LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 12. juni 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 12. juni 2013"

Transkript

1 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 12. juni 2013 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 22 Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013, kl Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken 12 i Lyngby. Dagsorden: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde 2. Årsberetning for LTF Budgetopfølgning drift, januar-april 2012 (4 mdr.) 4. Likviditetsopfølgning januar-april 2012 (4 mdr.) 5. Servicemål for Vand A/S SMS ordning 6. Second opinion på økonomien på Fæstningskanalen 7. Business case på vandværk Fastlæggelse af fremtidige krav til forsyningssikkerhed. 8. Medfinansieringsprojekt gadekær i Bondebyen 9. Ideoplæg til større projekter 10. Orientering om undersøgelser i Dyrehaven 11. Drikkevandskvalitetsrapport 12. Eventuelt Deltagere: Henrik Brade Johansen Formand Jesper Andersen-Rosendal Medlem Hans Henrik Madsen Medlem Henrik Peter Bang Medlem Peter Christian Linde Medlem Henrik Holst Hansen Medlem Birgitte Myrthue Thorsen Medlem Michael Juel Hansen Medlem Per Plannthin Direktør Ellen Langfrits Vicedirektør Marianne Taanum Bak (ref.) Økonomichef

2 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde Det indstilles, at godkende referatet af 16. april Referat fra bestyrelsesmøde den 16. april 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. 2. Årsberetning for LTF 2012 Forelægges til orientering Det indstilles, at årsberetningen tages til efterretning. PPL gennemgik kort den endelige årsberetning. Det var glædeligt, at der er faldende driftsomkostninger i alle selskaber. Derudover var der tilfredshed med, at LTF har de næst billigste vandpriser i Nordsjælland i Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med udviklingen. 3. Budgetopfølgning drift, januar til april 2013 Det indstilles, at godkende budgetopfølgningen. Overordnet set følges budgetterne på både indtægts- og omkostningssiden. Resultatet for årets første fire måneder vurderes som tilfredsstillende. Bemærkninger til de enkelte selskaber gennemgås nedenfor. Side 2

3 Service Under administrationsomkostninger (forsikringer) er der et lidt større forbrug i årets første måneder, men dette udlignes over året. Vand Lønomkostninger under distribution er højere, hvilket skyldes at medarbejderne i årets første tre måneder og årets 3 sidste måneder primært vil udføre driftsopgaver, idet anlægsopgaverne i denne periode ikke er i gang i så stort et omfang. Der er under vedligeholdelse af ledninger budgetteret med et forbrug på til drift af målerbrønde, men forbruget hertil er endnu ikke særligt højt. Målerbrøndene er nyetableret, og alle er endnu ikke fuldt idriftsat. Personale og IT omkostninger er højere, da der er anvendt flere omkostninger på kurser end forudsat i budgettet. Derudover er der flere IT-omkostninger, som betales primo året, og det forventes derfor at udligne sig over året. 1:1 omkostninger ligger højere end budgetteret, da der er hensat til et større vandindkøb hos Sjælsø end indarbejdet i budgettet. Hensættelsen er foretaget med udgangspunkt i selskabets køb af vand i 2012, og at LTF skal renovere det ene vandværk. Spildevand På revision og andre honorarer er der et højere forbrug, idet LTF har valgt at anvende konsulentydelser til at anke Skats afgørelser på selskabets skattemæssige indgangsværdier. Under personaleomkostninger er der højere omkostninger til kurser og sikkerhedsudstyr og derudover er der flere IT-omkostninger, som er årsabonnementer, der betales primo året og det forventes derfor at udligne sig over året. Renteniveauet er generelt lavt i øjeblikket, hvilket ses i renteindtægter. Affald Salg af glas, jern mv. afregnes senere på året og er vanskelige at forudsige på grund af svingende afregningspriser, da det er afhængigt af genbrugsværdien på afregningstidspunktet. I Farligt affald ordningen har nogle omkostninger vist sig lavere end forventet. I ordningen for papir- og glasindsamling skyldes det lavere forbrug, at der for hele 2013 er budgetteret med til indkøb af kuber og reparation af dem, hvilket endnu ikke er igangsat. Side 3

4 Lyngby-Taarbæk Kommune har i 1. kvartal 2013 anvendt færre timer på myndighedsbehandlingen end forudsat i budgettet. Der forventes ud fra faktureringen i 1. kvartal anvendt det samme beløb som i 2012 regnskabet. Affalds lønomkostninger på administration er væsentligt lavere end forventet, da der pt. er en ubesat administrativ stilling på affaldsområdet. Derudover anvender den administrative medarbejder en del af sin arbejdstid som leder på genbrugspladsen og deler således sin arbejdstid mellem de to områder Kontoskema for selskaberne Service, Vand, Spildevand og Affald MTB gennemgik kort budgetopfølgningen. Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen. 4. Likviditetsopfølgning januar til april 2013 Det indstilles, at godkende likviditetsopfølgningen. Der henvises til bilag 4.1 for en oversigt over udviklingen i likviditeten i hvert af selskaberne. Som det fremgår af oversigten er der god likviditet i selskaberne. Overordnet set udvikler likviditeten sig som forventet, dog med visse tidsmæssige forskydninger Likviditetsoversigt for selskaberne Service, Vand, Spildevand og Affald Bestyrelsen godkendte likviditetsopfølgningen. 5. Servicemål Vand A/S SMS-ordning Det indstilles, at godkende servicemål. Lyngby-Taarbæk Vand ønsker at udvide servicen for sine kunder og etablere et varslingssystem med en SMS-service. SMS-servicen er gratis at tilmelde sig for kunderne. Formålet med servicen er, at de Side 4

5 kan blive direkte informeret ved driftsforstyrrelser i deres lokalområde ved eksempelvis akutte vandbrud eller hvis vi er nødt til at lukke for vandet i en kortere periode. Servicemålet blev godkendt af bestyrelsen. 6. Second opinion for Fæstningskanalen (lukket pkt.) Forelægges til orientering På baggrund af ønske fra Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune har LTF igangsat kontrolberegninger af det af Orbicon udarbejdede løsningsforslag om reetablering af Fæstningskanalen, som en del af klimatilpasningen i Lyngby. Kontrolberegningen har været i udbud I forbindelse med kontrolberegningen udføres en vurdering af om der er fejl eller mangler i det udarbejdede projektmateriale. Herunder fejl i forudsætninger og projektgrundlag, samt økonomien i projektet Second opinion for fæstningskanalen Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S, Maj 2013 ELA gennemgik rapporten Second opinion for fæstningskanalen. Bestyrelsen har på mødet i december 2012 truffet en principbeslutning om at der arbejdes videre med scenarie 2. Det blev anført fra Peter Linde, der mente, at der fortsat er en række forudsætninger og beslutninger, herunder bl.a. de økonomiske konsekvenser for kommunen, der skal på plads, før der kan tages endelig beslutning om en fæstningskanal. Bestyrelsen fastholdt sin principbeslutning om at der arbejdes videre med scenarie 2 for Fæstningskanalen. Der var enighed om, at der nu nedsættes en arbejdsgruppe med LTK, så der kan arbejdes videre med projektet. I arbejdsgruppen skal der være fokus på at få klargjort fordeling af omkostninger mellem LTK og LTF, samt hvorledes fredningsmyndighederne forholder sig til projektet. Ligeledes bør der ansættes en projektleder på opgaven. PPL oplyste, at man havde haft en egnet kandidat til samtale. Bestyrelsen ønskede en orientering om projektet på hvert af de kommende bestyrelsesmøder. Side 5

6 7. Business case på vandværk - Fastlæggelse af fremtidige krav til forsyningssikkerhed. Det indstilles, at godkende business case. For at kunne leve op til fremtidens krav til kvaliteten af drikkevand, forsyningssikkerhed samt sikre gode arbejdsmiljøforhold, er det nødvendigt at forsyningens vandværker lever op til en række målsætninger. Når målene er godkendt, kan der udarbejdes en strategi/business case for den fremtidige vandforsyning. Konsekvensen af at vi udarbejder en strategi for vandforsyningen, er at arbejdet med renovering af Dybendal Vandværk enten udsættes til næste år, eller ikke igangsættes. Strategien for den fremtidige vandforsyning vil være klar til godkendelse på bestyrelsesmødet i december Sikre fremtidens krav til forsyningssikkerhed ELA gennemgik notat om målsætninger for Lyngby-Taarbæk Forsynings vandværker. Bestyrelsen godkendte målene med den tilføjelse, at nr. 6 udgik som et mål, da man fandt at den var dækket af mål nr. 1. Bestyrelsen ønskede, at det i det videre arbejde blev undersøgt, hvad det vil koste at etablere to proceslinjer. 8. Medfinansieringsprojekt gadekær i Bondebyen Forelægges til orientering Der planlægges at lave et gadekær i Bondebyen på hjørnet af Peter Lundsvej. Gl. Lundtoftevej og Nørregade. Ideen til projektet om reetablering af gadekær i Bondebyen kommer fra den lokale forening Bondebylauget ved formand Niels Friderichsen. Historisk var der placeret et gadekær dog lidt sydligere. Regnvandet skal frasepareres fællessystemet på de tilstødende veje, Nørregade, Asylgade, Lyngby Stræde og Asylvej, og via render mv. ledes til gadekæret. Side 6

7 For at skabe plads til gadekæret/regnvandsbassin skal Peter Lunds Vej omlægges ca. 25 m mod nordvest Separering og genetablering af gadekær i Bondebyen ELA gennemgik de medfinansieringsprojekter, som er i støbeskeen i samarbejde med kommunen. Der var tale om følgende projekter LAR i Virumparken Gadekær i bondebyen Sorgenfrigård nord Agervangen ELA fremviste på mødet et regneark med et økonomisk overblik over projekterne. Det blev aftalt, at dette regneark blev sendt til Bestyrelsen efter mødet. Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning. 9. Ideoplæg til større spildevandsprojekter Det indstilles, at godkende ideoplægget. For at understøtte beslutningen om godkendelse af Strategi- og Handlingsplan 2012, blev det på bestyrelsesmødet den 6. december 2012 besluttet at udarbejde idéoplæg på de større spildevandsprojekter, i lighed med det der blev lavet på Fæstningskanalen. Det drejer sig om projekter for oplandene Ålebækken, Hjortekær og Ørholm. Aftalerne er udbudt som tre delaftaler om rådgiverbistand til løsning af kapacitetsmæssige problemer og opfyldelse af Vandmiljøplanen i de tre oplande. Idéoplæggene skal afspejle kombinationsløsningen som beskrevet i Strategi- og Handlingsplan Ideoplæg Ålebækken 9.2. Ideoplæg Hjortekær 9.3. Ideoplæg Ørholm Side 7

8 ELA gennemgik de tre ide-oplæg. Oplæggene skulle ses som eksempler på hvordan LTF arbejder med de kombinationsløsninger, som er beskrevet i strategiplanen. Der er på nuværende tidspunkt tale om ideoplæg, der først skal udmøntes i konkrete projekter, som skal godkendes af LTK som vej og vandmyndighed.. På denne baggrund godkendte Bestyrelsen Strategiplan for afløbssystemet 2012 af 27. november 2012, som blev forelagt på bestyrelsesmødet den 10. december Orientering om undersøgelser i Dyrehaven Forelægges til orientering På bestyrelsesmødet den 13. juni 2012 godkendte bestyrelsen miljømålet til en alternativ kildeplads i Dyrehaven Den 25. juni godkendte Kommunalbestyrelsen TF s indstilling om at LTF genoptager undersøgelserne i Dyrehaven med henblik på at finde en alternativ kildeplads. På den baggrund er LTF nu gået i gang med undersøgelserne. I første omgang måles vandstanden i eksisterende vandhuller. Måling af variation i vandstanden Der er opsat målestationer i otte vandhuller i Dyrehaven. I ét år skal de måle den naturlige årsvariation i vandstanden. I samme periode vil der blive foretaget registreringer af to vandløb i Dyrehavens østlige del. Derefter skal stationerne måle vandstanden i vandhullerne, mens der foretages pumpeforsøg i to boringer Geofysiske undersøgelser Til august opstartes undersøgelser der skal vise, hvor det vil være optimalt at placerer en kommende vandindvindingsboring, set i forhold til geologi og vandstømning i jorden. Samtidig skal der foretages undersøgelser, der kan belyse i hvilken dybde grundvandet findes, og som dermed kan være med til at vurderer om der er kontakt mellem Dyrehavens vandhuller og det grundvandsmagasin, der skal indvindes vand fra. Tilladelser Der er indhentet de nødvendige tilladelser fra kommunen og Naturstyrelsen. Naturstyrelsen ser meget positivt på projektet. Lokal afdeling under Danmarks Naturfredningsforening er orienteret om projektet, samt at vandstandsmålerne er opstillet. Side 8

9 ELA orienterede omkring projektet. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 11. Drikkevandskvalitetsrapport Forelægges til orientering Efter aftale med kommunen laver vi en årlig rapport af drikkevandskvaliteten, så LTK som myndighed har mulighed for at følge udviklingen af vandkvaliteten i kommunen. Resultaterne af de gennemførte analyser viser, at det vand der leveres til forbrugerne er af god kvalitet, og lever op til de lovgivningsmæssige kvalitetskrav. Prøveudtagning I 2011 og 2012 blev der pr. år på ledningsnettet udtaget henholdsvis 437 og 404 prøver til vandkvalitetsanalyse, herunder både lovpligtige undersøgelser og driftskontrol. Hertil skal der i 2011 lægges 174 analyser som følge af forureningen i Taarbæk. Ved afgang fra vandværkerne er der i 2011 og 2012 udtaget henholdsvis 22 og 10 prøver. Der blev i 2011 udført boringskontrol i fire boringer på Lyngby kildeplads, mens der i 2012 var planlagt, men ikke udført, 2 boringskontroller på Dybendal Vandværk. Vi overholder dog stadig lovkravene Vandkvalitetsrapport ELA gennemgik rapporten. Bestyrelsen tog orientering til efterretning. 12. Eventuelt Side 9

10 Det overvejes pt. om der kan etableres et projekt om indsamling af brugbare/salgbare ting i en container på Genbrugspladsen. Der kan være forskellige løsningsmuligheder, i forhold til hvem der kan få tingene. Dette vil blive forelagt Bestyrelsen på et senere tidspunkt. Side 10

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 21 Mødedato: Tirsdag den 16. april 2013, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journal nr.: Referat Dato: 9. september 2014

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journal nr.: Referat Dato: 9. september 2014 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journal nr.: Referat Dato: 9. september 2014 Referent: Marianne T. Bak Møde nr.: 2/2014 Mødedato: Tirsdag den 9. september 2014, kl. 15.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale,

Læs mere

Fotograf: Iben Bolling Kaufmann med flere Design/Tryk: Rosendahls A/S Oplag: 200 stk.

Fotograf: Iben Bolling Kaufmann med flere Design/Tryk: Rosendahls A/S Oplag: 200 stk. Årsberetning 2013 2 Fotograf: Iben Bolling Kaufmann med flere Design/Tryk: Rosendahls A/S Oplag: 200 stk. Indhold 05 Forord 06 Året, der gik 06 Året, der kommer 07 Økonomi 08 Økonomisk udvikling 10 Vandpriser

Læs mere

Årsberetning 2014. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S

Årsberetning 2014. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S Årsberetning 2014 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S Lyngby-Taarbæk Forsyning lægger stor vægt på initiativer, der beskytter områdets natur. Forsidefoto: Mølleåværket er Nordeuropas mest avancerede

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse www.gnv.dk Referat af ordinær generalforsamling den 31. Marts 2014 Mødested: Rytterskolen, Østergade, Ganløse Deltagere ved Generalforsamlingen:

Læs mere

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A.

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A. Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A. Generalforsamling den 8. august 2012 kl. 19.00.på Norsminde Gl. Kro. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Gennemgang og godkendelse af regnskab.

Læs mere

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger September 2012 Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Strand 22C, 1.sal 2680 Solrød Strand +45 5614 4242 www.fvd.dk fvd@fvd.dk 2 Indholdholdsfortegnelse

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00.

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. 2. marts 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 24. februar 2015 Mødedato / sted: 24. februar 2015 /, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming Møller (FM) Susan Kjeldgaard

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Mogens Stampe, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe Ottosen Fraværende:

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT 23.04.2012 KL. 17.00 18.30 BOLIGFORENINGENS KONTOR. Dette referat indeholder 8 sider.

Bestyrelsesmøde REFERAT 23.04.2012 KL. 17.00 18.30 BOLIGFORENINGENS KONTOR. Dette referat indeholder 8 sider. Bestyrelsesmøde REFERAT 23.04.2012 KL. 17.00 18.30 BOLIGFORENINGENS KONTOR Dette referat indeholder 8 sider. Dagsorden: Pkt. 1: Forelæggelse af årsregnskaber for regnskabsåret 2011. Pkt. 2: Forelæggelse

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. juni 2013 kl. 15.00, i Restaurant Svanelunden, Svanelunden 6 i Hjørring Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Fra

Læs mere

Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 01-10-2014 Mødetid: 9:00 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Ole Madsen Punkt 1. Referat Der er udarbejdet referater

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 13.00-14.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5,

Læs mere

Kommunikationsmedarbejderne Martin Kristiansen deltog under dagsordenens punkt 1, og Jesper Rasmussen deltog fra punkt 3 til 11.

Kommunikationsmedarbejderne Martin Kristiansen deltog under dagsordenens punkt 1, og Jesper Rasmussen deltog fra punkt 3 til 11. VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 23. nov. 2011 REFERAT Bestyrelsesmøde den 23. november 2011 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Ulrik B. Hoffmeyer punkt 0, Controller Simon Tornø Olesen punkt 3-6, Annesophie Hansen og Tina Jepsen

Ulrik B. Hoffmeyer punkt 0, Controller Simon Tornø Olesen punkt 3-6, Annesophie Hansen og Tina Jepsen Albertslund Boligselskab 27. januar 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 26. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Poulsen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Indhold Forord 7 Resumé af Grønt Regnskab 2013 9 Strategisk Energiplan 2013 4 Klar til mere regn i fremtiden 14 Klimakommunens resultater CO 2 -status 6 Forbrug

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl

Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 10. februar 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Punkt 1 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. 19-12-2013 kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødesal

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. 19-12-2013 kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødesal Kommunalbestyrelsen Dagsorden 19-12-2013 kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer Anne Körner Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Christina Stenberg Lillie Curt Købsted Dorete Dandanell Gitte Kjær-Westermann

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

REFERAT af 4. september 2013

REFERAT af 4. september 2013 REFERAT af 4. september 2013 Bestyrelsesmøde nr. 69 i BO-VEST Malervangen 1, Glostrup. Torsdag den 4. september 2013 kl. 16.30 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-04-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-04-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 19:00. Fraværende: Jan Brøndum. Gert Jensen deltog ikke under pkt. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11.

Læs mere

Dato: 1. december 2014 Tidspunkt: 13.00 16.15 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør

Dato: 1. december 2014 Tidspunkt: 13.00 16.15 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør Referat af bestyrelsesmøde den 1. december 2014 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 22. oktober kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Henrik

Læs mere