Dansk Journalistforbund. Handlingsprogram

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Journalistforbund. Handlingsprogram 2007-2009"

Transkript

1 2007 Dansk Journalistforbund Handlingsprogram

2 Dansk Journalistforbund, juni 2007 Grafisk produktion: Nanette Graphic Design Tryk: Datagraf. Oplag: 2000 Handlingsprogram

3 DJs mission DJ sikrer medlemmerne de bedste løn- og arbejdsforhold. DJ arbejder for, at medier og kommunikation spiller en afgørende rolle for dialog og åbenhed i samfundet. DJs vision DJ vil være den uundværlige professionelle ramme for alle, der arbejder med jour nalistik, kommunikation og producerer indhold til medierne. DJ vil optimere kvaliteten i job og fag for alle, der arbejder med medier og kommunikation. DJ vil sætte dagsordenen for presse-, ytrings- og informationsfrihed nationalt som internationalt. 4 5

4 DJ vil være den uundværlige professionelle ramme for alle, der arbejder med journalistik, kommunikation og producerer indhold til medierne En øget andel af barselsorloven skal gennem overenskomstaftaler reserveres til mænd 6 1 DJ skal organisere alle, der arbejder med journalistik, kommunikation og pro ducerer indhold til medierne I samarbejde med kredse og specialgrupper skal kendskabet til DJ udbre des i for hold til alle potentielle medlemmer Organiseringen af freelancere skal følges op af særlige aktiviteter i forhold til po tentielle medlemmer Der skal udarbejdes en plan således, at kommunikationsmedarbej dere m.fl. kan blive bedre integreret i DJ Indsatsen på alle godkendte grunduddannelser skal prioriteres, og indsat sen på alle øvrige uddannelser, som er relevante for DJ, skal vurderes De tre studenterorganisationer på journalistuddannelserne skal understøttes i bestræ belserne på et styrket samarbejde Rådgivningen over for nyuddannede skal forbedres 2 DJ skal øge dækningen og forbedre kvaliteten af kollektive aftaler for medlemmerne Hovedbestyrelsen skal prioritere nye indsatsområder til organisering og overens komst dækning i Overenskomsten med TV 2 skal udvikles til en væg-til-væg aftale Antallet af freelanceaftaler skal øges væsentligt Der skal etableres flere medarbejderforeninger på offentlige arbejdsplad ser, og der skal udnævnes talspersoner eller ambassadører, hvor der ikke kan etableres medarbejderforeninger Bredden i DJs aftaler og organiseringsområder skal synliggøres Arbejdet for ligeløn for kvinder og mænd skal opprioriteres ved at gennem føre mindst seks ligelønstjek pr. år samt synliggørelse af dem Resultaterne af ligelønstjek skal medføre tilbud til berørte medlemmer og tillids repræsentanter Der skal udarbejdes og offentliggøres et samlet overblik over barselsregler i over enskomsterne 3 DJ skal være førende inden for personlig rådgivning DJs rådgivning og vejledning af medlemmerne skal synliggøres på journa list for bundet.dk og andre steder samt ved selvbetjening via netrådgivning Forståelsen af, at kontraktrådgivning er relevant for såvel kontraktansatte som freelancere, skal øges bredt DJ skal skabe større og bedre sammenhæng mellem DJ Uddannelse & Kom pe tence, faglig afdeling og A-kassen ved rådgivningen af freelancere Kendskab til og rådgivning om barselsregler og den centrale barselsfond for kon traktansatte skal styrkes 4 DJ skal øge indsatsen for freelancere i mediebranchen Der skal udvikles tilbud, der kan give vores medlemmer redskaber til at ska be for ret ninger, de kan leve af Særlige kurser i prisdannelse, vilkårsbeskrivelse og forhandling for free lancere skal fortsat udvikles Freelancere, der har status som selvstændige, skal sikres flere tilbud inden for ek sem pelvis revisorhjælp og skatterådgivning Freelancernes netværk skal udvikles og professionaliseres Freelanceportalen skal løbende opdateres Freelancerne skal kunne finde standardkontrakter til alle former for arbejde DJ skal markedsføres som den primære organisation for freelancere i mediebranchen Der skal udarbejdes en DJ-politik i forhold, hvor der kan opstå konflikter mel lem en freelancer og et andet medlem, som vedkommende entrerer med Løst ansatte skal sikres pensionstilbud, såvel gruppeordning som opsparingsordning Særlige ordninger i form af barselsfonde, medlemskab af Pressens Uddan nelses fond o.a. skal synliggøres Der udgives et særligt freelancemagasin med fire numre årligt med fokus på såvel nuværende som potentielle medlemmer 7

5 5 DJ skal sikre medlemmerne det bedst tænkelige arbejdsmiljø Der skal formuleres en politik for DJs arbejdsmiljø-arbejde for ansatte og freelancere Der skal udarbejdes standarder for det fysiske arbejdsmiljø, dvs. computer skærme, arbejdsredskaber generelt, storrumskontorer etc. DJs arbejdsmiljøhold skal give redskaber til stresshåndtering, tilbud om kon flikt mæg ling og udarbejde forslag til aftaler, der kan forbedre det psy kiske arbejdsmiljø Der skal udvikles særlige DJ-grundkurser for sikkerhedsrepræsen tanter, der for binder den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse med mediearbejds pladserne Der skal tilbydes overbygningskurser fælles for sikkerhedsrepræsentanter og til lidsrepræsentanter Samarbejdet mellem tillidsrepræsentanten og sikkerhedsrepræsentanten på ar bejds pladsen skal udbygges Opsøgende arbejde ved direkte kontakt til og besøg på arbejdspladserne skal øge arbejdet for det gode arbejdsmiljø Der skal udarbejdes en handlingsplan for, hvordan sikkerhedsrepræsen tan ter kan sikres højere status Der skal være særligt fokus på at få valgt sikkerhedsrepræsentanter på de arbejds pladser, hvor de endnu mangler Eksistensen og anvendelsen af handleplaner for kønsmæssig og etnisk li ge stilling på virksomhederne skal kortlægges med henblik på at bistå med forslag til nye handlingsplaner Arbejdsgiverne skal i højere grad inddrages i sikkerhedsorganisati onens ar bejde Kommunikationsafdelingen skal markedsføre DJs arbejde for et bedre ar bejdsmiljø for medlemmerne Der skal udvikles særlige DJ-agent kurser inden for særlige temaer som eksempelvis ligestilling, arbejdsmiljø, efteruddannelse, pressefrihed og retsjournalistik for bestyrelsesmedlemmer i alle led af forbundet Der skal udarbejdes konkrete mål for den kønsmæssige og etniske ligestilling på forbundets tillidsposter Kredse og specialgrupper skal deltage i arbejdet med at søge medlemmer inddraget i ad-hoc arbejdsopgaver, projektgrupper o.l. i DJ Informationsniveauet i forhold til debat og beslutninger på det politiske niveau i HB og HB-udvalg skal øges på hjemmesiden HB skal undersøge mulighederne for ekstraordinære møder via videokonferencer 6 DJ skal opprioritere rekrutteringen til tillidsposter Arbejdet for at hverve nye tillidsrepræsentanter på arbejdspladserne skal være me re opsøgende blandt andet gennem udarbejdelse af kampagnemateriale Tillidsrepræsentantkurserne skal videreudvikles som eksklusive kurser Nye eksklusive kurser for formænd og næstformænd i alle politiske strukturer under DJ skal etableres i

6 DJ vil optimere kvaliteten i job og fag for alle, der arbejder med medier og kommunikation 7 DJ skal sikre medlemmerne de bedst mulige kompetencer De nye digitale rammer i form af eksempelvis netværksdannelse skal bidrage til at understøtte medlemmernes gensidige kompetenceudvikling Det skal undersøges, om der kan etableres en mentorordning for alle DJ-medlemmer Årligt skal 2-3 lønforhandlingskurser målrettes kvinder DJ skal fortsætte arbejdet med at udvikle og realisere en beskæftigelsespolitik, der tager udgangspunkt i det enkelte medlems situation Arbejdet med at rådgive og give tilbud til arbejdsløse skal fortsat udvikles 8 DJ skal være offensiv i udviklingen af medlemmernes grundog efteruddannelse Udbudet af efteruddannelse skal øges til alle grupper i DJ også gennem samarbejde med andre udbydere En grundig undersøgelse af medlemmernes behov for efteruddannelse og viden om mulighederne iværksættes Pressens Uddannelsesfond skal udbredes til at dække hele branchen Kendskabet til Pressens Uddannelsesfond og dens muligheder for medlemmerne skal øges Synliggørelse af mulighederne for, at medlemmer på ikkeaftaledækkede arbejdspladser kan få efteruddannelse DJs indflydelse på det konkrete uddannelsesudbud i det nye UPDATE skal øges Udvikling og etablering af uddannelsesansvarlige på arbejdspladserne skal understøttes En samlet politik på efteruddannelsesområdet skal ligge klar til diskussion på Fagligt Forum 2008 Retten til betalt efteruddannelse i arbejdstiden søges sikret i alle overenskomster Der skal være mere debat om grund- og efteruddannelse, herunder om forholdene i branchen generelt samt f.eks. om kommunikatørers praktik, grund- og efteruddannelses muligheder DJ skal medvirke til at profilere og udvikle medieuddannelserne under DJ samt differentiere de tre journalistuddannelser 9 DJ skal opleves som en markant og aktiv organisation i spørgsmål om høj faglig kvalitet, troværdighed og etik Der skal arbejdes for kønsmæssig og etnisk ligestilling på alle niveauer, herunder i forbindelse med rekruttering til og under grunduddannelserne Gå-hjem-møderne skal bruges mere offensivt i profileringen af DJ Arbejdet for et konstant fokus på faglig kvalitet skal bl.a. ske gennem påvirkningsarbejde i medierne Der skal udarbejdes oplysningsmateriale samt udvikles aktiviteter, der belyser fordele ved kønsmæssig og/eller etnisk ligestilling på uddannelser og på arbejdspladser 10 DJ skal øge indsatsen over for medlemmer inden for fagområdet kommunikation Tilbudene fra DJ til kommunikationsmedarbejdere skal synliggøres Det særlige kommunikationsvindue på forbundets hjemmeside skal løbende udvikles Der skal udvikles retningslinjer for god pressekontakt (både til og fra kommunikationsfolk) for at knytte journalistik og kommunikation endnu tættere sammen Der skal sættes særlig fokus på de etiske spørgsmål i informations- og kommunikationsarbejdet Kommunikationsgruppens arbejde med at kortlægge kommunikationsarbejdet skal understøttes Samarbejdet mellem DJ og Dansk Kommunikationsforening skal evalueres i 2008 med henblik på videreudvikling Der skal udvikles et kommunikationsmagasin relevant og førende for hele kommunikationsbranchen 10 11

7 DJ vil sætte dagsordenen for presse-, ytrings- og informationsfrihed nationalt som internationalt 11 DJ skal være bolværket, som sikrer autorers ophavsret både i Danmark og globalt Den politiske lobbyvirksomhed for at undgå en arbejdsgiverregel i kølvandet på Kapitel 3-udvalgets betænkning fortsættes både i Danmark og i det øvrige Norden Løbende debat om ophavsret skal være med til at sikre autorernes rettigheder Der skal i samarbejde med relevante rettighedsorganisationer etableres en forening eller fond til at varetage interesserne for samt fordele vederlagene til DJs medlemmer i Grønland Gennem arbejdet i COPY-DAN og International Federation of Reproduction Rights Organisation skal mulighederne for licensiering af digitale tekster og fotos fremmes Journalisternes råmateriale skal beskyttes mod videreudnyttelse mod den enkelte ophavsretshavers interesse 12 DJ skal aktivt medvirke til at trække den danske mediepolitik væk fra det strengt konkurrence- og industripolitiske Debat om og fremme af begreberne publicisme og public service skal medvirke til at fastholde mediepolitikken uden for den almindelige industripolitik Opprioritering af indsatsen i European Federation of Journalists i forhold til europæisk mediepolitik skal sikre en fælleseuropæisk indsats på området Arbejdet for alsidighed mod monopoldannelse i medierne skal bringes i fokus 13 DJ skal sikre grundlag for en mediepolitik, der bygger på kulturpolitik, mangfoldighed og nødvendigheden af uafhængig journalistik samt en understregning af journalisters integritet Initiativer til diskussioner om fagets etiske principper skal tages løbende for at sikre opbakningen til uafhængig journalistik Som følge af arbejdet i offentlighedskommissionen skal der lægges særlig vægt på meroffentlighed i bl.a. offentlige selskaber, i kommunikationsgangen i stadig større offentlige institutioner, via udnyttelse af teknologi samt meroffentlighed i de inter nationale institutioner Redaktionel uafhængighed og dermed pluralisme inden for de enkelte medier i mediekoncernerne skal synliggøres og sikres Der skal fortsat arbejdes for at sikre de grundlæggende vilkår - økonomiske såvel som redaktionelle - for landsdækkende public service radio og tv Der skal gennem påvirkningsarbejde løbende arbejdes for en lovgivning, der sikrer uafhængig journalistik Arbejdet med at kortlægge mediernes økonomiske situation, herunder de forskelli ge mediestøtteordninger for at sikre mangfoldigheden i mediebilledet, skal følges tæt 14 DJ skal øge indsatsen mod indgreb via lovgivning og praksis mod pressefriheden og dermed ytringsfriheden I samarbejde med European Federation of Journalists skal lovgivningsarbejdet i EU påvirkes, så direktiver, forordninger m.v. respekterer Den Europæiske Menneske rettighedserklærings artikel 10 og dermed presse- og ytringsfriheden Ved høringssvar og anden lobbyvirksomhed i forhold til retsplejeloven skal journa lister på arbejde i retten sikres bedre vilkår Gennem konkrete retssager skal journalister sikres bedre muligheder for at drive afslørende journalistik Alle tiltag, der indskrænker mediernes arbejdsvilkår som følge af terrorpakker, skal bekæmpes ved at protestere og påvirke relevante personer og myndigheder 15 DJ skal offensivt arbejde for frie medier samt mediearbejderes sikkerhed i konflikt områder Sikkerhedstræning og rådgivning til mediearbejdere, der sendes til konfliktzoner, skal udbygges med flere danske kurser og gennem udbredelse af arbejdet i International News Safety Institute 12

8 Indsamling af penge til Safety Fund i International Federation of Journalists skal sikre en fortsat solidaritet mellem mediearbejderne globalt Via engagementet i International Federation of Journalists og International Media Support skal arbejdet med opbygning og styrkelse af journalistorganisationerne i Hviderusland og i forbindelse med Det Arabiske Initiativ fortsættes 16 DJ skal være debatskabende i forhold til presse-, ytrings- og informationsfrihed i Danmark Ved enhver situation, hvor der sættes spørgsmålstegn til presse-, ytrings- eller informationsfrihed, skal der lægges en plan for produktion af debatindlæg og andre muligheder for at være offensiv i medierne Der skal gennemføres offentlige arrangementer om presse- og ytringsfrihed DJs holdninger til spørgsmål om presse-, ytrings- og informationsfrihed skal fremmes via debat i medier, på møder og konferencer 14

9 Dansk Journalistforbund er et fagforbund i vækst. Vi er 65 ansatte til at betjene medlemmer, der alle er beskæftiget med journalistik, medier og kommu nikation. Vi sikrer medlemmerne de bedste arbejdsforhold og kompetencer, og vi arbejder for, at medier og kommunikation spiller en afgørende rolle for dialog og åbenhed i samfundet Dansk Journalistforbund Handlingsprogram

Handlingsprogram 2007-2009

Handlingsprogram 2007-2009 Handlingsprogram 2007-2009 Organisationsudvalget a) I samarbejde med kredse og specialgrupper skal kendskabet til DJ udbredes i forhold til alle potentielle medlemmer b) Organiseringen af freelancere skal

Læs mere

DJ på vej gennem forandringer

DJ på vej gennem forandringer DJ på vej gennem forandringer Hovedbestyrelsens skriftlige beretning til delegeretmødet 2015 Forandringerne af arbejdsmarkedet, forandringerne af arbejdsformerne, forandringerne af professionerne. Til

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1 Arbejdsmiljø Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder for et godt og sikkert arbejdsmiljø i VVS- og skorstensfejerbranchen. Risikoen for arbejdsulykker, fysisk og psykisk nedslidning,

Læs mere

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018. 1- Arbejdsmiljø

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018. 1- Arbejdsmiljø 1- Arbejdsmiljø Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder for et godt og sikkert arbejdsmiljø i VVS- og skorstensfejerbranchen. Risikoen for arbejdsulykker, fysisk og psykisk nedslidning, skal minimeres ved

Læs mere

Strategi for Danske Advokater

Strategi for Danske Advokater Strategi for Danske Advokater 1. Indledning Dette notat præsenterer Danske Advokaters strategi for de kommende år. Mens strategien lægger linjen for en længere periode og derfor er forholdsvis generel

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Vedtaget på HK/Danmarks 30. ordinære kongres Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforbund og arbejdspladsens foretrukne

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Fagligt og Politisk Grundlag - 2007

Fagligt og Politisk Grundlag - 2007 Fagligt og Politisk Grundlag - 2007 VERSION 4 Behandlet af hovedbestyrelsen d. 14. juni 2007. Indholdsfortegnelse: Linie 1-18 Indledning - - - - 20-45 Værdier - - - - 47-68 Medlemsdemokrati - - - - 70-105

Læs mere

På job 09 Struktur 23

På job 09 Struktur 23 Dit forbund i arbejdslivet Et arbejdsmarked i udvikling 3 ARKITEKTFORBUNDET 5 Vi arbejder for 7 På job 9 Profilering 11 Globalisering og netværk 13 Kompetence og indsigt 15 Rådgivning på arbejdspladsen

Læs mere

FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG

FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 201 3 6 FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 2013 Ⅰ 2 FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 201 3 6 INDHOLD Indledning 07 Værdier 09 Medlemsdemokrati 13 Afdelingerne 15 Tillidsvalgte 19 Det

Læs mere

Principprogram. for Danmarks Lærerforening. Danmarks Lærerforenings kongres 8. - 10. september 2015. Professionsidealet DLF. -met

Principprogram. for Danmarks Lærerforening. Danmarks Lærerforenings kongres 8. - 10. september 2015. Professionsidealet DLF. -met Principprogram for Danmarks Lærerforening Danmarks Lærerforenings kongres 8. - 10. september 2015. Danmarks Lærerforenings principprogram beskriver de grundlæggende principper, som organisationen bygger

Læs mere

Politikker og indsatsområder 2012-2014

Politikker og indsatsområder 2012-2014 Politikker og indsatsområder 2012-2014 DFL s vision og de fem missioner: DFL placerer sig allerforrest med at udvikle og virkeliggøre den fremtidsorienterede fagforening til gavn for hvert enkelt medlem.

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

2015-2020. Strategi- og handlingsplan

2015-2020. Strategi- og handlingsplan KF 2015-2020 Strategi- og handlingsplan Strategi- og handlingsplan 2015-2020 Indhold 03 Forord 04 Vision 05 Det fag- og byggepolitiske område 06 Det internationale arbejde 07 Uddannelsesområdet 09 Konstruktørernes

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

Baggrundsmateriale til kongresoplægget om en strategi for en fælles organiseringsindsats

Baggrundsmateriale til kongresoplægget om en strategi for en fælles organiseringsindsats Baggrundsmateriale til kongresoplægget om en strategi for en fælles organiseringsindsats Indholdsfortegnelse Overordnet strategi for en fælles organiseringsindsats 5 Delstrategi om målgrupper 9 Delstrategi

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7

DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7 DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7 19 AD DAGSORDENENS PUNKT 4b FORSLAG TIL BESLUTNING Forslag nr. 7 - Danske Fysioterapeuters lederpolitik Fremsat af: Hovedbestyrelsen 1 2 3 4 5

Læs mere

Agenda En sammenhængende organisation

Agenda En sammenhængende organisation F O A F A G O G A R B E J D E Agenda En sammenhængende organisation FOAs målprogram kongressen 7.-9. oktober 2008 Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen og Mona Striib Redaktion: Tom Bjerregaard, Maria

Læs mere

Danmarks Lærerforenings mål og værdier

Danmarks Lærerforenings mål og værdier F.1 Principprogrammet Den 17. september 2009 Emne: Principprogram Danmarks Lærerforenings mål og værdier Danmarks Lærerforening skal være medlemmernes fælles fagforening, der udvikles i en levende dialog

Læs mere

DJ i udvikling. Materialesamling

DJ i udvikling. Materialesamling DJ i udvikling Materialesamling 1 Indhold Læsevejledning 3 Kommissoriet fra DJ s delegeretmøde i april 2013 3 Scenarier for DJ s fremtid 4 Udviklingen inden for DJ s arbejdsområder 6 Det danske kommunikationslandskab

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

HK s 31. ordinære kongres Tivoli Congress Center, København

HK s 31. ordinære kongres Tivoli Congress Center, København Dørene åbnedes kl. 8.00, og kl. 8.30 var der morgensang. Der blev sunget Noget om kraft af Halfdan Rasmussen. Mette Kindberg havde derefter ønske om Murerarbejdsmandens Ferie. Dan Mølholm spillede til.

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Kodeks for godt medarbejderskab. Sammen er vi bedst. Kodeks for god politisk ledelse. Morsø Kommune

Kodeks for godt medarbejderskab. Sammen er vi bedst. Kodeks for god politisk ledelse. Morsø Kommune Kodeks for godt medarbejderskab Kodeks for god Ledelse Kodeks for god topledelse Kodeks for god politisk ledelse Morsø Kommune Sammen er vi bedst 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Læs mere