Rudersdal Kommunes Kvalitetsledelsessystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rudersdal Kommunes Kvalitetsledelsessystem"

Transkript

1 Rudersdal Kommunes Kvalitetsledelsessystem Ledelsens evaluering 2014 Analyserapport og konklusion November 2014 Natur, Park og Miljø

2 Indhold 1. Indledning Væsentlige ændringer Opfølgning fra sidste år Intern audit i NPM Ekstern audit i NPM Resultat af brugertilfredshedsundersøgelser Status for afvigelser, korrigerende og forebyggende handlinger Ledelsessystemets struktur Forslag til forbedringer af kvalitetsledelsessystemet Konklusion...8 Bilag 1 Rapport fra Intern audit

3 1. Indledning Dette er analyserapporten udarbejdet som grundlag for ledelsens evaluering i oktober 2014 af Rudersdal Kommunes kvalitetsledelsessystem (KLS). Analyserapporten er udarbejdet i oktober efter gennemførelse af intern audit den 22. september 2014 og inden den eksterne audit den 17. november Der er gennemført ledelsens evaluering med områdechefen for Teknik og Miljø (Allan Carstensen) og afdelingsleder for Natur, Park og Miljø (KLS-chef Maria Cathrine Nielsen) den 20. oktober Resultatet af ledelsens evaluering er refereret i pkt Væsentlige ændringer Siden seneste eksterne audit (opfølgnings- og omkonverterings-audit december 2013) er der truffet en række væsentlige organisatoriske og strukturelle beslutninger med betydning for KLS i Natur, Park og Miljø. Desuden er der i de kommende år en række ændringer på vej som vil få indflydelse på driften af KLS ikke bare i Natur, Park og Miljø, men i hele Teknik og Miljø (ToM). Udvidelse og tilpasning af systemet: Projektleder for projektet omkring implementering af KLS i ToM er fortsat chef for Vejafdelingen Mohamed Ouazzani (MOOU) Implementeringen af KLS i ToM skal fortsat gennemføres af en projektgruppe med deltagelse af medarbejdere fra alle afdelinger (NPM, Vej, Drift og Ejendomme). Planen er at opnå certificering i henhold til ISO 9001:2015 (den nye standard) for NPM, Ejendomme og Vej i 2015, samt for Drift i Vejafdelingen ønsker i 2015 at blive certificeret efter DS/ISO Vejtrafiksikkerhedsledelsessystem (VTS-ledelsessystem). Brug og drift af systemet: Ved ekstern audit den 9. og 10 december 2013 blev det forhenværende kvalitetssystem omkonverteret til DS/EN ISO 9001:2008. Arbejdet med KLS i Natur, Park og Miljø (NPM) er derfor nu tilpasset denne standard. Ny systemansvarlig for KLS i ToM og NPM er Sanne Gärtner. Der er udpeget KLS-redaktører i alle afdelinger i ToM, som fremover skal være med til at vedligeholde procedurer og drive KLS-systemet. 3

4 3. Opfølgning fra sidste år Intern audit udført i 2013 Ved den interne audit i 2013 blev der rejst 2 mindre afvigelser og 2 forbedringsforslag. De mindre afvigelser omhandlede henvisning til udgået materiale samt et manglende notat i en sag. Afvigelserne er korrigeret og lukket. Forbedringsforslagene, der omhandlede bedre integration mellem delmål i NPM og virksomhedsplanen for ToM, samt mere systematisk gennemgang af de enkelte teams procedurer, fx som en del af team-dagsordner, er begge effektueret og lukkede. Tidligere ledelsesevaluering (2013) Der har været gennemført ledelsens evaluering den 3. december Områdechefen og Kvalitetsledelseschefen vurderede i den anledning, at kvalitetsledelsessystemet (dengang kvalitetsstyringssystemet) fungerer og bidrager til at leve op til Rudersdal Kommunes fastsatte kvalitetspolitik og mål og til kravene i DN/EN ISO 9001: Intern audit i NPM 2014 Der blev den 22. september 2014 gennemført intern audit af medarbejdere i Natur, Park og Miljø, samt af KLS-chefen og Områdechefen for Teknik og Miljø. Auditrapporten er vedlagt som bilag til denne rapport, se bilag 1. Konklusion fra intern audit 2014 Sammenfattende kan konkluderes følgende efter NPM s interne audit 2014: Kvalitetsledelsessystemet i Rudersdal Kommunes, Natur, Park og Miljøafdeling er i hovedtræk velfungerende. Der er i afdelingen generelt et rigtig godt kendskab til kvalitetsledelsessystemet og de relevante fagspecifikke procedurer. Ved audit kunne de auditerede redegøre for fagprocedurer og fremvise relevante sager. Der er dog behov for, at se på afdelingens kendskab til de overordnede og tværgående procedurer (primært for nye medarbejdere). Desuden viste audit et behov for en præcisering af, hvem, herunder både KLS-chef, systemansvarlige, teamkoordinatorer samt alle øvrige medarbejdere, der har ansvar for henholdsvis passende introduktion for nye medarbejdere til anvendt kvalitetsledelse samt vedligeholdelse af systemet. Intern kommunikation vedrørende kvalitetsledelse bør fremadrettet sættes i fokus. Brugen af Request-modulet bør gen-introduceres hos alle medarbejdere. Overordnet set kunne det være gavnligt at gennemgå systemets overordnede og tværgående procedurer ud fra tanken om, at systemet i højere grad også skal kunne rumme en række opgaver, som ikke er lovbundne. Som opfølgning på nogle af afvigelserne og forbedringsforslag fra den interne audit 2014, blev det besluttet, at afholde en ekstra intern audit. Denne ekstra interne audit fokuserer primært på de 4

5 overordnede og tværgående procedurer og vedrører primært nyere medarbejdere. Forinden denne ekstra audit er de relevante medarbejdere blevet introduceret til baggrund for samt brug og opbygning af Kvalitetsledelsessystemet. Ekstra intern audit afholdes d. 10. november Ekstern audit i NPM 2013 Dansk Standard gennemførte den 9. og 10. december 2013 ekstern opfølgnings- og omkonverterings-audit i NPM. I auditrapporten konkluderede ledende auditor: Systemet overholder kravgrundlaget Systemdokumentationen er implementeret i tilfredsstillende omfang Systemet virker egnet og effektivt i forhold til virksomhedens forhold og anvendte processer Ledende auditor indstiller til certifikatudstedelse Ledende auditor nævner følgende styrker identificeret under audit: Stort engagement blandt ledelse og medarbejdere som sikrer fortsat fokus på kvalitet, effektivitet og løbende forbedring i kommunens sagsbehandling på natur- og miljøområdet. God fokus på fortsat at udarbejde relevante procedurer og skabeloner Fint skema med formulering af opgaver/snitflader til anden afdeling (affald) Ledende auditor identificerede under audit følgende mulige forbedringsområder indenfor KLS i NPM. Disse forslag til forbedringer er ikke bindende. Ledelsens evaluering: Overvej et særskilt punkt til ledelsens evaluering Infrastruktur og arbejdsforhold. Ekstern kommunikation, generelt: Under audit er der set mails med vedhæftede afgørelser formuleret som egentlige breve, gemt i pdf-format. Ligeledes er der set eksempel på en afgørelse, som var skrevet direkte ind i en mail (skrevet af anden forvaltning). Overvej at undersøge, om I har behov for nogle fælles overordnede retningslinjer. Kundetilfredshed: Overvej at revidere proceduren med henblik på at beskrive mere konkret hvordan I opsamler data omkring kundetilfredshed, og noter også, at I kan opsamle kundeklager i Request. Ledende auditor rejste ingen afvigelser ved ekstern audit Der er således ingen afvigelser der skal følges op på inden næste audit i november

6 6. Resultat af brugertilfredshedsundersøgelser I Rudersdal Kommune er det et vigtigt fokusområde at forbedre service for virksomhederne. I den forbindelse har NPM i 2014 haft et spørgeskema omhandlende service i relation til kommunens virksomheder med på virksomhedstilsyn. Denne pilot-undersøgelse overvejes udviklet og fortsat som selvstændig brugerundersøgelse i Der er tidligere foretaget en undersøgelse blandt 2000 borgere i Rudersdal Kommune under titlen: Hvor glad er du for din Kommune?. Erfaringer og resultater vedrørende service kan ekstraheres herfra og udnyttes sammen med den igangværende og den eventuelt forestående undersøgelse vedrørende service for kommunens virksomheder. 7. Status for afvigelser, korrigerende og forebyggende handlinger Siden sidste eksterne audit den 9. og 10. december 2013 er der rejst følgende større og mindre afvigelser: 6 Større afvigelser (alle er afsluttet) 12 Mindre afvigelser (alle er afsluttet) Der er desuden indmeldt en række forbedringsforslag både som medarbejderobservationer og i forbindelse med intern audit Forbedringsforslag er fortsat åbne men er under behandling. 8. Ledelsessystemets struktur På mødet for ledelsens evaluering blev det besluttet, at det vil være hensigtsmæssigt i de kommende år, at have et ekstra punkt kaldet Ledelsessystemets struktur som et fast punkt i analyserapporten. Punktet skal berøre den tværgående struktur og systemets opbygning i D4, desuden overvejelser og beslutninger vedrørende snitflader og roller for de implicerede afdelinger og relevante aktører indenfor Kvalitetsledelsessystemet. Dette behov skyldes at Kvalitetsledelelsessystemet står over for store forandringer, både med hensyn til udvidelse med et antal afdelinger indenfor Teknik og Miljø, og dermed også en udvidelse af personkredsen der skal arbejde mere intensivt med KLS, men også fordi systemet ønskes 6

7 gennemgået med henblik på at gøre systemet brugbart i forhold til opgaver der ikke er myndighedsorienterede, og samtidig en gennemgang der skal gøre op med overflødige krav fra den tidligere Kvalitetsstyringslov, som ikke længere er gældende eller brugbare i forhold ISOstandardens krav og afdelingens behov. Derudover ønsker Vej-afdelingen at bliver certificeret efter DS/ISO Vejtrafiksikkerheds ledelsessystem (VTS-ledelsessystem), hvilket også vil stille nogle krav til den overordnede struktur, og hele kvalitetsledelsessystemets ønskes opdateret til den nye ISO 9001:2015 standard når den træder i kraft i løbet af Område-chefen, KLS-chefen, Vej-chefen og systemansvarlig har foreløbigt afholdt et møde i november vedrørende ovennævnte arbejde med systemet. Næste møde afholdes i januar Forslag til forbedringer af kvalitetsledelsessystemet Ved intern audit i 2014, samt ved forberedelsen hertil blev der identificeret en række forbedringsforslag, som vil kunne forbedre kvalitetsledelsessystemet. Forbedringsforslagene har en naturlig opdeling, idet en del har sammenhæng til og vil være relevante og have en positiv effekt i forhold til de forestående udvidelser og tilpasninger som systemet står overfor, mens den anden del primært omhandler selve brugen af systemet og driften heraf. Udvidelse og tilpasning af systemet: Gennemskrivning af overordnede ToM-procedurer og tilpasning af hele KLS-systemet til udvidelsen med flere afdelinger Overordnet set kunne det være gavnligt at gennemgå systemets overordnede og tværgående procedurer ud fra tanken om, at systemet i højere grad også skal kunne rumme en række opgaver, som ikke er lovbundne. Brug af KLS-redaktører i hver afdeling til vedligehold og revision af procedurer. Tilpasning af KLS-systemet til den nye ISO-standard 9001:2015 Fortsat fokus på snitflader mellem NPM (og øvrige afdelinger) samt til Byplan Brug og drift af systemet: Præcisering af, hvem, herunder både KLS-chef, systemansvarlige, teamkoordinatorer samt alle øvrige medarbejdere, der har ansvar for henholdsvis passende introduktion for nye medarbejdere til anvendt kvalitetsledelse samt vedligeholdelse af systemet. Generel gennemgang af KLS-systemet i forhold til, om der mangler fagspecifikke procedurer på ikke lovbundne opgaver (opgaver af mere projektrelateret karakter). Intern kommunikation vedrørende kvalitetsledelse bør fremadrettet sættes i fokus. Brugen af Request-modulet bør gen-introduceres hos alle medarbejdere. 7

8 10. Konklusion Ved ledelsens evaluering den 20. oktober 2014 er analyserapporten gennemgået og analyseret og forslagene til forbedringer er tiltrådt af Områdechefen og Kvalitetsledelseschefen. Det vurderes at kvalitetsledelsessystemet fungerer og bidrager til at leve op til Rudersdal kommunes fastsatte kvalitetspolitik og- mål og til kravene i DN/EN ISO 9001:2008. Fremadrettet skal arbejdet med forbedring af systemet styres ud fra to overskrifter, henholdsvis Udvidelse og tilpasning af systemet og Brug og drift af systemet. Status for kvalitetsledelsessystemet sættes på dagsordenen på Rudersdal Kommunes Miljø og Teknik Udvalgsmøde i januar Maria Cathrine Nielsen KLS-Chef

9 Bilag 1 Rapport fra Intern audit

10 Kvalitetsledelse for Natur, Park og Miljøområdet Rapport over intern audit 22. september 2014 Audit nr september 2014 Den 22. september 2014 blev der gennemført Intern Audit af Rudersdals Kommunes Kvalitetsledelsessystem. I henhold til den Langsigtede Auditplan i procedure T5 Intern audit) blev følgende procedurer gennemgået ved denne interne audit: Overordnede og tværgående procedurer Fagspecifikke procedurer inden for Natur (N-procedurer), Landbrug og Park. Gennemgang af delmål og handlingsplaner Audithold bestod af: Cand. Scient. Sanne Gärtner Cand. Scient. Anne Louise Hjermind Systemansvarlige: Auditerede: Cand. Scient. Sanne Gärtner Cand. Scient. Anne Louise Hjermind Stig Englund, sagsbehandler: natur Peter Rasmussen sagsbehandler: natur Inge Thorsgaard sagsbehandler: natur Anne Louise Hjermind sagsbehandler: landbrug Tanja Ladefoged sagsbehandler: affald og miljøberedskab Ann Lilja sagsbehandler: park Maria Cathrine Nielsen Kvalitetsledelseschef og chef for Natur, Park og Miljø Allan Carstensen Område chef for Teknik og Miljø Rapporten er modtaget, og dens konklusioner er accepteret og forstået: Dato: Underskrifter: For ledelsen For auditholdet og Maria Cathrine Nielsen Sanne Gärtner Anne Louise Hjermind Allan Carstensen 10

11 Formål Referencedokumentation Formålet med denne audit var, i henhold til den Langsigtede Auditplan at auditere de overordnede og tværgående procedurer samt de fagspecifikke procedurer for Natur, Landbrug og Park. at gennemgå delmål og handlingsplaner. Afprøvningen af kvalitetsledelsessystemet blev foretaget på grundlag af auditering af relevante sagsbehandlere. Kravgrundlag: DS/EN ISO 9001:2008 Systemgrundlag: Rudersdal Kommunes Kvalitetshåndbog for Natur, Park og Miljø. Omfang De auditerede aktiviteter: Administration af natur, park og miljøområdet i Rudersdal Kommunes Natur, Park og Miljøafdeling. Audit blev gennemført efter nedenstående auditprogram og dækkede udover de overordnede og tværfaglige procedurer den del af sagsbehandlingen, som vedrører natur, landbrug og park. Der blev ved audit fokuseret på implementering af kvalitetsledelsessystemet, opnåelse af fastsatte mål, anvendelse af fagprocedurer og håndtering af afvigelser. Auditprogram Åbningsmøde Stig Englund og Peter Rasmussen Inge Thorsgaard og Peter Rasmussen Inge Thorsgaard og Stig Englund Anne Louise Hjermind Maria Cathrine Nielsen og Tanja Ladefoged Maria Cathrine Nielsen og Allan Carstensen Ann Lilja Lukkemøde Avigelser og forbedringsforslag fra Audit 2014 Afvigelser/ vidnesbyrd Der blev rejst 3 større afvigelser, 6 mindre afvigelser (+2 vedr. procedure T6 Håndtering af afvigelser), samt 11 forbedringsforslag ved Intern Audit den 22. september 2014, se nedenstående tabel.. I forbindelse med den interne audit blev der konstateret følgende observationer, som er kategoriseret i større afvigelser (S), mindre afvigelser (M) og forbedringsområder (F). 11

12 Auditresultater Ref. audit Reference til krav grundlag Audit bemærkninger Afvigelser - Observationer. Observ ation kategor i 1 N3a Der var ikke foretaget VVM-screening i en vandløbsreguleringssag. Manglende VVM-screening er en afvigelse fra proceduren og fra VVMbekndtgørelsen. Der er ikke efterfølgende oprettet afvigelse i D4 jf T6 hvilket i sig selv er en afvigelse (mulig M). S-1 2 O1-O7 Og T1-T19 Kendskabet til kvalitetsledelsessystemet og de relevante fagspecifikke procedurer er generelt rigtig godt i NPM. Dog er der stor forskel på medarbejdernes kendskab til de overordnede og tværgående procedurer, således at nogen medarbejdere har et godt og indgående kendskab, andre har kendskab og kan finde frem til relevante procedurer, mens nogle ikke har noget kendskab til overordnede og tværgående procedurer overhovedet. Særligt nye medarbejdere mangler introduktion til kvalitetsledelsessystemet. S-2 3 T13 Dokumenter fra sagsbehandling vedr. procedure Park 6 er ikke journaliseret på sager. Der er ikke efterfølgende oprettet afvigelse i D4 jf. T6 hvilket i sig selv er en afvigelse (mulig M). 4 N9 og N10 Kun Park og Natur står som brugere af procedurerne. Også Vand og Spildevand skal være brugere. S-3 M-1 5 I18 Der står ikke i proceduren at KO-tilsyn skal udføres fælles med NaturErhvervsstyrelsen. 6 I31 Proceduren har ikke samme titel som i håndbogens flowdiagram. 7 Park6 Der henvises i proceduren til Kultur årshjul det hedder nu Oplev Rudersdal. 8 Park 6 Liste med årets arrangementer og tilladelser ligger ikke på den placering i F2 som nævnes i proceduren. Ligger i stedet på sag M-2 M-3 M-4 M-5 Brevskabelon og ansøgning der er bilag til proceduren 12

13 skal opdateres både i D4 og i sag O1, O4, O5 Lov om oversvømmelser og klimatilpasning er ikke på listen over lovgivning i NPM M-6 10 T9 Forslag om, at der kunne tilføjes en beløbsramme som almindelig AS må råde over, inden beslutning om brug af konsulentbistand skal til chefen for beslutning. 11 Der ønskes procedure for udbud. (Er vist allerede på vej). 12 T9 Sag med eksterne leverandørers cv er mv. bør ordnes i undermapper for bedre overskuelighed og listen med bedømmelser markeres rød for bedre synlighed. 13 N11 Links til vandløbsfoldere bør sættes ind i proceduren igen. 14 T16 Inventarlisten skal gennemgås yderligere og fx tilføjes redskaber fra vandteam (fx mikroskop ) og ny kameraansvarlig udpeges. mm. 15 T17 Det bør overvejes, om der skal være et link i proceduren til den samlede overordnede beredskabsplan. Når de kommende beredskabsplan for skybrudshændelser og beredskabsplan for drikkevand er færdige bør de også linkes til proceduren. F-1 F-2 F-3 F-4 F-5 F-6 Stillingtagen til om bilaget: Kystmiljøberedskab skal være en instruks eller et bilag. 16 T6 Der bør ses på sammenhængen mellem procedure og praksis i forbindelse med behandling af Requests, således at systemet benyttes i højere grad. Medarbejdere bør instrueres i brugen af systemet. 17 Der bør ses på nødvendigheden af en mere udtalt intern kommunikation omkring kvalitetsledelse og systemet generelt. F-7 F-8 Forslag om forløb med en række morgenmøder, løbende mails med nyt mere reklame. Eventuelt relancere Kvalitetsnyt. Desuden bør certifikater hænges op fysisk i pavillonerne. 13

14 18 O- og T- procedurer Se på om formuleringer i systemets procedurer er for myndighedsrettede/lovbundne (i O og T-procedurer) så nogle teams kan have svært ved at se sig selv i systemet. Dette er også vigtigt i fht. når flere afdelinger i ToM bliver en del af systemet og skal certificeres. Systemet bør gennemgås ud fra denne synsvinkel. F-9 19 Der bør tages stilling til hvordan og hvornår man som ny medarbejder skal introduceres til D4 og kvalitetsledelse i NPM. 20 O5 Listen over lovområder fordelt på medarbejdere bør måske suppleres med opgaver fordelt på medarbejdere, da nogle Teams har meget få opgaver der er lovbundne. F-10 F-11 I forberedelse til Intern Audit 2014 er der yderligere registreret en større afvigelse på vedrørende procedure T8 Kompetencestyring. Kompetenceskemaet var ikke opdateret med nye medarbejdere. Konklusion Kvalitetsledelsessystemet i Rudersdal Kommunes, Natur, Park og Miljøafdeling er i hovedtræk velfungerende. Der er i afdelingen generelt et rigtig godt kendskab til kvalitetsledelsessystemet og de relevante fagspecifikke procedurer. Ved audit kunne de auditerede redegøre for fagprocedurer og fremvise relevante sager. Der er dog behov for, at se på afdelingens kendskab til de overordnede og tværgående procedurer. Desuden viste audit et behov for en præcisering af, hvem, herunder både KLS-chef, systemansvarlige, teamkoordinatorer samt alle øvrige medarbejdere, der har ansvar for henholdsvis passende introduktion til anvendt kvalitetsledelse samt vedligeholdelse af systemet. Intern kommunikation vedrørende kvalitetsledelse bør fremadrettet sættes i fokus, samtidig med at brugen af Requestmodulet gen-introduceres hos alle medarbejdere. Overordnet set kunne det være gavnligt at gennemgå systemets overordnede og tværgående procedurer ud fra tanken om, at systemet i højere grad også skal kunne rumme en række opgaver, som ikke er lovbundne. Nærværende rapport for Intern Audit 2014 skal gøres til genstand for behandling jf. gældende procedurer for behandling af afvigelser med passende afhjælpende foranstaltninger, korrigerende handlinger og evt. forebyggende handlinger. Resultaterne af audit skal tages med i betragtning ved ledelsens evaluering, som skal gennemføres senest i oktober Alle større afvigelser skal være lukket, inden certificeringsprocessen ved et eksternt audithold kan indledes. 14

15 15

16 Ledelsens evaluering 2014 Natur, Park og Miljø RUDERSDAL KOMMUNE Natur, park og Miljø Øverødvej Holte Åbningstid Mandag-onsdag kl Torsdag kl Fredag kl

Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010

Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010 Sagsnr.: 2007/02235 Dato: Februar 2010 Sag: Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010 Sagsbehandler: Mette Vestergaard Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem

Læs mere

Rudersdal Kommunes Kvalitetsledelsessystem

Rudersdal Kommunes Kvalitetsledelsessystem Rudersdal Kommunes Kvalitetsledelsessystem Ledelsens evaluering 2015 Analyserapport og konklusion November 2015 ToM Indhold 1. Indledning...3 2. Punkter til afklaring vedrørende DS/EN ISO 9001:2015...4

Læs mere

Screening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune

Screening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune Screening af systemdokumentationen 11/8 2009 Skanderborg Kommune Auditteam: Ledende auditor Kim Hammersholt Hansen Underskrift: Formål: Vurdering af overensstemmelse og implementering af systemet i forhold

Læs mere

Analyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet

Analyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Anne-Marie G. Kristensen Natur & Miljø D 4646 4952 E ankr@lejre.dk Analyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen

Læs mere

Analyserapport. Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013

Analyserapport. Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013 Analyserapport Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013 Analyserapportens baggrund og proces Denne rapport er de systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringen i Teknik og Miljø. Rapporten danner

Læs mere

Analyserapport. inden sommerferien

Analyserapport. inden sommerferien 1/6 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringssystemet i Teknik og Miljø i Sønderborg Kommune. Rapporten danner grundlag for ledelsens evaluering. I 2012

Læs mere

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for 2011

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for 2011 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for 2011 Styregruppens kommentarer: Nærværende analyserapport er første udgave af Faxe Kommunes rapport vedr. ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet.

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet tur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet tur- og miljøområdet Torvegade 74. 6700 Esbjerg Marts 2010 Sags id 2010-253 Analyserapport apport nr. 3 Kvalitetsstyringssystemet for na- tur- og miljøområdet Ledelsens evaluering for året 2009 Udarbejdet af Inken F. Nielsen

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Torvegade 74. 6700 Esbjerg Marts 2011 Sags id 2011-743 Analyserapport nr. 4 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering for året 2010 Udarbejdet af Inken F. Nielsen Telefon

Læs mere

August 2015 Udarbejdet af Helle Dueholm Kvalitetssikret af Liselotte Mammen Kruse

August 2015 Udarbejdet af Helle Dueholm Kvalitetssikret af Liselotte Mammen Kruse August 2015 Udarbejdet af Helle Dueholm Kvalitetssikret af Liselotte Mammen Kruse Maj 2014 august 2015 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 1/8 Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 2/8 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet i Teknik og Miljø

Læs mere

Auditrapport Kvalitetsstyringsloven

Auditrapport Kvalitetsstyringsloven Kvalitetsstyringsloven Opfølgningsaudit 2013 DS Certificering A/S Kollegievej 6 2920 Charlottenlund /Runetoften 14, 1 8210 Aarhus V Tlf.: +45 72 24 59 00 Fax: +45 72 24 59 02 Bemærkninger I henhold til

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Torvegade 74. 6700 Esbjerg April 2012 Sags id 2012-694 Analyserapport nr. 5 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering for året 2011 Udarbejdet af Inken F. Nielsen Telefon

Læs mere

Ledelsesevaluering af kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, Februar 2011

Ledelsesevaluering af kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, Februar 2011 Sagsnr.: 2007/02235 Dato: Februar 2011 Sag: Ledelsesevaluering af kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, Februar 2011 Sagsbehandler: Mette Vestergaard Ledelsesevaluering af kvalitetssikringssystem

Læs mere

Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen

Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen Indeholder Analyserapport nr. 2 Udarbejdet af: Hanne Bruun 07/2452 Ledelsens evaluering

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM INTERN AUDIT 2013

SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM INTERN AUDIT 2013 SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM INTERN AUDIT 2013 Skanderborg Kommune den 18. december 2013 Side 1 af 5 RAPPORT - intern audit uge 48-49, 2013 Intern audit 2013 på sagsbehandling på natur

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Natur og Miljø Ledelsens Evaluering Sep. 2010 Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 00.15.12-P35-4-09 Ref.: Rikke Stilling

Læs mere

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN 1 INDHOLD 2 Indledning... 3 3 Brugertilfredshedsundersøgelse... 3 4 Kvalitetspolitik... 3 5 Opfølgning på kvalitetsmål

Læs mere

Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet

Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet i 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Kvalitetspolitik 2. Kvalitetsmål 3. Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver

Læs mere

Styregruppen har ved et møde den 22. januar 2013 drøftet den systemansvarliges rapportudkast. Der var følgende kommentarer:

Styregruppen har ved et møde den 22. januar 2013 drøftet den systemansvarliges rapportudkast. Der var følgende kommentarer: Dato: 27-02-2013 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for 2012 Styregruppens kommentarer: Styregruppen har ved et møde den 22. januar 2013 drøftet den systemansvarliges rapportudkast. Der

Læs mere

Screening af systemdokumentationen. 23. juni Thisted Kommune

Screening af systemdokumentationen. 23. juni Thisted Kommune Screening af systemdokumentationen 23. juni 2009 Thisted Kommune Ansvarlig: Jan Støttrup Andersen Underskrift: Formål: Vurdering af overensstemmelse og implementering af systemet i forhold til Lov nr.

Læs mere

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 27. april 2012, Kl. 08:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 27. april 2012, Kl. 08:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG, Kl. 08:00 Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang Medlemmer Henrik Boesen Jacob Preil Andersen Katrine Yde Thomsen Fraværende Side 183 Indholdsfortegnelse 120. Gennemgang

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen.

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen. Analyserapport 2007. Denne rapport udarbejdes efter standardprocedure T-3 i Startpakken for at efterkomme kvalitetsstyringssystemets bestemmelse om offentliggørelse af status for kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

Indsats og resultater som følge af Lejre Kommunes kvalitetsstyringssystem indenfor sagsbehandling på natur- og miljøområdet

Indsats og resultater som følge af Lejre Kommunes kvalitetsstyringssystem indenfor sagsbehandling på natur- og miljøområdet REDEGØRELSE Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Anne-Marie Geert Kristensen Natur og Miljø D 46464952 E ankr@lejre.dk Dato: 17-01-2012 Indsats og resultater

Læs mere

Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. 2. maj Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet

Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. 2. maj Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. Svendborg Kommune Centrumpladsen 7, 2. 5700 Svendborg Tlf. 62 21 19 04 Fax. xxxxxxxx www.svendborg.dk 2. maj 2012 Analyserapport for

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur og miljøområdet Ledelsesevaluering 2009 Analyserapport.

Kvalitetsstyringssystemet for natur og miljøområdet Ledelsesevaluering 2009 Analyserapport. Kvalitetsstyringssystemet for natur og miljøområdet Ledelsesevaluering 2009 Analyserapport. 1. Baggrunden for ledelsesevalueringen: Vordingborg Kommune er omfattet af lov om et kvalitetssystem for den

Læs mere

Analyserapport 2012 De systemansvarliges årsrapport over kvalitetsstyring på natur- og miljøområdet Frederikssund Kommune

Analyserapport 2012 De systemansvarliges årsrapport over kvalitetsstyring på natur- og miljøområdet Frederikssund Kommune Analyserapport 2012 De systemansvarliges årsrapport over kvalitetsstyring på natur- og miljøområdet Frederikssund Kommune ANALYSERAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Formål/Indledning...3

Læs mere

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen i 2009

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen i 2009 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen i 2009 1. Indledning Dette er Furesø Kommunes anden ledelsesevaluering af kvalitetsstyringssystemet jf. kvalitetsstyringsloven.

Læs mere

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen - 2008 1. Indledning Dette er Furesø Kommunes ledelsesevaluering af kvalitetsstyringssystemet jf. kvalitetsstyringsloven.

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Afvigelser, Afhjælpende, korrigerende og T6 03.09.07 Formål Formålet med proceduren er At konstaterede afvigelser, fejl og uklarheder i procedurerne bliver rettet ved at der iværksættes afhjælpende eller

Læs mere

Hvorvidt ansvarsfordelingen for systemet er entydig. Fokus på hvor kvalitetsstyringssystemet opleves som godt eller besværligt.

Hvorvidt ansvarsfordelingen for systemet er entydig. Fokus på hvor kvalitetsstyringssystemet opleves som godt eller besværligt. Analyserapport nr. 3 Ledelsens evaluering 2011+ bilag af natur- og miljøadministrationens kvalitetsstyringssystem Teknik og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk

Læs mere

Ledelsens Evaluering 2009

Ledelsens Evaluering 2009 Greve Kommune har fra 1. januar 2007 indført et kvalitetsikringssystem i den kommunale natur- og miljøadministration. Det lovmæssige grundlag for systemet er lov nr. 506 af 7. juni 2006, Lov om et kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Ledelses evaluering 2010 Ledelsesevaluering nr. 3

Ledelses evaluering 2010 Ledelsesevaluering nr. 3 Ledelses evaluering 2010 Ledelsesevaluering nr. 3 Kvalitetsstyringssystemet for Natur og Miljøadministrationen Indeholder analyserapport nr. 3 Udarbejdet af: Christina Petersen maj 2011 07/2452 1/12 Ledelsesevaluering

Læs mere

Ledelsens evaluering 2010

Ledelsens evaluering 2010 Ledelsens evaluering 2010 1. Indledning Ishøj Kommune har siden Kvalitetsstyringsloven med tilhørende bekendtgørelse (Lov nr. 506 af 7. juni 2006 og bek. nr. 661 af 14. juni 2006) ikrafttræden i 2006,

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12. Ledelsessystemcertificering Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.2011 Audit 22. oktober 2014 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Sagsbehandling på

Læs mere

Frederiksberg Kommune har vedtaget følgende generelle kvalitetsmål for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet:

Frederiksberg Kommune har vedtaget følgende generelle kvalitetsmål for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet: Udarbejdet jf. kravene i: 5 i lov nr. 506 af 07/06 2006 Kvalitetsmål I det følgende er Frederiksberg Kommunes kvalitetsmål opstillet. Først præsenteres 5 generelle kvalitetsmål, hvorefter 4 udviklingsmål,

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato Kvalitetsstyringshåndbog for Natur og Miljøområdet Titel Nr. Udgave dato Skabelon til analyserapport til T-3 ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet og forebyggende handlinger til sikring af

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Ledelsens evaluering Ledelsens evaluering Status: Udarbejdet: Godkendt 04.03.2013 / Elise Baastrup Stilling (ebs) 04.03.2013 / Elise Baastrup Stilling (ebs) Deltagere: Elise Baastrup

Læs mere

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2015-apr-28 til 2015-apr-29 Certificeringens dækningsområde Hidtidigt gyldighedsområde: Sagsbehandling på natur- og miljøområdet Nyt gyldighedsområde: Administration og sagsbehandling

Læs mere

Referat Der henvises til analyserapporten,dateret den 6. september 2007, som er udgangspunkt for ledelsesevalueringsmødet.

Referat Der henvises til analyserapporten,dateret den 6. september 2007, som er udgangspunkt for ledelsesevalueringsmødet. Mødereferat Svendborg Kommune Centrumpladsen 7, 2. 5700 Svendborg Tlf. 62 21 19 04 Fax. xxxxxxxx 2. maj 2012 Ledelsesevaluering den 10. september 2007 - referat Deltagere: Kjeld Bussborg Johansen (KBJ)

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato Kvalitetsstyringshåndbog for Natur og Miljøområdet Titel Nr. Udgave dato Skabelon til analyserapport til T-3 ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet og forebyggende handlinger til sikring af

Læs mere

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet.

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. 1 20.02.15 Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. Beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet Jammerbugt kommune har et kvalitetsstyringssystem på natur- og miljøområdet. Helt overordnet skal

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet 2009. Frederikshavn Kommunes natur- og miljøadministration

Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet 2009. Frederikshavn Kommunes natur- og miljøadministration Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet 2009 Frederikshavn Kommunes natur- og miljøadministration 1 Indhold Baggrund for analyserapporten... 2 Resultater fra interne og eksterne audit... 2 Certificering...

Læs mere

LEDELSENS EVALUERING AF SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM I PERIODEN 2012-2013

LEDELSENS EVALUERING AF SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM I PERIODEN 2012-2013 LEDELSENS EVALUERING AF SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM I PERIODEN 2012-2013 Rapport med ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet, Skanderborg Kommune. Skanderborg

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet De fleste danske virksomheder har mødt kravet

Læs mere

Audit rapport HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET 1239836 INI 738381. Afdelingsadresser. Andre dokumenter. Auditorer.

Audit rapport HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET 1239836 INI 738381. Afdelingsadresser. Andre dokumenter. Auditorer. Jørgen Fibigersgade 20, 9850 Hirtshals Afdelingsadresser Besøg udført i h.t. (standard navn) Kvalitetsstyringsloven 506 af 07.06.2006 Behrndt, Klaus (Lead auditor) Auditorer Andre dokumenter Gyldighedsområde

Læs mere

Kvalitetsmål og handleplan

Kvalitetsmål og handleplan Kvalitetsmål og handleplan 2009-10 Kvalitetsstyring i Teknisk Forvaltning Vi skal lave faglig kvalitet effektivitet ensartethed for at sikre borgernes og virksomhedernes tillid og tilfredshed Lov nr. 506

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø Rapport over intern audit Kvalitetsstyringssystem efter Kvalitetsstyringsloven (lov nr. 506 af 7. juni 2006) med tilhørende bekendtgørelse nr. 661 af 14. juni 2006. Dato for audit:

Læs mere

Ledelsens evaluering 2012

Ledelsens evaluering 2012 Opfølgning på sidste års ledelsesevalueringsrapport og fremtidige fokuspunkter I 2012 har fokus drejet sig om forenkling af kvalitetsstyringssystemet både antallet af procedurer som skal vedligeholdes,

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet

Læs mere

Tolkningsnotat om kvalitetscertificering af miljø- og natursagsbehandling:

Tolkningsnotat om kvalitetscertificering af miljø- og natursagsbehandling: Tolkningsnotat om kvalitetscertificering af miljø- og natursagsbehandling: Rev. 02 (14.12.2008) Det Norske Veritas (DNV) side 1 af 20 Kontaktperson Kontraktperson; DET NORSKE VERITAS, DANMARK A/S Industry

Læs mere

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2013-aug-30 til 2013-aug-30 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Rådgivning indenfor IT- og telenetværk Jesper Halmind Jesper Halmind Projektnr.:PRJC-300259-2011-MSC-DNK

Læs mere

Ledelsens evaluering. af kvalitetsstyringssystemet for Natur- og Miljłomr det. December

Ledelsens evaluering. af kvalitetsstyringssystemet for Natur- og Miljłomr det. December Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for Natur- og Miljłomr det 2010 December 2010 1 Indhold 1. Form l 2. Analyse af resultaterne fra den interne og eksterne audit 3. Analyse af resultatet

Læs mere

Af TDU Udarbejdet den 22.11.2011 Side 1 af 1

Af TDU Udarbejdet den 22.11.2011 Side 1 af 1 Kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Evalueringsrapport 2011 Af TDU Udarbejdet den 22.11.2011 Side 1 af 1 Indhold 1 Kvalitetsstyringssystemets tilstand og status...1 2 Ændringer...2

Læs mere

IMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE

IMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE IMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE MODUL 1 MODUL 2 MODUL 3 MODUL 4 TRIN 1 Indledende kortlægning TRIN 2 Ledelsens involvering i projektet TRIN 3 Projektplan TRIN 4 Projektopstart og organisering TRIN 5 Detailkortlægning

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Onsdag, den 9. marts 2016 17.38 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 10.05 Kl. 10.05 11.15 Kl. 11.15 12.00 Kl. 12.00 13.00 Kl. 13.00 13.45 Kl. 13.45 14.15

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Ledelsens evaluering 2010

Ledelsens evaluering 2010 Direktionen godkender den udarbejdede analyserapport for 2010. Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøadministratioennen er certificeret og i drift. Der er udfordringer med at få procedurerne ajourført,

Læs mere

Tids- og handleplan Indførsel af Kvalitetsstyring i Teknisk Forvaltning

Tids- og handleplan Indførsel af Kvalitetsstyring i Teknisk Forvaltning Tids- og handleplan Indførsel af Kvalitetsstyring i Teknisk Forvaltning Miljøafdelingen og Planafdelingen 1. februar 2008 Vi skal lave faglig kvalitet effektivitet ensartethed for at sikre borgernes og

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-2

Velkommen Gruppe SJ-2 Velkommen Gruppe SJ-2 Lasse Ahm Consult Torsdag den 22. september 2016 17.01 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Kl. 10.05 11.00 Kl. 11.00 12.00 Kl. 12.00 13.00 Kl. 13.00 14.15 Velkomst ved

Læs mere

Acadre 12/1551. Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringsstyringssystemet

Acadre 12/1551. Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringsstyringssystemet Acadre 12/1551 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringsstyringssystemet for miljø- og naturområdet 2012 Omfatter perioden 1. juni 2011 til 31. maj 2012 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 7. maj 2013, Kl. 10:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 7. maj 2013, Kl. 10:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG, Kl. 10:00 Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang Medlemmer Henrik Boesen Jacob Preil Andersen Katrine Yde Thomsen Jan Jessen Louise Rasmussen Fraværende Side 270

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

Overordnet beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet samt kvalitetspolitik og mål Redaktør: Dokumentansvarlig: Dokumentnummer: Ref. Version: 3.

Overordnet beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet samt kvalitetspolitik og mål Redaktør: Dokumentansvarlig: Dokumentnummer: Ref. Version: 3. Dokumentbrugere: Byplan, M&T Øvrige: Interessenter: Emne:Styret dokument Overordnet beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet samt kvalitetspolitik og mål Redaktør: Dokumentansvarlig: Dokumentnummer: Ref.

Læs mere

Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration

Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Ledelsesprocesser Kvalitetsstyringssystemet - beskrivelse Godkendt af: BHM Dato: 04.09.2012 Sagsnr.: 727-2009-16666 L6 version 8

Læs mere

Opfølgningsaudits, miljø og arbejdsmiljø oktober Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Århus Brandvæsen

Opfølgningsaudits, miljø og arbejdsmiljø oktober Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Århus Brandvæsen Opfølgningsaudits, miljø og arbejdsmiljø 27. + 28. oktober 2011 Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Århus Brandvæsen Auditteam: Asger Højland Lorentzen (AHL), Ledende auditor arbejdsmiljø Karin Birgitte Hils

Læs mere

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Tækkearbejde af bygninger D&J-TL/BK /SVC/2016 Rev 03 07.09. 2016 01 Formål/mål 2 02 Krav til certificeringsorganet

Læs mere

Ledelsens evaluering af CMT kvalitetssystem 2011

Ledelsens evaluering af CMT kvalitetssystem 2011 1. Indledning Center for Miljø & Teknik er etableret 1. september 2011. En ny ledelse er netop tiltrådt, og der står effektivisering, innovation og digitalisering på dagsordenen nu og i årene fremover.

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 25. september 2014 15:35 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 23. maj 2014, Kl. 08:30. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 23. maj 2014, Kl. 08:30. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG, Kl. 08:30 Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang Medlemmer Henrik Boesen Jacob Preil Andersen Katrine Yde Thomsen Jan Jessen Louise Rasmussen Fraværende Louise Rasmussen

Læs mere

Vurdering af kvalitetsstyringssystemets målopfyldelse for 2012 BV/JHS, den , rev Acadresag nr

Vurdering af kvalitetsstyringssystemets målopfyldelse for 2012 BV/JHS, den , rev Acadresag nr Vurdering af kvalitetsstyringssystemets målopfyldelse for 2012 BV/JHS, den 14.03.2013, rev. 21.03.2013. Acadresag nr. 13-1896 Bilag 2 til O-1 Svendborg Kommunes overordnende kvalitetspolitik og mål for

Læs mere

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Kravspecifikation Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Diamantboring og -skæring samt slibning i tunge bygningsmaterialer som fx beton, granit og asfalt DEB/BK/SVC/2016 Rev. 01

Læs mere

Rapport om kvalitetsstyringssystemet på natur- og miljøområdet 2012

Rapport om kvalitetsstyringssystemet på natur- og miljøområdet 2012 Rapport om kvalitetsstyringssystemet på natur- og miljøområdet 2012 Rapporten omfatter: 1. Opfølgning på 2011: 1.1 Intern audit for 2011 1.2 Ledelsens evaluering for 2011 1.3 2. opfølgningsaudit på certificering

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Tirsdag den 20. september 2016 16.43 1 met ser således ud: 16.43 2 www.lasseahm.dk COPYRIGHT 1 IADK SJ-1 20. september 2016 met ser således ud: www.lasseahm.dk Kl.

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

Teknik- og Miljøcenter 21. januar 2011

Teknik- og Miljøcenter 21. januar 2011 RAPPORT Teknik- og Miljøcenter 21. januar 2011 Ledelsens evaluering Konklusion Indarbejdningen af et kvalitetsstyringssystem tager tid. Kvalitetsstyringssystemet blev iværksat i efteråret 2009 og endeligt

Læs mere

Styrket samspil på det samlede børneområde

Styrket samspil på det samlede børneområde Styrket samspil på det samlede børneområde - procesplan Udarbejdet af: Carsten Salling Dato: 29-09-2010 Sagsnummer.: 00.15.00-A00-6-10 Version nr.: 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1. FORMÅLET

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere

Procedure for intern audit

Procedure for intern audit Procedure for intern audit Formål Denne procedure beskriver rammerne for intern audit af arbejdsmiljøledelsessystemet (i form af arbejdsmiljøhåndbogen) med henblik på at bidrage til en løbende forbedring

Læs mere

Ledelsens evaluering for 2015

Ledelsens evaluering for 2015 Kvalitetsledelsessystem for natur- og miljøområdet 1 Indhold Indledning... 3 Resultater fra audits og indberettede afvigelser/forbedringsforslag... 3 Intern audit... 3 Ekstern audit... 4 Forbedringsområder

Læs mere

LEDELSENS EVALUERING AF KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET 2011

LEDELSENS EVALUERING AF KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET 2011 LEDELSENS EVALUERING AF KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET 2011 Evalueringen er godkendt af ledelsen i Center for By, Miljø og Erhverv. Side 1 af 10 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og

Læs mere

Analyse- rapport 2010-11 Kvalitetsstyring i Natur- og Miljøadministrationen Thisted Kommune 7. november 2011

Analyse- rapport 2010-11 Kvalitetsstyring i Natur- og Miljøadministrationen Thisted Kommune 7. november 2011 Analyse- rapport 2010-11 Kvalitetsstyring i Natur- og Miljøadministrationen Thisted Kommune 7. november 2011 Vi skal lave faglig kvalitet effektivitet ensartethed for at sikre borgernes og virksomhedernes

Læs mere

Denne publikation er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks København K Telefon dk

Denne publikation er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks København K Telefon dk Denne publikation er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K Telefon 33 92 52 00 digst@digst dk Design: Bgraphic Foto: Colourbox Elektronisk publikation: ISBN:

Læs mere

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet 2 VELKOMMEN Opsamling på resultaterne v/greenet Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet Hvordan kommer vi videre? Matchmaking: Parring

Læs mere

Afvigelse HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET 1239836 MAIN 738381 HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET

Afvigelse HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET 1239836 MAIN 738381 HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET Dato: 19-08-2009 Afv Nr: MAIN/KAB/1 Kravelement: 12 Procedurer for opfølgning på Ledende auditor: Behrndt, Klaus interne målinger Proces Ledelse Auditor Behrndt, Klaus Det kan ses, at administrationen

Læs mere

Godkendt Auditbilag for intern audit Bilag 13.3 ..199

Godkendt Auditbilag for intern audit Bilag 13.3 ..199 Side 1 af 6 Detailplan for audit Formålet med intern audit i DanLinks kvalitetsstyringssystem er: A At undersøge om proceduren(e) i kvalitetshåndbogen beskriver arbejdet som det udføres i praksis. A At

Læs mere

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017 Skanderborg Kommune ISMS-regler Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO 27001:2017 02-04-2018 Indholdsfortegnelse 4 Organisationens kontekst 1 4.1 Forståelse af organisationen og dens kontekst

Læs mere

Information om auditering. Tidsfastsættelse Udpegning af ledende auditor Godkendelse

Information om auditering. Tidsfastsættelse Udpegning af ledende auditor Godkendelse Side 1 af 5 1) Planlægning af audit (Kvalitetskoordinator). Tidsfastsættelse Udpegning af ledende auditor Godkendelse 2) Forberedelse af den enkelte audit (Her starter auditors rolle) Valg af auditorer.

Læs mere

Systemets baggrund og indhold

Systemets baggrund og indhold Systemets baggrund og indhold I primærproduktionen inden for dansk landbrug har man i stort omfang ensartede produktionsformer, og man har på mange områder udviklet fælles principper til at håndtere mange

Læs mere

IADK - SJ1 6. december 2012. Velkommen. Gruppe SJ1 21:36 1. - præsentation af hver enkelt deltager ved dagens møde

IADK - SJ1 6. december 2012. Velkommen. Gruppe SJ1 21:36 1. - præsentation af hver enkelt deltager ved dagens møde Velkommen Gruppe SJ1 Lasse Ahm Consult 6. december 2012 21:36 1 Program Kl. 10.00 Kl. 10.05 10.45 Kl. 10.45 12.00 Kl. 12.00 13.00 Kl. 13.00 13.30 Kl. 13.30 14.25 Kl. 14.30 Velkomst ved Lasse Michael Ahm

Læs mere