FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion..."

Transkript

1 FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA STRUKTURSTATISTIK TELEFON FAX issn Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: penge- og realkredit 2013 Om ken Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion Figur 1: Lønfordeling for medarbejdere uden ledelsesansvar Figur 2: Lønfordeling for ledere Tabel 2: Ledere fordelt efter hovedarbejdsfunktion Tabel 3: Fortjenestens sammensætning Tabel 4: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter arbejdsfunktion Tabel 5: Ledere fordelt efter arbejdsfunktion

2 2

3 Strukturstatistik 3 Om Strukturstatistik 2013 FA s Strukturstatistik har til formål at give medlemsvirksomhederne et redskab, hvormed de kan benchmarke egne lønforhold. Statistikken tegner således et øjebliksbillede af lønningerne i den finansielle sektor fordelt på medarbejdergrupper og arbejdsfunktioner. Denne omfatter som udgangspunkt samtlige medarbejdere i FA s medlemsvirksomheder på pengeinstitut- og realkreditområdet, dog med undtagelsen af medarbejdere under 18 år, elever samt ansatte med en arbejdstid under 8 timer ugentligt. Statistikken er baseret på oplysninger for ca medarbejdere i kalenderåret Strukturstatistikkens resultater Der er en tydelig sammenhæng mellem ansvars- og lønniveauet, hvor lønmodtagere uden ledelsesansvar har en gennemsnitlig på kr. og ledere en gennemsnitlig på kr. En stor del af medarbejdernes standardfortjeneste pr. består af pensionsindbetalinger og ferie- og søgnehelligdagsbetalinger. For en ansat inden for penge og realkredit udgør pensionsindbetalinger ca. 14,89 pct. af fortjenesten, mens ferie- og søgnehelligdagsbetalinger udgør omkring 14,96 pct. af fortjenesten. På DA-området udgør pensionsbetalinger 11,81 pct., og ferie- og søgnehelligdagsbetalinger samt de nye fritvalgsbetalinger udgør 13,15 pct. af fortjenesten ex genetillæg pr.. Siden 2007 har værdien af bruttolønsordninger indgået i lønbegreberne. Opgjort for samtlige medarbejdere i statistikken udgør de indberettede bruttolønsordninger 0,45 pct. af fortjenesten. I 2012 udgjorde bruttolønsordninger 1,10 pct. af fortjenesten. Den største medarbejdergruppe er privatrådgivere. Den gennemsnitlige standardberegnede månedsløn for denne medarbejdergruppe er kr. inkl. pension. Lønbegreber I ken benyttes følgende begreber: Antal ansatte er antallet af ansatte inden for den angivne gruppering. angiver arbejdsgiverens lønomkostninger ved at have en given lønmodtager ansat pr. time som lønmodtageren arbejder. Fortjenesten omfatter alle lønmodtagerens indtægter i forbindelse med ansættelsesforholdet, herunder såvel lønmodtagers som arbejdsgivers andel af eventuelle bidrag til pensionsordninger og indtægter i form af A-skattepligtige personalegoder. Værdi af bruttolønsordninger indgår ligeledes i fortjenesten. Præsterede timer er den tid medarbejderen rent faktisk har været på arbejde. Fraværstimer i forbindelse med sygdom, ferie eller andet er fratrukket.

4 4 beskriver den aftalte løn mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Således er lønbegrebet uafhængig af, hvor mange dage lønmodtageren er syg eller arbejder ud over det, som er aftalt, hvorfor standardfortjenesten er fortjenesten fratrukket betalinger for overtid og fravær. beregnes ved at sættes standardberegnet fortjeneste i forhold til standardberegnede timer. Standardberegnede timer er de timer, hvori den standardberegnede fortjeneste er optjent. Nogle dele af standardfortjenesten optjenes udelukkende i de timer, hvor lønmodtageren er på arbejde, mens andre lønkomponenter tillige optjenes under fravær eller i forbindelse med overarbejde såsom pension. Således er standardberegnede timer ikke et entydigt timebegreb. fortjeneste sættes endvidere i forhold til præsterede timer, hvorpå standardfortjeneste pr. fremkommer. Basisfortjeneste skal afspejle en form for grundløn. Basisfortjenesten består af grund-, kvalifikations- og funktionsløn m.m., samt ferie- og søgnehelligdagsbetalinger, særlig feriegodtgørelse og bruttotræk. Basisfortjenesten sættes i forhold til både præsterede og standardberegnede timer. Genetillæg er en af de lønkomponenter, der offentliggøres i statistikken er det lønbegreb, som kommer en månedsløn på lønsedlen nærmest. I n indgår personalegoder, årlige engangsbeløb, fx bonus, eget og arbejdsgiverens bidrag til pension samt ferietillægget for lønmodtagere, der optjener ret til ferie med løn. er beregnet på baggrund af standardberegnet. De standardberegnede timelønsbegreber kan opregnes til månedsbasis ved at multiplicere timebegreberne med 160,33 timer, svarende til en 37 timers arbejdsuge. Således er det muligt at beregne månedlig pensionsbidrag og derved eksempelvis beregne standardberegnet ekskl. pensionsbidrag. opgøres for samtlige medarbejdere, som indgår i statistikken. SAMMENLIGNING MED ANDRE STATISTIKKER I 2011 introducerede Danmarks Statistik nye lønbegreber. FA har valgt at anvende de nye lønbegreber så der er sammenlignelighed med kerne fra Danmarks Statistik. Månedsfortjenesten i FA s er opgjort eksklusiv genebetaling, hvorfor lønbegrebet ikke er direkte sammenligneligt med n i Danmarks Statistik, som er inkl. genebetaling. DA offentliggør hovedsageligt på de gamle lønbegreber. Strukturstatistikkens formål er at belyse de strukturmæssige forhold mellem jobfunktioner og i den forbindelse de lønmæssige relationer funktionerne imellem. Statistikken er ikke velegnet til at belyse lønudviklingen, eftersom lønudviklingen afspejler, foruden lønstigninger, forskydninger mellem medarbejdergrupper og til- og afgang af medarbejdere. I konjunkturstatistikkens belysning af lønudvikling bliver der taget højde for dette. Den gennemsnitlige lønudvikling baseret på konjunkturstatistikken var i ,73 pct. på penge- og realkreditområdet.

5 5 STATISTISKE MÅL I ken anvendes de statistiske mål: gennemsnit, nedre kvartil, median og øvre kvartil. Gennemsnittet er et vægtet gennemsnit af alle lønninger, hvor vægtene er præsterede timer. Medianen er den midterste løn i en gruppe, når lønningerne er sorteret fra den mindste til den største. Medianen er således den løn, som halvdelen af gruppen ligger på eller under. Nedre kvartil angiver den løn, som den lavest lønnede fjerdedel af gruppen ligger på eller under. Tilsvarende angiver øvre kvartil den løn, som den højest lønnede fjerdedel af gruppen ligger på eller over. Ved at opdele lønningerne på median og kvartiler er det muligt at få et indblik i lønspredningen, og samtidig undgås det, at meget høje lønninger giver anledning til en skævvridning. Strukturstatistikken opgør ikke gennemsnit, median og kvartiler for grupper på under 25 personer. Ændring 2011: Nye lønbegreber Danmarks Statistik er overgået til nye lønbegreber i deres løn 2011 og fremadrettet. I den forbindelse vil FA tilsvarende offentliggøre på udvalgte nye lønbegreber for 2011-tal og frem. Blandt ændringerne ved overgang til nye lønbegreber er der, at smalfortjenesten udgår og erstattes af standardberegnet. bliver et mere centralt lønbegreb, hvor fortjenesten udgår. Endvidere opgøres bl.a. genetillæg forskelligt, om det er et nyt eller gammelt lønkomponent, hvor genetillæg med de nye lønbegreber er ekskl. overtidstillæg. Ændring 2010: Ny inddeling på jobfunktioner Fra 2010 indførte Danmarks Statistik nye jobfunktionskoder (DISCO-08) i lønstatistikken. Klassifikationen er en dansk version af ILO og EU s officielle klassifikation af arbejdsfunktioner (International Standard Classification of Occupations, ISCO- 08). Selve strukturen i den nye klassifikation følger overordnet den tidligere klassifikation med 9 hovedgrupper og underopdeling på faglige områder. Der er sket betydelige ændringer i indplacering af faglige områder på hovedgrupper i forhold til den tidligere klassifikation, hvilket vanskeliggør sammenligning på såvel hovedgruppe- som jobfunktionsniveau. Medarbejdere ansat efter 1. januar 2010 er alene blevet indberettet med DISCO-08, hvorfor det ikke er muligt at udarbejde ken på baggrund af de historiske jobfunktionskoder. Statistikkens indhold Tabel 1 og 2 indeholder en opgørelse af fortjenesten fordelt på hovedarbejdsfunktioner (første ciffer i DISCO-koden) for henholdsvis lønmodtagere uden ledelsesansvar og ledere. Tabel 3 viser den samlede fortjenestes sammensætning. Fortjenestens sammensætning vises for lønmodtagergrupperne: lønmodtagere uden ledelsesansvar samt ledere.

6 6 Tabel 4 og 5 viser fortjeneste fordelt på arbejdsfunktioner (6-cifrede DISCO-koder) for lønmodtagere uden ledelsesansvar og ledere. Endelig indeholder statistikken to figurer, der viser fordelingen af for henholdsvis lønmodtagere uden ledelsesansvar og ledere

7 7 Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion Arbejde der forudsætter viden på højeste niveau Antal Gennemsnit 405,31 327,95 326, Nedre kvartil 327,11 264,04 263, Median 375,64 302,49 301, Øvre kvartil 452,27 360,38 358, Arbejde der forudsætter viden på mellemniveau Antal Gennemsnit 366,43 295,89 294, Nedre kvartil 281,61 227,82 227, Median 326,42 261,55 261, Øvre kvartil 398,45 315,83 314, Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde Antal Gennemsnit 304,23 244,18 242, Nedre kvartil 239,33 196,74 195, Median 274,98 223,24 222, Øvre kvartil 324,57 255,61 254, Service- og salgsarbejde Antal 309 Gennemsnit 273,08 221,39 219, Nedre kvartil 230,77 189,24 186, Median 255,18 209,29 207, Øvre kvartil 289,93 229,37 226, Håndværkspræget arbejde Antal 35 Gennemsnit 374,00 306,49 300, Nedre kvartil 301,69 245,28 245, Median 370,20 310,14 279, Øvre kvartil 428,83 346,71 346, Andet manuelt arbejde Antal 773 Gennemsnit 232,62 189,17 188, Nedre kvartil 198,72 166,32 166, Median 220,90 182,73 182, Øvre kvartil 246,17 202,55 201,

8 8 Figur 1: Lønfordeling for medarbejdere uden ledelsesansvar Lønfordeling, medarbejdere u. ledelsesansvar Antal Gennemsnit: kr Median: kr >200 Månedsfortjeneste i tusinde kr. Figur 2b: Lønfordeling for ledere Lønfordeling, ledere Antal Median: kr. Gennemsnit: kr >200 Månedsfortjeneste i tusinde kr.

9 9 Tabel 2: Ledere fordelt efter hovedarbejdsfunktion Ledelsesarbejde Antal Gennemsnit 639,45 530,75 530, Nedre kvartil 465,85 382,16 382, Median 556,57 457,39 456, Øvre kvartil 700,45 579,00 577, Arbejde der forudsætter viden på højeste niveau Antal Gennemsnit 523,00 430,27 430, Nedre kvartil 417,83 343,27 343, Median 485,16 397,40 397, Øvre kvartil 577,22 470,27 470, Arbejde der forudsætter viden på mellemniveau Antal 684 Gennemsnit 551,81 455,38 454, Nedre kvartil 409,26 334,94 333, Median 500,60 412,42 411, Øvre kvartil 629,47 518,89 515, Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde Antal 138 Gennemsnit 431,10 344,25 343, Nedre kvartil 345,82 281,11 277, Median 397,86 313,49 313, Øvre kvartil 480,01 372,00 372, Andet manuelt arbejde Antal 40 Gennemsnit 292,97 245,28 245, Nedre kvartil 252,57 213,79 213, Median 284,97 243,84 243, Øvre kvartil 314,16 267,54 267,

10 10 Tabel 3: Fortjenestens sammensætning Lønmodtagere Ledere Lønmodtagere Ledere Antal Fortjeneste 376,35 564, Overtidstillæg 1,06 0, Fraværsbetaling 11,99 9, Standardfortjeneste 363,30 554,45 304,08 466,36 Genetillæg (ekskl. overtidstillæg) 1,78 0,58 1,47 0,49 Personalegoder 1,41 4,79 1,15 4,00 Uregelmæssige betalinger 8,89 21,97 7,27 18,26 Pensionsbidrag 56,07 83,98 45,45 69,44 Basisfortjeneste 295,15 443,13 248,74 374,17 Ferie- og SH-betalinger 56,16 85,35 47,35 72,08

11 11 Tabel 4: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter arbejdsfunktion Arbejde med matematiske, aktuariske og statistiske metoder og teorier Antal 141 Gennemsnit 616,17 486,45 486, Nedre kvartil 463,84 371,82 371, Median 519,13 416,98 416, Øvre kvartil 695,01 505,68 505, Undervisningsarbejde ikke klassificeret andetsteds (ekskl. medhjælp) Antal 30 Gennemsnit 447,49 371,33 371, Nedre kvartil 380,13 315,08 315, Median 445,05 367,09 367, Øvre kvartil 502,00 411,22 411, Revisions- og regnskabscontrollerarbejde Antal 467 Gennemsnit 459,00 373,16 372, Nedre kvartil 362,61 294,32 294, Median 431,57 348,80 347, Øvre kvartil 523,29 419,22 418, Rådgivning af storkunder og private banking kunder inden for finans, pension og forsikring Antal Gennemsnit 493,61 396,82 396, Nedre kvartil 385,18 309,07 309, Median 444,26 357,82 357, Øvre kvartil 547,16 431,56 429, Generel rådgivning af erhvervskunder inden for finans, pension og forsikring Antal Gennemsnit 388,37 316,16 315, Nedre kvartil 337,36 272,01 271, Median 381,53 310,48 310, Øvre kvartil 431,24 348,77 348, Generel rådgivning af privatkunder inden for finans, pension og forsikring Antal Gennemsnit 339,50 273,41 273, Nedre kvartil 299,89 241,76 241, Median 335,50 269,14 268, Øvre kvartil 369,13 295,51 295, Rådgivning inden for specialområde som investering, valuta og formue Antal Gennemsnit 459,47 376,15 375, Nedre kvartil 368,75 300,12 299, Median 421,71 342,56 342, Øvre kvartil 499,42 401,97 401,

12 Analytikerarbejde inden for finans, pension og forsikring Antal Gennemsnit 465,09 378,53 377, Nedre kvartil 360,64 293,50 293, Median 421,99 339,95 339, Øvre kvartil 511,61 409,28 408, Arbejde med udvikling og vedligeholdelse af bank-, pensions- og forsikringsprodukter Antal Gennemsnit 419,86 334,87 334, Nedre kvartil 356,74 285,03 284, Median 401,77 319,06 318, Øvre kvartil 462,97 363,99 362, Analytikerarbejde inden for ledelse og virksomhedsorganisation Antal 84 Gennemsnit 533,43 425,61 425, Nedre kvartil 444,19 354,07 354, Median 500,64 403,54 403, Øvre kvartil 598,44 453,47 453, Arbejde med virksomhedsstrategi/policy Antal 69 Gennemsnit 478,41 384,04 384, Nedre kvartil 399,84 317,41 317, Median 479,42 374,50 374, Øvre kvartil 555,70 428,27 428, Arbejde med analyse og rådgivning inden for HR Antal 311 Gennemsnit 443,02 353,92 353, Nedre kvartil 365,98 291,43 291, Median 425,90 341,32 341, Øvre kvartil 513,44 398,10 398, Arbejde med personaleudvikling og -oplæring Antal 157 Gennemsnit 419,47 337,69 337, Nedre kvartil 356,53 290,36 287, Median 406,17 330,54 330, Øvre kvartil 484,64 388,70 388, Arbejde inden for reklame og marketing Antal 261 Gennemsnit 379,14 311,45 311, Nedre kvartil 310,96 255,59 255, Median 362,53 296,73 296, Øvre kvartil 428,74 346,78 346, Arbejde inden for PR Antal 68 Gennemsnit 383,38 314,73 314, Nedre kvartil 333,75 265,55 265, Median 361,07 293,06 292, Øvre kvartil 429,96 348,30 348,

13 Arbejde med overordnet IT-arkitektur Antal 416 Gennemsnit 449,84 365,83 364, Nedre kvartil 380,13 310,48 310, Median 447,02 360,54 358, Øvre kvartil 515,93 414,84 413, Design af IT-systemer og analyse af forretningsprocesser Antal 906 Gennemsnit 476,99 381,34 376, Nedre kvartil 401,70 324,67 320, Median 470,89 371,77 368, Øvre kvartil 530,41 413,58 408, IT-projektstyring Antal 500 Gennemsnit 448,70 366,44 365, Nedre kvartil 379,62 308,83 308, Median 442,74 364,52 362, Øvre kvartil 512,51 420,90 419, Rådgivning og programmering inden for softwareudvikling Antal Gennemsnit 463,72 378,38 370, Nedre kvartil 391,53 317,16 312, Median 448,16 359,55 354, Øvre kvartil 514,36 419,61 413, Web- og multimedieudvikling Antal 49 Gennemsnit 391,41 316,92 315, Nedre kvartil 339,29 280,31 280, Median 380,05 306,73 304, Øvre kvartil 410,67 341,35 341, Vedligeholdelse og dokumentation af software Antal 270 Gennemsnit 430,72 348,57 344, Nedre kvartil 347,57 286,52 285, Median 405,48 331,32 330, Øvre kvartil 498,65 397,29 393, Andet arbejde med software, herunder test og kvalitetssikring Antal 653 Gennemsnit 418,52 340,47 337, Nedre kvartil 351,38 288,44 287, Median 407,72 328,78 325, Øvre kvartil 478,41 380,14 376, Design og administration af databaser Antal 126 Gennemsnit 502,21 408,74 386, Nedre kvartil 384,99 307,60 305, Median 472,86 377,86 370, Øvre kvartil 632,55 489,37 455,

14 Systemadministration Antal 298 Gennemsnit 413,54 339,10 334, Nedre kvartil 343,46 281,94 281, Median 398,80 320,01 319, Øvre kvartil 465,77 380,66 374, Arbejde med computernetværk Antal 60 Gennemsnit 482,76 402,67 383, Nedre kvartil 379,15 307,51 295, Median 452,65 370,85 353, Øvre kvartil 540,03 446,05 421, Andet arbejde med databaser og netværk Antal 198 Gennemsnit 486,85 390,78 376, Nedre kvartil 400,29 329,70 319, Median 480,61 386,24 382, Øvre kvartil 540,69 430,55 420, Advokatarbejde Antal 31 Gennemsnit 548,34 443,96 443, Nedre kvartil 407,37 341,90 341, Median 490,39 384,02 384, Øvre kvartil 614,11 466,45 466, Andet juridisk arbejde Antal 331 Gennemsnit 482,86 388,56 388, Nedre kvartil 370,75 300,20 300, Median 457,19 366,30 366, Øvre kvartil 543,30 436,50 436, Journalistisk arbejde Antal 124 Gennemsnit 424,23 340,45 340, Nedre kvartil 363,02 292,60 292, Median 402,13 323,83 323, Øvre kvartil 456,46 366,64 365, Handel med værdipapirer og valuta Antal Gennemsnit 515,76 421,43 420, Nedre kvartil 328,73 263,85 263, Median 425,32 338,52 338, Øvre kvartil 604,85 495,83 493, Afvikling af handel med værdipapirer og valuta (back office) Antal 717 Gennemsnit 383,48 304,51 304, Nedre kvartil 312,45 249,57 248, Median 358,95 282,54 281, Øvre kvartil 413,33 323,08 322,

15 Arbejde med kreditbevilling og analyse Antal Gennemsnit 406,57 330,99 330, Nedre kvartil 337,12 273,33 273, Median 385,93 310,58 310, Øvre kvartil 454,93 362,99 362, Arbejde med erhvervskunder standardprodukter Antal 871 Gennemsnit 343,16 275,57 275, Nedre kvartil 291,03 234,55 233, Median 321,70 257,92 257, Øvre kvartil 362,84 286,14 285, Arbejde med privatkunder standardprodukter Antal Gennemsnit 299,94 238,10 236, Nedre kvartil 258,93 207,73 207, Median 287,18 228,25 227, Øvre kvartil 323,95 255,00 254, Arbejde med både erhvervs- og privatkunder standardprodukter Antal Gennemsnit 307,50 248,62 247, Nedre kvartil 269,54 218,82 217, Median 294,04 237,46 235, Øvre kvartil 330,72 263,14 262, Regnskabsarbejde Antal Gennemsnit 374,47 303,48 303, Nedre kvartil 284,99 235,88 235, Median 346,64 283,27 282, Øvre kvartil 422,56 336,41 336, Arbejde med statistik og matematik Antal 176 Gennemsnit 375,87 302,43 302, Nedre kvartil 327,46 269,59 269, Median 351,85 286,30 285, Øvre kvartil 388,05 308,98 308, Vurderings- og takseringsarbejde Antal 309 Gennemsnit 382,66 314,14 311, Nedre kvartil 344,02 286,33 286, Median 377,77 312,96 312, Øvre kvartil 415,57 340,06 338, Salgsarbejde (agenter) Antal 276 Gennemsnit 435,25 359,06 357, Nedre kvartil 346,05 280,93 280, Median 421,13 343,44 342, Øvre kvartil 496,18 403,51 400,

16 Indkøbsarbejde (agenter) Antal 49 Gennemsnit 430,52 340,58 340, Nedre kvartil 345,99 276,06 276, Median 399,11 319,91 319, Øvre kvartil 490,93 398,20 398, Andet arbejde inden for forretningsservice Antal 454 Gennemsnit 350,26 281,55 281, Nedre kvartil 287,38 230,23 230, Median 322,47 258,21 258, Øvre kvartil 380,20 295,91 294, Chef- og direktionssekretærarbejde Antal 186 Gennemsnit 381,18 307,94 307, Nedre kvartil 323,71 262,50 262, Median 369,50 293,87 293, Øvre kvartil 410,16 334,74 334, Juridisk arbejde på mellemniveau Antal 28 Gennemsnit 417,42 335,62 332, Nedre kvartil 348,66 275,51 275, Median 407,65 330,82 327, Øvre kvartil 465,05 386,59 364, Driftsteknikerarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi Antal 196 Gennemsnit 470,31 388,47 361, Nedre kvartil 367,50 304,26 288, Median 435,41 365,20 353, Øvre kvartil 533,87 438,66 406, Brugersupportarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi Antal 442 Gennemsnit 354,66 284,31 282, Nedre kvartil 292,04 232,86 232, Median 331,77 268,16 267, Øvre kvartil 400,47 319,38 315, Netværks- og systemteknikerarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi Antal 81 Gennemsnit 477,02 397,34 384, Nedre kvartil 388,09 316,14 316, Median 483,87 404,25 381, Øvre kvartil 552,87 459,41 441, Almindeligt kontorarbejde Antal 956 Gennemsnit 267,06 218,16 216, Nedre kvartil 189,43 162,80 160, Median 225,55 186,64 183, Øvre kvartil 282,64 228,32 223,

