PROJEKTFORSLAG. Aalestrup Nørager Energi a.m.b.a. Etablering af m 2 solvarmeanlæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKTFORSLAG. Aalestrup Nørager Energi a.m.b.a. Etablering af 24.500 m 2 solvarmeanlæg"

Transkript

1 PROJEKTFORSLAG Aalestrup Nørager Energi a.m.b.a Etablering af m 2 solvarmeanlæg

2 Udarbejdet af: Kirstine S. Rasmussen Kontrolleret af: René Fonvig Hald Godkendt af: Dato: Version: 1.2 Projekt nr.: MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus C T: CVR nr.:

3 PROJEKTFORSLAG Indholdsfortegnelse 1 Indledning Projektets baggrund Projektets formål Projektafgrænsning Projektets forudsætninger Indstilling Tilknyttede projekter Projektansvarlig Organisatoriske forhold Projektets gennemførelse Sammenfatning Investering Selskabsøkonomi Samfundsøkonomi Energi- & Miljøforhold Forhold til overordnet lovgivning og planlægning Varmeplanlægningen Arealafståelse, servitutpålæg mv Anden lovgivning Berørte arealer Miljøforhold Redegørelse for projektet Referencesituation for Aalestrup Nørager Energi Varmebehov Tekniske anlæg Referenceplan for referencesituation Investering Projekt situation for Aalestrup Nørager Energi Varmebehov Tekniske anlæg Etableringsomfang Driftsplan for projektet Investering Konsekvensberegninger Selskabsøkonomi Samfundsøkonomi Samfundsøkonomisk resultat Energi- & miljømæssig vurdering Følsomhedsanalyser Renten Brændsel Investering Forbrugermæssige forhold Side 3 af 24

4 PROJEKTFORSLAG Bilagsliste Bilag 1 Bilag 2 Marginal selskabsøkonomi Samfundsøkonomisk beregning Side 4 af 24

5 PROJEKTFORSLAG 1 Indledning Nærværende projektforslag er udarbejdet for Aalestrup Nørager Energi, der ansøger Vesthimmerlands Kommune om godkendelse til etablering af m 2 solvarmepaneler til varmeproduktion i sommerperioden. Aalestrup Nørager Energi ønsker at sikre en bæredygtig energiforsyning ved at producere varme på vedvarende energi, hvilket er i tråd med regeringens og Vesthimmerlands Kommunes ønske om øget brug af vedvarende energi. Nærværende projektforslag er udarbejdet i overensstemmelse med BEK Nr. 566 af 02/06/2014 Aalestrup Nørager Energi ansøger hermed Vesthimmerlands Kommune om tilladelse til etablering af et solvarmeanlæg på et areal beliggende nær det eksisterende varmeværk i Aalestrup. 1.1 Projektets baggrund Projektforslaget beskriver konsekvenserne ved etablering af m 2 solvarmepaneler nær Aalestrup Varmeværk, Elmegaardsvej 6, 9620 Aalestrup. Solvarmeanlægget skal overtage varmeproduktionen i sommermånederne, hvorved savsmuldskedlen kan stoppes og serviceres. Projektet omfatter etablering af m 2 solfangere som supplement til varmeproduktionen på bark- og savsmuldskedlen, samt en pumpestation og transmissionsledning der forbinder varmeværket med solvarmeanlægget. Solpanelerne ønskes opført på et areal ca. 800 meter vest for det eksisterende varmeværk i Aalestrup, som kommunen har til salg. På figur ses placeringen af solvarmeanlægget. Eksisterende bygning på matrikel 1ay bevares, og der plantes et beplatningsbælte rundt om lejeboligen. Solfangerne tænkes placeret på matrikel 1ay og 1iy. 1.2 Projektets formål Projektets formål er at belyse de økonomiske, juridiske og miljømæssige forhold omkring etablering af et solvarmeanlæg til fjernvarmeforsyningen af brugerne i Aalestrup og Nørager med vedvarende energi fra solen. Projektforslaget vil belyse muligheder og konsekvenser ved projektets gennemførelse, og derved danne grundlag for myndighedsbehandling og godkendelse af projektforslaget i henhold til: - Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning, LBK nr af 24/11/2014 (Varmeforsyningsloven) Desuden skal projektforslaget orientere de eventuelle parter, der berøres af projektet. Side 5 af 24

6 1.3 Projektafgrænsning Af figur fremgår, hvor solvarmeanlægget og ledninger tænkes placeret på Bjergegaardsvej i Aalestrup, matrikel 1ay og 1iy. Bygningen placeret i den røde markering på matrikel 1ay bevares, og der laves beplatning omkring huset m 2 Figur 1.3.1; Projektområdet er markeret på luftfotoet. Den røde områdeafgrænsning er den nye grund, hvor solvarmeanlægget ønskes opført. Den røde og blå streng angiver fjernvarmerørene som forbinder værk og solvarmeanlæg. Det gule areal angiver placeringen af en teknikbygning. 1.4 Projektets forudsætninger Projektet skal være samfundsøkonomisk forsvarligt, og projektet skal være til fordel for forbrugerne tilsluttet Aalestrup Nørager Energi. MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus C T: CVR nr.:

7 PROJEKTFORSLAG 1.5 Indstilling Vesthimmerlands Kommune anmodes om at gennemføre myndighedsbehandlingen af nærværende projektforslag efter Varmeforsyningsloven. Der skal foretages en samfundsøkonomisk, selskabsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet. Ved godkendelse af dette projektforslag godkender Vesthimmerlands Kommune således: - At Aalestrup Nørager Energi etablerer m 2 solpaneler vest for den eksisterende varmecentral på et grundareal i Aalestrup. - At Aalestrup Nørager Energi etablerer en teknikbygning på grundarealet. - At Aalestrup Nørager Energi etablerer en transmissionsledning der forbinder værk og solvarmeanlæg. Solvarmeanlægget skal forsyne de nuværende ca forbrugere i Aalestrup og ca. 450 forbrugere i Nørager. Projektforslaget anmodes godkendt af Vesthimmerlands Kommune, men skal sendes i høring i Rebild Kommune, da der påtænkes at søge kommunegaranti i denne kommune. Der forventes at søge kommunegaranti på ca. 34,8 mio. kr hos Vesthimmerlands Kommune og ca. 11,1 mio. kr. hos Rebild Kommune. Overnævnte er udregnet på baggrund af forbrugere i hver kommune. Der regnes med følgende rammetidsplan i forbindelse med den politiske behandling af projektforslaget: - Projektforslaget udarbejdes i juli Projektforslaget sendes til godkendelse i Vesthimmerlands Kommune medio juli Revideret projektforslag fremsendes ultimo juli 2015 Efter behandling og godkendelse i byrådet løber en høringsperiode på 4 ugers klagefrist, hvor projektforslaget er til høring hos berørte parter. Den endelige godkendelse forventes at foreligge d. 16. november 2015, hvorefter opstart kan påbegyndes, når vejret tillader det. Solvarmeanlægget etableres og forventes i drift sommer Tilknyttede projekter Projektets gennemførsel er ikke betinget af andre projekter. Side 7 af 24

8 1.7 Projektansvarlig Ansvarlig for projektet er: Aalestrup Nørager Energi a.m.b.a Elmegaardsvej Aalestrup Driftsleder: Palle Jul Pedersen Projektforslaget er udarbejdet af: MOE A/S Aarhus Åboulevarden Århus C Projektleder: René Fonvig Hald Organisatoriske forhold Aalestrup Nørager Energi A.m.b.a. er, som det fremgår af navnet, et andelsselskab. Selskabet er en fusion af Aalestrup Varme a.m.b.a og Nørager Varmeværk a.m.b.a, der fornylig fusionede. Selskabets hovedformål er at være lokalområdets naturlige og foretrukne leverandør af CO 2 - neutral fjernvarme og distribuere den til alle potentielle kunder indenfor forsyningsområdet i Aalestrup og Nørager. Bestyrelsen består af 7 personer, der vælges på den årlige generalforsamling. Aalestrup Nørager Energi a.m.b.a er projektansvarlig og finansierer, ejer samt forestår drift og vedligeholdelse af det nye solvarmeanlæg. 1.9 Projektets gennemførelse Projekteringen samt selve etableringen kan foretages umiddelbart efter godkendelse af dette projektforslag. Anlægget planlægges idriftsat MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus C T: CVR nr.:

9 PROJEKTFORSLAG 2 Sammenfatning I nærværende afsnit sammenfattes de økonomiske og miljømæssige virkninger af projektforslaget. Der er indhentet tilbud fra Arcon-Sunmark, som understøtter henholdsvis investering og ydelse på et solvarmenanlæg i nævnte størrelse, hvilket underbygger beregningernes robusthed. 2.1 Investering Investeringen i forbindelse med projektet består i etablering af et solvarmeanlæg på m 2, inkl. køb af grund, teknikbygning, vekslerunit mv. Projektet er budgetteret til ca. 45,9 mio. kr. ekskl. moms. Til vurdering af nødvendige investeringer er der anvendt budgetpriser udregnet på baggrund af erfaringstal fra tilsvarende projekter, samt indhentet overslag fra Arcon Sunmark. 2.2 Selskabsøkonomi Resumé af afsnit 5.1. for Aalestrup Nørager Energi. Resultatet af denne betragtning fremgår af tabel Beregningen af udgifter til produktionsomkostninger fremgår af bilag 1. Ó ¹ ²» µ ¾ (µ±²±³ º± ß» «Ò( ¹» Û²» ¹»º» ±»µ» ¹»²²»³º(»» λº»»²½» Ð ±»µ Ê ¾» «¼¹ º» îòëéçòïëì éêòêêî ß² :¹ º µ ª² ²¹» ó îòìèçòïíì λ «îòëéçòïëì îòëêëòéçê Tabel 2.2.1; Resultatet af den marginale selskabsøkonomi for Aalestrup Nørager Energi ekskl. moms. Den selskabsøkonomiske konsekvensberegning, ved at erstatte varme produceret på bark- og savsmuldskedlen med solvarme, viser således et årligt driftsresultat på kr./år inklusiv amortisering af lånet på kr./år, jf. bilag 1. Det fremgår af de marginale selskabsøkonomiske beregninger og tabel 2.2.1, at projektet første år vil give et overskud på kr. Over 20 år vil der være en samlet besparelse på 19,6 mio. kr. ved at investere i og producere varme på et solvarmeanlæg inkl. teknikbygning og grund i stedet for at anvende bark og savsmuld. Desuden vil investeringen i solvarmeanlægget forlænge savsmuldskedlens levetid. Denne udvikling ses flere steder, og det forventes, at prisen på biobrændsel vil stige de kommende år, vil besparelsen ved at opvarme fjernvarmevandet med solvarme blive mere favorabel. Resultatet for de selskabsøkonomiske beregninger vil bidrage positivt til værkets øvrige drift, vedligehold og administration. Side 9 af 24

10 2.3 Samfundsøkonomi Resumé af afsnit 5.2. I den samfundsøkonomiske beregning sammenlignes omkostningerne ved at investere i et solvarmeanlæg, inkl. teknikbygning og grund. Derefter fremskrives/tilbageføres alle omkostninger over den 20-årige periode til samme tidspunkt. Deraf kommer udtrykket nutidsværdi. Nutidsværdi (2015- prisniveau kr) Resultat - Aalestrup Nørager Energi Bark- og savsmuldskedel Solvarme Projektfordel Forskel i pct. Brændselskøb netto ,2 0, ,2 100,0% Investeringer 0, , ,0 - Driftsomkostninger 7.210, , ,0 82,8% CO 2 /CH 4 /N 2 O-omkostninger 195,7 0,0 195,7 100,0% SO 2 -omkostninger 263,7 0,0 263,7 100,0% NO x -omkostninger 1.982,3 0, ,3 100,0% PM 2,5 -omkostninger 239,7 0,0 239,7 100,0% Afgiftsforvridningseffekt -306,0 0,0-306,0 100,0% Scrapværdi 0, , ,1 - I alt , , ,7 4,9% Tabel 2.3.1; Tabellen viser samfundsøkonomien for investering i et solvarmeanlæg med referencen som er uændret drift på bark og savsmuldskedlen. 2.4 Energi- & Miljøforhold Resumé af afsnit 5.3. Ved at etablere et solvarmeanlæg, og dermed erstatte bark og savsmuld med energi fra solen, opnås en mindre udledning af emissioner, hvilket medfører en reduktion i CO 2 -udslippet på ton CO 2 -ækvivalenter over 20 år. Emissioner korrigeret for emissioner forbundet med evt. elproduktion (NPV for perioden ) Emissioner (ekskl. el-produktion) Bark- og savsmuldskedel Solvarme Projektfordel Forskel (ton) (ton) (ton) (%) CO 2 -ækvivalenter (inkl. CH 4 og N 2 O) 1.238,0 0, ,0 100,0% SO 2 -emissioner 7,0 0,0 7,0 100,0% NO x -emissioner 57,4 0,0 57,4 100,0% PM 2,5 -emissioner 6,4 0,0 6,4 100,0% CO 2 - balancepris Balancepris - CO 2 (inkl. CH 4 og N 2 O) kr/ton ,24 Tabel 2.4.1; Tabellen viser emissionerne ved referencen kontra projektet. MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus C T: CVR nr.:

11 PROJEKTFORSLAG 3 Forhold til overordnet lovgivning og planlægning 3.1 Varmeplanlægningen Lovgrundlaget for Aalestrup Nørager Energis varmeplanlægning er: - Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning, LBK nr af 24/11/2014, samt senere ændringer ved lov nr af 23/12/ og ved lov nr af 27/12/ Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektivt varmeforsyningsanlæg, BEK nr. 566 af 02/06/ Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, Energistyrelsen april 2005 (beregningseksempler revideret juli 2007) inkl. tilhørende tillægsblad om kalkulationsrente, dateret d. 12. juni Appendiks: Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, Energistyrelsen december Arealafståelse, servitutpålæg mv. Arealet Nordre Ringvej 151, matrikel nr. 1ay og Bjergegaardsvej 14, matrikel nr. 1iy, Aalestrup By, Aalestrup, er ejet af kommunen. Det forventes ikke, at der pålægges servitutter, som følge af etablering af solvarmeanlæg. 3.3 Anden lovgivning Området, hvor varmeværket er placeret, er omfattet af kommuneplanramme KP Vesthimmerlands Kommune. Området hvorpå solvarmeanlægget skal opføres, er plannummer 4.E2.2 og beliggende i erhvervsområde. Den maksimale bygningshøjde på grundene er 8,5 meter, dog kan tillades, at en bygning eller bygningsdele opføres i højere end 8,5 meter, såfremt særlige hensyn til indretning eller drift nødvendiggør dette. Projektet udføres iht. Planloven Bekendtgørelse af lov om planlægning LBK nr. 587 af 27/05/2013 og derudover iht. gældende normer og standarder. Projektet kan medføre krav om en VVM-screening og evt. efterfølgende VVM-redegørelse i medfør af bekendtgørelse nr af 06/11/2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Solfangeranlæg vurderes at være omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 3a, industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand. 3.4 Berørte arealer Solfangerne opføres på matrikel nr. 1ay og 1iy, jf. figur Ledninger føres i vejbanen på offentlig grund mellem varmeværket og den ny anskaffede grund på Bjergegaardsvej, hvor teknikhuset placeres. Side 11 af 24

12 3.5 Miljøforhold Ved etablering af solvarme er der en reduktion af samtlige emissioner i forhold til varme produceret på bark og savsmuld i Aalestrup jf. den samfundsøkonomiske beregning. Herunder CO 2 - ækvivalenter med ton, SO 2 med 7,0 ton, NO X med 57,4 ton og PM 2,5 med 6,4 ton. Alle set over en 20 årig periode. MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus C T: CVR nr.:

13 PROJEKTFORSLAG 4 Redegørelse for projektet Den nedenstående beskrivelse deles i to overordnede afsnit. Det første afsnit beskriver referencesituationen for Aalestrup Nørager Energi. Andet afsnit beskriver projektet, som er en investering i m 2 solfangere i nærheden af varmeværket på Elmegaardsvej i Aalestrup. For begge situationer ses på MWh, som solvarmeanlægget vil kunne producere om året. 4.1 Referencesituation for Aalestrup Nørager Energi Referencesituationen for Aalestrup Nørager Energi tager udgangspunkt i oplysninger fra Aalestrup Nørager Energi Varmebehov Efter fusion med Nørager og forsyning af Simested vil Aalestrup Nørager Energi have et årligt varmebehov på ca MWh. Grundlasten produceres på barkkedlen, som suppleres af savsmuldkedlen. Spidslasten dækkes af gaskedlen eller motorerne i Nørager Tekniske anlæg De tekniske anlæg for Aalestrup Nørager Energi i referencen fremgår af anlægsoversigt i tabel Brændsel Ydelse Aalestrup Barkkedel Savsmuldskedel Oliekedler Nørager Gasmotor Gaskedel 1 stk. 7,6 MW 1 stk. 3,6 MW Røggasvasker 1 stk. 4 MW 1 stk. 2,8 MW 1 stk. 4,0 MW 2 stk. 1,035 MW el / 1,5 MW Varme 1 stk. 3,15 MW Akkumuleringstank 2 stk. 500 m 3 og 1 stk. 200 m 3 Tabel ; Tekniske anlæg under Aalestrup Nørager Energi. Side 13 af 24

14 4.1.3 Referenceplan for referencesituation Referenceplanen tager udgangspunkt i referencesituationen og de ovenstående forudsætninger, hvilket er illustreret ved varighedskurven figur Når grundlasten kommer under 4 MW stoppes barkkedlen og savsmuldskedlen forsyner forbrugerne. ÓÉ îðôðð ïèôðð ïêôðð ïìôðð ïîôðð ïðôðð èôðð êôðð ìôðð îôðð Ê ¹»¼ µ«ª» ßÒ Û²» ¹ ò³ò¾ò ó λº»»²½» Ò «¹ ͳ«¼ Þ µ ðôðð ð ïððð îððð íððð ìððð ëððð êððð éððð èððð Ü º ³» Figur ; Varighedskurve for referencesituationen for Aalestrup Nørager Energi. Den grønne markering viser varme produceret på barkkedlen, mens den blå markering produceres af savsmuldskedlen. Den grå markering viser, at naturgasanlæggene i Nørager vil forsyne byerne i en spidslastsituation. Størstedelen af året produceres lasten af bark- og savsmuldkedlen. I spidsbelastningen opstarter anlæggene i Nørager. Aalestrup Nørager Energis nuværende brændselsfordeling fremgår af tabel Anlæg Fordeling Bark 85,03 % Savsmuld 14,07 % Naturgas 0,9 % Tabel ; Nuværende brændselsfordeling for referencesituationen for Aalestrup Nørager Energi MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus C T: CVR nr.:

15 PROJEKTFORSLAG Investering Der foretages ingen investering i referencen. 4.2 Projekt situation for Aalestrup Nørager Energi Projektet tager udgangspunkt i den kommende driftssituation for Aalestrup Nørager Energi og beskriver, hvorledes denne ændres af projektet. I projektet etableres m 2 solfangere på to matrikler vest for Aalestrup Varmeværk m 2 solpaneler vil producere ca MWh solvarme årligt, hvilket vil dække 22,2 pct. af årsproduktionen. Solvarmen fortrænger derved fjernvarme produceret på bark og savsmuld, hvilket ses på varighedskurven på figur Produktionsfordelingen for projektet bliver dermed følgende: Anlæg Fordeling Bark 72,6 % Savsmuld 4,3 % Naturgas 0,9 % Solvarmeanlæg 22,2 % Tabel 4.2.1; Tekniske anlæg efter projektgennemførelsen Varmebehov Det årlige varmebehov for Aalestrup Nørager Energi vil fortsat være ca MWh, hvoraf ca MWh forsat produceres på bark- og savsmuldskedlerne og ca. 240 MWh produceres af anlæggene i Nørager og ca MWh produceres af det nye solvarmeanlæg i Aalestrup. Side 15 af 24

16 4.2.2 Tekniske anlæg De tekniske anlæg for Aalestrup Nørager Energi i projektet er som nævnt ændret med et solvarmeanlæg på m 2. Herudover er der ingen ændringer i produktionsapparatet. Brændsel Ydelse Aalestrup Barkkedel Savsmuldskedel 1 stk. 7,6 MW 1 stk. 3,6 MW Røggasvasker 1 stk. 4 MW Oliekedler 1 stk. 2,8 MW 1 stk. 4,0 MW Solvarmeanlæg m 2 Nørager Gasmotor Gaskedel 2 stk. 1,035 MW el / 1,5 MW Varme 1 stk. 3,15 MW Akkumuleringstank 2 stk. 500 m 3 og 1 stk. 200 m 3 Tabel ; Tekniske anlæg efter projektgennemførelsen Etableringsomfang Anlægsarbejdet omfatter: - Afretning af terræn før solfangermontage - Etablering af solfangerfeltet - Etablering af fjernvarmerør i terræn - Etablering af teknikbygning med vekslerunit - Opbygning af vekslerunit - Øvrige rørarbejder i teknikbygning - Samkøring af værk-sro og solvarmestyring MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus C T: CVR nr.:

17 PROJEKTFORSLAG Driftsplan for projektet På varighedskurven figur ses, at solvarmeanlægget fortrænger varme produceret på barkkedlen og savsmuldkedlen. Barkkedlen forsyner forbrugerne ca timer om året, mens Den orange skravering på figur viser desuden, hvor meget varme solvarmeanlægget kan supplere med udenfor sommermånederne. îðôð ïèôð ïêôð ïìôð ïîôð Ê ¹»¼ µ«ª» ßÒ Û²» ¹ ßò³ò¾ò ó Ð ±»µ Ò «¹ ͳ«¼ Þ µ ͱ ª ³» ÓÉ ïðôð èôð êôð ìôð îôð ðôð ð ïððð îððð íððð ìððð ëððð êððð éððð èððð Ü º ³» Figur ; Varighedskurve over driftssituationen i projektet. Den grønne markering viser, hvor barkkedlen forsyner Aalestrup og Nørager, mens den blå markering viser, hvor savsmuldskedlen forsyner byerne. Det orange område forsynes af solvarmeanlægget, og den grå markering viser spidslasten, som produceres på naturgas i Nørager. Side 17 af 24

18 4.3 Investering Til vurdering af nødvendige investeringer er der anvendt budgetpriser udregnet på baggrund af erfaringstal fra lignende projekter. Af tabel fremgår anlægsbudgettet for solvarmeanlægget og investeringen til grundkøb og teknikbygning. Endvidere er medtaget reinvestringen i savsmuldskedlen. Investeringsoverslag DKK Solfangerfelt, inkl. Rørføring og montage Grund, afretning af areal mv Transmissionsledning Teknikbygning Teknikentreprise inkl. tilkobling til eksisterende Projektering, idriftssættelse og dokumentation Rådgiver, landmåler, myndigheder Uforudsete udgifter (forurenet jord mv) Investering Tabel 4.3.1; Oversigt over anlægsinvestering for Aalestrup Nørager Energi. MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus C T: CVR nr.:

19 PROJEKTFORSLAG 5 Konsekvensberegninger I forbindelse med nærværende projektforslag er der udarbejdet følgende konsekvensberegninger: - Marginal selskabsøkonomisk analyse for Aalestrup Nørager Energi - Samfundsøkonomisk sammenligning af referencesituation og projektet - Energi- og miljømæssig vurdering af projektet. 5.1 Selskabsøkonomi I forbindelse med projektforslaget er for Aalestrup Nørager Energi. Følgende forudsætninger er anvendt til den selskabsøkonomiske beregning: Barkkedel - Virkningsgraden for den eksisterende barkkedel er sat til 100 pct. - Brændselsprisen er sat til 47,8 kr./gj bark - Drift og vedligeholdelse er sat til 42 kr./mwh Savsmuldskedel - Virkningsgraden for den eksisterende savsmuldskedel er sat til 100 pct. - Brændselsprisen er sat til 44,7 kr./gj bark - Drift og vedligeholdelse er sat til 26 kr./mwh Solvarmeanlæg - Virkningsgraden for solvarmeanlægget er sat til 100 pct. - Drift og vedligeholdelse er sat til 6 kr./mwh inklusiv elforbrug til pumper. - Investeringen er angivet som den samlede investering og beløber sig til ca. 45,9 mio. kr. Beløbet dækker investering i solfangerfeltet, vekslerunit, rør samt grundkøb og teknikbygning. Alle investeringer afskrives over 25 år med 2,5 pct. i rente. Alle priser er ekskl. moms. I beregningerne er der anvendt den marginale brændselsfordeling, som er brændselsfordelingen ved den berørte varmemængde dvs MWh, eftersom de resterende MWh fortsat vil blive produceret på barkkedlen, savsmuldskedlen og gaskedlen med de nuværende forhold, vil disse ikke medtages i beregningen. Den selskabsøkonomiske beregning fremgår af bilag 1. Ó ¹ ²» µ ¾ (µ±²±³ º± ß» «Ò( ¹» Û²» ¹»º» ±»µ» ¹»²²»³º(»» λº»»²½» Ð ±»µ Ê ¾» «¼¹ º» ø¾ :²¼» ±¹ ¼úª îòëéçòïëì éêòêêî ß² :¹ º µ ª² ²¹» øîë ; ³»¼ îôë ½ ò ó îòìèçòïíì λ «îòëéçòïëì îòëêëòéçê Tabel 5.1.1; Marginal selskabsøkonomi for Aalestrup Nørager Energi ekskl. moms. Side 19 af 24

20 Den selskabsøkonomiske konsekvensberegning ved supplering af barkkedlen med solvarme viser således et årligt driftsresultat på kr./år inklusiv amortisering af lånet på kr./år, jf. bilag 1. Det fremgår af de marginale selskabsøkonomiske beregninger og tabel 2.2.1, at projektet første år vil give et overskud på kr. Over 20 år vil den samlede besparelse være omkring 19,6 mio. kr. ved at investere i og producere varme på et solvarmeanlæg inkl. teknikbygning og grund i stedet for at anvende bark og savsmuld. Den gennemsnitlige produktionspris over 20 år for solvarme leveret fra Aalestrup Nørager Energi er beregnet til 202 kr./mwh jf. bilag 1. Energibesparelser Med baggrund i Folketingets energipolitiske forlig af 21. februar 2008 indgik Dansk Fjernvarme 13. november 2012 en aftale med Klima- og Energiministeren (Energistyrelsen) om energiselskabernes fremtidige energispareindsats for perioden Med aftalen fulgte et årligt krav om energibesparelser, som værket for eksempel kan realisere i deres eget net og forsyningsområde. Den del, som det ikke lykkes værket selv at realisere, er værket nødsaget til at købe. Aalestrup Nørager Energi har sammenlagt et energisparekrav i 2015 på MWh. Ved etablering af et solvarmeanlæg, kan varmeproduktionen det første år godskrives som energibesparelser. For at energibesparelserne kan medregnes varmeplanmæssigt, skal projektet godkendes af kommunen inden udgangen af 2015, og anlægget skal opføres i Herved spares en energimængde på MWh, hvilket har en værdi af DKK, når det forudsættes, at energibesparelserne har en markedspris på 450 kr./mwh. 5.2 Samfundsøkonomi De samfundsøkonomiske beregninger er foretaget over en 20-årig periode fra Den samfundsøkonomiske konsekvens ved valget af energiforsyning opgøres i henhold til de af Energistyrelsens vedtagne samfundsøkonomiske forudsætninger, herunder centrale beregnede brændsels-, el- og emissionspriser Som udgangspunkt for den samfundsøkonomiske vurdering i forbindelse med projektforslaget er analyser på energiområdet udgivet af energistyrelsen december De samfundsøkonomiske priser, sammenlignet med de selskabsøkonomiske priser, adskiller sig ved centralt fastsatte priser på brændsel, elprisen, CO 2 og kalkulationsrentefod. - Brændselspriserne og elprisen er opgjort som faktorpriser, dvs. som priser ekskl. afgifter, tilskud og moms. - Prisen på strøm i den samfundsøkonomiske beregning følger den vægtede Nordpool-pris, som foreskrevet af Energistyrelsen. - Den samfundsøkonomiske kalkulationsrentefod udgør 4 %. Det er summen af en risikofri samfundsmæssig kalkulationsrentefod på 3 % og et risikotillæg på 1 %. Investering og driftsomkostninger til solvarmeanlægget er medregnet i den samfundsøkonomiske betragtning over 20 år. Er den tekniske levetid længere end betragtningsperioden, medregnes anlæggets scrapværdi efter betragtningsperioden. F.eks. forventes bygning og grund at have en MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus C T: CVR nr.:

21 PROJEKTFORSLAG levetid på over 30 år, hvorfor bygningen og grundens scrapværdi efter 20 år medregnes i de samfundsøkonomiske beregninger. Følgende forudsætninger er anvendt til den samfundsøkonomiske beregning: - Der forudsættes et nettovarmebehov på MWh. Der er regnet med følgende investeringer: - Investeringen i det nye solvarmeanlæg, vekslerunit og teknikbygning er sat til 40,2 mio. kr. og har en levetid på 30 år. - Investering i grunden er sat til 2,5 mio. kr. og har en levetid på 40 år. - Investeringen i transmissionsledningen er sat til 3,2 mio. kr. og har en levetid på 40 år. Der er regnet med følgende virkningsgrader: - Virkningsgraden for den eksisterende barkkedel er sat til 100 pct. - Virkningsgraden for den eksisterende savsmuldskedel er sat til 100 pct. - Virkningsgraden for solvarmeanlægget er sat til 100 pct. Der er regnet med følgende drift og vedligeholdelse: - D&V for barkkedlen er sat til 42 kr./mwh - D&V for savsmuldskedlen er sat til 26 kr./mwh - D&V for solvarmeanlægget er sat til 6 kr./mwh Alle priser er angivet ekskl. moms. Den marginale brændselsfordeling, der er anvendt ved udregning af de samfundsøkonomiske konsekvenser ved fjernvarmeforsyning fra Aalestrup Nørager Energi, er henholdsvis 100 % på bark- og savsmuldskedlerne i referencen og 100 % på solvarmeanlægget i projektet, idet der udelukkende ses på MWh Samfundsøkonomisk resultat Ved de samfundsøkonomiske beregninger sammenlignes omkostninger for de forskellige typer anlæg gennem beregningsperioden. Derfor fremskrives/tilbageføres alle omkostninger over den 20-årige periode til samme tidspunkt. Deraf kommer udtrykket nutidsværdi. Nutidsværdi (2015- prisniveau kr) Resultat - Aalestrup Nørager Energi Bark- og savsmuldskedel Solvarme Projektfordel Forskel i pct. Brændselskøb netto ,2 0, ,2 100,0% Investeringer 0, , ,0 - Driftsomkostninger 7.210, , ,0 82,8% CO 2 /CH 4 /N 2 O-omkostninger 195,7 0,0 195,7 100,0% SO 2 -omkostninger 263,7 0,0 263,7 100,0% NO x -omkostninger 1.982,3 0, ,3 100,0% PM 2,5 -omkostninger 239,7 0,0 239,7 100,0% Afgiftsforvridningseffekt -306,0 0,0-306,0 100,0% Scrapværdi 0, , ,1 - I alt , , ,7 4,9% Tabel ; Tabellen viser samfundsøkonomien for investering i et solvarmeanlæg med referencen som er uændret drift på bark og savsmuldskedlerne. Side 21 af 24

22 Som det fremgår af tabel er det samfundsøkonomiske fordelagtigt at producere fjernvarme på et solvarmeanlæg hos Aalestrup Nørager Energi fremfor forsat at forsyne fjernvarmeforbrugerne med varme produceret på bark og savsmuld i sommerperioden. Samfundsøkonomisk betyder gennemførelsen af projektet en besparelse over en 20-årig periode med 2,4 mio. kr. svarende til 4,9 % i forhold til referencen. Forudsætninger og de samlede beregninger fremgår af bilag Energi- & miljømæssig vurdering Emissioner korrigeret for emissioner forbundet med evt. elproduktion (NPV for perioden ) Emissioner (ekskl. el-produktion) Bark- og savsmuldskedel Solvarme Projektfordel Forskel (ton) (ton) (ton) (%) CO 2 -ækvivalenter (inkl. CH 4 og N 2 O) 1.238,0 0, ,0 100,0% SO 2 -emissioner 7,0 0,0 7,0 100,0% NO x -emissioner 57,4 0,0 57,4 100,0% PM 2,5 -emissioner 6,4 0,0 6,4 100,0% CO 2 - balancepris Balancepris - CO 2 (inkl. CH 4 og N 2 O) kr/ton ,24 Tabel 5.3.1: Tabellen viser emissionerne ved referencen kontra projektet. Ved at etablere et solvarmeanlæg, og dermed erstatte bark og savsmuld med energi fra solen, opnås en mindre udledning af emissioner, hvilket medfører en reduktion i CO 2 -udslippet på ton CO 2 -ækvivalenter over 20 år. 5.4 Følsomhedsanalyser I det efterfølgende er der set på en række faktorer, og deres betydning på projektets robusthed Renten Kalkulationsrenten på 4 % vurderes at være til den høje side i forhold til de reelle låne vilkår. Nedenfor er lavet en følsomhedsberegning på kalkulationsrenten på ± 1 %. Følsomhed- Reference 1000 kr. Projekt 1000 kr. Projektfordel 1000 kr. Kalkulationsrente 3 % , , ,7 4 % , , ,7 5 % , , ,3 Tabel ; Tabellen viser en følsomhedsanalyse på kalkulationsrenten i den samfundsøkonomiske beregning. MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus C T: CVR nr.:

23 PROJEKTFORSLAG Brændsel Nedenfor er lavet en følsomhedsanalyse på brændselsprisen på ±5 %. Følsomhed- Reference 1000 kr. Projekt 1000 kr. Projektfordel 1000 kr. Brændselspris 105 % , , ,9 100 % , , ,7 95 % , ,1 445,5 Tabel ; Tabellen viser en følsomhedsanalyse på brændselsprisen i den samfundsøkonomiske beregning Investering I investeringensoverslaget er grunden indregnet med en pris på 25 kr./m 2, hvilket forventes at kunne forhandles ved køb af hele arealet. Der er indhentet et konkret overslag/tilbud fra Arcon Sunmark på levering og opførelse af solvarmeanlæg. Værdien af energibesparelsen er ikke fratrukket investeringen i hverken selskabs- eller samfundsøkonomi. Der er afsat 1,3 mio. kr til udforudsete udgifter. Det vurderes derfor, at usikkerhederne omkring investeringsoverslaget er afdækket, og der ikke er behov for yderligere følsomheder på investeringen. Side 23 af 24

24 5.5 Forbrugermæssige forhold Den præsenterede selskabsøkonomiske beregning viser, at omkostninger til varmeproduktionen over en 20 årig periode vil spare forbrugerne omkring 19,6 mio. kr. Ved at etablere et nyt anlæg forøges forsyningssikkerheden og samtidig gøres varmeproduktionen mere miljøvenlig, idet solenergi har mindre miljøpåvirkning end bark og savsmuld. Endvidere sikrer Aalestrup Nørager Energi sig bedre mod fremtiden ved at gøre sig mere brændselsfleksibel. Figur 5.5.1; Produktionsomkostninger per MWh for solvarmeanlægget kontra den nuværende produktion på bark- og savsmuldskedlen over 20 år. MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus C T: CVR nr.:

25 Alle priser er ekskl. moms Ê ³»¹ «²¼ ¹ Ê ³» ±¼«µ ±² ÓÉ ïîòééé ïîòééé ïîòééé ïîòééé ïîòééé ïîòééé ïîòééé ïîòééé ïîòééé ïîòééé ïîòééé ïîòééé ïîòééé ïîòééé ïîòééé ïîòééé ïîòééé ïîòééé ïîòééé ïîòééé Þ µµ»¼» û ëëû ëëû ëëû ëëû ëëû ëëû ëëû ëëû ëëû ëëû ëëû ëëû ëëû ëëû ëëû ëëû ëëû ëëû ëëû ëëû Í ª ³«¼µ»¼» û ìëû ìëû ìëû ìëû ìëû ìëû ìëû ìëû ìëû ìëû ìëû ìëû ìëû ìëû ìëû ìëû ìëû ìëû ìëû ìëû Þ µµ»¼» Ê ³»ª µ² ²¹ ¹ ¼ û ïððû ïððû ïððû ïððû ïððû ïððû ïððû ïððû ïððû ïððû ïððû ïððû ïððû ïððû ïððû ïððû ïððû ïððû ïððû ïððû Ê ³» ±¼«µ ±² ÓÉ éòðíî éòðíî éòðíî éòðíî éòðíî éòðíî éòðíî éòðíî éòðíî éòðíî éòðíî éòðíî éòðíî éòðíî éòðíî éòðíî éòðíî éòðíî éòðíî éòðíî ²¼º» ÓÉ éòðíî éòðíî éòðíî éòðíî éòðíî éòðíî éòðíî éòðíî éòðíî éòðíî éòðíî éòðíî éòðíî éòðíî éòðíî éòðíî éòðíî éòðíî éòðíî éòðíî Ú µ òñóé ïéîôðð ïéèôðé ïèìôíê ïçðôèé ïçéôêï îðìôëè îïïôèð îïçôîè îîéôðî îíëôðì îìíôíì îëïôçí îêðôèî îéðôðí îéçôëê îèçôìí îççôêë íïðôîí íîïôïè ííîôëî ÜúÊ µ òñóé ìîôðð ìîôèð ìíôêï ììôìì ìëôîè ìêôïì ìéôðî ìéôçï ìèôèí ìçôéë ëðôéð ëïôêê ëîôêì ëíôêì ëìôêê ëëôéð ëêôéê ëéôèì ëèôçì êðôðê Í ª ³«¼µ»¼» Ê ³»ª µ² ²¹ ¹ ¼ û ïððû ïððû ïððû ïððû ïððû ïððû ïððû ïððû ïððû ïððû ïððû ïððû ïððû ïððû ïððû ïððû ïððû ïððû ïððû ïððû Ê ³» ±¼«µ ±² ÓÉ ëòéìë ëòéìë ëòéìë ëòéìë ëòéìë ëòéìë ëòéìë ëòéìë ëòéìë ëòéìë ëòéìë ëòéìë ëòéìë ëòéìë ëòéìë ëòéìë ëòéìë ëòéìë ëòéìë ëòéìë ²¼º» ÓÉ ëòéìë ëòéìë ëòéìë ëòéìë ëòéìë ëòéìë ëòéìë ëòéìë ëòéìë ëòéìë ëòéìë ëòéìë ëòéìë ëòéìë ëòéìë ëòéìë ëòéìë ëòéìë ëòéìë ëòéìë Ú µ òñóé ïêïôðð ïêêôêè ïéîôëé ïéèôêê ïèìôçé ïçïôëð ïçèôîê îðëôîê îïîôëð îîðôðï îîéôéé îíëôèî îììôïì îëîôéê îêïôêè îéðôçî îèðôìç îçðôíç íððôêì íïïôîë ÜúÊ µ òñóé îêôðð îêôìç îéôðð îéôëï îèôðí îèôëé îçôïï îçôêê íðôîí íðôèð íïôíè íïôçè íîôëç ííôîï ííôèì íìôìè íëôïì íëôèð íêôìè íéôïè ÊßÎ ßÞÔÛ ËÜÙ ÚÌÛÎ Þ µµ»¼» µ ò ïòëðìòééç ïòëëíòðèè ïòêðíòðïî ïòêëìòêðë ïòéðéòçîì ïòéêíòðîç ïòèïçòçèï ïòèéèòèìí ïòçíçòêèï îòððîòëêî îòðêéòëëê îòïíìòéíé îòîðìòïéç îòîéëòçêð îòíëðòïêï îòìîêòèêì îòëðêòïëê îòëèèòïîê îòêéîòèêé îòéêðòìéí Í ª ³«¼µ»¼» µ ò ïòðéìòíéê ïòïðçòèéð ïòïìêòëéï ïòïèìòëîï ïòîîíòéêî ïòîêìòíìð ïòíðêòíðð ïòíìçòêçï ïòíçìòëêî ïòììðòçêë ïòìèèòçëï ïòëíèòëéè ïòëèçòçðð ïòêìîòçéé ïòêçéòèéð ïòéëìòêìî ïòèïíòíëè ïòèéìòðèë ïòçíêòèçì îòððïòèëé Õ «¼¹ º» ñó ²¼ :¹» Ð ±¼«µ ±² ±³µ± ² ²¹»»µ µ ò ³±³ µ ò îòëéçòïëì îòêêîòçëè îòéìçòëèí îòèíçòïîê îòçíïòêèê íòðîéòíêç íòïîêòîèï íòîîèòëíì íòííìòîìí íòììíòëîê íòëëêòëðè íòêéíòíïì íòéçìòðéç íòçïèòçíé ìòðìèòðíï ìòïèïòëðê ìòíïçòëïì ìòìêîòîïî ìòêðçòéêï ìòéêîòííð ͱ ª ³» ² :¹ û ïððôðû ïððôðû ïððôðû ïððôðû ïððôðû ïððôðû ïððôðû ïððôðû ïððôðû ïððôðû ïððôðû ïððôðû ïððôðû ïððôðû ïððôðû ïððôðû ïððôðû ïððôðû ïððôðû ïððôðû Ê ³» ±¼«µ ±² ÓÉ ïîòééé ïîòééé ïîòééé ïîòééé ïîòééé ïîòééé ïîòééé ïîòééé ïîòééé ïîòééé ïîòééé ïîòééé ïîòééé ïîòééé ïîòééé ïîòééé ïîòééé ïîòééé ïîòééé ïîòééé ÜúÊ µ òñóé êôðð êôïï êôîí êôíë êôìé êôëç êôéî êôèì êôçè éôïï éôîì éôíè éôëî éôêê éôèï éôçê èôïï èôîê èôìî èôëè ÊßÎ ßÞÔÛ ËÜÙ ÚÌÛΠͱ ª ³» ² :¹ µ ò éêòêêî éèòïïç éçòêðí èïòïïë èîòêëê èìòîîé èëòèîé èéòìëè èçòïîð çðòèïí çîòëíè çìòîçé çêòðèè çéòçïì ççòééì ïðïòêéð ïðíòêðî ïðëòëéð ïðéòëéê ïðçòêîð Õ «¼¹ º» ñó ²¼ :¹» Ì «² ²¹»¼² ²¹ øèðð ³? ìòððð µ òñ³ íòîððòððð ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó Ù «²¼µ(¾ øçðòððð ³î? îë µ òñ³î îòîëðòððð ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó Ò ± ª ³» ² :¹ ó ²µ ò «³» ±¹ ª»µ» øîìòëðð ³î íéòíêîòëðð ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó Hª ¹» ±³µ± ² ²¹» ø ;¼¹ ª² ²¹ô ²¼³;» ô ³«³ ïòéïîòëðð ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ˺± «¼»» «¼¹ º» øº± ²» ± ¼ ³ªò ïòííëòéëð ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó Í ³» ²ª»» ²¹ ìëòèêðòéëð ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ²ª»» ²¹ ± ª ³» ² :¹ô ¹» ìëòèêðòéëð ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó [ ¹ ¼»» ; ;² øîôëû ±ª» îë; µ ò îòìèçòïíì îòìèçòïíì îòìèçòïíì îòìèçòïíì îòìèçòïíì îòìèçòïíì îòìèçòïíì îòìèçòïíì îòìèçòïíì îòìèçòïíì îòìèçòïíì îòìèçòïíì îòìèçòïíì îòìèçòïíì îòìèçòïíì îòìèçòïíì îòìèçòïíì îòìèçòïíì îòìèçòïíì îòìèçòïíì Ð ±¼«µ ±² ±³µ± ² ²¹»»µ µ ò ³±³ µ ò îòëêëòéçê îòëêéòîëí îòëêèòéíé îòëéðòîëð îòëéïòéçï îòëéíòíêï îòëéìòçêî îòëéêòëçî îòëéèòîëì îòëéçòçìé îòëèïòêéí îòëèíòìíï îòëèëòîîí îòëèéòðìè îòëèèòçðç îòëçðòèðì îòëçîòéíê îòëçìòéðë îòëçêòéïð îòëçèòéëì Ú± µ» ±¹ ³»¼» ¾»»» ª»¼ ²ª»» ²¹ ± ìðð íéí íëð íïé íðð îéð îëð îðð ïëð îîç îðî îðï îðï îðî îðí îðí ßÒ Û²» ¹ ͱ ª ³» ² :¹ µ òñóé ñ; ïðð ëð ð [Î ï [Î ë [Î ïð [Î ïë [Î îð

26 Beregningsforudsætninger Beregningsforudsætninger - basisoplysninger Betegnelse Kommune Dato: Udarbejdet af: GENERELT Brændværdienhed GJ/MWh Kalkulationsrente (real) % Forvridningsfaktor % Nettoafgiftsfaktor % Prisniveau år Periodestart år Tidshorisont (ved beregning af NPV) år CO -kvotepris Se liste Emissionsomkostning NOx/SO2/PM2,5 Se liste Energibesparelsesprocent % Aalestrup Nørager Energi kra MWh 4,0% 20,0% 17,0% Middel Bymæssig bebyggelse 0,00% Områder AN Energi Antal ejendomme ialt stk Nettovarmebehov pr. ejendom MWh Introduktionsår år Starttilslutning % 100,0% Sluttilslutning % 100,0% Opbygningsperiode år Investeringer/driftsomk. pr. område Bark- og savsmuldskedel Forbruger - basisinvestering Basisinvestering kr Levetid år Forbruger - investering pr. ejendom Investering kr Levetid år Forsyningsselskab - basisinvestering Basisinvestering kr Levetid år Forsyningsselskab - investering pr. ejendom Investering kr Levetid år Driftsomkostninger Faste driftsomk. (pr. år) kr. Variable driftsomk. (pr. anlæg pr. år) kr. 1. års ekstra omkostning kr. Solvarme Forbruger - basisinvestering Basisinvestering kr Levetid år Forbruger - investering pr. ejendom Investering kr Levetid år Forsyningsselskab - basisinvestering Basisinvestering kr Levetid år Forsyningsselskab - investering pr. ejendom Investering kr Levetid år Driftsomkostninger Faste driftsomk. (pr. år) kr. Variable driftsomk. (pr. anlæg pr. år) kr. 1. års ekstra omkostning kr. Brændselsfordeling AN Energi AN Energi Bark- og savsmuldskedel Barkkedel Savsmuldskedel Type træflis træflis Varmevirkningsgrad % 100,0% 100,0% Elvirkningsgrad (kun kraftvarme) % Varmeandel % 55,0% 45,0% Ledningstab % Konstant energitab GJ CO2-kvoteomfattet (kun kraftvarme) ja/nej Investering/driftsomk. Anlægsinvestering kr Levetid år Anlægsår årstal Faste driftsomk. (pr. år) kr Variable driftsomk. (varme) kr/gj varme 11,67 7,22 Variable driftsomk. (el) kr/gj el Solvarme Solfanger Varmeværk/ Type særbrændsel Varmevirkningsgrad % 100,0% Elvirkningsgrad (kun kraftvarme) % Varmeandel % 100,0% Ledningstab % Konstant energitab GJ CO2-kvoteomfattet (kun kraftvarme) ja/nej Investering/driftsomk. Anlægsinvestering kr Levetid år Anlægsår årstal Faste driftsomk. (pr. år) kr Variable driftsomk. (varme) kr/gj varme 1,67 Variable driftsomk. (el) kr/gj el Følsomhedskoefficienter Brændselspris % 100,0% Elsalgspris (kun kraftvarme) % 100,0% Emissionsomkostninger % 100,0% Dato: :22

27

28

29

30

31

32

33

34 (1.000 kr.) Samfundsøkonomiske omkostninger Akk. NPV - Bark- og savsmuldskedel (ref.) Akk. NPV - Solvarme (proj.) Samfundsøk. fordel - projekt

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------ PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Side 1 af 7 Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for etablering af solfangeranlæg. Juli 2012 Formål. På vegne af bygherren, Mou Kraftvarmeværk, fremsender Tjæreborg Industri et projektforslag for

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90

PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90 PROJEKTFORSLAG Egedal Fjernvarme A/S Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90 Udarbejdet af: René Fonvig Hald (RFH) Kontrolleret af: Jacob Sten Petersen (JSP) Godkendt af: Niels Thorsen (NTH) Dato: 21.05.2016

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Trustrup-Lyngby Varmeværk. Etablering af m 2 solvarmeanlæg

PROJEKTFORSLAG. Trustrup-Lyngby Varmeværk. Etablering af m 2 solvarmeanlæg PROJEKTFORSLAG Trustrup-Lyngby Varmeværk Etablering af 7.500 m 2 solvarmeanlæg Udarbejdet af: Kirstine S. Rasmussen Kontrolleret af: René Fonvig Hald Godkendt af: Dato: 29.06.2015 Version: 1.0 Projekt

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a.

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK

Læs mere

GENEREL INDDATA 2011-05-24

GENEREL INDDATA 2011-05-24 GENEREL INDDATA 2011-05-24 Generelt Navn på reference Navn på projekt Kalkulationsrente, samfundsøkonomi % Forvridningsfaktor % Nettoafgiftsfaktor % Moms % Startår år Prisniveau år Produktionsenhed(er)

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Varmeforsyningsprojektforslag vedr. opførelse af termisk solvarmeanlæg for område omfattet af lokalplan nr. 1.11 i Kalundborg kommune Oktober 2011 ver.03 /revideret

Læs mere

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Dokument nr P-66272 Revision nr 0 Udgivelsesdato

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Gedsted Varmeværk. Fjernvarmeforsyning af industriområdet

PROJEKTFORSLAG. Gedsted Varmeværk. Fjernvarmeforsyning af industriområdet PROJEKTFORSLAG Gedsted Varmeværk Fjernvarmeforsyning af industriområdet Udarbejdet af: René Fonvig Hald Kontrolleret af: Niels Thorsen Godkendt af: - Dato: 03.02.2015 Version: 1.1 Projekt nr.: 7155 MOE

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil. Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.dk Godkendelse af projekt for naturgasfyret varmeanlæg på Flyvestation Karup Viborg Kommune har den 26. september 2014

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Maj 2015 PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VARMELAGER, OVERSKUDSVARME OG ELKEDEL

Læs mere

Fredericia Fjervarme A.m.b.a.

Fredericia Fjervarme A.m.b.a. Fredericia Fjervarme A.m.b.a. for nyt ledningsanlæg på Indre Ringvej iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. februar 2013 Projektansvarlig Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig for

Læs mere

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Vivild Varmeværk A.m.b.A. Etablering af m 2 solvarmeanlæg

PROJEKTFORSLAG. Vivild Varmeværk A.m.b.A. Etablering af m 2 solvarmeanlæg PROJEKTFORSLAG Vivild Varmeværk A.m.b.A. Etablering af 7.000 m 2 solvarmeanlæg Udarbejdet af: Rene Fonvig Hald Kontrolleret af: Gorm Gade Knudsen Godkendt af: - Dato: 23.06.2016 Version: 1.01 Projekt nr.:

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Ð ÓÖ ÍÒ Ú Ö Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ ËÙÒ Ø ÒÓÐÓ Ö Ö Ö Î ¾¾¼ Ð ÓÖ Ø ÌÁÌ Ä Æ ÙÖÓ Ý ÓÐÓ ÚÙÖ Ö Ò Ò ÖÚ Ð ¹ Ò Ò Ø ÅÆ ÇÔ ÑÐ Ò Ò Ð Ò Ó ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ ÓÐÓ Ò Ð Ö ÈÊÇ ÃÌ ÊÍÈÈ ÖÙÔÔ ÊÍÈÈ Å Ä ÅÅ Ê ÒÒ Å Ö Ö Ø Ò Ò Ã Ö Ò¹ÄÓÙ Ð ÑÑ

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej )&-)*) Bilag 1 til: Ændring af fjernvarmenettet - Tagensvej 7. maj 2007 /HAC Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej I henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6 Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Agri Norcold Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg Udgivelsesdato

Læs mere

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Til Gjerlev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 25. Februar 2014 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Revision 2 Dato 2014-02-25 Udarbejdet af TIHL/JT/NBL

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION Til Vojens Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION VOJENS FJERNVARME 10 MW ELKEDEL TIL FJERNVARMEPRODUKTION Revision

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 1. 08-05-2012 Projektforslag om fjernvarmeforsyning a Hører til journalnummer: 13.03.10-P20-2-12 Struer Forsyning Fjervarme A/S Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 Maj 2012 1 Indhold

Læs mere

LEVETIDSFORLÆNGELSE AF GRENAA KRAFTVARME- VÆRK SAMT ETABLERING AF 10 MW HALMKEDEL

LEVETIDSFORLÆNGELSE AF GRENAA KRAFTVARME- VÆRK SAMT ETABLERING AF 10 MW HALMKEDEL LEVETIDSFORLÆNGELSE AF GRENAA KRAFTVARME- VÆRK SAMT ETABLERING AF 10 MW HALMKEDEL VERDO Produktion A/S Maj 2015 Udarbejdet af: Rene Fonvig Hald Kontrolleret af: Kirstine S. Rasmussen Godkendt af: Niels

Læs mere

Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk

Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

Poul Erik Asmussen COWI A/S

Poul Erik Asmussen COWI A/S From: Poul Erik Asmussen Sent: 25 Sep 2015 13:17:05 +0200 To: Henrik Oxenvad Cc: Preben Pedersen (td@oksvarme.dk) Subject: Projektforslag for Oksbøllejren Attachments: Følgebrev Oksbøl.pdf, Projektforslag

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Ö ØÒ ÅÓÒÖÙÔ Ò ØÐ ÓÐÚÖÚ ÓÖ ÓÖ ÓÐ ØÖ Ó ÐÚÖ ¼¼¼ Ö ØÒ ÅÓÒÖÙÔ ÒÑÓ ºµ Å ÖØ ÓÔÖ ØÐ ÓÑÑÖÐÐ ÓÖÑÐ ÀÇÄ Ö ÄÖ Ò ÂÙÐ Ò ÇÐ ÖÚ ÖØ ÖÒ ÂÖ ÚÒØ ÂÙÐÒØ ½¼ ÓÖ ÅÓÒÖÙÔ ÅÖÐØ ½ ÓÖ ÅÓÒÖÙÔ ÄÙØÐ ½ Ä ÖÒ Ò ÎÒØÖÒ ØÙÒÒÐ ½ ÓÔÖÒ ÐØ ÒÓÖ

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Hændelse 1: En sygeplejerske i nattevagt kontakter forvagten telefonisk med henblik på ordination af smertestillende til en 68-årig indlagt kvinde.

Hændelse 1: En sygeplejerske i nattevagt kontakter forvagten telefonisk med henblik på ordination af smertestillende til en 68-årig indlagt kvinde. Hændelse 1: En sygeplejerske i nattevagt kontakter forvagten telefonisk med henblik på ordination af smertestillende til en 68-årig indlagt kvinde. Lægen ordinerer 10 mg petidin i.v. Først da sygeplejersken

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Nedlægning af kraftvarmeværk Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 28. januar 2016 Projektansvarlig Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk

Læs mere

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge 14. januar 2010 Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Vedlagt fremsendes notat

Læs mere

Tønder Fjernvarme a.m.b.a.

Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhverv ved Ndr. landevej i Tønder iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 8. december 2015 Projektansvarlig: Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Østergade

Læs mere

RockDelta GG200 Støjabsorberende stenuldsplader til udendørs skydebaner

RockDelta GG200 Støjabsorberende stenuldsplader til udendørs skydebaner RockDelta GG200 Støjabsorberende stenuldsplader til udendørs skydebaner RockDelta a/s, Hovedgaden 584, 2640 Hedehusene Tel: +45 46 56 50 20 /Fax: +45 46 56 50 80 e-mail: sales@rockdelta.dk www.rockdelta.com

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård MAJ 2015 HOVEDGAARD FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej

Læs mere

Projektforslag Ny træpillekedel

Projektforslag Ny træpillekedel Projektforslag Ny træpillekedel Udarbejdet for Rønde Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S 13. maj 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 10. August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Etablering af fjernvarmeforsyning i lokalplanområde 4-703 Forsker- og Videnpark 30. marts 2011 1/38 1 Indhold Afsnit 2: Stamoplysninger s. 3 Afsnit 3: Læsevejledning

Læs mere

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Udarbejdet for Bælum Varmeværk af Plan & Projekt A/S Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Dokument nr. P-74508-A-3 Revision nr. 1 Udgivelsesdato

Læs mere

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE

Læs mere

Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør

Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør Helsingør Kommune Stengade 72 3000 Helsingør Att.: Borgmester Benedikte Kiær og Kommunaldirektør Bjarne Pedersen. Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør Dato 08.05.2013 Indkaldelse

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Marts 2013 revideret Marts 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion og

Læs mere

Et fremtidigt solvarmeanlæg ved Høng Varmeværk vil minde om dette trickfoto (set fra Møllegårdsvejens forlængelse)

Et fremtidigt solvarmeanlæg ved Høng Varmeværk vil minde om dette trickfoto (set fra Møllegårdsvejens forlængelse) Et fremtidigt solvarmeanlæg ved Høng Varmeværk vil minde om dette trickfoto (set fra Møllegårdsvejens forlængelse) Bestyrelsen for Høng Varmeværk anbefaler, at varmeværket investerer ca. DKK 30 mio. i

Læs mere

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ Haslev Fjernvarme I.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ 1-16 Revision

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Bandholm, Reersnæs og Nørreballe/Østofte

Fjernvarmeforsyning af Bandholm, Reersnæs og Nørreballe/Østofte Fjernvarmeforsyning af Bandholm, Reersnæs og Nørreballe/Østofte Udarbejdet for Lolland Varme A/S September 2016 Udarbejdet af: Niels Thorsen Kontrolleret af: Godkendt af: Dato: 01.09.2016 Version: 1.4

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af ny udstykning ved Sikaleddet

PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af ny udstykning ved Sikaleddet PROJEKTFORSLAG Egedal Fjernvarme A/S Fjernvarmeforsyning af ny udstykning ved Sikaleddet Udarbejdet af: René Fonvig Hald (RFH) Kontrolleret af: Niels Thorsen (NTH) Godkendt af: Niels Thorsen (NTH) Dato:

Læs mere

MACRO Lav følsomhedstabel. MACRO Beregn intern forrentning

MACRO Lav følsomhedstabel. MACRO Beregn intern forrentning GENERELLE FORUDSÆTNINGER Kalkulationsrente 4,0% Varierende beregningshorisont Tid Fordel Basisår (år 0 i beregningerne) 2017 11 31,1 mio Intern forrentning ####### Prisniveau for beregningerne 2017 15

Læs mere

Projektforslag. Kedeludskiftning og installation af varmepumpe. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. 18. Marts 2014

Projektforslag. Kedeludskiftning og installation af varmepumpe. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. 18. Marts 2014 Projektforslag Kedeludskiftning og installation af varmepumpe Skup Fjernvarme A.m.b.a. 18. Marts 2014 JPH Energi A/S Danmarksvej 30 H1 8660 Skanderborg Tlf.: 75 85 95 40 E-mail: jpg@jph.dk Skup Fjernvarme

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Samfundsøkonomisk beregning Projektnavn Betegnelse for reference Betegnelse for projekt Kommune Dato: GENERELT

Samfundsøkonomisk beregning Projektnavn Betegnelse for reference Betegnelse for projekt Kommune Dato: GENERELT Samfundsøkonomisk beregning Projektnavn Betegnelse for reference Betegnelse for projekt Kommune Dato: GENERELT Prissæt Beregning af reinvesteringer/scrapværdi Se liste Ja/Nej Kølkær varmeværk - Solfangeranlæg

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg DECEMBER 2015 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral

Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral Projektforslag Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral Etablering af 2872m 2 solvarmeanlæg 1 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF SOLFANGERANLÆG PÅ EKSISTERENDE VARMEANLÆG HOS KØLKÆR VARMECENTRAL Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Varmegenvinding på Dalum Kraftvarme 3/7 2014 1/25 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens forhold til anden lovgivning...

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Samfundsøkonomiske beregninger

Samfundsøkonomiske beregninger GENERELLE FORUDSÆTNINGER Varierende beregningshorisont Tid Fordel Kalkulationsrente 4,0% Beregningsperiode 20 år Basisår 2017 20 27,3 mio MACRO Beregn intern forrentning Nettoafgiftsfaktor 17% Forvridningsgevinst

Læs mere

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 14. februar 2011 Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. 14. februar 2011

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup. Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006. Udarbejdet af:

Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup. Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006. Udarbejdet af: Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006 Udarbejdet af: Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Projektforslag Solfangeranlæg Vollerup

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2013 BERETNING 2013 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk Tillæg til Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Juni 2015 Udgivelsesdato 23. juni 2015 Udarbejdet : Christian Nørr Jacobsen Kontrolleret : Johnny Iversen

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle JANUAR 2016 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Skallebølle Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014 Projektforslag Solfangeranlæg Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014 Revideret den: 5. september 2014 JPH Energi A/S Danmarksvej 30 H1 8660 Skanderborg Tlf.: 75 85 95 40 E-mail: skanderborg@jph.dk

Læs mere

UDSKIFTNING AF SPIDSLAST OLIEKEDLER I KALUNDBORG FORSYNING A/S

UDSKIFTNING AF SPIDSLAST OLIEKEDLER I KALUNDBORG FORSYNING A/S Kalundborg Forsyning A/S April 2016 UDSKIFTNING AF SPIDSLAST OLIEKEDLER I KALUNDBORG FORSYNING A/S PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN PROJEKT UDSKIFTNING AF SPIDSLAST OLIEKEDLER I KALUNDBORG FORSYNING

Læs mere

Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser

Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Juni 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Fælles anlæg etableres i 2018... 4 Fælles anlæg etableres i 2025...

Læs mere

Fjernvarme fra SK Varme A/S

Fjernvarme fra SK Varme A/S GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN www.skovsoeparken.dk bestyrelsen@skovsoeparken.dk Dato: 18. april 2011 Fjernvarme fra SK Varme A/S På sidste års generalforsamling blev omlægning til mere miljøvenlige

Læs mere

Projektforslag. Ryomgård Fjernvarme A.m.b.A. Etablering af ny halmkedel

Projektforslag. Ryomgård Fjernvarme A.m.b.A. Etablering af ny halmkedel Ryomgård Fjernvarme A.m.b.A. Etablering af ny halmkedel Udarbejdet af: Maria Tonsgaard Kontrolleret af: Niels Thorsen Godkendt af: Gorm Gade Knudsen Dato: 30.08.2017 Projekt nr.: 1007273 MOE A/S Mariane

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

AARS FJERNVARME. Projektforslag for udvidelse til Hjedsbæk. Maj 2015

AARS FJERNVARME. Projektforslag for udvidelse til Hjedsbæk. Maj 2015 Nordre Strandvej 46 DK-8240 Risskov www.aaenas.dk AARS FJERNVARME Projektforslag for udvidelse til Hjedsbæk Maj 2015 Projektet er udført for Aars Fjernvarme A.m.b.a. af AAEN Rådgivende Ingeniører A/S Telefon

Læs mere