AFBRUDTE FLEKSJOB I HJØRRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFBRUDTE FLEKSJOB I HJØRRING"

Transkript

1 AFBRUDTE FLEKSJOB I HJØRRING - Kortlægning af alle sager med afbrudte fleksjob - Interviews med otte personer i afbrudte fleksjob - Interviews med to sagsbehandlergrupper Et samarbejde mellem Hjørring Kommune og Februar 2002

2 Indhold Læsevejledning Introduktion... 4 Undersøgelsens baggrund, formål og metode... 4 Kommunal praksis omkring fleksjob Kvantitativ undersøgelse... 9 Formål... 9 Metode og udvælgelseskriterier... 9 Tendenser for de afbrudte fleksjob Karakteristik af personerne...10 Forsørgelsesgrundlag før fleksjob...12 Fleksjobbet faktuelt...17 Forløb efter fleksjob...24 Konklusion på den kvantitative undersøgelse Kvalitativ undersøgelse Formål Metode og udvælgelseskriterier Personprofiler Centrale temaer Arbejdsidentitet og -evne...33 Jobmatch...35 Arbejdspladsen...38 Rådgivning og opfølgning...40 Konklusion på den kvalitative undersøgelse Interviews med to sagsbehandlergrupper Indledning Revaliderings-/Sygedagpengegruppen Praksis omkring fleksjob...47 Kriterier for et vellykket fleksjob...48 Årsager til afbrudte fleksjob...50 Metoder og samarbejdspartnere...50 Fleksjob - et relevant værktøj?...52 Aktiveringsgruppen Praksis omkring fleksjob...52 Kriterier for et vellykket fleksjob...53 Årsager til afbrudte fleksjob...55 Metoder og samarbejdspartnere...56 Fleksjob - et relevant værktøj?...57 Konklusion på interviews med sagbehandlergrupperne Samlet konklusion på de tre undersøgeselsesdele Anbefalinger - kort opsummering

3 Læsevejledning Denne undersøgelse bygger videre på resultaterne af undersøgelsen Fleksjob i Hjørring, hvor især trivsel og holdbarhed af jobbene var i fokus. Introduktion Her introduceres nærværende undersøgelse, og perspektiverne fra den tidligere undersøgelse præsenteres. Endvidere beskrives den kommunale praksis og sagsbehandling på fleksjobområdet i Hjørring. Kvantitativ undersøgelse, kvalitativ undersøgelse og interviews med to sagsbehandlergrupper Disse tre kapitler omhandler undersøgelsens dele, der består af en kvantitativ del, der baserer sig på gennemgang af alle sager med afbrudte fleksjob (kortlægning af i alt 40 sager) en kvalitativ del, der består af individuelle interviews med otte personer, der har afbrudte fleksjob bag sig gruppeinterviews med to sagsbehandlergrupper: Revaliderings- /sygedagpengegruppen og Aktiveringsgruppen, der bruger fleksjob som et led i fastholdelse eller integration på arbejdsmarkedet. Undersøgelsens resultater sammenlignes og suppleres med resultaterne fra den tidligere undersøgelse fra august De tre kapitler er disponeret, så den enkelte undersøgelsesdel kan læses uafhængigt af de øvrige. I tilknytning til hver del er der derfor redegjort for formål, metodevalg, informationskilder og undersøgelsens resultater. Konklusioner og anbefalinger Dette kapitel opsamler og perspektiverer centrale temaer og fokusområder i de tre dele af undersøgelsen. Læst i sammenhæng med introduktionen er det muligt at få et samlet overblik over undersøgelsens baggrund, dens resultater og perspektiver. Afslutningsvist opsummeres en række fokusområder og anbefalinger til kvalificering af det videre arbejde med udvikling af fleksjobområdet. Undersøgelsen er finansieret af Socialministeriet. Rådgivningsfirmaet DISCUS A/S har forestået undersøgelsen

4 1. INTRODUKTION Undersøgelsens baggrund, formål og metode Baggrund Fra midten af 1990 erne har Hjørring Kommune prioriteret at skabe arbejdspladser til personer med nedsat arbejdsevne. Det er først sket gennem de såkaldte 50/50 ordninger og senere ved lovændringen gennem fleksjob. Indsatsen er bl.a. sket med en offensiv politisk opbakning fra ledende politikere, gennem en systematisk opsøgning af virksomhedssamarbejde og gennem en række organisatoriske forandringer internt i den kommunale forvaltning. I 2001 gennemførte Hjørring Kommune i samarbejde med rådgivningsfirmaet Discus en undersøgelse af fleksjob i kommunen, Fleksjob i Hjørring spørgeskemaundersøgelse, kvalitative interviews og sagsvurderinger. Formålet med undersøgelsen var at få en større systematisk viden om fleksjobbenes kvalitet og holdbarhed. 133 medarbejdere i fleksjob på private og offentlige virksomheder blev i spørgeskemaundersøgelsen spurgt om deres tilfredshed med jobbet. Spørgeskemaundersøgelsen blev suppleret af otte kvalitative interviews og en stikprøveundersøgelse af 30 sager, hvor fleksjobbet var blevet afbrudt. Stikprøveundersøgelsen antydede, at der er et ret stort frafald i fleksjobbene, især inden for særlige risikogrupper/målgrupper. Aktuelt er der ca. 150 personer ansat i fleksjob på arbejdspladser i Hjørring Kommune. Antallet af fleksjob har gennem de seneste år ligget mellem , men der har været et vist flow i jobbene. Det er således ikke de samme personer, der har været ansat i fleksjob. Den tidligere undersøgelse gravede ikke dybere i de afbrudte fleksjobforløb. Det er til gengæld hensigten med denne undersøgelse at få yderligere viden om afbrudte fleksjobforløb. Herunder at få nøgletal for samtlige afbrudte forløb (i perioden ), kvalitativ indsigt i de tidligere fleksjobansattes erfaringer, samt viden om fleksjob som redskab ifht. forskellige risikogrupper/målgrupper. Undersøgelsen er en videreførsel af den tidligere undersøgelse, og sidstnævnte danner baggrund for de konklusioner, der uddrages og perspektiveres i nærværende rapport. Formål og metode Det er undersøgelsens mål, at de centrale tendenser, som kan udtrækkes af det samlede datamateriale, kan medvirke til at kvalificere det videre arbejde i Hjørring Kommune, hvad angår: målgrupper, herunder særlige risikoprofiler metodevalg organisering af indsatsen - 4 -

5 Undersøgelsen består af tre dele: En kvantitativ del, der baserer sig på vurderinger af alle sager med afbrudte fleksjob, etableret og afbrudt efter (40 sager) En kvalitativ del, der består af individuelle kvalitative interviews med otte personer, der har afbrudte fleksjob bag sig. Gruppeinterviews med to sagsbehandlergrupper; Revaliderings- /sygedagpengegruppen og Aktiveringsgruppen, der bruger fleksjob som et redskab til fastholdelse eller integration på arbejdsmarkedet. Hver del har sit eget delformål, metode, datamateriale og konklusioner. I gennemgangen og vurderingen af de afbrudte fleksjobforløb er formålet dels at indkredse risikogruppen og dels at belyse sagsforløbet før, under og efter det afbrudte fleksjob. Særlige temaer og fokusområder i forbindelse med risikogrupper/målgrupper belyses gennem inddragelse af erfaringer fra otte personer med afbrudte fleksjobforløb bag sig. Endvidere bidrager gruppeinterviews med to sagsbehandlergrupper fra Hjørring Kommune - Aktiveringsgruppen og Revaliderings-/sygedagpengegruppen - til øget viden og indsigt i metodiske og organisatoriske problemstillinger omkring fleksjob. Rådgivningsfirmaet Discus A/S har været Hjørring Kommunes eksterne samarbejdspartner i projektet og forestået sagsvurderinger, afholdelse og bearbejdning af interviews samt perspektivering af undersøgelsens resultater i rapportform. Forløbet er blevet koordineret af en arbejdsgruppe bestående af ledelse og jobkonsulenter fra Hjørring samt Discus. Undersøgelsen samt nærværende afrapportering har fundet sted i perioden fra primo december 2001 til primo februar Kommunal praksis omkring fleksjob - lidt historie fra Hjørring Med afsæt i socialministerens kampagne vedr. virksomhedernes sociale ansvar påbegyndte Hjørring Kommune i juli Et virksomhedsprojekt i Hjørring, som sigtede mod et øget samarbejde med de private virksomheder i lokalområdet. Projektet havde som mål at fremme andelen af arbejdsprøvninger og revalideringsforløb i virksomhederne; gennem opsøgende arbejde skulle en jobkonsulent sammen med virksomhederne søge at etablere 50/50-ordninger og 1/3- ordninger (datidens fleks- og skånejob). I forlængelse af - Et virksomhedsprojekt i Hjørring, der afsluttedes den 31. december 1996, blev projektresultaterne sammenskrevet til Projekt erhvervsteam 43, der blev indarbejdet i budget 1997 og iværksat fra 1. januar I løbet af 1997 var der i flere perioder en større efterspørgsel på konsulentindsatsen fra sagsbehandlernes side, end konsulenten kunne efterkomme inden for en rimelig - 5 -

6 tidsramme. Disse flaskehalsproblemer blev imødegået ved, at der fra 1. marts 1998 blev tilknyttet endnu en jobkonsulent til projektet, der herefter fortsatte under navnet Erhvervsteamet. I dag er der to jobkonsulenter i teamet. I 1999 budgetterede byrådet med 2,5 mill. kr. på kontanthjælpskontoen ved ekstraordinært at etablere 50 fleksjob. Målgruppen var kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere med mislykkede revalideringsforsøg og forsikrede ledige, der var i fare for at falde ud af A-kassen. Dette krævede ansættelse af yderligere en jobkonsulent til oprettelse af fleksjob til kontanthjælpsmodtagere. Stillingen blev besat pr. 1. marts 1999, og jobkonsulenten blev knyttet direkte til Aktiveringsgruppen i afsnittet Job og Uddannelse. Erhvervsstrukturen er afgørende for, hvor fleksjobbene kan etableres. I Hjørring Kommune er der p.t virksomheder; heraf har mere end 95% under 20 ansatte, kun 100 virksomheder har mere end 50 ansatte. Den aktuelle arbejdsmarkedsrettede indsats Fleksjob i Hjørring etableres i dag to steder i kommunen, af konsulenterne i Erhvervsteamet og af konsulenten i Aktiveringsgruppen. Erhvervsteamets opgaver Etablering og opfølgning af arbejdsprøvninger for sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere (forrevalidering). Etablering og opfølgning af optræningsforløb og virksomhedsrevalidering med løntilskud / revalideringsydelse. Etablering og opfølgning af uddannelsesaftaler med løntilskud / revalideringsydelse. Etablering og opfølgning af fleksjob. Etablering og opfølgning af skånejob. Udarbejdelse af indstilling vedr. hjælpemidler. Erhvervsteamet har siden 1. marts 1998 været sammensat af to jobkonsulenter, der bredt skal servicere virksomhederne, de faglige organisationer samt sagsbehandlerne fra både Revaliderings-/sygedagpengegruppen og Aktiveringsgruppen. Teamet har endvidere konsulentfunktioner for sagsbehandlere i Økonomiske Ydelser og Pensionistservice vedr. skånejob for personer, der modtager førtidspensioner. Den primære opgave for erhvervsteamet er etableringen af arbejdsprøvningsforløb og virksomhedsrevalidering i både private som offentlige virksomheder. Her er tale om en persongruppe af sygedagpengemodtagere og revalidender. De sekundære opgaver er etablering af uddannelsesaftaler, fleksjob og skånejob. Dog vil etablering af uddannelsesforløb og fleksjob ofte være afledt af et forudgående arbejdsprøvningsforløb

7 Jobkonsulenten i aktiveringsgruppen Aktiveringsgruppen har i tre år haft sin egen jobkonsulent. Opgaven er udelukkende at etablere fleksjob for målgruppen af kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere med mislykkede revalideringsforsøg og forsikrede ledige, der er i fare for at falde ud af A-kassen, hvor: de revalideringsmæssige muligheder er udtømte, der er varig begrænsning af erhvervsevnen af fysiske, psykiske eller sociale årsager personen ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår. Forud for oprettelsen af fleksjob kan nedenstående metoder bruges aktivering både i private og offentlige virksomheder arbejdsprøvning. Længden af aktiveringen/arbejdsprøvningen kan variere fra tre måneder op til et år måske længere, afhængigt af den enkelte personens ressourceprofil. Opfølgningsforpligtelsen Antallet af fleksjob har de sidste år ligget mellem 120 og150. Kommunen har en opfølgningsforpligtigelse på etablerede fleksjob. Første gang efter et halvt års forløb og derefter en gang om året. Der skal derfor laves op mod 200 lovpligtige opfølgninger pr. år, og hertil kommer den ekstra opfølgning, som er nødvendig i særlige sager. Der er altså en betydelig arbejdsopgave med at "pleje" de allerede eksisterende aftaler. Man har besluttet, at opfølgningerne for fleksjobbenes vedkommende skal foregå på arbejdsstedet. Konkret om praksis Revaliderings-/sygedagpengegruppen har til huse i den centrale, kommunale administration på Codanhus. Her sidder også Erhvervsteamets to jobkonsulenter, der etablerer fleksjob for Revaliderings-/sygedagpengegruppen. De fleksjob, som Revaliderings-/sygedagpengegruppen er i berøring med, er typisk udløbere af længerevarende sygdomsforløb, men det kan også være personer, som er jobaktive, der får fleksjob. I langt de fleste tilfælde er begrundelsen for et fleksjob fysiske helbredsproblemer, men der kan også være psykiske problemer i tilgift. Det er oftest personer, som har været i ordinær beskæftigelse i mange år. Fleksjob anvendes ifm. arbejdsmarkedsfastholdelse, og der kan være tale om såvel fastholdelse på personens tidligere som på en ny arbejdsplads. Fleksjobbene oprettes i såvel private som offentlige virksomheder og oftest på mindre arbejdspladser, hvilket skyldes Hjørring Kommunes erhvervsstruktur med mange små virksomheder. Hjørring Kommune har et princip vedtaget i Byrådet om, at forsørgelsesgrundlaget i særlige tilfælde kan konverteres til at finansiere arbejdsgiverdelen af lønnen ved oprettelse af fleksjob i kommunalt regi. Dette er målrettet personer, som ikke kan klare et fleksjob på en ordinær arbejdsplads primært af sociale grunde, og der er tale om særligt beskyttede beskæftigelsesforanstaltninger på kommu

8 nale arbejdspladser. Der er p.t. 30 af disse fleksjob, hvor der altså ingen lønudgift er for arbejdspladsen. 2/3 af de fleksjob, som er oprettet i Hjørring siden 1998 er for personer, der kommer fra sygedagpengegruppen. Typisk har sagsbehandleren kendt den pågældende person igennem et flerårigt sagsforløb, inden et fleksjob bliver en realitet, og forberedelsen af jobbet kan tage op til to år. I en del tilfælde er der imidlertid tale om tilflyttere fra andre kommuner, som måske allerede er stillet muligheden for et fleksjob i udsigt. Sagsbehandleren har i sådanne situationer et langt mindre kendskab til den pågældende person, når fleksjobbet oprettes. Det er altid sagsbehandlerne, som indstiller en person til fleksjob, og ofte er de også forslagsstiller. I flere tilfælde har sagsbehandleren desuden sammen med jobkonsulenten deltaget i møder/rundbordssamtaler på den konkrete arbejdsplads ifm. etablering af fleksjobbet. Det er derimod sjældent, at sagsbehandleren deltager i den videre kommunale opfølgning på arbejdspladsen. Her tager jobkonsulenterne normalt over. Samarbejde med de fagforeninger og virksomheder Bestræbelserne på at implementere det rummelige arbejdsmarked har ført andre initiativer med sig. Samarbejdet med interessenterne er blevet og skal også på længere sigt udbygges. Samarbejdsaftale med LO I sommeren 2000 indgik Socialforvaltningen en samarbejdsaftale med LO Hjørring vedr. beskæftigelse på særlige vilkår. Aftalen har til formål at inddrage de faglige organisationer i planlægningen af aftaler vedr. fleks- og skånejob, optræning og uddannelse med løntilskud og sygedagpengeområdet. Her er fastlagt en procedure og en kompetencefordeling ved indgåelse af disse aftaler. Partnerskabsaftaler En anden front, der arbejdes på, er at få lavet aftaler med de enkelte virksomheder om arbejdsfastholdelse og integration. Formålet med aftalerne er at fremme: fortsat beskæftigelse af allerede ansatte (der har fået forringet arbejdsevnen) gennem ansættelse i aftalebaserede job på særlige vilkår eller fleksjob. beskæftigelse af udefra kommende personer med nedsat arbejdsevne, gennem ansættelse i aftalebaserede job på særlige vilkår, fleksjob eller skånejob. muligheder for måling af arbejdsevnen eller genoptræning af arbejdsevnen gennem etablering af arbejdsprøvnings/optræningspladser

9 2. KVANTITATIV UNDERSØGELSE - kortlægning af alle sager med afbrudte fleksjob Formål Efter undersøgelsen Fleksjob i Hjørring blev afsluttet i august 2001, har Hjørring Kommune ønsket at bygge videre på den spinkle viden, der her blev genereret om de afbrudte fleksjob. I december 2001 er der derfor gennemført en ny undersøgelse med det formål at opnå større viden om de afbrudte fleksjobforløb. Den første undersøgelse antydede, at der er et stort frafald i fleksjobbene, især inden for særlige risikogrupper/målgrupper. I nærværende undersøgelse af de afbrudte fleksjob er det primære formål at belyse denne risikogruppeproblematik og at belyse sagsforløbene i de afbrudte fleksjob; forløbet før oprettelsen af fleksjobbet, selve fleksjobbet og forløbet efter afbrydelsen af fleksjobbet. Dette kvantitative afsnit af den samlede undersøgelse bygger på en gennemgang af sagerne i alle afbrudte fleksjob i Hjørring Kommune. Fleksjob, der alle er etableret og afbrudt i perioden fra 1. januar 1998 (dato for indførelse af ny lov om fleksjob) til 1. december Det udgør i alt 40 sager. Metode og udvælgelseskriterier Der er gennemført en systematisk sagsgennemgang og registrering af udvalgte data i alle sager med afbrudte fleksjob. Sagsgennemgangen er varetaget af en af kommunens jobkonsulenter i samarbejde med en konsulent fra Discus, idet sagsmapperne ikke kan udleveres til eksterne parter. Den pågældende jobkonsulent har tavshedspligt. Der er i alt udfyldt 40 registreringsskemaer ved gennemgangen af de 40 sager. Registreringsskemaets punkter omhandler: Alder Køn Medlemskab af fagforening Uddannelsesbaggrund Årsager til oprettelse af fleksjob Ansøgning om pension Tidligere forsørgelsesgrundlag Lovgivningsmæssige redskaber benyttet før fleksjobbet Aktører i forbindelse med oprettelse af fleksjobbet Arbejdspladsfastholdelse eller nye arbejdspladser Virksomhedstype Arbejdstid Stillingsbetegnelse Fleksjobbets varighed Kommunal opfølgning efter oprettelse - 9 -

10 Efterfølgende forsørgelsesgrundlag Lovgivningsmæssige redskaber benyttet efterfølgende Hvis der er flere afbrudte fleksjob i den pågældende sag, er det det sidst afbrudte fleksjob, der har været udgangspunkt for registreringen af data. Alle data fra registreringen er efterfølgende bearbejdet af Discus og fremlægges her. Tendenser for de afbrudte fleksjob I det følgende vil undersøgelsens resultater af de 40 afbrudte fleksjobforløb på relevante områder blive sammenlignet med resultaterne fra den første undersøgelse Fleksjob Hjørring. Det gælder primært resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen blandt 133 personer aktuelt ansat i fleksjob, Sammenligningen sker i det omfang, det vurderes relevant og kan medvirke til at belyse de nye resultater og tematikker. (Se evt. omtale af spørgeskemaundersøgelsen i introduktionsafsnittet i denne rapport). Karakteristik af personerne Alder Personerne fra de 40 afbrudte fleksjob fordeler sig primært i kategorierne år (40%) og år (35%). De resterendes alder fordeler sig i de to yderkategorier ; under 30 år (7,5%) og over 50 år (17,5%). Sammenlignes de ovenstående alderskategorier med de samme kategorier for de personer, der er aktive i fleksjob, viser det sig, at dér, hvor fleksjobbet afbrydes, er omtrent halvdelen (47,5%) 40 år og derunder, mens der kun er en tredjedel (33,7%) af personerne i de aktive fleksjob, der er i aldersgruppen 40 år og derunder. Der er altså flere yngre personer - 40 år og derunder som ophører i fleksjobbet. Tabel 1. Alder for personer i afbrudte fleksjob ved registreringen (dec. 2001) Antal Procent Under 30 år 3 7, år 16 40, år 14 35,0 over 50 år 7 17,5 Total Køn Kønsmæssigt er der en lille overvægt af kvinder (57,5%) i forhold til mænd (42,5%) i de 40 afbrudte fleksjob. Tallene ligger dog meget tæt op af kønsforde

11 lingen for de aktive fleksjob, der er henholdsvis 53,3% kvinder og 46,7% for mænd. Der er omtrent ligelig kønsfordeling mellem personer i afbrudte fleksjob og i aktive fleksjob. Medlemskab af fagforening Over halvdelen (57,5%) af personerne i de afbrudte fleksjob er organiseret i fagforening. 27,5% er ikke organiseret og i 6 sager (15%) har det ikke været muligt at finde oplysninger mht. medlemskab af fagforening. Flertallet af personerne i de afbrudte fleksjob er organiseret i HK (15,0%), dernæst KAD (10%) og FOA (10%) og SID med i alt 7,5%. De sidste fordeler sig med 1-2 personer i følgende fagforeninger: Dansk Metalforbund, NNF,TIB og Konstruktørforeningen. Tallene for personerne i de afbrudte fleksjob ligger tæt op af resultaterne fra den kvantitative undersøgelse. Her svarede 63% af personerne i fleksjob, at de er medlem af en fagforening, mens 33,7% har svaret, at de ikke har et fagforeningsmedlemskab. Der er således intet i denne undersøgelse, der tyder på, at der er færre i de afbrudte fleksjob, der er medlem af en fagforening. Uddannelsesbaggrund Lidt under halvdelen (45%) af personerne i afbrudte fleksjob har udelukkende en folkeskolebaggrund. Heraf har godt halvdelen afsluttet folkeskolen efter 9. klasse. 2,5% har en gymnasial uddannelse. 20% har en erhvervsfaglig uddannelse (f.eks. automekaniker, sygehjælper eller kontorassistent), 7,5% en kort videregående uddannelse og 7,5% en mellemlang videregående uddannelse. Det er karakteristisk for personerne i de 40 afbrudte fleksjob, at mange har påbegyndt et uddannelsesforløb (fx VUC, HF, EFG, maleruddannelse og frisøruddannelse) uden at fuldende forløbet. I 2,5% af sagerne (1 sag) har det ikke været muligt at finde oplysninger i sagen. Til sammenligning har i alt 53,3% af personerne i de aktive fleksjob blot en folkeskolebaggrund og lidt under en tredjedel (29,3%) har en erhvervsfaglig uddannelse. 3,3% har en gymnasial uddannelse, 3,3% en kort videregående uddannelse og 9,8% har en mellemlang videregående uddannelse. Der er ikke markante forskelle i uddannelsesniveau mellem personer i afbrudte fleksjob og personer i aktive fleksjob

12 Der er dog 9,3% flere personer i de aktive fleksjob, der har en erhvervsfaglig uddannelse end i de afbrudte. Og der en klar tendens i mange af sagerne til, at personerne i de afbrudte fleksjob har flere afbrudte uddannelsesforløb bag sig. Årsag til oprettelse af fleksjob I 55% af sagerne har der alene været tale om fysiske årsager som begrundelse for etableringen af fleksjobbet - bl.a. nyresygdom, rygsmerter, gigtlidelser og skader ifbm. trafikulykker. For 12,5% vedkommende har der været tale om en kombination af fysiske og psykiske helbredsproblemer. I de resterende sager (30%) har der været både fysiske, psykiske og sociale årsager til, at fleksjobbet er blevet etableret. Ud af disse 30% er der i halvdelen af tilfældene også tale om andre årsager. Andre årsager kan være personlige fysiske, psykiske eller kognitive begrænsninger, fx utilpasset, sent udviklet, skadet følelsesmæssigt som barn osv. I 2,5% af sagerne (1 sag) har det ikke været muligt at finde oplysninger. I lidt over halvdelen af sagerne er begrundelsen for fleksjob fysiske helbredsproblemer alene. I de resterende sager er der tale om forskellige kombinationer af fysiske, psykiske og sociale årsager. Ansøgning om pension Ud af de 40 afbrudte fleksjobforløb har syv personer (17,5%) søgt om førtidspension før tidspunktet for etablering af fleksjobbet (fra ). Af de syv personer, 17,5%, der har søgt om pension før fleksjobbet, får de seks senere tilkendt pension. Én person (2,5%) har modtaget pension før fleksjobbet. Personen er under fleksjobbet på hvilende pension og modtager efterfølgende pension igen. Hver femte eller sjette person har søgt om førtidspension før ansættelsen i fleksjob. Tendensen er, at langt de fleste (86%), der har søgt om pension før fleksjobbet, får tilkendt pension efterfølgende. Forsørgelsesgrundlag før fleksjob Forsørgelsesgrundlag tre år før fleksjob Af tabel 2 ses det, at 40% af personerne var ansat på en arbejdsplads tre år før etablering af fleksjobbet: Heraf var halvdelen (22,5%) i ordinært job på fuld tid, 2,5% ansat på deltid, 2,5% var ansat i 50/50ordning (fleksjobbets forgænger) og 12,5% modtog sygedagpenge

13 47,5% af personerne var registreret som ledige tre år før oprettelsen af fleksjobbet. Ud af denne gruppe modtog knap halvdelen (22,5%) kontanthjælp/aktiveringsydelse, 10% modtog arbejdsløshedsdagpenge og 15% sygedagpenge. I 12,5% af sagerne (5 sager) har det ikke været muligt at finde oplysninger om forsørgelsesgrundlaget typisk tilflyttere fra anden kommune. Tabel 2. Forsørgelsesgrundlag tre år før fleksjob for personer i afbrudte forløb Antal Procent - i arbejde - ledig Løn (fuld tid) 9 22,5 Løn (deltid) 1 2,5 Sygedagpenge 5 12,5 50/50 ordning 1 2,5 I alt Kontanthjælp/aktiveringsydelse 9 22,5 Arbejdsløshedsdagpenge 4 10,0 Sygedagpenge 6 15,0 Revalideringsydelse 0 0,0 Ledighedsydelse 0 0,0 I alt 19 47,5 Vides ikke 5 12,5 Forsørgelsesgrundlag ét år før fleksjob Af tabel 3 ses det, at ét år før etablering af fleksjobbet var 42,5% af personerne ansat på en arbejdsplads. Heraf modtog 17,5% løn (fuld tid), 2,5% i 50/50-ordning og 22,5% modtog sygedagpenge. Præcis halvdelen af personerne var registreret som ledige ét år før oprettelsen af fleksjobbet. Af denne gruppe modtog 27,5% kontanthjælp/aktiveringsydelse, 17,5% sygedagpenge og 5% revalideringsydelse. Én person modtog SU, én person førtidspension. I 2,5% af sagerne (1 sag) var der ingen oplysninger. Tabel 3. Forsørgelsesgrundlag ét år før fleksjob for personer i afbrudte fleksjob Antal Procent - i arbejde Løn (fuld tid) 7 17,5 Løn (deltid) 0 0,0 Sygedagpenge 9 22,5 50/50 ordning 1 2,5 I alt 8 42,5-13 -

14 - ledig Kontanthjælp/aktiveringsydelse 11 27,5 Arbejdsløshedsdagpenge 0 0,0 Sygedagpenge 7 17,5 Revalideringsydelse 2 5,0 Ledighedsydelse 0 0,0 I alt SU 1 2,5 Pension 1 2,5 Vides ikke 1 2,5 Forsørgelsesgrundlag umiddelbart før fleksjob Som det ses af tabel 4 var 27,5% af personerne ansat på en arbejdsplads umiddelbart før etablering af fleksjob. Heraf modtog 7,5 løn (fuld tid), 5,0% var i 50/50ordning, 2,5% i et foregående fleksjob og 12,5% modtog sygedagpenge. 67,5% af personerne var registreret som ledige umiddelbart før oprettelsen af fleksjobbet Heraf modtog 35% kontanthjælp/aktiveringsydelse, 22,5% sygedagpenge, 7,5% revalideringsydelse og 2,5% ledighedsydelse. Én person modtog førtidspension. I 2,5% af sagerne (1 sag) har det ikke været muligt at finde oplysninger. Tabel 4. Forsørgelsesgrundlag umiddelbart før fleksjob for personer i afbrudte fleksjob Antal Procent - i arbejde - ledig Løn (fuld tid) 3 7,5 Løn (deltid) 0 0,0 Sygedagpenge 5 12,5 50/50 ordning 2 5,0 Fleksjob 1 2,5 I alt 11 27,5 Kontanthjælp/aktiveringsydelse 14 35,0 Arbejdsløshedsdagpenge 0 0,0 Sygedagpenge 9 22,5 Revalideringsydelse 3 7,5 Ledighedsydelse 1 2,5 Pension 1 2,5 I alt 28 67,5 Vides ikke 1 2,5-14 -

15 Som det kan ses af tabel 5, er tendensen flere mister arbejdsmarkedstilknytningen i løbet af den tre-årige periode. Lige før fleksjobbet er der 70% uden arbejdsmarkedstilknytning (67,5% ledige og 2,5% på pension) og 27,5% med arbejdsmarkedstilknytning (i arbejde). I 70% af de afbrudte fleksjob er fleksjobbet altså etableret som et led i en arbejdsmarkedsintegration, mens godt 27,5% af jobbene er etableret som et led i arbejdsfastholdelse. Til sammenligning er der for 59% af de aktive tale om en arbejdsmarkedsfastholdelsesindsats i forbindelse med fleksjob-ansættelsen, og for 41% er der tale om et led i en integrationsindsats. Der er altså et markant højere frafald blandt de integrerede. Hvis man laver en numerisk opgørelse er ca. 54 af de aktive fleksjob etableret i forbindelse med integration, og 27 af dem er afbrudt. Det giver et frafald på omkring 50%. Til sammenligning er ca.79 af de aktive job etableret i forbindelse med arbejdsfastholdelse, og 11 er afbrudt. Det giver et frafald på ca.14%. Tabel 5. Arbejdsmarkedstilknytningen tre år, ét år og lige før fleksjobbet 3 år før antal og pct. 1 år før antal og pct. Lige før fleksjob antal og pct. I arbejde 16 (40,0%) 17 (42,5%) 11 (27,5%) Ledig 19 (47,5%) 20 (50,0%) 27 (67,5%) Pension 0 (0,0%) 1(2,5%) 1 (2,5%) SU 0 (0,0%) 1(2,5%) 0 (0,0%) Vides ikke 5 (12,5%) 1 (2,5%) 1 (2,5%) Lovgivningsmæssige redskaber benyttet 3 år før fleksjob Tre år før fleksjobbets etablering var: 27,5% af personerne i aktivering 12,5% var i arbejdsprøvning 2,5% var ansat i løntilskudsjob (50/50 ordning). For 55% af personerne har det ikke været muligt at finde oplysninger i sagen typisk tilflyttere fra andre kommuner. Lovgivningsmæssige redskaber benyttet ét år før fleksjob Ét år før fleksjobbets etablering var: 30% af personerne i aktivering 22,5% var i arbejdsprøvning

16 2,5% i løntilskudsjob 2,5% i uddannelsesrevalidering 2,5% under uddannelse (SU) For 40% af personerne har det ikke været muligt at finde oplysninger i sagen bl.a. tilflyttere fra andre kommuner. Lovgivningsmæssige redskaber benyttet umiddelbart før fleksjob Umiddelbart før fleksjobbets etablering var: 30% af personerne i aktivering 40% i arbejdsprøvning 7,5% ansat i løntilskudsjob (50/50 ordning eller fleksjob) 2,5% på EGU 2,5% i uddannelsesrevalidering. For 17,5% af personerne har det ikke været muligt at finde oplysninger i sagen typisk tilflyttere fra andre kommuner. Som det ses af ovenstående, påbegynder 30% fleksjobbet straks efter aktivering, og 40% er i arbejdsprøvning umiddelbart før fleksjobbet. Kun 5% har umiddelbart før og ét år før været i gang med et uddannelsesforløb. Aktører i forbindelse med oprettelse af fleksjobbet Tabel 6 viser, at i lidt over halvdelen (55%) af tilfældene har kommunen, fagforeningen og arbejdspladsen har været involveret i forbindelse med oprettelse af fleksjobbet. i 15% af tilfældene har fagforeningen kun været involveret telefonisk. i 5% af de afbrudte fleksjob har A-kassen også været involveret (udover de tre ovennævnte aktører). i et tilfælde har personens forældre medvirket i forbindelse med oprettelsen. I 15% af sagerne har det ikke været muligt at finde oplysninger I 70% af tilfældene har fagforeningen været kontaktet/inddraget i forbindelse med oprettelse af fleksjobbet. Tabel 6. Forskellige aktører i forbindelse med oprettelse med fleksjobbet Antal Procent Kommunen/arbejdspladsen 3 7,5 Kommunen/fagforeningen/arbejdspladsen 22 55,0 Kommunen/arbejdspladsen + opringning til fagforeningen 6 15,0 Kommunen/fagforeningen/a-kassen/arbejdspladsen 1 2,5 Kommune/fagforeningen/arbejdspladsen/andre (forældre) 1 2,5-16 -

17 Kommunen/a-kassen/arbejdspladsen 1 2,5 Vides ikke 6 15,0 Fleksjobbet faktuelt Arbejdspladsfastholdelse eller nye arbejdspladser 7,5% af de afbrudte fleksjob er oprettet i forbindelse med arbejdspladsfastholdelse og i 85% af tilfældene har der været tale om ansættelse på nye arbejdspladser. I 7,5% af sagerne (tre sager) har det ikke været muligt at finde oplysninger. I den kvantitative undersøgelse var: 25% af personerne ansat i fleksjob på deres tidligere arbejdsplads og 72,8% var ansat på en ny arbejdsplads. Tendensen er markant færre arbejdspladsfastholdte i de afbrudte fleksjob. Privat eller offentlig virksomhed Omtrent 2/3 (57,5%) af de afbrudte fleksjob er oprettet på en privat virksomhed og 1/3 på offentlige arbejdspladser. I fire (10%) af sagerne har det ikke været muligt at finde oplysninger. Det forholder sig omvendt med de aktive, hvor 59,8% er oprettet på offentlige arbejdspladser og 37% i privat regi (3,3% ubesvaret). Tendensen er, at der er størst frafald i private virksomheder. Omtrent 2/3 af de afbrudte fleksjob var oprettet på private virksomheder og 1/3 på offentlige arbejdspladser. Det forholder sig lige omvendt med de aktive. Arbejdspladsens størrelse Langt over halvdelen (57,5%) af de afbrudte fleksjob er oprettet på små arbejdspladser med 1-19 medarbejdere og hvert fjerde job er oprettet på arbejdspladser med et medarbejderantal på I syv (17,5%) af sagerne har det ikke været muligt at finde oplysninger. De afbrudte fleksjob er primært oprettet på små virksomheder med 1-49 ansatte. Der er ingen af de afbrudte fleksjob, der er oprettet på arbejdspladser med ansatte eller over 100 ansatte. Knap en fjerdedel (22,8%) af aktive fleksjob er oprettet på arbejdspladser med over 50 ansatte (private eller offentlige). Der er intet frafald på større arbejdspladser (over 50 ansatte)

18 Arbejdstid 40% af personerne i de afbrudte fleksjob har haft en aftalt arbejdstid på 37 t/ugen, hvilket er næsten dobbelt så mange som de aktive, hvor 23,9% havde en aftalt arbejdstid på 37 t/ugen. Som det kan ses af tabel 7 havde: 61,1% af personerne i de afbrudte fleksjob en arbejdstid på t/ugen. Det tilsvarende tal for de aktive er 46,7%. Timetallet for personer i afbrudte fleksjob er væsentligt højere end for ansatte i aktive fleksjob. Et højt timetal har altså betydning for frafaldet. Tabel 7. Reel/aftalt arbejdstid pr. uge for personer i afbrudte fleksjob Antal Procent timer/uge 3 8, timer/uge 7 19, timer/uge 4 11, timer/uge 5 13, timer/uge 17 47,2 I alt Stillingsbetegnelse I tabel 8 og 9 kan de forskellige stillingsbetegnelser for personerne i afbrudte fleksjob ses i kombination med den aftalte arbejdstid. Der er 25 personer (62,5%) i alt, der har en stillingsbetegnelse. I 37,5% af sagerne har det ikke været muligt at finde oplysninger i sagen. Tabel 8. Arbejdstid med lønfastsættelse på 37 t/uge. Aftalt arbejdstid og stillingsbetegnelse Aftalt arbejdstid Stillingsbetegnelse Antal 15 Mejerist 1 18 Salgskonsulent 1 18,5 Postbud 1 20 Serviceass., assistent, vides ikke 3 23 Uuddannet kontorass., vides ikke 2 24 Kontorass., møbelreparatør 2 25 Salgsass., uuddannet salgsass., kontorass Vides ikke 1 30 Hotel og rest.medarbejder, cafeteriamedhjælper i DSBkiosk, husass., holdleder 30,5 Vides ikke 1 35 Butiksmedhj

19 37 Ufaglært smed, 5 x vides ikke, specialarbejder, rengøringsass., landbrugsmedhjælper, assistent, specialarbejder, salgskonsulent, assistent. regnskabsmedarb., tekn. servicemedarb., kontormedhjælp 16 I 37 ud af de 40 afbrudte fleksjob er der tale om en lønfastsættelse på 37 timer om ugen. I de sidste tre afbrudte fleksjob er der tale om en lønfastsættelse på deltid. Her er sammenfald mellem timetal for lønfastsættelsen og de reelle antal arbejdstimer pr. uge; for alle tre sagers vedkommende 30 timer om ugen. Tabel 9. Arbejdstid med lønfastsættelse på deltid Aftalt arbejdstid Stillingsbetegnelse Antal 30 Husass., køkkenmedh./medhj/genbrugsafd., vides ikke 3 Tabel 8 og 9 viser, at langt hovedparten af stillingsbetegnelserne er fagspecifikke titler (f.eks. kontorassistent, salgskonsulent, postbud), og størsteparten af personerne har været ansat i fleksjob inden for kontor og servicefag. Der kan ikke konstateres en nævneværdig sammenhæng mellem aftalt arbejdstid og branche. Fleksjobbets varighed Tabel 10 viser, at 1/5-1/6 er afbrudt efter de første tre måneder ca. 1/3 (32,5%) er afbrudt efter et halvt år halvdelen af fleksjobbene er afbrudt efter ni måneder tre ud af fire er afbrudt efter 1½ år kun en femtedel varer op til to år alle fleksjob er afbrudt efter tre år. Tabel 10. Varighed af fleksjobbet i måneder Antal måneder Antal personer I procent 1 0 0, , , , , , , , , , ,5-19 -

20 , ,0 I alt Hvert femte-sjette job (17,5%) er afbrudt efter de første tre måneder. Ca. 1/3 (32,5%) er afbrudt efter et halvt år. Halvdelen af fleksjobbene er afbrudt efter ni måneder. Tre ud af fire fleksjob er afbrudt efter 1½ år. Kun en femtedel varer op til to år. Alle fleksjob er afbrudt efter tre år. Da tendensen er, at godt en tredjedel er afbrudt efter et halvt år, ligger tidspunktet for første lovpligtige kommunale opfølgning for sent i forhold til de tidlige afbrydelser. Årsag til ophør i fleksjob Det er primært helbredsmæssige og/eller sociale årsager, der bevirker at fleksjobbet afbrydes. Fysiske, psykiske, fysisk/psykiske eller sociale årsager udgør godt halvdelen (45%). Problemstillinger begrundet med misbrug og kriminalitet udgør 7,5% og død udgør 5,0%. Endvidere er der fem personer (12,5%), der er flyttet til anden kommune. Syv personer (17,5%) er blevet fyret pga. følgende årsager: fusk med lønsedler stjålet på arbejdspladsen fyret (årsag ikke uddybet) ejerskifte omstrukturering på virksomheden ikke mere arbejde på virksomheden butikslukning. Én person begynder i nyt fleksjob umiddelbart efter det afbrudte fleksjob, og én har selv sagt op pga. mobning på arbejdspladsen. I 7,5% af sagerne (tre sager) har det ikke været muligt at finde oplysninger. Der er en række tilbagevendende problemstillinger, der supplerer de ovenstående årsagsforklaringer til ophør i fleksjobbet: Økonomiske problemer, hvor fx fysisk/psykisk ressourcesvage personer - med stor gæld - begynder i et fleksjob. Personerne får automatisk fratrukket ca. 30% af bruttolønnen (gæld til inkasso). o Den belastende økonomiske situation er medvirkende til at vælte personen meget hurtigt efter start i fleksjob. Manglende mulighed for nedsættelse af timetal: o 5% af personerne i afbrudte fleksjob har ønsket nedsættelse af timetal, men arbejdsgiver har ikke villet indvilge

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Kommune 1. februar 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i Kommune. I oversigten

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Landsdækkende undersøgelse om ledighed i forbindelse med fleksjob

Landsdækkende undersøgelse om ledighed i forbindelse med fleksjob Landsdækkende undersøgelse om ledighed i forbindelse med fleksjob Disposition )RUPnOPHGXQGHUV JHOVHQRJGDWDJUXQGODJ 2PSHUVRQHUSnOHGLJKHGV\GHOVH 6 UN UVOHUYHGUSHUVRQHUSnOHGLJKHGV\GHOVH.RUWRPSHUVRQHUSnNRQWDQWKM

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Muligheder for at nedbringe antallet af borgere på ledighedsydelse

Muligheder for at nedbringe antallet af borgere på ledighedsydelse Muligheder for at nedbringe antallet af borgere på ledighedsydelse Disposition Hvad ved vi? Om ansatte i fleksjob Om personer på ledighedsydelse Om førtidspensionister i skånejob Om den nye fleksjobaftale

Læs mere

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret...

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Revalidering 4.1 Indledning og sammenfatning... side 93 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side 95 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... side 98 4.4 Hvad gik forud

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Sager om førtidspension på det foreliggende grundlag, jf. pensionslovens 17 stk. 2

Sager om førtidspension på det foreliggende grundlag, jf. pensionslovens 17 stk. 2 Bilag 2. Figuren nedenfor viser forløbet af sagsbehandlingen af ansøgninger om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag med angivelse af gennemsnitlig sagsbehandlingstid. De enkelte sagsbehandlingsskridt

Læs mere

FLEKSJOB I HJØRRING. - Spørgeskemaundersøgelse. blandt alle ansatte i fleksjob. - Kvalitative interviews. - Sagsvurderinger

FLEKSJOB I HJØRRING. - Spørgeskemaundersøgelse. blandt alle ansatte i fleksjob. - Kvalitative interviews. - Sagsvurderinger FLEKSJOB I HJØRRING - Spørgeskemaundersøgelse blandt alle ansatte i fleksjob - Kvalitative interviews - Sagsvurderinger Et samarbejde mellem Hjørring Kommune og August 2001 INDHOLD Læsevejledning... 3

Læs mere

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening.

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Høringssvar vedr. Lovforslag vedr. reform af førtidspension og fleksjob fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Generelt Rehabiliteringsplan/ Ressourceforløb/Rehabiliteringsteams

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (jul.'13) 1.893 4,6% Ledige under 25 år 10 (jul. '13) 878 Aktiverede forsikrede ledige 2 266 Aktiverede

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

Arbejdsmarkedsfastholdelse af personer, der ansættes i fleksjob i 2013

Arbejdsmarkedsfastholdelse af personer, der ansættes i fleksjob i 2013 Arbejdsmarkedsfastholdelse af personer, der ansættes i fleksjob i 2013 Af Kim Madsen Copyright 2014 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma ejet af Kim Madsen, som har beskæftiget sig

Læs mere

PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE. Januar 2004

PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE. Januar 2004 PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE Januar 2004 Indhold Indledning...3 Baggrund og formål...3 Metode...3 Præsentation af resultaterne - læsevejledning...4 Fleksjobprofil...6 Personer...6

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2011 nr. 5 Førtidspensionister i job

Nyhedsbrev Juni 2011 nr. 5 Førtidspensionister i job Initiativ for førtidspensionister, der ønsker job 1. april 20 startede Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde. I 16 kommuner får i alt ca. 23.000 førtidspensionister tilsendt et klippekort

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304 Page 1 of 6 1-11-212 Forside Nyheder Dokumenter Registrering Statistik Log af Jobcenterstatistik Borgerliste Om statistikken Fra dato og til dato er valgfrie. Man kan nøjes med at angive én dato. Hvis

Læs mere

Tilknytning til arbejde og uddannelse efter fuldført STU-forløb

Tilknytning til arbejde og uddannelse efter fuldført STU-forløb Tilknytning til arbejde og uddannelse efter fuldført STU-forløb Af Kim Madsen Copyright 2015 analyze! Nærværende analyse er udarbejdet for foreningsfællesskabet Ligeværd. Om analyze! analyze! er et privat

Læs mere

Regionale Medlemsmøder forår 2013

Regionale Medlemsmøder forår 2013 Regionale Medlemsmøder forår 2013 Introduktion til reformen Susanne Wiederquist Baggrund! Førtidspension og fleksjob er centrale dele af det sociale sikkerhedsnet i Danmark. Aftalepartierne ønsker derfor

Læs mere

PROFIL af eksisterende fleksjob i Københavns Kommune 2003. November 2003

PROFIL af eksisterende fleksjob i Københavns Kommune 2003. November 2003 PROFIL af eksisterende fleksjob i Københavns Kommune 2003 November 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning s. 3 2. Profil af eksisterende fleksjob s. 6 Personer s. 6 Virksomheder s. 10 Jobbene s. 14 Trivsel

Læs mere

Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne

Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 22. august 2016 Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne Ankestyrelsens praksisundersøgelse, marts 2016

Læs mere

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter.

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoint Mål og succeskriterier 2011 Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoints målgruppe er generelt

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Status et øjebliksbillede i maj/juni 2013

Status et øjebliksbillede i maj/juni 2013 Status et øjebliksbillede i maj/juni 013 Nærværende status bygger på opgørelser i hver af de 8 medvirkende kommuner og en opgørelse på tværs af kommunerne pr. maj/juni 013 (se tabel 1 og ): Hvor mange

Læs mere

Forsørgelsesgrundlaget

Forsørgelsesgrundlaget Forsørgelsesgrundlaget for mennesker med udviklingshæmning En surveyundersøgelse blandt Landsforeningen LEVs medlemmer August 2017 Turid Christensen Thomas Holberg Landsforeningen LEV 1 Baggrund for undersøgelsen

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

MIKRO-FLEKSJOB. Økonomi og analyse. Resume

MIKRO-FLEKSJOB. Økonomi og analyse. Resume MIKRO-FLEKSJOB Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomi og analyse 4-11-14 14-739 14-123272 Resume Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Denne kortlægning af anvendelsen

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Antal kontaktforløb - alle målgrupper

Antal kontaktforløb - alle målgrupper Antal kontaktforløb - alle målgrupper Antal personer med kontaktforløb fordelt på målgrupper fra juli 2013 til juli 2014 2013 2014 Målgruppe / Mdr. JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL Forsikrede

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse.

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-6-14 Dato:30.3.2014 Orientering om Arbejdsmarkedsfastholdelse Udfordring Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune

Læs mere

Antal kontaktforløb - alle målgrupper

Antal kontaktforløb - alle målgrupper Antal kontaktforløb - alle målgrupper Antal personer med kontaktforløb fordelt på målgrupper fra januar 2015 til januar 2016 2015 2016 Målgruppe / Mdr. JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring

Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring Hjørring Kommune Arbejdsmarkedsforvaltningen Afd.: Initialer: Adm. & Service JNM NOTATARK 28. november 2016 Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring Arbejdsløshedsdagpenge Modtagere af a-dagpenge

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Fastholdelse - via tidlig virksomhedsrettet indsats

Fastholdelse - via tidlig virksomhedsrettet indsats Fastholdelse - via tidlig virksomhedsrettet indsats Ålborg den 18. september 1 opstartsseminar om sygedagpengereformen Den tidlige virksomhedsrettede indsats primære udfordringer Opfange de, som sygemelder

Læs mere

Januar 2015. Kommunernes brug af fleksjob på få timer

Januar 2015. Kommunernes brug af fleksjob på få timer Januar 2015 Kommunernes brug af fleksjob på få timer 1. Indledning 4 1.1. Baggrund og formål... 4 1.2. Metode og datagrundlag... 4 1.3. Rapportens opbygning... 9 2. Konklusioner 10 2.1. Hovedkonklusioner...

Læs mere

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet 07-0343 17.10.2008 Kontakt: Jette Høy - jeho@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet Forligspartierne bag førtidspensionsreformen af 2003 drøfter i dette efterår

Læs mere

Borgervendte indsatsområder:

Borgervendte indsatsområder: Borgervendte indsatsområder: Indsatsområde 2012-2015 Årsmål 2013 Hvorfor dette årsmål opfølgning Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde - alternativ formulering 1: Unge under 25 år skal

Læs mere

Brugerundersøgelse Jobcenter Svendborg

Brugerundersøgelse Jobcenter Svendborg Brugerundersøgelse Jobcenter Svendborg Bilag 1 - Målgruppebeskrivelser MARTS 2011 Brugerundersøgelse Målgruppebeskrivelse 2 Brugerundersøgelse Jobcenter Svendborg Målgruppebeskrivelser Den 26. marts 2012

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Indsatsen omkring det rummelige arbejdsmarked skal efter Kommunalbestyrelsens opfattelse udøves så helhedsorienteret som muligt.

Indsatsen omkring det rummelige arbejdsmarked skal efter Kommunalbestyrelsens opfattelse udøves så helhedsorienteret som muligt. 1 SERVICESTRATEGI. Indsatsområde: Det rummelige arbejdsmarked: Indledning: Egebjerg Kommunalbestyrelse har valgt det rummelige arbejdsmarked som et af sine indsatsområder i 2003 bl.a. fordi der er et stærk

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2014 22.2.2015 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

Rebild. Faktaark om langtidsledige

Rebild. Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige i Kommune kommune har bedt mploy udarbejde et faktaark om langtidsledigheden i kommunen. Nedenfor præsenteres analysens hovedresultater. Herefter præsenteres

Læs mere

DISCUS A/S. UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES

DISCUS A/S. UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES August 2003 Indholdsfortegnelse 1. Samlet konklusion s. 3 Indledning med læsevejledning s. 3 Afbrydelser

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Resultat af ressourceforløb afsluttet i for personer under 40 år

Resultat af ressourceforløb afsluttet i for personer under 40 år Resultat af ressourceforløb afsluttet i 2013-2015 for personer under 40 år Af Kim Madsen Copyright 2016 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma, der beskæftiger sig med praksisnær dokumentation

Læs mere

Lægeerklæringer i 2 hovedspor: mulighedserklæring og friattest

Lægeerklæringer i 2 hovedspor: mulighedserklæring og friattest NOTAT 7. april 2010 Lægeerklæringer i 2 hovedspor: mulighedserklæring og friattest J.nr. 3.kt./ssc/ath Baggrund Sygefravær har hvert år store omkostninger, både for det enkelte menneske og for samfundet.

Læs mere

Reform af fleksjob. BR-Nordjylland VINSA/CABI 13. marts Kontorchef Kirsten Brix Pedersen SFR

Reform af fleksjob. BR-Nordjylland VINSA/CABI 13. marts Kontorchef Kirsten Brix Pedersen SFR Reform af fleksjob BR-Nordjylland VINSA/CABI 13. marts 2013 Kontorchef Kirsten Brix Pedersen SFR Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering l Njalsgade 72 C l DK-2300 København S l sfr@sfr.dk Dato: 22012013

Læs mere

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Et ressourceforløb er Et længerevarende, helhedsorienteret, tværfagligt og individuelt tilrettelagt forløb for personer med sammensatte komplekse

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Udvikling i antal personer med midlertidig eller varig nedsat arbejdsevne

Udvikling i antal personer med midlertidig eller varig nedsat arbejdsevne 09-0950 - Mela 31.03.2011 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk Tlf: 33 36 88 00 Udvikling i antal personer med midlertidig eller varig nedsat arbejdsevne I dette notat ses på udviklingen i sygedagpenge,

Læs mere

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Dagens emne Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Præsentation Malene Stærmose 49 år Uddannet socialrådgiver og coach Arbejdet i kommuner og faglig organisation siden 1993 til min ansættelse i Hjerteforeningen

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her.

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Ergoterapeutforeningen Job på særlige vilkår Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Fleksjob For dig der har begrænset arbejdsevne. Hvad

Læs mere

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder HIV, liv & behandling Sociale rettigheder Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til sociale rettigheder og muligheder. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

REBUS Nord. Status over året 2007

REBUS Nord. Status over året 2007 REBUS Nord Status over året 27 Dette er en statistisk oversigt i forhold til borgerne i Rebus Nord. I oversigten bruges sammenlignelige tal for opgørelsen for Rebus år 26/27. Oversigten indeholder statistik

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Det lange sygefravær har bidt sig fast

Det lange sygefravær har bidt sig fast Det lange sygefravær har bidt sig fast let af langvarige sygedagpengeforløb har bidt sig fast på godt 16.000 personer. Samtidigt rammes stadig flere af varighedsbegrænsningen på sygedagpenge. Ét år efter,

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Sygedagpengesager 2010. Ophør pga. af varighedsbegrænsning i 2009 og 2010

Sygedagpengesager 2010. Ophør pga. af varighedsbegrænsning i 2009 og 2010 Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 B 95 Bilag 1 Offentligt HK/Danmark Arbejdsliv og analyseafdelingen 9. februar 2010 Sygedagpengesager 2010 Ophør pga. af varighedsbegrænsning i 2009 og 2010 Sagerne illustrerer

Læs mere

Sygedagpengeområdet - supplerende oplysninger til udvalgsbehandlingen

Sygedagpengeområdet - supplerende oplysninger til udvalgsbehandlingen Sygedagpengeområdet - supplerende oplysninger til udvalgsbehandlingen Punktet om nedbringelse af sagsbehandlingstider blev behandlet på Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalgets møde den 6. februar

Læs mere

Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn

Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn Målformulering: Målet er at leve op til budgetforudsætningerne for 2008 på sygedagpengeområdet samt at overholde opfølgningsreglerne for udbetaling af sygedagpenge.

Læs mere

Revalideringsindsatsen i Nordjylland. d. 21. juni 2012 Fuldmægtig Anne Birk

Revalideringsindsatsen i Nordjylland. d. 21. juni 2012 Fuldmægtig Anne Birk Revalideringsindsatsen i Nordjylland d. 21. juni 212 Fuldmægtig Anne Birk Disposition Metode Hvilke spørgsmål finder vi svar på? Udvikling Revalidendernes kendetegn Forskelle i brugen af revalidering Effekter

Læs mere

Sygedagpenge - månedsudvikling

Sygedagpenge - månedsudvikling Sygedagpenge - månedsudvikling I tabel 1-4 indgår data for sygedagpengemodtagere, der er registreret med et åbent kontaktforløb i sagsbehandlingssystemet Opera den sidste dag i måneden. Aktive sygedagpengeforløb

Læs mere

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen?

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Ulrik Kohl, MB E-mail: Ulrik_Kohl@br.kk.dk 02-11-2016 Sagsnr. 2016-0360781 Dokumentnr. 2016-0360781-2 Kære Ulrik Kohl Tak

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Personer på særlig uddannelsesydelse

Personer på særlig uddannelsesydelse Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 17, 28. maj Personer på særlig uddannelsesydelse, side 1 Arbejdsmarkedsstatus efter opbrugt dagpengeret, side 3 Nyt på Jobindsats.dk, side 5 Nøgletal,

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Mål for 2013 3. Ministermål 1 - Flere unge skal have en uddannelse 4. Ministermål 2 - Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Reformer Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Mogens Haulund Andersen Konsulent, underviser og socialrådgiver 1 Forsørgelse og beskæftigelse Lov om sygedagpenge

Læs mere

Præsentation af problemet. Hvorfor arbejder organisationer med problemet? Indholdet af forslaget

Præsentation af problemet. Hvorfor arbejder organisationer med problemet? Indholdet af forslaget Dokument oprettet 19-08-2009 Sag 09/693 Dok. 9195/09 MER/ck Baggrundsnotat til forslag fra HK, Dansk Socialrådgiverforening (DS) og Danske Handicaporganisationer (DH) om udviklings- og rehabiliteringsindsats

Læs mere