Ledelse. Forbedringsledelse. Elementer i forbedringsledelse: Sætte patientsikkerhed øverst på dagsordenen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelse. Forbedringsledelse. Elementer i forbedringsledelse: Sætte patientsikkerhed øverst på dagsordenen"

Transkript

1

2

3 Forbedringsledelse Ledere på alle niveauer har en meget vigtig rolle i arbejdet med at forbedre patientsikkerheden. Ledelsen skal sikre fremdrift og har ansvaret for, at forbedringer fastholdes på langt sigt. Ledelsens opgaver er at sætte patientsikkerhed på dagordenen, holde tæt kontakt med de team, der arbejder i frontlinjen, og fjerne de barrierer, som forhindrer forbedringsarbejdet. Det er også ledelsens ansvar at følge op på, om forbedringsarbejdet skrider planmæssigt frem, og om de fastsatte mål og delmål nås. Ledelsen har desuden en vigtig funktion som rolle model. Når ledelsen i dagligdagen anvender fx tjeklister, sikker mundtlig kommunikation og pdsa, demonstreres for hele organisationen, at det er vigtige metoder i patientsikkerheden. Der er udover ledelsesværktøjet også andre regelsæt i forhold til sundhedsfaglige opgaver, herunder delegations- og autorisationsreglerne. Det er ledelsens ansvar at sikre, at de rette kompetencer samt vejledninger og instrukser, der relaterer til sundheds faglige opgaver, er til stede. De fem elementer i forbedringsledelse er sammen sat på grundlag af litteratur og inspiration fra Institute for Healthcare Improvement, IHI, og inter nationale eksperter i forandringsledelse, fx Jim Reinertsen og Don Berwick. Desuden bygger de på erfaringer, der er gjort i projektet Patientsikkert Sygehus En række af de foreslåede redskaber er internationalt anerkendte og benyttes fx af den amerikanske sundheds organisation Kaiser Permanente. Hver måned kan der i månedsrapporten gives en status på, hvordan elementer i forbedringsledelses er blevet inddraget i forbedringsarbejdet i den forgangne måned. Elementer i forbedringsledelse: Sætte patientsikkerhed øverst på dagsordenen Lytte til og involvere patienter og pårørende Træffe beslutninger på grundlag af data (ikke tro og fornemmelser) Være synlig i frontlinjen, og lytte til medarbejderne Praktisere åbenhed og gennemsigtighed Forbedringsledelse 3

4 Sætte patientsikkerhed øverst på dagsordenen ved at signalere til hele organisationen, at fokus er på patientsikkerhed. Sæt fx patientsikkerhedspunkter øverst på dagordenen ved møder. sætte nogle få ambitiøse mål på organisationsniveau. Målene skal være specifikke: Hvad? Hvor meget? Hvornår? Målt hvordan? understøtte en forandringskultur, og skabe en fornemmelse af, at det haster (brug patienthistorier, sæt ansigt på data, fjern nævneren, vær konkret). sørge for, at medarbejderne har kendskab til og træning i metoder til hurtige forbedringer. lære af de bedste. Opsøge aktivt nationale og internationale eksempler på excellent patientsikkerhed. Redskaber: patientsikker dagsorden, kalendergennemgang, tips til motiverende kommunikation, læring af utilsigtede hændelser Indikatorer: % møder (fx teammøder, ledelsesmøder, gruppe møder,personalemøder, hvor et patientsikkerhedsemne er øverste punkt på dagordenen. Sæt mål for indikatoren, fx at et patientsikkerhedsemne er øverste punkt på dagsordenen ved 80 % af alle møder. Eksempel Patientsikker dagsorden Patientsikkerhed kan sættes øverst på dagordenen i overført betydning, men også helt konkret. Her er nogle forslag til, hvordan patientsikkerhed kan integreres i dagsordenen ved fx personalemøder, ledelsesmøder, ol. Sæt patientsikkerhedsemner som øverste punkt på dagsordenen. Præsentere en case med en konkret patient, der er blevet skadet på afsnittet/i enheden. Hvilke forbedringer i patientsikkerheden er opnået siden sidste møde? Præsentere proces- og resultatdata i seriediagrammer. Gennemgå aktuelle utilsigtede hændelser, indhold, antal, hvad kan vi gøre anderledes? Hvilke patienter skal vi være særligt bekymrede for i de kommende dage? Hvilke patientsikkerhedsproblemer skal vi være særligt bekymrede for i den nære fremtid? 4 Forbedringsledelse

5 Eksempel Kommunikative tricks skaber forandringsvilje Forbedringer i patientsikkerheden forudsætter, at der er vilje og motivation blandt medarbejderne i organisationen. Ledelsen kan understøtte en forandring i organisationen og skabe en fornemmelse af, at det haster, fx ved at vise data for og eksempler på brist i patientsikkerheden. Ledelsen kan desuden skabe motivation ved at sætte mål, som organisationen arbejder henimod. Den mest effektive måde at skabe engagement på, er ved at kommunikere til såvel fornuft som følelser. I stedet for som traditionelt at bruge rater, procenter og søjlediagrammer, kan en række tricks, der gør tallene meget mere vedkommende, bruges. Ekspert i hospitalsledelse Jim Reinertsen har følgende råd til, hvordan formidlingen bliver mest effektiv: Fjern nævneren. Brug absolutte tal i stedet for rater eller procenter. Hvis det er målet at reducere dødeligheden med 15 procent, så sig i stedet, at der skal reddes 20 liv inden året er slut. Eller hvis det er målet at reducere medicinfejl fra 0,15 pr. til 0,05 pr. døgn, så sig i stedet, at fire patienter færre skal udsættes for medicinfejl i næste måned. På den måde fremgår det tydeligere, at det er mennesker, det drejer sig om. Sæt ansigt på data. Vær konkret. Brug patienthistorier. Fortæl om fru Hansen, der fik et tryksår, og derfor ikke kunne være med til barnebarnets bryllup. Fortæl, hvordan hr Jensen fik forkert medicin, så han blev svimmel og faldt og brækkede hoften. Forbedringsledelse 5

6 Lytte til og involvere patienter og pårørende* ved at efterspørge aktivt patienters og pårørendes oplevelser og forslag til forbedringer invitere patienter og pårørende med i forbedrings teamene og til møder på alle niveauer bruge patienthistorier på møder og til faglige arrangementer Redskaber: Patientsikker dagsorden, I patientens fodspor, patient- og pårørendepakken. Indikatorer: % møder (fx teammøder, ledelsesmøder, gruppe møder, personalemøder, der er indledt med en patienthistorie Sæt mål for indikatoren, fx at 50 % af alle møder er indledt med en patienthistorie. % møder (fx teammøder, ledelsesmøder, gruppe møder, personalemøder med fysisk deltagelse af en patient eller pårørende Sæt mål for indikatoren, fx at 30 % af alle møder har fysisk deltagelse af en patient eller pårørende. * Det forudsættes, at der ikke er tale om eller videregivelse af personfølsomme oplysninger. 6 Forbedringsledelse

7 Eksempel I patientens fodspor I patientens fodspor er en metode, der gør det muligt for sundhedsvæsenets ledere at opleve mødet med sundhedsvæsenet fra patientens og de pårørendes perspektiv. En repræsentant fra ledelsen følger fysisk med en patient og observerer, hvordan patientinvolvering udfolder sig i mødet mellem patienten, de pårørende og sundhedsprofessionelle. Ved at gå I patientens fodspor synliggør ledelsen sin prioritering og sit engagement i såvel patientinvolvering som patientsikkerhed. Metoden giver ledelsen mulighed for at se egen organisation fra et patient- og pårørendeperspektiv i forhold til fx skriftlig kommunikation, ventetid, skiltning, fysiske rammer, logistik m.v. Samtidig får ledelsen mulighed for at se, hvordan patientsikkerhed indgår i de kliniske procedurer, fx i forhold til patientidentifikation, medicinering eller håndhygiejne. Lederen skal søge at se forløbet gennem patientens briller og især lægge mærke til: om patienten og de pårørende oplever at blive mødt med interesse, respekt og engagement. om patientens og de pårørendes viden og erfaringer bliver efterspurgt og inddraget i patientforløbet. om de pårørende, hvor det er relevant, bliver betragtet som en ressource og hjælp. om kommunikationen mellem patienten og de pårørende og sundhedsprofessionelle er klar og entydig. om der er en helhed og sammenhæng i forløbet. Forbedringsledelse 7

8 Træffe beslutninger på grundlag af data - ikke tro og fornemmelser - ved at identificere områder med stort forbedringspotentiale. følge relevante processer og delresultater, der kan bidrage til at nå de overordnede mål. Kan der måles effekt af de iværksatte interventioner? Er der faresignaler, fx pludselig stigning i skader? Er der afsnit/enheder, der markerer sig positivt, negativt? etablere tavle med patientsikkerhedsdata på organisationsniveau. afholde ugentlige ledelsesmøder ved patientsikkerhedstavlen. bruge statistisk processtyring og præsentere data i seriediagrammer. Redskaber: patientsikkerhedstavle, statistisk processtyring, waste identifikation tool, læring af utilsigtede hændelser. Indikatorer: Uger med ledelsesmøde ved patientsikkerheds tavlen i procent af alle uger. Sæt mål for indikatoren, fx der skal afholdes ledelses møder ved patientsikkerhedstavlen mindst hver anden uger. 8 Forbedringsledelse

9 Eksempel Patientsikkerhedsrunder En patientsikkerhedsrunde foregår på et plejecenter, i plejeboligenheder, og hos en nærmere fastlagt gruppe patienter i eget hjem ved, at ældreområdets ledelse og kommunens risikomanager møder den daglige ledelse og medarbejdere. Eventuelt inviteres patienter og pårørende til også at deltage Hensigten er at skabe rammerne for en fælles drøftelse af aktuelle og potentielle risikoforhold. Sammen går de en runde for at se på konkrete og potentielle problemer med patientsikkerheden. Det kan fx være medicinrum, toiletter, fællesarealer og apparatur. I forbindelse med runden kan man samles om enhedens patientsikkerhedstavle, som viser de seneste data for arbejdet med at forbedre patientsikkerheden. Patientsikkerhedsrunden kan afsluttes med en fælles opsummering af de identificerede problemer og en udvælgelse af hvilke (1-3 stykker), der skal laves handlingsplaner for. Metoden kan identificere problemer med patientsikkerhed og fremme og understøtte udvikling af en proaktiv patientsikkerhedskultur. Metoden er først udviklet til sygehusbrug, men sidenhen tilpasset af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, sådan at den også er egnet til andre større organisationer, der arbejder med pleje og behandling af patienter, fx i primærsektoren. Forbedringsledelse 9

10 Være synlig i frontlinjen og lytte til medarbejderne ved at sørge for at mødes med forbedringsteamene jævnligt og efterspørge patientsikkerhedsdata, som er lokale og tidstro. være rollemodel ved selv at bruge patientsikkerhedsmetoder, fx ISBAR, tjeklister, PDSA (forbedringsmodellen). sørge for at fejre succeser og anerkende med arbejdere. hjælpe med at fjerne barrierer for forbedringer. skabe et trygt arbejdsmiljø for personalet til at arbejde med og lære af utilsigtede hændelser. understøtte personalet med ledelsesmæssig opbakning, når noget går galt. Redskaber: patientsikkerhedsrunder, forbedringsmodellen, statistisk processtyring, patientsikkerhedstavler, sikker mundtlig kommunikation, medieomtale og fejring af succeser som drivkraft for forbedringer, læring af utilsigtede hændelser. Indikatorer: Patientsikkerhedsrunder pr. måned Sæt mål for indikatoren, fx at der gennemføres tre patientsikkerhedsrunder pr. måned. Antal begivenheder, hvor ledelsen har været med til et fejre en milepæl eller et resultat. Sæt mål for indikatoren, fx at ledelsen skal deltage i mindst én lokal fejring/markering om måneden. 10 Forbedringsledelse

11 Eksempel Patientsikkerhedstavler Patientsikkerhedstavler er typisk store whiteboards, som hænger synligt for personalet og evt. også for patienter og pårørende på en enhed. Her samles aktuelle data om patientsikkerhed og om det arbejde, der foregår for at forbedre patientsikkerheden. Tavlerne er et nyt medie, som fremmer anvendelsen af lokale og tidstro data i forbedringsprocessen. Brugen af patientsikkerhedstavler er kendt fra fx Skotland, Wales og USA. I projektet Patientsikkert Sygehus er der opnået meget positive erfaringer med brugen af patientsikkerhedstavler. Tavlerne er et betydeligt omdrejningspunkt for arbejdet med patientsikkerhed. De skaber engagement og motivation, både når de bringer positive og negative resultater. Tavlerne er mest relevante, når de viser lokale, nærværende data, der kan relateres til konkrete patienter. Det er ikke tavlerne i sig selv. Det er dét, der foregår omkring tavlerne, som er væsentligt. En erfaringsopsamling fra Patientsikkert Sygehus viser, at hvis tavlerne skal have optimal effekt forudsætter det en ledelsesmæssig bevågenhed. Det gælder både i forhold til ajourføring, refleksion og opfølgning på data Når tavlerne hænger, hvor alle kan se dem, kan de desuden virke som dialogredskab i forhold patienter og pårørende. I Patientsikkert Sygehus arbejder sygehusledelserne desuden med patientsikkerhedstavler på sygehusniveau. Forbedringsledelse 11

12 Praktisere åbenhed og gennemsigtighed ved at vise patientsikkerhedsdata og historier åbent frem for at understøtte en forandring i organisa tionen. være åben omkring patientsikkerhedsproblemer og data over for patienter, pårørende og offentligheden for at vise, at forbedringsarbejdet tages alvorligt. fortælle offentligt om organisationens ambitiøse målsætninger, og gode historier om organisationens arbejde med patientsikkerhed sørge for at succeshistorier fra organisationen formidles til interne og eksterne medier. opretholde en åben dialog om patientsikkerhedsrisici. Redskaber: patientsikkerhedstavler, tips til motiverende kommunikation, medieomtale og fejring af succeser som drivkraft for forbedringer. Indikatorer: Enheder/afdelinger, der har patientsikkerhedstavler hængende offentligt, i procent af alle enheder/afdelinger. Sæt mål for indikatoren, fx at alle afdelinger skal have offentligt synlige patientsikkerhedstavler. Dage imellem indlæg på intranettet om patientsikkerhed. Sæt mål for indikatoren, fx max 14 dage mellem indlæg om patientsikkerhed på intranettet Dage imellem aktive henvendelser til den eksterne presse. Sæt mål for indikatoren, fx max 50 dage mellem aktive henvendelser til den eksterne presse. 12 Forbedringsledelse

13 Medieomtale og fejring af succeser Positiv omtale i medierne og fejringer af succeser og gode resultater medvirker til at styrke forbedringer i patientsikkerheden. Det fremgår af en spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført blandt sygeplejersker, læger, kvalitetsfolk og sygehusledelser (152 respondenter) i Patientsikkert Sygehus. 83 procent af de adspurgte har oplevet en form for positiv medieomtale af deres indsats i Patientsikkert Sygehus, herunder omtale i landsdækkende og regionale nyhedsmedier, i fagpressen og omtale på sygehusenes og projektets hjemmesider og nyhedsbreve. 73 procent havde været med til at fejre et godt resultat, typisk som en begivenhed internt på afdelingen. Både positiv medieomtale og fejringer er med til at skabe sammenhold, øge arbejdsglæden, styrke den faglige stolthed og motivere til indsats for fortsatte forbedringer, viser undersøgelsen. Forbedringsledelse 13

14 Litteratur A promise to learn a commitment to act. Improving the Safety of Patients in England. National Advisory Group on the Safety of Patients in England. https://www.gov.uk/government/publications/berwick-review-into-patient-safety Reinertsen JL, Bisognano M, Pugh MD. Seven Leadership Leverage Points for Organization-Level Improvement in Health Care (Second Edition). IHI Innovation Series white paper. Cambridge, MA: Institute for Healthcare Improvement; Swensen S, Pugh M, McMullan C, Kabcenell A. High-Impact Leadership: Improve Care, Improve the Health of Populations, and Reduce Costs. IHI White Paper. Cambridge, Massachusetts: Institute for Healthcare Improvement; Improvement team sponsor handbook (IHI/Patientsikkert Sygehus) Kompendium utviklet til læringsnettverk for ledelse af pasientsikkerhet 2013/2014 i pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender, Norge. 14 Forbedringsledelse

15 Liste over redskaber Patientsikker dagsorden Kalender-gennemgang Tips til motiverende kommunikation Patientsikkerhedsrunder I patientens fodspor Patient- og pårørendeinddragelse Patientsikkerhedstavler Målestrategi for forbedringsprojekter (herunder statistisk processtyring) Mortalitetsanalyser Waste identifikation tool Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Global Trigger Tool Metoder til hurtige og holdbare forbedringer (pakkebegrebet, forbedringsmodellen, PDSA) Medieomtale og fejring af succeser som drivkraft for forbedringer Sikker mundtlig kommunikation

16

Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde

Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed December 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre Tel. +45 3862 2171 info@patientsikkerhed.dk

Læs mere

Sikkert Patientflow. Projektbeskrivelse. 13. december 2013

Sikkert Patientflow. Projektbeskrivelse. 13. december 2013 Sikkert Patientflow Projektbeskrivelse 13. december 2013 Indhold Resume... 3 Indledning... 3 Metoder... 3 Forbedringsmodellen... 4 Real Time Demand Capacity Management... 5 Waste Identification Tool...

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Årsberetning 2012. Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed c/o Hvidovre Hospital, afsnit P 610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre

Årsberetning 2012. Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed c/o Hvidovre Hospital, afsnit P 610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre 2012 ÅRSBERETNING Folkemøde. Formanden for Dansk Selskab for Patientsikkerhed Ulla Astman var blandt debattørerne ved Folkemødet på Bornholm. Sygehusene er positive, sundhedspersonalet vil gerne, og patienter

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

FOKUSERING AF FORBEDRINGSARBEJDET. Metoder til identifikation af kvalitets- og patientsikkerhedsproblemer og prioritering af forbedringsarbejdet

FOKUSERING AF FORBEDRINGSARBEJDET. Metoder til identifikation af kvalitets- og patientsikkerhedsproblemer og prioritering af forbedringsarbejdet FOKUSERING AF FORBEDRINGSARBEJDET Metoder til identifikation af kvalitets- og patientsikkerhedsproblemer og prioritering af forbedringsarbejdet FOKUSERING AF FORBEDRINGSARBEJDET Metoder til identifikation

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Introduktion til læringssættet

Introduktion til læringssættet Introduktion til læringssættet Maj 2007 www.patientsikkerhed.dk 2 Forord De fleste medarbejdere i sundhedsvæsnet indgår i talrige team for at diagnosticere, pleje og behandle patienter. Sikkerheden i sundhedsvæsnet

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Væk med barriererne for patientsikkerhed

Væk med barriererne for patientsikkerhed Årsberetning 2013 I N T R O D U K T I O N Væk med barriererne for patientsikkerhed Siloer brydes ned, grænser blødes op og forhindringer fjernes. For Dansk Selskab for Patientsikkerhed har 2013 været et

Læs mere

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 Udarbejdet af: Patientombuddet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Publikationen er tilgængelig på http://www.sum.dk

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

INVOLVERING AF PATIENTER I PATIENTSIKKERHED

INVOLVERING AF PATIENTER I PATIENTSIKKERHED INVOLVERING AF PATIENTER I PATIENTSIKKERHED Litteraturgennemgang 2005-2010 Involvering af patienter i patientsikkerhed. Litteraturgennemgang 2005-2010 Dansk Selskab for Patientsikkerhed c/o Hvidovre Hospital,

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2009. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2009. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2009 Sag nr. Emne: bilag Region Hovedstaden UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSOMRÅDET Afrapportering om kvalitet og patientsikkerhed 16. april 2009 1.

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet.

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet. Emne: Nye vinkler til forandringsledelse Af: Niels Sparre, Partner i Mindbiz ApS Formål Mange har prøvet at være en del af en forandring, der ikke har været succesfuld. Denne artikel har til formål at

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

Lean i Plejesektoren. - en guide

Lean i Plejesektoren. - en guide Lean i Plejesektoren - en guide 1 Forord til guide om Lean i plejesektoren Den offentlige sektor i Danmark skal levere service af høj kvalitet. God service til borgerne og gode arbejdspladser er to sider

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence

kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence baseret på caf 2006 kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence KVIK Vejledning 2. udgave 2. oplag 2008 baseret på CAF 2006 ISBN: 87-988053-9-8 Foto: Nana Reimers Illustrationer:

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual AT ARBEJDE MED FORANDRINGER Manual Denne manual kan hjælpe jer til at arbejde med forandringer. Den giver jer nogle bud på, hvordan forandringer og omstruktureringer skabes i respekt for trivslen på arbejdspladsen.

Læs mere