IKKE GÆLDENDE PROJEKTFORSLAG. Gedsted Varmeværk. Fjernvarmeforsyning af industriområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IKKE GÆLDENDE PROJEKTFORSLAG. Gedsted Varmeværk. Fjernvarmeforsyning af industriområdet"

Transkript

1 IKKE GÆLDENDE PROJEKTFORSLAG Gedsted Varmeværk Fjernvarmeforsyning af industriområdet

2 Udarbejdet af: René Fonvig Hald Kontrolleret af: Niels Thorsen Godkendt af: - Dato: Version: 1.1 Projekt nr.: 7155 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus C T: CVR nr.:

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning Projektets baggrund Projektets formål Projektafgrænsning Projektets forudsætninger Indstilling Tilknyttede projekter Projektansvarlig Organisatoriske forhold Projektets gennemførelse Sammenfatning Investering Selskabsøkonomi Brugerøkonomi Samfundsøkonomi Energi- & Miljøforhold Forhold til overordnet lovgivning og planlægning Varmeplanlægningen Arealafståelse, servitutpålæg mv Anden lovgivning Berørte arealer Berørte parter Redegørelse for projektet Referencesituation for Gedsted Varmeværk Forsyningsområde Varmebehov Tekniske anlæg Referenceplan for referencesituation Referencesituation for projektområdet Forsyningsområde Varmebehov Tekniske anlæg Referenceplan for referencesituation Alternativ situation for Gedsted Varmeværk og projektområdet Forsyningsområde Varmebehov Tekniske anlæg Forbrugerne Etableringsomfang Driftsplan for den alternative situation Investering Tidsplan Konsekvensberegninger Selskabsøkonomi Brugerøkonomi Reference Alternativ Sammenligning Side 3 af 28

4 5.3 Samfundsøkonomi Samfundsøkonomisk resultat Energi- & miljømæssig vurdering Bilagsliste Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Områdeafgræsning og ledningsnet Forbrugerliste og varmebehov Selskabsøkonomi for projektområdet Brugerøkonomiske beregninger boliger & erhverv Samfundsøkonomisk beregning for projektområdet Tidsplan for projektgennemførelsen Illustrationer af ny biomassecentral Forhåndsaftaler med virksomheder i projektområdet Side 4 af 28

5 1 Indledning Nærværende projektforslag er udarbejdet i overensstemmelse med BEK. Nr.566 af 02/06/2014 Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg og BEK nr. 690 af 21/6/2011 Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg. 1.1 Projektets baggrund Projektet har baggrund i Gedsted Varmeværks engagement i at gøre den danske energiforsyning CO 2 -neutral i år Ved udbygning af fjernvarmenettet i området med individuel olie, gas og elopvarmning er der mulighed for at reducere CO 2 -udslippet i Vesthimmerlands Kommune. Projektet er udarbejdet med det formål at fjernvarmforsyne industriområdet i den østlige del af Gedsted, i forlængelse af Gedsted Varmeværks nuværende forsyningsområde. Samt alle individuelt forsynede bygninger inden for det nuværende forsyningsområde konverteret til fjernvarme. Yderligere har det lokale biogasanlæg planer om at udvide biogasproduktionen og i den forbindelse udskifte det nedslidte halmanlæg til fjernvarme. Med baggrund i disse varmeudvidelser ønskes der etableret et nyt biomassefyret anlæg til at levere varmen til udvidelserne. Områdeafgrænsningen af industriområdet fremgår af bilag 1, og de berørte adresser er oplistet i bilag Projektets formål Projektets formål er at konvertere industriområdet i Gedsted fra individuelle varmeanlæg baseret på olie, træpiller, gas og el til fjernvarme baseret på CO 2 -neutral biomassevarme fra Gedsted Således er projektet med til at opfylde varmeværkets og kommunens ønske og mål om at blive CO 2 -neutral. Ved konvertering til fjernvarme sikres en billigere og mere stabil varmepris for forbrugerne i projektområdet. Alle eksisterende og nye forbrugere inden for projektområdet pålægges forblivelsespligt. Der indføres tilslutnings- og forblivelsespligt for både eksisterende- og nyt byggeri i hele projektområdet. Ved godkendelse af projektforslaget overgår forsyningspligten til Gedsted Varmeværk for alle bygninger inden for projektafgrænsningen. I forbindelse med udvidelse af Gedsted Varmeværks forsyningsområde ønskes en varmeplanmæssig godkendelse af et 2,7 MW biomassekedelanlæg inkl. skorsten, lager mv., til forsyning af det nye varmegrundlag. Rapporten beskriver muligheder og konsekvenser ved projektets gennemførelse og er udarbejdet med det formål at danne grundlag for den varmeplanmæssige godkendelse i Vesthimmerlands Kommune. Projektet er med til at fremdyrke en udvidelse af biogasanlægget hos Gedsted Nørregård Biogasanlæg til at kunne levere opgraderet biogas ind på gasnettet, som er i god tråd med HMN`s omstilling til grøn gas. Side 5 af 28

6 1.3 Projektafgrænsning På efterfølgende figur fremgår projektafgrænsningen af området i Gedsted, hvor der skal etableres hoved- og stikledninger til forbrugerne. Projektområdet fremgår ligeledes af bilag 1. Projektområdet tæller 51 forbrugere med behov for opvarmning. Opvarmning foregår jf. OIS ved individuelle anlæg, hvor 25 har olie, 11 fastbrændsel, 6 har gas og 9 har elvarme eller varmepumpe som brændselstype. Figur 1.3.1; Projektområdet markeret på luftfoto. Den grønne områdeafgrænsning er det nuværende forsyningsområde hvori der er enkelte boliger som i dag ikke er opvarmet med fjernvarme. Den røde områdeafgrænsning er industriområdet. De røde prikker er større industrikunder inden for forsyningsområdet. Den blå prik er det nuværende varmeværk. Den grønne prik er den nye biomassecentral. Den cyan prik er biogasanlægget hvortil der skal leveres varme. Side 6 af 28

7 1.4 Projektets forudsætninger Projektet skal være samfundsøkonomisk forsvarligt. Eksisterende forbrugere i projektområdet pålægges tilslutnings- og forblivelsespligt. Nye forbrugere i projektområdet pålægges tilslutnings- og forblivelsespligt. Projektet er godkendt i Gedsted Varmeværks bestyrelse. 1.5 Indstilling Vesthimmerlands Kommune anmodes om at gennemføre myndighedsbehandlingen af nærværende projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven. Der skal foretages en samfundsøkonomisk, energi og miljømæssig vurdering af projektet og besluttes, om området kan forsynes med fjernvarme. Ved godkendelse af dette projektforslag godkender Vesthimmerlands Kommune således: - At Gedsted Varmeværks eksisterende forsyningsområdet udvides med industriområdet i den østlige del af byen som illustreret på bilag 1. - At Gedsted Varmeværk etablere et 2,7 MW biomassefyret kedelanlæg, med tilhørende lager og skorsten som er illustreret på bilag 7. - At nye forbrugere i projektområdet pålægges tilslutnings- og forblivelsespligt til fjernvarmen. - At alle eksisterende forbrugere indenfor projektområdet pålægges tilslutnings- og forblivelsespligt til fjernvarmen. 1.6 Tilknyttede projekter Der er ingen tilknyttede projekter. 1.7 Projektansvarlig Ansvarlig for projektet er: Gedsted Varmeværk Nørrevold 2b 9631 Gedsted Driftsleder: Tommi Østergaard Projektforslaget er udarbejdet af: MOE A/S Åboulevarden Århus C Projektleder: Rene Fonvig Hald Side 7 af 28

8 1.8 Organisatoriske forhold Gedsted Varmeværk A.m.b.a. er, som det fremgår af navnet, et andelsselskab, der er ejet af sine ca. 436 fjernvarmeforbrugere. Selskabets hovedformål er at producere billig og miljømæssig forsvarlig fjernvarme og distribuere den i Gedsted by. Bestyrelsen består af 7 personer, der vælges på den årlige generalforsamling. Gedsted varmeværk er projektansvarlig og ejer, finansierer samt påtager sig drift og vedligehold af forsyningsanlægget til og med udvendig sokkel inkl. forbrugernes hovedhaner og energimåler iht. Gedsted Varmeværks tekniske bestemmelser. 1.9 Projektets gennemførelse Efter projektforslagets endelige godkendelse kan etableringen af distributionsnettet til industriområdet påbegyndes, sideløbende med etableringen af det nye biomassefyrede værk. Side 8 af 28

9 2 Sammenfatning I nærværende afsnit sammenfattes de økonomiske og miljømæssige virkninger af projektforslaget. 2.1 Investering Investeringen i forbindelse med projektet består i etablering af et distributionsnet i industriområdet. Samt en transmissionsledning fra den nye central til den eksisterende akkumulering og udpumpningssted. Herudover en investering i et komplet 2,7 MW biomassefyret kedelanlæg, inkl. køb af grund, tilbygning, skorsten mv. Projektet er budgetteret til ca. 21,7 mio. kr. ekskl. moms. Investeringen i forbindelse med udvidelse af forsyningsområdet til også at omfatte industriområdet samt stikledningerne til alle bygninger inden for forsyningsområdet, dækkes primært af tilslutningsbidrag og grundafgift samt faste afgifter fra de nye forbrugere. Projektet giver et selskabsøkonomisk overskud og er dermed til gunst for de eksisterende forbrugere. Til vurdering af nødvendige investeringer er der anvendt budget priser udregnet på baggrund af erfaringstal fra lignende projekter, særligt projektet i Hvalpsund. 2.2 Selskabsøkonomi Resumé af afsnit 5.1. I forbindelse med projektforslaget er der udarbejdet en selskabsøkonomisk marginal betragtning for Gedsted Varmeværk. Resultatet af denne betragtning fremgår af tabel Beregningen af indtægter og udgifter samt kapitalomkostningerne fremgår af bilag 3. Marginalt driftsbudget for Gedsted Varmeværk efter projektets gennemførelse Indtægter kr. Variable udgifter kr. Anlægsafskrivninger kr. Resultat kr. Tabel 2.2.0; Resultatet af den marginale selskabsøkonomi for Gedsted Varmeværk ekskl. moms ved tilslutning af 100 % af varmebehovet. Det fremgår af de marginale selskabsøkonomiske beregninger af projektet vil bidrage med et positivt dækningsbidrag til Gedsted Varmeværks øvrige drift, vedligehold og administration på ca. 1,9 mio. kr. årligt ved en tilslutning på 100 % af varmebehovet. Driftsresultatet vil bidrage positivt til værkets øvrige drift, vedligehold og administration. Side 9 af 28

10 2.3 Brugerøkonomi Resumé af afsnit 5.2 I de brugerøkonomiske beregninger forventes den samlede investering ved konvertering til fjernvarme i form af varmtvandsinstallationer, samt investerings- og stikledningsbidrag at blive betalt over 20 år med 5 % i rente. Alle øvrige investeringer betales over 15 år da det vurderes at være den tekniske levetid. Omkostninger til individuel opvarmning Standardhus Mellemstor forbruger (kr./år) 18,1 MWh 150 MWh Fjernvarme Naturgas m. eksisterende kedel Naturgas m. reinvestering Olie m. eksisterende kedel Olie m. reinvestering El Varmepumpe m. reinvestering Træpiller m. reinvestering Tabel 2.3.0; Brugerøkonomiske resultater for individuel forsyning og fjernvarmeforsyning for et standardhus med et varmebehov på 18,1 MWh(inkl. moms) same en erhvervsbygning med et varmebehov på 150 MWh(ekskl. moms). Som det fremgår af tabel vil fjernvarmeforsyningen for de fleste bygningstyper reducere varmeprisen i forhold til de individuelle løsninger. Der er enkelte forbrugertyper hvor den økonomiske besparelse ikke umiddelbart findes, med de nuværende forudsætninger. Ved at gennemføre projektet forventes en årlig besparelse på ca. 1,0 millioner kr. Dette medføre en forventet sænkning af varmeprisen hos alle forbrugere tilsluttet Gedsted Varmeværk med ca. 70 kr./mwh i år 2015 gående mod 110 kr./mwh i år Der er derfor udsigter til at der i nærmeste fremtid bliver et større incitament for naturgasforbruger at overgå til fjernvarmen når deres kedler alligevel står for udskiftning. Side 10 af 28

11 2.4 Samfundsøkonomi Resumé af afsnit 5.3. Ved de samfundsøkonomiske beregninger sammenlignes omkostningerne for de forskellige typer anlæg gennem beregningsperioden. Derefter fremskrives/tilbageføres alle omkostninger over den 20-årige periode til samme tidspunkt. Deraf kommer udtrykket nutidsværdi. Resultat - Varmeplanudvidelse - Gedsted Nutidsværdi (2014-prisniveau kr) Individuel opvarmning Fjernvarme Projektfordel Forskel i pct. Brændselskøb netto , , ,4 41,7% Investeringer 2.940, , ,5-729,8% Driftsomkostninger , , ,9 53,0% CO 2 /CH 4 /N 2 O-omkostninger 2.640,7 153, ,3 94,2% SO 2 -omkostninger 3.046,7 919, ,6 69,8% NO x -omkostninger 1.596, ,9-117,4-7,4% PM 2,5 -omkostninger 2.204,6 434, ,5 80,3% Afgiftsforvridningseffekt ,8-172, ,6 94,5% Scrapværdi 0, , ,2 - I alt , , ,4 14,1% 2.5 Energi- & Miljøforhold Resumé af afsnit % af varmen til projektområdet vil blive produceret på CO 2 -neutral biobrændsel, hvis områderne forsynes med fjernvarme. 100 % på flis anlægget. Dette medfører en reduktion i CO 2 - udslippet på ton CO 2 -ækvivalenter over 20 år. Emissioner korrigeret for emissioner forbundet med evt. elproduktion (NPV for perioden ) Emissioner (ekskl. el-produktion) Individuel opvarmning Fjernvarme Projektfordel Forskel (ton) (ton) (ton) (% ) CO 2 -ækvivalenter (inkl. CH 4 og N 2 O) ,8 712, ,0 94,2% SO 2 -emissioner 30,4 9,2 21,2 69,8% NO x -emissioner 30,8 33,0-2,3-7,4% PM 2,5 -emissioner 18,6 3,7 15,0 80,3% CO 2 - balancepris Balancepris - CO 2 (inkl. CH 4 og N 2 O) kr/ton -570,42 Side 11 af 28

12 3 Forhold til overordnet lovgivning og planlægning 3.1 Varmeplanlægningen Lovgrundlaget for Gedsted Varmeværks varmeplanlægning er: - Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning, LBK nr af 14/12/ Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektivt varmeforsyningsanlæg, BEK nr. 566 af 02/06/ Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg, BEK nr. 690 af 21/06/ Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, Energistyrelse april 2005 inkl. tilhørende tillægsblad om kalkulationsrente, dateret d. 12. juni Appendiks: Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, Energistyrelsen april Arealafståelse, servitutpålæg mv. Ledningsnettet anlægges primært i offentligt vejanlæg. Se bilag Anden lovgivning - Planloven Bekendtgørelse af lov om planlægning LBK nr. 587 af 27/05/2013 Projektet udføres derudover iht. gældende normer og standarder. 3.4 Berørte arealer Ledningsnettet lægges i offentlige vejanlæg i projektområdet. For øvrige lodsejere vil der blive indgået aftale om placering og erstatning. 3.5 Berørte parter De berørte parter i forbindelse med etablering af projektet er: - Vesthimmerlands Kommune, der har ansvaret for den overordnede varmeplanlægning, godkendelse af projektet samt vejanlæg og andre installationer som projektforslaget kan berøre. - Gedsted Varmeværks andelshavere. - Alle eksisterende bygningsejere inden for projektområdets afgrænsning. - HMN Naturgas I/S, idet et antal bygninger er opvarmet med naturgas. Side 12 af 28

13 4 Redegørelse for projektet Den nedenstående beskrivelse deles i tre overordnede afsnit. Det første afsnit beskriver referencesituationen for Gedsted Varmeværk. Det andet afsnit beskriver referencesituationen for forbrugerne i projektområdet. Det tredje afsnit beskriver den alternative situation, hvor projektområdet forsynes med fjernvarme fra Gedsted Varmeværk. 4.1 Referencesituation for Gedsted Varmeværk Referencesituationen for Gedsted Varmeværk tager udgangspunkt i oplysninger fra Gedsted Varmeværk Forsyningsområde Gedsted Varmeværks nuværende forsyningsområde udgøres af ca. 450 forbrugere i Gedsted. Der produceres fjernvarme på centralen på Nørrevold 2b, hvor varmen også ledes ud på distributionsnettet Varmebehov Den årlige varmeproduktion for Gedsted Varmeværk er i dag ca MWh Tekniske anlæg Gedsted Varmeværk anvender i dag biogas til en grundlast suppleret med naturgas. Til reservelast anvendes olie. En anlægsoversigt fremgår af tabel Brændsel Biogas Ydelse 1 stk. 1,5 MW varme, gasmotor Naturgas Akkumuleringstank 220 m 3 1 stk. 3,5 MW gaskedler 1 stk. 1,1 MW varme, gasmotor Tabel ; Tekniske anlæg under Gedsted Varmeværk. Side 13 af 28

14 MW Referenceplan for referencesituation Referenceplanen tager udgangspunkt i referencesituationen og de ovenstående forudsætninger, hvilket er illustreret ved varighedskurven figur Produktionen foregår med biogasmotoren som grundlast i hele året, mens der suppleres med naturgas i store dele af året, på hhv. gasmotorer og gaskedlerne. Varighedskurve Referencesituation - Gedsted Varmeværk 4,00 3,00 Naturgas motor/kedel Biogasmotor 2,00 1,00 0, Timer Figur ; Varighedskurve for referencesituationen for Gedsted Varmeværk. Varmen produceres i referencesituationen af de eksisterende varmeproducerende anlæg. Referenceplanen for Gedsted Varmeværk beskrives derfor således: - Biogasmotoranlægget kører grundlast hele året. - Alt øvrig last dækkes af hhv. naturgaskedlen og naturgasmotoren som kører afhængig af spotprisen på el. Gedsted Varmeværks varmeplanmæssigt godkendte brændselsfordeling fremgår af tabel Anlæg Fordeling Biogas 27,1 % Naturgas 72,9 % Tabel ; Varmeplanmæssig godkendt brændselsfordeling for referencesituationen for Gedsted Varmeværk Side 14 af 28

15 4.2 Referencesituation for projektområdet Referencesituationen for projektområdet tager udgangspunkt i oplysninger fra OIS, som er en offentlig informationsserver med oplysninger om alle ejendomme i Danmark Forsyningsområde Projektområdet tæller 51 boliger, 25 industriforbrugere med behov for varme. Forbrugerliste over projektområdet fremgår af bilag 2. På figur ses projektområdet, hvor boligerne, industribygningerne forefindes. Figur ; Projektområdet markeret på matrikelkort. Side 15 af 28

16 4.2.2 Varmebehov Varmebehovet til boliger fastsættes ud fra et årligt forbrug på 0,139 MWh pr. m 2 svarende til forbruget for et standardhus, og bygningsarealer er iht. BBR. For alle industribygninger herunder produktionsvirksomheder, handel/service m.fl. forudsættes et forbrug på 0,100 MWh pr. m 2. Det samlede årlige varmebehov fremgår af nedenstående tabel Se bilag 2 for detaljeret optælling. Ud over disse varmebehov, har det lokale biogasanlæg planer om at udvide biogasproduktionen, og ønsker at erstatte den nuværende nedslidte halmkedel med fjernvarme fra Gedsted Varmeværk. Varmebehovet hertil fremgår af bilag 2 og stammer fra rapport udarbejdet af Dansk Energirådgivning og Dansk Biogasrådgivning. Der er to bygninger som er registreret med combikedler som både kan fyre med olie og naturgas. Disse er registreret under ét type brændsel, varmebehovet skønnes delt i 50 % på olie og 50 % på naturgas. Det drejer sig om Holmmarkvej 5 og Nørrevangen 15. Antal bebyggelser Stk. Bygningsareal m 2 Årligt varmebehov MWh Boliger Erhverv Biogasanlæg I alt Tabel ; Estimeret potentielt varmebehov for projektområdet Tekniske anlæg Nedenstående tabel viser fordelingen af anlæg hos forbrugerne i projektområdet opgjort ud fra OIS-oplysninger, se også bilag 2. Boliger Stk. Erhverv Stk. Biogasanlæg Stk. Total Stk. Olie Naturgas El/varmepumpe Fastbrændsel * 15 I alt Tabel ; Antal af forbrugere i projektområdet opdelt efter brændselstype. *Det nuværende biogasanlæg er opvarmet med halm Referenceplan for referencesituation Projektområdet er i dag individuelt forsynet med olie, naturgas, fastbrændsel og elvarme. Side 16 af 28

17 4.3 Alternativ situation for Gedsted Varmeværk og projektområdet Alternativet tager udgangspunkt i den nuværende driftssituation for Gedsted Varmeværk og beskriver, hvorledes denne ændres under alternativet. I alternativet udvides fjernvarmenettet i Gedsted til at omfatte industriområdet mod øst, hvilket inkluderer etablering af distributionsnet og stikledninger i industriområdet. Der etableres stikledninger til alle forbrugere inden for forsyningsområdet. Herudover etableres en ny 2,7 MW biomassefyret kedelcentral med dertilhørende skorsten og lagerkapacitet. Gedsted Varmeværk ønsker at udvide forsyningsområdet i takt med, at det er forbruger- og samfundsøkonomisk ansvarligt Forsyningsområde Projektområdet er afgrænset jf. bilag 1. Adresser og opvarmningsformer iht. BBR-oplysninger samt projektområdets varmebehov fremgår af bilag Varmebehov Gedsted Varmeværks nuværende varmebehov vil blive opjusteret med varmebehovet for industriområdets nye fjernvarmeforbrugere, samt forbrugere inden for forsyningsområdet som i dag ikke er opvarmet med fjernvarme. Ydermere opjusteres også med varmebehovet til det nye biogasanlæg hos Gedsted Nørregaard Biogasanlæg. Der er indgået forhåndsaftaler med en række af de større industrivirksomheder, om tilslutning til fjernvarme hvis projektet bliver realiseret. Ligesom der er indgået aftale om levering af fjernvarme til det nye biogasanlæg. Se bilag 8. På den baggrund regnes der med en starttilslutning på 60 % af varmebehovet fra boliger og erhverv, gående mod 90 % i løbet af 9 år for oliekunder. For naturgaskunder, fasbrændsel, elvarme og varmepumper regnes der med en starttilslutning på 30% gående mod 60% efter 9 år. Biogasanlægget forudsættes tilsluttet fra projektets start. Starttilslutningen er vist i tabel Ydermere skal varmebehovet tillægges varmetabet i det nyetablerede distributionsnet. Der regnes med 15 % i ledningstab. Side 17 af 28

18 4.3.3 Tekniske anlæg De tekniske anlæg for Gedsted Varmeværk i alternativet er udvidet med en ny 2,7 MW biomassefyret kedelenhed. Herudover er der ingen ændringer i produktionsapparatet. Brændsel Biogas Ydelse 1 stk. 1,5 MW varme, gasmotor Naturgas Akkumuleringstank 220 m 3 1 stk. 3,5 MW gaskedler 1 stk. 1,1 MW varme, gasmotor Biobrændsel 2,7 MW fliskedelanlæg Tabel ; Tekniske anlæg efter projektgennemførelsen. Etablering af ny biomassekedelcentral: Med de eksisterende produktionsanlæg der findes hos Gedsted Varmeværk er der indlagt en begrænsning på hvor meget varme der kan produceres da gaskedlen maksimal kan levere 3,5 MW. Endvidere er det nuværende produktion overlagt til at køre på gaskedlen store delen af året, da elprisen er for lav til motordrift. En udvidelse til at omfatte industriområdet og det nye biogasanlæg, kan dermed ikke dækkes af de nuværende produktionsapparater. Endvidere findes der ingen reservelast hvis naturgaskedlen skulle falde ud. Den tekniske installation af et ny biomassefyret kedelanlæg gør det muligt at forsyne industriområdet og det nye biogasanlæg, og vil bidrage til at gøre Gedsted Varmeværk mere brændselsfleksibel, og skabe en større forsyningssikkerhed. Samtidig vil en ny central gøre det muligt at få en varmeproduktion ude i industriområdet hvor størstedelen af varmen skal anvendes. Den nye effektive kedel kommer til at være i drift over det meste af året, og skal forsyne de nye kunder med varme. Effekten består af 2,7 MW hvoraf de 0,9 MW går til det nye biogasanlæg og de 1,8 MW går til de nye industrikunder samt eksisterende boliger i området som ikke har fjernvarme i dag. Ansøgning om kapacitetsudvidelse 2,7 MW Det er ikke samfundsøkonomiske fordelagtigt at etablere et kraftvarmeanlæg, da investeringer hertil er forholdsmæssig stor i forhold til varmebehovet og fuldlasttimetallet. Side 18 af 28

19 4.3.4 Forbrugerne Fjernvarmeforbrugerne står selv for de individuelle varmtvandsinstallationer, der inkl. montering og evt. ændring af rørføring udgør en investering på kr. ekskl. moms for boliger og for industri et varieret beløb afhængig af varmebehovet. Desuden skal forbrugerne betale for tilslutningen til Gedsted Varmeværk. Tilslutningen er sammensat af en grundafgift, et tilslutningsbidrag og et stikledningsbidrag. tilslutningsinvesteringen for et standardhus og en mellemstor industrikunde i en erhvervsbygning fremgår af tabel Standardhus Mellemstor forbruger 18,1 MWh 150 MWh Grundafgift Arealbidrag * Stikledningsbidrag I alt Tabel ; Tilslutningsinvesteringer for boliger(standardhus), industribygning med mellemstor forbrug (150 MWh). Alle priser er ekskl. moms. *) Der opkræves et effektbidrag for erhvervskunder svarende til kr./100 kw, men min kr Etableringsomfang Anlægsarbejdet omfatter: - Grave- og smedearbejde - Levering og montering af rør og diverse øvrige komponenter - Reetablering af berørte arealer - Etablering af ny kedelcentral inkl. lagerkapacitet og skorsten mv. Side 19 af 28

20 MW Driftsplan for den alternative situation 100 % af varmebehovet til projektområdet kan dækkes med CO 2 -neutral varme produceret på flis. 7,00 6,00 Varighedskurve Alternativ - Gedsted Varme inkl. udvidelser Ny biomassekedel - Udvidelser Naturgas Biogas 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0, Drifttimer Figur ; Varighedskurve over driftssituationen i alternativet. Varmebehovet til projektområdet udgøres af den orange markering og produceres af den nye biomassekedel. Side 20 af 28

21 4.4 Investering Investeringen i forbindelse med udvidelse af forsyningsområdet til også at omfatte projektområdet dækkes af grundafgift, arealafgift samt faste afgifter fra de nye forbrugere. Projektet giver et selskabsøkonomisk overskud og er dermed til gunst for de eksisterende forbrugere. Til vurdering af nødvendige investeringer er der anvendt budget priser udregnet på baggrund af erfaringstal fra lignende projekter. Det nødvendige tracé, der skal etableres i forbindelse med varmeforsyningen af projektområdet, fremgår af bilag 1. Af tabel fremgår anlægsbudgettet for ledningsinvestering samt investeringen til biomassekedelcentralen (kapacitetsudvidelsen). Investering eks. moms Total Transmissionsledning mellem nyt og gl. værk Ledning til det nye biogasanlæg Distributionsledning Ombygning på nuværende central Underboring Lodsejererstatning Nyt biomasseanlæg - inkl. lager og skorsten Stikledninger - (10m a 500 kr./m) Øvrige omkostninger (rådgivning, landmåler, museum) Uforudsete udgifter (forurenet jord mv.) Samlet investering Tabel 4.4.0; Oversigt over anlægsinvestering for Gedsted Varmeværk. 4.5 Tidsplan Etableringen af distributionsnettet til projektområdet forventes påbegyndt i foråret 2015, i forbindelse med etableringen af den nye biomassekedelcentral. Tidsplan for myndighedsbehandlingen fremgår af bilag 6. Side 21 af 28

22 5 Konsekvensberegninger I forbindelse med nærværende projektforslag er der udarbejdet følgende konsekvensberegninger: - Marginal selskabsøkonomisk analyse for Gedsted Varmeværk - Brugerøkonomisk sammenligning. - Samfundsøkonomisk sammenligning af referencesituation og alternativet - Energi- og miljømæssig vurdering af projektet. 5.1 Selskabsøkonomi I forbindelse med projektforslaget er der udarbejdet en selskabsøkonomisk marginal betragtning for Gedsted Varmeværk. Følgende forudsætninger er anvendt til den selskabsøkonomiske beregning: - Den faste afgift består af en arealafgift for beboelsesbygninger på 25 kr./m 2 for arealer under 200 m 2 og 20 kr./m 2 for arealer over 200 m 2. For erhvervsbygninger den faste afgift et effektbidrag på 100 kr./kw. Hertil kommer måler leje på 500 kr./bygning. - Den variable varmepris er 580 kr./mwh. - Investeringen er angivet som den samlede investering og beløber sig til ca. 21,7 mio. kr. Beløbet dækker investering i distributionsnettet samt investering til en ledning ud til biogasanlægget. Herudover er medtaget investering i en ny biomassekedelcentral inkl. lagerkapacitet og skorsten mv. Ledningsnettet afskrives over 40 år med 3,5 % i rente. Kedelcentralen afskrives over 20 år med 3,5 % i rente. - Produktionsprisen på den nye biomassekedel er 162 kr./mwh. Priserne er beregnet ud fra brændselspriser. Drift og vedligeholdelse samt lønudgifter er sat til 45 kr. /MWh. Alle priser er ekskl. moms. I beregningerne er der anvendt den marginale brændselsfordeling, som er brændselsfordelingen ved den sidst producerede MWh. Der er ikke medregnet tilskud fra VE til proces som forventes at kunne ansøges ved nogle af industrierne, og som vil reducere investeringen for Gedsted Varmeværk i projektet. Det fremgår af de marginale selskabsøkonomiske beregninger, at projektet vil bidrage med et positivt dækningsbidrag til Gedsted Varmeværks øvrige drift, vedligehold og administration på knap 1,2 mio. kr. årligt ved en tilslutning på 60 %. Driftsresultater vil bidrage positivt til værkets øvrige drift, vedligehold og administration og kommer dermed alle forbrugere til gode. Den selskabsøkonomiske beregning fremgår af bilag 3. Marginalt driftsbudget for Gedsted Varmeværk efter projektets gennemførelse, ved 60 % tilslutning. Indtægter kr. Variable udgifter kr. Anlægsafskrivninger kr. Resultat kr. Tabel Marginal selskabsøkonomi for Gedsted Varmeværk ekskl. moms. Side 22 af 28

23 kr. ekskl. moms Selskabsøkonomisk resultat afhængig af tilslutningsandelen % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Tilslutningsprocent [%] Figur 5.1.0; Selskabsøkonomisk resultat afhængig af tilslutningsandelen. Af fig fremgår det, at der samlet set er en positiv selskabsøkonomi uanset hvor mange af industrivirksomhederne og boligerne der kommer med, det er en forudsætning at biogasanlægget tilsluttes fjernvarme. 5.2 Brugerøkonomi Som det fremgår af forgående afsnit 5.1, giver projektet et positivt driftsresultat for Gedsted Varmeværk. De eksisterende forbrugere belastes altså ikke af, at der tilsluttes nye forbrugere. Ved individuel opvarmning er forbrugeren ansvarlig for installering, drift og vedligehold af anlægget således, at gældende lovgivning overholdes samt for indkøb og miljøforsvarlig opvarmning af brændslet. Ved fjernvarmeforsyning påtager Gedsted Varmeværk sig ansvaret for drift og vedligehold af produktions- og distributionsanlæg. Derudover giver fjernvarme ingen lugt- og støjgener i lokalområdet. I forbindelse med udarbejdelse af projektforslaget omkring fjernvarmeforsyning af området, er der udarbejdet to forskellige brugerøkonomiske betragtninger med varierende forbrug. Der er udarbejdet en forbrugerøkonomisk betragtning for et 130 m 2 standardhus med et årligt varmebehov på 18,1 MWh samt for industribygninger med et varmebehov på 150 MWh/år. De brugerøkonomiske beregninger fremgår af bilag 4. Side 23 af 28

24 5.2.1 Reference Der er for et standardhus og industrivirksomheden beregnet to brugerøkonomiske scenarier. Det ene forudsætter, at de nuværende tekniske installationer er afskrevet, men kan fungere nogle år endnu. Det andet scenarie forudsætter, at der skal investeres i nye anlæg, såfremt den individuelle løsning fortsættes. Alle individuelle brugerinstallationer må påregnes udskiftet indenfor en overskuelig årrække. Der regnes konservativt med en levetid på 15 år. Der foretages brugerøkonomiske beregninger for olieforbrugerne, hvor der medtages investeringer i nye brændere til olie og gaskedler, mens der for forbruger med fastbrændsel regnes der med en investering i nye træpillekedler. Investeringen afhænger af størrelsen på varmtvandsinstallationen som er afhængig af varmebehovet. For individuel opvarmning med gasolie er der kalkuleret med en oliepris på kr./m 3 ekskl. moms svarende til markedsprisen pr. 16/ Olieforbruget er udregnet ud fra en årsvirkningsgrad på 85 % samt en brændværdi på 36,5 GJ/m 3. For individuel opvarmning med naturgas er der kalkuleret med en gaspris på 6,286 kr./nm 3 ekskl. moms, svarende til den gennemsnitlige pris det seneste år, fra 1/ til 1/ Naturgasforbruget er udregnet ud fra en årsvirkningsgrad på 90 % samt en brændværdi på 11,1 kwh/nm 3. For individuel opvarmning med fast brændsel benyttes en brændselspris på kr./ton ekskl. moms for træpiller. Der regnes med en årsvirkningsgrad på 90 % og en brændværdi på 17,5 GJ/ton. Omkostninger til opvarmning Standardhus Mellemstor forbruger 18,1 MWh 150 MWh Naturgas m. eksisterende kedel Naturgas m. reinvestering Olie m. eksisterende kedel Olie m. reinvestering El Varmepumpe m. reinvestering Træpiller m. reinvestering Tabel ; Forbrugerøkonomisk resultat ud fra de 2 forskellige varmebehov. Priserne for et standardhus er inkl. moms, mens priserne for erhverv er ekskl. moms. Side 24 af 28

25 5.2.2 Alternativ Af tabel fremgår varmepriserne fra Gedsted Varmeværk gældende fra 1. maj Varmepriser Variabel varmepris kr./mwh 580,00 Arealbidrag < 200 m2 (boliger) kr./m 2 25,00 Arealbidrag > 200 m2 (boliger) kr./m 2 20,00 Effektbidrag (erhverv) kr. /kw 100,00 Målerleje kr./måler 500,00 Tabel ; Varmepriserne for Gedsted Varmeværk ekskl. moms. Resultatet af den brugerøkonomiske beregning for fjernvarme alternativet fremgår af tabel Omkostninger til opvarmning Standardhus Mellemstor forbruger 18,1 MWh 150 MWh Fjernvarme Tabel ; Forbrugspriser ved fjernvarme fra Gedsted Varmeværk. Priserne for et standardhus er inkl. moms, mens priserne for erhverv er ekskl. moms Sammenligning Som det ses af tabel og , er forbrugerprisen billigere, når der er tale om fjernvarmeforsyning til projektområdet frem for individuelle oliefyr og fyring med fastbrændsler. Der er enkelte forbrugertyper hvor den økonomiske besparelse ikke umiddelbart findes, med de nuværende forudsætninger. Ved at gennemføre projektet forventes en årlig besparelse på ca. 1,0 millioner kr. Dette medfører en forventet sænkning af varmeprisen hos alle forbrugere tilsluttet Gedsted Varmeværk med ca. 70 kr./mwh i år 2015 gående mod 110 kr./mwh i år Der er derfor udsigter til at der i nærmeste fremtid bliver et større incitament for naturgasforbruger at overgå til fjernvarmen når deres kedler alligevel står for udskiftning. Udover en økonomisk besparelse, vil fjernvarmeinstallationerne kræve langt mindre plads i bygningen og medføre højere driftssikkerhed. Varmeudgiften for forbrugerne med olie og naturgas er meget afhængig af den politiske situation i verden, og svinger op og ned over året. På nuværende tidspunkt er gasprisen meget lav, men for blot 5 måneder siden var den ca. 7 % højere end den der kalkuleres med i disse beregninger. Det kan altså godt forsvares at der pålægges tilslutningspligt til fjernvarmen for alle forbruger i området, da der er 9 års frist. I løbet af disse 9 år må det forventes at de fleste installationer alligevel skulle være reinvesteret i, og at det dermed giver en økonomisk fordel at komme over på fjernvarmen. Side 25 af 28

26 5.3 Samfundsøkonomi De samfundsøkonomiske beregninger er foretaget over en 20-årig periode fra Den samfundsøkonomiske konsekvens af valget af energiforsyning opgøres i henhold til de af Energistyrelsens vedtagne samfundsøkonomiske forudsætninger, herunder centrale beregnede brændsels-, el- og emissionspriser jf. Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet (udgivet af Energistyrelsen april 2011) inkl. tilhørende tillægsblad om kalkulationsrente, dateret d. 7. april Som udgangspunkt for den samfundsøkonomiske vurdering i forbindelse med projektforslaget er der anvendt de seneste opdateringer af brændselsprisforudsætninger til samfundsøkonomiske analyser på energiområdet udgivet af energistyrelsen april De samfundsøkonomiske priser, sammenlignet med de selskabsøkonomiske priser, adskiller sig ved centralt fastsatte priser på brændsel, elprisen, CO 2 og kalkulationsrentefod. - Brændselspriserne og elprisen er opgjort som faktorpriser, dvs. som priser ekskl. afgifter, tilskud og moms. - Prisen på strøm i den samfundsøkonomiske beregning følger den vægtede Nordpool-pris, som foreskrevet af Energistyrelsen. - Den samfundsøkonomiske kalkulationsrentefod udgør 4 %. Det er summen af en risikofri samfundsmæssig kalkulationsrentefod på 3 % og et risikotillæg på 1 %. Investering og driftsomkostninger til ledningsnettet og anlægget er medregnet i den samfundsøkonomiske betragtning over 20 år. Er den tekniske levetid længere end betragtningsperioden, medregnes anlæggets scrapværdi efter betragtningsperioden. F.eks. forventes fjernvarmenettets levetid at være 40 år, hvorfor fjernvarmenettets scrapværdi efter 20 år medregnes i de samfundsøkonomiske beregninger. LOGSTOR A/S garanterer en levetid på 40 år. Der er medregnet frakoblingsgebyr til HMN Naturgas I/S på kr./bolig og kr. for erhverv. Begge priser er ekskl. moms. Gennemførelse af nærværende projekt vurderes ikke at have en væsentlig indflydelse på HMN Naturgas I/S økonomi, da omsætningen for projektområdet udgør under 0,1 af den samlede omsætning for HMN Naturgas I/S i Side 26 af 28

27 Følgende forudsætninger er anvendt til den samfundsøkonomiske beregning: - Der forudsættes en starttilslutning på 60 % af varmebehovet stigende til 90 % i løbet af 9 år. Konverteringen forventes at ske lineært for oliekunder. - Der forudsættes en starttilslutning på 30 % af varmebehovet stigende til 60 % i løbet af 9 år. Konverteringen forventes at ske lineært for øvrige forbrugere. - Der forudsættes at varmeaftaget til biogasanlægget er med fra projektstart. - Der er regnet med 15 % ledningstab Der er regnet med følgende investeringer: - Investering i brugerinstallationer er sat til kr. for erhverv og kr. for boliger. - Hertil kommer et beløb på kr. ved de kunder som har el som opvarmningsform. - Stikledningerne er opgjort til kr. for boliger og erhverv. - Der er ikke medregnet reinvesteringer i brugerinstallationerne. - Der er regnet med pumper og rørarbejde ved det nye biogasanlæg til kr. - Investeringer i hovedledninger har en levetid på 40 år. - Investeringer i produktionsanlæg og brugerinstallationer er sat til 20 år. - Investeringen i det nye biomasseværk er sat til 13,5 mio. kr. hvoraf de 8 millioner er til det tekniske anlæg som afskrives over 20 år og de resterende 5,5 millioner er til bygning og byggegrund som afskrives over 30 år hvilket giver en samlet afskrivning på de 13,5 mio. på 23 år. - Investeringer i nye hovedledninger og transmissionsledninger er sat til 8,27 mio. kr., heraf er afsat 1,2 mio. kr. til forsyningsledning mellem værket og det nye biogasanlæg. Der er defineret følgende virkningsgrader: - Årsvirkningsgraden for oliekedlerne i projektområdet er sat til 85 % - Årsvirkningsgraden for naturgaskedlerne i projektområdet er sat til 95 % - Årsvirkningsgraden for fastbrændselskedlerne i projektområdet er sat til 70 % - Årsvirkningsgraden for varmepumper er sat til 250 %. - Halmanlægget til det nye biogasanlæg sættes til en virkningsgrad på 70 % - Årsvirkningsgraden på det nye biomasseanlæg er sat til 103 %. Der er regnet med følgende drift og vedligeholdelse: - D&V for oliekedlerne er sat til 38,37 kr./ GJ. - D&V for naturgaskedlerne er sat til 23,16 kr./gj. - D&V for fastbrændselskedlerne er sat til 76,73 kr./gj. - D&V for varmepumper er sat til 38,37 kr./gj. - D&V for det nye halmanlæg ved biogasanlægget er sat til 27,32 kr./gj. - D&V for det nye biomassefjernvarmeværk er sat til 12,50 kr./gj. - D&V for fjernvarmekunder er sat til 500 kr./år. Alle priser er angivet ekskl. moms. Den marginale brændselsfordeling anvendt ved udregning af de samfundsøkonomiske konsekvenser ved fjernvarmeforsyning fra Gedsted Varmeværk er 100 % på biomasseværket. Side 27 af 28

28 5.3.1 Samfundsøkonomisk resultat Ved de samfundsøkonomiske beregninger sammenlignes omkostninger for de forskellige typer anlæg gennem beregningsperioden. Derfor fremskrives/tilbageføres alle omkostninger over den 20- årige periode til samme tidspunkt. Deraf kommer udtrykket nutidsværdi. Resultat - Varmeplanudvidelse - Gedsted Nutidsværdi (2014-prisniveau kr) Individuel opvarmning Fjernvarme Projektfordel Forskel i pct. Brændselskøb netto , , ,4 41,7% Investeringer 2.940, , ,5-729,8% Driftsomkostninger , , ,9 53,0% CO 2 /CH 4 /N 2 O-omkostninger 2.640,7 153, ,3 94,2% SO 2 -omkostninger 3.046,7 919, ,6 69,8% NO x -omkostninger 1.596, ,9-117,4-7,4% PM 2,5 -omkostninger 2.204,6 434, ,5 80,3% Afgiftsforvridningseffekt ,8-172, ,6 94,5% Scrapværdi 0, , ,2 - I alt , , ,4 14,1% Som det fremgår af tabel er det samfundsøkonomiske fordelagtigt at producere den nødvendige fjernvarme, der skal anvendes i de berørte bebyggelser, hos Gedsted Varmeværk samt at investere i en ny biomassekedelcentral, og dermed forøge værkets kapacitet til at kunne forsyne det projektområdet. Samfundsøkonomiske betyder gennemførelsen af projektet en besparelse over en 20-årig periode med 9,08 mio. kr. svarende til 14,1 % i forhold til referencen. Hvis projektet gennemregnes med 3 % i kalkulationsrente, bliver resultatet 12,3 mio. kr. svarende til 17,5 % i forhold til referencen. Forudsætninger og de samlede beregninger fremgår af bilag Energi- & miljømæssig vurdering Som det fremgår af tabel vil 100 % af varmen til projektområdet blive produceret på CO 2 - neutral varme. Dette medfører en reduktion i den samlede mængde CO 2 -ækvivalenter på ton over en 20-årig periode svarende til en reduktion på 94,2 % i forhold til referencen, se tabel Emissioner korrigeret for emissioner forbundet med evt. elproduktion (NPV for perioden ) Individuel opvarmning Fjernvarme Projektfordel Forskel (ton) (ton) (ton) (% ) CO 2 -ækvivalenter (inkl. CH 4 og N 2 O) ,8 712, ,0 94,2% SO 2 -emissioner 30,4 9,2 21,2 69,8% NO x -emissioner 30,8 33,0-2,3-7,4% PM 2,5 -emissioner 18,6 3,7 15,0 80,3% CO 2 - balancepris Balancepris - CO 2 (inkl. CH 4 og N 2 O) kr/ton -570,42 Side 28 af 28

29 Bilag 1 Områdeafgrænsning og ledningsnet

30 Bilag 1 - Områdeafgrænsning og ledningsnet Signaturforklaring: Biogasanlæg Ny transmissionsledning Biogasledning Potentielle kunder Opgradering af fjernvarmenet Varmeværk Ny biomassekedel Ny forsyningsledning

31 Bilag 2 Forbrugerliste og varmebehov

32 MOE A/S Forbrugerliste og varmebehov - Gedsted Bilag 2 Arealdata Ejerdata Adresse Nr. Ejerlav Matr. Nr. Type Bolig Erhv. Opvarmning Ejernavn m2 m2 Porsevej 2 Gedsted by, Gedsted 13ah Parcelhus Fjernvarme Annalise Sigvardsen Jensen Porsevej 4 Gedsted by, Gedsted 13ao Parcelhus Fjernvarme Flemming Husum Sønderkær Porsevej 6 Gedsted by, Gedsted 13bc Parcelhus Fjernvarme Bjarno Viggo Hansen Enebærvej 1-19 Gedsted by, Gedsted 15f Rækkehus Fjernvarme AARS BOLIGFORENING Enebærvej 4 Gedsted by, Gedsted 15q Parcelhus Fjernvarme Kirsten Virenfeldt Christensen Blaabærvej 2 Gedsted by, Gedsted 15b Parcelhus Fjernvarme Preben Møller Blaabærvej 4 Gedsted by, Gedsted 15c Parcelhus Fjernvarme Finn Daniel Pedersen Blaabærvej 6 Gedsted by, Gedsted 15d Parcelhus Fjernvarme Kirsten Hessellund Blaabærvej 8 Gedsted by, Gedsted 15h Parcelhus Fjernvarme Bent Palle Clausen Blaabærvej 10 Gedsted by, Gedsted 15i Parcelhus Fjernvarme Peder Petersen Blaabærvej 14 Gedsted by, Gedsted 15l Parcelhus Fjernvarme Jon Jepsen Tyttebærvej 1 Gedsted by, Gedsted 13bf Parcelhus Fjernvarme Brian Ankjær Johansen Tyttebærvej 2 Gedsted by, Gedsted 13be Parcelhus Fjernvarme Grethe Jønsson Granat Tyttebærvej 3 Gedsted by, Gedsted 13bi Parcelhus Fjernvarme Jonas Holm Sørensen Tyttebærvej 4 Gedsted by, Gedsted 13bd Parcelhus Fjernvarme Martin Würtz Tyttebærvej 5 Gedsted by, Gedsted 13bl Parcelhus Fjernvarme Roald Jørgensen Tyttebærvej 6 Gedsted by, Gedsted 13bb Parcelhus Fjernvarme Niels Jørgen Krogh Tyttebærvej 7 Gedsted by, Gedsted 13bk Parcelhus Fjernvarme Ole Bjerne Sørensen Tyttebærvej 8 Gedsted by, Gedsted 13ba Parcelhus Fjernvarme Carl Ulrich Sørensen Tyttebærvej 9 Gedsted by, Gedsted 13bh Parcelhus Fjernvarme Søren Peter Johansen Tyttebærvej 10 Gedsted by, Gedsted 13aø Parcelhus Fjernvarme Ingvard Erik Pedersen Tyttebærvej 11 Gedsted by, Gedsted 13bg Parcelhus Fjernvarme Brian Kragh Bertelsen Tyttebærvej 12 Gedsted by, Gedsted 13aæ Parcelhus Fjernvarme Doris Lauritzen Tyttebærvej 13 Gedsted by, Gedsted 13bm Parcelhus Fjernvarme John Jensen Tyttebærvej 14 Gedsted by, Gedsted 13az Parcelhus Fjernvarme Leo Kudahl Michaelsen Tyttebærvej 15 Gedsted by, Gedsted 13bn Parcelhus Fjernvarme Per Dybdal Clausen Tyttebærvej 16 Gedsted by, Gedsted 13ay Parcelhus Fjernvarme Kari Elise Jacobsen Tyttebærvej 17 Gedsted by, Gedsted 13bo Parcelhus Fjernvarme Ernst Krøjmand Tyttebærvej 19 Gedsted by, Gedsted 13bq Parcelhus Fjernvarme Helle Ulrich Nørskov Tyttebærvej 21 Gedsted by, Gedsted 13bp Parcelhus Fjernvarme Kirsten Kjeldsen Tyttebærvej 23 Gedsted by, Gedsted 13br Parcelhus Fjernvarme Birgit Sørensen Tyttebærvej 25 Gedsted by, Gedsted 13bs Parcelhus Fjernvarme Ejnar Jensen Tyttebærvej 27 Gedsted by, Gedsted 13bt Parcelhus Fjernvarme Per Ulrich Sørensen Tyttebærvej 29 Gedsted by, Gedsted 13bu Parcelhus Fjernvarme Leila Irene Thomsen Lyngvej 1 Gedsted by, Gedsted 39ab Parcelhus 91 0 Fjernvarme Kristian Thomsen Lyngvej 2 Gedsted by, Gedsted 33i Parcelhus Fjernvarme Niels Christian Nielsen Lyngvej 3 Gedsted by, Gedsted 39g Parcelhus Fjernvarme Vagn Roed Lyngvej 4 Gedsted by, Gedsted 33m Parcelhus Fjernvarme Peter Sørensen Lyngvej 5 Gedsted by, Gedsted 39ae Parcelhus Fjernvarme Mona Ingelise Møller Andersen Lyngvej 7 Gedsted by, Gedsted 16i Parcelhus Fjernvarme Carsten Toft Ambrosius Lyngvej 9 Gedsted by, Gedsted 16t Parcelhus 84 0 Fjernvarme Mette-Marie Rautio Kristensen Lyngvej 11 Gedsted by, Gedsted 16u Parcelhus Fjernvarme Ove Dalsgaard Haubro Lyngvej 14 Gedsted by, Gedsted 13r Parcelhus Fjernvarme Børge Jensen Lyngvej 15 Gedsted by, Gedsted 13ax Parcelhus Fjernvarme Henning Korsgaard Lyngvej 16 Gedsted by, Gedsted 13ap Parcelhus Fjernvarme Tage Jensen Porskjær Lyngvej 17 Gedsted by, Gedsted 13av Parcelhus Fjernvarme Anders Høeberg Lyngvej 19 Gedsted by, Gedsted 13au Parcelhus Fjernvarme Rikke Holm Pedersen Lyngvej 20 Gedsted by, Gedsted 16af Parcelhus Fjernvarme Charlotte Rasmussen Lyngvej 21 Gedsted by, Gedsted 13at Parcelhus Fjernvarme John Michael Sørensen Lyngvej 23 Gedsted by, Gedsted 13as Parcelhus Fjernvarme Sonja Kirstine Nielsen Lyngvej 25 Gedsted by, Gedsted 13ar Parcelhus Fjernvarme Ejvind Preben Andersen Lyngvej 27 Gedsted by, Gedsted 13aq Parcelhus Fjernvarme Kurt Nielsen Lyngvej 28 Gedsted by, Gedsted 13an Parcelhus Fjernvarme Tommi Ønstergaard Lyngvej 30 Gedsted by, Gedsted 13am Parcelhus Fjernvarme John Spanggaard Jensen Lyngvej 32 Gedsted by, Gedsted 13al Parcelhus Fjernvarme Carsten Jespersen Lyngvej 34 Gedsted by, Gedsted 13ak Parcelhus Fjernvarme Jørgen Sørensen Lyngvej 36 Gedsted by, Gedsted 13ai Parcelhus 99 0 Fjernvarme Christian Holst Skrænten 1A Gedsted by, Gedsted 16ab Parcelhus Fjernvarme Karen Clausen Nielsen Skrænten 2 Gedsted by, Gedsted 13bz Parcelhus Fjernvarme Hans Dalsgaard Haubro Skrænten 3 Gedsted by, Gedsted 16f Parcelhus Fjernvarme Lars Dalsgaard Kristensen Skrænten 4 Gedsted by, Gedsted 13by Parcelhus Varmepumpe Morten Andersen Skrænten 5 Gedsted by, Gedsted 16s Parcelhus Fjernvarme Henrik Dybdal Østergaard Skrænten 6 Gedsted by, Gedsted 13bx Parcelhus Fjernvarme Johnny Doktor Nielsen

33 MOE A/S Forbrugerliste og varmebehov - Gedsted Bilag 2 Skrænten 8 Gedsted by, Gedsted 13bv Parcelhus Fjernvarme John Djørup Sørensen Bakkevej 2 Gedsted by, Gedsted 12o Parcelhus Fjernvarme Bettina Charlotte Hansen Bakkevej 4 Gedsted by, Gedsted 12ab Parcelhus Fast brændsel Bo Tronborg Bakkevej 5 Gedsted by, Gedsted 12p Parcelhus Fast brændsel Lone Schwandt Bakkevej 6 Gedsted by, Gedsted 12ac Parcelhus Fjernvarme Bettina Peters Michaelsen Bakkevej 7 Gedsted by, Gedsted 12s Parcelhus 91 0 Fjernvarme Henrik Munk Larsen Bakkevej 8 Gedsted by, Gedsted 12u Parcelhus Fjernvarme Ove Spanggaard Buchwardt Bakkevej 9 Gedsted by, Gedsted 12r Parcelhus 98 0 Fjernvarme Jacob Grundkær Hansen Bakkevej 10 Gedsted by, Gedsted 12v Parcelhus Fjernvarme Gitte Hansen Bakkevej 11 Gedsted by, Gedsted 12q Parcelhus Fjernvarme MM UDLEJNING APS Bakkevej 12 Gedsted by, Gedsted 12x Parcelhus 88 0 Fjernvarme Kaj Wurtz Jacobsen Bakkevej 13 Gedsted by, Gedsted 12m Parcelhus Fjernvarme Niels Jørgen Hjort Bonnerup Bakkevej 14 Gedsted by, Gedsted 12y Parcelhus El Lise Lotte Pedersen Bakkevej 15 Gedsted by, Gedsted 12l Parcelhus 56 0 Fjernvarme MM UDLEJNING APS Bakkevej 17 Gedsted by, Gedsted 12k Parcelhus Fjernvarme Ole Kriegel Bakkevej 21 Gedsted by, Gedsted 12ae Fabrik Olie Ej opgivet Bakkevej 23 Gedsted by, Gedsted 12ø Parcelhus Olie Louise Ulrich Sørensen Vibevej 1 Gedsted by, Gedsted 12æ Parcelhus 98 0 Fjernvarme Thomas Jørgen Ploug Knudsen Skovbakken 1 Gedsted by, Gedsted 16p Parcelhus Olie Jesper Holst Skovbakken 2 Gedsted by, Gedsted 16n Parcelhus 67 0 Fjernvarme Bent Nielsen Skovbakken 3 Gedsted by, Gedsted 16o Parcelhus Olie Søren Kristian Vestergaard Skovbakken 4 Gedsted by, Gedsted 16m Parcelhus Fjernvarme Bodil Birgitte Hartmann Pedersen Skovbakken 6 Gedsted by, Gedsted 16l Parcelhus 68 0 Fjernvarme Tonny René Andersen Skovbakken 7 Gedsted by, Gedsted 16y Parcelhus Fjernvarme Erik Laursen Skovbakken 10 Gedsted by, Gedsted 12i Fabrik Olie Mads Ulrich Nørskov Sønderbyvej 2 Gedsted by, Gedsted 13d Parcelhus Fjernvarme Frits Pödenphandt Sønderbyvej 5 Gedsted by, Gedsted 15a Stuehus Fjernvarme Vesthimmerlands Kommune Gedsted by, Gedsted 15a Daginsitution Fjernvarme Vesthimmerlands Kommune Sønderbyvej 5A Gedsted by, Gedsted 13l Parcelhus Olie Jette Kirstine Olsen Nielsen Sønderbyvej 7 Gedsted by, Gedsted 13i Parcelhus Fjernvarme Anny Isgaard Hansen Sønderbyvej 9 Gedsted by, Gedsted 13g Parcelhus Fjernvarme Ellinor Irene Thyge Hansen Sønderbyvej 11 Gedsted by, Gedsted 13f Parcelhus Fjernvarme Hilda Lindgård Kristiansen Sønderbyvej 14a Gedsted by, Gedsted 14a Parcelhus 60 0 Fjernvarme Klaus Friis Jørgensen Skovvej 1 Gedsted by, Gedsted 44 Parcelhus 95 0 Fjernvarme Michael Ulrich Nørskov Skovvej 2 Gedsted by, Gedsted 39m Parcelhus Olie Ej opgivet Skovvej 3 Gedsted by, Gedsted 33g Parcelhus Fjernvarme Ole Mortensen Skovvej 4 Gedsted by, Gedsted 33k Parcelhus Olie Mogens Kristensen Skovvej 5 Gedsted by, Gedsted 33l Parcelhus Fjernvarme MM UDLEJNING APS Skovvej 8 Gedsted by, Gedsted 13a Parcelhus Fjernvarme Laila Kirk Johansen Skovvej 11 Gedsted by, Gedsted 13c Parcelhus 67 0 Fjernvarme MM UDLEJNING APS Skovvej 13 Gedsted by, Gedsted 13m Parcelhus Fjernvarme Kenneth André Rafael Rijna Skovvej 15 Gedsted by, Gedsted 13q Parcelhus Fjernvarme Kim Nørgaard Christensen Skovvej 16 Gedsted by, Gedsted 16z Parcelhus Fjernvarme Aase Bonne Skovvej 17 Gedsted by, Gedsted 13t Parcelhus Fjernvarme Torsten Fuglsang Lund Skovvej 18 Gedsted by, Gedsted 13x Parcelhus Fjernvarme Klaus Riknagel Skovvej 19 Gedsted by, Gedsted 13bø Parcelhus Fjernvarme Svend Erik Rasmussen Skovvej 31 Gedsted by, Gedsted 13ag Parcelhus Fjernvarme Christinna Kudahl Michaelsen Skovvej 33 Gedsted by, Gedsted 13af Parcelhus 99 0 Fjernvarme Boet efter Peter Hartvig Sørensen Skovvej 35 Gedsted by, Gedsted 13u Parcelhus 99 0 Fjernvarme Jesper Kudahl Hansen Skovvej 37 Gedsted by, Gedsted 13ae Parcelhus Fjernvarme Calle Hedemann Stefansen Skovvej 39 Gedsted by, Gedsted 13ad Parcelhus Fjernvarme Susanne Aagaard Holmmarkvej 1 Gedsted by, Gedsted 2h Parcelhus Fast brændsel Susanne Ollerup Steg Holmmarkvej 3 Gedsted by, Gedsted 13k Erhverv Olie Hans Jørn Ørbæk Larsen Holmmarkvej 4 Gedsted by, Gedsted 39i Parcelhus 85 0 Fjernvarme Ruth Nørremark Holmmarkvej 5 Gedsted by, Gedsted 13æ Erhverv Naturgas GETAMA DANMARK A/S Holmmarkvej 6 Gedsted by, Gedsted 39b Parcelhus Fjernvarme Henning Christensen Holmmarkvej 8 Gedsted by, Gedsted 39e Parcelhus El Anna Marie Bach Holmmarkvej 10 Gedsted by, Gedsted 2g Parcelhus Fjernvarme Greta Støttrup Holmmarkvej 12 Gedsted by, Gedsted 2f Parcelhus Fjernvarme Lisbeth Urban Stadionvej 1 Gedsted by, Gedsted 2d Idrætshal Olie Gedsted hallen - forening Stadionvej 2-16 Gedsted by, Gedsted 7av Rækkehus Fjernvarme Andelsforeningen Toften Stadionvej 18A Gedsted by, Gedsted 7az Etagebolig Fjernvarme AARS BOLIGFORENING Søndertoften 1-8 Gedsted by, Gedsted 6cl Etagebolig Fjernvarme AARS BOLIGFORENING Søndertoften 9-19 Gedsted by, Gedsted 6a Etagebolig Fjernvarme AARS BOLIGFORENING Bopladsen 1 Gedsted by, Gedsted 10t Parcelhus Fjernvarme Jens Ole Christensen Bopladsen 2 Gedsted by, Gedsted 10y Parcelhus Fjernvarme Trine Dalsgaard Bopladsen 3 Gedsted by, Gedsted 10s Parcelhus Fjernvarme Benny Kristensen Bopladsen 4 Gedsted by, Gedsted 10x Parcelhus Fjernvarme Verner Kristian Bertelsen Bopladsen 5 Gedsted by, Gedsted 10r Parcelhus Fjernvarme Preben Rosenberg Pødenphandt Bopladsen 6 Gedsted by, Gedsted 10v Parcelhus Fjernvarme Michael Holm Pedersen Bopladsen 7 Gedsted by, Gedsted 10q Parcelhus Fjernvarme Lisbeth Gamborg Bopladsen 8 Gedsted by, Gedsted 10u Parcelhus Fjernvarme Karl Georg Elkjær Mogensen Torvegade 3 Gedsted by, Gedsted 30e Etagebolig Fjernvarme Heidi Astrid Nielsen Bach Torvegade 4 Gedsted by, Gedsted 24p Parcelhus Fjernvarme Erling Rasmussen Torvegade 5 Gedsted by, Gedsted 30g Etagebolig Olie Per John B. Andersen Torvegade 5B Gedsted by, Gedsted 1a Blandet Fjernvarme GEDSTED MENIGHEDSRÅD 5B Gedsted by, Gedsted 1a Erhverv Fjernvarme GEDSTED MENIGHEDSRÅD Torvegade 5D Gedsted by, Gedsted 47 Erhverv Fjernvarme GEDSTED KIRKEGAARD Torvegade 6 Gedsted by, Gedsted 24l Parcelhus Fjernvarme Lisbeth Arent Torvegade 7 Gedsted by, Gedsted 46 Parcelhus Fjernvarme Bjarne Flemming Jensen Torvegade 8 Gedsted by, Gedsted 24d Parcelhus 54 0 Fjernvarme Kjell Olaf Lang Pedersen

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5 Tilslutningsprojekt vedrørende udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

BILAG 4. Marginal selskabsøkonomi

BILAG 4. Marginal selskabsøkonomi BILAG 4 Marginal selskabsøkonomi Selskabsøkonomi For at kunne vurdere den økonomiske konsekvens af anlægsbudgettet er der udarbejdet en selskabsøkonomisk marginal betragtning for Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI Af chefkonsulent John Tang Fjernvarmens konkurrenceevne 137 værker 27,5 % af forbrugerne Fjernvarmens konkurrenceevne 196 værker 36 % af forbrugerne

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 3 supplerende beregninger udført efter 14. juli 2014 - som et isoleret

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 2 - Kommentarer til høringsskrivelse fra HMN dateret 29. maj

Læs mere

Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00.

Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00. Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00. Program: Velkomst v. Borgerforeningen i Fandrup. Gennemgang af projektet v. Leo Munk og Børge Sørensen Plan & Grøn Energi. Farsø Varmeværk v. Formand Søren

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Dato: 23. november 2011 Sagsnr.: 201105138 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4835 Fax +45 8888 5501 Vicki.schmidt@middelfart.dk

Læs mere

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør

Læs mere

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. januar 2012 Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme Silkeborg Kommune har besluttet at din ejendom skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning fra

Læs mere

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION Håstrup Udviklingsråd Fjernvarme i Håstrup Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger 1 Forsyningsområdet for Håstrup Fjernvarme 2 Ledningsnettet og forbrugerne 3 Placering af varmecentralen som fyres med træpiller

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Revideret oktober 2009 Projektansvarlig Assens Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682 0400 Fax

Læs mere

Skjern Papirfabrik A/S

Skjern Papirfabrik A/S Skjern Papirfabrik A/S Projektforslag vedrørende energiforbedringsprojekt, der skal levere overskudsvarme til Skjern Fjernvarme Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 24. juli

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

Informationsmøde til kommende potentielle forbrugere

Informationsmøde til kommende potentielle forbrugere Informationsmøde til kommende potentielle forbrugere På Centralhotellet i Løgumkloster d.24/9-2012 kl.19.30 Dagsorden: Orientering om Løgumkloster Fjernvarme Orientering om Løgumgårde-projektet herunder

Læs mere

Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen

Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen Godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af Hovedgaden 86 i Løgstrup Løgstrup Varmeværk har fremsendt et projektforslag

Læs mere

Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk Amba.

Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk Amba. SDE, Sammensluttede Danske Energiforbrugere FAF, Foreningen Af Fjernvarmeforbrugere LNTV, Landsforeningen Naboer Til Vindmøller Forbrugernes stemme i energidebatten! Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. januar 2012 Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning Silkeborg Kommune har besluttet at din ejendom skal tilsluttes kollektiv

Læs mere

Skårup Fjernvarme A.m.b.a.

Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 524 For et boligområde ved Skårup Vestergade og Vesterled Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen September 2008 Projektansvarlig

Læs mere

Høring over Fjernvarme Fyns projektforslag for fjernvarmeforsyning af Årslev m.v. (sagsnr. sagsnr. 13.03.01-P16-1-13)

Høring over Fjernvarme Fyns projektforslag for fjernvarmeforsyning af Årslev m.v. (sagsnr. sagsnr. 13.03.01-P16-1-13) Sendt pr. e-mail: plan-kultur@faaborgmidtfyn.dk hm@faaborgmidtfyn.dk Faaborg-Midtfyns Kommune Plan og Kultur Att.: Helge Müller 14. oktober 2013 Høring over Fjernvarme Fyns projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere ------------------------------------------------------------- 3 Regnskabet 2014 ------------------------------------------------------

Læs mere

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe hos Rye Kraftvarmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48

Læs mere

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

K:\Bælum Varmeværk\29619 Ad hoc\rapport\notat 01072009.doc. Bælum Varmeværk Notat Alternativ varmeproduktion

K:\Bælum Varmeværk\29619 Ad hoc\rapport\notat 01072009.doc. Bælum Varmeværk Notat Alternativ varmeproduktion K:\Bælum Varmeværk\29619 Ad hoc\rapport\notat 01072009.doc Bælum Varmeværk Notat Alternativ varmeproduktion 1. juli 2009 Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning, baggrund og formål...

Læs mere

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Allinge- Sandvig, Tejn og Sandkaas

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Allinge- Sandvig, Tejn og Sandkaas Bornholms Varme A/S Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Allinge- Sandvig, Tejn og Sandkaas August 2013 2 af 18 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Næstved Varmeværk A.m.b.a. Nordre Strandvej 46 DK-8240 Risskov www.aaenas.dk Næstved Varmeværk A.m.b.a. Tracégennemgang og anlægsbudget Beslutningsnotat August 2013 Udarbejdet af Aaen Rådgivende Ingeniører A/S for Næstved Varmeværk

Læs mere

Farum Fjernvarme A.m.b.a.

Farum Fjernvarme A.m.b.a. Farum Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt biomasseværk og akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 20. februar 2013 Farum Fjernvarme A.m.b.a. 20. februar

Læs mere

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Nyborg Forsyning F & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen marts 2013 Nyborg Forsyning og Service

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk FORELØBIG Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk August 2010 Udgivelsesdato Projekt : : 5.august 2010 30.5159.52 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt : : : Thomas Capral Henriksen og Bruno Schädler

Læs mere

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye røggasvekslere for motorer type Danstoker Indkøb af ny Elkedel

Læs mere

Forbindelsesledning Odense SØ Ferritslev Fjernvarmeforsyning af Birkum, Rolfsted og Ferritslev

Forbindelsesledning Odense SØ Ferritslev Fjernvarmeforsyning af Birkum, Rolfsted og Ferritslev Forbindelsesledning Odense SØ Ferritslev Fjernvarmeforsyning af Birkum, Rolfsted og Ferritslev Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning Januar 2013 Opdateret januar 2014 Fax 65 47 30 03 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmeprisen er for et standardhus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år steget gennemsnitligt med 2,1 %. Fjernvarmeprisen

Læs mere

KONVERTERING TIL FJERNVARME I ENERGIDISTRIKT 9 FREDERIKSSUND

KONVERTERING TIL FJERNVARME I ENERGIDISTRIKT 9 FREDERIKSSUND JULI 2014 E.ON DANMARK A/S KONVERTERING TIL FJERNVARME I ENERGIDISTRIKT 9 FREDERIKSSUND PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Fjernvarmens udbredelse Varmeatlas præsentation ved Else Bernsen, COWI (ebe@cowi.dk) 1 Bygningsatlas 2013 for alle byområder i Danmark BBR oplyser

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted. August 2012

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted. August 2012 Bornholms Varme A/S Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted August 2012 Rev. 12 marts 2014 2 af 18 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion

Læs mere

Hvalpsund Kraftvarmeværk. Generalforsamling. den 11. oktober 2006

Hvalpsund Kraftvarmeværk. Generalforsamling. den 11. oktober 2006 Hvalpsund Kraftvarmeværk rk Generalforsamling den 11. oktober 2006 Dagsorden Velkomst Valg af dirigent og stemmetællere Beretning for det forløbne regnskabsår Formandens beretning Bestyrelsens arbejde

Læs mere

Møller&Ko. Teknisk Vurdering

Møller&Ko. Teknisk Vurdering Møller&Ko Teknisk Vurdering ENERGIPLANLÆGNI NG Til: Tønder Kommune Dato: 24. februar 2013 Vedr.: Ny biomassekedel, Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Udarbejdet af : Jesper Møller Larsen (JML) 1. Indledning

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV Til Roskilde Forsyning Dokumenttype Rapport Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING I HIMMELEV Revision

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Vordingborg

Læs mere

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Marts 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Algade 43 Telefon: 46 32 04 70 4000 Roskilde Marts 2014 Egedal

Læs mere

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 PROGRAM Velkomst Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune Program Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Den globale udfordring Torben Chrintz, NIRAS Klimaplan for Randers Kommune

Læs mere

28. januar 28. april 28. juli 28. oktober

28. januar 28. april 28. juli 28. oktober Vejledning til indberetning af brændselspriser. Indberetningen af brændselsmængder og -priser er blevet opdateret sådan at det nu kommer til at foregå digitalt via indberetningssiden: http://braendsel.fjernvarmeindberetning.dk/.

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Årslev og Sdr. Nærå

Fjernvarmeforsyning af Årslev og Sdr. Nærå Fjernvarmeforsyning af Årslev og Sdr. Nærå Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning Januar 2013 Opdateret september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Notat nr. 1049. Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011.

Notat nr. 1049. Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011. Notat nr. 1049 Dato: 17. oktober 2011 Jour. nr.: 000.5.1 Ref.: LG/sn Vedr.: Vedtægtsændring Input til møde med Hvidovre Kommune den 18. oktober 2011. Formål Notatet opsummerer, hvorfor - samt under hvilke

Læs mere

tilslutningspligt til fjernvarme i Funder, Lysbro og Funder Kirkeby

tilslutningspligt til fjernvarme i Funder, Lysbro og Funder Kirkeby Silkeborg Kommune Søvej 1-3 8600 Silkeborg Att.: Borgmester Hanne Bæk Olsen 25. oktober 2013 Sagsnr. 4507 JCD Sekretær Hanne Secher tlf. 8743 5510 - has@sagfoererne.com Vedr. tilslutningspligt til fjernvarme

Læs mere

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves.

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas distribution A/S OVER Næstved

Læs mere

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme til Nr. Broby.

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme til Nr. Broby. Faaborg Midtfyn Kommune Mellemgade 15 5600 Faaborg Att. Helge Müller Dato: 5. september 2014 Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme

Sønderborg Fjernvarme Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Varmeforsyning af Vollerup Vurdering af drivhusgasemissioner og samfundsøkonomiske konsekvenser ved forsyning af alm. og lavenergiboliger med

Læs mere

2.1 Priser på gaskedler (store og små)

2.1 Priser på gaskedler (store og små) MEMO TITEL Vurdering af Næstved Varmeværks muligheder efter ophævelse af Næstved Kommunes godkendelse af projektforslag for biomasseværk mv. DATO 19. maj 2015 TIL Næstved Varmeværk A.m.b.a. (Jens Andersen)

Læs mere

Notatet omfatter sammenligning af 3 typer anlæg for forskellige biobrændsler.

Notatet omfatter sammenligning af 3 typer anlæg for forskellige biobrændsler. Tillægsnotat Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk a.m.b.a. Vedr.: Beregning på 1 MW Biomassekedler Dato: 20. januar 2015 1 Indledning Forligskredsen bag energiaftalen 2012 har besluttet, at de 50 dyreste kraftvarmeværker

Læs mere

Fjernvarmeprisen 2014

Fjernvarmeprisen 2014 Fjernvarmeprisen 2014 23. september 2014 af Chefkonsulent John Tang, Dansk Fjernvarme Konklusion Fjernvarmeprisen for et standardenfamiliehus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år er på næsten samme

Læs mere

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs Viden der bringer mennesker videre--- Vejle Fjernvarmeselskab Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs forsyningsområde Samfundsøkonomisk vurdering af individuelle varmepumper i forhold til fjernvarme

Læs mere

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET PROJEKTFORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNE VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET UDGAVE 24. APRIL 2015 Oprindeligt projekt indsendt 10. marts 2015 Indledning... 2 Indstilling...

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a.

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt flisfyret biomasseanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 31. marts 2014 Revision 23. maj 2014 Projektansvarlig Ansvarlig

Læs mere

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME Til Kværndrup fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 7. Januar 24 7.M 2 SOLVARME 7.M2 SOLVARME Revision F Dato 7--24 Udarbejdet af Tina Hartun Nielsen Kontrolleret af Jane Moustgaard Godkendt af Christian

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form HNG I/S over Helsingør Kommune af 27. juni 2003 Godkendelse af projektforslag for [...] Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Læs mere

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI -SPÆNDINGSFELTET MELLEM KOLLEKTIV OG LOKAL FORSYNING V. Magnus Foged, Planchef, Københavns Energi, TRANSFORM, Energisporet d. 21. november 2012 DISPOSITION

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk af Plan & Projekt 13. november 2012 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilagsfortegnelse for Tillægsprojektforslaget

Bilagsfortegnelse for Tillægsprojektforslaget Bilagsfortegnelse for Tillægsprojektforslaget Projektforslagene fra januar 2013 med de ændrede tekniske, samfundsøkonomiske og selskabsøkonomiske forudsætninger, som fremgår af notater. I projektgodkendelsen

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2009

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2009 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2009 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmen har i 2009 mistet en smule terræn i konkurrenceforholdet til opvarmning af enfamiliehuse med olie eller naturgas,

Læs mere

Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a.

Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Hundtofte by samt dele af Stenstrup by. For et blandet bolig- og erhvervsområde. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Næstved Varmeværk A.m.b.a. 1 2 Formand Lindy Nymark Christensen 3 Vision Næstved Varmeværk vil være Næstved bys fortrukne leverandør af varme. 4 Bestyrelsens motto Åbenhed Demokrati Billig og miljøvenlig fjernvarme 5 Varmeværkets

Læs mere

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014 Projektforslag Solfangeranlæg Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014 Revideret den: 5. september 2014 JPH Energi A/S Danmarksvej 30 H1 8660 Skanderborg Tlf.: 75 85 95 40 E-mail: skanderborg@jph.dk

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE.

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME, HAARBY KRAFTVARME. Andelsselskaber med begrænset ansvar. 2 Generalforsamlinger. 2 Bestyrelser. 2 Formænd.

Læs mere

2. Markedet for træpiller

2. Markedet for træpiller 2. Markedet for træpiller Kapitlet beskriver udviklingen i forbrug og priser på træpiller, samt potentialet for varmeforsyning med træpiller i Danmark. Potentialet for varmeforsyning med træpiller er beskrevet

Læs mere

FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY

FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY MARTS 2014, REVISION 2A, JANUAR 2015 BRØNDBY FJERNVARME A.M.B.A. FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus

Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus Kedelanlægget installeres på Den Lille Maskinstation, der bygges en ny lade til

Læs mere

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Februar 2015 Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Dato

Læs mere

Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning

Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ramten By. For et blandet bolig- og erhvervsområde. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen November 2008

Læs mere

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektforslag for nyt 860 kw biomassefyret kedelanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 11. december 2012 rev. 17. januar 2013 Rejsby Kraftvarmeværk

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2013

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2013 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2013 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmeprisen for et standardenfamiliehus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år er på næsten samme niveau i 2013

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere