik fordelt på jobfunktioner og køn. Statistikken blev for første

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

DISCO-08. i lønstatistikken. 2. udgave

DISCO-08. i lønstatistikken. 2. udgave DISCO-08 i lønstatistikken 2. udgave DISCO-08 i lønstatistikken 2. udgave DISCO-08 i lønstatistikken 2. udgave Udgivet af Danmarks Statistik December 2011 ISBN 978-87-501-1965-4 Pdf-udgave Kan hentes

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

DISCO-08. i lønstatistikken. Danmarks Statistik Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Tlf. 39 17 39 17 Fax 39 17 39 99. www.dst.

DISCO-08. i lønstatistikken. Danmarks Statistik Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Tlf. 39 17 39 17 Fax 39 17 39 99. www.dst. Danmarks Statistik Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø Tlf. 39 17 39 17 Fax 39 17 39 99 www.dst.dk DISCO-08 i lønstatistikken DISCO-08 i lønstatistikken 1. Udgave DISCO-08 i lønstatistikken

Læs mere

HK it, medie & industri Hovedstaden GRAFISK LØNSTATISTIK 2015 GRAFISK

HK it, medie & industri Hovedstaden GRAFISK LØNSTATISTIK 2015 GRAFISK GRAFISK LØNSTATISTIK 2015 HK it, medie & industri Hovedstaden GRAFISK København, januar 2016 Lønstatistik 2015 68 procent af HK it, medie & industri Hovedstadens medlemmer har afgivet lønoplysninger til

Læs mere

FA FOKUS Juni 2015 JUNI 2015. NR. 3 I S S N 2 24 6-7 73 4

FA FOKUS Juni 2015 JUNI 2015. NR. 3 I S S N 2 24 6-7 73 4 FOKUS FA FOKUS Juni 2015 JUNI 2015. NR. 3 I S S N 2 24 6-7 73 4 FA Fraværsstatistik 2014 1 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN

KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN 30. NOVEMBER 2009 Finanssektoren er et udpræget funktionærområde. Blandt de knap 53.000 lønmodtagere og ledere, der indgår i FA s lønstatistik er der næsten 52.000

Læs mere

HK it, medie & industri Hovedstaden LABORANTER LØNSTATISTIK 2014 LABORANTER

HK it, medie & industri Hovedstaden LABORANTER LØNSTATISTIK 2014 LABORANTER LABORANTER LØNSTATISTIK 2014 HK it, medie & industri Hovedstaden LABORANTER København, januar 2015 Lønstatistik 2014 Tak til alle medlemmer, som har bidraget til årets lønstatistik. Ved at afgive jeres

Læs mere

StrukturStatistik 2003

StrukturStatistik 2003 17. maj 2004 StrukturStatistik 2003 Detaljeret lønstatistik for året 2003 Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 569.000 lønmodtagere på DAområdet. Af de 569.000 lønmodtagere udgør

Læs mere

HK it, medie & industri Hovedstaden KONTOR, IT OG SALG LØNSTATISTIK 2014 KONTOR, IT OG SALG

HK it, medie & industri Hovedstaden KONTOR, IT OG SALG LØNSTATISTIK 2014 KONTOR, IT OG SALG KONTOR, IT OG SALG LØNSTATISTIK 2014 KONTOR, IT OG SALG HK it, medie & industri Hovedstaden København, januar 2015 Lønstatistik 2014 Tak til alle medlemmer, som har bidraget til årets lønstatistik. Ved

Læs mere

HK s lønstatistik 2007

HK s lønstatistik 2007 HK s lønstatistik 2007 HK samlet Hvert fjerde HK-medlem tjente over 340.000 kr. i 2007 I 2007 svarede 49 procent af medlemmerne på lønstatistikken. Det giver et godt og veldokumenteret redskab i HK s daglige

Læs mere

Løn i offentlig og privat sektor 21 november 2007

Løn i offentlig og privat sektor 21 november 2007 Løn i offentlig og privat 21 november 2007 Lønsammenligninger mellem er Offentligt ansatte tjener ikke mindre end privatansatte De lavestlønnede i den private tjener mindre end de lavestlønnede i den offentlige

Læs mere

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. December 2016

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. December 2016 » Løn- og prisstatistik for installationsbranchen December 2016 Udvikling i løn og priser 1.1. Dansk Arbejdsgiverforenings lønstatistik Dansk Arbejdsgiverforening (DA) opgør i deres årlige StrukturStatistik

Læs mere

Nyt om løn, juni 2015

Nyt om løn, juni 2015 Nyt om løn, juni 21 BASERET PÅ 1. KVARTAL21 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 21 Lønomkostningerne inden for DA-området er siden 1. kvartal 214 steget med 1,8 pct. Dette er,1 pct.-point mere i forhold

Læs mere

Nyt om løn, maj 2016

Nyt om løn, maj 2016 Nyt om løn, maj 1 BASERET PÅ 1. KVARTAL 1 FORTSAT UÆNDRET LØNUDVIK- LING I 1. KVARTAL 1 Uændret udvikling i lønomkostningerne på DA-området for tredje kvartal i træk. DANSK LØNUDVIKLING LIDT OVER UDLANDETS

Læs mere

HK Hovedstaden, 4. kvartal 2010 Fordelt på jobstatus, arbejdsfunktion og alder

HK Hovedstaden, 4. kvartal 2010 Fordelt på jobstatus, arbejdsfunktion og alder 1 HK Hovedstaden, 4. kvartal 2010 Fordelt på jobstatus, arbejdsfunktion og alder Ledere og mellemledere (jobstatus 3) 45-49 år 1 60+ år 1 I alt 3 60+ år 1 I alt 1 25-29 år 1 40-44 år 1 I alt 2 Medarbejdere

Læs mere

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. Maj 2016

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. Maj 2016 » Løn- og prisstatistik for installationsbranchen Maj 2016 Udvikling i løn og priser 1.1. Dansk Arbejdsgiverforenings lønstatistik Dansk Arbejdsgiverforening (DA) opgør i deres årlige StrukturStatistik

Læs mere

Nyt om løn, august 2016

Nyt om løn, august 2016 Nyt om løn, august 1 BASERET PÅ. KVARTAL 1 STABIL LØNUDVIKLING FORT- SÆTTER I. KVARTAL 1 Stabil udvikling i lønomkostningerne på DA-området DANSKE LØNNINGER STIGER MERE END UDLANDETS For andet kvartal

Læs mere

GRAFISK. HK it, medie & industri Hovedstaden

GRAFISK. HK it, medie & industri Hovedstaden GRAFISK Lønstatistik 2013 HK it, medie & industri Hovedstaden GRAFISK København, januar 2014 Lønstatistik 2013 Med udgivelsen af dette års lønstatistik kan HK it, medie & industri Hovedstaden igen fremvise

Læs mere

Nyt om løn, august 2015

Nyt om løn, august 2015 Nyt om løn, august 21 BASERET PÅ 2. KVARTAL 21 1 TILTAGENDE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området og for første gang siden 2. kvartal 28 er arbejdernes stigninger

Læs mere

FA STATISTI K. Revideret udgave 30.07.2012. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2010. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2010 3

FA STATISTI K. Revideret udgave 30.07.2012. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2010. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2010 3 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK FA STATISTI K issn 1903-4776 j u l i 2 011 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4857 maj 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

FA STATISTI K. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2009. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2009 3

FA STATISTI K. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2009. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2009 3 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK FA STATISTI K issn 1903-4776 november 2010 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. December 2015

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. December 2015 » Løn- og prisstatistik for installationsbranchen December 2015 Udvikling i danske lønninger og priser 1.1. DA s lønstatistik i forhold til TEKNIQs I den årlige StrukturStatistik opgør Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

HK it, medie & industri Hovedstaden LABORANTER LØNSTATISTIK 2016 LABORANTER

HK it, medie & industri Hovedstaden LABORANTER LØNSTATISTIK 2016 LABORANTER LABORANTER LØNSTATISTIK 2016 HK it, medie & industri Hovedstaden LABORANTER København, februar 2017 Lønstatistik 2016 Tak til alle medlemmer, der har afgivet lønoplysninger til årets lønstatistik. Ved

Læs mere

Nyt om løn, november 2014

Nyt om løn, november 2014 Nyt om løn, november 214 BASERET PÅ 3. KVARTAL 214 1 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 3. KVARTAL 214 Bidrag fra fritvalgsordninger og pension trækker årsstigningstakten op. 2 DANSK LØNUDVIKLING FORTSAT UNDER UDLANDETS

Læs mere

HK it, medie & industri Hovedstaden LABORANTER LØNSTATISTIK 2015 LABORANTER

HK it, medie & industri Hovedstaden LABORANTER LØNSTATISTIK 2015 LABORANTER LABORANTER LØNSTATISTIK 2015 HK it, medie & industri Hovedstaden LABORANTER København, januar 2016 Lønstatistik 2015 68 procent af HK it, medie & industri Hovedstadens medlemmer har afgivet lønoplysninger

Læs mere

SOCIO013- koder ud fra DISCO-08 koder

SOCIO013- koder ud fra DISCO-08 koder Danmarks Statistik, Velfærd 15.november 2016 Privatøkonomi og velfærd PLT/- Akt.nr. 3532000 Til SOCIO013- koder ud fra DISCO-08 koder Lønmodtagere opdeles i SOCIO efter hvilken hovedkategori de har i DISCO

Læs mere

Nyt om løn, august 2014

Nyt om løn, august 2014 Nyt om løn, august 214 BASERET PÅ 2. KVARTAL 214 LIDT HØJERE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL 214 Svagt stigende lønudvikling på DA-området. Bidrag fra fritvalgsordninger trækker årsstigningstakten op. DANSK

Læs mere

Nyt om løn, februar 2014

Nyt om løn, februar 2014 Nyt om løn, februar 214 BASERET PÅ 4. KVARTAL 213 1 UÆNDRET LØNUDVIKLING I 4. KVARTAL 213 På DA-området steg lønomkostningerne 1,6 pct. fra 4. kvartal 212 til 4. kvartal 213, hvilket er det samme som forrige

Læs mere

LØNSTATISTIK. MR s lønstatistik BASERET PÅ SENESTE KVARTAL. 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 Højt kvalifikationsniveau

LØNSTATISTIK. MR s lønstatistik BASERET PÅ SENESTE KVARTAL. 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 Højt kvalifikationsniveau LØNSTATISTIK MR s lønstatistik BASERET PÅ SENESTE KVARTAL 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 Højt kvalifikationsniveau Arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau inden for det pågældende

Læs mere

StrukturStatistik 2010

StrukturStatistik 2010 StrukturStatistik 2010 Udgives af Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade 113 1790 København V Telefon: 33 38 90 00 Redaktion: Fini Beilin Detaljeret lønstatistik for året 2010 Dette nyhedsbrev sammenfatter

Læs mere

LØNSTATISTIK FUNKTIONÆR

LØNSTATISTIK FUNKTIONÆR Grafisk Teknikernetværk LØNSTATISTIK FUNKTIONÆR Lønstatistik for funktionærer 2016 Branchesektion It, Medie & Kommunikation HK/Privat Indholdsfortegnelse Lønstatistik 2016... 4 Hovedresultater... 5 Jobstatus...

Læs mere

Nedre kvartil. I alt

Nedre kvartil. I alt HK Lønstatistik 04 4. kvartal 04 Kriterier: Klub : 000000 SAM-DATA Arbejdsfunktion (Diskokode) : 400 Arbejde inden for PR, 50 Arbejde med overordnet IT-arkitektur, 50 Design af IT-systemer og analyse af,

Læs mere

HK it, medie & industri Hovedstaden KONTOR, IT OG SALG LØNSTATISTIK 2016 KONTOR, IT OG SALG

HK it, medie & industri Hovedstaden KONTOR, IT OG SALG LØNSTATISTIK 2016 KONTOR, IT OG SALG KONTOR, IT OG SALG LØNSTATISTIK 2016 KONTOR, IT OG SALG HK it, medie & industri Hovedstaden København, februar 2017 Lønstatistik 2016 Tak til alle medlemmer, der har afgivet lønoplysninger til årets lønstatistik.

Læs mere

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper statistik i IDA og andre organisationer Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper September 2016 statistik i IDA og andre organisationer Resumé I dette notat redegøres

Læs mere

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4 5.3 Løn og indkomst Lønomkostningerne for arbejdere indenfor DA-området steg med 3,1 pct. på årsbasis fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006. Det er en lavere lønstigningstakt sammenlignet med starten

Læs mere

HK it, medie & industri Hovedstaden GRAFISK LØNSTATISTIK 2016 GRAFISK

HK it, medie & industri Hovedstaden GRAFISK LØNSTATISTIK 2016 GRAFISK GRAFISK LØNSTATISTIK 2016 HK it, medie & industri Hovedstaden GRAFISK København, februar 2017 Lønstatistik 2016 Tak til alle medlemmer, der har afgivet lønoplysninger til årets lønstatistik. Ved at indberette

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

DECEMBER 2009 ARBEJDSFUNKTIONER DISCO-08

DECEMBER 2009 ARBEJDSFUNKTIONER DISCO-08 DECEMBER 2009 ARBEJDSFUNKTIONER DISCO-08 Arbejdsfunktioner DISCO Dansk Arbejdsgiverforening Layout: DA Forlag Udgivet i oktober 2009 INDHOLD Indledning 5 Opbygningen af DISCO-nomenklaturen 5 Hvordan fi

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: KLC@fanet.dk issn

Læs mere

HK it, medie & industri Hovedstaden KONTOR, IT OG SALG LØNSTATISTIK 2015 KONTOR, IT OG SALG

HK it, medie & industri Hovedstaden KONTOR, IT OG SALG LØNSTATISTIK 2015 KONTOR, IT OG SALG KONTOR, IT OG SALG LØNSTATISTIK 2015 KONTOR, IT OG SALG HK it, medie & industri Hovedstaden København, januar 2016 Lønstatistik 2015 68 procent af HK it, medie & industri Hovedstadens medlemmer har afgivet

Læs mere

Nye lønbegreber hos DA

Nye lønbegreber hos DA 11-0715 - poul - 25.07.2011 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Nye lønbegreber hos DA DA har skiftet navne på lønbegreberne i Netstat fra og med 2010 strukturstatistikken. Nedenfor

Læs mere

Lønkommissionens sekretariat. Bilag marts 2009

Lønkommissionens sekretariat. Bilag marts 2009 Bilag 3 Sammenfatning af Danmarks Statistiks rapport om fastlæggelse af lønbegreber 1. Indledning... 1 2. Danmarks Statistiks lønstatistik... 2 2.1 Lønelementer... 2 2.2 Timeelementer... 5 2.3 Lønbegreber...

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatistik

Arbejdsmarkedsstatistik Arbejdsmarkedsstatistik Opgørelser af løn og arbejdsomkostninger Maria Boye LØN 0-264.99 kr. 265-274.99 kr. 275-284.99 kr. 285-294.99 kr. 295 - kr. Geodatastyrelsen Lønstatistikkerne Lønstruktur Årlig

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2015

Lønudviklingen i 2. kvartal 2015 Lønudviklingen i. kvartal. august Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området Højere stigning for arbejdere end for funktionærer Fra. kvartal til. kvartal er lønomkostningerne til ansatte inden

Læs mere

Nedre kvartil Median. I alt 62 35.000 37.923 40.690 38.186 4.616. I alt 6 30.559 32.848 37.999 35.959 3.405

Nedre kvartil Median. I alt 62 35.000 37.923 40.690 38.186 4.616. I alt 6 30.559 32.848 37.999 35.959 3.405 Kriterier: Klub : 00000017 LAK-ERHV.SPROG & KOM Afdeling : HK/Hovedstaden Arbejdsfunktion (Diskokode) :, 334320 Oversættelse af korrespondance, 411000 Almindeligt kontorarbejde Grupperet på: Jobstatus,

Læs mere

Medlemmernes gennemsnitsløn fordelt på HK's private sektorer

Medlemmernes gennemsnitsløn fordelt på HK's private sektorer Månedsløn i kr Lønstatistik 2013 HK s lønstatistik 2013 er baseret på lønoplysninger fra medlemmerne i HK s to private sektorer HK/Privat og HK/Handel. 26.763 medlemmer har svaret hvilket betyder at 33

Læs mere

Nyt om løn, juni 2013

Nyt om løn, juni 2013 Nyt om løn, juni 2013 BASERET PÅ 1. KVARTAL 2013 1 SVAGT STIGENDE LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 2013 Lønomkostningerne inklusive lønreguleringer og ændringer i pensionsbidrag, genebetalinger, ferie- og fraværsbetalinger,

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAKT: KLC@FANET.DK

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR

Læs mere

LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK

LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK Udgivet af Finansforbundet revideret udgave, februar 2015 HVAD ER LIGELØN Ligeløn vil sige, at enhver arbejdsgiver skal yde kvinder og mænd lige løn,

Læs mere

Udenlandske statsborgeres beskæftigelse på brancher og arbejdsfunktioner

Udenlandske statsborgeres beskæftigelse på brancher og arbejdsfunktioner N O T A T Udenlandske statsborgeres beskæftigelse på brancher og arbejdsfunktioner 8. september 2016 J.nr. 16/10636 Viden og Analyse PEJ Opsummering Antallet af udenlandske statsborgere med lønindkomst

Læs mere

Skift i lønudviklingen

Skift i lønudviklingen 10-0719 - poul - 202012 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Skift i lønudviklingen Ud fra Dansk Arbejdsgiverforenings konjunkturstatistik belyses det skift i lønudviklingen, som er sket

Læs mere

PERSONALEOMSÆTNING. Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012

PERSONALEOMSÆTNING. Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012 Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012 ÅRLIG TIL-OG AFGANG PÅ DA-OMRÅDET Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2012 20,8 pct., mens afgangen var 21,0 pct. Såvel til- som afgangsprocenten er i 2012

Læs mere

Ingeniørarbejde. December 2011, Baseret på august 2011. (Almindelige lønmodtagere) Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau

Ingeniørarbejde. December 2011, Baseret på august 2011. (Almindelige lønmodtagere) Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau lønstatistik 2012 Ingeniørarbejde December 2011, Baseret på august 2011 2 Lønbegreber 4 Hovedresultater 9 arbejdsfunktioner () Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau 31 uddannelsesbaggrund

Læs mere

TO ÅR MED BESKEDEN FREMGANG

TO ÅR MED BESKEDEN FREMGANG BRANCHESEKTION //IT, MEDIE & KOMMUNIKATION TO ÅR MED BESKEDEN FREMGANG It-ansatte har igen i 2014 opnået branchesektionens højeste procentuelle lønstigning. Stigningen er på 2,2 % i gennemsnit, mens funktionærerne

Læs mere

Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik

Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik 08-1560 - poul - 27.10.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik Danmarks Statistik har udsendt de årlige strukturstatistikker

Læs mere

FA FOKUS Oktober 2016 OKT NR. 14 I S S N

FA FOKUS Oktober 2016 OKT NR. 14 I S S N FOKUS FA FOKUS Oktober 2016 OKT 2016. NR. 14 I S S N 2 24 6-7 7 3 4 Nordisk Bankstatistik 2015 1 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Økonomisk konsulent Maria Søndergaard Layout: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

Strukturstatistik 2010

Strukturstatistik 2010 strukturstatistik 2010 Strukturstatistik 2010 StrukturStatistik 2010 er baseret på lønoplysninger for ca. 600.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 546.000, hvoraf 254.000

Læs mere

LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Formål 2 LOPAKS 3 Begreber 6 Eksempler 6. december 2010 LOPAKS er nu udvidet med en ny tabel, der giver mulighed for at opgøre lønspredning på

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Løn, forbrug og priser - A.13

Løn, forbrug og priser - A.13 Løn, forbrug og priser - A.13 178 Løn, forbrug og priser Wages, consumption and prices Nr. (No.) Side (Page) Løn, forbrug og priser (tekst) Wages, consumption and prices (text) 179 Løn Wages A 13.1 Fortjeneste

Læs mere

De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne

De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne Kun 87 pct. af arbejdsomkostningerne er løn 6 Resten er andre omkostninger Lønudviklingen falder 3+4 Men

Læs mere

STRUKTURSTATISTIK 2007

STRUKTURSTATISTIK 2007 STRUKTURSTATISTIK 2007 STRUKTURSTATISTIK 2007 StrukturStatistik 2007 er baseret på lønoplysninger for ca. 676.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 616.000, hvoraf 257.000

Læs mere

Befolkningens. Befolkningens løn

Befolkningens. Befolkningens løn Befolkningens løn Befolkningens løn Befolkningens løn Temapubl 2013:4 Befolkningens løn TemaPubl 2013:4 Udgivet af Danmarks Statistik December 2013 Oplag: 105 Printet hos PRinfo Paritas Foto: Imageselect

Læs mere

Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor

Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor 6. december 2013 UWP/MIE (DA) Løn og fravær Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor Til Kontaktudvalg for løn- og fraværsstatistik

Læs mere

personaleomsætning Personalestatistik 2012 Baseret på 2011

personaleomsætning Personalestatistik 2012 Baseret på 2011 Personalestatistik 12 Baseret på 11 Årlig til- og afgang på da-området Den samlede tilgang på hele DA-området var i 11 23,0 pct., mens afgangen var 21,7 pct. Sammenlignet med 10 er tilgangsprocenten i

Læs mere

Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013

Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013 3. OKTOBER 2014 Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013 LILLE FALD I SYGEFRAVÆR PÅ DA-OMRÅDET Sygefraværet på DA-området er faldet fra 6,9 dage til 6,8 dage pr. beskæftiget fra 2012 til 2013. Det svarer

Læs mere

876.689 stillinger er i høj risiko for automatisering

876.689 stillinger er i høj risiko for automatisering 876.689 stillinger er i høj risiko for automatisering Indeværende notat undersøger, hvor mange job der er i risiko for automatisering over de næste årtier. Vi finder at 31 pct. af alle job svarende til

Læs mere

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2006 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 18. JUNI 2007

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2006 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 18. JUNI 2007 STRUKTUR 2006 STRUKTUR 2006 StrukturStatistik 2006 er baseret på lønoplysninger for ca. 674.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 618.000, hvoraf 254.000 er funktionærer,

Læs mere

PERSONALEOMSÆTNING 2014

PERSONALEOMSÆTNING 2014 16. JUNI 2015 PERSONALEOMSÆTNING 2014 STIGNING I PERSONALEOMSÆTNING I FORHOLD TIL 2013 Tilgangen af ansatte til virksomheder på DA-området var på 30,5 pct. i 2014, mens afgangen på DA-området var på 27,5

Læs mere

Vi søger resultater som 2 gavner begge parter. Om OK14 indtil nu 9. højere end i resten af samfundet

Vi søger resultater som 2 gavner begge parter. Om OK14 indtil nu 9. højere end i resten af samfundet Vi søger resultater som 2 gavner begge parter Om OK14 indtil nu 9 Finanslønninger er stadig 3 højere end i resten af samfundet Køreplanerne for OK14 10 Udgivelse, Tryk og ekspedition: FA d ec em b er 2013

Læs mere

Notat

Notat 30.10.2005 13347 Notat Poul Personalegoder Personalegoder som tilføjelse til lønnen eller som delvis substitut for løn er populært i flg. medierne. Der kan være skattemæssige forhold, der spiller ind når

Læs mere

LØNSTATISTIK 2015. Ingeniørarbejde DECEMBER 2014, BASERET PÅ AUGUST 2014

LØNSTATISTIK 2015. Ingeniørarbejde DECEMBER 2014, BASERET PÅ AUGUST 2014 LØNSTATISTIK 2015 Ingeniørarbejde DECEMBER 2014, BASERET PÅ AUGUST 2014 2 Lønbegreber 4 Hovedresultater 9 ARBEJDSFUNKTIONER (Almindelige lønmodtagere) Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato August 2015 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2014 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

Lønnen inden for 3F ernes område er ens i de fleste kommuner, men har svært ved at stige

Lønnen inden for 3F ernes område er ens i de fleste kommuner, men har svært ved at stige Lønnen inden for 3F ernes område er ens i de fleste kommuner, men har svært ved at stige Dette notat undersøger lønniveauet på de arbejdsfunktioner hvor 3F erne og deres hovedgrupper rundt omkring i de

Læs mere

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2005 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 19. JUNI 2006

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2005 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 19. JUNI 2006 STRUKTUR 2005 STRUKTUR 2005 StrukturStatistik 2005 er baseret på lønoplysninger for ca. 634.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 585.000, hvoraf 240.000 er funktionærer,

Læs mere

Nyt om løn, februar 2016

Nyt om løn, februar 2016 Nyt om løn, februar 1 BASERET PÅ. KVARTAL 15 UÆNDRET LØNUDVIKLING I. KVARTAL 15 Lønomkostningerne inden for DA-området er steget med, pct. fra. kvartal 1 til. kvartal 15. Dette er uændret i forhold til

Læs mere

NORDISK BANKSTATISTIK 2013

NORDISK BANKSTATISTIK 2013 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK ISSN 1903-4830 O K TO B ER 2014 UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: MAS@FANET.DK

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

1. Kønsopdelt lønstatistik eller ligelønsredegørelse 4. 2. Virksomheden har tre valgmuligheder 6. 3. Virksomheden kan lave sin egen statistik 7

1. Kønsopdelt lønstatistik eller ligelønsredegørelse 4. 2. Virksomheden har tre valgmuligheder 6. 3. Virksomheden kan lave sin egen statistik 7 Ligelønsstatistik Finanssektorens Arbejdsgiverforening Indhold 1. Kønsopdelt lønstatistik eller ligelønsredegørelse 4 2. Virksomheden har tre valgmuligheder 6 3. Virksomheden kan lave sin egen statistik

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2011

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2011 OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2011 7. juni 2013 OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2011 ER UDKOMMET OG KAN SES PÅ KRL S HJEMMESIDE, KRL.DK INDHOLD Overordnet om tallene Løn og fravær, KL Køn

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2016

Lønudviklingen i 2. kvartal 2016 Lønudviklingen i. kvartal. august Stabil udvikling i lønomkostningerne på DA-området. Fra. kvartal til. kvartal er lønomkostningerne til ansatte inden for DA-området i gennemsnit steget med, pct. Det er

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIK. Fraværsstatistik 2015 BASERET PÅ 2014

FRAVÆRSSTATISTIK. Fraværsstatistik 2015 BASERET PÅ 2014 FRAVÆRSSTATISTIK sstatistik 2015 BASERET PÅ 2014 REKORDLAVT SYGEFRAVÆR PÅ DA-OMRÅDET et på DA-området er faldet fra 3,1 pct. til 2,9 pct. af den mulige arbejdstid fra 2013 til 2014, jf. tabel 1. Det svarer

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere