PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE. Januar 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE. Januar 2004"

Transkript

1 PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE Januar 2004

2 Indhold Indledning...3 Baggrund og formål...3 Metode...3 Præsentation af resultaterne - læsevejledning...4 Fleksjobprofil...6 Personer...6 Delkonklusion...9 Virksomheder...11 Delkonklusion...15 Jobbene...18 Delkonklusion...21 Støtte og rådgivning...24 Delkonklusion...26 Kommunens indsats...28 Delkonklusion...31 Afsluttende konklusion...33 Fleksjobprofil i Roskilde Kommune...33 Særlige opmærksomhedsfelter...38 Bilag A. Stillingsbetegnelser fordelt på områder...45 Bilag B. Brancheskift...47 Bilag C. Årsager til manglende samarbejde med kolleger...48 Bilag D. Andre involveret i oprettelse af fleksjobbet...49 Bilag E. Medlemskab af fagforeninger...50 Bilag F. Kommentarer og gode råd...51 Bilag G. Anvendte frekvenstabeller

3 Indledning Baggrund og formål I denne rapport tegnes en profil af de eksisterende fleksjob i Roskilde Kommune. Profilen er udarbejdet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle ansatte i fleksjob med bopæl i kommunen. Pr var 220 af Roskilde Kommunes borgere ansat i fleksjob. Måltallet for 2003 er 238 etablerede fleksjob. Formålet med fleksjobundersøgelsen er dels at give et samlet overblik over fleksjobbene og dels at evaluere kommunens hidtidige indsats på området. Udgangspunktet for udarbejdelse af fleksjobprofilen har været, at den skal være anvendelsesorienteret, sådan at kommunens jobkonsulenter, sagsbehandlere og samarbejdspartnere kan anvende profilen i den daglige indsats på fleksjobområdet. I forlængelse af fleksjobundersøgelsen er udarbejdet et system for løbende registrering af fleksjob. Systemet består af et spørgeskema til nyansatte i fleksjob - som skal anvendes ifbm. den første lovpligtige opfølgning - og en database til registrering af svarene. Systemet vil sikre, at der fremover eksisterer opdateret viden om fleksjobbene og Roskilde Kommunes indsats på området. Databasen er til brug for forvaltningen. har udarbejdet systemet. Roskilde Kommunes Koordinationsudvalg for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats har igangsat og finansieret fleksjobundersøgelsen ud fra et ønske om at få mere viden om området. Både for at vurdere om den hidtidige praksis har været tilfredsstillende og for at medvirke til at kvalificere den fremtidige indsats på området. Koordinationsudvalget har ligeledes ønsket og finansieret det løbende registreringssystem. har forestået undersøgelsen. Undervejs har der været samarbejdet med fleksjobkonsulenten i Roskilde kommune og sekretariatet for koordinationsudvalget. Metode Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført i perioden 29. september til 10. oktober 2003 blandt alle fleksjobansatte i Roskilde Kommune. Der er udsendt 220 spørgeskemaer og samtidig udsendt et orienteringsbrev til alle berørte arbejdspladser. Deltagerne har været sikret fuld anonymitet ifbm. besvarelserne. De har returneret besvarelserne i frankerede svarkuverter til UNI- C, Statistik & Analyse, som herefter statistisk har bearbejdet de indkomne data og videresendt disse til DISCUS. 145 skemaer er kommet retur, heraf de 2 blanke, hvilket giver en samlet besvarelse på 65%. Tæt på 2/3 af alle fleksjobansatte med bopæl i Roskilde Kommune 3

4 har altså returneret skemaet i udfyldt stand, hvilket vi vurderer som et meget flot resultat også set i lyset af, at der ikke er blevet rykket for besvarelser. Udover besvarelser på de 40 afkrydsningsspørgsmål er der kvalitative besvarelser på fem spørgsmål, fx angående de fleksjobansattes samarbejde med kolleger og deres vurdering af kommunens indsats. De kvalitative besvarelser er her medtaget i det omfang, de er udfyldt korrekt, og svarene er relevante for temaet. Der er på baggrund af besvarelserne fra de i alt 143 borgere udarbejdet frekvenstabeller på alle spørgeskemaets spørgsmål samt godt 50 krydstabeller. Krydstabellerne afrapporteres altid kun i prosa, mens frekvenstabellerne er vedlagt rapporten som Bilag G. I bilaget er tabellerne tematisk oplistet i samme rækkefølge, som de anvendes i nærværende rapport. I vores fremstilling af undersøgelsens resultater er alle procenter afrundet til hele procent tal. Hvad angår læsning af krydstabeller, er forskelle på under 10% normalt ikke medtaget. Hvis der dispenseres herfra, omtales forskellene som tendenser. Præsentation af resultaterne - læsevejledning Fleksjobprofilen er opdelt i seks underafsnit. De første fem afsnit behandler et tema og afrundes med en delkonklusion. Delkonklusionerne opsamler de væsentligste data og pointer. Det sjette afsnit er en samlet afsluttende konklusion, som dels sætter temaerne i relation til hinanden og dels perspektiverer undersøgelsens resultater. Det fremgår af indholdsfortegnelsen, hvor konklusionerne findes. Personer s. 6 De fleksjobansatte borgere karakteriseres udfra køn, alder, uddannelse, begrundelserne for fleksjobbet, om de har søgt førtidspension tidligere, størrelsen på det offentlige løntilskud, deres forsørgelse før nuværende fleksjob og deres erhvervserfaring. Virksomheder s. 11 Virksomhederne belyses mht. type (offentlig eller privat), størrelse og antal fleksjob, om fleksjobbet er anvendt til arbejdspladsfastholdelse eller indslusning på en ny virksomhed, de anvendte afklaringsredskaber (her i form af arbejdsprøvning/praktik) samt de fleksjobansattes samarbejde og samvær med hhv. nærmeste leder og kolleger. Jobbene s. 18 Jobbene belyses mht. den aftalte arbejdstid, om opgaver og skånehensyn er dokumenteret, om der følger en stillingsbetegnelse med jobbet og om det er muligt at anvende uddannelses- og/eller joberfaringer. Der fokuseres endvidere på opgavernes lighed med kollegernes; forholdet mellem arbejdsmængde og hhv. restarbejdsevne og arbejdstid samt mulighed for indflydelse i fleksjobbet. Endelig afdækkes de fleksjobansattes tilfredshed med arbejdet. 4

