UDELUKKER KVALITET OG TAXAMETERSTYRING HINANDEN?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDELUKKER KVALITET OG TAXAMETERSTYRING HINANDEN?"

Transkript

1 UDELUKKER KVALITET OG TAXAMETERSTYRING HINANDEN? En analyse af de kvalitetsmæssige effekter på gymnasieuddannelsen med indførelsen af taxameterstyring Speciale af: Rikke Blæsbjerg Lund (RBL), Janne Roesen (JR), Vejleder: Peter Munk Christiansen Antal ord: Afleveret 25. februar 2011 Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

2 Indholdsfortegnelse ABSTRACT... 6 KAPITEL 1: INDLEDNING (fælles)... 7 KAPITEL 2: REDEGØRELSE FOR UDVIKLINGEN PÅ GYMNASIEOMRÅDET (RBL) Selveje og taxameterstyring (JR) Politiske målsætninger og øvrige ændringer på gymnasieområdet (RBL) KAPITEL 3: TEORETISK FORSTÅELSESRAMME (JR) Offentlige ansatte egennyttemaksimerer (RBL) Stort budget er lykken (JR) Vide ledelsesmuligheder og afslappede arbejdsformer (JR) Økonomiske incitamenter som styringsredskab (RBL) Anvendelsen af økonomiske incitamenter på grund af moral hazard (RBL) Shirkingproblemer ved incitamentsaflønning (JR) Adfærd betinget af normer (RBL) Professionelle normer for acceptabel adfærd (JR) Samspillet mellem professionelle normer og økonomiske incitamenter (RBL) Taxameterstyring som styringsredskab (JR) Kvalitetsmæssige effekter af taxameterstyring (RBL) Omkostningsminimering og sænkede krav (RBL) Konkurrence på institutionens kvalitet (JR) Forventninger til gymnasieområdet og hypoteseudledning (RBL) Er unges valg af gymnasium bestemt af fest og farver? (JR) Brugen af taxameterstyring kan have påvirket gymnasiernes kvalitet (RBL) Gymnasiernes konkurrencesituation afgør kvalitetsændringerne (JR) Professioner på gymnasieområdet (RBL) KAPITEL 4: KVALITET (RBL) Kvalitet kan ikke defineres entydigt (RBL) Tidligere undersøgelser af kvalitet i uddannelse (JR) Anvendelsen af et bredere og mere nuanceret kvalitetsmål (RBL) Nuancer i kvalitetsbegrebet (JR) Forståelse af kvalitet i gymnasieuddannelsen (JR)

3 4.3.3 Forventninger til kvalitetsmæssige effekter (RBL) KAPITEL 5: METODISKE OVERVEJELSER BAG UNDERSØGELSENS DESIGN (JR) Forskningsdesign (JR) Analysestrategi (RBL) Analysemodeller (JR) Kvantitativ analysestrategi (RBL) Karakterer som mål for faglige færdigheder (JR) Indsamling af sammenlignelige karakterer (RBL) Udbytte af undervisningen udtrykt ved klassekvotienter (JR) Fastholdelse som led i regeringens 95 pct. målsætning (RBL) Begrænset nuancering af kvalitetsbegrebet (JR) Taxameterstyring og gymnasiernes konkurrencesituation (RBL) Kvalitetseffekter af gymnasiets størrelse og elevernes sociale baggrund (JR) Kvalitativ analysestrategi (RBL) Strategisk udvælgelse af gymnasier (RBL) Udvælgelse af interviewpersoner (RBL) Indsamling af kvalitativt datamateriale (JR) Databearbejdning (JR) KAPITEL 6: ANALYSE AF KARAKTERERNE (RBL) Overordnet udvikling i karaktergennemsnit (RBL) Taxameterstyringens effekt på karakterafgivelsen (JR) Ingen effekt på de gennemsnitlige karakterer (RBL) Lavere dumpeprocent efter indførelsen af taxameterstyring (JR) Betydningen af nye evalueringsformer for karakterfastsættelsen (JR) Øget fokus på markedsføring (RBL) Karakterudvikling afhængig af konkurrencesituationen (JR) Udvikling i gennemsnitlige karakterer uafhængig af konkurrencesituationen (JR) Udvikling i dumpekaraktererne uafhængig af konkurrencesituationen (RBL) Gymnasiets størrelse afgørende for fokus på tiltrækning (RBL) Professionelle normer for karaktergivning (JR) Lærernes professionelle normer (JR) Intet pres på lærernes karaktergivning (RBL) Stærke professionelle normer for karaktergivning sikrer kvaliteten (fælles)

