Handlingsprogram

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsprogram 2007-2009"

Transkript

1 Handlingsprogram

2 Organisationsudvalget a) I samarbejde med kredse og specialgrupper skal kendskabet til DJ udbredes i forhold til alle potentielle medlemmer b) Organiseringen af freelancere skal følges op af særlige aktiviteter i forhold til potentielle medlemmer c) Der skal udarbejdes en plan således, at kommunikationsmedarbejdere m.fl. kan blive bedre integreret i DJ d) De tre studenterorganisationer på journalistuddannelserne skal understøttes i bestræbelserne på et styrket samarbejde e) DJ skal markedsføres som den primære organisation for freelancere i mediebranchen f) Særlige ordninger i form af barselsfonde, medlemskab af Pressens Uddannelsesfond o.a. skal synliggøres g) Nye eksklusive kurser for formænd og næstformænd i alle politiske strukturer under DJ skal etableres i 2007 h) Kredse og specialgrupper skal deltage i arbejdet med at søge medlemmer inddraget i ad-hoc arbejdsopgaver, projektgrupper o.l. i DJ i) HB skal undersøge mulighederne for ekstraordinære møder via videokonferencer Fagligt udvalg j) Rådgivningen over for nyuddannede skal forbedres k) Hovedbestyrelsen skal prioritere nye indsatsområder til organisering og overenskomstdækning i l) Overenskomsten med TV 2 skal udvikles til en væg-til-væg aftale m) Antallet af freelanceaftaler skal øges væsentligt n) Der skal etableres flere medarbejderforeninger på offentlige arbejdspladser, og der skal udnævnes talspersoner eller ambassadører, hvor der ikke kan etableres medarbejderforeninger o) Arbejdet for ligeløn for kvinder og mænd skal opprioriteres ved at gennemføre mindst seks ligelønstjek pr. år samt synliggørelse af dem p) Resultaterne af ligelønstjek skal medføre tilbud til berørte medlemmer og tillidsrepræsentanter 2

3 q) Der skal udarbejdes og offentliggøres et samlet overblik over barselsregler i overenskomsterne r) En øget andel af barselsorloven skal gennem overenskomstaftaler reserveres til mænd s) Forståelsen af, at kontraktrådgivning er relevant for såvel kontraktansatte som freelancere, skal øges bredt t) Kendskab til og rådgivning om barselsregler og den centrale barselsfond for kontraktansatte skal styrkes u) Freelancerne skal kunne finde standardkontrakter til alle former for arbejde v) Der skal udarbejdes en DJ-politik i forhold, hvor der kan opstå konflikter mellem en freelancer og et andet medlem, som vedkommende entrerer med w) Løst ansatte skal sikres pensionstilbud, såvel gruppeordning som opsparingsordning x) Der skal formuleres en politik for DJs arbejdsmiljø-arbejde for ansatte og freelancere y) Der skal udarbejdes standarder for det fysiske arbejdsmiljø, dvs. computerskærme, arbejdsredskaber generelt, storrumskontorer etc. z) DJs arbejdsmiljøhold skal give redskaber til stresshåndtering, tilbud om konfliktmægling og udarbejde forslag til aftaler, der kan forbedre det psykiske arbejdsmiljø æ) Der skal udvikles særlige DJ-grundkurser for sikkerhedsrepræsentanter, der forbinder den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse med mediearbejdspladserne ø) Der skal tilbydes overbygningskurser fælles for sikkerhedsrepræsentanter og tillidsrepræsentanter å) Samarbejdet mellem tillidsrepræsentanten og sikkerhedsrepræsentanten på arbejdspladsen skal udbygges aa) Opsøgende arbejde ved direkte kontakt til og besøg på arbejdspladserne skal øge arbejdet for det gode arbejdsmiljø bb) Der skal udarbejdes en handlingsplan for, hvordan sikkerhedsrepræsentanter kan sikres højere status cc) Der skal være særligt fokus på at få valgt sikkerhedsrepræsentanter på de arbejdspladser, hvor de endnu mangler dd) Eksistensen og anvendelsen af handleplaner for kønsmæssig og etnisk ligestilling på virksomhederne skal kortlægges med henblik på at bistå med forslag til nye handlingsplaner ee) Arbejdsgiverne skal i højere grad inddrages i sikkerhedsorganisationens arbejde ff) Arbejdet for at hverve nye tillidsrepræsentanter på arbejdspladserne skal være mere opsøgende blandt andet gennem udarbejdelse af kampagnemateriale gg) Tillidsrepræsentantkurserne skal videreudvikles som eksklusive kurser hh) Retten til betalt efteruddannelse i arbejdstiden søges sikret i alle overenskomster ii) Der skal arbejdes for kønsmæssig og etnisk ligestilling på alle niveauer, herunder i forbindelse med rekruttering til og under grunduddannelserne jj) Gå-hjem-møderne skal bruges mere offensivt i profileringen af DJ 3

4 kk) Arbejdet for et konstant fokus på faglig kvalitet skal bl.a. ske gennem påvirkningsarbejde i medierne ll) Der skal udarbejdes oplysningsmateriale samt udvikles aktiviteter, der belyser fordele ved kønsmæssig og/eller etnisk ligestilling på uddannelser og på arbejdspladser a) Den politiske lobbyvirksomhed for at undgå en arbejdsgiverregel i kølvandet på Kapitel 3-udvalgets betænkning fortsættes både i Danmark og i det øvrige Norden b) Løbende debat om ophavsret skal være med til at sikre autorernes rettigheder c) Der skal i samarbejde med relevante rettighedsorganisationer etableres en forening eller fond til at varetage interesserne for samt fordele vederlagene til DJs medlemmer i Grønland d) Gennem arbejdet i COPY-DAN og International Federation of Reproduction Rights Organisation skal mulighederne for licensiering af digitale tekster og fotos fremmes e) Journalisternes råmateriale skal beskyttes mod videreudnyttelse mod den enkelte ophavsretshavers interesse mm) Beskæftigelses- og uddannelsesudvalget nn) Indsatsen på alle godkendte grunduddannelser skal prioriteres, og indsatsen på alle øvrige uddannelser, som er relevante for DJ, skal vurderes oo) DJ skal skabe større og bedre sammenhæng mellem DJ Uddannelse & Kompetence, faglig afdeling og A-kassen ved rådgivningen af freelancere pp) Der skal udvikles tilbud, der kan give vores medlemmer redskaber til at skabe forretninger, de kan leve af qq) Særlige kurser i prisdannelse, vilkårsbeskrivelse og forhandling for freelancere skal fortsat udvikles rr) Freelancere, der har status som selvstændige, skal sikres flere tilbud inden for eksempelvis revisorhjælp og skatterådgivning ss) Der skal udvikles særlige DJ-agent kurser inden for særlige temaer som eksempelvis ligestilling, arbejdsmiljø, efteruddannelse, pressefrihed og retsjournalistik for bestyrelsesmedlemmer i alle led af forbundet tt) De nye digitale rammer i form af eksempelvis netværksdannelse skal bidrage til at understøtte medlemmernes gensidige kompetenceudvikling uu) Det skal undersøges, om der kan etableres en mentorordning for alle DJmedlemmer vv) DJ skal fortsætte arbejdet med at udvikle og realisere en beskæftigelsespolitik, der tager udgangspunkt i det enkelte medlems situation ww) Arbejdet med at rådgive og give tilbud til arbejdsløse skal fortsat udvikles xx) Udbudet af efteruddannelse skal øges til alle grupper i DJ også gennem samarbejde med andre udbydere yy) En grundig undersøgelse af medlemmernes behov for efteruddannelse og viden om mulighederne iværksættes 4

5 zz) Pressens Uddannelsesfond skal udbredes til at dække hele branchen ææ) Kendskabet til Pressens Uddannelsesfond og dens muligheder for medlemmerne skal øges øø) Synliggørelse af mulighederne for, at medlemmer på ikke-aftaledækkede arbejdspladser kan få efteruddannelse åå) DJs indflydelse på det konkrete uddannelsesudbud i det nye UPDATE skal øges aaa) Udvikling og etablering af uddannelsesansvarlige på arbejdspladserne skal understøttes bbb) En samlet politik på efteruddannelsesområdet skal ligge klar til diskussion på Fagligt Forum 2008 ccc) Der skal være mere debat om grund- og efteruddannelse, herunder om forholdene i branchen generelt, samt f.eks. om kommunikatørers praktik, grund- og efteruddannelsesmuligheder ddd) DJ skal medvirke til at profilere og udvikle medieuddannelserne under DJ samt differentiere de tre journalistuddannelser eee) fff) Kommunikationsudvalget ggg) Bredden i DJs aftaler og organiseringsområder skal synliggøres hhh) DJs rådgivning og vejledning af medlemmerne skal synliggøres på journalistforbundet.dk og andre steder samt ved selvbetjening via Faglig Viden på nettet iii) Freelancernes netværk skal udvikles og professionaliseres jjj) Der udgives et særligt freelancemagasin med fire numre årligt med fokus på såvel nuværende som potentielle medlemmer kkk) Kommunikationsafdelingen skal markedsføre DJs arbejde for et bedre arbejdsmiljø for medlemmerne lll) Informationsniveauet i forhold til debat og beslutninger på det politiske niveau i HB og HB-udvalg skal øges på hjemmesiden b) Gå-hjem-møderne skal bruges mere offensivt i profileringen af DJ a) Tilbudene fra DJ til kommunikationsmedarbejdere skal synliggøres b) Det særlige kommunikationsvindue på forbundets hjemmeside skal løbende udvikles e) Kommunikationsgruppens arbejde med at kortlægge kommunikationsarbejdet skal understøttes f) Samarbejdet mellem DJ og Dansk Kommunikationsforening skal evalueres i 2008 med henblik på videreudvikling g) Der skal udvikles et kommunikationsmagasin relevant og førende for hele kommunikationsbranchen a) Ved enhver situation, hvor der sættes spørgsmålstegn til presse-, ytrings- eller informationsfrihed, skal der lægges en plan for produktion af debatindlæg og andre muligheder for at være offensiv i medierne b) Der skal gennemføres offentlige arrangementer om presse- og y- tringsfrihed 5

6 c) DJs holdninger til spørgsmål om presse-, ytrings- og informationsfrihed skal fremmes via debat i medier, på møder og konferencer Ligestillingsudvalg mmm) Der skal udarbejdes konkrete mål for den kønsmæssige og etniske ligestilling på forbundets tillidsposter nnn) Årligt skal 2-3 lønforhandlingskurser målrettes kvinder a) Der skal arbejdes for kønsmæssig og etnisk ligestilling på alle niveauer,herunder i forbindelse med rekruttering til og under grunduddannelserne Medieudvalget c) Arbejdet for et konstant fokus på faglig kvalitet skal bl.a. ske gennem påvirkningsarbejde i medierne c) Der skal udvikles retningslinjer for god pressekontakt (både til og fra kommunikationsfolk) for at knytte journalistik og kommunikation endnu tættere sammen d) Der skal sættes særlig fokus på de etiske spørgsmål i informationsog kommunikationsarbejdet a) Debat om og fremme af begreberne publicisme og public service skal medvirke til at fastholde mediepolitikken uden for den almindelige industripolitik b) Opprioritering af indsatsen i European Federation of Journalists i forhold til europæisk mediepolitik skal sikre en fælleseuropæisk indsats på området c) Arbejdet for alsidighed mod monopoldannelse i medierne skal bringes i fokus a) Initiativer til diskussioner om fagets etiske principper skal tages løbende for at sikre opbakningen til uafhængig journalistik b) Som følge af arbejdet i offentlighedskommissionen skal der lægges særlig vægt på meroffentlighed i bl.a. offentlige selskaber, i kommunikationsgangen i stadig større offentlige institutioner, via udnyttelse af teknologi samt meroffentlighed i de internationale institutioner c) Redaktionel uafhængighed og dermed pluralisme inden for de enkelte medier i mediekoncernerne skal synliggøres og sikres d) Der skal fortsat arbejdes for at sikre de grundlæggende vilkår - økonomiske såvel som redaktionelle - for landsdækkende public service radio og tv e) Der skal gennem påvirkningsarbejde løbende arbejdes for en lovgivning, der sikrer uafhængig journalistik f) Arbejdet med at kortlægge mediernes økonomiske situation, herunder de forskellige mediestøtteordninger for at sikre mangfoldigheden i mediebilledet, skal følges tæt a) I samarbejde med European Federation of Journalists skal lovgivningsarbejdet i EU påvirkes, så direktiver, forordninger m.v. respekterer Den Europæiske Menneskerettighedserklærings artikel 6

7 10 og dermed presse- og ytringsfriheden b) Ved høringssvar og anden lobbyvirksomhed i forhold til retsplejeloven skal journalister på arbejde i retten sikres bedre vilkår c) Gennem konkrete retssager skal journalister sikres bedre muligheder for at drive afslørende journalistik d) Alle tiltag, der indskrænker mediernes arbejdsvilkår som følge af terrorpakker, skal bekæmpes ved at protestere og påvirke relevante personer og myndigheder a) Sikkerhedstræning og rådgivning til mediearbejdere, der sendes til konfliktzoner, skal udbygges med flere danske kurser og gennem udbredelse af arbejdet i International News Safety Institute b) Indsamling af penge til Safety Fund i International Federation of Journalists skal sikre en fortsat solidaritet mellem mediearbejderne globalt c) Via engagementet i International Federation of Journalists og International Media Support skal arbejdet med opbygning og styrkelse af journalistorganisationerne i Hviderusland og i forbindelse med Det Arabiske Initiativ fortsættes Freelanceforum a) Der skal udvikles tilbud, der kan give vores medlemmer redskaber til at skabe forretninger, de kan leve af b) Særlige kurser i prisdannelse, vilkårsbeskrivelse og forhandling for freelancere skal fortsat udvikles c) Freelancere, der har status som selvstændige, skal sikres flere tilbud inden for eksempelvis revisorhjælp og skatterådgivning d) Freelancernes netværk skal udvikles og professionaliseres e) Freelanceportalen skal løbende opdateres f) Freelancerne skal kunne finde standardkontrakter til alle former for arbejde g) DJ skal markedsføres som den primære organisation for freelancere i mediebranchen h) Der skal udarbejdes en DJ-politik i forhold, hvor der kan opstå konflikter mellem en freelancer og et andet medlem, som vedkommende entrerer med i) Løst ansatte skal sikres pensionstilbud, såvel gruppeordning som opsparingsordning j) Særlige ordninger i form af barselsfonde, medlemskab af Pressens Uddannelsesfond o.a. skal synliggøres k) Der udgives et særligt freelancemagasin med fire numre årligt med fokus på såvel nuværende som potentielle medlemmer 7

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1 Arbejdsmiljø Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder for et godt og sikkert arbejdsmiljø i VVS- og skorstensfejerbranchen. Risikoen for arbejdsulykker, fysisk og psykisk nedslidning,

Læs mere

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018. 1- Arbejdsmiljø

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018. 1- Arbejdsmiljø 1- Arbejdsmiljø Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder for et godt og sikkert arbejdsmiljø i VVS- og skorstensfejerbranchen. Risikoen for arbejdsulykker, fysisk og psykisk nedslidning, skal minimeres ved

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

På job 09 Struktur 23

På job 09 Struktur 23 Dit forbund i arbejdslivet Et arbejdsmarked i udvikling 3 ARKITEKTFORBUNDET 5 Vi arbejder for 7 På job 9 Profilering 11 Globalisering og netværk 13 Kompetence og indsigt 15 Rådgivning på arbejdspladsen

Læs mere

Fagligt og Politisk Grundlag - 2007

Fagligt og Politisk Grundlag - 2007 Fagligt og Politisk Grundlag - 2007 VERSION 4 Behandlet af hovedbestyrelsen d. 14. juni 2007. Indholdsfortegnelse: Linie 1-18 Indledning - - - - 20-45 Værdier - - - - 47-68 Medlemsdemokrati - - - - 70-105

Læs mere

FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG

FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 201 3 6 FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 2013 Ⅰ 2 FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 201 3 6 INDHOLD Indledning 07 Værdier 09 Medlemsdemokrati 13 Afdelingerne 15 Tillidsvalgte 19 Det

Læs mere

Strategi for Danske Advokater

Strategi for Danske Advokater Strategi for Danske Advokater 1. Indledning Dette notat præsenterer Danske Advokaters strategi for de kommende år. Mens strategien lægger linjen for en længere periode og derfor er forholdsvis generel

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Politikker og indsatsområder 2012-2014

Politikker og indsatsområder 2012-2014 Politikker og indsatsområder 2012-2014 DFL s vision og de fem missioner: DFL placerer sig allerforrest med at udvikle og virkeliggøre den fremtidsorienterede fagforening til gavn for hvert enkelt medlem.

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Danmarks Lærerforenings mål og værdier

Danmarks Lærerforenings mål og værdier F.1 Principprogrammet Den 17. september 2009 Emne: Principprogram Danmarks Lærerforenings mål og værdier Danmarks Lærerforening skal være medlemmernes fælles fagforening, der udvikles i en levende dialog

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

. Indledning. .1. Særlige indsatser. .1.1. DM Faglighed. .1.2. DM s fokusemner. .1.3. Samarbejde med andre organisationer

. Indledning. .1. Særlige indsatser. .1.1. DM Faglighed. .1.2. DM s fokusemner. .1.3. Samarbejde med andre organisationer Arbejdsprogram 2012 Indholdsfortegnelse:. Indledning. DM s vision. DM's tværgående arbejde.1. Særlige indsatser.1.1. DM Faglighed.1.2. DM s fokusemner.1.3. Samarbejde med andre organisationer.1.4. Det

Læs mere

DJ i udvikling. Materialesamling

DJ i udvikling. Materialesamling DJ i udvikling Materialesamling 1 Indhold Læsevejledning 3 Kommissoriet fra DJ s delegeretmøde i april 2013 3 Scenarier for DJ s fremtid 4 Udviklingen inden for DJ s arbejdsområder 6 Det danske kommunikationslandskab

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

HK s 31. ordinære kongres Tivoli Congress Center, København

HK s 31. ordinære kongres Tivoli Congress Center, København Dørene åbnedes kl. 8.00, og kl. 8.30 var der morgensang. Der blev sunget Noget om kraft af Halfdan Rasmussen. Mette Kindberg havde derefter ønske om Murerarbejdsmandens Ferie. Dan Mølholm spillede til.

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

HVEM, HVAD, HVORDAN? HVAD ER OFFENTLIG INNOVATION? ARBEJDSFORMER SAMARBEJDSPARTNERE

HVEM, HVAD, HVORDAN? HVAD ER OFFENTLIG INNOVATION? ARBEJDSFORMER SAMARBEJDSPARTNERE MAJ 2014 Center for Offentlig Innovation skal finde, kvalificere og sprede innovation i det offentlige. Konkret og jordnært. I samarbejde med medarbejdere, ledere og politikere. CENTER FOR OFFENTLIG INNOVATION

Læs mere

Agenda En sammenhængende organisation

Agenda En sammenhængende organisation F O A F A G O G A R B E J D E Agenda En sammenhængende organisation FOAs målprogram kongressen 7.-9. oktober 2008 Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen og Mona Striib Redaktion: Tom Bjerregaard, Maria

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Sundhedspolitik for Tandlægernes Nye Landsforening. Gode tænder hele livet

Sundhedspolitik for Tandlægernes Nye Landsforening. Gode tænder hele livet Sundhedspolitik for Tandlægernes Nye Landsforening Gode tænder hele livet Sundhedspolitik 2 Tandlægernes Nye Landsforenings sundhedspolitik fokuserer på udvikling af tandplejetilbuddet til gavn for medlemmer

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011, FreelanceGruppen

Bestyrelsens beretning 2011, FreelanceGruppen Bestyrelsens beretning 2011, FreelanceGruppen Indledning Af Iben Danielsen, formand for FreelanceGruppen I 2011 har FreelanceGruppen fulgt sit arbejdsprogram som det blev vedtaget på generalforsamlingen

Læs mere

Det gode hospital Yngre Lægers politiske projekt 2009-2012

Det gode hospital Yngre Lægers politiske projekt 2009-2012 Det gode hospital Yngre Lægers politiske projekt 2009-2012 Det gode hospital I denne pjece kan du læse om Yngre Lægers vision»yngre Læger lægeliv med kant og retning«og om Yngre Lægers otte politiske

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Finans, Offentlig Kontor & Administration

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Finans, Offentlig Kontor & Administration AKTIVITETSPLAN 2013 Branchearbejdsmiljørådet Finans, Offentlig Kontor & Administration 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. BUDGET FOR BAR FOKAs AKTIVITETER I 2013... 4 2. INDSATS OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ...

Læs mere