5 Støtte og rådgivning s. 24 Opbakning fra omgivelserne belyses på baggrund af rådgivningsmuligheder på arbejdspladsen, rådgivning i forbindelse med oprettelsen af fleksjobbet samt omfanget af støtte og rådgivning fra fagforeningen. Kommunens indsats s. 28 Kommunens indsats belyses på baggrund af den kommunale opfølgning i form af besøg på arbejdspladsen og besøgenes hyppighed ift. lovpligtig opfølgning, de fleksjobansattes vurdering af besøgene og tilfredshed med den kommunale indsats. Afsnittet indeholder også en oversigt over de fleksjobansattes ris, ros og forslag til forbedringer af kommunens indsats. Afsluttende konklusion s. 33 Den afsluttende konklusion opsamler fleksjobprofilens væsentligste pointer og fremlægger de problemfelter, som Koordinationsudvalget og Arbejdsmarkedsafdelingen i Roskilde Kommune bør yde en særlig opmærksomhed fremover. 5

6 Fleksjobprofil Personer Køn og alder Der er en overvægt af kvinder blandt de fleksjobansatte i Roskilde Kommune (59% er kvinder og 42% er mænd). Næsten 8 ud af 10 fleksjobansatte er midaldrende, oftest i 40 erne og 50 erne. 33% er i 40 erne 40% er i 50 erne 4% er over 60 år Godt 2 ud af 10 fleksjobansatte er under 40 år. 4% er under 30 år 19% er i 30 erne 3 ud af 10 fleksjobansatte mænd er under 40 år det samme gælder for kun 2 ud af 10 kvinder. Numerisk er der dog tale om lige store grupper med 16 borgere i hver. Uddannelse Godt 1/3 af de fleksjobansatte har en erhvervsfaglig grunduddannelse, 1/3 har en videregående uddannelse. Den sidste knap 1/3 har udelukkende en folkeskolebaggrund. 35% har en erhvervsfaglig grunduddannelse 32% har en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse 30% har en folkeskolebaggrund 3% har gymnasial uddannelse De fleksjobansatte kvinders uddannelsesniveau er samlet set højere end mændenes. 39% af mændene har udelukkende en folkeskolebaggrund mod 24% af kvinderne. Sammenligner man de fleksjobansattes uddannelsesbaggrund med en landsopgørelse af hele befolkningen fra 2002, er der procentvis flere med en videregående uddannelse blandt fleksjobansatte i Roskilde Kommune end blandt den voksne befolkning som helhed. 1 Hvor 1/5 af den samlede danske befolkning har en videregående uddannelse, drejer det sig om 1/3 af de fleksjobansatte i Roskilde kommune. Unge fleksjobansatte (under 40 år) har sammenlignet med de øvrige fleksjobansatte oftere kun en folkeskolebaggrund (38% mod 27%). 1 Kilde: Befolkningens uddannelse 2002, Danmarks Statistik nr. 21, januar

7 Til gengæld har de yngre sjældnere end erhvervsuddannelse (28% mod 37%). Der er ingen forskel på andelen med en videregående eller med en gymnasial uddannelse blandt yngre og ældre fleksjobansatte. Mere end 1/3 af de yngre fleksjobansatte har altså kun en folkeskolebaggrund. Det er halvanden gang så mange som blandt den samlede befolkning i aldersgruppen år. Årsag til fleksjob Fleksjob er først og fremmest begrundet i fysisk sygdom. Ofte er der tale om sammensatte årsager i gennemsnit har deltagerne sat 1,3 kryds. 65% angiver fysisk sygdom som årsag til fleksjob 22% angiver nedslidning som årsag til fleksjob 19% angiver handicap som årsag til fleksjob 12% angiver psykisk sygdom som årsag til fleksjob 11% angiver ulykke som årsag til fleksjob 6% svarer, at de aldrig har haft et ordinært arbejde. Hos 6 % (svarende til 9 personer) indgår manglende arbejdsmarkedserfaring i begrundelsen for fleksjob. Der er langt flere mænd end kvinder, som angiver manglende arbejdserfaring som årsag til fleksjob (8 personer mod 1 person). Yngre under 40 år svarer hyppigere end de øvrige fleksjobansatte, at manglende arbejdserfaring er en årsag til fleksjobbet (16% mod 4%). Nedslidning som årsag angives kun af fleksjobansatte over 40 år. To tredjedele af de fleksjobansatte kvinder angiver fysisk sygdom som en årsag til deres fleksjob. Det samme gør kun halvdelen af mændene. Forsørgelse umiddelbart før fleksjob 5 ud af 10 fleksjobansatte (50%) var i beskæftigelse før nuværende fleksjob primært i ordinære job: 48% var i ordinære job, heraf var 1/4 sygemeldte fra jobbet 2% var i andet fleksjob 5 ud af 10 fleksjobansatte (50%) kommer fra ledighed før nuværende fleksjob primært ledighed i tilknytning til det kommunale system. 47% har været ledige i det kommunale system 14% var i revalidering 11% var i jobtræning 10% var sygemeldte ledige 9% var i aktivering 3% på ledighedsydelse 1% var på passiv kontanthjælp 3% modtog arbejdsløshedsdagpenge 7