4 KAPITEL 7: ANALYSE AF KLASSEKVOTIENTEN (JR) Overordnet udvikling i klassekvotienten (RBL) Taxameterstyringens effekt på klassekvotienten (RBL) Stigende klassekvotienter (RBL) Størst effekt på klassekvotienten (JR) Øgede klassekvotienter af økonomiske hensyn (RBL) Udvikling i klassekvotienten afhængig af konkurrencesituationen (RBL) Største stigninger i klassekvotienter når konkurrencen er skarp (JR) Skæve klassekvotienter for at optage alle ansøgere (JR) Professionelle normer for fastsættelse af klassekvotienten (JR) Øget klassekvotient med indførelsen af taxameterstyring (fælles) KAPITEL 8: ANALYSE AF GYMNASIERNES FASTHOLDELSESINDSATS (RBL) Overordnet udvikling i fastholdelsesindsatsen (JR) Taxameterstyringens effekt på fastholdelsesindsatsen (RBL) Flere gennemfører gymnasieuddannelsen og uddannelsesafbrud sker tidligere (JR) Fastholdelse af økonomiske hensyn (RBL) Lang snor til elever med højt fravær (JR) Effekten af 95 pct. målsætningen på fastholdelsesindsatsen (RBL) Fastholdelsesindsats afhængig af konkurrencesituationen (JR) Høj fastholdelsesindsats uafhængig af konkurrencesituationen (RBL) Betydningen af gymnasiernes størrelse for fastholdelsesindsatsen (RBL) Professionelle normer om at øge uddannelsesniveauet (RBL) Øget fastholdelsesindsats grundet økonomi og professionelle normer (fælles) KAPITEL 9: DISKUSSION (JR) Indvendinger mod analysens design (RBL) Andre essentielle ændringer på gymnasieområdet (JR) Operationalisering af gymnasiernes konkurrencesituation (JR) Overgangsordning til taxameterstyring (RBL) Et snævert kvalitetsbegreb (JR) Også retten til at gå fallit (RBL) KAPITEL 10: KONKLUSION (fælles) KAPITEL 11: PERSPEKTIVERING (fælles) LITTERATURLISTE

5 APPENDIKS Appendiks 1: Sammenlignelighed mellem karakterskalaerne (RBL) Appendiks 2: Øvrige figurer og tabeller (JR) Appendiks 3: Interviewguide Appendiks 4: Oversigt over slutkodeliste

6 Abstract Activity-based budgeting is a commonly used management tool in the Danish educational area. In 2008 the financing of the high schools (gymnasierne) was transformed into activity-based budgeting. Activity-based budgeting creates a system, in which the budget of an institution depends on the level of activity, for instance the number of graduates. A fixed rate for each produced unit is determined, and most of the financing is calculated as the rate multiplied the number of produced units. Hereby the institutions become more focused on their output, which gives them an incentive to improve the efficiency. Theoretically though, the use of activity-based budgeting can cause both quality improvements and quality reductions. For that reason this thesis investigates which consequences the introduction of activity-based budgeting in 2008 has had on the quality of the Danish high school system. To investigate this question we have used a longitudinal design, where the quality of the high schools is observed before and after the introduction of activity-based budgeting. Thereby the design of this study comes close to being a natural experiment, however it is still necessary to control for circumstances other than those scrutinized that may influence the findings of the analysis, i.e. the control of thirdparty variables. This thesis measures quality as average grades, the share of failing grades, class size and the effort to ensure that students complete the education. These aspects of quality are investigated both quantitatively and qualitatively. The quantitative part shows the actual consequences, while the qualitative part creates a context for understanding the quantitative results. The main conclusion of the thesis is that the use of activity-based budgeting can cause both quality improvements and quality reductions. The analysis shows that the introduction of activity-based budgeting has not influenced the given grades. Average class size however, has increased with nearly one student, which all things being equal reflects a quality reduction. Finally the analysis shows that the economic incentives increase the effort to ensure the students completion of the education, which reflects a quality improvement. Whether activity-based budgeting leads to quality improvements or reductions thereby depends on the aspect of quality in focus. This conclusion has substantive, normative and methodological implications. The most important substantive implication is that institutions adapt to the economic incentives given in activity-based budgeting, which results in an increased risk for quality reductions in areas with the weakest professional norms. The normative implication is that the use of activity-based budgeting can cause both quality improvements and quality reductions, and not just quality reductions, which is the normal focus. Methodologically this study implicates that we need a more nuanced measure for quality, involvement of qualitative design and control for professionalism to make the most reliable investigation of the causality between activity-based budgeting and quality. 6

7 Kapitel 1: Indledning Taxametersystemet er en styringslogik, der løser et velkendt problem i den offentlige sektor nemlig hvorledes man kan binde offentlige institutioners bevillinger sammen med deres output. Taxameterstyring løser dette ved at fastsætte en takst pr. produceret ydelse, som anvendes til at beregne institutionens bevilling (Serritzlew, 2004, 216). Derved knyttes institutionens budget til dens aktivitetsniveau. Taxameterstyring anvendes stadigt flere steder i den offentlige sektor, da det netop udgør en løsning på denne styringsproblematik. Særligt på uddannelsesområdet er taxameterstyring en udbredt styringslogik, hvor langt de fleste uddannelsesinstitutioner er underlagt systemet (Undervisningsministeriet et al., 1998; Undervisningsministeriet, 2003). Senest overgik gymnasierne i forbindelse med indførelsen af selveje også til taxameterstyring d. 1. januar 2008 (Undervisningsministeriet, 2006). Til trods for at taxameterstyring er en udbredt styringslogik og leverer en synlig løsning på et velkendt problem, er det ikke desto mindre et omdiskuteret redskab. Dette skyldes, at der teoretisk kan argumenteres for, at brugen af taxameterstyringen øger risikoen for kvalitetsforringelser. Institutionerne får en fast takst pr. leveret ydelse og har derved incitament til at øge produktiviteten, da økonomien bliver bedre, desto mere der leveres for de samme omkostninger. Øget produktivitet betyder ikke nødvendigvis dårligere kvalitet, da der i nogle tilfælde kan være reelle effektiviseringsmuligheder, som ikke påvirker kvalitetsniveauet. Institutionerne har imidlertid incitament til at sænke omkostningerne pr. produceret enhed og i de tilfælde, hvor der ikke kan effektiviseres, betyder lavere omkostninger alt andet lige en kvalitetsforringelse af det leverede produkt. På gymnasieområdet kan dette komme til udtryk ved højere klassekvotienter og færre valgfag. Et andet væsentligt kritikpunkt imod taxameterstyring er, at institutionerne gives incitament til at sænke kravene til, hvad der defineres som en produceret ydelse. Ved at omdefinere kravene til ydelsen bliver produktionen ligeledes mindre omkostningsfyldt. En sådan adfærd kan også medføre kvalitetsforringelser (Andersen & Serritzlew, 2006a: 417; Serritzlew, 2006: 108; Nannestad og Pedersen, 1998: 75). På gymnasieområdet kan dette forekomme, hvis lærerne giver eleverne højere karakterer for at sikre, at de består studentereksamen, eller at der beholdes elever, som reelt burde være smidt ud. I forlængelse af den teoretiske kritik der kan rettes mod taxametersystemet, er kritikken også empirisk haglet ned over gymnasierne efter introduktionen af taxameterstyring. Lærerne er pressede til at lade uegnede elever bestå, der er ingen konsekvens for studerende med højt fravær, elever proppes sammen i klasserne, og markedsføringsbudgettet er stigende dette er blot nogle af påstandene i kritikken mod taxametersystemet (Jensen, 2010; Heissel, 2009; DGS, 2010). Eksempelvis viser en rundspørge foretaget af Jyllands Posten, at hver sjette lærer har ladet elever bestå, som burde være dumpet, mens knap halvdelen af lærerne føler sig pressede til at få så mange elever som muligt igennem gymnasieuddan- 7

8 nelsen (Jensen, 2010b). En undersøgelse gennemført af Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) konkluderer, at antallet af klasser med mere end 28 elever er steget med 23,4 pct. fra skoleåret 2009/10 til 2010/11 (DGS, 2010). Endelig konkluderer en rundspørge foretaget af Altinget, at der efter indførelsen af taxameterstyring er oprettet færre valghold i gymnasiet, og at hvert tredje gymnasium har øget markedsføringsbudgettet (Heissel, 2009). De ovenstående undersøgelser peger i retning af, at der er sket en forringelse af gymnasieuddannelsen med indførelsen af taxameterstyring. Dette speciale har til formål at undersøge ovennævnte problematik nærmere, da ingen af de beskrevne undersøgelser er baseret på et stringent metodisk grundlag, og resultaterne er således behæftet med væsentlig usikkerhed. Eksempelvis kan Jyllands Postens rundspørge kritiseres for, at de konkrete spørgsmålsformuleringer nærmest giver svaret på forhånd - som man råber i skoven, får man svar (Gerdes, 2010). Som undersøgelserne viser, er taxameterstyring ofte udskældt og medfører ifølge den offentlige debat en faldende kvalitet. I en teoretisk optik kan der dog argumenteres for, at taxameterstyring kan føre til såvel kvalitetsforbedringer som kvalitetsforringelser. Argumentationen for mulige kvalitetsforbedringer tager udgangspunkt i, at økonomiske incitamenter kan anvendes til at skabe en konkurrencesituation, hvor de taxameterstyrede institutioner konkurrerer på kvaliteten af deres ydelse. Dette skyldes, at institutionernes budget og dermed overlevelse er bestemt ud fra produktionsniveauet. Institutionerne gives således incitament til at øge produktionen. Produktionen kan imidlertid ikke øges, med mindre der er aftagere til produktet. I det omfang brugerne har frit valg mellem de forskellige institutioner, kan institutionerne tiltrække dem ved at have høj kvalitet. Hvis brugerne samtidig vægter kvalitet i deres valg af leverandør, stiger efterspørgslen efter en given producents ydelser i takt med kvaliteten (Andersen & Serritzlew, 2006a: 412ff; Schneider et al., 1998: 787ff). For at tiltrække kommende elever kan gymnasierne derfor slå på, at de har høj faglig kvalitet i undervisningen, og at klassekvotienten holdes på et rimeligt niveau. I modsætning til den offentlige debat der ofte kun har fokus på risikoen for kvalitetsforringelser ved brugen af taxameterstyring, har dette speciale fokus på begge teoretiske forventninger til de kvalitetsmæssige effekter af taxametersystemet. Økonomiske incitamenter som taxameterstyring er imidlertid ikke det eneste teoretiske udgangspunkt for offentlige ansattes adfærd. Ifølge professionssociologien sætter professionelle normer grænser for acceptabel adfærd, hvorfor eksistensen heraf kan være med til at sikre en høj kvalitetsstandard (Andersen, 2005; Andersen & Blegvad, 2003). Motiveret af ovennævnte undersøgelsers konklusioner og den megen debat om taxameterstyringens kvalitetsmæssige effekter undersøger dette speciale, om indførelsen af taxameterstyring har medført kvalitetsforringelser eller kvalitetsforbedringer af gymnasieuddannelsen, samt om professionelle 8

9 normer sikrer en høj kvalitetsstandard uanset bevillingssystemet. Følgende problemstilling danner udgangspunkt for specialet: Hvilke konsekvenser har indførelsen af taxameterstyring haft på kvaliteten af gymnasieuddannelsen? I de foregående afsnit er specialets relevans blevet motiveret ud fra en teoretisk og empirisk interessant uenighed omkring kvalitetseffekterne af taxameterstyring. I de næste afsnit bliver specialets relevans derimod motiveret ud fra metodiske årsager. Specialets konklusioner er yderst troværdige, da de bygger på et stærkt forskningsdesign. Derudover anvender specialet et udvidet metodisk apparat, hvilket betyder, at der muligvis eksisterer kvalitetsmæssige effekter, som tidligere undersøgelser har overset. Specialets empiriske genstandsfelt er gymnasierne, der overgik til taxameterstyring i Dette giver mulighed for at undersøge kvaliteten af uddannelsen på gymnasierne før og efter indførelsen af taxameterstyring. Da alle offentlige gymnasier er overgået til taxameterstyring uden frivillig stillingtagen her til, er undersøgelsen tæt på at være et naturligt eksperiment. Eksperimentet er kendetegnet ved, at den uafhængige variabel (her taxameterstyring) systematisk varierer, mens øvrige variable holdes konstante. Heraf følger et stærkt forskningsdesign (Serritzlew, 2007: 275; Petersen et al., 2007: 5). Tidsdimensionen kan imidlertid ikke holdes konstant, hvilket medfører, at analysens resultater kan skyldes påvirkning fra andre forhold, der ændrer sig i samme tidsperiode. Denne problematik tages der så vidt muligt forbehold for løbende i analysen. Selve analysen består af en kombination af en kvantitativ og kvalitativ analysestrategi. Ved kombinationen af de to skabes der både dybde og bredde i undersøgelsen. Mens den kvantitative analyse fastslår den konkrete udvikling på gymnasieområdet, skaber den kvalitative analyse en kontekst til at forstå de kvantitative resultater i (Bryman, 2004: 453ff). Samlet set vurderes specialets forskningsdesign at have et stærk validt fundament, hvorfor konklusionerne vurderes at være tilsvarende troværdige. Indførelsen af taxameterstyring på gymnasierne er et relativt nyt tiltag, og derfor er kvalitetseffekten endnu ikke undersøgt på dette empiriske område. Der er imidlertid foretaget lignende undersøgelser på andre områder, men da kvalitet er et svært begreb at definere og måle, giver tidligere undersøgelser ikke entydigt svar på, hvilke kvalitetsmæssige effekter taxameterstyring medfører. Eksempelvis er der foretaget undersøgelser af, hvilken effekt den konkurrencesituation, som også taxameterstyring bygger på, har på kvaliteten af folkeskolerne. Langt de fleste af disse undersøgelser konkluderer, at konkurrence mellem skolerne ingen eller ringe effekt har på kvaliteten (Serritzlew & Andersen, 2006b: 336; Ladd, 2002; Andersen, 2008). Hovedparten af undersøgelserne anvender imidlertid kun det overordnede eksamensresultat som mål for kvaliteten. Karakterer er da også det enkeltstående mest meningsfyldte og anvendte mål for kvalitet, men kvalitetsbegrebet er ikke desto mindre omdiskuteret, og der findes ingen fast definition 9

10 heraf. Yderligere kan der argumenteres for, at kvalitet i uddannelse er mere end blot, hvad der afspejles i karaktererne (Nannestad, 2003: 7ff; Andersen & Serritzlew, 2006b: 340; Hede & Lund, 2005: 461). Dette speciale undersøger derfor, om der med et bredere kvalitetsmål kan findes effekter på kvaliteten ved brugen af taxameterstyring, som tidligere undersøgelser muligvis har overset. Kvalitet måles i dette speciale som karakterer og dumpeprocenter for forskellige evalueringsformer, klassekvotienten og fastholdelsesindsatsen. Derved udvider specialet også den metodiske tilgang til ovenstående problemstilling. Tidligere undersøgelser er desuden karakteriseret ved brugen af en kvantitativ analysestrategi. Da kvalitet er et komplekst begreb, inddrager specialet yderligere en kvalitativ analysestrategi for fyldestgørende at afdække begrebet kvalitet og kausalsammenhængen med taxameterstyring. Således bidrager specialet til litteraturen ved at have et mere nuanceret mål for kvalitet både selvstændigt i den kvantitative analyse og gennem kombinationen af en kvantitativ og kvalitativ analysestrategi. Endelig bidrager specialet med viden af høj samfundsmæssig interesse, da taxameterstyring er et udbredt og omdiskuteret styringsredskab. Specialet er inddelt i 11 kapitler inklusiv dette indledende kapitel. For at afklare hvilke nye forhold gymnasierne skal arbejde under, redegøres der i kapitel 2 for konstruktionen af taxametersystemet på gymnasieområdet, de politiske målsætninger samt øvrige ændringer. Efterfølgende udfoldes specialets teoretiske ramme i kapitel 3. I litteraturen findes der to grundlæggende teorier om, hvad offentlige ansatte motiveres af. Mens økonomisk incitamentsteori påstår, at offentlige ansatte er motiveret af personlige, materielle forhold, antager professionssociologien, at deres adfærd styres af professionelle normer. Efter en diskussion af de to teoretiske udgangspunkter følger en udredning af tankegangen bag taxameterstyring som et styringsredskab, der bygger på økonomisk incitamentsteori. Her er fokus især på, hvordan taxameterstyring kan påvirke kvaliteten af ydelserne på de taxameterstyrede institutioner. I specialets kapitel 4 bliver det diskuteret, hvordan kvalitet i uddannelse kan forstås, og hvordan det operationaliseres i andre undersøgelser. Denne diskussion danner udgangspunkt for specialets overvejelser om den konkrete operationalisering af kvalitet. I kapitel 5 gennemgås den anvendte metode med det formål at synliggøre, at specialets konklusioner bygger på et validt og reliabelt grundlag. Analysen er bredt ud på kapitel 6, 7 og 8, og her undersøges det, hvilken effekt indførelsen af taxameterstyring har haft på henholdsvis karakterer, klassekvotienter og fastholdelsesindsatsen. Analysekapitlerne struktureres alle på samme måde efter specialets hypoteser. I kapitel 9 diskuteres validiteten af analysens resultater heriblandt også det anvendte kvalitetsbegreb. Specialet slutter af med en konklusion samt en perspektivering med anbefalinger til, hvilke overvejelser fremtidige undersøgelser af taxameterstyringens effekt på kvaliteten af uddannelsesområdet bør inddrage. 10

11 Kapitel 2: Redegørelse for udviklingen på gymnasieområdet Gennem en længere årrække er der sket flere bevillingsmæssige ændringer på uddannelsesområdet, således at langt størstedelen af området i dag styres gennem aktivitetsafhængig finansiering (Undervisningsministeriet et al., 1998; Undervisningsministeriet, 2003). Specialets empiriske genstandsfelt er gymnasierne og Hf-kurserne, der d. 1. januar 2008 ligeledes overgik til aktivitetsafhængig finansiering - også kaldet taxameterstyring (Undervisningsministeriet, 2006a: 15). I kapitlet redegøres for de ændringer, gymnasierne har gennemgået den seneste årrække for at skabe en forståelsesramme for, hvilke betingelser gymnasieområdet er underlagt. Først bliver der redegjort for de konkrete ændringer, som indførelsen af taxameterstyring har medført for gymnasierne. Herunder bliver det specificeret, hvordan taxameterbevillingerne konkret tildeles. Efterfølgende redegøres der for de politiske målsætninger og heraf følgende ændringer på gymnasieområdet. 2.1 Selveje og taxameterstyring I 2004 kom Regeringen med sit udspil til opgave- og strukturereformen. I dette udspil fremgår det, at: [d]en offentlige sektor skal moderniseres, så den lever op til fremtidens udfordringer med hensyn til nærhed, kvalitet og effektivitet (Regeringen, 2004). Kvalitetsforbedringer var således et væsentligt element blandt strukturreformens rationaler. Strukturreformen fik også konsekvenser for gymnasieområdet, hvilket medførte, at gymnasier og Hf-kurser overgik til selveje pr. 1. januar For at forberede denne overgang blev der nedsat midlertidige bestyrelser på de enkelte institutioner fra d. 1. januar 2006 (Undervisningsministeriet, 2006a: 8). Gymnasiernes overgang til selveje kan siges at bygge på tre principper; selvforvaltning, centralt fastsat mål- og rammestyring samt taxameterstyring (ibid.: 38; Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 2004: 45ff). Den nuværende opgave- og ansvarsfordeling på gymnasieområdet ses i tabel

12 Tabel 2.1: Oversigt over opgave- og ansvarsfordeling på gymnasieområdet efter strukturreformen Opgave- og ansvarsfordeling på gymnasieområdet Gymnasier og Hf-kurser placeres i staten og overgår til selveje. De finansieres gennem taxameterstyring frem for blokbevillinger Gymnasierne ledes af en bestyrelse frem for af amterne. Bestyrelsen træffer blandt andet beslutninger om: - Gymnasiets kapacitet - Udbud af studieretninger og valgfag - Ansættelse og afskedigelse af rektor, lærere og andet personale Gymnasierne har ansvaret for den daglige drift herunder beslutninger om optag Regionerne skal i samarbejde med institutionerne koordinere udbuddet, kapaciteten og elevfordelingen med henblik på at sikre, at der er et tilstrækkeligt varieret uddannelsestilbud til alle Staten har det overordnede ansvar for at sikre kvalitet og variation i uddannelsestilbuddene Det frie skolevalg ved valg af gymnasium og Hf-kursus opretholdes * Kilder: Undervisningsministeriet, 2006a, Indenrigs- og sundhedsministeriet, 2004 Den omstændighed, at gymnasierne har fået ansvaret for den daglige drift, har medført konkrete ændringer. Eksempelvis afgør gymnasierne selv klassekvotienten, der tidligere blev fastsat af amterne. Formålet hermed er, at: [s]kolerne skal kunne indrette undervisningen efter, hvad der tjener formålet bedst og ikke være låst af, at der kun må sidde et bestemt antal elever i lokalet (Harder, 2009). Indførelsen af taxameterstyring på gymnasierne er en anden helt central ændring, der følger af strukturreformen. Tidligere modtog gymnasierne blokbevillinger, men pr. 1. januar 2008 overgik gymnasierne til taxameterstyring. Dermed gøres gymnasiernes budgetter elevafhængige og tildeles ud fra forholdene i tabel

13 Tabel 2.2: Oversigt over gymnasiernes tilskudsordninger under taxameterstyring Gymnasiernes tilskudsordninger Grundtilskud Der ydes et grundtilskud til alle gymnasier. Tilskuddet ydes kun, hvis der er flere end 40 årselever pr. uddannelse Udkantstilskud Der ydes et udkantstilskud efter følgende kriterier: - Institutionen har færre end 400 elever - Institutionens elever ville få mere end 20 km til nærmeste gymnasium, hvis pågældende gymnasium lukkede Undervisningstaxameter Der ydes et tilskud til undervisningsrelaterede udgifter som løn, undervisningsudstyr og materialer. Tilskuddet opgøres to gange om året og beregnes ud fra det faktiske antal årselever* Færdiggørelsestaxameter Der ydes et tilskud pr. færdiggjort elev. Fællesudgiftstaxameter Der ydes et tilskud til udgifter, som ikke kan henføres til enkelte uddannelser så som administration, ledelse, bygningsdrift og forsyning Indvendig vedligeholdelse Der ydes et tilskud til løbende indvendig vedligeholdelse Undervisningstilskud Der ydes et tilskud til særlige fag. Tilskuddet opgøres pr. elev, der består et af følgende fag på A-niveau; fysik, kemi, biologi eller musik Tilskud til studieretning Der ydes tilskud til gymnasier, der opretter en af følgende studieretninger; græsk og latin eller musikalsk grundkursus Tilskud til laboratoriekurser Der ydes tilskud pr. elev, der gennemfører kurset * Antallet af årselever opgøres som antallet af studieaktive elever d. 5/9 og d. 15/2 hvert skoleår Kilde: Økonomistyrelsen, Konto 20.4, & Taxametertilskuddene indebærer, at gymnasierne frit kan disponere over eventuelle overskud, ligesom at de hæfter for eventuelle underskud. Taxametersystemet er først helt indfaset i 2011, og i perioden her indtil foreligger der en overgangsordning, hvor taxametertilskuddene suppleres med tillæg eller fradrag, der udligner ændringerne. Tilskuddene og fradragene bliver imidlertid tilnærmet det endelige niveau hen over perioden (Undervisningsministeriet, 2006a: 45). I tabel 2.3 ses taxametertilskuddene for finansåret

14 Tabel 2.3: Taxametertilskud pr. årselev for finansåret 2009 Undervisningstaxameter Færdiggørelsestaxameter Fællesudgiftstaxameter Indvendig vedligeholdelse kr kr kr kr. * Kilde: Økonomistyrelsen, Politiske målsætninger og øvrige ændringer på gymnasieområdet Regeringen har et klart mål om at skabe et uddannelsessystem i verdensklasse for at sikre, at Danmark på sigt kan klare sig i konkurrencen fra andre lande (Undervisningsministeriet, 2010a: 5; Nedergaard, 2010). Den politiske målsætning blev konkretiseret i forbindelse med velfærdsforliget fra 2006, hvori det fremgår, at: [m]ålet er, at mindst 95 pct. af alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse (Regeringen et al., 2006: 65). Dette omtales som 95 pct. målsætningen og betegnes som en af de vigtigste politiske målsætninger for uddannelsesområdet. I forlængelse heraf nævnes i velfærdsforliget, at: [i] dag begynder over 95 pct. af en ungdomsårgang på en ungdomsuddannelse, men kun 80 pct. gennemfører (ibid.). Med 95 pct. målsætningen følger der således et politisk fokus på at øge fastholdelsen blandt de studerende. Gymnasiet er den mest søgte ungdomsuddannelse og udgør derfor en central del af det danske uddannelsessystem. Af den grund er gymnasiet en vigtig aktør i forsøget på at realisere 95 pct. målsætningen (Regeringen, 2004: 16). For at styrke de gymnasiale uddannelser (STX, HF, HHX og HTX) trådte gymnasiereformen i kraft i Fokusset var på at øge fagligheden og tværfagligheden i fagene samt at sikre fleksibilitet mellem de enkelte uddannelser. De treårige uddannelser (STX, HHX og HTX) har som følge heraf fået fælles struktur med et grundforløb på et halvt år. Grundforløbet er opbygget således, at eleverne det første halve år kan skifte mellem de tre uddannelser uden medførende forsinkelse i uddannelsesforløbet (Regeringen et al., 2003: 8). For yderligere at sikre ligeværdigheden mellem de gymnasiale uddannelser er det blevet understreget, at det faglige niveau skal være ens på tværs af uddannelserne, men at indholdet af de enkelte fag skal være tilpasset uddannelsens profil (ibid.: 4). Endvidere er karakterskalaen ændret fra 13-skalaen til 7-trins-skalaen. Dette er sket med henblik på at gøre karakterskalaen mere sammenlignelig med udlandets karaktergivning og derved gøre det lettere at blive optaget på udenlandske uddannelsesinstitutioner. Reformen af karakterskalaen fik virkning på de gymnasiale uddannelser fra skoleåret 2006/07 (BEK nr. 262 af 20/ ; Undervisningsministeriet, 2007a). 14

Individualisering af offentligt ansattes løn en undersøgelse af den lokale anvendelse af Ny Løn

Individualisering af offentligt ansattes løn en undersøgelse af den lokale anvendelse af Ny Løn Individualisering af offentligt ansattes løn en undersøgelse af den lokale anvendelse af Ny Løn Claus Møller Laustsen 20042122 Institut for Statskundskab, Århus Universitet Afleveret 29. september 2010

Læs mere

Resultatløn lig kvalitet?

Resultatløn lig kvalitet? - et projekt om resultatløn og sagsbehandling i Vollsmose (71.566 Anslag, svarende til 29,8 normalsider) Udarbejdet af: Rebekka Amos Taaensen Stine Malmskov Ulrik Ullits Krogh Vejleder: Bent Eisenreich

Læs mere

Udarbejdet af: Lotte Nygaard Hagmann, modul K1 Michael Urban Johansen, modul K3 Peter Emil Juhl Svendsen, modul K1 Vejleder: Hans Aage

Udarbejdet af: Lotte Nygaard Hagmann, modul K1 Michael Urban Johansen, modul K3 Peter Emil Juhl Svendsen, modul K1 Vejleder: Hans Aage Udarbejdet af: Lotte Nygaard Hagmann, modul K1 Michael Urban Johansen, modul K3 Peter Emil Juhl Svendsen, modul K1 Vejleder: Hans Aage 1 KAPITEL 1: INDLEDENDE AFSNIT... 4 1.1 INDLEDNING... 4 1.2 PROBLEMFELT...

Læs mere

Forskel på udlicitering

Forskel på udlicitering Forskel på udlicitering - en forklaring på variationen i kommunernes brug af udlicitering inden for hårde og bløde serviceområder Af Lars Bech-Jørgensen, 20052426 Vejleder Peter Munk Christiansen Side

Læs mere

Frit valg en undersøgelse af de økonomiske konsekvenser ved indførelse af frit valg i den kommunale hjemmepleje

Frit valg en undersøgelse af de økonomiske konsekvenser ved indførelse af frit valg i den kommunale hjemmepleje Frit valg en undersøgelse af de økonomiske konsekvenser ved indførelse af frit valg i den kommunale hjemmepleje Vejleder: Thomas Pallesen Studerende: Jesper Riis-Jensen Årskortnummer: 19991758 Antal ord:13.360

Læs mere

Studiedokumentation: Projekttitel: Kampen om hovedstaden Strategi i den offentlige sektor. Projektbeskrivelse:

Studiedokumentation: Projekttitel: Kampen om hovedstaden Strategi i den offentlige sektor. Projektbeskrivelse: 1 2 Studiedokumentation: Projekttitel: Kampen om hovedstaden Strategi i den offentlige sektor Projektbeskrivelse: I dette projekt undersøger vi en nyopstået konkurrence imellem Roskilde Universitet (RUC)

Læs mere

Fra medarbejder til merarbejder

Fra medarbejder til merarbejder Fra medarbejder til merarbejder - et speciale om effekten af udlicitering på medarbejderrelaterede forhold Af Jeppe Rasch Christensen (RUC) Anders Hjelholt (KU) Vejleder Anders Larsen (RUC) Yosef Bhatti

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer ROSKILDE UNIVERSITET Institut for Samfund og Globalisering Standardforside til projekter og specialer Projekt- eller specialetitel: Statslig regulering af den danske banksektors risikovillighed Projektseminar/værkstedsseminar:

Læs mere

Frit valg af leverandør i ældreplejen

Frit valg af leverandør i ældreplejen 1 Frit valg af leverandør i ældreplejen Master of Public Policy Institut for Samfund og Globalisering (ISG) Roskilde Universitet - RUC Rudi Rosenborg MPP 2007-2009 Frit valg af leverandør i ældreplejen

Læs mere

Rekruttering i den offentlige sektor - værdier og motivation

Rekruttering i den offentlige sektor - værdier og motivation Rekruttering i den offentlige sektor - værdier og motivation Gruppemedlemmer: Emil Haugaard, Mark Gammeljord, Peter Stokholm & Søren Christiansen Afleveret: d. 04/06 2013 Titel: Rekruttering i den offentlige

Læs mere

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser NYE VEJE Fremtidens videregående uddannelsessystem analyserapport Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Publikationen

Læs mere

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er

Læs mere

Management systemet til forbedring af kvaliteten i folkeskolen

Management systemet til forbedring af kvaliteten i folkeskolen Cand.merc. Management Accounting & Control Department of Business Studies Kandidatafhandling Forfatter: Katrine Sand Enevoldsen Vejleder: Hanne Nørreklit Management systemet til forbedring af kvaliteten

Læs mere

Verdens bedste folkeskole?

Verdens bedste folkeskole? Verdens bedste folkeskole? Gruppe nr.: 3 Udarbejdet af: Alex Friis Nielsen, Daniel Erik Mortensen, Emilie Sofie Rohr, Mikkel Rønnow Mouritzen, Rasmus Holm, Simon Bjørn Nielsen og Sofie Hansen Studie: Den

Læs mere

Mere tid til Folkeskole

Mere tid til Folkeskole Mere tid til Folkeskole Mindre papirnusseri til kommunerne mere til eleverne Af Hans Christian Bøgdal Lauridsen, Vejleder: Erik Bækkeskov Forvaltning K2, Insitut for Samfund og Globalisering 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Ny Løn i den offentlige sektor

Ny Løn i den offentlige sektor Ny Løn i den offentlige sektor - udvikling eller afvikling? Et komparativt studie af Ny Løn i staten og (amts)kommunerne Bachelorprojekt af: Anne Fischer Olsen Jonas Juul Møller Søren Gisselmann Thomas

Læs mere

Motivation af sygeplejersker i det danske sygehusvæsen

Motivation af sygeplejersker i det danske sygehusvæsen Institut for Ledelse Bachelorafhandling HA-int. Tysk Forfattere: Lise Hentze Andersen & Maria Ø. B. Kunath Vejleder: Morten Sønderskov Motivation af sygeplejersker i det danske sygehusvæsen - Med fokus

Læs mere

FRA OMVENDT RESULTATLØN TIL RESULTATLØN. Et bud på et mere hensigtsmæssigt og motiverende aflønningssystem for danske familieplejere

FRA OMVENDT RESULTATLØN TIL RESULTATLØN. Et bud på et mere hensigtsmæssigt og motiverende aflønningssystem for danske familieplejere FRA OMVENDT RESULTATLØN TIL RESULTATLØN Et bud på et mere hensigtsmæssigt og motiverende aflønningssystem for danske familieplejere Et speciale af Natascha Mannemar Jensen Institut for Statskundskab, Aarhus

Læs mere

Den nye revisorlovs påvirkning på kontrollen af revisors arbejde

Den nye revisorlovs påvirkning på kontrollen af revisors arbejde Copenhagen Business School 13. januar 2009 Institut for regnskab og revision Cand. Merc. Aud-studiet Kandidatafhandling Den nye revisorlovs påvirkning på kontrollen af revisors arbejde Opgaven er udarbejdet

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Institut for Samfund og Globalisering Forvaltning, Modul K1 Maj 2007. Anne Katinka Hansen Anne Lund Jensen Niels Hansen

Roskilde Universitetscenter Institut for Samfund og Globalisering Forvaltning, Modul K1 Maj 2007. Anne Katinka Hansen Anne Lund Jensen Niels Hansen Forandringer og meningsskabelse i organisationer Danmarks Designskoles omstilling til et designuniversitet Roskilde Universitetscenter Institut for Samfund og Globalisering Forvaltning, Modul K1 Maj 2007

Læs mere

PARTNERSKABER KONTROL ER GODT, MEN ER TILLID BEDRE?

PARTNERSKABER KONTROL ER GODT, MEN ER TILLID BEDRE? 1 PARTNERSKABER KONTROL ER GODT, MEN ER TILLID BEDRE?!" #$% & ' 1. Indledning 3 1.1 Problemfelt 5 1.2 Problemformulering 6 2. Metode 8 2.1 Projektdesign 8 2.2 Valg af teori 10 2.3 Valg af empiri 14 2.4

Læs mere

Incitamentsaflønning af direktionen i danske banker

Incitamentsaflønning af direktionen i danske banker Incitamentsaflønning af direktionen i danske banker Udarbejdet af: Charlotte Vig Rasmussen Jacob Degn Andersen Jakob Hein Mikkelsen Mick Jelsdal Jørgensen Vejleder: Poul Wolfsen Bachelorprojekt Maj 2009

Læs mere

Læreruddannelsen i lyset af forandring

Læreruddannelsen i lyset af forandring DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Læreruddannelsen i lyset af forandring en organisationssociologisk undersøgelse af ledelsesmæssige udfordringer på læreruddannelserne efter sammenlægningen

Læs mere

CORPORATE BRANDING I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

CORPORATE BRANDING I DEN OFFENTLIGE SEKTOR DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET CORPORATE BRANDING I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Hanne Olkjær Edlefen Nr. 218/2007 Projekt- & Karrierevejledningen Projekt- & Karrierevejledningens

Læs mere

Motivation med aktieløn

Motivation med aktieløn Motivation med aktieløn En undersøgelse af medarbejderaktier i Amagerbanken This is their new big carrot and stick method. Udarbejdet af: Thomas Crone Thomas Kilde Krath Johan Kristensen Marie Louise Møller

Læs mere

Hvad motiverer personale, som er involveret i opgaveflytning - og hvilken betydning har det for ledelsen?

Hvad motiverer personale, som er involveret i opgaveflytning - og hvilken betydning har det for ledelsen? Motivation og opgaveflytning Hvad motiverer personale, som er involveret i opgaveflytning - og hvilken betydning har det for ledelsen? Individuel motivation? Ledelse og mål? Professionens rolle? Udarbejdet

Læs mere

Det dansk sygehusvæsen - Hvordan føres kniven, når det koster?

Det dansk sygehusvæsen - Hvordan føres kniven, når det koster? Det dansk sygehusvæsen - Hvordan føres kniven, når det koster? Jonas Lund, Jonas Malmkjær, Jonas Okkels Pedersen, Jonas Rasmussen og Jonas Mikael Melhim With Projektgruppe nummer 7 Vejleder: Henrik Søborg

Læs mere

EN DEL AF LØSNINGEN? En analyse af HK s A-kasses tilpasning til betingelserne på a-kasseområdet og dennes betydning for medlemsrelationen

EN DEL AF LØSNINGEN? En analyse af HK s A-kasses tilpasning til betingelserne på a-kasseområdet og dennes betydning for medlemsrelationen Service EN DEL AF LØSNINGEN? En analyse af HK s A-kasses tilpasning til betingelserne på a-kasseområdet og dennes betydning for medlemsrelationen Kontrol Økonomi AF MAJA KASPERSEN OG LEA WILLUMSEN FORVALTNING

Læs mere

KOMMUNIKATION I FORANDRING

KOMMUNIKATION I FORANDRING KOMMUNIKATION I FORANDRING - Intern kommunikation i Gymnasieskolernes Lærerforening Udarbejdet af Astrid Blom, Janni Christensen, Benedicte S. Møller og Gry Pedersen Roskilde Universitetscenter, Kommunikation,

Læs mere

RESEARCH PAPERS. from the Department of Social Sciences. Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi. Research Paper no.

RESEARCH PAPERS. from the Department of Social Sciences. Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi. Research Paper no. RESEARCH PAPERS from the Department of Social Sciences Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi Research Paper no. 13/04 Principal-agent teori - med særligt henblik på lønsystemer Kirsten Bregn

Læs mere