17 Almindeligt sekretærarbejde Antal 121 Gennemsnit 322,27 261,26 261, Nedre kvartil 282,06 231,00 231, Median 311,28 251,86 251, Øvre kvartil 356,02 284,27 284, Dataregistreringsarbejde Antal 703 Gennemsnit 424,16 337,40 332, Nedre kvartil 363,81 291,72 289, Median 420,81 335,32 330, Øvre kvartil 469,10 372,75 369, Kundebetjening og kassererarbejde i finansvirksomheder Antal Gennemsnit 269,87 218,53 217, Nedre kvartil 242,48 199,32 199, Median 263,68 215,12 214, Øvre kvartil 284,64 229,40 229, Inkassatorarbejde og beslægtede funktioner Antal 307 Gennemsnit 322,14 254,96 254, Nedre kvartil 276,45 220,75 220, Median 311,71 247,53 247, Øvre kvartil 353,26 277,52 276, Informationsarbejde på kundekontaktcentre Antal 415 Gennemsnit 318,43 248,41 243, Nedre kvartil 267,60 212,18 209, Median 300,97 235,44 231, Øvre kvartil 353,84 261,13 256, Telefonomstillingsarbejde Antal 92 Gennemsnit 261,86 211,52 211, Nedre kvartil 233,57 191,92 191, Median 245,71 204,81 204, Øvre kvartil 281,98 222,84 222, Oplysnings- og forespørgselsarbejde Antal 183 Gennemsnit 299,08 235,46 232, Nedre kvartil 219,97 161,91 160, Median 260,52 216,02 201, Øvre kvartil 323,39 262,93 254, Almindeligt receptionistarbejde, ekskl. hotelreceptionistarbejde Antal 25 Gennemsnit 270,60 221,31 220, Nedre kvartil 244,11 197,32 197, Median 265,46 214,07 213, Øvre kvartil 275,00 224,50 224,

18 Almindeligt regnskabs- og bogføringsarbejde Antal 164 Gennemsnit 315,62 257,64 257, Nedre kvartil 271,28 224,97 224, Median 310,61 254,16 254, Øvre kvartil 348,25 276,86 276, Almindeligt kontorarbejde ifm. udfærdigelse af statistik Antal 44 Gennemsnit 283,89 233,40 233, Nedre kvartil 246,55 204,04 204, Median 263,19 219,78 219, Øvre kvartil 303,89 235,12 235, Almindeligt kontorarbejde ifm. finansielle transaktioner Antal Gennemsnit 301,57 240,57 240, Nedre kvartil 239,79 196,60 194, Median 284,48 227,82 227, Øvre kvartil 324,09 256,51 256, Almindeligt kontorarbejde inden for lønbehandling Antal 40 Gennemsnit 304,03 252,75 252, Nedre kvartil 259,61 213,38 213, Median 300,06 241,72 241, Øvre kvartil 332,96 279,28 279, Betjentarbejde, intern postsortering og omdeling Antal 206 Gennemsnit 274,06 225,91 222, Nedre kvartil 247,46 204,51 202, Median 261,36 217,72 215, Øvre kvartil 292,03 238,50 231, Arbejde med arkivering og kopiering Antal 40 Gennemsnit 201,16 170,55 170, Nedre kvartil 160,67 139,62 139, Median 177,10 152,77 151, Øvre kvartil 206,30 179,02 179, Almindeligt kontorarbejde inden for HR Antal 54 Gennemsnit 299,54 247,73 247, Nedre kvartil 178,85 154,18 153, Median 274,54 218,69 218, Øvre kvartil 334,39 272,42 272, Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde ikke klassificeret andetsteds Antal 116 Gennemsnit 277,63 226,47 223, Nedre kvartil 207,93 174,36 172, Median 252,03 208,84 204, Øvre kvartil 293,27 239,98 237,

19 Kokkearbejde (ekskl. køkkenchefarbejde) Antal 82 Gennemsnit 264,23 212,37 211, Nedre kvartil 237,41 194,88 194, Median 253,83 202,66 202, Øvre kvartil 291,41 220,32 220, Servicearbejde ikke klassificeret andetsteds Antal 99 Gennemsnit 265,42 215,92 215, Nedre kvartil 237,35 194,27 194, Median 257,71 212,69 212, Øvre kvartil 278,10 225,74 225, Salgsarbejde i kundekontaktcentre Antal 85 Gennemsnit 281,15 222,94 217, Nedre kvartil 211,77 177,15 164, Median 247,02 197,15 185, Øvre kvartil 280,92 226,82 218, Rengøring af kontorer og beboelsesområder Antal 155 Gennemsnit 211,29 175,21 173, Nedre kvartil 185,57 154,11 153, Median 197,29 166,53 166, Øvre kvartil 219,42 180,70 180, Tværgående serviceopgaver Antal 30 Gennemsnit 270,86 220,02 219, Nedre kvartil 247,27 207,48 207, Median 264,81 214,85 214, Øvre kvartil 301,88 237,23 237, Pakkeriarbejde Antal 349 Gennemsnit 224,66 184,15 184, Nedre kvartil 199,02 169,49 169, Median 219,78 183,60 183, Øvre kvartil 243,51 201,09 201, Medhjælp i køkken Antal 195 Gennemsnit 232,31 184,85 184, Nedre kvartil 207,74 168,46 168, Median 227,57 183,23 183, Øvre kvartil 244,82 195,06 195, Gadefejning og beslægtet arbejde Antal 36 Gennemsnit 315,53 252,75 250, Nedre kvartil 239,59 201,93 201, Median 292,42 238,57 238, Øvre kvartil 327,16 265,60 265,

20 20 Tabel 5: Ledere fordelt efter arbejdsfunktion Ledelse inden for økonomifunktioner Antal 130 Gennemsnit 742,12 624,87 624, Nedre kvartil 516,31 426,42 426, Median 657,19 551,46 551, Øvre kvartil 872,46 724,85 724, Ledelse inden for HR-funktioner Antal 57 Gennemsnit 697,93 584,71 584, Nedre kvartil 514,35 427,50 427, Median 622,08 533,22 533, Øvre kvartil 790,40 659,89 659, Ledelse inden virksomhedsstrategi/policy området Antal 37 Gennemsnit 763,35 642,15 640, Nedre kvartil 607,79 516,53 516, Median 720,83 600,34 589, Øvre kvartil 871,15 735,65 735, Anden ledelse inden for forretningsservice og administrative funktioner i øvrigt Antal 95 Gennemsnit 725,13 603,44 603, Nedre kvartil 516,65 426,76 425, Median 648,48 548,32 548, Øvre kvartil 867,82 700,06 700, Ledelse af salg og marketing Antal 97 Gennemsnit 677,44 569,88 569, Nedre kvartil 535,64 445,39 445, Median 598,54 509,41 509, Øvre kvartil 731,18 617,48 617, Ledelse af hovedaktiviteten inden for informations- og kommunikationsteknologi (Business to Business) Antal 48 Gennemsnit 583,11 485,10 483, Nedre kvartil 511,17 422,17 420, Median 567,82 452,33 452, Øvre kvartil 656,22 542,68 542, Ledelse af intern IT Antal 379 Gennemsnit 651,78 537,74 535, Nedre kvartil 537,74 442,69 440, Median 608,60 501,85 500, Øvre kvartil 700,77 575,72 573,

21 Ledelse af hovedaktiviteten inden for finans-, pension- og forsikringsområdet Antal Gennemsnit 617,34 511,39 511, Nedre kvartil 443,09 362,44 362, Median 519,10 425,96 425, Øvre kvartil 659,47 544,34 543, Arbejde med matematiske, aktuariske og statistiske metoder og teorier Antal 37 Gennemsnit 838,06 682,81 682, Nedre kvartil 625,15 523,00 523, Median 750,86 626,18 626, Øvre kvartil 984,70 808,72 808, Revisions- og regnskabscontrollerarbejde Antal 141 Gennemsnit 570,39 468,88 468, Nedre kvartil 366,99 291,68 291, Median 505,47 412,27 412, Øvre kvartil 646,54 537,55 537, Rådgivning af storkunder og private banking kunder inden for finans, pension og forsikring Antal 704 Gennemsnit 510,33 416,97 416, Nedre kvartil 420,05 340,01 340, Median 477,24 391,41 391, Øvre kvartil 557,66 453,80 453, Generel rådgivning af erhvervskunder inden for finans, pension og forsikring Antal 526 Gennemsnit 518,05 431,77 431, Nedre kvartil 437,73 361,02 361, Median 500,97 416,74 416, Øvre kvartil 572,01 474,83 474, Generel rådgivning af privatkunder inden for finans, pension og forsikring Antal 916 Gennemsnit 446,45 367,15 366, Nedre kvartil 386,56 318,85 318, Median 427,17 351,20 351, Øvre kvartil 486,68 397,67 397, Rådgivning inden for specialområde som investering, valuta og formue Antal 142 Gennemsnit 605,04 500,85 500, Nedre kvartil 449,22 368,10 368, Median 506,56 414,07 414, Øvre kvartil 705,79 551,54 551, Analytikerarbejde inden for finans, pension og forsikring Antal 264 Gennemsnit 616,32 504,82 504, Nedre kvartil 492,68 398,00 397, Median 571,52 459,31 459, Øvre kvartil 668,13 537,77 536,

22 Arbejde med udvikling og vedligeholdelse af bank-, pensions- og forsikringsprodukter Antal 133 Gennemsnit 558,70 457,68 457, Nedre kvartil 438,10 355,21 355, Median 511,18 417,24 417, Øvre kvartil 616,59 510,63 510, Arbejde med analyse og rådgivning inden for HR Antal 31 Gennemsnit 628,76 524,22 524, Nedre kvartil 504,36 426,14 426, Median 559,18 463,45 463, Øvre kvartil 713,01 598,95 596, Arbejde inden for reklame og marketing Antal 26 Gennemsnit 629,36 511,64 511, Nedre kvartil 421,61 337,05 333, Median 549,00 441,94 441, Øvre kvartil 806,41 650,50 650, Arbejde med overordnet IT-arkitektur Antal 39 Gennemsnit 542,07 445,65 445, Nedre kvartil 484,37 384,68 384, Median 523,98 435,11 435, Øvre kvartil 580,77 480,18 480, Design af IT-systemer og analyse af forretningsprocesser Antal 83 Gennemsnit 544,85 448,48 448, Nedre kvartil 443,13 365,73 360, Median 506,25 409,87 409, Øvre kvartil 607,33 500,79 500, IT-projektstyring Antal 269 Gennemsnit 526,21 430,15 429, Nedre kvartil 450,25 366,70 365, Median 502,32 406,36 406, Øvre kvartil 569,63 469,76 469, Rådgivning og programmering inden for softwareudvikling Antal 60 Gennemsnit 589,60 487,04 486, Nedre kvartil 502,41 413,40 413, Median 571,49 476,23 476, Øvre kvartil 623,91 525,26 525, Andet arbejde med software, herunder test og kvalitetssikring Antal 39 Gennemsnit 474,46 381,44 381, Nedre kvartil 383,77 297,27 297, Median 443,09 352,01 352, Øvre kvartil 539,51 426,10 426,

23 Andet juridisk arbejde Antal 51 Gennemsnit 659,78 547,84 547, Nedre kvartil 603,75 497,34 497, Median 651,54 533,19 533, Øvre kvartil 741,07 624,27 624, Handel med værdipapirer og valuta Antal 101 Gennemsnit 747,38 620,04 619, Nedre kvartil 502,81 411,32 411, Median 670,53 562,37 557, Øvre kvartil 895,57 750,04 750, Afvikling af handel med værdipapirer og valuta (back office) Antal 81 Gennemsnit 653,81 536,82 536, Nedre kvartil 476,25 385,17 385, Median 606,49 493,28 493, Øvre kvartil 698,09 571,65 571, Arbejde med kreditbevilling og analyse Antal 110 Gennemsnit 571,28 477,75 476, Nedre kvartil 493,40 409,46 409, Median 548,52 455,83 455, Øvre kvartil 630,41 528,50 515, Arbejde med erhvervskunder standardprodukter Antal 50 Gennemsnit 511,78 424,28 423, Nedre kvartil 410,23 329,30 329, Median 480,82 400,61 398, Øvre kvartil 559,31 458,38 458, Arbejde med privatkunder standardprodukter Antal 48 Gennemsnit 418,71 333,45 333, Nedre kvartil 367,73 303,78 303, Median 410,50 329,18 329, Øvre kvartil 445,88 354,29 354, Arbejde med både erhvervs- og privatkunder standardprodukter Antal 59 Gennemsnit 467,05 379,06 373, Nedre kvartil 369,65 304,03 302, Median 436,45 353,55 347, Øvre kvartil 486,29 389,56 389, Regnskabsarbejde Antal 47 Gennemsnit 558,54 466,34 465, Nedre kvartil 447,73 369,89 369, Median 545,03 441,12 441, Øvre kvartil 632,42 537,27 537,

24 Salgsarbejde (agenter) Antal 29 Gennemsnit 566,32 468,17 468, Nedre kvartil 486,41 397,63 397, Median 563,12 455,49 455, Øvre kvartil 655,41 548,00 548, Andet arbejde inden for forretningsservice Antal 33 Gennemsnit 440,70 354,17 354, Nedre kvartil 361,48 298,29 298, Median 405,63 334,55 334, Øvre kvartil 498,48 404,80 404, Chef- og direktionssekretærarbejde Antal 46 Gennemsnit 441,87 362,04 361, Nedre kvartil 368,41 297,05 297, Median 403,43 329,50 329, Øvre kvartil 446,32 368,33 368, Almindeligt kontorarbejde ifm. finansielle transaktioner Antal 82 Gennemsnit 421,84 337,25 336, Nedre kvartil 351,73 288,78 285, Median 394,66 311,01 311, Øvre kvartil 469,96 363,31 363, Pakkeriarbejde Antal 30 Gennemsnit 284,55 239,18 239, Nedre kvartil 254,03 219,35 219, Median 284,74 243,84 243, Øvre kvartil 310,42 263,51 263,

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion...

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion... FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA STRUKTURSTATISTIK TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4784 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t:

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK FORSIKRING 2012. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion...

FA STRUKTURSTATISTIK FORSIKRING 2012. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion... FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK ISSN 1903-4784 UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: MAS@FANET.DK FORSIKRING

Læs mere

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 5 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Penge- og realkreditområdet

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 5 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Penge- og realkreditområdet FOKUS JUNI 2015. NR. 5 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4 FA Strukturstatistik 2014 Penge- og realkreditområdet 1 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Økonomisk konsulent Maria Søndergaard Layout: Grafisk designer

Læs mere

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 6 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Forsikring

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 6 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Forsikring FOKUS JUNI 2015. NR. 6 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4 FA Strukturstatistik 2014 Forsikring 1 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Økonomisk konsulent Maria Søndergaard Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke

Læs mere

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 4 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Hele sektoren

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 4 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Hele sektoren FOKUS JUNI 2015. NR. 4 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4 FA Strukturstatistik 2014 Hele sektoren 1 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Økonomisk konsulent Maria Søndergaard Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken Tabel 1a: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion, gamle løbegreber..

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken Tabel 1a: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion, gamle løbegreber.. FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA STRUKTURSTATISTIK TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4784 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t:

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken Tabel 1a: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion, gamle løbegreber..

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken Tabel 1a: Lønmodtagere uden ledelsesansvar på hovedarbejdsfunktion, gamle løbegreber.. FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA STRUKTURSTATISTIK TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4784 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t:

Læs mere

Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter arbejdsfunktion Standardberegnet månedsfortjeneste ekskl. genetillæg Nedre kvartil

Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter arbejdsfunktion Standardberegnet månedsfortjeneste ekskl. genetillæg Nedre kvartil Discokode Arbejdsområde Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter arbejdsfunktion - 2016 Standardberegnet månedsfortjeneste ekskl. Antal Gennemsnit genetillæg Nedre kvartil Median Øvre kvartil 212000

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 m a rts 2013 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 januar 2011 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2013

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2013 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2013 19. NOVEMBER 2014 En gang årligt er FA forpligtet til via et protokollat i overenskomsten, at udlevere lønstatistik fordelt på jobfunktioner og køn. Statistikken blev for første

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

StrukturStatistik 2003

StrukturStatistik 2003 17. maj 2004 StrukturStatistik 2003 Detaljeret lønstatistik for året 2003 Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 569.000 lønmodtagere på DAområdet. Af de 569.000 lønmodtagere udgør

Læs mere

FA STATISTI K. Revideret udgave 30.07.2012. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2010. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2010 3

FA STATISTI K. Revideret udgave 30.07.2012. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2010. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2010 3 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK FA STATISTI K issn 1903-4776 j u l i 2 011 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak

Læs mere

HK it, medie & industri Hovedstaden GRAFISK LØNSTATISTIK 2015 GRAFISK

HK it, medie & industri Hovedstaden GRAFISK LØNSTATISTIK 2015 GRAFISK GRAFISK LØNSTATISTIK 2015 HK it, medie & industri Hovedstaden GRAFISK København, januar 2016 Lønstatistik 2015 68 procent af HK it, medie & industri Hovedstadens medlemmer har afgivet lønoplysninger til

Læs mere

DISCO-08. i lønstatistikken. 2. udgave

DISCO-08. i lønstatistikken. 2. udgave DISCO-08 i lønstatistikken 2. udgave DISCO-08 i lønstatistikken 2. udgave DISCO-08 i lønstatistikken 2. udgave Udgivet af Danmarks Statistik December 2011 ISBN 978-87-501-1965-4 Pdf-udgave Kan hentes

Læs mere

FA STATISTI K. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2009. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2009 3

FA STATISTI K. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2009. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2009 3 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK FA STATISTI K issn 1903-4776 november 2010 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

HK it, medie & industri Hovedstaden LABORANTER LØNSTATISTIK 2014 LABORANTER

HK it, medie & industri Hovedstaden LABORANTER LØNSTATISTIK 2014 LABORANTER LABORANTER LØNSTATISTIK 2014 HK it, medie & industri Hovedstaden LABORANTER København, januar 2015 Lønstatistik 2014 Tak til alle medlemmer, som har bidraget til årets lønstatistik. Ved at afgive jeres

Læs mere

KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN

KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN 30. NOVEMBER 2009 Finanssektoren er et udpræget funktionærområde. Blandt de knap 53.000 lønmodtagere og ledere, der indgår i FA s lønstatistik er der næsten 52.000

Læs mere

Lønkommissionens sekretariat. Bilag marts 2009

Lønkommissionens sekretariat. Bilag marts 2009 Bilag 3 Sammenfatning af Danmarks Statistiks rapport om fastlæggelse af lønbegreber 1. Indledning... 1 2. Danmarks Statistiks lønstatistik... 2 2.1 Lønelementer... 2 2.2 Timeelementer... 5 2.3 Lønbegreber...

Læs mere

HK it, medie & industri Hovedstaden KONTOR, IT OG SALG LØNSTATISTIK 2014 KONTOR, IT OG SALG

HK it, medie & industri Hovedstaden KONTOR, IT OG SALG LØNSTATISTIK 2014 KONTOR, IT OG SALG KONTOR, IT OG SALG LØNSTATISTIK 2014 KONTOR, IT OG SALG HK it, medie & industri Hovedstaden København, januar 2015 Lønstatistik 2014 Tak til alle medlemmer, som har bidraget til årets lønstatistik. Ved

Læs mere

Nye lønbegreber hos DA

Nye lønbegreber hos DA 11-0715 - poul - 25.07.2011 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Nye lønbegreber hos DA DA har skiftet navne på lønbegreberne i Netstat fra og med 2010 strukturstatistikken. Nedenfor

Læs mere

Løn i offentlig og privat sektor 21 november 2007

Løn i offentlig og privat sektor 21 november 2007 Løn i offentlig og privat 21 november 2007 Lønsammenligninger mellem er Offentligt ansatte tjener ikke mindre end privatansatte De lavestlønnede i den private tjener mindre end de lavestlønnede i den offentlige

Læs mere

StrukturStatistik 2010

StrukturStatistik 2010 StrukturStatistik 2010 Udgives af Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade 113 1790 København V Telefon: 33 38 90 00 Redaktion: Fini Beilin Detaljeret lønstatistik for året 2010 Dette nyhedsbrev sammenfatter

Læs mere

DISCO-08. i lønstatistikken. Danmarks Statistik Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Tlf. 39 17 39 17 Fax 39 17 39 99. www.dst.

DISCO-08. i lønstatistikken. Danmarks Statistik Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Tlf. 39 17 39 17 Fax 39 17 39 99. www.dst. Danmarks Statistik Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø Tlf. 39 17 39 17 Fax 39 17 39 99 www.dst.dk DISCO-08 i lønstatistikken DISCO-08 i lønstatistikken 1. Udgave DISCO-08 i lønstatistikken

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4857 maj 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

Nyt om løn, juni 2015

Nyt om løn, juni 2015 Nyt om løn, juni 21 BASERET PÅ 1. KVARTAL21 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 21 Lønomkostningerne inden for DA-området er siden 1. kvartal 214 steget med 1,8 pct. Dette er,1 pct.-point mere i forhold

Læs mere

Nyt om løn, maj 2016

Nyt om løn, maj 2016 Nyt om løn, maj 1 BASERET PÅ 1. KVARTAL 1 FORTSAT UÆNDRET LØNUDVIK- LING I 1. KVARTAL 1 Uændret udvikling i lønomkostningerne på DA-området for tredje kvartal i træk. DANSK LØNUDVIKLING LIDT OVER UDLANDETS

Læs mere

LØNSTATISTIK. MR s lønstatistik BASERET PÅ SENESTE KVARTAL. 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 Højt kvalifikationsniveau

LØNSTATISTIK. MR s lønstatistik BASERET PÅ SENESTE KVARTAL. 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 Højt kvalifikationsniveau LØNSTATISTIK MR s lønstatistik BASERET PÅ SENESTE KVARTAL 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 Højt kvalifikationsniveau Arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau inden for det pågældende

Læs mere

HK s lønstatistik 2007

HK s lønstatistik 2007 HK s lønstatistik 2007 HK samlet Hvert fjerde HK-medlem tjente over 340.000 kr. i 2007 I 2007 svarede 49 procent af medlemmerne på lønstatistikken. Det giver et godt og veldokumenteret redskab i HK s daglige

Læs mere

Nyt om løn, august 2016

Nyt om løn, august 2016 Nyt om løn, august 1 BASERET PÅ. KVARTAL 1 STABIL LØNUDVIKLING FORT- SÆTTER I. KVARTAL 1 Stabil udvikling i lønomkostningerne på DA-området DANSKE LØNNINGER STIGER MERE END UDLANDETS For andet kvartal

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. Maj 2016

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. Maj 2016 » Løn- og prisstatistik for installationsbranchen Maj 2016 Udvikling i løn og priser 1.1. Dansk Arbejdsgiverforenings lønstatistik Dansk Arbejdsgiverforening (DA) opgør i deres årlige StrukturStatistik

Læs mere

HK it, medie & industri Hovedstaden LABORANTER LØNSTATISTIK 2016 LABORANTER

HK it, medie & industri Hovedstaden LABORANTER LØNSTATISTIK 2016 LABORANTER LABORANTER LØNSTATISTIK 2016 HK it, medie & industri Hovedstaden LABORANTER København, februar 2017 Lønstatistik 2016 Tak til alle medlemmer, der har afgivet lønoplysninger til årets lønstatistik. Ved

Læs mere

HK Hovedstaden, 4. kvartal 2010 Fordelt på jobstatus, arbejdsfunktion og alder

HK Hovedstaden, 4. kvartal 2010 Fordelt på jobstatus, arbejdsfunktion og alder 1 HK Hovedstaden, 4. kvartal 2010 Fordelt på jobstatus, arbejdsfunktion og alder Ledere og mellemledere (jobstatus 3) 45-49 år 1 60+ år 1 I alt 3 60+ år 1 I alt 1 25-29 år 1 40-44 år 1 I alt 2 Medarbejdere

Læs mere

HK it, medie & industri Hovedstaden LABORANTER LØNSTATISTIK 2015 LABORANTER

HK it, medie & industri Hovedstaden LABORANTER LØNSTATISTIK 2015 LABORANTER LABORANTER LØNSTATISTIK 2015 HK it, medie & industri Hovedstaden LABORANTER København, januar 2016 Lønstatistik 2015 68 procent af HK it, medie & industri Hovedstadens medlemmer har afgivet lønoplysninger

Læs mere

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. December 2016

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. December 2016 » Løn- og prisstatistik for installationsbranchen December 2016 Udvikling i løn og priser 1.1. Dansk Arbejdsgiverforenings lønstatistik Dansk Arbejdsgiverforening (DA) opgør i deres årlige StrukturStatistik

Læs mere

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4 5.3 Løn og indkomst Lønomkostningerne for arbejdere indenfor DA-området steg med 3,1 pct. på årsbasis fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006. Det er en lavere lønstigningstakt sammenlignet med starten

Læs mere

GRAFISK. HK it, medie & industri Hovedstaden

GRAFISK. HK it, medie & industri Hovedstaden GRAFISK Lønstatistik 2013 HK it, medie & industri Hovedstaden GRAFISK København, januar 2014 Lønstatistik 2013 Med udgivelsen af dette års lønstatistik kan HK it, medie & industri Hovedstaden igen fremvise

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatistik

Arbejdsmarkedsstatistik Arbejdsmarkedsstatistik Opgørelser af løn og arbejdsomkostninger Maria Boye LØN 0-264.99 kr. 265-274.99 kr. 275-284.99 kr. 285-294.99 kr. 295 - kr. Geodatastyrelsen Lønstatistikkerne Lønstruktur Årlig

Læs mere

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper statistik i IDA og andre organisationer Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper September 2016 statistik i IDA og andre organisationer Resumé I dette notat redegøres

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: KLC@fanet.dk issn

Læs mere

LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK

LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK Udgivet af Finansforbundet revideret udgave, februar 2015 HVAD ER LIGELØN Ligeløn vil sige, at enhver arbejdsgiver skal yde kvinder og mænd lige løn,

Læs mere

HK it, medie & industri Hovedstaden KONTOR, IT OG SALG LØNSTATISTIK 2016 KONTOR, IT OG SALG

HK it, medie & industri Hovedstaden KONTOR, IT OG SALG LØNSTATISTIK 2016 KONTOR, IT OG SALG KONTOR, IT OG SALG LØNSTATISTIK 2016 KONTOR, IT OG SALG HK it, medie & industri Hovedstaden København, februar 2017 Lønstatistik 2016 Tak til alle medlemmer, der har afgivet lønoplysninger til årets lønstatistik.

Læs mere

Nedre kvartil. I alt

Nedre kvartil. I alt HK Lønstatistik 04 4. kvartal 04 Kriterier: Klub : 000000 SAM-DATA Arbejdsfunktion (Diskokode) : 400 Arbejde inden for PR, 50 Arbejde med overordnet IT-arkitektur, 50 Design af IT-systemer og analyse af,

Læs mere

LØNSTATISTIK FUNKTIONÆR

LØNSTATISTIK FUNKTIONÆR Grafisk Teknikernetværk LØNSTATISTIK FUNKTIONÆR Lønstatistik for funktionærer 2016 Branchesektion It, Medie & Kommunikation HK/Privat Indholdsfortegnelse Lønstatistik 2016... 4 Hovedresultater... 5 Jobstatus...

Læs mere

Nyt om løn, november 2014

Nyt om løn, november 2014 Nyt om løn, november 214 BASERET PÅ 3. KVARTAL 214 1 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 3. KVARTAL 214 Bidrag fra fritvalgsordninger og pension trækker årsstigningstakten op. 2 DANSK LØNUDVIKLING FORTSAT UNDER UDLANDETS

Læs mere

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. December 2015

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. December 2015 » Løn- og prisstatistik for installationsbranchen December 2015 Udvikling i danske lønninger og priser 1.1. DA s lønstatistik i forhold til TEKNIQs I den årlige StrukturStatistik opgør Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Nyt om løn, august 2014

Nyt om løn, august 2014 Nyt om løn, august 214 BASERET PÅ 2. KVARTAL 214 LIDT HØJERE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL 214 Svagt stigende lønudvikling på DA-området. Bidrag fra fritvalgsordninger trækker årsstigningstakten op. DANSK

Læs mere

Nyt om løn, februar 2014

Nyt om løn, februar 2014 Nyt om løn, februar 214 BASERET PÅ 4. KVARTAL 213 1 UÆNDRET LØNUDVIKLING I 4. KVARTAL 213 På DA-området steg lønomkostningerne 1,6 pct. fra 4. kvartal 212 til 4. kvartal 213, hvilket er det samme som forrige

Læs mere

Nyt om løn, august 2015

Nyt om løn, august 2015 Nyt om løn, august 21 BASERET PÅ 2. KVARTAL 21 1 TILTAGENDE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området og for første gang siden 2. kvartal 28 er arbejdernes stigninger

Læs mere

HK it, medie & industri Hovedstaden GRAFISK LØNSTATISTIK 2016 GRAFISK

HK it, medie & industri Hovedstaden GRAFISK LØNSTATISTIK 2016 GRAFISK GRAFISK LØNSTATISTIK 2016 HK it, medie & industri Hovedstaden GRAFISK København, februar 2017 Lønstatistik 2016 Tak til alle medlemmer, der har afgivet lønoplysninger til årets lønstatistik. Ved at indberette

Læs mere

HK it, medie & industri Hovedstaden KONTOR, IT OG SALG LØNSTATISTIK 2015 KONTOR, IT OG SALG

HK it, medie & industri Hovedstaden KONTOR, IT OG SALG LØNSTATISTIK 2015 KONTOR, IT OG SALG KONTOR, IT OG SALG LØNSTATISTIK 2015 KONTOR, IT OG SALG HK it, medie & industri Hovedstaden København, januar 2016 Lønstatistik 2015 68 procent af HK it, medie & industri Hovedstadens medlemmer har afgivet

Læs mere

Ingeniørarbejde. December 2011, Baseret på august 2011. (Almindelige lønmodtagere) Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau

Ingeniørarbejde. December 2011, Baseret på august 2011. (Almindelige lønmodtagere) Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau lønstatistik 2012 Ingeniørarbejde December 2011, Baseret på august 2011 2 Lønbegreber 4 Hovedresultater 9 arbejdsfunktioner () Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau 31 uddannelsesbaggrund

Læs mere

Befolkningens. Befolkningens løn

Befolkningens. Befolkningens løn Befolkningens løn Befolkningens løn Befolkningens løn Temapubl 2013:4 Befolkningens løn TemaPubl 2013:4 Udgivet af Danmarks Statistik December 2013 Oplag: 105 Printet hos PRinfo Paritas Foto: Imageselect

Læs mere

SOCIO013- koder ud fra DISCO-08 koder

SOCIO013- koder ud fra DISCO-08 koder Danmarks Statistik, Velfærd 15.november 2016 Privatøkonomi og velfærd PLT/- Akt.nr. 3532000 Til SOCIO013- koder ud fra DISCO-08 koder Lønmodtagere opdeles i SOCIO efter hvilken hovedkategori de har i DISCO

Læs mere

Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik

Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik 08-1560 - poul - 27.10.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik Danmarks Statistik har udsendt de årlige strukturstatistikker

Læs mere

Strukturstatistik 2010

Strukturstatistik 2010 strukturstatistik 2010 Strukturstatistik 2010 StrukturStatistik 2010 er baseret på lønoplysninger for ca. 600.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 546.000, hvoraf 254.000

Læs mere

FA STATISTI K ARBEJDSOMKOSTNINGER 2012. Om statistikken 2. Finanssektoren i alt Figur 1 Arbejdsomkostninger pr. præsteret time 3

FA STATISTI K ARBEJDSOMKOSTNINGER 2012. Om statistikken 2. Finanssektoren i alt Figur 1 Arbejdsomkostninger pr. præsteret time 3 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 47 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK FA STATISTI K ISSN 193-4776 UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: KLC@FANET.DK

Læs mere

STRUKTURSTATISTIK 2007

STRUKTURSTATISTIK 2007 STRUKTURSTATISTIK 2007 STRUKTURSTATISTIK 2007 StrukturStatistik 2007 er baseret på lønoplysninger for ca. 676.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 616.000, hvoraf 257.000

Læs mere

LØNSTATISTIK 2015. Ingeniørarbejde DECEMBER 2014, BASERET PÅ AUGUST 2014

LØNSTATISTIK 2015. Ingeniørarbejde DECEMBER 2014, BASERET PÅ AUGUST 2014 LØNSTATISTIK 2015 Ingeniørarbejde DECEMBER 2014, BASERET PÅ AUGUST 2014 2 Lønbegreber 4 Hovedresultater 9 ARBEJDSFUNKTIONER (Almindelige lønmodtagere) Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau

Læs mere

De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne

De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne Kun 87 pct. af arbejdsomkostningerne er løn 6 Resten er andre omkostninger Lønudviklingen falder 3+4 Men

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2015

Lønudviklingen i 2. kvartal 2015 Lønudviklingen i. kvartal. august Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området Højere stigning for arbejdere end for funktionærer Fra. kvartal til. kvartal er lønomkostningerne til ansatte inden

Læs mere

Nedre kvartil Median. I alt 62 35.000 37.923 40.690 38.186 4.616. I alt 6 30.559 32.848 37.999 35.959 3.405

Nedre kvartil Median. I alt 62 35.000 37.923 40.690 38.186 4.616. I alt 6 30.559 32.848 37.999 35.959 3.405 Kriterier: Klub : 00000017 LAK-ERHV.SPROG & KOM Afdeling : HK/Hovedstaden Arbejdsfunktion (Diskokode) :, 334320 Oversættelse af korrespondance, 411000 Almindeligt kontorarbejde Grupperet på: Jobstatus,

Læs mere

Nyt om løn, juni 2013

Nyt om løn, juni 2013 Nyt om løn, juni 2013 BASERET PÅ 1. KVARTAL 2013 1 SVAGT STIGENDE LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 2013 Lønomkostningerne inklusive lønreguleringer og ændringer i pensionsbidrag, genebetalinger, ferie- og fraværsbetalinger,

Læs mere

Medlemmernes gennemsnitsløn fordelt på HK's private sektorer

Medlemmernes gennemsnitsløn fordelt på HK's private sektorer Månedsløn i kr Lønstatistik 2013 HK s lønstatistik 2013 er baseret på lønoplysninger fra medlemmerne i HK s to private sektorer HK/Privat og HK/Handel. 26.763 medlemmer har svaret hvilket betyder at 33

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Formål 2 LOPAKS 3 Begreber 6 Eksempler 6. december 2010 LOPAKS er nu udvidet med en ny tabel, der giver mulighed for at opgøre lønspredning på

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

FA FOKUS Juni 2015 JUNI 2015. NR. 3 I S S N 2 24 6-7 73 4

FA FOKUS Juni 2015 JUNI 2015. NR. 3 I S S N 2 24 6-7 73 4 FOKUS FA FOKUS Juni 2015 JUNI 2015. NR. 3 I S S N 2 24 6-7 73 4 FA Fraværsstatistik 2014 1 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2006 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 18. JUNI 2007

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2006 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 18. JUNI 2007 STRUKTUR 2006 STRUKTUR 2006 StrukturStatistik 2006 er baseret på lønoplysninger for ca. 674.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 618.000, hvoraf 254.000 er funktionærer,

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS 9. februar 2010 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn

Læs mere

NORDISK BANKSTATISTIK 2013

NORDISK BANKSTATISTIK 2013 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK ISSN 1903-4830 O K TO B ER 2014 UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: MAS@FANET.DK

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Lønstatistik 2006. Vejledning. Revideret udgave

Lønstatistik 2006. Vejledning. Revideret udgave Lønstatistik 2006 Vejledning Revideret udgave Indberetning af lønstatistik 2006 Danmarks Statistiks lønstatistik består af: en årlig lønstatistik (strukturstatistik), der har til formål at give detaljerede

Læs mere

Løn, forbrug og priser - A.13

Løn, forbrug og priser - A.13 Løn, forbrug og priser - A.13 178 Løn, forbrug og priser Wages, consumption and prices Nr. (No.) Side (Page) Løn, forbrug og priser (tekst) Wages, consumption and prices (text) 179 Løn Wages A 13.1 Fortjeneste

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAKT: KLC@FANET.DK

Læs mere

Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor

Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor 6. december 2013 UWP/MIE (DA) Løn og fravær Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor Til Kontaktudvalg for løn- og fraværsstatistik

Læs mere

Skift i lønudviklingen

Skift i lønudviklingen 10-0719 - poul - 202012 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Skift i lønudviklingen Ud fra Dansk Arbejdsgiverforenings konjunkturstatistik belyses det skift i lønudviklingen, som er sket

Læs mere

KONJUNKTURSTATISTIK 4. KVARTAL 2015

KONJUNKTURSTATISTIK 4. KVARTAL 2015 1. FEBRUAR 216 KONJUNKTURSTATISTIK 4. KVARTAL 21 UÆNDRET UDVIKLING I LØNOMKOSTNINGERNE PÅ DA-OMRÅDET Fra 4. kvartal 214 til 4. kvartal 21 steg lønomkostningerne inklusive lønreguleringer, er i pensionsbidrag,

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2011

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2011 OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2011 7. juni 2013 OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2011 ER UDKOMMET OG KAN SES PÅ KRL S HJEMMESIDE, KRL.DK INDHOLD Overordnet om tallene Løn og fravær, KL Køn

Læs mere

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2005 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 19. JUNI 2006

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2005 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 19. JUNI 2006 STRUKTUR 2005 STRUKTUR 2005 StrukturStatistik 2005 er baseret på lønoplysninger for ca. 634.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 585.000, hvoraf 240.000 er funktionærer,

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR

Læs mere

Notat

Notat 30.10.2005 13347 Notat Poul Personalegoder Personalegoder som tilføjelse til lønnen eller som delvis substitut for løn er populært i flg. medierne. Der kan være skattemæssige forhold, der spiller ind når

Læs mere

Udenlandske statsborgeres beskæftigelse på brancher og arbejdsfunktioner

Udenlandske statsborgeres beskæftigelse på brancher og arbejdsfunktioner N O T A T Udenlandske statsborgeres beskæftigelse på brancher og arbejdsfunktioner 8. september 2016 J.nr. 16/10636 Viden og Analyse PEJ Opsummering Antallet af udenlandske statsborgere med lønindkomst

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2016

Lønudviklingen i 2. kvartal 2016 Lønudviklingen i. kvartal. august Stabil udvikling i lønomkostningerne på DA-området. Fra. kvartal til. kvartal er lønomkostningerne til ansatte inden for DA-området i gennemsnit steget med, pct. Det er

Læs mere

Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber

Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber Danmarks Statistik 20. marts 2009 Til Lønkommissionen Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber 1 Indledning og sammenfatning 1.1 Undersøgelsens kommissorium Kortlægning af nuværende lønbegreber Forslag til

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 15. april 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 3. februar 2009 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 6 Alder og Køn 8 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor Ligestillingsstatistik for den kommunale sektor 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ligestillingsstatistik 2004... 7 1. Datagrundlag og afgrænsning... 7 2. Begreber og definitioner... 7 3. Kommentarer til tabellerne...

Læs mere

LØnStAtiStik. bilbranchen. ADminiStrAtion/SALG. VærkStED/LAGEr LEDELSE. medarbejdere med SærLiGt AnSVAr. baseret på 4. kvartal 2006 Februar 2007

LØnStAtiStik. bilbranchen. ADminiStrAtion/SALG. VærkStED/LAGEr LEDELSE. medarbejdere med SærLiGt AnSVAr. baseret på 4. kvartal 2006 Februar 2007 2007 LØnStAtiStik bilbranchen baseret på 4. kvartal 2006 Februar 2007 ADminiStrAtion/SALG VærkStED/LAGEr LEDELSE medarbejdere med SærLiGt AnSVAr L ø n b e g r e b e r Lønbegreberne i statistikken er fortjeneste

Læs mere

TAP-undersøgelsen 2016

TAP-undersøgelsen 2016 0 0 TAP-undersøgelsen 2016 Indledning Efterskoleforeningen har i december 2016 gennemført en undersøgelse af TAP-ansattes løn- og pensionsvilkår på efterskolerne. Undersøgelsen 215 ud af 245 skoler har

Læs mere

Noter til privatlønsværn for aftaleperioden 2016 og 2017

Noter til privatlønsværn for aftaleperioden 2016 og 2017 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU 2015 1 Noter til privatlønsværn for aftaleperioden 2016 og 2017 Statistikgrundlaget for privatlønsværnet Danmarks Statistiks lønindeks for virksomheder og

Læs mere

TO ÅR MED BESKEDEN FREMGANG

TO ÅR MED BESKEDEN FREMGANG BRANCHESEKTION //IT, MEDIE & KOMMUNIKATION TO ÅR MED BESKEDEN FREMGANG It-ansatte har igen i 2014 opnået branchesektionens højeste procentuelle lønstigning. Stigningen er på 2,2 % i gennemsnit, mens funktionærerne

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato August 2015 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2014 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere