Acadre 12/1551. Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringsstyringssystemet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Acadre 12/1551. Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringsstyringssystemet"

Transkript

1 Acadre 12/1551 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringsstyringssystemet for miljø- og naturområdet 2012 Omfatter perioden 1. juni 2011 til 31. maj 2012

2 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet på miljø- og naturområdet 1. Indledning Assens Kommune har siden Kvalitetsstyringsloven med tilhørende bekendtgørelse (Lov nr. 506 af 7. juni 2006 og Bek. nr. 661 af 14. juni) ikrafttræden i 2006, arbejdet med indførelse af kvalitetsstyringssystem på natur- og miljøområdet. Den 1. januar 2012 trådte en ny bekendtgørelse (nr. 1258) om krav til kvalitetssystemet for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet i kraft. Lov og bekendtgørelse stiller en række krav til kommunens kvalitetsstyringssystem. Blandt andet skal ledelsen mindst en gang årligt evaluere kvalitetsstyringssystemet. Miljø- og Teknikudvalget (gennem delegering fra Kommunalbestyrelsen) skal årligt gennemføre en evaluering af kvalitetsstyringssystemet i kommunen. Det er den systemansvarlige 1, der udarbejder en årsrapport 2 (udkast til ledelsens evaluering). Denne godkendes af Miljø og Naturchefen. Efterfølgende forelægges den for Miljø- og Teknikudvalget (MTU). Når årsrapporten er godkendt af udvalget betragtes den som ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet. Miljø & Natur er Miljø- og Naturchef Annette Bæk og fire selvstyrende teams: Jord & Vand, Industri, Landbrug og Natur. 2. Formål med ledelsens evaluering Formålet med ledelsens evaluering er, at ledelsen en gang årligt gennemgår kvalitetsstyringssystemet i Miljø & Natur for, at optimerer, effektivisere og sikre sammenhængskraft til andre ledelsesområder. 3. Analyserapporten skal indeholde Den tværgående procedure (T-3) Ledelsens evaluering beskriver, at den systemansvarlige skal udarbejde en analyserapport, med følgende indhold: A. Status på aktiviteter siden sidste evaluering. B. Resultat fra udført brugertilfredshedsundersøgelse(r). C. Sammenfatning af eventuelle afvigelser. D. Status på kvalitetsstyringssystemets resultater i forhold til loven, kvalitetspolitik og de opstillede kvalitetsmål. E. Orientering om ændringer, der kan få betydning for kvalitetsstyringssystemet F. Kvalitetssystemets funktion og bidrag til opfyldelse af lovens formål mv. 1 Person med ansvar og beføjelser til at sikre, at processer, der er nødvendige for kvalitetsstyringssystemet, fastlægges, implementeres og vedligeholdelse 2 Analyse af hele kvalitetsstyringssystemet. Grundlag for den årlige ledelsens evaluering 2

3 G. Status på kompetencer i Miljø & Natur. H. Foreløbig, overordnet konklusion på de foretagne analyser og evt. oplæg til ændringer og forbedringer. Ad A. Status på aktiviteter siden sidste evaluering 1. Opfølgning på aktiviteter og handlinger iværksat som resultat af foregående evaluering Siden sidste evaluering er der som vanligt gennemført ekstern audit og intern audit i Miljø & Natur for at vedligeholde og opretholde certificeringen af kvalitetsstyringssystemet. Der er afholdt to halve temadage for alle i Miljø & Natur, hvor der blev arbejdet med udvikling af skabeloner til breve og afgørelser for, at få mere ensartethed i kontakten med borgerne på tværs i fagområdet. Derudover er der også gennemført et internt projekt (Projekt Videndeling) i første halvår af Sammenfatning af resultaterne fra de foregående intern og ekstern audits samt andre aktivitet foretaget i det seneste år Temadag (½ dag) kvalitetsstyring, tirsdag den 6. september 2011 Alle medarbejdere i Miljø & Natur deltog i temadagen. Formålet med temadagen var at arbejde med ensretning af breve og skabeloner på tværs i Miljø & Natur, og desuden også skabe ensartethed inden for de enkelte teams i den skriftlige kommunikation med borgerne. Derudover skulle det også lette den enkelte medarbejdes arbejdsgange i hverdagen. Miljø- og Naturchef Annette Bæk var mødeleder og hun gennemgik til at starte med nogle punkter fra Analyserapporten Herefter gik de enkelte teams i gang med, at se på mulighederne for at forbedre eller lave skabeloner til breve og afgørelser. Der blev nedsat en koordineringsgruppe med en repræsentant fra hver af de fire teams, som sørgede for at de relevante skabeloner blev lavet og efterfølgende kvalitetssikrede dem. Ekstern audit, fredag den 28. oktober 2011 Det eksterne auditeringsfirma var Det Norske Veritas (DNV) og auditor var denne gang Ole Lundis, som blev kontrolleret af Danmarks Nationale Akkrediteringsorgan (DANAK). For første gang blev der konstateret afvigelser ved den eksterne audit, og det var én væsentlig afvigelse og fire mindre væsentlige afvigelser. Der skulle findes løsningsforslag til alle afvigelser inden for en måned og ved en opfølgningsaudit fredag den 13. januar 2012 skulle afvigelserne være løst. Den væsentlige afvigelse bestod i, at proceduren for registrering og behandling af afvigelser i sagsbehandlingen ikke var tilstrækkelig implementeret. Miljø & Natur har ikke været gode nok til, at dokumentere afvigelser i sagsbehandlingen og hvordan de er blevet løst, samt dokumenteret at der løbende sker optimering af sagsbehandlingen. For at få fokus på dette gennemførte Miljø & Natur Projekt Videndeling (se længere nede) i første halvår af

4 De fire mindre væsentlige afvigelser var: Team Naturs kontrakt med ekstern rådgiver: I en enkelt sag var fremgangsmåde/implementering for tilkøb af ekstern assistance ikke tilstrækkelig. I kontrakten ses eksempelvis ikke henvisning til tavshedserklæring (forelå ikke) og det var ikke helt afklaret, hvordan prokurareglerne er. Hvem kan/skal eksempelvis underskrive (varsel om) påbud om lovliggørelse - og således at det kan ses, at der er gennemført KS inden udsendelse. Miljø & Natur har opdateret proceduren for tilkøb af kompetencer, og fået lavet en tavshedserklæring, en skabelon til bemyndigelse af rådgiver/konsulent og en oversigt over de eksterne rådgiver vi bruger og har brugt. Minimumsfrekvensen for tilsyn med virksomheder (Team Industri) blev ikke overholdt i 2011 (manglede to tilsyn). KL og Miljøstyrelsen har aftalt en minimumsfrekvens af tilsyn med virksomheder, men i 2010 besluttede byrådet i Assens Kommune ikke at leve op til denne som et sparetiltag. Miljø & Natur har prioriteret ressourcer til, at overholde minimumsfrekvensen i Fremgangsmåden for auditplan og intern audit var ikke tilstrækkelig. Miljø & Natur lavede derfor et oplæg til en ny form for intern audit, ledelsen kom med i auditplan hvert år og systemansvarlige har haft en mere aktiv rolle i den interne audit Fremgangsmåden vedrørende fastsættelse af mål og handlingsplan var ikke tilstrækkelig. Auditor fik fremsendt Proces- og tidsplan for Kvalitetsaftale i By, Land & Kultur, Kvalitetsaftale , Årets gang i Miljø & Natur, Assens Kommune styringskoncept og desuden arbejdede Miljø & Natur med Kvalitetsaftale på den årlige planlægningsdag i december Temadag (½ dag) kvalitetsstyring, mandag den 31. oktober 2011 Igen deltog alle medarbejdere i Miljø & Natur. Formålet var et følge op på arbejdet med skabeloner fra den første temadag, samt arbejde videre på skabelonerne. Udover dette gennemgik den systemansvarlige afvigelserne fra den eksterne audit, indkomne forbedring fra sidst, opdatering af tværgående procedurer og kom med input fra en temadag om kvalitetsguider i NIS (elektronisk lovsamlingssystem). Koordineringsgruppen kom med status på arbejdet og de enkelte teams arbejdede videre på skabeloner. Alle skabeloner er efterfølgende lagt i det der hedder frasebiblioteket i Word fra Microsoft, hvor de let kan hentes fra når de skal bruges. Projekt Videndeling projektstart onsdag den 18. januar 2012 Formålet med projektet var få medarbejderne i Miljø & Natur til, at blive opmærksomme på, at få registreret forbedringsforslag og afvigelser ved at sende en mail til den systemansvarlige. Projektet blev introduceret ved en slags nytårskur og her var fokus på, at det især var vigtigt at dele forbedringsforslag og afvigelser så alle i Miljø & Natur kan lære af det. Der var lagt op til konkurrence mellem de fire teams og mellem alle medarbejdere i Miljø & Natur for både flest, men også bedste forbedringsforslag/afvigelse. 4

5 Desværre druknede projektet lidt i andre projekter som Forenkling og Afbureaukratisering (hele rådhuset), Innovation i By, Land & Kultur og et kompetenceudviklingsforløb i By, Land & Kultur. Det skabte forvirring blandt medarbejderne i Miljø & Natur om, hvor deres forbedringsforslag mv. skulle afleveres. Projektgruppen valgte derfor at sige, at alt kunne afleveres til dem og så fordelte de det videre. Derfor er nogle af de indkomne forbedringsforslag også sendt videre i de andre større tværgående projekter. På trods af dette fik projektet øget fokus blandt medarbejderne og der hersker ikke tvivl om hvad medarbejder skal gøre hvis de har rettelser eller forbedringsforslag så sender de en mail til den systemansvarlige. Men løbende vil det være nødvendigt, at tage emnet om afvigelser/forbedringsforslag op på Miljø & Natur møderne for at holde gryden i kog og henover sommeren vil proceduren blive opdateret med det formål, at få helt klar definitioner omkring hvad der er afvigelser og hvad der er forbedringsforslag mv. Intern audit i april/maj 2012 Denne gang var den systemansvarlige mere involveret i den interne audit end tidligere og samtidigt deltog også udviklingskonsulent Per Mørk fra Organisation og Personale for at styrke sammenhængen til de overordnede mål og politikker i Assens Kommune. Auditorerne var derfor denne gang Per Hansen (Team Jord & Vand), Christen Christensen (Team Industri), Per Mørk (Organisation og Personale) og den systemansvarlige, som noget nyt blev der auditeret parvis. Tidligere er intern audit blevet gennemført på én dag, hvor de enkelte teams var booket i bestemte tidsrum, men i år forløb den interne audit over to måneder, hvor de ansvarlige for procedurerne blev booket individuelt til auditering. Der blev også lavet en spørgeramme, som sikrede, at auditorerne kom omkring alle de tværgående procedurer. I tråd med afvigelsen fra ekstern audit have vi mere fokus på selve sagsbehandlingen og spurgte indtil målene i Kvalitetsaftale inden for enkelte område. Et supplerende tema ved denne interne audit var brugen af Acadre (vores elektroniske journaliseringssystem), da et af de vigtige elementer i kvalitetsstyringssystemet er at kunne genfinde sagerne igen. Det stod klart meget tidligt under intern audit, at der var et behov for en afklaring omkring hvad der en afvigelse og hvad der er et forbedringsforslag. Den systemansvarliges egen fortolkning er, at en afvigelse er en afvigelse i sagsbehandlingen i forhold proceduren eller lovgivningen, og alt andet er stort set er forbedringsforslag. Men som tidligere nævnt vil den tværgående procedure blive opdateret, så definitionerne kommer helt på plads, også for medarbejderne i Miljø & Natur inden næste audit (ekstern i september 2012). De væsentligste afvigelser ved den interne audit var indenfor procedurerne i Team Jord & Vand på vandforsyningsområdet, hvor flere af procedurerne ikke var opdateret til gældende lovning og hvad der sker på området. I den ene procedurer var der en afvigelse fordi der ikke var blevet rykket for indberetninger af analyseresultater for enkeltindvinderer af drikkevand. Efter auditten er der blevet sendt rykkere ud til enkeltindvinderer for analyseresultater af deres drikkevand, så denne afvigelse er løst. I en anden procedurer var der en afvigelse fordi frekvensen af tilsyn med vandforsyningsanlæg, der står i proceduren ikke var overholdt. Denne tilsynsfrekvens blev politisk besluttet i 2007, men der er efterfølgende sket en konsekvens til retning med en ny politisk beslutning, hvor der i 5

6 Kvalitetsaftale er sat et mål om at udføre 40 tilsyn med vandværker i Dette vil blive overholdt. Procedurerne skal være opdateret pr. 1. juli De resterende afvigelser er mindre rettelser og opdateringer af fagprocedurer, og den systemansvarlig en opgave i at få opdateret procedurerne for behandling af afvigelser, intern audit og proceduren om brugertilfredshedsundersøgelse af kommunens ydelser. Intern audit forløb generelt godt, og auditgruppen synes at spørgerammerne fungerede rigtig godt de kom mere ned i selve sagsbehandlingen denne gang. 3. Sammenfatning og status på afvigelser, samt indkomne forslag til forbedringer og de handlinger, som de har resultater i Alle afvigelser fra den eksterne audit er lukket, men Miljø & Natur skal fortsat arbejde videre med at afvigelserne ikke opstår igen. Ved intern audit blev der registreret 16 afvigelser og forbedringsforslag og ud af dem er 6 af dem pt. (juni 2012) behandlet og/eller lukket, mens de resterende har en senere tidsfrist de fleste inden 1. september før næste eksterne audit. I Team Industri og Team Landbrug har der være en udfordring med, at få automatiske påmindelser på opfølgning af håndhævelser ved miljøtilsyn, hvis en medarbejder skulle blive langvarigt syg eller forlade arbejdspladsen. Vores ITværktøjer gav ikke umiddelbart mulighed for, at kunne komme med en påmindelse om opfølgning andet end til den enkelte medarbejder. Team Industri har nu fundet en løsning på dette ved brug af styring i Acadre og deling af deres opgaveblok i Outlook. Der er udarbejdet en ny tværgående procedurer for forureningssager. Proceduren skal sikre, at vi fremadrettet får kvalitetssikret vores beviser og samtidigt forsøges procedurerne og brugt i miljøvagtordningen på hele Fyn. Samarbejde mellem Team Landbrug og Team Jord & Vand med miljøtilsyn på ejendomme i Indsatsområder for drikkevand. Team Landbrug har fået en liste fra Team Jord & Vand med ejendomme, hvor de har et udestående. Derudover udvælges i fællesskab enkelte større plantebrug i indsatsområdet til miljøtilsyn. De resterende registreringer fra det forløbne år er rettelser til procedurer og forbedringsforslag overført til andre projekter. Ad B. Resultat fra udført brugertilfredshedsundersøgelse(r) I samarbejde med Team Jord & Vand har den systemansvarlige i første halvår af 2012 lavet spørgsmål mv. til en brugerundersøgelse på spildevandsområdet. Miljø & Natur vil undersøge hvad borgernes oplevelse er af kontakten med Miljø & Natur ved påbud om forbedret spildevandsrensning i det åbne land. Undersøgelsen bliver igangsat inden 1. juli 2012 og vil løbe frem til 21. december 2012, hvor borgerne vil modtage et spørgeskema når deres spildevandsanlæg bliver færdigmeldt. 6

7 Ad C. Sammenfatning af eventuelle afvigelser De væsentligste afvigelser fra det forgangne år er de fem afvigelser Miljø & Natur fik i forbindelse med ekstern audit i oktober 2011, som betød et opfølgningsbesøg af auditeringsfirmaet i januar Auditeringsfirmaet karakteriserede den ene afvigelse som væsentlig og de andre fire som mindre væsentlige. Den væsentlige afvigelse var, at Miljø & Natur ikke havde registreret afvigelser og forbedringsforslag i kvalitetsstyringssystemet. Miljø & Natur kunne dermed ikke dokumentere, at der sker en læring, når der begås fejl og, at der også sker en løbende optimering af sagsgangene. De fire andre afvigelser blev karakteriseret som mindre væsentlige og omhandlede kontrakter med eksterne rådgivere, minimumsfrekvensen for tilsyn med virksomheder, fremgangsmåden for intern audit og fremgangsmåde for fastsættelse af mål og handlingsplaner. Ad D. Status på kvalitetsstyringssystemets resultater i forhold til loven, kvalitetspolitik og de opstillede kvalitetsmål Miljø & Natur har med lukningen af de fem afvigelser fra den eksterne audit i oktober 2011 bibeholdt kvalitetsstyringscertifikat. Størstedelen af de opstillede mål og politikker i Kvalitetsaftale 2010, samt i skyggedokumentet for Miljø & Natur i 2011 er nået og/eller overholdt. Resten er enten udskudt eller udgået. Ad E. Orientering om ændringer, der kan få betydning for kvalitetsstyringssystemet Miljø & Naturs kvalitetsstyringscertifikat skal fornyes i år, da udløber 31. december Der skal ske en såkaldt recertificering af kvalitetsstyringssystemet. I den forbindelse har Miljø & Natur valgt at skifte auditeringsfirma fra Det Norske Veritas (DNV) til Dansk Standard (DS), som var væsentlig billigere ved tilbudsgivning. Den 1. januar 2012 trådte en ny bekendtgørelse til kvalitetsstyringsloven i kraft, hvor der er sket en forenkling af den oprindelige bekendtgørelse, som skulle resultere i en besparelse i antal timer brugt på kvalitetsstyringssystemet i kommunerne. Ændringerne er som følger med den systemansvarliges bemærkninger: Den tværgående procedurer om koordinering mellem myndigheder udgår, og skal i stedet indarbejdes i de forskellige fagprocedurer. Vurderingen er, at her er intet sparet, men at Miljø & Natur skal have gennemgået og opdateret relevante fagprocedurer. Der er ændret på proceduren om afvigelser, således at der ikke længere er krav om afhjælpende, korrigerende og forebyggende handlinger. Det er en rigtig dejlig forenkling, men da Miljø & Natur ikke har registreret afvigelser tidligere (hvilket var den væsentlige afvigelse ved ekstern audit), så er der ikke nogen rationaliserings gevinst for Miljø & Natur her. Det er dog en fordel, at Miljø & Natur fremadrettet kan registrere afvigelser mv. i en forenklet form. 7

8 Der er sket en forenkling i forhold til den systemansvarliges opgaver, så proceduren skal opdateres. Her er der mulighed for forenkling, men grundlæggende har den systemansvarlige stadig de samme arbejdsopgaver, og det har indtil videre været holdt på et minimum qua den systemansvarliges andre arbejdsopgaver i Team Landbrug. Der er også sket en forenkling af proceduren om offentliggørelse af Miljø & Naturs resultater med kvalitetsstyring, men med samme indhold som før. Der er blevet oprettet en side på Assens Kommunes hjemmeside, hvor ledelsens evaluering (analyserapporter) offentliggørelse og her ligger også kvalitetsstyringscertifikatet. Her vil ikke ske nogen ændringer. Konklusion er, at den nye bekendtgørelse kræver opdatering af procedurer og der nogle områder, hvor Miljø & Natur har fået en forenkling af systemet. Men da Miljø & Natur hele tiden har disponeret på et minimumsniveau på dette område ligger der ikke nogen dissideret besparelser som følge af den nye bekendtgørelse. Den systemansvarlige for Kvalitetsstyring i Miljø & Natur er fortsat Trine Bonrud Helleskov, der er placeret i Team Landbrug. Den interne auditgruppe har i år bestået af Per Hansen (Team Jord & Vand) og Christen Christensen (Team Industri) fra Miljø & Natur samt Per Mørk fra Organisation & Personale og den systemansvarlige. Fremadrettet vil der sker ændringer i auditgruppen, da Per Hansen ønsker at udtræde og Christen Christensen går på pension senest i Ad F. Kvalitetssystemet funktion og bidrag til opfyldelse af lovens formål mv. Der skal fortsat fremadrettet gøres en indsats for, at få medarbejderne engageret og udvikle på systemet. Miljø & Natur har i 2012 gjort en indsats for, at få kvalitetsstyringssystemet til skabe værdi og give mening. Vurderingen er, at de to halve temadage med udarbejdelse af skabeloner for en del medarbejdere har betydet en lettelse i hverdagen og bedre kvalitet af breve mv. Så på den måde har det også bidraget til at opfylde lovens formål. Afvigelserne ved den eksterne audit har også betydet en opdatering og udvikling af systemet, så Miljø & Natur fortsat kan opfylde lovens formål og bibeholde kvalitetsstyringscertifikat. Ad G. Status på kompetencer i Miljø & Natur Miljø & Natur har fortsat kortlagt alle kompetencerne i Miljø & Natur i et kompetenceskema, som opdateres en gang om året. Kompetenceskemaet er blevet udviklet med farvekoder, så det nemt kan spottes hvor der mangle kompetencer. Kompetenceskemaet mangler at blive opdateret i 2012, men det forventes at dette bliver gjort lige efter sommerferien inden næste eksterne audit i september Normalt er skemaet blevet opdateret efter MUS i første halvdel af året, men da Miljø & Naturchef Annette Bæk har været konstitueret direktør i denne periode er der et efterslæb på afviklingen af MUS i Miljø & Natur. 8

9 Ad H. Foreløbig, overordnet konklusion på de foretagne analyser og evt. oplæg til ændringer og forbedringer Det har været et hektisk kvalitetsstyrings år, med to halve temadage, fem afvigelser ved ekstern audit, intern audit i ny form og Projekt Videndeling hertil slut. Hvad har Miljø & Natur så fået ud af det? De to halve temadage fik engageret flere medarbejdere i at forbedre og skabe ensartethed på tværs af teams, men også i teams, omkring brevskabeloner og skabeloner til afgørelser. Det er der heldigvis mange medarbejdere der kunne se muligheder i og efterfølgende har benyttet sig af. På mange måder har det betydet en lettelse i hverdagen for de medarbejdere der bruger skabelonerne. Der er dog stadig nogle områder i Miljø & Natur, hvor implementeringen af skabelonerne mangler. Den systemansvarlige anbefaler, at når der ansættes nye medarbejdere i Miljø & Natur bør de introduceres til skabelonerne og brugen af dem via frasebiblioteket i Word. Flere af afvigelserne til ekstern audit var af helt grundlæggende karakter, og det kom noget bag på Miljø & Natur, at de så ikke var kommet noget før. Miljø & Natur havde ikke ændret på nogle arbejdsmetoder i løbet af de knap tre år vi har været kvalitetsstyringscertifikatet, og det var derfor noget overraskende at DNV valgte at give os disse afvigelser denne gang hvor de selv blev kontrolleret af DANAK. Miljø & Natur har valgt at skifte auditeringsfirma både for, at prøve et andet firma, men også fordi det nye auditeringsfirma var billigere ved tilbudsgivning. Ingen tvivl skal der dog herske om, at afvigelserne betød, at Miljø & Natur fik rettet op på nogle områder som også skaber værdi. Miljø & Natur har fået mere skarphed omkring, at få registreret og delt afvigelser og forbedringsforslag på tværs i Miljø & Natur og dermed forbedrer sagsbehandlingen. Men det er fortsat en udfordring, at få registreret afvigelser eller forbedringsforslag. Den systemansvarlige er ved at blive uddannet innovatør på kommunens innovatøruddannelse. Det er derfor oplagt, at den systemansvarlige forsøger at bruge værktøjer fra denne uddannelse til at sætte gang i nogle innovationsprocesser for at finde en løsning på denne udfordring. Miljø & Natur fik via afvigelserne fra den eksterne audit også opdateret og forbedret proceduren omkring eksterne konsulenter (tilkøb af kompetencer). Formen på intern audit blev ændret, og Miljø & Natur fik langt større fokus på denne del af kvalitetsstyringssystemet. I forbindelse med intern audit stak de interne auditørerne i år også en fingeren i jorden hos medarbejderne omkring brugen af Acadre (det elektroniske journaliseringssystemet) og viden om Kvalitetsaftale blandt medarbejderne. Konklusion er, at der er et akut behov for et kursus i Acadre og de muligheder der er i systemet. De fleste medarbejdere har været på introduktionskursus i Acadre, men der mangler et opfølgningskursus, hvor de mere avancerede funktioner bliver gennemgået. Der er i øvrigt også flere muligheder for at trække information ud af Acadre i form af rapporter, der kunne bruges til f.eks. vores årlige planlægningsdag. Der er meget stor forskel på hvorvidt de enkelt medarbejdere opretter sagerne ens fra gang til gang og om de afsluttes i Acadre. Der er planlagt et kursus for medarbejder i Acadre i skrivende stund. Den systemansvarliges anbefaling er at dette kursus bliver gennemført i 2012/2013, og at kurset bliver af mere avanceret karakter. Desuden bør Miljø & Natur vedtage nogle interne retningslinjer for brugen af Acadre. Dette spiller i 9

10 øvrigt også sammen med en innovationsindsats inden for IT-området generelt. Mht. målene i Kvalitetsaftalen arbejder medarbejderne efter disse, men ikke med en særlig bevidsthed omkring kvalitetsaftalen. For at få mere opfølgning på den del vil den systemansvarlige anbefale, at Miljø & Natur hvert år enten før sommerferien eller lige efter løber målene igennem for, at se hvor langt de er nået og om der skal gøres en ekstra indsats på nogle områder. Fremadrettet har Miljø & Natur stadig en del arbejde med, at finde den rette form på intern audit for i Miljø & Natur. Den interne auditgruppe står overfor et skift i auditorer, da en går på pension og den anden ikke længere ønsker denne opgave, samtidigt har Miljø & Natur fået friere hænder til at løse denne opgave med den nye bekendtgørelse. Den systemansvarlige vil derfor anbefale, at Miljø & Natur griber denne chance for at udvikle intern audit til at skabe værdi og mening. Nogle medarbejder har efterspurgt mere eller bedre samarbejde og viden på tværs af teams i Miljø & Natur, og det kan den interne audit måske bruges til. Der kunne laves et auditteam, som den systemansvarlige kunne bruge til at spare med omkring kvalitetsstyringssystemet i det hele taget. Tidligere har den systemansvarlige haft en til at hjælpe sig, men det har ikke fungeret optimalt. Den systemansvarlige foreslår at et auditteam bestående af seks personer, der skal på kursus sammen. Envina har et kursus i intern audit den 4. oktober, som er det traditionelle kursus. Men den systemansvarlige er blevet opmærksom på at Miljø & Naturs nye certificeringsfirma DS udbyder et kursus til interne auditorer med en coaching vinkel. Der kunne derfor være spændende at lade DS komme med et tilbud til Miljø & Natur på, hvad et sådan kursus til sekspersoner ville koste. Den systemansvarlige ser intern audit som en mulighed for at udvikle Miljø & Natur i fællesskab, selvom det stadig er en kontrol af at vi lever op til kravene i kvalitetsstyringssystemet. Miljø & Natur har generelt fortsat et behov for at videre udvikle på kvalitetsstyringssystemet, så det skaber værdi og giver mening, men samtidigt lever op til lovens krav. 10

Analyserapport. inden sommerferien

Analyserapport. inden sommerferien 1/6 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringssystemet i Teknik og Miljø i Sønderborg Kommune. Rapporten danner grundlag for ledelsens evaluering. I 2012

Læs mere

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 1/8 Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 2/8 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet i Teknik og Miljø

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen

Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen Indeholder Analyserapport nr. 2 Udarbejdet af: Hanne Bruun 07/2452 Ledelsens evaluering

Læs mere

Analyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet

Analyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Anne-Marie G. Kristensen Natur & Miljø D 4646 4952 E ankr@lejre.dk Analyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen

Læs mere

Screening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune

Screening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune Screening af systemdokumentationen 11/8 2009 Skanderborg Kommune Auditteam: Ledende auditor Kim Hammersholt Hansen Underskrift: Formål: Vurdering af overensstemmelse og implementering af systemet i forhold

Læs mere

Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet

Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet i 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Kvalitetspolitik 2. Kvalitetsmål 3. Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

Styregruppen har ved et møde den 22. januar 2013 drøftet den systemansvarliges rapportudkast. Der var følgende kommentarer:

Styregruppen har ved et møde den 22. januar 2013 drøftet den systemansvarliges rapportudkast. Der var følgende kommentarer: Dato: 27-02-2013 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for 2012 Styregruppens kommentarer: Styregruppen har ved et møde den 22. januar 2013 drøftet den systemansvarliges rapportudkast. Der

Læs mere

Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010

Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010 Sagsnr.: 2007/02235 Dato: Februar 2010 Sag: Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010 Sagsbehandler: Mette Vestergaard Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem

Læs mere

Analyserapport 2012 De systemansvarliges årsrapport over kvalitetsstyring på natur- og miljøområdet Frederikssund Kommune

Analyserapport 2012 De systemansvarliges årsrapport over kvalitetsstyring på natur- og miljøområdet Frederikssund Kommune Analyserapport 2012 De systemansvarliges årsrapport over kvalitetsstyring på natur- og miljøområdet Frederikssund Kommune ANALYSERAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Formål/Indledning...3

Læs mere

Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. 2. maj Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet

Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. 2. maj Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. Svendborg Kommune Centrumpladsen 7, 2. 5700 Svendborg Tlf. 62 21 19 04 Fax. xxxxxxxx www.svendborg.dk 2. maj 2012 Analyserapport for

Læs mere

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet.

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. 1 20.02.15 Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. Beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet Jammerbugt kommune har et kvalitetsstyringssystem på natur- og miljøområdet. Helt overordnet skal

Læs mere

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN 1 INDHOLD 2 Indledning... 3 3 Brugertilfredshedsundersøgelse... 3 4 Kvalitetspolitik... 3 5 Opfølgning på kvalitetsmål

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Torvegade 74. 6700 Esbjerg Marts 2011 Sags id 2011-743 Analyserapport nr. 4 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering for året 2010 Udarbejdet af Inken F. Nielsen Telefon

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Torvegade 74. 6700 Esbjerg April 2012 Sags id 2012-694 Analyserapport nr. 5 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering for året 2011 Udarbejdet af Inken F. Nielsen Telefon

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato Kvalitetsstyringshåndbog for Natur og Miljøområdet Titel Nr. Udgave dato Skabelon til analyserapport til T-3 ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet og forebyggende handlinger til sikring af

Læs mere

Analyserapport. Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013

Analyserapport. Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013 Analyserapport Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013 Analyserapportens baggrund og proces Denne rapport er de systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringen i Teknik og Miljø. Rapporten danner

Læs mere

August 2015 Udarbejdet af Helle Dueholm Kvalitetssikret af Liselotte Mammen Kruse

August 2015 Udarbejdet af Helle Dueholm Kvalitetssikret af Liselotte Mammen Kruse August 2015 Udarbejdet af Helle Dueholm Kvalitetssikret af Liselotte Mammen Kruse Maj 2014 august 2015 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet

Læs mere

Ledelsens Evaluering 2009

Ledelsens Evaluering 2009 Greve Kommune har fra 1. januar 2007 indført et kvalitetsikringssystem i den kommunale natur- og miljøadministration. Det lovmæssige grundlag for systemet er lov nr. 506 af 7. juni 2006, Lov om et kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Ledelsens evaluering 2010

Ledelsens evaluering 2010 Ledelsens evaluering 2010 1. Indledning Ishøj Kommune har siden Kvalitetsstyringsloven med tilhørende bekendtgørelse (Lov nr. 506 af 7. juni 2006 og bek. nr. 661 af 14. juni 2006) ikrafttræden i 2006,

Læs mere

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for 2011

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for 2011 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for 2011 Styregruppens kommentarer: Nærværende analyserapport er første udgave af Faxe Kommunes rapport vedr. ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet.

Læs mere

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 27. april 2012, Kl. 08:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 27. april 2012, Kl. 08:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG, Kl. 08:00 Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang Medlemmer Henrik Boesen Jacob Preil Andersen Katrine Yde Thomsen Fraværende Side 183 Indholdsfortegnelse 120. Gennemgang

Læs mere

Ledelses evaluering 2010 Ledelsesevaluering nr. 3

Ledelses evaluering 2010 Ledelsesevaluering nr. 3 Ledelses evaluering 2010 Ledelsesevaluering nr. 3 Kvalitetsstyringssystemet for Natur og Miljøadministrationen Indeholder analyserapport nr. 3 Udarbejdet af: Christina Petersen maj 2011 07/2452 1/12 Ledelsesevaluering

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen.

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen. Analyserapport 2007. Denne rapport udarbejdes efter standardprocedure T-3 i Startpakken for at efterkomme kvalitetsstyringssystemets bestemmelse om offentliggørelse af status for kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur og miljøområdet Ledelsesevaluering 2009 Analyserapport.

Kvalitetsstyringssystemet for natur og miljøområdet Ledelsesevaluering 2009 Analyserapport. Kvalitetsstyringssystemet for natur og miljøområdet Ledelsesevaluering 2009 Analyserapport. 1. Baggrunden for ledelsesevalueringen: Vordingborg Kommune er omfattet af lov om et kvalitetssystem for den

Læs mere

Referat Der henvises til analyserapporten,dateret den 6. september 2007, som er udgangspunkt for ledelsesevalueringsmødet.

Referat Der henvises til analyserapporten,dateret den 6. september 2007, som er udgangspunkt for ledelsesevalueringsmødet. Mødereferat Svendborg Kommune Centrumpladsen 7, 2. 5700 Svendborg Tlf. 62 21 19 04 Fax. xxxxxxxx 2. maj 2012 Ledelsesevaluering den 10. september 2007 - referat Deltagere: Kjeld Bussborg Johansen (KBJ)

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver

Læs mere

Hvorvidt ansvarsfordelingen for systemet er entydig. Fokus på hvor kvalitetsstyringssystemet opleves som godt eller besværligt.

Hvorvidt ansvarsfordelingen for systemet er entydig. Fokus på hvor kvalitetsstyringssystemet opleves som godt eller besværligt. Analyserapport nr. 3 Ledelsens evaluering 2011+ bilag af natur- og miljøadministrationens kvalitetsstyringssystem Teknik og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk

Læs mere

Auditrapport Kvalitetsstyringsloven

Auditrapport Kvalitetsstyringsloven Kvalitetsstyringsloven Opfølgningsaudit 2013 DS Certificering A/S Kollegievej 6 2920 Charlottenlund /Runetoften 14, 1 8210 Aarhus V Tlf.: +45 72 24 59 00 Fax: +45 72 24 59 02 Bemærkninger I henhold til

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet tur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet tur- og miljøområdet Torvegade 74. 6700 Esbjerg Marts 2010 Sags id 2010-253 Analyserapport apport nr. 3 Kvalitetsstyringssystemet for na- tur- og miljøområdet Ledelsens evaluering for året 2009 Udarbejdet af Inken F. Nielsen

Læs mere

Ledelsens evaluering 2012

Ledelsens evaluering 2012 Opfølgning på sidste års ledelsesevalueringsrapport og fremtidige fokuspunkter I 2012 har fokus drejet sig om forenkling af kvalitetsstyringssystemet både antallet af procedurer som skal vedligeholdes,

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato Kvalitetsstyringshåndbog for Natur og Miljøområdet Titel Nr. Udgave dato Skabelon til analyserapport til T-3 ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet og forebyggende handlinger til sikring af

Læs mere

Indsats og resultater som følge af Lejre Kommunes kvalitetsstyringssystem indenfor sagsbehandling på natur- og miljøområdet

Indsats og resultater som følge af Lejre Kommunes kvalitetsstyringssystem indenfor sagsbehandling på natur- og miljøområdet REDEGØRELSE Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Anne-Marie Geert Kristensen Natur og Miljø D 46464952 E ankr@lejre.dk Dato: 17-01-2012 Indsats og resultater

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12. Ledelsessystemcertificering Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.2011 Audit 22. oktober 2014 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Sagsbehandling på

Læs mere

Ledelsesevaluering af kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, Februar 2011

Ledelsesevaluering af kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, Februar 2011 Sagsnr.: 2007/02235 Dato: Februar 2011 Sag: Ledelsesevaluering af kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, Februar 2011 Sagsbehandler: Mette Vestergaard Ledelsesevaluering af kvalitetssikringssystem

Læs mere

Audit rapport HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET 1239836 INI 738381. Afdelingsadresser. Andre dokumenter. Auditorer.

Audit rapport HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET 1239836 INI 738381. Afdelingsadresser. Andre dokumenter. Auditorer. Jørgen Fibigersgade 20, 9850 Hirtshals Afdelingsadresser Besøg udført i h.t. (standard navn) Kvalitetsstyringsloven 506 af 07.06.2006 Behrndt, Klaus (Lead auditor) Auditorer Andre dokumenter Gyldighedsområde

Læs mere

Kvalitetsmål og handleplan

Kvalitetsmål og handleplan Kvalitetsmål og handleplan 2009-10 Kvalitetsstyring i Teknisk Forvaltning Vi skal lave faglig kvalitet effektivitet ensartethed for at sikre borgernes og virksomhedernes tillid og tilfredshed Lov nr. 506

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Afvigelser, Afhjælpende, korrigerende og T6 03.09.07 Formål Formålet med proceduren er At konstaterede afvigelser, fejl og uklarheder i procedurerne bliver rettet ved at der iværksættes afhjælpende eller

Læs mere

Ledelsens evaluering af CMT kvalitetssystem 2011

Ledelsens evaluering af CMT kvalitetssystem 2011 1. Indledning Center for Miljø & Teknik er etableret 1. september 2011. En ny ledelse er netop tiltrådt, og der står effektivisering, innovation og digitalisering på dagsordenen nu og i årene fremover.

Læs mere

Screening af systemdokumentationen. 23. juni Thisted Kommune

Screening af systemdokumentationen. 23. juni Thisted Kommune Screening af systemdokumentationen 23. juni 2009 Thisted Kommune Ansvarlig: Jan Støttrup Andersen Underskrift: Formål: Vurdering af overensstemmelse og implementering af systemet i forhold til Lov nr.

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Natur og Miljø Ledelsens Evaluering Sep. 2010 Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 00.15.12-P35-4-09 Ref.: Rikke Stilling

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM INTERN AUDIT 2013

SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM INTERN AUDIT 2013 SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM INTERN AUDIT 2013 Skanderborg Kommune den 18. december 2013 Side 1 af 5 RAPPORT - intern audit uge 48-49, 2013 Intern audit 2013 på sagsbehandling på natur

Læs mere

Afvigelse HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET 1239836 MAIN 738381 HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET

Afvigelse HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET 1239836 MAIN 738381 HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET Dato: 19-08-2009 Afv Nr: MAIN/KAB/1 Kravelement: 12 Procedurer for opfølgning på Ledende auditor: Behrndt, Klaus interne målinger Proces Ledelse Auditor Behrndt, Klaus Det kan ses, at administrationen

Læs mere

Rapport om kvalitetsstyringssystemet på natur- og miljøområdet 2012

Rapport om kvalitetsstyringssystemet på natur- og miljøområdet 2012 Rapport om kvalitetsstyringssystemet på natur- og miljøområdet 2012 Rapporten omfatter: 1. Opfølgning på 2011: 1.1 Intern audit for 2011 1.2 Ledelsens evaluering for 2011 1.3 2. opfølgningsaudit på certificering

Læs mere

Notat. Indledning. Ressourcer forbundet med arbejdsmiljøcertificeringen. Hovedudvalg og Områdeudvalg. HR/arbejdsmiljøkoordinator

Notat. Indledning. Ressourcer forbundet med arbejdsmiljøcertificeringen. Hovedudvalg og Områdeudvalg. HR/arbejdsmiljøkoordinator Notat Til: Hovedudvalg og Områdeudvalg Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: HR/arbejdsmiljøkoordinator Oplæg til drøftelse af arbejdsmiljøcertificering Indledning I 2007 besluttede Hovedudvalget,

Læs mere

Af TDU Udarbejdet den 22.11.2011 Side 1 af 1

Af TDU Udarbejdet den 22.11.2011 Side 1 af 1 Kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Evalueringsrapport 2011 Af TDU Udarbejdet den 22.11.2011 Side 1 af 1 Indhold 1 Kvalitetsstyringssystemets tilstand og status...1 2 Ændringer...2

Læs mere

Frederiksberg Kommune har vedtaget følgende generelle kvalitetsmål for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet:

Frederiksberg Kommune har vedtaget følgende generelle kvalitetsmål for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet: Udarbejdet jf. kravene i: 5 i lov nr. 506 af 07/06 2006 Kvalitetsmål I det følgende er Frederiksberg Kommunes kvalitetsmål opstillet. Først præsenteres 5 generelle kvalitetsmål, hvorefter 4 udviklingsmål,

Læs mere

Procedure for intern audit

Procedure for intern audit Procedure for intern audit Formål Denne procedure beskriver rammerne for intern audit af arbejdsmiljøledelsessystemet (i form af arbejdsmiljøhåndbogen) med henblik på at bidrage til en løbende forbedring

Læs mere

Procedure for styring af ansvar og kompetencer i Natur og Miljø

Procedure for styring af ansvar og kompetencer i Natur og Miljø Procedure for styring af ansvar og kompetencer i Natur og Miljø Rev. Dato Beskrivelse Udarbejdet af Godkendt af 8 29.11.11 Pkt. 4.1 Ændret vedr. Intern Kontrakt LTY PEF 9 01.05.12 Pkt. 2 Indsat link til

Læs mere

Tids- og handleplan Indførsel af Kvalitetsstyring i Teknisk Forvaltning

Tids- og handleplan Indførsel af Kvalitetsstyring i Teknisk Forvaltning Tids- og handleplan Indførsel af Kvalitetsstyring i Teknisk Forvaltning Miljøafdelingen og Planafdelingen 1. februar 2008 Vi skal lave faglig kvalitet effektivitet ensartethed for at sikre borgernes og

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø Rapport over intern audit Kvalitetsstyringssystem efter Kvalitetsstyringsloven (lov nr. 506 af 7. juni 2006) med tilhørende bekendtgørelse nr. 661 af 14. juni 2006. Dato for audit:

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Ledelsens evaluering Ledelsens evaluering Status: Udarbejdet: Godkendt 04.03.2013 / Elise Baastrup Stilling (ebs) 04.03.2013 / Elise Baastrup Stilling (ebs) Deltagere: Elise Baastrup

Læs mere

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen i 2009

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen i 2009 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen i 2009 1. Indledning Dette er Furesø Kommunes anden ledelsesevaluering af kvalitetsstyringssystemet jf. kvalitetsstyringsloven.

Læs mere

Tolkningsnotat om kvalitetscertificering af miljø- og natursagsbehandling:

Tolkningsnotat om kvalitetscertificering af miljø- og natursagsbehandling: Tolkningsnotat om kvalitetscertificering af miljø- og natursagsbehandling: Rev. 02 (14.12.2008) Det Norske Veritas (DNV) side 1 af 20 Kontaktperson Kontraktperson; DET NORSKE VERITAS, DANMARK A/S Industry

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet De fleste danske virksomheder har mødt kravet

Læs mere

Uregistreret kopi - udskrevet den

Uregistreret kopi - udskrevet den Uregistreret kopi - udskrevet den Side 1 af 5 U R E G I S T R E R E T K O P I 1. Kvalitetspolitik og -mål Kvalitetsmål LP 1.2 Kvalitetsmål Kvalitetsmål for fagområdet Natur og Miljø Procedure Version:

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning

Læs mere

Ledelsens evaluering 2010

Ledelsens evaluering 2010 Direktionen godkender den udarbejdede analyserapport for 2010. Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøadministratioennen er certificeret og i drift. Der er udfordringer med at få procedurerne ajourført,

Læs mere

Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet 2009. Frederikshavn Kommunes natur- og miljøadministration

Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet 2009. Frederikshavn Kommunes natur- og miljøadministration Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet 2009 Frederikshavn Kommunes natur- og miljøadministration 1 Indhold Baggrund for analyserapporten... 2 Resultater fra interne og eksterne audit... 2 Certificering...

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen - 2008 1. Indledning Dette er Furesø Kommunes ledelsesevaluering af kvalitetsstyringssystemet jf. kvalitetsstyringsloven.

Læs mere

Vurdering af kvalitetsstyringssystemets målopfyldelse for 2012 BV/JHS, den , rev Acadresag nr

Vurdering af kvalitetsstyringssystemets målopfyldelse for 2012 BV/JHS, den , rev Acadresag nr Vurdering af kvalitetsstyringssystemets målopfyldelse for 2012 BV/JHS, den 14.03.2013, rev. 21.03.2013. Acadresag nr. 13-1896 Bilag 2 til O-1 Svendborg Kommunes overordnende kvalitetspolitik og mål for

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012

Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012 Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012 Tilsynsberetning for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2011 Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

KVALITETSSTYRING AF RÅDGIVNING

KVALITETSSTYRING AF RÅDGIVNING KVALITETSSTYRING AF RÅDGIVNING Susanne Boutrup Forsknings-, Overvågnings- og Rådgivningssekretariatet Siden sidst (mødet den 4. juni 2009) Møde mellem DJF og DMU med præsentation af initiativer Udkast

Læs mere

KVALITETSMODEL BILAG 2

KVALITETSMODEL BILAG 2 KVALITETSMODEL BILAG 2 Eksisterende kvalitets- og akkrediteringsmodeller i kommunerne samt aktuelle forslag og aftaler om kommende modeller Der er i dag flere kvalitets- og akkrediteringsmodeller i drift

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

Rudersdal Kommunes Kvalitetsledelsessystem

Rudersdal Kommunes Kvalitetsledelsessystem Rudersdal Kommunes Kvalitetsledelsessystem Ledelsens evaluering 2014 Analyserapport og konklusion November 2014 Natur, Park og Miljø Indhold 1. Indledning...3 2. Væsentlige ændringer...3 3. Opfølgning

Læs mere

Analyse- rapport 2010-11 Kvalitetsstyring i Natur- og Miljøadministrationen Thisted Kommune 7. november 2011

Analyse- rapport 2010-11 Kvalitetsstyring i Natur- og Miljøadministrationen Thisted Kommune 7. november 2011 Analyse- rapport 2010-11 Kvalitetsstyring i Natur- og Miljøadministrationen Thisted Kommune 7. november 2011 Vi skal lave faglig kvalitet effektivitet ensartethed for at sikre borgernes og virksomhedernes

Læs mere

LEDELSENS EVALUERING AF SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM I PERIODEN 2012-2013

LEDELSENS EVALUERING AF SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM I PERIODEN 2012-2013 LEDELSENS EVALUERING AF SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM I PERIODEN 2012-2013 Rapport med ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet, Skanderborg Kommune. Skanderborg

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

LEDELSENS EVALUERING AF KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET 2011

LEDELSENS EVALUERING AF KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET 2011 LEDELSENS EVALUERING AF KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET 2011 Evalueringen er godkendt af ledelsen i Center for By, Miljø og Erhverv. Side 1 af 10 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og

Læs mere

Overordnet beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet samt kvalitetspolitik og mål Redaktør: Dokumentansvarlig: Dokumentnummer: Ref. Version: 3.

Overordnet beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet samt kvalitetspolitik og mål Redaktør: Dokumentansvarlig: Dokumentnummer: Ref. Version: 3. Dokumentbrugere: Byplan, M&T Øvrige: Interessenter: Emne:Styret dokument Overordnet beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet samt kvalitetspolitik og mål Redaktør: Dokumentansvarlig: Dokumentnummer: Ref.

Læs mere

Opfølgningsaudits, miljø og arbejdsmiljø oktober Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Århus Brandvæsen

Opfølgningsaudits, miljø og arbejdsmiljø oktober Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Århus Brandvæsen Opfølgningsaudits, miljø og arbejdsmiljø 27. + 28. oktober 2011 Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Århus Brandvæsen Auditteam: Asger Højland Lorentzen (AHL), Ledende auditor arbejdsmiljø Karin Birgitte Hils

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration

Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Ledelsesprocesser Kvalitetsstyringssystemet - beskrivelse Godkendt af: BHM Dato: 04.09.2012 Sagsnr.: 727-2009-16666 L6 version 8

Læs mere

Byggeri og miljø Status-opfølgning d. 1. september 2008

Byggeri og miljø Status-opfølgning d. 1. september 2008 Byggeri og miljø -opfølgning d. 1. september 2008 Opfølgning på aftalen for 2008 foregår af 2 gange. Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via opfølgning, evaluering og

Læs mere

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2015-apr-28 til 2015-apr-29 Certificeringens dækningsområde Hidtidigt gyldighedsområde: Sagsbehandling på natur- og miljøområdet Nyt gyldighedsområde: Administration og sagsbehandling

Læs mere

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +!

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +! " #$% &'(% )%* * % % %+ % $ $, % + # -./, & 0 + /+-1,-2 * '/% / % $$% &', (% )3 + % + 4 # 34 3 # 5 + & 3%$ 6+ 7 3 #+ #*, + 0/ +% $* 8$%-2 * * 9$, / -2 +0 :3 + ' ;, %* (% ):/))/93 / -1 :

Læs mere

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 7. maj 2013, Kl. 10:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 7. maj 2013, Kl. 10:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG, Kl. 10:00 Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang Medlemmer Henrik Boesen Jacob Preil Andersen Katrine Yde Thomsen Jan Jessen Louise Rasmussen Fraværende Side 270

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2013-aug-30 til 2013-aug-30 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Rådgivning indenfor IT- og telenetværk Jesper Halmind Jesper Halmind Projektnr.:PRJC-300259-2011-MSC-DNK

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Dansk Passiv Brandsikring 2008-03-25. DS Certificering A/S

Dansk Passiv Brandsikring 2008-03-25. DS Certificering A/S Dansk Passiv Brandsikring 2008-03-25 Thomas Bruun DS Certificering A/S Program Certificering hvad er det Certificering Værdien af certificering Elementer i en certificeringsordning Hvordan foregår certificering

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011.

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011. Handlingsplan for Vestre Landsret. Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten vil iværksætte og/eller følge op på i. Den internt ansvarlige for den enkelte

Læs mere

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 GODT SPROG - EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG Denne rapport indeholder en evalueing af projektet Godt Sprog, der blev iværksat for at forbedre den skriftlige

Læs mere

Skovbos udviklingskontrakt 2014

Skovbos udviklingskontrakt 2014 Skovbos udviklingskontrakt 2014 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk besluttede

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

Værdibaseret lean. Miljø- og Teknikforvaltningen præsenterer. Projekt Fra vision til virkelighed i Miljø- og Teknikforvaltningen

Værdibaseret lean. Miljø- og Teknikforvaltningen præsenterer. Projekt Fra vision til virkelighed i Miljø- og Teknikforvaltningen Værdibaseret lean Miljø- og Teknikforvaltningen præsenterer Projekt Fra vision til virkelighed i Miljø- og Teknikforvaltningen Vi er på vej! Leanprojektet - Organisationsplan - Baggrund - Visionen for

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning

Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning Gode råd og inspiration til landmænd, dyrlæger og fagkonsulenter Fælles spilleregler Afstemte forventninger Fokus på sundhed og velfærd i besætningen Udnyt alle

Læs mere

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 Side 1/10 Indhold 1. Forord 2. Hvad er audit? 3. Hvor ofte skal auditor gennemføre audit og med hvilken funktion? 4. Rollen som auditor 5. Planlægning Indkaldelse

Læs mere

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Onsdag den 23. maj 2012 Certificeringsprocessen fra A-Å v./business developer Lars Vestergaard Jensen Certificering

Læs mere

Miljøtilsynsberetning. Landbrug og Pelsdyrfarme

Miljøtilsynsberetning. Landbrug og Pelsdyrfarme Miljøtilsynsberetning 2010 Landbrug og Pelsdyrfarme Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, side 1/3 Kommunenavn Skive Indledning Skive Kommune skal hvert år indberette og offentliggøre oplysninger

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere

Handleplan for 2014/2015 Center Familie og Handicap, Rebild Kommune

Handleplan for 2014/2015 Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Handleplan for 2014/2015 Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Indsatser Formål Resultatmål frem til 31. december 2014 Ledelsesinformation Der er etableret en fast kadence for og udvikling af skemaer,

Læs mere