8 Blandt de fleksjobansatte under 40 år kommer 6 ud af 10 (60%) fra ledighed før nuværende fleksjob. Hos fleksjobansatte over 40 år er det knap 5 ud af 10 (47%). Erhvervserfaring 8 ud af 10 fleksjobansatte har været på arbejdsmarkedet i mere end 5 år før deres nuværende fleksjob. 83% i mere end 5 år 6% i 3-5 år 5% i 1-3 år 6% i under 1 år 6% af de fleksjobansatte har under 1 års joberfaring, hvilket svarer til 7 personer. Heraf kommer 6 personer fra ledighed, mens 1 kommer fra et andet fleksjob. Løntilskud og tidligere ansøgning om førtidspension 5 ud af 10 fleksjobansatte i Roskilde Kommune får bevilget 2/3 løntilskud. 53% af de fleksjobansatte får 2/3 løntilskud 43% af de fleksjobansatte får 1/2 løntilskud 4% af de fleksjobansatte får 1/3 løntilskud Fordelingen på løntilskud er forskellig fra fx Købehavns Kommune 2. Hvor der i Roskilde er 5 ud af 10 fleksjobansatte med 2/3 løntilskud, er der i København 3 ud af 10 fleksjobansatte, som får 2/3 løntilskud. 2/3 løntilskud bevilges hyppigere til personer, som kommer fra ledighed end til personer, som kommer fra job (61% mod 45%). Manglende arbejdserfaring og nedslidning er hyppigere årsager til fleksjob blandt de personer, som modtager 1/2 løntilskud end blandt de øvrige fleksjobansatte. Fysisk sygdom og handicap er hyppigere årsager til fleksjob blandt de personer, som modtager 1/3 løntilskud end blandt de øvrige fleksjobansatte. Kun 5% af de fleksjobansatte har tidligere ansøgt om førtidspension. 2 Kilde: Profil af eksisterende fleksjob i Københavns Kommune, 2003, Discus A/S, november

9 Delkonklusion Vedrørende personer i fleksjob Fleksjob oprettes til begge køn 6 ud af 10 i fleksjob er kvinder, og 4 ud af 10 er mænd. Fleksjob oprettes først og fremmest til midaldrende borgere. Knap ¾ af fleksjobbene bestrides af borgere i 40 erne og 50 erne: Over 60 år 4% år 40% år 33% år 19% Under 30 år 4% 1/4 fleksjobansatte er unge under 40 år. Der er en større procentdel unge blandt fleksjobansatte mænd end blandt kvinderne. Numerisk er der ingen forskel. Knap 1/3 har en folkeskolebaggrund, 1/3 har en erhvervsfaglig grunduddannelse og 1/3 har en gymnasial/videregående uddannelse: 35% 30% Folkeskole Erhvervsfaglig udd. Gymnasial/videregående udd. 35% Blandt fleksjobansatte er kvindernes uddannelsesniveau generelt højere end mændenes. Uddannelsesniveauet er samlet set højere end i befolkningen som helhed. Der er således forholdsvis flere fleksjobansatte, som har en videregående uddannelse (1/3 mod 1/5). 9

10 De unge i fleksjob er både lavere uddannet end ældre i fleksjob og end andre unge. Hos unge fleksjobansatte under 40 år er andelen med en folkeskolebaggrund nemlig halvanden gang større end blandt de årige i befolkningen som helhed. Fleksjob bevilges først og fremmest pga. fysisk sygdom - men fleksjob er ofte begrundet i en kombination af to eller flere problemer: Fysisk sygdom 65% Nedslidning Handicap Psykisk sygdom Ulykke Ingen joberfaring 22% 19% 12% 11% 6% Hos 6% (9 personer) indgår manglende arbejdsmarkedserfaring i begrundelsen for fleksjob. Det er næsten udelukkende mænd, der angiver manglende arbejdserfaring. Og fire gange så ofte unge under 40 år som øvrige i fleksjob. 8 ud af 10 fleksjobansatte har været på arbejdsmarkedet i mere end 5 år før deres nuværende fleksjob. Halvdelen af de fleksjobansatte kommer direkte fra beskæftigelse den anden halvdel kommer direkte fra ledighed. Unge (under 40 år) kommer oftere direkte fra ledighed, end de øvrige gør. 5 ud af 10 får 2/3 løntilskud, mens 4 ud af 10 får 1/2 løntilskud: 4% 43% 53% 2/3 løntilskud 1/2 løntilskud 1/3 løntilskud 2/3 løntilskud bevilges hyppigere til borgere, som kommer direkte fra ledighed end fra beskæftigelse. Fordelingen på løntilskud i Roskilde Kommune er forskellig fra fx København, hvor det kun er 3 ud af 10 fleksjobansatte, som får 2/3 løntilskud. 10

11 Virksomheder Type, størrelse og antal fleksjob Tæt på 2/3 (65%) af virksomhederne er offentlige, 1/3 er private. Alle virksomhedsstørrelser anvendes til fleksjob. 34% er oprettet på store virksomheder (over 100 ansatte) 43% er oprettet på mellemstore virksomheder ( ansatte) 20% er oprettet på små virksomheder (under 10 ansatte) 3% har svaret ved ikke Der er oprettet en større procentdel fleksjob på små private end på små offentlige arbejdspladser (32% mod 14%). Og en større procentdel på store offentlige end på store private virksomheder (40% mod 24%). 4 ud af 10 personer har ingen fleksjobansatte kolleger. 41% er den eneste fleksjobansatte på arbejdspladsen 16% har 1 kollega i fleksjob 23% har 2-5 kolleger i fleksjob 6% har mere end 5 kolleger i fleksjob 14% har svaret ved ikke. Andelen af offentlige virksomheder, som har oprettet 2 eller flere fleksjob, er dobbelt så stor som andelen af private virksomheder med flere fleksjob (53% mod 26%). Der er en tydelig tendens til, at jo større virksomheden er, desto oftere er der oprettet flere fleksjob. Således har knap 2 ud af 10 små virksomheder (under 10 ansatte) oprettet 2 eller flere fleksjob, mens 6 ud af 10 store virksomheder (over 100 ansatte) har oprettet flere fleksjob. Arbejdspladsfastholdt eller indsluset 57% af de fleksjobansatte er fastholdt på deres tidligere arbejdsplads - godt ¾ heraf i samme afdeling som tidligere. 43% er indsluset på en ny arbejdsplads. Indslusning sker hyppigere på de små virksomheder med under 10 ansatte end på de store med over 100 ansatte (50% mod 40%) Der er procentvis flere indslusede blandt unge (under 40 år) end blandt øvrige fleksjobansatte (55% mod 39%). Der er ingen kønsforskelle mellem arbejdspladsfastholdte og indslusede. Afkrydsningen af årsager til fleksjob er relativt ens i de to grupper. Kun nedslidning indgår hyppigere i begrundelserne hos arbejdspladsfastholdte end hos indslusede (26% mod 15%). Fysisk sygdom angives derimod som tendens oftere blandt indslusede end blandt arbejdspladsfastholdte (73% mod 64%). 11

12 Brancheskift 4 ud af 10 fleksjobansatte (42%) skiftede jobområde i overgangen til fleksjob næsten alle vælger at uddybe svaret. Ud fra de kvalitative besvarelser vurderes det, at ca. 1/3 af de fleksjobansatte, som har skiftet jobområde, har foretaget et egentligt brancheskift, mens de øvrige to tredjedele har fået et nyt jobområde inden for deres oprindelige arbejdsfelt (se bilag B). Arbejdsprøvning eller praktik Mere end halvdelen af de fleksjobansatte (56%) har været i arbejdsprøvning eller praktik, inden de kom i fleksjob. De 2/3 på samme virksomhed, hvor de senere blev ansat. Forhold til nærmeste leder Flere end 9 ud af 10 har et positivt forhold til deres nærmeste leder (93% svarer meget godt/godt ). Virksomhedens størrelse og hvorvidt man er blevet arbejdspladsfastholdt eller indsluset spiller ingen rolle i forhold til de fleksjobansattes tilfredshed med nærmeste leder. 8 ud af 10 fleksjobansatte (81%) svarer ja til, at de mærker påskønnelse fra nærmeste leders side. Derudover er der: 81%, som taler åbent med lederen om sygefravær 72%, som jævnligt taler med nærmeste leder om arbejdsopgaver 65%, som får tilbudt årlige MUS samtaler 50%, som taler med nærmeste leder om rettigheder, fremtid mm. Et kryds ved nej i ovenstående spørgsmål er ikke nødvendigvis et negativt svar. Måske har personen slet ikke været syg, MUS-samtaler har måske (endnu) ikke været afholdt, eller personen har måske talt med den kommunale sagsbehandler om rettigheder etc. i stedet for med nærmeste leder. Generelt er billedet blandt fleksjobansatte i Roskilde Kommune dog, at deres kommunikation med nærmeste leder er god. 3 ud af 10 (30%) vurderer, at lederen kan forbedre sig. Det gælder især personer, som er ansat på en mellemstor ( ansatte) eller stor virksomhed (over 100 ansatte). De, der mener ledelsen kan forbedre sig, afkrydser følgende: 72% ønsker større forståelse hos ledelsen for deres særlige situation 65% ønsker, at ledelsen tydeligere påskønner deres indsats 63% ønsker bedre information om rettigheder mv. fra ledelsen 60% ønsker mere opsøgende aktivitet hos ledelsen 50% ønsker, at ledelsen sikrer bedre information af kolleger 12

13 33% ønsker, at ledelsen involverer sig i konflikter mellem kolleger og den fleksjobansatte det gælder langt hyppigere personer, som er den eneste i fleksjob på arbejdspladsen, end personer med kolleger i fleksjob (44% mod 22%). Forhold til kolleger Næsten samtlige fleksjobansatte har et positivt forhold til kollegerne (99% svarer meget godt/godt ). 9 ud af 10 (87%) fleksjobansatte svarer ja til, at de mærker påskønnelse fra kolleger. Derudover er der: 94%, som samarbejder med kolleger omkring opgaver 85%, som deltager i kaffepauser 84%, som snakker åbent med kolleger om fleksjob og evt. sygefravær 82%, som deltager i møder på arbejdspladsen 79%, som ikke er usikre på kollegers forventninger 79%, som taler jævnligt med kolleger 39%, som mødes med kolleger efter arbejde 9%, som helst passer sig selv. Nej -svar er igen ikke entydigt negative. Nogle fleksjobansatte ønsker eller magter måske ikke et tæt fagligt eller socialt samvær med kolleger, og/eller måske deltager de ikke i møder, fordi de afvikles uden for arbejdstiden. Kun 3 ud af 10 (32%) snakker med arbejdspladsens tillidsrepræsentant om deres fleksjob. På små (under 10 ansatte) arbejdspladser taler kun 2 ud af 10 fleksjobansatte med tillidsrepræsentanten om fleksjobbet, mens det er tilfældet for 4 ud af 10 på store arbejdspladser (over 100 ansatte). En del af forklaringen på, at færre fleksjobansatte på små arbejdspladser taler med en tillidsrepræsentant, skyldes sandsynligvis, at der tit ikke er en tillidsrepræsentant på de små arbejdspladser. 2 ud af 10 (19%) vurderer, at kollegerne kan forbedre sig. Som tendens er det hyppigere på offentlige arbejdspladser (19% mod 13%) og på virksomheder med kun én fleksjobansat (19% mod 13%), at de adspurgte mener, kollegerne kan forbedre sig. Arbejdspladsens størrelse har derimod ingen indflydelse. De, der mener kollegerne kan forbedre sig, afkrydser følgende: 65% ønsker, at kollegerne udviser større forståelse for den fleksjobansattes særlige situation 63% ønsker større opbakning fra kollegerne ved sygdom 63% ønsker mindre berøringsangst hos kollegerne - bl.a. ved sygdom 42% ønsker, at kollegerne er mere opsøgende ift. den fleksjobansatte 13

14 42% ønsker, at kollegerne viser større tillid til den fleksjobansatte på det faglige plan 36% ønsker, at kollegerne inddrager den fleksjobansatte mere i sociale sammenhænge 14

15 Delkonklusion Vedrørende virksomheder med fleksjob 2/3 af alle virksomheder med fleksjob er offentlige 1/3 er private. Alle virksomhedsstørrelser anvendes til fleksjob: 20% 3% 34% Store (over 100) Mellemstore (10-100) Små (under 10) 43% Ved ikke Der er oprettet flere fleksjob på små private arbejdspladser end på små offentlige. Der er oprettet flere fleksjob på store offentlige arbejdspladser end på store private. 4 ud af 10 personer er ansat på arbejdspladser, hvor der kun er det ene fleksjob: Ingen kolleger i fleksjob 41% 1 kollega i fleksjob 16% 2-5 kolleger i fleksjob 23% Mere end 5 kolleger i fleksjob 6% 1/4 af de private virksomheder har oprettet mere end et fleksjob. Offentlige virksomheder opretter dobbelt så hyppigt flere fleksjob. Knap 1/5 af de små virksomheder har oprettet mere end et fleksjob. Der er en tydeligt tendens til, at jo større virksomheder desto oftere er der oprettet flere fleksjob. 15

16 6 ud af 10 fleksjobansatte er fastholdt på deres tidligere arbejdsplads, heraf mere end 3/4 i samme afdeling. 4 ud af 10 er indsluset på en ny arbejdsplads. Der er procentvis flere indslusede blandt unge (under 40 år) end blandt øvrige fleksjobansatte. Indslusning sker hyppigere på de små end på de store og mellemstore virksomheder. Nedslidning indgår hyppigere i begrundelser hos arbejdspladsfastholdte, mens fysisk sygdom som tendens oftere angives hos indslusede end hos arbejdspladsfastholdte. 4 ud af 10 fleksjobansatte har skiftet jobområde i overgangen til fleksjob. Ca. 1/3 heraf har foretaget et egentligt brancheskift, mens de øvrige har fået et nyt jobområde inden for deres oprindelige arbejdsfelt. Godt 1/2 af de fleksjobansatte har været i arbejdsprøvning eller praktik, inden de kom i fleksjob - 2/3 heraf på samme virksomhed, hvor de senere blev ansat i fleksjob. Flere end 9 ud af 10 fleksjobansatte har et positivt forhold til deres nærmeste leder uanset virksomhedsstørrelse, og om de er blevet arbejdspladsfastholdt eller indsluset: 30% 63% Meget godt Godt 3% 4% Dårligt/meget dårligt Ved ikke Generelt er billedet, at de fleksjobansattes kommunikation med nærmeste leder er god. 3 ud af 10 vurderer, at lederen kan forbedre sig - det gælder især personer, som er ansat på mellemstore ( ansatte) eller store virksomheder. Ønsker til ledelsen er først og fremmest, at der vises større forståelse for og tydeligere påskønnelse af den fleksjobansattes indsats, at der gives bedre information til såvel fleksjobansatte som kolleger, og at ledelsen er mere opsøgende i forhold til fleksjobansatte. 1/3 af de - der mener ledelsen kan forbedre sig - ønsker, at ledelsen involverer sig i konflikter mellem kolleger og den fleksjobansatte. Ønsket gælder dobbelt så ofte de personer, som er eneste fleksjobansatte på arbejdspladsen, som personer med kolleger i fleksjob. 16

17 Næsten samtlige fleksjobansatte har et positivt forhold til deres kolleger: 1% 32% 67% Meget godt Godt Ved ikke Generelt er billedet, at de fleksjobansattes har en eller anden form for fagligt og/eller socialt samvær med kolleger i arbejdstiden. 2 ud af 10 vurderer, at kollegerne kan forbedre sig. Som tendens er de hyppigere ansat på offentlige end private arbejdspladser og oftere på virksomheder, hvor de er eneste ansatte i fleksjob. Arbejdspladsens størrelse har derimod ingen indflydelse. Ønsker til kollegerne er først og fremmest, at de udviser større forståelse for den fleksjobansattes særlige situation, og at de i højere grad bakker op og udviser mindre berøringsangst ifbm. sygdom. Lidt mindre udtalt er ønskerne om, at kollegerne er mere opsøgende overfor den fleksjobansatte, og at de viser større tillid til den fleksjobansattes faglighed. Godt og vel 1/3 af de der mener kollegerne kan forbedre sig - ønsker, at kollegerne inddrager den fleksjobansatte mere i sociale sammenhænge. 17

18 Jobbene Etablering og længde Længden på de eksisterende fleksjob (pr. aug./sept. 2003): 30% af fleksjobbene har eksisteret i mere end 2½ år 39% af fleksjobbene har eksisteret i 1-2½ år 31% af fleksjobbene har eksisteret i under 1 år. Tallene indikerer, at oprettelsesfrekvensen på fleksjob i Roskilde Kommune har været støt stigende de senere år. Denne tendens gælder også på landsplan. Arbejdstid 8 ud af 10 fleksjobansatte har reduceret arbejdstid: 50% arbejder imellem under 20 timer om ugen (under ½ tid) heraf næsten alle imellem 10 og 20 timer 27% arbejder timer om ugen (½ - ¾ tid) 1% arbejder timer om ugen (3/4 til fuld tid). 2 ud af 10 fleksjobansatte (22%) arbejder fuld tid. Fuld arbejdstid i fleksjobbet anvendes oftere over for borgere uden arbejdsmarkedserfaring. 9 borgere angiver som en årsag til fleksjobbet, at de ikke har arbejdsmarkedserfaring (6% af alle i fleksjob). 8 af disse 9 personer arbejder på fuld tid. Jobbeskrivelse og stillingsbetegnelse 3 ud af 4 fleksjobansatte har deres arbejdsopgaver og skånehensyn dokumenteret: 75% har skriftlig dokumentation 14% har ingen skriftlig dokumentation 11% ved ikke, om de har. På offentlige arbejdspladser er det som tendens mere almindeligt, at skånehensyn og arbejdsopgaver dokumenteres end på private arbejdspladser (76% mod 70%). Igen som tendens er det mere almindeligt ved indslusning end ved arbejdspladsfastholdelse (78% mod 71%). Den mest almindelige form for skriftlig dokumentation er en fleksjobbevilling. Kun godt ¼ af de fleksjobansatte har en særskilt jobbeskrivelse: 63% har en fleksjobbevilling 56% har et ansættelsesbrev 27% har en jobbeskrivelse 4% har et andet dokument Flere fleksjobansatte har arbejdsopgaver og skånehensyn dokumenteret mere end ét sted (i gennemsnit har hver person sat 1,5 kryds). 18

19 8 ud af 10 (78%) har angivet deres stillingsbetegnelse i fleksjobbet. Stillingsbetegnelserne har vi groft inddelt i nogle jobområder for at skabe et overblik (jf. bilag A): kontorområdet (22 stk.) undervisning og pædagogik (17 stk.) butik og salg (10 stk.) køkken, kantine og rengøring (10 stk.) social- og sundhedsområdet (10 stk.) diverse (14 stk.) øvrige servicejob (31 stk.) Anvendelse af job- og/eller uddannelseserfaringer 9 ud af 10 (92%) fleksjobansatte anvender tidligere joberfaringer i deres nuværende fleksjob. Næsten 8 ud af 10 (77%) angiver, at de bruger uddannelseserfaringer i deres nuværende fleksjob. Vi har tidligere set, at godt 1/3 af de fleksjobansatte har en erhvervsfaglig grunduddannelse, godt 1/3 har en gymnasial/videregående uddannelse, mens de resterende knap 1/3 kun har en folkeskolebaggrund. Næsten alle med en erhvervsfaglig eller en gymnasial/videregående uddannelse bruger deres uddannelseserfaringer i det nuværende fleksjob. Det gælder for 9 ud af 10 i begge grupper (hhv. 91% og 89%). Under halvdelen (46%) af de fleksjobansatte med en folkeskolebaggrund angiver, at de bruger deres uddannelseserfaringer: Det kan være erfaringer fra kurser, fra intern virksomhedsuddannelse, erfaringer fra afbrudte uddannelser el. lign.. Lighed med kollegers arbejdsopgaver 1/3 (34%) vurderer, at de udfører akkurat de samme arbejdsopgaver som deres kolleger. 1/3 (33%) vurderer, at de udfører samme arbejdsopgaver som deres kolleger, men færre eller i nedsat tempo. Endelig vurderer 1/3 (33%), at de er de eneste, som udfører deres særlige opgaver. Blandt de, som mener, at de udfører akkurat de samme arbejdsopgaver som kollegerne, arbejder 7 ud af 10 (70%) på deltid. De udfører altså samme opgaver som kollegerne, når de er til stede. De arbejdspladsfastholdte udfører i højere grad end de indslusede akkurat samme opgaver som deres kolleger (42% mod 25%). Til gengæld udfører en større andel af de indslusede særlige arbejdsopgaver, som ikke ligner kollegernes (44% mod 26%). 19

20 Samarbejde med kolleger 9 ud af 10 samarbejder med kolleger i større eller mindre grupper omkring opgaveløsning: 48% indgår i et gruppesamarbejde 41% samarbejder med 1-2 kolleger 11% samarbejder ikke med kolleger. De personer, som ikke samarbejder med kollegerne omkring opgaveløsninger, uddyber svaret med følgende årsager (jf. bilag C): Deres jobfunktion eller virksomhedens størrelse betyder, at de er den eneste person i virksomheden, som løser de pågældende arbejdsopgaver. Enkelte angiver lav social status og/eller manglende evne til at deltage i samarbejdet på lige fod som årsag. Forhold mellem arbejdsmængde og arbejdsevne 9 ud af 10 svarer, at antallet af arbejdsopgaver passer til deres arbejdsevne. Over halvdelen (54%) af de personer, som vurderer, at antallet af arbejdsopgaver ikke matcher deres arbejdsevne, udfører akkurat de samme opgaver som kollegerne. Forhold mellem arbejdsmængde og -tid 7 ud af 10 (69%) vurderer, at arbejdsmængde og tid passer fint sammen, mens 3 ud af 10 (27%) oplever hårdt tidspres i spidsbelastningssituationer på arbejdspladsen. Oplevelsen af tidspres er væsentlig mere udbredt blandt dem, som udfører samme opgaver som kollegerne, end blandt øvrige fleksjobansatte (47% mod 28%). Indflydelse 9 ud af 10 (88%) er tilfredse med den indflydelse, de har på deres arbejde. 8% vurderer, at de har for lidt indflydelse på, hvad de skal lave 4% vurderer, at de skal træffe for mange beslutninger på egen hånd. Tilfredshed med arbejdet 9 ud af 10 trives med deres arbejde (88% svarer meget tilfreds/tilfreds ). 8% er hverken tilfredse eller utilfredse (svarende til 12 personer) 4% er utilfredse (svarende til 5 personer) Der er meget få personer, som giver udtryk for utilfredshed med fleksjobbet, hvorfor det er vanskeligt at tegne et billede af årsagerne til utilfredshed. Der viser sig dog en svag tendens til, at utilfredshed kan hænge sammen med oplevelsen af tidspres i fleksjobbet. Ud af de 5 utilfredse fleksjobansatte angiver 3 personer, at de føler sig hårdt presset tidsmæssigt. Ligeledes angiver 8 personer ud af de 12 fleksjobansatte, som har svaret, at de hverken er tilfredse eller utilfredse, at de er hårdt tidspresset. 20

PROFIL af eksisterende fleksjob i Københavns Kommune 2003. November 2003

PROFIL af eksisterende fleksjob i Københavns Kommune 2003. November 2003 PROFIL af eksisterende fleksjob i Københavns Kommune 2003 November 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning s. 3 2. Profil af eksisterende fleksjob s. 6 Personer s. 6 Virksomheder s. 10 Jobbene s. 14 Trivsel

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Landsdækkende undersøgelse om ledighed i forbindelse med fleksjob

Landsdækkende undersøgelse om ledighed i forbindelse med fleksjob Landsdækkende undersøgelse om ledighed i forbindelse med fleksjob Disposition )RUPnOPHGXQGHUV JHOVHQRJGDWDJUXQGODJ 2PSHUVRQHUSnOHGLJKHGV\GHOVH 6 UN UVOHUYHGUSHUVRQHUSnOHGLJKHGV\GHOVH.RUWRPSHUVRQHUSnNRQWDQWKM

Læs mere

DISCUS A/S. UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES

DISCUS A/S. UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES August 2003 Indholdsfortegnelse 1. Samlet konklusion s. 3 Indledning med læsevejledning s. 3 Afbrydelser

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Januar 2006 UNDERSØGELSE. Førtidspensionister i løntilskudsjob

Januar 2006 UNDERSØGELSE. Førtidspensionister i løntilskudsjob Januar 2006 UNDERSØGELSE Førtidspensionister i løntilskudsjob Indhold 1. Forord 3 2. Baggrund og formål 4 3. Om førtidspension og skånejob 6 4. Dataindsamling og metode 9 Spørgeskemaundersøgelsen... 9

Læs mere

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Aktiv med kronisk sygdom

Aktiv med kronisk sygdom Aktiv med kronisk sygdom Kære kursist Du har deltaget i workshoppen Aktiv med kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål om dig og din opfattelse af og tilfredshed

Læs mere

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: 10318 Side 1 af 9 Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Side 2 af 9 Baggrund I januar 2012 har Dansk Socialrådgiverforening

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Svarprocenten for undersøgelsen ligger på et noget højere niveau end forventet. Ved pilotprojektet i efteråret

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Udviklingssamtaler og dialog

Udviklingssamtaler og dialog Udviklingssamtaler og dialog Undersøgelse om Lederudviklingssamtaler Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Den daglige dialog Lederne Marts 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt

Læs mere

UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob. De tre undersøgelsesdele:

UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob. De tre undersøgelsesdele: UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob : Kortlægning af registrerede data Spørgeskemaundersøgelse blandt borgere fra afbrudte og i eksisterende fleksjob Interviews med borgere,

Læs mere

MIKRO-FLEKSJOB. Økonomi og analyse. Resume

MIKRO-FLEKSJOB. Økonomi og analyse. Resume MIKRO-FLEKSJOB Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomi og analyse 4-11-14 14-739 14-123272 Resume Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Denne kortlægning af anvendelsen

Læs mere

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter.

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoint Mål og succeskriterier 2011 Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoints målgruppe er generelt

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

SkoleKom brugerfeedback 2012

SkoleKom brugerfeedback 2012 SkoleKom brugerfeedback 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i grundskolen September 2012 Indhold 1 SkoleKom-facts... 3 2 Brugerundersøgelsens omfang... 5 1 Resume... 6 2 Brugernes

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Rebild. Faktaark om langtidsledige

Rebild. Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige i Kommune kommune har bedt mploy udarbejde et faktaark om langtidsledigheden i kommunen. Nedenfor præsenteres analysens hovedresultater. Herefter præsenteres

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2011 nr. 5 Førtidspensionister i job

Nyhedsbrev Juni 2011 nr. 5 Førtidspensionister i job Initiativ for førtidspensionister, der ønsker job 1. april 20 startede Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde. I 16 kommuner får i alt ca. 23.000 førtidspensionister tilsendt et klippekort

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Sommer 2014 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Partner Allan Falch www.tele-mark.dk info@tele-mark.dk

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Muligheder for at nedbringe antallet af borgere på ledighedsydelse

Muligheder for at nedbringe antallet af borgere på ledighedsydelse Muligheder for at nedbringe antallet af borgere på ledighedsydelse Disposition Hvad ved vi? Om ansatte i fleksjob Om personer på ledighedsydelse Om førtidspensionister i skånejob Om den nye fleksjobaftale

Læs mere

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune HVEM ER BRUGERNE og hvad får de ud af deres ophold? Pixi-rapport med hovedresultater for perioden 2009-2014 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

Du har haft en samtale med dit jobcenter/anden aktør. Hvad synes du alt i alt om samtalen?

Du har haft en samtale med dit jobcenter/anden aktør. Hvad synes du alt i alt om samtalen? N O T A T 3. april 14 Midtvejsevaluering af tilfredshedsmåling J.nr. VOA/mgj og fse Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har igangsat et pilotprojekt, der skal afdække borgernes tilfredshed med

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2010-3 Førtidspensionister i job

Nyhedsbrev Oktober 2010-3 Førtidspensionister i job Initiativ for førtidspensionister, der ønsker job 1. april 2010 startede Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde. I 16 kommuner får i alt ca. 23.000 førtidspensionister tilsendt et klippekort

Læs mere

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed 16. december 2010 Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed Mangfoldighed inden for køn, etnicitet og uddannelse øger virksomhedernes innovationskraft markant. Dette har været dokumenteret

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. produktionsskoler. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. produktionsskoler. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 produktionsskoler Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er ansat

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets. Jobcenter Hvidovre

Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets. Jobcenter Hvidovre 15 Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets brugere Jobcenter Hvidovre Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 2. TVÆRGÅENDE KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING... 3 3. BRUGERTILFREDSHEDEN BLANDT DE JOBPARATE...

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Vejledning. ved. sygefravær.

Vejledning. ved. sygefravær. Vejledning ved sygefravær. Fjordkredsens rådgivning og bistand til medlemmer i forbindelse med sygedagpengeopfølgning, revalidering, beskæftigelse på særlige vilkår, offentlig social pension m.v. samt

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

November 2008 STATUSUNDERSØGELSE. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five

November 2008 STATUSUNDERSØGELSE. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five November 2008 STATUSUNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five Indhold INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 De unges baggrund... 4 Hvor er de unge nu?... 4 De unges holdninger til High:five...

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

Anders Andersen Andebyvej Andeby Id: 010. Velkommen til denne undersøgelse og tak fordi du tager dig tid til den.

Anders Andersen Andebyvej Andeby Id: 010. Velkommen til denne undersøgelse og tak fordi du tager dig tid til den. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Anders Andersen Andebyvej 5 5500 Andeby Id: 010 Velkommen til denne undersøgelse og tak fordi du tager dig tid til den. Undersøgelsen er en del af et større forskningsprojekt,

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. Generelt. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. Generelt. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 Generelt Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er ansat på en

Læs mere

Sundhedsundersøgelse

Sundhedsundersøgelse Sundhedsundersøgelse Hovedkonklusioner Virksomhedens kostordninger: 73 af deltagerne har en kostordning gennem arbejdspladsen. Frugt- og kantineordning er de mest benyttede. Jo flere ansatte virksomheden

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet.

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet. 11. august 2014 Kollegaskab FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes forhold til deres kolleger. Undersøgelsen blev udført via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.228

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv Område: Human Resources Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø Journal nr.: Dato: 20. august 2010 Udarbejdet af: Lene Jellesen E-mail: Lene.Jellesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631752 Notat Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 92 00 - Fax 11 1 Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 Et stort flertal af de

Læs mere

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10 Spørgeskemaundersøgelse Bestyrelsen for Scleroseforeningens afdeling i Aarhus og Skanderborg har i december 2014 og januar 2015 lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt lokalforeningens medlemmer om deres

Læs mere

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret...

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Revalidering 4.1 Indledning og sammenfatning... side 93 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side 95 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... side 98 4.4 Hvad gik forud

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Lederne December 2013 Indledning Undersøgelsen belyser, hvilke lederroller der er de vigtigste for en topchef, hvad der er forudsætningerne

Læs mere

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del Bilag 214 Offentligt MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN MYTE 1: Fleksjobordningen er for dyr. Den koster samfundet næsten 12 mia. kr. Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere